DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 24 września 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/49/2014 RADY GMINY WIELGOMŁYNY z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wielgomłyny wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594, zmiany: z 2013 r. poz. 645, poz z 2014 r. poz. 379) oraz art. 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2013 r poz. 885, zmiany: z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 roku poz. 379) Rada Gminy Wielgomłyny uchwala, co następuje: 1. Po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Wielgomłyny wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Łoś

2 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz Załącznik do uchwały nr XXXVII/49/2014 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 23 czerwca 2014 r. SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA ROK 2013 Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY WG WAŻNIEJSZYCH ZADAŃ Uchwałą nr XIII/3/2013 Rady Gminy w Wielgomłynach z dnia 15 stycznia 2013 roku uchwalony został budżet gminy na 2013 rok. Stosownie do obowiązujących przepisów o samorządzie gminnym jak i ustawy o finansach publicznych jednym z podstawowych instrumentów rad z zakresu kontroli wykonania budżetu jest sprawozdanie roczne z jego wykonania. Dochody budżetu gminy za 2013 rok wyniosły: zł ,84, w tym dochody majątkowe wyniosły: zł ,02. Na dochody te składają się: Subwencje: - oświatowa: zł ,00, - wyrównawcza: zł ,00, - część równoważąca: zł ,00. Środki własne: zł ,67. Środki przyznane z programów, funduszy i porozumień: zł ,88: a) Starostwo Powiatowe: zł ,00 (zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych), b) dotacja rozwojowa na dofinansowanie projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki: zł ,54, c) dotacja na dofinansowanie projektu Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych na terenie gminy Wielgomłyny : zł ,92, d) dotacja z Zarządu Województwa Łódzkiego pochodząca z podziału środków budżetu Województwa Łódzkiego z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych: zł ,42, e) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: zł 4.062,00, f) środki na dofinansowanie własnych inwestycji Gminy ze środków budżetu UE: zł ,00. Dotacje na zadania zlecone gminie: zł ,60. Dotacje celowe na zadania własne Gminy: zł ,69, z tego: zł ,40 na stypendia socjalne dla uczniów. Realizacja zadań za rok 2013 r. wg ważniejszych działów przedstawia się następująco: W zakresie podatków i opłat: 1. Podatek rolny od rolników indywidualnych za rok 2013 r. Należność za rok 2013 (zaległość początkowa plus przypisy 2013 roku minus odpisy): zł ,96. Wykonanie za 2013 r.: zł ,74. O umorzenie podatku rolnego wpłynęły 24 podania, w tym: 24 podania rozpatrzono pozytywnie i umorzono podatek rolny w kwocie: zł ,00. Kwota zaległości w podatku rolnym wynosi: zł ,23. Nadpłaty w podatku rolnym wynoszą: zł 3.599,01. Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego stanowią kwotę: zł ,00.

3 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 3 Poz Podatek od nieruchomości od osób fizycznych za 2013 r. Należność za rok 2013 (zaległość początkowa plus przypisy 2013 roku minus odpisy): zł ,00. Wykonanie za 2013 r.: zł ,09. Zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą: zł ,93. Nadpłaty w podatku od nieruchomości wynoszą: zł 1.065,42. Skutki udzielonych ulg z tytułu zwolnienia budynków mieszkalnych w podatku od nieruchomości stanowią kwotę: zł ,00. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatku za 2013 r. wynoszą: zł ,00. O umorzenie podatku od nieruchomości wpłynęło 1 podanie, które zostało rozpatrzone pozytywnie. Umorzenie zaległości podatkowej: zł 1.031, Podatek leśny od osób fizycznych za 2013 r. Należność za rok 2013 (zaległość początkowa plus przypisy minus odpisy): zł ,17. Wykonanie za 2013 r.: zł ,60. Kwota zaległości w podatku leśnym wynosi: zł ,07. Kwota nadpłaty w podatku leśnym wynosi: zł 624,50. Umorzenie zaległości podatkowych: zł 69, Podatek od środków transportowych od osób fizycznych za 2013 r. Należność za rok 2013 (zaległość początkowa plus przypisy minus odpisy): zł ,20. Wykonanie za 2013 r.: zł ,20. Zaległość: zł 4.986,50. Nadpłata: zł 0,50. Skutki obniżenia górnych stawek za 2013 r.: zł , Podatek rolny od osób prawnych za 2013 r. Należność za rok 2013: zł 9.796,00. Wykonanie za 2013 r.: zł ,00. Zaległości: zł 0,00. Nadpłata: zł 231,00. Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego za 2013 r. wynoszą: zł 3.793, Podatek od nieruchomości od osób prawnych za 2013 r. Należność za rok 2013 (zaległość początkowa plus przypis minus odpis): zł ,00. Wykonanie za 2013 r.: zł ,00. Zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą: zł 46,00. Nadpłaty w podatku od nieruchomości wynoszą: zł 3,00. Skutki udzielonych ulg z tytułu zwolnień od budowli (wodociągi, kanalizacja, oczyszczalnia, studnie głębinowe, budynki OSP): zł ,40. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą: zł , Podatek leśny od osób prawnych za 2013 r. Należność za rok 2013: zł ,00. Wykonanie za 2013 r.: zł ,00.

4 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 4 Poz Podatek od środków transportowych od osób prawnych za 2013 r. Należność za rok 2013: zł ,00. Wykonanie za 2013 r.: zł ,00. Obniżenie górnych stawek stanowi kwotę: zł ,00. Skutki udzielonych zwolnień: zł 3.740, Opłata targowa za rok 2013 wyniosła: zł 2.606, Opłata od posiadania psów: zł 0,00. W zakresie pomocy społecznej realizowanej przez GOPS Wielgomłyny. Na zadania własne pomocy społecznej w budżecie Gminy w 2013 r. przyznano łącznie: zł , Rozdział Na zasiłki i pomoc w naturze: zł ,28, w tym dotacja z budżetu państwa na realizację zadań powierzonych - zasiłków okresowych w wysokości: zł ,00 oraz wyodrębnione środki w wysokości: zł ,10 jako wkład własny na realizację projektu pt. Powroty, my też jeszcze potrafimy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i środki własne na zasiłki celowe w kwocie: zł , Rozdział Na zasiłki i pomoc w naturze - zadania powierzone (zasiłki stałe): zł , Rozdział Na usługi opiekuńcze: zł , Rozdział Na dożywianie dzieci w szkołach: zł ,00, w tym dotacja celowa: zł , Rozdział Na utrzymanie GOPS: zł ,97, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadania powierzone w wysokości: zł ,00 i środki własne: zł ,07 oraz kwota w wysokości: zł ,90 na realizacje projektu pt. Powroty, my też jeszcze potrafimy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 6. Rozdział Na dodatki mieszkaniowe: zł 436, Rozdział Na pokrycie kosztów pobytu trzech mieszkańców w domu pomocy społecznej: zł , Rozdział Planowana kwota odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych: zł 1.200, Rozdział Na składki na ubezpieczenie zdrowotne od zadań powierzonych (zasiłki stałe): zł , Rozdział Środki ze zwrotów zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i innych za lata ubiegłe: zł 4.000, Rozdział Na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów: zł 5.400,00.

5 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 5 Poz Rozdział Na realizację zadań związanych z pieczą zastępczą: zł 0,00. Łącznie w okresie od r. do r. w zakresie zadań własnych pomoc społeczna wykorzystała kwotę: zł ,25, z przeznaczeniem na: 1. Rozdział Na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów wydatkowano kwotę zł 5.400, Rozdział Na zasiłki i pomoc w naturze: zł ,11, w tym: - z zasiłków celowych na odzież, obuwie, żywność, bieliznę osobistą i pościelową, zakup leków, remont mieszkania skorzystały 122 rodziny na ogólną sumę: zł ,51, z tego wypłacono kwotę: zł ,10 dla 13 osób jako wkład własny w ramach projektu pt. Powroty, my też jeszcze potrafimy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, - z zasiłków okresowych skorzystało 68 rodzin na ogólną kwotę zł ,50 z tego zł ,00 z dotacji celowej i zł 28,50 środki własne. 3. Rozdział Z zasiłków mieszkaniowych - zadania własne skorzystała 1 rodzina. Wypłacono 2 świadczenia na łączną kwotę zł 436, Rozdział Z zasiłków stałych - zadania powierzone skorzystało 36 osób. Wypłacono 361 świadczeń na łączną kwotę: zł , Rozdział Na usługi opiekuńcze, czyli pomoc opiekunek GOPS i pomoce sąsiedzkie łącznie wykorzystano - zł ,82: - z pomocy opiekunek GOPS skorzystało 11 osób, - z pomocy sąsiedzkich skorzystało 10 osób. 6. Rozdział Z dożywiania w ramach rządowego programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania skorzystało łącznie 227 uczniów z następujących szkół, tj. Publicznego Gimnazjum, trzech Publicznych Szkół Podstawowych oraz w Punkcie Przedszkolnym, a także 44 rodziny skorzystały z pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności. Łącznie wydatkowano kwotę: zł ,00 na: - posiłek dla dzieci w szkołach: zł ,00, - zasiłki celowe: zł ,00. Z dotacji celowej wydatkowano kwotę: zł ,00 natomiast ze środków własnych kwotę: zł , Rozdział Na utrzymanie GOPS i płace pracowników Ośrodka wykorzystano kwotę zł ,88 oraz na realizację projektu pt. Powroty, my też jeszcze potrafimy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowano kwotę: zł ,54 co daje łącznie: zł ,42.

6 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz Rozdział Zostały pokryte koszty pobytu trzech mieszkańców w domu pomocy społecznej w łącznej wysokości: zł , Rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne od zadań powierzonych (zasiłki stałe) zostały opłacone dla 25 osób na łączną kwotę: zł , Rozdział Zwrot odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych: zł 813, Rozdział Zwrot zasiłków rodzinnych: zł 3.297,81. Na zadania zlecone z pomocy społecznej na 2013 r. zostały przeznaczone następujące środki łącznie w wysokości: zł ,00, z przeznaczeniem na: 1. Rozdział Na realizacje ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (fundusz alimentacyjny): zł , Rozdział Na składki na ubezpieczenie zdrowotne: zł 3.865, Rozdział Na realizację uchwał w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w okresie od stycznia do grudnia 2013 r.: zł ,00. W okresie od r. do r. w zakresie zadań zleconych, pomoc społeczna wykorzystała łącznie kwotę: zł ,64 na: 1. Rozdział Na realizacje ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (fundusz alimentacyjny): zł , Rozdział Na składki na ubezpieczenie zdrowotne: zł 3.865, Rozdział Na realizację uchwał w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w okresie od stycznia do grudnia 2013 r.: zł ,00. Na zadania zlecone z ochrony zdrowia z działu 851 rozdział zostały przyznane środki w kwocie zł 178,00 z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, które wydatkowane zostały w całości. Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadanie świadczenia pomocy materialnej dla uczniów z działu 854 rozdział jako zadanie powierzone gminie. Na zadanie to zaplanowana jest kwota zł ,00, z tego środki z dotacji zł ,00 i środki własne gminy w wysokości zł ,00. Na świadczenia pomocy materialnej dla ucznia łącznie wykorzystano kwotę zł ,83. Z kwoty tej skorzystało 282 uczniów na świadczenia pomocy materialnej dla ucznia oraz w lipcu wypłacono jeden zasiłek losowy dla jednego ucznia. Z dotacji celowej łącznie wykorzystano kwotę zł ,40 natomiast z własnych środków wypłacono zł ,43. W zakresie oświaty Na terenie Gminy Wielgomłyny funkcjonują 3 szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi i świetlicami, jedno gimnazjum ze świetlicą i stołówką.

7 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 7 Poz Wykonanie wydatków za 2013 r. Dział 801 Plan - zł ,10, wykonanie - zł ,99, w tym: PSP Wielgomłyny: plan - zł ,00, wykonanie - zł ,00. Lp. Nazwa Plan Wykonanie 1 Płace (4010, 4040, 4170) , ,35 2 ZUS (4110, 4120) , ,90 3 pozostałe wydatki , , PSP Krzętów: plan - zł ,60, wykonanie - zł ,34. Lp. Nazwa Plan Wykonanie 1 Płace (4010, 4040, 4170) , ,13 2 ZUS (4110, 4120) , ,62 3 pozostałe wydatki , , PSP Zagórze: plan - zł ,40, wykonanie - zł ,67. Lp. Nazwa Plan Wykonanie 1 Płace (4010, 4040, 4170) , ,01 2 ZUS (4110, 4120) , ,38 3 pozostałe wydatki w tym: inwestycyjne , , , , Oddziały przedszkolne przy PSP Wielgomłyny (w roku szkolnym 2012/2013 w szkole funkcjonowały dwa oddziały przedszkolne): plan - zł ,00, wykonanie - zł ,31. Lp. Nazwa Plan Wykonanie 1 Płace (4010, 4040, 4170) , ,40 2 ZUS (4110, 4120) , ,17 3 pozostałe wydatki , , Oddział przedszkolny przy PSP w Krzętowie: plan - zł ,00, wykonanie - zł ,79. Lp. Nazwa Plan Wykonanie 1 Płace (4010, 4040, 4170) , ,88 2 ZUS (4110, 4120) 7.625, ,60 3 pozostałe wydatki , , Oddział przedszkolny przy PSP w Zagórzu: plan - zł ,00, wykonanie - zł ,88. Lp. Nazwa Plan Wykonanie 1 Płace (4010, 4040, 4170) , ,42 2 ZUS (4110, 4120) , ,47 3 pozostałe wydatki , , : plan - zł 9.000,00, wykonanie - zł 8.273,00. Ponadto w rozdziale realizowane było zadanie, pn. Organizacja placu zabaw przy oddziałach przedszkolnych w PSP Wielgomłyny, Zagórze i Krzętów. Prace polegały na opracowaniu dokumentacji technicznej i wykonaniu trzech kompleksowych dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy placów zabaw z uwzględnieniem bezpiecznej nawierzchni i ogrodzeniem siatką na terenie nie mniejszym niż 200 m 2 każdy przy szkołach w Wielgomłynach, Krzętowie i Zagórzu.

8 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 8 Poz Przedszkola (dot. celowe dla Urz. Miasta na podst. porozum. i dla stowarzyszenia): plan - zł ,00, wykonanie - zł ,87. Lp. Rozdział Plan Wykonanie , , ,00 943, , , Publiczne Gimnazjum w Wielgomłynach: plan - zł ,00, wykonanie - zł ,94. Lp. Nazwa Plan Wykonanie 1 Płace (4010, 4040, 4170) , ,66 2 ZUS (4110, 4120) , ,15 3 pozostałe wydatki , , dowożenie uczniów do szkoły: plan - zł ,00, wykonanie - zł ,77. Lp. Nazwa Plan Wykonanie 1. dowożenie (4300) , ,77 Dowożenie w 2013 r. Uczniowie dowożeni są do szkół dwoma gimbusami i autobusami liniowymi PKS. Ogólna liczba dowożonych i dojeżdżających uczniów - 383, co stanowi 69% ogólnej liczby uczniów szkół na terenie naszej Gminy (554 uczniów). Powyższe dane przedstawiają się następująco: PSP Wielgomłyny uczniów i 45 dzieci w dwóch oddziałach przedszkolnych = 169. Do szkoły dowożonych było 119 uczniów, co stanowi 70% ogólnej liczby uczniów w szkole. PSP Krzętów - 77 uczniów i 22 dzieci w oddziale przedszkolnym = 99. Do szkoły dowożonych było 39 uczniów, co stanowi 39% ogólnej liczby uczniów w szkole. PSP Zagórze uczniów i 17 dzieci w oddziale przedszkolnym = 125. Do szkoły dowożonych było 89 uczniów, co stanowi 71% ogólnej liczby uczniów w szkole. Publiczne Gimnazjum Wielgomłyny Do szkoły dowożonych było 136 uczniów, co stanowi 84% ogólnej liczby uczniów w szkole. Łączny koszt dowożenia uczniów w 2013 r. wyniósł kwotę - zł ,77. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym: 80146: plan - zł ,00, wykonanie - zł ,00: PSP Wielgomłyny plan - zł 3.545,00, wykonanie - zł 3.514,52. PSP Krzętów plan - zł 2.820,00, wykonanie - zł 1.903,00. PSP Zagórze plan - zł 3.417,00, wykonanie - zł 2.888,00. Publiczne Gimnazjum plan - zł 5.091,00, wykonanie - zł 2.657, Stołówka przy Publicznym Gimnazjum w Wielgomłynach, plan - zł ,00 wykonanie - zł ,32. Lp. Nazwa Plan Wykonanie 1 Płace (4010, 4040, 4170) , ,91 2 ZUS (4110, 4120) , ,48 3 pozostałe wydatki , ,93

9 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 9 Poz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli - emerytów, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, komisje egzaminacyjne (awans zawodowy nauczycieli), program KL (bez dotacji dla stowarzyszeń): plan - zł ,10, wykonanie - zł ,10. Lp. Nazwa Plan Wykonanie 1. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów , ,00 2. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli (3020) 2.100, ,00 3. Program KL Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych na terenie gminy Wielgomłyny (4217, 4219, 4307, 4309) , ,10 4. Komisje egzaminacyjne (awans zawodowy nauczycieli) (4170) 1.540, ,00 Wykonanie wydatków w 2013 roku w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, które realizuje oświata: plan - zł ,00, wykonanie - zł ,80: Świetlica szkolna przy PSP Wielgomłyny: plan - zł ,00, wykonanie - zł ,97. Lp. Nazwa Plan Wykonanie 1 Płace (4010, 4040, 4170) , ,18 2 ZUS (4110, 4120) 6.251, ,65 3 pozostałe wydatki 4.439, ,14 Świetlica szkolna przy PSP Krzętów: plan - zł ,00, wykonanie - zł ,15. Lp. Nazwa Plan Wykonanie 1 Płace (4010, 4040, 4170) , ,47 2 ZUS (4110, 4120) 2.780, ,71 3 pozostałe wydatki 2.578, ,97 Świetlica szkolna przy PSP Zagórze: plan - zł ,00, wykonanie - zł ,70. Lp. Nazwa Plan Wykonanie 1 Płace (4010, 4040, 4170) , ,85 2 ZUS (4110, 4120) 6.469, ,21 3 pozostałe wydatki , , Świetlica przy Publ. Gimnazjum w Wielgomłynach: plan - zł ,00 wykonanie - zł ,98. Lp. Nazwa Plan Wykonanie 1 Płace (4010, 4040, 4170) , ,67 2 ZUS (4110, 4120) 5.804, ,84 3 pozostałe wydatki 8.064, ,47 W 2013 r. ze świetlic szkolnych korzystało 332 uczniów: PSP Wielgomłyny tygodniowo 22 godziny, PSP Krzętów tygodniowo 11 godzin, PSP Zagórze tygodniowo 18 godzin, Gimnazjum tygodniowo 16 godzin, Pomoc materialna dla uczniów, wyprawka szkolna: plan - zł ,00, wykonanie - zł ,00: PSP Wielgomłyny: plan - zł 6.343,64, wykonanie - zł 6.343,64. Lp. Nazwa Plan Wykonanie 1. Stypendia dla uczniów 700,00 700,00 2. Inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna) 5.643, ,64 PSP Krzętów: plan - zł 8.367,04, wykonanie - zł 8.367,04. Lp. Nazwa Plan Wykonanie 1. Stypendia dla uczniów 700,00 700,00

10 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 10 Poz Inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna) 7.667, ,04 PSP Zagórze: plan - zł 9.767,82, wykonanie - zł 9.767,82. Lp. Nazwa Plan Wykonanie 1. Stypendia dla uczniów 1.000, ,00 2. Inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna) 8.767, ,82 Publiczne Gimnazjum: plan - zł 2.262,50, wykonanie - zł 2.262,50. Lp. Nazwa Plan Wykonanie 1. Stypendia dla uczniów 1.800, ,00 2. Inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna) 462,50 462,50 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: 85446: plan - zł 713,00, wykonanie - zł 0,00: PSP Wielgomłyny plan - 181,00, wykonanie - 0,00. PSP Krzętów plan - 150,00, wykonanie - 0,00. PSP Zagórze plan - 196,00, wykonanie - 0,00. Publ. Gimnazjum plan - 186,00, wykonanie - 0,00. Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadanie świadczenia pomocy materialnej dla uczniów z działu 854 rozdział 85415: plan - zł ,00, wykonanie - zł ,83. Z wydatków bieżących w 2013 roku dokonano uzupełnienia oraz przeprowadzono w szkołach następujące usługi remontowe: 1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wielgomłynach - zakupiono komputer do sekretariatu - konserwacja kserokopiarki - czyszczenie przewodów kominowych, wymiana zaworów - przegląd budynku - przegląd gaśnic, wymiana lamp oświetleniowych 2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzętowie - przegląd i czyszczenie przewodów kominowych - budowa przyłącza kanalizacji - wymiana 7 sztuk okien w budynku szkoły, obróbki blacharskie - zakupiono 12 szt. stolików i 24 krzesła uczniowskie, 2 regały 3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zagórzu - czyszczenie przewodów kominowych - za wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach gospodarczych szkoły oraz wymiana instalacji na piętrze szkoły - wydatek inwestycyjny - zakup kotła c.o. 4. Publiczne Gimnazjum w Wielgomłynach 5.626, ,00 295, ,49 600,00 465, ,89 700, , , , , , , , ,83 - przegląd kotłowni olejowej - zakup komputera do sekretariatu, drukarki, niszczarki, stojaka na rowery, krzesła do gabinetu dyrektora - malowanie górnego korytarza, jadalni i sanitariatów - przegląd kominów - za części i konserwację ksera - za badanie instalacji elektrycznej, wymianę opraw oświetleniowych, montaż gniazdek w kuchni gimnazjum -za wykonanie instalacji gazowej w kuchni stołówki szkolnej - za zakupione krzesła - 30 szt., blaty do ławek szkolnych - 30 szt., ławki na korytarz szkolny - 20 szt., meble do świetlicy W zakresie ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa publicznego: 1.205, , , ,00 958, , , ,70 Na terenie Gminy Wielgomłyny za 2013 rok odnotowano 29 zdarzeń, w tym: 3 pożary w budynkach mieszkalnych, 14 pożarów traw, 4 pompownie wody, 2 usuwanie gałęzi i drzew, 2 zdarzenia drogowe, 1 pożar transformatora, 1 zbieranie roi szerszeni w gminie Przedbórz, 1 pomoc przy transporcie chorego przez karetkę, 1 ćwiczenie w Publicznej Szkole Podstawowej w Wielgomłynach.

11 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 11 Poz Ogółem poniesione straty popożarowe to zł ,00, w tym budynki zł ,00 natomiast uratowano mienie na kwotę zł ,00. Jednostki wyjeżdżały 41 razy: OSP Wielgomłyny - 21 razy, OSP Krzętów -12 razy, OSP Myśliwczów - 6 razy, OSP Sokola Góra - 2 razy. Na zadania bieżące i inwestycyjne w zakresie ochrony przeciwpożarowej, które są zadaniami Gminy w budżecie na 2013 rok zaplanowano kwotę zł ,00 w tym dotacje dla jednostki OSP Sokola Góra: - na zakup 12 szt. hełmów strażackich w kwocie zł 5.570,00 (wykonanie zł ), - na oczyszczenie zbiornika przeciwpożarowego z odłożeniem pozyskanej ziemi na skarpę zbiornika w kwocie zł 4.300,00 (wykonanie zł 4.298,85). Ponadto rozpoczęto inwestycję pn. Rozbudowa budynku Gminnej Remizy OSP w Trzebcach. W roku 2013 zaplanowano zł ,00 natomiast wykonanie zadania wyniosło zł ,97. II etap realizacji zadania będzie kontynuowany w następnym roku. W 2013 roku na utrzymanie i bieżącą działalność Ochotniczych Straży Pożarnych, dotacje oraz zadania inwestycyjne wykorzystano łącznie środki finansowe w wysokości - zł ,05. W zakresie Urzędu Stanu Cywilnego: Urząd Stanu Cywilnego w 2013 roku sporządził 29 aktów małżeństw, odnotował 72 zgony oraz urodziło się 46 dzieci. Wydano 567 odpisów skróconych i zupełnych aktów stanu cywilnego. Stan ludności na terenie Gminy Wielgomłyny: wymeldowało się 55 osób, zaś 41 osób złożyło wniosek o zameldowanie. Ogólna liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła osób. W zakresie prac publicznych i interwencyjnych: W 2013 roku w ramach prac publicznych zostało zatrudnionych 8 osób, w tym: 7 mężczyzn i 1 kobieta na okres od 29 kwietnia do 26 lipca 2013 roku. W ramach prac interwencyjnych zostały zatrudnione 3 osoby, w tym: 2 mężczyzn na okres 4 miesięcy, tj. od 23 maja do 20 września 2013 roku i 1 kobieta na okres od 4 marca do 3 września 2013 roku. Rola prac społecznie użytecznych i robót publicznych polega na zapobieganiu demoralizacji i kształtowaniu pozytywnych postaw wobec pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Bardzo ważnym elementem jest efektywność publicznych służb zatrudnienia. Pracownicy zatrudnieni w ramach prac publicznych i interwencyjnych oraz ze środków Urzędu Gminy wykonali prace: - czyszczenie i wycinka gałęzi przy drogach, - sprzątanie i malowanie przystanków autobusowych, - remont dróg, tj. żwirowanie i grysowanie dróg dojazdowych do pól i dróg gminnych, - utrzymanie czystości przy koszach gminnych, zbieranie śmieci z poboczy dróg gminnych i powiatowych, - wykonanie prac malarskich budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielgomłynach, - tynkowanie garażu po byłej Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Wielgomłynach. Zgodnie z umową zawartą z Urzędem Pracy 3 pracowników miało przedłużoną umowę na okres 3 miesięcy i 1 osoba na okres 5 miesięcy. W roku 2013 na prace publiczne i interwencyjne zaplanowano kwotę zł ,00, z tego wykorzystano kwotę zł ,39. W zakresie gospodarki gruntami: W 2013 roku wydane zostały przez Wojewodę Łódzkiego decyzje przekazujące Gminie Wielgomłyny własność nieruchomości gruntowych położonych w: - Bogusławowie działki nr 112 i 113 o powierzchni 0,69 ha,

12 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 12 Poz Goszczowie działka nr 834/3 o powierzchni 0,66 ha, - Kolonii Myśliwczów działka nr 657/1 o powierzchni 0,96 ha, - Zalesiu działki nr 484, 485 i 486 o powierzchni 0,80 ha, - Sokolej Górze działka nr 117 o powierzchni 0,37 ha, - Wielgomłynach działki nr 722/1 i 725/1 o powierzchni 0,0227 ha. Decyzją Starosty Radomszczańskiego przekazana została na własność Gminie działka nr 1.516/1 o powierzchni 0,0522 ha położona w Kruszynie. Przedłużone zostały umowy dzierżawy działek nr 2257/5, 2257/4, 2257/3, 2257/2, 2257/1 o pow. łącznej 0,3482 ha położone w miejscowości Krzętów oraz część działki nr 721 o powierzchni 0,045 ha położonej w miejscowości Wielgomłyny. Wydzierżawiona została część działki nr 1042/16 o powierzchni 0,0252 ha położona w Wielgomłynach. Spisane zostały akty notarialne na sprzedaż nieruchomości gminy Wielgomłyny, tj.: - działki nr 1042/10 i 1042/15 o powierzchni 0,0423 ha położone w Wielgomłynach zł 8.549,43, - działka nr 4 o powierzchni 0,13 ha położona w msc. Wola Życińska zł 6.673,17, - lokal mieszkalny nr 2 znajdujący się budynku przy ulicy Radomszczańskiej 9 w Wielgomłynach, wartość brutto ,00 zł. W zakresie ochrony środowiska: W 2013 roku wydano: 1. Decyzje na usunięcie drzew przy drogach powiatowych - 3 szt. - odmówiono w dwóch przypadkach. 2. Decyzje na usunięcie drzew na gruntach osób fizycznych szt. 3. Uzyskano decyzje na usunięcie drzew przy drodze gminnej - 1 szt. 4. Wydano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji zaliczanych do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - 3 szt. W zakresie gospodarki odpadami: Zgodnie z przedłożonymi przez przedsiębiorców kwartalnymi sprawozdaniami oraz kartami przekazania odpadów w 2013 roku zebrano łącznie z terenu gminy: 366,4 Mg odpadów zmieszanych oraz 83,4 Mg odpadów selektywnie zebranych, w tym 50,7 Mg odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, tektury, papieru, szkła i aluminium, 4,1 Mg zużytego sprzętu elektryczno-elektronicznego, 28,7 Mg zużytych opon. W pierwszej połowie roku zbiórka odpadów z terenu nieruchomości odbywała się na podstawie indywidualnie zawartych umów przez właścicieli nieruchomości. Dodatkowo gmina bazując na ustawie Prawo ochrony środowiska, prowadziła system selektywnej zbiórki odpadów polegający na rozstawieniu w poszczególnych miejscowościach pojemników na odpady szklane oraz plastikowe. Do końca czerwca ze wspomnianych pojemników zebrano łącznie 26,76 Mg odpadów co kosztowało gminę 8.576,48 zł. Ponadto w tym okresie przeprowadzona została przez szkoły z terenu gminy akcja Sprzątanie świata, na potrzeby której zostały zakupione worki i rękawiczki. Od 1 lipca 2013 r. odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy zajmuje się wyłoniona w przetargu firma P.H.U. PAVER Karol Sienkiewicz, ul. Sienkiewicza 58a, Włoszczowa. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości posiada kosz, który został dostarczony przez ww. firmę. Opłata za odbiór odpadów komunalnych wynosi odpowiednio 5 zł (przy zbiórce selektywnej) i 8 zł (za zbiórkę nieselektywną) od mieszkańca gminy. Łącznie odpady zostały odebrane z 1183 nieruchomości, które zgodnie z ze złożonymi deklaracjami zamieszkiwało 4100 osób. Koszt obsługi systemu przez firmę wyniósł do końca roku 2013 zł ,16. Na utrzymanie systemu gospodarki odpadami składają się jeszcze wydatki z zakresu: zatrudnienia pracownika, szkoleń, delegacji oraz utrzymania stanowiska (wyposażenie pomieszczenia, zakup materiałów biurowych, itp.) w kwocie zł ,75. Ponadto zakupiono oprogramowanie na stanowisko gospodarki odpadami zł 4.514,10.

13 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 13 Poz W sierpniu została zorganizowana mobilna zbiórka zużytego sprzętu elektryczno-elektronicznego, którą przeprowadziła firma MB Recycling Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach. W listopadzie, firma Kon-Wit z siedzibą w miejscowości Ksawerów zebrała ze wskazanych przez tut. urząd miejsc zużyte opony. Obie firmy dokonały zbiorki bezpłatnie. W drugiej połowie roku została wykonana dokumentacja projektowa na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki, który będzie miał miejsce w miejscowości Wielgomłyny przy ul. Krzętowskiej. Koszt dokumentacji to zł ,00. W zakresie planowania przestrzennego: W 2013 roku wydano: - decyzji o warunkach zabudowy 12 szt., - odmowę wydania decyzji o warunkach zabudowy 2 szt., - decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 7 szt. Zawieszono postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla 2 wniosków. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Sokola Góra, Wielgomłyny, Myśliwczów, Kolonia Myśliwczów oraz Wólka Włościańska. W zakresie oświetlenia ulicznego: Koszt konserwacji, remontów i zakupu energii w 2013 roku wyniósł zł ,68. W zakresie prac modernizacyjnych wymieniono: - stateczniki w miejscowościach Niedośpielin, Myśliwczów, Karczów, Wielgomłyny, Wólka Włościańska, Odrowąż, - lampy i oprawy oświetleniowe w miejscowości Sokola Góra, Wielgomłyny, Anielin, - układ zapłonowy w miejscowościach Niedośpielin, Wielgomłyny, Myśliwczów, Popielarnia, Wólka Włościańska, - stycznik w miejscowości Wielgomłyny, ul. Krzętowska. Założono zegary przy drogach w miejscowości Kolonia Myśliwczów, Perzyny, Wólka Włościańska, Myśliwczów i Niedośpielin. Wymieniono wkładki topikowe w miejscowości Goszczowa i Odrowąż oraz bezpiecznik słupowy w miejscowości Odrowąż i Niedośpielin. Ponadto przeprowadzono modernizację linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Niedośpielin (Zastawie) polegającej na podwieszeniu linki aluminiowej AL 25 mm 2 na odcinku 160 mb wraz z osprzętem oraz zamontowaniu lampy oświetleniowej typu OUS 150 W z podłączeniem do sieci. Ukończono również modernizację oświetlenia ulicznego w miejscowości Wielgomłyny ul. Częstochowskiej polegającej na montażu lamp oświetleniowych typu OUS 150W w ilości 4 szt., podwieszeniem linki A x 2 x 25 mm 2 na odcinku 180 mb, wykonaniu zasilania i sterowania oświetleniem z budynku strażnicy. W zakresie transportu i łączności Wydatki w roku 2013 poniesione w zakresie dróg, przedstawiają się następująco: 1. Drogi publiczne powiatowe zł ,63, w tym: - zakup mieszanki piasku z solą, roundapu i inne zł ,28, - zakup usług w zakresie zimowego i letniego utrzymania dróg powiatowych zł ,89, - usługi inwestycyjne zł ,46. Dokonano zapłaty za usługi dotyczące następujących inwestycji: 1) budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Niedośpielin zł ,46;

14 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 14 Poz ) rozbudowa skrzyżowania drogi gminnej nr E z drogą powiatową nr 3920E w miejscowości Kruszyna zł , Drogi gminne (ogółem) zł ,99, w tym: - zimowe i letnie utrzymanie oraz bieżące remonty dróg gminnych zł ,00, - usługi inwestycyjne zł ,99. Dokonano zapłaty za usługi dotyczące następujących inwestycji: 1) rozbudowa skrzyżowania drogi gminnej nr E z drogą powiatową nr 3920E w miejscowości Kruszyna zł ,99; 2) wykup gruntów od Skarbu Państwa pod rozbudowę skrzyżowania na drodze gminnej w miejscowości Kruszyna zł 4.839, Drogi wewnętrzne (dojazdowe) ogółem zł ,22, w tym: - zimowe i letnie utrzymanie oraz bieżące remonty dróg dojazdowych zł ,13, - usługi inwestycyjne zł ,09. Dokonano zapłaty za usługi dotyczące następujących inwestycji: 1) przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Myśliwczów od skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku m. Rogi zł ,99: - mapa do celów projektowych zł 3.690,00, - kompleksowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa zł 5.159,00, - sprawowanie nadzoru inwestorskiego zł 2.000,00, - roboty budowlane zł ,99; 2) przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kolonia Myśliwczów zł ,87: - kompleksowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa zł 3.780,00, - mapa do celów projektowych zł 1.476,00, - sprawowanie nadzoru inwestorskiego zł 1.000,00, - roboty budowlane zł ,87; 3) przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Trzebce - Sroków zł ,23: - mapa do celów projektowych zł 4.551,00, - kompleksowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa zł 3.820,80, - sprawowanie nadzoru inwestorskiego zł 1.000,00, - roboty budowlane zł ,43; 4) przebudowa drogi dojazdowej Rogi - Krzętów (opracowanie dokumentacji) zł ,00: - mapa do celów projektowych zł ,00, - kompleksowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa zł ,00; 5) przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Goszczowa - Niwa Goszczowska zł 3.000,00: - pomiar sytuacyjno-wysokościowy zł 3.000,00; 6) przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Niedośpielin - Wielgomłyny ul. Zagórska zł 8.300,00: - mapa do celów projektowych zł 8.300,00; 7) wykup gruntów od prywatnych właścicieli pod przebudowę drogi dojazdowej Goszczowa - Niwa Goszczowska zł ,00: - podział geodezyjny działek zł ,00;

15 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 15 Poz ) wykup gruntów do prywatnych właścicieli pod przebudowę drogi dojazdowej w miejscowości. Niedośpielin - Wielgomłyny ul. Zagórska zł ,00: - geodezyjny podział działek zł 9.200,00, - porozumienia na wykup działek zł ,00. W zakresie sportu: W dniu 20 stycznia 2013 roku w Hali Sportowej w Wielgomłynach odbył się XIII Gminny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Wielgomłyny. W turnieju wzięło udział 14 zespołów z terenu naszej Gminy: Kruszyna, Wielgomłyny, Niedośpielin I, Niedośpielin II, Perzyny, Zagórze, Zapał Krzętów, Trzebce, Karczów, Myśliwczów, Rogi, Wólka Bankowa, Krzętów, Rudka. Grano systemem pucharowym. Pierwsze miejsce zdobył Zapał Krzętów pokonując w finale Niedośpielin I 2:0. Walkę o III miejsce toczył LZS Niedośpielin II z LZS Rogi. Silniejszy okazał się LZS Rogi pokonując LZS Niedośpielin II 1:0 i zdobywając tym samym III również zaszczytne miejsce. Każdy z zespołów otrzymał dyplom oraz piłkę, a zdobywcy I miejsca również puchar. W dniu 3 lutego 2013 roku odbył się XIII Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Wielgomłyny. W Turnieju udział wzięło 9 zespołów LZS Kobiele Wielkie, Pilica Przedbórz, GKS Rogi, LZS Rudka, Zapał Krzętów, LZS Niedośpielin, LZS Orzechówek, Niepokorni Żytno, Bak-Pol Gomunice. Zwyciężyli zawodnicy z Żytna pokonując LZS Rudka 2:0. W dniu 3 marca 2013 roku w Hali Sportowo-Widowiskowej w Wielgomłynach odbył się Turniej o Puchar Przewodniczącej Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W turnieju udział wzięło 6 drużyn z terenu naszej gminy: Kruszyna, Zagórze, Trzebce, Niedośpielin I, Niedośpielin II oraz Myśliwczów. Pierwsze miejsce zajął LZS Niedośpielin I pokonując w finale LZS Zagórze 2:1. W dniu 16 czerwca 2013 roku w Hali Sportowo-Widowiskowej w Wielgomłynach odbyły się eliminacje w piłkę siatkową, a w dniu 23 czerwca 2013 roku w Trzebcach odbyły się eliminacje w piłkę nożną do XIII Letnich Igrzysk Sportowych o Puchar Wójta Gminy Wielgomłyny. XIII Letnie Igrzyska Sportowe o Puchar Wójta Gminy Wielgomłyny odbyły się 14 lipca 2013 roku. W zakresie inwestycji własnych: W 2013 roku zostały zrealizowane następujące inwestycje: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Myśliwczów: Plan zł ,00. Wykonanie zł ,43. Zadanie dwuletnie rozpoczęte wykonaniem map sytuacyjno-wysokościowych w roku W roku 2013 wykonano kompleksową dokumentację projektowo-kosztorysową sieci wodociągowej. Realizacja zadania została zlecona Zakładowi Komunalnemu w Wielgomłynach, który wybudował sieć wodociągową ciśnieniową z rur PCV Ø 110 mm o długości 962 m. Zamontowane zostały hydranty przeciwpożarowe nadziemne o śr. 80 mm - 3 kpl oraz hydranty przeciwpożarowe podziemne o śr. 80 mm - 2 kpl. Ponadto zamocowano zasuwę żeliwną klinową owalną kołnierzową z obudową o śr. 100 mm. Zadanie zostało ukończone we wrześniu 2013 roku. Budowa sieci wodociągowej w m. Wielgomłyny ul. Radomszczańska: Plan zł ,00. Wykonanie zł ,44. Zadanie rozpoczęte wykonaniem map sytuacyjno-wysokościowych w kwietniu bieżącego roku oraz kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej. Realizacja zadania została zlecona Zakładowi Komunalnemu w Wielgomłynach, który wybudował sieć wodociągową ciśnieniową z rur PCV Ø 110 mm o długości 548 m. Zamontowane zostały hydranty przeciwpożarowe nadziemne wraz z zasuwami o śr. 80 mm w ilości 5 kpl. Ponadto zamocowano zasuwę sekcyjną o śr. 100 mm. Zadanie zostało ukończone w miesiącu grudniu 2013 roku.

16 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 16 Poz Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sokola Góra: Plan zł ,00. Wykonanie zł ,52. Zadanie dwuletnie rozpoczęte w maju 2012 roku, a roku zakończone i odebrane protokołem. Wykonawcą zadania była firma PROBUD Jarosław Dąbrowski z Radomska, która wykonała sieć wodociągową z rur PVC Ø 160 mm o długości m, z rur PVC Ø 90 mm o długości 58 m, z rur PE Ø 40 mm o długości 203 m, z rur PE Ø 63 mm o długości 10 m. Dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji sieci wybudowane zostały zasuwy Ø 150 mm - 10 szt., zainstalowano 20 szt. hydrantów ppoż. Dn 80 mm nadziemnych. Ponadto odtworzono nawierzchnię dróg na powierzchni ok m 2 (w tym na bitumiczną ok m 2 ) oraz ułożono 940 mb nowych krawężników wzdłuż drogi. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Krzętów - Wola Życińska - Błonie: Plan zł ,00. Wykonanie zł ,50. W 2011 roku wykonane zostały pomiary geodezyjne dla opracowania dokumentacji technicznej. W 2012 roku wykonano mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych. W bieżącym roku została wykonana kompleksowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy sieci na odcinku Krzętów - Wola Życińska. Realizacja zadania jest planowana w kolejnych latach. Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej w miejscowości Niedośpielin: Plan zł ,00. Wykonanie zł ,46. Budowa chodnika w miejscowości Niedośpielin jest zadaniem powierzonym Gminie Wielgomłyny przez Starostwo Powiatowe. Na podstawie podjętych uchwał nr IV/29/2011 Rady Gminy Wielgomłyny oraz nr V/36/2011 Rady Powiatu Radomszczańskiego zawarte zostało porozumienie nr PD z dnia 24 września 2012 roku w sprawie przyjęcia do realizacji zadań z zakresu publicznych dróg powiatowych. Zgodnie z porozumieniem Powiat Radomszczański zapewnia na wykonanie budowy chodnika kostkę brukową, krawężnik drogowy, obrzeże chodnikowe. Dla zapewnienia odpowiedniej szerokości pobocza pod budowę chodnika, Gmina aktem notarialnym z dnia roku wykupiła od prywatnego właściciela przyległy do drogi powiatowej i częściowo drogi gminnej pas gruntu szerokości 2 m. Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu czerwcu 2013 roku przez Zakład Komunalny w Wielgomłynach, który wykonał roboty ziemne wraz z odwozem urobku, podbudowę piaskowo-cementową (na zjeździe tłuczniową), chodnik oraz zjazdy, ustawił krawężniki i obrzeża na ławie betonowej z oporem i wykonał plantowanie skarp. Łącznie wykonano chodnik z kostki betonowej szarej gr. 6cm o pow. 321 m 2, kostki betonowej czerwonej o gr. 8 cm o pow. 9 m 2 oraz ułożono krawężniki i obrzeża o długości 220 mb. Wykonany chodnik przekazano dokumentem PT dla Starostwa Powiatowego w Radomsku. Rozbudowa skrzyżowania drogi gminnej nr E z drogą powiatową nr 3920E w miejscowości Kruszyna: Plan zł ,00. Wykonanie zł ,00. Zadanie to obejmuje budowę chodnika w pasie drogi powiatowej. Zgodnie z porozumieniem Starostwo dostarczyło kostkę o gr. 6 cm w ilości 75 m 2, kostkę o gr. 8 cm w ilości 112 m 2, krawężnik drogowy w ilości 88 m oraz obrzeże chodnikowe w ilości 36 m. Zadanie zostało zrealizowane przez Zakład Komunalny w Wielgomłynach. Zamontowano krawężniki na ławie betonowej, obrzeża oraz ułożono kostkę. Zadanie zostało zakończone w listopadzie 2013 roku i przekazano dokumentem PT dla Starostwa Powiatowego w Radomsku.

17 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 17 Poz Rozbudowa skrzyżowania drogi gminnej nr E z drogą powiatową nr 3920E w miejscowości Kruszyna: Plan zł ,00. Wykonanie zł ,99. Zadanie zostało wykonane przez Zakład Komunalny w Wielgomłynach. Prace polegały na wykupie gruntów pod poszerzenie drogi gminnej, wybudowanie chodnika długości 132 mb, poszerzenia jezdni o 157 m 2, położenie nowej nakładki asfaltowej grubości 8 cm po zagęszczeniu na poszerzeniach i istniejącej jezdni na powierzchni 857 m 2, wybudowanie zatoki autobusowej oraz wysepki na włączeniu drogi gminnej do drogi powiatowej z kostki betonowej. Wymalowano linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych. Wykup gruntów od Skarbu państwa pod rozbudowę skrzyżowania na drodze gminnej w miejscowości Kruszyna: Plan zł 5.000,00. Wykonanie zł 4.839,00. Gmina Wielgomłyny zapłaciła odszkodowanie za nieruchomość o pow. 0,0522 ha położoną w obrębie Kruszyna oznaczoną numerem działki 1.516/1, która z mocy prawa przeszła na własność Gminy Wielgomłyny na realizację inwestycji drogowej, dla której jako poprzedni władający w operacie ewidencji gruntów wpisany był Skarb Państwa. W związku z nieuregulowanym stanem prawnym niniejszej nieruchomości odszkodowanie zostało przekazane do depozytu sądowego. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Trzebce - Sroków: poszerzenie nawierzchni do 6 m na długości 514 mb: Plan zł ,00. Wykonanie zł ,23. Zadanie rozpoczęte wykonaniem map do celów projektowych na działce nr 1253 (droga) położonej w obrębie Trzebce (umowa nr TrzDR-01/13 z dnia roku). Ponadto opracowano kompleksową dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy drogi polegającej na poszerzeniu nawierzchni asfaltowej do 6 metrów. Zadanie zostało wykonane przez wyspecjalizowaną firmę. Prace polegały na podbudowie z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm i warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm na powierzchni 406,83 m 2. Ponadto wykonano nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm na powierzchni 381,20 m 2. Również zostały wymalowane przerywane linie segregacyjne i krawędziowe na powierzchni 64,51 m 2. Prace zostały zakończone w miesiącu październiku 2013 roku. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Myśliwczów od skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku m. Rogi: Plan zł ,00. Wykonanie zł ,99. Zadanie rozpoczęte wykonaniem map do celów projektowych działka numer 336 (droga). Opracowano również kompleksową dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych (działka 336) od skrzyżowania z drogą powiatową (działka nr 334) w kierunku miejscowości Rogi do posesji nr 35 wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Inwestycja realizowana z udziałem środków Samorządu Województwa Łódzkiego - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie zł ,42. Zadanie zostało wykonane przez wyspecjalizowaną firmę. Łączna długość drogi wyniosła 556,68 mb. W ramach zadania poszerzono jezdnię do 5,5 mb na całym odcinku objętym realizacją. W rejonie włączenia drogi gminnej do drogi powiatowej wykonano przebudowę wlotu w celu nadania parametrów zgodnych z przepisami technicznymi. W tym celu zaprojektowano i wykonano przebudowę wyspy dzielącej, wydzielenie krawędzi jezdni poprzez zastosowanie kostki betonowej na ławie betonowej z oporem, zmianie istniejącego utwardzenia z bitumicznego na kostkę betonową wraz z oznakowaniem pionowym w celu poprawy widoczności wprowadzonych zmian wlotu. W tym pasie drogi wykonano obustronnie chodnik z kost-

18 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 18 Poz ki betonowej czerwonej grubości 8 cm na powierzchni 143 m 2 długości 47 mb oraz obustronne utwardzenie pobocza tłuczniem kamiennym grubości 12 cm. W celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników drogi wprowadzono i oznakowano jednostronnie na długości jezdni pas stałej organizacji ruchu, szerokości 1 metra liniami krawędziowymi przerywanymi. Na poszerzeniach jezdni wykonano dolną podbudowę z kruszywa 0/60 mm grubości 20 cm i górną grubości 10 cm z kruszywa 0/31,5 mm. Na całej jezdni położono nową nawierzchnię asfaltową średniej grubości 7 cm po zagęszczeniu. Ponadto wbudowano krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15 x 30 cm. Zostały wymalowane linie segregacyjne i krawędziowe, wmontowane słupki do znaków drogowych wraz z przymocowaniem tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych oraz zamontowano lustro drogowe. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kol. Myśliwczów: Plan zł ,00. Wykonanie zł ,87. Zadanie rozpoczęte wykonaniem map do celów projektowych działki numer 995 i 996 położonych w obrębie Kolonia Myśliwczów. Ponadto opracowano kompleksową dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy drogi wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Zadanie zostało wykonane przez wyspecjalizowaną firmę. W ramach realizacji zadania wykonano podbudowę składającą się z warstwy dolnej wykonanej z tłucznia kamiennego 0/63 mm grubości 20 cm i warstwy górnej z tłucznia kamiennego 0/31,5 mm grubości 10 cm. Ponadto wykonano nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm na powierzchni 528,270 m 2. Również zostały wykonane pobocza na powierzchni 170,250 m 2. Prace zostały zakończone w miesiącu październiku 2013 roku. Przebudowa drogi dojazdowej Goszczowa - Niwa Goszczowska: Plan zł 3.000,00. Wykonanie zł 3.000,00. W 2013 roku został wykonany pomiar sytuacyjno-wysokościowy rzeczywistego przebiegu drogi Niwa Goszczowska - Goszczowa (działki 1081 i 186) w stosunku do granic ewidencyjnych działek przyległych do tej drogi. Następne etapy realizacji zadania będą wykonywane w kolejnych latach. Wykup gruntów od prywatnych właścicieli pod przebudowę drogi dojazdowej Goszczowa - Niwa Goszczowska: Plan zł ,00. Wykonanie zł ,00. Zadanie rozpoczęte wykonaniem podziału geodezyjnego działki nr 297 położonej w obrębie geodezyjnym Goszczowa związanego z wydzieleniem gruntów na poszerzenie drogi (działka 1081). Ponieważ zaistniała konieczność utworzenia zatok przy budowie ww. drogi wykonano podział geodezyjny działek nr 446, 461, 185, 183, 182, 181, 180, 179, 178, 177, 176, 175, 174 położonych w obrębie Goszczowa w celu wydzielenia gruntów na poszerzenie drogi (działka 1081 i 450). W następnym roku zostaną podpisane porozumienia z prywatnymi właścicielami, na mocy których Gmina wypłaci odszkodowania za wydzielone działki. Przebudowa drogi dojazdowej Rogi - Krzętów z podziałem na trzy etapy (I etap): Plan zł ,00. Wykonanie zł ,00. Zadanie rozpoczęte wykonaniem map do celów projektowych do opracowania dokumentacji technicznej przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych od miejscowości Rogi do miejscowości Krzętów. Ponadto opracowano kompleksową dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych Rogi - Krzętów z podziałem na trzy etapy. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach.

19 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 19 Poz Przebudowa drogi dojazdowej w m. Niedośpielin od SKR - Wielgomłyny ul Zagórska (opracowanie dokumentacji): Plan zł ,00. Wykonanie zł 8.300,00. W 2013 roku wykonane zostały mapy do celów projektowych do opracowania dokumentacji technicznej przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych od miejscowości Niedośpielin (SKR) do ulicy Zagórskiej w miejscowości Wielgomłyny. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach. Wykup gruntów od prywatnych właścicieli pod przebudowę drogi dojazdowej w m. Niedośpielin od SKR Wielgomłyny, ul. Zagórska: Plan zł ,00. Wykonanie zł ,00. Zadanie rozpoczęte wykonaniem podziału geodezyjnego działki nr 505 i 361/1 położonych w obrębie geodezyjnym Niedośpielin, związanego z wydzieleniem gruntów na poszerzenie drogi (działka nr 310). Decyzją z dnia roku nr GN KuS Wójt Gminy Wielgomłyny na wniosek Spółdzielni Kółek Rolniczych w Wielgomłynach zatwierdził podział nieruchomości gruntowej o pow. 0,43 ha położonej w Niedośpielinie oznaczonej jako działka nr 505. Wskutek podziału została wydzielona działka nr 505/2 o powierzchni 0,0116 ha przeznaczona pod poszerzenie drogi publicznej nr 310 w Niedośpielinie. Również w dniu roku decyzją nr GN KuS Wójt Gminy Wielgomłyny na wniosek prywatnego właściciela działki zatwierdził podział nieruchomości gruntowej o pow. 2,44 ha położonej w Niedośpielinie oznaczonej jako działka nr 361/1. Wskutek podziału została wydzielona działka nr 361/3 o powierzchni 0,0107 ha przeznaczona na poszerzenie drogi publicznej nr 310 w Niedośpielinie. Z mocy prawa obie nieruchomości gruntowe przeszły na własność Gminy Wielgomłyny. W miesiącu lipcu zostały spisane porozumienia na mocy których Gmina wypłaciła odszkodowania właścicielom działek. We wrześniu 2013 roku ponownie wykonany został podział geodezyjny działki nr 441,631,633/1 i 633/2 położonych w obrębie geodezyjnym Kolonia Myśliwczów z przeznaczeniem na wydzielenie działek nr 633/3, 633/5, 631/2 i 441/2 na poszerzenie drogi publicznej działki nr 632. Decyzją z dnia roku nr GN KuS Wójt Gminy Wielgomłyny na wniosek prywatnego właściciela zatwierdził podział nieruchomości gruntowej działki nr 633/1 i 633/2 położonych w obrębie geodezyjnym Kolonia Wielgomłyny. Wskutek podziału zostały wydzielone działki nr 633/3 o pow. 0,0338 ha i nr 633/5 o pow. 0,0038 ha w obrębie geodezyjnym Kolonia Wielgomłyny. W tym samym dniu decyzją nr GN /2013 KuS z upoważnienia Wójta Gminy Wielgomłyny na wniosek prywatnego właściciela zatwierdzony został podział nieruchomości gruntowej działki nr 441 i 631 położonych w obrębie geodezyjnym Kolonia Wielgomłyny. Wskutek podziału zostały wydzielone działki nr 441/2 o pow. 0,0082 ha i nr 631/2 o pow. 0,0039 ha w obrębie geodezyjnym Kolonia Wielgomłyny. Z mocy prawa obie nieruchomości przeszły na własność Gminy Wielgomłyny. W październiku zostały spisane porozumienia, na mocy których Gmina wypłaciła odszkodowania właścicielom działek. Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności: Plan zł 5.000,00. Wykonanie zł 4.949,00. Gminie Wielgomłyny została przyznana dotacja z budżetu państwa w kwocie zł 5.000,00, z przeznaczeniem na zadanie Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności. Z przyznanych środków zakupiony został komputer z systemem operacyjnym Microsoft Windows 7 z oprogramowaniem Microsoft Office 2013 oprogramowaniem antywirusowym, monitor oraz drukarka laserowa HP Laser Jet P1102W. Ostateczne rozliczenie zadania zostało przesłane na początku grudnia 2013 roku do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Po rozliczeniu zadania dotacja otrzymana wynosi zł 4.949,00. Zakup sprzętu sieciowego zabezpieczającego sieć komputerową Urzędu Gminy przed włamaniami:

Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu gminy wg ważniejszych zadań za 2007rok

Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu gminy wg ważniejszych zadań za 2007rok Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu gminy wg ważniejszych zadań za 2007rok Uchwałą Nr IV/1/07 Rady Gminy w Wielgomłynach z dnia 07 lutego 2007 roku uchwalony został budżet Gminy na 2007 rok. Stosownie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 października 2013 r. Poz. 4404 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LGOTA WIELKA z dnia 29 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Lgota Wielka za okres 1.01.2012

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 2542 UCHWAŁA NR XXIV/164/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 lipca 2014 r. Poz. 3862 SPRAWOZDANIE NR 1/37/2014 WÓJTA GMINY KŁOMNICE z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie rocznego wykonania budżetu gminy za 2013

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2005 ROK

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2005 ROK S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2005 ROK Zarządzenie nr 718/06 Burmistrza Gostynia z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK Budżet Gminy Strzyżewice na 2009 rok zatwierdzony został Uchwałą Rady Gminy Strzyżewice Nr XXX/132/08 z dnia 16 grudnia 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 2738 Nr II/11/2006 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Skórzec za 2012 rok. Rada Gminy w Skórcu Uchwałą Nr X/76/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku uchwaliła budżet Gminy na 2012 rok w kwocie: a) po stronie dochodów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU DATA DOCHODY WYDATKI DEFICYT ZARZĄDZENIE

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU DATA DOCHODY WYDATKI DEFICYT ZARZĄDZENIE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Budżet Gminy na rok 2009 został uchwalony 29 grudnia 2008r. Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/189/2008 i określał: dochody w wysokości wydatki

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA I GMINY RAKONIEWICE NA ROK 2009. następująco:

WYKONANIE BUDŻETU MIASTA I GMINY RAKONIEWICE NA ROK 2009. następująco: Województwa Wielkopolskiego Nr 137 15266 Poz. 2637, 2638 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1

Id: 7F454896-CA71-447A-A371-327725980923. Podpisany Strona 1 Sprawozdanie Wójta Gminy Bliżyn z dnia 27 marca 2015 r. z wykonania budżetu gminy za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2013 rok. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łowicza za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2009 rok wyniósł po stronie dochodów 66.574.161,65 zł, zaś po stronie wydatków 68.126.161,65 zł. Różnica

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r.

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 maja 2007 r. ZARZĄDZENIA: UCHWAŁA NR V/21/07 RADY GMINY PRZYTUŁY. z dnia 20 lutego 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 maja 2007 r. ZARZĄDZENIA: UCHWAŁA NR V/21/07 RADY GMINY PRZYTUŁY. z dnia 20 lutego 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 18 maja 2007 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY GMINY 1030 Nr V/21/07 Rady Gminy Przytuły z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW. z dnia 31 marca 2015 r.

Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2009 rok

Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec. SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2009 rok Załącznik nr 1. do Zarządzenia nr 28/2010 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 18 marca 2010 roku. Burmistrz Gminy i Miasta Nowogrodziec SPRAWOZDANIE z realizacji budżetu za 2009 rok Nowogrodziec, marzec 2010

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 ZARZĄDZENIA 1 8 1 2 ZARZĄDZENIE NR 17/03 BURMISTRZA CIECHANOWCA

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 ZARZĄDZENIA 1 8 1 2 ZARZĄDZENIE NR 17/03 BURMISTRZA CIECHANOWCA DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 września 2003 r. Nr 98 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1812 Nr 17/03 Burmistrza Ciechanowca z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 1435. ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 WÓJTA GMINY BRZUZE. z dnia 27 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 1435. ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 WÓJTA GMINY BRZUZE. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 1435 ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 WÓJTA GMINY BRZUZE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OK.0050.17.2011 WÓJTA GMINY SIENNICA. z dnia 25 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR OK.0050.17.2011 WÓJTA GMINY SIENNICA. z dnia 25 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR OK.0050.17.2011 WÓJTA GMINY SIENNICA z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Siennica za 2010r. oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA ZA 2014 ROK A. CZĘŚĆ OPISOWA I. U W A G I O G Ó L N E Budżet Gminy Skarżysko Kamienna uchwalony przez Radę Miasta w dniu 23 stycznia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Informacja o wykonaniu budżetu miasta Łowicza za I półrocze 2013 roku SPIS TREŚCI WSTĘP... str. 2 DOCHODY... str. 3 DOCHODY BIEŻĄCE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Budżet gminy Kożuchów na 2013 rok został przyjęty

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2007 roku

ZARZĄDZENIE NR 29/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2007 roku ZARZĄDZENIE NR 29/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Ruda za 2006 rok Na podstawie art. 199 ust.1, pkt 1, ust.2)

Bardziej szczegółowo