Sprawozdanie z Gminnego Programu Opieki nad zabytkami dla miasta Puławy za lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z Gminnego Programu Opieki nad zabytkami dla miasta Puławy za lata 2007 2008"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z Gminnego Programu Opieki nad zabytkami dla miasta Puławy za lata Zgodnie z ustawą o Ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 162, poz z dnia 17 września 2003 r.) gmina Miasto Puławy posiada opracowany na lata Gminny program opieki nad zabytkami dla miasta Puławy, który został przyjęty Uchwałą Rady Miasta Puławy Nr III/26/06 z dnia 21 grudnia 2006 r. Celem gminnego programu ochrony zabytków opracowanego w oparciu o gminną ewidencję zabytków i rejestr zabytków jest stworzenie całościowej i wieloletniej strategii ochrony zabytków znajdujących się na terenie miasta Puławy, realizowanej w 4-letnich etapach środkami optymalnymi i dostępnymi przez gminę, zarówno prawnymi (zapisy dotyczące ochrony zabytków w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego) jak i finansowymi (przeznaczenie części budŝetu gminy na ochronę zabytków). Gminny program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami określa kierunek podejmowanych przez gminę działań, mających na celu szeroko pojętą ochronę dziedzictwa kulturowego. Zgodnie z ustawą o Ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 162, poz z dnia 17 września 2003 r.) z realizacji Gminnego programu opieki nad zabytkami Prezydent Miasta sporządza co 2 lata sprawozdanie, które przedstawia Radzie Miasta. W 2007 r. przez Radę Miasta Puławy została podjęta uchwała w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (uchwała RM Puławy nr VIII/75/07 z dnia 26 kwietnia 2007 r.), która w sposób przejrzysty określa zasady udzielania dotacji. W Gminnym programie opieki nad zabytkami dla miasta Puławy na lata zostały określone zadania priorytetowe, których realizacja ma przebiegać w pierwszej kolejności. Zadania te podzielone są na trzy grupy. Pierwszą z nich stanowią zadania związane z rewaloryzacją, konserwacją, remontem obiektów zabytkowych i ich otoczenia. NaleŜą do nich: 1. Prace rewaloryzacyjne w obrębie zespołu pałacowo-parkowego: W latach zostały zrealizowane następujące zadania: Remont konserwatorski oraz rewaloryzacja Pałacu Czartoryskich w Puławach. W I etapie prac remontowych zostały wykonane roboty związane ze wzmocnieniem strukturalnym ścian fundamentowych i ścian piwnicznych. Następną fazę stanowiło zabezpieczenie przeciwwodne i przeciwwilgociowe polegające na: wykonaniu poziomych izolacji zewnętrznych i wewnętrznych ścian budynku w poziomie posadzek piwnicznych, izolacji pionowych na zewnętrznych ścianach przyziemia i wewnętrznych ścianach piwnic, izolacji i wykonaniu nowych posadzek tarasu nad portykiem wejściowym oraz wykonaniu tynków ścian w piwnicach oraz malowania. W II etapie prac budowlanych wykonano remonty kominów, skuto tynk elewacji w miejscach uszkodzeń korozyjnych oraz duŝego zawilgocenia ścian i wykonano nowe tynki oraz wzmocnienie strukturalne ścian zewnętrznych w miejscu występowania pęknięć i zarysowań, dokonano uzupełnień napraw i reprofilacji tynków elewacji i tynków partii cokołowych przy zastosowaniu tynków renowacyjnych, zagruntowano całą powierzchnię elewacji impregnatem oraz pomalowano farbami podkładowymi i nawierzchniowymi. 1

2 W trakcie remontu elewacji wykonana była równieŝ konserwacja detali kamiennych i gipsowych. Efektem końcowym jest zabezpieczenie budynku i elewacji pałacu przed niszczącym działaniem wilgoci i wód gruntowych. Wykonanie prac spowodowało przywrócenie pierwotnego wyglądu (kolorystyki) budynku pałacowego oraz jego wyeksponowanie przez zamontowanie iluminacji i podświetlenia. Całkowity koszt zadania wyniósł ,29 zł. Opracowanie dokumentacji na remonty konserwatorskie Domu Gotyckiego, Świątyni Sybilli, Bramy Rzymskiej i Domku Chińskiego (81130 zł), Opracowanie dokumentacji na remont centralnej części pałacu- Sień Główna, Sala Kamienna, Sala Gotycka ( zł), Wykonanie badań georadarowych na terenie parku ( zł). fot. Bartek Czech fot. Bartek Czech 2. Rewitalizacja terenu wokół kościoła we Włostowicach Parafia rzymskokatolicka pw. Św. Józefa w Puławach sprawuje opiekę nad wieloma obiektami zabytkowymi w naszym mieście, pozostających w jej władaniu tj. cmentarz, kościół, mur, drzewostan, zabytki ruchome. Wszystkie te obiekty wpisane są do rejestru zabytków województwa lubelskiego. W 2007 roku Parafia zrealizowała renowację barokowego posągu św. Pawła Pustelnika z kościoła pw. Św. Józefa w Puławach. Rzeźba przypisywana nadwornemu rzeźbiarzowi ksiąŝąt Czartoryskich Eliaszowi Hoffmanowi była dotychczas eksponowana na elewacji frontowej kościoła. Program prac konserwatorskich obejmował: pobranie próbek do badań laboratoryjnych celem określenia stopnia zasolenia kamienia, oczyszczenie z wtórnych powłok malarskich i naprawek, odolejenie i odsolenie, uzupełnienie drobnych ubytków masą mineralno- syntetyczną, ponowne zamocowanie fragmentu płaszcza oraz rekonstrukcja w kamieniu głowy gołębicy. Przekazana dotacja z budŝetu miasta na dofinansowanie zadania zł, koszt całkowity zł. 2

3 Jednym z planowanych etapów przebudowy terenu wokół kościoła (dawnego cmentarza przykościelnego) oraz zabytkowego muru z tablicami nagrobnymi było usunięcie drzew rosnących wzdłuŝ muru (5 szt.) z uwagi na zagroŝenie dla bezpieczeństwa ludzi i ruchu drogowego oraz niszczenie muru, a takŝe drzew młodszych (4 szt.). Wobec kolizji pni oraz systemów korzeniowych drzew z zabytkowym murem będącym w złym stanie technicznym konieczne było wykonanie specjalistycznych prac przy wycince drzew oraz usunięciu karp, w sposób nieszkodzący ogrodzeniu. W 2007 r. na wykonanie pomiaru statyki drzew wydatkowano z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska kwotę zł. Prace wycinkowe zakończone zostały w ostatnich tygodniach 2008 roku. Całkowity ich koszt wyniósł zł. Kolejnym etapem, planowanym do realizacji w roku 2009 jest rekonstrukcja ogrodzenia terenu kościelnego wraz z renowacją historycznych tablic nagrobnych. Planowane prace na tym terenie zakończy wykonanie nowych nawierzchni i urządzenie zieleni wraz z elementami małej architektury. Opóźnienie w realizacji zadania spowodowane jest przeciągającymi się uzgodnieniami poszczególnych etapów prac z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 3. Rewitalizacja cmentarza parafialnego we Włostowicach Cmentarz parafialny to obiekt o wysokiej wartości historyczno - kulturowej wpisany do rejestru zabytków województwa lubelskiego. W 2006 roku rozpoczął się remont ogrodzenia cmentarza realizowany w trzech etapach przez trzy kolejne lata. W I etapie (rok 2006) został wykonany odcinek od strony centrum Puław włącznie z brama główną. W 2007 r. remont objął pozostałą część ogrodzenia, od strony ul. Włostowickiej. W III etapie (2008 r.) elewacja ogrodzenia została pomalowana farbami zabezpieczającymi przed wilgocią. Efektem prac jest ogrodzenie składające się z słupów betonowych, nakrytych czapkami z piaskowca połączonych metalowymi przęsłami. Całkowity koszt prac remontowych wyniósł zł. 3

4 W 2008 r. zostały wykonane prace remontowe i konserwatorskie dwóch zabytkowych obiektów na cmentarzu włostowickim: murowanej kaplicy prawosławnej z 1885 r. i mauzoleum z 1906 r. Prace przy kaplicy prawosławnej obejmowały: wymianę więźby dachowej i pokrycia dachowego, izolację pionową murów, naprawę murów zewnętrznych wraz z renowacją, wymianę tynków wewnętrznych na renowacyjne, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, wymianę posadzek i warstw podposadzkowych wraz z wykonaniem izolacji poziomej oraz wykonanie opaski. Prace remontowe i renowacyjne mauzoleum obejmowały: naprawę sklepienia i pokrycia dachowego, naprawę murów zewnętrznych wraz z renowacją, wymianę tynków wewnętrznych na renowacyjne, wymianę ślusarki drzwiowej, wymianę posadzek i warstw podposadzkowych wraz z wykonaniem izolacji poziomej i opaski. Całkowity koszt zadania wyniósł zł, w tym z dotacji z budŝetu miasta zł. Jednym z elementów podlegającym ochronie prawnej jest drzewostan cmentarza. W 1998 r. wykonana zastała inwentaryzacja drzewostanu i od tego momentu prowadzona jest systematyczna pielęgnacja drzew. W odstępie pięcioletnim wykonywana jest kontrola stanu drzew, korekta inwentaryzacji oraz przygotowywane są zakresy koniecznych prac. Systematycznie prowadzona 4

5 konserwacja drzewostanu spowodowała znaczną poprawę jego stanu zachowania oraz ograniczyła zagroŝenie dla ludzi i obiektów. 4. Prace konserwatorskie przy kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny W 2007 r. w budŝecie miasta zabezpieczono środki na dofinansowanie prac konserwatorskich w kościele pw. Wniebowzięcia NMP (wymiana stolarki na emporze) w wysokości zł. Z uwagi na fakt, iŝ Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Puławach uzyskała niezbędną opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dopiero pod koniec 2007 r. nie zostały one wykorzystane. W 2008 roku środki na to zadanie zostały ponownie zabezpieczone i prace związane z modernizacją drewnianych siedzisk na emporze w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Puławach zostały zrealizowane. Obejmowały one roboty rozbiórkowe starej konstrukcji, roboty tynkarskie, posadzkowe, montaŝ siedzisk wraz z konstrukcją i roboty malarskie. W budŝecie miasta na rok 2009 zostały zabezpieczone środki na dofinansowanie dwóch zadań: wymiana podwójnych schodów dębowych prowadzących na emporę kościoła ( zł) oraz wykonanie prac renowacyjnych obrazu matki Boskiej Dobrej Śmierci i pary konfesjonałów neogotyckich ( zł). 5. Zagospodarowanie terenu wokół willi Samotnia W 2007 r. środki z budŝetu miasta przeznaczone na dofinansowanie zadania Remont i przystosowanie na cele turystyczne willi Samotnia w wysokości zł nie zostały wykorzystane z uwagi na nieotrzymanie przez Towarzystwo Przyjaciół Puław dofinansowania ze środków ZPORR stanowiącego istotną część budŝetu projektu. Do końca 2008 r. zostały wykonane projekty zagospodarowania terenu: urządzenia zieleni, ogrodzenia terenu, osuszenia i zabezpieczenia poziomego wieŝy, umieszczenia na wieŝy elementów ozdobnych (9 sterczy i ozdobne kraty w oknach neogotyckich), ścieŝek i alejek, oświetlenia ogrodowego i remontu elewacji. Kończą się prace nad projektem altany ogrodowej, której koncepcja projektowa została przedstawiona do zaopiniowania Lubelskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków. Wszystkie wymienione projekty posiadają kosztorysy wykonawcze. Na dofinansowanie 5

6 osuszenia wieŝy obejmującego oczyszczenie powierzchni murów, odgrzybianie ścian, wykonanie przepony poziomej metodą iniekcji, uszczelnienie zewnętrznych części podziemnych budynku, wykonanie obrzeŝy i odprowadzeń wody, wykonanie i montaŝ obróbek blacharskich gzymsów, pasów elewacyjnych i podokienników, malowanie elewacji i ścian wewnętrznych oraz wykonanie elementów ozdobnych zostały zabezpieczone środki w budŝecie miasta na 2009 r. w wysokości zł. W roku 2007 na podstawie opracowanej w roku poprzednim dokumentacji dokonano odbudowy zabytkowych elementów bramy w ul. Moniuszki w Puławach. Łączny koszt zadania wyniósł zł. Druga grupa zadań ujętych w Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami dla miasta Puławy to działania ukierunkowane na podniesienie walorów krajobrazowych, widokowych, rewaloryzacją historycznych załoŝeń przestrzennych. NaleŜą do nich: 1. Renowacja Łachy Wiślanej Gmina Miasto Puławy realizuje prace przygotowawcze i dokumentacyjne zmierzające do rewaloryzacji fragmentu zespołu pałacowo-parkowego w Puławach - terenu łachy wiślanej wraz z najbliŝszym otoczeniem. Wszystkie działania moŝliwe są od wiosny 2008 r. tj. od momentu podpisania z IUNG PIB formalnej umowy uŝyczenia terenu łachy. W maju 2008 r. miasto Puławy zawarło Porozumienie z Krajowym Ośrodkiem Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie o współpracy w zakresie koordynacji i nadzoru zagadnień merytorycznych rewaloryzacji łachy. Zarządzeniem Nr A/94/2008 z dnia 26 maja 2008 r. Prezydent Miasta powołał zespół do spraw rewaloryzacji łachy wiślanej, którego zadaniem jest określenie szczegółowego zakresu prac przedprojektowych z zakresu badań archeologiczno-ogrodowych 6

7 i hydrotechnicznych oraz projektu wykonawczego zagospodarowania obszaru łachy w granicach uŝyczonego terenu, jak równieŝ koordynacja prac projektowych i realizacyjnych zadania. Zespół wypracował załoŝenia projektowe i propozycje zakresu dokumentacji w stosunku do następujących grup tematycznych: - badania archeologiczne i historyczne - opracowane zostały wytyczne do badań archeologicznych obejmujące zarówno badania geofizyczne jak i sondaŝowe wykopaliskowe i za pomocą odwiertów. Na ich podstawie zlecono wykonanie badań geofizycznych przy uŝyciu georadaru kilku wskazanych obszarów w obrębie zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Puławach wraz z dokumentacją opisową. Celem badań georadarem było dokładne zlokalizowanie w terenie, niewidocznych na powierzchni, historycznych elementów ogrodu Izabeli Czartoryskiej i dotyczyły zlokalizowania historycznych przyczółków mostów oraz przystani na łasze wiślanej. Badania stanowić będą podstawę do dalszych sondaŝy terenowych i ewentualnych prac wykopaliskowych. - program uŝytkowy dokument wskazuje propozycje moŝliwości wykorzystania obszaru łachy wraz z terenem przyległym w oparciu o unikatowe wartości kulturowe, przyrodnicze i widokowe wynikające z połoŝenia w terenie objętym wpisem do rejestru zabytków i historycznie naleŝącym do załoŝenia pałacowo - ogrodowego Izabeli Czartoryskiej. Przewidywane rekreacyjne przeznaczenie przejętego terenu jest jak najbardziej zgodne z historyczną i naturalną funkcją tego terenu. Kępa bowiem była wykorzystywana przez Ks. Izabelę Czartoryską do organizowania dla towarzystwa dworskiego zabaw i rozrywek na świeŝym powietrzu. Pełniła ona równieŝ pewne funkcje edukacyjne i patriotyczne ukazując gościom, często zapatrzonym w urodę i walory światowego i europejskiego Ŝycia, to co w naszym kraju piękne i zasługujące na uwagę. Z punktu widzenia funkcjonalnego podziału przejętego terenu praktyczne jest stworzenie strefy wypoczynku biernego i czynnego tu moŝna zorganizować wyznaczone przestrzennie trawiaste boiska do gry. Strefa bierna: - chatki z ukrytym zapleczem sanitarnym i mała gastronomia, np. 2-3 obiekty połączone plecionymi płotkami; - placyki wypoczynkowe 3-4 z ławkami i koszami na śmieci (w miejscach o dobrym widoku na pałac, schody rampowe, groty z pustelnią i Pałac Marynki; - pola trawiaste o wysokiej odporności jako miejsca piknikowe do wypoczynku organizowanego na własną rękę; - ścieŝka piesza edukacyjna wyposaŝona w tablice z opisami widoków i siedliska przyrodniczego; - trasa rowerowa o płynnej linii, odseparowana od ciągu pieszego; - wyznaczone miejsca do grillowania na świeŝym powietrzu. - hydrologia- po analizie opracowań projektowych dotyczących łachy wiślanej, zrealizowanych robót przygotowawczych przed jej odmuleniem (prowadzonych przez IUNG), wykonanej inwestycji (oczyszczalnia wód opadowych) integralnie związanej z łachą, zaprezentowano uwagi i spostrzeŝenia, które winny być uwzględnione w toku wznawianych prac. Aktualizowany bądź opracowany nowy projekt techniczny rewitalizacji łachy wiślanej winien uwzględnić prace przygotowawcze juŝ wykonane, tj.: usunięcie powalonych drzew, rozbiórka grodzi, wykonanie odcinka drogi technologicznej, a takŝe wyniki zleconych badań geofizycznych 7

8 i archeologicznych oraz aktualne informacje o wielkościach i jakości zrzutu wody z oczyszczalni wód opadowych. Uznano za zasadne, by opracowanie projektowe uwzględniało zastosowanie wariantowej technologii wydobycia osadów, tj.: - przy uŝyciu pogłębiarek wg dotychczasowego opracowania, - przy uŝyciu sprzętu lądowego, po uprzednim obniŝeniu zwierciadła wody na łasze. NaleŜy pamiętać, Ŝe jeśli nie wykona się odmulenia, to zbiornik zarośnie na skutek eutrofizacji, zmieni się skład roślin (juŝ obserwowany), wypłyci się, co wiąŝe się z przyduchami i utratą ryb i innych organizmów. Wszystkie propozycje przedstawiono do zaopiniowania Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w Lublinie. Zgodnie z przyjętym harmonogramem prac w 2009 roku planuje się dokończenie prac archeologiczno - geologicznych oraz pozyskanie innych niezbędnych opinii i analiz niezbędnych do rozpoczęcia prac projektowych. Na powyŝsze zadania w budŝecie miasta na 2009 r. zabezpieczona została kwota zł. 2. Rewaloryzacja reliktów dawnego ujęcia wody przy ul. Ceglanej Relikty starego ujęcia wody we Włostowicach to unikalne w Polsce ujęcie wody i spójnie związany z nim system jej rozprowadzania, powstałe w XVII w., podczas budowy pałacu przez Tylmana z Gameren dla Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. Zastosowany w puławskiej siedzibie sposób pozyskiwania wody rowami drenaŝowymi nie ma odpowiednika w znanych z terenu Polski ujęciach wodociągowych zasilanych wodą najczęściej pobieraną z rzek i źródeł. Do roku 1965 pałac zaopatrywany był w wodę sprowadzaną bardzo wydajnym wodociągiem grawitacyjnym, z połoŝonego w odległości około 3 km od pałacu wzgórza we Włostowicach. PoniŜej szczytu wzniesienia zostały wykopane rowy, które napełniały się wodami gruntowo- podskórnymi, znajdującymi się pomiędzy grubą, dobrze przepuszczalną warstwą piasków a trudno przepuszczalnym podłoŝem marglowym. Piaszczyste brzegi rowów chroniły przed niszczeniem drewniane szalowania, częściowo zachowane do dnia dzisiejszego. Nadmiar wody i jej zapas na wypadek suszy, gromadzono w zlokalizowanych obok rowów stawach. Regulowanie ilości wody przekazywanej do pałacu odbywało się za pośrednictwem czterech studni zrębowych znajdujących się w ceglanych zbiornikach, pierwotnie zadaszonych. W jednym ze zbiorników zachowała się bardzo dobrze drewniana studzienka i rury z pni sosnowych. RóŜnica wysokości pomiędzy wzniesieniem Włostwowickim a Pałacem wynosi około 10 m, co wystarczyło do przekazywania wody grawitacyjnej drewnianymi rurami do odległej rezydencji, gdzie następował jej odbiór. W okresie okupacji w rowach ułoŝono kamionkowe rury, co spowodowało zanik wody w wodociągu, poniewaŝ rowy dopiero na całej swojej długości zbierały odpowiednią jej ilość. Na przełomie lat 40- tych i 50- tych XX w. rozpoczęto zadrzewianie terenu wokół urządzeń na ujęciu wody, co wpłynęło na stopniowe zmniejszanie wydajności wodociągu. Istotnym czynnikiem zmieniającym sytuację wodną na włostowickim wzgórzu było zlokalizowanie u jego podnóŝa w XX w. studni głębinowych. Wówczas teren z urządzeniami dawnego ujęcia zalesiono. Zadanie pn. Rewaloryzacja reliktów dawnego ujęcia wody przy ul. Ceglanej ujęte zostało w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Miasta Puławy i planowane jest do realizacji w latach

9 Następną grupą zadań są działania związane z rehabilitacją, rewitalizacją i lepszą dostępnością społeczną jednorodnych przestrzeni miejskich: 1.Realizacja projektu zagospodarowania Skweru Niepodległości Zadanie inwestycyjne pn. Kompleksowa modernizacja Skweru Niepodległości w Puławach planuje nadanie projektowanej przestrzeni charakteru parku miejskiego z zachowaniem powiązania z obiektami zabytkowymi znajdującymi się w sąsiedztwie, w tym: uczytelnienie komunikacji wewnętrznej, realizacja obiektu budowlanego skupiającego funkcje kulturalno-społeczne, wprowadzenie elementów małej architektury i nadanie im odpowiedniej oprawy, urządzenie zieleni ozdobnej, oświetlenie. Nowy układ ścieŝek, alei parkowych oraz oświetlenie uporządkuje istniejącą przestrzeń parku, która będzie sprzyjać wypoczynkowi i spacerom. W parku powstanie pawilon o charakterze oranŝeryjnym, który połączy funkcje: altany muzycznej, teatru letniego, sezonowej kawiarni, punktu informacji turystycznej, toalety publicznej. Pawilon zostanie wkomponowany w istniejący drzewostan. Geometria oranŝerii podkreślona będzie strzyŝonym szpalerem utworzonym z grabów. Dla najmłodszych mieszkańców przewidziano zespół placów zabaw połoŝony w zacisznym miejscu. Plac wyposaŝony będzie w urządzenia przeznaczone dla róŝnych grup wiekowych. Powstanie równieŝ fontanna otoczona ogrodem zapachowym. Lokalizacja nowoczesnego parku w centrum Puław stanie się doskonałym miejscem wypoczynku oraz zieloną wizytówką miasta. Aktualnie posiadamy kompletny projekt techniczny wraz z przedmiarami prac i kosztorysami inwestorskimi. W budŝecie miasta na modernizację Skweru Niepodległości zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości zł. Planowane jest uzyskanie poŝyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości zł. W przypadku uzyskania środków z Unii Europejskiej zadanie będzie moŝliwe do wykonania w 2009 r. JeŜeli natomiast zadanie nie otrzyma dofinansowania jego realizacja przedłuŝy się do roku Zagospodarowanie pobrzeŝa Wisły Kolejne etapy prac dotyczących zagospodarowania pobrzeŝa Wisły przewidziane są na lata Obecnie prowadzone są rozmowy z właścicielami terenów przyległych do Wisły w celu ich pozyskania pod przyszłe inwestycje, jak równieŝ wykonywane są koncepcje projektowe, dające obraz pozostałego zakresu do wykonania w ramach kolejnych etapów. Zagospodarowanie terenów pobrzeŝa Wisły, to równieŝ działania Miasta Puławy związane z przystosowaniem istniejącego portu rzecznego do pełnienia funkcji turystyczno-rekreacyjnych. W tym celu wystąpiono do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o uzyskanie prawa do niezagospodarowanej części portu, dzięki czemu moŝna będzie rozpocząć prace koncepcyjne. Zakłada się, iŝ zmodernizowany port będzie umoŝliwiać obsługę oraz cumowanie łodzi turystycznych i sportowych oraz stanowić przystań dla statków pasaŝerskich obsługujących Ŝeglugę na trasie Puławy - Kazimierz Dolny - Janowiec. 9

10 Zadanie pn. Wykorzystanie walorów Wisły w celu budowy wspólnego produktu turystycznego przez Puławy, Kazimierz Dolny i Janowiec zostało umieszczone w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. Ma ono być realizowane w ramach umowy partnerskiej gmin Puławy, Kazimierz Dolny, Janowiec i z udziałem środków Unii Europejskiej. W Puławach ma swym zasięgiem obejmować obszar pobrzeŝa: od starego mostu z portem do nowego mostu po rzekę Kurówkę. Na powyŝsze prace naleŝy opracować dokumentację projektową. Na zadanie zabezpieczono w budŝecie miasta na 2009 r. kwotę w wysokości zł. 3. Ciąg pieszy części ul. Piłsudskiego W 2008 roku otwarta została w Puławach nowa przeprawa mostowa, w związku z czym ruch przez most im. I. Mościckiego uległ znacznemu zmniejszeniu. Pewnemu odciąŝeniu i usprawnieniu uległ takŝe ruch na ul. Piłsudskiego. JednakŜe przekształcenie ulicy Piłsudskiego w deptak i wykreowanie wzdłuŝ niej centrum usługowo-handlowego o charakterze śródmiejskim będzie moŝliwe dopiero po wykonaniu obwodnicy miasta, co ma nastąpić w W Programie zostały równieŝ określone zadania dodatkowe programu związane ze zwiększeniem atrakcyjności zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz lepszą ekspozycją poszczególnych zabytków i walorów krajobrazu kulturowego. NaleŜą do nich: 1. Miejski portal internetowy (www.um.pulawy.pl) o wielowątkowym profilu informacyjnym na temat dziedzictwa kulturowego miasta zawiera informacje turystyczne, kulturalne a takŝe o działających stowarzyszeniach. W portalu e-turystyka znajdują się informacje dotyczące walorów krajobrazowych i pomników przyrody znajdujących się na terenie miasta oraz głównych obiektów zabytkowych. Zakładka sport i rekreacja zawiera informacje o szlakach rowerowych, spacerowych, kajakowych i ścieŝkach dydaktycznych. W zakładce oferta kulturalna zamieszczony jest kalendarz imprez kulturalnych oraz kontakt do puławskich instytucji i placówek kulturalnych. Funkcjonowanie portalu ma wpływ na wzrost zainteresowania dziedzictwem kulturowym, przyczynia się do wzrostu atrakcyjności turystycznej miasta poprzez podniesienie rangi informacji turystycznej. 2. Utworzenie w Puławach oddziału Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym pozwoli na wykorzystanie istniejących obiektów zabytkowych dla potrzeb rozwoju infrastruktury turystycznej oraz na stworzenie sprzyjających warunków dla kreowania nowych produktów turystycznych opartych na dziedzictwie kulturowym. W dniu 2 kwietnia 2008 r. zostało zawarte trójstronne porozumienie pomiędzy Instytutem Uprawy, NawoŜenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach, Gminą Miasto Puławy i Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym o podjęciu działań zmierzających do stworzenia warunków do powołania muzeum puławskiego jako oddziału Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. Zamiarem sygnatariuszy jest aby działalność muzeum puławskiego prowadzona była w obiektach znajdujących się na terenie osady pałacowej: w Świątyni Sybilli, Domu Gotyckim i Domku Aleksandryjskim oraz w salach Pałacu Czartoryskich, przy ścisłej współpracy z Fundacją KsiąŜąt Czartoryskich w Krakowie. 10

11 Na koniec 2008 r. przygotowane są projekty dwóch dokumentów niezbędnych do utworzenia oddziału Muzeum w Puławach: tj. umowy w sprawie prowadzenia Muzeum jako wspólnej instytucji kultury oraz statutu tej placówki. W budŝecie miasta na rok 2009 r. na realizację działalności oddziału zostały zabezpieczone środki w wysokości zł. 3. Współudział w organizacji i współfinansowanie imprez kulturalnych, zwłaszcza o znaczeniu ponadlokalnym, promujących dziedzictwo kulturowe. W roku 2008 w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa w Puławach pod hasłem Korzenie tradycji. Od ojcowizny do Ojczyzny odbył się szereg imprez zorganizowanych przez puławskie instytucje kultury i placówki oświatowe. Cecha wspólną inicjatyw była prezentacja i promocja puławskich zasobów dziedzictwa kulturalnego, adresowana do szerokiego grona odbiorców z róŝnych grup wiekowych, poprzez róŝnorodne działania. W tegoroczne działania włączyły się: Puławski Ośrodek Kultury Dom Chemika, MłodzieŜowy Dom Kultury, Osiedlowy Klub Kultury PSM Amik oraz Zespół Szkół Europejskich, Społeczna Szkoła Podstawowa i Społeczne Gimnazjum im. Ch. P. Aignera, Szkoły Podstawowe Nr 1, 2, 3, 4, 6 i Miejskie Przedszkole Nr 8, a takŝe Puławskie Koło Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Podczas trwania obchodów, w miesiącu wrześniu odbyło się ponad 20 róŝnorodnych działań (konkursy, wystawy, prezentacje, warsztaty, rajdy, lekcje historyczne), w których wzięło udział ponad 1600 uczestników. Informacje o obchodach Europejskich Dni Dziedzictwa w Puławach ukazały się w lokalnych mediach, na stronach internetowych organizatorów, a takŝe na wkładce z programem wojewódzkich obchodów w Dzienniku Wschodnim (11 września 2008 r.). Dzięki tej inicjatywie miała miejsce edukacja dzieci i młodzieŝy nastawiona na poznanie wartości tzw. małych ojczyzn i wskazanie potrzeby ochrony krajobrazu kulturowego jako swoistego wyróŝnika i świadectwa toŝsamości regionalnej. Działania te planuje się kontynuować w kolejnych latach w coraz szerszym zakresie. 4. Działania związane z funkcjonowaniem szlaków edukacyjno-turystycznych po zasobach dziedzictwa kulturowego. Jednym z elementów zadania publicznego realizowanego w 2007 roku przez Komendę Główną Związku Strzeleckiego było stworzenie szlaku dydaktycznego poprzez miejsca związane z historią 2 Pułku Saperów Kaniowskich w Puławach. Zaprojektowano i ustawiono tablice informacyjne z fotografiami i opisem historycznym w następujących miejscach: KrzyŜ Kaniowski na ul. Kaniowczyków, plac pod kościołem pw. Matki BoŜej RóŜańcowej, plac pod budynkiem dawnych koszar na ul. Lubelskiej 2E, plac przed Muzeum Regionalnym PTTK oraz przy ogrodzeniu i przy kwaterze na cmentarzu parafialnym przy ul. Piaskowej. Dodatkowo wykonane zostały oznaczenia wzdłuŝ szlaku dydaktycznego (biały kwadrat z czerwonym pasem- kilkadziesiąt znaków) na ulicach: Kaniowczyków, Sieroszewskiego, Norwida, Wojska Polskiego, Lubelskiej, Al. Królewskiej, Czartoryskich i Piaskowej. Urządzenie ścieŝki dydaktycznej dofinansowano z budŝetu miasta w wysokości zł. 11

12 W 2008 roku na zlecenie Urzędu Miasta Puławy została wydana dwujęzyczna publikacja pt. Puławy miasto powstałe z ogrodu w nakładzie 3000 egzemplarzy. Wydawnictwo w formacie A4, na kredowym papierze, opatrzone licznymi, kolorowymi fotografiami posiada obszerną część poświęconą puławskim zabytkom. Celem publikacji jest promocja miasta i jego zasobów. Zadania priorytetowe Gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta Puławy na lata związane z rewaloryzacją, konserwacją, remontem obiektów zabytkowych i ich otoczenia, podniesieniem walorów krajobrazowych, widokowych, rewaloryzacją historycznych załoŝeń przestrzennych oraz rehabilitacją, rewitalizacją i lepszą dostępnością społeczną jednorodnych przestrzeni miejskich na koniec roku 2008 są ukończone lub znajdują się w znacznym stopniu zaawansowania. W większości przypadków są równieŝ określone kolejne, konkretne zadania do wykonania w latach następnych a tam gdzie było to moŝliwe zostały zabezpieczone środki w budŝecie miasta na 2009 rok. RównieŜ zadania dodatkowe związane ze zwiększeniem atrakcyjności zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz lepszą ekspozycją poszczególnych zabytków i walorów krajobrazu kulturowego, o róŝnym stopniu złoŝoności, zostały w latach podjęte i będą kontynuowane w latach następnych. 12

Strategia rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015

Strategia rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 58/2014 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 10 kwietnia 2014 r. Strategia rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015 Warszawa, listopad 2007 Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY MIASTO PUŁAWY

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY MIASTO PUŁAWY PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY MIASTO PUŁAWY 1 Wykonawcy projektu Nadzór realizacyjny: Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Puławy mgr inż. Romana Kodłubaj - Kierownik Wydziału Główny Instytut Górnictwa:

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY BRODNICA NA LATA 2008 2011

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY BRODNICA NA LATA 2008 2011 Załącznik do Uchwały Nr XXI/85/2008 Rady Gminy Brodnica z dnia 27 maja 2008 roku GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY BRODNICA NA LATA 2008 2011 WOKISS Archeologiczna Pracownia Badawcza THOR 2007

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 20 sierpnia 2014 r. Poz. 4316 UCHWAŁA NR 443/XLV/2014 RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu opieki

Bardziej szczegółowo

Raport z realizacji. LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA OPOLA na lata 2007-2015. w 2012 roku. Raport z realizxacji

Raport z realizacji. LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA OPOLA na lata 2007-2015. w 2012 roku. Raport z realizxacji Raport z realizxacji Raport z realizacji LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA OPOLA na lata 2007-2015 w 2012 roku Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Opole, luty 2009 r. Raport z realizacji

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku Rewal, czerwiec 2009 roku Niniejszy Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rewal do 2015 roku został przygotowany przez Zespół Autorski firmy konsultingowej

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Czeladź

Urząd Miasta Czeladź Urząd Miasta Czeladź Realizacja Strategii Rozwoju Miasta Czeladź i zadań w ramach WPI na 2005 rok z uwzględnieniem informacji o pozyskanych przez Gminę środkach z funduszy unijnych Czeladź, marzec 2006r.

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Zdegradowanych Obszarów Miejskich Świdnicy na lata 2006-2013

Lokalny Program Rewitalizacji Zdegradowanych Obszarów Miejskich Świdnicy na lata 2006-2013 Gmina Miasto Świdnica Lokalny Program Rewitalizacji Zdegradowanych Obszarów Miejskich Świdnicy na lata 2006-2013 (Podprogram 1A) CZĘŚĆ II - PROJEKTOWA Listopad 2007 Strona: 2 Lokalny Program Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

Program rewitalizacji dla Miasta Jordanowa

Program rewitalizacji dla Miasta Jordanowa Program rewitalizacji dla Miasta Jordanowa na lata 2007-2015 Kraków, listopad 2007 r. Dokument na zlecenie Urzędu Miasta w Jordanowie opracował zespół w składzie: Dr inŝ. Anna OSTRĘGA Dr inŝ. Wiesław WAŃKOWICZ

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski Z dnia. LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI

Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski Z dnia. LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski Z dnia. LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI Gryfów Śląski, 2010 Autorzy: Edyta Wilczacka- Celina Buca Krystyna Samborska Stella Suhako-Wróblewska Helena

Bardziej szczegółowo

Wieloletni Plan Inwestycyjny i Finansowy Gminy Łęczna. na lata 2004 2013

Wieloletni Plan Inwestycyjny i Finansowy Gminy Łęczna. na lata 2004 2013 Załącznik do Uchwały Nr XXI/147/2004 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 2 lipca 2004r. Wieloletni Plan Inwestycyjny i Finansowy na lata 2004 2013 Łęczna 2004 Spis treści: 1. Wstęp str. 3 2. Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości

Plan Odnowy Miejscowości Ciechanowiec 2008 0 Załącznik do uchwały Nr 110/XVII/08 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 29 maja 2008 r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI Ciechanowiec Ciechanowiec 2008 1 SPIS TREŚCI Wstęp... 5 1. Gmina Ciechanowiec

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PLAN OPERACYJNY

MIEJSKI PLAN OPERACYJNY PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA MIASTA PRZASNYSZA NA LATA 2008-2015 MIEJSKI PLAN OPERACYJNY SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE 1.1 ZałoŜenia organizacyjne 1.2 Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego II. AKTUALNA

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wschowa. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wschowa

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wschowa. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wschowa Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wschowa Wschowa, maj 2009 1 SPIS TREŚCI IDEA REWITALIZACJI W GMINIE WSCHOWA 3 I. CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI W GMINIE WSCHOWA 6 1. Zagospodarowanie przestrzenne

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI WYBRANYCH TERENÓW MIASTA STARACHOWICE

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI WYBRANYCH TERENÓW MIASTA STARACHOWICE Załącznik do Uchwały Nr IX/14/09 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 września 2009 roku. PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE STRATEGIA ROZWOJU STARACHOWIC PROJEKT NR 9 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Słupcy na lata 2011 2021

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Słupcy na lata 2011 2021 Załącznik do Uchwały Nr../.../2011 Rady Miasta Słupcy z dnia...2011 r. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Słupcy na lata 2011 2021 Słupca, 2011 Opracowanie, na zlecenie Urzędu Miasta w Słupcy: AWIL Consulting

Bardziej szczegółowo

2.1.8 Strefa ochrony konserwatorskiej 2.1.9 Zasoby rekreacyjno-turystyczne i możliwość rozwoju turystyki

2.1.8 Strefa ochrony konserwatorskiej 2.1.9 Zasoby rekreacyjno-turystyczne i możliwość rozwoju turystyki 2 SPIS TREŚCI STRONA 1. WSTĘP 4 2. CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI W MIEŚCIE 9 2.1 STREFA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 9 2.1.1 Struktura funkcjonalno-przestrzenna miasta 9 2.1.2 System przyrodniczy miasta

Bardziej szczegółowo

biuletyn NR 13 (207) ROK XVII styczeń - grudzień 2009 ISSN 1732-6567 R T APOR APOR

biuletyn NR 13 (207) ROK XVII styczeń - grudzień 2009 ISSN 1732-6567 R T APOR APOR NR 13 (207) ROK XVII styczeń - grudzień 2009 ISSN 1732-6567 biuletyn informacyjny miasta Jarosławia R T R T APOR APOR 2009 2009 Spis treści 03. Jarosławy 2009 05. Raport 06. Inwestycje 11. Obwodnica -

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI POWIATU WODZISŁAWSKIEGO Załącznik do uchwały Nr XLVIII/506/2010 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 24 czerwca 2010 roku PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI POWIATU WODZISŁAWSKIEGO Wodzisław Śląski 2010 r. 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Znak sprawy: PM/r.0210-1/06 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIMIA NA LATA 2000 2008 WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 R. Oświęcim, lipiec 2006 r. S P

Bardziej szczegółowo

9. WSKAŹNIKI REALIZACJI PROGRAMU REWITALIZACJI

9. WSKAŹNIKI REALIZACJI PROGRAMU REWITALIZACJI 9. WSKAŹNIKI REALIZACJI PROGRAMU REWITALIZACJI System wskaźników stanowi istotny instrument zarządzania Lokalnym Programem Rewitalizacji miasta Olkusza obszar Centrum na lata 2007-2016. Jednym z elementów

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO MIASTA

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO MIASTA STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO MIASTA STAROGARD GDAŃSKI 2013-2020 Starogard Gdański, wrzesień 2013 roku Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. ZASADY I ETAPY PRAC NAD STRATEGIĄ ROZWOJU... 6 3. FAZY REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI STEGNA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI STEGNA PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI STEGNA STEGNA 2008 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI STEGNA.....5 3. INWENTARYZACJA ZASOBÓW MIEJSCOWOŚCI STEGNA... 9 3.1. Zasoby przyrodnicze... 9 3.2.

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006

PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006 PODSUMOWANIE III KADENCJI SAMORZĄDU GMINY SULEJÓW ZA OKRES 2003-2006 Dobiega końca III kadencja sulejowskiego samorządu. Ta rolnicza gmina leżąca na peryferiach miasta Piotrkowa Tryb. w ciągu ostatnich

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Tarnowa Biuro Rzecznika Prasowego Sekretarz Miasta RAPORT O STANIE MIASTA TARNOWA ZA 2007 ROK

Urząd Miasta Tarnowa Biuro Rzecznika Prasowego Sekretarz Miasta RAPORT O STANIE MIASTA TARNOWA ZA 2007 ROK Urząd Miasta Tarnowa Biuro Rzecznika Prasowego Sekretarz Miasta RAPORT O STANIE MIASTA TARNOWA ZA 2007 ROK Tarnów 2008 2 WSTĘP... 5 1. DEMOGRAFIA... 6 1.1. Liczba ludności... 6 1.2. Gęstość zaludnienia...

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA MIASTA PRZASNYSZA NA LATA 2004-2007

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA MIASTA PRZASNYSZA NA LATA 2004-2007 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA MIASTA PRZASNYSZA NA LATA 2004-2007 Plan Rozwoju Lokalnego dla Miasta Przasnysza na lata 2004-2007 został opracowany przez Urząd Miasta Przasnysza przy współpracy z BCG Polska

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku

Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z planu zamierzeń Gminy Kowalewo Pomorskie na kadencję 2010-2014 Na podstawie 2

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZELADŹ NA LATA

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZELADŹ NA LATA Urząd Miasta Czeladź Załącznik nr 1 ul. Katowicka 45 do Uchwały Rady Miejskiej Czeladzi 41-250 Czeladź Nr XXXXII / 607 / 2004 z dnia 30 grudnia 2004. MIASTO CZELADŹ STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZELADŹ NA

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI Załącznik do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Mielcu z dnia.. LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA MIELCA (AKTUALIZACJA) Mielec 2011 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 5 A. Istota rewitalizacji... 5 B. Uwagi

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY dla Gminy Karczmiska na lata 2008 2015

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY dla Gminy Karczmiska na lata 2008 2015 Załącznik do Uchwały Nr. XVII/116/08 Rady Gminy Karczmiska z dnia 28 listopada 2008r. WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY dla Gminy Karczmiska na lata 2008 2015 Urząd Gminy w Karczmiskach 24-310 Karczmiska, tel.:

Bardziej szczegółowo