Sprawozdanie z Gminnego Programu Opieki nad zabytkami dla miasta Puławy za lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z Gminnego Programu Opieki nad zabytkami dla miasta Puławy za lata 2007 2008"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z Gminnego Programu Opieki nad zabytkami dla miasta Puławy za lata Zgodnie z ustawą o Ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 162, poz z dnia 17 września 2003 r.) gmina Miasto Puławy posiada opracowany na lata Gminny program opieki nad zabytkami dla miasta Puławy, który został przyjęty Uchwałą Rady Miasta Puławy Nr III/26/06 z dnia 21 grudnia 2006 r. Celem gminnego programu ochrony zabytków opracowanego w oparciu o gminną ewidencję zabytków i rejestr zabytków jest stworzenie całościowej i wieloletniej strategii ochrony zabytków znajdujących się na terenie miasta Puławy, realizowanej w 4-letnich etapach środkami optymalnymi i dostępnymi przez gminę, zarówno prawnymi (zapisy dotyczące ochrony zabytków w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego) jak i finansowymi (przeznaczenie części budŝetu gminy na ochronę zabytków). Gminny program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami określa kierunek podejmowanych przez gminę działań, mających na celu szeroko pojętą ochronę dziedzictwa kulturowego. Zgodnie z ustawą o Ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 162, poz z dnia 17 września 2003 r.) z realizacji Gminnego programu opieki nad zabytkami Prezydent Miasta sporządza co 2 lata sprawozdanie, które przedstawia Radzie Miasta. W 2007 r. przez Radę Miasta Puławy została podjęta uchwała w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (uchwała RM Puławy nr VIII/75/07 z dnia 26 kwietnia 2007 r.), która w sposób przejrzysty określa zasady udzielania dotacji. W Gminnym programie opieki nad zabytkami dla miasta Puławy na lata zostały określone zadania priorytetowe, których realizacja ma przebiegać w pierwszej kolejności. Zadania te podzielone są na trzy grupy. Pierwszą z nich stanowią zadania związane z rewaloryzacją, konserwacją, remontem obiektów zabytkowych i ich otoczenia. NaleŜą do nich: 1. Prace rewaloryzacyjne w obrębie zespołu pałacowo-parkowego: W latach zostały zrealizowane następujące zadania: Remont konserwatorski oraz rewaloryzacja Pałacu Czartoryskich w Puławach. W I etapie prac remontowych zostały wykonane roboty związane ze wzmocnieniem strukturalnym ścian fundamentowych i ścian piwnicznych. Następną fazę stanowiło zabezpieczenie przeciwwodne i przeciwwilgociowe polegające na: wykonaniu poziomych izolacji zewnętrznych i wewnętrznych ścian budynku w poziomie posadzek piwnicznych, izolacji pionowych na zewnętrznych ścianach przyziemia i wewnętrznych ścianach piwnic, izolacji i wykonaniu nowych posadzek tarasu nad portykiem wejściowym oraz wykonaniu tynków ścian w piwnicach oraz malowania. W II etapie prac budowlanych wykonano remonty kominów, skuto tynk elewacji w miejscach uszkodzeń korozyjnych oraz duŝego zawilgocenia ścian i wykonano nowe tynki oraz wzmocnienie strukturalne ścian zewnętrznych w miejscu występowania pęknięć i zarysowań, dokonano uzupełnień napraw i reprofilacji tynków elewacji i tynków partii cokołowych przy zastosowaniu tynków renowacyjnych, zagruntowano całą powierzchnię elewacji impregnatem oraz pomalowano farbami podkładowymi i nawierzchniowymi. 1

2 W trakcie remontu elewacji wykonana była równieŝ konserwacja detali kamiennych i gipsowych. Efektem końcowym jest zabezpieczenie budynku i elewacji pałacu przed niszczącym działaniem wilgoci i wód gruntowych. Wykonanie prac spowodowało przywrócenie pierwotnego wyglądu (kolorystyki) budynku pałacowego oraz jego wyeksponowanie przez zamontowanie iluminacji i podświetlenia. Całkowity koszt zadania wyniósł ,29 zł. Opracowanie dokumentacji na remonty konserwatorskie Domu Gotyckiego, Świątyni Sybilli, Bramy Rzymskiej i Domku Chińskiego (81130 zł), Opracowanie dokumentacji na remont centralnej części pałacu- Sień Główna, Sala Kamienna, Sala Gotycka ( zł), Wykonanie badań georadarowych na terenie parku ( zł). fot. Bartek Czech fot. Bartek Czech 2. Rewitalizacja terenu wokół kościoła we Włostowicach Parafia rzymskokatolicka pw. Św. Józefa w Puławach sprawuje opiekę nad wieloma obiektami zabytkowymi w naszym mieście, pozostających w jej władaniu tj. cmentarz, kościół, mur, drzewostan, zabytki ruchome. Wszystkie te obiekty wpisane są do rejestru zabytków województwa lubelskiego. W 2007 roku Parafia zrealizowała renowację barokowego posągu św. Pawła Pustelnika z kościoła pw. Św. Józefa w Puławach. Rzeźba przypisywana nadwornemu rzeźbiarzowi ksiąŝąt Czartoryskich Eliaszowi Hoffmanowi była dotychczas eksponowana na elewacji frontowej kościoła. Program prac konserwatorskich obejmował: pobranie próbek do badań laboratoryjnych celem określenia stopnia zasolenia kamienia, oczyszczenie z wtórnych powłok malarskich i naprawek, odolejenie i odsolenie, uzupełnienie drobnych ubytków masą mineralno- syntetyczną, ponowne zamocowanie fragmentu płaszcza oraz rekonstrukcja w kamieniu głowy gołębicy. Przekazana dotacja z budŝetu miasta na dofinansowanie zadania zł, koszt całkowity zł. 2

3 Jednym z planowanych etapów przebudowy terenu wokół kościoła (dawnego cmentarza przykościelnego) oraz zabytkowego muru z tablicami nagrobnymi było usunięcie drzew rosnących wzdłuŝ muru (5 szt.) z uwagi na zagroŝenie dla bezpieczeństwa ludzi i ruchu drogowego oraz niszczenie muru, a takŝe drzew młodszych (4 szt.). Wobec kolizji pni oraz systemów korzeniowych drzew z zabytkowym murem będącym w złym stanie technicznym konieczne było wykonanie specjalistycznych prac przy wycince drzew oraz usunięciu karp, w sposób nieszkodzący ogrodzeniu. W 2007 r. na wykonanie pomiaru statyki drzew wydatkowano z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska kwotę zł. Prace wycinkowe zakończone zostały w ostatnich tygodniach 2008 roku. Całkowity ich koszt wyniósł zł. Kolejnym etapem, planowanym do realizacji w roku 2009 jest rekonstrukcja ogrodzenia terenu kościelnego wraz z renowacją historycznych tablic nagrobnych. Planowane prace na tym terenie zakończy wykonanie nowych nawierzchni i urządzenie zieleni wraz z elementami małej architektury. Opóźnienie w realizacji zadania spowodowane jest przeciągającymi się uzgodnieniami poszczególnych etapów prac z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 3. Rewitalizacja cmentarza parafialnego we Włostowicach Cmentarz parafialny to obiekt o wysokiej wartości historyczno - kulturowej wpisany do rejestru zabytków województwa lubelskiego. W 2006 roku rozpoczął się remont ogrodzenia cmentarza realizowany w trzech etapach przez trzy kolejne lata. W I etapie (rok 2006) został wykonany odcinek od strony centrum Puław włącznie z brama główną. W 2007 r. remont objął pozostałą część ogrodzenia, od strony ul. Włostowickiej. W III etapie (2008 r.) elewacja ogrodzenia została pomalowana farbami zabezpieczającymi przed wilgocią. Efektem prac jest ogrodzenie składające się z słupów betonowych, nakrytych czapkami z piaskowca połączonych metalowymi przęsłami. Całkowity koszt prac remontowych wyniósł zł. 3

4 W 2008 r. zostały wykonane prace remontowe i konserwatorskie dwóch zabytkowych obiektów na cmentarzu włostowickim: murowanej kaplicy prawosławnej z 1885 r. i mauzoleum z 1906 r. Prace przy kaplicy prawosławnej obejmowały: wymianę więźby dachowej i pokrycia dachowego, izolację pionową murów, naprawę murów zewnętrznych wraz z renowacją, wymianę tynków wewnętrznych na renowacyjne, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, wymianę posadzek i warstw podposadzkowych wraz z wykonaniem izolacji poziomej oraz wykonanie opaski. Prace remontowe i renowacyjne mauzoleum obejmowały: naprawę sklepienia i pokrycia dachowego, naprawę murów zewnętrznych wraz z renowacją, wymianę tynków wewnętrznych na renowacyjne, wymianę ślusarki drzwiowej, wymianę posadzek i warstw podposadzkowych wraz z wykonaniem izolacji poziomej i opaski. Całkowity koszt zadania wyniósł zł, w tym z dotacji z budŝetu miasta zł. Jednym z elementów podlegającym ochronie prawnej jest drzewostan cmentarza. W 1998 r. wykonana zastała inwentaryzacja drzewostanu i od tego momentu prowadzona jest systematyczna pielęgnacja drzew. W odstępie pięcioletnim wykonywana jest kontrola stanu drzew, korekta inwentaryzacji oraz przygotowywane są zakresy koniecznych prac. Systematycznie prowadzona 4

5 konserwacja drzewostanu spowodowała znaczną poprawę jego stanu zachowania oraz ograniczyła zagroŝenie dla ludzi i obiektów. 4. Prace konserwatorskie przy kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny W 2007 r. w budŝecie miasta zabezpieczono środki na dofinansowanie prac konserwatorskich w kościele pw. Wniebowzięcia NMP (wymiana stolarki na emporze) w wysokości zł. Z uwagi na fakt, iŝ Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Puławach uzyskała niezbędną opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dopiero pod koniec 2007 r. nie zostały one wykorzystane. W 2008 roku środki na to zadanie zostały ponownie zabezpieczone i prace związane z modernizacją drewnianych siedzisk na emporze w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Puławach zostały zrealizowane. Obejmowały one roboty rozbiórkowe starej konstrukcji, roboty tynkarskie, posadzkowe, montaŝ siedzisk wraz z konstrukcją i roboty malarskie. W budŝecie miasta na rok 2009 zostały zabezpieczone środki na dofinansowanie dwóch zadań: wymiana podwójnych schodów dębowych prowadzących na emporę kościoła ( zł) oraz wykonanie prac renowacyjnych obrazu matki Boskiej Dobrej Śmierci i pary konfesjonałów neogotyckich ( zł). 5. Zagospodarowanie terenu wokół willi Samotnia W 2007 r. środki z budŝetu miasta przeznaczone na dofinansowanie zadania Remont i przystosowanie na cele turystyczne willi Samotnia w wysokości zł nie zostały wykorzystane z uwagi na nieotrzymanie przez Towarzystwo Przyjaciół Puław dofinansowania ze środków ZPORR stanowiącego istotną część budŝetu projektu. Do końca 2008 r. zostały wykonane projekty zagospodarowania terenu: urządzenia zieleni, ogrodzenia terenu, osuszenia i zabezpieczenia poziomego wieŝy, umieszczenia na wieŝy elementów ozdobnych (9 sterczy i ozdobne kraty w oknach neogotyckich), ścieŝek i alejek, oświetlenia ogrodowego i remontu elewacji. Kończą się prace nad projektem altany ogrodowej, której koncepcja projektowa została przedstawiona do zaopiniowania Lubelskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków. Wszystkie wymienione projekty posiadają kosztorysy wykonawcze. Na dofinansowanie 5

6 osuszenia wieŝy obejmującego oczyszczenie powierzchni murów, odgrzybianie ścian, wykonanie przepony poziomej metodą iniekcji, uszczelnienie zewnętrznych części podziemnych budynku, wykonanie obrzeŝy i odprowadzeń wody, wykonanie i montaŝ obróbek blacharskich gzymsów, pasów elewacyjnych i podokienników, malowanie elewacji i ścian wewnętrznych oraz wykonanie elementów ozdobnych zostały zabezpieczone środki w budŝecie miasta na 2009 r. w wysokości zł. W roku 2007 na podstawie opracowanej w roku poprzednim dokumentacji dokonano odbudowy zabytkowych elementów bramy w ul. Moniuszki w Puławach. Łączny koszt zadania wyniósł zł. Druga grupa zadań ujętych w Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami dla miasta Puławy to działania ukierunkowane na podniesienie walorów krajobrazowych, widokowych, rewaloryzacją historycznych załoŝeń przestrzennych. NaleŜą do nich: 1. Renowacja Łachy Wiślanej Gmina Miasto Puławy realizuje prace przygotowawcze i dokumentacyjne zmierzające do rewaloryzacji fragmentu zespołu pałacowo-parkowego w Puławach - terenu łachy wiślanej wraz z najbliŝszym otoczeniem. Wszystkie działania moŝliwe są od wiosny 2008 r. tj. od momentu podpisania z IUNG PIB formalnej umowy uŝyczenia terenu łachy. W maju 2008 r. miasto Puławy zawarło Porozumienie z Krajowym Ośrodkiem Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie o współpracy w zakresie koordynacji i nadzoru zagadnień merytorycznych rewaloryzacji łachy. Zarządzeniem Nr A/94/2008 z dnia 26 maja 2008 r. Prezydent Miasta powołał zespół do spraw rewaloryzacji łachy wiślanej, którego zadaniem jest określenie szczegółowego zakresu prac przedprojektowych z zakresu badań archeologiczno-ogrodowych 6

7 i hydrotechnicznych oraz projektu wykonawczego zagospodarowania obszaru łachy w granicach uŝyczonego terenu, jak równieŝ koordynacja prac projektowych i realizacyjnych zadania. Zespół wypracował załoŝenia projektowe i propozycje zakresu dokumentacji w stosunku do następujących grup tematycznych: - badania archeologiczne i historyczne - opracowane zostały wytyczne do badań archeologicznych obejmujące zarówno badania geofizyczne jak i sondaŝowe wykopaliskowe i za pomocą odwiertów. Na ich podstawie zlecono wykonanie badań geofizycznych przy uŝyciu georadaru kilku wskazanych obszarów w obrębie zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Puławach wraz z dokumentacją opisową. Celem badań georadarem było dokładne zlokalizowanie w terenie, niewidocznych na powierzchni, historycznych elementów ogrodu Izabeli Czartoryskiej i dotyczyły zlokalizowania historycznych przyczółków mostów oraz przystani na łasze wiślanej. Badania stanowić będą podstawę do dalszych sondaŝy terenowych i ewentualnych prac wykopaliskowych. - program uŝytkowy dokument wskazuje propozycje moŝliwości wykorzystania obszaru łachy wraz z terenem przyległym w oparciu o unikatowe wartości kulturowe, przyrodnicze i widokowe wynikające z połoŝenia w terenie objętym wpisem do rejestru zabytków i historycznie naleŝącym do załoŝenia pałacowo - ogrodowego Izabeli Czartoryskiej. Przewidywane rekreacyjne przeznaczenie przejętego terenu jest jak najbardziej zgodne z historyczną i naturalną funkcją tego terenu. Kępa bowiem była wykorzystywana przez Ks. Izabelę Czartoryską do organizowania dla towarzystwa dworskiego zabaw i rozrywek na świeŝym powietrzu. Pełniła ona równieŝ pewne funkcje edukacyjne i patriotyczne ukazując gościom, często zapatrzonym w urodę i walory światowego i europejskiego Ŝycia, to co w naszym kraju piękne i zasługujące na uwagę. Z punktu widzenia funkcjonalnego podziału przejętego terenu praktyczne jest stworzenie strefy wypoczynku biernego i czynnego tu moŝna zorganizować wyznaczone przestrzennie trawiaste boiska do gry. Strefa bierna: - chatki z ukrytym zapleczem sanitarnym i mała gastronomia, np. 2-3 obiekty połączone plecionymi płotkami; - placyki wypoczynkowe 3-4 z ławkami i koszami na śmieci (w miejscach o dobrym widoku na pałac, schody rampowe, groty z pustelnią i Pałac Marynki; - pola trawiaste o wysokiej odporności jako miejsca piknikowe do wypoczynku organizowanego na własną rękę; - ścieŝka piesza edukacyjna wyposaŝona w tablice z opisami widoków i siedliska przyrodniczego; - trasa rowerowa o płynnej linii, odseparowana od ciągu pieszego; - wyznaczone miejsca do grillowania na świeŝym powietrzu. - hydrologia- po analizie opracowań projektowych dotyczących łachy wiślanej, zrealizowanych robót przygotowawczych przed jej odmuleniem (prowadzonych przez IUNG), wykonanej inwestycji (oczyszczalnia wód opadowych) integralnie związanej z łachą, zaprezentowano uwagi i spostrzeŝenia, które winny być uwzględnione w toku wznawianych prac. Aktualizowany bądź opracowany nowy projekt techniczny rewitalizacji łachy wiślanej winien uwzględnić prace przygotowawcze juŝ wykonane, tj.: usunięcie powalonych drzew, rozbiórka grodzi, wykonanie odcinka drogi technologicznej, a takŝe wyniki zleconych badań geofizycznych 7

8 i archeologicznych oraz aktualne informacje o wielkościach i jakości zrzutu wody z oczyszczalni wód opadowych. Uznano za zasadne, by opracowanie projektowe uwzględniało zastosowanie wariantowej technologii wydobycia osadów, tj.: - przy uŝyciu pogłębiarek wg dotychczasowego opracowania, - przy uŝyciu sprzętu lądowego, po uprzednim obniŝeniu zwierciadła wody na łasze. NaleŜy pamiętać, Ŝe jeśli nie wykona się odmulenia, to zbiornik zarośnie na skutek eutrofizacji, zmieni się skład roślin (juŝ obserwowany), wypłyci się, co wiąŝe się z przyduchami i utratą ryb i innych organizmów. Wszystkie propozycje przedstawiono do zaopiniowania Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w Lublinie. Zgodnie z przyjętym harmonogramem prac w 2009 roku planuje się dokończenie prac archeologiczno - geologicznych oraz pozyskanie innych niezbędnych opinii i analiz niezbędnych do rozpoczęcia prac projektowych. Na powyŝsze zadania w budŝecie miasta na 2009 r. zabezpieczona została kwota zł. 2. Rewaloryzacja reliktów dawnego ujęcia wody przy ul. Ceglanej Relikty starego ujęcia wody we Włostowicach to unikalne w Polsce ujęcie wody i spójnie związany z nim system jej rozprowadzania, powstałe w XVII w., podczas budowy pałacu przez Tylmana z Gameren dla Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. Zastosowany w puławskiej siedzibie sposób pozyskiwania wody rowami drenaŝowymi nie ma odpowiednika w znanych z terenu Polski ujęciach wodociągowych zasilanych wodą najczęściej pobieraną z rzek i źródeł. Do roku 1965 pałac zaopatrywany był w wodę sprowadzaną bardzo wydajnym wodociągiem grawitacyjnym, z połoŝonego w odległości około 3 km od pałacu wzgórza we Włostowicach. PoniŜej szczytu wzniesienia zostały wykopane rowy, które napełniały się wodami gruntowo- podskórnymi, znajdującymi się pomiędzy grubą, dobrze przepuszczalną warstwą piasków a trudno przepuszczalnym podłoŝem marglowym. Piaszczyste brzegi rowów chroniły przed niszczeniem drewniane szalowania, częściowo zachowane do dnia dzisiejszego. Nadmiar wody i jej zapas na wypadek suszy, gromadzono w zlokalizowanych obok rowów stawach. Regulowanie ilości wody przekazywanej do pałacu odbywało się za pośrednictwem czterech studni zrębowych znajdujących się w ceglanych zbiornikach, pierwotnie zadaszonych. W jednym ze zbiorników zachowała się bardzo dobrze drewniana studzienka i rury z pni sosnowych. RóŜnica wysokości pomiędzy wzniesieniem Włostwowickim a Pałacem wynosi około 10 m, co wystarczyło do przekazywania wody grawitacyjnej drewnianymi rurami do odległej rezydencji, gdzie następował jej odbiór. W okresie okupacji w rowach ułoŝono kamionkowe rury, co spowodowało zanik wody w wodociągu, poniewaŝ rowy dopiero na całej swojej długości zbierały odpowiednią jej ilość. Na przełomie lat 40- tych i 50- tych XX w. rozpoczęto zadrzewianie terenu wokół urządzeń na ujęciu wody, co wpłynęło na stopniowe zmniejszanie wydajności wodociągu. Istotnym czynnikiem zmieniającym sytuację wodną na włostowickim wzgórzu było zlokalizowanie u jego podnóŝa w XX w. studni głębinowych. Wówczas teren z urządzeniami dawnego ujęcia zalesiono. Zadanie pn. Rewaloryzacja reliktów dawnego ujęcia wody przy ul. Ceglanej ujęte zostało w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Miasta Puławy i planowane jest do realizacji w latach

9 Następną grupą zadań są działania związane z rehabilitacją, rewitalizacją i lepszą dostępnością społeczną jednorodnych przestrzeni miejskich: 1.Realizacja projektu zagospodarowania Skweru Niepodległości Zadanie inwestycyjne pn. Kompleksowa modernizacja Skweru Niepodległości w Puławach planuje nadanie projektowanej przestrzeni charakteru parku miejskiego z zachowaniem powiązania z obiektami zabytkowymi znajdującymi się w sąsiedztwie, w tym: uczytelnienie komunikacji wewnętrznej, realizacja obiektu budowlanego skupiającego funkcje kulturalno-społeczne, wprowadzenie elementów małej architektury i nadanie im odpowiedniej oprawy, urządzenie zieleni ozdobnej, oświetlenie. Nowy układ ścieŝek, alei parkowych oraz oświetlenie uporządkuje istniejącą przestrzeń parku, która będzie sprzyjać wypoczynkowi i spacerom. W parku powstanie pawilon o charakterze oranŝeryjnym, który połączy funkcje: altany muzycznej, teatru letniego, sezonowej kawiarni, punktu informacji turystycznej, toalety publicznej. Pawilon zostanie wkomponowany w istniejący drzewostan. Geometria oranŝerii podkreślona będzie strzyŝonym szpalerem utworzonym z grabów. Dla najmłodszych mieszkańców przewidziano zespół placów zabaw połoŝony w zacisznym miejscu. Plac wyposaŝony będzie w urządzenia przeznaczone dla róŝnych grup wiekowych. Powstanie równieŝ fontanna otoczona ogrodem zapachowym. Lokalizacja nowoczesnego parku w centrum Puław stanie się doskonałym miejscem wypoczynku oraz zieloną wizytówką miasta. Aktualnie posiadamy kompletny projekt techniczny wraz z przedmiarami prac i kosztorysami inwestorskimi. W budŝecie miasta na modernizację Skweru Niepodległości zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości zł. Planowane jest uzyskanie poŝyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości zł. W przypadku uzyskania środków z Unii Europejskiej zadanie będzie moŝliwe do wykonania w 2009 r. JeŜeli natomiast zadanie nie otrzyma dofinansowania jego realizacja przedłuŝy się do roku Zagospodarowanie pobrzeŝa Wisły Kolejne etapy prac dotyczących zagospodarowania pobrzeŝa Wisły przewidziane są na lata Obecnie prowadzone są rozmowy z właścicielami terenów przyległych do Wisły w celu ich pozyskania pod przyszłe inwestycje, jak równieŝ wykonywane są koncepcje projektowe, dające obraz pozostałego zakresu do wykonania w ramach kolejnych etapów. Zagospodarowanie terenów pobrzeŝa Wisły, to równieŝ działania Miasta Puławy związane z przystosowaniem istniejącego portu rzecznego do pełnienia funkcji turystyczno-rekreacyjnych. W tym celu wystąpiono do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o uzyskanie prawa do niezagospodarowanej części portu, dzięki czemu moŝna będzie rozpocząć prace koncepcyjne. Zakłada się, iŝ zmodernizowany port będzie umoŝliwiać obsługę oraz cumowanie łodzi turystycznych i sportowych oraz stanowić przystań dla statków pasaŝerskich obsługujących Ŝeglugę na trasie Puławy - Kazimierz Dolny - Janowiec. 9

10 Zadanie pn. Wykorzystanie walorów Wisły w celu budowy wspólnego produktu turystycznego przez Puławy, Kazimierz Dolny i Janowiec zostało umieszczone w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. Ma ono być realizowane w ramach umowy partnerskiej gmin Puławy, Kazimierz Dolny, Janowiec i z udziałem środków Unii Europejskiej. W Puławach ma swym zasięgiem obejmować obszar pobrzeŝa: od starego mostu z portem do nowego mostu po rzekę Kurówkę. Na powyŝsze prace naleŝy opracować dokumentację projektową. Na zadanie zabezpieczono w budŝecie miasta na 2009 r. kwotę w wysokości zł. 3. Ciąg pieszy części ul. Piłsudskiego W 2008 roku otwarta została w Puławach nowa przeprawa mostowa, w związku z czym ruch przez most im. I. Mościckiego uległ znacznemu zmniejszeniu. Pewnemu odciąŝeniu i usprawnieniu uległ takŝe ruch na ul. Piłsudskiego. JednakŜe przekształcenie ulicy Piłsudskiego w deptak i wykreowanie wzdłuŝ niej centrum usługowo-handlowego o charakterze śródmiejskim będzie moŝliwe dopiero po wykonaniu obwodnicy miasta, co ma nastąpić w W Programie zostały równieŝ określone zadania dodatkowe programu związane ze zwiększeniem atrakcyjności zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz lepszą ekspozycją poszczególnych zabytków i walorów krajobrazu kulturowego. NaleŜą do nich: 1. Miejski portal internetowy (www.um.pulawy.pl) o wielowątkowym profilu informacyjnym na temat dziedzictwa kulturowego miasta zawiera informacje turystyczne, kulturalne a takŝe o działających stowarzyszeniach. W portalu e-turystyka znajdują się informacje dotyczące walorów krajobrazowych i pomników przyrody znajdujących się na terenie miasta oraz głównych obiektów zabytkowych. Zakładka sport i rekreacja zawiera informacje o szlakach rowerowych, spacerowych, kajakowych i ścieŝkach dydaktycznych. W zakładce oferta kulturalna zamieszczony jest kalendarz imprez kulturalnych oraz kontakt do puławskich instytucji i placówek kulturalnych. Funkcjonowanie portalu ma wpływ na wzrost zainteresowania dziedzictwem kulturowym, przyczynia się do wzrostu atrakcyjności turystycznej miasta poprzez podniesienie rangi informacji turystycznej. 2. Utworzenie w Puławach oddziału Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym pozwoli na wykorzystanie istniejących obiektów zabytkowych dla potrzeb rozwoju infrastruktury turystycznej oraz na stworzenie sprzyjających warunków dla kreowania nowych produktów turystycznych opartych na dziedzictwie kulturowym. W dniu 2 kwietnia 2008 r. zostało zawarte trójstronne porozumienie pomiędzy Instytutem Uprawy, NawoŜenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach, Gminą Miasto Puławy i Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym o podjęciu działań zmierzających do stworzenia warunków do powołania muzeum puławskiego jako oddziału Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. Zamiarem sygnatariuszy jest aby działalność muzeum puławskiego prowadzona była w obiektach znajdujących się na terenie osady pałacowej: w Świątyni Sybilli, Domu Gotyckim i Domku Aleksandryjskim oraz w salach Pałacu Czartoryskich, przy ścisłej współpracy z Fundacją KsiąŜąt Czartoryskich w Krakowie. 10

11 Na koniec 2008 r. przygotowane są projekty dwóch dokumentów niezbędnych do utworzenia oddziału Muzeum w Puławach: tj. umowy w sprawie prowadzenia Muzeum jako wspólnej instytucji kultury oraz statutu tej placówki. W budŝecie miasta na rok 2009 r. na realizację działalności oddziału zostały zabezpieczone środki w wysokości zł. 3. Współudział w organizacji i współfinansowanie imprez kulturalnych, zwłaszcza o znaczeniu ponadlokalnym, promujących dziedzictwo kulturowe. W roku 2008 w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa w Puławach pod hasłem Korzenie tradycji. Od ojcowizny do Ojczyzny odbył się szereg imprez zorganizowanych przez puławskie instytucje kultury i placówki oświatowe. Cecha wspólną inicjatyw była prezentacja i promocja puławskich zasobów dziedzictwa kulturalnego, adresowana do szerokiego grona odbiorców z róŝnych grup wiekowych, poprzez róŝnorodne działania. W tegoroczne działania włączyły się: Puławski Ośrodek Kultury Dom Chemika, MłodzieŜowy Dom Kultury, Osiedlowy Klub Kultury PSM Amik oraz Zespół Szkół Europejskich, Społeczna Szkoła Podstawowa i Społeczne Gimnazjum im. Ch. P. Aignera, Szkoły Podstawowe Nr 1, 2, 3, 4, 6 i Miejskie Przedszkole Nr 8, a takŝe Puławskie Koło Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Podczas trwania obchodów, w miesiącu wrześniu odbyło się ponad 20 róŝnorodnych działań (konkursy, wystawy, prezentacje, warsztaty, rajdy, lekcje historyczne), w których wzięło udział ponad 1600 uczestników. Informacje o obchodach Europejskich Dni Dziedzictwa w Puławach ukazały się w lokalnych mediach, na stronach internetowych organizatorów, a takŝe na wkładce z programem wojewódzkich obchodów w Dzienniku Wschodnim (11 września 2008 r.). Dzięki tej inicjatywie miała miejsce edukacja dzieci i młodzieŝy nastawiona na poznanie wartości tzw. małych ojczyzn i wskazanie potrzeby ochrony krajobrazu kulturowego jako swoistego wyróŝnika i świadectwa toŝsamości regionalnej. Działania te planuje się kontynuować w kolejnych latach w coraz szerszym zakresie. 4. Działania związane z funkcjonowaniem szlaków edukacyjno-turystycznych po zasobach dziedzictwa kulturowego. Jednym z elementów zadania publicznego realizowanego w 2007 roku przez Komendę Główną Związku Strzeleckiego było stworzenie szlaku dydaktycznego poprzez miejsca związane z historią 2 Pułku Saperów Kaniowskich w Puławach. Zaprojektowano i ustawiono tablice informacyjne z fotografiami i opisem historycznym w następujących miejscach: KrzyŜ Kaniowski na ul. Kaniowczyków, plac pod kościołem pw. Matki BoŜej RóŜańcowej, plac pod budynkiem dawnych koszar na ul. Lubelskiej 2E, plac przed Muzeum Regionalnym PTTK oraz przy ogrodzeniu i przy kwaterze na cmentarzu parafialnym przy ul. Piaskowej. Dodatkowo wykonane zostały oznaczenia wzdłuŝ szlaku dydaktycznego (biały kwadrat z czerwonym pasem- kilkadziesiąt znaków) na ulicach: Kaniowczyków, Sieroszewskiego, Norwida, Wojska Polskiego, Lubelskiej, Al. Królewskiej, Czartoryskich i Piaskowej. Urządzenie ścieŝki dydaktycznej dofinansowano z budŝetu miasta w wysokości zł. 11

12 W 2008 roku na zlecenie Urzędu Miasta Puławy została wydana dwujęzyczna publikacja pt. Puławy miasto powstałe z ogrodu w nakładzie 3000 egzemplarzy. Wydawnictwo w formacie A4, na kredowym papierze, opatrzone licznymi, kolorowymi fotografiami posiada obszerną część poświęconą puławskim zabytkom. Celem publikacji jest promocja miasta i jego zasobów. Zadania priorytetowe Gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta Puławy na lata związane z rewaloryzacją, konserwacją, remontem obiektów zabytkowych i ich otoczenia, podniesieniem walorów krajobrazowych, widokowych, rewaloryzacją historycznych załoŝeń przestrzennych oraz rehabilitacją, rewitalizacją i lepszą dostępnością społeczną jednorodnych przestrzeni miejskich na koniec roku 2008 są ukończone lub znajdują się w znacznym stopniu zaawansowania. W większości przypadków są równieŝ określone kolejne, konkretne zadania do wykonania w latach następnych a tam gdzie było to moŝliwe zostały zabezpieczone środki w budŝecie miasta na 2009 rok. RównieŜ zadania dodatkowe związane ze zwiększeniem atrakcyjności zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz lepszą ekspozycją poszczególnych zabytków i walorów krajobrazu kulturowego, o róŝnym stopniu złoŝoności, zostały w latach podjęte i będą kontynuowane w latach następnych. 12

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZABYTKÓW NA LATA 2005 2008 MIASTO I GMINA WOŹNIKI

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZABYTKÓW NA LATA 2005 2008 MIASTO I GMINA WOŹNIKI Załącznik do Uchwały Nr 230/XXI/2004 Z dnia 30 grudnia 2004 roku GMINNY PROGRAM OCHRONY ZABYTKÓW NA LATA 2005 2008 MIASTO I GMINA WOŹNIKI 1. Cel strategiczny: Opracowanie i aktualizacja bazy danych 1.1.

Bardziej szczegółowo

Gminna Ewidencja Zabytków miasta Puławy

Gminna Ewidencja Zabytków miasta Puławy Gminna Ewidencja Zabytków miasta Puławy Tab. 1. Obiekty wpisane do rejestru zabytków województwa lubelskiego (stan na 15.06.2010 r.) - Dz. Urzędowy Woj. Lubelskiego Nr 84/2010, poz. 1552. Lp Adres Obiekt

Bardziej szczegółowo

Możliwość wsparcia procesu rewitalizacji wsi przez wojewódzkich konserwatorów zabytków.

Możliwość wsparcia procesu rewitalizacji wsi przez wojewódzkich konserwatorów zabytków. Sieć Najciekawszych Wsi - sposób na zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi w Polsce Możliwość wsparcia procesu rewitalizacji wsi przez wojewódzkich konserwatorów zabytków. Barbara Nowak-Obelinda Dolnośląski

Bardziej szczegółowo

Budowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej w Bielawie

Budowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej w Bielawie Wnioskodawca Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 24/K/9.1/2009 Całkowita wartość Tytuł projektu projektu w PLN Kwota dofinansowania w PLN Gmina Bielawa Budowa dróg dojazdowych

Bardziej szczegółowo

Systemy renowacji zabytkowych obiektów budowlanych

Systemy renowacji zabytkowych obiektów budowlanych Politechnika Białostocka Katedra Podstaw Budownictwa i Ochrony Budowli Temat pracy: Systemy renowacji zabytkowych obiektów budowlanych Promotor: dr inż. Dorota Dworzańczyk Wykonał: Paweł Sokołowski Białystok

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego PROJEKT PN.: OŻYWIENIE SPOŁECZNO-GOSPODARCZE W PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO POPRZEZ REWITALIZACJĘ TERENÓW POWOJSKOWYCH W SKIERNIEWICACH Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROBÓT REMONTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 24 W RZESZOWIE. Izolacja przeciwwilgociowa budynku Szkoły Podstawowej nr 24 w Rzeszowie

PROJEKT ROBÓT REMONTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 24 W RZESZOWIE. Izolacja przeciwwilgociowa budynku Szkoły Podstawowej nr 24 w Rzeszowie PROJEKT ROBÓT REMONTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 24 W RZESZOWIE Nazwa zadania : Izolacja przeciwwilgociowa budynku Szkoły Podstawowej nr 24 w Rzeszowie Inwestor : Szkoła Podstawowa nr 24 w Rzeszowie im.rudolfa

Bardziej szczegółowo

Zakończenie prac modernizacji obiektów Instytutu w Warszawie, Szczecinie, Igołomi i Łodzi dotacje inwestycyjne MNiSW na lata 2012 2013

Zakończenie prac modernizacji obiektów Instytutu w Warszawie, Szczecinie, Igołomi i Łodzi dotacje inwestycyjne MNiSW na lata 2012 2013 Zakończenie prac modernizacji obiektów Instytutu w Warszawie, Szczecinie, Igołomi i Łodzi dotacje inwestycyjne MNiSW na lata 2012 2013 Szanowni Państwo, Z ogromną przyjemnością i satysfakcją informuję,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/302/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2004r.

Uchwała Nr XXV/302/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2004r. Uchwała Nr XXV/302/2004 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2004r. w sprawie podjęcia zobowiązań na wydatki związane z współfinansowaniem projektów złożonych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO Z080/04-10 DATA : 04.2010 ZLECENIE : em.forma B I U R O P R O J E K T O W E e-mail: biuro@emforma.pl www.emforma.pl PROJEKT WYKONAWCZY CPV: TEMAT PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO PUŁAWY CZTEROLETNI PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA PUŁAWY na lata 2011-2014

GMINA MIASTO PUŁAWY CZTEROLETNI PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA PUŁAWY na lata 2011-2014 GMINA MIASTO PUŁAWY CZTEROLETNI PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA PUŁAWY na lata 2011-2014 Na nasze dziedzictwo kulturowe składają się dobra kultury oraz dobra natury. Zabytki stanowią integralną

Bardziej szczegółowo

Renowacja elewacji wschodniej Zamku Królewskiego w Warszawie

Renowacja elewacji wschodniej Zamku Królewskiego w Warszawie Renowacja elewacji wschodniej Zamku Królewskiego w Warszawie Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA REKREACYJNO-KULTURALNEGO TERENU FORTU NR 4 W RÓŻANIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA REKREACYJNO-KULTURALNEGO TERENU FORTU NR 4 W RÓŻANIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA REKREACYJNO-KULTURALNEGO TERENU FORTU NR 4 W RÓŻANIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ 123456 1. Lokalizacja Projektowany obszar znajduję się w miejscowości Różan, miedzy ulicami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z pracami remontowo renowacyjnymi oraz konserwatorskimi barokowego

Bardziej szczegółowo

Projekty dofinansowane z Programu ZPORR w gminie Kudowa Zdrój KUDOWA - ZDRÓJ

Projekty dofinansowane z Programu ZPORR w gminie Kudowa Zdrój KUDOWA - ZDRÓJ Projekty dofinansowane z Programu ZPORR w gminie Kudowa Zdrój KUDOWA - ZDRÓJ Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie Zdroju Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Kudowie Zdroju Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Projekt rewitalizacji założenia parkowego w Pokoju

Projekt rewitalizacji założenia parkowego w Pokoju EKOLAS Przedsiębiorstwo Usługowe Ul. Kasztanowa 21 63-421 Przygodzice Projekt rewitalizacji założenia parkowego w Pokoju PLAN REWALORYZACJI Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU CZĘŚĆ 7 7.4 Pawilon Eugena EGZEMPLARZ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.sosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.sosnowiec.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.sosnowiec.pl Sosnowiec: USŁUGA WYKONANIA KOMPLEKSOWEGO PROJEKTU REWALORYZACJI

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM REWITALIZACJI

MIEJSKI PROGRAM REWITALIZACJI MIEJSKI PROGRAM REWITALIZACJI DLA CZĘSTOCHOWY WARSZTATY CHARRETTE Częstochowa stochowa,, 5-75 marca 2012 Miejski Program Rewitalizacji został opracowany i uchwalony uchwałą nr 667/XLV/2005 Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. NAZWA ZADANIA: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych wraz ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót i informacją BIOZ dla 5-ciu obiektów

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej

KONFERENCJA. Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej KONFERENCJA Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Rozdział IV.1 OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej Przedsięwzięcia Produktu Cel

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach)

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Ewa Wojtoń Instytut Dziedzictwa Europejskiego, Międzynarodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przebudowa ciągów ulic stanowiących dojazd do obwodnicy Miasta Słupska Gmina Kobylnica

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przebudowa ciągów ulic stanowiących dojazd do obwodnicy Miasta Słupska Gmina Kobylnica Załącznik nr 12 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przebudowa ciągów ulic stanowiących dojazd do obwodnicy Miasta Słupska Gmina Kobylnica 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi dot.: 1) wykonania Koncepcji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta 2011 r. INWESTYCJE MIEJSKIE

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta 2011 r. INWESTYCJE MIEJSKIE Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta 2011 r. INWESTYCJE MIEJSKIE DROGI PUBLICZNE GMINNE Łączne nakłady poniesione na budowę ulic gminnych wraz z infrastrukturą w roku 2011 wynoszą 3 960,1 tys. zł Zrealizowano

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu: Rewitalizacja miasta Redy poprzez zagospodarowanie i odnowę parku nad rzeką Reda.

Nazwa projektu: Rewitalizacja miasta Redy poprzez zagospodarowanie i odnowę parku nad rzeką Reda. Nazwa projektu: Rewitalizacja miasta Redy poprzez zagospodarowanie i odnowę parku nad rzeką Reda. Program operacyjny, w ramach którego inwestycja jest realizowana: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa

Bardziej szczegółowo

Projekt Z/2.32/III/3.2/93/04 Remont zabytkowego budynku po Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na Muzeum Regionalne w Szczecinku

Projekt Z/2.32/III/3.2/93/04 Remont zabytkowego budynku po Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na Muzeum Regionalne w Szczecinku Remont zabytkowego budynku po Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na Muzeum Regionalne w WPROWADZENE Szczecinek to liczące prawie 40 tysięcy mieszkańców miasto, połoŝone na Pojezierzu Drawskim, na południowo-wschodnim

Bardziej szczegółowo

rewitalizacyjne czterech zabytkowych ogrodów -Wschodniego (taras górny), Północnego, RóŜanego i

rewitalizacyjne czterech zabytkowych ogrodów -Wschodniego (taras górny), Północnego, RóŜanego i Strona 1 z 7 Warszawa: Kompleksowe i całościowe prace rewitalizacyjne czterech zabytkowych ogrodów -Wschodniego (taras górny), Północnego, RóŜanego i Parku przy OranŜerii (w zespole pałacowo-ogrodowym

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA ZIMOWISKA 2008 ROK RYS HISTORYCZNY Zimowiska to wieś w granicach sołectwa Grabno, połoŝona przy drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Odnowa i rozwój wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 36 CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 37 PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU NA MIESZKANIA PRZY UL. KWIATKOWSKIEGO 4 W DĘBICY. Zamówienie obejmuje: a. wykonanie i oddanie

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia w rewitalizacji na przykładzie Wejherowa

Doświadczenia w rewitalizacji na przykładzie Wejherowa Doświadczenia w rewitalizacji na przykładzie Wejherowa Wojciech Kozłowski 1999-2010 Zastępca Prezydenta Miasta Wejherowa Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Rewitalizacji Od 2010 r. Wiceprzewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013

PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 PODSUMOWANIE INWESTYCJI WYKONANYCH W ROKU 2013 INWSTYCJE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ 1. Budowa Sali Sportowej w Mikstacie (inwestycja w trakcie realizacji). Sala sportowa będzie w pełni wyposażona,

Bardziej szczegółowo

A. W ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:

A. W ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Gmina Nowe Miasto nad Wartą realizuje następujące

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE KOSZTÓW REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZESTAWIENIE KOSZTÓW REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do Umowy REMONT ZABYTKOWEGO BUDYNKU AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH POŁOŻONEGO PRZY UL. WOJEWÓDZKIEJ 33 ZESTAWIENIE KOSZTÓW REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp.

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 593/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7.09.2009r w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Budżet obywatelski we Wrzeszczu Dolnym. Edycja 2013 OPIS PROJEKTU

Budżet obywatelski we Wrzeszczu Dolnym. Edycja 2013 OPIS PROJEKTU Budżet obywatelski we Wrzeszczu Dolnym Edycja 2013 OPIS PROJEKTU ZAZIELEŃMY DOLNY WRZESZCZ 1. Podstawowe informacje a) Tytuł projektu: Zazieleńmy Dolny Wrzeszcz b) Pomysłodawca/y: Barbara Zgórska, Monika

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 39 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego drogi i chodniki, infrastruktura techniczna,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: BUDYNEK GMINY I OSP INWESTOR: GMINA KULESZE KOŚCIELNE ADRES: KULESZE KOŚCIELNE ul. GŁÓWNA nr 6 ADRES BUDOWY: KULESZE KOŚCIELNE nr. ew. działki 10/35 w obrębie Kulesze Litewka

Bardziej szczegółowo

PARK KULTUROWY STARE MIASTO W KRAKOWIE

PARK KULTUROWY STARE MIASTO W KRAKOWIE Krajobrazy miejskie w politykach publicznych: Francja / Polska PARK KULTUROWY STARE MIASTO W KRAKOWIE Jerzy Zbiegień Miejski Konserwator Zabytków w Krakowie Strefy, obszary i układy podlegające ochronie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 16 Informacja z realizacji wydatków za 2009 rok Zadania własne gminy Inwestycje oświatowo kulturalne.

Załącznik Nr 16 Informacja z realizacji wydatków za 2009 rok Zadania własne gminy Inwestycje oświatowo kulturalne. Załącznik Nr 16 Informacja z realizacji wydatków za 2009 rok Zadania własne gminy Inwestycje oświatowo kulturalne. dz. 801 rozdz.80101 6050 1. Budowa nowej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 19 przy ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR I ZLECENIODAWCA Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24 Starostwo Powiatowe w Górze Ul. Mickiewicza 1 56-200 Góra GENERALNY

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO WZDŁUś UL. SOBIESKIEGO NA ODCINKU OD UL. 3 MAJA DO UL. HALLERA

KONCEPCJA CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO WZDŁUś UL. SOBIESKIEGO NA ODCINKU OD UL. 3 MAJA DO UL. HALLERA USŁUGI PROJEKTOWE ARCH. WOJCIECH POMIERSKI 84-200 WEJHEROWO, UL. SOBIESKIEGO 273 C, TEL./FAX (0-58) 672-44-36, 0-606 497523 KONCEPCJA CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO WZDŁUś UL. SOBIESKIEGO NA ODCINKU OD UL. 3 MAJA

Bardziej szczegółowo

Miejsko-Gminna Biblioteka w Drobinie zrealizowała projekt pn. Modernizacja przestrzeni publicznej w Drobinie poprzez odnowę rynku etap II

Miejsko-Gminna Biblioteka w Drobinie zrealizowała projekt pn. Modernizacja przestrzeni publicznej w Drobinie poprzez odnowę rynku etap II Miejsko-Gminna Biblioteka w Drobinie zrealizowała projekt pn. Modernizacja przestrzeni publicznej w Drobinie poprzez odnowę rynku etap II współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

S E S J A VII/2015 24.03.2015 17.04.2015. 1) Wydano 2 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego :

S E S J A VII/2015 24.03.2015 17.04.2015. 1) Wydano 2 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego : S E S J A VII/2015 Informacja międzysesyjna Referat Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej. 24.03.2015 17.04.2015 1) Wydano 2 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji

Bardziej szczegółowo

Zestawienie środków zewnętrznych pozyskanych przez gminę Krzeszowice w 2009 r.

Zestawienie środków zewnętrznych pozyskanych przez gminę Krzeszowice w 2009 r. Zestawienie środków zewnętrznych pozyskanych przez gminę Krzeszowice w 2009 r. Tytuł projektu Rekultywacja stawu w Żarach na terenie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie w gminie Krzeszowice Źródło

Bardziej szczegółowo

zbigniew.paszkowski@gmail.co

zbigniew.paszkowski@gmail.co OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW S1 SEMESTR VII (ZIMOWY) 2014/15 1. UCZESTNICTWO W WYKŁADACH DOKUMENTOWANE ZESZYTEM Z NOTATKAMI SKŁADANYMI DO WERYFIKACJI PO WYKŁADZIE I NA KONIEC SEMESTRU 2. UCZESTNICTWO

Bardziej szczegółowo

LLU 4114-07-02/2013 I/13/013 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LLU 4114-07-02/2013 I/13/013 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LLU 4114-07-02/2013 I/13/013 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: przedmiotem zamówienia jest sporządzenie wielobranżowej dokumentacji projektowej rewitalizacji pałacu w Morągu Zakres zamówienia

Bardziej szczegółowo

LISTA WYBRANYCH OPERACJI O PRZYZNANIE POMOCY

LISTA WYBRANYCH OPERACJI O PRZYZNANIE POMOCY Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie lokalnej grupy

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera opis trzech projektów zrealizowanych/realizowanych. w ramach

Dokument zawiera opis trzech projektów zrealizowanych/realizowanych. w ramach Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko" Dokument zawiera opis trzech projektów zrealizowanych/realizowanych

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny zagospodarowania terenu ul. Narwik na odcinku od ulicy Lazurowej do granicy m. st. Warszawy

Opis techniczny zagospodarowania terenu ul. Narwik na odcinku od ulicy Lazurowej do granicy m. st. Warszawy Opis techniczny zagospodarowania terenu ul. Narwik na odcinku od ulicy Lazurowej do granicy m. st. Warszawy 1.DANE OGÓLNE Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bemowo Ul.Powstańców Śląskich 70

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU) znak: ZIN.271.07.2014 Załącznik Nr 5 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY (PFU) Budowa drogi zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ulicy Chopina w Kętrzynie etap I opracowanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej, przy ul. Kąteckiej 59 w Gniechowicach.

Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej, przy ul. Kąteckiej 59 w Gniechowicach. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Gądowie. W sierpniu 2011r rozpoczęto prace remontowe. Roboty obejmowały: remont dachu, wzmocnienie ścian konstrukcyjnych budynku i remont sanitariatów. Pomoc finansowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2015 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie

Bardziej szczegółowo

INWESTYCYJE ZREALIZOWANE

INWESTYCYJE ZREALIZOWANE INWESTYCYJE ZREALIZOWANE W LATACH 2010-2014 Moje Boisko - Orlik 2012 Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012. Koszty inwestycji: 981 413,29 zł, -w tym dofinansowanie:

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania planu w roku 2011 oraz przewidywanego planu na rok 2012 w zakresie cmentarnictwa wojennego.

Informacja z wykonania planu w roku 2011 oraz przewidywanego planu na rok 2012 w zakresie cmentarnictwa wojennego. Informacja z wykonania planu w roku 2011 oraz przewidywanego planu na rok 2012 w zakresie cmentarnictwa wojennego. Dział I - Dotacje z budŝetu państwa na zadania powierzone gminom : W roku 2011 Wojewoda

Bardziej szczegółowo

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej 1 Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013. Program Samorządu Województwa Wielkopolskiego Wielkopolska Odnowa Wsi. Program Operacyjny Zrównoważony

Bardziej szczegółowo

O F E R T A S P R Z E D A Ż Y Pałac do remontu

O F E R T A S P R Z E D A Ż Y Pałac do remontu O F E R T A S P R Z E D A Ż Y Pałac do remontu Zespół pałacowo parkowy w Dąbrówce Wielkopolskiej, gm. Zbąszynek woj. lubuskie Neorenesansowy pałac hrabiów Schwarzenau i park krajobrazowy w zespole pałacowym,

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

Ochrona zabytków 2007 2014

Ochrona zabytków 2007 2014 Ochrona zabytków 2007 2014 Prace ratownicze zabytkowego zespołu poklasztornego Opactwa cystersów w Lubiążu Koszt prac w latach 2007-2013: 3 016 424,53 zł Dofinansowanie MKiDN: 2 699 453,89 zł Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ nr ref.: DOA-ZP-V.271.69.2014 Opis przedmiotu zamówienia 1.Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Główny kod CPV: 71.24.70.00-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH - 10 203,2 tys. zł. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Łączne nakłady majątkowe

Bardziej szczegółowo

2. Przedmiot inwestycji

2. Przedmiot inwestycji OPIS TECHNICZNY do projektu budowy drogi leśnej gruntowej ścieŝki rowerowej w leśnictwie Koszalin, zlokalizowanej na dz. nr 307/10 w obrębie nr 34 Miasta Koszalin 1.Podstawa opracowania i wykorzystane

Bardziej szczegółowo

ZAKRES POTRZEB REMONTOWYCH NIERUCHOMOŚCI GMINY MUROWANA GOŚLINA

ZAKRES POTRZEB REMONTOWYCH NIERUCHOMOŚCI GMINY MUROWANA GOŚLINA ZAKRES POTRZEB REMONTOWYCH NIERUCHOMOŚCI GMINY MUROWANA GOŚLINA Załącznik nr 5 Murowana Goślina ul. Kochanowskiego 9 do wykonania 1. Uzupełnienie tynków i malowanie elewacji 2. Odnowienie powłok malarskich

Bardziej szczegółowo

ZAKUP I ADAPTACJA WILLI WALERIA

ZAKUP I ADAPTACJA WILLI WALERIA ZAŁOŻENIA DO PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO PIWNICE PARTER PIĘTRO KLUB MŁODZIEŻOWY, BUFET Z ZAPLECZEM, SANITARIATY, POM. TECHNICZNO - GOSPODARCZE PRACOWNIA RZEŹBIARSKA JANA SZCZEPKOWSKIEGO, SALA WIELOFUNKCYJNA,

Bardziej szczegółowo

Główne załoŝenia budŝetu Gminy Strzałkowo na 2010 rok

Główne załoŝenia budŝetu Gminy Strzałkowo na 2010 rok Główne załoŝenia budŝetu Gminy Strzałkowo na 2010 rok 1/Dochody na 2010 rok przyjęto w kwocie 22.852.819,00 zł; w tym: 1. dochody bieŝące - 22.302.819,00 zł, 2. dochody majątkowe - 550.000,00 zł. Dochody

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali:

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali: Na www.lca.pl napisali: Gminy łączą siły 2008-05-09 12:05:47 Podlegnickie gminy chcą wspólnie sięgnąć po unijne pieniądze. Wójtowie czterech gmin podpisali w piątek deklarację współpracy. Deklaracje współpracy

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja terenów nadrzecznych: REURIS - Stary Kanał Bydgoski

Rewitalizacja terenów nadrzecznych: REURIS - Stary Kanał Bydgoski Rewitalizacja terenów nadrzecznych: REURIS - Stary Kanał Bydgoski II Kongres Rewitalizacji Miast Kraków, 12-14 wrzesień 2012r. 1 Rewitalizacja terenów nadwodnych w Polsce: Renaturyzacja Bulwary nadrzeczne

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski INWESTYCJE 2013 Urząd Miasta Bielsk Podlaski SPIS TREŚCI Wstęp... Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami Białowieską,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z obchodów XVI Europejskich Dni Dziedzictwa w Puławach Korzenie tradycji. Od ojcowizny do Ojczyzny

Sprawozdanie z obchodów XVI Europejskich Dni Dziedzictwa w Puławach Korzenie tradycji. Od ojcowizny do Ojczyzny Sprawozdanie z obchodów XVI Europejskich Dni Dziedzictwa w Puławach Korzenie tradycji. Od ojcowizny do Ojczyzny W ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa w Puławach pod hasłem Korzenie tradycji. Od

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej)

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) PLAN ZAGOSPODAROWANIA (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1 Uchwała Rady Gminy XXIX/229/2000 z dnia 30.10.2000 r 1.2

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasto ChełmŜa na lata 2008-2015

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasto ChełmŜa na lata 2008-2015 GMINA MIASTO CHEŁMśA Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasto ChełmŜa na lata 2008-2015 Załącznik nr 2 PROJEKTY WSKAZANE DO DOFINANSOWANIA W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DZIAŁANIE 7.1. REWITALIZACJA

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OBIEKTU. dla zadania

INWENTARYZACJA OBIEKTU. dla zadania INWENTARYZACJA OBIEKTU dla zadania Remont mostu kratowego w ciągu drogi pieszo rowerowej w ulicy Łódzkiej w Rzgowie. INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA: Gmina Rzgów 95-030 Rzgów, Plac 500-lecia 22 Most stalowy

Bardziej szczegółowo

L I S T A R A N K I N G O W A

L I S T A R A N K I N G O W A L I S T A R A N K I N G O W A wniosków o przyznanie w 2014 roku dotacji z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa w ramach priorytetu III. Obiekty mieszkalne i usługowe nieobjętych działaniem

Bardziej szczegółowo

Zapytania. Siewierz, dnia 12 lipca 2013 r. ZP.271.12.2013

Zapytania. Siewierz, dnia 12 lipca 2013 r. ZP.271.12.2013 URZĄD MIASTA I GMINY SIEWIERZ 42 470 Siewierz, ul. Żwirki i Wigury 16 e-mail: siewierz@siewierz.pl tel. 32 64-99-400, 32 64-99-401 fax. 32 64-99-402 ZP.271.12.2013 Siewierz, dnia 12 lipca 2013 r. Zapytania

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Małej 3 w Radomiu

Rewitalizacja Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Małej 3 w Radomiu Rewitalizacja Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Małej 3 w Radomiu Działając na podstawie Regulaminu w sprawie zasad i trybu zbywania nieruchomości własnych Spółki ogłasza: NIEOGRANICZONY PRZETARG OFERTOWY

Bardziej szczegółowo

Program Rozwój infrastruktury kultury

Program Rozwój infrastruktury kultury Program Rozwój infrastruktury kultury Celem Programu Rozwój infrastruktury kultury jest wsparcie infrastruktury i poprawa funkcjonowania podmiotów prowadzących działalność kulturalną, szkół i uczelni artystycznych

Bardziej szczegółowo

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 Oś 4 LEADER Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Małe projekty Beneficjenci tzw. Małych projektów : osoby fizyczne zameldowane na obszarze działania LGD osoby fizyczne prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T część 2

P R Z E D M I A R R O B Ó T część 2 Załącznik nr 5/2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia P R Z E D M I A R R O B Ó T część 2 Opis robót : Renowacja elewacji starej części obiektu B u d o w a : GMINA WOŁCZYN O b i e k t : Budynek

Bardziej szczegółowo

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 Zespół nr III Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Grzegorz Boroń -Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Bardziej szczegółowo

I. Kryteria formalne, skutkujące odrzuceniem wniosku na etapie jego weryfikacji przez Wydział Rozwoju Miasta:

I. Kryteria formalne, skutkujące odrzuceniem wniosku na etapie jego weryfikacji przez Wydział Rozwoju Miasta: KRYTERIA WERYFIKACJI WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKACH, WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW. I. Kryteria formalne, skutkujące odrzuceniem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VIII/55/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 września 2015r.

UCHWAŁA Nr VIII/55/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 września 2015r. UCHWAŁA Nr VIII/55/15 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 września 2015r. w sprawie przyjęcia zadań w zakresie inwestycji, remontów i modernizacji w poszczególnych placówkach oświatowych na

Bardziej szczegółowo

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Zlecenie Inwestora, Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące przepisy i normy w zakresie Prawa Budowlanego,

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Gmina Świecie. Projekty zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Gmina Świecie. Projekty zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Gmina Świecie Projekty zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Gmina Świecie gmina miejsko-wiejska siedzibą gminy jest miasto

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy Załącznik Nr 3 Program funkcjonalno - użytkowy NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH ZAKRZÓW, SKRONINA I SĘDÓW GM. BIAŁACZÓW Adres Obiektu: gmina Białaczów

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja operacji. Obszar LSR, Nr Ew 517. Obszar LSR, Jasieniec Kolonia. Dz. nr 329 obręb Jasieniec Kolonia. Obszar LSR, Aleja Jana Pawła II 2

Lokalizacja operacji. Obszar LSR, Nr Ew 517. Obszar LSR, Jasieniec Kolonia. Dz. nr 329 obręb Jasieniec Kolonia. Obszar LSR, Aleja Jana Pawła II 2 Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój w Zwoleniu dla działania Małe projekty z Posiedzenia Rady odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

Odnowiony Cmentarz Powstańców Warszawy

Odnowiony Cmentarz Powstańców Warszawy Odnowiony Cmentarz Powstańców Warszawy Cmentarz Powstańców Warszawy Jest to największy cmentarz wojenny w Polsce. Spoczywa na nim 104 tys. ofiar okupacji, głównie cywilnych ofiar i żołnierzy Powstania

Bardziej szczegółowo

Informacja w zakresie prowadzonych inwestycji przez Zakład Komunalny w Halinowie w latach 2013-2014:

Informacja w zakresie prowadzonych inwestycji przez Zakład Komunalny w Halinowie w latach 2013-2014: Informacja w zakresie prowadzonych inwestycji przez Zakład Komunalny w Halinowie w latach 2013-2014: Rozbudowa oraz przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wielgolesie Duchnowskim Od listopada 2013 roku trwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY GMINY PIĄTNICA z dnia... 2010 r.

UCHWAŁA RADY GMINY PIĄTNICA z dnia... 2010 r. Projekt z dnia..., zgłoszony przez... UCHWAŁA RADY GMINY PIĄTNICA z dnia... 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami Gminy Piątnica na lata 2010-2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO Parkingu z małą architekturą w Krzeszowie DZIAŁKI Obręb; Krzeszów; działka nr : 650/14; 650/11; 648; 81/1 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo