IDEA FUNDUSZU ZASADY DZIAŁANIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IDEA FUNDUSZU ZASADY DZIAŁANIA"

Transkrypt

1

2 IDEA FUNDUSZU ZASADY DZIAŁANIA Ideą Funduszu jest zapewnienie trwałości i zwiększenie stabilności finansowej wśród podmiotów ekonomii społecznej oraz rozwój i profesjonalizacja oferowanych usług przez podmioty ekonomii społecznej - organizacje pozarządowe i spółdzielnie socjalne. Oferta Funduszu daje możliwość skorzystania ze wsparcia finansowego w postaci pożyczki i/lub wsparcia okołofunduszowego m.in. tworzenie planów działań usprawniających zarządzanie finansami przy wsparciu opiekuna finansowego. Dzięki Funduszowi podmioty ekonomii społecznej zyskują dostęp do kapitału, którego z różnych powodów nie mogły uzyskać z innych źródeł. Działania Funduszu skierowane są do podmiotów ekonomii społecznej, w tym w szczególności stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni socjalnych. Kapitał początkowy Funduszu wynosi zł i może być wykorzystany na wsparcie podmiotów ekonomii społecznej poprzez udzielenie pożyczek oraz poręczeń dla osób fizycznych chcących założyć lub przystąpić do spółdzielni socjalnej. W celu uproszczenia i dostosowania wymogów do specyfiki podmiotów ekonomii społecznej została zaproponowana pożyczka w dwóch formach. Pierwsza forma pożyczki STANDARD - jest udzielana w celu zabezpieczenia płynności finansowej, a podmiot ubiegający się o taką formę pożyczki zobowiązany jest przede wszystkim do przedstawienia kserokopii umowy dotacyjnej. Druga forma pożyczki START GO jest udzielana podmiotom ekonomii społecznej, które chcą podjąć działalność zarobkową lub wprowadzić nowy produkt do prowadzonej już działalności. Istotną rolę w procesie udzielania pożyczki pełni Opiekun Finansowy, który odpowiada za kontakty z ubiegającym się o pożyczkę podmiotem ekonomii społecznej i za pomoc przy wypełnianiu niezbędnych dokumentów. Przede wszystkim wspiera podmiot ekonomii społecznej w zakresie zarządzania finansami oraz aktywnie i wspólnie z podmiotem ekonomii społecznej reaguje na zaistniałe problemy związane z jego działalnością, bezpośrednio związane ze spłatą udzielonej pożyczki. STANDARD pożyczka zabezpieczająca płynność finansową podmiotu w związku z realizacją projektu i na który już została podpisana stosowna umowa, np. realizacja zadań publicznych, projektów z funduszy UE. START GO pożyczka na podjęcie działalności zarobkowej lub wprowadzenie nowych produktów lub usług do prowadzonej działalności zarobkowej działalność odpłatna pożytku publicznego, działalność gospodarcza w organizacjach pozarządowych i spółdzielniach socjalnych.

3 ZASADY DZIAŁANIA Korzyści Celem działania Funduszu jest wspieranie przedsięwzięć gospodarczych zapewniających: realizację rozwoju lokalnego, zmniejszenie bezrobocia i tworzenie nowych miejsc pracy dla bezrobotnych, szczególnie poprzez udzielanie poręczeń dotacji udzielanych z Instytucji Współpracujących. Wsparcie okołofunduszowe Wsparcie okołofunduszowe dotyczy zarządzania finansami w podmiotach ekonomii społecznej objętych wsparciem. Zarządzanie finansami będzie rozumiane jako podejmowanie decyzji skąd i w jaki sposób pozyskiwać przychody pieniężne oraz na jakie kierunki przeznaczyć i w jakich formach wydatkować nagromadzone zasoby pieniężne, aby w możliwie najpełniejszy sposób realizować cele danego podmiotu. Cele wsparcia: zapewnienie efektywności pożyczki, zainspirowanie kadry odpowiedzialnej za finanse w podmiotach ekonomii społecznej do zwiększania wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu zarządzania finansami. Korzyści dla podmiotów ekonomii społecznej jakie niesie za sobą Fundusz Pożyczkowy, to przede wszystkim uproszczona procedura, ułatwiony dostęp do niedrogich źródeł finansowania, możliwość uzyskania pożyczki przy krótkim okresie prowadzenia działalności oraz elastyczne formy zabezpieczenia spłaty pożyczki. Zwiększenie trwałości funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej. A ponadto: Zmniejszenie kosztów oraz ułatwienie przedstawicielom organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych z regionu Dolnego Śląska pozyskania środków finansowych na zapewnienie płynności finansowej realizowanych projektów i rozwój działalności odpłatnej/gospodarczej podmiotów ekonomii społecznej. Zmniejszenie ryzyka problemów w spłacie zobowiązań dzięki zastosowaniu wsparcia okołofunduszowego. Zwiększenie szansy na rozwój usług podmiotów ekonomii społecznej dostosowanych do lokalnego i regionalnego rynku. Stabilna i przewidywalna polityka zarządzania finansami daje bezpieczeństwo wypełnienia przez podmiot ekonomii społecznej sprecyzowanej misji. Przeprowadzenie analizy efektywności tej polityki ma służyć wzmocnieniu, a niekiedy wprowadzeniu planu naprawczego w tych aspektach zarządzania finansami, które wykazują widoczne błędy i braki. Udostępnienie kompleksowego narzędzia w formie Funduszu dostosowanego do specyfiki podmiotów ekonomii społecznej, udzielającego zwrotnych instrumentów finansowych i poręczeń dla osób fizycznych, chcących założyć lub przystąpić do spółdzielni socjalnej na terenie województwa. Zwiększenie udziału podmiotów ekonomii społecznej w życiu społecznogospodarczym poprzez wzrost kompetencji, wiarygodności i poprawy wizerunku w funkcjonowaniu tych podmiotów. Zwiększenie wiarygodności podmiotów ekonomii społecznej jako równoprawnego partnera wobec innych sektorów w rozwiązywaniu problemów społecznych.

4 Korzyści dla samorządów lokalnych, które zdecydują się przystąpić do Funduszu, to przede wszystkim możliwość wspierania działań organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej na swoim terenie. To również wpływ na proces udzielania pożyczek organizacjom z terenu. A ponadto: Wpływ na kierunki rozwoju wsparcia podmiotów ekonomii społecznej na swoim terenie poprzez wsparcie finansowania tych podmiotów z zasobów funduszu. Wpływ na podniesienie jakości i wiarygodności funkcjonujących podmiotów ekonomii społecznej na ich terenie poprzez umożliwienie organizacjom otrzymania wsparcia około funduszowego. Uczestnictwo w innowacyjnym na skalę kraju przedsięwzięciu wspierającym rozwój podmiotów ekonomii społecznej. Dostęp do know how w zakresie wykorzystywania finansowych instrumentów zwrotnych preferowanych przez Unię Europejską. Zwiększenie dostępności kapitału finansowego przeznaczonego na rozwój lokalny gminy lub powiatu. Podniesienie możliwości realizacji projektów przez organizacje pozarządowe i spółdzielnie socjalne finansowanye m.in. ze środków unijnych. REALIZATORZY PROJEKTU

5 Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (RCWIP) rozpoczęło swoją działalność statutową 8 lutego 2000 roku. Posiada 3 biura w regionie (we Wrocławiu, w Wałbrzychu i w Jeleniej Górze). Jest stowarzyszeniem, które inspiruje i wspiera społeczności lokalne do aktywnych działań na rzecz rozwoju oraz kształtowania świadomych postaw obywatelskich. Fundamentalnymi wartościami RCWIP są ludzie, szacunek, zaufanie, współpraca, pasja. Czerpie z tradycji, historii i doświadczeń społeczności Dolnego Śląska. Jako organizacja wspierająca działa na rzecz innych organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, a także osób, które chciałyby takie organizacje założyć. Zespół składa się z ponad 30 aktywnych i kompetentnych osób pracowników, jak również wolontariuszy, którzy szkolą, doradzają, informują i animują. II. Doświadczenie organizacji w zakresie wsparcia ES w tym realizowane projekty w obszarze merytorycznym projektu innowacyjnego. Stowarzyszenie tworzy wraz z partnerami Ośrodki i Centra Wsparcia dla Podmiotów Ekonomii Społecznej na Dolnym Śląsku, ponadto współtworzy portal www. przedsiebiorczoscspoleczna.pl, dolnoslaskiengo.pl, wroclaw.ngo.pl. Pierwszym doświadczeniem w zakresie rozwoju ekonomii społecznej był projekt Partnerstwa Muflon IW Equal. RCWIP zrealizowało jako lider bądź partner kilkanaście projektów w zakresie wsparcia i promocji podmiotów ekonomii społecznej (opisane w p-kcie III), a także projekty mające na celu rozwój współpracy międzysektorowej. III. Doświadczenie organizacji w realizacji projektów partnerskich. Rozwój ekonomii społecznej w regionie jeleniogórskim ( ) Lider projektu, Rozwój ekonomii społecznej w regionie wrocławskim ( ) Lider projektu, Rozwój ekonomii społecznej na Dolnym Śląsku- Wałbrzych ( ) Lider projektu, Wałbrzyskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Społecznej ( ) Lider projektu, Wrocławskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Społecznej ( ) Lider projektu, Dolnośląska Akademia Pełnomocników NGO ( ) Lider projektu, Centra Wsparcia NGO projekt długofalowej pomocy dla organizacji pozarządowych ( ) Lider projektu, Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna ( ) Partner, Fundusz Pożyczkowo Poręczeniowy jako narzędzie wspierania instytucji ekonomii społecznej ( ) Lider projektu. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych powstała w 2004 roku z potrzeby stworzenia silnej reprezentacji III sektora na Dolnym śląsku. Działa na rzecz organizacji członkowskich całego sektora pozarządowego na Dolnym Śląsku oraz na rzecz idei wszechstronnego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Pl. Solidarności 1/3/5 pok. 415, Wrocław tel./fax. (71) Podstawowym zadaniem Federacji jest budowanie płaszczyzny współpracy, wymiany informacji i doświadczeń oraz inicjowanie wspólnych działań, a także animowanie i rozwijanie aktywności lokalnej.

6 Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych II. Doświadczenie organizacji w zakresie wsparcia ES w tym realizowane projekty w obszarze merytorycznym projektu innowacyjnego. DFOP zrealizowała kilkanaście projektów finansowanych m.in. z Funduszy Europejskich. Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz środków pochodzących z budżetu województwa mających na celu wzmocnienie, integrację i promocję wdrażania projektów PO KL w obszarze adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw ponadregionalna sieć współpracy we współpracy z instytucjami: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Polska Izba Firm Szkoleniowych, Związek Pracodawców Dolnego Śląska, Dolnośląska podmiotów Ekonomii Społecznej, rozwijania współpracy międzysektorowej oraz szereg działań o charakterze strażniczym i monitorującym. Na Dolnym Śląsku Federacja Organizacji Pozarządowych, Pozarządowych. Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw zbudowaliśmy 18 Inkubatorów NGO. Od 2005 roku realizujemy konkurs Akcja Akacja, a od 2010 Akcja Akacja, Akcja Dąb konkurs o tytuł Niezwykłego Dolnoślązaka. DFOP posiada bazę ekspertów w różnych obszarach tematycznych i bierze aktywny udział w ciałach konsultacyjno-doradczych. III. Doświadczenie organizacji w realizacji projektów partnerskich. Federacja przez cały okres działalności podejmowała i wciąż podejmuje się realizacji licznych projektów w tym również projektów partnerskich. Do najważniejszych należą Ekonomia Społeczna szansą na rozwój Dolnego Śląska kampania informacyjnopromocyjna projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Ekonomii Społecznej. Centra Wsparcia NGO projekt długofalowej pomocy dla organizacji pozarządowych w partnerstwie z Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych i Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Współpraca międzysektorowa projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu w partnerstwie z Fundacją Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego oraz firmą heapmail Internet Solutions sp. z o.o. Tworzenie Lokalnych Inkubatorów w ramach Dolnośląskiej sieci Doradztwa Pozarządowego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Tratwa i Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Wsparcie Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej (FRES) została założona w 2008 roku i jest bezpośrednim kontynuatorem działań utworzonego w ramach Partnerstwa Muflon Regionalnego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości Społecznej. Partnerstwo to utworzone w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Equal jako jedno z pierwszych w Polsce, wypracowało model wspierania rozwoju przedsiębiorczości społecznej. Celem Fundacji jest inicjowanie i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości społecznej na terenie Dolnego Śląska. Z tego powodu wiele działań jest skoncentrowanych wokół spółdzielczości socjalnej. W ciągu ostatnich trzech lat przy wsparciu FRES powstało wiele podmiotów ekonomii społecznej, w tym ponad 20 spółdzielni socjalnych. Ważnym aspektem działań jest także tworzenie przestrzeni do dialogu oraz budowa współpracy pomiędzy podmiotami ekonomii społecznej, a sektorem administracji publicznej, sektorem biznesu i lokalnym środowiskiem. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych Pl. Solidarności 1/3/5 pok. 515, Wrocław tel./fax. (71) Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej ul. Sienkiewicza2/5, Wałbrzych tel./fax. (74)

7 Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej Stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej II. Doświadczenie organizacji w zakresie wsparcia ES w tym realizowane projekty w obszarze merytorycznym projektu innowacyjnego. Fundacja wspiera ekonomię społeczną m.in. poprzez realizację projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, tj: Wałbrzyskie Centrum Przedsiębiorczości Społecznej, Wrocławskie Centrum - przedsiębiorczości społecznej, Rozwój ekonomii społecznej w regionie legnickim. Projektem, który służy propagowaniu i rozwojowi działalności społecznie użytecznej w spółdzielniach socjalnych jest Innowacyjny Spółdzielca, finansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Od roku 2011 FRES jest liderem w projekcie Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna, który realizuje we współpracy z partnerami z organizacji pozarządowych oraz instytucji rynku pracy. W ramach projektu powstają kolejne spółdzielnie socjalne na Dolnym Śląsku. Fundacja skupia ekspertów i doradców wyspecjalizowanych w różnych dziedzinach związanych z ekonomią społeczną m.in. socjologów, zawodowych doradców, psychologów, prawników, księgowych czy animatorów. III. Doświadczenie organizacji w realizacji projektów partnerskich. Wiele przedsięwzięć Fundacji było i jest realizowanych w partnerstwie. Od września 2009 roku zostały zrealizowane następujące projekty partnerskie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej: Rozwój ekonomii społecznej w regionie legnickim, Rozwój ekonomii społecznej w regionie wrocławskim oraz Rozwój ekonomii społecznej w regionie wałbrzyskim, a ich działania kontynuowane są w obecnie realizowanych projektach, tj. Wałbrzyskie Centrum Przedsiębiorczości Społecznej, Wrocławskie Centrum Przedsiębiorczości Społecznej, Rozwój ekonomii społecznej w regionie legnickim oraz Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna, w którym FRES jest liderem partnerstwa. Forum Aktywności Lokalnej jest stowarzyszeniem istniejącym od 2004 roku, które prowadzi działalność statutową realizując zadania na rzecz dobra ogółu społeczeństwa. Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną. Celem Stowarzyszenia jest: promowanie powiatu wałbrzyskiego, kreowanie etosu i obrona interesantów, aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego, inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych, wspieranie rozwoju regionu. Stowarzyszenie realizuje działania w obszarze ekonomii społecznej. Wspiera osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem społecznym. Aktywizuje w zakresie zakładania spółdzielni socjalnych i promuje rozwój przedsiębiorczości. Wyrównuje szanse edukacyjne dzieci i młodzieży, a także osób pracujących, które chcą podnieść swoje kwalifikacje. II. Doświadczenie organizacji w zakresie wsparcia ES w tym realizowane projekty w obszarze merytorycznym projektu innowacyjnego. Stowarzyszenie w obszarze ekonomii społecznej pomaga osobom bezrobotnym w powrocie na lokalny rynek pracy. Organizacja zaangażowana jest w budowanie podwalin ekonomii społecznej na terenie powiatu wałbrzyskiego oraz na obszarze Dolnego Śląska. Wspiera ekonomię społeczną, realizując następujące projekty: Wałbrzyskie Centrum Przedsiębiorczości Społecznej, Wrocławskie Centrum Przedsiębiorczości Społecznej, Rozwój ekonomii społecznej w regionie legnickim. Pierwszym doświadczeniem organizacji w zakresie rozwoju ekonomii społecznej było zaangażowanie organizacji w projekt Partnerstwa Muflon - IW Equal, gdzie Stowarzyszenie było odpowiedzialne za utworzenie i wspieranie modelowej Spółdzielni Socjalnej jako innowacyjnej metody aktywizowania osób długotrwale bezrobotnych, opierając się na przykładach zaczerpniętych z takich krajów jak: Włochy, Grecja czy Wielka Brytania. Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej ul. Sienkiewicza2/5, Wałbrzych tel./fax. (74) Forum Aktywności Lokalnej ul. Ludowa 1c, Wałbrzych tel./fax. (74)

8 Stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA Od samego powstania w Stowarzyszeniu pracują eksperci tworząc zespół, który jest wyspecjalizowany w różnych dziedzinach: socjologowie, politolodzy, psychologowie, prawnicy, dziennikarze, księgowi oraz doradcy i trenerzy biznesowi. Zakres umiejętności i wiedzy zarówno członków jak i współpracowników Stowarzyszenia jest filarem merytorycznym Forum Aktywności Lokalnej. III. Doświadczenie organizacji w realizacji projektów partnerskich. Stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej od 2004 roku zaangażowane jest w realizację projektów partnerskich, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. W latach Forum realizowało wspólnie z 11 innymi podmiotami projekt pt. Partnerstwo Muflon w ramach pierwszej i jedynej w Polsce edycji Inicjatywy Wspólnotowej Equal. W ramach tego projektu m.in. promowano spółdzielnie socjalne - narzędzie aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Od września 2009 roku Stowarzyszenie zaangażowane jest w realizację projektów partnerskich, których celem jest rozwój ekonomii społecznej w regionie wałbrzyskim, legnickim i wrocławskim. W ramach tych projektów Forum współtworzy wraz z partnerami Ośrodki i Centra Wsparcia dla Podmiotów Ekonomii Społecznej na Dolnym Śląsku. Kontynuacją partnerskiego działania w obszarze ekonomii społecznej są kolejne projekty: Fundusz Pożyczkowo Poręczeniowy jako narzędzie zapewnienia trwałości instytucji ekonomii społecznej oraz Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna. Oprócz ww. projektów realizowane były z inicjatywy i przy współpracy z samorządem lokalnym m.in.: Krok w przyszłość z nowym zawodem, Głuszyckie przedszkolaki, Stare Bogaczowice wzorowa szkoła oraz Idziemy do przedszkola w Mściwojowie. Prowadzenie działalności profilaktycznej, pomocowej oraz rozwijającej potencjał dzieci i młodzieży. Działania na rzecz zapobiegania marginalizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego. Budowanie współpracy międzysektorowej. Wspieranie rozwoju i roli ekonomii społecznej. II. Doświadczenie organizacji w zakresie wsparcia ES w tym realizowane projekty w obszarze merytorycznym projektu innowacyjnego. Informacja i komunikacja Społeczna cel: wzmacnianie sektora organizacji pozarządowych, tworzenie sieci branżowych NGO 2001 finansowanie z Fundacji Batorego. Głogowski Ośrodek Organizacji Pozarządowych cel: rozwój i wzmacnianie sektora organizacji pozarządowych finansowanie z Fundacji Batorego. Projekt tworzeniasieci organizacji pozarządowych finansowanych przez UNICEF. R3-Rozwijam, Rozumiem, Robię.., cel: wyrównywanie szans na rynku pracy i edukacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 2006/07 (SPO RZL). Rozwój Ekonomii Społecznej w regionie legnickim, cel: zwiększanie potencjału systemu wspierania ekonomii społecznej 2009/11(POKL). Rozwój ekonomii społecznej w regionie legnickim, cel: wzmocnienie funkcjonującego systemu wspierania ekonomii społecznej 2011/12(POKL) III. Doświadczenie organizacji w realizacji projektów partnerskich Doświadczenie w projektach związanych ze wspieraniem oraz tworzeniem instytucji ES: Rozwój Ekonomii Społecznej w regionie legnickim (7.2.2POKL) Partnerstwo SZANSA, FRES, FAL. Forum Aktywności Lokalnej ul. Ludowa 1c, Wałbrzych tel./fax. (74) Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA ul. Perseusza 13, Głogów tel: / ,

9 Wrocław: RCWIP- Jacek Werpulewski, Mirosława Hamera Pl. Solidarności 1/3/5 pok Wrocław tel Jelenia Góra: RCWIP - Honorata Ziubrak ul. Bankowa 36, pok Jelenia Góra tel Wałbrzych: RCWIP - Karolina Maląg ul. Sienkiewicza 2/ Wałbrzych Tel Legnica: FRES Katarzyna Wiatr ul. Dworcowa 9, pok Legnica tel Pozarządowy Fundusz Pożyczkowy powstał w ramach projektu innowacyjnego: Fundusz Pożczkowo - Poręczeniowy jako narzędzie zapewnienia trwałości instytucji ekonomii społecznej

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE OWES- 2013 REGIONALNE CENTRUM WSPIERANIA INICJATYW POZARZĄDOWYCH

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE OWES- 2013 REGIONALNE CENTRUM WSPIERANIA INICJATYW POZARZĄDOWYCH SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE OWES- 2013 REGIONALNE CENTRUM WSPIERANIA INICJATYW POZARZĄDOWYCH I. O Stowarzyszeniu Stowarzyszenie (RCWIP) rozpoczęło swoją działalność statutową 8 lutego 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE OWES- 2014 REGIONALNE CENTRUM WSPIERANIA INICJATYW POZARZĄDOWYCH

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE OWES- 2014 REGIONALNE CENTRUM WSPIERANIA INICJATYW POZARZĄDOWYCH SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE OWES- 2014 REGIONALNE CENTRUM WSPIERANIA INICJATYW POZARZĄDOWYCH I. O Stowarzyszeniu Stowarzyszenie (RCWIP) rozpoczęło swoją działalność statutową 8 lutego 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Raport za rok Nasz profil na facebooku: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych

Raport za rok Nasz profil na facebooku: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych Raport za rok 2013 Projekty realizowane w 2013r. 1. Projekt Tworzenie Lokalnych Inkubatorów NGO w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego. MPiPS w ramach EFS. Lider DFOP, Partner Centrum ds.

Bardziej szczegółowo

Raport za rok Nasz profil na facebooku: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych

Raport za rok Nasz profil na facebooku: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych Raport za rok 2012 Nasz profil na facebooku: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych Projekty realizowane w 2012 r. 1. Projekt Tworzenie Lokalnych Inkubatorów NGO w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa

Bardziej szczegółowo

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE O NAS Działalność naszego stowarzyszenia skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych profilaktyką oraz promocją zdrowego i aktywnego

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze W województwie lubuskim

Bardziej szczegółowo

Raport za rok Nasz profil na facebooku: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych

Raport za rok Nasz profil na facebooku: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych Raport za rok 2011 Projekty realizowane w 2011 r. 1. Projekt Centra Wsparcia NGO projekt długofalowej pomocy dla organizacji pozarządowych. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Stworzenie Biura Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Społecznych - wdrażanie idei partycypacji społecznej. styczeń 2011 r.

Stworzenie Biura Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Społecznych - wdrażanie idei partycypacji społecznej. styczeń 2011 r. Stworzenie Biura Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Społecznych - wdrażanie idei partycypacji społecznej. styczeń 2011 r. Geneza powstania biura Trudności związane z koordynowaniem działań w zakresie partycypacji

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Ekonomia społeczna to

Bardziej szczegółowo

Rok funkcjonowania Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego za nami!

Rok funkcjonowania Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego za nami! PROJEKT TWORZENIE LOKALNYCH INKUBATORÓW NGO W RAMACH DOLNOŚLĄSKIEJ SIECI DORADZTWA POZARZĄDOWEGO JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Rok funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20.11.2009r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu

Wrocław, 20.11.2009r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu Wrocław, 20.11.2009r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu Alokacja 11 200 000,00 PLN 7.2.1 3 000 000,00 PLN 7.2 7.2.2 5 000 000,00 PLN 7.2.1 7.2.2 Konkurs Planowana data ogłoszenia konkursu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja powołania Funduszu

Instrukcja powołania Funduszu . Produkt finalny projektu innowacyjnego Fundusz Pożyczkowo - Poręczeniowy jako narzędzie zapewnienia trwałości instytucji ekonomii społecznej Instrukcja powołania Funduszu (w ramach funkcjonującego podmiotu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytorycznofinansowe. z działalności Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej za rok 2014

Sprawozdanie merytorycznofinansowe. z działalności Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej za rok 2014 Sprawozdanie merytorycznofinansowe z działalności Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej za rok 2014 I Część ogólna 1) Nazwa Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej (z Wałbrzycha) 2) Siedziba, dane teleadresowe

Bardziej szczegółowo

Propozycje Federacji do Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Jan M. Grabowski. Toruń, 15 stycznia 2013 roku

Propozycje Federacji do Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Jan M. Grabowski. Toruń, 15 stycznia 2013 roku Propozycje Federacji do Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Jan M. Grabowski Toruń, 15 stycznia 2013 roku Organizacje pozarządowe w regionie w 2012 roku w Polsce zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

powiat jeleniogórski

powiat jeleniogórski powiat jeleniogórski Rozwój uzdrowisk szansą rozwoju organizacji pozarządowych w powiatach jeleniogórskim, kłodzkim i wałbrzyskim To projekt, którego głównym celem jest wzmocnienie potencjału organizacji

Bardziej szczegółowo

TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej

TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej TORO w poszukiwaniu skutecznych metod wsparcia instytucji ekonomii społecznej Miasto stołeczne Warszawa a ekonomia społeczna Społeczna Strategia Warszawy - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SPOŁECZNA WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

EKONOMIA SPOŁECZNA WOJ. DOLNOŚLĄSKIE EKONOMIA SPOŁECZNA 2012 2020 - WOJ. DOLNOŚLĄSKIE K RADA DS. EKONOMII SPOŁECZNEJ Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej jest współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA 2014 2020 1 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Cele Programu Aktywności Lokalnej 5 3. Kierunki działań 6 4. Adresaci Programu 7 5. Metody wykorzystywane do realizacji

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA INAUGURUJĄCA

KONFERENCJA INAUGURUJĄCA KONFERENCJA INAUGURUJĄCA Lubuską Szkołę Pomagania Gorzów Wielkopolski 12 luty 2009 Edward Korban Do części wykluczonych nie da się dotrzeć opowieściami o wędkach i rybach. Oni są ustawieni tylko na rybę

Bardziej szczegółowo

Fundusz Pożyczkowo-Poręczeniowy jako narzędzie zapewnienie trwałości instytucji ekonomii społecznej 01.04.2011-30.09.2013

Fundusz Pożyczkowo-Poręczeniowy jako narzędzie zapewnienie trwałości instytucji ekonomii społecznej 01.04.2011-30.09.2013 Fundusz Pożyczkowo-Poręczeniowy jako narzędzie zapewnienie trwałości instytucji ekonomii społecznej 01.04.2011-30.09.2013 Projekt innowacyjny w ramach VII Priorytetu 2 3 REALIZATORZY: Regionalne Centrum

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 Umowa Partnerstwa Zwiększaniu szans na zatrudnienie grup defaworyzowanych służyć będzie wsparcie sektora ekonomii społecznej oraz zapewnienie jego skutecznego i efektywnego funkcjonowania.

Bardziej szczegółowo

www.forumrynkupracy.com.pl.

www.forumrynkupracy.com.pl. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. www.forumrynkupracy.com.pl. PARTNER PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU: Konferencja 22.09.11, Wrocław Monika

Bardziej szczegółowo

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim 1 Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej raport z działalności 2010-2011 Toruń, maj 2011 roku Projekt jest współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Organizacji Pozarządowych

Program Współpracy Organizacji Pozarządowych Program Współpracy Organizacji Pozarządowych Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Rostkowo 2014. Program Współpracy

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 SEKTOR EKONOMII SPOŁECZNEJ W MAŁOPOLSCE 1. Małopolska jest uznawana za lidera ekonomii społecznej:

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna.

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. ekspert: Szymon Medalion prowadząca: Marzena Szewczyk-Nelson Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Fundusz Powierniczy szansa rozwoju dla mikro, mały i średnich firm na Dolnym Śląsku

Dolnośląski Fundusz Powierniczy szansa rozwoju dla mikro, mały i średnich firm na Dolnym Śląsku Dolnośląski Fundusz Powierniczy szansa rozwoju dla mikro, mały i średnich firm na Dolnym Śląsku Bank Gospodarstwa Krajowego Wrocław, dn. 21.09.2011 r. Co to jest JEREMIE? Joint European Resources for Micro-to-Medium

Bardziej szczegółowo

Lokalne korzyści z realizacji projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Lokalne korzyści z realizacji projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Lokalne korzyści z realizacji projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Marcin Bugajski Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Urząd Marszałkowski w Łodzi Łęczyca, 2.04.2012 r. PO KL kluczem do sukcesu

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 24.06.2014 r. Katowice Koncentracja tematyczna - EFS 8.5

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 Cel 2. Poprawa mechanizmów partycypacji społecznej i wpływu obywateli na życie publiczne 31 maja 2011 r. Elementy składowe celu 2 Strategii wypływają m.in.

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 4 lutego 2015 roku

Szczecin, dnia 4 lutego 2015 roku Szczecin, dnia 4 lutego 2015 roku Liczba podmiotów ekonomii społecznej utworzonych dzięki wsparciu z EFS 24 Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w projekcie 6809 Liczba

Bardziej szczegółowo

perspektywy rozwoju sektora Ekonomii Społecznej w Polsce

perspektywy rozwoju sektora Ekonomii Społecznej w Polsce perspektywy rozwoju sektora Ekonomii Społecznej w Polsce Cezary Miżejewski Projekt Promocja ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim realizowany na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA Załącznik do Uchwały Nr... Rady Powiatu Żarskiego z dnia..2016 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA 2016-2021 Żary, 2016 r. 1 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE.3 II. DIAGNOZA..4 III. CEL

Bardziej szczegółowo

OPIS FORM WSPARCIA. Załącznik nr 2. I. Formy wsparcia

OPIS FORM WSPARCIA. Załącznik nr 2. I. Formy wsparcia Załącznik nr 2 OPIS FORM WSPARCIA I. Formy wsparcia 1. W ramach Projektu można skorzystać z następujących form wsparcia: a) Usług prawnych, księgowych i marketingowych skierowanych do podmiotów ekonomii

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Ruda Śląska. Źródło: http://mapy.google.pl/

Ruda Śląska. Źródło: http://mapy.google.pl/ Współpraca Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej z podmiotami ekonomii społecznej Lokalizacja Miasta Ruda Śląska Ruda Śląska Źródło: http://mapy.google.pl/ Miasto Ruda Śląska na tle Aglomeracji Śląska

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata 2008-2013 Wąbrzeźno, wrzesień 2008 -2- Spis treści Wstęp Rozdział 1. Nawiązanie

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w powiecie wałbrzyskim w aspekcie działań Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu wyniki ostatnich lat i perspektywy na 2012 rok

Rynek pracy w powiecie wałbrzyskim w aspekcie działań Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu wyniki ostatnich lat i perspektywy na 2012 rok Rynek pracy w powiecie wałbrzyskim w aspekcie działań Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu wyniki ostatnich lat i perspektywy na 2012 rok Justyna Piasecka Wałbrzych, styczeń 2012 r. Tabela nr 1. Zestawienie

Bardziej szczegółowo

Cel bezpośredni

Cel bezpośredni 2012-05-31 1 Model współpracy ośrodka pomocy społecznej, powiatowego urzędu pracy i organizacji pozarządowej w celu realizacji usługi integracji społeczno-zawodowej 2012-05-31 2 Cel bezpośredni Stworzenie

Bardziej szczegółowo

OFERTA OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W REGIONIE STARGARDZKIM

OFERTA OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W REGIONIE STARGARDZKIM dobrze jest mieć ludzi, z którymi można robić rzeczy niezwykłe OFERTA OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W REGIONIE STARGARDZKIM powiaty: stargardzki, pyrzycki, choszczeński, gryfiński, myśliborski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 cel główny Długofalowy, inteligentny i zrównoważony rozwój oraz wzrost jakości życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012

Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012 Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012 Ze wszystkich usług oferowanych przez SWPPG w 2012 roku skorzystało łącznie

Bardziej szczegółowo

Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na rzecz ekonomii społecznej w latach 2014 2015. Katowice 31 marca 2015

Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na rzecz ekonomii społecznej w latach 2014 2015. Katowice 31 marca 2015 Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na rzecz ekonomii społecznej w latach 2014 2015 Katowice 31 marca 2015 Koordynacja ekonomii społecznej w ustawie o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie środków Unii Europejskiej w realizacji gminnych programów polityki senioralnej doświadczenia i plany

Wykorzystanie środków Unii Europejskiej w realizacji gminnych programów polityki senioralnej doświadczenia i plany Wykorzystanie środków Unii Europejskiej w realizacji gminnych programów polityki senioralnej doświadczenia i plany Lublin - największe miasto Polski Wschodniej ponad 340 000 mieszkańców seniorzy: mężczyźni

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

Organizacje parasolowe zasady działania i ich rola. Oświęcim, 9 września 2005

Organizacje parasolowe zasady działania i ich rola. Oświęcim, 9 września 2005 Organizacje parasolowe zasady działania i ich rola Oświęcim, 9 września 2005 FAZY ROZWOJU SAMODZIELNOŚCI DZIAŁANIA I DOJRZAŁOŚCI DO WSPÓŁPRACY W ŚRODOWISKU LOKALNYM Faza I - spontanicznego altruizmu Początkowa

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2010

Plan Działania na rok 2010 Konferencja Regionalna Plan Działania na rok 2010 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA

Bardziej szczegółowo

OPIS FORM WSPARCIA. Załącznik nr 2. I. Formy wsparcia

OPIS FORM WSPARCIA. Załącznik nr 2. I. Formy wsparcia Załącznik nr 2 OPIS FORM WSPARCIA I. Formy wsparcia 1. W ramach Projektu moŝna skorzystać z następujących form wsparcia: a) Usług prawnych, księgowych i marketingowych skierowanych do podmiotów ekonomii

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja 1 PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020 2020 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament PoŜytku Publicznego 2 Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja Projekt jest

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANKIETY

KWESTIONARIUSZ ANKIETY KWESTIONARIUSZ ANKIETY Płeć: Kobieta Mężczyzna Wiek: 18-25 lat 26-30 lat 31-35 lat 36-40 lat 41-50 lat powyżej 50 lat Okres prowadzenia przedsiębiorstwa: do 1 roku 1-3 lata 3-10 lat 10-20 lat powyżej 20

Bardziej szczegółowo

Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego

Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego Cele strategiczne projektu zbudowanie silnej, wrośniętej w lokalne społeczności struktury współpracujących ze sobą Punktów Konsultacyjno-Doradczych animacja i integracja

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych na lata 2014-2019

Strategia rozwoju Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych na lata 2014-2019 Strategia rozwoju Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych na lata 2014-2019 Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych (DFOP) jest związkiem stowarzyszeń, działającym na rzecz organizacji

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU MUFLON

PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU MUFLON PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU MUFLON Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Equal Główne założenia Miejsko Gminnego Programu Wspierania

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY I FINANSUJEMY INNOWACJE

WSPIERAMY I FINANSUJEMY INNOWACJE WSPIERAMY I FINANSUJEMY INNOWACJE DOTACJE STRATEGIE POŻYCZKI SZKOLENIA DOTACJE Obsługujemy Klientów z 3 sektorów: -przedsiębiorcy -sektor finansów publicznych (miasta, powiaty, spółki komunalne, uczelnie

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku"

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku" Dr Roman Szełemej Prezydent Wałbrzycha Wałbrzych, dn. 18 grudnia 2013 r. ul. Szczawieńska 2 58-310 Szczawno Zdrój biuro@dolnoslascy-pracodawcy.pl

Bardziej szczegółowo

Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych

Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych Model administracji publicznej i organizacji Czym jest Model? Systemowe podejście do z organizacjami pozarządowymi 1 Kto jest odbiorcą Modelu? Poziom krajowy: organy administracji państwowej Poziom regionalny:

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Partnerstwo na rzecz realizacji projektu OWES

Informacje ogólne. Partnerstwo na rzecz realizacji projektu OWES Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej subregion szczeciński obejmujący powiaty: gryficki, kamieński, goleniowski, policki, Miasto Świnoujście, Miasto Szczecin Informacje ogólne "Ośrodki Wsparcia Ekonomii

Bardziej szczegółowo

www.forumrynkupracy.com.pl.

www.forumrynkupracy.com.pl. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. www.forumrynkupracy.com.pl. Konferencja 22.09.11, Wrocław imię, nazwisko prelegenta: Zenon Matuszko

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kaliszu

Urząd Miejski w Kaliszu Urząd Miejski w Kaliszu Jak skutecznie korzystać z możliwości współpracy wdrożenie Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Kaliszu Barbara Bocheńska Biuro Obsługi Inwestora

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IN POSTERUM ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IN POSTERUM ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI IN POSTERUM ZA ROK 2012 I. Fundacja IN POSTERUM ul. Strzegomska 7 53-611 Wrocław telefon: 071 359 09 50 - forma prawna Organizacja Pożytku Publicznego - numer w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania usług rozwojowych

Możliwości finansowania usług rozwojowych Kliknij, aby dodać Dolnośląski tytuł Wojewódzki prezentacji Urząd Pracy Możliwości finansowania usług rozwojowych Wdrażane przez DWUP Programy Operacyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER

Bardziej szczegółowo

Rzeszów 2014. Człowiek najlepsza inwestycja

Rzeszów 2014. Człowiek najlepsza inwestycja Rzeszów 2014 Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora

Bardziej szczegółowo

Subregionalne Spotkanie Informacyjne Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregion Podhalański. Rabka-Zdrój,

Subregionalne Spotkanie Informacyjne Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregion Podhalański. Rabka-Zdrój, Subregionalne Spotkanie Informacyjne Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregion Podhalański Rabka-Zdrój, 01.12.2016 Fundacja Rozwoju Regionu Rabka Fundacja Rozwoju Regionu Rabka powstała

Bardziej szczegółowo

Skuteczne rozwiązania dla lokalnych problemów. Wykorzystanie zasobów ekonomii społecznej do rozwiązywania lokalnych problemów społecznych

Skuteczne rozwiązania dla lokalnych problemów. Wykorzystanie zasobów ekonomii społecznej do rozwiązywania lokalnych problemów społecznych Skuteczne rozwiązania dla lokalnych problemów Wykorzystanie zasobów ekonomii społecznej do rozwiązywania lokalnych problemów społecznych Jak ekonomia społeczna może nam pomóc? Narzędzia ekonomii społecznej

Bardziej szczegółowo

PARNERSTWO W REALIZACJI PROJEKTÓW SZANSĄ ROZWOJU SEKTORA MSP

PARNERSTWO W REALIZACJI PROJEKTÓW SZANSĄ ROZWOJU SEKTORA MSP PARNERSTWO W REALIZACJI PROJEKTÓW SZANSĄ ROZWOJU SEKTORA MSP BEZPŁATNE SZKOLENIA I DORADZTWO Jacek Kokot Projekt realizowany jest w partnerstwie przez: Związek Rzemiosła Polskiego, który pełni funkcję

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy

Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy XII Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych Konferencja Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych Instytucje wsparcia organizacji pozarządowych w Małopolsce

Bardziej szczegółowo

Standard zlecania usługi Centrum Organizacji Pozarządowych

Standard zlecania usługi Centrum Organizacji Pozarządowych 1. Wstęp Standard zlecania usługi Centrum Organizacji Pozarządowych Wspieranie dialogu społecznego i jego uczestników jest jednym z podstawowych warunków rozwoju Strona społeczeństwa obywatelskiego i elementem

Bardziej szczegółowo

Oferta Rzeszowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach projektu ROWES szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II

Oferta Rzeszowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach projektu ROWES szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II Oferta Rzeszowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach projektu ROWES szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II Realizator Projektu: Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia socjalna szansą na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną. Poznań, 29 września 2014 r.

Spółdzielnia socjalna szansą na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną. Poznań, 29 września 2014 r. Spółdzielnia socjalna szansą na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną Poznań, 29 września 2014 r. Projekt: Innowacyjny model aktywizacji zawodowe uczestników WTZ Czas trwania: VI

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo lokalne a rozwój lokalny

Partnerstwo lokalne a rozwój lokalny Partnerstwo lokalne a rozwój lokalny Damian Dec 16 października 2009 Misja Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Wspieranie społeczności Dolnego Śląska w sferze pożytku publicznego na

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY Działalność Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Bydgoszczy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy Obszar działalności Oddział PTE w

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r.

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2012-07-19 Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach PO KL 1. Formy

Bardziej szczegółowo

Pożyczki dla przedsiębiorców

Pożyczki dla przedsiębiorców Pożyczki dla przedsiębiorców Tytuł prezentacji Województwa Dolnośląskiego BGK Miasto, Wrocław, data 2014 Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) z siedzibą w Szczecinie funkcjonuje od 1997 roku i jest

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/ 377 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/ 377 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVII/ 377 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa z Powiatem Opolskim woj. opolskie w celu realizacji przez Gminę

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 listopada 2014 r.

Warszawa, 20 listopada 2014 r. Podsumowanie rezultatów Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małgorzata Michalska Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE MAŁYCH GRANTÓW w ramach projektu. Współpraca międzysektorowa projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu ORGANIZATOR

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE MAŁYCH GRANTÓW w ramach projektu. Współpraca międzysektorowa projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu ORGANIZATOR REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE MAŁYCH GRANTÓW w ramach projektu ORGANIZATOR 1. Organizatorami Konkursu pod nazwą Program Małych Grantów, zwanego w dalszej części regulaminu Konkursem są: a) Dolnośląska

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny

Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny - z doświadczeń regionalnej sieci aniołów biznesu przy Lubelskiej Fundacji Rozwoju Lubelska Sieć Aniołów

Bardziej szczegółowo

Europejska Grupa Doradców

Europejska Grupa Doradców Europejska Grupa Doradców ul. Konopnickiej 6/4 60-771 Poznań www.egd.com.pl Izabela Tokarska e) PRZYSZŁOŚĆ - projekty szkoleniowe fundusze norweskie, fundusze UE, inne (samodzielnie, w partnerstwach) -

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej

Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej Skąd ale i dokąd 2011 2006 2009 2010 2004 Krajowy Program "Zabezpieczenie Społeczne i Integracja Społeczna na lata 2006-2008" Wsparcie rozwoju instytucjonalnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROJEKCIE. TEMAT: Tworzenie Lokalnych Inkubatorów NGO w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego

INFORMACJA O PROJEKCIE. TEMAT: Tworzenie Lokalnych Inkubatorów NGO w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego INFORMACJA O PROJEKCIE TEMAT: Tworzenie Lokalnych Inkubatorów NGO w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego PRIORYTET V Dobre Rządzenie DZIAŁANIE: 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora PODDZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXXII/483/2009 Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej z dnia 20 sierpnia 2009 roku. Program Aktywności Lokalnej

Załącznik do uchwały Nr XXXII/483/2009 Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej z dnia 20 sierpnia 2009 roku. Program Aktywności Lokalnej Załącznik do uchwały Nr XXXII/483/2009 Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej z dnia 20 sierpnia 2009 roku Program Aktywności Lokalnej dla Miasta i Gminy Środa Wielkopolska na lata 2009 2013 I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

w ramach realizowanego Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, na podstawie Szczegółowego

w ramach realizowanego Projektu systemowego DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej, na podstawie Szczegółowego Wieloletni regionalny plan działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie dolnośląskim (2012 2020) zwany dalej Planem

Bardziej szczegółowo

Standardy usług w zakresie zatrudnienia i edukacji osób bezdomnych

Standardy usług w zakresie zatrudnienia i edukacji osób bezdomnych Projekt Systemowy 1.18 Tworzenie i Rozwijanie Standardów Usługi Pomocy i Integracji Społecznej zadanie (nr 4) w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu Gminnego Standardu Wychodzenia

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP

Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP 64-100 Leszno 61-815 Poznań ul. Pl. J. Metziga 26/6 ul. Ratajczaka 26/6/96 tel./fax 065/520 78 86 tel./fax 061/851 91 34 www.pisop.org.pl,

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY. Program Operacyjny Kapitał Ludzki EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wprowadzenie do EFS Europejski Fundusz Społeczny (EFS): jest instrumentem Unii Europejskiej, powołanym do życia w 1957 roku mającym na celu

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie Spotkanie z Przedstawicielami sektora publicznego Wielka Nieszawka, 18.09.2015 AGENDA 1. Idea i cele RLKS 2. Źródła

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLANICA ZDRÓJ NA LATA 2010-2013

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLANICA ZDRÓJ NA LATA 2010-2013 Załącznik do Uchwały Nr XL/222 /2010 Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 28 stycznia 2010 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLANICA ZDRÓJ NA LATA 2010-2013 1.Wstęp Program Aktywności Lokalnej

Bardziej szczegółowo

XV Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych Ekonomia społeczna perspektywy rozwoju podmiotów ekonomii społecznej w Małopolsce

XV Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych Ekonomia społeczna perspektywy rozwoju podmiotów ekonomii społecznej w Małopolsce Ekonomia społeczna perspektywy rozwoju podmiotów ekonomii społecznej w Małopolsce 1 UMIEJSCOWIENIE WIELOLETNIEGO PLANU W KONTEKŚCIE DOKUMENTÓW WYŻSZEGO RZĘDU Strategia Rozwoju Kraju 2020, Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2010 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu innowacyjnego Fundusz Pożyczkowy ES

Założenia projektu innowacyjnego Fundusz Pożyczkowy ES Założenia projektu innowacyjnego Fundusz Pożyczkowy ES Informacje o projekcie Priorytet Działanie Realizator Okres realizacji projektu VII. Promocja integracji społecznej 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY SZEMUD

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY SZEMUD Załącznik do Uchwały nr XXIV/196/08 Rady Gminy Szemud z dnia 08 września 2008 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY SZEMUD NA LATA 2008 2013 Szemud 2008 SPIS TREŚCI: I. WSTĘP.. 3 II. III. IV. ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

Założenia Planu działania dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2012

Założenia Planu działania dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2012 Założenia Planu działania dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2012 Warszawa, 25 października 2011 r. Stan realizacji Priorytetu I PO KL Od początku

Bardziej szczegółowo

W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2013 2020 PROJEKT WRZESIEŃ 2012

W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2013 2020 PROJEKT WRZESIEŃ 2012 WIELOLETNI PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU I UPOWSZECHNIANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2013 2020 PROJEKT WRZESIEŃ 2012 1 CEL GŁÓWNY Wzmocnienie pozycji i roli ekonomii społecznej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacji Europejskiej w 2006r

Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacji Europejskiej w 2006r Fundacja Edukacji Europejskiej, ul. 1 Maja 112, 58-305 Wałbrzych, Poland KRS 0000117278, REGON 891423578, NIP 886-26-65-090 tel./ fax +48 74 849 21 33, www.fee.hm.pl, e-mail: office@fee.hm.pl Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA Pozyskanie funduszy unijnych w celu kompleksowej modernizacji kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku wykładowca: Jerzy Więcławski Edyta Sobala WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA wykładowca: Jerzy Więcławski Modernizacja

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA PIENIĄDZE NA START

WŁASNA FIRMA PIENIĄDZE NA START WŁASNA FIRMA PIENIĄDZE NA START Możliwości finansowania nowych podmiotów gospodarczych Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Gospodarki i Pracy w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów

Bardziej szczegółowo