Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych"

Transkrypt

1 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Remont elewacji budynku Zachęty przy Placu Małachowskiego 3 w Warszawie Elewacja Wschodnia. Data opracowania Marzec 2013 r 1

2 Remont elewacji budynku Zachęty przy Placu Małachowskiego 3 w Warszawie SPIS TREŚCI Specyfikacja Techniczna Wymagania Ogólne str 3-8 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 1. Zakres robót str SST 01 Roboty rozbiórkowe str SST 02 Usuwanie gruzu i mat z demontażu str SST 03 Roboty tynkowe (renowacyjne) str SST 04 Malowanie budynku renowacja elem stalowych i stolarki drzwiowej str SST 05 Okładziny kamienne,czyszczenie okładziny str SST 06 Obróbki blacharski str Normy str 34 2

3 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 1.1. Nazwa przedmiotu zamówienia Remont elewacji budynku Zachęty Plac Małachowskiego 3 w Warszawie Lokalizacja ogólna przedsięwzięcia Warszawa Pl Małachowskiego 3 2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych rozwiązań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach przedmiotu zamówienia pod nazwą Renowacja elewacji gmachu Narodowej Galerii Sztuki Zachęta 2.2. Zakres robót budowlanych Zakres poszczególnych robót budowlanych obejmuje: a) remont elewacji 3. PRACE TOWARZYSZĄCE I ROBOTY TYMCZASOWE 3.1. Prace towarzyszące Do prac towarzyszących należą: 1. Opracowanie organizacji robót budowlanych (wytycznych realizacji inwestycji) 2. Opracowanie projektów rozwiązań szczegółowych 3. Inwentaryzacja i dokumentacja powykonawcza Roboty tymczasowe Do grupy robót tymczasowych należą: 1. Roboty związane z organizacją palcu budowy 2. Uporządkowanie terenu budowy NIEZBĘDNE INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 4.1. Organizacja robót budowlanych Na wykonawcy ciąży obowiązek opracowania metod i organizacji robót budowlanych. Prowadzone roboty budowlane nie powinny utrudniać funkcjonowania obiektu oraz ograniczać ruchu osób pracujących i interesantów podczas normalnego dnia pracy. Wykonawca każdorazowo powinien poinformować Zamawiającego o ewentualnych wyłączeniach mediów w budynku (elektryczność, woda, ciepło) i uzyskać stosowne uzgodnienia. W ramach organizacji robót budowlanych należy uwzględnić: a) zaplecze budowy - po uzgodnieniu z Zamawiającym, b) przekazanie terenu budowy - Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy oraz wszelka dokumentację techniczną i dokumentację budowy (zgodnie z ustawą PB) c) ochronę i utrzymanie terenu budowy - Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy, ochronę własności i urządzeń - Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji i urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, d) narady - Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych 4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich W celu zabezpieczenia interesów osób trzecich wykonawca winien szczegółowo przeanalizować warunki prowadzenia robót budowlanych. Do grupy interesów osób trzecich należą: a) funkcjonowanie budynku, b) zabezpieczenie bezpieczeństwa użytkowników budynku, c) zabezpieczenie dróg ewakuacji ludności Ochrona środowiska W ramach ochrony środowiska wykonawca winien przewidzieć następujące elementy: a) prowadzenie robót i utrzymanie zaplecza budowy, aby żadne substancje, śmieci oraz zanieczyszczone płyny nie byty składowane w niedozwolony sposób lub odprowadzane do środowiska, b) stosowanie przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska, c) unikanie działań szkodliwych dla innych jednostek - użytkowników występujących na terenie objętym robotami budowlanymi w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością Warunki bezpieczeństwa pracy Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 3

4 bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Użycie materiałów, które wpływają trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska i personelu. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania, 4.5. Zapiecze dla potrzeb wykonawcy Zgodnie z ustaleniami specyfikacji technicznej wykonawca winien przygotować organizację robót budowlanych, w której ustali zagospodarowanie placu budowy Warunki dotyczące organizacji ruchu Wykonawca uzgodni z zamawiającym zasady dotyczące organizacji ruchu i sposobu dostarczenia materiałów na plac budowy Ogrodzenia Na terenie inwestycji nie ma potrzeby wykonania ogrodzenia budowy Zabezpieczenie chodników i jezdni Zabezpieczone daszkiem ochronnym ulicy od strony Placu Teatralnego i ul Nowy Przejazd a także wejść do budynku od wewnątrz. 4. ZAKRESY ROBÓT BUDOWLANYCH OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA 5.1. Struktura Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Słownik główny opiera się na strukturze drzewa obejmującej kody składające się maksymalnie z dziewięciu cyfr, powiązane ze sformułowaniami, które stanowią opis dostaw, robót budowlanych lub usług tworzących przedmiot zamówienia. Kod numeryczny składa się z 8 cyfr, podzielonych w następujący sposób: - pierwsze dwie cyfry określają działy (XXO0OQOO-Y); - pierwsze trzy cyfry określają grupy (XXXO0O0O-Y); - pierwsze cztery cyfry określają klasy (XXXX0O00-Y); - pierwsze pięć cyfr określa kategorie (XXXXXO00-Y). Każda z ostatnich trzech cyfr zapewnia większy stopień precyzji w ramach każdej kategorii. Dziewiąta cyfra służy do zweryfikowania poprzednich cyfr Zakresy robót budowlanych Roboty remontowe renowacyjne Zewnętrzne czyszczenie budynków Usuwanie warstwy malarskiej Tynkowanie Malowanie budynków O-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe Roboty kamieniarskie Kamieniarskie roboty wykończeniowe Obróbki blacharskie Wznoszenie rusztowań Demontaż rusztowań 6. DEFINICJE I SKRÓTY UŻYTE W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 6.1. Definicje i skróty Dokumentacja projektowa (techniczna) obejmuje opisy, rysunki, obliczenia i dokumenty formalno - prawne oraz przygotowane przez zamawiającego w czasie trwania procesu inwestycyjnego opracowania uzupełniające te dokumenty. Inspektor nadzoru inwestorskiego - inspektor jest to osoba ustanowiona przez zamawiającego jako jego przedstawiciel upoważniony do pełnienia obowiązków zgodnie z ustawą PB. inwestor - patrz zamawiający. Istotne wymagania oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników obiektu budowlanego, jak również wymagania związane z jego wykonaniem, jakie mają spełniać roboty budowlane. Kierownik budowy - zgodnie z ustawą PB. Nadzór autorski są to czynności sprawowane przez autora projektu, polegające na sprawdzaniu zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu możliwości wyprowadzania w razie potrzeby rozwiązań zamiennych, zgodnie z ustawą PB. Niezbędne dopuszczenia to aprobaty techniczne, certyfikaty etc. stanowiące o bezpieczeństwie i zdrowiu użytkowników obiektu budowlanego. Normy oznaczają wymagania techniczne przyjęte przez uznany organ standaryzacyjny w celu powtarzalnego i ciągłego stosowania. Normy europejskie oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy europejskie (EN)* lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. Obiekt budowlany - zgodnie z definicją ustawy PB Oferta wybranego wykonawcy jest to dokument przedłożony zamawiającemu przez wykonawcę w czasie postępowania w sprawie zamówienia publicznego, stanowiący integralną część umowy. Projektant - zgodnie z ustawą PB. Roboty budowlane - roboty należy przez to rozumieć wykonanie robót budowlanych w zakresie podanym w dokumentacji 4

5 projektowej i specyfikacjach technicznych, ponadto pojęcie określone w ustawie PB. Rozwiązania systemowe to grupa rozwiązań technicznych (materiały, systemy budowlane, rozwiązania projektowe), których nie można opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Rozwiązania równoważne to grupa rozwiązań zastępczych odpowiadających określonym w specyfikacji technicznej rozwiązaniom systemowym, odpowiadająca im jakościowo pod względem jakościowym i technicznym. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót jest to zbiór dokumentów, zwanych dalej specyfikacjami technicznymi, określających zasady wykonania i odbioru robót w sposób pozwalający na osiągnięcie ich wymaganej jakości. Teren budowy jest to teren niezbędny do realizacji robót, pojęcie określone w ustawie PB. Umowa jest to umowa zawarta pomiędzy zamawiającym i wykonawcą o wykonanie robót budowlanych w zamówieniu publicznym. Wykonawca jest to strona umowy w sprawie zamówienia publicznego, która realizuje roboty budowlane. Zamawiający jest to strona umowy w sprawie zamówienia publicznego, która dokonała wyboru oferty wykonawcy. W rozumieniu ustawy Prawo budowlane zamawiający jest inwestorem. Zamawiający może ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego oraz osobę zarządzającą realizacją umowy". Zarządzający realizacja umowy jest to osoba prawna lub fizyczna, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym mu pełnomocnictwie. Skróty BIOZ - Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia CPV - Wspólny słownik zamówień OST - Ogólna specyfikacja techniczna PB - ustawa Prawo budowlane PN - Polska norma PZP - ustawa Prawo zamówień publicznych SiWZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SST - Szczegółowa specyfikacja techniczna 6.2. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji robót W skład dokumentacji projektowej (technicznej) określającej przedmiot zamówienia i stanowiącej podstawę do realizacji robót zalicza się następujące części: 1. Zbiór dokumentów formalnych - opinie, uzgodnienia, decyzje 2. Projekty i opracowania branżowe szczegółowe, 3. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 4. Spis szczegółowy rysunków i opracowań oraz projektantów znajduje się w poszczególnych częściach dokumentacji projektowej Zgodność robót z dokumentacją techniczną Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy Uczestnicy procesu inwestycyjnego Zamawiający - Inwestor: Narodowa Galeria Sztuki Zachęta Jednostka projektowa: ABA Autorskie Biuro Architektoniczne ul. Żmija 3 p Warszawa Organ nadzoru budowlanego: 7. WYTYCZNE PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH 7.1. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać; a) organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót b) projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy c) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg d) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne e) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ściśle przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 5

6 7.2. Dokumenty budowy Na dokumenty budowy składają się: 1. Dziennik budowy, 2. Inne istotne dokumenty budowy (protokoły, opinie, korespondencja eta). Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie Dokumenty przygotowywane przez wykonawcę w trakcie trwania budowy W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 1. Rysunki robocze, 2. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania, 3. Dokumentacja powykonawcza, Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą przedsięwzięcia i zamawiającego. Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. Dokumenty przygotowywane przez wykonawcę winny być zaakceptowane przez projektanta. Z obowiązku tego można wyłączyć pozycję Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania" Zarządzający realizacją umowy Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności' realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami umowy Materiały i urządzenia Żródła uzyskiwania materiałów i urządzeń Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów i urządzeń. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Kontrola materiałów i urządzeń Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. Atesty materiałów i urządzeń W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. Przechowywanie i składowanie materiałów j urządzeń Wykonawca jest zobowiązany zapewnić żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie płacu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. Stosowanie materiałów zamiennych Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w 6

7 terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy Sprzęt Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody.sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót Transport Wykonawca winien zapoznać się z miejscowymi warunkami komunikacyjnymi i ująć je w trakcie opracowywania planu organizacji robót budowlanych. Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. Przy mchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy Kontrola jakości robót Zasady kontroli jakości robót Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Pobieranie próbek Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający Obmiary robót Ogólne zasady obmiaru robót Uwaga: Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych. Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy Przedmiar Robót należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych Odbiory robót i podstawy płatności Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. W zależności od typu umowy i sposobu finansowania wymagane są odpowiednie dokumenty jakie należy każdorazowo przygotować dla uzyskania potwierdzenia należności i jej wypłaty. Rodzaje tych dokumentów określi zarządzający realizacją umowy. Ponadto procedury związane z odbiorami poszczególnych robót określają specyfikacje szczegółowe. 7

8 7.12. Przepisy związane Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. W wyjątkowych przypadkach można dopuścić stosowanie innych norm i przepisów, na podstawie informacji zarządzającego realizacją umowy. Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione szczegółowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. Najważniejsze z nich to: 1. Ustawa Prawo budowlane, 2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 8

9 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA Opis specyfikacji technicznej należy rozpatrywać łącznie z elementami opracowania projektowego - projektu.*, Opis specyfikacji technicznej należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi elementami opracowania. Wszystkie składniki, materiały i łączniki oraz zasady prowadzenia odpowiednich prac muszą być zgodne z przepisami Polskiego Prawa i wymaganiami odpowiednich norm, a w szczególności zapisów art 10 Prawa Budowlanego. Wykonawca (Kierownik Budowy) ma obowiązek informować Inspektora Nadzoru i Projektanta, jeśli zapisy "Specyfikacji" oraz zaproponowane w projekcie materiały są sprzeczne z wymaganiami Polskiego Prawa (brak dopuszczeń do stosowania w budownictwie, aprobat, certyfikatów, atestów). Wykonawca (Kierownik Budowy) ma obowiązek informować Inspektora Nadzoru i Projektanta, jeśli zapisy "Specyfikacji' oraz zaproponowane w projekcie materiały są sprzeczne z wymaganiami Polskiego Prawa (brak dopuszczeń do stosowania w budownictwie, aprobat, certyfikatów, atestów). Wykonawca ma obowiązek dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie materiału do stosowania w budownictwie inspektorowi Nadzoru przed rozpoczęciem prac (zamówieniem materiału), bądź przed rozpoczęciem rysunków warsztatowych. Lp. Opis 1 d.1.1 Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 20 m 2 d.1.1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 3 d.1.1 Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m 4 d.1.1 Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania konstrukcji drewnianej. 5 d.1.1 Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folią 6 d.1.1 Ostrożne wykucie z muru ( demontaż) krat okiennych i drzwiowych w celu poddania renowacji. 7 d.1.1 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 8 d.1.1 Roboty przygotowawcze - przebadanie tynków zewnętrznych całości Wsp R=0,25 9 d.1.1 Czyszczenie ścian z wystrojami architektonicznymi wraz ze zmyciem myjką pod ciśnieniem 10 d.1.1 Odbicie tynków zewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy cem.- wap. o pow.do 5 m2 - ( przyjęto 3 % powierzchni) 11 d.1.1 Oczyszczanie ścian szczotkami stalowymi w miejscach łatwo dostępnych - powierzchnia do 1 m2 12 d.1.1 Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku prostym cm - zdjęcie farby 13 d.1.1 jw. Cyzelowanie Listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 25 cm) - 14 d.1.1 Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku prostym cm - zdjęcie farby 15 d.1.1 Gzyms o rysunku średnio złożonym (wys.detalu w rzucie do 20 cm) - uzupełnienie ubytków w zniszczonym gzymsie zaprawa mineralna do odtwarzania profili i detalu w tynku np 9

10 Funosil Historic-Putz zużycie 13,50 kg na m2 warstwa gr 10 mm) przyjęto gr ubytków 5 cm. Wsp R= 3,0 i 1,20. przyjęto 5 % powierzchni - gzyms górny, tympanon i nad oknami I pietra 16 d.1.1 jw. Cyzelowanie Listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 20 cm) 17 d.1.1 Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku prostym 8-12 cm - zdjęcie farby - 18 d.1.1 Gzyms o rysunku średnio złożonym (wys.detalu w rzucie do 12 cm) - uzupełnienie ubytków w zniszczonym gzymsie zaprawa mineralna do odtwarzania profili i detalu w tynku np Funosil Historic-Putz zużycie 13,50 kg na m2 warstwa gr 10 mm) przyjęto gr ubytków 5 cm. Wsp R= 3,0 i 1,20. przyjęto 5 % powierzchni, gzyms górny tympanon 19 d.1.1 jw. Cyzelowanie Listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 12 cm) 20 d.1.1 Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku prostym 4-8 cm - zdjęcie farby 21 d.1.1 jw Cyzelowanie Listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 8 cm) - 22 d.1.1 Oczyszczenie kroksztynów o rysunku średnio złożonym i wym. 25x15x15 cm - zdjęcie farby 23 d.1.1 jw. CYZELOWANIE kroksztynów renowacja i konserwacja detali sztukatorskich. Elementy spękane i odspojone miejscowo podklejać emulsją akrylową Primal AC 33, ubytki uzupełnić masami tynkarskimi lub masami gotowymi np firmy Remmers lub Tubag np Funcosill Grobzugmortel i Funcosil Feinzugmortel - firmy Remmers 24 d.1.1 Oczyszczenie zębów ciagłych 8x10x15 cm. 25 d.1.1 jw. cyzelowanie Zęby ciągle do 8x10x15 cm. renowacja i konserwacja detali sztukatorskich. Elementy spękane i odspojone miejscowo podklejać emulsją akrylową Primal AC 33, ubytki uzupełnić masami tynkarskimi lub masami gotowymi np firmy Remmers lub Tubag np Funcosill Grobzugmortel i Funcosil Feinzugmortel - firmy Remmers 26 d.1.1 Oczyszczenie wieńców o rysunku średnio złożonym i śr cm - zdjęcie farby 27 d.1.1 jw. cyzelowanie wieńce o rysunku średnio złożonym o śr.do 100 cm - wykonanie modelu wsp renowacja i konserwacja detali sztukatorskich. Elementy spękane i odspojone miejscowo podklejać emulsją akrylową Primal AC 33, ubytki uzupełnić masami tynkarskimi lub masami gotowymi np firmy Remmers lub Tubag np Funcosill Grobzugmortel i Funcosil Feinzugmortel - firmy Remmers 28 d.1.1 Oczyszczenie głowic jońskich - zdjęcie farby. 29 d.1.1 jw Cyzelowanie Głowic jońskich. renowacja i konserwacja detali sztukatorskich. Elementy spękane i odspojone miejscowo podklejać emulsją akrylową Primal AC 33, ubytki uzupełnić masami tynkarskimi lub masami gotowymi np firmy Remmers lub Tubag np Funcosill Grobzugmortel i Funcosil Feinzugmortel - firmy Remmers 30 d.1.1 Oczyszczenie baz okrągłych pilastrowych o wym. 40x80 cm - zdjęcie farby emulsyjnej 31 d.1.1 jw Cyzelowanie Baz prostokątnych. renowacja i konserwacja detali sztukatorskich. Elementy spękane i odspojone miejscowo podklejać emulsją akrylową Primal AC 33, ubytki uzupełnić masami tynkarskimi lub masami gotowymi np firmy Remmers lub Tubag np Funcosill Grobzugmortel i Funcosil Feinzugmortel - firmy Remmers 32 d.1.1 Oczyszczenie głowic korynckich - zdjęcie farby emulsyjnej 33 d.1.1 jw Cyzelowanie Głowic korynckich. renowacja i konserwacja detali sztukatorskich. Elementy spękane i odspojone miejscowo podklejać emulsją akrylową Primal AC 33, ubytki uzupełnić masami tynkarskimi lub masami gotowymi np firmy Remmers lub Tubag np Funcosill Grobzugmortel i Funcosil Feinzugmortel - firmy Remmers 34 d.1.1 Oczyszczenie konsol i wsporników o rysunku średnio złożonym i wym. 50x20x80 10

11 cm - zdjęcie farby emulsyjnej 35 d.1.1 jw Cyzelowanie konsol.renowacja i konserwacja detali sztukatorskich. Elementy spękane i odspojone miejscow podklejać emulsją akrylową Primal AC 33, ubytki uzupełnić masami tynkarskimi lub masami gotowymi np firmy Remmers lub Tubag np Funcosill Grobzugmortel i Funcosil Feinzugmortel - firmy Remmers 36 d.1.1 Oczyszczenie konsol i wsporników o rysunku średnio złożonym i wym. 70x25x90 cm - zdjęcie farby emulsyjnej 37 d.1.1 jw Cyzelowanie konsol.renowacja i konserwacja detali sztukatorskich. Elementy spękane i odspojone miejscow podklejać emulsją akrylową Primal AC 33, ubytki uzupełnić masami tynkarskimi lub masami gotowymi np firmy Remmers lub Tubag np Funcosill Grobzugmortel i Funcosil Feinzugmortel - firmy Remmers 38 d.1.1 Ozdobny przyczółek tympanonu do renowacji - rzeźby, elementy spękane i odspojone miejscow podklejać emulsją akrylową Primal AC 33, ubytki uzupełnić masami tynkarskimi lub masami gotowymi np firmy Remmers lub Tubag np Funcosill Grobzugmortel i Funcosil Feinzugmortel - firmy Remmers- wyceny dokonać po odbyciu wizji lokalnej na obiekcie 39 d.1.1 Elementy architektoniczne między kolumnami, zwieńczenie 3 sztuk okien I piętra nad wejściem głównym - płaskorzeźby, elementy spękane i odspojone miejscow podklejać emulsją akrylową Primal AC 33, ubytki uzupełnić masami tynkarskimi lub masami gotowymi np firmy Remmers lub Tubag np Funcosill Grobzugmortel i Funcosil Feinzugmortel - firmy Remmers- wyceny dokonać po odbyciu wizji lokalnej na obiekcie 40 d.1.1 Elementy architektoniczne nad oknami I piętra pozostałeokna - architektoniczny dekoracyjny motyw głowy ludzkiej -, elementy spękane i odspojone miejscow podklejać emulsją akrylową Primal AC 33, ubytki uzupełnić masami tynkarskimi lub masami gotowymi np firmy Remmers lub Tubag np Funcosill Grobzugmortel i Funcosil Feinzugmortel - firmy Remmers- wyceny dokonać po odbyciu wizji lokalnej na obiekcie 41 d.1.1 Elementy architektoniczne belkowania napis ARTIBVS złocenie płatkami złota- wyceny dokonać po odbyciu wizji lokalnej na obiekcie 42 d.1.1 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy 43 d.1.1 Wykonanie i montaż podokienników o szer cm z blachy miedzianej 44 d.1.1 Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych o szer.od 25 do 50 cm z blachy miedzianej 45 d.1.1 Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych o szer.ponad 50 cm z blachy miedzianej 46 d.1.1 Wypełnienie szczelin między tynkiem a obróbkami i obróbkami blacharskimi trwale elastyczną np masą poliuretanową PU 150 np firmy Remmers 47 d.1.1 Zabezpieczenie przeciwko ptakom gołębiom - parapety, gzymsy,ogniomur. np firmy ECOPIC np kolce E5B - w miejscach mocno obciążonych ptakami zabezpieczać modelem np. E4 i Ulight B. 48 d.1.1 Odgrzybianie murów z cegły roztwór czyszczący Alkutex BFA Entferner 49 d.1.1 Obrzutka np Remmers Vorspritzmortel _WTA przygotowania podłoża przed nałożeniem tynków renowacyjnych. 50 d.1.1 Uzupełnianie ubytków w tynku - tynk renowacyjny Funcosil 1L Sanierputz - WTA 51 d.1.1 Wygładzenie powierzchni ścian tynk renowacyjny np Funcosil Feinputz - wsp R=1,15 52 d.1.1 (z.vii) Gruntowanie podłoży preparatami np "Funcosil Hydro-Tiefengrunt wsp R=1,70 53 d.1.1 Dwukrotne pomalowanie elewacji ścian z elementami ozdobnymi farbą np Funcosil Historic Lasur. ( do wysokości I piętra tynk z boniami) kolorystyka zgodnie z projektem. 11

12 wsp R = 1,10 i 1,70. M=1,70 54 d.1.1 Mycie okien po robotach malarskich 55 d.1.1 Mycie drzwi 56 d.1.1 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km ( 3 kontenery ) 57 d.1.1 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = d.1.2 renowacja elementów metalowych krat okiennych i drzwiowych wystroju archotektonicznego - prace wykonać zgodnie z zaleceniami zawartymi w programie prac konserwatorskich. 59 d.1.2 renowacja elementów metalowych wystroju archotektonicznego latarnie ozdobne przy zastosowaniu materiałów np firmy Remmers - prace wykonać zgodnie z zaleceniami zawartymi w programie prac konserwatorskich. 60 d.1.2 renowacja elementów mosiężnych zawiasy drzwi, uchwyty poziome, uchwyty pionowe, szyldy zamka- prace wykonać zgodnie z zaleceniami zawartymi w programie prac konserwatorskich. 61 d.1.2 Ponowny montaż krat okiennych i drzwiowych po wykonaniu prac renowacyjnych. 62 d.1.3 Drzwi drewniane dwuskrzydłowe poddane renowacji np przy zastosowaniu materiałów np firmy Remmers o wym 2,10x3,20 pełne 2,10x3,20 szt 2 szklone, 1,40x 2,80 pełne szt 1 63 d.1.4 Wykonanie dwóch nowych baz kolumn z piaskowca - wg projektu 64 d.1.4 Usuwanie z powierzchni kamienia mchów, porostów i glonów - kamień - piaskowiec, roztwór czyszczący np Alkutex BFA Entferner zużycie 0.30 litra na m2 - Wyceny dokonać na pdst projektu i wizji lokalnej 65 d.1.4 Mycie powierzchni roztworami detergentów bez względu na ilość powtórzeń - piaskowiec - Alkutex Fassadenreiniger -Paste - 0,15 kg na m2. - Wyceny dokonać na pdst projektu i wizji lokalnej 66 d.1.4 Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Flek o powierzchni do 10 cm2. Piaskowiec. zaprawa renowacyjna np Funcosil Restauriermortel.dla całego cokołu przyjęto 5 opakowań po 30 kg. - Wyceny dokonać na pdst projektu i wizji lokalnej 67 d.1.4 Podklejanie fleków np Viscacid Expoxi - Bauharz dla całego obiektu około 4 opakowania 1 kg. - Wyceny dokonać na pdst projektu i wizji lokalnej 68 d.1.4 Spoinowanie np Funcosil ECC Fugenmortel wsp R = 0,15 zużcie około 2 kg na m2 - Wyceny dokonać na pdst projektu i wizji lokalnej 69 d.1.4 Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamienia. np Funcosil SL impregnat silikonowy zużycie 0,5 litra na m2 - - Wyceny dokonać na pdst projektu i wizji lokalnej 70 d.1.4 Schody frontowe pokryte płytami granitowymi zostaną przełożone dla montażu pod tymi okładzinami kabli grzewczych. Przed ponownym montażem wykonanie mineralnej warstwy izolacyjnej oraz mocowanie płyt do podłoża specjalmym klejem i wypełnienie szczelin pomiędzy tymi płytami elastyczną i trwałą masą epoksydową np EP Colorfuge firmy Remmers. Boczne ścianki schodów na stykach z płyt z piaskowca powinny posiadać wyrażne szczeliny chroniace piaskowiec przed uszkodzeniami wynikającymi z rozszerzania termicznego płyt granitowych. Po naprawie i wymianie okładzin z piaskowca konieczne jest wypełnienie bardzo szerokich szczelin między elementami granitowymi i piaskowcowymij trwałą masą z elastycznym spoiwem jest zabezpieczenie piaskowca przed glonami i strukturalna impregnacja elementów z piaskowca materiałem hydrofobow - obmiaru i wyceny dokonać wg projektu i po odbyciu wizji lokalnej na budowie -przybliżone wymiary schodów 4*0,35*2,35=3,29m2-4,0*0,15*2,35= 1,410 m2-5*0,60*12,30= 36,90 m2-5*0,15*12,30= 9,225 m2-2,35*0,95*3=6,70 m2. Razem7,53 m2 12

13 SST 01 ROBOTY W ZAKRESIE ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Kod CPV CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego Rmont elewacji budynku Zachęty przy Placu Małachowskiego 3 w Warszawie 1.2. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z robotami rozbiórkowymi i demontażowymi Zakres stosowania SST Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt MATERIAŁY 2.1. Podstawowe materiały - gwoździe budowlane okrągłe, gołe - folia kalandrowana z PCW uplastycznionego - deski iglaste obrzynane mm, kl.l 13

14 3. SPRZĘT 3.1. Podstawowy sprzęt -brak 4. TRANSPORT 4.1. Podstawowe środki transportu -brak 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w SST Wymagania ogólne" Kod CPV , pkt KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST Wymagania ogólne" pkt 6. Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych. 7. OBMIAR ROBÓT 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST Wymagania ogólne" pkt Podstawowe jednostki obmiarowi - m2 skuwanych tynków - m2 oczyszczenia ze starych powłok malarskich ścian - m2 rozbieranych obróbek blacharskich. 14

15 8. ODBIÓR ROBÓT 8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST Wymagania ogólne" pkt PODSTAWA PŁATNOŚCI 9.1. Ogólne zasady podstawy płatności podano w SST Wymagania ogólne" pkt Podstawowe czynności technologiczne będące podstawą płatności oczyszczenia ze starych powłok malarskich ścian rozbieranych obróbek blacharskich. 10. PRZEPISY ZWIĄZANE Nie występują 15

16 SST 02 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU Kod CPV CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego Rmont elewacji budynku Zachęty przy Placu Małachowskiego 3 w Warszawie 1.2. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z robotami w zakresie usuwania gruzu z rozbiórki i złomu z demontażu Zakres stosowania SST Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt MATERIAŁY Nie wymaga się stosowania materiałów do prowadzenia tego typu robót. 16

17 3. SPRZĘT 3.1. Sprzęt do usuwania gruzu Brak przy tego typu robotach. 4. TRANSPORT 4.1. Transport materiałów z rozbiórki Materiał z rozbiórki należy przewozić - samochem samowyładowczy o ład.do 51 - samochodem skrzyniowym o ład.do 5,01 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1. Wykonanie robót usuwania gruzu Usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów rozbiórkowych wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną SST lub zgodnie ze wskazaniami Inspektora nadzoru. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1. Kontrola jakości robót rozbiórkowych Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST Wymagania ogólne" pkt 6. demontażu. Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót usunięcia gruzu z rozbiórki i złomu z 7. OBMIAR ROBÓT 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST "Wymagania ogólne" pkt 8. Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarowa robót związanych z usunięciem gruzu jest: - m3 objętości przewożonego gruzu - szt. kursów samochodu skrzyniowego wywożącego złom z demontażu 17

18 8. ODBIÓR ROBÓT 8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST Wymagania ogólne" pkt PODSTAWA PŁATNOŚCI 9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w SST Wymagania ogólne" pkt Podstawowe czynności technologiczne będące podstawą płatności 1. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 25 km (wywóz gruzu z rozbiórki). 2. Przewóz na odległość 25 km samochodem skrzyniowym o ładowności 3,6-6,01 materiałów sztukowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, 0. PRZEPISY ZWIĄZANE Nie występują - 18

19 SSt 03 Roboty Tynkarskie Rmont elewacji budynku Zachęty przy Placu Małachowskiego 3 w Warszawie 1.1. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TYNKARSKICH Tynki zwykłe Materiały do wykonywania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy Zaprawy budowlane zwykłe" (PN- 90/B-14501) lub aprobat technicznych. Opracowanie precyzuje warunki wykonania tynków zwykłych jednowarstwowych o grubości do 15mm oraz tynków zwykłych warstwowych (wyprawa spodnia gr. do 15mm i wyprawa wierzchnia gr, do 3mm). Do zapraw służących do wykonywania spodnich warstw tynku należy stosować piasek o uziarnieniu do 2mm. Do zapraw przeznaczonych na wierzchnią warstwę tynku o gładkiej nawierzchni stosować piasek o uziarnieniu do I mm. Cement przeznaczony do wykończenia powierzchni tynków powinien być przesiewany w celu usunięcia ewentualnych grudek i skawaleń. Gotowe mieszanki tynkarskie do wykonywania tynków zwykłych powinny odpowiadać zapisom normy Suche mieszanki tynkarskie" (PN-B-10109:1998): - wymagania dotyczące materiałów, wypełniaczy, - okres przydatności do użycia (min. 3miesiące), - czas zachowania właściwości roboczych (0,5h dla spoiw gipsowych, 2h dla spoiw cementowo-wapiennych), - wytrzymałość na ściskanie (po 23 dniach), w zależności od grupy, - zachowana gęstość objętościowa, - zachowany współczynnik przewodzenia ciepła i mrozoodporność, - wielkość skurczu po 28 dniach max. 0,1% Przed rozpoczęciem wykonywania tynków zwykłych należy sprawdzić: - stan przygotowania podłoży, - zakończenie robót stanu surowego, - zakończenie robót instalacyjnych podtynkowych, - osadzenie ościeżnic drzwiowych i okiennych (w zależności od technologii osadzania okieni - decyzję podejmuje inspektor nadzoru), - jakość materiałów. Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać następujących zasad (zgodnie z normą Tynki zwykle. Wymagania... przy odbiorze" PN-70/B10100, punkt3): - zakończenie robót stanu surowego, instalacyjnych itp., - podłoże pod tynk powinno być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność. Sposób przygotowania podłoża zostało określony ww. normie - odpowiednie dobranie marki zaprawy, w zależności od podłoża, charakteru użytkowego, rodzaju tynku (jedno-dwu warstwowy) itp., - tynk na całej powierzchni powinien być ściśle przywiązany do podłoża lub kolejnej warstwy tynku, - tynki powinny być wykonywane w temperaturze powyżej 5 C, pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0 C; dopuszcza się prowadzenie prac przy temperaturach niższych, przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających - decyzja należy do inspektora nadzoru, - świeże tynki powinny być zabezpieczone przed szybkim wyschnięciem, działaniem promieni słonecznych i wiatru.] Przy wysokich temperaturach otoczenia tynki powinno zwilżać się wodą. - należy zachować odpowiednią grubość tynku i jego wygląd, - niedopuszczalne są nierówności, wypryski i spęcznienia, pęknięcia i wykwity oraz zacieki, - powierzchnie oraz krawędzie tynków powinny być jednolite i proste oraz wykonane zgodnie z projektem, - tynki w stykach z powierzchniami inaczej wykończonymi powinny być zabezpieczone przed pęknięciami odcięciem bruzdą o szerokości 2-4mm na całą głębokość tynku, - w miejscach dylatacji należy szczelinę uzupełnić kitem trwale plastycznym, - naroża oraz wszelkie obrzeża tynków powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją (na ostro, łuki itp.). Otynkowane naroża powinny być wykończone systemowymi kształtownikami. Powyższe uwagi odnoszą się do tynków stosowanych zarówno we wnętrzu, jak i na zewnątrz budynku. Przy stosowaniu tynków specjalistycznych należy stosować zapisy i instrukcje producenta materiału. Tynki pocienione Materiały do wykonywania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy Masy tynkarskie... do tynków pocienionych" (PN-B-10106:1997) w przypadku suchych mieszanek lub aprobat technicznych w przypadku mas. Opracowanie precyzuje warunki wykonania tynków pocienionych o grubości od 2 do 8mm. Ze względu na fakturę powierzchni rozróżnia się tynki: - zacierane - otrzymane przez zatarcie pacą lub szczotką wyprawy do uzyskania gładkiej powierzchni lub w przypadku mas zacierających okrągłe ziarna zagłębień w kształcie rowków, - gładzone - otrzymane przez dodatkowe wygładzenie tynku zatartego cykliną o drobnym uziarnieniu, 19

20 - cyklinowane - otrzymane przez przetarcie zatartej warstwy wyprawy pacą rowkową - natryskowe - otrzymane metodą natrysku - wytłaczanie - otrzymane przez modelowanie nałożonej masy, Przy wykonywaniu tynków pocienionych należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta w zakresie przygotowania podłoża, przygotowania masy tynkarskiej oraz sposobu i warunków jej nakładania. Podczas wykonywania robót elewacyjnych należy poddać renowacji, kraty okienne. drzwiowe, ozdobne latarnie,elementy żeliwne i mosiężne stolarki drzwiowej Uzupełnienie tynków zewnętrznych, wygładzenie powierzchni zostanie wykonane w technologii np firmy Remmers. Powyższe roboty zostaną poprzedzone, przebadaniem tynków zewnętrznych przy użyciu młotka tynkarskiego,skuciem odparzonych powierzchni, czyszczeniem ścian z wystrojami architektonicznymi szczotkami,wraz ze zmyciem myjką pod ciśnieniem. Cyzelowaniem wystroi architektonicznych mających na celu usunięcie niedokładności i nierówności i nadanie ostatecznej faktury powierzchni. 20

21 SST ROBOTY MALARSKIE Rmont elewacji budynku Zachęty przy Placu Małachowskiego 3 w Warszawie Techniczne warunki wykonywania robót malarskich Przygotowanie podłoży Roboty malarskie wewnątrz i na zewnątrz budynku wykonywać po zakończeniu wszelkich prac stanu surowego, po wyschnięciu tynków, po montażu okładzin i usunięciu uszkodzeń (jednolite zabarwienie powierzchni naprawianej). Malowanie konstrukcji stalowej - po całkowitym i ostatecznym montażu wszystkich elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych elementów w ścianach (jeśli konstrukcja stalowa wymaga dodatkowego malowania). Przed przystąpieniem do malowania naprawić uszkodzenia powierzchni podłoży i wcześniej naprawianych miejsc. Zaleca się do stosowanie do tego celu zapraw i szpachlówek produkowanych fabrycznie w postaci gotowej do użycia lub w postaci proszkowej do zarabiania wodą bezpośrednio przed użyciem. Należy stosować instrukcje i zalecenia producenta materiału. Powierzchnie podłoży pod malowanie powinny być: - gładkie i równe - bez narostów betonowych, zacieków zaprawy lub mleczka cementowego, kawern. Dopuszcza się pojedyncze wgłębienia do średnicy 5mm i głębokości 4mm dla podłoży betonowych. W zakresie równości obowiązują wymagania jak dla tynków IV kategorii (z wyjątkiem tynków doborowych), - mocne - powierzchniowo nie pylące, nie wykruszające się, bez spękań i rozwarstwień, - czyste - bez plam, zaoliwień, pleśni i zanieczyszczeń kurzem i rdzą, - dojrzałe pod malowanie klejowe, emulsyjne, olejne i z żywic syntetycznych - gotowe po 2-6 tygodniach w zależności od rodzaju farby. Farbami emulsyjnymi i akrylowymi można malować po 7 dniach, - suche. Podłoże betonowe i żelbetowe. Większe ubytki powierzchni, złącza prefabrykatów itp. wypełnić zaprawą cementową co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrzeć do równości. Plamy od zaoliwień zeskrobać, zmyć wodą z detergentem i czystą wodą. Podłoża tynkowe. Naprawić zaprawą i zetrzeć do lica. W przypadku podłoży gipsowych stosować do tego celu zaprawę gipsową (1 dzień przed malowaniem). Dla pozostałych podłoży - zaprawę cementowo-wapienną (14 dni przed malowaniem). Powierzchnie tynku oczyścić i zagruntować. Podłoża gipsowe i z suchego tynku. Wykonać jak wyżej, używając szpachli gipsowych, siatek i taśm. Podłoża z drewna i materiałów drewnopochodnych. Oczyścić z kurzu, tłustych zacieków i plam żywicy. Usunąć drobne wady powierzchni przez za szpachlowanie szpachlówką. Zagruntować gruntem, np. pokostowym. Sęki pokryć roztworem spirytusowym szelaku (10%) lub specjalnym preparatem. Do gruntowania tynków cementowych i cementowo-wapiennych należy używać gotowych preparatów zalecanych przez producenta farby, w zależności od jej rodzaju. W przypadku braku ww. preparatu gruntującego należy używać: - mleko wapienne - pod farby wapienne i kazeinowe, - roztwór szkła potasowego - pod farby krzemianowe, - roztwór mleka wapiennego pod pierwszą warstwę farby klejowej i roztwór szarego mydła (1-3%) pod następne warstwy, pokostem rozcieńczonym benzyną lakierniczą (1:1) -pod wyroby olejne. Do gruntowania podłoży gipsowych i z suchego tynku należy używać gotowych preparatów zalecanych przez producenta farby, w zależności od jej rodzaju. W przypadku braku ww. preparatu gruntującego należy używać: - roztwór kleju kostnego (2,5%) - pod farby klejowe, - gruntu pokostowego, środka silikonowego, rozcieńczoną farbą emulsyjną (1:6) - pod farby emulsyjne. Wykonanie powłok malarskich - zalecenia ogólne Roboty malarskie wykonywać w temperaturze pokojowej (min +5'C). W ciągu doby nie może nastąpić spadek temperatury poniżej 0*C. Optymalna temperatura malowania farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi, wyrobami chemoutwardzalnymi i epoksydowymi wynosi +15"C. Przy malowaniu farbami olejowymi i z żywic syntetycznych temperatura otoczenia powyżej +5"C (z zapisem jw.}. Farbą silikonową można malować w temperaturach wyższych niż -5 C. Należy stosować instrukcje i zalecenia producenta materiału. Roboty na zewnątrz budynku nie powinny być wykonywane w okresie zimowym. W okresie letnim podczas opadów atmosferycznych, intensywnego nasłonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie silnych wiatrów nie należy prowadzić robót malarskich. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych, szczególnie farbami rozpuszczalnikowymi. Obrabiana powierzchnię (powłokę) należy chronić przez okres schnięcia (pomiędzy wykonaniem poszczególnych warstw lub po wykonaniu warstwy wierzchniej) przed wpływem czynników atmosferycznych. Roboty farbami wodnymi, a także wydzielającymi szkodliwe związki dla zdrowia podczas nakładania powłoki - wykonywać w pomieszczeniach o dobrej wentylacji lub pomieszczeniach przewietrzanych. Farby powinny być transportowane i magazynowane w pomieszczeniach o temperaturze minimalne +5'C. Do malowania ręcznego i wałkiem powinno stosować się farby o konsystencji handlowej. Konsystencja farb do malowania natryskowego powinna być rzadsza niż do malowania ręcznego i wałkiem. Do malowania natryskowego farby handlowe powinno się rozcieńczać zgodnie z zaleceniami producenta materiału. Farby wapienne, kazeinowe i krzemianowe należy nakładać pędzlem. Pozostałe - nakładać pędzlem, wałkiem, natryskiem. Przy malowaniu pędzlem ostatnią warstwę powłoki należy wykonać tak, aby kierunek pociągnięć pędzla był prostopadły do ściany z oknem (przy malowaniu sufitu) lub do podłogi (przy malowaniu ściany). Przy powstawaniu usterek powłoki: - ściekanie farby, - plamy i odbarwienia powłoki, - łuszczenie się powłoki, - smugi i zgrubienia, 21

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT remontowych wewnętrznych instalacji elektrycznej i wod-kan oraz pomieszczeń sanitariatów w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA robót remontowych wewnętrznych instalacji elektrycznej i wod-kan oraz pomieszczeń sanitariatów w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE KOD CPV RODZAJ ROBÓT 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu SST 1 - ROBOTY

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PŁYTY GIPSOWO - KARTONOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PŁYTY GIPSOWO - KARTONOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PŁYTY GIPSOWO - KARTONOWE 1. INFORMACJE OGÓLNE. 1.1. Nazwa zamówienia. Niniejsze Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) odnoszą się do wykonania i odbioru robót wykończeniowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 do projektu zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakresie stref pożarowych w Centrum Kongresowym IOR w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20. Kody

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRZECISZOWIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRZECISZOWIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRZECISZOWIE Inwestor: Gmina Przeciszów, ul. Podlesie 1, 32-641 Przeciszów Opracował

Bardziej szczegółowo

SST. 08. ROBOTY MALARSKIE

SST. 08. ROBOTY MALARSKIE SST. 08. ROBOTY MALARSKIE SPIS TREŚCI 1. Przedmiot i zakres specyfikacji...2 1.1. Przedmiot specyfikacji...2 1.2. Zakres stosowania specyfikacji...2 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją...2 1.3.1 Nazwy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Zamierzenie budowlane: Remont trybun stadionu Adres obiektu budowlanego: Baligród, działka nr 705 Inwestor: Gmina Baligród ul. Plac Wolności

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 3 ROBOTY MALARSKIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 3 ROBOTY MALARSKIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 3 ROBOTY MALARSKIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych Przedmiotem niniejszej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT BUDYNKU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 23 W ŁEBIE INWESTOR : OBIEKT : POCZTA POLSKA S.A. PI W GDAŃSKU UL. TARG RAKOWY 7/8 80-940 GDAŃSK BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik nr 8/3 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Wymiana stolarki drzwiowej drewnianej z wiernym odtworzeniem detali architektonicznych drzwi wejściowe do budynku INWESTOR : Administracja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Docieplenie i kolorystyka elewacji ściany południowowschodniej budynku Zespołu Szkół nr 2 w Milanówku przy ul. Wójtowskiej 3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT dla przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Remont chodników na terenie miasta Milanówka INWESTOR: Gmina Milanówek Przygotowała: Elena Niedźwiecka 1

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T część 2

P R Z E D M I A R R O B Ó T część 2 Załącznik nr 5/2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia P R Z E D M I A R R O B Ó T część 2 Opis robót : Renowacja elewacji starej części obiektu B u d o w a : GMINA WOŁCZYN O b i e k t : Budynek

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ Nr sprawy RKI.3410-23/07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty remontowo budowlane w budynku komunalnego przy ul. Rynek 82 w Okuniewie (docieplenie ściany szczytowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Docieplenie i kolorystyka elewacji budynku Szkoła Podstawowa w Dębowej Kłodzie Inwestor: Gmina Dębowa Kłoda 21-211 Dębowa Kłoda

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Podłoża pod posadzki

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Podłoża pod posadzki SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Podłoża pod posadzki SST 10.1 OBIEKT: Budowa Przedszkola nr 10 na os. Kombatantów 22 w Jarosławiu INWESTOR: Gmina Miejska Jarosław ul. Rynek

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR REMONT ELEWACJI ŚWIETLICA WIEJSKA W MIEJSCOWOSCI WARTOWICE 37 59 720 RACIBOROWICE GÓRNE GMINA WARTA

Bardziej szczegółowo

TERMOIZOLACJĘ ŚCIANY OD PODWÓRKA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ Z ZASTOSOWANIEM WARSTWY IZOLACYJNEJ gr. 14 cm ZE STYROPIANU

TERMOIZOLACJĘ ŚCIANY OD PODWÓRKA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ Z ZASTOSOWANIEM WARSTWY IZOLACYJNEJ gr. 14 cm ZE STYROPIANU PRZEWIDUJE: RENOWACJĘ ŚCIANY OD ULICY NARUTOWICZA WG PROGRAMU KONSERWATORSKIEGO TERMOIZOLACJĘ ŚCIANY OD PODWÓRKA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ Z ZASTOSOWANIEM WARSTWY IZOLACYJNEJ gr. 14 cm ZE STYROPIANU 1 1. OKAP

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 1. CZĘŚĆ OGÓLNA a. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku mieszkalnego - Wołosate. b. Przedmiot i zakres robót budowlanych:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Inwestor: Obiekt: Temat : Stadium: SĄD OKRĘGOWY W POZNANIU AL. MARCINKOWSKIEGO 32 60-967 POZNAŃ SĄD REJONOWY W ŚREMIE, ul. Franciszkańska 4 PRACE ELEWACYJNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH DWIE WIATY MAGAZYNOWE, BUDYNEK SOCJALNY ORAZ PRZYŁĄCZ WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ W PADWI NARODOWEJ DZ

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH DWIE WIATY MAGAZYNOWE, BUDYNEK SOCJALNY ORAZ PRZYŁĄCZ WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ W PADWI NARODOWEJ DZ SST 12 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA CPV 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie robót betonowych i żelbetowych,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty kamieniarskie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty kamieniarskie INWESTOR: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Kielce ul. Żeromskiego 5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty kamieniarskie 1.1 Przedmiot SST Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania

Bardziej szczegółowo

Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński, mgr inż. Marcin Paluszyński

Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński, mgr inż. Marcin Paluszyński str/z 1/5 SECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Opracowanie Inwestor Temat Lokalizacja Rodzaj robót Nr arch. opracowania Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01. SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01. POKRYWANIE POWŁOKAMI MALARSKIMI ELEMENTÓW KONSTRUKCJI MOSTOWYCH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY I PRZEDMIAR ROBÓT

KOSZTORYS OFERTOWY I PRZEDMIAR ROBÓT Hydroekspert Biuro Projektów i Usług 01-885 Warszawa ul. A. Fontany 12 lok. 15 KOSZTORYS OFERTOWY I PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Remont części elewacji ponad dachem Budynku Głównego Teatru Narodowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiOR RODZAJ OBIEKTU: Rozbudowa budynku Remizy OSP w Żurowej NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Szerzyny ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 38-246 Szerzyny 521

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót

Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót REMONT III PIĘTRA BUDYNKU NR 6 (KOSZAROWY) W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL.SOBIESKIEGO 36 W TORUNIU INWESTOR: J.W. 4620 12 WOG TORUŃ Ul. Okólna 37 87-100

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAZWA I ADRES OBIEKTU: Budynek Straży Miejskiej w Inowrocławiu ul. Narutowicza 60 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miasto Inowrocław 88-100 Inowrocław ul.

Bardziej szczegółowo

Remont nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach gminnych Gminy Mońki.

Remont nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach gminnych Gminy Mońki. Załącznik nr 6 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Remont nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach gminnych Gminy Mońki. Kod CPV 45 23 31 42-6 roboty w zakresie naprawy dróg SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Roboty Malarskie

Specyfikacja techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Roboty Malarskie Załącznik nr 7a Specyfikacja techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Roboty Malarskie SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1.Przedmiot ST... 3 1.2.Zakres stosowania Specyfikacji... 3 1.3.Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót Plac zabaw "Radosna Szkoła" w miejscowości BORKI gmina Gąbin woj. mazowieckie Opracował: mgr inż. Joanna Domagała 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.04.01 TYNKI CIENKOWARSTWOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.04.01 TYNKI CIENKOWARSTWOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TYNKI CIENKOWARSTWOWE 1. Wstęp 1.1. Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik Nr 4.3-1 Zgodnie z definicjami określonymi w Załączniku III do dyrektywy Unii Europejskiej SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY CIESIELSKIE (Kod CPV

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. 76-200 Słupsk ul. Tuwima 4, PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Remont klatki schodowej ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2.

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. 1 Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18 w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. Branża : ogólnobudowlana Inwestor i Zleceniodawca: Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

SST. 07. ROBOTY DEKARSKIE I BLACHARSKIE

SST. 07. ROBOTY DEKARSKIE I BLACHARSKIE SST. 07. ROBOTY DEKARSKIE I BLACHARSKIE SPIS TREŚCI 1. Przedmiot i zakres specyfikacji...2 1.1. Przedmiot specyfikacji...2 1.2. Zakres stosowania specyfikacji...2 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją...2

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KATEGORIA 45111300-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 11 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...12 1.1.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

OGÓLNA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ARCHILAND Robert Szumski ul. Powstańców Śląskich 140/3 53-315 Wrocław Tel.+48 603 431 343 www.archiland-wroclaw.pl archiland.pl@gmail.com OGÓLNA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NA WYKONANIE: Zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont budynku administracyjnego 75-415 Koszalin, ul. Kościuszki 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przedmiar robót. Remont budynku administracyjnego 75-415 Koszalin, ul. Kościuszki 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przedmiar robót Budowa Inwestor Remont budynku administracyjnego 75-415 Koszalin, ul. Kościuszki 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 75-415 Koszalin, ul. Kościuszki 33 luty.2012

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Nr: 1a/III/ŚW/12-zakres robót w istniejącym budynku

Kosztorys Nr: 1a/III/ŚW/12-zakres robót w istniejącym budynku Inwestor: Gmina Łysomice ul. Warszawska 8 87-148 Łysomice Wykonawca: Zamówienie Publiczne Kosztorys Nr: 1a/III/ŚW/12-zakres robót w istniejącym budynku Nazwa budowy: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świerczynkach

Bardziej szczegółowo

E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE

E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE B u d o w a : SZPITAL POWIATOWY W RYPINIE O b i e k t : REMONT ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO - II-E PIĘTRO A d r e s : RYPIN Data : 2013-04-04 Str: 1 E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE Poz. 1. KNR 401-0348-02-00

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul.

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku ul. Jaracza 18a Nazwa zadania : Remont pom. magazynu książek na poziomie parteru

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

KATEGORIA Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KATEGORIA 45453000-7 Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE (NADPROŻE W ŚCIANIE

Bardziej szczegółowo

ST 08. Kod 45422000 1 ROBOTY CIESIELSKIE

ST 08. Kod 45422000 1 ROBOTY CIESIELSKIE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 08 Kod 45422000 1 ROBOTY CIESIELSKIE 1 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu. Przedmiar jest integralną częścią Dokumentacji Projektowej WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu. Przedmiar jest integralną częścią Dokumentacji Projektowej WYKONAWCA : INWESTOR : Biuro Projektowe mgr inż. Arkadiusz Forysiuk 44-330 Jastrzębie Zdrój, ul. Harcerska 14B NAZWA INWESTYCJI : Remont łazienek- ROBOTY BUDOWLANE - Parter budynku ADRES INWESTYCJI : 44-330 Jastrzebie-Zdrój

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH

SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: REMONT OGRODZENIA DZIAŁKI W Z.S.P. w Złoczewie ZAMAWIAJĄCY : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 98-270 Złoczew ul.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: 1. Wstęp

SPIS TREŚCI: 1. Wstęp ST 02.14. 00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - PODŁOGI WRAZ Z POSADZKAMI (POSADZKI JAKO WIERZCHNIE WARSTWY PODŁOGI) CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian CPV

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa zadania : Roboty malarskie w akademiku UJK w Kielcach Filii w Piotrkowie Tryb.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa zadania : Roboty malarskie w akademiku UJK w Kielcach Filii w Piotrkowie Tryb. Załącznik nr 2 Numer sprawy FDP/2310/20/16 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa zadania : Roboty malarskie w akademiku UJK w Kielcach Filii w Piotrkowie Tryb. Adres obiektu : ul. Słowackiego 114/118 97-300

Bardziej szczegółowo

Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie ul. Sobieskiego 10 Remont sali nr 27 Pracownia Budowlana Specyfikacje techniczne

Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie ul. Sobieskiego 10 Remont sali nr 27 Pracownia Budowlana Specyfikacje techniczne S 03.00 ROBOTY TYNKARSKIE TYNK MOZAIKOWY Zawartość 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Zakres robót objętych ST 1.4. Określenia podstawowe 1.5. Ogólne wymagania

Bardziej szczegółowo

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT Lp. Nazwa działu Od Do 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE 1 21 2 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 22 36 3 ROBOTY TERMORENOWACYJNE 37 49 4 ELEMENTY ZEWNĘTRZNE 50 59-2 - 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik nr 3b do SIWZ ROBOTY BUDOWLANE W DOMU STUDENCKIM SPARTAKUS SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zadanie II Remont schodów zewnętrznych Inwestor: AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO we

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DOTYCZY: REMONT I MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SYRACH Z PRZEZNACZENIEM NA WIEJSKI DOM KULTURY W SYRACH ZAMAWIAJĄCY GMINA KAMIONKA UL.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 8 ROBOTY MALARSKIE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 8 ROBOTY MALARSKIE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 8 ROBOTY MALARSKIE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA POWŁOKI MALARSKIE 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 6 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wymiana drewnianej stolarki okiennej na okna z PCV w budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod Znaku Rodła w Olsztynie ul. Paderewskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SST- 01.00 Roboty rozbiórkowe

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SST- 01.00 Roboty rozbiórkowe SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST- 01.00 Roboty rozbiórkowe Kod CPV 45111300-1- Roboty rozbiórkowe Kod CPV 45111220-6- Roboty w zakresie usuwania gruzu Autor

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 3B/2013

Przedmiar robót 3B/2013 Przedmiar robót 3B/2013 Elewacja północna i zachodnia - etap N+2 Obiekt Ocieplenie budynku Państwowej Szkoły Muzycznej im. M. Karłowicza w Katowicach przy ulicy Teatralnej 16. Kod CPV 45453100-8 - Roboty

Bardziej szczegółowo

ST ROBOTY MALARSKIE CPV

ST ROBOTY MALARSKIE CPV SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST - 2.7 ROBOTY MALARSKIE CPV 45442100-8 1. WSTĘP. 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

WEGNER Rumia, ul. Jantarowa 1 PRZEDMIAR

WEGNER Rumia, ul. Jantarowa 1 PRZEDMIAR WEGNER 8-0 Rumia, ul. Jantarowa Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 5000000-7 Roboty budowlane 500-9 Roboty w zakresie burzenia 50000- Tynkowanie 5000- Izolacja cieplna 500-8 Roboty malarskie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Strona 1 SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYMAGANIA OGÓLNE 3 ROBOTY BUDOWLANE 10 PRZEDMIAR ROBÓT 14 Strona 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGÓLNE Strona 3 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny Obiekt : Modernizacja budynku adiministracyjno-leczniczego Inwestor : Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy WYKONANIE ELEWACJI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁĘCE WIELKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Kosztorys ofertowy WYKONANIE ELEWACJI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁĘCE WIELKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU Kosztorys ofertowy WYKONANIE ELEWACJI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁĘCE WIELKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU Data: 2012-03-01 Budowa: ROBOTY BUDOWLANE Obiekt: BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁĘCE WIELKIEJ Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Przedsiębiorstwo Usługowo-Doradcze S-BUD Jerzy Stadnik

KOSZTORYS ŚLEPY. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory  Przedsiębiorstwo Usługowo-Doradcze S-BUD Jerzy Stadnik Przedsiębiorstwo Usługowo-Doradcze S-BUD Jerzy Stadnik 21-010 Łęczna Ciechanki Krzesimowskie 9 KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SOI Oleśnica SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Konserwacja powłok malarskich pomieszczeń socjalnych, węzłów sanitarnych, klatek schodowych i piwnic w budynkach nr: 4 i 5 w kompleksie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 3. WYMIANA DREWNIANYCH SCHODÓW WEWNĘTRZNYCH KOD CPV 45421000-4

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 3. WYMIANA DREWNIANYCH SCHODÓW WEWNĘTRZNYCH KOD CPV 45421000-4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 3. WYMIANA DREWNIANYCH SCHODÓW WEWNĘTRZNYCH KOD CPV 45421000-4 s t r o n a 1 z 5 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻA POD POSADZKI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻA POD POSADZKI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻA POD POSADZKI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

termomodernizacjaszklolabilawszczyrku1p Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 11755) strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót

termomodernizacjaszklolabilawszczyrku1p Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 11755) strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót Przedmiar robót Budowa: Budynek zespołu szkolno - przedszkolnego,szczyrk Biła, ul.górska 104 Obiekt: Termomodernizacja budynku zespołu szkolno - przedszkolnego - budynek główny Etap I Zamawiający: Urząd

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ELEWACJE TYNKOWE 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2. Materiały

Bardziej szczegółowo

USŁUGI KOSZTORYSOWE I TECHNICZNE W BUDOWNICTWIE GRZEGORZ MARKOWSKI 48-304 NYSA UL. ORZESZKOWEJ 34 PRZEDMIAR ROBÓT. Słownie:

USŁUGI KOSZTORYSOWE I TECHNICZNE W BUDOWNICTWIE GRZEGORZ MARKOWSKI 48-304 NYSA UL. ORZESZKOWEJ 34 PRZEDMIAR ROBÓT. Słownie: USŁUGI KOSZTORYSOWE I TECHNICZNE W BUDOWNICTWIE GRZEGORZ MARKOWSKI 48-304 NYSA UL. ORZESZKOWEJ 34 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : REMONT WIEŻY WROCŁAWSKIEJ W NYSIE - II ETAP ADRES INWESTYCJI : NYSA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Biuro Inżynierskie Krzysztof Łanocha. ul. Wańkowicza 60/12, Wrocław

PRZEDMIAR. Biuro Inżynierskie Krzysztof Łanocha. ul. Wańkowicza 60/12, Wrocław Biuro Inżynierskie Krzysztof Łanocha ul. Wańkowicza 60/12, 54-622 Wrocław PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45410000-4 Tynkowanie 45442100-8 Roboty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 1. WSTĘP... 1 2. MATERIAŁY...

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: PROJEKT ZAMIENNY DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ 81/09 Z DNIA 02.03.2009 NADBUDOWY DACHU NAD ISTNIEJĄCYM BUDYNKIEM URZĘDU GMINY SZULBORZE WIELKIE - ETAP III- TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 1 wg nakładów rzeczowych KNR 4-010104-01-060

1 2 3 4 5 1 wg nakładów rzeczowych KNR 4-010104-01-060 Przedmiar robót Gimnazjum Nr 31- remont dachu, tarasu i sal lekcyjnych (nazwa obiektu, rodzaju robót) Lokalizacja Warszawa ul. Sierakowskiego nr 9 (kod - miejscowość) Lp. Podstawa ustalenia Opis robót

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

ROBOTY ROZBIÓRKOWE (Kod CPV )

ROBOTY ROZBIÓRKOWE (Kod CPV ) Inwestycja: REMONT ZAMKU W NIDZICY OBEJMUJĄCY WYKONANIE ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH BUDYNKU ZAMKU POŁOŻONEGO W NIDZICY Inwestor: GMINA NIDZICA ul. PLAC WOLNOŚCI 1 13-100 NIDZICA Obiekt: ZAMEK NIDZICA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR- ROBOTY MALARSKIE ELEWACJI- budynek adm.-biurowy

PRZEDMIAR- ROBOTY MALARSKIE ELEWACJI- budynek adm.-biurowy PRZEDMIAR- ROBOTY MALARSKIE ELEWACJI- budynek adm.-biurowy 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Roboty malarskie elewacji w budynku administracyjno

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH B TYNKI I GŁADZIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH B TYNKI I GŁADZIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TYNKI I GŁADZIE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 06. ROBOTY MALARSKIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 06. ROBOTY MALARSKIE ST 06. Roboty malarskie 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 06. ROBOTY MALARSKIE ST 06. Roboty malarskie 2 1. WSTĘP. 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :... Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :... Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : ............ KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45453000-7 Roboty remontowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWYCH 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Remont części pomieszczeń w budynku Stacji Limnologicznej Uniwersytetu Gdańskiego, Borucino gm. Stężyca

Przedmiot zamówienia: Remont części pomieszczeń w budynku Stacji Limnologicznej Uniwersytetu Gdańskiego, Borucino gm. Stężyca Przedmiot zamówienia: Remont części pomieszczeń w budynku Stacji Limnologicznej Uniwersytetu Gdańskiego, Borucino gm. Stężyca ST. 3/ /MP/2016 1. Specyfikacja techniczna wykonania robót Kod Klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany rozbudowy szkoły podstawowej w Chłapowie, Chłapowo, ul. Władysławowska 87, dz. nr 319/2 i 319/3

Projekt budowlany rozbudowy szkoły podstawowej w Chłapowie, Chłapowo, ul. Władysławowska 87, dz. nr 319/2 i 319/3 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Projekt budowlany rozbudowy szkoły podstawowej w Chłapowie, 84-120 Chłapowo, ul. Władysławowska 87, dz. nr 319/2 i 319/3 Kod CPV

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót WYMIANA OKIEN.

Przedmiar robót WYMIANA OKIEN. Przedmiar robót Data:2010-03-12 Budowa:KRAKÓW,UL.BALICKA 56 Kody CPV:45000000-7 Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. SST B01 PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY. WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZEŃSTWA, OCHRONY, KONTROLI I ODBIORU.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. SST B01 PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY. WARUNKI WYKONANIA, BEZPIECZEŃSTWA, OCHRONY, KONTROLI I ODBIORU. SST B01 PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZĄCA PRAC BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z ODWILGOCENIEM PIWNICY WIĘZIENNEJ I ODPROWADZENIEM WÓD GRUNTOWYCH Z DRENAŻU WOKÓŁ WIEŻY GRODZKIEJ ZAMKU

Bardziej szczegółowo

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Załącznik nr 10 do SIWZ Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Obiekt: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Adres budowy: ul. Ściegiennego 205; 25-116 Kielce Zamawiający

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1. Nazwa i adres Zamawiającego I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka 98-200 Sieradz, ul. Żwirki i Wigury 3 tel./fax 043 827-14-25 www.lojagiellonczyk.pl e-mail

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ WARSZAWA, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 21/23 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE OGÓLNE ST 001 REMONT POMIESZCZEŃ PISF SPORZADZIŁ: BOGDAN SIERADZKI

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy REMONT ELEWACJI - Pudliszki ul. Fabryczna 25 (ściana południowa i północna)

Kosztorys ofertowy REMONT ELEWACJI - Pudliszki ul. Fabryczna 25 (ściana południowa i północna) Kosztorys ofertowy REMONT ELEWACJI - Pudliszki ul. Fabryczna 25 (ściana południowa i północna) Data: 2015-01-31 Budowa: REMONT ELEWACJI Obiekt: Budynek przy ul. Fabrycznej nr: 25 w Pudliszkach, (ściana

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane. Budowa : Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń bibliotecznych na salę taneczną z pomieszczeniami pomocniczymi

Roboty budowlane. Budowa : Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń bibliotecznych na salę taneczną z pomieszczeniami pomocniczymi STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń bibliotecznych na salę taneczną z pomieszczeniami pomocniczymi

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 454-2 ROBOTY MALARSKIE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 454-2 ROBOTY MALARSKIE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 454-2 ROBOTY MALARSKIE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 139 1.1. Przedmiot SST... 139 1.2. Zakres stosowania... 139 1.3. Określenia podstawowe...

Bardziej szczegółowo

1 KNR Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko. 26,82 m

1 KNR Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko. 26,82 m Książka Przedmiarów Remont części pomieszczeń i wymiana stolarki okiennej w wyróżnionych pomieszczeniach budynku PSSE w Wieluniu ul. POW 14, 98-300 Wieluń 1. Roboty związane z przygotowaniem terenu pod

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 50-375 Wrocław, ul. C. K. Norwida 25 45442100-8 Roboty malarskie 45261920-9 Konserwacja dachów PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

KW - PROJEKT Warszawa, ul. Chełmska 24a/ Białystok, ul. Sokólska 7/19 PRZEDMIAR ROBÓT

KW - PROJEKT Warszawa, ul. Chełmska 24a/ Białystok, ul. Sokólska 7/19 PRZEDMIAR ROBÓT KW - PROJEKT 00-725 Warszawa, ul. Chełmska 24a/4 15-865 Białystok, ul. Sokólska 7/19 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 45443000-4

Bardziej szczegółowo

MOJE BOISKO ORLIK 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO BUDYNKU HALI SPORTOWEJ W BIAŁACZOWIE

MOJE BOISKO ORLIK 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO BUDYNKU HALI SPORTOWEJ W BIAŁACZOWIE MOJE BOISKO ORLIK 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO BUDYNKU HALI SPORTOWEJ W BIAŁACZOWIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr 1/B ROBOTY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Określenie przedmiotu zamówienia DOSTOSOWANIE AWARYJNEGO OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO DO WYMOGÓW NORM I PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH W Teatrze im.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 8, Remont odtworzeniowy balkonów wraz z termomodernizacją ścian Pawilon A, elewacja wschodnia i zachodnia KOSZTORYS OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 8, Remont odtworzeniowy balkonów wraz z termomodernizacją ścian Pawilon A, elewacja wschodnia i zachodnia KOSZTORYS OFERTOWY ZAŁĄCZNIK NR 8, Remont odtworzeniowy balkonów wraz z termomodernizacją ścian Pawilon A, elewacja wschodnia i zachodnia KOSZTORYS OFERTOWY Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn. Wartość 1 45215000-7

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na: Budowie Skateparku na dz. nr ew. 3/35 i 4/1 z obrębu 3-02 w Górze Kalwarii SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D CPV

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D CPV CPV 45232000-2 ŚCIEKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ CPV: Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Gimnazjum Nr 3 im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki 34-500 Zakopane ul. Janosówka 15a SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STOLARKA OKIENNA PCV Opracowanie: MCM Projekt,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT: Nazwa: Adres: Wymiana części drzwi wewnętrznych w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku Komenda Powiatowa

Bardziej szczegółowo