techn. Karol Caliński mgr inż. Dorota Stawska mgr inż. Andrzej Markiewicz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "techn. Karol Caliński mgr inż. Dorota Stawska mgr inż. Andrzej Markiewicz"

Transkrypt

1 Nr umowy PW-517 Nr archiwalny 6791/12 Pkt prel. Stadium PB+PW WARSZAWA Biuro Regionalne we WŁOCŁAWKU Biuro Regionalne w SOSNOWCU INWESTYCJA ZAGADNIENIE KOD CPV DHV HYDROPROJEKT Sp. z o.o., ul. Dubois 9, Warszawa, tel. centr , sekr , Fax , ul. Płocka 169, Włocławek, tel./fax , al. Mireckiego 22, Sosnowiec, tel./fax , Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji odwodnienia terenu Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Adres inwestycji: ul. Kolegialna 23, Płock Roboty budowlane w zakresie odprowadzania ścieków CZĘŚĆ TOM SKŁADNIK OPRACOWANIA KANALIZACJA DESZCZOWA I DRENAŻ OPASKOWY Działki 790,793/1, 922 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Imię i nazwisko, uprawnienia Data Podpis PROJEKTANCI techn. Karol Caliński upr. bud. specj. sanitarnej 469/74/Bg mgr inż. Dorota Stawska mgr inż. Bogumił Nawrocki KOSZTORYSANT SPRAWDZIŁ WERYFIKOWAŁ KLAUZULA NR... mgr inż. Andrzej Markiewicz upr. bud. specj. instalacyjnej POM/0169/PWOS/ KIEROWNIK PRACOWNI mgr inż. Krzysztof Polak GENERALNY PROJEKTANT BIURO KIERUJĄCE ZLECENIODAWCA INWESTOR Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. K. Szymanowskiego ul. Kolegialna 23, Płock HYDROPROJEKT Sp. z o.o. oświadcza, że niniejsza praca projektowa jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i zostaje wydana jako kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią własność HYDROPROJEKTU Sp. z o.o. i mogą być stosowane, powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia Zarządu Spółki z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych NR EGZ. 9

2 Strona 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA A. Opis techniczny. 1. Temat zadania Podstawa opracowania Zakres opracowania Materiały i dane wyjściowe Krótka informacja o obiekcie Warunki gruntowo-wodne Stan istniejący kanalizacji Określenie przyczyn pojawienia się wycieków wody na ścianach i posadzkach budynku Przyjęte w projekcie rozwiązania techniczne Odwodnienie opaskowe w postaci drenażu przyściennego części podpiwniczonej budynku Odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji deszczowej Izolacja fundamentów i ścian zewnętrznych podpiwniczonej części budynku Uwagi ogólne przy realizacji projektu Dane do kosztorysowania Odwodnienie opaskowe w postaci drenażu przyściennego Wykonanie kanalizacji deszczowej Izolacja fundamentów i ścian zewnętrznych podpiwniczonej części budynku Kosztorys nakładczy w oddzielnej teczce B. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia...24 II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Plan orientacyjny Skala 1: Plan zagospodarowania terenu Skala 1: Plan zagospodarowania terenu Skala 1: Profil podłużny drenażu i kanalizacji deszczowej Skala 1:100/ Profil podłużny drenażu i kanalizacji deszczowej Skala 1:100/ Przepompownia wód drenażowych Skala 1: Studzienki kanalizacyjne Skala 1:

3 Strona 3 8. Schemat montażu rury osłonowej na kablu Skala 1: Wentylacja ściany trójwarstwowej Skala 1: C. Załączniki do części opisowej. 1. Protokół uzgodnienia ZUDP Opinia nr WGD-I-ZU EP z dn Mapa ZUD Warunki techniczne na budowę kanalizacji deszczowej w dn wydane przez Wodociągi Płockie Ekspertyza dotycząca ustalenia przyczyn podtapiania budynku Filharmonii w Płocku opracowana przez Biuro Konsultacyjne Inżynieria Środowiska s.c. dr inż. Grzegorz Jędryka i S-ka Wypis z rejestru gruntu Oświadczenie projektanta i sprawdzającego Uprawnienia budowlane oraz zaświadczenia o przynależności do izby Decyzja nr 267/12 z dnia o numerze MZD-DT BS zezwalająca na lokalizację urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym ulicy Misjonarskiej przyłącze kanalizacji deszczowej Uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego przyłącza kanalizacji deszczowej w pasie drogowym pismo o nr MZD-DI DT z dnia Decyzja o warunkach zabudowy pismo o nr WRM-II RW MM z dnia 27 marca 2013 roku Dokumentacja badań podłoża gruntowego z projektem geotechnicznym oraz opinią geotechniczną..74

4 OPIS TECHNICZNY Strona 4 1. Temat zadania. Opracowanie i uzgodnienie projektu budowlano - wykonawczego wraz z przedmiarami na zadanie p.n. Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji odwodnienia terenu Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im K.Szymanowskiego w Płocku ul. Kolegialna Podstawa opracowania. Umowa z Szkołą Muzyczną I i II st. im. Karola Szymanowskiego, reprezentowaną przez Dyrektora Mikołaja Burakowskiego z dn Zakres opracowania. - odwodnienia opaskowego w postaci drenażu przyściennego części podpiwniczonej budynku oraz kanalizacji deszczowej, - technologia prac remontowych ścian zewnętrznych części obiektu j.w., - przedmiary i kosztorys nakładczy w osobnym zeszycie, - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w osobnym zeszycie. 4. Materiały i dane wyjściowe. [4.1.] Ekspertyza dotycząca ustalenia przyczyn podtapiania budynku Filharmonii w Płocku opracowana przez Biuro Konsultacyjne Inżynieria Środowiska s.c. dr inż. Grzegorz Jędryka i S-ka. [4.2.] Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 do celów projektowych. [4.3.] Warunki techniczne na budowę kanalizacji deszczowej wydane przez Wodociągi Płockie, pismo TT/10/2212/2012 w dn zał. 3 [4.4.] Dokumentacja techniczna Państwowej Szkoły Muzycznej.

5 Projekt budowlany modernizacji i rozbudowy Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. K. Szymanowskiego w Płocku architektura październik 1998r. Projekt budowlany Projekt zamienny architektura marzec 2002r. Strona 5 Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Państwowej Szkoły Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Płocku przy ul. Kolegialnej 23 z grudnia 2006r. [4.5.] Wizje lokalne i uzupełniające prace inwentaryzacyjne. [4.6.] Literatura techniczna, materiały i katalog firm. 5. Krótka informacja o obiekcie. Działka szkoły jest prostokątna o wymiarach 42x60m. Położona jest w narożniku ulic Kolegialnej i Misjonarskiej w Płocku. Południową i wschodnią granicę działki stanowią ulice Kolegialna i Misjonarska. W północnej części znajdują się budynki jednorodzinne, natomiast w zachodniej budynek banku WBK S.A. Rzędne terenu wynoszą od ok. 101,33 od strony ul. Misjonarskiej do ok. 102,30 przy ścianie budynku Sali koncertowej od strony zachodniej. Wewnątrz zabudowy usytuowano patio dziedziniec wewnętrzny dostępny z barku sali koncertowej i hallu szkolnego na parterze. Obiekt poddawany modernizacji i rozbudowie. Obiekt składa się z dwóch części: starej, która nie posiada kondygnacji podziemnej oraz nowodobudowanej, która posiada kondygnacje podziemną. W kondygnacji tej znajdują się szatnie oraz garderoby. W trakcie wizji lokalnej stwierdzono, że pomieszczenia te są zalewane przez wodę gruntową. 6. Warunki gruntowo-wodne. Badania zostały przeprowadzone przez Biuro Konsultacyjne Inżynieria Środowiska s.c. dr inż. Grzegorz Jędryka i S-ka wg. oddzielnego opracowania [4.1.]. Na podstawie wykonanych badań terenowych stwierdzono, że w podłożu zalegają od powierzchni terenu do głębokości około 1,6m grunty nasypowe (głównie grunty piaszczyste

6 Strona 6 niespoiste z piaskami gliniastymi i częściami organicznymi). Warstwa ta podścielona jest gliną piaszczystą w stanie plastycznym lub miękkoplastycznym. W trakcie wierceń nawiercono zwierciadła wody gruntowej na głębokości 2,5m ppt w jednym z otworów wiertniczych oraz 2,85m ppt w drugim otworze. Pomiary prowadzone były w okresie występowania intensywnych opadów deszczu w dniach 9 i r. 7. Stan istniejący kanalizacji. W związku z częstymi rozbudowami obiektów Państwowej Szkoły Muzycznej kanalizacja deszczowa nie jest uporządkowana. Na planie sytuacyjnym pokazano poszczególne budynki Państwowej Szkoły Muzycznej. Rury spustowe odprowadzają wodę deszczową na teren utwardzony lub są wprowadzone poniżej posadzki (brak dokumentacji określającej przyłączenie kanalizacji deszczowej do studni), co może skutkować podwyższonym poziomem wód gruntowych. Rury spustowe od strony ulicy Kolegialnej odprowadzają wodę do korytek odpływowych w stronę ulicy, ze względu na brak konserwacji odwodnienia liniowego woda deszczowa ma utrudniony odpływ, sytuację pokazano na zdjęciu nr 1. Zdjęcie nr 1. Odprowadzenie wody deszczowej ulica Kolegialna, rura spustowa od strony banku

7 Strona 7 Wody opadowe od strony ulicy Misjonarskiej odprowadzane są na chodnik lub poniżej chodnika (brak dokumentacji określające przyłączenie rury spustowej do kanalizacji)-zdjęcie nr 2. Zdjęcie nr 2. Odprowadzenie wody deszczowej ulica Misjonarska, połączenie budynku internatu z segmentem B Wody opadowe z podwórza szkoły od strony podwórza banku oraz wejścia do internatu odprowadzane są na kostkę brukową i dalej płyną w kierunku bramy. Woda deszczowa spływa po chodniku do wpustu kanalizacji ogólnospławnej ulicy Misjonarskiej (zdjęcie nr 3). Spowodowało to uszkodzenie ścian bramy wjazdowej. Na zdjęciach czerwoną strzałką zaznaczono kierunek odpływu wód deszczowych.

8 Strona 8 Zdjęcie nr 3. Podwórze szkoły widok w stronę ulicy Misjonarskiej Zdjęcie nr 4. Podwórze szkoły Na połączeniu budynków segmentu A i segmentu B znajduje się patio z wpustem podwórzowym. W dokumentacji brak jest informacji o odpływie wód z patio.

9 Strona 9 Zdjęcie nr 5. Podwórze szkoły - patio Z dachu nad salą koncertową oraz połowy połaci budynku zabytkowego wody deszczowe odprowadzane są do spustów deszczowych wbudowanych w konstrukcję budynku i na całej długości zabudowanych. Zdjęcie nr 6. Dach nad salą koncertową (segment A) z wpustem deszczowym Woda deszczowa nie odpływa z powierzchni dachu, a wpusty deszczowe są zanieczyszczone oraz porośnięte roślinnością.

10 Nr umowy / Pkt prel Strona 10 Zdjęcie nr 7 i 8 Wpusty deszczowe dach sali koncertowej W budynku widoczne są przecieki wody co może świadczyć o nieszczelności wykonanego odwodnienia. Zdjęcie nr 9 Sufit pod wpustem deszczowym

11 Nr umowy / Pkt prel Strona 11 Rynny w pozostałych częściach budynków Spływ wód do patio (połączenie segmentu A i B ) Rynny internatu Rynny segmentu A Rynny segmentu B

12 Strona Określenie przyczyn pojawienia się wycieków wody na ścianach i posadzkach budynku Według Ekspertyzy dotyczącej ustalania przyczyn podtapiania budynku Filharmonii w Płocku głównym źródłem podtapiania piwnic jest woda podziemna zalegająca okresowo po opadach w warstwie gliny piaszczystej na głębokości od 2,85 do 2,26m ppt. Po wykonaniu wizji lokalnej można stwierdzić że brak odpowiedniego odprowadzenia wód deszczowych wraz z wysokim poziomem wód gruntowych doprowadziły do przesiąkania wody na ścianach i posadzkach piwnicy. Brak odprowadzenia wód deszczowych z rur spustowych lub wprowadzenie rur do ziemi powoduje że woda deszczowa wsiąka w powierzchnie i niszczy konstrukcję ścian. Pomiary w założonych piezometrach wykazują utrzymywanie się wysokiego poziomu wód gruntowych ok. 2,85 m poniżej poziomu terenu. Lokalizację piezometrów pokazano na rys. nr 2 i Przyjęte w projekcie rozwiązania techniczne. Po analizie ekspertyzy proponujemy następujący zakres prac: a) projektowanych (objętych niniejszym opracowaniem): 1. odwodnienie opaskowe w części podpiwniczonej budynku, 2. odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji deszczowej, 3. osuszenie ścian oraz izolacja fundamentów i ścian zewnętrznych części podpiwniczonej budynku. b) konserwacyjnych: 1. oczyszczenie istniejącej kanalizacji deszczowej, 2. oczyszczenie rynien i przejrzenie stanu rur spustowych (wymiana popękanych rur spustowych na nowe),

13 Poniżej w ramach niniejszego opracowania przedstawiono projekty: odwodnienia i izolacji budynku. Strona Odwodnienie opaskowe w postaci drenażu przyściennego części podpiwniczonej budynku Zaprojektowano drenaż przyścienny zewnętrzny u podstawy trzech ścian fundamentu piwnicy. Odwodnienie fundamentu podpiwniczenia w newralgicznej strefie do rzędnej 98,94 m npm z odprowadzeniem wód drenażowych ze spadkiem 0,4%-0,5% do projektowanej pompowni wód drenażowych (Ppwd) usytuowanej na narożniku budynku patrz rys. nr2. Rzędne ułożenia przewodów drenarskich podane na rysunkach nawiązane są do podanych w projekcie konstrukcyjnym budynku rzędnych posadowienia ław fundamentowych. W przypadku wykonania odkrywek fundamentów i rzędnych innych niż przyjęte w projekcie należy dokonać odpowiedniej korekty rzędnych drenażu. Układ kanalizacyjny i parametry profilu pokazano na rys.4. Usytuowanie drenażu umożliwia przeprowadzenie prac remontowych ścian zewnętrznych fundamentu w trakcie prac drenażowych. Zakres prac remontowych opisano w rozdziale Obliczenia podstawowych parametrów rurociągu. Obliczenia rurociągu odwodnieniowego drenażu ułożonego w warstwie wodonośnej załączone do egzemplarza archiwalnego. Dane wyjściowe do obliczeń są następujące: 0,00=101,94 - zero budynku 99,02 - poziom piwnic 101,80 - rzędna terenu 99,67 - poziom wody gruntowej 98,94 - poziom wody po odwodnieniu

14 Strona 14 Wyniku obliczeń w projekcie przewidziano wykonanie drenażu z rur karbowanych PVC Dz126mm (Dw113mm). Poniżej podstawowe parametry rurociągu: Wielkość otworu w rurze 1,5 x 5 mm, powierzchnia wlotu 24,5 cm 2 /mb rury, SN 5 kn/m Studzienki drenarskie z osadnikami do przechwytywania piasku niesionego przez wody drenażowe z PP lub PE Ø Przepompownia wód drenażowych Ø800 przetłoczenie wód drenażowych do studzienki kanalizacji deszczowej. Projektuje się przepompownię wód gruntowych firmy Meprozet Brzeg z pompą zatapialną typu NURT 50 PZM 0.75/SZ-2 lub inną o podobnych parametrach technicznych: Nominalne parametry pompy -Q = 3,67 l/s - H = 8 m - P 1 = 0,75 kw, 400 V, Konstrukcja przepompowni studzienka z polimerobetonu DN800 z włazem żeliwnym klasy B-125. W komplecie dostawy przepompowni znajduje się zewnętrzna szafka zasilająco-sterownicza. Podpięcie zasilania do pompy trójfazowej możliwe jest z pomieszczenia magazynu Wykopy przy odsłanianiu fundamentów budynku należy prowadzić ręcznie, etapami z uwagi na bezpieczeństwo obiektu podczas prac drenażowych i remontowych. Etapowanie należy ściśle określić w trakcie budowy w ramach nadzoru autorskiego. Końcową część drenażu w rejonie studzienki Sdr4 oraz przepompowni wód drenażowych

15 Strona 15 Ppwd należy prowadzić w wykopie o dwustronnym szalowaniu. Wykopy przy ścianach budynku robić odcinkami nie dłuższymi niż 2 m. Uwaga. Należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem wskutek robót istniejący piezometr P-2 w rejonie studni Sdr Podłoże rury PVC winna stanowić ława piaskowa z piasku grubo-, średnio lub drobnoziarnistego, zmieszanego, bez frakcji pylastych, o wielkości ziaren do 20 mm. Grubość warstwy ławy piaskowej 0,2m Obsypkę rury przewidziano do stropu glin piaszczystych za pomocą materiału sypkiego takiego jak: żwir, tłuczeń, piasek lub mieszanina piasku i żwiru. Zagęszczenie obsypki min. 85% ZPPr (zmodyfikowana próba Proctora). Osypka zagęszczana warstwami o grubości cm Zasypka z materiału rodzimego w tej strefie: piasek, materiał nasypowy, humus Należy odtworzyć powierzchnię terenu: trawnik, kostkę brukową w otoczeniu budynku zniszczone podczas budowy drenażu Realizację prac prowadzić zgodnie z niniejszym projektem, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych oraz instrukcją producenta rur Odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji deszczowej Projekt odprowadzenie wód deszczowych W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Wodociągi Płock.

16 Strona 16 Odprowadzenie tymczasowe wód deszczowych do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Misjonarskiej poprzez wpięcie się w trójnik na wysokości bramy wjazdowej w Szkole oraz docelowo odprowadzenie wód deszczowych do nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej w ramach opracowania projektowego Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum Płocka. Kanalizacja deszczowa została zaprojektowana w sposób umożliwiający najmniejszą przebudowę kanalizacji, w zależności od tego kiedy zostanie wykonana kanalizacja deszczowa w ulicy Misjonarskiej. Układ kanalizacyjny i parametry profilu pokazano na rys.4,5. Po wykonaniu kanalizacji deszczowej należy odtworzyć nawierzchnie do stanu pierwotnego, a nawierzchnię jezdni ul. Misjonarskiej odtworzyć dla kategorii ruchu KR3 oraz zgodnie z Instrukcją na odtworzenie nawierzchni w obrębie pasa drogowego wprowadzoną zarządzeniem Nr 610/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 2011r Rurociągi kanalizacji deszczowej Projektowany kolektor deszczowy wykonać z rur kanalizacyjnych GRP (z termoutwardzalnego tworzywa sztucznego na bazie żywic poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym) o sztywności nominalnej SN 10000N/m 2. Przyłącza wpustów podrynnowych z osadnikami przyłączać za pomocą rur PVC Dn110. Odwodnienie liniowe klasy C250 przyłączyć za pomocą rur PVC. Połączenia kanalizacji deszczowej należy wykonać jako szczelne Studnie kanalizacji deszczowej Studzienki deszczowe z osadnikami do przechwytywania piasku niesionego przez wody deszczowe z PP lub PE Ø425, końcowe studnie za przepompownią wód drenażowych Sd3,Sd7 oraz Sd8 z kręgów żelbetowych DN1200. Włazy kanałowe klasy B-125.

17 Strona 17 Elementy betonowe zabezpieczyć przeciwwilgociowo poprzez dwukrotne pomalowanie Abizolem R+P. Studnia Sd5 na patio wyposażona w kratę wlotową. Uwaga. Należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem wskutek robót istniejący piezometr P-1 w rejonie studni Sd Regulator przepływu wód deszczowych. Z uwagi na możliwy falowy charakter spływu wód opadowych z terenu zlewni powodujący chwilowe przeciążenia hydrauliczne istniejącej kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Misjonarskiej należy zastosować regulator przepływu wód deszczowych w postaci stożka działającego na zasadzie wiru hydraulicznego w kinecie studni Sd8. Regulator należy zamontować w kinecie ostatniej studni z wykonanym spływem w formie litery S przed wylotem do kanalizacji ogólnospławnej. Regulator przepływu ma zapewnić maksymalny przepływ wód deszczowych w ilości 10 l/s do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej (wg. wytycznych Wodociągów Płockich) Zbiornik retencyjny W związku z wyliczoną ilością wód opadowych i drenażowych ze zlewni szkoły oraz możliwością odbioru wód przez kanalizację ogólnospławną niezbędne jest zastosowanie zbiornika retencyjnego umożliwiającego gromadzenie wód deszczowych do momentu umożliwienia odpływu do kanalizacji. Zaprojektowano zbiornik retencyjny o objętości 12m 3. Wykonany z modułów zapewniających retencję. Zbiornik należy wyposażyć w odpowietrzenie oraz inspekcję. Do budowy zbiornika należy użyć geomembrany (folii hydroizolacyjnej) z HDPE, PP lub PVC o grubości min. 1,5mm. Posadowić zgodnie z zaleceniami producenta Realizację prac prowadzić zgodnie z niniejszym projektem, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych oraz instrukcją producenta rur.

18 Strona Izolacja fundamentów i ścian zewnętrznych podpiwniczonej części budynku. Izolacja fundamentów i ścian zewnętrznych podpiwniczonej części budynku. Izolację fundamentów i części podpiwniczonej należy naprawić w trakcie prac drenażowych. Naprawa izolacji przeciwwilgociowej pionowej wiąże się z koniecznością odsłonięcia fundamentów. Należy pamiętać, że nie wolno odkopywać całych ścian, lecz trzeba robić to odcinkami nie dłuższymi niż 2 m, z pozostawieniem nienaruszonego gruntu pomiędzy nimi. Do wykonywania następnych wykopów można przystąpić dopiero po zasypaniu poprzednich i zagęszczeniu zasypki. Uwaga! Odkopanie dłuższego odcinka grozi wypieraniem gruntu spod fundamentów, a w konsekwencji - nierównomiernym osiadaniem budynku. W wyniku tego może dojść do zarysowania, a nawet zawalenia się ściany albo wręcz całego budynku! Technologia naprawcza Przewidywana ideowa technologia naprawcza: - od strony zewnętrznej ścian odsłonięcie etapami ścian fundamentowych, - wykonanie iniekcji ciśnieniowej wraz z zaślepieniem otworów, - zastosowanie emulsji bitumicznej jako warstwy gruntującej pod uszczelniające powłoki bitumiczne modyfikowane tworzywem sztucznym przeznaczonej na podłoża wilgotne (np. Eurolan 3K), - zastosowanie elastycznej, modyfikowanej polimerami grubowarstwowej masy uszczelniającej (np. Superflex 10), - ułożenie folii kubełkowej służącej przeciwwilgociowej izolacji ścian fundamentowych, tworzy idealną barierę przeciwwilgociową, zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechnicznymi oraz stanowi idealny drenaż i wentylację dla pionowych ścian fundamentowych,

19 - w celu osuszenia ścian należy zamontować kratki wentylacyjne w ścianie elewacyjnej poniżej stropu piwnicy oraz rury nawiewne. Strona Proponowane i stosowane w Polce materiały firm: - Deitermann, Sika, Carmen, Pusz, Remmers, Icopal, MC-Bauchemie. W kosztorysowanym przypadku przyjęto materiały firmy Deitermann Przykładowy przedmiar i nakłady rzeczowe przedstawiono w kosztorysie nakładczym. 10. Uwagi ogólne przy realizacji projektu W sprawach projektowych, budzących wątpliwości Wykonawcy, należy zwrócić się do projektanta Inwestor zobowiązany jest zapewnić nadzór techniczny autorski i inwestorski nad realizowanym zadaniem. 11. Dane do kosztorysowania Odwodnienie opaskowe w postaci drenażu przyściennego Przygotowanie podłoża: - demontaż zabudowy okien piwnicznych zagłębionych w gruncie (cegła) Geometria usuwanych bloków: 3,8 m 3 - rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm Podwórze 70 m 2 70m 2 x 0,08m = 5,6m 3 - rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych 16,02m ,62m 2 = 27,64m 2 x 0,07m = 1,94m 3 - rozebranie ogrodzenia na odcinku 12,38 m wysokości 1,8m

20 Wykonanie wykopów. Nr umowy / Pkt prel Średnia głębokość wykopu od poziomu terenu: 3,40 + 4,28 + 3,68 + 3,67 = 3,76m 4 Parametry wykopu: głębokość 3,76-0,08 = 3,68 m szerokość 1,0 m długość 70 m Sumaryczna wielkość wykopu: 3,68 x 1,0 x 70 = 257,6 m 3 Partia gliny piaszczystej do wymiany: W u = 2,4 m x 70 m x 1 m = 168 m 3 Pozostała partia selektywnie do wykorzystania: W w = 257,6 168 = 89,6 m 3 Strona Szalowanie wykopów na długości 70m w tym na odc. budynku jednostronne Wykonanie ławy piaskowej pod rurociąg Ø 126 z piasku średnioziarnistego. Geometria ławy: 70m x 1m x 0,2m = 14m Ułożenie rurociągu z rur PVC Średnica rur Ø 126, sumaryczna długość rurociągu 70 m w odcinkach 34, 24, Montaż studzienek drenażowych Ø425 2 studnie kontrolne, 3 studnie drenarskie zbiorcze z osadnikami Odtworzenie powierzchni terenu wzdłuż wykonanego drenażu dł. 70m Wykonanie kanalizacji deszczowej Przygotowanie podłoża: - rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm Podwórze 325 m 2 oraz patio 88 m 2 413m 2 x 0,08m = 33,04m 3 - rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych 6m 2 x 0,07m = 0,42m Wykonanie wykopów. Średnia głębokość wykopu od poziomu terenu: 2,12 + 2,16 + 2,53 + 2,44 + 1,56 + 1,79 + 1,84 + 2,48 + 2,11 = 2,12m 9

21 Parametry wykopu: głębokość 2,12-0,08 = 2,04 m szerokość 1,0 m długość 141 m Sumaryczna wielkość wykopu: 2,04 x 1,0 x 141 = 288 m 3 Strona Szalowanie wykopów na długości 141m Wykonanie ławy piaskowej pod rurociągi GRP oraz rury z PVC z piasku średnioziarnistego. Geometria ławy: 141m x 1m x 0,2m = 28,2m Ułożenie rurociągu z rur GRP oraz PVC Kanalizacja deszczowa Odcinek Średnica Długość L Ø [mm] [m] Uwagi Wp1 Sd ,6 PVC Wp2 Sd ,5 PVC Odwodnienie liniowe Sd ,9 PVC Sd3 zb. ret ,6 PVC Wp8, Wp9 Sd ,2 PVC Wp7, Wp10 Sd ,0 PVC Wp3, Wp4, Wp5 Sd ,5 PVC Wp6 Sd ,9 PVC Odwodnienie liniowe Sd ,3 PVC zb. ret. Sd ,3 PVC Odwodnienie liniowe Sd ,2 PVC Sd1 Sd ,7 GRP Sd2 Sd ,9 GRP Sd4 Sd ,0 GRP Sd5 Sd ,2 GRP Na odc. 7,5m wewnątrz piwnicy budynku Na odc. 7,6m przewiert pod budynkiem; 3 x przejście przez ścianę budynku Sd6 zb. ret ,2 GRP Sd7 Sd ,0 GRP Sd8 istn. k. sanit ,8 regulator przepływu w studni Sd8 (10 l/s) Odwodnienie liniowe łącznie 61,0 kl.c250 Łącznie 185,8

22 Montaż studzienek Nr umowy / Pkt prel Strona 22 Studnia Średnica Ø [m] Uwagi Sd1, Sd2, Sd4, Sd5, Sd6 0,425 PE lub PP Sd3, Sd7, Sd8 1,20 studnie żelbetowe Ppwd 0,80 Zbiornik retencyjny 1,80 x 12,0 Skrzynki retencyjne np. Wavin Q-Bic, - 30szt. geomembrana gr. 2mm 70m 2 2 x wlot 1 x wylot Odtworzenie powierzchni terenu wzdłuż wykonanego odwodnienia liniowego dł. 141m Izolacja fundamentów i ścian zewnętrznych podpiwniczonej części budynku Ocena stanu powierzchni ścian i fundamentów wymagających remontu przeprowadzona zostanie podczas prac drenażowych przy udziale projektanta, Inwestora i Wykonawcy. Podczas niniejszych prac projektowych zrezygnowano z wyrywkowych odkrywek badawczych do spodu fundamentu, kłopotliwych a nie oddających faktycznego stanu sytuacji. Do celów kosztorysowych przyjęto zakres prac w oparciu o przeprowadzone obserwacje stanu ścian wewnątrz budynku Remontowane powierzchnie ścian. Całkowita powierzchnia zewnętrzna ścian budynku segmentu A : POWIERZCHNIA (m 2 ) od spodu fundamentu od stropu glin do Σ do stropu glin poziomu terenu Ściana północna 47,84 38,28 86,12 Ściana zachodnia 51,27 54,29 105,56 Ściana wschodnia 23,50 18,80 42,30 Σ 233,98 Wykonanie izolacji poziomej budynku za pomocą iniekcji.

23 Strona 23 Zastosowanie niskolepkiego preparatu zdolnego do spenetrowania muru oraz zaprawy spoinującej. Materiał wprowadzany iniekcyjnie w ścianę aby wykonać przesłonę poziomą. Pakery w 2 rzędach mijankowo. Wykonanie izolacji pionowej budynku. Właściwe wykonanie izolacji pionowej należy wykonać po stwierdzeniu stanu istniejącej izolacji pionowej ścian. Ideowo należy zastosować emulsję bitumiczną stosowaną jako warstwy gruntującej pod uszczelniające powłoki bitumiczne modyfikowane tworzywem sztucznym przeznaczonej na podłoże wilgotne. Następnie należy wykonać warstwę elastycznej, modyfikowanej polimerami grubowarstwowej masy uszczelniającej. Przed uszkodzeniami mechanicznymi należy zabezpieczyć ścianę folią kubełkową. W ścianie elewacyjnej należy wykonać kratki wentylacyjne umożliwiające osuszenie ściany. Kratki wentylacyjne należy wykonać w odległości około 3 m od siebie i na wysokości poniżej stropu piwnicy. Nawiew w postaci rury cynkowanej ogniowo i lakierowanej proszkowo 2, Kosztorys nakładczy w oddzielnej teczce.

24 Strona 24 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Kanalizacja deszczowa i drenaż opaskowy ul. Kolegialna 23, Płock Działki 790,793/1,922 Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji odwodnienia terenu Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Autor Data:

25 Strona Zakres robót i kolejność realizacji poszczególnych prac - rozbieranie nawierzchni z kostki brukowej, - wykonywanie wykopów liniowych wzdłuż budynku oraz pod kanalizację deszczową, - wykonanie iniekcji ciśnieniowej, - wykonanie kratek wentylacyjnych i rurek nawiewnych - wykonanie izolacji pionowej na ścianach i fundamentach budynku, - wykonanie drenażu, - podłączenie pompy w przepompowni, - wykonanie montażu zbiornika retencyjnego, - ułożenie rur kanalizacji deszczowej, - zasypanie wykopu, zagęszczenie gruntu, - ułożenie odwodnienia liniowego, - ułożenie kostki brukowej. 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych - budynki segment A - budynki - segment B - budynek internatu

26 Strona Elementy zagospodarowania działki lub terenu mogące stwarzać zagrożenie Bezpieczeństwa i zdrowia Ewentualne oddziaływanie planowanej inwestycji na otoczenie zamyka się w granicy działki (budynku), do których zleceniodawca posiada tytuł prawny. 4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót. Prace budowlane będą prowadzone w trakcie funkcjonowania budynków. Zagrożenie mogą stanowić głębokie wykopy, należy je dokładnie zabezpieczyć oraz ułożyć kładki dla pieszych. 5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót - przy pracach budowlano-montażowych mogą być zatrudnieni wyłącznie Pracownicy, którzy posiadają kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska oraz, którzy uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy, - wszyscy pracownicy przed przystąpieniem do pracy powinni zostać przeszkoleni w zakresie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a pracownicy przeznaczeni do prac specjalnych lub niebezpiecznych powinni dodatkowo przejść szkolenia specjalistyczne, - pracodawca powinien zapewnić instruktaż pracowników, uwzględniający specyfikę robót, obejmujący w szczególności imienny podział prac, kolejność wykonywania zadań oraz wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach, - pracodawca jest obowiązany poinformować pracowników o właściwościach fizycznych, chemicznych i biologicznych stosowanych przy pracy materiałów, półfabrykatów i wyrobów gotowych oraz o stopniu ich szkodliwości dla

27 Strona 27 zdrowia, a także o sposobach ich bezpiecznego stosowania oraz postępowania z nimi w sytuacjach awaryjnych. 6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń - wszystkie roboty powinny być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje i prowadzone pod bezpośrednim nadzorem uprawnionych, wyznaczonych w tym celu osób, - przed rozpoczęciem robót pracodawca, u którego mają być prowadzone roboty i osoba kierująca robotami powinni ustalić w podpisanym protokole szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy z podziałem obowiązków w tym zakresie, - rusztowania i szalunki powinny spełniać wymagania określone odpowiednio w odrębnych przepisach i Polskich Normach, - należy zabezpieczyć wykopy przed zalaniem w czasie deszczu, albo zastosować system odwodnienia, - pracownicy i inne osoby przebywające na budowie powinni stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej, - pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników, obsługi maszyn i urządzeń technicznych, postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia lub niebezpiecznymi oraz udzielania pierwszej pomocy. Instrukcje te powinny odpowiednio określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej

28 Strona 28 pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. - pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku, uwzględniający rodzaj i nasilenie występujących zagrożeń oraz środki udzielania pierwszej pomocy, - organizacja robót budowlanych powinna zapewnić bezkolizyjne funkcjonowanie budowy i użytkowanie obiektu.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Przebudowa drenażu opaskowego i montaż izolacji wodoodpornej na ścianach garażu podziemnego, podłączenie drenażu opaskowego do istniejącej kanalizacji deszczowej, wybudowanie

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 PROJEKT WYKONAWCZY

Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 PROJEKT WYKONAWCZY ISO 9001:2000 Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 TELEFONY : tel/fax : 3416734 CENTRALA tel. : 34 16 925 tel/fax :

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY.

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. BUDOGRAF PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. 04-807 Warszawa ul. Sobierajska 31 tel/fax. (022)6157990 konto: BRE Bank SA 20114020040000340237821691 email: budograf@op.pl UPROSZCZONA DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych:

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: A. planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk ADRES: Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: obręb:7 Majdy Oznaczonej jako

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania.

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. MIEJSKIE SIECI, URZĄDZENIA I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. Wrzesień 2010 r. Wydawca: Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY. C Z Ę Ś Ć O P I S O W A.. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubatura, zestawienie

Bardziej szczegółowo

T-1 1 : 500 T-2 1 : 25 T-3

T-1 1 : 500 T-2 1 : 25 T-3 Spis rysunków T-1 Plan sytuacyjno-wysokościowy zagospodarowania terenu 1 : 500 T-2 Wylot kanalizacji deszczowej do potoku 1 : 25 T-3 Profil kanału deszczowego 1 : 100/500 Opis techniczny 1. Część ogólna.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY UL. MAŁACHOWSKIEGO 3/2 80-262 GDAŃSK TEL 514 456 283, FAX. 058 717 56 70 W.TYSZKIEWICZ@AREAPROJEKT.PL PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA INWESTYCJI PN. REMONT PUNKTU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW OD CUDZOZIEMCÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zakład Inwestycji Miejskich sc Paweł Orleański, Magdalena Orleańska-Ordyniak Al. Powstańców Wielkopolskich 20 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 NIP: 622-10-09-267 REGON:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Konstytucji 3-go Maja 19 05-250 Radzymin tel.: 048 22 786 53 96 fax: 048 22 786 50 49 e-mail: wodociagi@radzymin.pl

Bardziej szczegółowo

P.1 POSADZKI... 37 P.2 ŚCIANY... 38 P.3 BALUSTRADY I OBRÓBKI BLACHARSKIE... 38

P.1 POSADZKI... 37 P.2 ŚCIANY... 38 P.3 BALUSTRADY I OBRÓBKI BLACHARSKIE... 38 A SPIS TREŚCI A SPIS TREŚCI... 1 B WYKAZ OPRACOWAŃ WIELOBRANŻOWEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO... 3 C OŚWIADCZENIA, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I ZAŚWIADCZENIA... 4 C.1 KOPIE NADANIA UPRAWNIEŃ PROJEKTOWYCH... 4 C.2

Bardziej szczegółowo

Wykaz Projektantów i Sprawdzających znajduje się na drugiej stronie. Spis zawartości niniejszej dokumentacji znajduje się na trzeciej stronie.

Wykaz Projektantów i Sprawdzających znajduje się na drugiej stronie. Spis zawartości niniejszej dokumentacji znajduje się na trzeciej stronie. Wykonawca: Inwestor: sp. z o.o. MIEJSKI ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z o.o. w Kędzierzynie - Koźlu 40-0 Katowice, ul. Węglowa 7 tel (0 32) 3-36-70, fax (0 32) 3-36-7 NIP 634-0-2-696 47-200 Kędzierzyn

Bardziej szczegółowo

MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO BRZOZOWSKI GRABOWIECKI ARCHITEKCI SP. Z O.O PROJEKT WYKONAWCZY 2 INSTALACJE SANITARNE S - SANITARNA

MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO BRZOZOWSKI GRABOWIECKI ARCHITEKCI SP. Z O.O PROJEKT WYKONAWCZY 2 INSTALACJE SANITARNE S - SANITARNA PROJEKT: PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY, PRZEBUDOWY ORAZ ROZBIÓRKI PRZYŁĄCZY, ODCINKÓW SIECI ORAZ INSTALACJI ZEWNĘTRZNYCH W OTOCZENIU KAPONIERY ORAZ BATERII BARKOWEJ NA POTRZEBY MUZEUM KATYŃSKIEGO - ODDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRAGA sp. z o.o. ul. Szczuczyńska 8/2 03-943 Warszawa. Zespół projektowy: arch. Karolina Tunajek arch. Marcin Garbacki arch.

PROJEKT PRAGA sp. z o.o. ul. Szczuczyńska 8/2 03-943 Warszawa. Zespół projektowy: arch. Karolina Tunajek arch. Marcin Garbacki arch. PROJEKT PROJEKT WYKONAWCZY ZADASZENIA DZIEDZIŃCA ZAMKOWEGO MUZEUM W BIELSKU-BIAŁEJ - ZAMEK SUŁKOWSKICH Działka nr ew. 200 obręb 0002 Bielsko Miasto ul. Wzgórze 16 43-300 Bielsko-Biała Kod CPV 45100000-8:

Bardziej szczegółowo

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24

Budynek administracyjny MOSiR w Mikołowie woj. śląskie, 43-190 Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 31, działka nr 532/24 Prrzedsiiębiiorrsttwo Usłługowo Handllowe SANMED Arkadiusz Rygol 43-187 ORZESZE ul. Mikołowska 133 tel.: (032) 729 83 47 fax.: (032) 729 86 30 e-mail: sanmed@4-net.pl NIP 635-111-65-99 Regon: 277844795

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY Adnotacje urzędowe: Nazwa i adres Inwestora: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia Nazwa i adres Jednostki Projektowej: KONFIG Projektowanie i doradztwo techniczne siedziba:

Bardziej szczegółowo

C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o.

C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o. C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o. F.Nr P.7.3.2.-8 04-338 Warszawa, ul. Boremlowska 40A tel. (0

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T OŚĆ OPRA C O W A N I A

Z A W A R T OŚĆ OPRA C O W A N I A TOM III Opis Przedmiotu Zamówienia Z A W A R T OŚĆ OPRA C O W A N I A TOM I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW TOM II KONTRAKT Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Formularz Aktu Umowy Warunki ogólne kontraktu Warunki

Bardziej szczegółowo

Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin

Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin Zleceniodawca (inwestor) : Nadleśnictwo Strachocin Adres obiektu : Strachocin gmina Stronie Śląskie Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne CPV 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA przy Szkole Podstawowej w Gnojnicy Woli

PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA przy Szkole Podstawowej w Gnojnicy Woli jednostka projektowa nazwa projektu PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA przy Szkole Podstawowej w Gnojnicy Woli inwestor Gmina Ropczyce ul. Krisego 1 39-100 Ropczyce adres obiektu

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M. ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA DZIAŁ KANALIZACJI

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M. ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA DZIAŁ KANALIZACJI MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M. ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA DZIAŁ KANALIZACJI Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci kanalizacyjnych i urządzeń sieciowych WARSZAWA, SIERPIEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH budynek klubu strzeleckiego GRYF SŁUPSKI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH budynek klubu strzeleckiego GRYF SŁUPSKI 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH budynek klubu strzeleckiego GRYF SŁUPSKI Zleceniodawca: Klub Strzelecki Gryf Słupski ul. Zamiejska 30 76-200 Słupsk SPECYFIKACJA DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

Zamierzenie budowlane: Obiekt: Stadium: Powiat: BranŜa: Inwestor: KANALIZACJA DESZCZOWA PROJEKT BUDOWLANY STASZÓW INSTALACYJNA

Zamierzenie budowlane: Obiekt: Stadium: Powiat: BranŜa: Inwestor: KANALIZACJA DESZCZOWA PROJEKT BUDOWLANY STASZÓW INSTALACYJNA EGZ.. NR 6 PROJEKT BUDOWLANY Część 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Zamierzenie budowlane: BUDOWA OCZYSZCZALNII WÓD DESZCZOWYCH NA WYLOCIIE KOLEKTORA DESZCZOWEGO DN 440000 PRZY UL. ZRĘBIIŃSKIIEJJ W POŁAŃCU..

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. dla inwestycji pn.: Projekt wykonawczy zamienny kanalizacji sanitarnej Ściernie ETAP II

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. dla inwestycji pn.: Projekt wykonawczy zamienny kanalizacji sanitarnej Ściernie ETAP II SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla inwestycji pn.: Projekt wykonawczy zamienny kanalizacji sanitarnej Ściernie ETAP II KODY ROBÓT BUDOWLANYCH: CPV: 45111200-0 Roboty zakresie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA...

PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA... SPIS TREŚCI I. Część opisowa 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA... 7 1.1. Przedmiot opracowania... 7 1.2. Podstawa opracowania... 7 1.3. Zakres opracowania... 8 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 8

Bardziej szczegółowo