ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIKI: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: Z01 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCEGO str. 2 Z02 Uprawnienia głównego projektanta str. 3 Z03 Zaświadczenie głównego projektanta o wpisie do MOIA str. 4 Z04 Uprawnienia projektanta konstrukcji str. 5 Z05 Zaświadczenie projektanta konstrukcji o wpisie do MOIIB str. 6 Z06 Uprawnienia sprawdzającego w zakresie architektury str. 7 Z07 Zaświadczenie sprawdzającego o wpisie do MOIA str. 8 Z08 Uprawnienia sprawdzającego w zakresie konstrukcji str. 9 Z09 Zaświadczenie sprawdzającego o wpisie do MOIIB str. 10 CZĘŚĆ OPISOWA: I. Opis techniczny część ogólna str. 11 II. Opis techniczny część szczegółowa str III. Zestawienie powierzchni i elementów wyposażenia str IV. Obliczenia termiczne str CZĘŚĆ RYSUNKOWA: Architektura nr rysunku treść skala bt / A-01 Rzut fundamentów 1:50 bt / A-02 Rzut przyziemia 1:50 bt / A-03 Rzut sufitów podwieszanych 1:50 bt / A-04 Rzut dachów 1:50 bt / A-05 Przekrój A-A, detal A 1:50, 1:25 bt / A-06 Przekrój B-B, detal B 1:50, 1:25 bt / A-07 Elewacje: Zachodnia i północna 1:100 bt / A-08 Elewacje: Wschodnia i południowa 1:100 bt / A-09 Wykaz okien z PVC 1:50 bt / A-10 Wykaz stolarki i ślusarki drzwiowej 1:50 bt / A-11 Wykaz ślusarki aluminiowej 1:50 Konstrukcja nr rysunku treść skala bt / K-01 Nadproża stalowe 1:10, 1:5 bt / K-02 stopa fundamentowa F1 pod filtr 1:25 bt / K-02 stopy fundamentowe, ława Ł1, wieńce W1 i W2, nadproże żelbetowe N3 1:50, 1:25

2 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ADAPTACJI BUDYNKU TECHNOLOGICZNEGO W STACJI WODOCIĄGOWEJ DLA BIELSKA PODLASKIEGO I. OPIS TECHNICZNY - CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Nazwa inwestycji BUDOWA STACJI WODOCIĄGOWEJ DLA BIELSKA PODLASKIEGO BUDYNEK TECHNOLOGICZNY 2. Adres obiektu. BIELSK PODLASKI, ul. Kamila Cypriana Norwida Dz.Ew. Nr 382/4;383/1;384/3; 387/1; 388/4; 399/16; 408/8; 387/3 3. Zamawiający EUROWATER Sp. z o.o. ul. Izabelińska 113, Lipków, Izabelin 4. Inwestor. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. zo.o. w Bielsku Podlaskim BIELSK PODLASKI ul. Studziwodzka Użytkownik. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. zo.o. w Bielsku Podlaskim BIELSK PODLASKI ul. Studziwodzka Stadium i branża opracowania. Projekt budowlany, techniczno-roboczy w branży architektonicznej i konstrukcyjnej. 7. Podstawa opracowania. a/ Umowa z Zamawiającym, b/ Wizja lokalna i pomiary sprawdzające do celów projektowych c/ Obowiązująca baza normatywna, d/ Projekty techniczne w branży technologii wody p.t. Budowa Stacji Wodociągowej dla Bielska Podlaskiego, technologia uzdatniania, pompowania, gospodarka ściekami i instalacje sanitarne e/ mapa sytuacyjno wysokościowa do celów projektowych wykonana przez Zakład usługowo Produkcyjno handlowy Geo-L s.c. W. Łopaciuk, L. Niedźwiedzki, ul. Mickiewicza 50/54, Bielsk Podlaski. f/ dokumentacja geotechniczna wykonana przez Przedsiębiorstwo Geologiczne Projektowo- Wykonawcze Geowiert, Białystok ul. Legionowa 15/125 a opracowanych - mgr Witold Sadowski. g/ uzgodnienia z Inwestorem. 8. Zakres przedmiotowy opracowania. Opracowanie obejmuje: Adaptację w zakresie architektury i konstrukcji istniejącego, nieużytkowanego budynku technologicznego dla potrzeb S.W. w nowym układzie linii technologicznej. 9. Cel opracowania. Opracowanie ma na celu rozwiązanie w stadium odpowiadającym prawnym wymaganiom projektu budowlanego budowy Stacji Wodociągowej (SW) stosownie do wymagań Inwestora i przyjętych rozwiązań technologicznych. 11

3 II. OPIS TECHNICZNY - CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 1.1 Dane konstrukcyjne i ogólnobudowlane Charakterystyka ogólna: Istniejący budynek technologiczny stanowi parterowy, niepodpiwniczony pawilon o konstrukcji murowanej tradycyjnej z elementami prefabrykacji. Obiekt składa się z dwóch części: wysokiej hali technologicznej i przylegajacej do niej od strony wschodniej części zapleczowej. Cały obiekt ma w rzucie kształt dwóch połączonych i wzajemnie przesuniętych, wydłużonych prostokątów, zorientowanych dłuższymi bokami na osi północ południe. Obiekt zrealizowano w stanie surowym zamkniętym. Halę technologiczną wykonano w układzie konstrukcyjnym poprzecznym, jednotraktowym o szerokości traktu w osiach 12m. Stropy z płyt panwiowych rozpięto na ażurowych dźwigarach stalowych opartych na ścianach podłużnych w rozstawie 6m. Część zapleczową, usytuowana od strony wschodniej, została zrealizowania w układzie konstrukcyjnym mieszanym. Na odcinku pomieszczeń administracyjnych i higieniczno - sanitarnych wykonano układ podłużny, dwutraktowy, gdzie stropy z płyt kanałowych oparto na ścianach zewnętrznych i wewnętrznej podłużnych. Na pozostałym odcinku występuje układ poprzeczny. Strop z płyt panwiowych oparto na poprzecznych, stalowych dźwigarach Elementy konstrukcyjne: Posadowienie - na ławach i stopach żelbetowych, wylewanych 200cm poniżej poziomu terenu. Ściany nadziemia zewnętrzne konstrukcyjno - izolujące, warstwowe murowane z cegły szczelinowej, grub 56cm w hali i 43cm na zapleczu, ze słupami żelbetowymi pod dźwigary nośne stropu. Ściany nadziemia wewnętrzne konstrukcyjne - murowane z cegły kratówki 51cm i 25cm Stropy prefabrykowane z płyt kanałowych żerańskich i płyt panwiowych na dźwigarach stalowych Stropodach niewentylowany i niocieplony z pokryciem z papy asfaltowej ułożonej bezpośrednio na stropie Dane ogólnobudowlane: Ścianki działowe z cegły dziurawki 12cm. posadzki brak stolarka okienna typowa jednoramowa, drewniana zdekapitalizowana. ślusarka okienna - stalowa wykonana na zamówieniez profili zimnych substandardowa i zdekapitalizowana ślusarka drzwiowa wrota do hali stalowe, nieocieplone - substandardowe wentylacja grawitacyjna: w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych, socjalnym i w kotłowni murowane kanały wentylacyjne wyprowadzone ponad dach. pokrycie dachowe z papy asfaltowej o charakterze tymczasowym wykazuje liczne nieszczelności, obróbki blacharskie attyk, gzymsów, rynny i rury spustowe z blachy stalowej 12

4 ocynkowanej do wymiany ocieplenie wieńców i nadproży ze styropianu jest utlenione i na większej powierzchni nadje się do wymiany 1.2 Instalacje W budynku nie wykonano żadnych instalacji wewnętrznych. 1.3 Dokumentacja fotograficzna Widok budynku technologicznego od strony północno zachodniej Widok budynku od strony południowo wschodniej 1.4 Podsumowanie: Ogólny stan techniczny budynku jest dobry. Jednakże poszczególne elementy ustroju budowlanego jak stolarka okienna i drzwiowa wymagają wymiany. 13

5 2. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 2.1 założenia do projektu przewidywana funkcja technologiczna obiektu. W ramach przewidywanego schematu technologicznego Stacji Wodociągowej, projektowany obiekt będzie zawierał: a/. technologię uzdatniania, b/. pompownię płuczną, c/. rurociągi technologiczne. d/. pompownię II-go stopnia, e/. węzeł sprężonego powietrza, f/. węzeł chlorowania zapobiegawczego. g/. zewnętrzne zbiorniki wyrównawcze wody uzdatnionej Funkcje pomocnicze. W ramach adaptacji obiektu do obsługi projektowanego układu technologicznego a także dostosowania do obowiązujących przepisów zakłada się przearanżowanie istniejącego zaplecza. Przewiduje się zachowanie lokalizacji kotłowni Zatrudnienie i obsługa obiektu W projektowanym układzie funkcjonalnym przewiduje się zatrudnienie pracownika dozoru technologicznego. Docelowo w zmodernizowanym obiekcie znajdzie także lokalizację administracja SW i sieci W-K w liczbie 4 osób oraz 1-2 konserwatorów. Łącznie w obiekcie zatrudnionych będzie docelowo do 7osób. Dla w/w pracowników oraz dla ekip technicznych konserwujących okresowo obiekty SW zaprojektowano zaplecze socjalne i higieniczno sanitarne. Do przeprowadzania napraw przewiduje się odpowiednie zaplecze magazynowe i warsztatowe Instalacje C.O i C.C.W. - zakłada się wykorzystanie istniejącego pomieszczenia kotłowni i zaprojektowanie węzła cieplnego z kotłem dwufunkcyjnym na lekki olej opałowy. Paliwo magazynowane będzie w 3 zbiornikach z tworzywa zlokalizowanych w pomieszczeniu magazynowym w południowej cz. przybudówki zapleczowej. Paliwo do kotła dostarczane będzie zdalaczynnie z w/w pomieszczenia Rzędną +/-0,00 ustalono 0,27m powyżej terenu, na poziomie posadzki projektowanego budynku technologicznego i odpowiada ona wartości 146,07m n.p.w. 2.2 Układ funkcjonalno - przestrzenny Pierwotnie zaplanowany układ funkcjonalny budynku nie ulega zasadniczej zmianie. Zachowano podział na części technologiczną w obszernej hali oraz zaplecze w we wschodniej przybudówce. W hali technologiczej zaprojektowano podział na halę filtrów oraz zespół pompowania i napowietrzania. Zlikwidowano szerokie wrota w ścianach szczytowych południowej i wschodniej, zastępując je drzwiami o szerokości 120cm. Otwór bramny w ścianie południowej można zamurowć dopiero po wprowadzeniu do hali wszystkich filtrów. W hali zaprojektowano wejścia do korytarza i do magazynu w przybudówce zapleczowej W części zapleczowej zaprojektowano: kotłownię w pierwotnej lokalizacji, układ pomieszczeń administracyjnych z pokojem dozoru, archiwum i laboratorium zaplecze socjalne nowy, rozbudowany węzeł sanitarny z pomieszczeniem szatniowyum dla pracowników dozoru technicznego oraz wykonujących okresowe zabiegi konserwacyjne i naprawy. magazyn i warsztat, magazyn paliwa do kotłowni i węzeł chlorowania awaryjnego dostępne od 14

6 zewnątrz. Przy wejściu głównym do przybudówki zapleczowej zaprojektowano wiatrołap wewnętrzny. W całym obiekcie zastosowano sufity podwieszane. W części technologicznej zaprojektowano sufit modułowy 600x1200mm na wysokości 6m n.p., t.j na linii górnej krawędzi okien. Zlikwidowano naświetla od strony wschodniej a szklenie od strony zachodniej zmniejszono. Rozwiązanie takie zapewnia zgodne z PN doświetlenie pomieszczeń przy radykalnym zmniejszeniu strat ciepła. Na zapleczu sufity podwieszone zaprojektowano na wysokości 2,8m n.p. Wszystkie istniejące otwory drzwiowe poszerzono zgodnie z wymaganiami Dz.U. nr 75 ( z późniejszymi zmianami). 2.3 Wskaźniki Pow. zabudowana Pz [ m 2 ] Pow. netto Pn [ m 2 ] Kubatura [m 3 ] Wskaźnik budynek technologiczny 796,4 680,9 5321, Zagadnienia architektoniczne Elewacje Projektowana przebudowa budynku technologicznego ma, oprócz aspektów dostosowania do zmienionej technologii i poprawy funkcjonalności, doprowadzić do poprawy estetyki obiektu. Według wykonanych obliczeń termicznych termorenowacja obiektu jest niezbędna w zakresie docieplenia stropodachu, natomiast docieplenie ścian wynika nierówności ścian, rzutującej na duże potencjalne zużycie tynku, z konieczności docieplenia glifów okiennych oraz mozliwosci wykonania w grubości ocieplenia detali architektonicznych np. boni. Elewacje budynku zaprojektowano w nawiązaniu do architektury zbiornika wyrównawczego chociaż kolorystyka tynków nie jest powtórzona. Odpowiednikiem cokołu z beżowego klinkieru na zbiorniku jest tynk beżowy w partii przyziemia budynku technologicznego. Błękit ścian zbiornika nawiązuje do tego koloru na ścianach budynku technologicznego ale w o wiele mocniejszym nasyceniu. W wielu miejscach, t.j. na oddzieleniu partii cokołowej oraz na filarach międzyokiennych zaprojektowano bonie z listew Bellaplast. W oknach, które obramowane są ciemoniebieskim tynkiem zaprojektowano glify i okapniki w kolorze białym. W obydwu budynkach zwieńczenie ścian i gzymsy zaprojektowano w kolorze białym. Okna w kolorze białym z PVC. W części okien przewidziano zainstalowanie napowietrzaczy szczelinowych z deflektorem powietrza, np. Plastmo Junior. Ślusarka zewnętrzna, t.j. drzwi szklone do części zapleczowo administracyjnej oraz drzwi do hali technologicznej w kolorze szaro białym RAL Obróbki blacharskie na gzymsach i zwieńczeniach ścian szczytowych oraz attyk - z ocynkowanej blachy stalowej, powlekanej w kolorze szaro - białym RAL9002. Odprowadzenie wody deszczowej w systemie Lindab Rainline w kolorze srebrnoszarym. Rynny o przekroju prostokątnym o szerokości 100/135mm. Rury spustowe 15

7 ø100. Deszczówka odprowadzana jest do kanalizacji. Wokół budynku zaprojektowano opaskę z kostki betonowej w obrzeźu gr. 6cm, ze spadkiem 1,5% Wykończenie wnętrz opisane zostało szczegółowo w zestawieniu powierzchni i materiałów wykończeniowych. 2.5 Termorenowacja Charakterystyka ogólna Kalkulację termiki przegród wykonano przy pomocy programu TERMIKA i zweryfikowano za pomocą kalkulatora firmy Bayosan. Wyniki kalkulacji dla parametrów wilgotnościowych w programie TERMIKA wykazują możliwość kondensacji pary wodnej w warstwach zewnętrznego docieplenia. Ponieważ na zewnątrz przegrody ciśnienie rzeczywiste pary jest niższe od pary nasyconej kondensacja może wystąpić co najwyżej na powierzchni przegrody. Potwierdza to kalkulacja Bayosan, która w ogóle nie wykazuje możliwości wystąpienia kondensacji. W odniesieniu do stropodachu żaden z programów nie uwzględnia wentylowania celem odprowadzeni9a ew. kondesatu. Przyjęto, że ściany zewnętrzne obiektu mają spełniać warunek zawarty w Tabeli 4, lp. 1 poz. a) - 2 Załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z Dz. U. Nr 75 poz. 690, w myśl którego, maksymalny współczynnik przenikania ciepła wynosi: U max = 0,55 jako dopuszczalny dla pomieszczeń, których ściany stykają się powietrzem zewnętrznym. Obliczenia dla przegród wykazały wartość współczynnika 0,26 dla hali i 0,27W/m 2 K dla przybudówki zapleczowej, a więc spełniające w/w wymóg z dużym zapasem. Tak więc, jak wspomniano w p.2.4 docieplenie ścian warstwą styropianu grubości 5cm zaprojektowano głównie z uwagi na możliwości wykonania detali elewacyjnych i skuteczniejszego docieplenie mostków termicznych na nadprożach i wieńcach. Termorenowację przewidziano w technologii lekkiej mokrej z użyciem styropianu i tynków mineralnych. Jako technologię referencyjną zaproponowano produkty firmy Kreisel. Dopuszcza się zastosowanie innych systemów pod warunkiem zachowania kolorystyki i uzgodnienia jej z autorem projektu Ściana zewnętrzna Zaprojektowano docieplenie styropianem gr. 5cm dla hali technologicznej i dla zaplecza. Szczegóły warstw na rysunkach przekrojowych. Roboty należy wykonywać stosując materiały rekomendowane w ramach systemu ściśle wg instrukcji systemu oraz instrukcji ITB Nr 334/96. Przed przystąpieniem do ocieplenia ściany należy usunąć utlenione ocieplenie wieńców. Podłoże musi być płaskie z tolerancją ok. +/-6mm w promieniu 1,2m. Całą powierzchnię ścian wraz z ościeżami okiennymi i drzwiowymi należy zmyć wodą. Przyklejanie płyt można rozpocząć dopiero po wyschnięciu powierzchni. Ściany fundamentowe przed wykonaniem docieplenia należy dokładnie oczyścić ze starej izolacji bitumicznej i zabezpieczyć szlamem uszczelniającym Budoszczel H. Na styropianie stosować podwójne zbrojenie: warstwa pierwsza z siatki drobnej, warstwa wierzchnia z siatki pogrubionej. Na ścianach powyżej cokołu system standardowy z wykonaniem boni za pomocą ceowych listew PVC Bellaplast wklejanych w wyfrezowane kanały. Na elewacji występuje zróżnicowanie frakcji tynku w partii środkowej frakcja 3mm z fakturą Kornik, powyżej i poniżej 1mm z fakturą baranek. Elewację należy pomalować farbą egalizacyjną w kolorach wg. rysunku elewacji. 16

8 Prace związane z ociepleniem należy zaplanować i wykonać zgodnie z Instrukcją ITB Nr 334/96/: Ocieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką, Warszawa W myśl instrukcji, dociepleniu podlegają wszystkie ościeża drzwiowe i okienne, z obróbkami nadproży i parapetów. Wszystkie obróbki blacharskie muszą być nowe, wystające min. 40 mm poza nowy obrys ścian zewnętrznych. Instrukcja definiuje również odpowiednie wymagania materiałowe i technologiczne prowadzenia robót, jak też nakłada na inwestorskie służby nadzoru technicznego obowiązek dokonywania odbiorów częściowych i odbioru końcowego, a w szczególności: - częściowego odbioru jakości przygotowanej powierzchni ściany, -częściowego odbioru zamocowania płyt styropianowych do podłoża, - częściowego odbioru warstwy zbrojonej tkaniną szklaną, - częściowego odbioru ocieplenia ościeży okiennych i drzwiowych, - częściowego odbioru nowych obróbek blacharskich; odbioru końcowego z uwzględnieniem: - zapisów w dzienniku budowy, - protokołów odbiorów częściowych, - wyników sprawdzenia jakości wykonanych robót. Do wykonania warstwy termoizolacyjnej należy zastosować płyty styropianowe rodzaju FS (samogasnące), o gęstości objętościowej nie mniejszej niż 15 kg/m 3 i nie większej niż 20 kg/m 3. Przed przystąpieniem do ocieplenia ścian należy zdjąć wszystkie obróbki blacharskie. Do mocowania płyt styropianowych należy użyć kleju na bazie kleju lateksowego ekstra, oraz łączników odpowiadających wymaganiom świadectw lub aprobat technicznych ITB. Grubość warstwy ociepleniowej wynosi 10cm (zaleca się dwie warstwy styropianu o gr. 5cm każda, układanych mijankowo) Styropian należy przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza jest nie niższa niż 5 0 C. Do dodatkowego mocowania styropianu należy stosować łączniki rozprężne o długościach minimalnych 12 cm. W przypadku zastosowania innych grubości płyt, długość łącznika musi być taka, aby co najmniej 6cm było osadzone w ścianie. Liczba łączników powinna uniemożliwiać obrót płyty w płaszczyźnie ocieplanej elewacji i wynosić minimum 2 lecz nie więcej niż 4 sztuki. Uwaga: Główki łączników nie mogą wystawać poza płaszczyznę styropianu Stropodach Zaprojektowano docieplenie ze styropianu gr. 15cm ryflowanego ułożonego bezpośrednio na istniejącym pokryciu, które będzie pełnić funkcję paroizolacji. Istniejące porycie należy wyrównać, ew. spurchlenia należy nacinać. Zainstalować kominki wentylacyjne dla odprowadzenia wilgoci, w ilości min. 1szt. / 100m2. Zastosować płyty styropianowe FS PS20 o gęstości min. 30kg/m2 i krawędziach układanych na zakład. Styropian powinien mieć atest na odporność w kontakcie z materiałami zawierającymi bitumy (istniejące podłoże). Pokrycie z papy termozgrzewalnej z posypką bazaltową w kolorze szarym - mocowanej mechanicznie na dyble rozporowe do podłoża na zakładach. 17

9 2.6 zagadnienia konstrukcyjne i ogólnobudowlane Zakres robót konstrukcyjnych fundamenty pod ściany działowe, filtry i inne urządzenia technologiczne przebicia otworów w ścianach istniejących wraz z osadzeniem nadproży wykonanie wieńca i nadproża żelbetowego w projektowanej ścianie w hali technologicznej. poszerzenia otworów drzwiowych Opinia techniczna. Na podstawie wizji lokalnej, inwentaryzacji oraz dokumentacji fotograficznej stan techniczny budynku oceniono jako dobry. Rozwiązania konstrukcyjne zastosowane przy adaptacji nie spowodują pogorszenia stanu technicznego i bezpieczeństwa konstrukcji Posadowienie i fundamenty filtrów Projekt nie przewiduje ingerencji w posadowienie budynku. Przewiduje się natomiast odsłonięcie ścian fundamentowych celem ich docieplenia i wykonania izolacji pionowej oraz tynku na cokołach. Konstrukcje betonowe znajdujące się w gruncie należy zabezpieczyć: podkłady betonowe pod fundament filtra zagruntować 2x roztworem asfaltowym a następnie założyć izolację z papy termozgrzewlnej pozostałe powierzchnie stykające się z gruntem należy gruntować Bitizolem R a następnie powlec 2x Bitizolem G. Dopuszcza się zastosowanie wodorozcieńczalnego Dysperbitu Wykucie otworów w ścianach konstrukcyjnych W podłużnej, wewnętrznej ścianie konstrukcyjnej dobudówki zapleczowej przewidziano wykucie otworów i osadzenie nadproży stalowych N1 i N2. Szczegóły i technologia wykonania na rysunkach konstrukcyjnych Rozkucia otworów drzwiowych Zaprojektowano poszerzenie otworów drzwiowych w ścianach istniejących konstrukcyjnych. Aby uniknąć osadzania nowych nadproży należy wykuć bruzdy w ścianie do wpuszczenia ościeżnicy. Należy zachować światło otworu o szerokości nie mniejszej niż światło ościeżnicy Posadzka zaprojektowana jako tz.w. posadzka na gruncie: podłoże istniejącę i nasypowe zagęszczane warstwami 10cm beton podkładowy B-10 grubości 15cm ciężka izolacja przeciwwilgociową z papy termozgrzewalnej, szlichtę cementową gr. 8cm zbrojoną siatką ø4mm o oczkach max 10x10cm. Wykończenie z płytek gresowych na kleju. Posadzkę w hali dylatować co 6m w kierunku poprzecznym i podłużnie na przedłużeniu koryt odwodnienia liniowego. Dopuszcza się wykonanie dylatacji przez nacięcie wylewki. W miejscach dylatacji zastosować dylatacyjne listwy systemowe do posadzek z płytek ceramicznych. W części zapleczowej po istniejące kanały i rozkucia podłoża pod kanalizację należy uzupełnić piaskiem zagęszczonym warstwami i betonem B10. Pod wykładziny winylowe wykonać wylewki samopoziomujące materiały konstrukcyjne beton konstrukcyjny, żwirowy, klasy B-15, B-25 18

10 stal zbrojeniowa A-II (18G2), A-0 (St0S) Beton konstrukcyjny stóp i ław fundamentowych powinien być gęstoplastyczny i wibrowany mechanicznie. Elementy stalowe w budynku należy zabezpieczyć farbą antykorozyjną, nawierzchniową, dwuskładnikową bez rozpuszczalnika (dopuszczoną przez Państwowy Zakład Higieny). Grubość powłoki 300 mikronów. Wymagany jest pierwszy stopień czystości elementów przed malowaniem. 2.7 Instalacje Przewiduje się wykonanie następujących instalacji: elektroenergetyczne: zasilania urządzeń technologicznych oświetleniową - oświetlenia wewnętrznego, bezpieczeństwa, kierunkowe gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia, zasilania komputerów sieć teleinformatyczna i telefoniczna w pomieszczeniach administracyjnych. niskoprądowe instalacja alarmowa z monitoringiem obiektu i automatyka urządzeń technologicznych sanitarne: wodno - kanalizacyjna bytowa, wodno - kanalizacyjna technologiczna C.O. i C.C.W. zasilane z własnej kotłowni na olej opałowy instalacja paliwowa zdalaczynnego zasilania kotłowni, osuszania powietrza w hali technologicznej wentylacji mechanicznej: w sanitariacie z natryskiem 100m 3 /h -instalowana na kanale wentylacyjnym grawitacyjnym. W pomieszczeniu dozowania NaOCl wentylacja mechaniczna min. 10w/h. W pomieszczeniach zapleczowych zaprojektowano wentylację grawitacyjną, wykorzystującą istniejące przewody kominowe a także dodatkowe wywietrzaki dachowe Dz160 i Dz250 z rotacyjnym wspomaganiem ciągu typu Aspiromatic. 3. ZABEZPIECZENIA I WYMAGANIA OCHRONY P-POŻ. Projektowany budynek technologiczny, parterowy stanowiący jedną strefę pożarową o obciążeniu ogniowym poniżej 500MJ kwalifikuje się do klasy E odporności pożarowej. W części zapleczowej - socjalnej Kategoria ZLIII - kwalifikuje się do klasy D odporności pożarowej. Klasa E odporności pożarowej nie stawia żadnych wymagań elementom budowlano - konstrukcyjnym obiektu. W części socjalnej, gdzie występuje klasa D należy zapewnić klasę odporności ogniowej dla głównej konstrukcji nośnej R30, dla stropu REI 30, dla ściany zewnętrznej EI30. Wszystkie warunki są w projekcie spełnione. Część zapleczowa (strefa ZL) jest oddzielona od hali technologicznej ścianą REI 60 z drzwiami EI 30 Maksymalna długość przejścia ewakuacyjnego 40m warunek spełniony. Dojazdy do obiektu są zapewnione - ze wszystkich stron. Obiekt należy wyposażyć w przenośny sprzęt gaśniczy 2 gaśnice GP4 i 2 koce gaśnicze: jeden zestaw przy pompowni, drugi w korytarzu zaplecza. 19

11 4. ZAGADNIENIA BHP Dla potrzeb obsługi węzła chlorowania zapobiegawczego na etapie eksploatacji SW winny być opracowane: a/. instrukcja obsługi urządzenia, b/. instrukcja przygotowywania roztworu roboczego, c/. instrukcja postępowania w przypadku kontaktu ciała z roztworem podstawowym. Stanowisko jw. winno być wyposażone w odzież roboczą jak fartuch, rękawice ochronne, okulary. Roboty konserwacyjne oraz chlorowanie zapobiegawcze będą wykonywane przez przeszkolony personel lub wyspecjalizowane firmy. 5. WYTYCZNE OGÓLNE WYKONAWSTWA I ODBIORU. Prace wymienione w niniejszym opracowaniu oraz te, które zostaną ustalone w trybie nadzoru autorskiego i technicznego należy wykonywać i odbierać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Bud-Mont. Tom I, część 1-4 (budownictwo ogólne). Wszelkie odstępstwa o charakterze konstrukcyjnym - w szczególności dotyczące warunków posadowienia filtrów - należy rozwiązywać w trybie nadzoru autorskiego 6. WYKORZYSTANE NORMY - Obciążenia stałe PN-82/B Obciążenia zmienne technologiczne PN-82/B Obciążenie śniegiem PN-80/B Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone PN-88/B ZAGADNIENIE PRAW AUTORSKICH. Wszelkie odstępstwa od niniejszej dokumentacji należy uzgodnić z autorem opracowania. Dokumentacja tak w całości jak i w części (rysunki, opisy) jest chroniona prawnie. Do niniejszej dokumentacji załączona jest prawna klauzula poufności. mgr inż. arch. Paweł Wróblewski mgr inż. Jerzy Augustyniak weryfikacja: mgr inż. Paweł Chmielewski KONIEC OPISU TECHNICZNEGO Warszawa, wrzesień

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY Pracownia Projektowa Architektoniczna mgr inż. arch. Piotr Paszkiewicz, biuro: Ul. Żeromskiego nr 5, Sandomierz tel. (015) 833-28-74 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY OBIEKT: REMONT I PRZEBUDOWA STACJI

Bardziej szczegółowo

Przedszkole gminne. BRANŻA: Architektura, Konstrukcja, Inst. Wod.-Kan, Inst. elektryczna. Projekt budowlany. Rozbudowa oddziału przedszkolnego

Przedszkole gminne. BRANŻA: Architektura, Konstrukcja, Inst. Wod.-Kan, Inst. elektryczna. Projekt budowlany. Rozbudowa oddziału przedszkolnego BUDEKSPERT Marek Miętus ul. Reja 20 86-260 Unisław BIURO: Pawilon Merkury Ip. ul. Lipowa 66 86-260 Unisław tel.: 6 0 2 8 8 1 4 0 8 e-mail: budekspert_mm@wp.pl OBIEKT: FAZA: PROJEKT BUDOWLANY Przedszkole

Bardziej szczegółowo

P r o j e k t b u d o w l a n y

P r o j e k t b u d o w l a n y SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO... 4 1. Przedmiot i zakres opracowania... 4 2. Podstawa opracowania... 4 1. Lokalizacja i istniejący stan zagospodarowania terenu... 5 2. Warunki gruntowo-wodne...

Bardziej szczegółowo

TERMOIZOLACJA I ZMIANA ELEWACJI HALI 3A PROJEKT BUDOWLANY

TERMOIZOLACJA I ZMIANA ELEWACJI HALI 3A PROJEKT BUDOWLANY dok. nr Um. nr 110/FAI/JD/2013 Inwestor: BUMAR ELEKTRONIKA S.A. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa Obiekt: HALA NR 3A Adres: ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa dz. nr ewid. 4/23 obręb 3-05-21 Temat: TERMOIZOLACJA

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA PROJEKT BUDOWLANY SW-30/2006 11.2013. Opracowała : --- 11.2013. Sprawdził : SW- 134/SWOKK/2011. Dominik Plato

ARCHITEKTURA PROJEKT BUDOWLANY SW-30/2006 11.2013. Opracowała : --- 11.2013. Sprawdził : SW- 134/SWOKK/2011. Dominik Plato PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA Zespół autorski : Stanowisko Imię i nazwisko uprawnienia podpis Data Projektował : Opracowała : Sprawdził : mgr inż. arch. Kamil Biskup SW-30/2006 11.2013 uprawnienia do

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54

01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54 Pracownia Inwestycyjna Ryszard Wyszyński 01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54 Inwestor: Dom Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej ul. Bielińskiego 26, Nowe Miasto nad Pilicą

Bardziej szczegółowo

strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji...

strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji... ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : Tom 2a Część opisowa strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji... PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I Część architektoniczno-konstrukcyjna 1. Opis techniczny... 2. Elaborat

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ocieplenia i kolorystyki ścian, budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Radomiu przy ul. Daszyńskiego 5 dz. nr ewid.

PROJEKT BUDOWLANY ocieplenia i kolorystyki ścian, budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Radomiu przy ul. Daszyńskiego 5 dz. nr ewid. PROJEKT BUDOWLANY ocieplenia i kolorystyki ścian, budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Radomiu przy ul. Daszyńskiego 5 dz. nr ewid. 27/6, 121/1 INWESTOR: Młodzieżowy Dom Kultury 26-600 Radomiu ul. Daszyńskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

mgr inż. arch. Paweł Litwinowicz upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/33/2007 mgr inż. arch. Aleksandra Litwinowicz

mgr inż. arch. Paweł Litwinowicz upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/33/2007 mgr inż. arch. Aleksandra Litwinowicz nazwa i adres inwestycji PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO u. Źródlana 3, 60-642 Poznań inwestor Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Źródlana 3 w Poznaniu ul. Źródlana

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO Kordian Morawski ul. Groszowicka 21a 45-517 Opole tel. 77-423-11-02 bestprojektkm@o2.pl wrzesień 2012 PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa PROJEKT:

PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa PROJEKT: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJA SZATNI NA ZAPLECZU STADIONU na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego 3, Warszawa dz. Nr ew. 31/7 obręb 2-11-12 INWESTOR: PROJEKT: AUTORZY:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DOKUMENTY : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA [1] Oświadczenie projektantów o zgodności projektu z polskimi normami i obowiązującymi przepisami... [2] Zaświadczenia projektantów : uprawnienia i przynależność do Izb...

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY:

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Nr Sprawy: 37/2014 CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Termomodernizacja budynków Konińskiego Domu Kultury, Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna

PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna j e d n o s t k a p r o j e k t o w a TB-ARCHITEKT Tomasz Bednarek RODZAJ OPRACOWANIA: TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY branŝe: architektoniczna, konstrukcyjna Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA SPORTOWO WIDOWISKOWA 18 x 40 m LOKALIZACJA: INWESTOR: GENERALNY PROJEKTANT: 30-149 Kraków, ul. Balicka 134 tel. (12) 661 82

Bardziej szczegółowo

METRYKA PROJEKTU BUDOWLANEGO

METRYKA PROJEKTU BUDOWLANEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ METRYKA PROJEKTU BUDOWLANEGO 1. TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI ZESPOŁU BUDYNKÓW GŁÓWNYCH + BUDYNKU PO SPALARNI 2. OBIEKT: ZESPÓŁ BUDYNKÓW GŁÓWNYCH + BUDYNEK PO

Bardziej szczegółowo

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul.

temat: Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Podstawowych wraz z instalacjami wewnętrznymi. Inwestor: Gmina Tarnów, 33-100 Tarnów, ul. ZAWISZA - ARCHITEKCI pracownia projektowa 3 3-11 2 t a r n o w i e c n o w o d w o r z e 7 5 tel: (014) 621 13 14, 0605 288 418, 0605 547 255, e-mail: archilopi@poczta.onet.pl temat: Rozbudowa budynku

Bardziej szczegółowo

P.1 POSADZKI... 37 P.2 ŚCIANY... 38 P.3 BALUSTRADY I OBRÓBKI BLACHARSKIE... 38

P.1 POSADZKI... 37 P.2 ŚCIANY... 38 P.3 BALUSTRADY I OBRÓBKI BLACHARSKIE... 38 A SPIS TREŚCI A SPIS TREŚCI... 1 B WYKAZ OPRACOWAŃ WIELOBRANŻOWEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO... 3 C OŚWIADCZENIA, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I ZAŚWIADCZENIA... 4 C.1 KOPIE NADANIA UPRAWNIEŃ PROJEKTOWYCH... 4 C.2

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI str. 1-2

SPIS ZAWARTOŚCI str. 1-2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: Część opisowa SPIS ZAWARTOŚCI str. 1-2 I. OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne str. 3 2. Opis stanu istniejącego str. 3-7 3. Założenia projektowe str. 7-8 3. Opis technologii osuszania

Bardziej szczegółowo

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 SPIS TREŚCI 1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 2.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 4 STAN ISTNIEJĄCY... 4 2.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 5 3.

Bardziej szczegółowo