Jak eliminować osuwiska drogowe? cz. 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak eliminować osuwiska drogowe? cz. 2"

Transkrypt

1 Kraj Geoinżynieria Jak eliminoać osuiska drogoe? cz. 2 dr inż. Krzysztof Trojnar, Politechnika Rzeszoska, Zakład Dróg i Mostó Osuiska stanoią praktyce budonicta drogoego jeden z najtrudniejszych problemó, a rozpoznanie ich postaania i przecidziałanie im ymaga dużej iedzy i dośiadczenia. Mimo bardzo zaaansoanych technologii budolanych, ykorzystujących najnosze zdobycze techniki, ciąż postają osuiska, yniku których ponoszone są znaczne straty materialne infrastrukturze drogoej. Objętość gruntu ulegającego przemieszczeniom osuisku może ahać się bardzo szerokich granicach, od nieielkich zsuó aż po ogromne obryy i spłyy określane miliardach metró sześciennych. 1. Metody stabilizacji osuisk Racjonalnie przyjęta metoda stabilizacji osuiska poinna przede szystkim eliminoać przyczyny, które yołały zagrożenie. Stabilizacja osuiska jest iększości przypadkó zabiegiem kosztonym i poinna być poprzedzona niklią analizą możliych do zastosoania sposobó postępoania oraz kalkulacją kosztó. Najczęstszą przyczyną postaania osuisk jest działanie ody. Dlatego podstaoą zasadą stosoaną przy zabezpieczaniu osuisk jest uporządkoanie arunkó odnych terenie, z uzględnieniem niekorzystnych zmian, jakie mogą ystąpić przyszłości, np. okresoych zmian poziomu ód gruntoych. W przypadku, gdy obsuająca się skarpa jest zbudoana z gruntó słabych, a obszar osuiska jest nieielki i nie ystępują duże ilości ód, można zastosoać ymianę gruntu. Słabe podłoże można zastąpić np. kamieniem łamanym lub pospółką. Popraę stateczności można też uzyskać zmieniając geometrię skarpy przez zmniejszenie jej pochylenia, ukształtoanie poziomych półek na skarpie. Efektynym roziązaniem jest podparcie skarpy przyporą zbudoaną z narzutu kamiennego, żiru lub pospółki. Materiał przypory poinien mieć łaściości filtracyjne. Do uporządkoania arunkó odnych stosuje się jako roziązanie doraźne ododnienie poierzchnioe postaci płytkich roó przechytujących odę, ułożonych spadku iększym niż 2%. Racjonalnym sposobem osuszenia naodnionego gruntu skarpie jest yiercenie niej otoró o nachyleniu iększym niż 5% i proadzenie nie filtró ruroych z perforoanego torzya sztucznego. Innym, niedrogim i skutecznym roziązaniem jest zastosoanie ostróg drenujących lub przypór filtracyjnych. Są one ypełnione materiałem kamiennym, zabezpieczonym przed zamulaniem. Przypory filtracyjne ykonuje się poniżej arsty odonośnej i poierzchni poślizgu. W przypadku poierzchni poślizgu położonej głęboko, gdy podłoże poniżej jest ytrzymałe, do stabilizacji osuisk stosuje się pale lub studnie ypełnione betonem. Pożądany efekt uzyskuje się yniku przeniesienia na trzony pali (studni) dużych sił ścinających, pochodzących od ciężaru przemieszczającego się masyu gruntoego. Do przeniesienia obciążeń poziomych stosuje się pale iercone o dużych średnicach lub studnie usytuoane jednym rzędzie. W przypadku zastosoania pali o małych średnicach ykonuje się je układach kozłoych. Głoice pali łączy się poziomie terenu rusztem żelbetoym. Do zmocnienia gruntu na terenie osuiska lub pod korpusem drogoym stosuje się często kolumny cementooapienne. Wzmocnienie podłoża takimi kolumnami polega na głębokiej stabilizacji naodnionych gruntó spoistych i organicznych poprzez zmieszanie ich 66 Nooczesne Budonicto Inżynieryjne Listopad Grudzień 2009

2 Geoinżynieria Kraj z palonym apnem. Efektem jest ziększenie ytrzymałości gruntu na ścinanie kolumnach przecinających potencjalną poierzchnię poślizgu oraz osuszenie go. Jednoczesne drenujące działanie kolumn redukuje możliość postaania lokalnych zmian ciśnienia poroego gruncie, a tym samym niebezpieczeństa postaania głębiej noych linii poślizgu. Kolumny cementoo-apienne ykonuje się specjalnymi palonicami, yposażonymi teleskopoą żerdź ruroą i da zbiorniki na cement i sproszkoane apno. Średnica kolumny ynosi 0,5 m. Po kręceniu grunt żerdzi zakończonej specjalnym iertłem-mieszadłem jest ona yciągana. Podczas tej operacji z otoró na końcu żerdzi ydmuchiana jest mieszanka cementoo-apienna, która łączy się z gruntem rodzimym. Kolumny ykonuje się zykle rozstaie 1 1,5 m. W przypadku płytkich zsuó gruntu po ytrzymałych arstach podłoża można stabilizoać go poierzchnioo za pomocą geosiatek komórkoych układanych na skarpie lub żelbetoych płyt dociskoych zamocoanych do podłoża kotami stępnie sprężonymi. Konstrukcje oporoe stosoane do zabezpieczania osuisk nie poinny poodoać spiętrzania ody gruntoej obecnej korpusie drogoym, gdyż może to spoodoać zrost sił parcia. Celoe jest stosoanie do umocnień terenó osuiskoych racjonalnie ukształtoanych, lekkich konstrukcji oporoych, np. lekkich ścian oporoych z ieloma poziomymi półkami, kaszyc, gabionó, konstrukcji quasi-skrzynioych i z gruntu zbrojonego. Kaszyce są to konstrukcje oporoe z żelbetoych elementó prefabrykoanych, ypełnione gruntem niespoistym o dużej przepuszczalności. Najczęściej ykonuje się je pochylone do stoku. Praktyka skazuje, że kaszyce skuteczne stabilizują skarpy o ysokości do 5 6 m. Jest to efektem ich elastycznej konstrukcji, dzięki czemu możlia jest redystrybucja naprężeń poszczególnych elementach kaszycy. Konstrukcja dostosouje się do ystępujących deformacji podłoża. Noą odmianą tego typu roziązań są ściany oporoe T-all, których dodatkoo ykorzystano efekt kotienia gruncie specjalnie zaprojektoanych, żelbetoych elementó prefabrykoanych. Gabiony jako elementy budoli oporoych są znane od ponad tysiąca lat. Najpier stosoano je postaci iklinoych koszy ypełnionych kamieniami. Obecnie są ykonyane ze staloej siatki o podójnym splocie. Użyany do yrobu siatki drut staloy o grubości 2,2 3 mm jest chroniony przed korozją połoką galaniczną i dodatkoą połoką z PCV. Elementy prostopadłościenne postaci blokó i materacy układa się arstoo, z przesunięciem stronę stoku. Kosze mogą być ypełnione od ierzchu urodzajną ziemią, co umożliia ich obsadzenie zielonymi pnączami. Dzięki sojej ytrzymałości i elastyczności konstrukcje oporoe z gabionó są odporne na deformacje podłoża i dostosoują się do zmian ukształtoania terenu. Konstrukcje oporoe z gruntu zbrojonego ykreoała sama natura. Strome zbocza naturalnym środoisku są utrzymyane stateczności przez korzenie drze, krzeó przearstienia skalne. Piersze duże budole oporoe z gruntu zbrojonego obecnym rozumieniu technicznym postały połoie lat 60. XX. Henri Vidal opatentoał i zastosoał jako zbrojenie gruntu płaskoniki staloe. Technologia zbrojenia gruntu jest szeroko ykorzystyana do budoy umocnień skarp nasypó [7]. Współczesnym przykładem zbrojenia gruntu płaskonikami jest francuska konstrukcja Freyssisol. Są to żelbetoe prefabrykaty okładzinoe, zakotione gruncie taśmami z łókna poliestroego otulinie poliuretanoej. Jako zbrojenie stosuje się też goździe gruntoe postaci prętó staloych osłonie z zaczynu cementoego (koty bierne), ykonyane poziomo lub ukośnie otorach ierconych mm lub bijane. Rozsta goździ gruntoych pionie i poziomie ynosi 0,7 1,5 m. Poierzchnię czołoą umacnianej skarpy pokrya się arstą betonu natryskoego, zbrojonego siatką staloą. Zabezpieczenie ykonyane jest stopniami o ysokości do 1,5 m. W przypadku konstrukcji oporoych o charakterze trałym konieczne jest zabezpieczenia antykorozyjne goździ gruntoych. Jako zbrojenie spółczesnych konstrukcji oporoych ykonyanych z gruntu stosuje się poszechnie geosyntetyki. Oprócz przenoszenia naprężeń rozciągających gruncie mogą one też spełniać inne funkcje: separacyjne, filtracyjne i drenażu. Do zbrojenia skarp są stosoane geołókniny i geosiatki. Istotnymi parametrami z punku idzenia ich zastosoań do stabilizacji osuisk jest m.in. ytrzymałość przy założonej odkształcalności, rodzaj polimeru ze zględu na odporność na korozję gruncie i sztyność siatek ęzłach. Przydatnym systemem do zabezpieczeń poierzchnioych skarp są opracoane USA geosiatki komórkoe. Podstaoym elementem ich konstrukcji jest zespół taśm politeylenoych, połączonych seriami spaó ultradźiękoych, ułożonych prostopadle do podłużnych osi taśm. W pozycji rozciągniętej taśmy torzą ściany ielu trójymiaroych elementó komórkoych, ypełnionych materiałem kamiennym. Zalety geosiatek komórkoych ynikają głónie ze ziększenia ytrzymałości materiału ypełniającego, zagęszczonego komórkach, co umożliia ziększenie stateczności skarp o stromym pochyleniu, przy ich dużej odporności na deformację. Do trałej poierzchnioej ochrony przecierozyjnej skarp korpusó drogoych są stosoane rónież materiały geosyntetyczne z płaskich i przestrzennych siatek, które pomagają zmocnić system ukorzeniania roślinności na skarpie. 2. Przykłady stabilizacji osuisk 2.1. Zastosoanie kolumn cementoo-apiennych i mikropali Po intensynych opadach ystąpiły oznaki osuiska drogi krajoej nr 4. Nastąpiło kilkudziesięciocentymetroe obniżenie jezdni drogi, najiększe sąsiedztie skarpy nasypu od strony cieku odnego. Aby utrzymać przejezdność drogi dla samochodó osoboych, początkoo yrónyano naierzchnię grubymi arstami betonu asfaltoego. Jednak ziększające się przemieszczenia nasypu zmusiły administrację drogoą do całkoitego zamknięcia drogi i skieroania ruchu samochodoego na daną drogę, położoną poyżej osuiska. Wproadzenie przy tym ruchu ahadłoego spoodoało duże utrudnienia dla kierocó. Projekt stabilizacji osuiska ykonał zespół praconikó Zakładu Dróg i Mostó Politechniki Rzeszoskiej raz z prof. Andrzejem Jarominiakiem [4]. Zakres projektu objął odcinek drogi o długości 250 m. Badania geotechniczne ykazały, że podłoże nasypu stanoią pyły plejstoceńskie, a ięc grunty podatne na pogorszenie cech ytrzymałościoych przez odę oraz określiły, do jakiej głębokości grunt jest zailgocony. Okazało się, że spąg gruntu zailgoconego obniża się kierunku blisko zlokalizoanego przepustu, ale spód przepustu był 1,2 m poyżej spągu zailgocenia. Oględziny terenu ujaniły, Listopad Grudzień 2009 Nooczesne Budonicto Inżynieryjne 67

3 Kraj Geoinżynieria że przepły ody cieku zlokalizoanym u podnóża uszkodzonego nasypu jest utrudniony skutek zaniedbanego stanu koryta, co poodoało naadnianie skarpy nasypu. W rezultacie ieloariantoych analiz przyjęto, że projekt odbudoy zniszczonego odcinka drogi poinien objąć następujące przedsięzięcia, pokazane na rycinie 1: 1) Zabezpieczenie nasypu zmodernizoanej drogi przed infiltracją ody napłyającej od strony danej drogi przez ykonanie głębokiego sączka linii praostronnego rou. 2) Zbudoanie noego przepustu na takiej głębokości, na której jego spód znajdzie się poniżej nailgoconej arsty pyłu. 3) Obniżenie na czas robót uszkodzonego nasypu od poziomó naierzchni przy końcach odbudoyanego odcinka drogi, co umożliiało przebudoanie przepustu ykopie otartym oraz zmniejszało ryzyko dalszych ruchó nasypu, które mogło yołać proadzenie na osłabiony nasyp ciężkich maszyn budolanych. 4) Wzmocnienie pozostaianego nasypu kolumnami cementoo-apiennymi. 5) Umocnienie podstay zbocza nasypu szeregiem mikropali układzie 1 kontur nasypu zdeformoanego osuiskiem 2 dana droga 3 stok zbocza przed zbudoaniem nasypu 4 dolna granica zailgocenia podłoża nasypu 5 poierzchnia poślizgu 6 poziom rozbiórki nasypu 7 sączek podłużny 8 mikropale a) b) kozłoym, zieńczonych płytą żelbetoą. Konieczność ich użycia yniknęła z braku możliości zmocnienia zbocza nasypu. 6) Odbudoa nasypu z użyciem łaściego materiału gruntoego i geosiatki umieszczonej poziomach głoic kolumn cementoo-apiennych. 7) Odtorzenie rou nad sączkiem od strony danej drogi. 8) Zbudoanie komory padoej przy locie do przepustu, ujmującej odę spłyającą z sączka i rou. 9) Wykonanie podbudoy i naierzchni drogoej oraz umocnienie poierzchni skarp nasypu. 10) Ureguloanie cieku przejmującego odę odproadzaną przez przepust Zastosoanie pionoych pasm geosyntetykó W yniku złego ododnienia 60-metroy odcinek drogi poiatoej był stanie przedaaryjnym i ymagał pilnej przebudoy. Stan drogi i model obliczenioy skarpy zagrożonej osuiskiem pokazano na rycinie 2. Pęknięcia asfaltoej naierzchni jezdni, idoczne po enętrznej stronie łuku, skazyały na ystępoanie przemieszczeń gruntu z korpusu drogi kierunku rzeki płynącej u podnóża nasypu. Usytuoanie uszkodzonego odcinka drogi jest szczególne ze zględu na bliskie 9 zieńczenie mikropali, 10 kolumna cementoo-apeinna 11 arsta pospółki zmocniona geosiatką, 12 odbudoany nasyp, 13 konstrukcja zrekonstruoanej drogi, 14 poierzchnia skarpy nasypu umocniona biomatą, 15 umocniony ró praostronny, 16 ureguloany ciek odny Ryc. 1. Schemat przekroju poprzecznego drogi g projektu stabilizacji osuiska: a) droga uszkodzona skutek osuiska, b) droga po ykonaniu napray sąsiedzto stromego zbocza lessoego, które znajduje się po zenętrznej stronie łuku drogi. W yniku poierzchnioej erozji zbocze, obsuając się, zasypyało ró przydrożny. Zagrożony osuiskiem odcinek drogi jest obciążony znacznym ruchem pojazdó. Droga stanoi jedyne połączenie z pobliską miejscoością. Ukształtoanie terenu uniemożliiało ytyczenie objazdu. Jezdnia na łuku drogi była już ielokrotnie napraiana przez częścioe ycinanie naierzchni asfaltoej miejscu rys i uzupełnianie jej noą masą bitumiczną. Teren, na którym jest położona droga, należy do strefy chronionego krajobrazu. Poierzchnia skarpy od strony rzeki jest pokryta gęstą roślinnością i rosną na niej ysokie drzea. Wszelkie prace ziązane ze zmocnieniem drogi należało ykonać przy minimalnej ingerencji otaczające środoisko. Niestabilność korpusu drogi była spoodoana naodnieniem gruntó spoistych górnej arstie podłoża. Wody roztopoo-opadoe, które napłyały od strony ysokiego zbocza do przydrożnego rou, nie miały odproadzenia i infiltroały podłoże drogi. Do stabilizacji osuiska przyjęto metodę polegającą na umieszczeniu korpusie nasypu drogoego pionoych pasm zbrojących z geosiatki [4]. Ze zględu na innoacyjność przyjętej technologii, oprócz szczegółoej analizy obliczenioej, ykonano badania modeloe [1], które potierdziły skuteczność zaproponoanego sposobu ziększenia stateczności. Przeproadzono obliczenia stateczności zagrożonego odcinka drogi metodą elementó skończonych. Wybrane yniki analizy obliczenioej MES są pokazane na rycinie 3a, 3b, 3c. Da alternatyne sposóby zmocnienia korpusu drogi przedstaiono na rycinie 4a i 4b. Zaprojektoano pionoe zbrojenie postaci pasm geosiatek zagłębianych podłoże z poziomu częścioo rozebranej drogi. Technologia zmocnienia polega na ykonaniu gruncie pionoych szczelin o szerokości 15 cm, długości 1,5 m, ypełnieniu ich zmodyfikoaną zaiesiną cementoą i umieszczeniu pasm geosiatek o szerokości 100 cm. Przyjęto, że szczeliny zostaną ykonane gruncie, ciskanym i (lub) ibroyanym staloym stemplem, sposób podobny jak przy ykonyaniu przesłon filtracyjnych. Po zagłębieniu do projektoanej głębokości stempel był yciągany z gruntu, z jednoczesnym tłoczeniem zaiesiny cementoej przez rurki doproadzone do jego 68 Nooczesne Budonicto Inżynieryjne Listopad Grudzień 2009

4 Geoinżynieria Kraj Ryc. 2. Widok odcinka drogi zagrożonego osuiskiem dolnej części. W ykonanej szczelinie ypełnionej zaiesiną umieszczono pasmo geosiatki. Pasma zbrojące rozmieszczono pobliżu kraędzi korony drogi czterech rzędach, rozstaie co 0,8 m. Rozsta osioy pasm rzędzie ynosił 2 m. Głębokość dóch skrajnych rzędó zbrojenia od strony rzeki liczyła 8 m, a dóch kolejnych rzędó 7 m. Zagłębienie pasm podłożu ynikało z potrzeby zakotienia ich arstie piasku (margla), zalegającego podłożu korpusu drogi. Po zainstaloaniu szystkich pasm zbrojących sobodne końce geosiatki Ryc. 3. Analiza stateczności na modelu numerycznym skarpy: a) Model obliczenioy skarpy, b) Izolinie przemieszczeń masyu gruntoego, c) Lokalizacja strefy uplastycznienia gruntu spoodoanej zailgoceniem górnej arsty podłoża a) b) c) Ryc. 4. Sposoby zmocnienia korpusu i podłoża drogi pionoymi pasmami geosyntetykó: a) Przypora gruntoa zakotiona podłożu pionoymi pasmami geosyntetykó, b) Korpus drogi zbrojony pionoymi pasmami geosyntetykó; 1 nasyp drogoy, 2 grunt słaby, 3 grunt nośny, 4 krzya poślizgu, 5 pasma geosyntetykó, 6 balast, 7 kaszyca siatkoa, 8 ró ododnienioy a) b) zostały odinięte poziomo i zakotione arstach podbudoy drogoej. Jako pasma zbrojące zastosoano jednokierunkoą geosiatkę polietylenoą. W celu zabezpieczenia drogi przed poierzchnioymi zsuami i obryami zbocza lessoego zaprojektoano u jego podnóża ścianę osłonoą z koszy siatkoych. Wodę poierzchnioą spłyającą ze skarpy kierunku drogi odproadzono do projektoanego rou i noego przepustu. Przedstaiona metoda pionoego instaloania zbrojenia gruncie rozszerza możliości zastosoania geosyntetykó do ziększania stateczności skarp nasypó szczególnych arunkach [2]. Można rozażyć jej zastosoanie przypadkach ograniczonych możliości ykonyania robót ziemnych, obecności ody gruncie lub krótkiego czasu na ykonanie zmocnienia. Sposób zmocnienia gruntu pionoymi bądź zbliżonymi do pionu pasmami geosyntetykó oraz konstrukcja stempla zostały opatentoane Urzędzie Patentoym RP patent nr [5]. Literatura 1. Jarominiak A., Folta L.: Badania modeloe zastosoania geosyntetykó instaloanych bez rozkopyania gruntu do zapobiegania osuiskom. Materiały konferencyjne SITK: Problematyka osuisk budonictie komunikacyjnym. Krakó Zakopane Jarominiak A., Folta L.: Ocena możliości ziększania stateczności masyó gruntoych pasmami geosyntetykó instaloanych bez rozkopyania gruntu. Inżynieria i Budonicto 2000, nr Jarominiak A., Bichajło L., Folta L., Trojnar K.: Odbudoa drogi krajoej nr 4 na odcinku zniszczonym skutek osuiska. Drogonicto 1999, nr Trojnar K., Folta L, Bichajło L.: O projekcie zabezpieczenia skarpy i osuiska nasypu drogi pionoymi pasmami geosyntetykó. Inżynieria i Budonicto 2004, nr Jarominiak A., Folta L.: Sposób zbrojenia masyu gruntoego oraz stempel do zagłębiania zbrojenia masyie gruntoym. Politechnika Rzeszoska, patent nr UP RP. 6. Obseracja i badanie osuisk drogoych, GDDP. Warszaa Wysokiński L., Kotlicki W.: Projektoanie konstrukcji oporoych stromych skarp i nasypó z gruntu zbrojonego geosyntetykami. Instrukcja nr 429/2007, ITB. Warszaa Instrukcja badań podłoża gruntoego budoli drogoych i mostoych, GDDKiA. Warszaa Najder T.: Wpły roślinności na stateczność zboczy. Inżynieria Morska i Geotechnika 2003, nr Wysokiński L.: Zasady popranej analizy obliczeń stateczności zboczy. Materiały Konferencyjne SITK: Problematyka osuisk budonictie komunikacyjnym. Krakó Zakopane Listopad Grudzień 2009 Nooczesne Budonicto Inżynieryjne 69

5 palisada dreniana rura drenażoa min Ø 100 I stan graniczny kolumny DSM 3 szt.; dł. 5,0 m; Ø 0,8 m min. 1,5 m VIh VId roek do zakotienia geosyntetyku typu E (edług rysunku nr...) VIh istniejący teren konstrukcja naierzchni Soil c g [ ] [kn/m ] [kn/m ] Designation Metoda Bishop'a 1/f = materiał nasypoy IVd IIIa IVf IVe IVj VIg VIb IVa IIa Vd Vf Ve VIa kolumny DSM 0.87 x m = 9.52 m y m = m R = m Partial safety factors: - gam(phi') = gam(c') = gam(phi u) = gam(c u) = gam Wichten = 1.00 oferuje pomoc doborze technologii i materiałó geosyntetycznych m.in. dla: posadoień konstrukcji obiektó trudnych i bardzo trudnych arunkach geotechnicznych renoacji naierzchni bitumicznych ododnienia terenu drenażem francuskim posadaiania i uszczelniania składoisk odpadó systemó monitoringu konstrukcji ścian oporoych i nasypó, dróg tymczasoych zabezpieczania przed erozją oraz zazieleniania przyczółkó mostoych z gruntu zbrojonego konstrukcji pod posadzkami hal przemysłoych oblicoania ścian oporoych IIa Przekrój C-C Kolumny DSM IVh VIc VIh przekrój D-D schodkoanie skarpy VIa Va VIi V śiadczy usługi projektoe i doradcze zakresie geotechniki: doradzta technicznego projektó pomocy projektoej dla Inestoró, Projektantó i Wykonacó ekspertyz i analiz porónaczych ykonuje badania geotechniczne, m.in.: oznaczenia modułu odkształcenia podłoża płytą VSS pomiary nośności podłoża gruntoego sondą CBR badania ytrzymałości gruntu na ścinanie sondą krzyżakoą pomiar czaszy ugięć ugięciomierzem dynamicznym FWD oraz Belką Benkelmana

Zabezpieczenie osuwiska oraz odbudowa DW nr 975 w m. Kurów

Zabezpieczenie osuwiska oraz odbudowa DW nr 975 w m. Kurów OBIEKT: NUMERY DZIAŁEK: 44; ZADANIE: Droga Wojewódzka nr 975 odc. ref. 290 km 4+065,00 4+324,00 w miejscowości Kurów Zabezpieczenie osuwiska oraz odbudowa DW nr 975 w m. Kurów NAZWA I ADRES INWESTORA:

Bardziej szczegółowo

STABILIZACJA SKARP I ZBOCZY

STABILIZACJA SKARP I ZBOCZY Temat specjalny STABILIZACJA SKARP I ZBOCZY tekst: MARIA SZRUBA, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne Złożoność czynników, od których zależy ewentualne wystąpienie osuwiska, sprawia, że problemy stateczności

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. PODSTAWOWE DEFINICJE I POJĘCIA 9 (opracowała: J. Bzówka) 1. WPROWADZENIE 41

SPIS TREŚCI. PODSTAWOWE DEFINICJE I POJĘCIA 9 (opracowała: J. Bzówka) 1. WPROWADZENIE 41 SPIS TREŚCI PODSTAWOWE DEFINICJE I POJĘCIA 9 1. WPROWADZENIE 41 2. DOKUMENTOWANIE GEOTECHNICZNE I GEOLOGICZNO INŻYNIERSKIE.. 43 2.1. Wymagania ogólne dokumentowania badań. 43 2.2. Przedstawienie danych

Bardziej szczegółowo

Systemy odwadniające - rowy

Systemy odwadniające - rowy Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Systemy odwadniające - rowy Ze względu na to, że drenaż pionowy realizowany w postaci taśm drenujących lub drenów piaskowych, przyspiesza odpływ wody wyciskanej

Bardziej szczegółowo

Geotechnika komunikacyjna / Joanna Bzówka [et al.]. Gliwice, 2012. Spis treści

Geotechnika komunikacyjna / Joanna Bzówka [et al.]. Gliwice, 2012. Spis treści Geotechnika komunikacyjna / Joanna Bzówka [et al.]. Gliwice, 2012 Spis treści PODSTAWOWE DEFINICJE I POJĘCIA 9 1. WPROWADZENIE 37 2. DOKUMENTOWANIE GEOTECHNICZNE I GEOLOGICZNO- INśYNIERSKIE 39 2.1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA GEOTECHNCZNE WARUNK POSADOWENA do projektu budolanego sieci odociągoej ulicy Przyjacielskiej i Gospodarczej Kobyłce działkach nr eid. 23, 24/1, 24/13, 26/1, 91/9, 91/10 obręb 02 i nr eid. 16 obręb 01.

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje oporowe - nowoczesne rozwiązania.

Konstrukcje oporowe - nowoczesne rozwiązania. Piotr Jermołowicz - Inżynieria Środowiska Szczecin Konstrukcje oporowe - nowoczesne rozwiązania. Konstrukcje oporowe stanowią niezbędny element każdego projektu w dziedzinie drogownictwa. Stosowane są

Bardziej szczegółowo

Techniczna możliwość wzmacniania geotekstyliami gruntowego podłoża nawierzchni drogi samochodowej

Techniczna możliwość wzmacniania geotekstyliami gruntowego podłoża nawierzchni drogi samochodowej Krzysztof Gradkowski Instytut Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej e-mail; k.gradkowski@il.pw.edu.pl tel. k. [0] 601 30 68 99 Techniczna możliwość wzmacniania geotekstyliami gruntowego podłoża nawierzchni

Bardziej szczegółowo

NAWIERZCHNIE DŁUGOWIECZNE W TECHNOLOGII BETONU CEMENTOWEGO. Prof. Antoni Szydło

NAWIERZCHNIE DŁUGOWIECZNE W TECHNOLOGII BETONU CEMENTOWEGO. Prof. Antoni Szydło NAWIERZCHNIE DŁUGOWIECZNE W TECHNOLOGII BETONU CEMENTOWEGO Prof. Antoni Szydło NAWIERZCHNIE DŁUGOWIECZNE - DEFINICJA 1. Wg obowiązujących przepisów: Nawierzchnie betonowe 30 lat; Nawierzchnie podatne 20

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA GEOTECHNICZNA

EKSPERTYZA GEOTECHNICZNA Ekspertyza dla ustalenia arunkó gruntoo-odnych ystępujących podłożu przebudoyanej drogi leśnej (yozoo-pożaroej) rejonie miejscoości Wielgolas (Nadleśnicto Pułtusk) GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury Warszawa, ul. Wawelska 14 BUDOWNICTWO OGÓLNE. plansze dydaktyczne.

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury Warszawa, ul. Wawelska 14 BUDOWNICTWO OGÓLNE. plansze dydaktyczne. WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury 02-061 Warszawa, ul. Wawelska 14 BUDOWNICTWO OGÓLNE plansze dydaktyczne Część VII Posadowienie budynków Gabiony Warszawa 2010 r. Plansza 1 / 16

Bardziej szczegółowo

Zarys geotechniki. Zenon Wiłun. Spis treści: Przedmowa/10 Do Czytelnika/12

Zarys geotechniki. Zenon Wiłun. Spis treści: Przedmowa/10 Do Czytelnika/12 Zarys geotechniki. Zenon Wiłun Spis treści: Przedmowa/10 Do Czytelnika/12 ROZDZIAŁ 1 Wstęp/l 3 1.1 Krótki rys historyczny/13 1.2 Przegląd zagadnień geotechnicznych/17 ROZDZIAŁ 2 Wiadomości ogólne o gruntach

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE. plansze dydaktyczne. Część VII

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE. plansze dydaktyczne. Część VII WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE plansze dydaktyczne Część VII Posadowienie budynków Gabiony www.wseiz.pl POSADOWIENIE BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Remont przepustu na rzece Żydówce w Dobrzeniu Wielkim ul.wrocławska

OPIS TECHNICZNY. Remont przepustu na rzece Żydówce w Dobrzeniu Wielkim ul.wrocławska OPIS TECHNICZNY Projekt Budowlano-Wykonawczy Remont przepustu na rzece Żydówce w Dobrzeniu Wielkim ul.wrocławska 1 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI Przedmiotem inwestycji jest remont przepustu na rzece Żydówce

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PRZEDMIARU ROBÓT

OPIS DO PRZEDMIARU ROBÓT OPIS DO PRZEDMIARU ROBÓT I. Opis do przedmiaru robót II. Obliczenia do przedmiaru robót (pozycja przedmiaru) III. Bilans mas ziemnych tabela Nr 1 1 I. Opis do przedmiaru robót Przedmiotem przedmiaru robót

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D 03.01.02 WYMIANA GRUNTU W WYKOPIE WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Wykonawstwo robót fundamentowych związanych z posadowieniem fundamentów i konstrukcji drogowych z głębiej zalegającą w podłożu warstwą słabą.

Wykonawstwo robót fundamentowych związanych z posadowieniem fundamentów i konstrukcji drogowych z głębiej zalegającą w podłożu warstwą słabą. Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Wykonawstwo robót fundamentowych związanych z posadowieniem fundamentów i konstrukcji drogowych z głębiej zalegającą w podłożu warstwą słabą. W przypadkach występowania

Bardziej szczegółowo

Roboty fundamentowe poniżej poziomu wód gruntowych

Roboty fundamentowe poniżej poziomu wód gruntowych Roboty fundamentowe poniżej poziomu wód gruntowych Wykonywanie fundamentów bezpośrednich poniżej poziomu występowania wód gruntowych wymaga zazwyczaj obniżenia jej zwierciadła na okres prowadzonych prac

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja geotechniczna dla projektu drogi w Bochni

Dokumentacja geotechniczna dla projektu drogi w Bochni Zleceniodaca: MGGP S.A. ul. Kaczkoskiego 6 33100 Tarnó Temat: Dokumentacja geotechniczna dla projektu drogi Bochni Miejscoość: Wojeództo: Bochnia małopolski Opracoał: dr inż. Stanisła Hermański (nr upr.

Bardziej szczegółowo

Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 3.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1. [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2

Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 3.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1. [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2 Projekt: Wzmocnienie skarpy w Steklnie_09_08_2006_g Strona 1 Geometria Ściana oporowa posadowienie w glinie piaszczystej z domieszką Ŝwiru Wysokość ściany H [m] 3.07 Szerokość ściany B [m] 2.00 Długość

Bardziej szczegółowo

Poz. Tytuł Nr str. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 CZĘŚĆ OPISOWA 1. INFORMACJE OGÓLNE 2

Poz. Tytuł Nr str. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 CZĘŚĆ OPISOWA 1. INFORMACJE OGÓLNE 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Poz. Tytuł Nr str. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 CZĘŚĆ OPISOWA 1. INFORMACJE OGÓLNE 2 2. 3. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH WZMOCNIENIA PODŁOŻA POD NASYPAMI DLA ODCINKA PROJEKTOWANEJ

Bardziej szczegółowo

Projektowanie ściany kątowej

Projektowanie ściany kątowej Przewodnik Inżyniera Nr 2 Aktualizacja: 02/2016 Projektowanie ściany kątowej Program powiązany: Ściana kątowa Plik powiązany: Demo_manual_02.guz Niniejszy rozdział przedstawia problematykę projektowania

Bardziej szczegółowo

D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KATEGORII

D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KATEGORII D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. Specyfikacje Techniczne D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KATEGORII 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Wykonanie warstwy odsączającej z piasku

Wykonanie warstwy odsączającej z piasku D-02.02.01 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE Wykonanie warstwy odsączającej z piasku 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Wykonanie warstwy odsączającej z piasku D-02.02.01 D-02.02.01. Wykonanie warstwy odsączającej

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ RYSUNKOWA Rys. nr 1 - Plan sytuacyjno wysokościowy Rys. nr 2 - Profil i przekroje dojazdów Rys. nr 3 - Widok ogólny i przekroje przepustu Rys.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA.

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA. Założenia przyjęte do wykonania projektu konstrukcji: - III kategoria terenu górniczego, drgania powierzchni mieszczą się w I stopniu intensywności, deformacje

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA Naza zlecenia Projektoał Ocena stanu technicznego raz z propozycją metody napray kanalizacji deszczoej na terenie cmentarza komunalnego Elblągu Imię i nazisko Numer upranień 31/97

Bardziej szczegółowo

Grupy nośności vs obliczanie nośności podłoża.

Grupy nośności vs obliczanie nośności podłoża. Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Szczecin Grupy nośności vs obliczanie nośności podłoża. Nadrzędnym celem wzmacniania podłoża jest dostosowanie jego parametrów do wymogów eksploatacyjnych posadawianych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 2 Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie D-04.01.01 04.03.01 SPIS TREŚCI D-04.01.01 KORYTO WRAZ

Bardziej szczegółowo

Budowa jezdni i chodnika wraz z odwodnieniem ul. Kwiatowej w Dąbrowie Leśnej gm. Łomianki na odc. od ul. Granicznej do ul. Pionierów D

Budowa jezdni i chodnika wraz z odwodnieniem ul. Kwiatowej w Dąbrowie Leśnej gm. Łomianki na odc. od ul. Granicznej do ul. Pionierów D D - 03.03.01 SĄCZKI PODŁUŻNE NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY SST - szczegółowa specyfikacja techniczna CBPBDiM - Centralne Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt w Warszawie KPED - Katalog

Bardziej szczegółowo

mgr Sławomir Gawałko upr. geologiczne: V-1494, VI-0396 dr inż. Jan Wencewicz Upr. bud. St-584/78 Członek MAZ/WM/1580/1 Warszawa, kwiecień 2010 r.

mgr Sławomir Gawałko upr. geologiczne: V-1494, VI-0396 dr inż. Jan Wencewicz Upr. bud. St-584/78 Członek MAZ/WM/1580/1 Warszawa, kwiecień 2010 r. 1989 www.hydeko.eu ZAMAWIAJĄCY Zarząd Mienia m. st. Warszawy Jednostka Budżetowa ul. Jana Kazimierza 62 01-248 Warszawa UMOWA ZMW/26/2010/I3/AK/C z dnia 08.02.2010 r. TEMAT DOKUMENTACJA WYKONAWCZA ZADANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA D-M-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Metody wgłębnego wzmocnienia podłoża pod nasypami drogowymi

Metody wgłębnego wzmocnienia podłoża pod nasypami drogowymi Zakład Dróg i Mostów Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechnika Rzeszowska Metody wgłębnego wzmocnienia podłoża pod nasypami drogowymi Paweł Ślusarczyk www.knd.prz.edu.pl PLAN PREZENTACJI:

Bardziej szczegółowo

Seminarium SITK RP Oddz. Opole, Pokrzywna 2013

Seminarium SITK RP Oddz. Opole, Pokrzywna 2013 Seminarium SITK RP Oddz. Opole, Pokrzywna 2013 TECHNOLOGIA Projekt nasypu drogowego zbrojonego geosyntetykami zgodnie z Eurokod-7. Prezentuje: Konrad Rola- Wawrzecki, Geosyntetyki NAUE 1 Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

ZBIÓR WYMAGAŃ ZAGĘSZCZENIA GRUNTU DLA BUDOWNICTWA I DROGOWNICTWA

ZBIÓR WYMAGAŃ ZAGĘSZCZENIA GRUNTU DLA BUDOWNICTWA I DROGOWNICTWA ZBIÓR WYMAGAŃ ZAGĘSZCZENIA GRUNTU DLA BUDOWNICTWA I DROGOWNICTWA Kraków 2004 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Normy i literatura 3. Metody badawcze 4. Budownictwo lądowe 5. Budownictwo hydrotechniczne 6. Drogownictwo

Bardziej szczegółowo

Budowa i remonty szlaków elementy konstrukcyjne

Budowa i remonty szlaków elementy konstrukcyjne Budowa i remonty szlaków elementy konstrukcyjne załącznik nr 6 Konstrukcja szlaku Powierzchnia deptania: jest to strefa bezpośredniego kontaktu turysty z podłożem. Powierzchnia ta powinna być umocniona,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA Jednostka opracowująca: SPIS TREŚCI SST-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

Bardziej szczegółowo

W GRUNTACH I-V KATEGORII

W GRUNTACH I-V KATEGORII 32 ST - 03.02. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem

Bardziej szczegółowo

Wykonanie instalacji oddymiania i przewietrzania

Wykonanie instalacji oddymiania i przewietrzania PROJEKT WYKONAWCZY Firma opracoująca AP SYSTEM S.C. UL. FACIMIECH 14/9 30-667 KRAKÓW Temat: Wykonanie instalacji oddymiania i przeietrzania Inestor: Państoa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludika Solskiego

Bardziej szczegółowo

Pracownia specjalistyczna z Geoinżynierii. Studia stacjonarne II stopnia semestr I

Pracownia specjalistyczna z Geoinżynierii. Studia stacjonarne II stopnia semestr I Pracownia specjalistyczna z Geoinżynierii Studia stacjonarne II stopnia semestr I UWAGA!!! AUTOR OPRACOWANIA NIE WYRAŻA ZGODY NA ZAMIESZCZANIE PLIKU NA RÓŻNEGO RODZAJU STRONACH INTERNETOWYCH TYLKO I WYŁĄCZNIE

Bardziej szczegółowo

Odbudowa publicznej drogi gminnej nr w ciągu działek nr 505/8 oraz 508

Odbudowa publicznej drogi gminnej nr w ciągu działek nr 505/8 oraz 508 Odbudowa publicznej drogi gminnej nr 113264 w ciągu działek nr 505/8 oraz 508 Obiekt: Gminna Droga Publiczna Adres: obręb 0008 Rybnica działka nr ewid. 505/8 oraz 508 Inwestor: Gmina Stara Kamienica Stara

Bardziej szczegółowo

ROBOTY INŻYNIERYJNE - WD-0.03 Wiadukt nad DTŚ w ciągu DK88. Wyszczególnienie robót wraz z przedmiarem

ROBOTY INŻYNIERYJNE - WD-0.03 Wiadukt nad DTŚ w ciągu DK88. Wyszczególnienie robót wraz z przedmiarem BUDOWA DROGI PUBLICZNEJ DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ KATOWICE - GLIWICE, CZĘŚĆ "ZACHÓD' OD WĘZŁA Z DROGĄ KRAJOWĄ 88 DO UL. BAILDONA W GLIWICACH OD KM 0+306 DO KM 4+060 (CZĘŚĆ ODCINKA NA G2) ROBOTY INŻYNIERYJNE

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO WRAZ Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ

DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO WRAZ Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ 81 152 Gdynia, ul. Manganoa 20, NIP: 9580035119, REGON: 191833737 tel: 58 5550101, 604154141 mail: geokom@geokom.pl, geokom@o2.pl DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO WRAZ Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ dla projektu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Budowa wschodniej obwodnicy Wojnicza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 Zadanie I. 03 Obiekty inżynierskie. Kraków 08.2011 r.

PROJEKT WYKONAWCZY Budowa wschodniej obwodnicy Wojnicza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 Zadanie I. 03 Obiekty inżynierskie. Kraków 08.2011 r. Zadanie: PROJEKT WYKONAWCZY Budowa wschodniej obwodnicy Wojnicza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 Zadanie I Kalsyfikacja CPV początek km 0+000.00= odc. 160/pkt 6155003 DW975/ km 01+081.00 koniec km 2+335.00

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY 1. Wstęp... 2 1.1. Podstawa opracowania... 2 1.2. Cel i zakres opracowania... 2 1.3. Wykorzystane materiały... 2 2. Dane ogólne... 3 2.1. Położenie obiektu... 3 2.2. Stan prawny nieruchomości...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA Przebudowa drogi gminnej w m. Rudnicze strona 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szcegółowej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Obliczanie potrzebnego zbrojenia w podstawie nasypów.

Obliczanie potrzebnego zbrojenia w podstawie nasypów. Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Szczecin Obliczanie potrzebnego zbrojenia w podstawie nasypów. Korzystając z istniejących rozwiązań na podstawie teorii plastyczności można powiedzieć, że każde

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem opracowania jest określenie technologii wykonania nawierzchni dla drogi powiatowej nr 1496N na odcinku od km do km

Przedmiotem opracowania jest określenie technologii wykonania nawierzchni dla drogi powiatowej nr 1496N na odcinku od km do km SPIS TREŚCI 1. Podstawa opracowania, 2. Przedmiot i zakres opracowania, 3. Ustalenie obciążenia ruchem, 4. Istniejące konstrukcje nawierzchni, 5. Wstępnie przyjęta technologia modernizacji, 5.1 Przyjęte

Bardziej szczegółowo

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2 4. mur oporowy Geometria mr1 Wysokość ściany H [m] 2.50 Szerokość ściany B [m] 2.00 Długość ściany L [m] 10.00 Grubość górna ściany B 5 [m] 0.20 Grubość dolna ściany B 2 [m] 0.24 Minimalna głębokość posadowienia

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line F-Line DORW2160 06.02.2013 1 / 12 1. Lokalizacja 1.1 Lokalizacja względem budynków Teren nad zbiornikiem nie może być zabudowany. Minimalną odległość

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY MIEJSCOWE I TECHNOLOGIE PROEKOLOGICZNE W BUDOWIE DRÓG

MATERIAŁY MIEJSCOWE I TECHNOLOGIE PROEKOLOGICZNE W BUDOWIE DRÓG MATERIAŁY MIEJSCOWE I TECHNOLOGIE PROEKOLOGICZNE W BUDOWIE DRÓG prof. Antoni SZYDŁO dr inż.. Robert WARDĘGA NAWIERZCHNIE RZYMSKIE NAWIERZCHNIE RZYMSKIE PIERWSZE SPOIWA WAPNO + POPIÓŁ WULKANICZNY - nazwano

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH W MIEJSCOWOŚCI LIGOTA MAŁA

PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH W MIEJSCOWOŚCI LIGOTA MAŁA PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH W MIEJSCOWOŚCI LIGOTA MAŁA Adres: Inwestor: LIGOTA MAŁA Gm. Oleśnica ODCINEK I ETAP I GMINA OLEŚNICA Opracował: Krzysztof Balicki Oleśnica wrzesień 2008r 1.Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Biuro Projektowe MDS - Projekt Zgorzelec, ul. Kulczyńskiego 3

KOSZTORYS OFERTOWY. Biuro Projektowe MDS - Projekt Zgorzelec, ul. Kulczyńskiego 3 Biuro Projektowe MDS - Projekt 59-900 Zgorzelec, ul. Kulczyńskiego 3 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tylicach ADRES INWESTYCJI : obr.tylice, dz.nr

Bardziej szczegółowo

Projekt ciężkiego muru oporowego

Projekt ciężkiego muru oporowego Projekt ciężkiego muru oporowego Nazwa wydziału: Górnictwa i Geoinżynierii Nazwa katedry: Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Zaprojektować ciężki pionowy mur oporowy oraz sprawdzić jego stateczność

Bardziej szczegółowo

Analiza ściany oporowej

Analiza ściany oporowej Przewodnik Inżyniera Nr 3 Aktualizacja: 02/2016 Analiza ściany oporowej Program powiązany: Plik powiązany: Ściana oporowa Demo_manual_03.gtz Niniejszy rozdział przedstawia przykład obliczania istniejącej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM ZAGESZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Stropy TERIVA - Projektowanie i wykonywanie

Stropy TERIVA - Projektowanie i wykonywanie Stropy TERIVA obciążone równomiernie sprawdza się przez porównanie obciążeń działających na strop z podanymi w tablicy 4. Jeżeli na strop działa inny układ obciążeń lub jeżeli strop pracuje w innym układzie

Bardziej szczegółowo

Analiza współpracy kolumn wykonanych technikami iniekcyjnymi z podłożem gruntowym

Analiza współpracy kolumn wykonanych technikami iniekcyjnymi z podłożem gruntowym Analiza współpracy kolumn wykonanych technikami iniekcyjnymi z podłożem gruntowym SYLWIA GOŁOSZ Politechnika Śląska s.golosz@gmail.com JOANNA BZÓWKA Politechnika Śląska joanna.bzowka@polsl.pl Ciągły rozwój

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autora Wprowadzenie Droga w planie... 31

Spis treści. Od autora Wprowadzenie Droga w planie... 31 Spis treści Od autora.... 11 1. Wprowadzenie.... 13 1.1. Pojęcia podstawowe... 13 1.2. Ruch drogowy 16 1.3. Klasyfikacja dróg..... 18 1.3.1. Klasyfikacja funkcjonalna dróg......... 18 1.3.2. Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D 02.00.01 (CPV 45111000-8) ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D 02.00.01 (CPV 45111000-8) ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 23 D 02.00.01 (CPV 45111000-8) ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością według ISO 9001: 2008. mgr inż. Marek Inerowicz Certyfikat PKG nr 69. mgr inż. Marcin Sylka. techn. Stanisław Strugalski

System Zarządzania Jakością według ISO 9001: 2008. mgr inż. Marek Inerowicz Certyfikat PKG nr 69. mgr inż. Marcin Sylka. techn. Stanisław Strugalski Egz. System Zarządzania Jakością według ISO 9001: 2008 Przedsiębiorstwo Badawcze GEOSTAB Sp. z o.o. 80-260 Gdańsk Rodzinna 17 Certyfikat Nr 3 Polskiego Komitetu Geotechniki Koncepcja wykonania drogi łączącej

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót

Tabela przedmiaru robót Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej przez wieś Supy Tabela przedmiaru robót Dział nr 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE [CPV: 45111290-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług] 1. KNNR 1 0111-0100 Roboty

Bardziej szczegółowo

FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY

FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY Fundamenty są częścią budowli przekazującą obciążenia i odkształcenia konstrukcji budowli na podłoże gruntowe i równocześnie przekazującą odkształcenia

Bardziej szczegółowo

1. Informacja o Kopex-Famago. 1. Informacja o Kopex-Famago GRUPA KOPEX

1. Informacja o Kopex-Famago. 1. Informacja o Kopex-Famago GRUPA KOPEX 1. Informacja o Kopex-Famago Kopex-Famago Sp. z o.o. z siedzibą Zgorzelcu postała roku 1957, a od roku 2005 należy do Grupy Kopex, oferującej na całym śiecie kompleksoe roziązania dla górnicta podziemnego

Bardziej szczegółowo

D-04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA

D-04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA D-04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstwy odsączającej

Bardziej szczegółowo

Budowa odcinka drogi powiatowej nr 2142K w miejscowości Smroków SPIS ZAWARTOŚCI: 6. OBLICZENIA STATYCZNE DLA MURKU CZOŁOWEGO PRZEPUSTU P-1

Budowa odcinka drogi powiatowej nr 2142K w miejscowości Smroków SPIS ZAWARTOŚCI: 6. OBLICZENIA STATYCZNE DLA MURKU CZOŁOWEGO PRZEPUSTU P-1 SPIS ZAWARTOŚCI: 1. OPIS TECHNICZNY 2. WYKAZ DRZEW I KRZEWÓW DO USUNIĘCIA 3. WYMIAROWANIE ZBROJENIA GEOSYNTETYKAMI 4. SPECYFIKACJA GEOSIATKI ZBROJĄCEJ TYPU A 5. SPECYFIKACJA GEOSIATKI ZBROJĄCEJ TYPU B

Bardziej szczegółowo

2. CHARAKTERYSTYKA I PRZYCZYNY DEFORMACJI SKARPY ORAZ WYNIKAJĄCE Z TEGO ZAGROŻENIA DLA DROGI PLAN BIOZ... 4

2. CHARAKTERYSTYKA I PRZYCZYNY DEFORMACJI SKARPY ORAZ WYNIKAJĄCE Z TEGO ZAGROŻENIA DLA DROGI PLAN BIOZ... 4 6+562 w miejscowości Tarnawka. Spis treści: 1 ROZWIĄZANIA TECHNICZNE... 2 2. CHARAKTERYSTYKA I PRZYCZYNY DEFORMACJI SKARPY ORAZ WYNIKAJĄCE Z TEGO ZAGROŻENIA DLA DROGI... 3 2.1 ZAŁOŻENIA DO OBLICZEŃ...

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi powiatowej nr 2922D Granica Tomkowice

Przebudowa drogi powiatowej nr 2922D Granica Tomkowice 1 Nazwa robót : Przebudowa drogi powiatowej nr 2922D Granica Tomkowice. Lokalizacja robót : Odcinki drogi powiatowej nr 2922 D: od km 0+000 do km 1+524; (kilometraż roboczy remontowanego odcinka drogi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W GODZIESZACH MAŁYCH

PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W GODZIESZACH MAŁYCH PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W GODZIESZACH MAŁYCH Temat Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w Godzieszach Małych, działki nr 1111 i 1112 Adres inwestycji Godziesze Małe, działki

Bardziej szczegółowo

H ROBOTY Z ZAKRESU UMOCNIEŃ BRZEGU KOSZAMI SIATKOWO - KAMIENNYMI

H ROBOTY Z ZAKRESU UMOCNIEŃ BRZEGU KOSZAMI SIATKOWO - KAMIENNYMI H-05.00.00 ROBOTY Z ZAKRESU UMOCNIEŃ BRZEGU KOSZAMI SIATKOWO - KAMIENNYMI 1.WSTĘP...3 1.1 Przedmiot STWIORB....3 1.2 Zakres stosowania STWIORB 3 1.3. Zakres robot objętych STWIORB.....3 1.4 Określenia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA PRZEDMIAR ROBÓT

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA PRZEDMIAR ROBÓT DOKUMENTACJA PRZETARGOWA PRZEDMIAR ROBÓT ODBUDOWA MURU OPOROWEGO W TRZCIŃSKU INWESTOR : GMINA JANOWICE WIELKIE UL. KOLEJOWA 2 58 520 JANOWICE WIELKIE JEDNOSTKA PROJEKTOWA BIURO INŻYNIERSKIE TRAKT SĘDZISŁAW

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Opracowanie wykonano na podstawie umowy nr IR-503/O/NZW/32/10 zawartej pomiędzy Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu a Firmą PRACOWNIA PROJEKTOWA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D WYKONANIE NASYPÓW

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D WYKONANIE NASYPÓW SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA II RYSUNKI RZUT POZIOMY... RYS NR 1 PRZEKRÓJ PODŁUśNY I POPRZECZNY WIDOK WLOTU I WYLOTU... RYS NR 2 RYSUNEK GABARYTOWY GŁOWICY WYLOTU... RYS NR 3 ZBROJENIE GŁOWICY

Bardziej szczegółowo

SCHÖCK ISOKORB Materiały budowlane do zastosowania w połączeniach betonu z betonem

SCHÖCK ISOKORB Materiały budowlane do zastosowania w połączeniach betonu z betonem SCHÖCK ISOKORB Materiały budowlane do zastosowania w połączeniach betonu z betonem Schöck Isokorb Stal zbrojeniowa BSt 500 S wg DIN 488 Stal konstrukcyjna S 235 JRG1 Stal nierdzewna Materiał 1.4571 klasy

Bardziej szczegółowo

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

ST05 NASYP Z POSPÓŁKI

ST05 NASYP Z POSPÓŁKI ST05 NASYP Z POSPÓŁKI 31 l. WSTĘP 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nasypu z pospółki. 1.2 Zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line F-Line DORW2009 04.02.2013 1 / 12 1. Lokalizacja 1.1 Lokalizacja względem budynków Teren nad zbiornikiem nie może być zabudowany. Minimalną odległość

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI PRZYKŁADY GEOSIATEK

ZAŁĄCZNIKI PRZYKŁADY GEOSIATEK ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK 1 PRZYKŁADY GEOSIATEK Siatka przeplatana w węzłach z wiązki włókien syntetycznych Siatka ciągniona polipropylenowa ZASADY WYBORU GEOSIATKI DO ROBÓT NAWIERZCHNIOWYCH ZAŁĄCZNIK 2 Zaleca

Bardziej szczegółowo

Schöck Isokorb typu V

Schöck Isokorb typu V Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu Spis treści Strona Przykłady ułożenia elementów i przekroje 100 Tabele nośności/rzuty poziome 101 Przykłady zastosowania 102 Zbrojenie na budowie/wskazówki 103 Rozstaw

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONITORINGU POWODZIOWEGO

SYSTEM MONITORINGU POWODZIOWEGO SYSTEM MONITORINGU POWODZIOWEGO Czeriec 2010 SPIS TREŚCI 1. Wproadzenie. 2. Zastosoanie 3. Opis systemu. 4. Funkcje systemu. 5. Elementy składoe systemu. 6. Schemat pracy systemu. 7. Cechy systemu. 8.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH. Gmina: MIRZEC. Województwo. ŚWIĘTOKRZYSKIE UL. OSTROWIECKA 15

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH. Gmina: MIRZEC. Województwo. ŚWIĘTOKRZYSKIE UL. OSTROWIECKA 15 UPROSZCZONA DOKUMENTACJA NA PRZEBUDOWE DROGI POWIATOWEJ NR 0557T W MIEJSCOWOŚCI MIRZEC - OGRODY POLEGAJACY NA WYKONANIU CHODNIKA I ZATOKI AUTOBUSOWEJ W PASIE DROGOWYM Obiekt Gmina: MIRZEC ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa PPHU AdEko s.c. 30-612 Kraków ul. Witosa 35/4 tel/fax 0-12-659-90-75 Dokumentacja projektowa konserwacji rowu melioracyjnego na długości ~110 m od wylotu z przepustu pod drogą powiatową 2045K przy ul.

Bardziej szczegółowo

Rozmieszczanie i głębokość punktów badawczych

Rozmieszczanie i głębokość punktów badawczych Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Rozmieszczanie i głębokość punktów badawczych Rozmieszczenie punktów badawczych i głębokości prac badawczych należy wybrać w oparciu o badania wstępne jako funkcję

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA do projektu kanalizacji sanitarnej w m. Teodorów, gm. Skórzec powiat siedlecki

OPINIA GEOTECHNICZNA do projektu kanalizacji sanitarnej w m. Teodorów, gm. Skórzec powiat siedlecki Wykonaca: Dariusz Kisieliński, Biuro Usług Geologicznych i Geotechnicznych, 8-11 Siedlce, ul. M. Asłanoicza 2A, tel. 65 722 791. OPINIA GEOTECHNICZNA do projektu kanalizacji sanitarnej m. Teodoró, gm.

Bardziej szczegółowo

LINIA KOLEJOWA DD26 SPO 'CZEKANÓW' WĘZEŁ 'CZEKANÓW' SEKCJA IV DD28 DD29 PRZEJŚCIE DLA ZWIERZĄT. DD29a DD32 PRZEJŚCIE DLA ZWIERZĄT DD33

LINIA KOLEJOWA DD26 SPO 'CZEKANÓW' WĘZEŁ 'CZEKANÓW' SEKCJA IV DD28 DD29 PRZEJŚCIE DLA ZWIERZĄT. DD29a DD32 PRZEJŚCIE DLA ZWIERZĄT DD33 -Drogi Dojazdowe, na których trwają roboty -Drogi Dojazdowe w rejonie węzła -Drogi Dojazdowe -Zbiorniki -Przepusty kolumny kamienne ciężkie ubijanie pale CFA pale iniekcyjne gwoździowanie skarp wykopów

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka nawierzchni z betonu cementowego. Prof. Antoni Szydło, Politechnika Wrocławska

Diagnostyka nawierzchni z betonu cementowego. Prof. Antoni Szydło, Politechnika Wrocławska Diagnostyka nawierzchni z betonu cementowego Prof. Antoni Szydło, Politechnika Wrocławska PROGRAM WYSTĄPIENIA podział nawierzchni betonowych wykonawstwo nawierzchni betonowych nośność i trwałość zmęczeniowa

Bardziej szczegółowo

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE - str. 28 - POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE Na podstawie dokumentacji geotechnicznej, opracowanej przez Przedsiębiorstwo Opoka Usługi Geologiczne, opracowanie marzec 2012r, stwierdzono następującą budowę podłoża

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 2004/ r Rzeszów, ul. Legionów mgr inż. Łukasz Grzelczak

PROJEKT WYKONAWCZY. 2004/ r Rzeszów, ul. Legionów mgr inż. Łukasz Grzelczak UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Zamawiający: 35-595 Rzeszów, ul. Legionów 20 Jednostka projektowa: Arcadis Sp. z o.o. 02-670 Warszawa, ul. Puławska 182 tel.: (0-22) 203 20 00, fax:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D.02.01.01

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D.02.01.01 D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE D.02.01.01. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Przedmiotem niniejszej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Projekt przebudowy drogi gminnej w msc. Bartodzieje (dz. ew. gr. nr 918,1096), gmina Jastrzębia, powiat radomski.

Projekt przebudowy drogi gminnej w msc. Bartodzieje (dz. ew. gr. nr 918,1096), gmina Jastrzębia, powiat radomski. OPIS TECHNICZNY. do projektu przebudowy drogi gminnej klasy D1/2 w msc.: BARTODZIEJE (dz. nr ew. gruntu 918,1096) gmina Jastrzębia, powiat radomski, województwo mazowieckie dł. L=1308,84m. 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

D WYKONANIE I ZAGĘSZCZANIE NASYPÓW

D WYKONANIE I ZAGĘSZCZANIE NASYPÓW D.02.03.01. WYKONANIE I ZAGĘSZCZANIE NASYPÓW 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nasypów w związku z

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do dokumentacji technicznej na wykonanie odbudowy drogi powiatowej nr 3230 D Granica Państwa - Nowa Morawa

OPIS TECHNICZNY. Do dokumentacji technicznej na wykonanie odbudowy drogi powiatowej nr 3230 D Granica Państwa - Nowa Morawa Dotyczy części projektu dla zadania Odbudowa drogi powiatowej nr 3230D Granica Państwa Nowa Morawa Bolesławów Stronie Śląskie, km 2+233,56 do 3+060,17 II etap [intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.].

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.02.03.01.11 WYKONANIE NASYPÓW GRUNCIE KAT. III

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.02.03.01.11 WYKONANIE NASYPÓW GRUNCIE KAT. III Spis treści: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.02.03.01.11 WYKONANIE NASYPÓW GRUNCIE KAT. III 1. WSTĘP.... 30 1.1 PRZEDMIOT SST.... 30 1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST.... 30 1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST....

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII D.02.01.01. GRA-MAR WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru, wykonania wykopów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D WARSTWA ODSĄCZAJĄCA I ODCINAJĄCA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D WARSTWA ODSĄCZAJĄCA I ODCINAJĄCA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D - 04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA I ODCINAJĄCA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWIORB Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY przebudowy drogi gminnej wewnętrznej Droga dojazdowa do Piekarni km do 0+383,50 w Kraczkowej

PROJEKT TECHNICZNY przebudowy drogi gminnej wewnętrznej Droga dojazdowa do Piekarni km do 0+383,50 w Kraczkowej PROJEKT TECHNICZNY przebudowy drogi gminnej wewnętrznej Droga dojazdowa do Piekarni km 0+065 do 0+383,50 w Kraczkowej Na działkach gruntowych o nr ew : 2093/10, 2092, 2093/12, 2093/ obręb - Kraczkowa Inwestor:

Bardziej szczegółowo