Jak eliminować osuwiska drogowe? cz. 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak eliminować osuwiska drogowe? cz. 2"

Transkrypt

1 Kraj Geoinżynieria Jak eliminoać osuiska drogoe? cz. 2 dr inż. Krzysztof Trojnar, Politechnika Rzeszoska, Zakład Dróg i Mostó Osuiska stanoią praktyce budonicta drogoego jeden z najtrudniejszych problemó, a rozpoznanie ich postaania i przecidziałanie im ymaga dużej iedzy i dośiadczenia. Mimo bardzo zaaansoanych technologii budolanych, ykorzystujących najnosze zdobycze techniki, ciąż postają osuiska, yniku których ponoszone są znaczne straty materialne infrastrukturze drogoej. Objętość gruntu ulegającego przemieszczeniom osuisku może ahać się bardzo szerokich granicach, od nieielkich zsuó aż po ogromne obryy i spłyy określane miliardach metró sześciennych. 1. Metody stabilizacji osuisk Racjonalnie przyjęta metoda stabilizacji osuiska poinna przede szystkim eliminoać przyczyny, które yołały zagrożenie. Stabilizacja osuiska jest iększości przypadkó zabiegiem kosztonym i poinna być poprzedzona niklią analizą możliych do zastosoania sposobó postępoania oraz kalkulacją kosztó. Najczęstszą przyczyną postaania osuisk jest działanie ody. Dlatego podstaoą zasadą stosoaną przy zabezpieczaniu osuisk jest uporządkoanie arunkó odnych terenie, z uzględnieniem niekorzystnych zmian, jakie mogą ystąpić przyszłości, np. okresoych zmian poziomu ód gruntoych. W przypadku, gdy obsuająca się skarpa jest zbudoana z gruntó słabych, a obszar osuiska jest nieielki i nie ystępują duże ilości ód, można zastosoać ymianę gruntu. Słabe podłoże można zastąpić np. kamieniem łamanym lub pospółką. Popraę stateczności można też uzyskać zmieniając geometrię skarpy przez zmniejszenie jej pochylenia, ukształtoanie poziomych półek na skarpie. Efektynym roziązaniem jest podparcie skarpy przyporą zbudoaną z narzutu kamiennego, żiru lub pospółki. Materiał przypory poinien mieć łaściości filtracyjne. Do uporządkoania arunkó odnych stosuje się jako roziązanie doraźne ododnienie poierzchnioe postaci płytkich roó przechytujących odę, ułożonych spadku iększym niż 2%. Racjonalnym sposobem osuszenia naodnionego gruntu skarpie jest yiercenie niej otoró o nachyleniu iększym niż 5% i proadzenie nie filtró ruroych z perforoanego torzya sztucznego. Innym, niedrogim i skutecznym roziązaniem jest zastosoanie ostróg drenujących lub przypór filtracyjnych. Są one ypełnione materiałem kamiennym, zabezpieczonym przed zamulaniem. Przypory filtracyjne ykonuje się poniżej arsty odonośnej i poierzchni poślizgu. W przypadku poierzchni poślizgu położonej głęboko, gdy podłoże poniżej jest ytrzymałe, do stabilizacji osuisk stosuje się pale lub studnie ypełnione betonem. Pożądany efekt uzyskuje się yniku przeniesienia na trzony pali (studni) dużych sił ścinających, pochodzących od ciężaru przemieszczającego się masyu gruntoego. Do przeniesienia obciążeń poziomych stosuje się pale iercone o dużych średnicach lub studnie usytuoane jednym rzędzie. W przypadku zastosoania pali o małych średnicach ykonuje się je układach kozłoych. Głoice pali łączy się poziomie terenu rusztem żelbetoym. Do zmocnienia gruntu na terenie osuiska lub pod korpusem drogoym stosuje się często kolumny cementooapienne. Wzmocnienie podłoża takimi kolumnami polega na głębokiej stabilizacji naodnionych gruntó spoistych i organicznych poprzez zmieszanie ich 66 Nooczesne Budonicto Inżynieryjne Listopad Grudzień 2009

2 Geoinżynieria Kraj z palonym apnem. Efektem jest ziększenie ytrzymałości gruntu na ścinanie kolumnach przecinających potencjalną poierzchnię poślizgu oraz osuszenie go. Jednoczesne drenujące działanie kolumn redukuje możliość postaania lokalnych zmian ciśnienia poroego gruncie, a tym samym niebezpieczeństa postaania głębiej noych linii poślizgu. Kolumny cementoo-apienne ykonuje się specjalnymi palonicami, yposażonymi teleskopoą żerdź ruroą i da zbiorniki na cement i sproszkoane apno. Średnica kolumny ynosi 0,5 m. Po kręceniu grunt żerdzi zakończonej specjalnym iertłem-mieszadłem jest ona yciągana. Podczas tej operacji z otoró na końcu żerdzi ydmuchiana jest mieszanka cementoo-apienna, która łączy się z gruntem rodzimym. Kolumny ykonuje się zykle rozstaie 1 1,5 m. W przypadku płytkich zsuó gruntu po ytrzymałych arstach podłoża można stabilizoać go poierzchnioo za pomocą geosiatek komórkoych układanych na skarpie lub żelbetoych płyt dociskoych zamocoanych do podłoża kotami stępnie sprężonymi. Konstrukcje oporoe stosoane do zabezpieczania osuisk nie poinny poodoać spiętrzania ody gruntoej obecnej korpusie drogoym, gdyż może to spoodoać zrost sił parcia. Celoe jest stosoanie do umocnień terenó osuiskoych racjonalnie ukształtoanych, lekkich konstrukcji oporoych, np. lekkich ścian oporoych z ieloma poziomymi półkami, kaszyc, gabionó, konstrukcji quasi-skrzynioych i z gruntu zbrojonego. Kaszyce są to konstrukcje oporoe z żelbetoych elementó prefabrykoanych, ypełnione gruntem niespoistym o dużej przepuszczalności. Najczęściej ykonuje się je pochylone do stoku. Praktyka skazuje, że kaszyce skuteczne stabilizują skarpy o ysokości do 5 6 m. Jest to efektem ich elastycznej konstrukcji, dzięki czemu możlia jest redystrybucja naprężeń poszczególnych elementach kaszycy. Konstrukcja dostosouje się do ystępujących deformacji podłoża. Noą odmianą tego typu roziązań są ściany oporoe T-all, których dodatkoo ykorzystano efekt kotienia gruncie specjalnie zaprojektoanych, żelbetoych elementó prefabrykoanych. Gabiony jako elementy budoli oporoych są znane od ponad tysiąca lat. Najpier stosoano je postaci iklinoych koszy ypełnionych kamieniami. Obecnie są ykonyane ze staloej siatki o podójnym splocie. Użyany do yrobu siatki drut staloy o grubości 2,2 3 mm jest chroniony przed korozją połoką galaniczną i dodatkoą połoką z PCV. Elementy prostopadłościenne postaci blokó i materacy układa się arstoo, z przesunięciem stronę stoku. Kosze mogą być ypełnione od ierzchu urodzajną ziemią, co umożliia ich obsadzenie zielonymi pnączami. Dzięki sojej ytrzymałości i elastyczności konstrukcje oporoe z gabionó są odporne na deformacje podłoża i dostosoują się do zmian ukształtoania terenu. Konstrukcje oporoe z gruntu zbrojonego ykreoała sama natura. Strome zbocza naturalnym środoisku są utrzymyane stateczności przez korzenie drze, krzeó przearstienia skalne. Piersze duże budole oporoe z gruntu zbrojonego obecnym rozumieniu technicznym postały połoie lat 60. XX. Henri Vidal opatentoał i zastosoał jako zbrojenie gruntu płaskoniki staloe. Technologia zbrojenia gruntu jest szeroko ykorzystyana do budoy umocnień skarp nasypó [7]. Współczesnym przykładem zbrojenia gruntu płaskonikami jest francuska konstrukcja Freyssisol. Są to żelbetoe prefabrykaty okładzinoe, zakotione gruncie taśmami z łókna poliestroego otulinie poliuretanoej. Jako zbrojenie stosuje się też goździe gruntoe postaci prętó staloych osłonie z zaczynu cementoego (koty bierne), ykonyane poziomo lub ukośnie otorach ierconych mm lub bijane. Rozsta goździ gruntoych pionie i poziomie ynosi 0,7 1,5 m. Poierzchnię czołoą umacnianej skarpy pokrya się arstą betonu natryskoego, zbrojonego siatką staloą. Zabezpieczenie ykonyane jest stopniami o ysokości do 1,5 m. W przypadku konstrukcji oporoych o charakterze trałym konieczne jest zabezpieczenia antykorozyjne goździ gruntoych. Jako zbrojenie spółczesnych konstrukcji oporoych ykonyanych z gruntu stosuje się poszechnie geosyntetyki. Oprócz przenoszenia naprężeń rozciągających gruncie mogą one też spełniać inne funkcje: separacyjne, filtracyjne i drenażu. Do zbrojenia skarp są stosoane geołókniny i geosiatki. Istotnymi parametrami z punku idzenia ich zastosoań do stabilizacji osuisk jest m.in. ytrzymałość przy założonej odkształcalności, rodzaj polimeru ze zględu na odporność na korozję gruncie i sztyność siatek ęzłach. Przydatnym systemem do zabezpieczeń poierzchnioych skarp są opracoane USA geosiatki komórkoe. Podstaoym elementem ich konstrukcji jest zespół taśm politeylenoych, połączonych seriami spaó ultradźiękoych, ułożonych prostopadle do podłużnych osi taśm. W pozycji rozciągniętej taśmy torzą ściany ielu trójymiaroych elementó komórkoych, ypełnionych materiałem kamiennym. Zalety geosiatek komórkoych ynikają głónie ze ziększenia ytrzymałości materiału ypełniającego, zagęszczonego komórkach, co umożliia ziększenie stateczności skarp o stromym pochyleniu, przy ich dużej odporności na deformację. Do trałej poierzchnioej ochrony przecierozyjnej skarp korpusó drogoych są stosoane rónież materiały geosyntetyczne z płaskich i przestrzennych siatek, które pomagają zmocnić system ukorzeniania roślinności na skarpie. 2. Przykłady stabilizacji osuisk 2.1. Zastosoanie kolumn cementoo-apiennych i mikropali Po intensynych opadach ystąpiły oznaki osuiska drogi krajoej nr 4. Nastąpiło kilkudziesięciocentymetroe obniżenie jezdni drogi, najiększe sąsiedztie skarpy nasypu od strony cieku odnego. Aby utrzymać przejezdność drogi dla samochodó osoboych, początkoo yrónyano naierzchnię grubymi arstami betonu asfaltoego. Jednak ziększające się przemieszczenia nasypu zmusiły administrację drogoą do całkoitego zamknięcia drogi i skieroania ruchu samochodoego na daną drogę, położoną poyżej osuiska. Wproadzenie przy tym ruchu ahadłoego spoodoało duże utrudnienia dla kierocó. Projekt stabilizacji osuiska ykonał zespół praconikó Zakładu Dróg i Mostó Politechniki Rzeszoskiej raz z prof. Andrzejem Jarominiakiem [4]. Zakres projektu objął odcinek drogi o długości 250 m. Badania geotechniczne ykazały, że podłoże nasypu stanoią pyły plejstoceńskie, a ięc grunty podatne na pogorszenie cech ytrzymałościoych przez odę oraz określiły, do jakiej głębokości grunt jest zailgocony. Okazało się, że spąg gruntu zailgoconego obniża się kierunku blisko zlokalizoanego przepustu, ale spód przepustu był 1,2 m poyżej spągu zailgocenia. Oględziny terenu ujaniły, Listopad Grudzień 2009 Nooczesne Budonicto Inżynieryjne 67

3 Kraj Geoinżynieria że przepły ody cieku zlokalizoanym u podnóża uszkodzonego nasypu jest utrudniony skutek zaniedbanego stanu koryta, co poodoało naadnianie skarpy nasypu. W rezultacie ieloariantoych analiz przyjęto, że projekt odbudoy zniszczonego odcinka drogi poinien objąć następujące przedsięzięcia, pokazane na rycinie 1: 1) Zabezpieczenie nasypu zmodernizoanej drogi przed infiltracją ody napłyającej od strony danej drogi przez ykonanie głębokiego sączka linii praostronnego rou. 2) Zbudoanie noego przepustu na takiej głębokości, na której jego spód znajdzie się poniżej nailgoconej arsty pyłu. 3) Obniżenie na czas robót uszkodzonego nasypu od poziomó naierzchni przy końcach odbudoyanego odcinka drogi, co umożliiało przebudoanie przepustu ykopie otartym oraz zmniejszało ryzyko dalszych ruchó nasypu, które mogło yołać proadzenie na osłabiony nasyp ciężkich maszyn budolanych. 4) Wzmocnienie pozostaianego nasypu kolumnami cementoo-apiennymi. 5) Umocnienie podstay zbocza nasypu szeregiem mikropali układzie 1 kontur nasypu zdeformoanego osuiskiem 2 dana droga 3 stok zbocza przed zbudoaniem nasypu 4 dolna granica zailgocenia podłoża nasypu 5 poierzchnia poślizgu 6 poziom rozbiórki nasypu 7 sączek podłużny 8 mikropale a) b) kozłoym, zieńczonych płytą żelbetoą. Konieczność ich użycia yniknęła z braku możliości zmocnienia zbocza nasypu. 6) Odbudoa nasypu z użyciem łaściego materiału gruntoego i geosiatki umieszczonej poziomach głoic kolumn cementoo-apiennych. 7) Odtorzenie rou nad sączkiem od strony danej drogi. 8) Zbudoanie komory padoej przy locie do przepustu, ujmującej odę spłyającą z sączka i rou. 9) Wykonanie podbudoy i naierzchni drogoej oraz umocnienie poierzchni skarp nasypu. 10) Ureguloanie cieku przejmującego odę odproadzaną przez przepust Zastosoanie pionoych pasm geosyntetykó W yniku złego ododnienia 60-metroy odcinek drogi poiatoej był stanie przedaaryjnym i ymagał pilnej przebudoy. Stan drogi i model obliczenioy skarpy zagrożonej osuiskiem pokazano na rycinie 2. Pęknięcia asfaltoej naierzchni jezdni, idoczne po enętrznej stronie łuku, skazyały na ystępoanie przemieszczeń gruntu z korpusu drogi kierunku rzeki płynącej u podnóża nasypu. Usytuoanie uszkodzonego odcinka drogi jest szczególne ze zględu na bliskie 9 zieńczenie mikropali, 10 kolumna cementoo-apeinna 11 arsta pospółki zmocniona geosiatką, 12 odbudoany nasyp, 13 konstrukcja zrekonstruoanej drogi, 14 poierzchnia skarpy nasypu umocniona biomatą, 15 umocniony ró praostronny, 16 ureguloany ciek odny Ryc. 1. Schemat przekroju poprzecznego drogi g projektu stabilizacji osuiska: a) droga uszkodzona skutek osuiska, b) droga po ykonaniu napray sąsiedzto stromego zbocza lessoego, które znajduje się po zenętrznej stronie łuku drogi. W yniku poierzchnioej erozji zbocze, obsuając się, zasypyało ró przydrożny. Zagrożony osuiskiem odcinek drogi jest obciążony znacznym ruchem pojazdó. Droga stanoi jedyne połączenie z pobliską miejscoością. Ukształtoanie terenu uniemożliiało ytyczenie objazdu. Jezdnia na łuku drogi była już ielokrotnie napraiana przez częścioe ycinanie naierzchni asfaltoej miejscu rys i uzupełnianie jej noą masą bitumiczną. Teren, na którym jest położona droga, należy do strefy chronionego krajobrazu. Poierzchnia skarpy od strony rzeki jest pokryta gęstą roślinnością i rosną na niej ysokie drzea. Wszelkie prace ziązane ze zmocnieniem drogi należało ykonać przy minimalnej ingerencji otaczające środoisko. Niestabilność korpusu drogi była spoodoana naodnieniem gruntó spoistych górnej arstie podłoża. Wody roztopoo-opadoe, które napłyały od strony ysokiego zbocza do przydrożnego rou, nie miały odproadzenia i infiltroały podłoże drogi. Do stabilizacji osuiska przyjęto metodę polegającą na umieszczeniu korpusie nasypu drogoego pionoych pasm zbrojących z geosiatki [4]. Ze zględu na innoacyjność przyjętej technologii, oprócz szczegółoej analizy obliczenioej, ykonano badania modeloe [1], które potierdziły skuteczność zaproponoanego sposobu ziększenia stateczności. Przeproadzono obliczenia stateczności zagrożonego odcinka drogi metodą elementó skończonych. Wybrane yniki analizy obliczenioej MES są pokazane na rycinie 3a, 3b, 3c. Da alternatyne sposóby zmocnienia korpusu drogi przedstaiono na rycinie 4a i 4b. Zaprojektoano pionoe zbrojenie postaci pasm geosiatek zagłębianych podłoże z poziomu częścioo rozebranej drogi. Technologia zmocnienia polega na ykonaniu gruncie pionoych szczelin o szerokości 15 cm, długości 1,5 m, ypełnieniu ich zmodyfikoaną zaiesiną cementoą i umieszczeniu pasm geosiatek o szerokości 100 cm. Przyjęto, że szczeliny zostaną ykonane gruncie, ciskanym i (lub) ibroyanym staloym stemplem, sposób podobny jak przy ykonyaniu przesłon filtracyjnych. Po zagłębieniu do projektoanej głębokości stempel był yciągany z gruntu, z jednoczesnym tłoczeniem zaiesiny cementoej przez rurki doproadzone do jego 68 Nooczesne Budonicto Inżynieryjne Listopad Grudzień 2009

4 Geoinżynieria Kraj Ryc. 2. Widok odcinka drogi zagrożonego osuiskiem dolnej części. W ykonanej szczelinie ypełnionej zaiesiną umieszczono pasmo geosiatki. Pasma zbrojące rozmieszczono pobliżu kraędzi korony drogi czterech rzędach, rozstaie co 0,8 m. Rozsta osioy pasm rzędzie ynosił 2 m. Głębokość dóch skrajnych rzędó zbrojenia od strony rzeki liczyła 8 m, a dóch kolejnych rzędó 7 m. Zagłębienie pasm podłożu ynikało z potrzeby zakotienia ich arstie piasku (margla), zalegającego podłożu korpusu drogi. Po zainstaloaniu szystkich pasm zbrojących sobodne końce geosiatki Ryc. 3. Analiza stateczności na modelu numerycznym skarpy: a) Model obliczenioy skarpy, b) Izolinie przemieszczeń masyu gruntoego, c) Lokalizacja strefy uplastycznienia gruntu spoodoanej zailgoceniem górnej arsty podłoża a) b) c) Ryc. 4. Sposoby zmocnienia korpusu i podłoża drogi pionoymi pasmami geosyntetykó: a) Przypora gruntoa zakotiona podłożu pionoymi pasmami geosyntetykó, b) Korpus drogi zbrojony pionoymi pasmami geosyntetykó; 1 nasyp drogoy, 2 grunt słaby, 3 grunt nośny, 4 krzya poślizgu, 5 pasma geosyntetykó, 6 balast, 7 kaszyca siatkoa, 8 ró ododnienioy a) b) zostały odinięte poziomo i zakotione arstach podbudoy drogoej. Jako pasma zbrojące zastosoano jednokierunkoą geosiatkę polietylenoą. W celu zabezpieczenia drogi przed poierzchnioymi zsuami i obryami zbocza lessoego zaprojektoano u jego podnóża ścianę osłonoą z koszy siatkoych. Wodę poierzchnioą spłyającą ze skarpy kierunku drogi odproadzono do projektoanego rou i noego przepustu. Przedstaiona metoda pionoego instaloania zbrojenia gruncie rozszerza możliości zastosoania geosyntetykó do ziększania stateczności skarp nasypó szczególnych arunkach [2]. Można rozażyć jej zastosoanie przypadkach ograniczonych możliości ykonyania robót ziemnych, obecności ody gruncie lub krótkiego czasu na ykonanie zmocnienia. Sposób zmocnienia gruntu pionoymi bądź zbliżonymi do pionu pasmami geosyntetykó oraz konstrukcja stempla zostały opatentoane Urzędzie Patentoym RP patent nr [5]. Literatura 1. Jarominiak A., Folta L.: Badania modeloe zastosoania geosyntetykó instaloanych bez rozkopyania gruntu do zapobiegania osuiskom. Materiały konferencyjne SITK: Problematyka osuisk budonictie komunikacyjnym. Krakó Zakopane Jarominiak A., Folta L.: Ocena możliości ziększania stateczności masyó gruntoych pasmami geosyntetykó instaloanych bez rozkopyania gruntu. Inżynieria i Budonicto 2000, nr Jarominiak A., Bichajło L., Folta L., Trojnar K.: Odbudoa drogi krajoej nr 4 na odcinku zniszczonym skutek osuiska. Drogonicto 1999, nr Trojnar K., Folta L, Bichajło L.: O projekcie zabezpieczenia skarpy i osuiska nasypu drogi pionoymi pasmami geosyntetykó. Inżynieria i Budonicto 2004, nr Jarominiak A., Folta L.: Sposób zbrojenia masyu gruntoego oraz stempel do zagłębiania zbrojenia masyie gruntoym. Politechnika Rzeszoska, patent nr UP RP. 6. Obseracja i badanie osuisk drogoych, GDDP. Warszaa Wysokiński L., Kotlicki W.: Projektoanie konstrukcji oporoych stromych skarp i nasypó z gruntu zbrojonego geosyntetykami. Instrukcja nr 429/2007, ITB. Warszaa Instrukcja badań podłoża gruntoego budoli drogoych i mostoych, GDDKiA. Warszaa Najder T.: Wpły roślinności na stateczność zboczy. Inżynieria Morska i Geotechnika 2003, nr Wysokiński L.: Zasady popranej analizy obliczeń stateczności zboczy. Materiały Konferencyjne SITK: Problematyka osuisk budonictie komunikacyjnym. Krakó Zakopane Listopad Grudzień 2009 Nooczesne Budonicto Inżynieryjne 69

5 palisada dreniana rura drenażoa min Ø 100 I stan graniczny kolumny DSM 3 szt.; dł. 5,0 m; Ø 0,8 m min. 1,5 m VIh VId roek do zakotienia geosyntetyku typu E (edług rysunku nr...) VIh istniejący teren konstrukcja naierzchni Soil c g [ ] [kn/m ] [kn/m ] Designation Metoda Bishop'a 1/f = materiał nasypoy IVd IIIa IVf IVe IVj VIg VIb IVa IIa Vd Vf Ve VIa kolumny DSM 0.87 x m = 9.52 m y m = m R = m Partial safety factors: - gam(phi') = gam(c') = gam(phi u) = gam(c u) = gam Wichten = 1.00 oferuje pomoc doborze technologii i materiałó geosyntetycznych m.in. dla: posadoień konstrukcji obiektó trudnych i bardzo trudnych arunkach geotechnicznych renoacji naierzchni bitumicznych ododnienia terenu drenażem francuskim posadaiania i uszczelniania składoisk odpadó systemó monitoringu konstrukcji ścian oporoych i nasypó, dróg tymczasoych zabezpieczania przed erozją oraz zazieleniania przyczółkó mostoych z gruntu zbrojonego konstrukcji pod posadzkami hal przemysłoych oblicoania ścian oporoych IIa Przekrój C-C Kolumny DSM IVh VIc VIh przekrój D-D schodkoanie skarpy VIa Va VIi V śiadczy usługi projektoe i doradcze zakresie geotechniki: doradzta technicznego projektó pomocy projektoej dla Inestoró, Projektantó i Wykonacó ekspertyz i analiz porónaczych ykonuje badania geotechniczne, m.in.: oznaczenia modułu odkształcenia podłoża płytą VSS pomiary nośności podłoża gruntoego sondą CBR badania ytrzymałości gruntu na ścinanie sondą krzyżakoą pomiar czaszy ugięć ugięciomierzem dynamicznym FWD oraz Belką Benkelmana

Zabezpieczenie osuwiska oraz odbudowa DW nr 975 w m. Kurów

Zabezpieczenie osuwiska oraz odbudowa DW nr 975 w m. Kurów OBIEKT: NUMERY DZIAŁEK: 44; ZADANIE: Droga Wojewódzka nr 975 odc. ref. 290 km 4+065,00 4+324,00 w miejscowości Kurów Zabezpieczenie osuwiska oraz odbudowa DW nr 975 w m. Kurów NAZWA I ADRES INWESTORA:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. PODSTAWOWE DEFINICJE I POJĘCIA 9 (opracowała: J. Bzówka) 1. WPROWADZENIE 41

SPIS TREŚCI. PODSTAWOWE DEFINICJE I POJĘCIA 9 (opracowała: J. Bzówka) 1. WPROWADZENIE 41 SPIS TREŚCI PODSTAWOWE DEFINICJE I POJĘCIA 9 1. WPROWADZENIE 41 2. DOKUMENTOWANIE GEOTECHNICZNE I GEOLOGICZNO INŻYNIERSKIE.. 43 2.1. Wymagania ogólne dokumentowania badań. 43 2.2. Przedstawienie danych

Bardziej szczegółowo

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA GEOTECHNCZNE WARUNK POSADOWENA do projektu budolanego sieci odociągoej ulicy Przyjacielskiej i Gospodarczej Kobyłce działkach nr eid. 23, 24/1, 24/13, 26/1, 91/9, 91/10 obręb 02 i nr eid. 16 obręb 01.

Bardziej szczegółowo

Geotechnika komunikacyjna / Joanna Bzówka [et al.]. Gliwice, 2012. Spis treści

Geotechnika komunikacyjna / Joanna Bzówka [et al.]. Gliwice, 2012. Spis treści Geotechnika komunikacyjna / Joanna Bzówka [et al.]. Gliwice, 2012 Spis treści PODSTAWOWE DEFINICJE I POJĘCIA 9 1. WPROWADZENIE 37 2. DOKUMENTOWANIE GEOTECHNICZNE I GEOLOGICZNO- INśYNIERSKIE 39 2.1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Techniczna możliwość wzmacniania geotekstyliami gruntowego podłoża nawierzchni drogi samochodowej

Techniczna możliwość wzmacniania geotekstyliami gruntowego podłoża nawierzchni drogi samochodowej Krzysztof Gradkowski Instytut Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej e-mail; k.gradkowski@il.pw.edu.pl tel. k. [0] 601 30 68 99 Techniczna możliwość wzmacniania geotekstyliami gruntowego podłoża nawierzchni

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA GEOTECHNICZNA

EKSPERTYZA GEOTECHNICZNA Ekspertyza dla ustalenia arunkó gruntoo-odnych ystępujących podłożu przebudoyanej drogi leśnej (yozoo-pożaroej) rejonie miejscoości Wielgolas (Nadleśnicto Pułtusk) GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne

Bardziej szczegółowo

NAWIERZCHNIE DŁUGOWIECZNE W TECHNOLOGII BETONU CEMENTOWEGO. Prof. Antoni Szydło

NAWIERZCHNIE DŁUGOWIECZNE W TECHNOLOGII BETONU CEMENTOWEGO. Prof. Antoni Szydło NAWIERZCHNIE DŁUGOWIECZNE W TECHNOLOGII BETONU CEMENTOWEGO Prof. Antoni Szydło NAWIERZCHNIE DŁUGOWIECZNE - DEFINICJA 1. Wg obowiązujących przepisów: Nawierzchnie betonowe 30 lat; Nawierzchnie podatne 20

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE. plansze dydaktyczne. Część VII

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA. 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE. plansze dydaktyczne. Część VII WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 BUDOWNICTWO OGÓLNE plansze dydaktyczne Część VII Posadowienie budynków Gabiony www.wseiz.pl POSADOWIENIE BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PRZEDMIARU ROBÓT

OPIS DO PRZEDMIARU ROBÓT OPIS DO PRZEDMIARU ROBÓT I. Opis do przedmiaru robót II. Obliczenia do przedmiaru robót (pozycja przedmiaru) III. Bilans mas ziemnych tabela Nr 1 1 I. Opis do przedmiaru robót Przedmiotem przedmiaru robót

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Remont przepustu na rzece Żydówce w Dobrzeniu Wielkim ul.wrocławska

OPIS TECHNICZNY. Remont przepustu na rzece Żydówce w Dobrzeniu Wielkim ul.wrocławska OPIS TECHNICZNY Projekt Budowlano-Wykonawczy Remont przepustu na rzece Żydówce w Dobrzeniu Wielkim ul.wrocławska 1 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI Przedmiotem inwestycji jest remont przepustu na rzece Żydówce

Bardziej szczegółowo

Zarys geotechniki. Zenon Wiłun. Spis treści: Przedmowa/10 Do Czytelnika/12

Zarys geotechniki. Zenon Wiłun. Spis treści: Przedmowa/10 Do Czytelnika/12 Zarys geotechniki. Zenon Wiłun Spis treści: Przedmowa/10 Do Czytelnika/12 ROZDZIAŁ 1 Wstęp/l 3 1.1 Krótki rys historyczny/13 1.2 Przegląd zagadnień geotechnicznych/17 ROZDZIAŁ 2 Wiadomości ogólne o gruntach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D 03.01.02 WYMIANA GRUNTU W WYKOPIE WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja geotechniczna dla projektu drogi w Bochni

Dokumentacja geotechniczna dla projektu drogi w Bochni Zleceniodaca: MGGP S.A. ul. Kaczkoskiego 6 33100 Tarnó Temat: Dokumentacja geotechniczna dla projektu drogi Bochni Miejscoość: Wojeództo: Bochnia małopolski Opracoał: dr inż. Stanisła Hermański (nr upr.

Bardziej szczegółowo

Roboty fundamentowe poniżej poziomu wód gruntowych

Roboty fundamentowe poniżej poziomu wód gruntowych Roboty fundamentowe poniżej poziomu wód gruntowych Wykonywanie fundamentów bezpośrednich poniżej poziomu występowania wód gruntowych wymaga zazwyczaj obniżenia jej zwierciadła na okres prowadzonych prac

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA Naza zlecenia Projektoał Ocena stanu technicznego raz z propozycją metody napray kanalizacji deszczoej na terenie cmentarza komunalnego Elblągu Imię i nazisko Numer upranień 31/97

Bardziej szczegółowo

ZBIÓR WYMAGAŃ ZAGĘSZCZENIA GRUNTU DLA BUDOWNICTWA I DROGOWNICTWA

ZBIÓR WYMAGAŃ ZAGĘSZCZENIA GRUNTU DLA BUDOWNICTWA I DROGOWNICTWA ZBIÓR WYMAGAŃ ZAGĘSZCZENIA GRUNTU DLA BUDOWNICTWA I DROGOWNICTWA Kraków 2004 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Normy i literatura 3. Metody badawcze 4. Budownictwo lądowe 5. Budownictwo hydrotechniczne 6. Drogownictwo

Bardziej szczegółowo

D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KATEGORII

D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KATEGORII D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. Specyfikacje Techniczne D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KATEGORII 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Poz. Tytuł Nr str. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 CZĘŚĆ OPISOWA 1. INFORMACJE OGÓLNE 2

Poz. Tytuł Nr str. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 CZĘŚĆ OPISOWA 1. INFORMACJE OGÓLNE 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Poz. Tytuł Nr str. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 CZĘŚĆ OPISOWA 1. INFORMACJE OGÓLNE 2 2. 3. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH WZMOCNIENIA PODŁOŻA POD NASYPAMI DLA ODCINKA PROJEKTOWANEJ

Bardziej szczegółowo

Metody wgłębnego wzmocnienia podłoża pod nasypami drogowymi

Metody wgłębnego wzmocnienia podłoża pod nasypami drogowymi Zakład Dróg i Mostów Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechnika Rzeszowska Metody wgłębnego wzmocnienia podłoża pod nasypami drogowymi Paweł Ślusarczyk www.knd.prz.edu.pl PLAN PREZENTACJI:

Bardziej szczegółowo

W GRUNTACH I-V KATEGORII

W GRUNTACH I-V KATEGORII 32 ST - 03.02. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 2 Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie D-04.01.01 04.03.01 SPIS TREŚCI D-04.01.01 KORYTO WRAZ

Bardziej szczegółowo

mgr Sławomir Gawałko upr. geologiczne: V-1494, VI-0396 dr inż. Jan Wencewicz Upr. bud. St-584/78 Członek MAZ/WM/1580/1 Warszawa, kwiecień 2010 r.

mgr Sławomir Gawałko upr. geologiczne: V-1494, VI-0396 dr inż. Jan Wencewicz Upr. bud. St-584/78 Członek MAZ/WM/1580/1 Warszawa, kwiecień 2010 r. 1989 www.hydeko.eu ZAMAWIAJĄCY Zarząd Mienia m. st. Warszawy Jednostka Budżetowa ul. Jana Kazimierza 62 01-248 Warszawa UMOWA ZMW/26/2010/I3/AK/C z dnia 08.02.2010 r. TEMAT DOKUMENTACJA WYKONAWCZA ZADANIA

Bardziej szczegółowo

ROBOTY INŻYNIERYJNE - WD-0.03 Wiadukt nad DTŚ w ciągu DK88. Wyszczególnienie robót wraz z przedmiarem

ROBOTY INŻYNIERYJNE - WD-0.03 Wiadukt nad DTŚ w ciągu DK88. Wyszczególnienie robót wraz z przedmiarem BUDOWA DROGI PUBLICZNEJ DROGOWEJ TRASY ŚREDNICOWEJ KATOWICE - GLIWICE, CZĘŚĆ "ZACHÓD' OD WĘZŁA Z DROGĄ KRAJOWĄ 88 DO UL. BAILDONA W GLIWICACH OD KM 0+306 DO KM 4+060 (CZĘŚĆ ODCINKA NA G2) ROBOTY INŻYNIERYJNE

Bardziej szczegółowo

Wykonanie instalacji oddymiania i przewietrzania

Wykonanie instalacji oddymiania i przewietrzania PROJEKT WYKONAWCZY Firma opracoująca AP SYSTEM S.C. UL. FACIMIECH 14/9 30-667 KRAKÓW Temat: Wykonanie instalacji oddymiania i przeietrzania Inestor: Państoa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludika Solskiego

Bardziej szczegółowo

Seminarium SITK RP Oddz. Opole, Pokrzywna 2013

Seminarium SITK RP Oddz. Opole, Pokrzywna 2013 Seminarium SITK RP Oddz. Opole, Pokrzywna 2013 TECHNOLOGIA Projekt nasypu drogowego zbrojonego geosyntetykami zgodnie z Eurokod-7. Prezentuje: Konrad Rola- Wawrzecki, Geosyntetyki NAUE 1 Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY 1. Wstęp... 2 1.1. Podstawa opracowania... 2 1.2. Cel i zakres opracowania... 2 1.3. Wykorzystane materiały... 2 2. Dane ogólne... 3 2.1. Położenie obiektu... 3 2.2. Stan prawny nieruchomości...

Bardziej szczegółowo

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2 4. mur oporowy Geometria mr1 Wysokość ściany H [m] 2.50 Szerokość ściany B [m] 2.00 Długość ściany L [m] 10.00 Grubość górna ściany B 5 [m] 0.20 Grubość dolna ściany B 2 [m] 0.24 Minimalna głębokość posadowienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA D-M-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Schöck Isokorb typu V

Schöck Isokorb typu V Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu Spis treści Strona Przykłady ułożenia elementów i przekroje 100 Tabele nośności/rzuty poziome 101 Przykłady zastosowania 102 Zbrojenie na budowie/wskazówki 103 Rozstaw

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line F-Line DORW2160 06.02.2013 1 / 12 1. Lokalizacja 1.1 Lokalizacja względem budynków Teren nad zbiornikiem nie może być zabudowany. Minimalną odległość

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY MIEJSCOWE I TECHNOLOGIE PROEKOLOGICZNE W BUDOWIE DRÓG

MATERIAŁY MIEJSCOWE I TECHNOLOGIE PROEKOLOGICZNE W BUDOWIE DRÓG MATERIAŁY MIEJSCOWE I TECHNOLOGIE PROEKOLOGICZNE W BUDOWIE DRÓG prof. Antoni SZYDŁO dr inż.. Robert WARDĘGA NAWIERZCHNIE RZYMSKIE NAWIERZCHNIE RZYMSKIE PIERWSZE SPOIWA WAPNO + POPIÓŁ WULKANICZNY - nazwano

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY Budowa wschodniej obwodnicy Wojnicza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 Zadanie I. 03 Obiekty inżynierskie. Kraków 08.2011 r.

PROJEKT WYKONAWCZY Budowa wschodniej obwodnicy Wojnicza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 Zadanie I. 03 Obiekty inżynierskie. Kraków 08.2011 r. Zadanie: PROJEKT WYKONAWCZY Budowa wschodniej obwodnicy Wojnicza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 Zadanie I Kalsyfikacja CPV początek km 0+000.00= odc. 160/pkt 6155003 DW975/ km 01+081.00 koniec km 2+335.00

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO WRAZ Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ

DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO WRAZ Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ 81 152 Gdynia, ul. Manganoa 20, NIP: 9580035119, REGON: 191833737 tel: 58 5550101, 604154141 mail: geokom@geokom.pl, geokom@o2.pl DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO WRAZ Z OPINIĄ GEOTECHNICZNĄ dla projektu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi powiatowej nr 2922D Granica Tomkowice

Przebudowa drogi powiatowej nr 2922D Granica Tomkowice 1 Nazwa robót : Przebudowa drogi powiatowej nr 2922D Granica Tomkowice. Lokalizacja robót : Odcinki drogi powiatowej nr 2922 D: od km 0+000 do km 1+524; (kilometraż roboczy remontowanego odcinka drogi

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA do projektu kanalizacji sanitarnej w m. Teodorów, gm. Skórzec powiat siedlecki

OPINIA GEOTECHNICZNA do projektu kanalizacji sanitarnej w m. Teodorów, gm. Skórzec powiat siedlecki Wykonaca: Dariusz Kisieliński, Biuro Usług Geologicznych i Geotechnicznych, 8-11 Siedlce, ul. M. Asłanoicza 2A, tel. 65 722 791. OPINIA GEOTECHNICZNA do projektu kanalizacji sanitarnej m. Teodoró, gm.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Opracowanie wykonano na podstawie umowy nr IR-503/O/NZW/32/10 zawartej pomiędzy Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu a Firmą PRACOWNIA PROJEKTOWA

Bardziej szczegółowo

1. Informacja o Kopex-Famago. 1. Informacja o Kopex-Famago GRUPA KOPEX

1. Informacja o Kopex-Famago. 1. Informacja o Kopex-Famago GRUPA KOPEX 1. Informacja o Kopex-Famago Kopex-Famago Sp. z o.o. z siedzibą Zgorzelcu postała roku 1957, a od roku 2005 należy do Grupy Kopex, oferującej na całym śiecie kompleksoe roziązania dla górnicta podziemnego

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością według ISO 9001: 2008. mgr inż. Marek Inerowicz Certyfikat PKG nr 69. mgr inż. Marcin Sylka. techn. Stanisław Strugalski

System Zarządzania Jakością według ISO 9001: 2008. mgr inż. Marek Inerowicz Certyfikat PKG nr 69. mgr inż. Marcin Sylka. techn. Stanisław Strugalski Egz. System Zarządzania Jakością według ISO 9001: 2008 Przedsiębiorstwo Badawcze GEOSTAB Sp. z o.o. 80-260 Gdańsk Rodzinna 17 Certyfikat Nr 3 Polskiego Komitetu Geotechniki Koncepcja wykonania drogi łączącej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D 02.00.01 (CPV 45111000-8) ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D 02.00.01 (CPV 45111000-8) ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 23 D 02.00.01 (CPV 45111000-8) ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line F-Line DORW2009 04.02.2013 1 / 12 1. Lokalizacja 1.1 Lokalizacja względem budynków Teren nad zbiornikiem nie może być zabudowany. Minimalną odległość

Bardziej szczegółowo

FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY

FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY Fundamenty są częścią budowli przekazującą obciążenia i odkształcenia konstrukcji budowli na podłoże gruntowe i równocześnie przekazującą odkształcenia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONITORINGU POWODZIOWEGO

SYSTEM MONITORINGU POWODZIOWEGO SYSTEM MONITORINGU POWODZIOWEGO Czeriec 2010 SPIS TREŚCI 1. Wproadzenie. 2. Zastosoanie 3. Opis systemu. 4. Funkcje systemu. 5. Elementy składoe systemu. 6. Schemat pracy systemu. 7. Cechy systemu. 8.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM ZAGESZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI PRZYKŁADY GEOSIATEK

ZAŁĄCZNIKI PRZYKŁADY GEOSIATEK ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK 1 PRZYKŁADY GEOSIATEK Siatka przeplatana w węzłach z wiązki włókien syntetycznych Siatka ciągniona polipropylenowa ZASADY WYBORU GEOSIATKI DO ROBÓT NAWIERZCHNIOWYCH ZAŁĄCZNIK 2 Zaleca

Bardziej szczegółowo

D-04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA

D-04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA D-04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstwy odsączającej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ZABEZPIECZENIE OSUWISKA GLINIK POW. STRZYśÓW

PRZEDMIAR ROBÓT. ZABEZPIECZENIE OSUWISKA GLINIK POW. STRZYśÓW PRZEDMIAR ROBÓT Data: 2012-12-11 Budowa: Obiekt: ZABEZPIECZENIE OSUWISKA GLINIK Zamawiający: POWIAT STRZYśOWSKI UL.PRZECŁAWICKA 15 38-100 Jednostka opracowująca kosztorys: Agencja Technik Ekologicznych

Bardziej szczegółowo

LINIA KOLEJOWA DD26 SPO 'CZEKANÓW' WĘZEŁ 'CZEKANÓW' SEKCJA IV DD28 DD29 PRZEJŚCIE DLA ZWIERZĄT. DD29a DD32 PRZEJŚCIE DLA ZWIERZĄT DD33

LINIA KOLEJOWA DD26 SPO 'CZEKANÓW' WĘZEŁ 'CZEKANÓW' SEKCJA IV DD28 DD29 PRZEJŚCIE DLA ZWIERZĄT. DD29a DD32 PRZEJŚCIE DLA ZWIERZĄT DD33 -Drogi Dojazdowe, na których trwają roboty -Drogi Dojazdowe w rejonie węzła -Drogi Dojazdowe -Zbiorniki -Przepusty kolumny kamienne ciężkie ubijanie pale CFA pale iniekcyjne gwoździowanie skarp wykopów

Bardziej szczegółowo

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D.02.01.01

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D.02.01.01 D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE D.02.01.01. Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Przedmiotem niniejszej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych

Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych Podstawowe zasady 1. Odpór podłoża przyjmuje się jako liniowy (dla ławy - trapez, dla stopy graniastosłup o podstawie B x L ścięty płaszczyzną). 2. Projektowanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.02.03.01.11 WYKONANIE NASYPÓW GRUNCIE KAT. III

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.02.03.01.11 WYKONANIE NASYPÓW GRUNCIE KAT. III Spis treści: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.02.03.01.11 WYKONANIE NASYPÓW GRUNCIE KAT. III 1. WSTĘP.... 30 1.1 PRZEDMIOT SST.... 30 1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST.... 30 1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST....

Bardziej szczegółowo

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE - str. 28 - POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE Na podstawie dokumentacji geotechnicznej, opracowanej przez Przedsiębiorstwo Opoka Usługi Geologiczne, opracowanie marzec 2012r, stwierdzono następującą budowę podłoża

Bardziej szczegółowo

ZADANIE PROJEKTOWE NR 3. Projekt muru oporowego

ZADANIE PROJEKTOWE NR 3. Projekt muru oporowego Rok III, sem. VI 1 ZADANIE PROJEKTOWE NR 3 Projekt muru oporowego Według PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. Ściany oporowe budowle utrzymujące w stanie statecznym uskok

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Tomasz Kosiński

mgr inż. Tomasz Kosiński mgr inż.. Tomasz Kosiński ski Budowa siatki Drut brzegowy Pręt poprzeczny 10cm 8cm 16cm Drut siatki Parametry siatki: Dlaczego ROAD MESH? Wzrost natężenia ruchu oraz zwiększone obciążenia na ośpojazdu

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania Nr proj. 24/2011 I. Materiały opisowe 1. Karta tytułowa 2. Karta zawartości opracowania 3. Opis techniczny 4. Uprawnienia i zaświadczenia 5. Komórkowy system ograniczający PRESTO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA TERIVA INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA ŻABI RÓG 140, 14-300 Morąg tel.: (0-89) 757 14 60, fax: (0-89) 757 11 01 Internet: http://www.tech-bet.pl e-mail: biuro@tech-bet.pl CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I V KAT. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmiotem n/n Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII D.02.01.01. GRA-MAR WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru, wykonania wykopów

Bardziej szczegółowo

D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII

D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII Specyfikacja D-02.01.01 wykonanie wykopów w ach I-V kategorii D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania

Bardziej szczegółowo

Warstwy SAM i SAMI na bazie asfaltu modyfikowanego gumą. prof. Antoni Szydło Katedra Dróg i Lotnisk

Warstwy SAM i SAMI na bazie asfaltu modyfikowanego gumą. prof. Antoni Szydło Katedra Dróg i Lotnisk Warstwy SAM i SAMI na bazie asfaltu modyfikowanego gumą prof. Antoni Szydło Katedra Dróg i Lotnisk Wrocław - Pokrzywna 2011 Plan prezentacji 1. Cechy asfaltu i mma modyfikowanych gumą 2. Uszkodzenia nawierzchni

Bardziej szczegółowo

Badania ruchu w Trójmieście w ramach projektu Kolei Metropolitalnej. mgr inż. Szymon Klemba Warszawa, 13.03.2012r.

Badania ruchu w Trójmieście w ramach projektu Kolei Metropolitalnej. mgr inż. Szymon Klemba Warszawa, 13.03.2012r. Badania ruchu Trójmieście ramach projektu Kolei Metropolitalnej mgr inż. Szymon Klemba Warszaa, 13.03.2012r. SPIS TREŚCI 1 Tło i cel badań 2 Podstaoe pojęcia modeloania 3 Proces budoy modelu 3A Model układu

Bardziej szczegółowo

WZMACNIANIE FUNDAMENTÓW BUDOWLI

WZMACNIANIE FUNDAMENTÓW BUDOWLI Temat specjalny WZMACNIANIE FUNDAMENTÓW BUDOWLI tekst: MARIAN KOWACKI, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne Fundamentowanie to jeden z kluczowych elementów procesu projektowania i realizacji inwestycji

Bardziej szczegółowo

Wytyczne projektowe - konstrukcje nawierzchni

Wytyczne projektowe - konstrukcje nawierzchni Wytyczne projektowe - konstrukcje nawierzchni Załącznik B 1. Okresy eksploatacji nawierzchni Przy projektowaniu nawierzchni drogi wojewódzkiej klasy G należy przyjąć 30 letni okres eksploatacji nowych,

Bardziej szczegółowo

D-02.03.01. 1. Wstęp. 1.4. Określenia podstawowe

D-02.03.01. 1. Wstęp. 1.4. Określenia podstawowe D-02.03.01. WYKONANIE NASYPÓW 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania nasypów w ramach przebudowy chodnika w ulicy Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA ST 3.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA ST 3.0 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST 3.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA ST 3.0 Adaptacja istniejących obiektów przyszkolnych

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : wdłuż drogi powiatowej nr 1126N i nr 1123N w Markusach Obiekt : Remont i Budowa chodników Adres : Gmina Markusy Budowa : wdłuż drogi powiatowej nr 1126N i nr 1123N

Bardziej szczegółowo

D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE

D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Instytucja opracowująca kosztorys: mgr inż. Sławomir SZYMAŃSKI. mgr inż. Stanisław WOJTAS

Przedmiar robót. Instytucja opracowująca kosztorys: mgr inż. Sławomir SZYMAŃSKI. mgr inż. Stanisław WOJTAS Przedmiar robót Zabudowa wyrwy w obwałowaniu Portu Kraków Płaszów wraz z przywróceniem wału do należytego stanu technicznego na odcinku od km 00+000 do km 00+420 (wzdłuż ul. Na Zakolu Wisły) Data: 25/02/2011

Bardziej szczegółowo

Systemy przeciwoblodzeniowe

Systemy przeciwoblodzeniowe Systemy przeciwoblodzeniowe Systemy przeciwoblodzeniowe składają się z kabli grzejnych lub mat grzejnych oraz termostatów i akcesoriów instalacyjnych. Stosowane są do usuwania śniegu i lodu z podjazdów,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

PROJEKT KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI BIURO PROJEKTÓW I NADZORU BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO INTERPROJEKT DARIUSZ RUSNAK ul. Kaczawska 13, Dziwiszów, 58-508 Jelenia Góra, tel./fax. [075] 71-30-538, e-mail: drusnak@go2.pl NIP: 611-107-18-16,

Bardziej szczegółowo

ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA

ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA D-04.01.01 KORYTO. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1 Nazwa zadania Budowa obwodnicy Gołdapi w ciągu drogi krajowej nr 65, Granica Państwa Gołdap Ełk Białystok Bobrowniki Granica Państwa,

Bardziej szczegółowo

STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. D - 02.03.01b WZMOCNIENIE GEOSYNTETYKIEM NASYPU DROGOWEGO 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Korekty finansowe związane z naruszeniami PZP. Audyty Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

Korekty finansowe związane z naruszeniami PZP. Audyty Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego Korekty finansoe ziązane z naruszeniami PZP. Audyty Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkoego 1. Cel dokumentu Celem niniejszego dokumentu jest prezentacja dotychczasoych dośiadczeń

Bardziej szczegółowo

D - 03.04.01 STUDNIE CHŁONNE

D - 03.04.01 STUDNIE CHŁONNE D - 03.04.01 STUDNIE CHŁONNE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...2 2. MATERIAŁY...3 3. SPRZĘT...3 4. TRANSPORT...4 5. WYKONANIE ROBÓT...4 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT...4 7. OBMIAR ROBÓT...5 8. ODBIÓR ROBÓT...5 9. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 463)

Bardziej szczegółowo

Pale wbijane z rur stalowych zamkniętych

Pale wbijane z rur stalowych zamkniętych Pale Atlas Pale Omega Pale TUBEX Pale wbijane z rur stalowych zamkniętych Pale wbijane z rur stalowych otwartych Pale wbijane z rur stalowych otwartych Mikropale Mikropale są przydatne do wzmacniania fundamentów,

Bardziej szczegółowo

gruntów Ściśliwość Wytrzymałość na ścinanie

gruntów Ściśliwość Wytrzymałość na ścinanie Właściwości mechaniczne gruntów Ściśliwość Wytrzymałość na ścinanie Ściśliwość gruntów definicja, podstawowe informacje o zjawisku, podstawowe informacje z teorii sprężystości, parametry ściśliwości, laboratoryjne

Bardziej szczegółowo

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 PROJEKT KONSTRUKCYJNY dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 1. Podstawa opracowania: 1.1. Zlecenie Inwestora. 1.2. Projekt architektoniczny.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Pstrągowa popr.2

Przedmiar robót Pstrągowa popr.2 Przedmiar robót Pstrągowa popr.2 Data: 2012-12-11 Budowa: ZABEZPIECZENIE PSTRĄGOWA OSUWISKA Obiekt: ZABEZPIECZENIE OSUWISKA,PSTRĄGOWA Zamawiający: POWIAT STRZYśOWSKI UL.PRZECŁAWICKA 15 38-100 STRZYśÓW

Bardziej szczegółowo

Rozmieszczanie i głębokość punktów badawczych

Rozmieszczanie i głębokość punktów badawczych Piotr Jermołowicz Inżynieria Środowiska Rozmieszczanie i głębokość punktów badawczych Rozmieszczenie punktów badawczych i głębokości prac badawczych należy wybrać w oparciu o badania wstępne jako funkcję

Bardziej szczegółowo

Pierścienie uszczelniające O-Ring. z powłoką tworzywową oraz standardowe

Pierścienie uszczelniające O-Ring. z powłoką tworzywową oraz standardowe Pierścienie uszczelniające O-Ring z połoką torzyoą oraz standardoe PIERŚCIENIE USZCZELNIAJĄCE O-RING Oferta dla przemysłu zakresie uszczelnień ruchoych, spoczynkoych i usług remontoych: uszczelnienia toczone

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Obudowa zmechanizowana Glinik 15/32 Poz [1]: 1 stropnica, 2 stojaki, 3 spągnica

Rys. 1. Obudowa zmechanizowana Glinik 15/32 Poz [1]: 1 stropnica, 2 stojaki, 3 spągnica Górnictwo i Geoinżynieria Rok 30 Zeszyt 1 2006 Sławomir Badura*, Dariusz Bańdo*, Katarzyna Migacz** ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCIOWA MES SPĄGNICY OBUDOWY ZMECHANIZOWANEJ GLINIK 15/32 POZ 1. Wstęp Obudowy podporowo-osłonowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 463

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 463 Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 463 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R ROBÓT

P R Z E D M I A R ROBÓT STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R ROBÓT Budowa: Opaska z kamienia łamanego w Ustroniu Morskim km 322 wraz ze zjazdem technolog. z ul. Nadbrzeżnej Obiekt: Opaska brzegowa z kamienia łamanego

Bardziej szczegółowo

Geozagrożenia enia w budownictwie i zagospodarowaniu przestrzennym na wilanowskim odcinku Skarpy Warszawskiej

Geozagrożenia enia w budownictwie i zagospodarowaniu przestrzennym na wilanowskim odcinku Skarpy Warszawskiej GEOBEZPIECZEŃSTWO I GOSPODARKA WODNA NA TERENIE DZIELNICY WILANÓW Geozagrożenia enia w budownictwie i zagospodarowaniu przestrzennym na wilanowskim odcinku Skarpy Warszawskiej mgr Grzegorz Ryżyński Laboratorium

Bardziej szczegółowo

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA D.04.01.01. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Geotechniczne systemy zabezpieczeń i stabilizacji na terenach osuwiskowych, cz. 2

Geotechniczne systemy zabezpieczeń i stabilizacji na terenach osuwiskowych, cz. 2 Osuwisko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 w miejscowości Kurów, fot. ZDW Nowy Sącz Geotechniczne systemy zabezpieczeń i stabilizacji na terenach osuwiskowych, cz. 2 prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot OST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIA SYSTEMU PODLASIE 1 TYP SŁUPOWO-LINIOWY

ZABEZPIECZENIA SYSTEMU PODLASIE 1 TYP SŁUPOWO-LINIOWY ZABEZPIECZENIA SYSTEMU PODLASIE 1 TYP SŁUPOWO-LINIOWY ZREMB POLAND Sp. z o.o. WWW.ZREMB -POL A ND. C O M ZABEZPIECZENIA SYSTEM U PODL ASIE 1 TY P SŁUPOWO-LINIOWY Zestaw PODLASIE 1 jest systemem ciężkim,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY ZIEMNE B 02 kod 45111200

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY ZIEMNE B 02 kod 45111200 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY ZIEMNE B 02 kod 45111200 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji DM-00.00.00 Wymagania ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji DM-00.00.00 Wymagania ogólne. D-04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

D-04.02.02 A SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WZMOCNIENIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO GEOSIATKĄ SYSNTETYCZNĄ

D-04.02.02 A SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WZMOCNIENIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO GEOSIATKĄ SYSNTETYCZNĄ D-04.02.02 A SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WZMOCNIENIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO GEOSIATKĄ SYSNTETYCZNĄ 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ROZSĄCZAJĄCEJ WODY DESZCZOWEJ Z TERENU MIEJSC DO CELÓW REKREACYJNO SPORTOWYCH W RUDZIŃCU

PROJEKT INSTALACJI ROZSĄCZAJĄCEJ WODY DESZCZOWEJ Z TERENU MIEJSC DO CELÓW REKREACYJNO SPORTOWYCH W RUDZIŃCU BIURO PROJEKTÓW I WYCEN NIERUCHOMOŚCI KOWALSCY ul. Hibnera 5, 44-217 Rybnik tel./fax 032-42 601 62 tel. 0-607 66 14 66 NIP 642-103-18-40 kowalscy.projekty@op.pl EGZ. 1 PROJEKT INSTALACJI ROZSĄCZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Zakład Dróg i Lotnisk Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych Prof. Antoni Szydło Tematyka 1.Podstawowe informacje w odniesieniu do poprzedniego katalogu

Bardziej szczegółowo

Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7

Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7 Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7 I. Dane do projektowania - Obciążenia stałe charakterystyczne: V k = (pionowe)

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. e-mail: i.dyka@uwm.edu.pl

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. e-mail: i.dyka@uwm.edu.pl Katedra Geotechniki i Budownictwa Drogowego WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH Uniwersytet Warmińsko-Mazurski BUDOWLE HYDROTECHNICZNE Wykład 4 Zapory ziemne dr inż. Ireneusz Dyka pok. 3.34 [ul. Heweliusza 4] http://pracownicy.uwm.edu.pl/i.dyka

Bardziej szczegółowo

Parcie i odpór gruntu. oddziaływanie gruntu na konstrukcje oporowe

Parcie i odpór gruntu. oddziaływanie gruntu na konstrukcje oporowe Parcie i odpór gruntu oddziaływanie gruntu na konstrukcje oporowe Parcie i odpór gruntu oddziaływanie gruntu na konstrukcje oporowe Mur oporowy, Wybrzeże Wyspiańskiego (przy moście Grunwaldzkim), maj 2006

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II BRANśA KONSTRUKCYJNA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Wykopy i posadowienia kanalizacji Projektuje się wykopy o ścianach pionowych, umocnionych, wykonywane mechanicznie oraz ręcznie w miejscach kolizji z istniejącym

Bardziej szczegółowo