Jak eliminować osuwiska drogowe? cz. 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak eliminować osuwiska drogowe? cz. 2"

Transkrypt

1 Kraj Geoinżynieria Jak eliminoać osuiska drogoe? cz. 2 dr inż. Krzysztof Trojnar, Politechnika Rzeszoska, Zakład Dróg i Mostó Osuiska stanoią praktyce budonicta drogoego jeden z najtrudniejszych problemó, a rozpoznanie ich postaania i przecidziałanie im ymaga dużej iedzy i dośiadczenia. Mimo bardzo zaaansoanych technologii budolanych, ykorzystujących najnosze zdobycze techniki, ciąż postają osuiska, yniku których ponoszone są znaczne straty materialne infrastrukturze drogoej. Objętość gruntu ulegającego przemieszczeniom osuisku może ahać się bardzo szerokich granicach, od nieielkich zsuó aż po ogromne obryy i spłyy określane miliardach metró sześciennych. 1. Metody stabilizacji osuisk Racjonalnie przyjęta metoda stabilizacji osuiska poinna przede szystkim eliminoać przyczyny, które yołały zagrożenie. Stabilizacja osuiska jest iększości przypadkó zabiegiem kosztonym i poinna być poprzedzona niklią analizą możliych do zastosoania sposobó postępoania oraz kalkulacją kosztó. Najczęstszą przyczyną postaania osuisk jest działanie ody. Dlatego podstaoą zasadą stosoaną przy zabezpieczaniu osuisk jest uporządkoanie arunkó odnych terenie, z uzględnieniem niekorzystnych zmian, jakie mogą ystąpić przyszłości, np. okresoych zmian poziomu ód gruntoych. W przypadku, gdy obsuająca się skarpa jest zbudoana z gruntó słabych, a obszar osuiska jest nieielki i nie ystępują duże ilości ód, można zastosoać ymianę gruntu. Słabe podłoże można zastąpić np. kamieniem łamanym lub pospółką. Popraę stateczności można też uzyskać zmieniając geometrię skarpy przez zmniejszenie jej pochylenia, ukształtoanie poziomych półek na skarpie. Efektynym roziązaniem jest podparcie skarpy przyporą zbudoaną z narzutu kamiennego, żiru lub pospółki. Materiał przypory poinien mieć łaściości filtracyjne. Do uporządkoania arunkó odnych stosuje się jako roziązanie doraźne ododnienie poierzchnioe postaci płytkich roó przechytujących odę, ułożonych spadku iększym niż 2%. Racjonalnym sposobem osuszenia naodnionego gruntu skarpie jest yiercenie niej otoró o nachyleniu iększym niż 5% i proadzenie nie filtró ruroych z perforoanego torzya sztucznego. Innym, niedrogim i skutecznym roziązaniem jest zastosoanie ostróg drenujących lub przypór filtracyjnych. Są one ypełnione materiałem kamiennym, zabezpieczonym przed zamulaniem. Przypory filtracyjne ykonuje się poniżej arsty odonośnej i poierzchni poślizgu. W przypadku poierzchni poślizgu położonej głęboko, gdy podłoże poniżej jest ytrzymałe, do stabilizacji osuisk stosuje się pale lub studnie ypełnione betonem. Pożądany efekt uzyskuje się yniku przeniesienia na trzony pali (studni) dużych sił ścinających, pochodzących od ciężaru przemieszczającego się masyu gruntoego. Do przeniesienia obciążeń poziomych stosuje się pale iercone o dużych średnicach lub studnie usytuoane jednym rzędzie. W przypadku zastosoania pali o małych średnicach ykonuje się je układach kozłoych. Głoice pali łączy się poziomie terenu rusztem żelbetoym. Do zmocnienia gruntu na terenie osuiska lub pod korpusem drogoym stosuje się często kolumny cementooapienne. Wzmocnienie podłoża takimi kolumnami polega na głębokiej stabilizacji naodnionych gruntó spoistych i organicznych poprzez zmieszanie ich 66 Nooczesne Budonicto Inżynieryjne Listopad Grudzień 2009

2 Geoinżynieria Kraj z palonym apnem. Efektem jest ziększenie ytrzymałości gruntu na ścinanie kolumnach przecinających potencjalną poierzchnię poślizgu oraz osuszenie go. Jednoczesne drenujące działanie kolumn redukuje możliość postaania lokalnych zmian ciśnienia poroego gruncie, a tym samym niebezpieczeństa postaania głębiej noych linii poślizgu. Kolumny cementoo-apienne ykonuje się specjalnymi palonicami, yposażonymi teleskopoą żerdź ruroą i da zbiorniki na cement i sproszkoane apno. Średnica kolumny ynosi 0,5 m. Po kręceniu grunt żerdzi zakończonej specjalnym iertłem-mieszadłem jest ona yciągana. Podczas tej operacji z otoró na końcu żerdzi ydmuchiana jest mieszanka cementoo-apienna, która łączy się z gruntem rodzimym. Kolumny ykonuje się zykle rozstaie 1 1,5 m. W przypadku płytkich zsuó gruntu po ytrzymałych arstach podłoża można stabilizoać go poierzchnioo za pomocą geosiatek komórkoych układanych na skarpie lub żelbetoych płyt dociskoych zamocoanych do podłoża kotami stępnie sprężonymi. Konstrukcje oporoe stosoane do zabezpieczania osuisk nie poinny poodoać spiętrzania ody gruntoej obecnej korpusie drogoym, gdyż może to spoodoać zrost sił parcia. Celoe jest stosoanie do umocnień terenó osuiskoych racjonalnie ukształtoanych, lekkich konstrukcji oporoych, np. lekkich ścian oporoych z ieloma poziomymi półkami, kaszyc, gabionó, konstrukcji quasi-skrzynioych i z gruntu zbrojonego. Kaszyce są to konstrukcje oporoe z żelbetoych elementó prefabrykoanych, ypełnione gruntem niespoistym o dużej przepuszczalności. Najczęściej ykonuje się je pochylone do stoku. Praktyka skazuje, że kaszyce skuteczne stabilizują skarpy o ysokości do 5 6 m. Jest to efektem ich elastycznej konstrukcji, dzięki czemu możlia jest redystrybucja naprężeń poszczególnych elementach kaszycy. Konstrukcja dostosouje się do ystępujących deformacji podłoża. Noą odmianą tego typu roziązań są ściany oporoe T-all, których dodatkoo ykorzystano efekt kotienia gruncie specjalnie zaprojektoanych, żelbetoych elementó prefabrykoanych. Gabiony jako elementy budoli oporoych są znane od ponad tysiąca lat. Najpier stosoano je postaci iklinoych koszy ypełnionych kamieniami. Obecnie są ykonyane ze staloej siatki o podójnym splocie. Użyany do yrobu siatki drut staloy o grubości 2,2 3 mm jest chroniony przed korozją połoką galaniczną i dodatkoą połoką z PCV. Elementy prostopadłościenne postaci blokó i materacy układa się arstoo, z przesunięciem stronę stoku. Kosze mogą być ypełnione od ierzchu urodzajną ziemią, co umożliia ich obsadzenie zielonymi pnączami. Dzięki sojej ytrzymałości i elastyczności konstrukcje oporoe z gabionó są odporne na deformacje podłoża i dostosoują się do zmian ukształtoania terenu. Konstrukcje oporoe z gruntu zbrojonego ykreoała sama natura. Strome zbocza naturalnym środoisku są utrzymyane stateczności przez korzenie drze, krzeó przearstienia skalne. Piersze duże budole oporoe z gruntu zbrojonego obecnym rozumieniu technicznym postały połoie lat 60. XX. Henri Vidal opatentoał i zastosoał jako zbrojenie gruntu płaskoniki staloe. Technologia zbrojenia gruntu jest szeroko ykorzystyana do budoy umocnień skarp nasypó [7]. Współczesnym przykładem zbrojenia gruntu płaskonikami jest francuska konstrukcja Freyssisol. Są to żelbetoe prefabrykaty okładzinoe, zakotione gruncie taśmami z łókna poliestroego otulinie poliuretanoej. Jako zbrojenie stosuje się też goździe gruntoe postaci prętó staloych osłonie z zaczynu cementoego (koty bierne), ykonyane poziomo lub ukośnie otorach ierconych mm lub bijane. Rozsta goździ gruntoych pionie i poziomie ynosi 0,7 1,5 m. Poierzchnię czołoą umacnianej skarpy pokrya się arstą betonu natryskoego, zbrojonego siatką staloą. Zabezpieczenie ykonyane jest stopniami o ysokości do 1,5 m. W przypadku konstrukcji oporoych o charakterze trałym konieczne jest zabezpieczenia antykorozyjne goździ gruntoych. Jako zbrojenie spółczesnych konstrukcji oporoych ykonyanych z gruntu stosuje się poszechnie geosyntetyki. Oprócz przenoszenia naprężeń rozciągających gruncie mogą one też spełniać inne funkcje: separacyjne, filtracyjne i drenażu. Do zbrojenia skarp są stosoane geołókniny i geosiatki. Istotnymi parametrami z punku idzenia ich zastosoań do stabilizacji osuisk jest m.in. ytrzymałość przy założonej odkształcalności, rodzaj polimeru ze zględu na odporność na korozję gruncie i sztyność siatek ęzłach. Przydatnym systemem do zabezpieczeń poierzchnioych skarp są opracoane USA geosiatki komórkoe. Podstaoym elementem ich konstrukcji jest zespół taśm politeylenoych, połączonych seriami spaó ultradźiękoych, ułożonych prostopadle do podłużnych osi taśm. W pozycji rozciągniętej taśmy torzą ściany ielu trójymiaroych elementó komórkoych, ypełnionych materiałem kamiennym. Zalety geosiatek komórkoych ynikają głónie ze ziększenia ytrzymałości materiału ypełniającego, zagęszczonego komórkach, co umożliia ziększenie stateczności skarp o stromym pochyleniu, przy ich dużej odporności na deformację. Do trałej poierzchnioej ochrony przecierozyjnej skarp korpusó drogoych są stosoane rónież materiały geosyntetyczne z płaskich i przestrzennych siatek, które pomagają zmocnić system ukorzeniania roślinności na skarpie. 2. Przykłady stabilizacji osuisk 2.1. Zastosoanie kolumn cementoo-apiennych i mikropali Po intensynych opadach ystąpiły oznaki osuiska drogi krajoej nr 4. Nastąpiło kilkudziesięciocentymetroe obniżenie jezdni drogi, najiększe sąsiedztie skarpy nasypu od strony cieku odnego. Aby utrzymać przejezdność drogi dla samochodó osoboych, początkoo yrónyano naierzchnię grubymi arstami betonu asfaltoego. Jednak ziększające się przemieszczenia nasypu zmusiły administrację drogoą do całkoitego zamknięcia drogi i skieroania ruchu samochodoego na daną drogę, położoną poyżej osuiska. Wproadzenie przy tym ruchu ahadłoego spoodoało duże utrudnienia dla kierocó. Projekt stabilizacji osuiska ykonał zespół praconikó Zakładu Dróg i Mostó Politechniki Rzeszoskiej raz z prof. Andrzejem Jarominiakiem [4]. Zakres projektu objął odcinek drogi o długości 250 m. Badania geotechniczne ykazały, że podłoże nasypu stanoią pyły plejstoceńskie, a ięc grunty podatne na pogorszenie cech ytrzymałościoych przez odę oraz określiły, do jakiej głębokości grunt jest zailgocony. Okazało się, że spąg gruntu zailgoconego obniża się kierunku blisko zlokalizoanego przepustu, ale spód przepustu był 1,2 m poyżej spągu zailgocenia. Oględziny terenu ujaniły, Listopad Grudzień 2009 Nooczesne Budonicto Inżynieryjne 67

3 Kraj Geoinżynieria że przepły ody cieku zlokalizoanym u podnóża uszkodzonego nasypu jest utrudniony skutek zaniedbanego stanu koryta, co poodoało naadnianie skarpy nasypu. W rezultacie ieloariantoych analiz przyjęto, że projekt odbudoy zniszczonego odcinka drogi poinien objąć następujące przedsięzięcia, pokazane na rycinie 1: 1) Zabezpieczenie nasypu zmodernizoanej drogi przed infiltracją ody napłyającej od strony danej drogi przez ykonanie głębokiego sączka linii praostronnego rou. 2) Zbudoanie noego przepustu na takiej głębokości, na której jego spód znajdzie się poniżej nailgoconej arsty pyłu. 3) Obniżenie na czas robót uszkodzonego nasypu od poziomó naierzchni przy końcach odbudoyanego odcinka drogi, co umożliiało przebudoanie przepustu ykopie otartym oraz zmniejszało ryzyko dalszych ruchó nasypu, które mogło yołać proadzenie na osłabiony nasyp ciężkich maszyn budolanych. 4) Wzmocnienie pozostaianego nasypu kolumnami cementoo-apiennymi. 5) Umocnienie podstay zbocza nasypu szeregiem mikropali układzie 1 kontur nasypu zdeformoanego osuiskiem 2 dana droga 3 stok zbocza przed zbudoaniem nasypu 4 dolna granica zailgocenia podłoża nasypu 5 poierzchnia poślizgu 6 poziom rozbiórki nasypu 7 sączek podłużny 8 mikropale a) b) kozłoym, zieńczonych płytą żelbetoą. Konieczność ich użycia yniknęła z braku możliości zmocnienia zbocza nasypu. 6) Odbudoa nasypu z użyciem łaściego materiału gruntoego i geosiatki umieszczonej poziomach głoic kolumn cementoo-apiennych. 7) Odtorzenie rou nad sączkiem od strony danej drogi. 8) Zbudoanie komory padoej przy locie do przepustu, ujmującej odę spłyającą z sączka i rou. 9) Wykonanie podbudoy i naierzchni drogoej oraz umocnienie poierzchni skarp nasypu. 10) Ureguloanie cieku przejmującego odę odproadzaną przez przepust Zastosoanie pionoych pasm geosyntetykó W yniku złego ododnienia 60-metroy odcinek drogi poiatoej był stanie przedaaryjnym i ymagał pilnej przebudoy. Stan drogi i model obliczenioy skarpy zagrożonej osuiskiem pokazano na rycinie 2. Pęknięcia asfaltoej naierzchni jezdni, idoczne po enętrznej stronie łuku, skazyały na ystępoanie przemieszczeń gruntu z korpusu drogi kierunku rzeki płynącej u podnóża nasypu. Usytuoanie uszkodzonego odcinka drogi jest szczególne ze zględu na bliskie 9 zieńczenie mikropali, 10 kolumna cementoo-apeinna 11 arsta pospółki zmocniona geosiatką, 12 odbudoany nasyp, 13 konstrukcja zrekonstruoanej drogi, 14 poierzchnia skarpy nasypu umocniona biomatą, 15 umocniony ró praostronny, 16 ureguloany ciek odny Ryc. 1. Schemat przekroju poprzecznego drogi g projektu stabilizacji osuiska: a) droga uszkodzona skutek osuiska, b) droga po ykonaniu napray sąsiedzto stromego zbocza lessoego, które znajduje się po zenętrznej stronie łuku drogi. W yniku poierzchnioej erozji zbocze, obsuając się, zasypyało ró przydrożny. Zagrożony osuiskiem odcinek drogi jest obciążony znacznym ruchem pojazdó. Droga stanoi jedyne połączenie z pobliską miejscoością. Ukształtoanie terenu uniemożliiało ytyczenie objazdu. Jezdnia na łuku drogi była już ielokrotnie napraiana przez częścioe ycinanie naierzchni asfaltoej miejscu rys i uzupełnianie jej noą masą bitumiczną. Teren, na którym jest położona droga, należy do strefy chronionego krajobrazu. Poierzchnia skarpy od strony rzeki jest pokryta gęstą roślinnością i rosną na niej ysokie drzea. Wszelkie prace ziązane ze zmocnieniem drogi należało ykonać przy minimalnej ingerencji otaczające środoisko. Niestabilność korpusu drogi była spoodoana naodnieniem gruntó spoistych górnej arstie podłoża. Wody roztopoo-opadoe, które napłyały od strony ysokiego zbocza do przydrożnego rou, nie miały odproadzenia i infiltroały podłoże drogi. Do stabilizacji osuiska przyjęto metodę polegającą na umieszczeniu korpusie nasypu drogoego pionoych pasm zbrojących z geosiatki [4]. Ze zględu na innoacyjność przyjętej technologii, oprócz szczegółoej analizy obliczenioej, ykonano badania modeloe [1], które potierdziły skuteczność zaproponoanego sposobu ziększenia stateczności. Przeproadzono obliczenia stateczności zagrożonego odcinka drogi metodą elementó skończonych. Wybrane yniki analizy obliczenioej MES są pokazane na rycinie 3a, 3b, 3c. Da alternatyne sposóby zmocnienia korpusu drogi przedstaiono na rycinie 4a i 4b. Zaprojektoano pionoe zbrojenie postaci pasm geosiatek zagłębianych podłoże z poziomu częścioo rozebranej drogi. Technologia zmocnienia polega na ykonaniu gruncie pionoych szczelin o szerokości 15 cm, długości 1,5 m, ypełnieniu ich zmodyfikoaną zaiesiną cementoą i umieszczeniu pasm geosiatek o szerokości 100 cm. Przyjęto, że szczeliny zostaną ykonane gruncie, ciskanym i (lub) ibroyanym staloym stemplem, sposób podobny jak przy ykonyaniu przesłon filtracyjnych. Po zagłębieniu do projektoanej głębokości stempel był yciągany z gruntu, z jednoczesnym tłoczeniem zaiesiny cementoej przez rurki doproadzone do jego 68 Nooczesne Budonicto Inżynieryjne Listopad Grudzień 2009

4 Geoinżynieria Kraj Ryc. 2. Widok odcinka drogi zagrożonego osuiskiem dolnej części. W ykonanej szczelinie ypełnionej zaiesiną umieszczono pasmo geosiatki. Pasma zbrojące rozmieszczono pobliżu kraędzi korony drogi czterech rzędach, rozstaie co 0,8 m. Rozsta osioy pasm rzędzie ynosił 2 m. Głębokość dóch skrajnych rzędó zbrojenia od strony rzeki liczyła 8 m, a dóch kolejnych rzędó 7 m. Zagłębienie pasm podłożu ynikało z potrzeby zakotienia ich arstie piasku (margla), zalegającego podłożu korpusu drogi. Po zainstaloaniu szystkich pasm zbrojących sobodne końce geosiatki Ryc. 3. Analiza stateczności na modelu numerycznym skarpy: a) Model obliczenioy skarpy, b) Izolinie przemieszczeń masyu gruntoego, c) Lokalizacja strefy uplastycznienia gruntu spoodoanej zailgoceniem górnej arsty podłoża a) b) c) Ryc. 4. Sposoby zmocnienia korpusu i podłoża drogi pionoymi pasmami geosyntetykó: a) Przypora gruntoa zakotiona podłożu pionoymi pasmami geosyntetykó, b) Korpus drogi zbrojony pionoymi pasmami geosyntetykó; 1 nasyp drogoy, 2 grunt słaby, 3 grunt nośny, 4 krzya poślizgu, 5 pasma geosyntetykó, 6 balast, 7 kaszyca siatkoa, 8 ró ododnienioy a) b) zostały odinięte poziomo i zakotione arstach podbudoy drogoej. Jako pasma zbrojące zastosoano jednokierunkoą geosiatkę polietylenoą. W celu zabezpieczenia drogi przed poierzchnioymi zsuami i obryami zbocza lessoego zaprojektoano u jego podnóża ścianę osłonoą z koszy siatkoych. Wodę poierzchnioą spłyającą ze skarpy kierunku drogi odproadzono do projektoanego rou i noego przepustu. Przedstaiona metoda pionoego instaloania zbrojenia gruncie rozszerza możliości zastosoania geosyntetykó do ziększania stateczności skarp nasypó szczególnych arunkach [2]. Można rozażyć jej zastosoanie przypadkach ograniczonych możliości ykonyania robót ziemnych, obecności ody gruncie lub krótkiego czasu na ykonanie zmocnienia. Sposób zmocnienia gruntu pionoymi bądź zbliżonymi do pionu pasmami geosyntetykó oraz konstrukcja stempla zostały opatentoane Urzędzie Patentoym RP patent nr [5]. Literatura 1. Jarominiak A., Folta L.: Badania modeloe zastosoania geosyntetykó instaloanych bez rozkopyania gruntu do zapobiegania osuiskom. Materiały konferencyjne SITK: Problematyka osuisk budonictie komunikacyjnym. Krakó Zakopane Jarominiak A., Folta L.: Ocena możliości ziększania stateczności masyó gruntoych pasmami geosyntetykó instaloanych bez rozkopyania gruntu. Inżynieria i Budonicto 2000, nr Jarominiak A., Bichajło L., Folta L., Trojnar K.: Odbudoa drogi krajoej nr 4 na odcinku zniszczonym skutek osuiska. Drogonicto 1999, nr Trojnar K., Folta L, Bichajło L.: O projekcie zabezpieczenia skarpy i osuiska nasypu drogi pionoymi pasmami geosyntetykó. Inżynieria i Budonicto 2004, nr Jarominiak A., Folta L.: Sposób zbrojenia masyu gruntoego oraz stempel do zagłębiania zbrojenia masyie gruntoym. Politechnika Rzeszoska, patent nr UP RP. 6. Obseracja i badanie osuisk drogoych, GDDP. Warszaa Wysokiński L., Kotlicki W.: Projektoanie konstrukcji oporoych stromych skarp i nasypó z gruntu zbrojonego geosyntetykami. Instrukcja nr 429/2007, ITB. Warszaa Instrukcja badań podłoża gruntoego budoli drogoych i mostoych, GDDKiA. Warszaa Najder T.: Wpły roślinności na stateczność zboczy. Inżynieria Morska i Geotechnika 2003, nr Wysokiński L.: Zasady popranej analizy obliczeń stateczności zboczy. Materiały Konferencyjne SITK: Problematyka osuisk budonictie komunikacyjnym. Krakó Zakopane Listopad Grudzień 2009 Nooczesne Budonicto Inżynieryjne 69

5 palisada dreniana rura drenażoa min Ø 100 I stan graniczny kolumny DSM 3 szt.; dł. 5,0 m; Ø 0,8 m min. 1,5 m VIh VId roek do zakotienia geosyntetyku typu E (edług rysunku nr...) VIh istniejący teren konstrukcja naierzchni Soil c g [ ] [kn/m ] [kn/m ] Designation Metoda Bishop'a 1/f = materiał nasypoy IVd IIIa IVf IVe IVj VIg VIb IVa IIa Vd Vf Ve VIa kolumny DSM 0.87 x m = 9.52 m y m = m R = m Partial safety factors: - gam(phi') = gam(c') = gam(phi u) = gam(c u) = gam Wichten = 1.00 oferuje pomoc doborze technologii i materiałó geosyntetycznych m.in. dla: posadoień konstrukcji obiektó trudnych i bardzo trudnych arunkach geotechnicznych renoacji naierzchni bitumicznych ododnienia terenu drenażem francuskim posadaiania i uszczelniania składoisk odpadó systemó monitoringu konstrukcji ścian oporoych i nasypó, dróg tymczasoych zabezpieczania przed erozją oraz zazieleniania przyczółkó mostoych z gruntu zbrojonego konstrukcji pod posadzkami hal przemysłoych oblicoania ścian oporoych IIa Przekrój C-C Kolumny DSM IVh VIc VIh przekrój D-D schodkoanie skarpy VIa Va VIi V śiadczy usługi projektoe i doradcze zakresie geotechniki: doradzta technicznego projektó pomocy projektoej dla Inestoró, Projektantó i Wykonacó ekspertyz i analiz porónaczych ykonuje badania geotechniczne, m.in.: oznaczenia modułu odkształcenia podłoża płytą VSS pomiary nośności podłoża gruntoego sondą CBR badania ytrzymałości gruntu na ścinanie sondą krzyżakoą pomiar czaszy ugięć ugięciomierzem dynamicznym FWD oraz Belką Benkelmana

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY P E R S P E K T Y W A P R A C O W N I A P R O J E K T O W A S. C. 30-109 KRAKÓW, UL. SALWATORSKA 14/102, TEL. (012) 426-06-16, NIP: 677-226-20-68, REGON: 120178920 EMAIL: BIURO@PERSPEKTYWA-KRAKOW.PL WWW.PERSPEKTYWA-KRAKOW.PL..

Bardziej szczegółowo

Razem spełniamy oczekiwania. h Przepusty i przejścia dla zwierząt PPZ

Razem spełniamy oczekiwania. h Przepusty i przejścia dla zwierząt PPZ Razem spełniamy oczekiwania. h Przepusty i przejścia dla zwierząt PPZ HOBAS System Polska Sp. z o.o. ania. ul. Koksownicza 11 PL 41-300 Dąbrowa Górnicza www.hobas.com.pl office@hobas.com.pl Sekretariat

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja: Święcany dz. nr 2487, 2172/1, 2170/1, 2171/2, 2086/2, 2087/1, 2168/1, 2168/2, 2088/1 gmina Skołyszyn, województwo podkarpackie

Lokalizacja: Święcany dz. nr 2487, 2172/1, 2170/1, 2171/2, 2086/2, 2087/1, 2168/1, 2168/2, 2088/1 gmina Skołyszyn, województwo podkarpackie PROJEKT TECHNICZNY REMONTU ZAPADNIĘTEGO PASA DROGOWEGO W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1827R SIEPIETNICA ŚWIĘCANY GRANICA WOJEWÓDZTWA (SZERZYNY) W KM 0 + 800 DO 1 + 000 Branża konstrukcyjna i drogowa Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Opracowano z wykorzystaniem materiałów: [1] Macdonald A.J., Structure and Architecture, Architectural Press, 2 nd, Oxford, 2001 [2] G.G.

Opracowano z wykorzystaniem materiałów: [1] Macdonald A.J., Structure and Architecture, Architectural Press, 2 nd, Oxford, 2001 [2] G.G. Opracowano z wykorzystaniem materiałów: [1] Macdonald A.J., Structure and Architecture, Architectural Press, 2 nd, Oxford, 2001 [2] G.G. Schierle, Architectural Structures Excerpts, University of Southern

Bardziej szczegółowo

METODY PROGNOZOWANIA I ZABEZPIECZANIA OSUWISK

METODY PROGNOZOWANIA I ZABEZPIECZANIA OSUWISK LECH WYSOKIŃSKI, l.wysokinski@itb.pl Instytut Techniki Budowlanej METODY PROGNOZOWANIA I ZABEZPIECZANIA OSUWISK THE METHODS OF LANDSLIDES PREDICTION AND THEIR PROTECTION Streszczenie Referat omawia przyczyny,

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie fundamentów 311[04].Z2.01

Wykonywanie fundamentów 311[04].Z2.01 [ MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Barbara Horsztyńska Wykonywanie fundamentów 311[04].Z2.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie osuwiska oraz odbudowa DW nr 975 w m. Kurów

Zabezpieczenie osuwiska oraz odbudowa DW nr 975 w m. Kurów OBIEKT: NUMERY DZIAŁEK: 44; ZADANIE: Droga Wojewódzka nr 975 odc. ref. 290 km 4+065,00 4+324,00 w miejscowości Kurów Zabezpieczenie osuwiska oraz odbudowa DW nr 975 w m. Kurów NAZWA I ADRES INWESTORA:

Bardziej szczegółowo

Metoda znajduje obecnie szerokie zastosowanie w budownictwie lądowym i wodnym, może być stosowana we wszystkich rodzajach gruntu.

Metoda znajduje obecnie szerokie zastosowanie w budownictwie lądowym i wodnym, może być stosowana we wszystkich rodzajach gruntu. TECHNOLOGIE Jet grouting Metoda znajduje obecnie szerokie zastosowanie w budownictwie lądowym i wodnym, może być stosowana we wszystkich rodzajach gruntu. Iniekcja strumieniowa (ang. jet grou- z dyszami

Bardziej szczegółowo

PALE WIERCONE WSPÓŁCZESNE METODY WYKONANIA

PALE WIERCONE WSPÓŁCZESNE METODY WYKONANIA Seminarium IBDiM i PZWFS - Warszawa, 22 kwietnia 2009 - FUNDAMENTY PALOWE 2009 67 dr inż. Bolesław KŁOSIŃSKI Instytut Badawczy Dróg i Mostów mgr inż. Edward MARCINKÓW MOSTMARPAL, Zarzecze PALE WIERCONE

Bardziej szczegółowo

Znaczenie i błędy rozpoznania podłoża gruntowego przy posadowieniach obiektów infrastruktury transportu lądowego

Znaczenie i błędy rozpoznania podłoża gruntowego przy posadowieniach obiektów infrastruktury transportu lądowego Kraj Geotechnika Znaczenie i błędy rozpoznania podłoża gruntowego przy posadowieniach obiektów infrastruktury transportu lądowego dr inż. Jarosław Rybak, prof. dr hab. inż. Elżbieta Stilger-Szydło, Politechnika

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZESPÓŁ PROJEKTOWY

PROJEKT WYKONAWCZY ZESPÓŁ PROJEKTOWY dla zadania nr 4: Odbudowa uszkodzonego odcinka drogi powiatowej Nr 1442 S Ujsoły - Soblówka (podmyty mur oporowy, uszkodzony przepust) Nr dokument.: SKD 001-4-A Nr umowy: Umowa nr PZD/68/I/2010 z dnia

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA Naza zlecenia Projektoał Ocena stanu technicznego raz z propozycją metody napray kanalizacji deszczoej na terenie cmentarza komunalnego Elblągu Imię i nazisko Numer upranień 31/97

Bardziej szczegółowo

D.02.01.01a 45233000-9

D.02.01.01a 45233000-9 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45233000-9 WZMOCNIENIE SKARPY LUB ZBOCZA KONSTRUKCJĄ OPOROWĄ Z GRUNTU GWOŹDZIOWANEGO CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DZIAŁY : SIECI KANALIZACYJNEJ PREBUDOWA KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ GRAWITACYJNEJ NA GRAWITACYJNO-TŁOCZNĄ Z ODPROWADZENIEM ŚCIEKÓW SANITARNYCH DO KANALIZACJI W UL.NIEPODLEGŁOŚCI W SKWIERZYNIE. S - 01.00.00

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA ZAWARTOŚC OPRACOWANIA 1. Część opisowa 2. Część rysunkowa 3. Część formalno - prawna mk PERFEKT LISTOPAD 2006-1 SPIS TREŚCI: 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA...3 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 3. OPIS ISTNIEJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

BZP 300986-2013 OGŁOSZENIE Z DNIA 9.08.2013 O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

BZP 300986-2013 OGŁOSZENIE Z DNIA 9.08.2013 O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT ZP/PN/9/13Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: Stabilizacja osuwiska wraz z odbudowa drogi gminnej nr 000003 Wieprz Podgórze Wieprz Królewski w Wieprzu w km 0+130 do0+260. Rodzaj zamówienia Roboty

Bardziej szczegółowo

Jak stosować metody Lean Manufacturing (Oszczędnego Wytwarzania) do wprowadzania innowacji

Jak stosować metody Lean Manufacturing (Oszczędnego Wytwarzania) do wprowadzania innowacji Ag e n c ja Rozoju Przemysłu Spółka Akcyj MATERIAŁY Z KONFERENCJI: E-NARZĘDZIA I TECHNOLOGIE GENERATYWNE JAKO SZYBKA ŚCIEŻKA DO INNOWACJI *** prof. dr inż. Tomasz Koch Politechnika Wrocłaska Jak stosoać

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA PROJEKTOWANIA, BUDOWY I UTRZYMANIA ODWODNIENIA DRÓG ORAZ PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH

ZALECENIA PROJEKTOWANIA, BUDOWY I UTRZYMANIA ODWODNIENIA DRÓG ORAZ PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH ZALECENIA PROJEKTOWANIA, BUDOWY I UTRZYMANIA ODWODNIENIA DRÓG ORAZ PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH ISBN Warszawa, 2009 Praca została wykonana na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Copyright

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych

Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych REFORMA 2012 Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych Mirosława Popek Kwalifikacja B. 18.4 Podręcznik do nauki zawodu MURARZ-TYNKARZ TECHNIK BUDOWNICTWA Podręcznik dopuszczony

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA STANDARDY TECHNOLOGICZNE JAKO WYTYCZNE DO REALIZACJI ZABUDOWY NA TERENACH NARAŻONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI

POLITECHNIKA WARSZAWSKA STANDARDY TECHNOLOGICZNE JAKO WYTYCZNE DO REALIZACJI ZABUDOWY NA TERENACH NARAŻONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA ZAKŁAD BUDOWNICTWA WODNEGO I HYDRAULIKI 00-653 Warszawa ul. Nowowiejska 20, tel. (0-22) 234-78-32, fax. (0-22) 625-4305, email: zbigniew.kledynski@is.pw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Roboty ziemne w budownictwie. Wydawnictwo Prawo i Budownictwo www.biurokonstruktor.com.pl

Roboty ziemne w budownictwie. Wydawnictwo Prawo i Budownictwo www.biurokonstruktor.com.pl Roboty ziemne w budownictwie Krzysztof Michalik ROBOTY ZIEMNE W BUDOWNICTWIE CHRZANÓW Copyright by ISBN 978-83-937513-7-2 Ksiązka adresowana jest do studentów kierunku budownictwo, kierunku architektura

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.01.01 PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.01.01 PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI D.03.01.01 PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI 1. Wstęp SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.01.01 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

rozsączanie retencja magazynowanie Podręcznik projektowania KOMORY DRENAŻOWE SC ODWODNIENIA NOWEJ GENERACJI AT/2007-03-2251

rozsączanie retencja magazynowanie Podręcznik projektowania KOMORY DRENAŻOWE SC ODWODNIENIA NOWEJ GENERACJI AT/2007-03-2251 rozsączanie retencja magazynowanie Podręcznik projektowania KOMORY DRENAŻOWE SC ODWODNIENIA NOWEJ GENERACJI AT/2007-03-2251 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 1.1. Wstęp 3 1.2. Nowa era w gospodarce wodami

Bardziej szczegółowo

PREFABRKOWANE ŻELBETOWE PALE WBIJANE

PREFABRKOWANE ŻELBETOWE PALE WBIJANE AARSLEFF Sp. z o.o. PREFABRKOWANE ŻELBETOWE PALE WBIJANE PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO, NADZÓR Dr inż. Dariusz Sobala 2010-09-15 Spis treści 1. Cel opracowania...3 2. Zakres opracowania...3 3. Zarys historii

Bardziej szczegółowo

PRZEZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT WYKONAWCZY I. BUDOWA PRZEJSCIA I.1. OPIS TECHNICZNY

PRZEZYDENT MIASTA RZESZOWA. Województwo podkarpackie, miasto Rzeszów PROJEKT WYKONAWCZY I. BUDOWA PRZEJSCIA I.1. OPIS TECHNICZNY INWESTOR: PRZEDSIĘWZIĘCIE BUDOWLANE: PRZEZYDENT MIASTA RZESZOWA ROZBUDOWA DK NR 4 W KM 595+885 POPRZEZ BUDOWĘ PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W RZESZOWIE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody diagnozowania nieprawidłowości działania sieci teleinformatycznych

Wybrane metody diagnozowania nieprawidłowości działania sieci teleinformatycznych Materiały konferencyjne Systemy i Sieci Teleinformatyczne Wybrane metody diagnozoania niepraidłoości działania sieci teleinformatycznych dr inż. Dariusz Chaładyniak ykładoca Warszaskiej Wyższej Szkole

Bardziej szczegółowo

dr inż. Jarosław Zwolski

dr inż. Jarosław Zwolski dr inż. Jarosław Zwolski Podtorze kolejowa budowla ziemna wraz z urządzeniami ją zabezpieczającymi, ochraniającymi i odwadniającymi, podlegająca oddziaływaniom eksploatacyjnym, wpływom klimatycznym oraz

Bardziej szczegółowo

9 MAJA 2008 FLEET MANAGEMENT SAMOCHÓD W FIRMIE

9 MAJA 2008 FLEET MANAGEMENT SAMOCHÓD W FIRMIE 9 MAJA 2008 FLEET MANAGEMENT SAMOCHÓD W FIRMIE 2 NIEZALEŻNA PUBLIKACJA MEDIAPLANET DYSTRYBUOWANA WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Branża car fleet management Polsce SPIS TREŚCI CFM ciąż na fali.............. 4 Kredyt

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. dla inwestycji pn.: Projekt wykonawczy zamienny kanalizacji sanitarnej Ściernie ETAP II

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. dla inwestycji pn.: Projekt wykonawczy zamienny kanalizacji sanitarnej Ściernie ETAP II SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla inwestycji pn.: Projekt wykonawczy zamienny kanalizacji sanitarnej Ściernie ETAP II KODY ROBÓT BUDOWLANYCH: CPV: 45111200-0 Roboty zakresie

Bardziej szczegółowo

ST - WYMAGANIA OGÓLNE 00.00.00

ST - WYMAGANIA OGÓLNE 00.00.00 ST - WYMAGANIA OGÓLNE 00.00.00 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z utrzymanie

Bardziej szczegółowo