DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 24 września 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/49/2014 RADY GMINY WIELGOMŁYNY z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wielgomłyny wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594, zmiany: z 2013 r. poz. 645, poz z 2014 r. poz. 379) oraz art. 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2013 r poz. 885, zmiany: z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 roku poz. 379) Rada Gminy Wielgomłyny uchwala, co następuje: 1. Po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Wielgomłyny wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Łoś

2 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz Załącznik do uchwały nr XXXVII/49/2014 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 23 czerwca 2014 r. SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA ROK 2013 Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY WG WAŻNIEJSZYCH ZADAŃ Uchwałą nr XIII/3/2013 Rady Gminy w Wielgomłynach z dnia 15 stycznia 2013 roku uchwalony został budżet gminy na 2013 rok. Stosownie do obowiązujących przepisów o samorządzie gminnym jak i ustawy o finansach publicznych jednym z podstawowych instrumentów rad z zakresu kontroli wykonania budżetu jest sprawozdanie roczne z jego wykonania. Dochody budżetu gminy za 2013 rok wyniosły: zł ,84, w tym dochody majątkowe wyniosły: zł ,02. Na dochody te składają się: Subwencje: - oświatowa: zł ,00, - wyrównawcza: zł ,00, - część równoważąca: zł ,00. Środki własne: zł ,67. Środki przyznane z programów, funduszy i porozumień: zł ,88: a) Starostwo Powiatowe: zł ,00 (zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych), b) dotacja rozwojowa na dofinansowanie projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki: zł ,54, c) dotacja na dofinansowanie projektu Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych na terenie gminy Wielgomłyny : zł ,92, d) dotacja z Zarządu Województwa Łódzkiego pochodząca z podziału środków budżetu Województwa Łódzkiego z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych: zł ,42, e) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: zł 4.062,00, f) środki na dofinansowanie własnych inwestycji Gminy ze środków budżetu UE: zł ,00. Dotacje na zadania zlecone gminie: zł ,60. Dotacje celowe na zadania własne Gminy: zł ,69, z tego: zł ,40 na stypendia socjalne dla uczniów. Realizacja zadań za rok 2013 r. wg ważniejszych działów przedstawia się następująco: W zakresie podatków i opłat: 1. Podatek rolny od rolników indywidualnych za rok 2013 r. Należność za rok 2013 (zaległość początkowa plus przypisy 2013 roku minus odpisy): zł ,96. Wykonanie za 2013 r.: zł ,74. O umorzenie podatku rolnego wpłynęły 24 podania, w tym: 24 podania rozpatrzono pozytywnie i umorzono podatek rolny w kwocie: zł ,00. Kwota zaległości w podatku rolnym wynosi: zł ,23. Nadpłaty w podatku rolnym wynoszą: zł 3.599,01. Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego stanowią kwotę: zł ,00.

3 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 3 Poz Podatek od nieruchomości od osób fizycznych za 2013 r. Należność za rok 2013 (zaległość początkowa plus przypisy 2013 roku minus odpisy): zł ,00. Wykonanie za 2013 r.: zł ,09. Zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą: zł ,93. Nadpłaty w podatku od nieruchomości wynoszą: zł 1.065,42. Skutki udzielonych ulg z tytułu zwolnienia budynków mieszkalnych w podatku od nieruchomości stanowią kwotę: zł ,00. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatku za 2013 r. wynoszą: zł ,00. O umorzenie podatku od nieruchomości wpłynęło 1 podanie, które zostało rozpatrzone pozytywnie. Umorzenie zaległości podatkowej: zł 1.031, Podatek leśny od osób fizycznych za 2013 r. Należność za rok 2013 (zaległość początkowa plus przypisy minus odpisy): zł ,17. Wykonanie za 2013 r.: zł ,60. Kwota zaległości w podatku leśnym wynosi: zł ,07. Kwota nadpłaty w podatku leśnym wynosi: zł 624,50. Umorzenie zaległości podatkowych: zł 69, Podatek od środków transportowych od osób fizycznych za 2013 r. Należność za rok 2013 (zaległość początkowa plus przypisy minus odpisy): zł ,20. Wykonanie za 2013 r.: zł ,20. Zaległość: zł 4.986,50. Nadpłata: zł 0,50. Skutki obniżenia górnych stawek za 2013 r.: zł , Podatek rolny od osób prawnych za 2013 r. Należność za rok 2013: zł 9.796,00. Wykonanie za 2013 r.: zł ,00. Zaległości: zł 0,00. Nadpłata: zł 231,00. Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego za 2013 r. wynoszą: zł 3.793, Podatek od nieruchomości od osób prawnych za 2013 r. Należność za rok 2013 (zaległość początkowa plus przypis minus odpis): zł ,00. Wykonanie za 2013 r.: zł ,00. Zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą: zł 46,00. Nadpłaty w podatku od nieruchomości wynoszą: zł 3,00. Skutki udzielonych ulg z tytułu zwolnień od budowli (wodociągi, kanalizacja, oczyszczalnia, studnie głębinowe, budynki OSP): zł ,40. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wynoszą: zł , Podatek leśny od osób prawnych za 2013 r. Należność za rok 2013: zł ,00. Wykonanie za 2013 r.: zł ,00.

4 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 4 Poz Podatek od środków transportowych od osób prawnych za 2013 r. Należność za rok 2013: zł ,00. Wykonanie za 2013 r.: zł ,00. Obniżenie górnych stawek stanowi kwotę: zł ,00. Skutki udzielonych zwolnień: zł 3.740, Opłata targowa za rok 2013 wyniosła: zł 2.606, Opłata od posiadania psów: zł 0,00. W zakresie pomocy społecznej realizowanej przez GOPS Wielgomłyny. Na zadania własne pomocy społecznej w budżecie Gminy w 2013 r. przyznano łącznie: zł , Rozdział Na zasiłki i pomoc w naturze: zł ,28, w tym dotacja z budżetu państwa na realizację zadań powierzonych - zasiłków okresowych w wysokości: zł ,00 oraz wyodrębnione środki w wysokości: zł ,10 jako wkład własny na realizację projektu pt. Powroty, my też jeszcze potrafimy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i środki własne na zasiłki celowe w kwocie: zł , Rozdział Na zasiłki i pomoc w naturze - zadania powierzone (zasiłki stałe): zł , Rozdział Na usługi opiekuńcze: zł , Rozdział Na dożywianie dzieci w szkołach: zł ,00, w tym dotacja celowa: zł , Rozdział Na utrzymanie GOPS: zł ,97, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadania powierzone w wysokości: zł ,00 i środki własne: zł ,07 oraz kwota w wysokości: zł ,90 na realizacje projektu pt. Powroty, my też jeszcze potrafimy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 6. Rozdział Na dodatki mieszkaniowe: zł 436, Rozdział Na pokrycie kosztów pobytu trzech mieszkańców w domu pomocy społecznej: zł , Rozdział Planowana kwota odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych: zł 1.200, Rozdział Na składki na ubezpieczenie zdrowotne od zadań powierzonych (zasiłki stałe): zł , Rozdział Środki ze zwrotów zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i innych za lata ubiegłe: zł 4.000, Rozdział Na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów: zł 5.400,00.

5 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 5 Poz Rozdział Na realizację zadań związanych z pieczą zastępczą: zł 0,00. Łącznie w okresie od r. do r. w zakresie zadań własnych pomoc społeczna wykorzystała kwotę: zł ,25, z przeznaczeniem na: 1. Rozdział Na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów wydatkowano kwotę zł 5.400, Rozdział Na zasiłki i pomoc w naturze: zł ,11, w tym: - z zasiłków celowych na odzież, obuwie, żywność, bieliznę osobistą i pościelową, zakup leków, remont mieszkania skorzystały 122 rodziny na ogólną sumę: zł ,51, z tego wypłacono kwotę: zł ,10 dla 13 osób jako wkład własny w ramach projektu pt. Powroty, my też jeszcze potrafimy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, - z zasiłków okresowych skorzystało 68 rodzin na ogólną kwotę zł ,50 z tego zł ,00 z dotacji celowej i zł 28,50 środki własne. 3. Rozdział Z zasiłków mieszkaniowych - zadania własne skorzystała 1 rodzina. Wypłacono 2 świadczenia na łączną kwotę zł 436, Rozdział Z zasiłków stałych - zadania powierzone skorzystało 36 osób. Wypłacono 361 świadczeń na łączną kwotę: zł , Rozdział Na usługi opiekuńcze, czyli pomoc opiekunek GOPS i pomoce sąsiedzkie łącznie wykorzystano - zł ,82: - z pomocy opiekunek GOPS skorzystało 11 osób, - z pomocy sąsiedzkich skorzystało 10 osób. 6. Rozdział Z dożywiania w ramach rządowego programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania skorzystało łącznie 227 uczniów z następujących szkół, tj. Publicznego Gimnazjum, trzech Publicznych Szkół Podstawowych oraz w Punkcie Przedszkolnym, a także 44 rodziny skorzystały z pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności. Łącznie wydatkowano kwotę: zł ,00 na: - posiłek dla dzieci w szkołach: zł ,00, - zasiłki celowe: zł ,00. Z dotacji celowej wydatkowano kwotę: zł ,00 natomiast ze środków własnych kwotę: zł , Rozdział Na utrzymanie GOPS i płace pracowników Ośrodka wykorzystano kwotę zł ,88 oraz na realizację projektu pt. Powroty, my też jeszcze potrafimy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowano kwotę: zł ,54 co daje łącznie: zł ,42.

6 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz Rozdział Zostały pokryte koszty pobytu trzech mieszkańców w domu pomocy społecznej w łącznej wysokości: zł , Rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne od zadań powierzonych (zasiłki stałe) zostały opłacone dla 25 osób na łączną kwotę: zł , Rozdział Zwrot odsetek od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych: zł 813, Rozdział Zwrot zasiłków rodzinnych: zł 3.297,81. Na zadania zlecone z pomocy społecznej na 2013 r. zostały przeznaczone następujące środki łącznie w wysokości: zł ,00, z przeznaczeniem na: 1. Rozdział Na realizacje ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (fundusz alimentacyjny): zł , Rozdział Na składki na ubezpieczenie zdrowotne: zł 3.865, Rozdział Na realizację uchwał w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w okresie od stycznia do grudnia 2013 r.: zł ,00. W okresie od r. do r. w zakresie zadań zleconych, pomoc społeczna wykorzystała łącznie kwotę: zł ,64 na: 1. Rozdział Na realizacje ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (fundusz alimentacyjny): zł , Rozdział Na składki na ubezpieczenie zdrowotne: zł 3.865, Rozdział Na realizację uchwał w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w okresie od stycznia do grudnia 2013 r.: zł ,00. Na zadania zlecone z ochrony zdrowia z działu 851 rozdział zostały przyznane środki w kwocie zł 178,00 z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, które wydatkowane zostały w całości. Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadanie świadczenia pomocy materialnej dla uczniów z działu 854 rozdział jako zadanie powierzone gminie. Na zadanie to zaplanowana jest kwota zł ,00, z tego środki z dotacji zł ,00 i środki własne gminy w wysokości zł ,00. Na świadczenia pomocy materialnej dla ucznia łącznie wykorzystano kwotę zł ,83. Z kwoty tej skorzystało 282 uczniów na świadczenia pomocy materialnej dla ucznia oraz w lipcu wypłacono jeden zasiłek losowy dla jednego ucznia. Z dotacji celowej łącznie wykorzystano kwotę zł ,40 natomiast z własnych środków wypłacono zł ,43. W zakresie oświaty Na terenie Gminy Wielgomłyny funkcjonują 3 szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi i świetlicami, jedno gimnazjum ze świetlicą i stołówką.

7 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 7 Poz Wykonanie wydatków za 2013 r. Dział 801 Plan - zł ,10, wykonanie - zł ,99, w tym: PSP Wielgomłyny: plan - zł ,00, wykonanie - zł ,00. Lp. Nazwa Plan Wykonanie 1 Płace (4010, 4040, 4170) , ,35 2 ZUS (4110, 4120) , ,90 3 pozostałe wydatki , , PSP Krzętów: plan - zł ,60, wykonanie - zł ,34. Lp. Nazwa Plan Wykonanie 1 Płace (4010, 4040, 4170) , ,13 2 ZUS (4110, 4120) , ,62 3 pozostałe wydatki , , PSP Zagórze: plan - zł ,40, wykonanie - zł ,67. Lp. Nazwa Plan Wykonanie 1 Płace (4010, 4040, 4170) , ,01 2 ZUS (4110, 4120) , ,38 3 pozostałe wydatki w tym: inwestycyjne , , , , Oddziały przedszkolne przy PSP Wielgomłyny (w roku szkolnym 2012/2013 w szkole funkcjonowały dwa oddziały przedszkolne): plan - zł ,00, wykonanie - zł ,31. Lp. Nazwa Plan Wykonanie 1 Płace (4010, 4040, 4170) , ,40 2 ZUS (4110, 4120) , ,17 3 pozostałe wydatki , , Oddział przedszkolny przy PSP w Krzętowie: plan - zł ,00, wykonanie - zł ,79. Lp. Nazwa Plan Wykonanie 1 Płace (4010, 4040, 4170) , ,88 2 ZUS (4110, 4120) 7.625, ,60 3 pozostałe wydatki , , Oddział przedszkolny przy PSP w Zagórzu: plan - zł ,00, wykonanie - zł ,88. Lp. Nazwa Plan Wykonanie 1 Płace (4010, 4040, 4170) , ,42 2 ZUS (4110, 4120) , ,47 3 pozostałe wydatki , , : plan - zł 9.000,00, wykonanie - zł 8.273,00. Ponadto w rozdziale realizowane było zadanie, pn. Organizacja placu zabaw przy oddziałach przedszkolnych w PSP Wielgomłyny, Zagórze i Krzętów. Prace polegały na opracowaniu dokumentacji technicznej i wykonaniu trzech kompleksowych dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy placów zabaw z uwzględnieniem bezpiecznej nawierzchni i ogrodzeniem siatką na terenie nie mniejszym niż 200 m 2 każdy przy szkołach w Wielgomłynach, Krzętowie i Zagórzu.

8 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 8 Poz Przedszkola (dot. celowe dla Urz. Miasta na podst. porozum. i dla stowarzyszenia): plan - zł ,00, wykonanie - zł ,87. Lp. Rozdział Plan Wykonanie , , ,00 943, , , Publiczne Gimnazjum w Wielgomłynach: plan - zł ,00, wykonanie - zł ,94. Lp. Nazwa Plan Wykonanie 1 Płace (4010, 4040, 4170) , ,66 2 ZUS (4110, 4120) , ,15 3 pozostałe wydatki , , dowożenie uczniów do szkoły: plan - zł ,00, wykonanie - zł ,77. Lp. Nazwa Plan Wykonanie 1. dowożenie (4300) , ,77 Dowożenie w 2013 r. Uczniowie dowożeni są do szkół dwoma gimbusami i autobusami liniowymi PKS. Ogólna liczba dowożonych i dojeżdżających uczniów - 383, co stanowi 69% ogólnej liczby uczniów szkół na terenie naszej Gminy (554 uczniów). Powyższe dane przedstawiają się następująco: PSP Wielgomłyny uczniów i 45 dzieci w dwóch oddziałach przedszkolnych = 169. Do szkoły dowożonych było 119 uczniów, co stanowi 70% ogólnej liczby uczniów w szkole. PSP Krzętów - 77 uczniów i 22 dzieci w oddziale przedszkolnym = 99. Do szkoły dowożonych było 39 uczniów, co stanowi 39% ogólnej liczby uczniów w szkole. PSP Zagórze uczniów i 17 dzieci w oddziale przedszkolnym = 125. Do szkoły dowożonych było 89 uczniów, co stanowi 71% ogólnej liczby uczniów w szkole. Publiczne Gimnazjum Wielgomłyny Do szkoły dowożonych było 136 uczniów, co stanowi 84% ogólnej liczby uczniów w szkole. Łączny koszt dowożenia uczniów w 2013 r. wyniósł kwotę - zł ,77. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym: 80146: plan - zł ,00, wykonanie - zł ,00: PSP Wielgomłyny plan - zł 3.545,00, wykonanie - zł 3.514,52. PSP Krzętów plan - zł 2.820,00, wykonanie - zł 1.903,00. PSP Zagórze plan - zł 3.417,00, wykonanie - zł 2.888,00. Publiczne Gimnazjum plan - zł 5.091,00, wykonanie - zł 2.657, Stołówka przy Publicznym Gimnazjum w Wielgomłynach, plan - zł ,00 wykonanie - zł ,32. Lp. Nazwa Plan Wykonanie 1 Płace (4010, 4040, 4170) , ,91 2 ZUS (4110, 4120) , ,48 3 pozostałe wydatki , ,93

9 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 9 Poz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli - emerytów, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, komisje egzaminacyjne (awans zawodowy nauczycieli), program KL (bez dotacji dla stowarzyszeń): plan - zł ,10, wykonanie - zł ,10. Lp. Nazwa Plan Wykonanie 1. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów , ,00 2. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli (3020) 2.100, ,00 3. Program KL Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych na terenie gminy Wielgomłyny (4217, 4219, 4307, 4309) , ,10 4. Komisje egzaminacyjne (awans zawodowy nauczycieli) (4170) 1.540, ,00 Wykonanie wydatków w 2013 roku w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, które realizuje oświata: plan - zł ,00, wykonanie - zł ,80: Świetlica szkolna przy PSP Wielgomłyny: plan - zł ,00, wykonanie - zł ,97. Lp. Nazwa Plan Wykonanie 1 Płace (4010, 4040, 4170) , ,18 2 ZUS (4110, 4120) 6.251, ,65 3 pozostałe wydatki 4.439, ,14 Świetlica szkolna przy PSP Krzętów: plan - zł ,00, wykonanie - zł ,15. Lp. Nazwa Plan Wykonanie 1 Płace (4010, 4040, 4170) , ,47 2 ZUS (4110, 4120) 2.780, ,71 3 pozostałe wydatki 2.578, ,97 Świetlica szkolna przy PSP Zagórze: plan - zł ,00, wykonanie - zł ,70. Lp. Nazwa Plan Wykonanie 1 Płace (4010, 4040, 4170) , ,85 2 ZUS (4110, 4120) 6.469, ,21 3 pozostałe wydatki , , Świetlica przy Publ. Gimnazjum w Wielgomłynach: plan - zł ,00 wykonanie - zł ,98. Lp. Nazwa Plan Wykonanie 1 Płace (4010, 4040, 4170) , ,67 2 ZUS (4110, 4120) 5.804, ,84 3 pozostałe wydatki 8.064, ,47 W 2013 r. ze świetlic szkolnych korzystało 332 uczniów: PSP Wielgomłyny tygodniowo 22 godziny, PSP Krzętów tygodniowo 11 godzin, PSP Zagórze tygodniowo 18 godzin, Gimnazjum tygodniowo 16 godzin, Pomoc materialna dla uczniów, wyprawka szkolna: plan - zł ,00, wykonanie - zł ,00: PSP Wielgomłyny: plan - zł 6.343,64, wykonanie - zł 6.343,64. Lp. Nazwa Plan Wykonanie 1. Stypendia dla uczniów 700,00 700,00 2. Inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna) 5.643, ,64 PSP Krzętów: plan - zł 8.367,04, wykonanie - zł 8.367,04. Lp. Nazwa Plan Wykonanie 1. Stypendia dla uczniów 700,00 700,00

10 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 10 Poz Inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna) 7.667, ,04 PSP Zagórze: plan - zł 9.767,82, wykonanie - zł 9.767,82. Lp. Nazwa Plan Wykonanie 1. Stypendia dla uczniów 1.000, ,00 2. Inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna) 8.767, ,82 Publiczne Gimnazjum: plan - zł 2.262,50, wykonanie - zł 2.262,50. Lp. Nazwa Plan Wykonanie 1. Stypendia dla uczniów 1.800, ,00 2. Inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna) 462,50 462,50 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: 85446: plan - zł 713,00, wykonanie - zł 0,00: PSP Wielgomłyny plan - 181,00, wykonanie - 0,00. PSP Krzętów plan - 150,00, wykonanie - 0,00. PSP Zagórze plan - 196,00, wykonanie - 0,00. Publ. Gimnazjum plan - 186,00, wykonanie - 0,00. Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadanie świadczenia pomocy materialnej dla uczniów z działu 854 rozdział 85415: plan - zł ,00, wykonanie - zł ,83. Z wydatków bieżących w 2013 roku dokonano uzupełnienia oraz przeprowadzono w szkołach następujące usługi remontowe: 1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wielgomłynach - zakupiono komputer do sekretariatu - konserwacja kserokopiarki - czyszczenie przewodów kominowych, wymiana zaworów - przegląd budynku - przegląd gaśnic, wymiana lamp oświetleniowych 2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzętowie - przegląd i czyszczenie przewodów kominowych - budowa przyłącza kanalizacji - wymiana 7 sztuk okien w budynku szkoły, obróbki blacharskie - zakupiono 12 szt. stolików i 24 krzesła uczniowskie, 2 regały 3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zagórzu - czyszczenie przewodów kominowych - za wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach gospodarczych szkoły oraz wymiana instalacji na piętrze szkoły - wydatek inwestycyjny - zakup kotła c.o. 4. Publiczne Gimnazjum w Wielgomłynach 5.626, ,00 295, ,49 600,00 465, ,89 700, , , , , , , , ,83 - przegląd kotłowni olejowej - zakup komputera do sekretariatu, drukarki, niszczarki, stojaka na rowery, krzesła do gabinetu dyrektora - malowanie górnego korytarza, jadalni i sanitariatów - przegląd kominów - za części i konserwację ksera - za badanie instalacji elektrycznej, wymianę opraw oświetleniowych, montaż gniazdek w kuchni gimnazjum -za wykonanie instalacji gazowej w kuchni stołówki szkolnej - za zakupione krzesła - 30 szt., blaty do ławek szkolnych - 30 szt., ławki na korytarz szkolny - 20 szt., meble do świetlicy W zakresie ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa publicznego: 1.205, , , ,00 958, , , ,70 Na terenie Gminy Wielgomłyny za 2013 rok odnotowano 29 zdarzeń, w tym: 3 pożary w budynkach mieszkalnych, 14 pożarów traw, 4 pompownie wody, 2 usuwanie gałęzi i drzew, 2 zdarzenia drogowe, 1 pożar transformatora, 1 zbieranie roi szerszeni w gminie Przedbórz, 1 pomoc przy transporcie chorego przez karetkę, 1 ćwiczenie w Publicznej Szkole Podstawowej w Wielgomłynach.

11 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 11 Poz Ogółem poniesione straty popożarowe to zł ,00, w tym budynki zł ,00 natomiast uratowano mienie na kwotę zł ,00. Jednostki wyjeżdżały 41 razy: OSP Wielgomłyny - 21 razy, OSP Krzętów -12 razy, OSP Myśliwczów - 6 razy, OSP Sokola Góra - 2 razy. Na zadania bieżące i inwestycyjne w zakresie ochrony przeciwpożarowej, które są zadaniami Gminy w budżecie na 2013 rok zaplanowano kwotę zł ,00 w tym dotacje dla jednostki OSP Sokola Góra: - na zakup 12 szt. hełmów strażackich w kwocie zł 5.570,00 (wykonanie zł ), - na oczyszczenie zbiornika przeciwpożarowego z odłożeniem pozyskanej ziemi na skarpę zbiornika w kwocie zł 4.300,00 (wykonanie zł 4.298,85). Ponadto rozpoczęto inwestycję pn. Rozbudowa budynku Gminnej Remizy OSP w Trzebcach. W roku 2013 zaplanowano zł ,00 natomiast wykonanie zadania wyniosło zł ,97. II etap realizacji zadania będzie kontynuowany w następnym roku. W 2013 roku na utrzymanie i bieżącą działalność Ochotniczych Straży Pożarnych, dotacje oraz zadania inwestycyjne wykorzystano łącznie środki finansowe w wysokości - zł ,05. W zakresie Urzędu Stanu Cywilnego: Urząd Stanu Cywilnego w 2013 roku sporządził 29 aktów małżeństw, odnotował 72 zgony oraz urodziło się 46 dzieci. Wydano 567 odpisów skróconych i zupełnych aktów stanu cywilnego. Stan ludności na terenie Gminy Wielgomłyny: wymeldowało się 55 osób, zaś 41 osób złożyło wniosek o zameldowanie. Ogólna liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła osób. W zakresie prac publicznych i interwencyjnych: W 2013 roku w ramach prac publicznych zostało zatrudnionych 8 osób, w tym: 7 mężczyzn i 1 kobieta na okres od 29 kwietnia do 26 lipca 2013 roku. W ramach prac interwencyjnych zostały zatrudnione 3 osoby, w tym: 2 mężczyzn na okres 4 miesięcy, tj. od 23 maja do 20 września 2013 roku i 1 kobieta na okres od 4 marca do 3 września 2013 roku. Rola prac społecznie użytecznych i robót publicznych polega na zapobieganiu demoralizacji i kształtowaniu pozytywnych postaw wobec pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Bardzo ważnym elementem jest efektywność publicznych służb zatrudnienia. Pracownicy zatrudnieni w ramach prac publicznych i interwencyjnych oraz ze środków Urzędu Gminy wykonali prace: - czyszczenie i wycinka gałęzi przy drogach, - sprzątanie i malowanie przystanków autobusowych, - remont dróg, tj. żwirowanie i grysowanie dróg dojazdowych do pól i dróg gminnych, - utrzymanie czystości przy koszach gminnych, zbieranie śmieci z poboczy dróg gminnych i powiatowych, - wykonanie prac malarskich budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielgomłynach, - tynkowanie garażu po byłej Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Wielgomłynach. Zgodnie z umową zawartą z Urzędem Pracy 3 pracowników miało przedłużoną umowę na okres 3 miesięcy i 1 osoba na okres 5 miesięcy. W roku 2013 na prace publiczne i interwencyjne zaplanowano kwotę zł ,00, z tego wykorzystano kwotę zł ,39. W zakresie gospodarki gruntami: W 2013 roku wydane zostały przez Wojewodę Łódzkiego decyzje przekazujące Gminie Wielgomłyny własność nieruchomości gruntowych położonych w: - Bogusławowie działki nr 112 i 113 o powierzchni 0,69 ha,

12 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 12 Poz Goszczowie działka nr 834/3 o powierzchni 0,66 ha, - Kolonii Myśliwczów działka nr 657/1 o powierzchni 0,96 ha, - Zalesiu działki nr 484, 485 i 486 o powierzchni 0,80 ha, - Sokolej Górze działka nr 117 o powierzchni 0,37 ha, - Wielgomłynach działki nr 722/1 i 725/1 o powierzchni 0,0227 ha. Decyzją Starosty Radomszczańskiego przekazana została na własność Gminie działka nr 1.516/1 o powierzchni 0,0522 ha położona w Kruszynie. Przedłużone zostały umowy dzierżawy działek nr 2257/5, 2257/4, 2257/3, 2257/2, 2257/1 o pow. łącznej 0,3482 ha położone w miejscowości Krzętów oraz część działki nr 721 o powierzchni 0,045 ha położonej w miejscowości Wielgomłyny. Wydzierżawiona została część działki nr 1042/16 o powierzchni 0,0252 ha położona w Wielgomłynach. Spisane zostały akty notarialne na sprzedaż nieruchomości gminy Wielgomłyny, tj.: - działki nr 1042/10 i 1042/15 o powierzchni 0,0423 ha położone w Wielgomłynach zł 8.549,43, - działka nr 4 o powierzchni 0,13 ha położona w msc. Wola Życińska zł 6.673,17, - lokal mieszkalny nr 2 znajdujący się budynku przy ulicy Radomszczańskiej 9 w Wielgomłynach, wartość brutto ,00 zł. W zakresie ochrony środowiska: W 2013 roku wydano: 1. Decyzje na usunięcie drzew przy drogach powiatowych - 3 szt. - odmówiono w dwóch przypadkach. 2. Decyzje na usunięcie drzew na gruntach osób fizycznych szt. 3. Uzyskano decyzje na usunięcie drzew przy drodze gminnej - 1 szt. 4. Wydano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji zaliczanych do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - 3 szt. W zakresie gospodarki odpadami: Zgodnie z przedłożonymi przez przedsiębiorców kwartalnymi sprawozdaniami oraz kartami przekazania odpadów w 2013 roku zebrano łącznie z terenu gminy: 366,4 Mg odpadów zmieszanych oraz 83,4 Mg odpadów selektywnie zebranych, w tym 50,7 Mg odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, tektury, papieru, szkła i aluminium, 4,1 Mg zużytego sprzętu elektryczno-elektronicznego, 28,7 Mg zużytych opon. W pierwszej połowie roku zbiórka odpadów z terenu nieruchomości odbywała się na podstawie indywidualnie zawartych umów przez właścicieli nieruchomości. Dodatkowo gmina bazując na ustawie Prawo ochrony środowiska, prowadziła system selektywnej zbiórki odpadów polegający na rozstawieniu w poszczególnych miejscowościach pojemników na odpady szklane oraz plastikowe. Do końca czerwca ze wspomnianych pojemników zebrano łącznie 26,76 Mg odpadów co kosztowało gminę 8.576,48 zł. Ponadto w tym okresie przeprowadzona została przez szkoły z terenu gminy akcja Sprzątanie świata, na potrzeby której zostały zakupione worki i rękawiczki. Od 1 lipca 2013 r. odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy zajmuje się wyłoniona w przetargu firma P.H.U. PAVER Karol Sienkiewicz, ul. Sienkiewicza 58a, Włoszczowa. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości posiada kosz, który został dostarczony przez ww. firmę. Opłata za odbiór odpadów komunalnych wynosi odpowiednio 5 zł (przy zbiórce selektywnej) i 8 zł (za zbiórkę nieselektywną) od mieszkańca gminy. Łącznie odpady zostały odebrane z 1183 nieruchomości, które zgodnie z ze złożonymi deklaracjami zamieszkiwało 4100 osób. Koszt obsługi systemu przez firmę wyniósł do końca roku 2013 zł ,16. Na utrzymanie systemu gospodarki odpadami składają się jeszcze wydatki z zakresu: zatrudnienia pracownika, szkoleń, delegacji oraz utrzymania stanowiska (wyposażenie pomieszczenia, zakup materiałów biurowych, itp.) w kwocie zł ,75. Ponadto zakupiono oprogramowanie na stanowisko gospodarki odpadami zł 4.514,10.

13 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 13 Poz W sierpniu została zorganizowana mobilna zbiórka zużytego sprzętu elektryczno-elektronicznego, którą przeprowadziła firma MB Recycling Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach. W listopadzie, firma Kon-Wit z siedzibą w miejscowości Ksawerów zebrała ze wskazanych przez tut. urząd miejsc zużyte opony. Obie firmy dokonały zbiorki bezpłatnie. W drugiej połowie roku została wykonana dokumentacja projektowa na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki, który będzie miał miejsce w miejscowości Wielgomłyny przy ul. Krzętowskiej. Koszt dokumentacji to zł ,00. W zakresie planowania przestrzennego: W 2013 roku wydano: - decyzji o warunkach zabudowy 12 szt., - odmowę wydania decyzji o warunkach zabudowy 2 szt., - decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 7 szt. Zawieszono postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla 2 wniosków. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Sokola Góra, Wielgomłyny, Myśliwczów, Kolonia Myśliwczów oraz Wólka Włościańska. W zakresie oświetlenia ulicznego: Koszt konserwacji, remontów i zakupu energii w 2013 roku wyniósł zł ,68. W zakresie prac modernizacyjnych wymieniono: - stateczniki w miejscowościach Niedośpielin, Myśliwczów, Karczów, Wielgomłyny, Wólka Włościańska, Odrowąż, - lampy i oprawy oświetleniowe w miejscowości Sokola Góra, Wielgomłyny, Anielin, - układ zapłonowy w miejscowościach Niedośpielin, Wielgomłyny, Myśliwczów, Popielarnia, Wólka Włościańska, - stycznik w miejscowości Wielgomłyny, ul. Krzętowska. Założono zegary przy drogach w miejscowości Kolonia Myśliwczów, Perzyny, Wólka Włościańska, Myśliwczów i Niedośpielin. Wymieniono wkładki topikowe w miejscowości Goszczowa i Odrowąż oraz bezpiecznik słupowy w miejscowości Odrowąż i Niedośpielin. Ponadto przeprowadzono modernizację linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Niedośpielin (Zastawie) polegającej na podwieszeniu linki aluminiowej AL 25 mm 2 na odcinku 160 mb wraz z osprzętem oraz zamontowaniu lampy oświetleniowej typu OUS 150 W z podłączeniem do sieci. Ukończono również modernizację oświetlenia ulicznego w miejscowości Wielgomłyny ul. Częstochowskiej polegającej na montażu lamp oświetleniowych typu OUS 150W w ilości 4 szt., podwieszeniem linki A x 2 x 25 mm 2 na odcinku 180 mb, wykonaniu zasilania i sterowania oświetleniem z budynku strażnicy. W zakresie transportu i łączności Wydatki w roku 2013 poniesione w zakresie dróg, przedstawiają się następująco: 1. Drogi publiczne powiatowe zł ,63, w tym: - zakup mieszanki piasku z solą, roundapu i inne zł ,28, - zakup usług w zakresie zimowego i letniego utrzymania dróg powiatowych zł ,89, - usługi inwestycyjne zł ,46. Dokonano zapłaty za usługi dotyczące następujących inwestycji: 1) budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Niedośpielin zł ,46;

14 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 14 Poz ) rozbudowa skrzyżowania drogi gminnej nr E z drogą powiatową nr 3920E w miejscowości Kruszyna zł , Drogi gminne (ogółem) zł ,99, w tym: - zimowe i letnie utrzymanie oraz bieżące remonty dróg gminnych zł ,00, - usługi inwestycyjne zł ,99. Dokonano zapłaty za usługi dotyczące następujących inwestycji: 1) rozbudowa skrzyżowania drogi gminnej nr E z drogą powiatową nr 3920E w miejscowości Kruszyna zł ,99; 2) wykup gruntów od Skarbu Państwa pod rozbudowę skrzyżowania na drodze gminnej w miejscowości Kruszyna zł 4.839, Drogi wewnętrzne (dojazdowe) ogółem zł ,22, w tym: - zimowe i letnie utrzymanie oraz bieżące remonty dróg dojazdowych zł ,13, - usługi inwestycyjne zł ,09. Dokonano zapłaty za usługi dotyczące następujących inwestycji: 1) przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Myśliwczów od skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku m. Rogi zł ,99: - mapa do celów projektowych zł 3.690,00, - kompleksowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa zł 5.159,00, - sprawowanie nadzoru inwestorskiego zł 2.000,00, - roboty budowlane zł ,99; 2) przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kolonia Myśliwczów zł ,87: - kompleksowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa zł 3.780,00, - mapa do celów projektowych zł 1.476,00, - sprawowanie nadzoru inwestorskiego zł 1.000,00, - roboty budowlane zł ,87; 3) przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Trzebce - Sroków zł ,23: - mapa do celów projektowych zł 4.551,00, - kompleksowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa zł 3.820,80, - sprawowanie nadzoru inwestorskiego zł 1.000,00, - roboty budowlane zł ,43; 4) przebudowa drogi dojazdowej Rogi - Krzętów (opracowanie dokumentacji) zł ,00: - mapa do celów projektowych zł ,00, - kompleksowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa zł ,00; 5) przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Goszczowa - Niwa Goszczowska zł 3.000,00: - pomiar sytuacyjno-wysokościowy zł 3.000,00; 6) przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Niedośpielin - Wielgomłyny ul. Zagórska zł 8.300,00: - mapa do celów projektowych zł 8.300,00; 7) wykup gruntów od prywatnych właścicieli pod przebudowę drogi dojazdowej Goszczowa - Niwa Goszczowska zł ,00: - podział geodezyjny działek zł ,00;

15 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 15 Poz ) wykup gruntów do prywatnych właścicieli pod przebudowę drogi dojazdowej w miejscowości. Niedośpielin - Wielgomłyny ul. Zagórska zł ,00: - geodezyjny podział działek zł 9.200,00, - porozumienia na wykup działek zł ,00. W zakresie sportu: W dniu 20 stycznia 2013 roku w Hali Sportowej w Wielgomłynach odbył się XIII Gminny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Wielgomłyny. W turnieju wzięło udział 14 zespołów z terenu naszej Gminy: Kruszyna, Wielgomłyny, Niedośpielin I, Niedośpielin II, Perzyny, Zagórze, Zapał Krzętów, Trzebce, Karczów, Myśliwczów, Rogi, Wólka Bankowa, Krzętów, Rudka. Grano systemem pucharowym. Pierwsze miejsce zdobył Zapał Krzętów pokonując w finale Niedośpielin I 2:0. Walkę o III miejsce toczył LZS Niedośpielin II z LZS Rogi. Silniejszy okazał się LZS Rogi pokonując LZS Niedośpielin II 1:0 i zdobywając tym samym III również zaszczytne miejsce. Każdy z zespołów otrzymał dyplom oraz piłkę, a zdobywcy I miejsca również puchar. W dniu 3 lutego 2013 roku odbył się XIII Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Wielgomłyny. W Turnieju udział wzięło 9 zespołów LZS Kobiele Wielkie, Pilica Przedbórz, GKS Rogi, LZS Rudka, Zapał Krzętów, LZS Niedośpielin, LZS Orzechówek, Niepokorni Żytno, Bak-Pol Gomunice. Zwyciężyli zawodnicy z Żytna pokonując LZS Rudka 2:0. W dniu 3 marca 2013 roku w Hali Sportowo-Widowiskowej w Wielgomłynach odbył się Turniej o Puchar Przewodniczącej Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W turnieju udział wzięło 6 drużyn z terenu naszej gminy: Kruszyna, Zagórze, Trzebce, Niedośpielin I, Niedośpielin II oraz Myśliwczów. Pierwsze miejsce zajął LZS Niedośpielin I pokonując w finale LZS Zagórze 2:1. W dniu 16 czerwca 2013 roku w Hali Sportowo-Widowiskowej w Wielgomłynach odbyły się eliminacje w piłkę siatkową, a w dniu 23 czerwca 2013 roku w Trzebcach odbyły się eliminacje w piłkę nożną do XIII Letnich Igrzysk Sportowych o Puchar Wójta Gminy Wielgomłyny. XIII Letnie Igrzyska Sportowe o Puchar Wójta Gminy Wielgomłyny odbyły się 14 lipca 2013 roku. W zakresie inwestycji własnych: W 2013 roku zostały zrealizowane następujące inwestycje: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kolonia Myśliwczów: Plan zł ,00. Wykonanie zł ,43. Zadanie dwuletnie rozpoczęte wykonaniem map sytuacyjno-wysokościowych w roku W roku 2013 wykonano kompleksową dokumentację projektowo-kosztorysową sieci wodociągowej. Realizacja zadania została zlecona Zakładowi Komunalnemu w Wielgomłynach, który wybudował sieć wodociągową ciśnieniową z rur PCV Ø 110 mm o długości 962 m. Zamontowane zostały hydranty przeciwpożarowe nadziemne o śr. 80 mm - 3 kpl oraz hydranty przeciwpożarowe podziemne o śr. 80 mm - 2 kpl. Ponadto zamocowano zasuwę żeliwną klinową owalną kołnierzową z obudową o śr. 100 mm. Zadanie zostało ukończone we wrześniu 2013 roku. Budowa sieci wodociągowej w m. Wielgomłyny ul. Radomszczańska: Plan zł ,00. Wykonanie zł ,44. Zadanie rozpoczęte wykonaniem map sytuacyjno-wysokościowych w kwietniu bieżącego roku oraz kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej. Realizacja zadania została zlecona Zakładowi Komunalnemu w Wielgomłynach, który wybudował sieć wodociągową ciśnieniową z rur PCV Ø 110 mm o długości 548 m. Zamontowane zostały hydranty przeciwpożarowe nadziemne wraz z zasuwami o śr. 80 mm w ilości 5 kpl. Ponadto zamocowano zasuwę sekcyjną o śr. 100 mm. Zadanie zostało ukończone w miesiącu grudniu 2013 roku.

16 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 16 Poz Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sokola Góra: Plan zł ,00. Wykonanie zł ,52. Zadanie dwuletnie rozpoczęte w maju 2012 roku, a roku zakończone i odebrane protokołem. Wykonawcą zadania była firma PROBUD Jarosław Dąbrowski z Radomska, która wykonała sieć wodociągową z rur PVC Ø 160 mm o długości m, z rur PVC Ø 90 mm o długości 58 m, z rur PE Ø 40 mm o długości 203 m, z rur PE Ø 63 mm o długości 10 m. Dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji sieci wybudowane zostały zasuwy Ø 150 mm - 10 szt., zainstalowano 20 szt. hydrantów ppoż. Dn 80 mm nadziemnych. Ponadto odtworzono nawierzchnię dróg na powierzchni ok m 2 (w tym na bitumiczną ok m 2 ) oraz ułożono 940 mb nowych krawężników wzdłuż drogi. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Krzętów - Wola Życińska - Błonie: Plan zł ,00. Wykonanie zł ,50. W 2011 roku wykonane zostały pomiary geodezyjne dla opracowania dokumentacji technicznej. W 2012 roku wykonano mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych. W bieżącym roku została wykonana kompleksowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy sieci na odcinku Krzętów - Wola Życińska. Realizacja zadania jest planowana w kolejnych latach. Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej w miejscowości Niedośpielin: Plan zł ,00. Wykonanie zł ,46. Budowa chodnika w miejscowości Niedośpielin jest zadaniem powierzonym Gminie Wielgomłyny przez Starostwo Powiatowe. Na podstawie podjętych uchwał nr IV/29/2011 Rady Gminy Wielgomłyny oraz nr V/36/2011 Rady Powiatu Radomszczańskiego zawarte zostało porozumienie nr PD z dnia 24 września 2012 roku w sprawie przyjęcia do realizacji zadań z zakresu publicznych dróg powiatowych. Zgodnie z porozumieniem Powiat Radomszczański zapewnia na wykonanie budowy chodnika kostkę brukową, krawężnik drogowy, obrzeże chodnikowe. Dla zapewnienia odpowiedniej szerokości pobocza pod budowę chodnika, Gmina aktem notarialnym z dnia roku wykupiła od prywatnego właściciela przyległy do drogi powiatowej i częściowo drogi gminnej pas gruntu szerokości 2 m. Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu czerwcu 2013 roku przez Zakład Komunalny w Wielgomłynach, który wykonał roboty ziemne wraz z odwozem urobku, podbudowę piaskowo-cementową (na zjeździe tłuczniową), chodnik oraz zjazdy, ustawił krawężniki i obrzeża na ławie betonowej z oporem i wykonał plantowanie skarp. Łącznie wykonano chodnik z kostki betonowej szarej gr. 6cm o pow. 321 m 2, kostki betonowej czerwonej o gr. 8 cm o pow. 9 m 2 oraz ułożono krawężniki i obrzeża o długości 220 mb. Wykonany chodnik przekazano dokumentem PT dla Starostwa Powiatowego w Radomsku. Rozbudowa skrzyżowania drogi gminnej nr E z drogą powiatową nr 3920E w miejscowości Kruszyna: Plan zł ,00. Wykonanie zł ,00. Zadanie to obejmuje budowę chodnika w pasie drogi powiatowej. Zgodnie z porozumieniem Starostwo dostarczyło kostkę o gr. 6 cm w ilości 75 m 2, kostkę o gr. 8 cm w ilości 112 m 2, krawężnik drogowy w ilości 88 m oraz obrzeże chodnikowe w ilości 36 m. Zadanie zostało zrealizowane przez Zakład Komunalny w Wielgomłynach. Zamontowano krawężniki na ławie betonowej, obrzeża oraz ułożono kostkę. Zadanie zostało zakończone w listopadzie 2013 roku i przekazano dokumentem PT dla Starostwa Powiatowego w Radomsku.

17 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 17 Poz Rozbudowa skrzyżowania drogi gminnej nr E z drogą powiatową nr 3920E w miejscowości Kruszyna: Plan zł ,00. Wykonanie zł ,99. Zadanie zostało wykonane przez Zakład Komunalny w Wielgomłynach. Prace polegały na wykupie gruntów pod poszerzenie drogi gminnej, wybudowanie chodnika długości 132 mb, poszerzenia jezdni o 157 m 2, położenie nowej nakładki asfaltowej grubości 8 cm po zagęszczeniu na poszerzeniach i istniejącej jezdni na powierzchni 857 m 2, wybudowanie zatoki autobusowej oraz wysepki na włączeniu drogi gminnej do drogi powiatowej z kostki betonowej. Wymalowano linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych. Wykup gruntów od Skarbu państwa pod rozbudowę skrzyżowania na drodze gminnej w miejscowości Kruszyna: Plan zł 5.000,00. Wykonanie zł 4.839,00. Gmina Wielgomłyny zapłaciła odszkodowanie za nieruchomość o pow. 0,0522 ha położoną w obrębie Kruszyna oznaczoną numerem działki 1.516/1, która z mocy prawa przeszła na własność Gminy Wielgomłyny na realizację inwestycji drogowej, dla której jako poprzedni władający w operacie ewidencji gruntów wpisany był Skarb Państwa. W związku z nieuregulowanym stanem prawnym niniejszej nieruchomości odszkodowanie zostało przekazane do depozytu sądowego. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Trzebce - Sroków: poszerzenie nawierzchni do 6 m na długości 514 mb: Plan zł ,00. Wykonanie zł ,23. Zadanie rozpoczęte wykonaniem map do celów projektowych na działce nr 1253 (droga) położonej w obrębie Trzebce (umowa nr TrzDR-01/13 z dnia roku). Ponadto opracowano kompleksową dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy drogi polegającej na poszerzeniu nawierzchni asfaltowej do 6 metrów. Zadanie zostało wykonane przez wyspecjalizowaną firmę. Prace polegały na podbudowie z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm i warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm na powierzchni 406,83 m 2. Ponadto wykonano nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm na powierzchni 381,20 m 2. Również zostały wymalowane przerywane linie segregacyjne i krawędziowe na powierzchni 64,51 m 2. Prace zostały zakończone w miesiącu październiku 2013 roku. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Myśliwczów od skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku m. Rogi: Plan zł ,00. Wykonanie zł ,99. Zadanie rozpoczęte wykonaniem map do celów projektowych działka numer 336 (droga). Opracowano również kompleksową dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych (działka 336) od skrzyżowania z drogą powiatową (działka nr 334) w kierunku miejscowości Rogi do posesji nr 35 wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Inwestycja realizowana z udziałem środków Samorządu Województwa Łódzkiego - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie zł ,42. Zadanie zostało wykonane przez wyspecjalizowaną firmę. Łączna długość drogi wyniosła 556,68 mb. W ramach zadania poszerzono jezdnię do 5,5 mb na całym odcinku objętym realizacją. W rejonie włączenia drogi gminnej do drogi powiatowej wykonano przebudowę wlotu w celu nadania parametrów zgodnych z przepisami technicznymi. W tym celu zaprojektowano i wykonano przebudowę wyspy dzielącej, wydzielenie krawędzi jezdni poprzez zastosowanie kostki betonowej na ławie betonowej z oporem, zmianie istniejącego utwardzenia z bitumicznego na kostkę betonową wraz z oznakowaniem pionowym w celu poprawy widoczności wprowadzonych zmian wlotu. W tym pasie drogi wykonano obustronnie chodnik z kost-

18 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 18 Poz ki betonowej czerwonej grubości 8 cm na powierzchni 143 m 2 długości 47 mb oraz obustronne utwardzenie pobocza tłuczniem kamiennym grubości 12 cm. W celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników drogi wprowadzono i oznakowano jednostronnie na długości jezdni pas stałej organizacji ruchu, szerokości 1 metra liniami krawędziowymi przerywanymi. Na poszerzeniach jezdni wykonano dolną podbudowę z kruszywa 0/60 mm grubości 20 cm i górną grubości 10 cm z kruszywa 0/31,5 mm. Na całej jezdni położono nową nawierzchnię asfaltową średniej grubości 7 cm po zagęszczeniu. Ponadto wbudowano krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15 x 30 cm. Zostały wymalowane linie segregacyjne i krawędziowe, wmontowane słupki do znaków drogowych wraz z przymocowaniem tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych oraz zamontowano lustro drogowe. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kol. Myśliwczów: Plan zł ,00. Wykonanie zł ,87. Zadanie rozpoczęte wykonaniem map do celów projektowych działki numer 995 i 996 położonych w obrębie Kolonia Myśliwczów. Ponadto opracowano kompleksową dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy drogi wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Zadanie zostało wykonane przez wyspecjalizowaną firmę. W ramach realizacji zadania wykonano podbudowę składającą się z warstwy dolnej wykonanej z tłucznia kamiennego 0/63 mm grubości 20 cm i warstwy górnej z tłucznia kamiennego 0/31,5 mm grubości 10 cm. Ponadto wykonano nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm na powierzchni 528,270 m 2. Również zostały wykonane pobocza na powierzchni 170,250 m 2. Prace zostały zakończone w miesiącu październiku 2013 roku. Przebudowa drogi dojazdowej Goszczowa - Niwa Goszczowska: Plan zł 3.000,00. Wykonanie zł 3.000,00. W 2013 roku został wykonany pomiar sytuacyjno-wysokościowy rzeczywistego przebiegu drogi Niwa Goszczowska - Goszczowa (działki 1081 i 186) w stosunku do granic ewidencyjnych działek przyległych do tej drogi. Następne etapy realizacji zadania będą wykonywane w kolejnych latach. Wykup gruntów od prywatnych właścicieli pod przebudowę drogi dojazdowej Goszczowa - Niwa Goszczowska: Plan zł ,00. Wykonanie zł ,00. Zadanie rozpoczęte wykonaniem podziału geodezyjnego działki nr 297 położonej w obrębie geodezyjnym Goszczowa związanego z wydzieleniem gruntów na poszerzenie drogi (działka 1081). Ponieważ zaistniała konieczność utworzenia zatok przy budowie ww. drogi wykonano podział geodezyjny działek nr 446, 461, 185, 183, 182, 181, 180, 179, 178, 177, 176, 175, 174 położonych w obrębie Goszczowa w celu wydzielenia gruntów na poszerzenie drogi (działka 1081 i 450). W następnym roku zostaną podpisane porozumienia z prywatnymi właścicielami, na mocy których Gmina wypłaci odszkodowania za wydzielone działki. Przebudowa drogi dojazdowej Rogi - Krzętów z podziałem na trzy etapy (I etap): Plan zł ,00. Wykonanie zł ,00. Zadanie rozpoczęte wykonaniem map do celów projektowych do opracowania dokumentacji technicznej przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych od miejscowości Rogi do miejscowości Krzętów. Ponadto opracowano kompleksową dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych Rogi - Krzętów z podziałem na trzy etapy. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach.

19 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 19 Poz Przebudowa drogi dojazdowej w m. Niedośpielin od SKR - Wielgomłyny ul Zagórska (opracowanie dokumentacji): Plan zł ,00. Wykonanie zł 8.300,00. W 2013 roku wykonane zostały mapy do celów projektowych do opracowania dokumentacji technicznej przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych od miejscowości Niedośpielin (SKR) do ulicy Zagórskiej w miejscowości Wielgomłyny. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach. Wykup gruntów od prywatnych właścicieli pod przebudowę drogi dojazdowej w m. Niedośpielin od SKR Wielgomłyny, ul. Zagórska: Plan zł ,00. Wykonanie zł ,00. Zadanie rozpoczęte wykonaniem podziału geodezyjnego działki nr 505 i 361/1 położonych w obrębie geodezyjnym Niedośpielin, związanego z wydzieleniem gruntów na poszerzenie drogi (działka nr 310). Decyzją z dnia roku nr GN KuS Wójt Gminy Wielgomłyny na wniosek Spółdzielni Kółek Rolniczych w Wielgomłynach zatwierdził podział nieruchomości gruntowej o pow. 0,43 ha położonej w Niedośpielinie oznaczonej jako działka nr 505. Wskutek podziału została wydzielona działka nr 505/2 o powierzchni 0,0116 ha przeznaczona pod poszerzenie drogi publicznej nr 310 w Niedośpielinie. Również w dniu roku decyzją nr GN KuS Wójt Gminy Wielgomłyny na wniosek prywatnego właściciela działki zatwierdził podział nieruchomości gruntowej o pow. 2,44 ha położonej w Niedośpielinie oznaczonej jako działka nr 361/1. Wskutek podziału została wydzielona działka nr 361/3 o powierzchni 0,0107 ha przeznaczona na poszerzenie drogi publicznej nr 310 w Niedośpielinie. Z mocy prawa obie nieruchomości gruntowe przeszły na własność Gminy Wielgomłyny. W miesiącu lipcu zostały spisane porozumienia na mocy których Gmina wypłaciła odszkodowania właścicielom działek. We wrześniu 2013 roku ponownie wykonany został podział geodezyjny działki nr 441,631,633/1 i 633/2 położonych w obrębie geodezyjnym Kolonia Myśliwczów z przeznaczeniem na wydzielenie działek nr 633/3, 633/5, 631/2 i 441/2 na poszerzenie drogi publicznej działki nr 632. Decyzją z dnia roku nr GN KuS Wójt Gminy Wielgomłyny na wniosek prywatnego właściciela zatwierdził podział nieruchomości gruntowej działki nr 633/1 i 633/2 położonych w obrębie geodezyjnym Kolonia Wielgomłyny. Wskutek podziału zostały wydzielone działki nr 633/3 o pow. 0,0338 ha i nr 633/5 o pow. 0,0038 ha w obrębie geodezyjnym Kolonia Wielgomłyny. W tym samym dniu decyzją nr GN /2013 KuS z upoważnienia Wójta Gminy Wielgomłyny na wniosek prywatnego właściciela zatwierdzony został podział nieruchomości gruntowej działki nr 441 i 631 położonych w obrębie geodezyjnym Kolonia Wielgomłyny. Wskutek podziału zostały wydzielone działki nr 441/2 o pow. 0,0082 ha i nr 631/2 o pow. 0,0039 ha w obrębie geodezyjnym Kolonia Wielgomłyny. Z mocy prawa obie nieruchomości przeszły na własność Gminy Wielgomłyny. W październiku zostały spisane porozumienia, na mocy których Gmina wypłaciła odszkodowania właścicielom działek. Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności: Plan zł 5.000,00. Wykonanie zł 4.949,00. Gminie Wielgomłyny została przyznana dotacja z budżetu państwa w kwocie zł 5.000,00, z przeznaczeniem na zadanie Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem dla potrzeb ewidencji ludności. Z przyznanych środków zakupiony został komputer z systemem operacyjnym Microsoft Windows 7 z oprogramowaniem Microsoft Office 2013 oprogramowaniem antywirusowym, monitor oraz drukarka laserowa HP Laser Jet P1102W. Ostateczne rozliczenie zadania zostało przesłane na początku grudnia 2013 roku do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Po rozliczeniu zadania dotacja otrzymana wynosi zł 4.949,00. Zakup sprzętu sieciowego zabezpieczającego sieć komputerową Urzędu Gminy przed włamaniami:

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 27 marca 214 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 214 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok OBJAŚNIENIA do projektu budżetu gminy na 2006 rok Budżet zaplanowane w gminy Michałów zawiera dochody i wydatki gminy roku budżetowym 2006 w celu sfinansowania publicznych zadań własnych samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

1.202.000,00 1.202.000,00

1.202.000,00 1.202.000,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/87/ 2004 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 22 stycznia 2004r PLAN WYDATKOW NA 2004 ROK Dz. Rozdz. Nazwa Wydatki bieżące Razem W tym Wynagrodz. i pochodne Dotacje Obsługa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 stycznia 2014 r. Poz. 89 UCHWAŁA NR XL/318/2013 RADY MIASTA I GMINY W PILICY w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Projekt z dnia 21 lipca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Na podstawie Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/13 WÓJTA GMINY CIECHANÓW. z dnia 26 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 16/13 WÓJTA GMINY CIECHANÓW. z dnia 26 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 16/13 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 13 kwietnia 2015 r. Poz. 2271 UCHWAŁA NR VI/33/2015 RADY GMINY JODŁOWNIK. z dnia 23 marca 2015 roku

Kraków, dnia 13 kwietnia 2015 r. Poz. 2271 UCHWAŁA NR VI/33/2015 RADY GMINY JODŁOWNIK. z dnia 23 marca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 13 kwietnia 2015 r. Poz. 2271 UCHWAŁA NR VI/33/2015 RADY GMINY JODŁOWNIK z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220 UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok PROJEKT BUDŻETU GMINY DUBENINKI na 2014 rok DOCHODY Ogólne dochody budżetu gminy na 2014 rok planowane są w kwocie 8.808.508,- zł. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Ogółem Plan na 2014 rok bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 z

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok

Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok Uchwała Nr XXXVII/286/09 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 24 września 2009 roku w sprawie: zmiany ogólnej

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/30/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE. z dnia 29 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/30/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE. z dnia 29 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/30/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żychlin wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r.

UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. UZASADNIENIE Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. 1. 1. Zmniejszenie planu dochodów: 1) W dziale 710- Działalność usługowa rozdz. 71095 - Pozostała działalność - Projekt unijny "Programowanie Rozwoju

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 31 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4i pkt.9 lit. i Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014

UCHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Dobromierz na rok 2014 UHWAŁA NR XLIII/249/14 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Dobromierz na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r.

Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r. Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 13.000,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2011 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1636 UCHWAŁA NR XXXIV/370/2013 RADY GMINY WIELKA WIEŚ. z dnia 30 grudnia 2013 roku

Kraków, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1636 UCHWAŁA NR XXXIV/370/2013 RADY GMINY WIELKA WIEŚ. z dnia 30 grudnia 2013 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1636 UCHWAŁA NR XXXIV/370/2013 RADY GMINY WIELKA WIEŚ z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 133/XI/08 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2008.

UCHWAŁA NR 133/XI/08 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2008. UCHWAŁA NR 133/XI/08 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2008. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r Poz 7994 UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E z wykonania planu finansowego szkół z terenu gminy Serniki za 2012 r.

S P R A W O Z D A N I E z wykonania planu finansowego szkół z terenu gminy Serniki za 2012 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr.FN/5/2013 Wójta Gminy Serniki z dnia26 marca 2013r.. S P R A W O Z D A N I E z wykonania planu finansowego szkół z terenu gminy Serniki za 2012 r. Plan na oświatę i wychowanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r.

UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. UCHWAŁA NR NR II(5)2010 RADY GMINY DYNÓW z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r UCHWAŁA NR XLIII/54/214 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 18 czerwca 214 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 214r Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt.9 lit.d, pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 199r o

Bardziej szczegółowo

Budżet gminy Mirzec na rok 2013

Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Dochody budżetu gminy na 2013 rok zaplanowane są w wysokości 23 032 956 zł. w tym: - dochody bieżące 22 307 454 zł. - dochody majątkowe 725 502 zł. Głównymi źródłami dochodów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok. UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok. Na podstawie art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/ /15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2015

UCHWAŁA NR XIV/ /15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE. w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2015 Projekt z dnia 22 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XIV/ /15 RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE w sprawie zmian budżetu Gminy Niemodlin na rok 2015 Na podstawie art. 18, ust 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 sierpnia 2006 roku

z dnia 29 sierpnia 2006 roku Zarządzenie Nr 128/2006 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2006 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI. z dnia 26 marca 2015. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI. z dnia 26 marca 2015. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok. UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI z dnia 26 marca 2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/69/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 listopada 2015 r.

Uchwała Nr XIII/69/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 listopada 2015 r. Uchwała Nr XIII/69/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2014 roku

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2014 roku Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2014 roku Dochody Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2014 r. na plan 17.822.544,38 zł wynosi 9.762.484,27 zł, co stanowi

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r D O C H O D Y P.w.2012r plan na 2013r 33.259.539 30.131.105 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo 3.803.871 3.132.100 - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 4.300 3.000

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy. rozdział 01095- pozostała działalność dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom 111.060,88

Dochody gminy. rozdział 01095- pozostała działalność dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom 111.060,88 Dochody gminy Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan -116.061,- wykonanie 116060,88 rozdział 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5000,- dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14/13 WÓJTA GMINY SŁAWNO. z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 14/13 WÓJTA GMINY SŁAWNO. z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 14/13 WÓJTA GMINY SŁAWNO z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonaniua budżetu Gminy Sławno za 2012 rok Na podstawie Id: 33E53BEC-D745-4667-BCC4-FB6AF49E3EEF.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015 r. U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 15 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/201/2016 RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH. z dnia 24 czerwca 2016 roku

Kraków, dnia 15 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/201/2016 RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH. z dnia 24 czerwca 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 15 lipca 2016 r. Poz. 4346 UCHWAŁA NR XXII/201/2016 RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLI/350/14 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 1 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2014 r.

UCHWAŁA Nr XLI/350/14 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 1 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2014 r. UCHWAŁA Nr XLI/35/14 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM z dnia 1 września 214 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 214 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r.

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/308/14 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/308/14 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/308/14 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy owiecki na 2014 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2014 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/48/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok

UCHWAŁA NR V/48/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok UCHWAŁA NR V/48/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/22/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR V/22/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR V/22/15 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2013r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2013r. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2013r. II. DOCHODY BUDŻETU MIASTA Plan dochodów ogółem po zmianach wyniósł 45 752 010,40 zł i został wykonany w wysokości 23 384 883,25

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński 20000000 18000000 16000000 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 Dochody Plan

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI

UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 6707 UCHWAŁA NR XXXIX/311/13 RADY GMINY W DRWINI z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Województwa Wielkopolskiego Nr 101 10895 Poz. 1908 1908 UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Na podstawie art. 4, art.

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Wykaz mienia komunalnego Gminy Kowiesy na dzień 31.12.2011 r.

Wykaz mienia komunalnego Gminy Kowiesy na dzień 31.12.2011 r. Załącznik Nr 1 Wykaz mienia komunalnego Gminy Kowiesy na dzień 31.12.2011 r. Zmiana wartości Wartość środków trwałych Jednostka Grupy środków trwałych wartość brutto na 31.10.2010 r. zwiększenie zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA MIĘDZYSESYJNA Referat Inwestycji

INFORMACJA MIĘDZYSESYJNA Referat Inwestycji Bełchatów, 01.09.2014 INFORMACJA MIĘDZYSESYJNA Referat Inwestycji 1. Budowa świetlicy wiejskiej w Myszakach - 20.08.2014r. została przeprowadzona kontrola przez PINB w Bełchatowie, celem wydania decyzji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEWNIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEWNIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 26/2014 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 21 sierpnia 2014 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEWNIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Budżet gminy na rok 2014 po dokonanych

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały Załącznik Nr 2 do budżetu 2008 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały Dz. Rozdz. Nazwa treść Kwota razem 1 2 3 4 5 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 17.800 400 01030 IZBY ROLNICZE

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Zał. nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu za rok 2011 Plan i wykonanie dochodów budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2011 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 155,00 1 270 619,54 100,19%

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 24 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski 2 Lwówek Śląski marzec 25

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE. z dnia 19 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE. z dnia 19 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XLIII/400/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE z dnia 19 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/391/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzgów na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Rogoźno na dzień 31 grudzień 2006 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 141 263,00 154 384,73 109,29% 01010 Infrastruktura wodociągowa i

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 020 Leśnictwo 6 370 6 370 0 02095 Pozostała działalność 6 370 6 370 0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo