Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych"

Transkrypt

1 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Remont elewacji budynku Zachęty przy Placu Małachowskiego 3 w Warszawie Elewacja Wschodnia. Data opracowania Marzec 2013 r 1

2 Remont elewacji budynku Zachęty przy Placu Małachowskiego 3 w Warszawie SPIS TREŚCI Specyfikacja Techniczna Wymagania Ogólne str 3-8 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 1. Zakres robót str SST 01 Roboty rozbiórkowe str SST 02 Usuwanie gruzu i mat z demontażu str SST 03 Roboty tynkowe (renowacyjne) str SST 04 Malowanie budynku renowacja elem stalowych i stolarki drzwiowej str SST 05 Okładziny kamienne,czyszczenie okładziny str SST 06 Obróbki blacharski str Normy str 34 2

3 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 1.1. Nazwa przedmiotu zamówienia Remont elewacji budynku Zachęty Plac Małachowskiego 3 w Warszawie Lokalizacja ogólna przedsięwzięcia Warszawa Pl Małachowskiego 3 2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych rozwiązań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach przedmiotu zamówienia pod nazwą Renowacja elewacji gmachu Narodowej Galerii Sztuki Zachęta 2.2. Zakres robót budowlanych Zakres poszczególnych robót budowlanych obejmuje: a) remont elewacji 3. PRACE TOWARZYSZĄCE I ROBOTY TYMCZASOWE 3.1. Prace towarzyszące Do prac towarzyszących należą: 1. Opracowanie organizacji robót budowlanych (wytycznych realizacji inwestycji) 2. Opracowanie projektów rozwiązań szczegółowych 3. Inwentaryzacja i dokumentacja powykonawcza Roboty tymczasowe Do grupy robót tymczasowych należą: 1. Roboty związane z organizacją palcu budowy 2. Uporządkowanie terenu budowy NIEZBĘDNE INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 4.1. Organizacja robót budowlanych Na wykonawcy ciąży obowiązek opracowania metod i organizacji robót budowlanych. Prowadzone roboty budowlane nie powinny utrudniać funkcjonowania obiektu oraz ograniczać ruchu osób pracujących i interesantów podczas normalnego dnia pracy. Wykonawca każdorazowo powinien poinformować Zamawiającego o ewentualnych wyłączeniach mediów w budynku (elektryczność, woda, ciepło) i uzyskać stosowne uzgodnienia. W ramach organizacji robót budowlanych należy uwzględnić: a) zaplecze budowy - po uzgodnieniu z Zamawiającym, b) przekazanie terenu budowy - Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy oraz wszelka dokumentację techniczną i dokumentację budowy (zgodnie z ustawą PB) c) ochronę i utrzymanie terenu budowy - Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy, ochronę własności i urządzeń - Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji i urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, d) narady - Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych 4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich W celu zabezpieczenia interesów osób trzecich wykonawca winien szczegółowo przeanalizować warunki prowadzenia robót budowlanych. Do grupy interesów osób trzecich należą: a) funkcjonowanie budynku, b) zabezpieczenie bezpieczeństwa użytkowników budynku, c) zabezpieczenie dróg ewakuacji ludności Ochrona środowiska W ramach ochrony środowiska wykonawca winien przewidzieć następujące elementy: a) prowadzenie robót i utrzymanie zaplecza budowy, aby żadne substancje, śmieci oraz zanieczyszczone płyny nie byty składowane w niedozwolony sposób lub odprowadzane do środowiska, b) stosowanie przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska, c) unikanie działań szkodliwych dla innych jednostek - użytkowników występujących na terenie objętym robotami budowlanymi w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością Warunki bezpieczeństwa pracy Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 3

4 bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Użycie materiałów, które wpływają trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska i personelu. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania, 4.5. Zapiecze dla potrzeb wykonawcy Zgodnie z ustaleniami specyfikacji technicznej wykonawca winien przygotować organizację robót budowlanych, w której ustali zagospodarowanie placu budowy Warunki dotyczące organizacji ruchu Wykonawca uzgodni z zamawiającym zasady dotyczące organizacji ruchu i sposobu dostarczenia materiałów na plac budowy Ogrodzenia Na terenie inwestycji nie ma potrzeby wykonania ogrodzenia budowy Zabezpieczenie chodników i jezdni Zabezpieczone daszkiem ochronnym ulicy od strony Placu Teatralnego i ul Nowy Przejazd a także wejść do budynku od wewnątrz. 4. ZAKRESY ROBÓT BUDOWLANYCH OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA 5.1. Struktura Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Słownik główny opiera się na strukturze drzewa obejmującej kody składające się maksymalnie z dziewięciu cyfr, powiązane ze sformułowaniami, które stanowią opis dostaw, robót budowlanych lub usług tworzących przedmiot zamówienia. Kod numeryczny składa się z 8 cyfr, podzielonych w następujący sposób: - pierwsze dwie cyfry określają działy (XXO0OQOO-Y); - pierwsze trzy cyfry określają grupy (XXXO0O0O-Y); - pierwsze cztery cyfry określają klasy (XXXX0O00-Y); - pierwsze pięć cyfr określa kategorie (XXXXXO00-Y). Każda z ostatnich trzech cyfr zapewnia większy stopień precyzji w ramach każdej kategorii. Dziewiąta cyfra służy do zweryfikowania poprzednich cyfr Zakresy robót budowlanych Roboty remontowe renowacyjne Zewnętrzne czyszczenie budynków Usuwanie warstwy malarskiej Tynkowanie Malowanie budynków O-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe Roboty kamieniarskie Kamieniarskie roboty wykończeniowe Obróbki blacharskie Wznoszenie rusztowań Demontaż rusztowań 6. DEFINICJE I SKRÓTY UŻYTE W SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 6.1. Definicje i skróty Dokumentacja projektowa (techniczna) obejmuje opisy, rysunki, obliczenia i dokumenty formalno - prawne oraz przygotowane przez zamawiającego w czasie trwania procesu inwestycyjnego opracowania uzupełniające te dokumenty. Inspektor nadzoru inwestorskiego - inspektor jest to osoba ustanowiona przez zamawiającego jako jego przedstawiciel upoważniony do pełnienia obowiązków zgodnie z ustawą PB. inwestor - patrz zamawiający. Istotne wymagania oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia użytkowników obiektu budowlanego, jak również wymagania związane z jego wykonaniem, jakie mają spełniać roboty budowlane. Kierownik budowy - zgodnie z ustawą PB. Nadzór autorski są to czynności sprawowane przez autora projektu, polegające na sprawdzaniu zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu możliwości wyprowadzania w razie potrzeby rozwiązań zamiennych, zgodnie z ustawą PB. Niezbędne dopuszczenia to aprobaty techniczne, certyfikaty etc. stanowiące o bezpieczeństwie i zdrowiu użytkowników obiektu budowlanego. Normy oznaczają wymagania techniczne przyjęte przez uznany organ standaryzacyjny w celu powtarzalnego i ciągłego stosowania. Normy europejskie oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy europejskie (EN)* lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. Obiekt budowlany - zgodnie z definicją ustawy PB Oferta wybranego wykonawcy jest to dokument przedłożony zamawiającemu przez wykonawcę w czasie postępowania w sprawie zamówienia publicznego, stanowiący integralną część umowy. Projektant - zgodnie z ustawą PB. Roboty budowlane - roboty należy przez to rozumieć wykonanie robót budowlanych w zakresie podanym w dokumentacji 4

5 projektowej i specyfikacjach technicznych, ponadto pojęcie określone w ustawie PB. Rozwiązania systemowe to grupa rozwiązań technicznych (materiały, systemy budowlane, rozwiązania projektowe), których nie można opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Rozwiązania równoważne to grupa rozwiązań zastępczych odpowiadających określonym w specyfikacji technicznej rozwiązaniom systemowym, odpowiadająca im jakościowo pod względem jakościowym i technicznym. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót jest to zbiór dokumentów, zwanych dalej specyfikacjami technicznymi, określających zasady wykonania i odbioru robót w sposób pozwalający na osiągnięcie ich wymaganej jakości. Teren budowy jest to teren niezbędny do realizacji robót, pojęcie określone w ustawie PB. Umowa jest to umowa zawarta pomiędzy zamawiającym i wykonawcą o wykonanie robót budowlanych w zamówieniu publicznym. Wykonawca jest to strona umowy w sprawie zamówienia publicznego, która realizuje roboty budowlane. Zamawiający jest to strona umowy w sprawie zamówienia publicznego, która dokonała wyboru oferty wykonawcy. W rozumieniu ustawy Prawo budowlane zamawiający jest inwestorem. Zamawiający może ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego oraz osobę zarządzającą realizacją umowy". Zarządzający realizacja umowy jest to osoba prawna lub fizyczna, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym mu pełnomocnictwie. Skróty BIOZ - Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia CPV - Wspólny słownik zamówień OST - Ogólna specyfikacja techniczna PB - ustawa Prawo budowlane PN - Polska norma PZP - ustawa Prawo zamówień publicznych SiWZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia SST - Szczegółowa specyfikacja techniczna 6.2. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji robót W skład dokumentacji projektowej (technicznej) określającej przedmiot zamówienia i stanowiącej podstawę do realizacji robót zalicza się następujące części: 1. Zbiór dokumentów formalnych - opinie, uzgodnienia, decyzje 2. Projekty i opracowania branżowe szczegółowe, 3. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 4. Spis szczegółowy rysunków i opracowań oraz projektantów znajduje się w poszczególnych częściach dokumentacji projektowej Zgodność robót z dokumentacją techniczną Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy Uczestnicy procesu inwestycyjnego Zamawiający - Inwestor: Narodowa Galeria Sztuki Zachęta Jednostka projektowa: ABA Autorskie Biuro Architektoniczne ul. Żmija 3 p Warszawa Organ nadzoru budowlanego: 7. WYTYCZNE PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH 7.1. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać; a) organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót b) projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy c) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg d) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne e) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ściśle przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 5

6 7.2. Dokumenty budowy Na dokumenty budowy składają się: 1. Dziennik budowy, 2. Inne istotne dokumenty budowy (protokoły, opinie, korespondencja eta). Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie Dokumenty przygotowywane przez wykonawcę w trakcie trwania budowy W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 1. Rysunki robocze, 2. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania, 3. Dokumentacja powykonawcza, Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą przedsięwzięcia i zamawiającego. Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. Dokumenty przygotowywane przez wykonawcę winny być zaakceptowane przez projektanta. Z obowiązku tego można wyłączyć pozycję Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania" Zarządzający realizacją umowy Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności' realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami umowy Materiały i urządzenia Żródła uzyskiwania materiałów i urządzeń Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów i urządzeń. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Kontrola materiałów i urządzeń Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. Atesty materiałów i urządzeń W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. Przechowywanie i składowanie materiałów j urządzeń Wykonawca jest zobowiązany zapewnić żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie płacu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. Stosowanie materiałów zamiennych Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w 6

7 terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy Sprzęt Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody.sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót Transport Wykonawca winien zapoznać się z miejscowymi warunkami komunikacyjnymi i ująć je w trakcie opracowywania planu organizacji robót budowlanych. Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. Przy mchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy Kontrola jakości robót Zasady kontroli jakości robót Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Pobieranie próbek Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający Obmiary robót Ogólne zasady obmiaru robót Uwaga: Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych. Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy Przedmiar Robót należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych Odbiory robót i podstawy płatności Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. W zależności od typu umowy i sposobu finansowania wymagane są odpowiednie dokumenty jakie należy każdorazowo przygotować dla uzyskania potwierdzenia należności i jej wypłaty. Rodzaje tych dokumentów określi zarządzający realizacją umowy. Ponadto procedury związane z odbiorami poszczególnych robót określają specyfikacje szczegółowe. 7

8 7.12. Przepisy związane Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. W wyjątkowych przypadkach można dopuścić stosowanie innych norm i przepisów, na podstawie informacji zarządzającego realizacją umowy. Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione szczegółowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. Najważniejsze z nich to: 1. Ustawa Prawo budowlane, 2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 8

9 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA Opis specyfikacji technicznej należy rozpatrywać łącznie z elementami opracowania projektowego - projektu.*, Opis specyfikacji technicznej należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi elementami opracowania. Wszystkie składniki, materiały i łączniki oraz zasady prowadzenia odpowiednich prac muszą być zgodne z przepisami Polskiego Prawa i wymaganiami odpowiednich norm, a w szczególności zapisów art 10 Prawa Budowlanego. Wykonawca (Kierownik Budowy) ma obowiązek informować Inspektora Nadzoru i Projektanta, jeśli zapisy "Specyfikacji" oraz zaproponowane w projekcie materiały są sprzeczne z wymaganiami Polskiego Prawa (brak dopuszczeń do stosowania w budownictwie, aprobat, certyfikatów, atestów). Wykonawca (Kierownik Budowy) ma obowiązek informować Inspektora Nadzoru i Projektanta, jeśli zapisy "Specyfikacji' oraz zaproponowane w projekcie materiały są sprzeczne z wymaganiami Polskiego Prawa (brak dopuszczeń do stosowania w budownictwie, aprobat, certyfikatów, atestów). Wykonawca ma obowiązek dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie materiału do stosowania w budownictwie inspektorowi Nadzoru przed rozpoczęciem prac (zamówieniem materiału), bądź przed rozpoczęciem rysunków warsztatowych. Lp. Opis 1 d.1.1 Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 20 m 2 d.1.1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 3 d.1.1 Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m 4 d.1.1 Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania konstrukcji drewnianej. 5 d.1.1 Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folią 6 d.1.1 Ostrożne wykucie z muru ( demontaż) krat okiennych i drzwiowych w celu poddania renowacji. 7 d.1.1 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 8 d.1.1 Roboty przygotowawcze - przebadanie tynków zewnętrznych całości Wsp R=0,25 9 d.1.1 Czyszczenie ścian z wystrojami architektonicznymi wraz ze zmyciem myjką pod ciśnieniem 10 d.1.1 Odbicie tynków zewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy cem.- wap. o pow.do 5 m2 - ( przyjęto 3 % powierzchni) 11 d.1.1 Oczyszczanie ścian szczotkami stalowymi w miejscach łatwo dostępnych - powierzchnia do 1 m2 12 d.1.1 Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku prostym cm - zdjęcie farby 13 d.1.1 jw. Cyzelowanie Listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 25 cm) - 14 d.1.1 Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku prostym cm - zdjęcie farby 15 d.1.1 Gzyms o rysunku średnio złożonym (wys.detalu w rzucie do 20 cm) - uzupełnienie ubytków w zniszczonym gzymsie zaprawa mineralna do odtwarzania profili i detalu w tynku np 9

10 Funosil Historic-Putz zużycie 13,50 kg na m2 warstwa gr 10 mm) przyjęto gr ubytków 5 cm. Wsp R= 3,0 i 1,20. przyjęto 5 % powierzchni - gzyms górny, tympanon i nad oknami I pietra 16 d.1.1 jw. Cyzelowanie Listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 20 cm) 17 d.1.1 Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku prostym 8-12 cm - zdjęcie farby - 18 d.1.1 Gzyms o rysunku średnio złożonym (wys.detalu w rzucie do 12 cm) - uzupełnienie ubytków w zniszczonym gzymsie zaprawa mineralna do odtwarzania profili i detalu w tynku np Funosil Historic-Putz zużycie 13,50 kg na m2 warstwa gr 10 mm) przyjęto gr ubytków 5 cm. Wsp R= 3,0 i 1,20. przyjęto 5 % powierzchni, gzyms górny tympanon 19 d.1.1 jw. Cyzelowanie Listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 12 cm) 20 d.1.1 Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku prostym 4-8 cm - zdjęcie farby 21 d.1.1 jw Cyzelowanie Listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 8 cm) - 22 d.1.1 Oczyszczenie kroksztynów o rysunku średnio złożonym i wym. 25x15x15 cm - zdjęcie farby 23 d.1.1 jw. CYZELOWANIE kroksztynów renowacja i konserwacja detali sztukatorskich. Elementy spękane i odspojone miejscowo podklejać emulsją akrylową Primal AC 33, ubytki uzupełnić masami tynkarskimi lub masami gotowymi np firmy Remmers lub Tubag np Funcosill Grobzugmortel i Funcosil Feinzugmortel - firmy Remmers 24 d.1.1 Oczyszczenie zębów ciagłych 8x10x15 cm. 25 d.1.1 jw. cyzelowanie Zęby ciągle do 8x10x15 cm. renowacja i konserwacja detali sztukatorskich. Elementy spękane i odspojone miejscowo podklejać emulsją akrylową Primal AC 33, ubytki uzupełnić masami tynkarskimi lub masami gotowymi np firmy Remmers lub Tubag np Funcosill Grobzugmortel i Funcosil Feinzugmortel - firmy Remmers 26 d.1.1 Oczyszczenie wieńców o rysunku średnio złożonym i śr cm - zdjęcie farby 27 d.1.1 jw. cyzelowanie wieńce o rysunku średnio złożonym o śr.do 100 cm - wykonanie modelu wsp renowacja i konserwacja detali sztukatorskich. Elementy spękane i odspojone miejscowo podklejać emulsją akrylową Primal AC 33, ubytki uzupełnić masami tynkarskimi lub masami gotowymi np firmy Remmers lub Tubag np Funcosill Grobzugmortel i Funcosil Feinzugmortel - firmy Remmers 28 d.1.1 Oczyszczenie głowic jońskich - zdjęcie farby. 29 d.1.1 jw Cyzelowanie Głowic jońskich. renowacja i konserwacja detali sztukatorskich. Elementy spękane i odspojone miejscowo podklejać emulsją akrylową Primal AC 33, ubytki uzupełnić masami tynkarskimi lub masami gotowymi np firmy Remmers lub Tubag np Funcosill Grobzugmortel i Funcosil Feinzugmortel - firmy Remmers 30 d.1.1 Oczyszczenie baz okrągłych pilastrowych o wym. 40x80 cm - zdjęcie farby emulsyjnej 31 d.1.1 jw Cyzelowanie Baz prostokątnych. renowacja i konserwacja detali sztukatorskich. Elementy spękane i odspojone miejscowo podklejać emulsją akrylową Primal AC 33, ubytki uzupełnić masami tynkarskimi lub masami gotowymi np firmy Remmers lub Tubag np Funcosill Grobzugmortel i Funcosil Feinzugmortel - firmy Remmers 32 d.1.1 Oczyszczenie głowic korynckich - zdjęcie farby emulsyjnej 33 d.1.1 jw Cyzelowanie Głowic korynckich. renowacja i konserwacja detali sztukatorskich. Elementy spękane i odspojone miejscowo podklejać emulsją akrylową Primal AC 33, ubytki uzupełnić masami tynkarskimi lub masami gotowymi np firmy Remmers lub Tubag np Funcosill Grobzugmortel i Funcosil Feinzugmortel - firmy Remmers 34 d.1.1 Oczyszczenie konsol i wsporników o rysunku średnio złożonym i wym. 50x20x80 10

11 cm - zdjęcie farby emulsyjnej 35 d.1.1 jw Cyzelowanie konsol.renowacja i konserwacja detali sztukatorskich. Elementy spękane i odspojone miejscow podklejać emulsją akrylową Primal AC 33, ubytki uzupełnić masami tynkarskimi lub masami gotowymi np firmy Remmers lub Tubag np Funcosill Grobzugmortel i Funcosil Feinzugmortel - firmy Remmers 36 d.1.1 Oczyszczenie konsol i wsporników o rysunku średnio złożonym i wym. 70x25x90 cm - zdjęcie farby emulsyjnej 37 d.1.1 jw Cyzelowanie konsol.renowacja i konserwacja detali sztukatorskich. Elementy spękane i odspojone miejscow podklejać emulsją akrylową Primal AC 33, ubytki uzupełnić masami tynkarskimi lub masami gotowymi np firmy Remmers lub Tubag np Funcosill Grobzugmortel i Funcosil Feinzugmortel - firmy Remmers 38 d.1.1 Ozdobny przyczółek tympanonu do renowacji - rzeźby, elementy spękane i odspojone miejscow podklejać emulsją akrylową Primal AC 33, ubytki uzupełnić masami tynkarskimi lub masami gotowymi np firmy Remmers lub Tubag np Funcosill Grobzugmortel i Funcosil Feinzugmortel - firmy Remmers- wyceny dokonać po odbyciu wizji lokalnej na obiekcie 39 d.1.1 Elementy architektoniczne między kolumnami, zwieńczenie 3 sztuk okien I piętra nad wejściem głównym - płaskorzeźby, elementy spękane i odspojone miejscow podklejać emulsją akrylową Primal AC 33, ubytki uzupełnić masami tynkarskimi lub masami gotowymi np firmy Remmers lub Tubag np Funcosill Grobzugmortel i Funcosil Feinzugmortel - firmy Remmers- wyceny dokonać po odbyciu wizji lokalnej na obiekcie 40 d.1.1 Elementy architektoniczne nad oknami I piętra pozostałeokna - architektoniczny dekoracyjny motyw głowy ludzkiej -, elementy spękane i odspojone miejscow podklejać emulsją akrylową Primal AC 33, ubytki uzupełnić masami tynkarskimi lub masami gotowymi np firmy Remmers lub Tubag np Funcosill Grobzugmortel i Funcosil Feinzugmortel - firmy Remmers- wyceny dokonać po odbyciu wizji lokalnej na obiekcie 41 d.1.1 Elementy architektoniczne belkowania napis ARTIBVS złocenie płatkami złota- wyceny dokonać po odbyciu wizji lokalnej na obiekcie 42 d.1.1 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy 43 d.1.1 Wykonanie i montaż podokienników o szer cm z blachy miedzianej 44 d.1.1 Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych o szer.od 25 do 50 cm z blachy miedzianej 45 d.1.1 Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych o szer.ponad 50 cm z blachy miedzianej 46 d.1.1 Wypełnienie szczelin między tynkiem a obróbkami i obróbkami blacharskimi trwale elastyczną np masą poliuretanową PU 150 np firmy Remmers 47 d.1.1 Zabezpieczenie przeciwko ptakom gołębiom - parapety, gzymsy,ogniomur. np firmy ECOPIC np kolce E5B - w miejscach mocno obciążonych ptakami zabezpieczać modelem np. E4 i Ulight B. 48 d.1.1 Odgrzybianie murów z cegły roztwór czyszczący Alkutex BFA Entferner 49 d.1.1 Obrzutka np Remmers Vorspritzmortel _WTA przygotowania podłoża przed nałożeniem tynków renowacyjnych. 50 d.1.1 Uzupełnianie ubytków w tynku - tynk renowacyjny Funcosil 1L Sanierputz - WTA 51 d.1.1 Wygładzenie powierzchni ścian tynk renowacyjny np Funcosil Feinputz - wsp R=1,15 52 d.1.1 (z.vii) Gruntowanie podłoży preparatami np "Funcosil Hydro-Tiefengrunt wsp R=1,70 53 d.1.1 Dwukrotne pomalowanie elewacji ścian z elementami ozdobnymi farbą np Funcosil Historic Lasur. ( do wysokości I piętra tynk z boniami) kolorystyka zgodnie z projektem. 11

12 wsp R = 1,10 i 1,70. M=1,70 54 d.1.1 Mycie okien po robotach malarskich 55 d.1.1 Mycie drzwi 56 d.1.1 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km ( 3 kontenery ) 57 d.1.1 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = d.1.2 renowacja elementów metalowych krat okiennych i drzwiowych wystroju archotektonicznego - prace wykonać zgodnie z zaleceniami zawartymi w programie prac konserwatorskich. 59 d.1.2 renowacja elementów metalowych wystroju archotektonicznego latarnie ozdobne przy zastosowaniu materiałów np firmy Remmers - prace wykonać zgodnie z zaleceniami zawartymi w programie prac konserwatorskich. 60 d.1.2 renowacja elementów mosiężnych zawiasy drzwi, uchwyty poziome, uchwyty pionowe, szyldy zamka- prace wykonać zgodnie z zaleceniami zawartymi w programie prac konserwatorskich. 61 d.1.2 Ponowny montaż krat okiennych i drzwiowych po wykonaniu prac renowacyjnych. 62 d.1.3 Drzwi drewniane dwuskrzydłowe poddane renowacji np przy zastosowaniu materiałów np firmy Remmers o wym 2,10x3,20 pełne 2,10x3,20 szt 2 szklone, 1,40x 2,80 pełne szt 1 63 d.1.4 Wykonanie dwóch nowych baz kolumn z piaskowca - wg projektu 64 d.1.4 Usuwanie z powierzchni kamienia mchów, porostów i glonów - kamień - piaskowiec, roztwór czyszczący np Alkutex BFA Entferner zużycie 0.30 litra na m2 - Wyceny dokonać na pdst projektu i wizji lokalnej 65 d.1.4 Mycie powierzchni roztworami detergentów bez względu na ilość powtórzeń - piaskowiec - Alkutex Fassadenreiniger -Paste - 0,15 kg na m2. - Wyceny dokonać na pdst projektu i wizji lokalnej 66 d.1.4 Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Flek o powierzchni do 10 cm2. Piaskowiec. zaprawa renowacyjna np Funcosil Restauriermortel.dla całego cokołu przyjęto 5 opakowań po 30 kg. - Wyceny dokonać na pdst projektu i wizji lokalnej 67 d.1.4 Podklejanie fleków np Viscacid Expoxi - Bauharz dla całego obiektu około 4 opakowania 1 kg. - Wyceny dokonać na pdst projektu i wizji lokalnej 68 d.1.4 Spoinowanie np Funcosil ECC Fugenmortel wsp R = 0,15 zużcie około 2 kg na m2 - Wyceny dokonać na pdst projektu i wizji lokalnej 69 d.1.4 Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamienia. np Funcosil SL impregnat silikonowy zużycie 0,5 litra na m2 - - Wyceny dokonać na pdst projektu i wizji lokalnej 70 d.1.4 Schody frontowe pokryte płytami granitowymi zostaną przełożone dla montażu pod tymi okładzinami kabli grzewczych. Przed ponownym montażem wykonanie mineralnej warstwy izolacyjnej oraz mocowanie płyt do podłoża specjalmym klejem i wypełnienie szczelin pomiędzy tymi płytami elastyczną i trwałą masą epoksydową np EP Colorfuge firmy Remmers. Boczne ścianki schodów na stykach z płyt z piaskowca powinny posiadać wyrażne szczeliny chroniace piaskowiec przed uszkodzeniami wynikającymi z rozszerzania termicznego płyt granitowych. Po naprawie i wymianie okładzin z piaskowca konieczne jest wypełnienie bardzo szerokich szczelin między elementami granitowymi i piaskowcowymij trwałą masą z elastycznym spoiwem jest zabezpieczenie piaskowca przed glonami i strukturalna impregnacja elementów z piaskowca materiałem hydrofobow - obmiaru i wyceny dokonać wg projektu i po odbyciu wizji lokalnej na budowie -przybliżone wymiary schodów 4*0,35*2,35=3,29m2-4,0*0,15*2,35= 1,410 m2-5*0,60*12,30= 36,90 m2-5*0,15*12,30= 9,225 m2-2,35*0,95*3=6,70 m2. Razem7,53 m2 12

13 SST 01 ROBOTY W ZAKRESIE ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Kod CPV CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego Rmont elewacji budynku Zachęty przy Placu Małachowskiego 3 w Warszawie 1.2. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z robotami rozbiórkowymi i demontażowymi Zakres stosowania SST Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt MATERIAŁY 2.1. Podstawowe materiały - gwoździe budowlane okrągłe, gołe - folia kalandrowana z PCW uplastycznionego - deski iglaste obrzynane mm, kl.l 13

14 3. SPRZĘT 3.1. Podstawowy sprzęt -brak 4. TRANSPORT 4.1. Podstawowe środki transportu -brak 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w SST Wymagania ogólne" Kod CPV , pkt KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST Wymagania ogólne" pkt 6. Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych. 7. OBMIAR ROBÓT 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST Wymagania ogólne" pkt Podstawowe jednostki obmiarowi - m2 skuwanych tynków - m2 oczyszczenia ze starych powłok malarskich ścian - m2 rozbieranych obróbek blacharskich. 14

15 8. ODBIÓR ROBÓT 8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST Wymagania ogólne" pkt PODSTAWA PŁATNOŚCI 9.1. Ogólne zasady podstawy płatności podano w SST Wymagania ogólne" pkt Podstawowe czynności technologiczne będące podstawą płatności oczyszczenia ze starych powłok malarskich ścian rozbieranych obróbek blacharskich. 10. PRZEPISY ZWIĄZANE Nie występują 15

16 SST 02 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU Kod CPV CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego Rmont elewacji budynku Zachęty przy Placu Małachowskiego 3 w Warszawie 1.2. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z robotami w zakresie usuwania gruzu z rozbiórki i złomu z demontażu Zakres stosowania SST Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt MATERIAŁY Nie wymaga się stosowania materiałów do prowadzenia tego typu robót. 16

17 3. SPRZĘT 3.1. Sprzęt do usuwania gruzu Brak przy tego typu robotach. 4. TRANSPORT 4.1. Transport materiałów z rozbiórki Materiał z rozbiórki należy przewozić - samochem samowyładowczy o ład.do 51 - samochodem skrzyniowym o ład.do 5,01 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1. Wykonanie robót usuwania gruzu Usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów rozbiórkowych wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną SST lub zgodnie ze wskazaniami Inspektora nadzoru. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1. Kontrola jakości robót rozbiórkowych Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST Wymagania ogólne" pkt 6. demontażu. Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót usunięcia gruzu z rozbiórki i złomu z 7. OBMIAR ROBÓT 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST "Wymagania ogólne" pkt 8. Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarowa robót związanych z usunięciem gruzu jest: - m3 objętości przewożonego gruzu - szt. kursów samochodu skrzyniowego wywożącego złom z demontażu 17

18 8. ODBIÓR ROBÓT 8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST Wymagania ogólne" pkt PODSTAWA PŁATNOŚCI 9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w SST Wymagania ogólne" pkt Podstawowe czynności technologiczne będące podstawą płatności 1. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 25 km (wywóz gruzu z rozbiórki). 2. Przewóz na odległość 25 km samochodem skrzyniowym o ładowności 3,6-6,01 materiałów sztukowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, 0. PRZEPISY ZWIĄZANE Nie występują - 18

19 SSt 03 Roboty Tynkarskie Rmont elewacji budynku Zachęty przy Placu Małachowskiego 3 w Warszawie 1.1. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TYNKARSKICH Tynki zwykłe Materiały do wykonywania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy Zaprawy budowlane zwykłe" (PN- 90/B-14501) lub aprobat technicznych. Opracowanie precyzuje warunki wykonania tynków zwykłych jednowarstwowych o grubości do 15mm oraz tynków zwykłych warstwowych (wyprawa spodnia gr. do 15mm i wyprawa wierzchnia gr, do 3mm). Do zapraw służących do wykonywania spodnich warstw tynku należy stosować piasek o uziarnieniu do 2mm. Do zapraw przeznaczonych na wierzchnią warstwę tynku o gładkiej nawierzchni stosować piasek o uziarnieniu do I mm. Cement przeznaczony do wykończenia powierzchni tynków powinien być przesiewany w celu usunięcia ewentualnych grudek i skawaleń. Gotowe mieszanki tynkarskie do wykonywania tynków zwykłych powinny odpowiadać zapisom normy Suche mieszanki tynkarskie" (PN-B-10109:1998): - wymagania dotyczące materiałów, wypełniaczy, - okres przydatności do użycia (min. 3miesiące), - czas zachowania właściwości roboczych (0,5h dla spoiw gipsowych, 2h dla spoiw cementowo-wapiennych), - wytrzymałość na ściskanie (po 23 dniach), w zależności od grupy, - zachowana gęstość objętościowa, - zachowany współczynnik przewodzenia ciepła i mrozoodporność, - wielkość skurczu po 28 dniach max. 0,1% Przed rozpoczęciem wykonywania tynków zwykłych należy sprawdzić: - stan przygotowania podłoży, - zakończenie robót stanu surowego, - zakończenie robót instalacyjnych podtynkowych, - osadzenie ościeżnic drzwiowych i okiennych (w zależności od technologii osadzania okieni - decyzję podejmuje inspektor nadzoru), - jakość materiałów. Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać następujących zasad (zgodnie z normą Tynki zwykle. Wymagania... przy odbiorze" PN-70/B10100, punkt3): - zakończenie robót stanu surowego, instalacyjnych itp., - podłoże pod tynk powinno być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność. Sposób przygotowania podłoża zostało określony ww. normie - odpowiednie dobranie marki zaprawy, w zależności od podłoża, charakteru użytkowego, rodzaju tynku (jedno-dwu warstwowy) itp., - tynk na całej powierzchni powinien być ściśle przywiązany do podłoża lub kolejnej warstwy tynku, - tynki powinny być wykonywane w temperaturze powyżej 5 C, pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0 C; dopuszcza się prowadzenie prac przy temperaturach niższych, przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających - decyzja należy do inspektora nadzoru, - świeże tynki powinny być zabezpieczone przed szybkim wyschnięciem, działaniem promieni słonecznych i wiatru.] Przy wysokich temperaturach otoczenia tynki powinno zwilżać się wodą. - należy zachować odpowiednią grubość tynku i jego wygląd, - niedopuszczalne są nierówności, wypryski i spęcznienia, pęknięcia i wykwity oraz zacieki, - powierzchnie oraz krawędzie tynków powinny być jednolite i proste oraz wykonane zgodnie z projektem, - tynki w stykach z powierzchniami inaczej wykończonymi powinny być zabezpieczone przed pęknięciami odcięciem bruzdą o szerokości 2-4mm na całą głębokość tynku, - w miejscach dylatacji należy szczelinę uzupełnić kitem trwale plastycznym, - naroża oraz wszelkie obrzeża tynków powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją (na ostro, łuki itp.). Otynkowane naroża powinny być wykończone systemowymi kształtownikami. Powyższe uwagi odnoszą się do tynków stosowanych zarówno we wnętrzu, jak i na zewnątrz budynku. Przy stosowaniu tynków specjalistycznych należy stosować zapisy i instrukcje producenta materiału. Tynki pocienione Materiały do wykonywania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy Masy tynkarskie... do tynków pocienionych" (PN-B-10106:1997) w przypadku suchych mieszanek lub aprobat technicznych w przypadku mas. Opracowanie precyzuje warunki wykonania tynków pocienionych o grubości od 2 do 8mm. Ze względu na fakturę powierzchni rozróżnia się tynki: - zacierane - otrzymane przez zatarcie pacą lub szczotką wyprawy do uzyskania gładkiej powierzchni lub w przypadku mas zacierających okrągłe ziarna zagłębień w kształcie rowków, - gładzone - otrzymane przez dodatkowe wygładzenie tynku zatartego cykliną o drobnym uziarnieniu, 19

20 - cyklinowane - otrzymane przez przetarcie zatartej warstwy wyprawy pacą rowkową - natryskowe - otrzymane metodą natrysku - wytłaczanie - otrzymane przez modelowanie nałożonej masy, Przy wykonywaniu tynków pocienionych należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta w zakresie przygotowania podłoża, przygotowania masy tynkarskiej oraz sposobu i warunków jej nakładania. Podczas wykonywania robót elewacyjnych należy poddać renowacji, kraty okienne. drzwiowe, ozdobne latarnie,elementy żeliwne i mosiężne stolarki drzwiowej Uzupełnienie tynków zewnętrznych, wygładzenie powierzchni zostanie wykonane w technologii np firmy Remmers. Powyższe roboty zostaną poprzedzone, przebadaniem tynków zewnętrznych przy użyciu młotka tynkarskiego,skuciem odparzonych powierzchni, czyszczeniem ścian z wystrojami architektonicznymi szczotkami,wraz ze zmyciem myjką pod ciśnieniem. Cyzelowaniem wystroi architektonicznych mających na celu usunięcie niedokładności i nierówności i nadanie ostatecznej faktury powierzchni. 20

21 SST ROBOTY MALARSKIE Rmont elewacji budynku Zachęty przy Placu Małachowskiego 3 w Warszawie Techniczne warunki wykonywania robót malarskich Przygotowanie podłoży Roboty malarskie wewnątrz i na zewnątrz budynku wykonywać po zakończeniu wszelkich prac stanu surowego, po wyschnięciu tynków, po montażu okładzin i usunięciu uszkodzeń (jednolite zabarwienie powierzchni naprawianej). Malowanie konstrukcji stalowej - po całkowitym i ostatecznym montażu wszystkich elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych elementów w ścianach (jeśli konstrukcja stalowa wymaga dodatkowego malowania). Przed przystąpieniem do malowania naprawić uszkodzenia powierzchni podłoży i wcześniej naprawianych miejsc. Zaleca się do stosowanie do tego celu zapraw i szpachlówek produkowanych fabrycznie w postaci gotowej do użycia lub w postaci proszkowej do zarabiania wodą bezpośrednio przed użyciem. Należy stosować instrukcje i zalecenia producenta materiału. Powierzchnie podłoży pod malowanie powinny być: - gładkie i równe - bez narostów betonowych, zacieków zaprawy lub mleczka cementowego, kawern. Dopuszcza się pojedyncze wgłębienia do średnicy 5mm i głębokości 4mm dla podłoży betonowych. W zakresie równości obowiązują wymagania jak dla tynków IV kategorii (z wyjątkiem tynków doborowych), - mocne - powierzchniowo nie pylące, nie wykruszające się, bez spękań i rozwarstwień, - czyste - bez plam, zaoliwień, pleśni i zanieczyszczeń kurzem i rdzą, - dojrzałe pod malowanie klejowe, emulsyjne, olejne i z żywic syntetycznych - gotowe po 2-6 tygodniach w zależności od rodzaju farby. Farbami emulsyjnymi i akrylowymi można malować po 7 dniach, - suche. Podłoże betonowe i żelbetowe. Większe ubytki powierzchni, złącza prefabrykatów itp. wypełnić zaprawą cementową co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrzeć do równości. Plamy od zaoliwień zeskrobać, zmyć wodą z detergentem i czystą wodą. Podłoża tynkowe. Naprawić zaprawą i zetrzeć do lica. W przypadku podłoży gipsowych stosować do tego celu zaprawę gipsową (1 dzień przed malowaniem). Dla pozostałych podłoży - zaprawę cementowo-wapienną (14 dni przed malowaniem). Powierzchnie tynku oczyścić i zagruntować. Podłoża gipsowe i z suchego tynku. Wykonać jak wyżej, używając szpachli gipsowych, siatek i taśm. Podłoża z drewna i materiałów drewnopochodnych. Oczyścić z kurzu, tłustych zacieków i plam żywicy. Usunąć drobne wady powierzchni przez za szpachlowanie szpachlówką. Zagruntować gruntem, np. pokostowym. Sęki pokryć roztworem spirytusowym szelaku (10%) lub specjalnym preparatem. Do gruntowania tynków cementowych i cementowo-wapiennych należy używać gotowych preparatów zalecanych przez producenta farby, w zależności od jej rodzaju. W przypadku braku ww. preparatu gruntującego należy używać: - mleko wapienne - pod farby wapienne i kazeinowe, - roztwór szkła potasowego - pod farby krzemianowe, - roztwór mleka wapiennego pod pierwszą warstwę farby klejowej i roztwór szarego mydła (1-3%) pod następne warstwy, pokostem rozcieńczonym benzyną lakierniczą (1:1) -pod wyroby olejne. Do gruntowania podłoży gipsowych i z suchego tynku należy używać gotowych preparatów zalecanych przez producenta farby, w zależności od jej rodzaju. W przypadku braku ww. preparatu gruntującego należy używać: - roztwór kleju kostnego (2,5%) - pod farby klejowe, - gruntu pokostowego, środka silikonowego, rozcieńczoną farbą emulsyjną (1:6) - pod farby emulsyjne. Wykonanie powłok malarskich - zalecenia ogólne Roboty malarskie wykonywać w temperaturze pokojowej (min +5'C). W ciągu doby nie może nastąpić spadek temperatury poniżej 0*C. Optymalna temperatura malowania farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi, wyrobami chemoutwardzalnymi i epoksydowymi wynosi +15"C. Przy malowaniu farbami olejowymi i z żywic syntetycznych temperatura otoczenia powyżej +5"C (z zapisem jw.}. Farbą silikonową można malować w temperaturach wyższych niż -5 C. Należy stosować instrukcje i zalecenia producenta materiału. Roboty na zewnątrz budynku nie powinny być wykonywane w okresie zimowym. W okresie letnim podczas opadów atmosferycznych, intensywnego nasłonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie silnych wiatrów nie należy prowadzić robót malarskich. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych, szczególnie farbami rozpuszczalnikowymi. Obrabiana powierzchnię (powłokę) należy chronić przez okres schnięcia (pomiędzy wykonaniem poszczególnych warstw lub po wykonaniu warstwy wierzchniej) przed wpływem czynników atmosferycznych. Roboty farbami wodnymi, a także wydzielającymi szkodliwe związki dla zdrowia podczas nakładania powłoki - wykonywać w pomieszczeniach o dobrej wentylacji lub pomieszczeniach przewietrzanych. Farby powinny być transportowane i magazynowane w pomieszczeniach o temperaturze minimalne +5'C. Do malowania ręcznego i wałkiem powinno stosować się farby o konsystencji handlowej. Konsystencja farb do malowania natryskowego powinna być rzadsza niż do malowania ręcznego i wałkiem. Do malowania natryskowego farby handlowe powinno się rozcieńczać zgodnie z zaleceniami producenta materiału. Farby wapienne, kazeinowe i krzemianowe należy nakładać pędzlem. Pozostałe - nakładać pędzlem, wałkiem, natryskiem. Przy malowaniu pędzlem ostatnią warstwę powłoki należy wykonać tak, aby kierunek pociągnięć pędzla był prostopadły do ściany z oknem (przy malowaniu sufitu) lub do podłogi (przy malowaniu ściany). Przy powstawaniu usterek powłoki: - ściekanie farby, - plamy i odbarwienia powłoki, - łuszczenie się powłoki, - smugi i zgrubienia, 21

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE KOD CPV RODZAJ ROBÓT 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu SST 1 - ROBOTY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Docieplenie i kolorystyka elewacji ściany południowowschodniej budynku Zespołu Szkół nr 2 w Milanówku przy ul. Wójtowskiej 3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 3 ROBOTY MALARSKIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 3 ROBOTY MALARSKIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 3 ROBOTY MALARSKIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych Przedmiotem niniejszej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ Nr sprawy RKI.3410-23/07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty remontowo budowlane w budynku komunalnego przy ul. Rynek 82 w Okuniewie (docieplenie ściany szczytowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Docieplenie i kolorystyka elewacji budynku Szkoła Podstawowa w Dębowej Kłodzie Inwestor: Gmina Dębowa Kłoda 21-211 Dębowa Kłoda

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T część 2

P R Z E D M I A R R O B Ó T część 2 Załącznik nr 5/2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia P R Z E D M I A R R O B Ó T część 2 Opis robót : Renowacja elewacji starej części obiektu B u d o w a : GMINA WOŁCZYN O b i e k t : Budynek

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Podłoża pod posadzki

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Podłoża pod posadzki SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Podłoża pod posadzki SST 10.1 OBIEKT: Budowa Przedszkola nr 10 na os. Kombatantów 22 w Jarosławiu INWESTOR: Gmina Miejska Jarosław ul. Rynek

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 1. CZĘŚĆ OGÓLNA a. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku mieszkalnego - Wołosate. b. Przedmiot i zakres robót budowlanych:

Bardziej szczegółowo

TERMOIZOLACJĘ ŚCIANY OD PODWÓRKA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ Z ZASTOSOWANIEM WARSTWY IZOLACYJNEJ gr. 14 cm ZE STYROPIANU

TERMOIZOLACJĘ ŚCIANY OD PODWÓRKA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ Z ZASTOSOWANIEM WARSTWY IZOLACYJNEJ gr. 14 cm ZE STYROPIANU PRZEWIDUJE: RENOWACJĘ ŚCIANY OD ULICY NARUTOWICZA WG PROGRAMU KONSERWATORSKIEGO TERMOIZOLACJĘ ŚCIANY OD PODWÓRKA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ Z ZASTOSOWANIEM WARSTWY IZOLACYJNEJ gr. 14 cm ZE STYROPIANU 1 1. OKAP

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR REMONT ELEWACJI ŚWIETLICA WIEJSKA W MIEJSCOWOSCI WARTOWICE 37 59 720 RACIBOROWICE GÓRNE GMINA WARTA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty kamieniarskie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty kamieniarskie INWESTOR: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Kielce ul. Żeromskiego 5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty kamieniarskie 1.1 Przedmiot SST Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania

Bardziej szczegółowo

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH DWIE WIATY MAGAZYNOWE, BUDYNEK SOCJALNY ORAZ PRZYŁĄCZ WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ W PADWI NARODOWEJ DZ

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH DWIE WIATY MAGAZYNOWE, BUDYNEK SOCJALNY ORAZ PRZYŁĄCZ WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ W PADWI NARODOWEJ DZ SST 12 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA CPV 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie robót betonowych i żelbetowych,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Roboty Malarskie

Specyfikacja techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Roboty Malarskie Załącznik nr 7a Specyfikacja techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Roboty Malarskie SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1.Przedmiot ST... 3 1.2.Zakres stosowania Specyfikacji... 3 1.3.Zakres robót objętych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01. SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01. POKRYWANIE POWŁOKAMI MALARSKIMI ELEMENTÓW KONSTRUKCJI MOSTOWYCH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński, mgr inż. Marcin Paluszyński

Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński, mgr inż. Marcin Paluszyński str/z 1/5 SECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Opracowanie Inwestor Temat Lokalizacja Rodzaj robót Nr arch. opracowania Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.04.01 TYNKI CIENKOWARSTWOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.04.01 TYNKI CIENKOWARSTWOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TYNKI CIENKOWARSTWOWE 1. Wstęp 1.1. Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NAZWA I ADRES OBIEKTU: Budynek Straży Miejskiej w Inowrocławiu ul. Narutowicza 60 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Miasto Inowrocław 88-100 Inowrocław ul.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY I PRZEDMIAR ROBÓT

KOSZTORYS OFERTOWY I PRZEDMIAR ROBÓT Hydroekspert Biuro Projektów i Usług 01-885 Warszawa ul. A. Fontany 12 lok. 15 KOSZTORYS OFERTOWY I PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Remont części elewacji ponad dachem Budynku Głównego Teatru Narodowego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót

Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót Specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót REMONT III PIĘTRA BUDYNKU NR 6 (KOSZAROWY) W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL.SOBIESKIEGO 36 W TORUNIU INWESTOR: J.W. 4620 12 WOG TORUŃ Ul. Okólna 37 87-100

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH

SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH SPECYFIKCJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: REMONT OGRODZENIA DZIAŁKI W Z.S.P. w Złoczewie ZAMAWIAJĄCY : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 98-270 Złoczew ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót Plac zabaw "Radosna Szkoła" w miejscowości BORKI gmina Gąbin woj. mazowieckie Opracował: mgr inż. Joanna Domagała 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik Nr 4.3-1 Zgodnie z definicjami określonymi w Załączniku III do dyrektywy Unii Europejskiej SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY CIESIELSKIE (Kod CPV

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Remont budynku administracyjnego 75-415 Koszalin, ul. Kościuszki 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przedmiar robót. Remont budynku administracyjnego 75-415 Koszalin, ul. Kościuszki 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przedmiar robót Budowa Inwestor Remont budynku administracyjnego 75-415 Koszalin, ul. Kościuszki 33 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 75-415 Koszalin, ul. Kościuszki 33 luty.2012

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Nr: 1a/III/ŚW/12-zakres robót w istniejącym budynku

Kosztorys Nr: 1a/III/ŚW/12-zakres robót w istniejącym budynku Inwestor: Gmina Łysomice ul. Warszawska 8 87-148 Łysomice Wykonawca: Zamówienie Publiczne Kosztorys Nr: 1a/III/ŚW/12-zakres robót w istniejącym budynku Nazwa budowy: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świerczynkach

Bardziej szczegółowo

E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE

E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE B u d o w a : SZPITAL POWIATOWY W RYPINIE O b i e k t : REMONT ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO - II-E PIĘTRO A d r e s : RYPIN Data : 2013-04-04 Str: 1 E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE Poz. 1. KNR 401-0348-02-00

Bardziej szczegółowo

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2.

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. 1 Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18 w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. Branża : ogólnobudowlana Inwestor i Zleceniodawca: Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT Lp. Nazwa działu Od Do 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE 1 21 2 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 22 36 3 ROBOTY TERMORENOWACYJNE 37 49 4 ELEMENTY ZEWNĘTRZNE 50 59-2 - 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu. Przedmiar jest integralną częścią Dokumentacji Projektowej WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu. Przedmiar jest integralną częścią Dokumentacji Projektowej WYKONAWCA : INWESTOR : Biuro Projektowe mgr inż. Arkadiusz Forysiuk 44-330 Jastrzębie Zdrój, ul. Harcerska 14B NAZWA INWESTYCJI : Remont łazienek- ROBOTY BUDOWLANE - Parter budynku ADRES INWESTYCJI : 44-330 Jastrzebie-Zdrój

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik nr 3b do SIWZ ROBOTY BUDOWLANE W DOMU STUDENCKIM SPARTAKUS SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zadanie II Remont schodów zewnętrznych Inwestor: AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO we

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 6 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wymiana drewnianej stolarki okiennej na okna z PCV w budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod Znaku Rodła w Olsztynie ul. Paderewskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SST- 01.00 Roboty rozbiórkowe

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SST- 01.00 Roboty rozbiórkowe SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST- 01.00 Roboty rozbiórkowe Kod CPV 45111300-1- Roboty rozbiórkowe Kod CPV 45111220-6- Roboty w zakresie usuwania gruzu Autor

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 3B/2013

Przedmiar robót 3B/2013 Przedmiar robót 3B/2013 Elewacja północna i zachodnia - etap N+2 Obiekt Ocieplenie budynku Państwowej Szkoły Muzycznej im. M. Karłowicza w Katowicach przy ulicy Teatralnej 16. Kod CPV 45453100-8 - Roboty

Bardziej szczegółowo

ST 08. Kod 45422000 1 ROBOTY CIESIELSKIE

ST 08. Kod 45422000 1 ROBOTY CIESIELSKIE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 08 Kod 45422000 1 ROBOTY CIESIELSKIE 1 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ELEWACJE TYNKOWE 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2. Materiały

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Strona 1 SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYMAGANIA OGÓLNE 3 ROBOTY BUDOWLANE 10 PRZEDMIAR ROBÓT 14 Strona 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGÓLNE Strona 3 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny Obiekt : Modernizacja budynku adiministracyjno-leczniczego Inwestor : Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny

Bardziej szczegółowo

USŁUGI KOSZTORYSOWE I TECHNICZNE W BUDOWNICTWIE GRZEGORZ MARKOWSKI 48-304 NYSA UL. ORZESZKOWEJ 34 PRZEDMIAR ROBÓT. Słownie:

USŁUGI KOSZTORYSOWE I TECHNICZNE W BUDOWNICTWIE GRZEGORZ MARKOWSKI 48-304 NYSA UL. ORZESZKOWEJ 34 PRZEDMIAR ROBÓT. Słownie: USŁUGI KOSZTORYSOWE I TECHNICZNE W BUDOWNICTWIE GRZEGORZ MARKOWSKI 48-304 NYSA UL. ORZESZKOWEJ 34 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : REMONT WIEŻY WROCŁAWSKIEJ W NYSIE - II ETAP ADRES INWESTYCJI : NYSA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ WARSZAWA, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 21/23 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE OGÓLNE ST 001 REMONT POMIESZCZEŃ PISF SPORZADZIŁ: BOGDAN SIERADZKI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: PROJEKT ZAMIENNY DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ 81/09 Z DNIA 02.03.2009 NADBUDOWY DACHU NAD ISTNIEJĄCYM BUDYNKIEM URZĘDU GMINY SZULBORZE WIELKIE - ETAP III- TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 1 wg nakładów rzeczowych KNR 4-010104-01-060

1 2 3 4 5 1 wg nakładów rzeczowych KNR 4-010104-01-060 Przedmiar robót Gimnazjum Nr 31- remont dachu, tarasu i sal lekcyjnych (nazwa obiektu, rodzaju robót) Lokalizacja Warszawa ul. Sierakowskiego nr 9 (kod - miejscowość) Lp. Podstawa ustalenia Opis robót

Bardziej szczegółowo

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach

Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Załącznik nr 10 do SIWZ Wykonanie odwodnienia budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach Obiekt: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Adres budowy: ul. Ściegiennego 205; 25-116 Kielce Zamawiający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWYCH 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻA POD POSADZKI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻA POD POSADZKI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻA POD POSADZKI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

termomodernizacjaszklolabilawszczyrku1p Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 11755) strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót

termomodernizacjaszklolabilawszczyrku1p Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 11755) strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót Przedmiar robót Budowa: Budynek zespołu szkolno - przedszkolnego,szczyrk Biła, ul.górska 104 Obiekt: Termomodernizacja budynku zespołu szkolno - przedszkolnego - budynek główny Etap I Zamawiający: Urząd

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DO PROJEKTU WYMIANY WEWNĘTRZNYCH LINII ZASILAJĄCYCH W BUDYNKU MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ W WARSZAWIE PRZY AL. SZUCHA 25 DZIAŁKA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 3. WYMIANA DREWNIANYCH SCHODÓW WEWNĘTRZNYCH KOD CPV 45421000-4

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 3. WYMIANA DREWNIANYCH SCHODÓW WEWNĘTRZNYCH KOD CPV 45421000-4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 3. WYMIANA DREWNIANYCH SCHODÓW WEWNĘTRZNYCH KOD CPV 45421000-4 s t r o n a 1 z 5 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1. Nazwa i adres Zamawiającego I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka 98-200 Sieradz, ul. Żwirki i Wigury 3 tel./fax 043 827-14-25 www.lojagiellonczyk.pl e-mail

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 454-2 ROBOTY MALARSKIE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 454-2 ROBOTY MALARSKIE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 454-2 ROBOTY MALARSKIE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 139 1.1. Przedmiot SST... 139 1.2. Zakres stosowania... 139 1.3. Określenia podstawowe...

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR- ROBOTY MALARSKIE ELEWACJI- budynek adm.-biurowy

PRZEDMIAR- ROBOTY MALARSKIE ELEWACJI- budynek adm.-biurowy PRZEDMIAR- ROBOTY MALARSKIE ELEWACJI- budynek adm.-biurowy 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Roboty malarskie elewacji w budynku administracyjno

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane. Budowa : Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń bibliotecznych na salę taneczną z pomieszczeniami pomocniczymi

Roboty budowlane. Budowa : Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń bibliotecznych na salę taneczną z pomieszczeniami pomocniczymi STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń bibliotecznych na salę taneczną z pomieszczeniami pomocniczymi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWE MAJĄCE NA CELU POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA I ESTE- TYKĘ OBIEKTU

Bardziej szczegółowo

Remont klatki schodowej i położenie terakoty w budynku WMiUW w Białymstoku ul. Handlowa6. Przedmiar robót

Remont klatki schodowej i położenie terakoty w budynku WMiUW w Białymstoku ul. Handlowa6. Przedmiar robót Data utworzenia: 2009-10-06 Remont klatki schodowej i położenie terakoty w budynku WMiUW w Białymstoku ul. Handlowa6 Przedmiar robót Dział nr 1. UŁOŻENIE TERAKOTY [CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Gimnazjum Nr 3 im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki 34-500 Zakopane ul. Janosówka 15a SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STOLARKA OKIENNA PCV Opracowanie: MCM Projekt,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT: Nazwa: Adres: Wymiana części drzwi wewnętrznych w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku Komenda Powiatowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR : REMPROSE STR.: 1 2007.10.04. WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im.prof.j.gasińskiego TYCHY,UL.EDUKACJI 102 P R Z E D M I A R R O B Ó T

PRZEDMIAR : REMPROSE STR.: 1 2007.10.04. WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im.prof.j.gasińskiego TYCHY,UL.EDUKACJI 102 P R Z E D M I A R R O B Ó T PRZEDMIAR : REMPROSE STR.: 1 2007.10.04 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im.prof.j.gasińskiego TYCHY,UL.EDUKACJI 102 P R Z E D M I A R R O B Ó T JEDN. ILOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKI LP O P I S R O B Ó T * ---------------------------

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Sporządził kalkulację : Data opracowania : 20.03.2014. Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR. Sporządził kalkulację : Data opracowania : 20.03.2014. Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : "ARTMANU STUDIO" PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO MARTA FIEMA DEMBIŃSKIEGO 16/17; 63-400 OSTRÓW WLKP. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45442100-8 Roboty malarskie 45431000-7 Kładzenie płytek

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. ul. ks. Jana Śliwki 16 44-206 Rybnik. 2016-03-14 Janina Stula,...

Przedmiar robót. ul. ks. Jana Śliwki 16 44-206 Rybnik. 2016-03-14 Janina Stula,... Przedmiar robót Nazwa zamówienia: Nazwy i kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-3 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE I ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-3 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE I ROBOTY WYKOŃCZENIOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-3 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE I ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Budowa platformy z szybem samonośnym do pionowego transportu osób niepełnosprawnych w budynku internatu i adaptacji pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA: WYKONANIE DOCIEPLENIA ELEWACJI WEJŚCIOWEJ, WRAZ Z WYMIANĄ WITRYNY STALOWO-SZKLANEJ Z DRZWIAMI WEJŚCIOWYMI, WYKONANIEM COKOŁÓW Z TYNKU MOZAIKOWEGO, WYMIANĄ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DOCIEPLENIE

Bardziej szczegółowo

Kosztorys K O S Z T O R Y S NAKŁADCZY /ŚLEPY/

Kosztorys K O S Z T O R Y S NAKŁADCZY /ŚLEPY/ Kosztorys Data: 2013-03-15 Budowa: REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO, KOLO, UL. ZAWADZKIEGO 9 Kody CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna 45442100-8 Roboty malarskie 45410000-4 Tynkowanie Obiekt: KOŁO, UL.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INWESTOR: MIEJSKI DOM KULTURY SZOPIENICE GISZOWIEC UL. GEN. J. HALLERA 28 40-321 KATOWICE

PROJEKT INWESTOR: MIEJSKI DOM KULTURY SZOPIENICE GISZOWIEC UL. GEN. J. HALLERA 28 40-321 KATOWICE PROJEKT PRAC REMONTOWYCH WYMIANY BARDZO ZNISZCZONYCH PODŁÓG W POMIESZCZENIACH ADMINISTRACYJNYCH I KLUBOWYCH FILII NR 1 PRZY UL. OBR. WESTERPLATTE 10 W KATOWICACH INWESTOR: MIEJSKI DOM KULTURY SZOPIENICE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 1.1 PRZEDMIOT ST...3 1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST...3 1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST...3 1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE...3 1.5 OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

STI 00.02 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE

STI 00.02 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBIEKT : Budynek Internatu L.O. w Puszczykowie ADRES : UL. Kasprowicza 3, Puszczykowo STI 00.02 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 2 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - kabiny WC

PRZEDMIAR ROBÓT. Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - kabiny WC Lp Specyfikacja techniczna Opis i wyliczenie Suma 1 Obiekt: kod CPV 45212322-9 Przebudowa węzłów sanitarnych: Budynek główny Teatru im. Cypriana Norwida w Jeleniej Górze ul. Wojska Polskiego 38 1. 1. Element:

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie załącznik nr 1 Obiekt: Budynek Sądów Rejonowych dla Warszawy Pragi- Południe i Pragi Północ w Warszawie Inwestor: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie Temat: Wykonanie robót malarskich

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: STUDIO BUDOWLANE "UNITY" S.C. ul. Kędzierskiego 2/66, 01-493 Warszawa PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Izolacja pionowa ścian piwnicznych dziedzińca nr 2 ADRES INWESTYCJI : Al. Ujazdowskie 16, Warszawa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SST- 01.00 Roboty rozbiórkowe

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SST- 01.00 Roboty rozbiórkowe SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST- 01.00 Roboty rozbiórkowe Kod CPV 45111100-9- Roboty w zakresie burzenia Kod CPV 45111220-6- Roboty w zakresie usuwania gruzu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty kamieniarskie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty kamieniarskie INWESTOR: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Kielce ul. Żeromskiego 5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty kamieniarskie 1.1 Przedmiot SST Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 1do siwz SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT : Pawilony wystawowe oraz budynek toalet ADRES : Marszew 24 gm. Pleszew pow. pleszewski woj. wielkopolskie INWESTOR

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1.WSTĘP 1.1. Określenie przedmiotu zamówienia Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania techniczne wykonania

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y F O R M U L A R Z O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Inwestor : Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa robót : Podatek VAT... % :... zł... zł Wartość

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. polegających na wykonaniu termomodernizacji ścian budynku B

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. polegających na wykonaniu termomodernizacji ścian budynku B SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH polegających na wykonaniu termomodernizacji ścian budynku B w siedzibie Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem :... zł ROBOTY BUDOWLANE. Wartość kosztorysowa robót : Podatek VAT... % :

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem :... zł ROBOTY BUDOWLANE. Wartość kosztorysowa robót : Podatek VAT... % : F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOSZTORYS OFERTOWY Inwestor : Gmina i Miasto Drzewica Adres : 26-340 Drzewica, ul. Staszica 22 Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa robót

Bardziej szczegółowo

STOLARKA BUDOWLANA ST-03.00

STOLARKA BUDOWLANA ST-03.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA STOLARKA BUDOWLANA ST-03.00 ST-03.00 Stolarka budowlana 2 SPIS ZAWARTOŚCI: 1. WSTĘP.... 3 1.1. Przedmiot SST.... 3 1.2. Zakres stosowania SST.... 3 1.4. Określenia podstawowe....

Bardziej szczegółowo

Przedmiar NAPRAWA USZKODZEŃ FASADY POŁUDNIOWEGO SEGMENTU BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHMIELNIKU

Przedmiar NAPRAWA USZKODZEŃ FASADY POŁUDNIOWEGO SEGMENTU BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHMIELNIKU Przedmiar NAPRAWA USZKODZEŃ FASADY POŁUDNIOWEGO SEGMENTU BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W CHMIELNIKU Data: 2013-06-22 Budowa: FASADA POŁUDNIOWEGO SEGMWNTU BUDYNKU SAMODZIELNEGO

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa

Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych NAZWA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień MADAG Biuro Projektowe Konstrukcji Budowlanych Krzysztofa Wołków 51-606 Wrocław, ul. Jana Baudouina de Courtenay nr 2a 45310000-3 45442000-7 45421000-4 45262500-6 45410000-4 45261000-4 45410000-4 45261000-4

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE

PRZEDMIAR ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE BIURO PROJEKTÓW 99 Małgorzata Wałęga 20-950 Lublin ul. Unicka 4 PRZEDMIAR ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45213310-9 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE, POWIAT 1609 OPOLSKI

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE, POWIAT 1609 OPOLSKI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ciesielskich BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO PARTEROWEGO Z PODDASZEM NIEUŻYTKOWYM DLA CZTERECH ODRĘBNYCH LOKALI MIESZKALNYCH. Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE.

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE. Cześć opisowa w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Nr 1126 z dnia 23 czerwca 2003 dla: REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Nakładczy. Wałbrzych październik 2013r.

Kosztorys Nakładczy. Wałbrzych październik 2013r. Kosztorys Nakładczy Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Roboty remontowe budowlano-konserwatorskie wnętrza Mauzoleum Hochbergów w Zamku Książ w Wałbrzychu 45410000-4 - Tynkowanie 45200000-9 - Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Poglądowa tabela przedmiaru robót. Roboty remontowe ogólnobudowlane

Poglądowa tabela przedmiaru robót. Roboty remontowe ogólnobudowlane Poglądowa tabela przedmiaru robót Budowa: Budynek Nr 2, Nr 1 Roboty Ogólnobudowlane 25-205 Kielce ul.wojska Polskiego 300 Obiekt lub rodzaj robót: Budynek Nr 2, Nr 1 w kompleksie 3345 Lokalizacja: CPdMZ

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Obiekt : Szkoła Podstawowa nr 2 w Luboniu Kod CPV : 45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Zakup wyposażenia oraz wymiana drzwi i okien w budynku Sali Wiejskiej w Dobrzycy

Kosztorys ofertowy. Zakup wyposażenia oraz wymiana drzwi i okien w budynku Sali Wiejskiej w Dobrzycy Kosztorys ofertowy Zakup wyposażenia oraz wymiana drzwi i okien w budynku Sali Wiejskiej w Dobrzycy Data: 2010-12-30 Budowa: 63-330 Dobrzyca, ul. Koźmińska 10 Obiekt/Rodzaj robót: Sala Wiejska w Dobrzycy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT: Budowa ogrodzenia przy budynku Zespołu Szkół w Sulowie Adres: Zespół Szkół w Sulowie, Sulów 75 23-213 Zakrzówek KLASYFIKACJA ROBÓT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POD NAZWĄ. Termomodernizacja ścian i remont balkonów budynku A

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POD NAZWĄ. Termomodernizacja ścian i remont balkonów budynku A SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POD NAZWĄ Termomodernizacja ścian i remont balkonów budynku A w siedzibie Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6. Docieplenie ścian szczytowych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6. Docieplenie ścian szczytowych. FIRMA PROJEKTOWO BUDOWLANA MTB Marcin Rajczakowski SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6 TEMAT: ADRES: INWESTOR: Docieplenie ścian szczytowych. ul. Kartuska 26, 59-220

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 01 ROBOTY IZOLACYJNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 01 ROBOTY IZOLACYJNE I. ZAŁOŻENIA. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót izolacyjnych przy wykonaniu zadania: Zakres stosowania. Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

- - : - : - DATA OPRACOWANIA : 14.04.2014. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

- - : - : - DATA OPRACOWANIA : 14.04.2014. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: - - PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Roboty malarskie pomieszczeń Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu - XI-piętro ADRES INWESTYCJI : ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg INWESTOR : Prokuratura Okręgowa w

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań 45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 45410000-4 - Tynkowanie

Przedmiar robót. 45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań 45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 45410000-4 - Tynkowanie Przediar robót Rodzaj robót (branża): Budowlana Inwestycja SP Szkoła Podstawowa nr Reont elewacji wraz z dokończenie wyiany stolarki okiennej i drzwiowej Adres: ul. B.Chrobrego 9-00 Rybnik y CPV: 00- -

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Termomodernizacja Budynku Biurowo-Usługowego Obiekt : Budynek Adres : Poznań ul.zielona 8 Kod CPV : 45213150-9 Biurowce Inwestor :

Bardziej szczegółowo

Kosztorys zerowy. Remont kapitalny dachu nad obiektem Biura Wystaw Artystycznych w Katowicach

Kosztorys zerowy. Remont kapitalny dachu nad obiektem Biura Wystaw Artystycznych w Katowicach Kosztorys zerowy Remont kapitalny dachu nad obiektem Biura Wystaw Artystycznych w Katowicach Data: 2009-06-01 Budowa: Remont dachu BWA w Katwocach Obiekt: Biuro Wystaw Artystycznych w Katowicach Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI NAKŁADCZY

KOSZTORYS INWESTORSKI NAKŁADCZY Przedsiebiorstwo Budowlane "ATLANT" Wiktor Kuśmirek 05-402 OTWOCK ul.skrzetuskiego 20 KOSZTORYS INWESTORSKI NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45410000-4 Roboty wykończeniowe

Bardziej szczegółowo

BEPLAN MGR INś. BENEDYKT STRYCZEK 51-219 WROCŁAW UL. ODOLANOWSKA 13 PRZEDMIAR ROBÓT

BEPLAN MGR INś. BENEDYKT STRYCZEK 51-219 WROCŁAW UL. ODOLANOWSKA 13 PRZEDMIAR ROBÓT BEPLAN MGR INś. BENEDYKT STRYCZEK 51-219 WROCŁAW UL. ODOLANOWSKA 13 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych

Bardziej szczegółowo