ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIKI: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: Z01 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCEGO str. 2 Z02 Uprawnienia głównego projektanta str. 3 Z03 Zaświadczenie głównego projektanta o wpisie do MOIA str. 4 Z04 Uprawnienia projektanta konstrukcji str. 5 Z05 Zaświadczenie projektanta konstrukcji o wpisie do MOIIB str. 6 Z06 Uprawnienia sprawdzającego w zakresie architektury str. 7 Z07 Zaświadczenie sprawdzającego o wpisie do MOIA str. 8 Z08 Uprawnienia sprawdzającego w zakresie konstrukcji str. 9 Z09 Zaświadczenie sprawdzającego o wpisie do MOIIB str. 10 CZĘŚĆ OPISOWA: I. Opis techniczny część ogólna str. 11 II. Opis techniczny część szczegółowa str III. Zestawienie powierzchni i elementów wyposażenia str IV. Obliczenia termiczne str CZĘŚĆ RYSUNKOWA: Architektura nr rysunku treść skala bt / A-01 Rzut fundamentów 1:50 bt / A-02 Rzut przyziemia 1:50 bt / A-03 Rzut sufitów podwieszanych 1:50 bt / A-04 Rzut dachów 1:50 bt / A-05 Przekrój A-A, detal A 1:50, 1:25 bt / A-06 Przekrój B-B, detal B 1:50, 1:25 bt / A-07 Elewacje: Zachodnia i północna 1:100 bt / A-08 Elewacje: Wschodnia i południowa 1:100 bt / A-09 Wykaz okien z PVC 1:50 bt / A-10 Wykaz stolarki i ślusarki drzwiowej 1:50 bt / A-11 Wykaz ślusarki aluminiowej 1:50 Konstrukcja nr rysunku treść skala bt / K-01 Nadproża stalowe 1:10, 1:5 bt / K-02 stopa fundamentowa F1 pod filtr 1:25 bt / K-02 stopy fundamentowe, ława Ł1, wieńce W1 i W2, nadproże żelbetowe N3 1:50, 1:25

2 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ADAPTACJI BUDYNKU TECHNOLOGICZNEGO W STACJI WODOCIĄGOWEJ DLA BIELSKA PODLASKIEGO I. OPIS TECHNICZNY - CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Nazwa inwestycji BUDOWA STACJI WODOCIĄGOWEJ DLA BIELSKA PODLASKIEGO BUDYNEK TECHNOLOGICZNY 2. Adres obiektu. BIELSK PODLASKI, ul. Kamila Cypriana Norwida Dz.Ew. Nr 382/4;383/1;384/3; 387/1; 388/4; 399/16; 408/8; 387/3 3. Zamawiający EUROWATER Sp. z o.o. ul. Izabelińska 113, Lipków, Izabelin 4. Inwestor. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. zo.o. w Bielsku Podlaskim BIELSK PODLASKI ul. Studziwodzka Użytkownik. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. zo.o. w Bielsku Podlaskim BIELSK PODLASKI ul. Studziwodzka Stadium i branża opracowania. Projekt budowlany, techniczno-roboczy w branży architektonicznej i konstrukcyjnej. 7. Podstawa opracowania. a/ Umowa z Zamawiającym, b/ Wizja lokalna i pomiary sprawdzające do celów projektowych c/ Obowiązująca baza normatywna, d/ Projekty techniczne w branży technologii wody p.t. Budowa Stacji Wodociągowej dla Bielska Podlaskiego, technologia uzdatniania, pompowania, gospodarka ściekami i instalacje sanitarne e/ mapa sytuacyjno wysokościowa do celów projektowych wykonana przez Zakład usługowo Produkcyjno handlowy Geo-L s.c. W. Łopaciuk, L. Niedźwiedzki, ul. Mickiewicza 50/54, Bielsk Podlaski. f/ dokumentacja geotechniczna wykonana przez Przedsiębiorstwo Geologiczne Projektowo- Wykonawcze Geowiert, Białystok ul. Legionowa 15/125 a opracowanych - mgr Witold Sadowski. g/ uzgodnienia z Inwestorem. 8. Zakres przedmiotowy opracowania. Opracowanie obejmuje: Adaptację w zakresie architektury i konstrukcji istniejącego, nieużytkowanego budynku technologicznego dla potrzeb S.W. w nowym układzie linii technologicznej. 9. Cel opracowania. Opracowanie ma na celu rozwiązanie w stadium odpowiadającym prawnym wymaganiom projektu budowlanego budowy Stacji Wodociągowej (SW) stosownie do wymagań Inwestora i przyjętych rozwiązań technologicznych. 11

3 II. OPIS TECHNICZNY - CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 1.1 Dane konstrukcyjne i ogólnobudowlane Charakterystyka ogólna: Istniejący budynek technologiczny stanowi parterowy, niepodpiwniczony pawilon o konstrukcji murowanej tradycyjnej z elementami prefabrykacji. Obiekt składa się z dwóch części: wysokiej hali technologicznej i przylegajacej do niej od strony wschodniej części zapleczowej. Cały obiekt ma w rzucie kształt dwóch połączonych i wzajemnie przesuniętych, wydłużonych prostokątów, zorientowanych dłuższymi bokami na osi północ południe. Obiekt zrealizowano w stanie surowym zamkniętym. Halę technologiczną wykonano w układzie konstrukcyjnym poprzecznym, jednotraktowym o szerokości traktu w osiach 12m. Stropy z płyt panwiowych rozpięto na ażurowych dźwigarach stalowych opartych na ścianach podłużnych w rozstawie 6m. Część zapleczową, usytuowana od strony wschodniej, została zrealizowania w układzie konstrukcyjnym mieszanym. Na odcinku pomieszczeń administracyjnych i higieniczno - sanitarnych wykonano układ podłużny, dwutraktowy, gdzie stropy z płyt kanałowych oparto na ścianach zewnętrznych i wewnętrznej podłużnych. Na pozostałym odcinku występuje układ poprzeczny. Strop z płyt panwiowych oparto na poprzecznych, stalowych dźwigarach Elementy konstrukcyjne: Posadowienie - na ławach i stopach żelbetowych, wylewanych 200cm poniżej poziomu terenu. Ściany nadziemia zewnętrzne konstrukcyjno - izolujące, warstwowe murowane z cegły szczelinowej, grub 56cm w hali i 43cm na zapleczu, ze słupami żelbetowymi pod dźwigary nośne stropu. Ściany nadziemia wewnętrzne konstrukcyjne - murowane z cegły kratówki 51cm i 25cm Stropy prefabrykowane z płyt kanałowych żerańskich i płyt panwiowych na dźwigarach stalowych Stropodach niewentylowany i niocieplony z pokryciem z papy asfaltowej ułożonej bezpośrednio na stropie Dane ogólnobudowlane: Ścianki działowe z cegły dziurawki 12cm. posadzki brak stolarka okienna typowa jednoramowa, drewniana zdekapitalizowana. ślusarka okienna - stalowa wykonana na zamówieniez profili zimnych substandardowa i zdekapitalizowana ślusarka drzwiowa wrota do hali stalowe, nieocieplone - substandardowe wentylacja grawitacyjna: w pomieszczeniach higieniczno sanitarnych, socjalnym i w kotłowni murowane kanały wentylacyjne wyprowadzone ponad dach. pokrycie dachowe z papy asfaltowej o charakterze tymczasowym wykazuje liczne nieszczelności, obróbki blacharskie attyk, gzymsów, rynny i rury spustowe z blachy stalowej 12

4 ocynkowanej do wymiany ocieplenie wieńców i nadproży ze styropianu jest utlenione i na większej powierzchni nadje się do wymiany 1.2 Instalacje W budynku nie wykonano żadnych instalacji wewnętrznych. 1.3 Dokumentacja fotograficzna Widok budynku technologicznego od strony północno zachodniej Widok budynku od strony południowo wschodniej 1.4 Podsumowanie: Ogólny stan techniczny budynku jest dobry. Jednakże poszczególne elementy ustroju budowlanego jak stolarka okienna i drzwiowa wymagają wymiany. 13

5 2. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 2.1 założenia do projektu przewidywana funkcja technologiczna obiektu. W ramach przewidywanego schematu technologicznego Stacji Wodociągowej, projektowany obiekt będzie zawierał: a/. technologię uzdatniania, b/. pompownię płuczną, c/. rurociągi technologiczne. d/. pompownię II-go stopnia, e/. węzeł sprężonego powietrza, f/. węzeł chlorowania zapobiegawczego. g/. zewnętrzne zbiorniki wyrównawcze wody uzdatnionej Funkcje pomocnicze. W ramach adaptacji obiektu do obsługi projektowanego układu technologicznego a także dostosowania do obowiązujących przepisów zakłada się przearanżowanie istniejącego zaplecza. Przewiduje się zachowanie lokalizacji kotłowni Zatrudnienie i obsługa obiektu W projektowanym układzie funkcjonalnym przewiduje się zatrudnienie pracownika dozoru technologicznego. Docelowo w zmodernizowanym obiekcie znajdzie także lokalizację administracja SW i sieci W-K w liczbie 4 osób oraz 1-2 konserwatorów. Łącznie w obiekcie zatrudnionych będzie docelowo do 7osób. Dla w/w pracowników oraz dla ekip technicznych konserwujących okresowo obiekty SW zaprojektowano zaplecze socjalne i higieniczno sanitarne. Do przeprowadzania napraw przewiduje się odpowiednie zaplecze magazynowe i warsztatowe Instalacje C.O i C.C.W. - zakłada się wykorzystanie istniejącego pomieszczenia kotłowni i zaprojektowanie węzła cieplnego z kotłem dwufunkcyjnym na lekki olej opałowy. Paliwo magazynowane będzie w 3 zbiornikach z tworzywa zlokalizowanych w pomieszczeniu magazynowym w południowej cz. przybudówki zapleczowej. Paliwo do kotła dostarczane będzie zdalaczynnie z w/w pomieszczenia Rzędną +/-0,00 ustalono 0,27m powyżej terenu, na poziomie posadzki projektowanego budynku technologicznego i odpowiada ona wartości 146,07m n.p.w. 2.2 Układ funkcjonalno - przestrzenny Pierwotnie zaplanowany układ funkcjonalny budynku nie ulega zasadniczej zmianie. Zachowano podział na części technologiczną w obszernej hali oraz zaplecze w we wschodniej przybudówce. W hali technologiczej zaprojektowano podział na halę filtrów oraz zespół pompowania i napowietrzania. Zlikwidowano szerokie wrota w ścianach szczytowych południowej i wschodniej, zastępując je drzwiami o szerokości 120cm. Otwór bramny w ścianie południowej można zamurowć dopiero po wprowadzeniu do hali wszystkich filtrów. W hali zaprojektowano wejścia do korytarza i do magazynu w przybudówce zapleczowej W części zapleczowej zaprojektowano: kotłownię w pierwotnej lokalizacji, układ pomieszczeń administracyjnych z pokojem dozoru, archiwum i laboratorium zaplecze socjalne nowy, rozbudowany węzeł sanitarny z pomieszczeniem szatniowyum dla pracowników dozoru technicznego oraz wykonujących okresowe zabiegi konserwacyjne i naprawy. magazyn i warsztat, magazyn paliwa do kotłowni i węzeł chlorowania awaryjnego dostępne od 14

6 zewnątrz. Przy wejściu głównym do przybudówki zapleczowej zaprojektowano wiatrołap wewnętrzny. W całym obiekcie zastosowano sufity podwieszane. W części technologicznej zaprojektowano sufit modułowy 600x1200mm na wysokości 6m n.p., t.j na linii górnej krawędzi okien. Zlikwidowano naświetla od strony wschodniej a szklenie od strony zachodniej zmniejszono. Rozwiązanie takie zapewnia zgodne z PN doświetlenie pomieszczeń przy radykalnym zmniejszeniu strat ciepła. Na zapleczu sufity podwieszone zaprojektowano na wysokości 2,8m n.p. Wszystkie istniejące otwory drzwiowe poszerzono zgodnie z wymaganiami Dz.U. nr 75 ( z późniejszymi zmianami). 2.3 Wskaźniki Pow. zabudowana Pz [ m 2 ] Pow. netto Pn [ m 2 ] Kubatura [m 3 ] Wskaźnik budynek technologiczny 796,4 680,9 5321, Zagadnienia architektoniczne Elewacje Projektowana przebudowa budynku technologicznego ma, oprócz aspektów dostosowania do zmienionej technologii i poprawy funkcjonalności, doprowadzić do poprawy estetyki obiektu. Według wykonanych obliczeń termicznych termorenowacja obiektu jest niezbędna w zakresie docieplenia stropodachu, natomiast docieplenie ścian wynika nierówności ścian, rzutującej na duże potencjalne zużycie tynku, z konieczności docieplenia glifów okiennych oraz mozliwosci wykonania w grubości ocieplenia detali architektonicznych np. boni. Elewacje budynku zaprojektowano w nawiązaniu do architektury zbiornika wyrównawczego chociaż kolorystyka tynków nie jest powtórzona. Odpowiednikiem cokołu z beżowego klinkieru na zbiorniku jest tynk beżowy w partii przyziemia budynku technologicznego. Błękit ścian zbiornika nawiązuje do tego koloru na ścianach budynku technologicznego ale w o wiele mocniejszym nasyceniu. W wielu miejscach, t.j. na oddzieleniu partii cokołowej oraz na filarach międzyokiennych zaprojektowano bonie z listew Bellaplast. W oknach, które obramowane są ciemoniebieskim tynkiem zaprojektowano glify i okapniki w kolorze białym. W obydwu budynkach zwieńczenie ścian i gzymsy zaprojektowano w kolorze białym. Okna w kolorze białym z PVC. W części okien przewidziano zainstalowanie napowietrzaczy szczelinowych z deflektorem powietrza, np. Plastmo Junior. Ślusarka zewnętrzna, t.j. drzwi szklone do części zapleczowo administracyjnej oraz drzwi do hali technologicznej w kolorze szaro białym RAL Obróbki blacharskie na gzymsach i zwieńczeniach ścian szczytowych oraz attyk - z ocynkowanej blachy stalowej, powlekanej w kolorze szaro - białym RAL9002. Odprowadzenie wody deszczowej w systemie Lindab Rainline w kolorze srebrnoszarym. Rynny o przekroju prostokątnym o szerokości 100/135mm. Rury spustowe 15

7 ø100. Deszczówka odprowadzana jest do kanalizacji. Wokół budynku zaprojektowano opaskę z kostki betonowej w obrzeźu gr. 6cm, ze spadkiem 1,5% Wykończenie wnętrz opisane zostało szczegółowo w zestawieniu powierzchni i materiałów wykończeniowych. 2.5 Termorenowacja Charakterystyka ogólna Kalkulację termiki przegród wykonano przy pomocy programu TERMIKA i zweryfikowano za pomocą kalkulatora firmy Bayosan. Wyniki kalkulacji dla parametrów wilgotnościowych w programie TERMIKA wykazują możliwość kondensacji pary wodnej w warstwach zewnętrznego docieplenia. Ponieważ na zewnątrz przegrody ciśnienie rzeczywiste pary jest niższe od pary nasyconej kondensacja może wystąpić co najwyżej na powierzchni przegrody. Potwierdza to kalkulacja Bayosan, która w ogóle nie wykazuje możliwości wystąpienia kondensacji. W odniesieniu do stropodachu żaden z programów nie uwzględnia wentylowania celem odprowadzeni9a ew. kondesatu. Przyjęto, że ściany zewnętrzne obiektu mają spełniać warunek zawarty w Tabeli 4, lp. 1 poz. a) - 2 Załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z Dz. U. Nr 75 poz. 690, w myśl którego, maksymalny współczynnik przenikania ciepła wynosi: U max = 0,55 jako dopuszczalny dla pomieszczeń, których ściany stykają się powietrzem zewnętrznym. Obliczenia dla przegród wykazały wartość współczynnika 0,26 dla hali i 0,27W/m 2 K dla przybudówki zapleczowej, a więc spełniające w/w wymóg z dużym zapasem. Tak więc, jak wspomniano w p.2.4 docieplenie ścian warstwą styropianu grubości 5cm zaprojektowano głównie z uwagi na możliwości wykonania detali elewacyjnych i skuteczniejszego docieplenie mostków termicznych na nadprożach i wieńcach. Termorenowację przewidziano w technologii lekkiej mokrej z użyciem styropianu i tynków mineralnych. Jako technologię referencyjną zaproponowano produkty firmy Kreisel. Dopuszcza się zastosowanie innych systemów pod warunkiem zachowania kolorystyki i uzgodnienia jej z autorem projektu Ściana zewnętrzna Zaprojektowano docieplenie styropianem gr. 5cm dla hali technologicznej i dla zaplecza. Szczegóły warstw na rysunkach przekrojowych. Roboty należy wykonywać stosując materiały rekomendowane w ramach systemu ściśle wg instrukcji systemu oraz instrukcji ITB Nr 334/96. Przed przystąpieniem do ocieplenia ściany należy usunąć utlenione ocieplenie wieńców. Podłoże musi być płaskie z tolerancją ok. +/-6mm w promieniu 1,2m. Całą powierzchnię ścian wraz z ościeżami okiennymi i drzwiowymi należy zmyć wodą. Przyklejanie płyt można rozpocząć dopiero po wyschnięciu powierzchni. Ściany fundamentowe przed wykonaniem docieplenia należy dokładnie oczyścić ze starej izolacji bitumicznej i zabezpieczyć szlamem uszczelniającym Budoszczel H. Na styropianie stosować podwójne zbrojenie: warstwa pierwsza z siatki drobnej, warstwa wierzchnia z siatki pogrubionej. Na ścianach powyżej cokołu system standardowy z wykonaniem boni za pomocą ceowych listew PVC Bellaplast wklejanych w wyfrezowane kanały. Na elewacji występuje zróżnicowanie frakcji tynku w partii środkowej frakcja 3mm z fakturą Kornik, powyżej i poniżej 1mm z fakturą baranek. Elewację należy pomalować farbą egalizacyjną w kolorach wg. rysunku elewacji. 16

8 Prace związane z ociepleniem należy zaplanować i wykonać zgodnie z Instrukcją ITB Nr 334/96/: Ocieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką, Warszawa W myśl instrukcji, dociepleniu podlegają wszystkie ościeża drzwiowe i okienne, z obróbkami nadproży i parapetów. Wszystkie obróbki blacharskie muszą być nowe, wystające min. 40 mm poza nowy obrys ścian zewnętrznych. Instrukcja definiuje również odpowiednie wymagania materiałowe i technologiczne prowadzenia robót, jak też nakłada na inwestorskie służby nadzoru technicznego obowiązek dokonywania odbiorów częściowych i odbioru końcowego, a w szczególności: - częściowego odbioru jakości przygotowanej powierzchni ściany, -częściowego odbioru zamocowania płyt styropianowych do podłoża, - częściowego odbioru warstwy zbrojonej tkaniną szklaną, - częściowego odbioru ocieplenia ościeży okiennych i drzwiowych, - częściowego odbioru nowych obróbek blacharskich; odbioru końcowego z uwzględnieniem: - zapisów w dzienniku budowy, - protokołów odbiorów częściowych, - wyników sprawdzenia jakości wykonanych robót. Do wykonania warstwy termoizolacyjnej należy zastosować płyty styropianowe rodzaju FS (samogasnące), o gęstości objętościowej nie mniejszej niż 15 kg/m 3 i nie większej niż 20 kg/m 3. Przed przystąpieniem do ocieplenia ścian należy zdjąć wszystkie obróbki blacharskie. Do mocowania płyt styropianowych należy użyć kleju na bazie kleju lateksowego ekstra, oraz łączników odpowiadających wymaganiom świadectw lub aprobat technicznych ITB. Grubość warstwy ociepleniowej wynosi 10cm (zaleca się dwie warstwy styropianu o gr. 5cm każda, układanych mijankowo) Styropian należy przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza jest nie niższa niż 5 0 C. Do dodatkowego mocowania styropianu należy stosować łączniki rozprężne o długościach minimalnych 12 cm. W przypadku zastosowania innych grubości płyt, długość łącznika musi być taka, aby co najmniej 6cm było osadzone w ścianie. Liczba łączników powinna uniemożliwiać obrót płyty w płaszczyźnie ocieplanej elewacji i wynosić minimum 2 lecz nie więcej niż 4 sztuki. Uwaga: Główki łączników nie mogą wystawać poza płaszczyznę styropianu Stropodach Zaprojektowano docieplenie ze styropianu gr. 15cm ryflowanego ułożonego bezpośrednio na istniejącym pokryciu, które będzie pełnić funkcję paroizolacji. Istniejące porycie należy wyrównać, ew. spurchlenia należy nacinać. Zainstalować kominki wentylacyjne dla odprowadzenia wilgoci, w ilości min. 1szt. / 100m2. Zastosować płyty styropianowe FS PS20 o gęstości min. 30kg/m2 i krawędziach układanych na zakład. Styropian powinien mieć atest na odporność w kontakcie z materiałami zawierającymi bitumy (istniejące podłoże). Pokrycie z papy termozgrzewalnej z posypką bazaltową w kolorze szarym - mocowanej mechanicznie na dyble rozporowe do podłoża na zakładach. 17

9 2.6 zagadnienia konstrukcyjne i ogólnobudowlane Zakres robót konstrukcyjnych fundamenty pod ściany działowe, filtry i inne urządzenia technologiczne przebicia otworów w ścianach istniejących wraz z osadzeniem nadproży wykonanie wieńca i nadproża żelbetowego w projektowanej ścianie w hali technologicznej. poszerzenia otworów drzwiowych Opinia techniczna. Na podstawie wizji lokalnej, inwentaryzacji oraz dokumentacji fotograficznej stan techniczny budynku oceniono jako dobry. Rozwiązania konstrukcyjne zastosowane przy adaptacji nie spowodują pogorszenia stanu technicznego i bezpieczeństwa konstrukcji Posadowienie i fundamenty filtrów Projekt nie przewiduje ingerencji w posadowienie budynku. Przewiduje się natomiast odsłonięcie ścian fundamentowych celem ich docieplenia i wykonania izolacji pionowej oraz tynku na cokołach. Konstrukcje betonowe znajdujące się w gruncie należy zabezpieczyć: podkłady betonowe pod fundament filtra zagruntować 2x roztworem asfaltowym a następnie założyć izolację z papy termozgrzewlnej pozostałe powierzchnie stykające się z gruntem należy gruntować Bitizolem R a następnie powlec 2x Bitizolem G. Dopuszcza się zastosowanie wodorozcieńczalnego Dysperbitu Wykucie otworów w ścianach konstrukcyjnych W podłużnej, wewnętrznej ścianie konstrukcyjnej dobudówki zapleczowej przewidziano wykucie otworów i osadzenie nadproży stalowych N1 i N2. Szczegóły i technologia wykonania na rysunkach konstrukcyjnych Rozkucia otworów drzwiowych Zaprojektowano poszerzenie otworów drzwiowych w ścianach istniejących konstrukcyjnych. Aby uniknąć osadzania nowych nadproży należy wykuć bruzdy w ścianie do wpuszczenia ościeżnicy. Należy zachować światło otworu o szerokości nie mniejszej niż światło ościeżnicy Posadzka zaprojektowana jako tz.w. posadzka na gruncie: podłoże istniejącę i nasypowe zagęszczane warstwami 10cm beton podkładowy B-10 grubości 15cm ciężka izolacja przeciwwilgociową z papy termozgrzewalnej, szlichtę cementową gr. 8cm zbrojoną siatką ø4mm o oczkach max 10x10cm. Wykończenie z płytek gresowych na kleju. Posadzkę w hali dylatować co 6m w kierunku poprzecznym i podłużnie na przedłużeniu koryt odwodnienia liniowego. Dopuszcza się wykonanie dylatacji przez nacięcie wylewki. W miejscach dylatacji zastosować dylatacyjne listwy systemowe do posadzek z płytek ceramicznych. W części zapleczowej po istniejące kanały i rozkucia podłoża pod kanalizację należy uzupełnić piaskiem zagęszczonym warstwami i betonem B10. Pod wykładziny winylowe wykonać wylewki samopoziomujące materiały konstrukcyjne beton konstrukcyjny, żwirowy, klasy B-15, B-25 18

10 stal zbrojeniowa A-II (18G2), A-0 (St0S) Beton konstrukcyjny stóp i ław fundamentowych powinien być gęstoplastyczny i wibrowany mechanicznie. Elementy stalowe w budynku należy zabezpieczyć farbą antykorozyjną, nawierzchniową, dwuskładnikową bez rozpuszczalnika (dopuszczoną przez Państwowy Zakład Higieny). Grubość powłoki 300 mikronów. Wymagany jest pierwszy stopień czystości elementów przed malowaniem. 2.7 Instalacje Przewiduje się wykonanie następujących instalacji: elektroenergetyczne: zasilania urządzeń technologicznych oświetleniową - oświetlenia wewnętrznego, bezpieczeństwa, kierunkowe gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia, zasilania komputerów sieć teleinformatyczna i telefoniczna w pomieszczeniach administracyjnych. niskoprądowe instalacja alarmowa z monitoringiem obiektu i automatyka urządzeń technologicznych sanitarne: wodno - kanalizacyjna bytowa, wodno - kanalizacyjna technologiczna C.O. i C.C.W. zasilane z własnej kotłowni na olej opałowy instalacja paliwowa zdalaczynnego zasilania kotłowni, osuszania powietrza w hali technologicznej wentylacji mechanicznej: w sanitariacie z natryskiem 100m 3 /h -instalowana na kanale wentylacyjnym grawitacyjnym. W pomieszczeniu dozowania NaOCl wentylacja mechaniczna min. 10w/h. W pomieszczeniach zapleczowych zaprojektowano wentylację grawitacyjną, wykorzystującą istniejące przewody kominowe a także dodatkowe wywietrzaki dachowe Dz160 i Dz250 z rotacyjnym wspomaganiem ciągu typu Aspiromatic. 3. ZABEZPIECZENIA I WYMAGANIA OCHRONY P-POŻ. Projektowany budynek technologiczny, parterowy stanowiący jedną strefę pożarową o obciążeniu ogniowym poniżej 500MJ kwalifikuje się do klasy E odporności pożarowej. W części zapleczowej - socjalnej Kategoria ZLIII - kwalifikuje się do klasy D odporności pożarowej. Klasa E odporności pożarowej nie stawia żadnych wymagań elementom budowlano - konstrukcyjnym obiektu. W części socjalnej, gdzie występuje klasa D należy zapewnić klasę odporności ogniowej dla głównej konstrukcji nośnej R30, dla stropu REI 30, dla ściany zewnętrznej EI30. Wszystkie warunki są w projekcie spełnione. Część zapleczowa (strefa ZL) jest oddzielona od hali technologicznej ścianą REI 60 z drzwiami EI 30 Maksymalna długość przejścia ewakuacyjnego 40m warunek spełniony. Dojazdy do obiektu są zapewnione - ze wszystkich stron. Obiekt należy wyposażyć w przenośny sprzęt gaśniczy 2 gaśnice GP4 i 2 koce gaśnicze: jeden zestaw przy pompowni, drugi w korytarzu zaplecza. 19

11 4. ZAGADNIENIA BHP Dla potrzeb obsługi węzła chlorowania zapobiegawczego na etapie eksploatacji SW winny być opracowane: a/. instrukcja obsługi urządzenia, b/. instrukcja przygotowywania roztworu roboczego, c/. instrukcja postępowania w przypadku kontaktu ciała z roztworem podstawowym. Stanowisko jw. winno być wyposażone w odzież roboczą jak fartuch, rękawice ochronne, okulary. Roboty konserwacyjne oraz chlorowanie zapobiegawcze będą wykonywane przez przeszkolony personel lub wyspecjalizowane firmy. 5. WYTYCZNE OGÓLNE WYKONAWSTWA I ODBIORU. Prace wymienione w niniejszym opracowaniu oraz te, które zostaną ustalone w trybie nadzoru autorskiego i technicznego należy wykonywać i odbierać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Bud-Mont. Tom I, część 1-4 (budownictwo ogólne). Wszelkie odstępstwa o charakterze konstrukcyjnym - w szczególności dotyczące warunków posadowienia filtrów - należy rozwiązywać w trybie nadzoru autorskiego 6. WYKORZYSTANE NORMY - Obciążenia stałe PN-82/B Obciążenia zmienne technologiczne PN-82/B Obciążenie śniegiem PN-80/B Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone PN-88/B ZAGADNIENIE PRAW AUTORSKICH. Wszelkie odstępstwa od niniejszej dokumentacji należy uzgodnić z autorem opracowania. Dokumentacja tak w całości jak i w części (rysunki, opisy) jest chroniona prawnie. Do niniejszej dokumentacji załączona jest prawna klauzula poufności. mgr inż. arch. Paweł Wróblewski mgr inż. Jerzy Augustyniak weryfikacja: mgr inż. Paweł Chmielewski KONIEC OPISU TECHNICZNEGO Warszawa, wrzesień

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 114 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod 2600/1, 2599/2,

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Złotowie Adres obiektu budowlanego: Działka nr 198, Złotowo,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. BIAŁACZÓW INWESTOR: Gmina Białaczów ul. Piotrkowska 12 26-307 Białaczów OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM.

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. OPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. SKALA 1:50 4. PRZEKRÓJ

Bardziej szczegółowo

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Zlecenie Inwestora, Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące przepisy i normy w zakresie Prawa Budowlanego,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Spis zawartości opracowania Opis techniczny przyjętych założeń projektowych oraz rozwiązań konstrukcyjnych Spis rysunków: - Poz.1.Nadproża stalowe...k1/1, K1/2 - Poz.2.Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ARC-KONS PRACOWNIA PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH mgr inż. Janusz OLEJNICZAK * PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Temat: Modernizacja budynku A Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI

1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 1.1 Budynek nr 9 garaż Budynek parterowy ze stropodachem płaskim. Przylega szczytem do budynku warsztatu. Ściany budynku murowane z cegły od zewnątrz otynkowane.

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NIP 879-156-29-21. Obiekt: Budynek stacji uzdatniania wody. Branża: ARCHITEKTONICZNA. Lokalizacja: Grążawy

PROJEKT BUDOWLANY NIP 879-156-29-21. Obiekt: Budynek stacji uzdatniania wody. Branża: ARCHITEKTONICZNA. Lokalizacja: Grążawy PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ BIOBOX Wiesław Mikołajczuk ul. Polna 101 87-100 Toruń tel./fax. (0-56) 659-70-03, tel. (0-56) 664-37-17, e-mail: biobox@wp.pl PROJEKTUJEMY MODERNIZUJEMY WYKONUJEMY

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej S t r o n a 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej I / OBIEKTY KUBATUROWE 1/ Budynek techniczno administracyjny w formule przeprojektuj i wybuduj - obiekt w stanie wykończonym

Bardziej szczegółowo

1. DOKUMENTY FORMALNOPRAWNE

1. DOKUMENTY FORMALNOPRAWNE ZAWARTOŚĆ TECZKI 1. DOKUMENTY FORMALNOPRAWNE Mapa z decyzji zatwierdzającej projekt budowlany z dnia 24.12.2013r. Wyrażenie zgody na wykonanie studni wodomierzowej na istniejącym przyłączu TT-W.Cz.67/85/3596/w/14

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont z dociepleniem budynku świetlicy w Omulu Adres obiektu budowlanego: Działka nr 265, Omule, Gmina

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 C AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS)

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 C AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS) AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: DOM STUDENCKI NR 3 LOKALIZACJA : KRAKÓW,

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA.

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA. OPIS ZAWARTOŚCI I.. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. 3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU. 4. ANALIZA PRZEDMIOTU OPINII. 5. ANALIZA OBLICZENIOWA. 6. KONCEPCJA ADAPTACJI OBIEKTU. 7. WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI ArTop PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. J.H. Dabrowskiego 38-40 lok. 30; 70-100Szczecin tel./fax: 91 45-57-930 e mail : artop@artop.szczecin.pl PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAŁĄCZNIKI FORMALNO-PRAWNE: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: Z01 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCEGO str. 2 Z02 Uprawnienia głównego projektanta str. 3 Z03 Zaświadczenie głównego projektanta o wpisie do MOIA

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y Zakres opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa magazynu Obrony Cywilnej na pomieszczenia archiwum zakładowego Urzędu Gminy. Projektowany budynek ma dach

Bardziej szczegółowo

Energo House Sp. z o.o. TAK PRACUJEMY

Energo House Sp. z o.o. TAK PRACUJEMY TAK PRACUJEMY STAN ZERO Wyznaczenie obrysu budynku oraz zdjęcie warstwy humusu Wyznaczenie osi konstrukcyjnych budynku przez uprawnionego geodetę Wykop pod ławy żelbetowe Protokół odbioru gruntu w wykopie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU I. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE... 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 4. STAN PROJEKTOWANY... 5. DANE DOTYCZĄCE WIELKOŚCI... 6. OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wolnostojącego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 PROJEKT REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 Inwestor: Zespół Szkół Nr 1 im Kazimierza Wielkiego ul. Budowlana 4 05-300 Mińsk Mazowiecki Opracował: mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice

48-200 Prudnik ul. Kościuszki 76 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa 4D WOJCIECH ŚNIEŻEK ul. Gorzołki 17/9 44-100 Gliwice INWENTARYZACJA TEMAT: ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W DOMU DZIECKA W GŁOGÓWKU NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: INWESTOR, ADRES: Budynek zamieszkania zbiorowego - Dom Dziecka 48-250 Głogówek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 PROJEKT BUDOWLANY Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 Inwestor : GMINA STRUMIEŃ Strumień Rynek 4 Projektant : inż. Jan

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA KONDEJ 26-600 RADOM ul. Komunalna 143 e-mail: kondej@dzierzkow.net

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA KONDEJ 26-600 RADOM ul. Komunalna 143 e-mail: kondej@dzierzkow.net PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA KONDEJ 26-600 RADOM ul. Komunalna 143 e-mail: kondej@dzierzkow.net PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POSADZEK KORYTARZY I KLATEK SCHODOWYCH W PAWILONIE C DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej)

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) PLAN ZAGOSPODAROWANIA (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1 Uchwała Rady Gminy XXIX/229/2000 z dnia 30.10.2000 r 1.2

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 172,85 2

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Projektowane budynki będą usytuowane na terenie istniejącej stacji uzdatniania wody w

OPIS TECHNICZNY. Projektowane budynki będą usytuowane na terenie istniejącej stacji uzdatniania wody w OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego rozbudowy stacji uzdatniania wody w m. Orłowo wraz z urządzeniami towarzyszącymi na terenie działek nr ew. 271.5, 271/9,139 i 271/2 1. Podstawa opracowania - zlecenie

Bardziej szczegółowo

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 PROJEKT KONSTRUKCYJNY dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 1. Podstawa opracowania: 1.1. Zlecenie Inwestora. 1.2. Projekt architektoniczny.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania 1.2. Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 1.3. Uprawnienia i oświadczenie o przynaleŝności do Izby projektantów 2. Opis

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 178 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OBIEKT: Budynek Zwierzętarni ul. Muszyńskiego 1 w Łodzi INWESTOR: Uniwersytet Medyczny w Łodzi Al. Kościuszki 4 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: dr inż. Przemysław

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ

NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ INWESTOR: GMINA BŁAŻOWA PLAC JANA PAWŁA II 1 36-030 BŁAŻOWA NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ LOKALIZACJA: DZIAŁKA NR 1189 ul. PARTYZANTÓW 1 36-030 BŁAŻOWA Lipiec 2014 r. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA Krystyna Mitura

ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA Krystyna Mitura ZAKŁAD OCHRONY ŚRODOWISKA Krystyna Mitura ul. Łobeska 14 60-182 Poznań P R O J E K T B U D O W L A N Y Inwestor: Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z siedzibą w Drzewcach Drzewce 48, 64 125

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY VI.2012 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOTŁOWNI OLEJOWEJ NA ŹRÓDŁA ODNAWIALNE BIOMASA I PELET NA DZIAŁKACH O NR EWID

PROJEKT WYKONAWCZY VI.2012 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOTŁOWNI OLEJOWEJ NA ŹRÓDŁA ODNAWIALNE BIOMASA I PELET NA DZIAŁKACH O NR EWID Spis treści 1.Podstawa i zakres opracowania projektu. 2.Projekt wykonawczy- branża architektoniczna. 2.1.Przedmiot inwestycji. 2.2.Projekt zagospodarowania terenu. 2.3.Zestawienie powierzchni i kubatury.

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY

UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU SZKÓŁ w Mołtajnach gm. BARCIANY FIRMA CONSULTOR MAX Mirosław Rudzki ul. Partyzantów 71 lok. 32 10-402 Olsztyn NIP: 739-010-28-92 Biuro: tel/fax: 89 522-29-83 e-mail: miror09@op.pl UPROSZCZONA INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ ul. Armii Krajowej 9 40-698 Katowice tel. (32) 204-61-60 NIP 634-143-42-92 fax. (32) 202-13-51 tel. (501) 76-44-79 krysia@dziekonski.eu.org

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autorzy

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autorzy Nr egz. 2 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu budowlanego DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392 Nazwa i adres inwestora Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu :,, Projekt przebudowy budynku magazynu polegający na

OPIS TECHNICZNY. Do projektu :,, Projekt przebudowy budynku magazynu polegający na OPIS TECHNICZNY Do projektu :,, Projekt przebudowy budynku magazynu polegający na wykonaniu w ścianach zewnętrznych elewacji północnej i południowej otworów drzwiowych i okiennych, poszerzeniu istniejących

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI FIRMA INśYNIERSKA ZG-TENSOR 43-512 Janowice, ul. Janowicka 96 tel. 0600995514, fax: (0..32) 2141745 e-mail: zg-tensor@o2.pl Inwestycja: PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0.0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Ściany zewnętrzne 0. Ściany wewnętrzne 0. Słupy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: F.U.H. Sławomir Krasuski 21-400 Łuków ul. J.Kilińskiego 47 tel. 0-(25) 798 5005 ; 693 960 016 NIP: 825 102 89 45 Regon:710395888 EGZ. NR. 1 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L

Bardziej szczegółowo

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

OFERTA STAN DEWELOPERSKI

OFERTA STAN DEWELOPERSKI OFERTA STAN DEWELOPERSKI Nr ZESTAWIENIE PRAC TECHNOLOGIA WYKONANIA BUDYNKU 1 Fundamenty mury fundamentowe Ławy fundamentowe żelbetowe wylewane z betonu B15, zbrojenie stanowią pręty główne 4 Ф 12 i strzemiona

Bardziej szczegółowo

Cześć rysunkowa. KB1. Rzut parteru- stan istniejący 1:50. KB2. Przekrój- stan istniejący 1:50. KB3. Elewacja południowa- stan istniejący 1:50

Cześć rysunkowa. KB1. Rzut parteru- stan istniejący 1:50. KB2. Przekrój- stan istniejący 1:50. KB3. Elewacja południowa- stan istniejący 1:50 Część opisowa 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Założenia obliczeniowe schematy statystyczne i podstawowe wyniki obliczeń 1.4. Parametry geotechniczne 1.5. Opis przebudowy 1.6.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Opis inwestycji

OPIS TECHNICZNY. 1. Opis inwestycji OPIS TECHNICZNY 1. Opis inwestycji 1.1. Przeznaczenie budynku i jego charakterystyka. Budynek jest wolnostojącym obiektem pełniący rolę zaplecza boisk. Wykonany jest w technologii tradycyjnej, murowanej.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie Zamawiającego. 1.2. Projekt architektury i projekty branżowe. 1.3. Projekt zagospodarowania terenu. 1.4. Uzgodnienia materiałowe z Zamawiającym. 1.5.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Zadanie obejmuje termomodernizację dachu Gimnazjum nr 1w Koronowie przy ulicy

OPIS TECHNICZNY. Zadanie obejmuje termomodernizację dachu Gimnazjum nr 1w Koronowie przy ulicy OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie inwestora; 1.2. Wizja lokalna w terenie, pomiary; 1.3. Dokumentacja zdjęciowa; 2. Przedmiot i lokalizacja zadania Zadanie obejmuje termomodernizację

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 169,85 2 Wykopy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU. Spis treści. Spis rysunków

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU. Spis treści. Spis rysunków CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU Spis treści 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Roboty ziemne 4. Ogólny opis obiektu 5. Opis elementów konstrukcyjnych obiektu 6. Uwagi końcowe Spis rysunków

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU Domy Po Sąsiedzku realizowane będą według trzech standardów wykończenia STANDARD DEWELOPERSKI MINUS 1. OPIS STANDARDU DEWELOPERSKIEGO MINUS 1.1. Fundamenty 1.2. Płyta betonowa

Bardziej szczegółowo

1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ :

1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ : 1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ : Prace Przygotowawcze: uporządkowanie i zabezpieczenie terenu inwestycji, zabezpieczenie instalacji, wytyczenie budynku, Prace ziemne i rozbiórkowe:

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany. BranŜa: Architektoniczno - konstrukcyjna

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany. BranŜa: Architektoniczno - konstrukcyjna Rodzaj opracowania: Projekt budowlany BranŜa: Architektoniczno - konstrukcyjna Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa stacji uzdatniania wody z rurociągami doprowadzającymi w miejscowości

Bardziej szczegółowo

25-415 Kielce INWENTARYZACJA

25-415 Kielce INWENTARYZACJA INWESTOR: Ochotnicze Hufce Pracy Świętokrzyska Wojewódzka Komenda ul. Górna20 25-415 Kielce INWENTARYZACJA BUDOWLANA DO CELÓW PROJEKTOWYCH BYŁEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PAŁĘGACH 80, 26-080 Mniów, dz. nr ew.

Bardziej szczegółowo

B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE

B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE 01-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA IZOLACJI TERMICZNYCH 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA I BADANIA JAKOŚCI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU, PRZEBUDOWY I KOLORYSTYKI ELEWACJI

PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU, PRZEBUDOWY I KOLORYSTYKI ELEWACJI PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU, PRZEBUDOWY I KOLORYSTYKI ELEWACJI OBIEKT : Budynek Gospodarstwa Pomocniczego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie ADRES : Włocławek ulica Św. Antoniego 11 działka nr 134/2

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: PROJEKT ZAMIENNY DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ 81/09 Z DNIA 02.03.2009 NADBUDOWY DACHU NAD ISTNIEJĄCYM BUDYNKIEM URZĘDU GMINY SZULBORZE WIELKIE - ETAP III- TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Załączniki Część rysunkowa:

Spis treści: Załączniki Część rysunkowa: Spis treści: I Część ogólna...2 1.1. Podstawa prawna...2 1.2. Materiały wyjściowe...2 1.3. Przedmiot i zakres opracowania...2 1.4. Lokalizacja...2 II Opis techniczny...2 2. Budynek i teren stacji wodociągowej...2

Bardziej szczegółowo

Budynek Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. ul. Krasińskiego 19, 76-200 Słupsk

Budynek Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. ul. Krasińskiego 19, 76-200 Słupsk OBIEKT Budynek Specjalistycznego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ul. Krasińskiego 19, 76-200 Słupsk ADRES OBIEKTU dz. nr 574/3 i 576/1 obręb 6 w jednostce ewidencyjnej Słupsk INWESTOR MIASTO SŁUPSK ul. Plac

Bardziej szczegółowo

architektura SOL-AR arch. Jerzy Solarek PRACOWNIA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI PROJEKTY NADZORY WYKONAWSTWO

architektura SOL-AR arch. Jerzy Solarek PRACOWNIA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI PROJEKTY NADZORY WYKONAWSTWO SOL-AR arch. Jerzy Solarek PRACOWNIA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI PROJEKTY NADZORY WYKONAWSTWO 02-816 Warszawa ul. Rajskich Ptaków 17 tel/fax 022 643-76 -77,sol-ar@qdnet.pl 00-761 Warszawa ul. Belwederska

Bardziej szczegółowo

: Przedszkole nr 12 w Jarosławiu. Inwestor : Miejskie Przedszkole nr 12

: Przedszkole nr 12 w Jarosławiu. Inwestor : Miejskie Przedszkole nr 12 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JJ Spółka z o.o. 37 500 Jarosław ul. Pasieka 56 tel. (O - 16) 621 57 39 Jarosław ul. Racławicka 1a tel. fax. (o 16) 621 28 94 Obiekt Nazwa opracowania : Przedszkole nr 12

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. branża: architektura, konstrukcje. Adaptacja w części pomieszczeń pokoi podlegającej na utworzeniu sanitariatów

PROJEKT BUDOWLANY. branża: architektura, konstrukcje. Adaptacja w części pomieszczeń pokoi podlegającej na utworzeniu sanitariatów PROJEKT BUDOWLANY branża: architektura, konstrukcje 1. Przedmiot inwestycji: Adaptacja w części pomieszczeń pokoi podlegającej na utworzeniu sanitariatów 2. Adres inwestycji: Sandomierz działka o nr ewid.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Remont przebudowa pomieszczeń Dworca Kolejowego Warszawa Wschodnia dla PKP INTERCITY Inwestor: PKP INTERCITY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Część 1 - Architektura Zespół

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 5 JASIEK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 5 JASIEK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 112,06 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Sąd Rejonowy w Siedlcach 1 Spis treści 1.0 PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE... 3 2.0 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... 3 3.0 ZAŚWIADCZENIE PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY... 4 4.0 KSEROKOPIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH... 5 5.0 OPIS TECHNICZNY... 6 5 1 CEL

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 7. Koncepcja architektoniczno budowlana zaplecza socjalno technicznego.

ZAŁĄCZNIK 7. Koncepcja architektoniczno budowlana zaplecza socjalno technicznego. ZAŁĄCZNIK 7. Koncepcja architektoniczno budowlana zaplecza socjalno technicznego. II SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I STRONA TYTUŁOWA II SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA III OPIS TECHNICZNY IV RYSUNKI NR RYSUNKU

Bardziej szczegółowo

Element - podłoża 4. pozycja kosztorysowa nr 2 - proszę podać klasę betonu podkładu betonowego ilości 72,97 m 3.

Element - podłoża 4. pozycja kosztorysowa nr 2 - proszę podać klasę betonu podkładu betonowego ilości 72,97 m 3. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie Budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem i salami lekcyjnymi przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zaskalu Uprzejmie proszę o odpowiedź na niżej

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA nazwa inwestycji: adres inwestycji: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INWENTARYZACJI I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO BACHORZE 4, GMINA CHOJNICE

PROJEKT INWENTARYZACJI I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO BACHORZE 4, GMINA CHOJNICE , tel. 509 831 202 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PROJEKT INWENTARYZACJI I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO BACHORZE 4, GMINA CHOJNICE Branża : ARCHITEKTURA Inwestor : Charzykowy, Projekt został wykonany

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY PRALNI architektura i konstrukcja

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY PRALNI architektura i konstrukcja PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY PRALNI architektura i konstrukcja INWESTOR SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ 01-629 WARSZAWA, ul. Słowackiego 52/54 ADRES BUDOWY 01-629 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz JSP B I U R O PROJEKTÓW RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA Inwestor: Gmina Tłuszcz Adres inwestora: 05-240 Tłuszcz ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY SWK/0019/POOK/08 11.2013. Opracowała : --- 11.2013. Sprawdził : Witold Korus

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY SWK/0019/POOK/08 11.2013. Opracowała : --- 11.2013. Sprawdził : Witold Korus PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA Zespół autorski : Stanowisko Imię i nazwisko uprawnienia podpis Data Projektował : inż. Krzysztof Oleś SWK/0019/POOK/08 11.2013 Opracowała : Sprawdził : uprawnienia do projektowania

Bardziej szczegółowo

Budynek Nr 79 hangar nr 6.

Budynek Nr 79 hangar nr 6. Opis budynków hangarowych przeznaczonych do rozbiórki, wymagających opracowania projektu budowlanego na rozbiórkę i uzyskania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany oraz udzielającej pozwolenia na rozbiórkę.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Uprawnienia budowlane autorów opracowania; 2. Część opisowa: Opis techniczny elementów konstrukcyjnych budynku szkoły podstawowej; 3. Część graficzna: Rysunki konstrukcyjne budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania 1. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 7 3. CZĘŚĆ KOSZTORYSOWA... 9

Zawartość opracowania 1. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 7 3. CZĘŚĆ KOSZTORYSOWA... 9 Zawartość opracowania 1. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1.1. Podstawa i zakres opracowania... 3 1.2. Podstawa wykonania robót budowlanych... 3 1.3. Opis istniejących elementów przewidzianych do modernizacji... 3 1.4.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Pracownia Projektowa ARCHITEKT mgr inż.arch. Janusz Rotko email: rotkoj@wp. p l PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: URZĄD GMINY ROPA ROPA 733, 38-312 ROPA BUDYNEK WIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy adaptacja budowlana pomieszczeń kotłowni olejowej na potrzeby węzła cieplnego Starostwo Powiatowe ul.jackowskiego 18 Poznań

Projekt wykonawczy adaptacja budowlana pomieszczeń kotłowni olejowej na potrzeby węzła cieplnego Starostwo Powiatowe ul.jackowskiego 18 Poznań SPIS DOKUMENTACJI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Opis stanu istniejącego 4. Zakres modernizacji pomieszczeń 5. Opis konstrukcji 6. Prace wykończeniowe 7.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ Szpital Wojewódzki we Włocławku Oddział Ratownictwa 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA - Zlecenie na opracowanie dokumentacji technicznej - Projekt architektoniczy

Bardziej szczegółowo

PROFIL STUDIO PROJEKTOWE 76-200 SŁUPSK UL. Banacha 12 TEL/FAX. 059-844-17-80 studio_profil@poczta.onet.pl

PROFIL STUDIO PROJEKTOWE 76-200 SŁUPSK UL. Banacha 12 TEL/FAX. 059-844-17-80 studio_profil@poczta.onet.pl 5/5 STUDIO PROJEKTOWE 76-200 SŁUPSK UL. Banacha 12 TEL/FAX. 059-844-17-80 studio_profil@poczta.onet.pl PROJEKT ROZBIÓREK ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW _ HALA TRENINGOWO - SPORTOWA WRAZ Z INTERNATEM SPORTOWYM NA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Termomodernizacja budynku Domu Kombatanta w Tomaszowie Lubelskim BRANŻA KONSTRUKCYJNA OBIEKT: Dom Kombatanta ul. Zamojska 2, 22-600 Tomaszów Lubelski INWESTOR: Miasto Tomaszów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA Opis techniczny do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku świetlicy wiejskiej w Kacicach Inwestor: Gmina Pułtusk 06-100 Pułtusk, Rynek 41 Lokalizacja: działka nr ew. 143, 142/6,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego

PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego PROJEKT BUDOWLANY rozbiórki budynku gospodarczego LOKALIZACJA: Łódź ul. Sopocka 3/5 działka Nr 592/2 obręb G-23 INWESTOR: Gmina Miasta Łódź Urząd Miasta Łodzi Departament Spraw Społecznych Wydział Edukacji

Bardziej szczegółowo

www.unimetal.pl NIP: 7671447269

www.unimetal.pl NIP: 7671447269 EGZ. NR 1 UNIMETAL Sp. z o.o. tel. +8 67 26 0 80 ul. Kujańska 10 tel. +8 67 26 22 71 77 00 Złotów fax +8 67 26 26 7 www.unimetal.pl NIP: 76717269 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A W R A Z Z

Bardziej szczegółowo

SPIS RYSUNKÓW NR RYS. TREŚĆ RYSUNKU SKALA

SPIS RYSUNKÓW NR RYS. TREŚĆ RYSUNKU SKALA SPIS RYSUNKÓW NR RYS. TREŚĆ RYSUNKU SKALA K-01 Rzut fundamentów i stropu na poz. +3,62m 1:25 K-02 Zbrojenie ławy fundamentowe LF-1 i LF-2 1:25 K-03 Zbrojenie wieńców W-1 do W-4 1:25 K-04 Zbrojenie dolne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCYJNY

PROJEKT KONSTRUKCYJNY egz. PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU USŁUGOWEGO KUCHNI ZE STOŁÓWKĄ Z PRZEZNACZENIEM NA GASTROTERAPIĘ PRACOWNIA KULINARNA Z PRZEBUDOWĄ I ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ PODDASZA NA MIESZKANIA AKTYWIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria naukowe 1 1.1 Podstawa opracowania - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKÓW

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKÓW 1. Przedmiot opracowania Nazwa i zakres projektu: OPIS TECHNICZNY PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKÓW ORiDUG W MYSŁOWICACH BRZEZINCE ul. Fabryczna 20 Projekt zagospodarowania działki 1.1. Przedmiot projektu

Bardziej szczegółowo

REMONT, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA

REMONT, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA 1. ZAKRES OPRACOWANIA Niniejsze opracowanie dotyczy remontu, rozbudowy i przebudowy budynku remizy OSP w Lubzinie w zakresie konstrukcyjnym. Zawiera rozwiązania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 23.10.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania 23.10.2014

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 23.10.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania 23.10.2014 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4540000-4 Tynkowanie 4540000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 4544000-7 Nakładanie powierzchni kryjących

Bardziej szczegółowo