SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Administracja Nieruchomoci Łód - Polesie RADWASKA" Łód, ul. Radwaska 31 UL. KOPERNIKA 52, ŁÓD Opracował: Jarosław Stawicki Luty 2012

2 Spis treci 1 Cz ogólna 1.1 Nazwa zamówienia 1.2 Okrelenia podstawowe 1.3 Przedmiot i zakres robót 1.4 Roboty towarzyszce i tymczasowe 1.5 Informacja o terenie budowy 2 Materiały 2.1 Materiały do robót budowlanych 2.2 Transport i składowanie 2.3 Kontrola jakoci 2.4 Materiały nieodpowiadajce wymaganiom 3 Sprzt 4 Transport 5 Wykonanie robót 5.1 Ogólne wymagania dotyczce robót 5.2 Przepisy techniczne 6 Kontrola jakoci robót 6.1 Ogólnobudowlany 7 Obmiar robót 8 Odbiór robót 8.1 Ogólne wymagania dotyczce odbioru robót 8.2 Dokumenty do kocowego odbioru 9 Podstawa płatnoci 10 Przepisy zwizane 2

3 1 Cz ogólna 1.1 Nazwa zamówienia PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA PIWNICY 1.2 Okrelenia podstawowe Zamawiajcy Wykonawca NA WZEŁ CIEPŁOWNICZY Podmiot, który przyjmuje do realizacji przedmiot zamówienia. Firma specjalistyczna Podmiot wykonujcy roboty budowlane w okrelonej technologii i posiadajcy rekomendacj dostawcy danej technologii. Sprzt zmechanizowany to maszyny i urzdzenia takie jak: dwignice, koparki, betoniarki, cigniki i inny sprzt o napdzie silnikowym. Elektronarzdzia narzdzia rczne o napdzie elektrycznym. Miejsce wykonywania robót UL. KOPERNIKA 52, ŁÓD Certyfikat zgodnoci jest to dokument wydany przez notyfikowan jednostk certyfikujc, potwierdzajcy, e dany wyrób i proces jego wytwarzania s zgodne ze zharmonizowan specyfikacj techniczn. Odbiór czciowy (robót budowlanych) nieformalna nazwa odbioru robót ulegajcych zakryciu i zanikajcych, a tak e dokonywanie prób i sprawdze instalacji, urzdze technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem czciowym nazywa si tak e odbiór czci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajcym si do u ytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako odbiór kocowy. Administracja Nieruchomoci Łód - Polesie RADWASKA" Łód, ul. Radwaska Przedmiot i zakres robót Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj wszystkie czynnoci umo liwiajce i majce na celu wykonanie dla obiektu: Rozebranie warstw posadzkowych Rozebranie cianek działowych Odbicie tynków Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i cieplnych. Wykonanie osuszania cian metod iniekcji. Wykonanie robót odgrzybieniowych. Wykonanie zabezpieczenia p.po. stropu. Wykonanie tynków. Wykonanie robót malarskich Wykonanie wylewki z betonu. Wykonanie posadzek z kamieni sztucznych Monta stolarki okiennej. Monta drzwi Usunicie materiałów pochodzcych z rozbiórki. 3

4 W ramach zadania przewiduje si wykonanie nastpujcych robót budowlanych: CPV Roboty rozbiórkowe Roboty murowe Izolacje przeciwwilgociowe Izolacje termiczne Roboty tynkarskie Stolarka budowlana lusarka budowlana Podłogi i posadzki Roboty malarskie 1.4 Roboty towarzyszce i tymczasowe Do robót towarzyszcych i tymczasowych nale y zaliczy wszystkie roboty, które nale do wiadcze umownych nawet w przypadku, jeli nie s wymienione w umowie, a w szczególnoci: utrzymanie i likwidacja placu budowy z zapleczem, utrzymanie urzdze placu budowy wraz z maszynami, działania ochronne zgodnie z warunkami BHP, owietlenie i ogrzewanie pomieszcze pracowniczych, doprowadzenie wody i energii elektrycznej do punktów wykorzystania, dostarczenie materiałów eksploatacyjnych, utrzymanie drobnych urzdze i narzdzi, przewóz materiałów do miejsca ich wykorzystania, zabezpieczenie robót przed wod opadow, usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszcze wynikajcych z robót wykonywanych przez wykonawc,. 1.5 Informacja o terenie budowy Teren budowy nale y zabezpieczy w sposób uniemo liwiajcy wejcie osób nieuprawnionych. Wykonawcy zostanie wskazane miejsce składowania materiałów, ustawienia zaplecza dla pracowników oraz punkt poboru energii elektrycznej i wody. Wykonawca na własny koszt ustawi elektryczn rozdzielni budowlan oraz zainstaluje liczniki zu ycia wody i energii. Przed przystpieniem do wykonywania przedmiotu zamówienia wykonawca dostarczy list osób, 4

5 które bd pracowa na budowie oraz wska e osob odpowiedzialn za kierowanie pracami. Pracownicy zatrudnieni przez wykonawc musz posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe. W czasie realizacji robót wykonawca utrzymuje porzdek na terenie budowy a w szczególnoci usuwa na własny koszt zbdne materiały, odpady i mieci oraz niepotrzebne urzdzenia. 2 Materiały 2.1. Wymagania ogólne Jako materiałów, elementów i wyrobów dostarczanych na budow powinna by zgodna z wymaganiami Polskich Norm a w przypadku ich braku z wymaganiami okrelonymi w wiadectwie ITB. Wszystkie materiały dostarczone na budow powinny by skontrolowane w celu potwierdzenia, e dostawa spełnia wymagania okrelone w specyfikacji, czy wszystkie czci pochodz prosto z fabryki, nie wystpuj adne uszkodzenia powstałe w trakcie transportu i e wszelkie akcesoria, uszczelki, ewentualne certyfikaty, instrukcje monta owe itp. s dostarczone. Dopuszcza si zastosowanie innych materiałów ni podane w specyfikacji technicznej i kosztorysach lepych o takich samych lub zbli onych parametrach technicznych po uzyskaniu pozytywnej opinii inspektora nadzoru i inwestora Materiały do robót ogólnobudowlanych Do wykonania przedmiotu zamówienia nale y stosowa wyroby i materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Atesty i wiadectwa zastosowanych materiałów nale y dostarcza najpóniej na nastpny dzie po ich wbudowaniu. Przewiduje si zastosowanie nastpujcych materiałów: beton zwykły blacha powlekana cement portlandzki wapno suchogaszone rodki impregnacyjne i grzybobójcze farby wapienne i olejne folia polietylenowa kraty stalowe okna z PCV drzwi stalowe 2.3. Transport i składowanie Transport powinien odbywa si rodkami odpowiednio przystosowanymi do danego rodzaju materiału zgodnie z zaleceniami zawartymi w normach przedmiotowych. Składowanie poszczególnych rodzajów materiałów powinno odbywa si w miejscach do tego przystosowanych zgodnie z zaleceniami zawartymi w normach przedmiotowych oraz zaleceniami producenta. 5

6 Składowane materiały powinny by udostpnione inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji Kontrola jakoci Za jako stosowanych materiałów odpowiedzialny jest wykonawca. Wszystkie zastosowane materiały musz posiada odpowiednie atesty i wiadectwa. Kontrola dostarczonych materiałów i urzdze odbywa si bdzie zgodnie z zaleceniami zawartymi w normach przedmiotowych Materiały nieodpowiadajce wymaganiom Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez wykonawc na plac budowy, które nie uzyskaj akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by niezwłocznie usunite z placu budowy. 3 Sprzt Wymagania sprztowe ujte s w poszczególnych pozycjach kosztorysowych. Wykonawca zobowizany jest do u ywania jedynie takiego sprztu, który nie powoduje niekorzystnego wpływu na jako wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak równie przy wykonywaniu czynnoci pomocniczych itp. Zastosowany sprzt powinien by sprawny technicznie i u yty zgodnie z ogólnymi przepisami i wymogami BHP. Sprzt nale y zabezpieczy przed mo liwoci uruchomienia przez osoby niepowołane. Elektronarzdzia u ywane przez wykonawc mysz by sprawne oraz odpowiada aktualnym normom przedmiotowym. Powinny by one kontrolowane, co najmniej raz na 10 dni roboczych, je eli instrukcja producenta nie przewiduje innych terminów kontroli. Wyniki kontroli powinny by odnotowane i przechowywane przez kierownika budowy. Do wykonywania robót budowlanych zwizanych z przedmiotem zamówienia dopuszcza si wykorzystywanie sprztu zmechanizowanego o parametrach nie przekraczajcych wielkoci: samochody ci arowe o maksymalnej ładownoci do 5 ton spawarka 4 Transport Wykonawca jest zobowizany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wpłyn na jako wykonania robót. Na rodkach transportu przewo one materiały powinny by zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórc. Do transportu zaleca si stosowanie rodków transportowych o maksymalnej ładownoci do 5 ton. 5 Wykonanie robót 5.1. Ogólne wymagania dotyczce wykonania robót Roboty ogólnobudowlane nale y wykona zgodnie z umow, niniejsz specyfikacj, obowizujcymi warunkami technicznymi, polskimi i midzynarodowymi Normami oraz przepisami bezpieczestwa i higieny pracy. Nale y przestrzega instrukcji monta owych producentów i dostawców odpowiednich materiałów. Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane wykonawcy bd spełniane nie póniej ni w wyznaczonym czasie, pod grob zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi wykonawca. 6

7 5.2.Przepisy techniczne Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano monta owych opracowane przez Instytut Techniki Budowlanej tom I budownictwo ogólne 6 Kontrola jakoci robót Kontrol jakoci wykonania robót prowadzi na bie co w trakcie wykonywania poszczególnych prac oraz jako odbiory czciowe. Odbiorom podlegaj nastpujce roboty: izolacja przeciwwilgociowa izolacja cieplna wylewki z betonu Wyniki odbiorów powinny by udokumentowane protokołem odbioru. 7 Obmiar robót Obmiaru robót dokonuje si w odpowiednich jednostkach zgodnie z kosztorysami (przedmiarami robót). 8 Odbiór robót 8.1.Ogólne wymagania dotyczce odbioru robót Kierownik robót zgłasza inspektorowi nadzoru roboty podlegajce odbiorowi. Inspektor nadzoru w terminie do dwóch dni roboczych dokona odbioru zgłoszonych robót. Odbiór robót bdzie odbywał si na podstawie przepisów przywołanych w punkcie 5 niniejszej specyfikacji. Sprawdzana bdzie zgodno wykonania robót z dokumentacj projektow oraz jako ich wykonania. Z ka dego odbioru robót bdzie sporzdzony protokół o dokonaniu odbioru. W przypadku stwierdzenia wad zostanie okrelony termin ich usunicia. Odbioru kocowego obiektu dokona komisja wyznaczona przez zamawiajcego. Podstawowym dokumentem do dokonania kocowego odbioru robot jest Protokół odbioru kocowego robót Dokumenty do kocowego odbioru robót Do odbioru kocowego wykonawca jest zobowizany przygotowa nastpujce dokumenty: protokoły odbiorów czciowych, deklaracje zgodnoci lub certyfikaty zgodnoci wbudowanych materiałów, pisemn gwarancj na wykonane roboty budowlane. W przypadku, gdy wg komisji przeprowadzajcej odbiór, roboty pod wzgldem przygotowania dokumentacyjnego nie bd gotowe do odbioru kocowego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru kocowego robót. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupełniajcych wyznaczy komisja. 9 Rozliczenie robót Podstaw płatnoci bdzie faktura wystawiona na podstawie czciowego lub kocowego protokołu odbioru zgodnie ze szczegółowymi ustaleniami dotyczcymi etapów finansowania, które zostan zawarte w umowie. 10 Przepisy zwizane 7

8 10.1. Ustawy Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz z pón. zm.). Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177). Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpo arowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). Ustawa z dnia 21 grudnia r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz z pón. zm.). Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pón. zm.) Rozporzdzenia Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodnoci wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okrelenia polskich jednostek organizacyjnych upowa nionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 wrzenia 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów bezpieczestwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzenia 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajce rozporzdzenie w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiajcego dane dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042) Inne dokumenty i instrukcje. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych, (tom 1, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Orodek Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, Aktualnie obowizujce normy z zakresu robót. PN-99/B Konstrukcje murowe z cegły. Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-75/B Cegła pełna wypalana z gliny zwykła PN-75/B Cegła drona wypalana z gliny - dziurawka PN-75/B Cegła wypalana z gliny - klinkierowa PN-75/B Cegła kratówka wypalana z gliny PN-88/B Cement portlandzki. PN-88/B Cement portlandzki z dodatkami PN-86/B Wapno. PN-B-30020:1999 Wapno budowlane wymagania. PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane - suche mieszanki tynkarskie. 8

9 PN-88/B Woda do celów budowlanych. PN-B-79405:1997/Apl: 1999 Płyty gipsowo-kartonowe. PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. PN-90/B Zaprawy budowlane zwykłe. PN-85 B Zaprawy budowlane - Badanie cech fizycznych i wytrzymałociowych. PN-70/B Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze Zmiany l BI 11-12/72 poz. 139 PN-65/B Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. PN-81/M Zacieraczki do betonu. Ogólne wymagania i badania. PN-81/M Agregaty tynkarskie. Podział i okrelenia. PN-81/M Agregaty tynkarskie. Ogólne wymagania i badania. PN-81/M Mieszarki do zapraw. Podział i okrelenia. PN-81/M Mieszarki do zapraw. Ogólne wymagania i badania. PN-63/B Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania techniczne. PN-62/B Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. PN-63/B Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-72/B Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. PN-B-06191:1997 Roboty kamieniarskie. Elementy kotwice do osadzania okładziny kamiennej. PN-75/B Okładziny z płytek ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze. Zmiany l BI 6/67 poz. 87. PN-88/B Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. PN-79/B Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. PN-87/B Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i okrelenia. PN-EN 1307:2001 Włókiennicze pokrycia podłogowe. Klasyfikacja dywanów z okryw. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałoci IDTEN 196-1:1994. PN-90/B Domieszki do betonu. Domieszki przyspieszajce twardnienie. Wymagania i badania efektów oddziaływania na beton. PN-90/B Domieszki do betonu. Domieszki uszczelniajce. Wymagania i badania efektów oddziaływania na beton. PN-90/B Domieszki do betonu. Domieszki uplastyczniajce i upłynniajce. Wymagania i badania efektów oddziaływania na beton. PN-90/B Domieszki, do betonu. Domieszki kompleksowe. Wymagania i badania efektów oddziaływania na beton. PN-88/B stron 16 Beton zwykły Zmiany: 1 BI9/89 poz BI 12/90 poz BI 10/91 poz. 67 PN-91/B stron 5 Beton lekki z kruszywa. PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne cienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właciwoci i znakowanie IDTEN87:1991. PN-EN 98:1996 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakoci powierzchni IDTEN98:1991. PN-EN 99:1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasikliwoci wodnej IDTEN PN-EN 100:1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymałoci na zginanie EDTEN 100:1991. PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie twardoci powierzchni wg skali Mohsa IDTEN PN-EN 102:1993 Płytki i płyty ceramiczne podłogowe i cienne. Oznaczanie odpornoci na wgłbne cieranie. Płytki nieszkliwione IDTEN 102:1991 PN-EN 106:1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odpornoci chemicznej. Płytki nieszkliwione IDTEN 106:1991. PN-62/B Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 9

10 PN-63/B Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okrelenia PN-B-05000:1996 stron 22 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport PN-85/B stron 2 Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodnoci PN-86/B stron 2 Drzwi drewniane. Metoda pomiaru wymiarów i odchyłek od prostoktnoci PN-86/B Drzwi drewniane. Metoda badania odpornoci na obcienia udarowe Okna i drzwi drewniane. Złcza klinowe. Wymagania i badania PN-B-10201:1998 w druku Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewntrzne PN-82/B Elementy i segmenty cienne metalowe. Drzwi i wrota. Wymiary modularne PN-69/B Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieczalnymi farbami emulsyjnymi PN-69/B Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych PN-72/M Agregaty malarskie. Podział PN-72/M Agregaty malarskie. Parametry podstawowe PN-72/M Agregaty malarskie. Ogólne wymagania i badania PN-75/M Aparaty natryskowe malarskie. Podział PN-75/M Aparaty natryskowe malarskie. Parametry PN-75/M Aparaty natryskowe malarskie. Ogólne wymagania f badania PN-88/B Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe PN-C-81903:2002 Farby poliwinylowe PN-C-81913:2002 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynku [partie tynkowane] PN-C-81910:2002 Farby chlorokauczukowe PN-C-81918:2002 Farby i emalie termoodporne PN-91/B Farby do elewacji budynków - wymagania i badania PN-EN ISO :2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozj konstrukcji stalowych za pomoc ochronnych systemów malarskich wykonywanie i nadzór prac malarskich. 10

CPV-45262600-7- Róne specjalne roboty budowlane.

CPV-45262600-7- Róne specjalne roboty budowlane. S.T.2.0 Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót-architektura i konstrukcja. S.T.2.1. Specyfikacja Techniczna -roboty ziemne, rozbiórkowe, przygotowawcze, pomocnicze i naprawcze. CPV- 45110000-1-

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Remont budynku wczasowego nr 69 MEDUZA w Wojskowym Domu Wypoczynkowym w Rogowie Roboty ujęto w przedmiarze robót. CVP KOD CPV 45212410-3 ROBOTY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Dostosowanie Budynku Domu Studenta do wymaga dost pno ci osób niepe nosprawnych.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Dostosowanie Budynku Domu Studenta do wymaga dost pno ci osób niepe nosprawnych. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Dostosowanie Budynku Domu Studenta do wymaga dost pno ci osób niepe nosprawnych. Opracowa : mgr in. Janusz Kozio 1 Spis tre ci: Kod CPV: 45000000-7

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ROBOTY BUDOWLANE WARSZAWA 2011 R.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ROBOTY BUDOWLANE WARSZAWA 2011 R. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ROBOTY BUDOWLANE WARSZAWA 2011 R. Strona 1 z 19 SPIS TREŚCI A. ROBOTY BUDOWLANE 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 7 3. SPRZĘT... 8 4. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

PRZEJ CIE GRANICZNE W BEZLEDACH BUDYNEK ZAPLECZA GARA OWEGO STRA Y GRANICZNEJ, BUDYNEK GARA U DLA POTRZEB URZ DU CELNEGO, PAWILON DO PRZECHOWYWANIA

PRZEJ CIE GRANICZNE W BEZLEDACH BUDYNEK ZAPLECZA GARA OWEGO STRA Y GRANICZNEJ, BUDYNEK GARA U DLA POTRZEB URZ DU CELNEGO, PAWILON DO PRZECHOWYWANIA PRZEJCIE GRANICZNE W BEZLEDACH BUDYNEK ZAPLECZA GARAOWEGO STRAY GRANICZNEJ, BUDYNEK GARAU DLA POTRZEB URZDU CELNEGO, PAWILON DO PRZECHOWYWANIA PRÓBEK POBRANEGO PALIWA ORAZ URZADZENIA DO KONTROLI PALIW

Bardziej szczegółowo

Instalacja centralnego ogrzewania.

Instalacja centralnego ogrzewania. Spis tre ci. Instalacja centralnego ogrzewania. Kod CPV 45331000-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 1.16. 1.17.

Bardziej szczegółowo

FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ST 00 - SPECYFIKACJA OGÓLNA Jednostka projektowa: PetroNova Jan Ostaszewski 71-016 Szczecin, ul. Braniborska 2, tel/fax +91 4646098/ 4646099, e-mail: petronova.szczecin@wp.pl INWESTOR OBIEKT, ADRES Zarz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRACOWNIA PROJEKTÓW I US UG BUDOWLANYCH mgr in. Miros awa Witczak K r o t o s z y n, u l. R y n e k 1 / 4 tel.(0-62) 722-82-17, tel.kom. 0 505 097 622 e-mail: ppmw@sylaba.poznan.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH JEDNOSTKA PROJEKTOWA FAZA TEMAT PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH NAZWA I ADRES OBIEKTU Budynek Domu Studenta PARNAS przy ul. Krasińskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE Zacznik 2 SPECYFIKACJE TECHNICZNE DLA PRZEWIDZIANEGO ZAKRESU ROBÓT Nr umowy: MZD/28/TM/2008 z dnia 13.02.2008 r. Temat: Obserwacja i badania -o/ysk pod obci3/eniem eksploatacyjnym mostu stalowego (JNI

Bardziej szczegółowo

SIWZ ozn. 1/PIW/ZP/2011

SIWZ ozn. 1/PIW/ZP/2011 Załącznik nr 8 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA: B U D O W L A N A OBIEKT: BUDYNEK BIUROWY TEMAT: OCIEPLENIE ŚCIAN I ROBOTY TOWARZYSZĄCE budynku usytuowanego przy ul. Topolowej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Remont toalet wraz z wymianą instalacji wod.-kan. w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku ul. Kostrogaj 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 2 Wstęp 1. Przedmiot Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TERMOMODERNIZACJI ŚCIAN I STROPODACHU ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU NR 59 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ Wspólny słownik zamówień 45443000-4

Bardziej szczegółowo

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. Jastrzębia 24; 53-148 Wrocław SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Temat opracowania: Prace

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wykonanie remontu wraz z ociepleniem elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Druckiego - Lubeckiego 9 w Kielcach DRUK NR 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTYCJA: REMONT POMIESZCZEŃ NR 213, 214, 216 WYDZIAŁU NAWIGACJI I UZBROJENIA OKRĘTOWEGO OBIEKT: BUDYNEK NR 7 ADRES: GDYNIA, UL. INŻ. JANA ŚMIDOWICZA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa nadana zamówieniu Nazwa Inwestycji: Adres Inwestycji: Inwestor: Adres Inwestora:.... 2. Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

B I U R O T E C H N I C Z N E R y s z a r d M o r a w i e c Os. Widok 12C/1 (068)475-72-62 66-200 wiebodzin 0602-534-832

B I U R O T E C H N I C Z N E R y s z a r d M o r a w i e c Os. Widok 12C/1 (068)475-72-62 66-200 wiebodzin 0602-534-832 B I U R O T E C H N I C Z N E R y s z a r d M o r a w i e c Os. Widok 12C/1 (068)475-72-62 66-200 wiebodzin 0602-534-832 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT MURU OPOROWEGO

Bardziej szczegółowo

WYMIANA WYKŁADZIN DYWANOWYCH I MALOWANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM PROKURATURY REJONOWEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

WYMIANA WYKŁADZIN DYWANOWYCH I MALOWANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM PROKURATURY REJONOWEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM WYMIANA WYKŁADZIN DYWANOWYCH I MALOWANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM PROKURATURY REJONOWEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM Grodzisk Mazowiecki ul. Bartniaka 19 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa nadana zamówieniu Nazwa Inwestycji: Sala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 6 Adres

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJI WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI BUDYNKÓW MAGAZYNOWYCH NR 25 i 26 w BAZIE MAGAZYNOWEJ B3 OPP KWP PRZY UL. KOSZAROWEJ W KATOWICACH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE. ZAMAWIAJĄCY Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE. ZAMAWIAJĄCY Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE ZAMAWIAJĄCY Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, ul. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław ETAP

Bardziej szczegółowo

Zakres opracowania: Ogólna specyfikacja techniczna (ST) Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) CPV 45410000-4 tynkowanie CPV 45430000-0 pokrywanie

Zakres opracowania: Ogólna specyfikacja techniczna (ST) Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) CPV 45410000-4 tynkowanie CPV 45430000-0 pokrywanie Zakres opracowania: Ogólna specyfikacja techniczna (ST) Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) CPV 45410000-4 tynkowanie CPV 45430000-0 pokrywanie podłóg i ścian CPV 45440000-3 roboty malarskie i szklarskie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zamówienia: BUDOWA WIEJSKIEGO KLUBU KULTURY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W KAWĘCZYNIE ADRES BUDOWY: KAWĘCZYN INWESTOR: GMINA SZCZEBRZESZYN

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE ZAMAWIAJĄCY ETAP / ZADANIE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE ZAMAWIAJĄCY ETAP / ZADANIE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE ZAMAWIAJĄCY UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, ul. C. K. Norwida 25/27, 50-375 Wrocław ETAP / ZADANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD CPV NAZWA SPECYFIKACJI 45210000-2 45310000-3 45232460-4 Roboty budowlane w zakresie budynków Roboty budowlane w zakresie instalacji elektrycznych Roboty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE Specyfikacje techniczne SPECYFIKACJE TECHNICZNE dla robót instalacyjnych w budynku SPZOZ przy ul. Kwiatkowskiego 2 w Stalowej Woli: 1) WYMIANA INSTALACJI GRZEWCZEJ. 2) GAZOWA KOTŁOWNIA KONDENSACYJNA DLA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola nr 15 przy ulicy Waryńskiego 36B w Gdańsku dz.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola nr 15 przy ulicy Waryńskiego 36B w Gdańsku dz. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola nr 15 przy ulicy Waryńskiego 36B w Gdańsku dz. nr 519/6 Spis treści: ST 00.01 - WYMAGANIA OGÓLNE... 16 1. WSTĘP....

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji rowerowi w budynku H 4

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji rowerowi w budynku H 4 Załącznik nr 1 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji rowerowi w budynku H 4 Kody CPV: 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego, 45000000-7

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Nadbudowa istniejącego łącznika pomiędzy szkołą podstawową, przedszkolem i gimnazjum w celu rozbudowy Rzgów, ul. Szkolna 3, dz. nr ew. 1630/1

Bardziej szczegółowo