techn. Karol Caliński mgr inż. Dorota Stawska mgr inż. Andrzej Markiewicz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "techn. Karol Caliński mgr inż. Dorota Stawska mgr inż. Andrzej Markiewicz"

Transkrypt

1 Nr umowy PW-517 Nr archiwalny 6791/12 Pkt prel. Stadium PB+PW WARSZAWA Biuro Regionalne we WŁOCŁAWKU Biuro Regionalne w SOSNOWCU INWESTYCJA ZAGADNIENIE KOD CPV DHV HYDROPROJEKT Sp. z o.o., ul. Dubois 9, Warszawa, tel. centr , sekr , Fax , ul. Płocka 169, Włocławek, tel./fax , al. Mireckiego 22, Sosnowiec, tel./fax , Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji odwodnienia terenu Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Adres inwestycji: ul. Kolegialna 23, Płock Roboty budowlane w zakresie odprowadzania ścieków CZĘŚĆ TOM SKŁADNIK OPRACOWANIA KANALIZACJA DESZCZOWA I DRENAŻ OPASKOWY Działki 790,793/1, 922 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Imię i nazwisko, uprawnienia Data Podpis PROJEKTANCI techn. Karol Caliński upr. bud. specj. sanitarnej 469/74/Bg mgr inż. Dorota Stawska mgr inż. Bogumił Nawrocki KOSZTORYSANT SPRAWDZIŁ WERYFIKOWAŁ KLAUZULA NR... mgr inż. Andrzej Markiewicz upr. bud. specj. instalacyjnej POM/0169/PWOS/ KIEROWNIK PRACOWNI mgr inż. Krzysztof Polak GENERALNY PROJEKTANT BIURO KIERUJĄCE ZLECENIODAWCA INWESTOR Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. K. Szymanowskiego ul. Kolegialna 23, Płock HYDROPROJEKT Sp. z o.o. oświadcza, że niniejsza praca projektowa jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i zostaje wydana jako kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią własność HYDROPROJEKTU Sp. z o.o. i mogą być stosowane, powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia Zarządu Spółki z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych NR EGZ. 9

2 Strona 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA A. Opis techniczny. 1. Temat zadania Podstawa opracowania Zakres opracowania Materiały i dane wyjściowe Krótka informacja o obiekcie Warunki gruntowo-wodne Stan istniejący kanalizacji Określenie przyczyn pojawienia się wycieków wody na ścianach i posadzkach budynku Przyjęte w projekcie rozwiązania techniczne Odwodnienie opaskowe w postaci drenażu przyściennego części podpiwniczonej budynku Odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji deszczowej Izolacja fundamentów i ścian zewnętrznych podpiwniczonej części budynku Uwagi ogólne przy realizacji projektu Dane do kosztorysowania Odwodnienie opaskowe w postaci drenażu przyściennego Wykonanie kanalizacji deszczowej Izolacja fundamentów i ścian zewnętrznych podpiwniczonej części budynku Kosztorys nakładczy w oddzielnej teczce B. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia...24 II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Plan orientacyjny Skala 1: Plan zagospodarowania terenu Skala 1: Plan zagospodarowania terenu Skala 1: Profil podłużny drenażu i kanalizacji deszczowej Skala 1:100/ Profil podłużny drenażu i kanalizacji deszczowej Skala 1:100/ Przepompownia wód drenażowych Skala 1: Studzienki kanalizacyjne Skala 1:

3 Strona 3 8. Schemat montażu rury osłonowej na kablu Skala 1: Wentylacja ściany trójwarstwowej Skala 1: C. Załączniki do części opisowej. 1. Protokół uzgodnienia ZUDP Opinia nr WGD-I-ZU EP z dn Mapa ZUD Warunki techniczne na budowę kanalizacji deszczowej w dn wydane przez Wodociągi Płockie Ekspertyza dotycząca ustalenia przyczyn podtapiania budynku Filharmonii w Płocku opracowana przez Biuro Konsultacyjne Inżynieria Środowiska s.c. dr inż. Grzegorz Jędryka i S-ka Wypis z rejestru gruntu Oświadczenie projektanta i sprawdzającego Uprawnienia budowlane oraz zaświadczenia o przynależności do izby Decyzja nr 267/12 z dnia o numerze MZD-DT BS zezwalająca na lokalizację urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym ulicy Misjonarskiej przyłącze kanalizacji deszczowej Uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego przyłącza kanalizacji deszczowej w pasie drogowym pismo o nr MZD-DI DT z dnia Decyzja o warunkach zabudowy pismo o nr WRM-II RW MM z dnia 27 marca 2013 roku Dokumentacja badań podłoża gruntowego z projektem geotechnicznym oraz opinią geotechniczną..74

4 OPIS TECHNICZNY Strona 4 1. Temat zadania. Opracowanie i uzgodnienie projektu budowlano - wykonawczego wraz z przedmiarami na zadanie p.n. Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji odwodnienia terenu Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im K.Szymanowskiego w Płocku ul. Kolegialna Podstawa opracowania. Umowa z Szkołą Muzyczną I i II st. im. Karola Szymanowskiego, reprezentowaną przez Dyrektora Mikołaja Burakowskiego z dn Zakres opracowania. - odwodnienia opaskowego w postaci drenażu przyściennego części podpiwniczonej budynku oraz kanalizacji deszczowej, - technologia prac remontowych ścian zewnętrznych części obiektu j.w., - przedmiary i kosztorys nakładczy w osobnym zeszycie, - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w osobnym zeszycie. 4. Materiały i dane wyjściowe. [4.1.] Ekspertyza dotycząca ustalenia przyczyn podtapiania budynku Filharmonii w Płocku opracowana przez Biuro Konsultacyjne Inżynieria Środowiska s.c. dr inż. Grzegorz Jędryka i S-ka. [4.2.] Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 do celów projektowych. [4.3.] Warunki techniczne na budowę kanalizacji deszczowej wydane przez Wodociągi Płockie, pismo TT/10/2212/2012 w dn zał. 3 [4.4.] Dokumentacja techniczna Państwowej Szkoły Muzycznej.

5 Projekt budowlany modernizacji i rozbudowy Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. K. Szymanowskiego w Płocku architektura październik 1998r. Projekt budowlany Projekt zamienny architektura marzec 2002r. Strona 5 Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Państwowej Szkoły Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Płocku przy ul. Kolegialnej 23 z grudnia 2006r. [4.5.] Wizje lokalne i uzupełniające prace inwentaryzacyjne. [4.6.] Literatura techniczna, materiały i katalog firm. 5. Krótka informacja o obiekcie. Działka szkoły jest prostokątna o wymiarach 42x60m. Położona jest w narożniku ulic Kolegialnej i Misjonarskiej w Płocku. Południową i wschodnią granicę działki stanowią ulice Kolegialna i Misjonarska. W północnej części znajdują się budynki jednorodzinne, natomiast w zachodniej budynek banku WBK S.A. Rzędne terenu wynoszą od ok. 101,33 od strony ul. Misjonarskiej do ok. 102,30 przy ścianie budynku Sali koncertowej od strony zachodniej. Wewnątrz zabudowy usytuowano patio dziedziniec wewnętrzny dostępny z barku sali koncertowej i hallu szkolnego na parterze. Obiekt poddawany modernizacji i rozbudowie. Obiekt składa się z dwóch części: starej, która nie posiada kondygnacji podziemnej oraz nowodobudowanej, która posiada kondygnacje podziemną. W kondygnacji tej znajdują się szatnie oraz garderoby. W trakcie wizji lokalnej stwierdzono, że pomieszczenia te są zalewane przez wodę gruntową. 6. Warunki gruntowo-wodne. Badania zostały przeprowadzone przez Biuro Konsultacyjne Inżynieria Środowiska s.c. dr inż. Grzegorz Jędryka i S-ka wg. oddzielnego opracowania [4.1.]. Na podstawie wykonanych badań terenowych stwierdzono, że w podłożu zalegają od powierzchni terenu do głębokości około 1,6m grunty nasypowe (głównie grunty piaszczyste

6 Strona 6 niespoiste z piaskami gliniastymi i częściami organicznymi). Warstwa ta podścielona jest gliną piaszczystą w stanie plastycznym lub miękkoplastycznym. W trakcie wierceń nawiercono zwierciadła wody gruntowej na głębokości 2,5m ppt w jednym z otworów wiertniczych oraz 2,85m ppt w drugim otworze. Pomiary prowadzone były w okresie występowania intensywnych opadów deszczu w dniach 9 i r. 7. Stan istniejący kanalizacji. W związku z częstymi rozbudowami obiektów Państwowej Szkoły Muzycznej kanalizacja deszczowa nie jest uporządkowana. Na planie sytuacyjnym pokazano poszczególne budynki Państwowej Szkoły Muzycznej. Rury spustowe odprowadzają wodę deszczową na teren utwardzony lub są wprowadzone poniżej posadzki (brak dokumentacji określającej przyłączenie kanalizacji deszczowej do studni), co może skutkować podwyższonym poziomem wód gruntowych. Rury spustowe od strony ulicy Kolegialnej odprowadzają wodę do korytek odpływowych w stronę ulicy, ze względu na brak konserwacji odwodnienia liniowego woda deszczowa ma utrudniony odpływ, sytuację pokazano na zdjęciu nr 1. Zdjęcie nr 1. Odprowadzenie wody deszczowej ulica Kolegialna, rura spustowa od strony banku

7 Strona 7 Wody opadowe od strony ulicy Misjonarskiej odprowadzane są na chodnik lub poniżej chodnika (brak dokumentacji określające przyłączenie rury spustowej do kanalizacji)-zdjęcie nr 2. Zdjęcie nr 2. Odprowadzenie wody deszczowej ulica Misjonarska, połączenie budynku internatu z segmentem B Wody opadowe z podwórza szkoły od strony podwórza banku oraz wejścia do internatu odprowadzane są na kostkę brukową i dalej płyną w kierunku bramy. Woda deszczowa spływa po chodniku do wpustu kanalizacji ogólnospławnej ulicy Misjonarskiej (zdjęcie nr 3). Spowodowało to uszkodzenie ścian bramy wjazdowej. Na zdjęciach czerwoną strzałką zaznaczono kierunek odpływu wód deszczowych.

8 Strona 8 Zdjęcie nr 3. Podwórze szkoły widok w stronę ulicy Misjonarskiej Zdjęcie nr 4. Podwórze szkoły Na połączeniu budynków segmentu A i segmentu B znajduje się patio z wpustem podwórzowym. W dokumentacji brak jest informacji o odpływie wód z patio.

9 Strona 9 Zdjęcie nr 5. Podwórze szkoły - patio Z dachu nad salą koncertową oraz połowy połaci budynku zabytkowego wody deszczowe odprowadzane są do spustów deszczowych wbudowanych w konstrukcję budynku i na całej długości zabudowanych. Zdjęcie nr 6. Dach nad salą koncertową (segment A) z wpustem deszczowym Woda deszczowa nie odpływa z powierzchni dachu, a wpusty deszczowe są zanieczyszczone oraz porośnięte roślinnością.

10 Nr umowy / Pkt prel Strona 10 Zdjęcie nr 7 i 8 Wpusty deszczowe dach sali koncertowej W budynku widoczne są przecieki wody co może świadczyć o nieszczelności wykonanego odwodnienia. Zdjęcie nr 9 Sufit pod wpustem deszczowym

11 Nr umowy / Pkt prel Strona 11 Rynny w pozostałych częściach budynków Spływ wód do patio (połączenie segmentu A i B ) Rynny internatu Rynny segmentu A Rynny segmentu B

12 Strona Określenie przyczyn pojawienia się wycieków wody na ścianach i posadzkach budynku Według Ekspertyzy dotyczącej ustalania przyczyn podtapiania budynku Filharmonii w Płocku głównym źródłem podtapiania piwnic jest woda podziemna zalegająca okresowo po opadach w warstwie gliny piaszczystej na głębokości od 2,85 do 2,26m ppt. Po wykonaniu wizji lokalnej można stwierdzić że brak odpowiedniego odprowadzenia wód deszczowych wraz z wysokim poziomem wód gruntowych doprowadziły do przesiąkania wody na ścianach i posadzkach piwnicy. Brak odprowadzenia wód deszczowych z rur spustowych lub wprowadzenie rur do ziemi powoduje że woda deszczowa wsiąka w powierzchnie i niszczy konstrukcję ścian. Pomiary w założonych piezometrach wykazują utrzymywanie się wysokiego poziomu wód gruntowych ok. 2,85 m poniżej poziomu terenu. Lokalizację piezometrów pokazano na rys. nr 2 i Przyjęte w projekcie rozwiązania techniczne. Po analizie ekspertyzy proponujemy następujący zakres prac: a) projektowanych (objętych niniejszym opracowaniem): 1. odwodnienie opaskowe w części podpiwniczonej budynku, 2. odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji deszczowej, 3. osuszenie ścian oraz izolacja fundamentów i ścian zewnętrznych części podpiwniczonej budynku. b) konserwacyjnych: 1. oczyszczenie istniejącej kanalizacji deszczowej, 2. oczyszczenie rynien i przejrzenie stanu rur spustowych (wymiana popękanych rur spustowych na nowe),

13 Poniżej w ramach niniejszego opracowania przedstawiono projekty: odwodnienia i izolacji budynku. Strona Odwodnienie opaskowe w postaci drenażu przyściennego części podpiwniczonej budynku Zaprojektowano drenaż przyścienny zewnętrzny u podstawy trzech ścian fundamentu piwnicy. Odwodnienie fundamentu podpiwniczenia w newralgicznej strefie do rzędnej 98,94 m npm z odprowadzeniem wód drenażowych ze spadkiem 0,4%-0,5% do projektowanej pompowni wód drenażowych (Ppwd) usytuowanej na narożniku budynku patrz rys. nr2. Rzędne ułożenia przewodów drenarskich podane na rysunkach nawiązane są do podanych w projekcie konstrukcyjnym budynku rzędnych posadowienia ław fundamentowych. W przypadku wykonania odkrywek fundamentów i rzędnych innych niż przyjęte w projekcie należy dokonać odpowiedniej korekty rzędnych drenażu. Układ kanalizacyjny i parametry profilu pokazano na rys.4. Usytuowanie drenażu umożliwia przeprowadzenie prac remontowych ścian zewnętrznych fundamentu w trakcie prac drenażowych. Zakres prac remontowych opisano w rozdziale Obliczenia podstawowych parametrów rurociągu. Obliczenia rurociągu odwodnieniowego drenażu ułożonego w warstwie wodonośnej załączone do egzemplarza archiwalnego. Dane wyjściowe do obliczeń są następujące: 0,00=101,94 - zero budynku 99,02 - poziom piwnic 101,80 - rzędna terenu 99,67 - poziom wody gruntowej 98,94 - poziom wody po odwodnieniu

14 Strona 14 Wyniku obliczeń w projekcie przewidziano wykonanie drenażu z rur karbowanych PVC Dz126mm (Dw113mm). Poniżej podstawowe parametry rurociągu: Wielkość otworu w rurze 1,5 x 5 mm, powierzchnia wlotu 24,5 cm 2 /mb rury, SN 5 kn/m Studzienki drenarskie z osadnikami do przechwytywania piasku niesionego przez wody drenażowe z PP lub PE Ø Przepompownia wód drenażowych Ø800 przetłoczenie wód drenażowych do studzienki kanalizacji deszczowej. Projektuje się przepompownię wód gruntowych firmy Meprozet Brzeg z pompą zatapialną typu NURT 50 PZM 0.75/SZ-2 lub inną o podobnych parametrach technicznych: Nominalne parametry pompy -Q = 3,67 l/s - H = 8 m - P 1 = 0,75 kw, 400 V, Konstrukcja przepompowni studzienka z polimerobetonu DN800 z włazem żeliwnym klasy B-125. W komplecie dostawy przepompowni znajduje się zewnętrzna szafka zasilająco-sterownicza. Podpięcie zasilania do pompy trójfazowej możliwe jest z pomieszczenia magazynu Wykopy przy odsłanianiu fundamentów budynku należy prowadzić ręcznie, etapami z uwagi na bezpieczeństwo obiektu podczas prac drenażowych i remontowych. Etapowanie należy ściśle określić w trakcie budowy w ramach nadzoru autorskiego. Końcową część drenażu w rejonie studzienki Sdr4 oraz przepompowni wód drenażowych

15 Strona 15 Ppwd należy prowadzić w wykopie o dwustronnym szalowaniu. Wykopy przy ścianach budynku robić odcinkami nie dłuższymi niż 2 m. Uwaga. Należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem wskutek robót istniejący piezometr P-2 w rejonie studni Sdr Podłoże rury PVC winna stanowić ława piaskowa z piasku grubo-, średnio lub drobnoziarnistego, zmieszanego, bez frakcji pylastych, o wielkości ziaren do 20 mm. Grubość warstwy ławy piaskowej 0,2m Obsypkę rury przewidziano do stropu glin piaszczystych za pomocą materiału sypkiego takiego jak: żwir, tłuczeń, piasek lub mieszanina piasku i żwiru. Zagęszczenie obsypki min. 85% ZPPr (zmodyfikowana próba Proctora). Osypka zagęszczana warstwami o grubości cm Zasypka z materiału rodzimego w tej strefie: piasek, materiał nasypowy, humus Należy odtworzyć powierzchnię terenu: trawnik, kostkę brukową w otoczeniu budynku zniszczone podczas budowy drenażu Realizację prac prowadzić zgodnie z niniejszym projektem, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych oraz instrukcją producenta rur Odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji deszczowej Projekt odprowadzenie wód deszczowych W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Wodociągi Płock.

16 Strona 16 Odprowadzenie tymczasowe wód deszczowych do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Misjonarskiej poprzez wpięcie się w trójnik na wysokości bramy wjazdowej w Szkole oraz docelowo odprowadzenie wód deszczowych do nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej w ramach opracowania projektowego Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum Płocka. Kanalizacja deszczowa została zaprojektowana w sposób umożliwiający najmniejszą przebudowę kanalizacji, w zależności od tego kiedy zostanie wykonana kanalizacja deszczowa w ulicy Misjonarskiej. Układ kanalizacyjny i parametry profilu pokazano na rys.4,5. Po wykonaniu kanalizacji deszczowej należy odtworzyć nawierzchnie do stanu pierwotnego, a nawierzchnię jezdni ul. Misjonarskiej odtworzyć dla kategorii ruchu KR3 oraz zgodnie z Instrukcją na odtworzenie nawierzchni w obrębie pasa drogowego wprowadzoną zarządzeniem Nr 610/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 2011r Rurociągi kanalizacji deszczowej Projektowany kolektor deszczowy wykonać z rur kanalizacyjnych GRP (z termoutwardzalnego tworzywa sztucznego na bazie żywic poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym) o sztywności nominalnej SN 10000N/m 2. Przyłącza wpustów podrynnowych z osadnikami przyłączać za pomocą rur PVC Dn110. Odwodnienie liniowe klasy C250 przyłączyć za pomocą rur PVC. Połączenia kanalizacji deszczowej należy wykonać jako szczelne Studnie kanalizacji deszczowej Studzienki deszczowe z osadnikami do przechwytywania piasku niesionego przez wody deszczowe z PP lub PE Ø425, końcowe studnie za przepompownią wód drenażowych Sd3,Sd7 oraz Sd8 z kręgów żelbetowych DN1200. Włazy kanałowe klasy B-125.

17 Strona 17 Elementy betonowe zabezpieczyć przeciwwilgociowo poprzez dwukrotne pomalowanie Abizolem R+P. Studnia Sd5 na patio wyposażona w kratę wlotową. Uwaga. Należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem wskutek robót istniejący piezometr P-1 w rejonie studni Sd Regulator przepływu wód deszczowych. Z uwagi na możliwy falowy charakter spływu wód opadowych z terenu zlewni powodujący chwilowe przeciążenia hydrauliczne istniejącej kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Misjonarskiej należy zastosować regulator przepływu wód deszczowych w postaci stożka działającego na zasadzie wiru hydraulicznego w kinecie studni Sd8. Regulator należy zamontować w kinecie ostatniej studni z wykonanym spływem w formie litery S przed wylotem do kanalizacji ogólnospławnej. Regulator przepływu ma zapewnić maksymalny przepływ wód deszczowych w ilości 10 l/s do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej (wg. wytycznych Wodociągów Płockich) Zbiornik retencyjny W związku z wyliczoną ilością wód opadowych i drenażowych ze zlewni szkoły oraz możliwością odbioru wód przez kanalizację ogólnospławną niezbędne jest zastosowanie zbiornika retencyjnego umożliwiającego gromadzenie wód deszczowych do momentu umożliwienia odpływu do kanalizacji. Zaprojektowano zbiornik retencyjny o objętości 12m 3. Wykonany z modułów zapewniających retencję. Zbiornik należy wyposażyć w odpowietrzenie oraz inspekcję. Do budowy zbiornika należy użyć geomembrany (folii hydroizolacyjnej) z HDPE, PP lub PVC o grubości min. 1,5mm. Posadowić zgodnie z zaleceniami producenta Realizację prac prowadzić zgodnie z niniejszym projektem, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych oraz instrukcją producenta rur.

18 Strona Izolacja fundamentów i ścian zewnętrznych podpiwniczonej części budynku. Izolacja fundamentów i ścian zewnętrznych podpiwniczonej części budynku. Izolację fundamentów i części podpiwniczonej należy naprawić w trakcie prac drenażowych. Naprawa izolacji przeciwwilgociowej pionowej wiąże się z koniecznością odsłonięcia fundamentów. Należy pamiętać, że nie wolno odkopywać całych ścian, lecz trzeba robić to odcinkami nie dłuższymi niż 2 m, z pozostawieniem nienaruszonego gruntu pomiędzy nimi. Do wykonywania następnych wykopów można przystąpić dopiero po zasypaniu poprzednich i zagęszczeniu zasypki. Uwaga! Odkopanie dłuższego odcinka grozi wypieraniem gruntu spod fundamentów, a w konsekwencji - nierównomiernym osiadaniem budynku. W wyniku tego może dojść do zarysowania, a nawet zawalenia się ściany albo wręcz całego budynku! Technologia naprawcza Przewidywana ideowa technologia naprawcza: - od strony zewnętrznej ścian odsłonięcie etapami ścian fundamentowych, - wykonanie iniekcji ciśnieniowej wraz z zaślepieniem otworów, - zastosowanie emulsji bitumicznej jako warstwy gruntującej pod uszczelniające powłoki bitumiczne modyfikowane tworzywem sztucznym przeznaczonej na podłoża wilgotne (np. Eurolan 3K), - zastosowanie elastycznej, modyfikowanej polimerami grubowarstwowej masy uszczelniającej (np. Superflex 10), - ułożenie folii kubełkowej służącej przeciwwilgociowej izolacji ścian fundamentowych, tworzy idealną barierę przeciwwilgociową, zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechnicznymi oraz stanowi idealny drenaż i wentylację dla pionowych ścian fundamentowych,

19 - w celu osuszenia ścian należy zamontować kratki wentylacyjne w ścianie elewacyjnej poniżej stropu piwnicy oraz rury nawiewne. Strona Proponowane i stosowane w Polce materiały firm: - Deitermann, Sika, Carmen, Pusz, Remmers, Icopal, MC-Bauchemie. W kosztorysowanym przypadku przyjęto materiały firmy Deitermann Przykładowy przedmiar i nakłady rzeczowe przedstawiono w kosztorysie nakładczym. 10. Uwagi ogólne przy realizacji projektu W sprawach projektowych, budzących wątpliwości Wykonawcy, należy zwrócić się do projektanta Inwestor zobowiązany jest zapewnić nadzór techniczny autorski i inwestorski nad realizowanym zadaniem. 11. Dane do kosztorysowania Odwodnienie opaskowe w postaci drenażu przyściennego Przygotowanie podłoża: - demontaż zabudowy okien piwnicznych zagłębionych w gruncie (cegła) Geometria usuwanych bloków: 3,8 m 3 - rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm Podwórze 70 m 2 70m 2 x 0,08m = 5,6m 3 - rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych 16,02m ,62m 2 = 27,64m 2 x 0,07m = 1,94m 3 - rozebranie ogrodzenia na odcinku 12,38 m wysokości 1,8m

20 Wykonanie wykopów. Nr umowy / Pkt prel Średnia głębokość wykopu od poziomu terenu: 3,40 + 4,28 + 3,68 + 3,67 = 3,76m 4 Parametry wykopu: głębokość 3,76-0,08 = 3,68 m szerokość 1,0 m długość 70 m Sumaryczna wielkość wykopu: 3,68 x 1,0 x 70 = 257,6 m 3 Partia gliny piaszczystej do wymiany: W u = 2,4 m x 70 m x 1 m = 168 m 3 Pozostała partia selektywnie do wykorzystania: W w = 257,6 168 = 89,6 m 3 Strona Szalowanie wykopów na długości 70m w tym na odc. budynku jednostronne Wykonanie ławy piaskowej pod rurociąg Ø 126 z piasku średnioziarnistego. Geometria ławy: 70m x 1m x 0,2m = 14m Ułożenie rurociągu z rur PVC Średnica rur Ø 126, sumaryczna długość rurociągu 70 m w odcinkach 34, 24, Montaż studzienek drenażowych Ø425 2 studnie kontrolne, 3 studnie drenarskie zbiorcze z osadnikami Odtworzenie powierzchni terenu wzdłuż wykonanego drenażu dł. 70m Wykonanie kanalizacji deszczowej Przygotowanie podłoża: - rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm Podwórze 325 m 2 oraz patio 88 m 2 413m 2 x 0,08m = 33,04m 3 - rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych 6m 2 x 0,07m = 0,42m Wykonanie wykopów. Średnia głębokość wykopu od poziomu terenu: 2,12 + 2,16 + 2,53 + 2,44 + 1,56 + 1,79 + 1,84 + 2,48 + 2,11 = 2,12m 9

21 Parametry wykopu: głębokość 2,12-0,08 = 2,04 m szerokość 1,0 m długość 141 m Sumaryczna wielkość wykopu: 2,04 x 1,0 x 141 = 288 m 3 Strona Szalowanie wykopów na długości 141m Wykonanie ławy piaskowej pod rurociągi GRP oraz rury z PVC z piasku średnioziarnistego. Geometria ławy: 141m x 1m x 0,2m = 28,2m Ułożenie rurociągu z rur GRP oraz PVC Kanalizacja deszczowa Odcinek Średnica Długość L Ø [mm] [m] Uwagi Wp1 Sd ,6 PVC Wp2 Sd ,5 PVC Odwodnienie liniowe Sd ,9 PVC Sd3 zb. ret ,6 PVC Wp8, Wp9 Sd ,2 PVC Wp7, Wp10 Sd ,0 PVC Wp3, Wp4, Wp5 Sd ,5 PVC Wp6 Sd ,9 PVC Odwodnienie liniowe Sd ,3 PVC zb. ret. Sd ,3 PVC Odwodnienie liniowe Sd ,2 PVC Sd1 Sd ,7 GRP Sd2 Sd ,9 GRP Sd4 Sd ,0 GRP Sd5 Sd ,2 GRP Na odc. 7,5m wewnątrz piwnicy budynku Na odc. 7,6m przewiert pod budynkiem; 3 x przejście przez ścianę budynku Sd6 zb. ret ,2 GRP Sd7 Sd ,0 GRP Sd8 istn. k. sanit ,8 regulator przepływu w studni Sd8 (10 l/s) Odwodnienie liniowe łącznie 61,0 kl.c250 Łącznie 185,8

22 Montaż studzienek Nr umowy / Pkt prel Strona 22 Studnia Średnica Ø [m] Uwagi Sd1, Sd2, Sd4, Sd5, Sd6 0,425 PE lub PP Sd3, Sd7, Sd8 1,20 studnie żelbetowe Ppwd 0,80 Zbiornik retencyjny 1,80 x 12,0 Skrzynki retencyjne np. Wavin Q-Bic, - 30szt. geomembrana gr. 2mm 70m 2 2 x wlot 1 x wylot Odtworzenie powierzchni terenu wzdłuż wykonanego odwodnienia liniowego dł. 141m Izolacja fundamentów i ścian zewnętrznych podpiwniczonej części budynku Ocena stanu powierzchni ścian i fundamentów wymagających remontu przeprowadzona zostanie podczas prac drenażowych przy udziale projektanta, Inwestora i Wykonawcy. Podczas niniejszych prac projektowych zrezygnowano z wyrywkowych odkrywek badawczych do spodu fundamentu, kłopotliwych a nie oddających faktycznego stanu sytuacji. Do celów kosztorysowych przyjęto zakres prac w oparciu o przeprowadzone obserwacje stanu ścian wewnątrz budynku Remontowane powierzchnie ścian. Całkowita powierzchnia zewnętrzna ścian budynku segmentu A : POWIERZCHNIA (m 2 ) od spodu fundamentu od stropu glin do Σ do stropu glin poziomu terenu Ściana północna 47,84 38,28 86,12 Ściana zachodnia 51,27 54,29 105,56 Ściana wschodnia 23,50 18,80 42,30 Σ 233,98 Wykonanie izolacji poziomej budynku za pomocą iniekcji.

23 Strona 23 Zastosowanie niskolepkiego preparatu zdolnego do spenetrowania muru oraz zaprawy spoinującej. Materiał wprowadzany iniekcyjnie w ścianę aby wykonać przesłonę poziomą. Pakery w 2 rzędach mijankowo. Wykonanie izolacji pionowej budynku. Właściwe wykonanie izolacji pionowej należy wykonać po stwierdzeniu stanu istniejącej izolacji pionowej ścian. Ideowo należy zastosować emulsję bitumiczną stosowaną jako warstwy gruntującej pod uszczelniające powłoki bitumiczne modyfikowane tworzywem sztucznym przeznaczonej na podłoże wilgotne. Następnie należy wykonać warstwę elastycznej, modyfikowanej polimerami grubowarstwowej masy uszczelniającej. Przed uszkodzeniami mechanicznymi należy zabezpieczyć ścianę folią kubełkową. W ścianie elewacyjnej należy wykonać kratki wentylacyjne umożliwiające osuszenie ściany. Kratki wentylacyjne należy wykonać w odległości około 3 m od siebie i na wysokości poniżej stropu piwnicy. Nawiew w postaci rury cynkowanej ogniowo i lakierowanej proszkowo 2, Kosztorys nakładczy w oddzielnej teczce.

24 Strona 24 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Kanalizacja deszczowa i drenaż opaskowy ul. Kolegialna 23, Płock Działki 790,793/1,922 Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji odwodnienia terenu Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Autor Data:

25 Strona Zakres robót i kolejność realizacji poszczególnych prac - rozbieranie nawierzchni z kostki brukowej, - wykonywanie wykopów liniowych wzdłuż budynku oraz pod kanalizację deszczową, - wykonanie iniekcji ciśnieniowej, - wykonanie kratek wentylacyjnych i rurek nawiewnych - wykonanie izolacji pionowej na ścianach i fundamentach budynku, - wykonanie drenażu, - podłączenie pompy w przepompowni, - wykonanie montażu zbiornika retencyjnego, - ułożenie rur kanalizacji deszczowej, - zasypanie wykopu, zagęszczenie gruntu, - ułożenie odwodnienia liniowego, - ułożenie kostki brukowej. 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych - budynki segment A - budynki - segment B - budynek internatu

26 Strona Elementy zagospodarowania działki lub terenu mogące stwarzać zagrożenie Bezpieczeństwa i zdrowia Ewentualne oddziaływanie planowanej inwestycji na otoczenie zamyka się w granicy działki (budynku), do których zleceniodawca posiada tytuł prawny. 4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót. Prace budowlane będą prowadzone w trakcie funkcjonowania budynków. Zagrożenie mogą stanowić głębokie wykopy, należy je dokładnie zabezpieczyć oraz ułożyć kładki dla pieszych. 5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót - przy pracach budowlano-montażowych mogą być zatrudnieni wyłącznie Pracownicy, którzy posiadają kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska oraz, którzy uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy, - wszyscy pracownicy przed przystąpieniem do pracy powinni zostać przeszkoleni w zakresie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a pracownicy przeznaczeni do prac specjalnych lub niebezpiecznych powinni dodatkowo przejść szkolenia specjalistyczne, - pracodawca powinien zapewnić instruktaż pracowników, uwzględniający specyfikę robót, obejmujący w szczególności imienny podział prac, kolejność wykonywania zadań oraz wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach, - pracodawca jest obowiązany poinformować pracowników o właściwościach fizycznych, chemicznych i biologicznych stosowanych przy pracy materiałów, półfabrykatów i wyrobów gotowych oraz o stopniu ich szkodliwości dla

27 Strona 27 zdrowia, a także o sposobach ich bezpiecznego stosowania oraz postępowania z nimi w sytuacjach awaryjnych. 6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń - wszystkie roboty powinny być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje i prowadzone pod bezpośrednim nadzorem uprawnionych, wyznaczonych w tym celu osób, - przed rozpoczęciem robót pracodawca, u którego mają być prowadzone roboty i osoba kierująca robotami powinni ustalić w podpisanym protokole szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy z podziałem obowiązków w tym zakresie, - rusztowania i szalunki powinny spełniać wymagania określone odpowiednio w odrębnych przepisach i Polskich Normach, - należy zabezpieczyć wykopy przed zalaniem w czasie deszczu, albo zastosować system odwodnienia, - pracownicy i inne osoby przebywające na budowie powinni stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej, - pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników, obsługi maszyn i urządzeń technicznych, postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia lub niebezpiecznymi oraz udzielania pierwszej pomocy. Instrukcje te powinny odpowiednio określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej

28 Strona 28 pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. - pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku, uwzględniający rodzaj i nasilenie występujących zagrożeń oraz środki udzielania pierwszej pomocy, - organizacja robót budowlanych powinna zapewnić bezkolizyjne funkcjonowanie budowy i użytkowanie obiektu.

DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC, UL. KS. IGNACEGO KŁOPOTOWSKIEGO 15, WARSZAWA OBIEKT: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 PRZY UL. BIAŁOSTCKIEJ 10/18 W WARSZAWIE

DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC, UL. KS. IGNACEGO KŁOPOTOWSKIEGO 15, WARSZAWA OBIEKT: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 PRZY UL. BIAŁOSTCKIEJ 10/18 W WARSZAWIE PROJEKTY ARCHITEKTONICZNO KONSTRUKCYJNE P R O J E K T Y O C I E P L E Ń P R O J E K T Y I N S T A L A C J I C. O. A U D Y T Y E N E R G E T Y C Z N E E K S P E R T Y Z Y I O P I N I E T E C H N I C Z N

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Grażyna Stojek PROJEKT BUDOWLANY. Adres: Szczecin, ul. Broniewskiego 2 działka nr 28 obręb 2036

PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Grażyna Stojek PROJEKT BUDOWLANY. Adres: Szczecin, ul. Broniewskiego 2 działka nr 28 obręb 2036 PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Grażyna Stojek PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony Przebudowa i nadbudowa budynku administracji ze zmianą sposobu użytkowania parteru

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej OBIEKT: PRZEBUDOWA ULICY OPALOWEJ WE WROCŁAWIU DZIAŁKI NR: 2, 3/4, 3/5, 1/2 AM-14 oraz 80/1, 177 AM-10, Obręb Ołtaszyn INWESTOR: WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O. O. UL. GRABISZYŃSKA 85 53-503

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO ADRES: INWESTOR: OLSZTYN, ul. Siewna dz. nr 151-311 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6

Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Projektant Izabela Drobnik-Kamińska Strona 1 SPIS TREŚCI. 1. Podstawa opracowania....

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA. Obiekt: Typowy szkolny plac zabaw z nawierzchnią syntetyczną wg wytycznych programu MEN Radosna Szkoła SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ RYSUNKOWA. Obiekt: Typowy szkolny plac zabaw z nawierzchnią syntetyczną wg wytycznych programu MEN Radosna Szkoła SPIS TREŚCI Obiekt: Typowy szkolny plac zabaw z nawierzchnią syntetyczną wg wytycznych programu MEN Radosna Szkoła SPIS TREŚCI 1.1 Odwodnienie szkolnego placu zabaw z podbudową dynamiczną 1.1.1. Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

1. Spis zawartości. Część rysunkowa: Rysunki wg załączonego spisu rysunków. - strona 2 -

1. Spis zawartości. Część rysunkowa: Rysunki wg załączonego spisu rysunków. - strona 2 - 1. Spis zawartości. Część opisowa: 1. Spis zawartości.... 2 2. Spis rysunków.... 3 3. Opis techniczny.... 4 3.1. Dane ogólne... 4 3.1.1. Podstawa opracowania... 4 3.1.2. Zakres opracowania... 4 3.1.3.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ADRES: Dębica dz. nr 351/4, 352/1 obr. 1 ZAKRES: PROJEKT BUDOWLANY PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI

Bardziej szczegółowo

Uzbrojenie terenu inwestycji

Uzbrojenie terenu inwestycji STRONA: 94. CZĘŚĆ VI. Uzbrojenie terenu inwestycji BRANŻA SANITARNA 1. PROJEKT PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI KAN. SANITARNEJ 2. PROJEKT ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KAN. SANITARNEJ 3. PROJEKT PRZEŁOŻENIE ODCINKA

Bardziej szczegółowo

DT 18/2007. Projekt budowlany

DT 18/2007. Projekt budowlany DT 18/2007 PPI DOMINO s.c. W. Paprocki, K. Zwornicki w Łomży str. 1 DT 18/2007 Projekt budowlany Temat: Drenaż opaskowy u pruepompownią wód drenażowych. Obiekt: Budynek Sukoły Podstawowej nr 7, Łomża ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego PRODIM PRODIM Marta Maruszak ul. Z. Krasińskiego 35 lok. 34, 01-784 Warszawa tel./faks: (22) 6634051 tel. kom.: 0607510929 e-mail: lm@prodim.com.pl NIP 525-226-97-67 REGON 141726383 INWESTOR: Gmina Radzymin

Bardziej szczegółowo

InstalEko Projektowanie, Kierowanie, Nadzór mgr inż. Agnieszka Przezwicka - Litwin. ul. Niepodległości 44 75-252 Koszalin PROJEKT PRZEBUDOWY

InstalEko Projektowanie, Kierowanie, Nadzór mgr inż. Agnieszka Przezwicka - Litwin. ul. Niepodległości 44 75-252 Koszalin PROJEKT PRZEBUDOWY InstalEko Projektowanie, Kierowanie, Nadzór mgr inż. Agnieszka Przezwicka - Litwin ul. Niepodległości 44 75-252 Koszalin tel. kom. 504 038 588 biuro.instaleko@wp.pl PROJEKT PRZEBUDOWY Obiekt: Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA. Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA. Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA Temat: Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie Zawartość opracowania: CZĘŚĆ OPISOWA

Bardziej szczegółowo

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Egz. arch. Rodzaj opracowania : Projekt budowlany BranŜa : InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Obiekt : Inwestor : Budowa boiska piłkarskiego wraz z budową drogi przy ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. budowy kanału ściekowego w ul. Szpitalnej wraz z przyłączem kanalizacyjnym do budynku przy ul. Szpitalnej 63 w Ząbkach.

PROJEKT BUDOWLANY. budowy kanału ściekowego w ul. Szpitalnej wraz z przyłączem kanalizacyjnym do budynku przy ul. Szpitalnej 63 w Ząbkach. PROJEKT BUDOWLANY budowy kanału ściekowego w ul. Szpitalnej wraz z przyłączem kanalizacyjnym do budynku przy ul. Szpitalnej 63 w Ząbkach. dz. nr ew 1 obręb 01-06, dz. nr ew 34, 35/33 obręb 01-03. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N O W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T B U D O W L A N O W Y K O N A W C Z Y F I R M A P R O J E K T O W A U S Ł U G O W O H A N D L O W A H A W A R inż. Włodzimierz Warkocz 63-700 Krotoszyn ul. Ceglarska 40 tel./ fax (0-62) 725-75-05 kom. 606718614 NIP 621 110 26 11 P R O J E

Bardziej szczegółowo

: Budynek Apteki i Budynek Mieszkalny. : Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie Kościan, Pl. Paderewskiego 1a

: Budynek Apteki i Budynek Mieszkalny. : Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie Kościan, Pl. Paderewskiego 1a ================================================================ Egz. nr 5 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : Budynek Apteki i Budynek Mieszkalny Lokalizacja : Kościan Pl. Paderewskiego 1a, działka nr 1894/16

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH PRZEBUDOWA WEJŚCIA DO BUDYNKU ZSP Nr 2 W MYSŁOWICACH PRZY UL. POCZTOWEJ 20 Spis zawartości 1. Wstęp 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot, zakres

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Lądowisko dla śmigłowców na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie przebudowa kabla SN

Nazwa i adres obiektu budowlanego: Lądowisko dla śmigłowców na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie przebudowa kabla SN LĄDOWISKO DLA ŚMIGŁOWCÓW NA TERENIE WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W OLSZTYNIE ELPROLOT Biuro Projektów Tomasz Dryjski 94-406 Łódź, ul. Elektronowa 6 lok. 308/309, tel. 042-209.48.88, fax. 042-209.18.86,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU Z A K Ł A D B U D O W L A N O D R O G O W Y BUD-DROG ZDZISŁAW HARAF 33-300 NOWY SĄCZ, UL. BOLESŁAWA PRUSA 24a tel./fax /0-18/ 443-90-90 www.bud-drog.pl e-mail: buddrog@o2.pl biuro@bud-drog.pl NIP 734-000-12-84

Bardziej szczegółowo

SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. GRUSZOWE SADY W OLSZTYNIE

SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. GRUSZOWE SADY W OLSZTYNIE TEMAT: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. GRUSZOWE SADY W OLSZTYNIE ADRES: ul. Gruszowe Sady - Olsztyn dz. nr 107-2/60, 107-2/62, 107-2/64, 107-2/65, 107-2/70 i 107-3/1 INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL mgr inż. Izabela Frąckiewicz SZPITAL MAZOWIECKI W GARWOLINIE SP. Z O.O.

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL mgr inż. Izabela Frąckiewicz SZPITAL MAZOWIECKI W GARWOLINIE SP. Z O.O. PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL IZABELA FRACKIEWICZ PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL mgr inż. Izabela Frąckiewicz ul. 1 Maja 7a lok. 209 tel./fax. 24 365 66 11 NIP: 774 124 50 00 09-402 Płock tel.kom. 693 137 985

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PRACOWNIA USŁUGOWO PROJEKTOWA T A D E U S Z P R Z Y B Y Ł tel/fax 67-26-85-405 tel. kom. 601-261-123 PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY BRANŻA : INSTALACJE SANITARNE OBIEKT : Przebudowa drogi gminnej w Szczodrochowie

Bardziej szczegółowo

WYMIANA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W DRODZE WEWNĘTRZNEJ NA TERENIE OSIEDLA STUDENCKIEGO W GDAŃSKU WRZESZCZU

WYMIANA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W DRODZE WEWNĘTRZNEJ NA TERENIE OSIEDLA STUDENCKIEGO W GDAŃSKU WRZESZCZU OPRACOWANIE: WYMIANA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W DRODZE WEWNĘTRZNEJ NA TERENIE OSIEDLA STUDENCKIEGO W GDAŃSKU WRZESZCZU ADRES: GDAŃSK UL. WYSPIAŃSKIEGO (Działka nr 1093/9) INWESTOR: POLITECHNIKA GDAŃSKA GDAŃSK

Bardziej szczegółowo

Cześć opisowa. Część graficzna

Cześć opisowa. Część graficzna Cześć opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Instalacja odwodnienia terenu boiska 3.1 Rozwiązania projektowe odwodnienia terenu 3.2 Obliczenia ilości wody odbieranej przez

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD I STALACYJ Y I S T M O T

ZAKŁAD I STALACYJ Y I S T M O T ZAKŁAD I STALACYJ Y I S T M O T inż. ZBIGNIEW SIKORA NIP 911-100-25-15 Adres zakładu: Adres korespondencyjny: 56-400 Oleśnica 56-400 Oleśnica ul. Wrocławska 42 ul. Klonowa 5a/10 tel. (0-71) 398-15-23 tel./fax.:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA BUDOWĘ BUKOWEJ ALEI SPACEROWEJ NA DZ. NR 342 W MIĘDZYBORZU. BRANŻA: DROGOWA.

PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA BUDOWĘ BUKOWEJ ALEI SPACEROWEJ NA DZ. NR 342 W MIĘDZYBORZU. BRANŻA: DROGOWA. PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA BUDOWĘ BUKOWEJ ALEI SPACEROWEJ NA DZ. NR 342 W MIĘDZYBORZU. BRANŻA: DROGOWA. INWESTOR: GMINA MIĘDZYBÓRZ. Autor opracowania: Syców, sierpień 2011 r. ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PoŜarnej w Rudzińcu ul. Gliwicka 1

PoŜarnej w Rudzińcu ul. Gliwicka 1 Temat opracowania: Odwodnienie budynku Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Rudzińcu ul. Gliwicka 1 Stadium dokumentacji: Projekt Budowlany BranŜa: IS - instalacyjna Lokalizacja obiektu: Rudziniec, ul. Gliwicka

Bardziej szczegółowo

Gmina Kłobuck ul. 11-go Listopada Kłobuck

Gmina Kłobuck ul. 11-go Listopada Kłobuck TEMAT: Zagospodarowanie terenu przy budynku biurowym przy ul. Zamkowej w Kłobucku. Działka nr: 371/16. STADIUM I CZĘŚĆ: PROJEKT BUDOWLANY Projekt architektoniczno-budowlany Kanalizacja deszczowa INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: I. Podstawa opracowania Zawartość opracowania: II. III. IV. Dane ogólne Zakres opracowania Część technologiczna V. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia VI. Oświadczenie projektanta 1 OPIS

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 3 I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Przedmiot i zakres opracowania Zleceniodawca Podstawa opracowania 3

OPIS TECHNICZNY 3 I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Przedmiot i zakres opracowania Zleceniodawca Podstawa opracowania 3 OPIS TECHNICZNY 3 I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 3 1. Przedmiot i zakres opracowania 3 2. Zleceniodawca 3 3. Podstawa opracowania 3 4. Opis stanu istniejącego 3 5. Warunki górnicze 3 6. Istniejące

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI Nr rys. D-1 Projekt zagospodarowania terenu - drogi - skala 1:500 Nr rys. D-2 Przekroje normalne

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Obiekt: Przebudowa ulicy Wybrzeże Władysława IV od ul. Marynarzy do ul. Steyera Świnoujście, działki geod. nr 269, 270, 271, 22/2, 18 z obrębu 10 1. OPIS TECHNICZNY : 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu Część III : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 17. Projekt budowlany i wykonawczy drenaŝu opaskowego i docieplenia ścian piwnic

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 17. Projekt budowlany i wykonawczy drenaŝu opaskowego i docieplenia ścian piwnic B-PROJEKT B e a t a C h r z ą s z c z 40-749 Katowice ul. Józefa Elsnera 4 REGON: 240532811 NIP: 954-163-07-40 kom: +48 501 46 99 61 e-mail: beata.chrzaszcz@onet.eu INWESTOR Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

I. Opis techniczny, uprawnienia, zaświadczenia, oświadczenia II. Część rysunkowa:

I. Opis techniczny, uprawnienia, zaświadczenia, oświadczenia II. Część rysunkowa: SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU drenażu opaskowego budynku nr 25 Akademii Obrony Narodowej zlokalizowanej w Warszawie przy alei gen. Antoniego Chruściela Montera nr 103 I. Opis techniczny, uprawnienia, zaświadczenia,

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Oświadczenie...str. 1 2. Orientacja...str. 2 3. Uprawnienia projektowe...str. 3 4. PrzynaleŜność do JJB...str. 4 5. Opis techniczny...str. 5 8 - Opinia Urzędu Miasta stołecznego

Bardziej szczegółowo

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb.

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb. Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb.pl PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT PROJEKT INFRASTRUKTURY DROGOWEJ DLA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 18-400 Łomża ul. Mickiewicza 6 - Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 7 18-400 Łomża ul. Mickiewicza 6

PRZEDMIAR ROBÓT. 18-400 Łomża ul. Mickiewicza 6 - Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 7 18-400 Łomża ul. Mickiewicza 6 Data opracowania: 2007-09-10 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Drenaż opaskowy Adres inwestycji: Zamawiającyr: 18-400 Łomża ul. Mickiewicza 6 - Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 7 18-400 Łomża

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: PROJEKT TECHNICZNY Nazwa obiektu: Temat opracowania: Przebudowa ul. Chełmońskiego w m. Sławno Branża sanitarna Remont kanalizacji deszczowej Adres obiektu: m. Sławno ul. Chełmońskiego INWESTOR: Imię i

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3 Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3 5. UWAGI OGÓLNE 6 6. SPIS RYSUNKÓW. 6 7. OŚWIADCZENIE 7 8.

Bardziej szczegółowo

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA)

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) 1. Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY Materiały wyjściowe: Decyzja

Bardziej szczegółowo

REMONT PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W NIEDOMICACH PRZY UL. DŁUGIEJ

REMONT PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W NIEDOMICACH PRZY UL. DŁUGIEJ REMONT PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W NIEDOMICACH PRZY UL. DŁUGIEJ 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu parkingu dla samochodów osobowych zlokalizowanego

Bardziej szczegółowo

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY 1 LC ECOLSYSTEM ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji Adres Inwestor Zbiornik bezodpływowy ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : INWESTOR :

PROJEKT WYKONAWCZY. ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : INWESTOR : PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : UTWARDZENIE TERENU DOJAZDU SPRĘŻARKOWNIA ZUOK SKŁADOWISKO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. TEMAT : Budowa schodów i przebudowa chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Wysokie w Siemiatyczach

PROJEKT BUDOWLANY. TEMAT : Budowa schodów i przebudowa chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Wysokie w Siemiatyczach 1 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Chodnik TEMAT : Budowa schodów i przebudowa chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą na osiedlu Wysokie w Siemiatyczach INWESTOR : Gmina Miasto Siemiatycze Projektant Podpis

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu

OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu 1. Przedmiot inwestycji. OPIS TECHNICZNY do projektu zagospodarowania terenu Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi dojazdowej dla obsługi strefy ekonomicznej na terenie miejscowości Gorzyce wraz z odwodnieniem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY

PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY PLACU MANEWROWEGO ZNAJDUJĄCEGO SIĘ OD STRONY ZACHODNIEJ HALI PRZEMYSLOWEJ Z CZĘŚCIĄ BIUROWO SOCJALNĄ KTÓRA ZLOKALIZOWANA JEST NA TERENIE MIELECKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO W

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI DOMANIEW

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI DOMANIEW Siedziba firmy : 95-035 Ozorków, ul. Staszica 7/6 NIP.: 732 132 76 59 Pracownia: Zgierz, ul. A. Struga 13-21 tel./ fax (0-42) 715 33 10; tel. (0-42) 714 01 64 0-601 81 13 15; 0-604 79 50 68 Projekty budowlane

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE MEG- BUD KRZYSZTOF PABICH

USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE MEG- BUD KRZYSZTOF PABICH USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE MEG- BUD KRZYSZTOF PABICH siedziba: 97-300 Piotrków Tryb., ul. Stolarska 16 tel. fax.: (0-44) 7339966 e-mail: krzysztofpab@poczta.onet.pl Bank PeKaO S.A., rachunek nr: Projekt

Bardziej szczegółowo

Projekt przebudowy nawierzchni ul. Zagrodniczej oraz budowy zjazdu na działkę nr 97/6, am-3 obręb Strachocin BRANŻA SANITARNA

Projekt przebudowy nawierzchni ul. Zagrodniczej oraz budowy zjazdu na działkę nr 97/6, am-3 obręb Strachocin BRANŻA SANITARNA WISO Wentylacja, Instalacje Sanitarne, Ogrzewnictwo mgr inż. Janusz Mądry 51-515 Wrocław ul. Zagrodnicza 31 Tel./fax (71) 3440816 Projekt przebudowy nawierzchni ul. Zagrodniczej oraz budowy zjazdu na działkę

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Nadzory

Projektowanie Nadzory Projektowanie Nadzory mgr inż. Kazimierz Kościelny NIP 827-116-65-50 ul. Wakacyjna 9, 98-200 SIERADZ, tel. 608317728, e-mail: kazimierzkoscielny@wp.pl Rodzaj opracowania Nazwa, adres opracowania: Branża:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY BranŜa drogowa

PROJEKT TECHNICZNY BranŜa drogowa OBIEKT: Droga gminna nr 112210R Konieczkowa Szkoła INWESTOR: Gmina Niebylec, 38-114 Niebylec 170 NR UMOWY: Umowa z 30.06.2011r TYTUŁ PROJEKTU: Remont drogi gminnej nr 112210R Konieczkowa Szkoła w km 0+000

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne. Remont/przebudowa przyłączy kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych.

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne. Remont/przebudowa przyłączy kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Remont/przebudowa przyłączy kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych. 1.Stan istniejący. Odwodnienie nawierzchni jezdni ul. Ks. Franciszka Blachnickiego w Sosnowcu

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DODATKOWYCH PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Przyłącza kanalizacji deszczowej

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Przyłącza kanalizacji deszczowej DANE O PROJEKTOWANYM OBIEKCIE Nazwa Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego Adres Bielsko-Biała, ul. Jaskrowa dz. nr 90/24, 90/54, 90/21, 91/12, 90/32, 90/33 Branża Stadium Przyłącza kanalizacji deszczowej

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny Remont drogi dojazdowej, budowa chodnika dla pieszych i budowa parkingu ul. Srebrna 9-21 w Opolu ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Opis techniczny Remont drogi dojazdowej, budowa chodnika dla pieszych i budowa parkingu ul. Srebrna 9-21 w Opolu ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Zawartość opracowania ----------------------------------------------------------str. 1 OPIS TECHNICZNY -------------------------------------------------------------- str. 2-6 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA ROBOTY INSTALACYJNE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WYKOPY...

PODSTAWA OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA ROBOTY INSTALACYJNE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WYKOPY... 1 Spis treści: SPIS TREŚCI:... 1 1.0.0. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2.0.0. ZAKRES OPRACOWANIA.... 2 3.0.0. ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO NATURALNE.... 2 4.0.0. STAN ISTNIEJĄCY I PLANOWANE ZMIANY.... 2 5.0.0.

Bardziej szczegółowo

Projekt remontu nawierzchni ulicy JANA MŁOTA w Warszawie

Projekt remontu nawierzchni ulicy JANA MŁOTA w Warszawie mgr inż. ARTUR JAROŃ 02-784 Warszawa, ul. Janowskiego 11 m 5 tel. 604-528-413 NIP: 951 187 58 85 REGON: 142 730 843 Nazwa opracowania: Projekt remontu nawierzchni ulicy JANA MŁOTA w Warszawie Działki ew.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DROGOWY BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ULICY POLNEJ W STANISŁAWOWIE DRUGIM W GMINIE NIEPORĘT

PROJEKT DROGOWY BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ULICY POLNEJ W STANISŁAWOWIE DRUGIM W GMINIE NIEPORĘT PROJEKT DROGOWY BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ULICY POLNEJ W STANISŁAWOWIE DRUGIM W GMINIE NIEPORĘT INWESTOR GMINA NIEPORĘT 05-126 NIEPORĘT, UL. PLAC WOLNOŚCI 1 AUTOR PROJEKTU: Henryk BIAŁECKI SPRAWDZAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU:

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Opis szczegółowy sieci kanalizacji sanitarnej 4. Uwagi końcowe 5. Wytyczne do sporządzenia planu BIOZ 6. Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice. ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice. ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3 TEMAT: Budowa boiska szkolnego z drenażem, placu zabaw, kanalizacji

Bardziej szczegółowo

TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym

TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym TEMAT : Projekt budowlany przykanalika sanitarnego z przepompownią ścieków z przewodem tłocznym OBIEKT : Przepompownia ścieków sanitarnych z przewodem tłocznym ADRES : działki nr. 111/4 obr. Wietlin III,

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y EKOLOGICZNEJ MINI PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ WRAZ Z POMOSTEM DO CUMOWANIA NAD JEZIOREM JEZIORAK W IŁAWIE na działkach ewidencyjnych nr 165/9; 165/10; 172/4; 172/6; 172/7; 172/13,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ODWODNIENIE PLACU CPV OBIEKT : INWESTOR :

PROJEKT WYKONAWCZY ODWODNIENIE PLACU CPV OBIEKT : INWESTOR : PROJEKT WYKONAWCZY ODWODNIENIE PLACU CPV 45232130-2 OBIEKT : ROBOTY BUDOWLANE - UTWARDZENIE POWIERZCHNI PLACU, NR INWENTARZOWY 20Z DLA ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH PPUH RADKOM Sp. z o.o., 26-600

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany-wykonawczy. Przebudowa drogi nr 5288P w m. Moszczanka budowa chodnika z odwodnieniem

Projekt budowlany-wykonawczy. Przebudowa drogi nr 5288P w m. Moszczanka budowa chodnika z odwodnieniem Pracownia Projektowa Infrastruktury Drogowej Marcin Kasałka 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Staroprzygodzka 25 tel. 607 335 657, 505 281 941, fax 62 59 44 012 email: mkasalka@op.pl NIP 622-213-14-21 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

KBIURO OBSŁUGI INWESTYCJI DROGOWYCH

KBIURO OBSŁUGI INWESTYCJI DROGOWYCH MI Zdzisław Kozikowski KBIURO OBSŁUGI INWESTYCJI DROGOWYCH KOMI - Zdzisław Kozikowski 15 274 Białystok ul. Waszyngtona 24 lok. 15 tel./fax 085 74 20 117 email: phukomi@op.pl NIP 542 160 25 90 Egz. NAZWA

Bardziej szczegółowo

RADLIN UL.SPACEROWA 17A TEL/FAX (032)

RADLIN UL.SPACEROWA 17A TEL/FAX (032) PRACOWNIA USŁUGOWA ŁUCJAN ŁUKOSZEK 44-310 RADLIN UL.SPACEROWA 17A TEL/FAX (032)456 84 38 INWESTOR: Urząd Gminy Suszec 43-267 Suszec ul. Lipowa 1 OBIEKT: Przebudowa kotłowni gazowej przy Zespole Szkolno-

Bardziej szczegółowo

Spis treści. - Opis techniczny str. 2-6

Spis treści. - Opis techniczny str. 2-6 Spis treści - Opis techniczny str. 2-6 - Dokumenty i decyzje - Cześć rysunkowa: Rys. nr 1- plan orientacyjny inwestycji w skali 1:5000 Rys. nr 2- projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 Rys. nr 3,4-

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYŻOWANIA DWUPOZOMOWE

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYŻOWANIA DWUPOZOMOWE ZAWARTOŚĆ TOMU V DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYŻOWANIA DWUPOZOMOWE TG 15.01 Wiadukt drogowy w km.132,186 Spis dokumentacji projektowej Część Tz PLANSZA ZBIORCZA Część D ROBOTY DROGOWE Część

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH. 2.1. Szczegółowy zakres i kolejność realizacji robót instalacyjnych

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH. 2.1. Szczegółowy zakres i kolejność realizacji robót instalacyjnych Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 2.1. Szczegółowy zakres i kolejność realizacji robót instalacyjnych 2.2. Szczegółowy zakres i kolejność robót budowlanych 3.WYKAZ ISTNIEJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2.

ZAŁĄCZNIKI 1. Warunki techniczne wykonania sieci wydane przez Zakład Wodociągów,Kanalizacji i Oczyszczalnia Ścieków sp. z o.o. w Mławie 2. 1 SPIS TREŚCI 1.0. Podstawa opracowania projektu przyłącza wod-kan :...2 2.0. Przyłącze i wewnętrzna sieć wodociągowa....2 2.1. Roboty ziemne i rozbiórkowe:...2 2.2. Wykonanie wcinki w rurociąg istniejący

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis techniczny

Spis treści. Opis techniczny Spis treści I Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot Inwestycji 3. Istniejący stan zagospodarowania działki 4. Projektowane zagospodarowanie działki 5. Parametry techniczne i przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY Inwestycja: Opracowanie: Inwestor: Przebudowa ulicy Krasickiego etap II w Puławach Kanał technologiczny na działkach nr 554; 436; 490; 402/9 w obrębie 2 Włostowice jednostce

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52)

PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52) PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52) 397-29-19 P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEDMIOT OPRACOWANIA: Przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

inż. Jan Augustynek Nowogard ul. 3-go Maja 14, tel./fax ( 091) PROJEKT BUDOWLANY

inż. Jan Augustynek Nowogard ul. 3-go Maja 14, tel./fax ( 091) PROJEKT BUDOWLANY 4 inż. Jan Augustynek 72-200 Nowogard ul. 3-go Maja 14, tel./fax ( 091) 39-26-780 e-mail: projaug@neostrada.pl PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu PRZEBUDOWA ODCINKA ULICY GEN. BEMA W KM 0+00 0+ 811,50 Z WYKONANIEM

Bardziej szczegółowo

I REALIZACJI INWESTYCJI INSPRO. 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3

I REALIZACJI INWESTYCJI INSPRO. 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3 Spis treści 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3 2. Przedmiot opracowania...5 3. Podstawa opracowania...5 4. Instalacja drenażu...5 4.1. Opis zastosowanego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI

OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 1.1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 1.3 MATERIAŁY WYJSCIOWE... 3 1.4 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 2 PROJEKT ODBUDOWY NAWIERZCHNI...

Bardziej szczegółowo

PR O JE K T B U D O W L A N Y STRONA TYTUŁOWA NR 1

PR O JE K T B U D O W L A N Y STRONA TYTUŁOWA NR 1 B I U R O P R O J E K T Ó W i U S Ł U G W I K O N S I E C I I I N S T A L A C J E S A N I T A R N E 45-284 OPOLE ul. Szarych Szeregów 31/5, Siedziba 45-061 OPOLE ul. Katowicka 39E/9 tel./fax 77 45-25-492,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KANAŁU DESZCZOWEGO W UL. WYZWOLENIA ( NA ODCINKU OD UL. FORNALSKIEJ DO UL. KRUCZEJ) W BIAŁEJ PODLASKIEJ O P R A C O W A Ł

PROJEKT BUDOWLANY KANAŁU DESZCZOWEGO W UL. WYZWOLENIA ( NA ODCINKU OD UL. FORNALSKIEJ DO UL. KRUCZEJ) W BIAŁEJ PODLASKIEJ O P R A C O W A Ł PROJEKT BUDOWLANY KANAŁU DESZCZOWEGO W UL. WYZWOLENIA ( NA ODCINKU OD UL. FORNALSKIEJ DO UL. KRUCZEJ) W BIAŁEJ PODLASKIEJ O P R A C O W A Ł FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAW./SPEC. PODPIS 278/Lb/99 Projektant:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA - Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej, - Wypis działek, - Uzgodnienia, - Opis techniczny, - Wykaz materiałów i prefabrykatów, - Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia

Bardziej szczegółowo

Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii Sieć drenażu Projekt wykonawczy

Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii Sieć drenażu Projekt wykonawczy I. CZĘŚĆ OPISOWA----------------------------------------------------------------------------2 1. Podstawa opracowania-------------------------------------------------------------2 2. Cel opracowania----------------------------------------------------------------------2

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część ogólna 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zabudowa zasuwy burzowej w studni na wylocie kanalizacji deszczowej II. Spis rysunków Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu skala

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ulicy Jaworznik w Siemoni. Ul. Gminna Bobrowniki

PROJEKT WYKONAWCZY. ulicy Jaworznik w Siemoni. Ul. Gminna Bobrowniki PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa inwestycji: Adres inwestycji: Budowa drogi wraz z odwodnieniem na ulicy Jaworznik w Siemoni Siemonia Inwestor: Urząd Gminy Bobrowniki Ul. Gminna 8 42 583 Bobrowniki Biuro projektowe:

Bardziej szczegółowo

Tomasz Sidłowski Stary Folwark Suwałki. Suwałki

Tomasz Sidłowski Stary Folwark Suwałki. Suwałki Inwestor: GMINA JELENIEWO UL. SŁONECZNA 3 16-404 JELENIEWO Temat opracowania: PROJEKT BUDOWLANY REMONT NAWIERZCHNI WRAZ Z ODWODNIENIEM ULICY SŁONECZNEJ W JELENIEWIE Jednostka projektowa: PROJEKTOWANIE

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu.

OPIS TECHNICZNY. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. OPIS TECHNICZNY 1. WSTĘP. 1.1 Inwestor. Inwestorem zadania inwestycyjnego jest Gmina Lubań z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 18 w Lubaniu. 1.2 Jednostka projektowa. Dokumentację wykonało Biuro Projektów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. kolejowa 1 78-123 Dygowo. mgr inż. Andrzej Wencel. Kołobrzeg 31 maj 2010 r.

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. kolejowa 1 78-123 Dygowo. mgr inż. Andrzej Wencel. Kołobrzeg 31 maj 2010 r. PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Działki nr 4/41, 4/42, 9/25, 9/28, 9/29,

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2015 r. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2015 r. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe - termomodernizacja obiektu polegająca na: izolacji ścian fundamentowych, odprowadzeniu deszczówki do kanalizacji miejskiej, ułozeniu chodnika z kostki betonowej wokół

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODWODNIENIE LINIOWE INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODWODNIENIE LINIOWE INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ REJONOWY ZARZĄD INWESTYCJI W SŁUPSKU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Banacha 15, 76-200 Słupsk tel. + 48 59 84-32-872 / fax. + 48 59 84-33-129 www.rzislupsk.pl / e-mail: sekretariat@rzislupsk.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu

Bardziej szczegółowo

Utwardzenie terenu pod wykonanie tymczasowych miejsc parkingowych przy ul. K. Jarząbka w Piasecznie

Utwardzenie terenu pod wykonanie tymczasowych miejsc parkingowych przy ul. K. Jarząbka w Piasecznie Nazwa inwestycji: Utwardzenie terenu pod wykonanie tymczasowych miejsc parkingowych przy ul. K. Jarząbka w Piasecznie Nr tomu: I Faza: KONCEPCJA Branża: DROGI Kod CPV: 71.32.20.00 Temat: OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Ogrodowa, Legionów Piłsudskiego, Sadowa, Jabłoniowa i Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach

OPIS TECHNICZNY. Ogrodowa, Legionów Piłsudskiego, Sadowa, Jabłoniowa i Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach OPIS TECHNICZNY do projektu kanalizacji deszczowej w ulicach: Ogrodowa, Legionów Piłsudskiego, Sadowa, Jabłoniowa i Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach 1. Podstawa opracowania 1.1 Zlecenie Inwestora i zawarta

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU DO PAWILONU PRZY

PROJEKT BUDOWLANY DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU DO PAWILONU PRZY USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE CZESŁAW HORBAS ul. Brzeska 3, 67-200 Głogów tel. kom. 504 289 309 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany-wykonawczy. Przebudowa drogi nr 5316P w m. Strzyżew budowa chodnika z odwodnieniem na odc. długości ok. 300m

Projekt budowlany-wykonawczy. Przebudowa drogi nr 5316P w m. Strzyżew budowa chodnika z odwodnieniem na odc. długości ok. 300m Pracownia Projektowa Infrastruktury Drogowej Marcin Kasałka 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Staroprzygodzka 25 tel. 607 335 657, 505 281 941, fax 62 59 44 012 email: mkasalka@op.pl NIP 622-213-14-21 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. PRZEJŚCIE RUROCIĄGU POD DROGĄ KRAJOWĄ NR 6 wieś Poganice - km: gmina Potęgowo, powiat słupski

PROJEKT BUDOWLANY. PRZEJŚCIE RUROCIĄGU POD DROGĄ KRAJOWĄ NR 6 wieś Poganice - km: gmina Potęgowo, powiat słupski PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ: PRZEJŚCIE RUROCIĄGU POD DROGĄ KRAJOWĄ NR 6 wieś Poganice - km: 234+740 gmina Potęgowo, powiat słupski Lokalizacja: dzialki nr: 45/1, 45/2 obręb Poganice

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI

OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI I. Część ogólna 1. Wstęp 1.1. Zakres opracowania 2. Opis techniczny i obliczenia 2.1. Obliczenia ilości wód opadowych 2.1.1. Dobór średnicy rurociągu 2.2. Opis sieci kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano - wykonawczy drogi wewnętrznej, miejsc postojowych, chodników i schodów przy budynku Szkoły Podstawowej na dz. nr 670 w Jaśkowicach

Projekt budowlano - wykonawczy drogi wewnętrznej, miejsc postojowych, chodników i schodów przy budynku Szkoły Podstawowej na dz. nr 670 w Jaśkowicach Inwestor: Urząd Miasta i Gminy Skawina Rynek 1 Skawina Projekt budowlano - wykonawczy drogi wewnętrznej, miejsc postojowych, chodników i schodów przy budynku Szkoły Podstawowej na dz. nr 670 w Jaśkowicach

Bardziej szczegółowo