Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowinka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowinka"

Transkrypt

1 Nowinka, 25 stycznia 2013r Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowinka Już od dłuższego czasu, nie otrzymaliście Państwo informacji, co dzieje się w naszym gminnym budżecie. Spowodowane jest to kilkoma czynnikami ale przede wszystkim tym, iż nie mogę Państwu zagwarantować, że zaplanowany budżet będzie miał odzwierciedlenie w rzeczywistości. Czy zaplanowany budżet będzie mógł być zrealizowany zgodnie z planem, zależy tylko i wyłącznie od przydzielenia nam pożyczki z budżetu Państwa jak również od decyzji banków, do których zwróciliśmy się z prośbą o przesunięcie i czasowe zawieszenie spłacania rat kredytu. Tylko w takim przypadku będziemy mieć szansę na powolne dźwignięcie się z obecnej krytycznej sytuacji. Zastanawiacie się Państwo czasami, co takiego się stało, że w ubiegłych latach Gmina dysponowała większą ilością pieniędzy na poszczególne zadania i inwestycje. Ponownie Państwu wyjaśnię, że w 2010r. ówczesne władze podjęły się realizacji zadania kanalizowania gminy, która jakkolwiek potrzebna, przekroczyła możliwości finansowe Gminy. Planowana inwestycja oszacowana początkowo na 49,6 mln (z czego 8,3 mln to planowany wkład własny) przy 7 milionowym budżecie naruszyła równowagę finansową Gminy przez co straciliśmy płynność finansową tj przekroczyliśmy wszystkie dopuszczalne progi zadłużenia i w obecnej sytuacji musimy spłacać prawie 2 mln długu rocznie. Analizując nasze dochody będą Państwo w stanie ocenić jakim obciążeniem jest tak duży dług. Wobec tak krytycznej sytuacji finansowej zmuszeni jesteśmy liczyć każdą przysłowiową złotówkę. W październiku 2012r. napisaliśmy Plan Naprawczy Finansów Gminy Nowinka i obecnie wnioskujemy do Ministerstwa Finansów o pozyskanie długoterminowej pożyczki. Jeżeli uda nam się pozyskać planowaną pożyczkę, przeznaczymy ją w całości na spłatę wszystkich kredytów i będziemy mogli spłacać ratę niskooprocentowanej pożyczki po ok. 600 tyś zł w przyszłych latach z wyjątkiem roku 2013, w którym spłacilibyśmy kwotę 124,5 tyś. Pozwoli nam to na wzięcie przysłowiowego oddechu. Jednak musimy poczekać na decyzję Ministerstwa Finansów. Na całą Polskę Ministerstwo Finansów przeznaczyło w 2013r. 60 mln zł w celu udzielania pożyczek potrzebującym gminom, szpitalom, itp. Nasza Gmina stara sie o uzyskanie 10 mln zł. Jest to bardzo dużo, wiec wszyscy miejmy nadzieję na pomyślne dokończenie naszych starań o pożyczkę. 1

2 Przedstawię Państwu zarys planowanego budżetu na 2013r. Proszę jednak pamiętać, że stanie się on realny pod warunkiem uzyskania wspomnianej pożyczki. Nasz roczny budżet gminny dzieli się na mniejsze budżety przypisane do poszczególnych jednostek, które mogą nimi dysponować i wydatkować, a mianowicie: 1. Zespół Szkół w Nowince z "zerówką" ma swój budżet w wysokości ,00 ; Z tego musi wystarczyć m.in. na: wynagrodzenie nauczycieli w tym składki na ubezpieczenie społeczne, na Fundusz Pracy, 13-stki, itp; wynagrodzenie innych osób zatrudnionych (sekretariat, konserwator, osoby sprzątające) stypendia dla uczniów; zakup materiałów i wyposażenia; zakup energii i opału; remonty; szkolenia i delegacje służbowe; opłaty za Internet i telefon; 2. Szkoła Podstawowa w Olszance z "zerówką" i przdszkolem ma swój budżet w wysokości ,00 ; - przeznaczenie podobne jak w ZS w Nowince 3. Szkoła Podstawowa w Monkiniach z "zerówką" ma swój budżet w wysokości ,00 ; - przeznaczenie podobne jak w ZS w Nowince 2

3 4. Biuro obsługi szkół ma swój budżet w wysokości ,00 ; Z tego musi wystarczyć m.in. na: wynagrodzenie pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy, 13-stki, itp; zakup materiałów i wyposażenia; szkolenia i delegacje służbowe; usługi konserwacyjne i naprawcze 5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ma swój budżet w wysokości ,00 ; Z tego musi wystarczyć m.in. na: utrzymanie osób w Domach Opieki Społecznej; zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie; zasiłki stałe i celowe oraz pomoc w naturze; dodatki mieszkaniowe; wynagrodzenie pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy, 13-stki, itp; zakup materiałów i wyposażenia; szkolenia i delegacje służbowe; usługi opiekuńcze; świadczenia rodzinne; opłaty alimentacyjne za osoby uchylające się od tych opłat. 6. Gminny Ośrodek Kultury ma swój budżet w wysokości ,00 ; Z tego musi wystarczyć m.in. na: wynagrodzenie pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy,13-stki, itp; zakup materiałów i wyposażenia; zakup opału na ogrzanie całego budynku (łącznie z biblioteką i OSP); 3

4 zakup energii dla całego budynku; opłaty za telefon i Internet; organizacja imprez kulturalnych; szkolenia i delegacje służbowe; usługi remontowe 7. Biblioteka Publiczna wraz z oddziałami ma swój budżet w wysokości ,00 ; Z tego musi wystarczyć m.in. na: wynagrodzenie pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy, 13-tki, itp; zakup książek, materiałów i wyposażenia; szkolenia i delegacje służbowe; usługi remontowe 8. Urząd Gminy Nowinka ma swój budżet w wysokości: wydatki bieżące ,00 wydatki majątkowe ,00 - są to pieniądze przeznaczone na realizację projektów inwestycyjnych w tym kanalizowania Gminy nie możemy ich przeznaczać na inny cel. razem: ,00 Z tego musi wystarczyć m.in. na: wynagrodzenie pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy, 13-stki, itp; wymagane badania lekarskie; szkolenia i delegacje służbowe; usługi remontowe zakup materiałów i wyposażenia zakup opału do ogrzania budynków: Urzędu, Ośrodka Zdrowia i Posterunku Policji wraz z mieszkaniami; zakup energii; 4

5 opłaty za telefony i Internet; wynagrodzenie dla osób zatrudnionych na umowy-zlecenie wykonujących poszczególne usługi na rzecz Gminy (planista - decyzje o warunkach zabudowy, urbanista - plan zagospodarowania przestrzennego, geodeci - podziały gruntów, opracowania geodezyjne i kartograficzne, radcowie prawni, pełnomocnik do spraw ochrony i informacji niejawnych, inspektor do spraw BHP i p-poż oraz inne wynikające z pojawiającej się konieczności wykonania danej usługi np. wycena gruntów i budynków, drobne remonty itp ); utrzymanie dróg (żwirowanie, równanie, profilowanie, odśnieżanie, remonty przepustów, itp); dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych; dowóz dzieci do szkół (zakup paliwa do autobusu i samochodu; wynajem autobusu PKS, wynagrodzenie dla kierowców i opiekunek, zwrot za bilety autobusowe i dowóz dzieci przez rodziców); oświetlenie uliczne; wywóz nieczystości z plaż i budynków należących do Gminy wydatki na Radę Gminy (wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Gminy, materiały na sesje); kontynuacja inwestycji kanalizowania Gminy w tym wkład własny 15% zadania; realizacja zadania Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w tym wkład własny 15% zadania; opłaty składek za Lokalną Grupę Rybacką, Lokalną Grupę Działania, Związek Biebrza; opłaty za przesyłki pocztowe; ubezpieczenie mienia gminnego; utrzymanie rezerwy w przypadku nagłego wypadku; obsługa (spłata) długu (tu w przypadku nie przyznania nam pożyczki należy zapłacić w tym roku ,00 rat kapitałowych i ok ,00 zł odsetek - to znaczy, że należałoby wydać praktycznie wszystkie pieniądze z wydzielonego bieżącego budżetu Urzędu - sami Państwo oceńcie, czy jest to realne!) 5

6 Te poszczególne budżety stanowią łączny budżet naszej Gminy po stronie wydatków ,00 w tym: wydatki bieżące ,00 wydatki majątkowe ,00 Żeby móc zgromadzić pieniądze na pokrycie zaplanowanego budżetu, trzeba zaplanować, skąd je wziąć. A więc planujemy pozyskać dochody Gminy w wysokości ,00 * w tym: dochody bieżące ,00 dochody majątkowe ,00 * musimy pozyskać więcej o kwotę potrzebną na spłatę długu, tj ,00 - w przypadku przyznania nam pożyczki z budżetu Państwa. I. Planowane do pozyskania dochody bieżące: 1. Podatki i opłaty lokalne ,00 ; tutaj zawarty jest podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportu, opłata za posiadanie psów, opłata targowa, opłata skarbowa, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, wpływy z karty podatkowej, rekompensaty utraconych dochodów, opłaty związane z zezwoleniem na sprzedaż alkoholu, opłata śmieciowa. Ta kwota zależy od Państwa, czy będziecie Państwo rzetelnie uiszczać zaplanowane opłaty. 2. Udział w podatkach budżetu Państwa ,00 - są to wpłaty z Ministerstwa Finansów i Urzędów Skarbowych; 6

7 3. Dochody z majątku Gminy ,00 ; są to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych tj. mieszkań i lokali użytkowych; 4. Pozostałe dochody ,00 ; tutaj wchodzi w skład opłata eksploatacyjna, wpływy za wynajem autobusu i wpływy z różnych opłat. 5. Subwencja oświatowa ,00 ; jest to wpłata z budżetu Państwa z przeznaczeniem na utrzymanie szkół 6. Subwencja wyrównawcza ,00 ; jest to wpłata z budżetu państwa na funkcjonowanie JST. 7. Subwencja równoważąca ,00 ; jest to wpłata z budżetu państwa na funkcjonowanie JST. 8. Dotacje celowe z budżetu Państwa ,00; są to dotacje z budżetu państwa na pomoc społeczną, funkcjonowanie USC, aktualizację spisu wyborców. 9. Dotacje z Unii Europejskiej ,00 na projekty Mały Archimedes (15 620,00 ), Akademia Przedszkolaka ( ,00 ), Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności (114221,00 ). II. Planowane do pozyskania dochody majątkowe: 1. Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 14000,00 ; - szacowana kwota zależy od woli mieszkańców, którzy mogą ( ale nie muszą) wykupić użytkowane działki. 2. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości ,00; - kwota ta zostanie uzyskana pod warunkiem znalezienia chętnych na kupno nieruchomości w drodze przetargów. 3. Dotacja z Unii Europejskiej na projekt Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności ,00; 4. Dotacja z WFOŚiGW na kontynuację zadań z programu Zrównoważony rozwój rejonu rzeki Rospuda ,00 - tj. 85% całkowitych kosztów Jak widzimy zaplanowane wydatki wynikają z zaplanowanych dochodów i muszą się równoważyć: 7

8 ZAPLANOWANE W BUDŻECIE WYDATKI ,00 = ZAPLANOWANE W BUDŻECIE DOCHODY ,00 minus SPŁATA DŁUGU ,00 Teraz spróbuję Państwu tę wiedzę usystematyzować. Poniżej przedstawiam tabelę z założonymi wydatkami, o które najczęściej Państwo pytacie. Z biegiem czasu będą mogli Państwo monitorować, ile jeszcze zostało w budżecie pieniędzy na określony cel. Pamiętajmy jednak, że te kwoty wynikają z założenia, że wpłyną wszystkie planowane dochody. Jeżeli tak się jednak nie stanie (np. nie wszyscy mieszkańcy wniosą opłaty, bądź nie nastąpi planowana sprzedaż) należy nanieść zmiany w budżecie i wtedy kwoty pozostające zmieniają się. Czasami zmuszeni jesteśmy przesunąć dane kwoty z jednego zadania na drugie. Dane ujęte w poniższych tabelach będą uaktualniane i przekazywane Państwu do wiadomości w formie cechu jak również będą dostępne na naszej stronie Internetowej w zakładce "Nasze finanse". Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani monitorowaniem również innych zadań, proszę zgłosić swój pomysł do Urzędu bądź "prześledzić" budżet, w którym szczegółowo ujęte są wszystkie działy i paragrafy wydatków. Niniejszy tekst również znajdziecie Państwo na stronie Internetowej Gminy. Możecie Państwo do niego zerknąć celem przypomnienia, przy okazji analizy aktualnych tabel, które dostaniecie Państwo w następnym kwartale. Mam nadzieję, że już wtedy będę mogła Państwu przekazać informację dotyczącą losów wnioskowanej pożyczki. Wszyscy musimy zdać sobie sprawę z tego, że jeżeli nie dostaniemy wsparcia finansowego w formie długoterminowej pożyczki, nie będziemy mogli sprawnie funkcjonować i wywiązywać się z zadań własnych. 8

9 Każda złotówka zaciągniętego długu była zaplanowana w poprzednich latach, jeszcze przed moją kadencją i zaakceptowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową jako kredyt możliwy do spłacenia. Sytuacja taka była możliwa poprzez zafałszowanie w 2010r. obrazu Wieloletniej Prognozy Finansowej i przedstawienie w niej prawie 40 mln rocznych dochodów Gminy przez kolejnych 11 lat. Nie było to nigdy możliwe. Proszę też, abyście Państwo pamiętali, że czasami obniżona jakość usług świadczonych przez Urząd (czas oświetlenia ulicznego czy żwirowanie dróg) wynika tylko i wyłącznie z braku środków finansowych! Wierzę, że przy mojej determinacji i Państwa wyrozumiałości przetrzymamy ten najtrudniejszy okres. 9

10 Stan na 1 stycznia 2013r. TAB.1 Wydatki, które Państwa najbardziej interesują. L.p. Zadanie Zaplanowana kwota Wydano Zastało 1. Remonty dróg ,00 0, ,00 (odśnieżanie, żwirowanie, profilowanie, równanie, remonty) 2. Dowożenie dzieci do szkół ,00 0, ,00 3. Zakup opału w szkołach ,00 0, ,00 4. Zakup opału w budynku 95000,00 0, ,00 UG, Ośrodka Zdrowia, Policji 5. Oświetlenie uliczne 85000,00 0, ,00 6. Usługi planisty i geodety 40000,00 0, ,00 7. Zasiłki GOPS (stałe, okresowe i celowe) 8. Wynagrodzenie nauczycieli wraz z pochodnymi (kwota przelewana na konta danych nauczycieli stanowi ok 60% tych kwot) 9. Wynagrodzenie wszystkich pracowników Urzędu Gminy wraz z pochodnymi (kwota przelewana na konta poszczególnych pracowników stanowi ok. 60% tych kwot) ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 10

11 TAB. 2 Budżety poszczególnych jednostek ogółem. L.p. Jednostka Zaplanowana kwota Wydano Zastało 1. Zespół Szkół w Nowince ,00 0, ,00 z "zerówką" 2. Szkoła Podstawowa w ,00 0, ,00 Olszance z "zerówką" 3. Szkoła Podstawowa w ,00 0, ,00 Monkiniach z "zerówką" 4. Biuro obsługi szkół ,00 0, ,00 5. Gminny Ośrodek ,00 0, ,00 Pomocy Społecznej 6. Gminny Ośrodek ,00 0, ,00 Kultury 7. Biblioteka Publiczna 70000,00 0, ,00 wraz z oddziałami 8. Urząd Gminy Nowinka ,00 0, ,00 RAZEM ,00 0, ,00 11

12 TAB. 3 Planowane dochody. L.p. Rodzaj dochodu Zaplanowana do pozyskania kwota Faktycznie pozyskana kwota Pozostało do zrealizowania zaplanowanego dochodu 1. Podatki i opłaty ,00 0, ,00 lokalne 2. Udział w podatkach ,00 0, ,00 budżetu Państwa 3. Dochody z majątku ,00 0, ,00 Gminy 4. Pozostałe dochody 18300,00 0, ,00 5. Subwencja oświatowa ,00 0, ,00 6. Subwencja ,00 0, ,00 wyrównawcza 7. Subwencja 24129,00 0, ,00 równoważąca 8. Dotacje celowe z ,00 0, ,00 budżetu Państwa 9. Dotacje z UE na ,00 0, ,00 projekty Akademia Przedszkolaka (95%), Mały Archimedes (100%), Wdrażanie elektronicznych usług (85%) 10. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości i z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ,00 0, ,00 12

13 RAZEM: ,00 0, ,00 L.p. Dotacje na zadania inwestycyjne Zaplanowana do pozyskania kwota Faktycznie pozyskana kwota Pozostało do zrealizowania zaplanowanego dochodu 1. Zadanie kanalizowania ,00 0, ,00 Gminy (85% wartości) 2. Wdrażanie ,00 0, ,00 elektronicznych usług dla ludności (85% wartości) RAZEM: ,00 0, ,00 OGÓŁEM DOCHODY ,00 0, ,00 Dziękuję za uwagę! Z wyrazami szacunku, Dorota Winiewicz 13

INFORMATOR BUDŻETOWY GMINY FRYSZTAK. Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy?

INFORMATOR BUDŻETOWY GMINY FRYSZTAK. Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy? INFORMATOR BUDŻETOWY GMINY FRYSZTAK Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy? Wrzesień 2005 Szanowni Państwo Przekazujemy Państwu informacje dotyczące budżetu Gminy Frysztak na 2005 r. Po raz pierwszy robimy

Bardziej szczegółowo

Gminy Czarna Białostocka

Gminy Czarna Białostocka 1 Budżet 2014 Gminy Czarna Białostocka...czyli skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy Szanowni Państwo, już po raz dziesiąty pragniemy zaprezentować Państwu krótkie opracowanie poświęcone finansom Gminy

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK Projekt budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015 rok został opracowany na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, między innymi: - ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 2738 Nr II/11/2006 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2015 r.

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2015 r. RADACYF^KY STSY.WHEC ul riasks far.a 26-804 Stromiec Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2015 r. D O C H O D Y B U D Ż E T O W E Szacunek dochodów budżetowych na 2015 r. oparto o: - przewidywane wykonanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Skórzec za 2012 rok. Rada Gminy w Skórcu Uchwałą Nr X/76/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku uchwaliła budżet Gminy na 2012 rok w kwocie: a) po stronie dochodów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O BUDŻECIE GMINY SULECHÓW NA ROK 2015 czyli skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy

INFORMACJE O BUDŻECIE GMINY SULECHÓW NA ROK 2015 czyli skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy INFORMACJE O BUDŻECIE GMINY SULECHÓW NA ROK 2015 czyli skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy Urząd Miejski Sulechów Pl. Ratuszowy 6 66-100 Sulechów tel. (068) 385 11 00 e-mail: um@sulechow.pl uczestnik

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 10 sierpnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 10 sierpnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku. Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 77/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 29 marca 2013 roku

Zarządzenie Nr 77/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 29 marca 2013 roku Zarządzenie Nr 77/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2012 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 i art.

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK Plan budżetu gminy Nowe Miasteczko na 2003 rok opracowano zgodnie z ustawą z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O BUDŻECIE GMINY SULECHÓW NA ROK 2014 czyli skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy

INFORMACJE O BUDŻECIE GMINY SULECHÓW NA ROK 2014 czyli skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy INFORMACJE O BUDŻECIE GMINY SULECHÓW NA ROK 2014 czyli skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy Urząd Miejski Sulechów Pl. Ratuszowy 6 66-100 Sulechów tel. (068) 385 11 00 e-mail: um@sulechow.pl uczestnik

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r ZARZĄDZENIE NR 17/2006 WÓJTA GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2011 ROK

WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2011 ROK WYKONANIE BUDŻETU GMINY OPOCZNO ZA 2011 ROK Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Opoczno w 2011 roku była Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie Nr IV/30/11 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O BUDŻECIE GMINY SULECHÓW NA ROK 2012 czyli skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy

INFORMACJE O BUDŻECIE GMINY SULECHÓW NA ROK 2012 czyli skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy INFORMACJE O BUDŻECIE GMINY SULECHÓW NA ROK 2012 czyli skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy Urząd Miejski Sulechów Pl. Ratuszowy 6 66-100 Sulechów tel. (068) 385 11 00 e-mail: um@sulechow.pl uczestnik

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Załącznik Nr 3 Do części zasadniczej CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA 1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie 2008 r. w ciągu roku. Budżet na 2008 r. został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 31 maja 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 31 maja 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 31 maja 2007 r. Nr 127 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1142 Nr 9/07 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

... czyli skąd mamy pieniądze i na co wydajemy

... czyli skąd mamy pieniądze i na co wydajemy ... czyli skąd mamy pieniądze i na co wydajemy Szanowni Mieszkańcy Niniejsza broszura wydana została w ramach programu Przejrzysta gmina. Działalność instytucji publicznych powinna być prowadzona w sposób

Bardziej szczegółowo

Budżet gminy Dąbrowa Białostocka Rok 2015

Budżet gminy Dąbrowa Białostocka Rok 2015 Budżet gminy Dąbrowa Białostocka Rok 2015 Skąd i ile pieniędzy mamy w budżecie Dąbrowy? Całkowity budżet na rok 2015: 32,3 mln zł Tyle dostajemy z budżetu państwa na różne zadania zlecone, np. edukację,

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 29/2014 Wójta Gminy Grabowiec z dnia 11 sierpnia 2014 roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku Budżet Gminy na 2014 rok uchwalony w dniu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 20 czerwca 2012 r. Poz. 1904

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 20 czerwca 2012 r. Poz. 1904 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 20 czerwca 2012 r. Poz. 1904 ZARZĄDZENIE NR 148/2012 WÓJTA GMINY LIDZBARK WARMIŃSKI z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012 marzec 2013 1 SPIS TREŚCI: I. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU GMINY ZA ROK 2010 3 II. DOCHODY GMINY 5 III. WYDATKI GMINY 14 IV. REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Załącznik do Uchwały Nr XIV/ 143/ 2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 22 września 2011 roku INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOSZALINA ORAZ PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I

Bardziej szczegółowo

3. Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 926.574 zł

3. Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 926.574 zł BUDŻET GMINY SŁUPSK NA 2014 ROK CZĘŚĆ OPISOWA WRAZ Z UZASADNIENIEM I. DOCHODY 67.078.065 zł 1. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3.901.542 zł Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 20 marca 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 20 marca 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 13/09 BURMISTRZA MSZCZONOWA z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mszczonów za 2008 rok oraz przedłożenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OK.0050.17.2011 WÓJTA GMINY SIENNICA. z dnia 25 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR OK.0050.17.2011 WÓJTA GMINY SIENNICA. z dnia 25 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR OK.0050.17.2011 WÓJTA GMINY SIENNICA z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Siennica za 2010r. oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo