STANOWISKO RZĄDU. Tytuł

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STANOWISKO RZĄDU. Tytuł"

Transkrypt

1 STANOWISKO RZĄDU I. METRYKA DOKUMENTU Tytuł Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego i Komitetu Regionów Uwolnienie potencjału finansowania społecznościowego w Unii Europejskiej Data otrzymania dokumentu przez Parlament RP Data przyjęcia stanowiska przez Komitet do Spraw Europejskich 2 kwietnia 2014 r. 10 czerwca 2014 r. Sygnatura Komisji Europejskiej COM(2014) 172 Instytucja wiodąca Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

2 Instytucje współpracujące KNF, MF, MG II. CEL DOKUMENTU Celem niniejszego komunikatu jest wspieranie rozwoju działalności w zakresie finansowania społecznościowego. Finansowanie społecznościowe, zwane również crowdfundingiem to, zgodnie z definicją Komisji, otwarte zaproszenie, skierowane do społeczeństwa, którego celem jest pozyskanie środków finansowych na realizację określonego projektu. Często takie zaproszenia są publikowane i rozpowszechniane za pośrednictwem internetu i z pomocą mediów społecznościowych oraz są aktualne tylko w określonym przedziale czasowym. Środki finansowe są zwykle pozyskiwane od znacznej liczby uczestników w postaci stosunkowo niewielkich wkładów, ale istnieją wyjątki. Jest to stosunkowo nowa i dynamicznie rozwijająca się forma finansowania dla różnego rodzaju projektów (od charytatywnych, przez artystyczne po biznesowe). Crowdfunding może przybierać różne formy, z których najważniejsze to: crowdfunding bezudziałowy ( sponsoring społecznościowy zgodnie z terminologią Komisji), gdzie pieniądze zbierane są jako darowizna lub gdzie w zamian za wsparcie oferowane jest jakieś określone dobro (np. egzemplarz wydanej płyty, upominek, zniżka na zakup wytworzonego towaru, udział w sponsorowanym wydarzeniu kulturalnym itp.). crowdfunding udziałowy ( inwestowanie społecznościowe zgodnie z terminologią Komisji), w którym w zamian za wkład finansowy wpłacający otrzymuje udział w zyskach ze zrealizowanego projektu bądź papiery wartościowe. społecznościowe udzielanie pożyczek, w którym organizatorzy kampanii zaciągają pożyczkę na określony cel, przy określonych warunkach odnośnie terminu spłaty i oprocentowania. Każda z tych form ma inne zalety, angażuje inne grupy osób, wiąże się też z innym zakresem regulacji. Ostatnie dwie formy (crowdfunding udziałowy i pożyczkowy) określane są też łącznie mianem crowdfundingu inwestycyjnego. Komisja przedstawia też główne wyzwania stojące przed finansowaniem społecznościowym, częściowo opierając się na przeprowadzonej pod koniec ubiegłego roku ankiecie Brak przejrzystości obowiązujących przepisów. Problem ten jest mniejszy w przypadku crowdfundingu nieudziałowego, a bardziej dokuczliwy przy finansowaniu udziałowym. W tym drugim przypadku w niektórych krajach powstają już regulacje prawne bądź zestawy wytycznych. Komisja wskazuje na problemy i zagrożenia jakie może rodzić różnorodność podejść regulacyjnych w poszczególnych krajach. W szczególności zaznacza, że uciążliwe i 1

3 przedwczesne działania regulacyjne mogłyby udaremnić rozwój finansowania społecznościowego, natomiast zbyt pobłażliwe strategie polityczne mogłyby doprowadzić do ponoszenia strat przez inwestorów, a tym samym naruszenia zaufania konsumentów i podważenia wiary w finansowanie społecznościowe. Odpowiadając na to zagrożenie Komisja będzie monitorowała rynek i przeprowadzała ocenę potrzeby działań regulacyjnych. 2. Finansowanie społecznościowe na rynku wewnętrznym na podstawie ankiet Komisji wskazuje na dostrzegany problem z crowdfundingiem udziałowym w wymiarze transgranicznym. 3. Finansowanie społecznościowe w środowisku finansowym. W tym kontekście Komisja wskazuje na zainteresowanie banków tym typem finansowania. Podkreśla też brak odpowiedniej ilości informacji odnośnie roli crowdfundingu dla finansowania badań i rozwoju. 4. Propagowanie finansowania społecznościowego. Komisja wskazuje na konieczność podnoszenia poziomu wiedzy u wszystkich interesariuszy sektora crowdfundingowego, a także proponuje ustanowienie znaku jakości, który miałby zwiększać rozpoznawalność platform i budować zaufanie. 5. Możliwość finansowania łącznego (ze środków publicznych i prywatnych). Komisja rozważa możliwość współfinansowania ze środków publicznych projektów korzystających z finansowania społecznościowego. Komisja chce zrealizować swoje cele za pośrednictwem następujących priorytetów: ustanowienie grupy ekspertów ds. finansowania społecznościowego mającego na celu wspieranie Komisji radami i wiedzą ekspercką w tym obszarze. Grupa ekspertów powinna w szczególności udzielać Komisji porad zapewniających wsparcie dla ustanowienia znaku jakości w celu zbudowania zaufania między użytkownikami i zapewnienia Komisji specjalistycznej wiedzy w zakresie promowania przejrzystości, najlepszych praktyk i certyfikacji; podnoszenie świadomości w dziedzinie finansowania społecznościowego, propagowanie informacji i szkoleń oraz podnoszenie standardów; oraz dokładna analiza krajowych zmian regulacyjnych i zorganizowanie warsztatów poświęconych regulacjom prawnym w celu zapewnienia optymalnego funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz dokonania oceny, czy podjęcie interwencji regulacyjnej jest konieczne na poziomie UE. Komisja zapowiada również dalsze działania, takie jak badanie w 2014 r. dotyczące wpisywania się crowdfundingu w szersze środowisko finansowe, ustanowienie grupy eksperckiej (Europejskie Forum Stron Zainteresowanych Finansowaniem Społecznościowym), monitorowanie opracowywania norm na poziomie krajowym i europejskim oraz w zakresie sprawności rynku wewnętrznego. Komunikat Komisji wpisuje się też w inne działania KE, w szczególności związane z uzupełnianiem tradycyjnych źródeł finansowania i wspierania finansowania gospodarki realnej. Dostrzegając

4 problem ze sfinansowaniem nowych inwestycji Komisja analizuje i wspiera różne rodzaje finansowania wskazując crowdfunding jako możliwe źródło dla wsparcia takich obszarów jak przedsiebiorstwa społeczne, sektor kultury i kreatywny, ale też szerzej sektor MŚP (szczególnie w przypadku crowdfundingu udziałowego). Komisja wskazuje też na potencjał finansowania społecznościowego w dziedzinie innowacji, badań i rozwoju. Komisja sporządzi sprawozdanie z postępów w 2015 r. III. DOKUMENTY POWIĄZANE Komunikat Komisji - Edukacja finansowa /* KOM/2007/0808 wersja ostateczna */ Zielona księga w sprawie długoterminowego finansowaniu gospodarki europejskiej (COM(2013) 150 final z ) KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO w sprawie finansowania długoterminowego gospodarki europejskiej (COM(2014) 168) USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych IV. STANOWISKO RZĄDU Rząd polski popiera zaproponowane przez Komisję Europejską działania mające na celu rozwój i wykorzystanie potencjału finansowania społecznościowego w Unii Europejskiej. W szczególności należy zgodzić się z opinią Komisji, zgodnie z którą na obecnym etapie nie należy wprowadzać wiążących regulacji w tym sektorze. W opinii polskiego rządu sektor finansowania społecznościowego jest dopiero w początkowej fazie rozwoju. W Polsce działa obecnie jedynie kilkanaście tego typu platform, a tylko kilka umożliwia crowdfunding inwestycyjny. Wprowadzenie na takim etapie wiążących, sztywnych regulacji mogłoby niepotrzebnie ograniczyć możliwości rozwoju finansowania społecznościowego, rozwój innowacyjnych platform i sukces nowatorskich przedsięwzięć. Należy natomiast monitorować rozwój rynku i identyfikować ewentualne bariery dla rozwoju bądź zagrożenia dla uczestników. Dopiero kolejnym krokiem powinno być rozważenie działań regulacyjnych. Monitorowaniu powinien podlegać szczególnie rozwój crowdfundingu inwestycyjnego, w obu odmianach udziałowego i pożyczkowego, który poza aspektem finansowania społecznościowego może być postrzegany przez społeczeństwo również jako alternatywna forma inwestycji. Z tego też względu istotne może okazać się zagwarantowanie (w szczególności inwestorom nieprofesjonalnym) odpowiedniego zakresu informacji związanych z finansowanym przedsięwzięciem, czy też zasadami udziału w zyskach z tego przedsięwzięcia. Ważne jest także monitorowanie i zapobieganie innym zagrożeniom, generowanym potencjalnie przez crowdfunding inwestycyjny, takim jak możliwość defraudacji wpłaconych środków czy brak zwrotu środków dla inwestorów w przypadku nagłego zakończenia działalności przez platformę crowdfundingową. Szczególną uwagę należy zwrócić na rozwój crowdfundingu pożyczkowego, który w swojej istocie przypomina działalność bankową. Niektóre platformy z tej grupy (np. platforma Kokos) podejmują we własnym zakresie działania, zmierzające do zwiększenie bezpieczeństwa klientów (m.in. rating użytkowników, weryfikacja pożyczkobiorcy). W chwili obecnej nie ma jednak żadnej instytucji, która miałaby możliwość weryfikacji faktycznego stosowania i skuteczności tych mechanizmów (np.

5 instytucji branżowej bądź jednostki administracji). Odpowiednie zabezpieczenia mogą też nie być stosowane na wszystkich platformach oferujących ten rodzaj finansowania. Inne problemy związane z różnymi rodzajami crowdfundingu, które wymagają dalszej analizy i monitorowania dotyczą m.in. przechowywania środków przed wypłaceniem ich projektodawcy (czy nie są obciążane ryzykiem); ryzyka niespłacenia udzielonych pożyczek; statusu prawnego osób fizycznych realizujących dany projekt (w niektórych przypadkach, np. crowdfundingu inwestycyjnego, czy opartego na przedsprzedaży, mogą zostać uznane za przedsiębiorców w myśl obowiązujących przepisów); kwestii rozdysponowania środków w przypadku nieosiągnięcia planowego poziomu finansowania dla projektu. Ewentualne regulacje (prawne bądź samoregulacje branżowe) powinny z jednej strony minimalizować wskazane powyżej ryzyka i usuwać pojawiające się niejasności prawne, z drugiej natomiast nie utrudniać dalszego rozwoju rynku. Wszelkie propozycje regulacyjne oraz rekomendacje na poziomie UE powinny być badane pod kątem ich wpływu na polski sektor crowdfundingu. Należy brać pod uwagę dojrzałość rynku, interesy zarówno polskich projektodawców, jak i polskich platform crowdfundingowych. Wprowadzenie ułatwień dla finansowania w wymiarze transgranicznym może z jednej strony umożliwić szerszy dostęp polskich projektodawców do finansowania i umożliwić wejście polskich platform na zagraniczne rynki. Z drugiej strony istnieje możliwość, że duże zagraniczne platformy, korzystające z większych zgromadzonych zasobów i korzyści skali, rozpoczną działalność w Polsce, przejmując klientów od polskich platform. Warto w tym kontekście przywołać przykłady krajów, które wprowadziły, bądź są w trakcie wdrażania regulacji dotyczących wprost sektora finansowego. W USA w 2012 roku został podpisany JOBS Act, częściowo dotyczący ułatwień dla crowdfundingu udziałowego (Title III), jednak do dziś nie zostały wydane odpowiednie regulacje przez amerykańską instytucję nadzoru finansowego Securities Exchange Commission. Z kolei regulacja przyjęta we Włoszech w 2013 roku ogranicza możliwości finansowania opartego o udziały tylko do niektórych kategorii przedsiębiorstw, co może się przełożyć na znaczne ograniczenie tej formy pozyskiwania środków. W Wielkiej Brytanii, największym rynku crowdfundingowym w Europie (ok. 1,5 mld USD z 2-2,5 mld USD całego europejskiego rynku) została w tym roku wydana regulacja FCA (Financial Conduct Authority brytyjski nadzór nad rynkiem finansowym), która nakłada obowiązki informacyjne na portale crowdfundingowe (udziałowe i pożyczkowe). Regulacja nie ogranicza możliwości ubiegania się o finansowanie, koncentruje się na zwiększeniu przejrzystości usług crowdfundingowych (aby zwiększyć zainteresowanie i bezpieczeństwo potencjalnych inwestorów). Rząd RP popiera ideę działań mających na celu popularyzację crowdfundingu i budowanie wiedzy o tym procesie. Należy jednak również zwrócić uwagę, że edukacja dotycząca crowdfundingu nie powinna pozostawać w oderwaniu od innych działań mających na celu rozwój edukacji finansowej na wszystkich szczeblach. W tym kontekście należy podkreślić znaczenie rozróżnienia na różne rodzaje finansowania społecznościowego częściowo przedstawione w Komunikacie. Crowdfunding bezudziałowy i inwestycyjny (oraz obecne w nich różne formy) realizują odmienne cele, i są wykorzystywane w różnych sektorach, a ze względu na swoje specyficzne cechy mogą podlegać pod regulacje prawne z różnych dziedzin. Dla każdej z form mogą też istnieć odrębne ryzyka i inne wymagania informacyjne dla osób finansujących dany projekt. Przykładowo, mogą to być przepisy dotyczące darowizn, ekwiwalentności sprzedaży, ochrony konsumenta, oferty publicznej itp. W niektórych przypadkach pojawiają się też kwestie informowania inwestorów o ponoszonym

6 ryzyku. Crowdfunding inwestycyjny, poprzez swoje podobieństwo do regulowanych usług finansowych, częściej jest przedmiotem zainteresowania regulatorów dotyczą go wspomniane wcześniej przepisy wprowadzone we Włoszech, wprowadzane w USA, jak też w innych krajach. Rząd polski popiera działania mające na celu ograniczenie ryzyka dalszej fragmentaryzacji prawa dotyczącego crowdfundingu na terenie UE. W szczególności, na obecnym etapie należałoby rozważyć wyraźniejsze zalecenie, aby państwa członkowskie ograniczały się do instrumentów możliwie elastycznych, które zapewnią możliwość rozwoju różnych form finansowania społecznościowego, bez nakładania nadmiernych obciążeń na platformy bądź ograniczeń dla finansowanych projektów. Takie podejście jest pożądane na obecnym etapie rozwoju sektora finansowania społecznościowego, gdy specyficzne zagrożenia bądź ograniczenia będą się jeszcze materializowały. Dodatkowo warto wypracować materiały (kodeks postępowania, najlepsze praktyki), które, w przypadku osiągnięcia stopnia rozwoju rynku wymagającego regulacji w danym kraju, zapewniałyby możliwie jednolite podejście we wszystkich Państwach Członkowskich. Obecnie warunek ten nie jest spełniony przykładowo, regulacje brytyjskie oparte są na zupełnie innych założeniach niż te wprowadzone we Włoszech. Rząd polski przygląda się przepisom dotyczącym crowdfundingu od pewnego czasu. Realizuje również działania, które mają wspierać dobroczynność Polaków, m.in. poprzez przygotowanie nowej ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych, która wchodzi w życie 18 lipca 2014 r. Ustawa ta wprost wskazuje, że regulacji podlegają tylko takie formy zbierania ofiar, które nie pozostawiają śladu. Zbiorki realizowane za pomocą przelewów, w tym również poprzez platformy crowdfundingowe nie podlegają nowym przepisom dzięki czemu została usunięta niepewność prawna, wynikająca z zapisów poprzedniej ustawy oraz stosownych rozporzadzeń 2. Dodatkowo, w ramach ułatwienia prowadzenia zbiórek publicznych, powstaje dedykowany portal internetowy, na którym zgłaszane będą wszystkie zbiórki podlegające nowym przepisom (zgłoszenie zamiast pozwolenia) oraz sprawozdania z nich a kontrola będzie sprawowana społecznie, przez darczyńców i osoby zainteresowane. Dzięki publikacji takiego sprawozdania organizatorzy zbiórek będą też budowali swoją wiarygodność, istotną przy realizacji kolejnych projektów informacje będą prezentowane na portalu przez 10 lat od wprowadzenia. Taka konstrukcja przypomina nieco rozwiązania stosowane we współczesnym crowdfundingu (portal internetowy, społeczna kontrola, budowanie zaufania dzięki skutecznej realizacji projektów). Doświadczenie zebrane przy tworzeniu nowej ustawy regulującej zbiórki publicznej, w tym opinie zebrane w konsultacjach społecznych jak i w pierwszych latach prowadzenia nowego systemu, mogą w przyszłości być przydatne w kontekście możliwości wprowadzania zaleceń bądź regulacji dotyczących wprost crowdfundingu. W szczególności chodzi tu o kwestie informowania potencjalnych darczyńców, rozliczania, społecznej kontroli czy konsekwencji w przypadku naruszenia zaufania, jak również mechanizmów prawnych w przypadku podejrzenie popełnienia przestępstwa. Polski Rząd wskazuje w tym kontekście również na związek finansowania społecznościowego z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego. Crowdfunding opiera się na zaufaniu między osobami, 2 Jednym ze źródeł niepewności prawnej odnośnie zbiórek organizowanych z wykorzystaniem przelewów internetowych było rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami (Dz.U. z dnia 24 listopada 2003 r. z późn. zm.)

7 które najczęściej nie znają się osobiście. Tego typu zaufanie jest też fundamentem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Jego wzrost umożliwia realizację większej liczby projektów, a z drugiej strony wsparcie finansowe ciekawego projektu crowdfundingowego może być pierwszym krokiem przełamującym nieufność w relacjach społecznych. W tym kontekście Rząd RP będzie kontynuował debatę z osobami i instytucjami zainteresowanymi tematyką crowdfundingu w Polsce, a także aktywnie włączał się w inicjatywy na poziomie europejskim. W szczególności wskazane jest propagowanie finansowania społecznościowego poprzez różne inicjatywy warsztaty, analizy, wymiana najlepszych praktyk (np. dla przedstawicieli administracji państw członkowskich), edukacja finansowa (na wszystkich poziomach edukacji), konferencje, kampanie społeczne (skierowane do wszystkich potencjalnych darczyńców jak i twórców projektów). Na poziomie krajowym poprzez szerokie konsultacje komunikatu Komisji rozpocznie się debata na temat szans, ograniczeń jak i barier prawnych w sektorze finansowania społecznościowego w Polsce. Na koniec warto również podkreślić znaczenie regularnego przeglądu trendów w sektorze crowdfundingu wyznaczony przez Komisję termin 2015 r. wydaje się odpowiedni, jednak nie powinien zostać przekroczony. W tak szybko rozwijającym się sektorze, przy aktywnych pracach regulacyjnych w poszczególnych państwach członkowskich, regularne przeglądy trendów, nowych regulacji, pojawiających się zagrożeń i najlepszych praktyk są niezbędne. V. UZASADNIENIE STANOWISKA RZĄDU Crowdfunding, czyli finansowanie społecznościowe, wykorzystuje możliwości internetu do znanych od dawna działań czyli do zbierania drobnych sum pieniędzy od szerokiej grupy osób, na wybrany cel. Przed erą internetu tego typu zbiórka pieniędzy pozwoliła np. na dokończenie budowy Statui Wolności pod koniec XIX wieku. Na podobnej zasadzie opiera się też mechanizm subskrypcji wydawnictw książkowych. Obecnie do zbierania pieniędzy wykorzystywane są platformy internetowe, które umożliwiają zapoznanie się z projektem (opis, film, zdjęcia) oraz kontakt z autorem projektu. Wykorzystanie internetu umożliwia również szybsze dotarcie do szerokiego grona potencjalnych wspierających (np. dzięki sieciom społecznościowym), a także swego rodzaju rozpoznanie rynku dla danego produktu dzięki zwrotnej informacji o zainteresowaniu w postaci liczby osób wspierających. Typowe dla crowdfundingu, wnoszenie wkładu w symbolicznej wysokości umożliwia szerokie uczestnictwo w różnych inicjatywach, niezależnie od statusu materialnego finansujących. Jest więc inkluzywną formą aktywności społeczności. Dzięki swojej wygodzie i łatwości dotarcia do odbiorców, platformy crowdfundingowe stały się miejscem poszukiwania finansowania dla projektów, dla których tradycyjne drogi (kredyt, pożyczka, papiery dłużne) były nieosiągalne bądź zbyt sztywno regulowane. W ten sposób pieniądze zbierają autorzy kreatywnych projektów, takich jak filmy, nagrania muzyczne, występy artystyczne czy czasopisma, dla których mało jest źródeł finansowania komercyjnego i które mogą nigdy nie przynieść zysku. Podobnie innowacyjne produkty czy przedsiębiorstwa mogą znaleźć społeczność, która je wesprze poza oficjalną siecią aniołów biznesu czy venture capital. Wreszcie, można w ten sposób zbierać na indywidualne cele, jak wyjazd na zagraniczne zawody, podróż dookoła świata czy operacja plastyczna.

8 Crowdfunding wpisuje się w szerszą ideę crowdsourcingu czyli wykorzystania zasady mądrości tłumu, zgodnie z którą wykorzystując współpracę między ludźmi i ich odrębne cechy, wiedzę, doświadczenia i umiejętności można uzyskać lepszy efekt końcowy niż korzystając wyłącznie z grona ekspertów i własnych zasobów. Zasada taka może być wykorzystywana np. przy konsultacjach aktów prawnych, tworzeniu nowych produktów konsumpcyjnych, ocenianiu projektów finansowych (crowdfunding), tworzeniu bazy wiedzy (wikipedia) czy rozwiązywaniu złożonych problemów z życia społecznego czy biznesowego. Jednocześnie crowdfunding jestem elementem innego procesu zmieniającego współczesną gospodarkę rozwoju gospodarki dzielenia się (sharing economy). W tym systemie część wymiany między ludźmi nie jest dokonywana na warunkach rynkowych, a w drodze dzielenia się i bezpośredniego kontaktu (co jednak nie wyklucza działania dla zysku). Może to dotyczyć dzielenia się mieszkaniem (Airbnb, couchserfing), wspólnej jazdy samochodem (tzw. carpooling np. Blablacar), dzielenia się czasem i usługami (banki czasu), kooperatyw spożywczych itp. Rozwój tego typu aktywności również umożliwiany jest przez internet (platformy poświęcone poszczególnym rodzajom aktywności), a sprzyja mu m.in. coraz większa koncentracja ludności w miastach (bliskość fizyczna ułatwia dzielenie się), a także rosnące ostatnio rozczarowanie efektami systemu gospodarczego opartego wyłącznie na relacjach rynkowych (m.in. rosnące nierówności, koncentracja kapitału i dóbr). Crowdfunding rozwija się bardzo dynamicznie na całym świecie. W 2012 roku na całym świecie zebrano w ten sposób 2,7 mld USD (wzrost o 81% rok do roku), w kolejnym prognozowano ponad 5 mld USD. W 2012 roku na świecie istniało ponad 530 platform crowdfundingowych, z czego 40% w USA. Ponad 50% środków zbierane jest w USA, a ok. 35% w Europie. 3 Największa na świecie platforma crowdfundingu nieudziałowego Kickstarter zebrała dotychczas ponad 1 mld USD (wysokość deklarowanych kwot) od 5,7 mln wpłacających, a zgłoszone było ponad 135 tys. projektów. Nie wszystkie otrzymują zakładaną kwotę, ale, przykładowo, w 2012 roku zebrano pełne finansowanie na ponad 18 tysięcy projektów. W przypadku niezebrania przez projekt wymaganej kwoty, wszelkie wpłaty wracają do wpłacających (model wszystko-albo-nic). Największy udział stanowią platformy crowdfundingu nieudziałowego (43%), notują też najszybszy wzrost spośród wszystkich rodzajów platform. Platformy oferujące udział w finansowanym projekcie (equity based) stanowił w 2012 r. ok. 15% wszystkich platform, ale ich liczba w ciągu roku się podwoiła. Platformy oferujące pożyczki (Lending based), również znajdujące się w obrębie zainteresowania regulatorów stanowiły ok. 13% wszystkich platform. Dane ESMA wskazują, że wartość rynku crowdfundingu udziałowego w Europie wyniosła ok mln EUR w 2013 roku, co stanowi mniej niż 0,3% całego rynku pierwszej oferty publicznej (IPO) w Europie. 4 Brak jest póki co analogicznych statystyk dla Polski. W kraju istnieje kilkanaście platform crowdfundingowych, z których jedynie kilka oferuje crowdfunding udziałowy, jednak na bardzo niewielką skalę. Wyjątkiem jest platforma crowdfundingu pożyczkowego kokos.pl Securities and Markets Stakeholder Group, ESMA, Crowdfunding Position Paper, 10 April 2014 ESMA/2014/SMSG/010

9 Przykładowe platformy to: Kokos.pl największa platforma pożyczek społecznościowych (crowdfundingu pożyczkowego) w Polsce. W ciągu 6 lat istnienia pożyczono za jej pomocą ponad 100 mln zł, a liczba aukcji zakładanych corocznie przekracza 25 tysięcy (z czego trochę ponad ¼ otrzymuje wnioskowaną kwotę). Megatotal.pl platforma oferująca crowdfunding udziałowy, nakierowany na projekty artystyczne, w szczególności muzyczne i wydawnicze. Wartość wspartych projektów wyniosła ok. 650 tys zł, dofinansowanie dostało ponad 100 projektów, z których 60 zostało już z sukcesem zrealizowanych. Siepomaga.pl portal charytatywny, działający w oparciu o datki na wybrane cele charytatywne. Zebrano dotychczas ponad 10 mln złotych od ponad 125 tysięcy wpłacających, przeprowadzono ponad 1000 akcji charytatywnych. Polakpotrafi.pl platforma oferująca crowdfunding nieudziałowy. Dotychczas wpłacający zadeklarowali ponad 2,7 mln zł, na ponad 820 projektów. Kwota ta nie jest kwotą faktycznie przekazaną na projekty, gdyż w przypadku nieosiągnięcia przez dany projekt zadeklarowanej, minimalnej kwoty, fundusze są zwracane do darczyńców (model wszystko-albo-nic). Wspieramkulture.pl portal oferujący crowdfunding nieudziałowy, nakierowany na projekty kulturalne. Dotychczas zebrał ponad 640 tys. zł, udało się w pełni sfinansować ponad 60 projektów. Powyższe platformy reprezentują tylko część polskich platform crowdfundingowych i są ilustracją poziomu rozwoju tej formy finansowania w Polsce. Polscy twórcy, jak też donatorzy, są aktywni na zagranicznych portalach. Na Kickstarter, największym portalu crowdfundingowym na świecie, niemal 8 tysięcy Polaków przekazało ponad 1 mln USD na wybrane projekty. Było to ok. 150 dolarów na każdego wpłacającego. Nieco bardziej hojni byli mieszkańcy np. Wielkiej Brytanii (170 dolarów na osobę) czy Niemiec (220 dolarów), w tych krajach znacznie wyższy odsetek obywateli brał też udział w tego typu projektach (0,5% w Wielkiej Brytanii i 0,1% w Niemczech w Polsce ok. 0,02%). 5 Przy tym jednak pamiętać, że serwis jest amerykański i dostępny jedynie po angielsku. 6 Polacy wykorzystują też Kickstartera do finansowania swoich projektów, takich jak tworzenie gier komputerowych, innowacyjnego sprzętu komputerowego czy użytecznych aplikacji domowych. Analiza dostępnych źródeł dotyczących crowdfundingu w Polsce wskazuje, że model udziałowy jest jeszcze na bardzo wstępnym etapie rozwoju i oferowany jest przez nieliczne platformy. Z drugiej strony, w badaniach, na które powołuje się Komisja Europejska 7, polskie przedsiębiorstwa zgłaszały stosunkowo niski poziom trudności w dostępie do kapitału. 5 Dane za https://www.kickstarter.com/1billion 6 7 EBC-Komisja Europejska, sprawozdanie 2013 SMEs Access to Finance survey :

10 Polska cechuje się też niskim poziomem innowacyjności, w tym niewieloma startupami, które potencjalnie byłyby chętne do szukania finansowania poprzez platformy crowdfundingowe. Raporty branżowe przygotowane przez PARP wskazują z jednej strony na potencjalne problemy i nieefektywność obecnej sieci instytucji otoczenia biznesu, szczególnie w obliczu wyczerpywania się środków unijnych na ten cel. Z drugiej jednak raport wskazuje, że rozwój sieci aniołów biznesu oraz funduszy kapitału zalążkowego, uzupełniane środkami pochodzącymi z funduszy unijnych dostępnymi bezpośrednio dla firm, przedsiębiorcy zaczynają być w sytuacji dającej im komfort, że jeśli ich projekt jest naprawdę dobry, instytucje zapewniające finansowanie będą rywalizować o możliwość współpracy. Powoli mamy do czynienia z rynkiem kapitałobiorcy. 8 VI. STANOWISKO PARTNERÓW SPOŁECZNYCH Konsultacje komunikatu Komisji Europejskiej zostały ogłoszone na stronie internetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, a także na portalu mamzdanie.org.pl. W rezultacie otrzymano pięć odpowiedzi, dwa od przedstawicieli platform crowdfundingowych (wspieram.to oraz polakpotrafi), dwie od osób prywatnych (Karol Król, Agnieszka Wąsowska) oraz jedną z Fundacji Centrum Gospodarki Społecznościowej (CGS). W ramach konsultacji odpowiadano na pięć pytań: 1. Czy Komisja właściwie identyfikuje bariery i szanse dla rozwoju crowdfunding w UE? Wszyscy uczestnicy konsultacji zgodzili się, że bariery i szanse wskazane przez Komisję są trafne. Podkreślano znaczenie edukacji finansowej i idei powołania grupy ekspertów. Wskazywano też na braki jak np. brak wskazania wad wejścia w życie tzw. jednolitego patentu (wspieram.to). Podkreślano też nieuwzględnienie specyficznych problemów niektórych rodzajów crowdfundingu, jak kwestie wypełniania obietnic w przypadku tzw. kampanii elastycznych, w których twórcy nie otrzymują całości założonej kwoty, a jedynie część, którą uda im się uzbierać, a także tzw. crowdfundingu osobistego (zbieranie na prywatne cele) (Agnieszka Wąsowska). 2. Czy zaproponowane przez Komisję działania są odpowiednie na obecnym etapie rozwoju crowdfundingu? Część uczestników konsultacji wskazywała na brak konkretnego planu i harmonogramu dalszych działań (Karol Król, CGS), a także brak oparcia dalszych działań na rzetelnej analizie (Karol Król). Pewne wątpliwości wzbudził pomysł utworzenia znaku jakości dla platform crowdfundingowych, jako niejasny (wymagający doprecyzowania) i mogący stać w sprzeczności z samoregulacją sektora (PolakPotrafi). Niektórzy pozytywnie opiniowali z kolei propozycję powstrzymania się od wprowadzania regulacji na tym etapie i dalsze monitorowanie rynku (PolakPotrafi, CGS). Jednocześnie inni uczestnicy (Wspieram.to) podkreślali, że obecny stan crowdfundingu można uznać za zaawansowany, w związku z czym należy ujednolicać przepisy na poziomie UE, a także odciążyć projektodawców od wymogów prawnych obecnie na nich nakładanych w związku z obowiązującymi dyrektywami. 3. Czy istnieją bariery prawne dla rozwoju crowdfundingu w Polsce zarówno udziałowego jak i bezudziałowego? 8 Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport PARP

11 4. Czy na tym etapie rozwoju crowdfunding wymaga dodatkowych regulacji prawnych, a jeśli tak, to w jakim obszarze? Na te pytania odpowiadano łącznie. Istnienie barier prawnych zostało wskazane przez jednego uczestnika konsultacji (Wspieram.to), a niektórzy dodatkowo opisywali działania do podjęcia dla lepszego rozwoju tego sektora (CGS, Karol Król). Wspieram.to podkreślało w kontekście crowdfundingu bezudziałowego konieczność ujednolicenia kwestii podatkowych, rozstrzygnięcia statusu operatorów platform w kontekście ustawy o usługach płatniczych, a także doprecyzowania statusu podatkowego środków gromadzonych przez zewnętrzne serwisy obsługujące płatności. W crowdfundingu udziałowym sugerowane było zniesienie obostrzeń obowiązujących na rynku kapitałowym przy obejmowaniu akcji w spółkach akcyjnych. Niezależnie od rodzaju crowdfundingu wskazano na konieczność doprecyzowania statusu osób nie prowadzących działalności gospodarczej, których status po realizacji projektu może się diametralnie zmienić. Pozostali uczestnicy podkreślali, że obecnie oba rodzaje crowdfundingu (udziałowy i bezudziałowy) są w Polsce legalne i możliwe do realizacji. Wskazywano na konieczność samoregulacji platform (CGS), co miałoby poprawić ochronę interesów projektodawców oraz wspierających. Karol Król przedstawił też propozycje zmian, które mogłyby ułatwić stosowanie crowdfundingu (np. zmiany w KSH dotyczące spółki z o.o., zwiększenie wyjątku w ustawie o ofercie publicznej, ulgi podatkowe dla inwestycji w przedsięwzięcia na wczesnym etapie rozwoju, określenie czytelnego modelu pozyskiwania kapitału dzięki przedsprzedaży). Dodatkowo podkreślano też konieczność prowadzenia miękkich działań, takich jak akcje informacyjne, programy edukacyjne, zebranie w jednym miejscu podstaw prawnych dotyczących wszystkich form crowdfundingu (w formie vademecum/przewodnika). 5. Czy istnieją specyficzne bariery dla crowdfundingu w wymiarze transgranicznym w UE? Wskazywane bariery obejmowały brak jednolitych standardów i regulacji, które byłyby dobrowolne i zwiększałyby zaufanie do platform (Karol Król). Specyficzne bariery dotycząc regulacji podatkowych i rynku kapitałowego, różne interpretacje prawa dotyczące przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy (Karol Król, wspieram.to), ustalenie miejsca spełnienia świadczeń, niejednoznaczność przepisów odnośnie transferów transgranicznych (wspieram.to). bariery mentalne przed inwestycjami na zagranicznych rynkach mogą też być wzmacniane trudnością w stosowaniu nadzoru właścicielskiego (CGS). Niektórzy uczestnicy zwracali też uwagę na pojawiającą się niepewność odnośnie ochrony praw własności intelektualnej, co może być rozwiązane przez reformę systemu patentowego (wprowadzenie jednolitego patentu) (PolakPotrafi). VII. WNIOSKI Komunikat Komisji Europejskiej jest zgodny ze stanowiskiem Rządu RP, wynikającym z dotychczasowych doświadczeń i analizy sektora finansowania społecznościowego w Polsce. Przestawione inicjatywy zasługują na poparcie, powinno się też dołożyć starań aby przedstawiciele polskiego rządu i środowiska związanego z finansowaniem społecznościowym brali udział w procesach toczących się na forum UE. Jednocześnie w Polsce powinna zostać zainicjowana szeroka debata mająca na celu zidentyfikowanie potencjalnych barier dla rozwoju finansowania społecznościowego, jak też służąca promocji tego typu rozwiązań.

12 VIII. PRZEDSTAWICIEL KIEROWNICTWA RESORTU WIODĄCEGO UPOWAŻNIONY DO PREZENTOWANIA STANOWISKA Minister Rafał Trzaskowski

Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny

Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny - z doświadczeń regionalnej sieci aniołów biznesu przy Lubelskiej Fundacji Rozwoju Lubelska Sieć Aniołów

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE W FINANSOWANIU MMŚP

INNOWACJE W FINANSOWANIU MMŚP INNOWACJE W FINANSOWANIU MMŚP 8.30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 9.15 UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE Janusz Piechociński, Minister Gospodarki (TBC) Adam Maciejewski, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 9.30

Bardziej szczegółowo

Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r.

Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r. www.psab.pl Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Koordynator zarządzający

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw

Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw www.psab.pl Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Koordynator zarządzający Ponadregionalną Siecią Aniołów Biznesu - Innowacja

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF ZARZĄDZANIE SIECIĄ WSPÓŁPRACY MŚP Łukasz Pytliński CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Wrzesień 2010 1 WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU

Bardziej szczegółowo

Metodologia badania. Cele szczegółowe ewaluacji zakładają uzyskanie pogłębionych odpowiedzi na wskazane poniżej pytania ewaluacyjne:

Metodologia badania. Cele szczegółowe ewaluacji zakładają uzyskanie pogłębionych odpowiedzi na wskazane poniżej pytania ewaluacyjne: Ewaluacja ex post projektu systemowego PARP pt. Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji w ramach Pilotażu w III osi priorytetowej PO IG Metodologia badania Cel i przedmiot

Bardziej szczegółowo

Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 2013/0027(COD) 2.9.2013 PROJEKT OPINII Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGULACJI DOTYCZĄCEJ CROWDFUNDINGU INWESTYCYJNEGO

PROJEKT REGULACJI DOTYCZĄCEJ CROWDFUNDINGU INWESTYCYJNEGO PROJEKT REGULACJI DOTYCZĄCEJ CROWDFUNDINGU INWESTYCYJNEGO Październik 2015 r. USTAWA z dnia.. 2015 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz innych ustaw w związku ze wspieraniem rozwoju

Bardziej szczegółowo

Informacja z BIK jako podstawa zapobiegania nadmiernemu zadłużeniu konsumentów. Konferencja SKEF 30 listopada 2011 r.

Informacja z BIK jako podstawa zapobiegania nadmiernemu zadłużeniu konsumentów. Konferencja SKEF 30 listopada 2011 r. Informacja z BIK jako podstawa zapobiegania nadmiernemu zadłużeniu konsumentów Konferencja SKEF 30 listopada 2011 r. Odpowiedzialne kredytowanie i pożyczanie w UE Odpowiedzialne kredytowanie produkty kredytowe

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE W FINANSOWANIU MMŚP

INNOWACJE W FINANSOWANIU MMŚP INNOWACJE W FINANSOWANIU MMŚP 8.30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 9.15 UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE Adam Maciejewski, Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 9.30 KEYNOTE SPEAKER Jan Mroczka, Prezes Zarządu,

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Sprawozdanie roczne w sprawie wdrożenia inicjatywy Wolontariusze pomocy UE w 2014 r.

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Sprawozdanie roczne w sprawie wdrożenia inicjatywy Wolontariusze pomocy UE w 2014 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.7.2015 r. COM(2015) 335 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Sprawozdanie roczne w sprawie wdrożenia inicjatywy Wolontariusze pomocy UE w

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA. (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2014/208/UE)

ZALECENIA. (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2014/208/UE) 12.4.2014 L 109/43 ZALECENIA ZALECENIE KOMISJI z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie jakości sprawozdawczości dotyczącej ładu korporacyjnego (podejście przestrzegaj lub wyjaśnij ) (Tekst mający znaczenie

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe w programach operacyjnych na lata 2014-2020. Rynia, 27 luty 2014 r.

Instrumenty finansowe w programach operacyjnych na lata 2014-2020. Rynia, 27 luty 2014 r. w programach operacyjnych na lata 2014-2020 Rynia, 27 luty 2014 r. na lata 2014-2020 stan prac Rozporządzenie PE i Rady (UE) nr 1303/2013, w tym tytuł IV poświęcony Instrumentom Finansowym weszło w życie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Europejski program bezpieczeństwa lotniczego

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Europejski program bezpieczeństwa lotniczego KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.12.2015 r. COM(2015) 599 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Europejski program bezpieczeństwa lotniczego PL PL 1. KOMUNIKAT KOMISJI Z 2011

Bardziej szczegółowo

Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 29.11.2011 2011/0156(COD) PROJEKT OPINII Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego,

Bardziej szczegółowo

Jan Szczucki, PAG Uniconsult

Jan Szczucki, PAG Uniconsult Badanie zrealizowane w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Jan Szczucki, PAG Uniconsult Wybrane wnioski z ewaluacji instrumentów inżynierii finansowej zrealizowanej

Bardziej szczegółowo

Historia FPK Pierwsze fundusze poręczeniowe powstały w Polsce z inicjatywy jednostek samorządowych i zagranicznych fundacji w ramach Programu Inicjaty

Historia FPK Pierwsze fundusze poręczeniowe powstały w Polsce z inicjatywy jednostek samorządowych i zagranicznych fundacji w ramach Programu Inicjaty Aktualne zmiany systemu i rozwój współpracy banków spółdzielczych z regionalnymi i lokalnymi funduszami poręczeń kredytowych RYSZARD NOSOWICZ PREZES KSFP 14-1515 września 2009, WARSZAWA Historia FPK Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r.

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kadr Regionu Plan prezentacji Typy projektów. Uprawnieni wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Tabela wdrażania rekomendacji Część A - rekomendacje operacyjne

Tabela wdrażania rekomendacji Część A - rekomendacje operacyjne Załącznik nr 2 do Uchwały 4/12 z dnia 5 września 2012 r. Tabela wdrażania rekomendacji Tabela wdrażania rekomendacji Część A - rekomendacje operacyjne Lp. Tytuł raportu 1. Ocena efektywności i skuteczności

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off i spin-out. 10 lipca 2008 r.

Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off i spin-out. 10 lipca 2008 r. Przedsiębiorczość akademicka Spółki spin-off i spin-out Uwarunkowania prawne: -Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (DZ.U. Nr 164 poz. 1365 z poźn. zmianami) -Ustawa z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna.

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. ekspert: Szymon Medalion prowadząca: Marzena Szewczyk-Nelson Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 17.6.2016 r. COM(2016) 400 final 2016/0186 (COD) Wniosek DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca decyzję nr 445/2014/UE ustanawiającą działanie Unii na rzecz

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

Wesprzyj nas. Szanowni Państwo,

Wesprzyj nas. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, W 2011 roku Fundacja Rozwoju Świętochłowic rozpoczęła prowadzenie Programu Stypendialnego TOP Talenty, Odkrycia, Pomysły, którego celem jest wyrównywanie szans w zdobywaniu wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacji. Adrian Lis

Finansowanie innowacji. Adrian Lis 2011 Finansowanie innowacji Adrian Lis Plan prezentacji Część teoretyczna Wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania innowacji Programy wspierające innowacyjność Część praktyczna Główne problemy i najlepsze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO Załącznik do uchwały nr 463 Senatu UZ z 29.04.2015r. REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO 1. Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

"Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski."

Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski. "Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski." Danuta JAZŁOWIECKA Posłanka do Parlamentu Europejskiego BIPE, 1 czerwiec 2015 Dlaczego Europa potrzebuje nowej strategii

Bardziej szczegółowo

Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety

Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych Poznań, 22 września 2007 r. 1. Fundusze venture capital 2. Finansowanie innowacji 2 Definicje

Bardziej szczegółowo

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE RCITT to: Doświadczony Zespół realizujący projekty Baza kontaktów w sferze nauki i biznesu Fachowe doradztwo Otwartość na nowe pomysły

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY

EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) realizuje cele Unii Europejskiej poprzez zapewnianie długoterminowego finansowania projektów, udzielanie gwarancji i doradztwo. Wspiera projekty

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej Wrocław, 02.06.2010 Materiał prasowy Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej W sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa coraz większego znaczenia nabierają zintegrowane systemy informatyczne.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE realizowane przez Bank Pekao SA Katowice, 16 maja 2014 Dużo większa rola

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wartości 193 000 euro Nazwa postępowania

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo?

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Dariusz Lipka, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 11.12.2013 r. Specyfika projektów energetyki odnawialnej -

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Raport z badania oceniającego model finansowania kultury w Polsce oraz wspierania twórców poprzez platformy crowdfundingowe

Raport z badania oceniającego model finansowania kultury w Polsce oraz wspierania twórców poprzez platformy crowdfundingowe Raport z badania oceniającego model finansowania kultury w Polsce oraz wspierania twórców poprzez platformy crowdfundingowe Badanie przeprowadzone przez: Warszawa, marzec 2017 2 WSTĘP Celem badania przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej 26.07.2016 Departament Innowacji Kierunki transformacji polskiej gospodarki 5 Filarów rozwoju gospodarczego Polski Reindustrializacja Rozwój innowacyjnych firm

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy. jak skutecznie pozyskać środki na rozwój. Gdańsk Styczeń 2014

Rynek kapitałowy. jak skutecznie pozyskać środki na rozwój. Gdańsk Styczeń 2014 Rynek kapitałowy jak skutecznie pozyskać środki na rozwój Gdańsk Styczeń 2014 Plan spotkania Kapitał na rozwój firmy Możliwości pozyskania finansowania na rozwój Kapitał z Giełdy specjalna oferta dla małych

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE Projekt Enterprise Europe Network Central Poland jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Rola administracji w budowaniu gospodarki elektronicznej Warszawa, 25 września 2006 r. Poruszane tematy Wprowadzenie i kontekst prezentacji Rola administracji

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Grudzień 2013 r.

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Grudzień 2013 r. RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Grudzień 2013 r. 1 1. Podstawy prawne Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach

Bardziej szczegółowo

Niedorzeczna likwidacja

Niedorzeczna likwidacja Zgodnie z ekspertyzą Związku Banków Polskich, likwidacja Funduszu Poręczeń Unijnych i Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych przyniosłaby negatywne skutki przede wszystkim dla jednostek samorządu terytorialnego.

Bardziej szczegółowo

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010 2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności j mikroprzedsiębiorstw Dr Barbara Grzybowska Warszawa, maj 2010 PLAN WYSTĄPIENIA 1. Współpraca mikroprzedsiębiorstw z innymi podmiotami w zakresie realizacji

Bardziej szczegółowo

Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania

Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PRZEDSIĘBIORSTW I PRZEMYSŁU Wytyczne 1 Bruksela, dnia 1.2.2010 r. - Związek pomiędzy dyrektywą 98/34/WE a rozporządzeniem w sprawie wzajemnego uznawania 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.3.2014 r. COM(2014) 172 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Uwolnienie potencjału

Bardziej szczegółowo

Program wsparcia funduszy kapitału zalążkowego

Program wsparcia funduszy kapitału zalążkowego Program wsparcia funduszy kapitału zalążkowego Tomasz Sypuła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 19 września 2006r. Plan prezentacji Co to jest fundusz kapitału zalążkowego? Cel udzielanego wsparcia

Bardziej szczegółowo

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm.

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. W poprzednim wydaniu biuletynu BDO informowaliśmy, że od 12 maja br. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

1. Misja Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

1. Misja Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 2 SPIS TREŚCI: 1. Misja Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A... 3 2. Cele polityki charytatywnej i sponsoringowej MARR S.A.........4 3. Obszary działalności charytatywnej i sponsoringowej MARR

Bardziej szczegółowo

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis 18 sierpnia 2010 r. Młody obywatel Opis Młodzie ludzie przy wsparciu nauczycieli i władz samorządowych badają kapitał społeczny w swojej miejscowości. Przedstawiają wnioski władzom lokalnym. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zgłaszanie przypadków nieprawidłowości i nadużyć finansowych do Komisji Europejskiej w Polsce

Zgłaszanie przypadków nieprawidłowości i nadużyć finansowych do Komisji Europejskiej w Polsce Tylko do użytku służbowego Zgłaszanie przypadków nieprawidłowości i nadużyć finansowych do Komisji Europejskiej w Polsce Seminarium na temat środków zwalczania korupcji i nadużyć finansowych w ramach europejskich

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Ewa Postolska. www.startmoney.p l

Ewa Postolska. www.startmoney.p l Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Możliwości i warunki pozyskania kapitału

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KATALIZATOR INWESTYCJI

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KATALIZATOR INWESTYCJI FORMULARZ ZGŁOSZENIA KATALIZATOR INWESTYCJI Formularz zamówienia prosimy odesłać faksem na nr 22 314 14 10 1. Część ogólna 1.1. Podstawowe dane firmy A. WYPEŁNIA PRZEDSIĘBIORCA PROSZĘ ZAŁĄCZYĆ KOPIĘ AKTUALNEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 12 do Wniosku o wybór LSR. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Gniazdo

Załącznik nr 12 do Wniosku o wybór LSR. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Gniazdo Załącznik nr 12 do Wniosku o wybór LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Gniazdo Kryteria wyboru grantobiorców, a także procedury zmiany tych kryteriów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska INTERIZON NAJWAŻNIEJSZE FAKTY Branża ICT: informatyka, elektronika, telekomunikacja Interizon dawniej Pomorski

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE W TRAKCIE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 6.1.1 PO KL (konkurs zamknięty nr 1/PO KL/6/E.1.1/12 na projekty

Bardziej szczegółowo

Grażyna Gończar Konsultant ds. Funduszy UE. STRATEGOR Wielkopolskie Centrum Ekspertyz Finansowych

Grażyna Gończar Konsultant ds. Funduszy UE. STRATEGOR Wielkopolskie Centrum Ekspertyz Finansowych Grażyna Gończar Konsultant ds. Funduszy UE STRATEGOR Wielkopolskie Centrum Ekspertyz Finansowych Kilka słów o nas Nasze sukcesy i nasze doświadczenie Kredyt technologiczny w oczach przedsiębiorców 4.3

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Aleksandra Wanat Konferencja Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Katowice 22 listopada

Bardziej szczegółowo

Programy wsparcia finansowego start-up ów

Programy wsparcia finansowego start-up ów Programy wsparcia finansowego start-up ów Piotr Sławski Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 26 maj 2007r. Plan prezentacji 1) Wstęp Działalność PARP Finansowanie wczesnych faz rozwoju i problem equity

Bardziej szczegółowo

Wpływ ł prawa konkurencji k na rozwój nowych technologii Media cyfrowe i Internet

Wpływ ł prawa konkurencji k na rozwój nowych technologii Media cyfrowe i Internet Ochrona konkurencji na rynkach nowych technologii Kraków, dnia 13 września 2010 Wpływ ł prawa konkurencji k na rozwój nowych technologii Media cyfrowe i Internet Krzysztof Kuik DG ds. Konkurencji, Komisja

Bardziej szczegółowo

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy 1 Wykład metodyczny Platforma internetowa osią projektu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/214/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013 roku

Uchwała Nr XIX/214/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013 roku Uchwała Nr XIX/214/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013 roku w sprawach: przystąpienia Gminy Kowalewo Pomorskie do Lokalnego Funduszu Pożyczkowego Samorządowa Polska Kowalewo

Bardziej szczegółowo

Formalnoprawne aspekty funkcjonowania klastrów powiązania kooperacyjne

Formalnoprawne aspekty funkcjonowania klastrów powiązania kooperacyjne Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Formalnoprawne aspekty funkcjonowania klastrów powiązania kooperacyjne Projekt Rozwój Mazowieckiego Klastra Efektywności Energetycznej i Odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów wczesnych faz rozwoju. MCI Management SA

Finansowanie projektów wczesnych faz rozwoju. MCI Management SA Finansowanie projektów wczesnych faz rozwoju Dziedziny projekty wczesnych faz rozwoju Biotechnologia Lifescience Medtech Fundraising Biotechnologia Tools - Europa for IP Polska Wegry Austria Irlandia Holandia

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla innowacji

Wsparcie dla innowacji Wsparcie dla innowacji Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2 1 Program Operacyjnego Inteligentny Rozwój CEL: Wzrost innowacyjności polskiej gospodarki Beneficjenci: przedsiębiorstwa (szczególnie MŚP),

Bardziej szczegółowo

Co n a s w y r ó ż n i a

Co n a s w y r ó ż n i a Kim jesteśmy Centrum Prawa Żywnościowego to profesjonalny ośrodek doradczo- -badawczy specjalizujący się w dziedzinie prawa żywnościowego. Stanowi ono fachowe zaplecze eksperckie dla wszystkich podmiotów

Bardziej szczegółowo

Finansowanie bez taryfy ulgowej

Finansowanie bez taryfy ulgowej Finansowanie bez taryfy ulgowej Czego oczekują inwestorzy od innowacyjnych przedsiębiorców? Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych CambridgePython Warszawa 28 marca 2009r. Definicje

Bardziej szczegółowo

Fundusz Ekspansji Zagranicznej. luty 2015

Fundusz Ekspansji Zagranicznej. luty 2015 Fundusz Ekspansji Zagranicznej luty 2015 Nowa inicjatywa TFI BGK S.A. Fundusz finansujący ekspansję zagraniczną polskich firm Docelowa kapitalizacja: 1,5 mld PLN Działanie na zasadach rynkowych Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania a etap rozwoju przedsiębiorstwa

Źródła finansowania a etap rozwoju przedsiębiorstwa Źródła finansowania a etap rozwoju przedsiębiorstwa Sieci Inwestorów Kapitałowych (Aniołów Biznesu) na świecie Roma Toft, MAEŚ Kraków, r. Agenda 1. Fazy rozwoju a finansowanie przedsięwzięcia - problemy

Bardziej szczegółowo

Tomasz Łasecki. Pomorskie Forum Przedsiębiorczości 2012

Tomasz Łasecki. Pomorskie Forum Przedsiębiorczości 2012 Tomasz Łasecki Pomorskie Forum Przedsiębiorczości 2012 1.Inwestycje Aniołów Biznesu 2.Sieci Aniołów Biznesu 3.Zasady współpracy z Siecią AMBER 4.Proces inwestycyjny 5.Błędy szukających finansowania Źródło:

Bardziej szczegółowo

Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012

Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012 Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012 GŁÓWNY RYNEK AKCJI GPW Kapitalizacja spółek na GPW (mld zł) Spółki krajowe (mld zł) Spółki zagraniczne (mld zł)

Bardziej szczegółowo

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Raport Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2012 http://www.mac.gov.pl/raporty-i-dane/ 2 3% populacji firm w Polsce 1540 firm dużych Potencjał sektora

Bardziej szczegółowo

Zwrotne instrumenty finansowe - narzędzia wspierania innowacyjnych projektów przez ARR S.A.

Zwrotne instrumenty finansowe - narzędzia wspierania innowacyjnych projektów przez ARR S.A. Konferencja TECHNOBIT VENTURE - WIEDZA I KAPITAŁ DLA INNOWACJI. DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY Zwrotne instrumenty finansowe - narzędzia wspierania innowacyjnych projektów przez ARR S.A. 28-29 października

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA TRANSFERU TECHNOLOGII

PLATFORMA TRANSFERU TECHNOLOGII PTT łatwiejszy (i bezpłatny) dostęp do nowych technologii PLATFORMA TRANSFERU TECHNOLOGII ARP S.A./ARP biznes, rozwój, innowacje Ścieżki innowacyjności 01 prowadzenie własnych prac B+R 02 zlecenie prac

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O

CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O CO KAŻDY PRZEDSIĘBIORCA O ŚRODKACH UNIJNYCH WIEDZIEĆ POWINIEN! MARCIN KOWALSKI Wrocław, dnia 6.10.2014 Czym się zajmujemy? Świadczymy usługi rozwojowe dla biznesu doradztwo, szkolenia, programy rozwojowe.

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO. Izabela Witaszek Dyrektor Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego

ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO. Izabela Witaszek Dyrektor Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO Izabela Witaszek Dyrektor Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego KIM JESTEŚMY? Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest spółką akcyjną stworzoną

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 INSTRUMENTY FINANSOWE W POLITYCE SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 W grudniu 2013 r. Rada Unii Europejskiej formalnie zatwierdziła nowe przepisy i ustawodawstwo dotyczące

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe w procesie rewitalizacji terenów poprzemysłowych w warunkach polskich

Instrumenty finansowe w procesie rewitalizacji terenów poprzemysłowych w warunkach polskich Instrumenty finansowe w procesie rewitalizacji terenów poprzemysłowych w warunkach polskich Mgr Bogusław Wacławik Doktorant na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 1 Maksyma wystąpienia:

Bardziej szczegółowo

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI grudzień 2012 r. MARR - oferta dla przedsiębiorczych Wspieranie starterów - projekty edukacyjne, szkolenia, punkty informacyjne, doradztwo, dotacje na start Ośrodek

Bardziej szczegółowo

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci biura pośrednictwa kredytowego / 4 2. Cele i zasoby

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Mapa drogowa przygotowania procesu wyłaniania KKK - perspektywa PARP

Mapa drogowa przygotowania procesu wyłaniania KKK - perspektywa PARP 2014 Joanna Podgórska Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Mapa drogowa przygotowania procesu wyłaniania KKK - perspektywa PARP Wsparcie klastrów na poziomie krajowym i regionalnym Konferencja

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne na innowacyjne projekty

Dotacje unijne na innowacyjne projekty Dotacje unijne na innowacyjne projekty Dotychczas głównym źródłem finansowania działalności B+R były środki własne przedsiębiorców. Jednak z upływem czasu potencjał innowacyjnych projektów badawczych został

Bardziej szczegółowo

czyli jak miasto wspiera młodą przedsiębiorczość

czyli jak miasto wspiera młodą przedsiębiorczość czyli jak miasto wspiera młodą przedsiębiorczość Miejsca, do których warto się udać po wsparcie Centrum Kreatywności Targowa 56 Centrum Przedsiębiorczości Smolna Centrum Przedsiębiorczości Smolna Inkubator

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA Działanie 1.4 Wsparcie MŚP 6. Nazwa działania / poddziałania Dotacje bezpośrednie 7. Cel szczegółowy działania / poddziałania 8. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego

Bardziej szczegółowo