IDEA FUNDUSZU ZASADY DZIAŁANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IDEA FUNDUSZU ZASADY DZIAŁANIA"

Transkrypt

1

2 IDEA FUNDUSZU ZASADY DZIAŁANIA Ideą Funduszu jest zapewnienie trwałości i zwiększenie stabilności finansowej wśród podmiotów ekonomii społecznej oraz rozwój i profesjonalizacja oferowanych usług przez podmioty ekonomii społecznej - organizacje pozarządowe i spółdzielnie socjalne. Oferta Funduszu daje możliwość skorzystania ze wsparcia finansowego w postaci pożyczki i/lub wsparcia okołofunduszowego m.in. tworzenie planów działań usprawniających zarządzanie finansami przy wsparciu opiekuna finansowego. Dzięki Funduszowi podmioty ekonomii społecznej zyskują dostęp do kapitału, którego z różnych powodów nie mogły uzyskać z innych źródeł. Działania Funduszu skierowane są do podmiotów ekonomii społecznej, w tym w szczególności stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni socjalnych. Kapitał początkowy Funduszu wynosi zł i może być wykorzystany na wsparcie podmiotów ekonomii społecznej poprzez udzielenie pożyczek oraz poręczeń dla osób fizycznych chcących założyć lub przystąpić do spółdzielni socjalnej. W celu uproszczenia i dostosowania wymogów do specyfiki podmiotów ekonomii społecznej została zaproponowana pożyczka w dwóch formach. Pierwsza forma pożyczki STANDARD - jest udzielana w celu zabezpieczenia płynności finansowej, a podmiot ubiegający się o taką formę pożyczki zobowiązany jest przede wszystkim do przedstawienia kserokopii umowy dotacyjnej. Druga forma pożyczki START GO jest udzielana podmiotom ekonomii społecznej, które chcą podjąć działalność zarobkową lub wprowadzić nowy produkt do prowadzonej już działalności. Istotną rolę w procesie udzielania pożyczki pełni Opiekun Finansowy, który odpowiada za kontakty z ubiegającym się o pożyczkę podmiotem ekonomii społecznej i za pomoc przy wypełnianiu niezbędnych dokumentów. Przede wszystkim wspiera podmiot ekonomii społecznej w zakresie zarządzania finansami oraz aktywnie i wspólnie z podmiotem ekonomii społecznej reaguje na zaistniałe problemy związane z jego działalnością, bezpośrednio związane ze spłatą udzielonej pożyczki. STANDARD pożyczka zabezpieczająca płynność finansową podmiotu w związku z realizacją projektu i na który już została podpisana stosowna umowa, np. realizacja zadań publicznych, projektów z funduszy UE. START GO pożyczka na podjęcie działalności zarobkowej lub wprowadzenie nowych produktów lub usług do prowadzonej działalności zarobkowej działalność odpłatna pożytku publicznego, działalność gospodarcza w organizacjach pozarządowych i spółdzielniach socjalnych.

3 ZASADY DZIAŁANIA Korzyści Celem działania Funduszu jest wspieranie przedsięwzięć gospodarczych zapewniających: realizację rozwoju lokalnego, zmniejszenie bezrobocia i tworzenie nowych miejsc pracy dla bezrobotnych, szczególnie poprzez udzielanie poręczeń dotacji udzielanych z Instytucji Współpracujących. Wsparcie okołofunduszowe Wsparcie okołofunduszowe dotyczy zarządzania finansami w podmiotach ekonomii społecznej objętych wsparciem. Zarządzanie finansami będzie rozumiane jako podejmowanie decyzji skąd i w jaki sposób pozyskiwać przychody pieniężne oraz na jakie kierunki przeznaczyć i w jakich formach wydatkować nagromadzone zasoby pieniężne, aby w możliwie najpełniejszy sposób realizować cele danego podmiotu. Cele wsparcia: zapewnienie efektywności pożyczki, zainspirowanie kadry odpowiedzialnej za finanse w podmiotach ekonomii społecznej do zwiększania wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu zarządzania finansami. Korzyści dla podmiotów ekonomii społecznej jakie niesie za sobą Fundusz Pożyczkowy, to przede wszystkim uproszczona procedura, ułatwiony dostęp do niedrogich źródeł finansowania, możliwość uzyskania pożyczki przy krótkim okresie prowadzenia działalności oraz elastyczne formy zabezpieczenia spłaty pożyczki. Zwiększenie trwałości funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej. A ponadto: Zmniejszenie kosztów oraz ułatwienie przedstawicielom organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych z regionu Dolnego Śląska pozyskania środków finansowych na zapewnienie płynności finansowej realizowanych projektów i rozwój działalności odpłatnej/gospodarczej podmiotów ekonomii społecznej. Zmniejszenie ryzyka problemów w spłacie zobowiązań dzięki zastosowaniu wsparcia okołofunduszowego. Zwiększenie szansy na rozwój usług podmiotów ekonomii społecznej dostosowanych do lokalnego i regionalnego rynku. Stabilna i przewidywalna polityka zarządzania finansami daje bezpieczeństwo wypełnienia przez podmiot ekonomii społecznej sprecyzowanej misji. Przeprowadzenie analizy efektywności tej polityki ma służyć wzmocnieniu, a niekiedy wprowadzeniu planu naprawczego w tych aspektach zarządzania finansami, które wykazują widoczne błędy i braki. Udostępnienie kompleksowego narzędzia w formie Funduszu dostosowanego do specyfiki podmiotów ekonomii społecznej, udzielającego zwrotnych instrumentów finansowych i poręczeń dla osób fizycznych, chcących założyć lub przystąpić do spółdzielni socjalnej na terenie województwa. Zwiększenie udziału podmiotów ekonomii społecznej w życiu społecznogospodarczym poprzez wzrost kompetencji, wiarygodności i poprawy wizerunku w funkcjonowaniu tych podmiotów. Zwiększenie wiarygodności podmiotów ekonomii społecznej jako równoprawnego partnera wobec innych sektorów w rozwiązywaniu problemów społecznych.

4 Korzyści dla samorządów lokalnych, które zdecydują się przystąpić do Funduszu, to przede wszystkim możliwość wspierania działań organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej na swoim terenie. To również wpływ na proces udzielania pożyczek organizacjom z terenu. A ponadto: Wpływ na kierunki rozwoju wsparcia podmiotów ekonomii społecznej na swoim terenie poprzez wsparcie finansowania tych podmiotów z zasobów funduszu. Wpływ na podniesienie jakości i wiarygodności funkcjonujących podmiotów ekonomii społecznej na ich terenie poprzez umożliwienie organizacjom otrzymania wsparcia około funduszowego. Uczestnictwo w innowacyjnym na skalę kraju przedsięwzięciu wspierającym rozwój podmiotów ekonomii społecznej. Dostęp do know how w zakresie wykorzystywania finansowych instrumentów zwrotnych preferowanych przez Unię Europejską. Zwiększenie dostępności kapitału finansowego przeznaczonego na rozwój lokalny gminy lub powiatu. Podniesienie możliwości realizacji projektów przez organizacje pozarządowe i spółdzielnie socjalne finansowanye m.in. ze środków unijnych. REALIZATORZY PROJEKTU

5 Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (RCWIP) rozpoczęło swoją działalność statutową 8 lutego 2000 roku. Posiada 3 biura w regionie (we Wrocławiu, w Wałbrzychu i w Jeleniej Górze). Jest stowarzyszeniem, które inspiruje i wspiera społeczności lokalne do aktywnych działań na rzecz rozwoju oraz kształtowania świadomych postaw obywatelskich. Fundamentalnymi wartościami RCWIP są ludzie, szacunek, zaufanie, współpraca, pasja. Czerpie z tradycji, historii i doświadczeń społeczności Dolnego Śląska. Jako organizacja wspierająca działa na rzecz innych organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, a także osób, które chciałyby takie organizacje założyć. Zespół składa się z ponad 30 aktywnych i kompetentnych osób pracowników, jak również wolontariuszy, którzy szkolą, doradzają, informują i animują. II. Doświadczenie organizacji w zakresie wsparcia ES w tym realizowane projekty w obszarze merytorycznym projektu innowacyjnego. Stowarzyszenie tworzy wraz z partnerami Ośrodki i Centra Wsparcia dla Podmiotów Ekonomii Społecznej na Dolnym Śląsku, ponadto współtworzy portal www. przedsiebiorczoscspoleczna.pl, dolnoslaskiengo.pl, wroclaw.ngo.pl. Pierwszym doświadczeniem w zakresie rozwoju ekonomii społecznej był projekt Partnerstwa Muflon IW Equal. RCWIP zrealizowało jako lider bądź partner kilkanaście projektów w zakresie wsparcia i promocji podmiotów ekonomii społecznej (opisane w p-kcie III), a także projekty mające na celu rozwój współpracy międzysektorowej. III. Doświadczenie organizacji w realizacji projektów partnerskich. Rozwój ekonomii społecznej w regionie jeleniogórskim ( ) Lider projektu, Rozwój ekonomii społecznej w regionie wrocławskim ( ) Lider projektu, Rozwój ekonomii społecznej na Dolnym Śląsku- Wałbrzych ( ) Lider projektu, Wałbrzyskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Społecznej ( ) Lider projektu, Wrocławskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Społecznej ( ) Lider projektu, Dolnośląska Akademia Pełnomocników NGO ( ) Lider projektu, Centra Wsparcia NGO projekt długofalowej pomocy dla organizacji pozarządowych ( ) Lider projektu, Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna ( ) Partner, Fundusz Pożyczkowo Poręczeniowy jako narzędzie wspierania instytucji ekonomii społecznej ( ) Lider projektu. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych powstała w 2004 roku z potrzeby stworzenia silnej reprezentacji III sektora na Dolnym śląsku. Działa na rzecz organizacji członkowskich całego sektora pozarządowego na Dolnym Śląsku oraz na rzecz idei wszechstronnego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Pl. Solidarności 1/3/5 pok. 415, Wrocław tel./fax. (71) Podstawowym zadaniem Federacji jest budowanie płaszczyzny współpracy, wymiany informacji i doświadczeń oraz inicjowanie wspólnych działań, a także animowanie i rozwijanie aktywności lokalnej.

6 Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych II. Doświadczenie organizacji w zakresie wsparcia ES w tym realizowane projekty w obszarze merytorycznym projektu innowacyjnego. DFOP zrealizowała kilkanaście projektów finansowanych m.in. z Funduszy Europejskich. Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz środków pochodzących z budżetu województwa mających na celu wzmocnienie, integrację i promocję wdrażania projektów PO KL w obszarze adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw ponadregionalna sieć współpracy we współpracy z instytucjami: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Polska Izba Firm Szkoleniowych, Związek Pracodawców Dolnego Śląska, Dolnośląska podmiotów Ekonomii Społecznej, rozwijania współpracy międzysektorowej oraz szereg działań o charakterze strażniczym i monitorującym. Na Dolnym Śląsku Federacja Organizacji Pozarządowych, Pozarządowych. Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw zbudowaliśmy 18 Inkubatorów NGO. Od 2005 roku realizujemy konkurs Akcja Akacja, a od 2010 Akcja Akacja, Akcja Dąb konkurs o tytuł Niezwykłego Dolnoślązaka. DFOP posiada bazę ekspertów w różnych obszarach tematycznych i bierze aktywny udział w ciałach konsultacyjno-doradczych. III. Doświadczenie organizacji w realizacji projektów partnerskich. Federacja przez cały okres działalności podejmowała i wciąż podejmuje się realizacji licznych projektów w tym również projektów partnerskich. Do najważniejszych należą Ekonomia Społeczna szansą na rozwój Dolnego Śląska kampania informacyjnopromocyjna projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Ekonomii Społecznej. Centra Wsparcia NGO projekt długofalowej pomocy dla organizacji pozarządowych w partnerstwie z Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych i Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Współpraca międzysektorowa projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu w partnerstwie z Fundacją Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego oraz firmą heapmail Internet Solutions sp. z o.o. Tworzenie Lokalnych Inkubatorów w ramach Dolnośląskiej sieci Doradztwa Pozarządowego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Tratwa i Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Wsparcie Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej (FRES) została założona w 2008 roku i jest bezpośrednim kontynuatorem działań utworzonego w ramach Partnerstwa Muflon Regionalnego Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości Społecznej. Partnerstwo to utworzone w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Equal jako jedno z pierwszych w Polsce, wypracowało model wspierania rozwoju przedsiębiorczości społecznej. Celem Fundacji jest inicjowanie i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości społecznej na terenie Dolnego Śląska. Z tego powodu wiele działań jest skoncentrowanych wokół spółdzielczości socjalnej. W ciągu ostatnich trzech lat przy wsparciu FRES powstało wiele podmiotów ekonomii społecznej, w tym ponad 20 spółdzielni socjalnych. Ważnym aspektem działań jest także tworzenie przestrzeni do dialogu oraz budowa współpracy pomiędzy podmiotami ekonomii społecznej, a sektorem administracji publicznej, sektorem biznesu i lokalnym środowiskiem. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych Pl. Solidarności 1/3/5 pok. 515, Wrocław tel./fax. (71) Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej ul. Sienkiewicza2/5, Wałbrzych tel./fax. (74)

7 Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej Stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej II. Doświadczenie organizacji w zakresie wsparcia ES w tym realizowane projekty w obszarze merytorycznym projektu innowacyjnego. Fundacja wspiera ekonomię społeczną m.in. poprzez realizację projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, tj: Wałbrzyskie Centrum Przedsiębiorczości Społecznej, Wrocławskie Centrum - przedsiębiorczości społecznej, Rozwój ekonomii społecznej w regionie legnickim. Projektem, który służy propagowaniu i rozwojowi działalności społecznie użytecznej w spółdzielniach socjalnych jest Innowacyjny Spółdzielca, finansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Od roku 2011 FRES jest liderem w projekcie Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna, który realizuje we współpracy z partnerami z organizacji pozarządowych oraz instytucji rynku pracy. W ramach projektu powstają kolejne spółdzielnie socjalne na Dolnym Śląsku. Fundacja skupia ekspertów i doradców wyspecjalizowanych w różnych dziedzinach związanych z ekonomią społeczną m.in. socjologów, zawodowych doradców, psychologów, prawników, księgowych czy animatorów. III. Doświadczenie organizacji w realizacji projektów partnerskich. Wiele przedsięwzięć Fundacji było i jest realizowanych w partnerstwie. Od września 2009 roku zostały zrealizowane następujące projekty partnerskie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej: Rozwój ekonomii społecznej w regionie legnickim, Rozwój ekonomii społecznej w regionie wrocławskim oraz Rozwój ekonomii społecznej w regionie wałbrzyskim, a ich działania kontynuowane są w obecnie realizowanych projektach, tj. Wałbrzyskie Centrum Przedsiębiorczości Społecznej, Wrocławskie Centrum Przedsiębiorczości Społecznej, Rozwój ekonomii społecznej w regionie legnickim oraz Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna, w którym FRES jest liderem partnerstwa. Forum Aktywności Lokalnej jest stowarzyszeniem istniejącym od 2004 roku, które prowadzi działalność statutową realizując zadania na rzecz dobra ogółu społeczeństwa. Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną. Celem Stowarzyszenia jest: promowanie powiatu wałbrzyskiego, kreowanie etosu i obrona interesantów, aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego, inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych, wspieranie rozwoju regionu. Stowarzyszenie realizuje działania w obszarze ekonomii społecznej. Wspiera osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem społecznym. Aktywizuje w zakresie zakładania spółdzielni socjalnych i promuje rozwój przedsiębiorczości. Wyrównuje szanse edukacyjne dzieci i młodzieży, a także osób pracujących, które chcą podnieść swoje kwalifikacje. II. Doświadczenie organizacji w zakresie wsparcia ES w tym realizowane projekty w obszarze merytorycznym projektu innowacyjnego. Stowarzyszenie w obszarze ekonomii społecznej pomaga osobom bezrobotnym w powrocie na lokalny rynek pracy. Organizacja zaangażowana jest w budowanie podwalin ekonomii społecznej na terenie powiatu wałbrzyskiego oraz na obszarze Dolnego Śląska. Wspiera ekonomię społeczną, realizując następujące projekty: Wałbrzyskie Centrum Przedsiębiorczości Społecznej, Wrocławskie Centrum Przedsiębiorczości Społecznej, Rozwój ekonomii społecznej w regionie legnickim. Pierwszym doświadczeniem organizacji w zakresie rozwoju ekonomii społecznej było zaangażowanie organizacji w projekt Partnerstwa Muflon - IW Equal, gdzie Stowarzyszenie było odpowiedzialne za utworzenie i wspieranie modelowej Spółdzielni Socjalnej jako innowacyjnej metody aktywizowania osób długotrwale bezrobotnych, opierając się na przykładach zaczerpniętych z takich krajów jak: Włochy, Grecja czy Wielka Brytania. Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej ul. Sienkiewicza2/5, Wałbrzych tel./fax. (74) Forum Aktywności Lokalnej ul. Ludowa 1c, Wałbrzych tel./fax. (74)

8 Stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA Od samego powstania w Stowarzyszeniu pracują eksperci tworząc zespół, który jest wyspecjalizowany w różnych dziedzinach: socjologowie, politolodzy, psychologowie, prawnicy, dziennikarze, księgowi oraz doradcy i trenerzy biznesowi. Zakres umiejętności i wiedzy zarówno członków jak i współpracowników Stowarzyszenia jest filarem merytorycznym Forum Aktywności Lokalnej. III. Doświadczenie organizacji w realizacji projektów partnerskich. Stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej od 2004 roku zaangażowane jest w realizację projektów partnerskich, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. W latach Forum realizowało wspólnie z 11 innymi podmiotami projekt pt. Partnerstwo Muflon w ramach pierwszej i jedynej w Polsce edycji Inicjatywy Wspólnotowej Equal. W ramach tego projektu m.in. promowano spółdzielnie socjalne - narzędzie aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Od września 2009 roku Stowarzyszenie zaangażowane jest w realizację projektów partnerskich, których celem jest rozwój ekonomii społecznej w regionie wałbrzyskim, legnickim i wrocławskim. W ramach tych projektów Forum współtworzy wraz z partnerami Ośrodki i Centra Wsparcia dla Podmiotów Ekonomii Społecznej na Dolnym Śląsku. Kontynuacją partnerskiego działania w obszarze ekonomii społecznej są kolejne projekty: Fundusz Pożyczkowo Poręczeniowy jako narzędzie zapewnienia trwałości instytucji ekonomii społecznej oraz Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna. Oprócz ww. projektów realizowane były z inicjatywy i przy współpracy z samorządem lokalnym m.in.: Krok w przyszłość z nowym zawodem, Głuszyckie przedszkolaki, Stare Bogaczowice wzorowa szkoła oraz Idziemy do przedszkola w Mściwojowie. Prowadzenie działalności profilaktycznej, pomocowej oraz rozwijającej potencjał dzieci i młodzieży. Działania na rzecz zapobiegania marginalizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego. Budowanie współpracy międzysektorowej. Wspieranie rozwoju i roli ekonomii społecznej. II. Doświadczenie organizacji w zakresie wsparcia ES w tym realizowane projekty w obszarze merytorycznym projektu innowacyjnego. Informacja i komunikacja Społeczna cel: wzmacnianie sektora organizacji pozarządowych, tworzenie sieci branżowych NGO 2001 finansowanie z Fundacji Batorego. Głogowski Ośrodek Organizacji Pozarządowych cel: rozwój i wzmacnianie sektora organizacji pozarządowych finansowanie z Fundacji Batorego. Projekt tworzeniasieci organizacji pozarządowych finansowanych przez UNICEF. R3-Rozwijam, Rozumiem, Robię.., cel: wyrównywanie szans na rynku pracy i edukacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 2006/07 (SPO RZL). Rozwój Ekonomii Społecznej w regionie legnickim, cel: zwiększanie potencjału systemu wspierania ekonomii społecznej 2009/11(POKL). Rozwój ekonomii społecznej w regionie legnickim, cel: wzmocnienie funkcjonującego systemu wspierania ekonomii społecznej 2011/12(POKL) III. Doświadczenie organizacji w realizacji projektów partnerskich Doświadczenie w projektach związanych ze wspieraniem oraz tworzeniem instytucji ES: Rozwój Ekonomii Społecznej w regionie legnickim (7.2.2POKL) Partnerstwo SZANSA, FRES, FAL. Forum Aktywności Lokalnej ul. Ludowa 1c, Wałbrzych tel./fax. (74) Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA ul. Perseusza 13, Głogów tel: / ,

9 Wrocław: RCWIP- Jacek Werpulewski, Mirosława Hamera Pl. Solidarności 1/3/5 pok Wrocław tel Jelenia Góra: RCWIP - Honorata Ziubrak ul. Bankowa 36, pok Jelenia Góra tel Wałbrzych: RCWIP - Karolina Maląg ul. Sienkiewicza 2/ Wałbrzych Tel Legnica: FRES Katarzyna Wiatr ul. Dworcowa 9, pok Legnica tel Pozarządowy Fundusz Pożyczkowy powstał w ramach projektu innowacyjnego: Fundusz Pożczkowo - Poręczeniowy jako narzędzie zapewnienia trwałości instytucji ekonomii społecznej

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego

Karolina Cyran Juraszek. Jak zdobywać środki. na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze pożytku publicznego? Karolina Cyran Juraszek Jak zdobywać środki na działalność spółdzielni socjalnej w sferze

Bardziej szczegółowo

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt 2015 Świętokrzyskie centra rozwoju sektora pozarządowego Gdzie

Bardziej szczegółowo

Ekonomia Społeczna w Małopolsce

Ekonomia Społeczna w Małopolsce Biuletyn Ekonomia Społeczna w Małopolsce Numer 2, styczeń 2011 r. W numerze Od Redakcji Słowo wstępne ( 2 ) Aktualności Seminaria poświęcone budowaniu lokalnych partnerstw międzysektorowych na rzecz ekonomii

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2012R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2012R. RAPORT 2012 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2012R. Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST adres: 40-047 Katowice, ul. Kościuszki 70/1 Spis treści I. Wstęp i sprawy organizacyjne... 3

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

Raport podsumowujący działania Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu Na Rzecz Ekonomii Społecznej w roku 2009.

Raport podsumowujący działania Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu Na Rzecz Ekonomii Społecznej w roku 2009. Raport podsumowujący działania Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu Na Rzecz Ekonomii Społecznej w roku 2009. Podstawą powołania w Małopolsce w roku 2008 pierwszego w Polsce paktu na rzecz ekonomii społecznej

Bardziej szczegółowo

Polityka rozwoju ekonomii społecznej w województwie. śląskim @OWARZYSZENIE NA RZECZ SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH. Cezary Miżejewski

Polityka rozwoju ekonomii społecznej w województwie. śląskim @OWARZYSZENIE NA RZECZ SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH. Cezary Miżejewski I I I I II r I I I Polityka rozwoju ekonomii społecznej w województwie śląskim I I I Cezary Miżejewski I I I I I I I I @OWARZYSZENIE NA RZECZ SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH I I I Cezary Miżejewski Polityka rozwoju

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Warszawa, grudzień 2013 SPIS TREŚCI I. Kontekst wdrożenia w Polsce Gwarancji

Bardziej szczegółowo

es w dokumentach strategicznych programy współpracy i inne dokumenty programowe

es w dokumentach strategicznych programy współpracy i inne dokumenty programowe es w dokumentach strategicznych programy współpracy i inne dokumenty programowe Program rozwoju ekonomii społecznej, przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji zawodowej na krakowskim rynku pracy na

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

I. PROGRAM WARSZAWA STOLICA INICJATYW LOKALNYCH

I. PROGRAM WARSZAWA STOLICA INICJATYW LOKALNYCH SPRAWOZDANIE STOWARZYSZENIA BIURO OBSŁUGI RUCHU INICJATYW SPOŁECZNYCH BORIS Z DZIAŁALNOŚCI W 2003 R. BORIS jest niezależną i niedochodową organizacją pozarządową, która od 1992r. (początkowo jako fundacja)

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy na członka i zastępcę członka Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020

Formularz zgłoszeniowy na członka i zastępcę członka Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 Formularz zgłoszeniowy na członka i zastępcę członka Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 1. Zgłoszenie kandydata do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Autorzy serdecznie dziękują za cenne wskazówki i inspiracje Rafałowi Brzychcy, Michałowi Cybula, Wisławie Grabarczyk-Kostka, Annie Juszczak, Lucynie

Autorzy serdecznie dziękują za cenne wskazówki i inspiracje Rafałowi Brzychcy, Michałowi Cybula, Wisławie Grabarczyk-Kostka, Annie Juszczak, Lucynie Autorzy serdecznie dziękują za cenne wskazówki i inspiracje Rafałowi Brzychcy, Michałowi Cybula, Wisławie Grabarczyk-Kostka, Annie Juszczak, Lucynie Roszak oraz Annie Paulinie Matczuk. Copyright by: Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy SPOTKANIE informacyjno-promocyjne nt. projektu Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy ZARZ DZAJ CY PROJEKTEM: Dolnoœl¹ska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 ELBLĄG 2013

RAPORT ROCZNY 2013 ELBLĄG 2013 ELBLĄG 2013 RAPORT ROCZNY 2013 STOWARZYSZENIE ESWIP SIEDZIBA W ELBLĄGU ul. Związku Jaszczurczego 17 82-300 Elbląg tel./faks 55 236 27 16, 55 235 33 88 e-mail: eswip@eswip.pl, www.eswip.pl SIEDZIBA W OLSZTYNIE

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zakresie standardów działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego

Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego Biuletyn informacyjny NR 3 2015 Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego Niniejszy biuletyn wydany został w ramach projektu Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego, realizowanego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIURA OBSŁUGI RUCHU INICJATYW SPOŁECZNYCH BORIS W 2001 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIURA OBSŁUGI RUCHU INICJATYW SPOŁECZNYCH BORIS W 2001 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIURA OBSŁUGI RUCHU INICJATYW SPOŁECZNYCH BORIS W 2001 R. BORIS jest niezależną i niedochodową organizacją pozarządową, która od 1992r. wspiera szeroko pojętą aktywność obywatelską,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODSTAWOWE

INFORMACJE PODSTAWOWE 2014 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA OŚRODEK WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W BIAŁYMSTOKU INFORMACJE PODSTAWOWE O NAS Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych jest stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PRAKTYKI PRZYJAZNE PRACOWNIKOM 50+

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PRAKTYKI PRZYJAZNE PRACOWNIKOM 50+ OGÓLNOPOLSKI KONKURS PRAKTYKI PRZYJAZNE PRACOWNIKOM 50+ Laureaci w kategorii Pracodawca przyjazny pracownikom 50+ Firma IKEA RETAIL Sp. z o.o. za strategiczne podejście do zarządzania różnorodnością w

Bardziej szczegółowo

Justyna Matusiak marzec 2012r. Środki na realizację projektów wspierających rozwój Seniorów --- poradnik

Justyna Matusiak marzec 2012r. Środki na realizację projektów wspierających rozwój Seniorów --- poradnik Justyna Matusiak marzec 2012r. Środki na realizację projektów wspierających rozwój Seniorów --- poradnik Wizerunek polskiego seniora kojarzy się nam przede wszystkim ze smutną starością, chorobami, często

Bardziej szczegółowo

Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych

Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych Elżbieta Olejnik Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

C E N T R UM I N T E GR A C J I S POŁ E C ZNE J

C E N T R UM I N T E GR A C J I S POŁ E C ZNE J C E N T R UM I N T E GR A C J I S POŁ E C ZNE J s z a n s ą n a l e p s z e j u t r o Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Program: Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Realizator programu: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. 2004-2005 www.bezrobocie.org.

Program: Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Realizator programu: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. 2004-2005 www.bezrobocie.org. Program: Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Realizator programu: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych 2004-2005 www.bezrobocie.org.pl Spis treści Program Bezrobocie-co robić?... 1 Edycje programu

Bardziej szczegółowo

Wieloletni program współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości

Wieloletni program współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości Wieloletni program współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju przedsiębiorczości Założeniem autorów opracowania było stworzenie uniwersalnego narzędzia do pracy członków nowopowstających partnerstw lokalnych.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nazwa Produktu: Social Venture Capital dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (SVC dla PES) Tytuł Projektu: Venture Capital jako nowe i skuteczne narzędzie

Bardziej szczegółowo

PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO (organ administracji publicznej)

PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO (organ administracji publicznej) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 18 sierpnia 2015 r, Legionowo Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 811. UCHWAŁA Nr 164 RADY MINISTRÓW. z dnia 12 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 811. UCHWAŁA Nr 164 RADY MINISTRÓW. z dnia 12 sierpnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 811 UCHWAŁA Nr 164 RADY MINISTRÓW z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu pod nazwą Krajowy

Bardziej szczegółowo