Uszczelnienie budowli murowanych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uszczelnienie budowli murowanych"

Transkrypt

1 Uszczelnienie budowli murowanych Przepony poziome przed Przepony poziome przed podciąganiem kapilarnym wilgoci zatrzymuje wodê

2 Wprowadzenie Broszura ta dotyczy przede wszystkim uszczelnień w konstrukcjach murowanych wykonanych z różnych mineralnych materiałów budowlanych, również betonu komórkowego oraz betonu ubijanego. Uszczelnianianiu rys powstałych w żelbecie poświęcono osobną broszurę. Uszczelnienie zostaje osiągnięte lub przywrócone, poprzez wtłoczenie w porowatą strukturę budowlaną płynnej, syntetycznej żywicy, która po zsieciowaniu tworzy barierę w całym przekroju elementu budowlanego. W procesie iniekcji ciśnieniowej woda znajdująca się w kapilarach oraz porach materiałów konstrukcyjnych zostaje wypchnięta, a następnie trwale zastąpiona przez materiał uszczelniający. W ten sposób wykonana przepona pozioma zabezpiecza ścianę zarówno przed podciąganiem kapilarnym wilgoci jak i ma zastosowanie w trudniejszych przypadkach na przykład: zatrzymywaniu wody napierającej pod ciśnieniem. Dla takich zastosowań przedstawiane jest szerokie spektrum materiałów iniekcyjnych. Wskazówka Należy przestrzegać ogólnie uznanych zasad i regulacji jak i wskazówek zawartych w Kartach Technicznych stosowanych produktów WEBAC Chętnie pomożemy w rozwiazywaniu Waszych indywidualnych problemów Wprowadzenie Wilgotny mur... 2 Diagnoza szkód Analiza stanu budowli... 3, 4 Naprawa Mechanizm zamykania kapilarów przy zastosowaniu systemów iniekcyjnych... 5 Sposób działania różnych materiałów iniekcyjnych... 6 Spienialne żywice poliuretanowe (SPUR)... 7 Żywice poliuretanowe do trwałego uszczelniania (PUR)... 8, 9 Iniektory i pompy iniekcyjne do żywic poliuretanowych... 9 Żele akrylowe Iniektory i pompy iniekcyjne do żeli akrylowych Krzemiany alkaliczne Przerabianie Iniekcja ciśnieniowa żywicami WEBAC... 11, 12 Uszczelnienie murów wielowarstwowych Uszczelnienia powierzchniowe Niniejszy prospekt jest zgodny z aktualnym stanem naszej wiedzy. Informacje w nim zawarte oraz opinie naszych doradców nie są wiążące. Ze względu na to, że nie znane są nam dokładne uwarunkowania chemiczne, techniczne oraz fizyczne związane z konkretnym zastosowaniem, dane zawarte w tym prospekcie jak i uzyskane od naszych doradców, nie zwalniają użytkownika od sprawdzenia produktów odnośnie przydatności do przewidywanego zastosowania oraz nie są zapewnieniem przydatności do określonego celu. Użytkownik produktu jest zobowiązany do przestrzegania wskazówek oraz nakazów odnoszących się do poprawnego przerabiania materiałów. Z chwilą ukazania się tego prospektu, wcześniejsze wydania tracą ważność. Powielanie i drukowanie prospektu lub jego fragmentów jest dozwolone tylko za zgodą WEBAC Chemie GmbH. Stan PL: marzec 2013

3 Wprowadzenie Wilgotny mur Uszczelnieine budowli murowanych Zawilgocenie w murze nie jest tylko problemem wizualnym. Spowodowane przez wilgoć szkody w cokołach oraz ścianach piwnic są najczęstszymi przyczynami wad w budownictwie. Problemy te mogą być spowodowane przez wiele czynników. Przyczyny zawilgocenia ścian: Wilgoć podciągana kapilarnie Rysy i nieszczelne spoiny w strukturze ściany Nieszczelności na styku cokołów ze ścianami Wadliwa izolacja pionowa Wady klimatyzacyjne pomieszczeń (np. Niedostateczna wentylacja, brak właściwej izolacji ) Wilgoć higroskopijna spowodowana zasoleniem Elementy budowli na styku z gruntem poddawane są oddziaływaniom takich czynników jak wody powierzchniowe, wody gruntowe, czy wilgoć z gruntu. W strefie cokołu dochodzi do obciążeń dodatkowych jak woda rozbryzgowa, lód, sole i zmiany temperatur. W obiektach wykonanych zgodnie ze sztuką budowlaną tworzy się izolacje zabezpieczające przed wnikaniem wilgoci. Jednak ze względu na błędy wykonawcze, zmieniające się warunki czy też starzenie się materiałów, dochodzi do okresowych lub trwałych szkód wynikających z oddziaływania wilgoci. Zawilgocony mur Skutki zawilgocenia są wielorakie: pogarsza się zdolność izolacyjna ścian; dochodzi do większych strat ciepła na zawilgoconych ścianach rozwijają się grzyby, algi, zarodniki sole znajdujące się w murze doprowadzają do wykwitów i odprysków W dłuższym okresie czasu może dojść do naruszenia stabilności konstrukcji. Skuteczne środki przeciwwilgociowe są zatem konieczne do ochrony właściwości użytkowych oraz utrzymania właściwego stanu technicznego obiektu. Niesprawny system drenażowy oraz kanałów zasilających lub odpływowych Zmienny poziom oddziaływujących wód gruntowych i przenikających wód powierzchniowych Copyright by WEBAC Chemie GmbH 2

4 Diagnoza szkód Analiza stanu budowli Staranna diagnoza stanu budowli umożliwia opracowanie właściwej koncepcji oraz poprawnego planu naprawy. Otwór po wyjęciu rdzenia w murze ceglanym Kontrola ogólna Informacje ogólne (np. rok budowy, stan budowli) Przeznaczenie sąsiednich pomieszczeń Wilgotność i temperatura pomieszczeń Poziom wód gruntowych Współczynnik ph wód gruntowych; uwaga na kwasy (podwyższone stężenie soli) Ocena podłoża pod obiektem Konstrukcja Rodzaj muru (wapień, kamień łamany, pełna cegła, pustak, beton, mur mieszany) Grubość ścian Sposób wykonania muru (jedno- lub wielowarstwowy, z pustką powietrzną lub bez) Jednorodność, wytrzymałość, zwięzłość i porowatość ściany Występowanie rys i pustek, ewentualne ruchy elementu budowlanego Sposób budowy i położenie fundamentu Położenie instalacji zasilających Stateczność Istniejące izolacje, ich położenie i właściwości Przeprowadzone naprawy Analiza wilgotności Analiza stanu oraz rozkładu zawilgocenia pozwala na wskazanie przyczyn powstałych szkód i umożliwia tym samych wypracowanie poprawnej koncepcji naprawy. Do nieinwazyjnych metod pomiaru należą dobrze skalibrowane, miejscowe pomiary wilgotności przeprowadzane za pomocą przenośnych urządzeń. Dokładniejsze dane uzyskuje się po pobraniu próbek lub rdzenia z muru (np. metoda Darr a). Umozliwia to określenie stopnia zawilgocenia muru na różnych jego głębokościach. Współczynnik zawilgocenia jest to stosunek istniejącej wilgoci do maksymalnej chłonności danego muru. Pozwala to jednocześnie na określenie pojemności otwartych porów i kapilar. Przeprowadzenie takich analiz pozwala oszacować przewidywane zużycie materiału iniekcyjnego. Według niemieckiego WTA (Naukowo-Techniczne Stowarzyszenie Robocze Ochrony Budowli i Konserwacji Zabytków) materiały iniekcyjne testowane i certyfikowane są dla trzech przypadków zawilgocenia muru (60/80/95%). W kombinacji z iniekcją grawitacyjną oraz iniekcją ciśnieniową wynika z tego 6 wariantów testowania efektywności środków. Dla niektórych środków konieczne są prace przygotowawcze takie jak: osuszenie muru przed iniekcją (np. dla iniekcji parafinowej lub preparatów krzemianowych), alkaliczna aktywacja lub faza reakcji aż do poddania materiału działaniu wody napierającej (np. mikrocementy). Dzięki takim kosztownym działaniom wymienione materiały mogą być stosowane także w elementach o podwyższonym stopniu zawilgocenia. Mur cyklpowy z porowatymi spoinami Mur kamienny na zaprawie glinianej 3

5 Diagnoza szkód Analiza stanu budowli Uszczelnieine budowli murowanych Alternatywna metoda pomiaru wilgotności polega na ustaleniu rozmieszczenia i działania hydrofobowego materiału iniekcyjnego w murze oraz spoinach metodą pomiaru kąta zwilżania i testu kropelkowego. Dla tych metod nie są przedstawiane klasy zawilgocenia muru. Ocenia się skuteczność materiału iniekcyjnego w odniesieniu do sprawdzonych, rzeczywiście panujących warunków. W zależności od cech próbek, daje się przetestować również trudniejsze przypadki takie jak woda napierająca pod ciśnieniem. Rozkład wilgoci w murze w zależności od przyczyny jej powstawania Na zewnątrz Wewnątrz Na zewnątrz Wewnątrz Na zewnątrz Wewnątrz Na zewnątrz Wewnątrz Wilgoć spowodowana zasoleniem Sole rozpuszczalne w wodzie, takie jak: azotany, chlorki, węglany oraz siarczany, ze względu na swoje właściwości higroskopijne, mogą znacząco wpłynąć na zwiększenie poziomu zawilgocenia muru. Na skutek krystalizacji soli na powierzchni muru powstają wykwity. Przejście soli z postaci rozpuszczonej do postaci osadzających się kryształków wiąże się ze znaczącym przyrostem objętości. Ciśnienie spowodowane krystalizacją może znacząco uszkodzić zarówno tynk jak i strukturę wewnętrzną muru. Na podstawie wyjętych próbek można określić również rodzaj i ilość oraz rozkład w strukturze muru najbardziej szkodliwej soli. Tym samym można określić udział wilgoci higroskopijnej w całości zawilgocenia i przyjąć skuteczne środki zaradcze. Wilgoć podciągana kapilarnie Wilgoć wnikajaca przez powierzchnię zawnętrzną ściany Obliczania stopnia zawilgocenia Z W - S Z = x 100% C - S Z - stopień zawilgocenia W - masa próbki wilgotnej S - masa próbki suchej C -masa próbki całkowicie wysyconej wodą Wilgoć powstająca w wyniku kondensacji pary wodnej Wilgoć powstająca w procesie higroskopijnego pochłaniania wilgoci z otoczenia poprzez sole znajdujące się w murze Przyczyny zawilgocenia murów wg WTA Copyright by WEBAC Chemie GmbH 4

6 Naprawa Mechanizm zamykania kapilarów przy zastosowaniu systemów iniekcyjnych Struktura cokołów oraz ścian piwnicznych, obok porów kapilarnych, zawierają zazwyczaj pustki, szczeliny, rysy i spękania. Największą porowatość wykazują spoiny. Transportowana przez tą strukturę woda wnika w elementy konstrukcji i powoduje szkody. Dzięki iniekcji ciśnieniowej zostaje zablokowany kapilarny transport oraz rozprzestrzenianie się wilgoci poczynając od spoin w murze, będących najbardziej nasiąkliwym elementem struktury muru. Powyżej wykonanej przepony poziomej w strukturze muru następuje wyrównanie wilgoci do poziomu naturalnego. Materiały zamykające kapilary, takie tak żywice poliuretanowe oraz żele akrylowe, mogą całkowicie zamknąć również większe rysy i spękania w obszarze wykonywanej iniekcji. Jednocześnie zamknięte zostają miejsca nieszczelności w zewnętrznej warstwie izolacyjnej, będące źródłem zawilgocenia muru. Wody powierzchniowe mogą tylko w minimalnym stopniu oddziaływać negatywnie na żywicę poliuretanową - wypłukanie materiału wypełniającego kapilary nie jest możliwe. W wielu trudniejszych przypadkach, do występowania wody napierającej włącznie, te propozycje materiałów są w zasadzie jedynymi skutecznymi rozwiązaniami. Ściana murowana Odwiert Zaprawa Żywica iniekcyjna Kapilary Kapilarne podciąganie wilgoci Rozprzestrzenianie się wilgoci w murze bazuje na nasiąkliwości (chłonności) materiałów, z których został on wykonany (np. zaprawy i cegły). Mechanizm podciągania kapilarnego jest bardzo podobny do zasysania wody przez gąbkę. O skali rozprzestrzeniania się wilgoci w murze, w dużej mierze decyduje średnica kapilar. Im mniejsze są pory kapilar, tym większe jest podciąganie wilgoci i transportowana jest ona wyżej. Przy bardzo małych, niepołączonych porach (mikroporach), jakie są np. w normatywnie wykonanym betonie, zjawisko podciągania kapilarnego nie występuje. Przerwy w kapilarach spowodowane np. przez pustki przerywają lub spowalniają transport wilgoci. W przypadku występowania bardzo dużych kapilar, których średnica jest większa niż 1mm, nie występuje kapilarny transport wilgoci. Struktura taka tworzy w tym wypadku warstwę przerywającą. Jednocześnie przy wodzie napierającej takie miejsca chłoną bardzo duże ilości wody. Schema blokady kapilarnej 5

7 Naprawa Sposób działania różnych materiałów iniekcyjnych Uszczelnieine budowli murowanych Materiał iniekcyjny rozchodzi się od wykonanego odwiertu w spoinach oraz cegłach. W pierwszej kolejności wypełnione żywicą zostają duże pustki, rysy i szczeliny. Następnie tłoczony materiał dostaje się w kapilary i pory oraz coraz mniejsze struktury. Ciśnienie wymusza penetrację iniektu w wilgotne i mokre obszary oraz częściowe wypchnięcie z nich wody. Różne sposoby działania poszczególnych materiałów iniekcyjnych są przedstawione na rysunkach obok. 1 Zamknięcie Kapilary/ pory zostają całkowicie wypełnione. Kapilarny transport wody zostaje trwale zatrzymany. Stopień wilgotności elementu budowlanego nie ma znaczenia. Materiały iniekcyjne: np. żywice poliuretanowe, parafina (ograniczeniem jest konieczność wcześniejszego osuszenia ściany), żele akrylowe (ograniczeniem jest skurcz przy wysychaniu) 2 Przewężenie Przez przewężenie kapilar/ porów zdolność podciągania kapilarnego zostaje zredukowana. Efekt wysychania powstaje w wyniku większego odparowywania w porównaniu do kapilarnego podciągania wilgoci. Materiały iniekcyjne: nie znane 3 Hydrofobizacja 4 Hydrofobizacja i przewężenie Na ścianach kapilar wytwarza się wiązania odpychające wodę. Kapilarne podciąganie wilgoci zostaje utrudnione i wilgoć jest podciągana znacznie niżej. Porowatość muru pozostaje zasadniczo niezmieniona. Materiały iniekcyjne: mikrocementy iniekcyjne, silany, siloxany Kombinacja z 2 przewężenia i 3 hydrofobizacji. Materiały iniekcyjne: Kombinacja z krzemianów metali alkalicznych i polimerów krzemoorganicznych (np. modyfikowane krzemiany) Copyright by WEBAC Chemie GmbH 6

8 Naprawa Produkty Sukces skutecznej izolacji poziomej zależy od wyboru właściwego materiału iniekcyjnego. Poniżej przedstawiamy szczegółowe parametry oraz obszary zastosowań produktów WEBAC Spienialne żywice poliuretanowe (SPUR) W murach z dużą ilością spękań oraz pustek uzasadnione jest wstępne wypełnienie ich wykorzystując spienialne żywice poliuretanowe. Po kontakcie z wodą żywice te ulegają bardzo szybkiej reakcji do postaci piany o drobnej strukturze porów, która wypełnia wolną przestrzeń oraz wypycha wodę ze struktury budowlanej. Dzięki intensywnemu mieszaniu, szczególnie przy wodzie napierającej, bardzo szybko powstaje bariera zatrzymująca wodę wyciekającą pod ciśnieniem. Iniekcja wstępna spienialną żywicą poliuretanową Właściwości produktów* WEBAC 150 WEBAC 151 WEBAC 157 Stosunek mieszanki (objętościowo) 1 : 1 1 : 10 1 : 1 Zwiększenie objętości bez przeciwciśnienia ok. Początek ekspansji po kontakcie z wodą (10 % wody, +20 C) 40 razy razy 15 razy ok. 15 s / 65 s ok. 20 s /100 s ok. 20 s / 80 s Minimalna temperatura przerabiania +5 C +5 C +5 C Przerabianie iniekcja pompą iniekcja pompą iniekcja pompą 1- lub 2-komponentową 1-komponentową 1- lub 2-komponentową Szczególne właściwości silnie zwiększa objętość do uniwersalnego elastyczna struktura do uniwersalnego zastosowania piany zastosowania lepkość i elastyczność bezpieczna w użyciu zależna od proporcji składników (1: 10 do 1: 1) 7 * Podane wartości zostały uzyskane w laboratorium. Mogą one być zmienne w zależności od warunków panujących w konkretnym miejscu pracy.

9 Naprawa Produkty Żywice poliuretanowe do trwałego uszczelniania (PUR) WEBAC 14** Poprzez iniekcję ciśnieniową 2-składnikowymi, bezrozpuszczalnikowymi żywicami poliuretanowymi o niskiej lepkości, osiąga się całkowite wypełnienie i zamknięcie kapilar. Materiały te można stosować do wszystkich rodzajów murów, również w sytuacji całkowitego zawilgocenia. Żywice poliuretanowe WEBAC znakomicie rozprzestrzeniają się w rysach, spękaniach, pustkach i porach, wypełniając je całkowicie. Mają znakomitą przyczepność do podłoży mineralnych. Całkowite zamknięcie kapilar gwarantuje uzyskanie trwałej szczelności wypłukanie tego materiału nie jest możliwe. Występujące zasolenie nie ma negatywnego Uszczelnieine budowli murowanych wpływu na włąściwości materiału. Iniekcyjne żywice poliuretanowe WEBAC nie wprowadzają dodatkowej wody w strukturę muru. W kontakcie z wodą mają tendencję do niewielkiego spieniania, tworząc drobne pory nieburzące jednorodnej struktury materiału. Wpływa to korzystnie na izolacyjność termiczną muru i obniża tworzenie się mostków termicznych. Właściwości produktów* WEBAC 1401 WEBAC 1403 WEBAC 1404 WEBAC 1420 WEBAC 1440 Stosunek mieszanki (objętościowo) 3 : 1 1 : 1 3 : 1 3 : 1 3 : 1 Lepkość (+23 C) ok. 45 mpa s ok. 80 mpa s ok. 110 mpa s ok. 330 mpa s ok. 230 mpa s Czas przerabiania (1l, +20 C) ok. 120 min ok. 90 min ok. 60 min ok. 120 min ok. 120 min Minimalna temperatura przerabiania +5 C +5 C +5 C +5 C +5 C Maksymalne zawilgocenie 95 % > 95 % > 95 % > 95 % > 95 % Przerabianie iniekcja pompą iniekcja pompą iniekcja pompą iniekcja pompą iniekcja pompą 1-komponentową nisko 1-komponentową nisko 1-komponentową nisko 1-komponentową 1-komponentową lub wysoko ciśnieniową lub wysoko ciśnieniową lub wysoko ciśnieniową Szczególne właściwości lekko spienialna możliwość zastosowania zachowuje stałą objętość dobra tolerancja z odporna mechaniczna dobra penetracja katalizatora do wypełniania pustki materiałami bitumicznymi wzmacniająca bardzo niska lepkość po kontakcie z wodą zamyka kapilary duża spienialność struktura wytrzymała hydrofobowe zamknięcie lekko spienialna wyprodukowany częściowo wysoka odporność na rozerwanie porów i kapilar trwale uszczelniający z surowców odnawialnych chemiczna wyprodukowany częściowo odporna na biogenny z surowców odnawialnych kwas siarkowy Copyright by WEBAC Chemie GmbH 28

10 Naprawa Produkty 9 Żywice poliuretanowe przenoszące naprężenia WEBAC 16** Do iniekcji strukturalnych elementów murowanych można wykorzystać materiały, które poza uszczelnieniem i wypełnieniem pustek umozliwiają uciąglenie (wzmocnienie) i stabilizację iniektowanego elementu. Powyżej opisane żywice poliuretanowe (WEBAC 14**), są wykorzystywane do uszczelnienia przeciw wilgoci a ich właściwości wzmacniające są sprawą drugorzędną. Nowa generacja żywic poliuretanowych, WEBAC 1610 i WEBAC 1660 jest dostosowana do wytrzymałości na ściskanie obiektów murowanych. Działa tym samym wzmacniająco nie zmieniając struktury muru. W murach wilgotnych, pod wpływem wody zwiększa się reaktywność żywic poliuretanowych, prowadzi to do przyspieszonego ich sieciowania. Zjawisko to zachodzi również przy niskich temperaturach (do +1 C). Tendencja do lekkiego spieniania podczas kontaktu z wilgocią przyspiesza reakcję materiału, przez co często staje się zbyteczne wcześniejsze wykorzystywanie innych materiałów przesklepiających. Do przerabiania materiału wykorzystuje się taką samą technikę iniekcyjna jak w przypadku klasycznej przepony poziomej. Izolacja pionowa (iniekcja strukturalna) to wielokrotne powtórzenie przepony poziomej w określonych odległościach ku górze. Iniektory stosowane do żywic poliuretanowych Iniektory są króćcami, które podczas iniekcji umożliwiają połączenie elementu budowlanego z pompą iniekcyjną. Iniektory śrubowe WEBAC poprzez dokręcanie zostają zakotwione we wcześniej Właściwości produktów* WEBAC 1610 WEBAC 1660 Stosunek mieszanki (objętościowo) 1 : 1 1 : 1 Czas przerabiania (1l, +20 C) ok. 25 min ok. 25 min Minimalna temperatura przerabiania +5 C +1 C Przerabianie iniekcja pompą 1- lub 2-komponentową iniekcja pompą 1- lub 2-komponentową Szczególne właściwości wytrzymała na rozciąganie duża wytrzymałość na rozciąganie szybko sieciująca szybko sieciująca bardzo dobra penetracja możliwość zastosowania przyśpieszacza możliwość zastosowania przyśpieszacza reakcji przy niskich temperaturach reakcji przy niskich temperaturach po kontakcie z wodą lekko spienialna po kontakcie z wodą lekko spienialna przygotowanych otworach. Podczas skręcania iniektora jego gumowy kołnierz zostaje dociśnięty do ścianki odwiertu. Pompy iniekcyjne do żywic poliuretanowych Podczas przerabiania żywic poliuretanowych pompą 1-komponentową najpierw miesza się oba składniki żywicy a następnie przelewa się je do zasobnika pompy. Przy przerabianiu materiałów pompą 2-komponentową nie ma potrzeby mieszania składników. Są one osobno prowadzone wężami ciśnieniowymi do głowicy mieszającej i dopiero tam podlegają wymieszaniu. Ta technika jest wykorzystywana przede wszystkim do dużych ilości szybko reagujących materiałów iniekcyjnych. WEBAC IP 2 WEBAC IP 2K-F2

11 Naprawa Produkty Żele akrylowe Żele akrylowe WEBAC są 3 składnikowymi, wodnymi środkami iniekcyjnymi o bardzo niskiej lepkości (poniżej 10 mpa s). Stosuje się je przede wszystkim do grubszych elementów budowlanych. Żele akrylowe, podobnie jak żywice poliuretanowe, całkowicie zamykają kapilary. Można je stosować w środowisku zasolonym i o wysokim stopniu zawilgocenia. Przerabianie następuje pompą 2 komponentową, metodą iniekcji ciśnieniowej. Żele akrylowe mogą być stosowane do iniekcji strukturalnej substancji budowlanych o otwartej strukturze porów. Materiał może ulegać odwracalnemu procesowi utraty i ponownemu wiązaniu wody dlatego też powinien być stosowany tylko w obiektach budowlanych przykrytych gruntem. Żele akrylowe WEBAC 240 / WEBAC 250 Właściwości produktów i inne informacje techniczne znajdują się w Kartach Technicznych produktów. Iniektory do żeli akrylowych Do tłoczenia żeli akrylowych WEBAC wykorzystuje się iniektory śrubowe z kalamitką płaską, na którą nasuwa się końcówkę bicza pompy iniekcyjnej. W murach stabilnych alternatywnie stosować można iniektory wbijane z tworzywa sztucznego. Ich dobre umocowanie w otworze zapewniają okrągłe, twardo elastyczne wypustki. Pompy iniekcyjne do żeli akrylowych Specjalnie do żeli akrylowych proponuje się pomy 2-kompentowe. Części mające bezpośredni kontakt z materiałem wykonane są ze stali nierdzewnej. Uszczelnieine budowli murowanych Krzemiany alkaliczne Krzemiany iniekcyjne są nadal bardzo popularne, cechują je jednak poważne ograniczenia w zastosowaniu i funkcjonalności. Środki na bazie krzemianów powinno się stosować tylko w przypadku zawilgocenia mniejszego niż 50% w środowisku wolnym od zasolenia. Te rozcieńczone roztwory szkła wodnego prowadzą w pierwszej fazie ich stosowania do zwiększenia zawilgocenia muru i dopiero po długim czasie sieciowania i osuszenia przyczyniają się do zawężenia kapilar Właściwe sieciowanie roztworów krzemianów wymaga aktywacji przez dwutlenek węgla CO2 zawarty w powietrzu. W procesie tym uwalniane zostają węglany alkaliczne - dodatkowa sól, która podczas wysychania pokazuje się na powierzchni muru w postaci białych wykwitów. Ze względu na ten specyficzny typ reakcji wymagający dostępu dwutlenku węgla z powietrza metoda ta nie może być stosowana przy grubych murach. Często stosowane dodatki silikonowe zwiększają poziom hydrofobizacji. Nawet jeśli zostały zamocowane pojemniki do iniekcji grawitacyjnej, poprawny rozkład materiału powyżej pewnej grubości muru można osiągnąć tylko dzięki iniekcji ciśnieniowej. WEBAC IP 2K-F1 Krzemian hydrofobizujacy WEBAC 2100 Właściwości produktu i inne informacje techniczne znajdują się w Karcie Technicznej produktu. Copyright by WEBAC Chemie GmbH 10

12 Przerabianie Iniekcja ciśnieniowa żywicami WEBAC 11 Prace przygotowawcze Żywice poliuretanowe oraz żele akrylowe przerabia się metodą iniekcji wysokociśnieniowej przez iniektory. W porównaniu do iniekcji grawitacyjnej, rozkład materiału w murze jest o wiele bardziej równomierny, znacząco lepsza jest penetracja oraz skuteczność uszczelnienia. Średnica, głębokość oraz odległość odwiertów jest uzależniona od warunków obiektu oraz stosowanych iniektorów. Z reguły stosuje się odległość między otworami od 10 do 12,5 cm. Przy nieregularnym murze możliwe są pewne odchylenia. Głębokość odwiertu powinna wynosić co najmniej ¾ grubości muru (patrz schemat). Przy grubszych murach w celu lepszego rozprowadzenia materiału, stosuje się iniekcją dwurzędową. W takiej sytuacji drugi rząd iniektorów powinien znajdować 8 cm powyżej pierwszego rzędu z przesunięciem rozstawu o połowę odległości między nimi. Aby uzyskać optymalne rozchodzenie się materiału, odwierty powinny przecinać przynajmniej 2 spoiny poziome. Średnice odwiertów Jeżeli nie ma innych wymogów, dla iniektorów śrubowych odwiert wykonywany jest wiertłem o średnicy o 1mm większej niż średnica iniektora. Dla iniektorów wbijanych, średnica odwiertów odpowiada średnicy iniektora. W zależności od grubości muru, kąt odwiertów powinien wynosić (Fot. 2). Dla pewności dobrego zamocowania iniektorów, odwierty powinno się zaczynać w cegle. Następnie odwierty powinno się przedmuchać w celu usunięcia odwiercin i innych zanieczyszczeń (Fot. 3). W odwiertach mocuje się iniektory śrubowe (Fot. 4). Dopuszczalne jest też wykorzystanie iniektorów wbijanych z tworzywa sztucznego. Należy zwrócić uwagę na prawidłowe nasadzenie złączki na kalamitkę iniektora. W przypadku problemów wybrać dłuższe iniektory. Usunąć niezwięzłe części zaprawy. W przypadku słabej jakości spoin i ubytków, należy wykonać ich przesklepienie i reprofilację za pomocą szybkosprawnego cementu lub szpachlówki WEBAC. Zapobiega to niekontrolowanemu wyciekowi materiału oraz pozwala na wytworzenie w murze ciśnienia koniecznego do prawidłowego rozchodzenia się materiału. Rozstaw odwiertów x x x x: 10 12,5cm (jednowarstwowa) y: 20 25cm (dwuwarstwowa) z: ok. 8 cm (w każdej warstwie!) y x Schemat rozstawu odwiertów z Przeprowadzenie iniekcji > 5 cm Schemat przepony poziomej Materiał iniekcyjny tłoczy się tak długo, aż przez wysycenie spoin osiągnie się zamknięcie porów i kapilar. Oznaką wysycenia określonego fragmentu muru jest wypływ środka iniekcyjnego z sąsiednich iniektorów lub w ich pobliżu (Fot. 5). Przy nieszczelnościach powodujących niekontrolowany wyciek, należy przerwać iniekcję i przesklepić ewentualne rysy i słabej jakości zaprawę. W pierwszej kolejności zostają wysycone spoiny, które zazwyczaj wykazują większą porowatość niż cegły czy kamień naturalny. Szczególnie w obszarze styku pomiędzy zaprawą a cegłą daje się zauważyć największą penetrację materiału. Podczas tłoczenia żywicy wypiera się wodę znajdującą się w kapilarach. Rysy, kawerny lub ubytki mogą być uszczelnione, a tym samym usunięte przyczyny zawilgocenia w jednym cyklu roboczym. Podczas iniekcyjnego tłoczenia materiału, środek iniekcyjny wnika w strukturę kapilar wytwarzając przeponę blokująca transport wilgoci. W pierwszej, płynnej fazie materiału należy przeprowadzić iniekcje wtórną, polegającą na uzupełnienia materiału wchłoniętego przez pory i kapilary.

13 Przerabianie Uszczelnieine budowli murowanych Iniekcja ciśnieniowa żywicami WEBAC Prace końcowe Należy usunąć ewentualne zabrudzenia powierzchniowe. Po zsieciowaniu żywicy zdemontować iniektory śrubowe; iniektory wbijane ucina się. Otwory po iniektorach przesklepić odpowiednią zaprawą. Działania uzupełniające Po skutecznym wykonaniu przepony poziomej, mur może jeszcze przez dłuższy czas oddawać wilgoć do otoczenia. Żeby przyspieszyć wysychanie, można usunąć powłoki o małej dyfuzyjności. Sole znajdujące się w murze mogą spowodować wykwity na powierzchni ściany. Dla unikniecia absorbcji wilgoci wykwity takie należy usunąć z powierzchni muru. Możliwe są inne, dalsze działania takie jak dodatkowe osuszanie,kontrolowane wietrzenie, nałożenie tynków renowacyjnych do podłoży wilgotnych lub obciążonych solą, lub zastosowanie środków grzybobójczych. Fot. 1: Mur zawilgocony kapilarnie Fot. 4: Osadzanie iniektorów Zużycie materiału Fot. 2: Wykonywanie odwiertów Fot. 5: Tłoczenie żywicy poliuretanowej jest zależne od wielkości porów i ilości pustek. Zasada: 1 kg/100 cm/10 cm grubości muru. Dla muru o grubości > 60cm: 1,2 kg/100 cm/10 cm grubości muru. 100 cm 10 cm Fot. 3: Przedmuchanie otworów Fot. 6: Zamknięcie otworów po iniekcji Copyright by WEBAC Chemie GmbH 12

14 Przerabianie Uszczelnienie murów wielowarstwowych Podczas uszczelniania wielowarstwowych murów, materiał iniekcyjny może w sposób niekontrolowany przenikać do pustki znajdującej się w murze. Aby zapobiec temu i jednocześnie utrzymać właściwości termoizolacyjne ścian wielowarstwowych, wykorzystuje się materiał do wypełniania pustek, poliuretanową żywicę spienialną do zalewania WEBAC W celu podwyższenia termoizolacyjności oraz szczelności murów WEBAC 2260 może być stosowany w murach 2-warstwowych, szczelinach z metalu i materiałów mineralnych, w pustkach w konstrukcjach z drewna, w przełomach ściennych lub innych podobnych przypadkach. Przerabianie materiału odbywa się przez zalewnie przez przygotowane otwory lub przez iniekcję pompą 2-komponentową, z wykorzystaniem iniektorów. Materiał utwardza się, po powolnej ekspansji, do wytrzymałej na ściskanie, twardej piany o bardzo drobnej strukturze porów i działa jak pionowe uszczelnienie powierzchniowe. Równocześnie materiał tworzy idealne podłoże do wykonania przepony poziomej przed podciąganiem kapilarnym. WEBAC 2260 można wykorzystywać do wypełniania komór powietrznych w pustakach. Przez dodanie przyspieszacza można ustawić czas reakcji oraz przyrost objętości żywicy. Schemat wypełnienia pustki w murze warstwowym max. 30 cm cm WEBAC 2260 WEBAC 2260 jest poliuretanową żywicą do zalewania. Służy do sztywnego, odpornego na ściskanie wypełnienia pustek i szczelin z dobrą przyczepnością do suchych, wilgotnych, nasiąkliwych i nienasiąkliwych podłoży. Właściwości produktu* WEBAC 2260 Stosunek mieszanki (objętościowo) 1: 1 Zwiększenie objętości bez przeciwciśnienia ok. Początek / koniec spieniania Minimalna temperatura przerabiania +5 C Przerabianie Szczególne właściwości 4-razy, z katalizatorem WEBAC B60 do max. 14-razy ok. 5 min / ok. 50 min ok. 90 s / ok. 14 min (z katalizatorem WEBAC B60) Przez zalewanie / iniekcja pompą 2- komponentową termoizolacyjny materiał uszczelniający bez chloru i rozpuszczalnika Podawanie produktu WEBAC

15 Przerabianie Uszczelnienia powierzchniowe Jeżeli wilgoć wnika całą powierzchnią w element budowlany, na jego zewnętrznej powierzchni należy wykonać uszczelnienie. WEBAC posiada w swojej ofercie odpowiednie produkty: Uszczelnieine budowli murowanych Dyspersja bitumiczno akrylowa WEBAC 5611 jest uszczelnieniem powierzchniowym przeciwko wilgoci i wodzie oddziaływującej bez ciśnienia jak też wodzie napierającej. Spełnia wymogi szczelności wg normy DIN , 7.6. Już warstwa o grubośći 1mm zapewnia szczelność przeciw wodzie napierającej o ciśnieniu do 7 bar. WEBAC 5611 nadaje się do poziomego uszczelniania tarasów i balkonów. Uszczelnienia bitumiczne grubowarstwowe spełniające normę DIN 1895 (w przyszłości DIN 18533). WEBAC 5621, WEBAC 5622F oraz WEBAC 5622P nadają się jako uszczelnienia powierzchniowe przeciw wodzie przesączającej się, opadowej oraz gruntowej - również napierającej. Produkty służą do uszczelnień poziomych i pionowych. Iniekcja kurtynowa WEBAC 240 jest żelem akrylowym do uszczelnienia powierzchniowego części budowli w całości lub częściowo przykrytych ziemią. Iniekcję kurtynową stosuje się jeśli tradycyjne uszczelnienie pionowe od strony zewnętrznej nie jest możliwe do wykonania (patrz prospekt WEBAC Iniekcje Kurtynowe). Izolacja powierzchniowa Copyright by WEBAC Chemie GmbH 14

16 zatrzymuje wodê WEBAC Sp. z o.o. ul. Wał Miedzeszyński Warszawa Tel./fax:

Uszczelnianie budowli Przepony poziome przed podciàganiem kapilarnym

Uszczelnianie budowli Przepony poziome przed podciàganiem kapilarnym Uszczelnianie budowli Przepony poziome przed podciàganiem kapilarnym Dworzec kolejowy w Heringsdorf Uszczelnianie budowli WEBAC Sp. z o.o. ul. Wa Miedzeszyƒski 646 03-994 Warszawa tel./fax 22 672 04 76

Bardziej szczegółowo

WEBAC 240. System iniekcyjny

WEBAC 240. System iniekcyjny Obszary zastosowań WEBAC 240 jest akrylowym żelem iniekcyjnym przeznaczonym przede wszystkim do uszczelniania i zabezpieczania przed wodą budowli częściowo lub w całości pokrytych ziemią Takimi obiektami,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. ST 01.04 ROBOTY IZOLACYJNE Numery pozycji CPV Roboty izolacyjne-45320000-6 1.WSTĘP 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKO RESTAURATORSKICH I SCALENIA KOLORYSTYCZNEGO ELEWACJI KORPUSU GŁÓWNEGO ORAZ ŁĄCZNIKÓW PAŁACU ZAMOYSKICH W KOZŁÓWCE

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKO RESTAURATORSKICH I SCALENIA KOLORYSTYCZNEGO ELEWACJI KORPUSU GŁÓWNEGO ORAZ ŁĄCZNIKÓW PAŁACU ZAMOYSKICH W KOZŁÓWCE Załącznik nr 10 do siwz PROGRAM PRAC KONSERWATORSKO RESTAURATORSKICH I SCALENIA KOLORYSTYCZNEGO ELEWACJI KORPUSU GŁÓWNEGO ORAZ ŁĄCZNIKÓW PAŁACU ZAMOYSKICH W KOZŁÓWCE Opracowanie Artysta Plastyk- Konserwator

Bardziej szczegółowo

Szybki sposób na piękne ściany

Szybki sposób na piękne ściany BOTAMENT RENOVATION Szybki sposób na piękne ściany Inteligentny system tynków regulujących wilgotność Materiały budowlane dla fachowców Przyczyny i skutki Zawilgocenia murów Długotrwałe zawilgocenie murów

Bardziej szczegółowo

OSUSZANIE BUDYNKÓW - TEORIA A PRAKTYKA. Opracowanie: dr inŝ.. Zbigniew Burski

OSUSZANIE BUDYNKÓW - TEORIA A PRAKTYKA. Opracowanie: dr inŝ.. Zbigniew Burski OSUSZANIE BUDYNKÓW - TEORIA A PRAKTYKA. Opracowanie: dr inŝ.. Zbigniew Burski Plan Prezentacji Słowo wstępu Przyczyny zawilgoceń przegród budowlanych Związanie wody w materiałach budowlanych Zjawisko kapilarnego

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja. - kosztorys inwestorski etap I: izolacja pionowa ścian fundamentowych budynku szkoły od strony drogi,

Dokumentacja. - kosztorys inwestorski etap I: izolacja pionowa ścian fundamentowych budynku szkoły od strony drogi, Załącznik nr 7 do siwz Znak sprawy IOS.VI.ZP.271.4.2015 Dokumentacja Nazwa inwestycji: Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Buszkowicach wraz z izolacją termiczną i przeciwwilgociową fundamentów etap

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ WARSZAWA UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 21/23 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLOACJA POZIOMA MURÓW METODĄ TERMOINIEKCJI SST - 005

Bardziej szczegółowo

Kiesol. Instrukcja Techniczna Numer artykułu 1810

Kiesol. Instrukcja Techniczna Numer artykułu 1810 Strona 1 z 5 Właściwości produktu Kiesol jest płynnym, złożonym produktem zawierającym hydrofobowe związki kwasu krzemowego. Wgłębne uszczelnienie wilgotnego muru w wyniku hydrofobizacji i zwężenia kapilar.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Techniczna Strona 1/5

Instrukcja Techniczna Strona 1/5 Instrukcja Techniczna Strona 1/5 Charakterystyka Funkcja Obróbka Zakres stosowania Dane techniczne Grupa produktów Podstawowe składniki Parametry Hydrofobizowana Dobra przyczepność do podłoża Odporność

Bardziej szczegółowo

system uszczelniający FERMACELL

system uszczelniający FERMACELL FERMACELL wytyczne dla wykonawców: system uszczelniający FERMACELL Wymagania przeciwwilgociowe/ Obszary zastosowania. Płaszczyzna uszczelnienia z normowymi taśmami uszczelniającymi leży pod płytkami. W

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNE RENOWACJE SKUTECZNE RENOWACJE

SKUTECZNE RENOWACJE SKUTECZNE RENOWACJE SKUTECZNE RENOWACJE SKUTECZNE RENOWACJE SKUTECZNE RENOWACJE 03/04 Wprowadzenie 4/5 RENOWACJA OBIEKTÓW 05/06 Odtworzenie poziomej przepony 07/08 Powłoki izolacyjne 09/12 Systemy tynków renowacyjnych 13/14

Bardziej szczegółowo

Wstęp... CZĘŚĆ 1. Podstawy technologii materiałów budowlanych...

Wstęp... CZĘŚĆ 1. Podstawy technologii materiałów budowlanych... Spis treści Wstęp... CZĘŚĆ 1. Podstawy technologii materiałów budowlanych... 1. Spoiwa mineralne... 1.1. Spoiwa gipsowe... 1.2. Spoiwa wapienne... 1.3. Cementy powszechnego użytku... 1.4. Cementy specjalne...

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie systemowe Krycie i naprawa powierzchni dachów DAKORIT PUR 1K 30P

Rozwiązanie systemowe Krycie i naprawa powierzchni dachów DAKORIT PUR 1K 30P Rozwiązanie systemowe Krycie i naprawa powierzchni dachów DAKORIT PUR 1K 30P Renowacja i uszczelnianie dachu p askiego przy pomocy p ynnej folii DAKORIT PUR1K 30P Kiedy dach płaski staje się nieszczelny,

Bardziej szczegółowo

ST.0.5. IZOLACJA POZIOMA MURÓW WYKONYWANA METODĄ INIEKCJI

ST.0.5. IZOLACJA POZIOMA MURÓW WYKONYWANA METODĄ INIEKCJI ST.0.5. IZOLACJA POZIOMA MURÓW WYKONYWANA METODĄ INIEKCJI TEMAT : Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego prac remontowych i konserwatorskich Bramy Krakowskiej, łącznie z kładką, murem oporowym fosy,

Bardziej szczegółowo

SST-02 Wykonanie iniekcji niskociśnieniowej zabezpieczającej przed podciąganiem kapilarnym wilgoci w murze preparatem INTRASIT VK 10A

SST-02 Wykonanie iniekcji niskociśnieniowej zabezpieczającej przed podciąganiem kapilarnym wilgoci w murze preparatem INTRASIT VK 10A SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod: 45453100 Roboty renowacyjne SST-02 Wykonanie iniekcji niskociśnieniowej zabezpieczającej przed podciąganiem kapilarnym wilgoci

Bardziej szczegółowo

Aida Kiesol. Instrukcja Techniczna Numer artykułu 1810

Aida Kiesol. Instrukcja Techniczna Numer artykułu 1810 Aida Kiesol Instrukcja Techniczna Numer artykułu 1810 Preparat krzemionkujący o działaniu wgłębnym przeznaczony do uszczelniania i renowacji w systemie Aida Kiesol, w budowlach istniejących i nowo budowanych

Bardziej szczegółowo

Jak osuszyć budynek z wilgoci kapilarnej

Jak osuszyć budynek z wilgoci kapilarnej Jak osuszyć budynek z wilgoci kapilarnej Woda przedostająca się do murów jest przyczyną szkód prowadzących do obniżenia trwałości elementów budynku. Jest ona rozpuszczalnikiem i medium umożliwiającym transport

Bardziej szczegółowo

PROBLEMATYKA ZAWILGOCONYCH ŚCIAN W BUDYNKACH I POMIESZCZENIACH:

PROBLEMATYKA ZAWILGOCONYCH ŚCIAN W BUDYNKACH I POMIESZCZENIACH: PROBLEMATYKA ZAWILGOCONYCH ŚCIAN W BUDYNKACH I POMIESZCZENIACH: unoszący się w piwnicy zapach wilgoci, soli, stęchlizny, zagrzybienie, olbrzymie straty energii (już 6 % zawilgocenia powoduje 30 % redukcję

Bardziej szczegółowo

CR 90 Crystaliser. Potrójna ochrona przed wodą

CR 90 Crystaliser. Potrójna ochrona przed wodą CR 90 Crystaliser Potrójna ochrona przed wodą 1. Powłoka uszczelniająca 2. Proces krystalizacji blokowanie przenikania wody 3. Uszczelnianie mikrorys w betonie CR 90 Crystaliser Potrójna ochrona przed

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie przepony poziomej zabezpieczającej przed podciąganiem kapilarnym wilgoci w ścianach fundamentowych przyziemia B 4 Kod:

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia przenikania ciepła i pary wodnej przez przegrody. Krystian Dusza Jerzy Żurawski

Wybrane zagadnienia przenikania ciepła i pary wodnej przez przegrody. Krystian Dusza Jerzy Żurawski Wybrane zagadnienia przenikania ciepła i pary wodnej przez przegrody jednowarstwowe Krystian Dusza Jerzy Żurawski Doświadczenia eksploatacyjne przegród jednowarstwowych z ceramiki poryzowanej Krystian

Bardziej szczegółowo

Czym jest H-Block H-Block H-Block plus Właściwości izolacyjnej płyty konstrukcyjnej H-Block Kontakt

Czym jest H-Block H-Block H-Block plus Właściwości izolacyjnej płyty konstrukcyjnej H-Block Kontakt Czym jest H-Block H-Block H-Block plus Właściwości izolacyjnej płyty konstrukcyjnej H-Block Kontakt Czym jest H-Block to: chroniona prawem patentowym izolacyjna płyta konstrukcyjna zbudowana z pianki poliuretanowej,

Bardziej szczegółowo

Wpływ zawilgocenia ściany zewnętrznej budynku mieszkalnego na rozkład temperatur wewnętrznych

Wpływ zawilgocenia ściany zewnętrznej budynku mieszkalnego na rozkład temperatur wewnętrznych Wpływ zawilgocenia ściany zewnętrznej budynku mieszkalnego na rozkład temperatur wewnętrznych W wyniku programu badań transportu wilgoci i soli rozpuszczalnych w ścianach obiektów historycznych, przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Strona. 9 Renowacja pustek 177 pod płytkami i jastrychami

Strona. 9 Renowacja pustek 177 pod płytkami i jastrychami Strona 9 Renowacja pustek 177 pod płytkami i ami 175 Renowacja pustek pod płytkami i ami 9 Często okładziny ceramiczne, kamienne lub y odspajają się od podłoża. Wymaga to podjęcia pracochłonnych środków

Bardziej szczegółowo

Beton komórkowy. katalog produktów

Beton komórkowy. katalog produktów Beton komórkowy katalog produktów Beton komórkowy Termobet Bloczki z betonu komórkowego Termobet produkowane są z surowców naturalnych: piasku, Asortyment wapna, wody, cementu i gipsu. Surowce te nadają

Bardziej szczegółowo

AREK Sp. z o.o. arek1@arek1.pl www.arek1.pl

AREK Sp. z o.o. arek1@arek1.pl www.arek1.pl 1 OPIS SYSTEMU DRYHOME DO OSUSZANIA MOKRYCH ORAZ ZALANYCH BUDYNKÓW 2013 2 Mokre ściany zewnętrzne i wewnętrzne, podłogi i sufity znów będą suche. Na rynku istnieje wiele bardzo kosztownych sposobów na

Bardziej szczegółowo

Magazynowanie cieczy

Magazynowanie cieczy Magazynowanie cieczy Do magazynowania cieczy służą zbiorniki. Sposób jej magazynowania zależy od jej objętości i właściwości takich jak: prężność par, korozyjność, palność i wybuchowość. Zbiorniki mogą

Bardziej szczegółowo

H-Block. Copyright Solcraft sp. z o.o. All Rights Reserved www.solcraft.pl

H-Block. Copyright Solcraft sp. z o.o. All Rights Reserved www.solcraft.pl H-Block Czym jest H-Block H-Block H-Block plus Właściwości Izolacyjnej Płyty Konstrukcyjnej H-Block Kontakt Czym jest H-Block H-Block to: chroniona prawem patentowym izolacyjna płyta konstrukcyjna zbudowana

Bardziej szczegółowo

Construction. System do ogniochronnego zabezpieczania szczelin dylatacyjnych w klasie do EI 120. Opis produktu. Badania 1/6

Construction. System do ogniochronnego zabezpieczania szczelin dylatacyjnych w klasie do EI 120. Opis produktu. Badania 1/6 Karta Informacyjna Wydanie 09/04/2013 Karta systemowa System do ogniochronnego zabezpieczania szczelin dylatacyjnych w klasie do EI 120 Construction Opis produktu Zastosowanie Niezawodny system do uszczelniania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie przepony poziomej zabezpieczającej przed podciąganiem kapilarnym wilgoci w ścianach przy użyciu Środka do izolacji ścian

Bardziej szczegółowo

Construction. Krem iniekcyjny na bazie silanów do wykonywania w murach przepony przerywającej podciąganie kapilarne wilgoci.

Construction. Krem iniekcyjny na bazie silanów do wykonywania w murach przepony przerywającej podciąganie kapilarne wilgoci. Karta Informacyjna Wydanie 18/12/2012 Numer identyfikacyjny: 02 07 01 01 003 0 000002 Krem iniekcyjny na bazie silanów do wykonywania w murach przepony przerywającej podciąganie kapilarne wilgoci Construction

Bardziej szczegółowo

KRUSZYWA WAPIENNE ZASTOSOWANIE W PRODUKCJI BETONU TOWAROWEGO I ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

KRUSZYWA WAPIENNE ZASTOSOWANIE W PRODUKCJI BETONU TOWAROWEGO I ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH KRUSZYWA WAPIENNE ZASTOSOWANIE W PRODUKCJI BETONU TOWAROWEGO I ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH Marek Krajewski Instytut Badawczy Materiałów Budowlanych Sp. z o.o. 13 KRUSZYWA WAPIENNE I ICH JAKOŚĆ Kruszywo

Bardziej szczegółowo

Produkty BASF WODA. BASF rozwiązania dla podtopionych i zalanych domów

Produkty BASF WODA. BASF rozwiązania dla podtopionych i zalanych domów Produkty BASF WODA BASF rozwiązania dla podtopionych i zalanych domów Ulewne deszcze, powodzie oraz podtopienia stanowią zagrożenie dla budynku. Zalane piwnice i podmyte fundamenty - to tyle niektóre skutki

Bardziej szczegółowo

HYDROIZOLACJE IZOLACJE POZIOME. PRZECIW WILGOCI PODCIĄGAnEJ KAPILARNIE W MURACH. System chroniony patentem

HYDROIZOLACJE IZOLACJE POZIOME. PRZECIW WILGOCI PODCIĄGAnEJ KAPILARNIE W MURACH. System chroniony patentem HYDROIZOLACJE IZOLACJE POZIOME PRZECIW WILGOCI PODCIĄGAnEJ KAPILARNIE W MURACH System chroniony patentem Dlaczego wilgoć podciągana kapilarnie jest tak istotnym zagadnieniem dla właściciela budynku? Zjawisko

Bardziej szczegółowo

Porotherm T Dryfix Porotherm T Profi Cegły szlifowane wypełnione wełną mineralną. Rozwiązania ścienne

Porotherm T Dryfix Porotherm T Profi Cegły szlifowane wypełnione wełną mineralną. Rozwiązania ścienne Porotherm T Dryfix Porotherm T Profi Cegły szlifowane wypełnione wełną mineralną Rozwiązania ścienne Rozwi¹zania cienne Innowacyjny, wysokiej klasy produkt do wznoszenia ścian jednowarstwowych bez docieplenia.

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego. 2.2. Materiały ochrony przeciwwilgociowej i/izolacje cieplne

Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego. 2.2. Materiały ochrony przeciwwilgociowej i/izolacje cieplne www.lech-bud.org Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego 2.2. Materiały ochrony przeciwwilgociowej i/izolacje cieplne Ochrona przeciwwilgociowa budynku wymaga

Bardziej szczegółowo

Construction. Iniekt na bazie silanów do ochrony przed wilgocią kapilarną. Opis produktu. Badania

Construction. Iniekt na bazie silanów do ochrony przed wilgocią kapilarną. Opis produktu. Badania Karta Informacyjna Wydanie 13/10/2009 Numer identyfikacyjny 02 07 01 01 003 0 000002 SikaMur -InjectoCream Iniekt na bazie silanów do ochrony przed wilgocią kapilarną Construction Opis produktu Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Systemy napraw i ochrony konstrukcji budowlanych MC - Bauchemie MC-DURFLOOR WERSJA ANTYPOŚLIZGOWA

Systemy napraw i ochrony konstrukcji budowlanych MC - Bauchemie MC-DURFLOOR WERSJA ANTYPOŚLIZGOWA MC-DURFLOOR WERSJA ANTYPOŚLIZGOWA Posadzka przemysłowa na bazie bezrozpuszczalnikowej żywicy epoksydowej i barwionego kruszywa kwarcowego Antypoślizgowa posadzka przemysłowa MC-DUROFLOOR Opis produktu

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL 67248 Y1. TECHPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wieprz, PL 04.06.2012 BUP 12/12 31.07.

WZORU UŻYTKOWEGO PL 67248 Y1. TECHPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wieprz, PL 04.06.2012 BUP 12/12 31.07. PL 67248 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 119538 (22) Data zgłoszenia: 01.12.2010 (19) PL (11) 67248 (13) Y1

Bardziej szczegółowo

quick-mix sp. z o.o. ul. Brzegowa 73, 57-100 Strzelin tel: 071/ 39 27 215, 601/997 187

quick-mix sp. z o.o. ul. Brzegowa 73, 57-100 Strzelin tel: 071/ 39 27 215, 601/997 187 quick-mix sp. z o.o. ul. Brzegowa 73, 57-100 Strzelin tel: 071/ 39 27 215, 601/997 187 TEMAT Renowacja zawilgoconych oraz zasolonych ścian OBIEKT Stodoła należąca do folwarku w Bukowcu ADRES Bukowiec ZLECENIODAWCA

Bardziej szczegółowo

Wykonanie przepony poziomej zabezpieczającej przed podciąganiem kapilarnym wilgoci w ścianach przy uŝyciu preparatu AQUAFIN -F

Wykonanie przepony poziomej zabezpieczającej przed podciąganiem kapilarnym wilgoci w ścianach przy uŝyciu preparatu AQUAFIN -F ST - 05 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie przepony poziomej zabezpieczającej przed podciąganiem kapilarnym wilgoci w ścianach przy uŝyciu preparatu AQUAFIN

Bardziej szczegółowo

Renowacja pustek pod płytkami i jastrychami. Strona. 10 Renowacja pustek 259 pod płytkami i jastrychami

Renowacja pustek pod płytkami i jastrychami. Strona. 10 Renowacja pustek 259 pod płytkami i jastrychami Renowacja i ami 9 Strona 10 Renowacja pustek 259 pod płytkami i ami 257 Renowacja i ami 10 Spotykanym zjawiskiem są odspojenia okładziny ceramicznej, kamiennej lub u od podłoża. Wymaga to podjęcia pracochłonnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA. TrioLit Floor HP

INFORMACJA TECHNICZNA. TrioLit Floor HP ZASTOSOWANIE wysokowydajny utwardzacz, ochrona przed plamami, mikropowłoka wykończeniowa posadzek betonowych jest płynnym, wodnym środkiem opartym na bazie krzemianów litu i polimerów, który wchodząc w

Bardziej szczegółowo

Przykładowe rozwiązania ścian dwuwarstwowych z wykorzystaniem asortymentu Xella

Przykładowe rozwiązania ścian dwuwarstwowych z wykorzystaniem asortymentu Xella System 20 cm PLUS łączy zalety bloków SILKA i YTONG z bloczkami YTONG MULTIPOR i jest najlepszym oraz najnowocześniejszym rozwiązaniem budowlanym proponowanym przez firmę Xella. Jego stosowanie gwarantuje

Bardziej szczegółowo

Eurokalmatron ZESTAWY OCHRONNO NAPRAWCZE KONSTRUKCJI BETONOWYCH

Eurokalmatron ZESTAWY OCHRONNO NAPRAWCZE KONSTRUKCJI BETONOWYCH Eurokalmatron JEST TO: Eurokalmatron ZESTAWY OCHRONNO NAPRAWCZE KONSTRUKCJI BETONOWYCH materiał na bazie cementu o działaniu kapilarnym, zapewniający wodoszczelność betonu, zapraw cementowopiaskowych i

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 8 ELEMENTY MUROWE CEGŁY: BADANIE CECH ZEWNĘTRZNYCH

ĆWICZENIE NR 8 ELEMENTY MUROWE CEGŁY: BADANIE CECH ZEWNĘTRZNYCH ĆWICZENIE NR 8 ELEMENTY MUROWE CEGŁY: BADANIE CECH ZEWNĘTRZNYCH NORMY PN-EN 771-1:2011 - Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 1: Elementy murowe ceramiczne PN-EN 772-9:2006 - Metody badań elementów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Inwestor: Wspolnota Mieszkaniowa ul.wierzbięcice 58, św. Jerzego 5 Poznań ul. Wierzbięcice 58, ul. św. Jerzego 5

PRZEDMIAR ROBÓT. Inwestor: Wspolnota Mieszkaniowa ul.wierzbięcice 58, św. Jerzego 5 Poznań ul. Wierzbięcice 58, ul. św. Jerzego 5 Budowa: Izolacja pionowa zewnętrznych ścian piwnic Przedmiar sporządził: Data opracowania przedmiaru: 28-08-2015 SPIS DZIAŁÓW Budowa: Izolacja pionowa zewnętrznych ścian piwnic Zamawiający: Wspolnota Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Multipor system izolacji termicznej ścian i stropów. Małgorzata Bartela, Product Manager Xella Polska

Multipor system izolacji termicznej ścian i stropów. Małgorzata Bartela, Product Manager Xella Polska system izolacji termicznej ścian i stropów Małgorzata Bartela, Product Manager Xella Polska Xella Polska Bloczki z autoklawizowanego betonu komórkowego Mineralne płyty izolacyjne Bloki wapienno-piaskowe

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON SYSTEM Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka przy realizacji projektu:.........................................................................................

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW CENNIK 2010

KATALOG PRODUKTÓW CENNIK 2010 KATALOG PRODUKTÓW CENNIK 2010 TYNK AKRYLOWY WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE : Łatwo obrabialny, elastyczny Odporny na ekstremalne warunki atmosferyczne Zmywalny, hydrofobowy Posiada zdolności dyfuzyjne Zabezpieczony

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 45260000-7 Roboty hydroizolacyjne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 45260000-7 Roboty hydroizolacyjne SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie przepony poziomej zabezpieczającej przed podciąganiem kapilarnym wilgoci w ścianach przy użyciu zestawu materiałów f-my quick-mix

Bardziej szczegółowo

Dekalog dobrego montażu

Dekalog dobrego montażu Dekalog dobrego montażu 64 1. Oczyść powierzchnię muru z kurzu, pyłu i luźnych części, zagruntuj powierzchnię Emulsją Gruntującą, jeśli mur jest wykonany z chłonnego materiału. 2. Uzyskaj pion i poziom

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU PIWNIC BUDYNKU PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY W GLIWICACH PRZY UL. MITRĘGI 2 ST 3. INIEKCJA POZIOMA

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU PIWNIC BUDYNKU PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY W GLIWICACH PRZY UL. MITRĘGI 2 ST 3. INIEKCJA POZIOMA Nr: 896/07/09 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Temat: PROJEKT BUDOWLANY REMONTU PIWNIC BUDYNKU PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY W GLIWICACH PRZY UL. MITRĘGI 2 Inwestor: Państwowa Inspekcja

Bardziej szczegółowo

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0.0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Ściany zewnętrzne 0. Ściany wewnętrzne 0. Słupy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

KORZYSTNY WSPÓŁCZYNNIK PRZY MNIEJSZEJ GRUBOŚCI

KORZYSTNY WSPÓŁCZYNNIK PRZY MNIEJSZEJ GRUBOŚCI IZOLACJA NATRYSKOWA BUDYNKÓW PRZEMYSŁOWYCH KORZYSTNY WSPÓŁCZYNNIK PRZY MNIEJSZEJ GRUBOŚCI Produkcja przemysłowa generuje wysokie koszty, dlatego właściciele firm, stawiając na oszczędności, szczególnie

Bardziej szczegółowo

nr K-43 Nowe technologie Wydawca:

nr K-43 Nowe technologie Wydawca: nr K-43 Nowe technologie Wydawca: nr K-43 Nowe technologie Wydanie I, Koszalin 2011 r. Katalog Nakładów Rzeczowych KNR K-43 został opracowany przez: KOPRIN Spółka z o.o. 75-062 Koszalin ul. Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XII. Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne

ROZDZIAŁ XII. Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne ROZDZIAŁ XII Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne Prawidłowo wykonana izolacja wodochronna budowli ma ogromne wpływ na walory uŝytkowe obiektu, jego trwałość jak równieŝ na koszty eksploatacji

Bardziej szczegółowo

INIEKCJE Kod CPV 45262340-6

INIEKCJE Kod CPV 45262340-6 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INIEKCJE Kod CPV 45262340-6 SST - B-03.00 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są

Bardziej szczegółowo

5-warstwowe rury do ciepłej i zimnej wody

5-warstwowe rury do ciepłej i zimnej wody INFOMACJE TECHNICZNE 5-warstwowe rury do ciepłej i zimnej wody POLO-ECOSAN ML 5 SYSTEMY UOWE . Postęp w dziedzinie wielowarstwowej technologii PP- POLOPLAST udoskonaliło swój niezwykle popularny system

Bardziej szczegółowo

DACHY - PODŁOGI - TARASY ŚCIANY. Ciepłe posadzki Ciepłe tynki Ciepłe ściany

DACHY - PODŁOGI - TARASY ŚCIANY. Ciepłe posadzki Ciepłe tynki Ciepłe ściany DACHY - PODŁOGI - TARASY ŚCIANY Ciepłe posadzki Ciepłe tynki Ciepłe ściany System Polytech - Izolacje Termo-Akustyczne CIEPŁA, LEKKA IZOLACJA DACHÓW, PODŁÓG, TARASÓW I ŚCIAN System Polytech jest lekką

Bardziej szczegółowo

produkt w technologii GREEN LAMBDA

produkt w technologii GREEN LAMBDA produkt w technologii GREEN LAMBDA Spółka SYNTHOS S.A. wyrosła z Firmy Chemicznej Dwory S.A. i Kaucuk a.s. Obecna nazwa firmy SYNTHOS (wprowadzona w 2007 r.) stanowi połączenie dwóch wyrazów greckiego

Bardziej szczegółowo

PL 215872 B1. POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, PL 11.05.2009 BUP 10/09

PL 215872 B1. POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, PL 11.05.2009 BUP 10/09 PL 215872 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215872 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 383660 (51) Int.Cl. E04C 1/00 (2006.01) E04B 2/42 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Średniowieczny Refektarz Kartuzy 2009-2011

Średniowieczny Refektarz Kartuzy 2009-2011 Iniekcja kurtynowa SERIA: OBIEKTY REFERENCYJNE Średniowieczny Refektarz Kartuzy 2009-2011 SERIA: OBIEKTY REFERENCYJNE Tunel drogowy pod Martwą Wisła Gdańsk 2014-2015 Uszczelnienie strukturalne murów fundamentowych

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do wykonywania elewacji TeknoAmerBlok

Wytyczne do wykonywania elewacji TeknoAmerBlok Wytyczne do wykonywania elewacji TeknoAmerBlok 1. Magazynowanie na placu budowy Elementy murowe elewacyjne TeknoAmerBlok należy magazynować na placu budowy w miejscu nie narażonym na zabrudzenie spoiwami,

Bardziej szczegółowo

Natryskowe systemy uszczelniające oraz powłoki poliuretanowo-betonowe. Rafał Błaszczyk 6-7.03.2014 Tarnowo Podgórne

Natryskowe systemy uszczelniające oraz powłoki poliuretanowo-betonowe. Rafał Błaszczyk 6-7.03.2014 Tarnowo Podgórne Natryskowe systemy uszczelniające oraz powłoki poliuretanowo-betonowe Rafał Błaszczyk 6-7.03.2014 Tarnowo Podgórne Masterseal Membrany Natryskowe Masterseal to systemy żywic polimocznikowych i poliuretanowych

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE. plansze dydaktyczne. Część VIII.

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE. plansze dydaktyczne. Część VIII. WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE plansze dydaktyczne Część VIII Hydroizolacje www.wseiz.pl HYDROIZOLACJE Izolacje są to, posiadające

Bardziej szczegółowo

Płynny polimerowy uszczelniacz i stabilizator do gleby

Płynny polimerowy uszczelniacz i stabilizator do gleby Produkt: Płynny polimerowy uszczelniacz i stabilizator do gleby PROROAD jest to ciekły dodatek (Polimer w postaci wodnej) który po wymieszaniu (w odpowiedniej proporcji) z wodą jest gotowym produktem do

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNA CHEMIA BUDOWLANA SYSTEMU

PROFESJONALNA CHEMIA BUDOWLANA SYSTEMU PROFESJONALNA CHEMIA BUDOWLANA PROFESJONALNA CHEMIA BUDOWLANA SYSTEMU HYDROIZOLACJA BALKONÓW I TARASÓW HYDROIZOLACJA BALKONÓW I TARASÓW Tarasy i balkony, naleŝą do tych części budynku, które naraŝone są

Bardziej szczegółowo

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2 Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku....2 1.1 Fundamenty... 2 1.2 Ściany... 2 1.2.1 Ściany piwnic... 2 1.2.2 Ściany kondygnacji nadziemnych...

Bardziej szczegółowo

CHEMIA BUDOWLANA WWW.ALUMASTER.PL

CHEMIA BUDOWLANA WWW.ALUMASTER.PL WWW.ALUMASTER.PL WINDOWS AND DOORS SOLUTIONS KLEJE COSMOPUR 819 Prosty w użyciu, poliuretanowy klej do łączenia naroży w produkcji okien z aluminium. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i odpornością

Bardziej szczegółowo

Zasolenie i zawilgocenie murów ceglanych w obiektach zabytkowych diagnostyka, metodyka badań, techniki rehabilitacji

Zasolenie i zawilgocenie murów ceglanych w obiektach zabytkowych diagnostyka, metodyka badań, techniki rehabilitacji NAUKA Jerzy Jasieńko, Zygmunt Matkowski Zasolenie i zawilgocenie murów ceglanych w obiektach zabytkowych diagnostyka, metodyka badań, techniki rehabilitacji 1. Wstęp Większość murowanych z cegły obiektów

Bardziej szczegółowo

HYDROIZOLACJE HYDROIZOLACJA OD STRONY NEGATYWNEJ NA MUR I BETON

HYDROIZOLACJE HYDROIZOLACJA OD STRONY NEGATYWNEJ NA MUR I BETON HYDROIZOLACJE HYDROIZOLACJA OD STRONY NEGATYWNEJ NA MUR I BETON Kiedy występuje parcie wody od strony negatywnej? Typowy przypadek parcia negatywnego wody występuje, gdy woda przedostaje się przez ściany

Bardziej szczegółowo

Natryskowe systemy poliuretanowe wytwarzane przez Polychem Systems Sp. z o. o. Parametry i zastosowanie

Natryskowe systemy poliuretanowe wytwarzane przez Polychem Systems Sp. z o. o. Parametry i zastosowanie Natryskowe systemy poliuretanowe wytwarzane przez Polychem Systems Sp. z o. o. Parametry i zastosowanie Polychem Systems Sp. z o.o. ul. Wołczyńska 43 60-003 Poznań tel. +48 61 867 60 51 faks +48 61 867

Bardziej szczegółowo

U=0,15. System ścian jednowarstwowych

U=0,15. System ścian jednowarstwowych U=0,15 Przełom w budownictwie System ścian jednowarstwowych oszczędność czasu oszczędność ciepła oszczędność w eksploatacji oszczędność kosztów najniższy współczynnik izolacyjności U=0,15 Przełom w budownictwie

Bardziej szczegółowo

Dylatacje. Podręcznik A3. Ogniochronne zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych

Dylatacje. Podręcznik A3. Ogniochronne zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych Podręcznik A3 Dylatacje Ogniochronne zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych W większości obiektów budowlanych stosowane są szczeliny dylatacyjne. Szczeliny te muszą przejąć naprężenia wynikające ze zmian

Bardziej szczegółowo

H-Block Izolacyjna Płyta Konstrukcyjna Spis treści

H-Block Izolacyjna Płyta Konstrukcyjna Spis treści H-Block H-Block Izolacyjna Płyta Konstrukcyjna Spis treści Idea produktu... 3 Warianty płyty H-Block... 4 Zastosowanie Izolacyjnych Płyt Konstrukcyjnych H-Block... 5 H-Block plus... 6 Zastosowanie Izolacyjnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Techniczna StoColl KM

Instrukcja Techniczna StoColl KM Mineralna, elastyczna zaprawa do przyklejania płytek ceramicznych, klinkierowych, kamienia naturalnego oraz mozaiki szklanej Charakterystyka Zastosowanie na zewnątrz i wewnątrz zaprawa klejowa (elastyczna)

Bardziej szczegółowo

Wilgoć - czynnik oddziaływujący na budynek

Wilgoć - czynnik oddziaływujący na budynek Wilgoć - czynnik oddziaływujący na budynek Tylko niektóre czynniki oddziałujące na budynek mogą stwarzać równie intensywne i istotne dla jego prawidłowego funkcjonowania zagrożenie jak wilgoć w różnych

Bardziej szczegółowo

Celem instrukcji jest zapoznanie użytkownika z obsługą odwilżacza powietrza stosowanego w transformatorach mocy

Celem instrukcji jest zapoznanie użytkownika z obsługą odwilżacza powietrza stosowanego w transformatorach mocy KARTA KATALOGOWA Nazwa: Odwilżacz 0,7 do transformatorów z konserwatorem Typ: EG_odwilzacz_0-7 INSTRUKCJA ODWILŻACZY DO TRANSFORMATORÓW Z KONSERWATOREM 1.1 Cel instrukcji Celem instrukcji jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRODUKTU -- ZASTOSOWANIE SPOSÓB MONTAŻU. Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240

OPIS PRODUKTU -- ZASTOSOWANIE SPOSÓB MONTAŻU. Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240 OPIS PRODUKTU Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240 Kołnierze składają się z zewnętrznej obudowy w kształcie opaski wykonanej z blachy stalowej o grubości 1,0 mm zabezpieczonej

Bardziej szczegółowo

Renowacja i uszczelnianie obiektów Renowacja obiektów w przypadku szkód powstałych pod wpływem wilgoci i soli

Renowacja i uszczelnianie obiektów Renowacja obiektów w przypadku szkód powstałych pod wpływem wilgoci i soli Renowacja i uszczelnianie obiektów Renowacja obiektów w przypadku szkód powstałych pod wpływem wilgoci i soli Renowacja i uszczelnianie obiektów Spis treści Podstawowe aspekty renowacji obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 2 CERAMIKA BUDOWLANA

ĆWICZENIE 2 CERAMIKA BUDOWLANA ĆWICZENIE 2 CERAMIKA BUDOWLANA 2.1. WPROWADZENIE Norma PN-B-12016:1970 dzieli wyroby ceramiczne na trzy grupy: I, II i III. Zastępująca ją częściowo norma PN-EN 771-1 wyróżnia dwie grupy elementów murowych:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON ADMIX

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON ADMIX przy realizacji projektu:.................................................................................................. - 1 - SPIS TREŚCI 1. Zakres stosowania... 3 2. Materiały... 3 2.1. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

IV. KONSTRUKCJE - INSTALACJE IV.3. Zaprawa VERMIPLASTER

IV. KONSTRUKCJE - INSTALACJE IV.3. Zaprawa VERMIPLASTER VERMIPLASTER IV. KONSTRUKCJE - INSTALACJE IV.3. Zaprawa VERMIPLASTER do zabezpieczeń konstrukcji stalowych Zaprawa ogniochronna VERMIPLASTER jest nietoksyczną mieszanką na bazie gipsu, wermikulitu, perlitu

Bardziej szczegółowo

PIANKA POLIURETANOWA PISTOLETOWA Jednokomponentowa pianka poliuretanowa

PIANKA POLIURETANOWA PISTOLETOWA Jednokomponentowa pianka poliuretanowa PISTOLETOWA Jednokomponentowa pianka poliuretanowa OPIS WYROBU Pianka poliuretanowa pistoletowa jest jednokomponentową pianką poliuretanową nie zawierającą gazów FCK. Utwardza się wilgocią z powietrza.

Bardziej szczegółowo

ZASTĘPUJE HA FLEX LV I TACSS FLEX 44 LV

ZASTĘPUJE HA FLEX LV I TACSS FLEX 44 LV karta techniczna HA Flex LV AF to 1-komponentowa, hydro-aktywna, niezawierająca ftalanów elastyczna żywica poliuretanowa nowej generacji, o wysokiej wydajności, tworząca po utwardzeniu piankę o zamkniętych

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU "RC 74 CX-80 RC74

KARTA PRODUKTU RC 74 CX-80 RC74 KARTA PRODUKTU "RC 74 CX-80 RC74 OPIS PRODUKTU CX-80 RC74 jest jedno składnikowym, anaerobowym, uszczelniaczem powierzchni płaskich o średnio niskiej wytrzymałości. CX-80 RC74 jest tiksotropowym produktem,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Nakładczy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys Nakładczy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Nakładczy Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne 4521361-4 83-441 Wiele, ul.

Bardziej szczegółowo

Czyszczenie i cementowanie jako efektywna metoda poprawy niezawodności łódzkich magistral wodociągowych

Czyszczenie i cementowanie jako efektywna metoda poprawy niezawodności łódzkich magistral wodociągowych XVI Sympozjum Naukowo Techniczne WOD-KAN-EKO 2013 Czyszczenie i cementowanie jako efektywna metoda poprawy niezawodności łódzkich magistral wodociągowych dr inż. Joanna Siedlecka Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Balkony i tarasy Uszczelnianie i dekoracyjne. powierzchni. HADALAN Płynne tworzywa poliuretanowe

Balkony i tarasy Uszczelnianie i dekoracyjne. powierzchni. HADALAN Płynne tworzywa poliuretanowe Balkony i tarasy Uszczelnianie i dekoracyjne kształtowanie powierzchni HADALAN Płynne tworzywa poliuretanowe Renowacja balkonów i tarasów materia ami na bazie poliuretanowych p ynnych tworzyw sztucznych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON M

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON M Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka przy realizacji projektu:..................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Informacje podręczne: 1 Gruntowanie. 1A - ARDEX P 51 - środek gruntujący

Informacje podręczne: 1 Gruntowanie. 1A - ARDEX P 51 - środek gruntujący 1 Gruntowanie 1A - ARDEX P 51 - środek gruntujący Do stosowania wewnątrz Na podłoża chłonne - betony, jastrychy, tynki cementowe, wapienne, gipsowe Nakładać pędzlem, szczotką, miotłą Koncentrat - zawsze

Bardziej szczegółowo

Rozmieszczanie i głębokość punktów badawczych

Rozmieszczanie i głębokość punktów badawczych Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Rozmieszczanie i głębokość punktów badawczych Rozmieszczenie punktów badawczych i głębokości prac badawczych należy wybrać w oparciu o badania wstępne jako funkcję

Bardziej szczegółowo

Knauf buduje. zaufanie. Systemy budowlane 02/2009. Knauf Gładź gipsowa. Systemy budowlane. Knauf Bauprodukte

Knauf buduje. zaufanie. Systemy budowlane 02/2009. Knauf Gładź gipsowa. Systemy budowlane. Knauf Bauprodukte Systemy budowlane 02/2009 Knauf Gładź gipsowa Systemy budowlane 02/2009 Systemy budowlane Knauf Bauprodukte 1 Knauf buduje Jesteśmy producentem profesjonalnych materiałów z sektora chemii budowlanej. Nasze

Bardziej szczegółowo

Materiały budowlane. T. 2, Wyroby ze spoiwami mineralnymi i organicznymi / Edward Szymański, Michał Bołtryk, Grzegorz Orzepowski.

Materiały budowlane. T. 2, Wyroby ze spoiwami mineralnymi i organicznymi / Edward Szymański, Michał Bołtryk, Grzegorz Orzepowski. Materiały budowlane. T. 2, Wyroby ze spoiwami mineralnymi i organicznymi / Edward Szymański, Michał Bołtryk, Grzegorz Orzepowski. Białystok, 2015 Spis treści ROZDZIAŁ 11 MINERALNE SPOIWA BUDOWLANE 13 11.1.

Bardziej szczegółowo

Elewacje Uszczelnienia przeciwwodne. System StoMurisol Uszczelnienia przeciwwodne

Elewacje Uszczelnienia przeciwwodne. System StoMurisol Uszczelnienia przeciwwodne Elewacje Uszczelnienia przeciwwodne System StoMurisol Uszczelnienia przeciwwodne Woda - główna przyczyna zniszczeń najważniejszy element życia może stanowić dla budynku największe niebezpieczeństwo. Skutki

Bardziej szczegółowo

Deklaracja właściwości użytkowych wyrobu budowlanego StoPur EZ 505

Deklaracja właściwości użytkowych wyrobu budowlanego StoPur EZ 505 1 / 7 użytkowych wyrobu budowlanego StoPur EZ 505 Kod identyfikacyjny typu produktu PROD0519 StoPur EZ 505 Zastosowanie EN 1504-2: Produkt chroniący powierzchnię powłoka ochrona przed wnikaniem substancji

Bardziej szczegółowo