Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych"

Transkrypt

1 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Remont elewacji budynku Zachęty przy Placu Małachowskiego 3 w Warszawie Elewacja Wschodnia. Data opracowania Marzec 2013 r 1

2 Remont elewacji budynku Zachęty przy Placu Małachowskiego 3 w Warszawie SPIS TREŚCI Specyfikacja Techniczna Wymagania Ogólne str 3-8 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 1. Zakres robót str SST 01 Roboty rozbiórkowe str SST 02 Usuwanie gruzu i mat z demontażu str SST 03 Roboty tynkowe (renowacyjne) str SST 04 Malowanie budynku renowacja elem stalowych i stolarki drzwiowej str SST 05 Okładziny kamienne,czyszczenie okładziny str SST 06 Obróbki blacharski str Normy str 34 2

3 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 1.1. Nazwa przedmiotu zamówienia Remont elewacji budynku Zachęty Plac Małachowskiego 3 w Warszawie Lokalizacja ogólna przedsięwzięcia Warszawa Pl Małachowskiego 3 2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych rozwiązań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach przedmiotu zamówienia pod nazwą Renowacja elewacji gmachu Narodowej Galerii Sztuki Zachęta 2.2. Zakres robót budowlanych Zakres poszczególnych robót budowlanych obejmuje: a) remont elewacji 3. PRACE TOWARZYSZĄCE I ROBOTY TYMCZASOWE 3.1. Prace towarzyszące Do prac towarzyszących należą: 1. Opracowanie organizacji robót budowlanych (wytycznych realizacji inwestycji) 2. Opracowanie projektów rozwiązań szczegółowych 3. Inwentaryzacja i dokumentacja powykonawcza Roboty tymczasowe Do grupy robót tymczasowych należą: 1. Roboty związane z organizacją palcu budowy 2. Uporządkowanie terenu budowy NIEZBĘDNE INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 4.1. Organizacja robót budowlanych Na wykonawcy ciąży obowiązek opracowania metod i organizacji robót budowlanych. Prowadzone roboty budowlane nie powinny utrudniać funkcjonowania obiektu oraz ograniczać ruchu osób pracujących i interesantów podczas normalnego dnia pracy. Wykonawca każdorazowo powinien poinformować Zamawiającego o ewentualnych wyłączeniach mediów w budynku (elektryczność, woda, ciepło) i uzyskać stosowne uzgodnienia. W ramach organizacji robót budowlanych należy uwzględnić: a) zaplecze budowy - po uzgodnieniu z Zamawiającym, b) przekazanie terenu budowy - Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy oraz wszelka dokumentację techniczną i dokumentację budowy (zgodnie z ustawą PB) c) ochronę i utrzymanie terenu budowy - Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy, ochronę własności i urządzeń - Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji i urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, d) narady - Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych 4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich W celu zabezpieczenia interesów osób trzecich wykonawca winien szczegółowo przeanalizować warunki prowadzenia robót budowlanych. Do grupy interesów osób trzecich należą: a) funkcjonowanie budynku, b) zabezpieczenie bezpieczeństwa użytkowników budynku, c) zabezpieczenie dróg ewakuacji ludności Ochrona środowiska W ramach ochrony środowiska wykonawca winien przewidzieć następujące elementy: a) prowadzenie robót i utrzymanie zaplecza budowy, aby żadne substancje, śmieci oraz zanieczyszczone płyny nie byty składowane w niedozwolony sposób lub odprowadzane do środowiska, b) stosowanie przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska, c) unikanie działań szkodliwych dla innych jednostek - użytkowników występujących na terenie objętym robotami budowlanymi w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością Warunki bezpieczeństwa pracy Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 3

4 bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Użycie materiałów, które wpływają trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska i personelu. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania, 4.5. Zapiecze dla potrzeb wykonawcy Zgodnie z ustaleniami specyfikacji technicznej wykonawca winien przygotować organizację robót budowlanych, w której ustali zagospodarowanie placu budowy Warunki dotyczące organizacji ruchu Wykonawca uzgodni z zamawiającym zasady dotyczące organizacji ruchu i sposobu dostarczenia materiałów na plac budowy Ogrodzenia Na terenie inwestycji nie ma potrzeby wykonania ogrodzenia budowy Zabezpieczenie chodników i jezdni Zabezpieczone daszkiem ochronnym ulicy od strony Placu Teatralnego i ul Nowy Przejazd a także wejść do budynku od wewnątrz. 4. ZAKRESY ROBÓT BUDOWLANYCH OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA 5.1. Struktura Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Słownik główny opiera się na strukturze drzewa obejmującej kody składające się maksymalnie z dziewięciu cyfr, powiązane ze sformułowaniami, które stanowią opis dostaw, robót budowlanych lub usług tworzących przedmiot zamówienia. Kod numeryczny składa się z 8 cyfr, podzielonych w następujący sposób: - pierwsze dwie cyfry określają działy (XXO0OQOO-Y); - pierwsze trzy cyfry określają grupy (XXXO0O0O-Y); - pierwsze cztery cyfry określają klasy (XXXX0O00-Y); - pierwsze pięć cyfr określa kategorie (XXXXXO00-Y). Każda z ostatnich trzech cyfr zapewnia większy stopień precyzji w ramach każdej kategorii. Dziewiąta cyfra służy do zweryfikowania poprzednich cyfr Zakresy robót budowlanych Roboty remontowe renowacyjne Zewnętrzne czyszczenie budynków Usuwanie warstwy malarskiej Tynkowanie Malowanie budynków O-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe Roboty kamieniarskie Kamieniarskie roboty wykończeniowe Obróbki blacharskie Wznoszenie rusztowań Demontaż rusztowań 6. DEFINICJE I SKRÓTY UŻYTE W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 6.1. Definicje i skróty Dokumentacja projektowa (techniczna) obejmuje opisy, rysunki, obliczenia i dokumenty formalno - prawne oraz przygotowane przez zamawiającego w czasie trwania procesu inwestycyjnego opracowania uzupełniające te dokumenty. Inspektor nadzoru inwestorskiego - inspektor jest to osoba ustanowiona przez zamawiającego jako jego przedstawiciel upoważniony do pełnienia obowiązków zgodnie z ustawą PB. inwestor - patrz zamawiający. Istotne wymagania oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników obiektu budowlanego, jak również wymagania związane z jego wykonaniem, jakie mają spełniać roboty budowlane. Kierownik budowy - zgodnie z ustawą PB. Nadzór autorski są to czynności sprawowane przez autora projektu, polegające na sprawdzaniu zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu możliwości wyprowadzania w razie potrzeby rozwiązań zamiennych, zgodnie z ustawą PB. Niezbędne dopuszczenia to aprobaty techniczne, certyfikaty etc. stanowiące o bezpieczeństwie i zdrowiu użytkowników obiektu budowlanego. Normy oznaczają wymagania techniczne przyjęte przez uznany organ standaryzacyjny w celu powtarzalnego i ciągłego stosowania. Normy europejskie oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy europejskie (EN)* lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. Obiekt budowlany - zgodnie z definicją ustawy PB Oferta wybranego wykonawcy jest to dokument przedłożony zamawiającemu przez wykonawcę w czasie postępowania w sprawie zamówienia publicznego, stanowiący integralną część umowy. Projektant - zgodnie z ustawą PB. Roboty budowlane - roboty należy przez to rozumieć wykonanie robót budowlanych w zakresie podanym w dokumentacji 4

5 projektowej i specyfikacjach technicznych, ponadto pojęcie określone w ustawie PB. Rozwiązania systemowe to grupa rozwiązań technicznych (materiały, systemy budowlane, rozwiązania projektowe), których nie można opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Rozwiązania równoważne to grupa rozwiązań zastępczych odpowiadających określonym w specyfikacji technicznej rozwiązaniom systemowym, odpowiadająca im jakościowo pod względem jakościowym i technicznym. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót jest to zbiór dokumentów, zwanych dalej specyfikacjami technicznymi, określających zasady wykonania i odbioru robót w sposób pozwalający na osiągnięcie ich wymaganej jakości. Teren budowy jest to teren niezbędny do realizacji robót, pojęcie określone w ustawie PB. Umowa jest to umowa zawarta pomiędzy zamawiającym i wykonawcą o wykonanie robót budowlanych w zamówieniu publicznym. Wykonawca jest to strona umowy w sprawie zamówienia publicznego, która realizuje roboty budowlane. Zamawiający jest to strona umowy w sprawie zamówienia publicznego, która dokonała wyboru oferty wykonawcy. W rozumieniu ustawy Prawo budowlane zamawiający jest inwestorem. Zamawiający może ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego oraz osobę zarządzającą realizacją umowy". Zarządzający realizacja umowy jest to osoba prawna lub fizyczna, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym mu pełnomocnictwie. Skróty BIOZ - Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia CPV - Wspólny słownik zamówień OST - Ogólna specyfikacja techniczna PB - ustawa Prawo budowlane PN - Polska norma PZP - ustawa Prawo zamówień publicznych SiWZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SST - Szczegółowa specyfikacja techniczna 6.2. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji robót W skład dokumentacji projektowej (technicznej) określającej przedmiot zamówienia i stanowiącej podstawę do realizacji robót zalicza się następujące części: 1. Zbiór dokumentów formalnych - opinie, uzgodnienia, decyzje 2. Projekty i opracowania branżowe szczegółowe, 3. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 4. Spis szczegółowy rysunków i opracowań oraz projektantów znajduje się w poszczególnych częściach dokumentacji projektowej Zgodność robót z dokumentacją techniczną Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy Uczestnicy procesu inwestycyjnego Zamawiający - Inwestor: Narodowa Galeria Sztuki Zachęta Jednostka projektowa: ABA Autorskie Biuro Architektoniczne ul. Żmija 3 p Warszawa Organ nadzoru budowlanego: 7. WYTYCZNE PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH 7.1. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać; a) organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót b) projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy c) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg d) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne e) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ściśle przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 5

6 7.2. Dokumenty budowy Na dokumenty budowy składają się: 1. Dziennik budowy, 2. Inne istotne dokumenty budowy (protokoły, opinie, korespondencja eta). Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie Dokumenty przygotowywane przez wykonawcę w trakcie trwania budowy W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 1. Rysunki robocze, 2. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania, 3. Dokumentacja powykonawcza, Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą przedsięwzięcia i zamawiającego. Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. Dokumenty przygotowywane przez wykonawcę winny być zaakceptowane przez projektanta. Z obowiązku tego można wyłączyć pozycję Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania" Zarządzający realizacją umowy Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności' realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami umowy Materiały i urządzenia Żródła uzyskiwania materiałów i urządzeń Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów i urządzeń. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Kontrola materiałów i urządzeń Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. Atesty materiałów i urządzeń W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. Przechowywanie i składowanie materiałów j urządzeń Wykonawca jest zobowiązany zapewnić żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie płacu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. Stosowanie materiałów zamiennych Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w 6

7 terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy Sprzęt Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody.sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót Transport Wykonawca winien zapoznać się z miejscowymi warunkami komunikacyjnymi i ująć je w trakcie opracowywania planu organizacji robót budowlanych. Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. Przy mchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy Kontrola jakości robót Zasady kontroli jakości robót Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Pobieranie próbek Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający Obmiary robót Ogólne zasady obmiaru robót Uwaga: Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych. Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy Przedmiar Robót należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych Odbiory robót i podstawy płatności Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. W zależności od typu umowy i sposobu finansowania wymagane są odpowiednie dokumenty jakie należy każdorazowo przygotować dla uzyskania potwierdzenia należności i jej wypłaty. Rodzaje tych dokumentów określi zarządzający realizacją umowy. Ponadto procedury związane z odbiorami poszczególnych robót określają specyfikacje szczegółowe. 7

8 7.12. Przepisy związane Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. W wyjątkowych przypadkach można dopuścić stosowanie innych norm i przepisów, na podstawie informacji zarządzającego realizacją umowy. Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione szczegółowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. Najważniejsze z nich to: 1. Ustawa Prawo budowlane, 2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 8

9 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA Opis specyfikacji technicznej należy rozpatrywać łącznie z elementami opracowania projektowego - projektu.*, Opis specyfikacji technicznej należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi elementami opracowania. Wszystkie składniki, materiały i łączniki oraz zasady prowadzenia odpowiednich prac muszą być zgodne z przepisami Polskiego Prawa i wymaganiami odpowiednich norm, a w szczególności zapisów art 10 Prawa Budowlanego. Wykonawca (Kierownik Budowy) ma obowiązek informować Inspektora Nadzoru i Projektanta, jeśli zapisy "Specyfikacji" oraz zaproponowane w projekcie materiały są sprzeczne z wymaganiami Polskiego Prawa (brak dopuszczeń do stosowania w budownictwie, aprobat, certyfikatów, atestów). Wykonawca (Kierownik Budowy) ma obowiązek informować Inspektora Nadzoru i Projektanta, jeśli zapisy "Specyfikacji' oraz zaproponowane w projekcie materiały są sprzeczne z wymaganiami Polskiego Prawa (brak dopuszczeń do stosowania w budownictwie, aprobat, certyfikatów, atestów). Wykonawca ma obowiązek dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie materiału do stosowania w budownictwie inspektorowi Nadzoru przed rozpoczęciem prac (zamówieniem materiału), bądź przed rozpoczęciem rysunków warsztatowych. Lp. Opis 1 d.1.1 Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 20 m 2 d.1.1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 3 d.1.1 Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m 4 d.1.1 Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania konstrukcji drewnianej. 5 d.1.1 Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folią 6 d.1.1 Ostrożne wykucie z muru ( demontaż) krat okiennych i drzwiowych w celu poddania renowacji. 7 d.1.1 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 8 d.1.1 Roboty przygotowawcze - przebadanie tynków zewnętrznych całości Wsp R=0,25 9 d.1.1 Czyszczenie ścian z wystrojami architektonicznymi wraz ze zmyciem myjką pod ciśnieniem 10 d.1.1 Odbicie tynków zewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy cem.- wap. o pow.do 5 m2 - ( przyjęto 3 % powierzchni) 11 d.1.1 Oczyszczanie ścian szczotkami stalowymi w miejscach łatwo dostępnych - powierzchnia do 1 m2 12 d.1.1 Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku prostym cm - zdjęcie farby 13 d.1.1 jw. Cyzelowanie Listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 25 cm) - 14 d.1.1 Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku prostym cm - zdjęcie farby 15 d.1.1 Gzyms o rysunku średnio złożonym (wys.detalu w rzucie do 20 cm) - uzupełnienie ubytków w zniszczonym gzymsie zaprawa mineralna do odtwarzania profili i detalu w tynku np 9

10 Funosil Historic-Putz zużycie 13,50 kg na m2 warstwa gr 10 mm) przyjęto gr ubytków 5 cm. Wsp R= 3,0 i 1,20. przyjęto 5 % powierzchni - gzyms górny, tympanon i nad oknami I pietra 16 d.1.1 jw. Cyzelowanie Listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 20 cm) 17 d.1.1 Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku prostym 8-12 cm - zdjęcie farby - 18 d.1.1 Gzyms o rysunku średnio złożonym (wys.detalu w rzucie do 12 cm) - uzupełnienie ubytków w zniszczonym gzymsie zaprawa mineralna do odtwarzania profili i detalu w tynku np Funosil Historic-Putz zużycie 13,50 kg na m2 warstwa gr 10 mm) przyjęto gr ubytków 5 cm. Wsp R= 3,0 i 1,20. przyjęto 5 % powierzchni, gzyms górny tympanon 19 d.1.1 jw. Cyzelowanie Listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 12 cm) 20 d.1.1 Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku prostym 4-8 cm - zdjęcie farby 21 d.1.1 jw Cyzelowanie Listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 8 cm) - 22 d.1.1 Oczyszczenie kroksztynów o rysunku średnio złożonym i wym. 25x15x15 cm - zdjęcie farby 23 d.1.1 jw. CYZELOWANIE kroksztynów renowacja i konserwacja detali sztukatorskich. Elementy spękane i odspojone miejscowo podklejać emulsją akrylową Primal AC 33, ubytki uzupełnić masami tynkarskimi lub masami gotowymi np firmy Remmers lub Tubag np Funcosill Grobzugmortel i Funcosil Feinzugmortel - firmy Remmers 24 d.1.1 Oczyszczenie zębów ciagłych 8x10x15 cm. 25 d.1.1 jw. cyzelowanie Zęby ciągle do 8x10x15 cm. renowacja i konserwacja detali sztukatorskich. Elementy spękane i odspojone miejscowo podklejać emulsją akrylową Primal AC 33, ubytki uzupełnić masami tynkarskimi lub masami gotowymi np firmy Remmers lub Tubag np Funcosill Grobzugmortel i Funcosil Feinzugmortel - firmy Remmers 26 d.1.1 Oczyszczenie wieńców o rysunku średnio złożonym i śr cm - zdjęcie farby 27 d.1.1 jw. cyzelowanie wieńce o rysunku średnio złożonym o śr.do 100 cm - wykonanie modelu wsp renowacja i konserwacja detali sztukatorskich. Elementy spękane i odspojone miejscowo podklejać emulsją akrylową Primal AC 33, ubytki uzupełnić masami tynkarskimi lub masami gotowymi np firmy Remmers lub Tubag np Funcosill Grobzugmortel i Funcosil Feinzugmortel - firmy Remmers 28 d.1.1 Oczyszczenie głowic jońskich - zdjęcie farby. 29 d.1.1 jw Cyzelowanie Głowic jońskich. renowacja i konserwacja detali sztukatorskich. Elementy spękane i odspojone miejscowo podklejać emulsją akrylową Primal AC 33, ubytki uzupełnić masami tynkarskimi lub masami gotowymi np firmy Remmers lub Tubag np Funcosill Grobzugmortel i Funcosil Feinzugmortel - firmy Remmers 30 d.1.1 Oczyszczenie baz okrągłych pilastrowych o wym. 40x80 cm - zdjęcie farby emulsyjnej 31 d.1.1 jw Cyzelowanie Baz prostokątnych. renowacja i konserwacja detali sztukatorskich. Elementy spękane i odspojone miejscowo podklejać emulsją akrylową Primal AC 33, ubytki uzupełnić masami tynkarskimi lub masami gotowymi np firmy Remmers lub Tubag np Funcosill Grobzugmortel i Funcosil Feinzugmortel - firmy Remmers 32 d.1.1 Oczyszczenie głowic korynckich - zdjęcie farby emulsyjnej 33 d.1.1 jw Cyzelowanie Głowic korynckich. renowacja i konserwacja detali sztukatorskich. Elementy spękane i odspojone miejscowo podklejać emulsją akrylową Primal AC 33, ubytki uzupełnić masami tynkarskimi lub masami gotowymi np firmy Remmers lub Tubag np Funcosill Grobzugmortel i Funcosil Feinzugmortel - firmy Remmers 34 d.1.1 Oczyszczenie konsol i wsporników o rysunku średnio złożonym i wym. 50x20x80 10

11 cm - zdjęcie farby emulsyjnej 35 d.1.1 jw Cyzelowanie konsol.renowacja i konserwacja detali sztukatorskich. Elementy spękane i odspojone miejscow podklejać emulsją akrylową Primal AC 33, ubytki uzupełnić masami tynkarskimi lub masami gotowymi np firmy Remmers lub Tubag np Funcosill Grobzugmortel i Funcosil Feinzugmortel - firmy Remmers 36 d.1.1 Oczyszczenie konsol i wsporników o rysunku średnio złożonym i wym. 70x25x90 cm - zdjęcie farby emulsyjnej 37 d.1.1 jw Cyzelowanie konsol.renowacja i konserwacja detali sztukatorskich. Elementy spękane i odspojone miejscow podklejać emulsją akrylową Primal AC 33, ubytki uzupełnić masami tynkarskimi lub masami gotowymi np firmy Remmers lub Tubag np Funcosill Grobzugmortel i Funcosil Feinzugmortel - firmy Remmers 38 d.1.1 Ozdobny przyczółek tympanonu do renowacji - rzeźby, elementy spękane i odspojone miejscow podklejać emulsją akrylową Primal AC 33, ubytki uzupełnić masami tynkarskimi lub masami gotowymi np firmy Remmers lub Tubag np Funcosill Grobzugmortel i Funcosil Feinzugmortel - firmy Remmers- wyceny dokonać po odbyciu wizji lokalnej na obiekcie 39 d.1.1 Elementy architektoniczne między kolumnami, zwieńczenie 3 sztuk okien I piętra nad wejściem głównym - płaskorzeźby, elementy spękane i odspojone miejscow podklejać emulsją akrylową Primal AC 33, ubytki uzupełnić masami tynkarskimi lub masami gotowymi np firmy Remmers lub Tubag np Funcosill Grobzugmortel i Funcosil Feinzugmortel - firmy Remmers- wyceny dokonać po odbyciu wizji lokalnej na obiekcie 40 d.1.1 Elementy architektoniczne nad oknami I piętra pozostałeokna - architektoniczny dekoracyjny motyw głowy ludzkiej -, elementy spękane i odspojone miejscow podklejać emulsją akrylową Primal AC 33, ubytki uzupełnić masami tynkarskimi lub masami gotowymi np firmy Remmers lub Tubag np Funcosill Grobzugmortel i Funcosil Feinzugmortel - firmy Remmers- wyceny dokonać po odbyciu wizji lokalnej na obiekcie 41 d.1.1 Elementy architektoniczne belkowania napis ARTIBVS złocenie płatkami złota- wyceny dokonać po odbyciu wizji lokalnej na obiekcie 42 d.1.1 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy 43 d.1.1 Wykonanie i montaż podokienników o szer cm z blachy miedzianej 44 d.1.1 Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych o szer.od 25 do 50 cm z blachy miedzianej 45 d.1.1 Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych o szer.ponad 50 cm z blachy miedzianej 46 d.1.1 Wypełnienie szczelin między tynkiem a obróbkami i obróbkami blacharskimi trwale elastyczną np masą poliuretanową PU 150 np firmy Remmers 47 d.1.1 Zabezpieczenie przeciwko ptakom gołębiom - parapety, gzymsy,ogniomur. np firmy ECOPIC np kolce E5B - w miejscach mocno obciążonych ptakami zabezpieczać modelem np. E4 i Ulight B. 48 d.1.1 Odgrzybianie murów z cegły roztwór czyszczący Alkutex BFA Entferner 49 d.1.1 Obrzutka np Remmers Vorspritzmortel _WTA przygotowania podłoża przed nałożeniem tynków renowacyjnych. 50 d.1.1 Uzupełnianie ubytków w tynku - tynk renowacyjny Funcosil 1L Sanierputz - WTA 51 d.1.1 Wygładzenie powierzchni ścian tynk renowacyjny np Funcosil Feinputz - wsp R=1,15 52 d.1.1 (z.vii) Gruntowanie podłoży preparatami np "Funcosil Hydro-Tiefengrunt wsp R=1,70 53 d.1.1 Dwukrotne pomalowanie elewacji ścian z elementami ozdobnymi farbą np Funcosil Historic Lasur. ( do wysokości I piętra tynk z boniami) kolorystyka zgodnie z projektem. 11

12 wsp R = 1,10 i 1,70. M=1,70 54 d.1.1 Mycie okien po robotach malarskich 55 d.1.1 Mycie drzwi 56 d.1.1 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km ( 3 kontenery ) 57 d.1.1 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = d.1.2 renowacja elementów metalowych krat okiennych i drzwiowych wystroju archotektonicznego - prace wykonać zgodnie z zaleceniami zawartymi w programie prac konserwatorskich. 59 d.1.2 renowacja elementów metalowych wystroju archotektonicznego latarnie ozdobne przy zastosowaniu materiałów np firmy Remmers - prace wykonać zgodnie z zaleceniami zawartymi w programie prac konserwatorskich. 60 d.1.2 renowacja elementów mosiężnych zawiasy drzwi, uchwyty poziome, uchwyty pionowe, szyldy zamka- prace wykonać zgodnie z zaleceniami zawartymi w programie prac konserwatorskich. 61 d.1.2 Ponowny montaż krat okiennych i drzwiowych po wykonaniu prac renowacyjnych. 62 d.1.3 Drzwi drewniane dwuskrzydłowe poddane renowacji np przy zastosowaniu materiałów np firmy Remmers o wym 2,10x3,20 pełne 2,10x3,20 szt 2 szklone, 1,40x 2,80 pełne szt 1 63 d.1.4 Wykonanie dwóch nowych baz kolumn z piaskowca - wg projektu 64 d.1.4 Usuwanie z powierzchni kamienia mchów, porostów i glonów - kamień - piaskowiec, roztwór czyszczący np Alkutex BFA Entferner zużycie 0.30 litra na m2 - Wyceny dokonać na pdst projektu i wizji lokalnej 65 d.1.4 Mycie powierzchni roztworami detergentów bez względu na ilość powtórzeń - piaskowiec - Alkutex Fassadenreiniger -Paste - 0,15 kg na m2. - Wyceny dokonać na pdst projektu i wizji lokalnej 66 d.1.4 Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Flek o powierzchni do 10 cm2. Piaskowiec. zaprawa renowacyjna np Funcosil Restauriermortel.dla całego cokołu przyjęto 5 opakowań po 30 kg. - Wyceny dokonać na pdst projektu i wizji lokalnej 67 d.1.4 Podklejanie fleków np Viscacid Expoxi - Bauharz dla całego obiektu około 4 opakowania 1 kg. - Wyceny dokonać na pdst projektu i wizji lokalnej 68 d.1.4 Spoinowanie np Funcosil ECC Fugenmortel wsp R = 0,15 zużcie około 2 kg na m2 - Wyceny dokonać na pdst projektu i wizji lokalnej 69 d.1.4 Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamienia. np Funcosil SL impregnat silikonowy zużycie 0,5 litra na m2 - - Wyceny dokonać na pdst projektu i wizji lokalnej 70 d.1.4 Schody frontowe pokryte płytami granitowymi zostaną przełożone dla montażu pod tymi okładzinami kabli grzewczych. Przed ponownym montażem wykonanie mineralnej warstwy izolacyjnej oraz mocowanie płyt do podłoża specjalmym klejem i wypełnienie szczelin pomiędzy tymi płytami elastyczną i trwałą masą epoksydową np EP Colorfuge firmy Remmers. Boczne ścianki schodów na stykach z płyt z piaskowca powinny posiadać wyrażne szczeliny chroniace piaskowiec przed uszkodzeniami wynikającymi z rozszerzania termicznego płyt granitowych. Po naprawie i wymianie okładzin z piaskowca konieczne jest wypełnienie bardzo szerokich szczelin między elementami granitowymi i piaskowcowymij trwałą masą z elastycznym spoiwem jest zabezpieczenie piaskowca przed glonami i strukturalna impregnacja elementów z piaskowca materiałem hydrofobow - obmiaru i wyceny dokonać wg projektu i po odbyciu wizji lokalnej na budowie -przybliżone wymiary schodów 4*0,35*2,35=3,29m2-4,0*0,15*2,35= 1,410 m2-5*0,60*12,30= 36,90 m2-5*0,15*12,30= 9,225 m2-2,35*0,95*3=6,70 m2. Razem7,53 m2 12

13 SST 01 ROBOTY W ZAKRESIE ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Kod CPV CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego Rmont elewacji budynku Zachęty przy Placu Małachowskiego 3 w Warszawie 1.2. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z robotami rozbiórkowymi i demontażowymi Zakres stosowania SST Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt MATERIAŁY 2.1. Podstawowe materiały - gwoździe budowlane okrągłe, gołe - folia kalandrowana z PCW uplastycznionego - deski iglaste obrzynane mm, kl.l 13

14 3. SPRZĘT 3.1. Podstawowy sprzęt -brak 4. TRANSPORT 4.1. Podstawowe środki transportu -brak 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w SST Wymagania ogólne" Kod CPV , pkt KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST Wymagania ogólne" pkt 6. Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych. 7. OBMIAR ROBÓT 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST Wymagania ogólne" pkt Podstawowe jednostki obmiarowi - m2 skuwanych tynków - m2 oczyszczenia ze starych powłok malarskich ścian - m2 rozbieranych obróbek blacharskich. 14

15 8. ODBIÓR ROBÓT 8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST Wymagania ogólne" pkt PODSTAWA PŁATNOŚCI 9.1. Ogólne zasady podstawy płatności podano w SST Wymagania ogólne" pkt Podstawowe czynności technologiczne będące podstawą płatności oczyszczenia ze starych powłok malarskich ścian rozbieranych obróbek blacharskich. 10. PRZEPISY ZWIĄZANE Nie występują 15

16 SST 02 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU Kod CPV CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego Rmont elewacji budynku Zachęty przy Placu Małachowskiego 3 w Warszawie 1.2. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z robotami w zakresie usuwania gruzu z rozbiórki i złomu z demontażu Zakres stosowania SST Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt MATERIAŁY Nie wymaga się stosowania materiałów do prowadzenia tego typu robót. 16

17 3. SPRZĘT 3.1. Sprzęt do usuwania gruzu Brak przy tego typu robotach. 4. TRANSPORT 4.1. Transport materiałów z rozbiórki Materiał z rozbiórki należy przewozić - samochem samowyładowczy o ład.do 51 - samochodem skrzyniowym o ład.do 5,01 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1. Wykonanie robót usuwania gruzu Usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów rozbiórkowych wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną SST lub zgodnie ze wskazaniami Inspektora nadzoru. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1. Kontrola jakości robót rozbiórkowych Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST Wymagania ogólne" pkt 6. demontażu. Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót usunięcia gruzu z rozbiórki i złomu z 7. OBMIAR ROBÓT 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST "Wymagania ogólne" pkt 8. Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarowa robót związanych z usunięciem gruzu jest: - m3 objętości przewożonego gruzu - szt. kursów samochodu skrzyniowego wywożącego złom z demontażu 17

18 8. ODBIÓR ROBÓT 8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST Wymagania ogólne" pkt PODSTAWA PŁATNOŚCI 9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w SST Wymagania ogólne" pkt Podstawowe czynności technologiczne będące podstawą płatności 1. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 25 km (wywóz gruzu z rozbiórki). 2. Przewóz na odległość 25 km samochodem skrzyniowym o ładowności 3,6-6,01 materiałów sztukowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, 0. PRZEPISY ZWIĄZANE Nie występują - 18

19 SSt 03 Roboty Tynkarskie Rmont elewacji budynku Zachęty przy Placu Małachowskiego 3 w Warszawie 1.1. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TYNKARSKICH Tynki zwykłe Materiały do wykonywania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy Zaprawy budowlane zwykłe" (PN- 90/B-14501) lub aprobat technicznych. Opracowanie precyzuje warunki wykonania tynków zwykłych jednowarstwowych o grubości do 15mm oraz tynków zwykłych warstwowych (wyprawa spodnia gr. do 15mm i wyprawa wierzchnia gr, do 3mm). Do zapraw służących do wykonywania spodnich warstw tynku należy stosować piasek o uziarnieniu do 2mm. Do zapraw przeznaczonych na wierzchnią warstwę tynku o gładkiej nawierzchni stosować piasek o uziarnieniu do I mm. Cement przeznaczony do wykończenia powierzchni tynków powinien być przesiewany w celu usunięcia ewentualnych grudek i skawaleń. Gotowe mieszanki tynkarskie do wykonywania tynków zwykłych powinny odpowiadać zapisom normy Suche mieszanki tynkarskie" (PN-B-10109:1998): - wymagania dotyczące materiałów, wypełniaczy, - okres przydatności do użycia (min. 3miesiące), - czas zachowania właściwości roboczych (0,5h dla spoiw gipsowych, 2h dla spoiw cementowo-wapiennych), - wytrzymałość na ściskanie (po 23 dniach), w zależności od grupy, - zachowana gęstość objętościowa, - zachowany współczynnik przewodzenia ciepła i mrozoodporność, - wielkość skurczu po 28 dniach max. 0,1% Przed rozpoczęciem wykonywania tynków zwykłych należy sprawdzić: - stan przygotowania podłoży, - zakończenie robót stanu surowego, - zakończenie robót instalacyjnych podtynkowych, - osadzenie ościeżnic drzwiowych i okiennych (w zależności od technologii osadzania okieni - decyzję podejmuje inspektor nadzoru), - jakość materiałów. Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać następujących zasad (zgodnie z normą Tynki zwykle. Wymagania... przy odbiorze" PN-70/B10100, punkt3): - zakończenie robót stanu surowego, instalacyjnych itp., - podłoże pod tynk powinno być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność. Sposób przygotowania podłoża zostało określony ww. normie - odpowiednie dobranie marki zaprawy, w zależności od podłoża, charakteru użytkowego, rodzaju tynku (jedno-dwu warstwowy) itp., - tynk na całej powierzchni powinien być ściśle przywiązany do podłoża lub kolejnej warstwy tynku, - tynki powinny być wykonywane w temperaturze powyżej 5 C, pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0 C; dopuszcza się prowadzenie prac przy temperaturach niższych, przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających - decyzja należy do inspektora nadzoru, - świeże tynki powinny być zabezpieczone przed szybkim wyschnięciem, działaniem promieni słonecznych i wiatru.] Przy wysokich temperaturach otoczenia tynki powinno zwilżać się wodą. - należy zachować odpowiednią grubość tynku i jego wygląd, - niedopuszczalne są nierówności, wypryski i spęcznienia, pęknięcia i wykwity oraz zacieki, - powierzchnie oraz krawędzie tynków powinny być jednolite i proste oraz wykonane zgodnie z projektem, - tynki w stykach z powierzchniami inaczej wykończonymi powinny być zabezpieczone przed pęknięciami odcięciem bruzdą o szerokości 2-4mm na całą głębokość tynku, - w miejscach dylatacji należy szczelinę uzupełnić kitem trwale plastycznym, - naroża oraz wszelkie obrzeża tynków powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją (na ostro, łuki itp.). Otynkowane naroża powinny być wykończone systemowymi kształtownikami. Powyższe uwagi odnoszą się do tynków stosowanych zarówno we wnętrzu, jak i na zewnątrz budynku. Przy stosowaniu tynków specjalistycznych należy stosować zapisy i instrukcje producenta materiału. Tynki pocienione Materiały do wykonywania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy Masy tynkarskie... do tynków pocienionych" (PN-B-10106:1997) w przypadku suchych mieszanek lub aprobat technicznych w przypadku mas. Opracowanie precyzuje warunki wykonania tynków pocienionych o grubości od 2 do 8mm. Ze względu na fakturę powierzchni rozróżnia się tynki: - zacierane - otrzymane przez zatarcie pacą lub szczotką wyprawy do uzyskania gładkiej powierzchni lub w przypadku mas zacierających okrągłe ziarna zagłębień w kształcie rowków, - gładzone - otrzymane przez dodatkowe wygładzenie tynku zatartego cykliną o drobnym uziarnieniu, 19

20 - cyklinowane - otrzymane przez przetarcie zatartej warstwy wyprawy pacą rowkową - natryskowe - otrzymane metodą natrysku - wytłaczanie - otrzymane przez modelowanie nałożonej masy, Przy wykonywaniu tynków pocienionych należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta w zakresie przygotowania podłoża, przygotowania masy tynkarskiej oraz sposobu i warunków jej nakładania. Podczas wykonywania robót elewacyjnych należy poddać renowacji, kraty okienne. drzwiowe, ozdobne latarnie,elementy żeliwne i mosiężne stolarki drzwiowej Uzupełnienie tynków zewnętrznych, wygładzenie powierzchni zostanie wykonane w technologii np firmy Remmers. Powyższe roboty zostaną poprzedzone, przebadaniem tynków zewnętrznych przy użyciu młotka tynkarskiego,skuciem odparzonych powierzchni, czyszczeniem ścian z wystrojami architektonicznymi szczotkami,wraz ze zmyciem myjką pod ciśnieniem. Cyzelowaniem wystroi architektonicznych mających na celu usunięcie niedokładności i nierówności i nadanie ostatecznej faktury powierzchni. 20

21 SST ROBOTY MALARSKIE Rmont elewacji budynku Zachęty przy Placu Małachowskiego 3 w Warszawie Techniczne warunki wykonywania robót malarskich Przygotowanie podłoży Roboty malarskie wewnątrz i na zewnątrz budynku wykonywać po zakończeniu wszelkich prac stanu surowego, po wyschnięciu tynków, po montażu okładzin i usunięciu uszkodzeń (jednolite zabarwienie powierzchni naprawianej). Malowanie konstrukcji stalowej - po całkowitym i ostatecznym montażu wszystkich elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych elementów w ścianach (jeśli konstrukcja stalowa wymaga dodatkowego malowania). Przed przystąpieniem do malowania naprawić uszkodzenia powierzchni podłoży i wcześniej naprawianych miejsc. Zaleca się do stosowanie do tego celu zapraw i szpachlówek produkowanych fabrycznie w postaci gotowej do użycia lub w postaci proszkowej do zarabiania wodą bezpośrednio przed użyciem. Należy stosować instrukcje i zalecenia producenta materiału. Powierzchnie podłoży pod malowanie powinny być: - gładkie i równe - bez narostów betonowych, zacieków zaprawy lub mleczka cementowego, kawern. Dopuszcza się pojedyncze wgłębienia do średnicy 5mm i głębokości 4mm dla podłoży betonowych. W zakresie równości obowiązują wymagania jak dla tynków IV kategorii (z wyjątkiem tynków doborowych), - mocne - powierzchniowo nie pylące, nie wykruszające się, bez spękań i rozwarstwień, - czyste - bez plam, zaoliwień, pleśni i zanieczyszczeń kurzem i rdzą, - dojrzałe pod malowanie klejowe, emulsyjne, olejne i z żywic syntetycznych - gotowe po 2-6 tygodniach w zależności od rodzaju farby. Farbami emulsyjnymi i akrylowymi można malować po 7 dniach, - suche. Podłoże betonowe i żelbetowe. Większe ubytki powierzchni, złącza prefabrykatów itp. wypełnić zaprawą cementową co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrzeć do równości. Plamy od zaoliwień zeskrobać, zmyć wodą z detergentem i czystą wodą. Podłoża tynkowe. Naprawić zaprawą i zetrzeć do lica. W przypadku podłoży gipsowych stosować do tego celu zaprawę gipsową (1 dzień przed malowaniem). Dla pozostałych podłoży - zaprawę cementowo-wapienną (14 dni przed malowaniem). Powierzchnie tynku oczyścić i zagruntować. Podłoża gipsowe i z suchego tynku. Wykonać jak wyżej, używając szpachli gipsowych, siatek i taśm. Podłoża z drewna i materiałów drewnopochodnych. Oczyścić z kurzu, tłustych zacieków i plam żywicy. Usunąć drobne wady powierzchni przez za szpachlowanie szpachlówką. Zagruntować gruntem, np. pokostowym. Sęki pokryć roztworem spirytusowym szelaku (10%) lub specjalnym preparatem. Do gruntowania tynków cementowych i cementowo-wapiennych należy używać gotowych preparatów zalecanych przez producenta farby, w zależności od jej rodzaju. W przypadku braku ww. preparatu gruntującego należy używać: - mleko wapienne - pod farby wapienne i kazeinowe, - roztwór szkła potasowego - pod farby krzemianowe, - roztwór mleka wapiennego pod pierwszą warstwę farby klejowej i roztwór szarego mydła (1-3%) pod następne warstwy, pokostem rozcieńczonym benzyną lakierniczą (1:1) -pod wyroby olejne. Do gruntowania podłoży gipsowych i z suchego tynku należy używać gotowych preparatów zalecanych przez producenta farby, w zależności od jej rodzaju. W przypadku braku ww. preparatu gruntującego należy używać: - roztwór kleju kostnego (2,5%) - pod farby klejowe, - gruntu pokostowego, środka silikonowego, rozcieńczoną farbą emulsyjną (1:6) - pod farby emulsyjne. Wykonanie powłok malarskich - zalecenia ogólne Roboty malarskie wykonywać w temperaturze pokojowej (min +5'C). W ciągu doby nie może nastąpić spadek temperatury poniżej 0*C. Optymalna temperatura malowania farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi, wyrobami chemoutwardzalnymi i epoksydowymi wynosi +15"C. Przy malowaniu farbami olejowymi i z żywic syntetycznych temperatura otoczenia powyżej +5"C (z zapisem jw.}. Farbą silikonową można malować w temperaturach wyższych niż -5 C. Należy stosować instrukcje i zalecenia producenta materiału. Roboty na zewnątrz budynku nie powinny być wykonywane w okresie zimowym. W okresie letnim podczas opadów atmosferycznych, intensywnego nasłonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie silnych wiatrów nie należy prowadzić robót malarskich. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych, szczególnie farbami rozpuszczalnikowymi. Obrabiana powierzchnię (powłokę) należy chronić przez okres schnięcia (pomiędzy wykonaniem poszczególnych warstw lub po wykonaniu warstwy wierzchniej) przed wpływem czynników atmosferycznych. Roboty farbami wodnymi, a także wydzielającymi szkodliwe związki dla zdrowia podczas nakładania powłoki - wykonywać w pomieszczeniach o dobrej wentylacji lub pomieszczeniach przewietrzanych. Farby powinny być transportowane i magazynowane w pomieszczeniach o temperaturze minimalne +5'C. Do malowania ręcznego i wałkiem powinno stosować się farby o konsystencji handlowej. Konsystencja farb do malowania natryskowego powinna być rzadsza niż do malowania ręcznego i wałkiem. Do malowania natryskowego farby handlowe powinno się rozcieńczać zgodnie z zaleceniami producenta materiału. Farby wapienne, kazeinowe i krzemianowe należy nakładać pędzlem. Pozostałe - nakładać pędzlem, wałkiem, natryskiem. Przy malowaniu pędzlem ostatnią warstwę powłoki należy wykonać tak, aby kierunek pociągnięć pędzla był prostopadły do ściany z oknem (przy malowaniu sufitu) lub do podłogi (przy malowaniu ściany). Przy powstawaniu usterek powłoki: - ściekanie farby, - plamy i odbarwienia powłoki, - łuszczenie się powłoki, - smugi i zgrubienia, 21

Zakres opracowania: Ogólna specyfikacja techniczna (ST) Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) CPV 45410000-4 tynkowanie CPV 45430000-0 pokrywanie

Zakres opracowania: Ogólna specyfikacja techniczna (ST) Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) CPV 45410000-4 tynkowanie CPV 45430000-0 pokrywanie Zakres opracowania: Ogólna specyfikacja techniczna (ST) Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) CPV 45410000-4 tynkowanie CPV 45430000-0 pokrywanie podłóg i ścian CPV 45440000-3 roboty malarskie i szklarskie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TEHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA DODATKOWEJ DROGI DOJAZDOWEJ DO HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH

SPECYFIKACJA TEHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA DODATKOWEJ DROGI DOJAZDOWEJ DO HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH SPECYFIKACJA TEHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia Nazwa inwestycji: BUDOWA DODATKOWEJ DROGI DOJAZDOWEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Obiekt : Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Ludowego Latowice ul. Środkowa 43, działka nr 594/1 Inwestor : Gmina Sieroszewice 63-405 Sieroszewice

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne dotyczące wykonania prac REMONTU CZYTELNI W BUDYNKU GŁÓWNYM ZESPOŁU SZKÓŁ W LUABWIE

Specyfikacje Techniczne dotyczące wykonania prac REMONTU CZYTELNI W BUDYNKU GŁÓWNYM ZESPOŁU SZKÓŁ W LUABWIE Specyfikacje Techniczne dotyczące wykonania prac REMONTU CZYTELNI W BUDYNKU GŁÓWNYM ZESPOŁU SZKÓŁ W LUABWIE Adres: ul. GDAŃSKA 25 14 260 LUBAWA Inwestor: Zespół Szkół w Lubawie ul. Gdańska 25 14-260 Lubawa

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie terenu pod budowę 001 Prace przygotowawcze i rozbiórkowe

Przygotowanie terenu pod budowę 001 Prace przygotowawcze i rozbiórkowe Zakres opracowania: I. Ogólna specyfikacja techniczna (ST) II. Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) Grupa 451 Przygotowanie terenu pod budowę 001 Prace przygotowawcze i rozbiórkowe Grupa 452 Roboty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: MODERNIZACJA BASENU WEWNĘTRZNEGO W ODDZIALE LECZNICZO REHABILITACYJNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W JAWORZU ULICA WAPIENICKA 142 Sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (Dz. U. Nr 202 Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. z późn zm.) Nazwa budowy: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Połoskach

Bardziej szczegółowo

Remont pokrycia dachowego w Placówce Terenowej KRUS we Włocławku

Remont pokrycia dachowego w Placówce Terenowej KRUS we Włocławku KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ODDZIAŁ REGIONALNY ul. Leona Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz tel. (052) 341-52 61; fax. (052) 341-57-81 Remont pokrycia dachowego w Placówce Terenowej KRUS

Bardziej szczegółowo

BIURO ROZWOJU MIASTA " K A T O W I C E " - SPÓŁKA Z O.O.

BIURO ROZWOJU MIASTA  K A T O W I C E  - SPÓŁKA Z O.O. 40-093 KATOWICE ul. Słowackiego 14 tel/fax 32 253 91 82 e-mail - brmkatowice@poczta.onet.pl NIP: 634-012-90-61 Bank Śląski SA w Katowicach Konto Nr 16 1050 1214 1000 0007 0000 9632 BIURO ROZWOJU MIASTA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa Tel022/5054661, fax 022/8258670 NARODOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Termomodernizacja Budynku Powiatowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl PROJEKT WYKONAWCZY wraz z niezbędnymi urządzeniami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. NAZWA ZAMÓWIENIA: DOCIEPLENIE ŚCIAN GMACHU GŁÓWNEGO I PAWILONÓW DYDAKTYCZNYCH POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ FILIA W PŁOCKU PŁOCK, UL. ŁUKASIEWICZA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. KOD 45432120-1 Instalowanie nawierzchni podłogowych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. KOD 45432120-1 Instalowanie nawierzchni podłogowych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOD 45432120-1 Instalowanie nawierzchni podłogowych ZADANIE : Wykonanie podłógi sportowej powierzchniowo-sprężystej INWESTOR : Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Remont budynku wczasowego nr 69 MEDUZA w Wojskowym Domu Wypoczynkowym w Rogowie Roboty ujęto w przedmiarze robót. CVP KOD CPV 45212410-3 ROBOTY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE ST B 00 Zamawiający : Gdańska Galeria Miejska, 80-831 Gdańsk, ul. Piwna 27/29 Przedmiot zamówienia : REMONTU I MODERNIZACJI LOKALU UŻYTKOWEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej OBIEKT: ADRES: INWESTOR: Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Szymanowskiego 13-14, 76-200 Słupsk Spółdzielnia Mieszkaniowa Kolejarz

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Remont pomieszczeń sterówki na jazie w Złotorii Opracował: Mgr inż. arch. Krzysztof Szerszeń 18.09.2012 1 ST- 00 WYMAGANIA OGÓLNE...4 1. WSTĘP...4 2. MATERIAŁY...6

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zamówienia: Termorenowacja budynku przychodni specjalistycznej SP ZOZ w Międzyrzecu Podlaskim Obiekt: Budynek przychodni Adres: 21-560

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBORU ROBÓT INWESTOR: Spółka wodno-ściekowa SWARZEWO ul. Władysławowska 84-120 Władysławowo OBIEKT: Budynek administracyjno-laboratoryjny ADRES: Oczyszczalnia ścieków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Obiekt: Budynek Zespołu Szkół Nr.1 Darłowo ul. Zwycięstwa 1 Zamawiający: Gmina Miasto Darłowo Darłowo PL. Kościuszki 9 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SST)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SST) generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 T 048 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 6 9 5 4 2 6 8 1 0 E atelier_xxi@wp.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Remont elewacji budynku warsztatowego

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Remont elewacji budynku warsztatowego SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Remont elewacji budynku warsztatowego INWESTOR: Liceum Plastyczne im. Artura Grottgera w Supraślu 16-030 Supraśl, Pl. Kościuszki 1 Wspólny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV 45000000-7

WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV 45000000-7 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV 45000000-7 [dotyczące wszystkich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST) dla obiektów i robót budowlanych]

Bardziej szczegółowo

ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE

ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-0 Wymagania ogólne ST-0 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

REMONT POMIESZCZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA III PIĘTRZE ODDZIAŁU CHIRURGII URAZOWO ORTOPEDYCZNEJ

REMONT POMIESZCZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA III PIĘTRZE ODDZIAŁU CHIRURGII URAZOWO ORTOPEDYCZNEJ al. Jana Pawła II 70 lok. 10 tel. 22 652 26 50; 602 357 111 00-175 Warszawa e-mail: tomasz_mach@wp.pl www.projektowanieszpitali.waw.pl Egz. Nr 1 Zamawiający Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej Św. Anny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie Zamawiający: SZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

SST - 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE

SST - 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE SPIS ZAWARTOŚCI 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE... 2 01.00.00. ROBOTY ROZBIÓRKOWE... 8 02.00.00. ŚCIANY...10 03.00.00. POSADZKI... 12 04.00.00. ELEMENTY STOLARSKIE... 14 05.00.00. TYNKI I OKŁADZINY...16 06.00.00.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Nadbudowa istniejącego łącznika pomiędzy szkołą podstawową, przedszkolem i gimnazjum w celu rozbudowy Rzgów, ul. Szkolna 3, dz. nr ew. 1630/1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE ZAMAWIAJĄCY ZOO WROCŁAW Sp. z o. o. ul. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław ETAP / ZADANIE PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA

Bardziej szczegółowo