Uszczelnienie budowli murowanych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uszczelnienie budowli murowanych"

Transkrypt

1 Uszczelnienie budowli murowanych Przepony poziome przed Przepony poziome przed podciąganiem kapilarnym wilgoci zatrzymuje wodê

2 Wprowadzenie Broszura ta dotyczy przede wszystkim uszczelnień w konstrukcjach murowanych wykonanych z różnych mineralnych materiałów budowlanych, również betonu komórkowego oraz betonu ubijanego. Uszczelnianianiu rys powstałych w żelbecie poświęcono osobną broszurę. Uszczelnienie zostaje osiągnięte lub przywrócone, poprzez wtłoczenie w porowatą strukturę budowlaną płynnej, syntetycznej żywicy, która po zsieciowaniu tworzy barierę w całym przekroju elementu budowlanego. W procesie iniekcji ciśnieniowej woda znajdująca się w kapilarach oraz porach materiałów konstrukcyjnych zostaje wypchnięta, a następnie trwale zastąpiona przez materiał uszczelniający. W ten sposób wykonana przepona pozioma zabezpiecza ścianę zarówno przed podciąganiem kapilarnym wilgoci jak i ma zastosowanie w trudniejszych przypadkach na przykład: zatrzymywaniu wody napierającej pod ciśnieniem. Dla takich zastosowań przedstawiane jest szerokie spektrum materiałów iniekcyjnych. Wskazówka Należy przestrzegać ogólnie uznanych zasad i regulacji jak i wskazówek zawartych w Kartach Technicznych stosowanych produktów WEBAC Chętnie pomożemy w rozwiazywaniu Waszych indywidualnych problemów Wprowadzenie Wilgotny mur... 2 Diagnoza szkód Analiza stanu budowli... 3, 4 Naprawa Mechanizm zamykania kapilarów przy zastosowaniu systemów iniekcyjnych... 5 Sposób działania różnych materiałów iniekcyjnych... 6 Spienialne żywice poliuretanowe (SPUR)... 7 Żywice poliuretanowe do trwałego uszczelniania (PUR)... 8, 9 Iniektory i pompy iniekcyjne do żywic poliuretanowych... 9 Żele akrylowe Iniektory i pompy iniekcyjne do żeli akrylowych Krzemiany alkaliczne Przerabianie Iniekcja ciśnieniowa żywicami WEBAC... 11, 12 Uszczelnienie murów wielowarstwowych Uszczelnienia powierzchniowe Niniejszy prospekt jest zgodny z aktualnym stanem naszej wiedzy. Informacje w nim zawarte oraz opinie naszych doradców nie są wiążące. Ze względu na to, że nie znane są nam dokładne uwarunkowania chemiczne, techniczne oraz fizyczne związane z konkretnym zastosowaniem, dane zawarte w tym prospekcie jak i uzyskane od naszych doradców, nie zwalniają użytkownika od sprawdzenia produktów odnośnie przydatności do przewidywanego zastosowania oraz nie są zapewnieniem przydatności do określonego celu. Użytkownik produktu jest zobowiązany do przestrzegania wskazówek oraz nakazów odnoszących się do poprawnego przerabiania materiałów. Z chwilą ukazania się tego prospektu, wcześniejsze wydania tracą ważność. Powielanie i drukowanie prospektu lub jego fragmentów jest dozwolone tylko za zgodą WEBAC Chemie GmbH. Stan PL: marzec 2013

3 Wprowadzenie Wilgotny mur Uszczelnieine budowli murowanych Zawilgocenie w murze nie jest tylko problemem wizualnym. Spowodowane przez wilgoć szkody w cokołach oraz ścianach piwnic są najczęstszymi przyczynami wad w budownictwie. Problemy te mogą być spowodowane przez wiele czynników. Przyczyny zawilgocenia ścian: Wilgoć podciągana kapilarnie Rysy i nieszczelne spoiny w strukturze ściany Nieszczelności na styku cokołów ze ścianami Wadliwa izolacja pionowa Wady klimatyzacyjne pomieszczeń (np. Niedostateczna wentylacja, brak właściwej izolacji ) Wilgoć higroskopijna spowodowana zasoleniem Elementy budowli na styku z gruntem poddawane są oddziaływaniom takich czynników jak wody powierzchniowe, wody gruntowe, czy wilgoć z gruntu. W strefie cokołu dochodzi do obciążeń dodatkowych jak woda rozbryzgowa, lód, sole i zmiany temperatur. W obiektach wykonanych zgodnie ze sztuką budowlaną tworzy się izolacje zabezpieczające przed wnikaniem wilgoci. Jednak ze względu na błędy wykonawcze, zmieniające się warunki czy też starzenie się materiałów, dochodzi do okresowych lub trwałych szkód wynikających z oddziaływania wilgoci. Zawilgocony mur Skutki zawilgocenia są wielorakie: pogarsza się zdolność izolacyjna ścian; dochodzi do większych strat ciepła na zawilgoconych ścianach rozwijają się grzyby, algi, zarodniki sole znajdujące się w murze doprowadzają do wykwitów i odprysków W dłuższym okresie czasu może dojść do naruszenia stabilności konstrukcji. Skuteczne środki przeciwwilgociowe są zatem konieczne do ochrony właściwości użytkowych oraz utrzymania właściwego stanu technicznego obiektu. Niesprawny system drenażowy oraz kanałów zasilających lub odpływowych Zmienny poziom oddziaływujących wód gruntowych i przenikających wód powierzchniowych Copyright by WEBAC Chemie GmbH 2

4 Diagnoza szkód Analiza stanu budowli Staranna diagnoza stanu budowli umożliwia opracowanie właściwej koncepcji oraz poprawnego planu naprawy. Otwór po wyjęciu rdzenia w murze ceglanym Kontrola ogólna Informacje ogólne (np. rok budowy, stan budowli) Przeznaczenie sąsiednich pomieszczeń Wilgotność i temperatura pomieszczeń Poziom wód gruntowych Współczynnik ph wód gruntowych; uwaga na kwasy (podwyższone stężenie soli) Ocena podłoża pod obiektem Konstrukcja Rodzaj muru (wapień, kamień łamany, pełna cegła, pustak, beton, mur mieszany) Grubość ścian Sposób wykonania muru (jedno- lub wielowarstwowy, z pustką powietrzną lub bez) Jednorodność, wytrzymałość, zwięzłość i porowatość ściany Występowanie rys i pustek, ewentualne ruchy elementu budowlanego Sposób budowy i położenie fundamentu Położenie instalacji zasilających Stateczność Istniejące izolacje, ich położenie i właściwości Przeprowadzone naprawy Analiza wilgotności Analiza stanu oraz rozkładu zawilgocenia pozwala na wskazanie przyczyn powstałych szkód i umożliwia tym samych wypracowanie poprawnej koncepcji naprawy. Do nieinwazyjnych metod pomiaru należą dobrze skalibrowane, miejscowe pomiary wilgotności przeprowadzane za pomocą przenośnych urządzeń. Dokładniejsze dane uzyskuje się po pobraniu próbek lub rdzenia z muru (np. metoda Darr a). Umozliwia to określenie stopnia zawilgocenia muru na różnych jego głębokościach. Współczynnik zawilgocenia jest to stosunek istniejącej wilgoci do maksymalnej chłonności danego muru. Pozwala to jednocześnie na określenie pojemności otwartych porów i kapilar. Przeprowadzenie takich analiz pozwala oszacować przewidywane zużycie materiału iniekcyjnego. Według niemieckiego WTA (Naukowo-Techniczne Stowarzyszenie Robocze Ochrony Budowli i Konserwacji Zabytków) materiały iniekcyjne testowane i certyfikowane są dla trzech przypadków zawilgocenia muru (60/80/95%). W kombinacji z iniekcją grawitacyjną oraz iniekcją ciśnieniową wynika z tego 6 wariantów testowania efektywności środków. Dla niektórych środków konieczne są prace przygotowawcze takie jak: osuszenie muru przed iniekcją (np. dla iniekcji parafinowej lub preparatów krzemianowych), alkaliczna aktywacja lub faza reakcji aż do poddania materiału działaniu wody napierającej (np. mikrocementy). Dzięki takim kosztownym działaniom wymienione materiały mogą być stosowane także w elementach o podwyższonym stopniu zawilgocenia. Mur cyklpowy z porowatymi spoinami Mur kamienny na zaprawie glinianej 3

5 Diagnoza szkód Analiza stanu budowli Uszczelnieine budowli murowanych Alternatywna metoda pomiaru wilgotności polega na ustaleniu rozmieszczenia i działania hydrofobowego materiału iniekcyjnego w murze oraz spoinach metodą pomiaru kąta zwilżania i testu kropelkowego. Dla tych metod nie są przedstawiane klasy zawilgocenia muru. Ocenia się skuteczność materiału iniekcyjnego w odniesieniu do sprawdzonych, rzeczywiście panujących warunków. W zależności od cech próbek, daje się przetestować również trudniejsze przypadki takie jak woda napierająca pod ciśnieniem. Rozkład wilgoci w murze w zależności od przyczyny jej powstawania Na zewnątrz Wewnątrz Na zewnątrz Wewnątrz Na zewnątrz Wewnątrz Na zewnątrz Wewnątrz Wilgoć spowodowana zasoleniem Sole rozpuszczalne w wodzie, takie jak: azotany, chlorki, węglany oraz siarczany, ze względu na swoje właściwości higroskopijne, mogą znacząco wpłynąć na zwiększenie poziomu zawilgocenia muru. Na skutek krystalizacji soli na powierzchni muru powstają wykwity. Przejście soli z postaci rozpuszczonej do postaci osadzających się kryształków wiąże się ze znaczącym przyrostem objętości. Ciśnienie spowodowane krystalizacją może znacząco uszkodzić zarówno tynk jak i strukturę wewnętrzną muru. Na podstawie wyjętych próbek można określić również rodzaj i ilość oraz rozkład w strukturze muru najbardziej szkodliwej soli. Tym samym można określić udział wilgoci higroskopijnej w całości zawilgocenia i przyjąć skuteczne środki zaradcze. Wilgoć podciągana kapilarnie Wilgoć wnikajaca przez powierzchnię zawnętrzną ściany Obliczania stopnia zawilgocenia Z W - S Z = x 100% C - S Z - stopień zawilgocenia W - masa próbki wilgotnej S - masa próbki suchej C -masa próbki całkowicie wysyconej wodą Wilgoć powstająca w wyniku kondensacji pary wodnej Wilgoć powstająca w procesie higroskopijnego pochłaniania wilgoci z otoczenia poprzez sole znajdujące się w murze Przyczyny zawilgocenia murów wg WTA Copyright by WEBAC Chemie GmbH 4

6 Naprawa Mechanizm zamykania kapilarów przy zastosowaniu systemów iniekcyjnych Struktura cokołów oraz ścian piwnicznych, obok porów kapilarnych, zawierają zazwyczaj pustki, szczeliny, rysy i spękania. Największą porowatość wykazują spoiny. Transportowana przez tą strukturę woda wnika w elementy konstrukcji i powoduje szkody. Dzięki iniekcji ciśnieniowej zostaje zablokowany kapilarny transport oraz rozprzestrzenianie się wilgoci poczynając od spoin w murze, będących najbardziej nasiąkliwym elementem struktury muru. Powyżej wykonanej przepony poziomej w strukturze muru następuje wyrównanie wilgoci do poziomu naturalnego. Materiały zamykające kapilary, takie tak żywice poliuretanowe oraz żele akrylowe, mogą całkowicie zamknąć również większe rysy i spękania w obszarze wykonywanej iniekcji. Jednocześnie zamknięte zostają miejsca nieszczelności w zewnętrznej warstwie izolacyjnej, będące źródłem zawilgocenia muru. Wody powierzchniowe mogą tylko w minimalnym stopniu oddziaływać negatywnie na żywicę poliuretanową - wypłukanie materiału wypełniającego kapilary nie jest możliwe. W wielu trudniejszych przypadkach, do występowania wody napierającej włącznie, te propozycje materiałów są w zasadzie jedynymi skutecznymi rozwiązaniami. Ściana murowana Odwiert Zaprawa Żywica iniekcyjna Kapilary Kapilarne podciąganie wilgoci Rozprzestrzenianie się wilgoci w murze bazuje na nasiąkliwości (chłonności) materiałów, z których został on wykonany (np. zaprawy i cegły). Mechanizm podciągania kapilarnego jest bardzo podobny do zasysania wody przez gąbkę. O skali rozprzestrzeniania się wilgoci w murze, w dużej mierze decyduje średnica kapilar. Im mniejsze są pory kapilar, tym większe jest podciąganie wilgoci i transportowana jest ona wyżej. Przy bardzo małych, niepołączonych porach (mikroporach), jakie są np. w normatywnie wykonanym betonie, zjawisko podciągania kapilarnego nie występuje. Przerwy w kapilarach spowodowane np. przez pustki przerywają lub spowalniają transport wilgoci. W przypadku występowania bardzo dużych kapilar, których średnica jest większa niż 1mm, nie występuje kapilarny transport wilgoci. Struktura taka tworzy w tym wypadku warstwę przerywającą. Jednocześnie przy wodzie napierającej takie miejsca chłoną bardzo duże ilości wody. Schema blokady kapilarnej 5

7 Naprawa Sposób działania różnych materiałów iniekcyjnych Uszczelnieine budowli murowanych Materiał iniekcyjny rozchodzi się od wykonanego odwiertu w spoinach oraz cegłach. W pierwszej kolejności wypełnione żywicą zostają duże pustki, rysy i szczeliny. Następnie tłoczony materiał dostaje się w kapilary i pory oraz coraz mniejsze struktury. Ciśnienie wymusza penetrację iniektu w wilgotne i mokre obszary oraz częściowe wypchnięcie z nich wody. Różne sposoby działania poszczególnych materiałów iniekcyjnych są przedstawione na rysunkach obok. 1 Zamknięcie Kapilary/ pory zostają całkowicie wypełnione. Kapilarny transport wody zostaje trwale zatrzymany. Stopień wilgotności elementu budowlanego nie ma znaczenia. Materiały iniekcyjne: np. żywice poliuretanowe, parafina (ograniczeniem jest konieczność wcześniejszego osuszenia ściany), żele akrylowe (ograniczeniem jest skurcz przy wysychaniu) 2 Przewężenie Przez przewężenie kapilar/ porów zdolność podciągania kapilarnego zostaje zredukowana. Efekt wysychania powstaje w wyniku większego odparowywania w porównaniu do kapilarnego podciągania wilgoci. Materiały iniekcyjne: nie znane 3 Hydrofobizacja 4 Hydrofobizacja i przewężenie Na ścianach kapilar wytwarza się wiązania odpychające wodę. Kapilarne podciąganie wilgoci zostaje utrudnione i wilgoć jest podciągana znacznie niżej. Porowatość muru pozostaje zasadniczo niezmieniona. Materiały iniekcyjne: mikrocementy iniekcyjne, silany, siloxany Kombinacja z 2 przewężenia i 3 hydrofobizacji. Materiały iniekcyjne: Kombinacja z krzemianów metali alkalicznych i polimerów krzemoorganicznych (np. modyfikowane krzemiany) Copyright by WEBAC Chemie GmbH 6

8 Naprawa Produkty Sukces skutecznej izolacji poziomej zależy od wyboru właściwego materiału iniekcyjnego. Poniżej przedstawiamy szczegółowe parametry oraz obszary zastosowań produktów WEBAC Spienialne żywice poliuretanowe (SPUR) W murach z dużą ilością spękań oraz pustek uzasadnione jest wstępne wypełnienie ich wykorzystując spienialne żywice poliuretanowe. Po kontakcie z wodą żywice te ulegają bardzo szybkiej reakcji do postaci piany o drobnej strukturze porów, która wypełnia wolną przestrzeń oraz wypycha wodę ze struktury budowlanej. Dzięki intensywnemu mieszaniu, szczególnie przy wodzie napierającej, bardzo szybko powstaje bariera zatrzymująca wodę wyciekającą pod ciśnieniem. Iniekcja wstępna spienialną żywicą poliuretanową Właściwości produktów* WEBAC 150 WEBAC 151 WEBAC 157 Stosunek mieszanki (objętościowo) 1 : 1 1 : 10 1 : 1 Zwiększenie objętości bez przeciwciśnienia ok. Początek ekspansji po kontakcie z wodą (10 % wody, +20 C) 40 razy razy 15 razy ok. 15 s / 65 s ok. 20 s /100 s ok. 20 s / 80 s Minimalna temperatura przerabiania +5 C +5 C +5 C Przerabianie iniekcja pompą iniekcja pompą iniekcja pompą 1- lub 2-komponentową 1-komponentową 1- lub 2-komponentową Szczególne właściwości silnie zwiększa objętość do uniwersalnego elastyczna struktura do uniwersalnego zastosowania piany zastosowania lepkość i elastyczność bezpieczna w użyciu zależna od proporcji składników (1: 10 do 1: 1) 7 * Podane wartości zostały uzyskane w laboratorium. Mogą one być zmienne w zależności od warunków panujących w konkretnym miejscu pracy.

9 Naprawa Produkty Żywice poliuretanowe do trwałego uszczelniania (PUR) WEBAC 14** Poprzez iniekcję ciśnieniową 2-składnikowymi, bezrozpuszczalnikowymi żywicami poliuretanowymi o niskiej lepkości, osiąga się całkowite wypełnienie i zamknięcie kapilar. Materiały te można stosować do wszystkich rodzajów murów, również w sytuacji całkowitego zawilgocenia. Żywice poliuretanowe WEBAC znakomicie rozprzestrzeniają się w rysach, spękaniach, pustkach i porach, wypełniając je całkowicie. Mają znakomitą przyczepność do podłoży mineralnych. Całkowite zamknięcie kapilar gwarantuje uzyskanie trwałej szczelności wypłukanie tego materiału nie jest możliwe. Występujące zasolenie nie ma negatywnego Uszczelnieine budowli murowanych wpływu na włąściwości materiału. Iniekcyjne żywice poliuretanowe WEBAC nie wprowadzają dodatkowej wody w strukturę muru. W kontakcie z wodą mają tendencję do niewielkiego spieniania, tworząc drobne pory nieburzące jednorodnej struktury materiału. Wpływa to korzystnie na izolacyjność termiczną muru i obniża tworzenie się mostków termicznych. Właściwości produktów* WEBAC 1401 WEBAC 1403 WEBAC 1404 WEBAC 1420 WEBAC 1440 Stosunek mieszanki (objętościowo) 3 : 1 1 : 1 3 : 1 3 : 1 3 : 1 Lepkość (+23 C) ok. 45 mpa s ok. 80 mpa s ok. 110 mpa s ok. 330 mpa s ok. 230 mpa s Czas przerabiania (1l, +20 C) ok. 120 min ok. 90 min ok. 60 min ok. 120 min ok. 120 min Minimalna temperatura przerabiania +5 C +5 C +5 C +5 C +5 C Maksymalne zawilgocenie 95 % > 95 % > 95 % > 95 % > 95 % Przerabianie iniekcja pompą iniekcja pompą iniekcja pompą iniekcja pompą iniekcja pompą 1-komponentową nisko 1-komponentową nisko 1-komponentową nisko 1-komponentową 1-komponentową lub wysoko ciśnieniową lub wysoko ciśnieniową lub wysoko ciśnieniową Szczególne właściwości lekko spienialna możliwość zastosowania zachowuje stałą objętość dobra tolerancja z odporna mechaniczna dobra penetracja katalizatora do wypełniania pustki materiałami bitumicznymi wzmacniająca bardzo niska lepkość po kontakcie z wodą zamyka kapilary duża spienialność struktura wytrzymała hydrofobowe zamknięcie lekko spienialna wyprodukowany częściowo wysoka odporność na rozerwanie porów i kapilar trwale uszczelniający z surowców odnawialnych chemiczna wyprodukowany częściowo odporna na biogenny z surowców odnawialnych kwas siarkowy Copyright by WEBAC Chemie GmbH 28

10 Naprawa Produkty 9 Żywice poliuretanowe przenoszące naprężenia WEBAC 16** Do iniekcji strukturalnych elementów murowanych można wykorzystać materiały, które poza uszczelnieniem i wypełnieniem pustek umozliwiają uciąglenie (wzmocnienie) i stabilizację iniektowanego elementu. Powyżej opisane żywice poliuretanowe (WEBAC 14**), są wykorzystywane do uszczelnienia przeciw wilgoci a ich właściwości wzmacniające są sprawą drugorzędną. Nowa generacja żywic poliuretanowych, WEBAC 1610 i WEBAC 1660 jest dostosowana do wytrzymałości na ściskanie obiektów murowanych. Działa tym samym wzmacniająco nie zmieniając struktury muru. W murach wilgotnych, pod wpływem wody zwiększa się reaktywność żywic poliuretanowych, prowadzi to do przyspieszonego ich sieciowania. Zjawisko to zachodzi również przy niskich temperaturach (do +1 C). Tendencja do lekkiego spieniania podczas kontaktu z wilgocią przyspiesza reakcję materiału, przez co często staje się zbyteczne wcześniejsze wykorzystywanie innych materiałów przesklepiających. Do przerabiania materiału wykorzystuje się taką samą technikę iniekcyjna jak w przypadku klasycznej przepony poziomej. Izolacja pionowa (iniekcja strukturalna) to wielokrotne powtórzenie przepony poziomej w określonych odległościach ku górze. Iniektory stosowane do żywic poliuretanowych Iniektory są króćcami, które podczas iniekcji umożliwiają połączenie elementu budowlanego z pompą iniekcyjną. Iniektory śrubowe WEBAC poprzez dokręcanie zostają zakotwione we wcześniej Właściwości produktów* WEBAC 1610 WEBAC 1660 Stosunek mieszanki (objętościowo) 1 : 1 1 : 1 Czas przerabiania (1l, +20 C) ok. 25 min ok. 25 min Minimalna temperatura przerabiania +5 C +1 C Przerabianie iniekcja pompą 1- lub 2-komponentową iniekcja pompą 1- lub 2-komponentową Szczególne właściwości wytrzymała na rozciąganie duża wytrzymałość na rozciąganie szybko sieciująca szybko sieciująca bardzo dobra penetracja możliwość zastosowania przyśpieszacza możliwość zastosowania przyśpieszacza reakcji przy niskich temperaturach reakcji przy niskich temperaturach po kontakcie z wodą lekko spienialna po kontakcie z wodą lekko spienialna przygotowanych otworach. Podczas skręcania iniektora jego gumowy kołnierz zostaje dociśnięty do ścianki odwiertu. Pompy iniekcyjne do żywic poliuretanowych Podczas przerabiania żywic poliuretanowych pompą 1-komponentową najpierw miesza się oba składniki żywicy a następnie przelewa się je do zasobnika pompy. Przy przerabianiu materiałów pompą 2-komponentową nie ma potrzeby mieszania składników. Są one osobno prowadzone wężami ciśnieniowymi do głowicy mieszającej i dopiero tam podlegają wymieszaniu. Ta technika jest wykorzystywana przede wszystkim do dużych ilości szybko reagujących materiałów iniekcyjnych. WEBAC IP 2 WEBAC IP 2K-F2

11 Naprawa Produkty Żele akrylowe Żele akrylowe WEBAC są 3 składnikowymi, wodnymi środkami iniekcyjnymi o bardzo niskiej lepkości (poniżej 10 mpa s). Stosuje się je przede wszystkim do grubszych elementów budowlanych. Żele akrylowe, podobnie jak żywice poliuretanowe, całkowicie zamykają kapilary. Można je stosować w środowisku zasolonym i o wysokim stopniu zawilgocenia. Przerabianie następuje pompą 2 komponentową, metodą iniekcji ciśnieniowej. Żele akrylowe mogą być stosowane do iniekcji strukturalnej substancji budowlanych o otwartej strukturze porów. Materiał może ulegać odwracalnemu procesowi utraty i ponownemu wiązaniu wody dlatego też powinien być stosowany tylko w obiektach budowlanych przykrytych gruntem. Żele akrylowe WEBAC 240 / WEBAC 250 Właściwości produktów i inne informacje techniczne znajdują się w Kartach Technicznych produktów. Iniektory do żeli akrylowych Do tłoczenia żeli akrylowych WEBAC wykorzystuje się iniektory śrubowe z kalamitką płaską, na którą nasuwa się końcówkę bicza pompy iniekcyjnej. W murach stabilnych alternatywnie stosować można iniektory wbijane z tworzywa sztucznego. Ich dobre umocowanie w otworze zapewniają okrągłe, twardo elastyczne wypustki. Pompy iniekcyjne do żeli akrylowych Specjalnie do żeli akrylowych proponuje się pomy 2-kompentowe. Części mające bezpośredni kontakt z materiałem wykonane są ze stali nierdzewnej. Uszczelnieine budowli murowanych Krzemiany alkaliczne Krzemiany iniekcyjne są nadal bardzo popularne, cechują je jednak poważne ograniczenia w zastosowaniu i funkcjonalności. Środki na bazie krzemianów powinno się stosować tylko w przypadku zawilgocenia mniejszego niż 50% w środowisku wolnym od zasolenia. Te rozcieńczone roztwory szkła wodnego prowadzą w pierwszej fazie ich stosowania do zwiększenia zawilgocenia muru i dopiero po długim czasie sieciowania i osuszenia przyczyniają się do zawężenia kapilar Właściwe sieciowanie roztworów krzemianów wymaga aktywacji przez dwutlenek węgla CO2 zawarty w powietrzu. W procesie tym uwalniane zostają węglany alkaliczne - dodatkowa sól, która podczas wysychania pokazuje się na powierzchni muru w postaci białych wykwitów. Ze względu na ten specyficzny typ reakcji wymagający dostępu dwutlenku węgla z powietrza metoda ta nie może być stosowana przy grubych murach. Często stosowane dodatki silikonowe zwiększają poziom hydrofobizacji. Nawet jeśli zostały zamocowane pojemniki do iniekcji grawitacyjnej, poprawny rozkład materiału powyżej pewnej grubości muru można osiągnąć tylko dzięki iniekcji ciśnieniowej. WEBAC IP 2K-F1 Krzemian hydrofobizujacy WEBAC 2100 Właściwości produktu i inne informacje techniczne znajdują się w Karcie Technicznej produktu. Copyright by WEBAC Chemie GmbH 10

12 Przerabianie Iniekcja ciśnieniowa żywicami WEBAC 11 Prace przygotowawcze Żywice poliuretanowe oraz żele akrylowe przerabia się metodą iniekcji wysokociśnieniowej przez iniektory. W porównaniu do iniekcji grawitacyjnej, rozkład materiału w murze jest o wiele bardziej równomierny, znacząco lepsza jest penetracja oraz skuteczność uszczelnienia. Średnica, głębokość oraz odległość odwiertów jest uzależniona od warunków obiektu oraz stosowanych iniektorów. Z reguły stosuje się odległość między otworami od 10 do 12,5 cm. Przy nieregularnym murze możliwe są pewne odchylenia. Głębokość odwiertu powinna wynosić co najmniej ¾ grubości muru (patrz schemat). Przy grubszych murach w celu lepszego rozprowadzenia materiału, stosuje się iniekcją dwurzędową. W takiej sytuacji drugi rząd iniektorów powinien znajdować 8 cm powyżej pierwszego rzędu z przesunięciem rozstawu o połowę odległości między nimi. Aby uzyskać optymalne rozchodzenie się materiału, odwierty powinny przecinać przynajmniej 2 spoiny poziome. Średnice odwiertów Jeżeli nie ma innych wymogów, dla iniektorów śrubowych odwiert wykonywany jest wiertłem o średnicy o 1mm większej niż średnica iniektora. Dla iniektorów wbijanych, średnica odwiertów odpowiada średnicy iniektora. W zależności od grubości muru, kąt odwiertów powinien wynosić (Fot. 2). Dla pewności dobrego zamocowania iniektorów, odwierty powinno się zaczynać w cegle. Następnie odwierty powinno się przedmuchać w celu usunięcia odwiercin i innych zanieczyszczeń (Fot. 3). W odwiertach mocuje się iniektory śrubowe (Fot. 4). Dopuszczalne jest też wykorzystanie iniektorów wbijanych z tworzywa sztucznego. Należy zwrócić uwagę na prawidłowe nasadzenie złączki na kalamitkę iniektora. W przypadku problemów wybrać dłuższe iniektory. Usunąć niezwięzłe części zaprawy. W przypadku słabej jakości spoin i ubytków, należy wykonać ich przesklepienie i reprofilację za pomocą szybkosprawnego cementu lub szpachlówki WEBAC. Zapobiega to niekontrolowanemu wyciekowi materiału oraz pozwala na wytworzenie w murze ciśnienia koniecznego do prawidłowego rozchodzenia się materiału. Rozstaw odwiertów x x x x: 10 12,5cm (jednowarstwowa) y: 20 25cm (dwuwarstwowa) z: ok. 8 cm (w każdej warstwie!) y x Schemat rozstawu odwiertów z Przeprowadzenie iniekcji > 5 cm Schemat przepony poziomej Materiał iniekcyjny tłoczy się tak długo, aż przez wysycenie spoin osiągnie się zamknięcie porów i kapilar. Oznaką wysycenia określonego fragmentu muru jest wypływ środka iniekcyjnego z sąsiednich iniektorów lub w ich pobliżu (Fot. 5). Przy nieszczelnościach powodujących niekontrolowany wyciek, należy przerwać iniekcję i przesklepić ewentualne rysy i słabej jakości zaprawę. W pierwszej kolejności zostają wysycone spoiny, które zazwyczaj wykazują większą porowatość niż cegły czy kamień naturalny. Szczególnie w obszarze styku pomiędzy zaprawą a cegłą daje się zauważyć największą penetrację materiału. Podczas tłoczenia żywicy wypiera się wodę znajdującą się w kapilarach. Rysy, kawerny lub ubytki mogą być uszczelnione, a tym samym usunięte przyczyny zawilgocenia w jednym cyklu roboczym. Podczas iniekcyjnego tłoczenia materiału, środek iniekcyjny wnika w strukturę kapilar wytwarzając przeponę blokująca transport wilgoci. W pierwszej, płynnej fazie materiału należy przeprowadzić iniekcje wtórną, polegającą na uzupełnienia materiału wchłoniętego przez pory i kapilary.

13 Przerabianie Uszczelnieine budowli murowanych Iniekcja ciśnieniowa żywicami WEBAC Prace końcowe Należy usunąć ewentualne zabrudzenia powierzchniowe. Po zsieciowaniu żywicy zdemontować iniektory śrubowe; iniektory wbijane ucina się. Otwory po iniektorach przesklepić odpowiednią zaprawą. Działania uzupełniające Po skutecznym wykonaniu przepony poziomej, mur może jeszcze przez dłuższy czas oddawać wilgoć do otoczenia. Żeby przyspieszyć wysychanie, można usunąć powłoki o małej dyfuzyjności. Sole znajdujące się w murze mogą spowodować wykwity na powierzchni ściany. Dla unikniecia absorbcji wilgoci wykwity takie należy usunąć z powierzchni muru. Możliwe są inne, dalsze działania takie jak dodatkowe osuszanie,kontrolowane wietrzenie, nałożenie tynków renowacyjnych do podłoży wilgotnych lub obciążonych solą, lub zastosowanie środków grzybobójczych. Fot. 1: Mur zawilgocony kapilarnie Fot. 4: Osadzanie iniektorów Zużycie materiału Fot. 2: Wykonywanie odwiertów Fot. 5: Tłoczenie żywicy poliuretanowej jest zależne od wielkości porów i ilości pustek. Zasada: 1 kg/100 cm/10 cm grubości muru. Dla muru o grubości > 60cm: 1,2 kg/100 cm/10 cm grubości muru. 100 cm 10 cm Fot. 3: Przedmuchanie otworów Fot. 6: Zamknięcie otworów po iniekcji Copyright by WEBAC Chemie GmbH 12

14 Przerabianie Uszczelnienie murów wielowarstwowych Podczas uszczelniania wielowarstwowych murów, materiał iniekcyjny może w sposób niekontrolowany przenikać do pustki znajdującej się w murze. Aby zapobiec temu i jednocześnie utrzymać właściwości termoizolacyjne ścian wielowarstwowych, wykorzystuje się materiał do wypełniania pustek, poliuretanową żywicę spienialną do zalewania WEBAC W celu podwyższenia termoizolacyjności oraz szczelności murów WEBAC 2260 może być stosowany w murach 2-warstwowych, szczelinach z metalu i materiałów mineralnych, w pustkach w konstrukcjach z drewna, w przełomach ściennych lub innych podobnych przypadkach. Przerabianie materiału odbywa się przez zalewnie przez przygotowane otwory lub przez iniekcję pompą 2-komponentową, z wykorzystaniem iniektorów. Materiał utwardza się, po powolnej ekspansji, do wytrzymałej na ściskanie, twardej piany o bardzo drobnej strukturze porów i działa jak pionowe uszczelnienie powierzchniowe. Równocześnie materiał tworzy idealne podłoże do wykonania przepony poziomej przed podciąganiem kapilarnym. WEBAC 2260 można wykorzystywać do wypełniania komór powietrznych w pustakach. Przez dodanie przyspieszacza można ustawić czas reakcji oraz przyrost objętości żywicy. Schemat wypełnienia pustki w murze warstwowym max. 30 cm cm WEBAC 2260 WEBAC 2260 jest poliuretanową żywicą do zalewania. Służy do sztywnego, odpornego na ściskanie wypełnienia pustek i szczelin z dobrą przyczepnością do suchych, wilgotnych, nasiąkliwych i nienasiąkliwych podłoży. Właściwości produktu* WEBAC 2260 Stosunek mieszanki (objętościowo) 1: 1 Zwiększenie objętości bez przeciwciśnienia ok. Początek / koniec spieniania Minimalna temperatura przerabiania +5 C Przerabianie Szczególne właściwości 4-razy, z katalizatorem WEBAC B60 do max. 14-razy ok. 5 min / ok. 50 min ok. 90 s / ok. 14 min (z katalizatorem WEBAC B60) Przez zalewanie / iniekcja pompą 2- komponentową termoizolacyjny materiał uszczelniający bez chloru i rozpuszczalnika Podawanie produktu WEBAC

15 Przerabianie Uszczelnienia powierzchniowe Jeżeli wilgoć wnika całą powierzchnią w element budowlany, na jego zewnętrznej powierzchni należy wykonać uszczelnienie. WEBAC posiada w swojej ofercie odpowiednie produkty: Uszczelnieine budowli murowanych Dyspersja bitumiczno akrylowa WEBAC 5611 jest uszczelnieniem powierzchniowym przeciwko wilgoci i wodzie oddziaływującej bez ciśnienia jak też wodzie napierającej. Spełnia wymogi szczelności wg normy DIN , 7.6. Już warstwa o grubośći 1mm zapewnia szczelność przeciw wodzie napierającej o ciśnieniu do 7 bar. WEBAC 5611 nadaje się do poziomego uszczelniania tarasów i balkonów. Uszczelnienia bitumiczne grubowarstwowe spełniające normę DIN 1895 (w przyszłości DIN 18533). WEBAC 5621, WEBAC 5622F oraz WEBAC 5622P nadają się jako uszczelnienia powierzchniowe przeciw wodzie przesączającej się, opadowej oraz gruntowej - również napierającej. Produkty służą do uszczelnień poziomych i pionowych. Iniekcja kurtynowa WEBAC 240 jest żelem akrylowym do uszczelnienia powierzchniowego części budowli w całości lub częściowo przykrytych ziemią. Iniekcję kurtynową stosuje się jeśli tradycyjne uszczelnienie pionowe od strony zewnętrznej nie jest możliwe do wykonania (patrz prospekt WEBAC Iniekcje Kurtynowe). Izolacja powierzchniowa Copyright by WEBAC Chemie GmbH 14

16 zatrzymuje wodê WEBAC Sp. z o.o. ul. Wał Miedzeszyński Warszawa Tel./fax:

Naprawa rys i sp kaƒ Wype nianie, uszczelnianie, po àczenia elastyczne i przenoszàce napr enia

Naprawa rys i sp kaƒ Wype nianie, uszczelnianie, po àczenia elastyczne i przenoszàce napr enia Naprawa rys i sp kaƒ Wype nianie, uszczelnianie, po àczenia elastyczne i przenoszàce napr enia Lotnisko w Monachium Naprawa rys i sp kaƒ WEBAC Sp. z o.o. ul. Wa Miedzeszyƒski 646 03-994 Warszawa tel./

Bardziej szczegółowo

HYDROIZOLACJE IZOLACJE POZIOME. PRZECIW WILGOCI PODCIĄGAnEJ KAPILARNIE W MURACH. System chroniony patentem

HYDROIZOLACJE IZOLACJE POZIOME. PRZECIW WILGOCI PODCIĄGAnEJ KAPILARNIE W MURACH. System chroniony patentem HYDROIZOLACJE IZOLACJE POZIOME PRZECIW WILGOCI PODCIĄGAnEJ KAPILARNIE W MURACH System chroniony patentem Dlaczego wilgoć podciągana kapilarnie jest tak istotnym zagadnieniem dla właściciela budynku? Zjawisko

Bardziej szczegółowo

HYDROIZOLACJE ISSN 2353-5261

HYDROIZOLACJE ISSN 2353-5261 miesięcznik HYDROIZOLACJE ISSN 2353-5261 edycja 2015 poleca Iniekcja Krystaliczna 28 lat doświadczenia Trwałe osuszanie budynków poprzez wytworzenie blokady przeciwwilgociowej Iniekcja Krystaliczna, opracowana

Bardziej szczegółowo

Konserwacja zabytków i renowacja starego budownictwa

Konserwacja zabytków i renowacja starego budownictwa Konserwacja zabytków i renowacja starego budownictwa Informacje techniczne, dane, zdjęcia i rysunki, zawarte w niniejszej broszurze, należy traktować jedynie jako materiał poglądowy, przedstawiający podstawowe

Bardziej szczegółowo

Hydroizolacja budowli Uszczelnianie i renowacja zawilgoconych ścian piwnicy. INTRASIT Doszczelnienie ścian wewnątrz piwnicy

Hydroizolacja budowli Uszczelnianie i renowacja zawilgoconych ścian piwnicy. INTRASIT Doszczelnienie ścian wewnątrz piwnicy Hydroizolacja budowli Uszczelnianie i renowacja zawilgoconych ścian piwnicy INTRASIT Doszczelnienie ścian wewnątrz piwnicy Renowacja zawilgoconych Êcian piwnicy Wprowadzenie Zasadniczo budowla powinna

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓLNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO 15 03-708

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Historia. 3 2. Opis techniczny.. 4 3. Inwentaryzacja i badania wilgotnościowe. 4 3.1 Wnioski wynikające z inwentaryzacji i badań

Spis treści 1. Historia. 3 2. Opis techniczny.. 4 3. Inwentaryzacja i badania wilgotnościowe. 4 3.1 Wnioski wynikające z inwentaryzacji i badań Spis treści 1. Historia. 3 2. Opis techniczny.. 4 3. Inwentaryzacja i badania wilgotnościowe. 4 3.1 Wnioski wynikające z inwentaryzacji i badań wilgotnościowych.. 4 4. Zakres prac izolacyjnych. 5 4.1 Izolacja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie przepony poziomej zabezpieczającej przed podciąganiem kapilarnym wilgoci w ścianach przy użyciu Środka do izolacji ścian

Bardziej szczegółowo

DODATEK HYDROIZOLACJE INIEKCJA KRYSTALICZNA. Inżynier budownictwa czerwiec 2014

DODATEK HYDROIZOLACJE INIEKCJA KRYSTALICZNA. Inżynier budownictwa czerwiec 2014 6 2014 HYDROIZOLACJE DODATEK INIEKCJA KRYSTALICZNA Inżynier budownictwa czerwiec 2014 artykuł sponsorowany Innowacyjne remonty dachów płaskich TechnoNICOL Osiedla mieszkaniowe zmieniają się nie do poznania.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ BUDOWNICTWA i INŻYNIERII ŚRODOWISKA KATEDRA PODSTAW BUDOWNICTWA i OCHRONY BUDOWLI PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA TEMAT: SYSTEMY RENOWACJI ZABYTKOWYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA, BADANIE I OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW CZ.1

DIAGNOSTYKA, BADANIE I OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW CZ.1 ARTYKUŁ: DIAGNOSTYKA, BADANIE I OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW CZ.1 DR INŻ.KRZYSZTOF MICHALIK RZECZOZNAWCA BUDOWLANY BIEGŁY SĄDOWY WYKŁADOWCA KATEDRA BUDOWNICTWA WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH

Bardziej szczegółowo

XXIV Konferencja Naukowo-Techniczna XXIV Szczecin-Międzyzdroje, 26-29 maja 2009. awarie budowlane

XXIV Konferencja Naukowo-Techniczna XXIV Szczecin-Międzyzdroje, 26-29 maja 2009. awarie budowlane XXIV Konferencja Naukowo-Techniczna XXIV Szczecin-Międzyzdroje, 26-29 maja 2009 awarie budowlane Prof. dr hab. inŝ. JERZY HOŁA, jerzy.hola@pwr.wroc.pl Dr inŝ. ZYGMUNT MATKOWSKI, zygmunt.matkowski@pwr.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nr sprawy: VII Zp 2300/4/13 ZAŁĄCZNIK nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPIS ZAWARTOŚCI Część I Wymagania ogóle 1. Część ogólna 2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów

Bardziej szczegółowo

Poradnik malowania elewacji

Poradnik malowania elewacji Poradnik malowania elewacji ARBY ELEWACYJNE FARBY ELEWACYJNE FARBY ELEWACYJNE FARBY ELEWACYJNE F Praktyczne wskazówki Oferta produktów Wstęp Malowanie elewacji budynków to najpopularniejsze i jednocześnie

Bardziej szczegółowo

SST-02 Wykonanie iniekcji niskociśnieniowej zabezpieczającej przed podciąganiem kapilarnym wilgoci w murze preparatem INTRASIT VK 10A

SST-02 Wykonanie iniekcji niskociśnieniowej zabezpieczającej przed podciąganiem kapilarnym wilgoci w murze preparatem INTRASIT VK 10A SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod: 45453100 Roboty renowacyjne SST-02 Wykonanie iniekcji niskociśnieniowej zabezpieczającej przed podciąganiem kapilarnym wilgoci

Bardziej szczegółowo

INPRO Spółka z o.o. 30-017 KRAKÓW, ul. Racławicka 56 Certyfikat PN-EN ISO9001:2009 Nr. rej.: AC090/686/2254/2008 PROJEKT NR B.

INPRO Spółka z o.o. 30-017 KRAKÓW, ul. Racławicka 56 Certyfikat PN-EN ISO9001:2009 Nr. rej.: AC090/686/2254/2008 PROJEKT NR B. BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE INPRO Spółka z o.o. 30-017 KRAKÓW, ul. Racławicka 56 Certyfikat PN-EN ISO9001:2009 Nr. rej.: AC090/686/2254/2008 EGZ. PROJEKT NR B. 1359 Projekt budowlany remontu elewacji w

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA LUBELSKA. Monografie Wydziału Budownictwa i Architektury Vol. 3

POLITECHNIKA LUBELSKA. Monografie Wydziału Budownictwa i Architektury Vol. 3 POLITECHNIKA LUBELSKA Monografie Wydziału Budownictwa i Architektury Vol. 3 HYDROFOBIZACJA OPOKI WAPNISTEJ W OBIEKTACH ZABYTKOWYCH KAZIMIERZA DOLNEGO Lublin 2010 2 Opiniodawcy: dr hab. inż. Jerzy Jasieńko,

Bardziej szczegółowo

Renowacja, konserwacja oraz rewitalizacja obiektów zabytkowych

Renowacja, konserwacja oraz rewitalizacja obiektów zabytkowych Renowacja, konserwacja oraz rewitalizacja obiektów zabytkowych www.quick-mix.pl Przedsiębiorstwo grupy Profesjonalny partner niezbędny podczas renowacji oraz konserwacji obiektów zabytkowych Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

HYDROIZOLACJE HYDROIZOLACJA OD STRONY NEGATYWNEJ NA MUR I BETON

HYDROIZOLACJE HYDROIZOLACJA OD STRONY NEGATYWNEJ NA MUR I BETON HYDROIZOLACJE HYDROIZOLACJA OD STRONY NEGATYWNEJ NA MUR I BETON Kiedy występuje parcie wody od strony negatywnej? Typowy przypadek parcia negatywnego wody występuje, gdy woda przedostaje się przez ściany

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZYDATNOŚCI WYBRANYCH MATERIAŁÓW W BUDOWNICTWIE W SEKTORZE PRODUKCJI ŻYWNOŚCI. CZĘŚĆ II. MATERIAŁY HYDROIZOLACYJNE

ANALIZA PRZYDATNOŚCI WYBRANYCH MATERIAŁÓW W BUDOWNICTWIE W SEKTORZE PRODUKCJI ŻYWNOŚCI. CZĘŚĆ II. MATERIAŁY HYDROIZOLACYJNE Acta Sci. Pol., Technica Agraria 8(3-4) 2009, 25-33 ANALIZA PRZYDATNOŚCI WYBRANYCH MATERIAŁÓW W BUDOWNICTWIE W SEKTORZE PRODUKCJI ŻYWNOŚCI. CZĘŚĆ II. MATERIAŁY HYDROIZOLACYJNE Łukasz Stadnik, Franciszek

Bardziej szczegółowo

IZOHAN Sp. z o.o. - skr. pocztowa 179, 81-963 GDYNIA, ul. Łużycka 2, tel./fax (+58) 781 45 85, www.izohan.pl, info@izohan.pl

IZOHAN Sp. z o.o. - skr. pocztowa 179, 81-963 GDYNIA, ul. Łużycka 2, tel./fax (+58) 781 45 85, www.izohan.pl, info@izohan.pl IZOHAN Sp. z o.o. - skr. pocztowa 179, 81-963 GDYNIA, ul. Łużycka 2, tel./fax (+58) 781 45 85, www.izohan.pl, info@izohan.pl IZOHAN jest dynamicznie rozwijającą się firmą, której początki sięgają roku

Bardziej szczegółowo

Elewacje Uszczelnienia przeciwwodne. System StoMurisol Uszczelnienia przeciwwodne

Elewacje Uszczelnienia przeciwwodne. System StoMurisol Uszczelnienia przeciwwodne Elewacje Uszczelnienia przeciwwodne System StoMurisol Uszczelnienia przeciwwodne Woda - główna przyczyna zniszczeń najważniejszy element życia może stanowić dla budynku największe niebezpieczeństwo. Skutki

Bardziej szczegółowo

Wykonanie przepony poziomej zabezpieczającej przed podciąganiem kapilarnym wilgoci w ścianach przy uŝyciu preparatu AQUAFIN -F

Wykonanie przepony poziomej zabezpieczającej przed podciąganiem kapilarnym wilgoci w ścianach przy uŝyciu preparatu AQUAFIN -F ST - 05 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie przepony poziomej zabezpieczającej przed podciąganiem kapilarnym wilgoci w ścianach przy uŝyciu preparatu AQUAFIN

Bardziej szczegółowo

Program 2015/16. Systemy materiałów budowlanych Uszczelnienia budowlane i renowacja budownictwa. www.schomburg.pl. Klejenie wyłożeń ceramicznych

Program 2015/16. Systemy materiałów budowlanych Uszczelnienia budowlane i renowacja budownictwa. www.schomburg.pl. Klejenie wyłożeń ceramicznych Systemy materiałów budowlanych Uszczelnienia budowlane i renowacja budownictwa Klejenie wyłożeń ceramicznych Rozwiązania dla budownictwa przemysłowego i inżynieryjnego www.schomburg.pl Program 2015/16

Bardziej szczegółowo

CPV: 45.32.00.00-6 Roboty izolacyjne 45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

CPV: 45.32.00.00-6 Roboty izolacyjne 45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Numer sprawy: TZ-370/11/10 I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie adres: ul. Pędzichów 27 31-080 Kraków www.zus.pl II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie bezspoinowego pokrycia dachowego w systemie IZOHAN IZOBUD Materiały systemu IZOHAN IZOBUD str. 6

Wykonanie bezspoinowego pokrycia dachowego w systemie IZOHAN IZOBUD Materiały systemu IZOHAN IZOBUD str. 6 IZOHAN jest dynamicznie rozwijającą się firmą, której początki sięgają roku 1989. Od początku istnienia zajmuje się produkcją nowoczesnych materiałów chemii budowlanej. Dzięki zastosowaniu nowatorskich

Bardziej szczegółowo

Klinkier w architekturze

Klinkier w architekturze Klinkier w architekturze Katalog techniczny Opracowanie: mgr inż. Piotr Wojtasik Wydanie VII Gliwice, czerwiec 2013 www.klinkier.pl 3 Katalog techniczny który stworzyliśmy, kierujemy przede wszystkim do

Bardziej szczegółowo

Kabiny walk-in. Jak zaprojektować strefę natryskową? Jak zabezpieczyć materiały przed wilgocią? Temat numeru Ocieplanie

Kabiny walk-in. Jak zaprojektować strefę natryskową? Jak zabezpieczyć materiały przed wilgocią? Temat numeru Ocieplanie nr 1 (3) 2014 kwartalnik profesjonalnego wykonawcy www.ceresit-pro.pl Twórcza strefa Kabiny walk-in Jak zaprojektować strefę natryskową? Jak zabezpieczyć materiały przed wilgocią? Temat numeru Ocieplanie

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie izolacji wodochronnych z tworzyw sztucznych i zapraw wodoszczelnych w budynkach 713[08].Z2.03

Wykonywanie izolacji wodochronnych z tworzyw sztucznych i zapraw wodoszczelnych w budynkach 713[08].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Barbara Dobrek Wykonywanie izolacji wodochronnych z tworzyw sztucznych i zapraw wodoszczelnych w budynkach 713[08].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja obiektu: Ul. Kwiatka 10 09-400 Płock Dz. Nr 544. Nr ewid. MA-1368 255/69. Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/5 104/02 62/87 62/87

Lokalizacja obiektu: Ul. Kwiatka 10 09-400 Płock Dz. Nr 544. Nr ewid. MA-1368 255/69. Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/6 506/01 Maz/Bo/5 104/02 62/87 62/87 Strona 1 Tytuł: Zamawiający: Projekt budowlany Remontu kamienicy /wymiana więźby dachowej, stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji/ Płock, ul. Kwiatka 10. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo