SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na: Wykonanie przebudowy dworca kolejowego Grodzisk Mazowiecki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na: Wykonanie przebudowy dworca kolejowego Grodzisk Mazowiecki"

Transkrypt

1 CENTRALA Departament Zakupów i Administracji ul. Szczęśliwicka Warszawa Tel.: +48 (22) Fax: +48 (22) Znak postępowania: WNP postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. Na: Wykonanie przebudowy dworca kolejowego Grodzisk Mazowiecki (dworzec wpisany do rejestru zabytków) RODZAJ ZAMÓWIENIA: ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE ROBOTA BUDOWLANA

2 2 I. Informacje o Zamawiającym Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 62, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydziale Gospodarczym, REGON ; o kapitale zakładowym spółki: zł, w całości wpłacony, w którym wszystkie akcje objęte są przez Skarb Państwa. Dokładny adres do korespondencji: PKP S.A. Centrala Departament Zakupów i Administracji Warszawa, ul. Szczęśliwicka 62 Faks do korespondencji w sprawie zamówienia: +48 (22) do korespondencji w sprawie zamówienia: Strona internetowa w sprawie zamówienia: II. Tryb i podstawa prawna udzielenia zamówienia 1. Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Pzp oraz na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie. 2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp. III. Opis przedmiotu zamówienia Zamówienie zostało opisane następującymi kodami ze Wspólnego Słownika Zamówień CPV: Roboty budowlane, Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, Roboty inżynieryjne i budowlane, Roboty instalacyjne elektryczne, Roboty w zakresie okablowania elektrycznego, Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych,

3 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych, Ochrona odgromowa, Roboty instalacyjne przeciwpożarowe, Stolarka drewniana, Roboty elewacyjne, Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe, Roboty remontowe i renowacyjne, Usługi w zakresie ochrony obiektów i budynków zabytkowych prace konserwatorskie 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie przebudowy dworca kolejowego Grodzisk Mazowiecki wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Etapowanie robót zapewni ciągłość funkcjonowania dworca kolejowego w zakresie określonym w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 9, 10, 11 do SIWZ. 2. Etap III przedstawiony w dokumentacji projektowej nie będzie zrealizowany tj. lokale mieszkalne nie podlegają przebudowie i będą funkcjonowały przez cały okres trwania modernizacji dworca, z wyjątkiem przeprowadzenia koniecznych instalacji przez kondygnacje z lokalami nieużytkowymi i z lokalami mieszkalnymi. 3. Zakres obowiązków wykonawcy został szczegółowo określony we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. 4. Opis charakterystyki obiektu nieruchomości dworcowej położonej w Grodzisku Mazowieckim przy ul. 1-go Maja na działce nr 38/7, obręb 12 Grodzisk Mazowiecki. Nieruchomość dworcowa figuruje w rejestrze zabytków pod nr A-787 Budynek Dworca Kolejowego to budynek wolnostojący o zróżnicowanej wysokości części centralnej i skrzydeł. Najwyższym punktem obiektu jest wieżyczka znajdująca się w części centralnej obiektu. Wejścia do budynku, od strony ul. 1-go Maja oraz od strony peronów, otoczone są portalami wyprofilowanymi z listew gzymsowych. Dodatkowo od strony ulicy wejście podkreślono zdwojonymi kolumnami jońskimi. Wzdłuż elewacji frontowej po prawej stronie budynku znajduje się pochylnia dla osób niepełnosprawnych prowadząca na poziom peronów dworcowych. Budynek jest częściowo podpiwniczony. W piwnicy znajdują się pomieszczenia gospodarcze (w obrębie klatek schodowych) oraz pod skrzydłem północno wschodnim pomieszczenia kotłowni. W obrębie klatki schodowej zachodniej znajdują się pomieszczenia piwniczne o wysokości ok.150cm Na parterze mieszczą się pomieszczenia dworcowe, zaplecze biurowe oraz bar. Piętra i poddasza zajmują pomieszczenia mieszkalne. Skrzydła budynku są symetryczne jednakże do skrzydła południowo-zachodniego przylega część mieszcząca obecnie przychodnię zdrowia a pierwotnie będąca głębokim podcieniem przekrytym tym samym dachem co skrzydło. Budynek ma jedną główną oś prowadzącą przez część centralną obiektu od drzwi wejściowych od strony ul. 1-go Maja przez przedsionek, hall komunikacyjny do hallu podróżnych z którego drzwi prowadzą wprost na perony. Oś poprzeczna przebiega przez część centralną budynku i łączy dwa skrzydła boczne poprzez hall komunikacyjny. Na jednym z końców hallu komunikacyjnego znajduje się bar

4 4 dworcowy z zapleczem zlokalizowanym na jego tyłach, natomiast na drugim umieszczono hall kasowy i pomieszczenia biurowe. W centralnej części budynku znajduje się hall podróżnych z punktami usługowymi i bankomatem oraz bezpośrednim wyjściem na perony dworca. Pow. całkowita 2446 m 2 ; pow. Użytkowa m 2 ; kubatura m 3 ; pow. Zabudowy: 1298 m 2 ; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: odnowienie elewacji wraz z iluminacją, przebudowa schodów zewnętrznych głównych oraz pochylni prowadzącej do budynku, przebudowa pomieszczeń przyziemia budynku z wyłączeniem lokalu sklepu spożywczego Lewiatan, znajdującego się w lewym skrzydle, odnowienie klatek schodowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w całym budynku, z wyłączeniem stolarki sklepu spożywczego Lewiatan, osuszanie ścian fundamentowych, przebudowa pomieszczeń piwnicznych, przebudowa kotłowni olejowej na gazową. Ostateczny zakres przebudowy wewnątrz i na zewnątrz obiektu określa dokumentacja architektoniczna i wykonawcza wykonana w roku 2013 oraz dokumentacja z roku 2011 z uwzględnieniem uwagi zamieszczonej poniżej. Jeżeli zakres obu dokumentacji pokrywa się obowiązująca jest dokumentacja z roku 2013 natomiast elementy zakresu niepokrywające się należy wykonać. Uwaga: 1. Zakres przebudowy pochylni prowadzącej na perony z projektu wykonanego w roku 2011 nie jest objęty niniejszym postępowaniem. Zamawiający przewiduje realizację przebudowy pochylni jako kolejny etap inwestycji objęty odrębnym postępowaniem przetargowym. 2. Etap III przedstawiony w dokumentacji projektowej nie będzie zrealizowany tj. lokale mieszkalne nie podlegają przebudowie i będą funkcjonowały przez cały okres trwania modernizacji dworca, z wyjątkiem przeprowadzenia koniecznych instalacji przez kondygnacje z lokalami nieużytkowymi i z lokalami mieszkalnymi. Zakres nie obejmuje również budowy nowej pochylni prowadzącej na perony. Szczegółowy opis robót 1. Roboty wewnętrzne: roboty budowlane: a) Osuszenie ścian fundamentowych oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej; b) Przebudowa kotłowni olejowej na gazową z wymianą pieca; c) Przystosowanie pomieszczenia piwnicznego w celu umieszczenia w nim separatora. Konieczność obniżenia poziomu posadzki oraz wykonania wentylacji grawitacyjnej pomieszczenia; d) Przystosowanie pomieszczenia piwnicznego (magazyn oleju) na cele serwerowni. Wymiana wykończenia posadzki. Skucie tynków i wykonanie nowych, malowanie; e) Przeniesienie kas do hallu głównego po obu jego stronach. Projektowana przebudowa zakłada powstanie 4 stanowisk kasowych, dostosowanych do osób niepełnosprawnych. W ramach przystosowania pomieszczeń na potrzeby

5 5 kas, założono wykonanie ścianek działowych GK na konstrukcji stalowej, wykonanie podłogi podniesionej w okienkach kasowych. Należy wykonać szyby kasowe klasy P4 oraz drzwi wejściowe do kas, antywłamaniowe z dwoma zamkami patentowymi. Stanowiska kasowe wyposażyć w system nagłośnienia komunikacji z podróżnymi oraz wbudowane w ladę kasetki podawcze. Nagłośnienie okienek realizować poprzez montaż typowego interkomu do okienek kasowych składającego się 4 kompletów mikrofon + głośnik. Antresole przeznaczono na magazyn oraz zaplecze dla pracowników kas. Na obu antresolach przewidziano toalety. Wykończenie ścian i posadzek wg opisów na rysunkach; f) Przebudowa pomieszczeń obecnie zajmowanych przez kasy, hol kasowy na potrzeby posterunku Straży Miejskiej z zapleczem. Zakłada się wyburzenia istniejących ścianek działowych i wykonanie nowych murowanych z bloczków gazobetonowych, tynkowanie i malowanie. Wykonanie nowych okładzin podłogowych po demontażu obecnych. Montaż wyposażenia łazienek oraz kuchni. Część ścian dzielących pomieszczenia wykonać jako mobilne niezwiązane z podłożem. Wyposażenie kuchni to zlew wraz z szafką, kran; g) Przebudowa sanitariatów ogólnodostępnych w celu przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. Rozbiórki ścianek działowych, wykonanie nowego podziału z bloczków gazobetonowych, tynkowanie oraz wykonanie nowych okładzin ściennych i podłogowych po demontażu istniejących. Posadzki kamienne w układzie jak na rysunku podłogi. Ściany wykładane płytkami ceramicznymi do wysokości 2,0m. W toalecie dla osób niepełnosprawnych przewidzieć montaż przewijaka dla niemowląt oraz ustawienie krzesła dla opiekuna dziecka; h) Ceramika sanitarna: umywalki podwieszane, miski ustępowe kompaktowe. Osprzęt hydrauliczny wandaloodporny: baterie umywalkowe sztorcowe z mieszaczami. Wyposażenie wandaloodporne: dozowniki na mydło w płynie, dystrybutory ręczników papierowych, uchwyty na papier toaletowy oraz kosze na śmieci stal nierdzewna. W przedsionku toalety męskiej po. 047, szafa porządkowa metalowa zamykana na kłódkę; i) Przystosowanie pomieszczeń w skrzydle prawym, wschodnim dostępnych od strony peronów na cele Centrum Informacji Turystycznej. Demontaż istniejących ścian i wykonanie nowych z bloczków gazobetonowych, wykonanie nowych otworów drzwiowych z wykonaniem nadproży stalowych; tynkowanie oraz wykonanie nowych okładzin ściennych w sanitariatach oraz podłogowych; j) Przystosowanie pomieszczeń w skrzydle lewym zachodnim dla funkcjonowania pomieszczeń dworca. Demontaż istniejących ścianek działowych, wykonanie nowych ścian działowych, tynkowanie, montaż okładzin ściennych i podłogowych, montaż sanitariatów; k) Przebudowa pomieszczeń baru. Czyszczenie, naprawa ubytków i malowanie ścian wewnętrznych; l) Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej. Stolarka drzwiowa drewniana zgodnie z załączonym wykazem stolarki; m) Wymiana stolarki okiennej w całym budynku. Stolarka drewniana stylizowana, szyby zespolone zgodnie z załączonym wykazem stolarki. Termin wymiany stolarki okiennej u mieszkańców należy ustalić bezpośrednio z lokatorami. Wymiana okien obejmuje demontaż starej stolarki okiennej, montaż nowej

6 6 stolarki wraz z obróbką i malowaniem ościeżnic okiennych. W przypadku stwierdzenia konieczności wymiany parapetów należy je wymienić na nowe o parametrach nie gorszych niż obecne. n) Roboty wykończeniowe w przestrzeniach ogólnodostępnych obejmujące odnowienie i wykonanie nowych tynków wewnętrznych ścian i sufitów, okładzin ściennych i podłogowych z kamienia naturalnego; o) Wykonać odkrywki sklepienia w hallu, sali głównej i salach bocznych w celu sprawdzenia istnienia pod warstwami malarskimi historycznych malowideł. p) Oznakowanie obiektu zgodnie z Załącznikiem nr 10 i 11 w sprawie uzupełnienia Systemu Identyfikacji Wizualnej. q) Roboty wewnętrzne należy prowadzić zgodnie z Programem prac konserwatorskich zawartym w projekcie. r) W ogólnodostępnej części budynku dworca wykonać ścieżki dotykowe dla osób niewidomych i niedowidzących. 2. Roboty instalacyjne: - elektryczne: a) W hallu podróżnych zainstalować przeciwporażeniowy wyłącznik prądu; b) Przewody instalacyjne zasilające układ ochrony p.poż. wykonać przewodami niepalnymi, pozostałe z przewodów miedzianych w izolacji trudno zapalnej; c) Oświetlenie ewakuacyjne wyposażone w piktogramy montować na ciągach komunikacyjnych i węzłach ruchu pieszego; d) Rozdzielnie wykonane są jako zestawy szaf wtynkowych o konstrukcji zamkniętej; e) Wewnętrzne linie zasilające projektuje się 5-żyłowe kable typu YLY o przekrojach według schematu zasilania. Kable układane w rurach ochronnych; f) Oświetlenie pomieszczeń za pomocą opraw dobranych do środowiska pracy oraz wystroju wnętrz i zastosowanych sufitów. Sterowanie oświetleniem hallu podróżnych i hallu kasowego poprzez zegar z zaprogramowanymi scenariuszami oświetlenia dostosowanymi do czasu pracy kas i pór roku. Instalacje układać jako podtynkową. Osprzęt podtynkowy na parterze, na poziomie piwnicy osprzęt natynkowy; g) Instalacja oświetlenia zewnętrznego Instalacja gniazd wtykowych. Gniazda ogólnego przeznaczenia, gniazda dedykowane komputerowe, gniazda porządkowe, gniazda przy umywalkach oraz gniazda montowane w kasetach podłogowych (kasety podłogowe objęte w opracowaniu teletechnicznym). Instalacje układane jako podtynkowe w rurkach instalacyjnych w ścianach oraz w kanałach podłogowych. Instalacja zasilająca pomp w zbiornikach zewnętrznych. Instalacje wykonać kablem ziemnym układanym na zewnątrz budynku w rurze ochronnej. - sanitarne (wod.-kan., kanalizacja deszczowa, gaz): a) Instalacja wody ciepłej i cyrkulacji. Przygotowanie wody ciepłej w zasobniku ciepłej wody zlokalizowanym w kotłowni;

7 7 b) Poziomy kanalizacji sanitarnej prowadzić pod podłogą poziomu ± 0,00 w istniejących kanałach technicznych. Piony kanalizacji sanitarnej z rur PVC; c) Poziomy prowadzone w ziemi, pod podłogą poz. ± 0, 00, wykonać z rur PVC-S. Podejścia do przyborów z PVC w kryte w bruzdach ściennych; d) Odprowadzenie wód z kuchni restauracyjnej do kanalizacji sanitarnej poprzez separator tłuszczów wyposażony w pompę. Separator umieszczony w odrębnym pomieszczeniu w piwnicy budynku. Odprowadzenie ścieków z separatora do istniejącej kanalizacji sanitarnej prowadzonej w piwnicy budynku; e) Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej doprowadzającej gaz do kotłowni gazowej. Wymiana pieca olejowego na gazowy f) Wykonać liczniki i podliczniki na instalacjach CO, ciepłej i zimnej wody dla najemców komercyjnych zgodnie z ilością ujęć g) Przy montażu urządzeń wymienionych w lit. f) należy wymienić w potrzebnym zakresie fragmenty w/w instalacji, jeżeli ich stan techniczny tego wymaga. Jeżeli wymiana obejmie powyżej 30% długości instalacji w budynku jej projekt i wykonanie zostanie zlecone odrębną umową Wykonawcy jako roboty uzupełniające. - instalacja SAP i oddymiania klatek schodowych: a) Instalacja optycznych czujek dymu. b) Instalacja optycznych - liniowych czujek dymu. c) Instalacja czujek ciepła. d) Instalacja ręcznych ostrzegaczy. e) Instalacja modułów liniowych kontrolno-sterujących. f) Centrala sterująca sygnalizacji pożaru. g) System oddymiania klatek schodowych. - instalacje teletechniczne (okablowanie strukturalne, system rozgłaszania oraz monitoring): a) Okablowanie strukturalne wraz instalacją gniazd logicznych; b) System rozgłaszania składający się z 4 głośników tubowych z transformatorami, wzmacniacza wolnostojącego z wyjściem mikrofonowym oraz możliwością podłączenia innego źródła dźwięku i mikrofonu pojemnościowego. System należy zintegrować z systemem DSO; c) Montaż wyświetlaczy systemu informacji dynamicznej. Instalacja 2 wyświetlaczy LCD odjazdy i przyjazdy oraz 4 szt. wyświetlaczy stacyjnych LCD 46. Wyświetlacze zgodne z Wytycznymi w sprawie wyświetlaczy dynamicznej informacji pasażerskiej. d) istniejący monitoring dworca należy zdemontować bez jego uszkodzenia i zamontować go panowanie w tym samym miejscu, w taki sposób aby był w pełni sprawny po przebudowę dworca. 3. Roboty zewnętrzne: - Roboty budowlane: a) Wykonanie czyszczenia elewacji oraz naprawy tynku a następnie zabezpieczenie jej środkami antygraffiti (dobrać kolor farby pod antygraffiti, tak aby w efekcie końcowa cała elewacja była jednolita) do wysokości 2,5m od

8 8 poziomu terenu oraz montaż zabezpieczeń przed ptakami. Miejscowe naprawy dachu w rejonach łączeń połaci oraz na styku lukarn z połaciami dachowymi. Roboty elewacyjne należy prowadzić zgodnie z Programem prac konserwatorskich zawartym w projekcie. b) Oczyszczenie tablicy pamiątkowej w odpowiedniej technologii do istniejącego materiału, z którego jest wykonana. c) Wykonanie iluminacji elewacji za pomocą opraw oświetleniowych montowanych na elewacji. d) Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej na nową drewnianą. Wymianie podlegają wszystkie drzwi zewnętrzne, z wyłączeniem drzwi sklepu spożywczego Lewiatan. e) Przebudowa schodów głównych do budynku dworca od strony ul. 1-go Maja. Przewiduje się rozbiórkę istniejących schodów betonowych i wykonanie nowych schodów żelbetowych oraz wykonanie okładziny kamiennej z płyt piaskowca (podstopnice) i płyty z żółtego granitu (stopnie i powierzchnie płaskie podestów). Montaż balustrad stalowych kutych. f) Przebudowa schodów do lokalu sklepu znajdujących się na zachodniej elewacji budynku przewiduje się rozszerzenie zasięgu podestu przed wejściem do budynku oraz dobudowę pochylni dla osób niepełnosprawnych. W ramach przebudowy powstanie również ogródek gastronomiczny. Posadzkę przebudowanych schodów stanowić będą płyty z żółtego granitu, natomiast ściany boczne podestu pokryte będą płytami piaskowca dobranymi kolorystycznie do cokołu budynku. Balustrada wykonana będzie z kutych elementów stalowych. Podczas przebudowy schodów należy uwzględnić etapowe prowadzenie robót zapewniające funkcjonowanie pomieszczeń najemcy tj. sklepu Lewiatan przez cały okres trwania modernizacji dworca. g) Rozbiórka pochylni prowadzącej na perony wraz z odtworzeniem elewacji i uporządkowaniem terenu z uwzględnieniem jego poziomu oraz ewentualnym murkiem oporowym. Roboty te należy skoordynować czasowo z inwestycją prowadzoną przez PKP PLK S.A., tak aby zapewnić pasażerom niepełnosprawnym i z ograniczoną możliwością poruszania się ciągły i nieograniczony dostęp do peronu i budynku dworca. - Roboty instalacyjne: a) Wykonanie przyłącza gazowego. Projektowane przyłącze poprowadzone będzie wzdłuż ściany wschodniej budynku do sieci ulicznej, wraz z odtworzeniem istniejących warstw chodnikowych i jezdnych w stanie wizualnym i technicznym niepogorszonym. b) Kanalizacja deszczowa. Wykonać 2 wyjścia kanalizacji deszczowej z budynku i włączyć do istniejącej sieci kanalizacyjnej w ul. 1-go Maja poprzez 2 zbiorniki retencyjne. Piony kanalizacji deszczowej wyposażyć w rewizje wyposażone w zamek i kraty oddzielające zanieczyszczenia. Odtworzyć istniejące warstwy chodnikowe i jezdne w stanie wizualnym i technicznym niepogorszonym. 5. Roboty budowlane będą prowadzone przy konieczności zachowania odprawy podróżnych, z uwzględnieniem ich bezpieczeństwa oraz w sposób umożliwiający nieprzerwane korzystanie z kas biletowych, poczekalni, informacji, WC, dojścia do lokali mieszkalnych.

9 9 6. Jeżeli wystąpi konieczność czasowego zajęcia fragmentu peronu lub przejazdu kolejowego do wykonania niezbędnych prac budowlanych na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzgodnienia i pokrycia kosztów z właścicielem peronu, przejazdu kolejowego tj. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, 7. Wykonawca w terminie do 30 dni od daty przekazania placu budowy wykona na własny koszt ewentualny dworzec tymczasowy (np. zabudowa modułowa (kontenery) lub odpowiednie etapowanie robót budowlanych) z podłączeniem wszystkich niezbędnych instalacji koniecznych do prawidłowego jego funkcjonowania przy zachowaniu ciągłości obsługi podróżnych oraz niezbędne oznakowanie w tym w szczególności oznakowanie dotyczące dworca tymczasowego, dojścia do kas, peronów, toalet itp., 8. Zamawiający wymaga, aby ilość kas biletowych na dworcu tymczasowym była uzgodniona z przewoźnikami kolejowymi i Inwestorem, 9. Projekt ewentualnego dworca tymczasowego, usytuowanie i oznakowanie wymagają akceptacji Projektantów i Inwestora, 10. Zamawiający wymaga udzielenia 5 letniej gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia, 11. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ochrony dworca tymczasowego oraz przejętego obiektu, urządzeń i mienia, 12. Zapewnienie obsługi geodezyjnej (wytyczenie punktów głównych, obsługi w trakcie realizacji) wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji powierzchni z planszą zbiorczą uzbrojenia, 13. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z przyszłym najemcą powierzchni handlowych zgodnie z postanowieniami określonymi we wzorze umowy. 14. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali we własnym zakresie szczegółowej wizji lokalnej w terenie celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji niniejszego zamówienia. 15. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia. 16. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 9, 10, 11, 12 do SIWZ. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, po wcześniejszym uzgodnieniu z jednostką projektową. 17. W przypadku gdy w załączniku nr 9, 10, 11, 12 do SIWZ pojawią się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy rozumieć, zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a określenia te należy traktować jako przykładowe pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych. W takich okolicznościach Zamawiający dopuszcza możliwość składania w ofercie rozwiązań równoważnych, wskazując, iż minimalne wymagania, jakim mają odpowiadać rozwiązania równoważne, to wymagania nie gorsze od parametrów wskazanych w załączniku nr 9, 10, 11, 12 do SIWZ wymagane jest wcześniejsze uzgodnienie z jednostką projektową.

10 Zamawiający wymaga, aby sporządzane dokumenty były wykonywane w wersji maszynowej np. protokoły, raporty itp. IV. Informacja o umowie ramowej Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. V. Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. VI. Informacja o możliwości składania ofert wariantowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. VII. Informacja o zamówieniach uzupełniających Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. do wysokości 50% szacunkowej wartości zamówienia. a) Zgodnie z rozdziałem III - Opis przedmiotu zamówienia pkt. 4 ust. 1 lit o) do niniejszego SIWZ po wykonaniu odkrywki sklepienia i ścian w hallu, sali głównej i salach bocznych w celu sprawdzenia istnienia pod warstwami malarskimi historycznych malowideł, przewiduje się odnalezienie malowideł. Restaurowanie malowideł zostanie zlecone odrębną umową jako roboty uzupełniające. b) Jeżeli przy montażu urządzeń (liczniki i podliczniki na instalacjach CO, ciepłej i zimnej wody dla mieszkańców i najemców komercyjnych) wymiana w/w instalacji obejmie powyżej 30% długości instalacji w budynku jej projekt i wykonanie zostanie zlecone Wykonawcy odrębną umową jako roboty uzupełniające. W razie konieczności należy własnym staraniem uzyskać zamienne pozwolenie na budowę. c) Jeżeli miejscowe naprawy dachu przekroczą 30% powierzchni dachu, wykonanie zostanie zlecone Wykonawcy odrębną umową jako roboty uzupełniające.

11 11 VIII. Termin wykonania zamówienia Termin wykonania zamówienia Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie od 48 tygodni do 52 tygodni licząc od daty zawarcia umowy. UWAGA!!! Termin wykonania zamówienia będzie oceniany zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale XVII. IX. Informacje o warunkach udziału w postępowaniu oraz dokumentach jakie mają złożyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 1. Zgodnie z art. 22 ustawy Pzp, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, co do których brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania wiedzy i doświadczenia: Wykonawca musi wykazać się, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał minimum trzy odrębne zamówienia (umowy) na roboty budowlane w budynkach użyteczności publicznej, zgodnie z definicją zawartą w 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 75 poz. 690 z późn. zm.), o wartości nie mniejszej niż ,00 zł brutto (słownie: cztery miliony brutto zł) każde, w tym dwa zamówienie (umowa) na roboty budowlane obejmujące budynek użyteczności publicznej będący pod ochroną/nadzorem konserwatora zabytków lub wpisany do rejestru zabytków. Zakres realizowanych robót, w każdym zamówieniu musi obejmować: 1) Roboty budowlano-konstrukcyjne, 2) Roboty budowlane wykończeniowe 3) Roboty elewacyjne,

12 12 4) Roboty instalacyjne (wymiana instalacji wewnętrznych sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych), 5) Wykonania lub przebudowy przyłączy wod-kan i kan-deszcz, 6) Wykonania robót zagospodarowania terenu w zakresie wykonania nawierzchni pieszych (chodników), terenów zielonych, dróg i parkingów, 2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia: a) potencjał techniczny Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie, niemniej Wykonawca składając ofertę musi uwzględnić w cenie wszelkie niezbędne urządzenia oraz potencjał techniczny potrzebny do wykonania przedmiotowego zamówienia. b) potencjał kadrowy Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednim do pełnionej funkcji. Wykonawca musi wskazać i dysponować co najmniej jedną osobą na każdą z niżej wymienionych funkcji: 1. Kierownik budowy Funkcja Rodzaj uprawnień / wykształcenie Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. Doświadczenie Ogólne doświadczenie zawodowe - co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót lub kierownika budowy lub inspektora nadzoru budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Szczególne doświadczenie zawodowe dodatkowo osoba ta powinna posiadać doświadczenie w realizacji minimum 2 robót budowlanych w budynku użyteczności publicznej zgodnie z definicją zawartą w 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 75 poz. 690 z późn. zm.) o kubaturze co najmniej m 3 każdy, w tym jednej dotyczącej budynku użyteczności publicznej znajdującym się pod ochroną konserwatora zabytków lub wpisanym do rejestru zabytków, w zakresie wymaganych uprawnień oraz musi spełniać wymogi opisane w

13 13 2. Kierownik robót sanitarnych Uprawnienia w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U z 2011 r. nr. 165 poz. 987) tj. odbyła co najmniej dwuletnią praktykę zawodową przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków. Ogólne doświadczenie zawodowe - co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót lub inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nabyte przy kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych obejmujących roboty budowlane związane z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne, z doborem właściwych urządzeń w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu. Szczególne doświadczenie zawodowe dodatkowo osoba ta powinna posiadać doświadczenie w realizacji minimum 2 robót budowlanych w budynku użyteczności publicznej zgodnie z definicją zawartą w 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 75 poz. 690 z późn. zm.) o kubaturze co najmniej m 3 każdy, w zakresie wymaganych uprawnień,

14 14 3. Inspektor nadzoru robót elektrycznych i elektroenerget ycznych 4. Inspektor nadzoru robót drogowych Uprawnienia w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. Uprawnienia w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadając im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa Ogólne doświadczenie zawodowe - co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót lub inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nabyte przy kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych związanych z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne. Szczególne doświadczenie zawodowe dodatkowo osoba ta powinna posiadać doświadczenie w realizacji minimum 2 robót budowlanych w budynku użyteczności publicznej zgodnie z definicją zawartą w 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 75 poz. 690 z późn. zm.) o kubaturze co najmniej m 3 każdy, w zakresie wymaganych uprawnień Ogólne doświadczenie zawodowe co najmniej 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót lub inspektora nadzoru budowlanego w specjalności drogowej nabyte przy kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych obejmujących drogi. Szczególne doświadczenie zawodowe dodatkowo osoba ta powinna posiadać doświadczenie w realizacji minimum 2 robót budowlanych przy budowie lub przebudowie drogi publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. z. 2013r., poz.260)

15 15 5. Inspektor nadzoru robót telekomunikac yjnych Uprawnienia do kierowania robotami w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. Ogólne doświadczenie zawodowe - co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót lub inspektora nadzoru w specjalności telekomunikacyjnej, nabyte przy kierowaniu robotami budowlanymi związanymi z budynkiem/obiektem budowlanym, obejmujące swoim zakresem telekomunikację przewodową wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną. 6. Koordynator Projektu Szczególne zawodowe doświadczenie dodatkowo osoba ta powinna posiadać doświadczenie w realizacji minimum 2 robót budowlanych w budynku użyteczności publicznej zgodnie z definicją zawartą w 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 75 poz. 690 z późn. zm.) o kubaturze co najmniej m 3 każdy, w zakresie wymaganych uprawnień Ogólne doświadczenie zawodowe co najmniej 8-letnie doświadczenie zawodowe polegającej na zarządzaniu inwestycjami w tym co najmniej dwoma inwestycjami obejmującymi wykonanie robót budowlanych w budynku użyteczności publicznej zgodnie z definicją zawartą w 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 75 poz. 690 z późn. zm.), o wartości nie mniejszej niż ,00 zł brutto każda z inwestycji Zamawiający nie dopuszcza możliwość łączenia funkcji.

16 16 Jeżeli Wykonawca dysponuje osobą posiadającą uprawnienia, która ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi wykazać, że osoba ta legitymuje się kwalifikacjami odpowiadającymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju obowiązują, z uwzględnieniem prawa do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.) 3) sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową do zaciągnięcia zobowiązania w wysokości nie mniejszej niż ,00 zł. Zamawiający oceni spełnianie warunków przez wykonawców, na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale IX ust. 4 SIWZ. 4. W celu potwierdzenia warunków, o których mowa w rozdziale IX ust. 1 pkt 1) 4) i ust. 3 SIWZ, Wykonawca wraz z ofertą złoży następujące dokumenty: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone który potwierdzi spełnienie warunku udziału w postępowaniu, który został opisany w rozdziale IX ust. 3 pkt 1 SIWZ wzór wykazu określony został w załączniku nr 4 do SIWZ, 2) dowodami, o których mowa powyżej mogą być poświadczenia lub dokumenty, jeżeli wykonawca z uzasadnionych przyczyn o charakterze obiektywnym nie jest w stanie uzyskać poświadczeń. Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dokumentów, o których mowa powyżej w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane. 3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami który potwierdzi spełnienie warunku udziału w postępowaniu, który został opisany w rozdziale IX ust. 3 pkt 2 SIWZ wzór wykazu określony został w załączniku nr 5 do SIWZ. Do wykazu należy załączyć oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 4) oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopię informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem

17 17 terminu składania ofert która potwierdzi spełnienie warunku udziału w postępowaniu, który został opisany w rozdziale IX ust. 3 pkt 3 SIWZ, 5) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wzór oświadczenia określony został w załączniku nr 2 do SIWZ. 5. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej, o których mowa w rozdziale IX ust. 4 pkt 4 SIWZ, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdzi spełnienie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale IX ust. 3 pkt 3 SIWZ. 6. W celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania Wykonawca złoży następujące dokumenty: 1) oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania wzór oświadczenia określony został w załączniku nr 3 do SIWZ, 2) oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3) oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopię aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 4) oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopię aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 5) oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopię aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 6) oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopię aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 7) oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopię aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

18 18 7. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp lub informację, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej załącznik nr 7 do SIWZ. 8. Wykonawca w myśl przepisu art. 26 ust. 2b ustawy Pzp może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Zobowiązania podmiotów trzecich (forma i treść): 1) do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Gdy dowodem dysponowania zasobami podmiotów trzecich wybranym przez wykonawcę, jest zobowiązanie podmiotu trzeciego, musi ono przybrać formę pisemną, tj. oryginału bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez ten podmiot. 2) wykonawca powołujący się na potencjał innych podmiotów powinien, w świetle przepisu art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, przedstawić Zamawiającemu dowód, z którego w sposób jednoznaczny będzie wynikać, że zasoby, na które się powołuje zostaną mu udostępnione do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego. Udowodnienie dysponowania wymienionymi w art. 22 ust. 1 pkt 2) 4) ustawy Pzp zasobami powinno obejmować wykazanie faktu udostępnienia wykonawcy zasobów podmiotu trzeciego, a także wykazanie, że podmiot udzielający zasobu wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie publiczne rzeczywiście nim dysponuje. Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać: kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy oraz powinna zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia lub jego braku 3) wykonawca powołujący się na potencjał innych podmiotów powinien, w świetle przepisu art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, przedstawić Zamawiającemu dowód, z którego w sposób jednoznaczny będą wynikać poniższe aspekty: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 9. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp oraz w rozdziale IX ust. 1 pkt 4 SIWZ, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w rozdziale IX ust. 4 pkt 4 SIWZ, dotyczącej tych podmiotów. W myśl 7 ust. 2 Rozporządzenia, dokumenty podmiotów, o których mowa powyżej, winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty. 10. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty na zasadach określonych w 4

19 19 ust. 1 3 Rozporządzenia, tj. zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale IX ust. 6 pkt 2) 7) SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdziale IX ust. 6 pkt 2) SIWZ), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdziale IX ust. 6 pkt 6) SIWZ), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdziale IX ust. 6 pkt 3) i 4) SIWZ), wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 4) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale IX ust. 6 pkt 5) i 7) SIWZ), składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8,10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5) jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem, zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument ten musi być wystawiony w stosownym terminie. Terminy poszczególnych dokumentów zostały wskazane wyżej, 6) jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 11. Dokumenty wydane w języku innym niż język polski powinny zostać złożone wraz z ich tłumaczeniem na język polski. 12. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum lub Spółka Cywilna), Zamawiający oceni, czy poszczególne wymagania określone w rozdziale IX ust. 3 SIWZ zostały spełnione

20 20 łącznie przez wszystkich Wykonawców tj. uwzględni uprawnienia, posiadaną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, personel oraz sytuację ekonomiczną i finansową wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Dokumenty określone w rozdziale IX ust. 6 pkt 1) 7) oraz ust. 7 SIWZ muszą zostać złożone przez każdego z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 13. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum lub Spółka Cywilna) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stosowne pełnomocnictwo Wykonawca dołączy do oferty. Pełnomocnictwo powinno być dołączone w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza. 14. Zamawiający w przypadku wyboru oferty Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego w myśl przepisu art. 23 ust. 3 ustawy Pzp wymaga przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia oryginału umowy regulującej współpracę tych Wykonawców lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 15. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców. 16. W przypadku, gdy dokumenty składane przez Wykonawców będą zawierały kwoty w walutach obcych, ich wartość zostanie przeliczona na PLN według średniego kursu ogłoszonego przez NBP z dnia otwarcia ofert. X. Informacja o możliwości powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom. Wykonawca zobowiązany jest równocześnie wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom patrz załącznik nr 7 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest również do podania nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postepowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. W przypadku braku wskazania części zamówienia, których wykonanie miałoby być powierzone podwykonawcom, Zamawiający uzna, że Wykonawca samodzielnie zrealizuje całość zamówienia. Szczegółowe informacje w zakresie wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

21 21 XI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami oraz tryb udzielania wyjaśnień w sprawach dotyczących SIWZ 1. Zamawiający przewiduje trzy formy porozumiewania się z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji, tj. pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem ust Wyłączna forma pisemna zastrzeżona jest: 1) w myśl przepisu art. 82 ust. 2 ustawy Pzp dla złożenia oferty wraz z załącznikami, 2) w myśl 7 ust. 1 Rozporządzenia dla oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, składanych w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 3. Korespondencja z Zamawiającym odbywać się będzie wyłącznie w języku polskim. 4. Przedmiotowe postępowanie oznaczone jest znakiem WNP Wskazane jest, aby Wykonawca we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływał się na ten znak. Forma pisemna 1. W myśl art Kodeksu cywilnego w związku z art. 14 ustawy Pzp do zachowania formy pisemnej czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. 2. W myśl 7 ust. 1 Rozporządzenia oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, uzupełniane w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 3. Adres do korespondencji: PKP S.A. Centrala; Departament Zakupów i Administracji; Warszawa, ul. Szczęśliwicka 62; faks /22/ ; 4. Każde oświadczenie, wniosek, zawiadomienie lub informacja, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. 5. Każda Strona na żądanie drugiej zobowiązana jest potwierdzić fakt otrzymania faksu, z zastrzeżeniem, iż Wykonawca potwierdza niezwłocznie fakt otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji poprzez podpisanie pierwszej strony dokumentu i jej odesłanie na faks Zamawiającego: /22/ Droga elektroniczna 1. Droga elektroniczna w myśl przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz z późn. zm.) oznacza wysyłanie i odbieranie wiadomości za pomocą systemów teleinformatycznych, tj. ze względu na panujące u Zamawiającego warunki techniczne za pomocą poczty elektronicznej. 2. Adres elektroniczny, tj. oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiającego porozumiewanie się za pomocą poczty elektronicznej, na który należy kierować oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi. 1 z 8 2014-05-30 14:23 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.html Warszawa: Zarządzanie i pełnienie funkcji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi. z 9 2014-05-30 14:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.html Warszawa: Wykonanie przebudowy dworca

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrwielki.pl. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrwielki.pl. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Warszawa: Wykonanie robót budowlanych dotyczących modernizacji (przebudowy) systemu nawiewno - wywiewnego widowni Sali Moniuszki wraz z modernizacją central wentylacyjnych obsługujących salę prób orkiestry

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawa: Kompleksowa modernizacja Pracowni Krawieckiej Męskiej w budynku Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie Numer ogłoszenia: 138657-2014; data zamieszczenia: 27.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187286-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S 105-187286 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

Wodzisław Śląski: Remont wraz z dobudową dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych w budynku Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim 26 Marca 44

Wodzisław Śląski: Remont wraz z dobudową dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych w budynku Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim 26 Marca 44 Wodzisław Śląski: Remont wraz z dobudową dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych w budynku Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim 26 Marca 44 Numer ogłoszenia: 116607-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. Warszawa: Modernizacja instalacji Średniego Napięcia wraz z wymianą 8 wyłączników oraz wymiana układu pomiarowego w Rozdzielni Głównej w budynku Teatru Wielkiego - Opery Narodowej Numer ogłoszenia: 248024-2015;

Bardziej szczegółowo

Łódź: Roboty budowlane związane z remontem ogrodzenia terenu Publicznego Gimnazjum nr 33 w Łodzi przy ul. Janosika 136

Łódź: Roboty budowlane związane z remontem ogrodzenia terenu Publicznego Gimnazjum nr 33 w Łodzi przy ul. Janosika 136 Łódź: Roboty budowlane związane z remontem ogrodzenia terenu Publicznego Gimnazjum nr 33 w Łodzi przy ul. Janosika 136 Numer ogłoszenia:183912-2014; data zamieszczenia: 30.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa budynku Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w zakresie dostosowania do wymogów

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa budynku Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w zakresie dostosowania do wymogów 1 of 7 31-01-2013 09:08 Warszawa: Przebudowa budynku Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w zakresie dostosowania do wymogów przeciwpożarowych Numer ogłoszenia: 42132-2013; data zamieszczenia: 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: z 7 21.01.2016 12:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ciechocinek.bipst.pl Ciechocinek: Adaptacja budynku przy ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi przesyłu danych 2015/S 220-401089

Polska-Warszawa: Usługi przesyłu danych 2015/S 220-401089 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:401089-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi przesyłu danych 2015/S 220-401089 Agencja Rynku Rolnego, ul. Karolkowa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Świebodzice: Remont pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świebodzicach Numer ogłoszenia: 245001-2013; data zamieszczenia: 19.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stary.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stary.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stary.pl Kraków: Wykonanie robót budowlanych obejmujących montaż okien i drzwi balkonowych oraz

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa będąca zakładem opieki zdrowotnej.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa będąca zakładem opieki zdrowotnej. Szczecin: wymiana instalacji elektrycznych w budynku głównym Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie Numer ogłoszenia: 146775-2013; data zamieszczenia: 18.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Tynkowanie 2015/S 123-224401

Polska-Warszawa: Tynkowanie 2015/S 123-224401 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:224401-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Tynkowanie 2015/S 123-224401 Akademia Obrony Narodowej, al. Gen. A. Chruściela

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: Adaptacja pomieszczeń I piętra Dworca Głównego PKP we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony Budowa Budynku Usługowo-Administracyjnego z garażem dwustanowiskowym, na dz. nr 206 w Brzezince, etap V- kotłownia gazowa, c.o., podłoża i posadzki, przyłącza sieci wod.-kan. i kanalizacji deszczowej.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.bip.legnica.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.bip.legnica.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.bip.legnica.eu Legnica: Wybór Wykonawcy zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej budynku

Bardziej szczegółowo

Czerwionka-Leszczyny: Remont w budynku Zespołu Szkół Nr 4: 1.Wymiana okien, 2.Remont sanitariatów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Czerwionka-Leszczyny: Remont w budynku Zespołu Szkół Nr 4: 1.Wymiana okien, 2.Remont sanitariatów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Czerwionka-Leszczyny: Remont w budynku Zespołu Szkół Nr 4: 1.Wymiana okien, 2.Remont sanitariatów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Dzielnica Ursus m.st. Warszawy, Plac Czerwca 1976 roku 1, 02-495 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4786000, faks 0-22 4786011.

I. 1) NAZWA I ADRES: Dzielnica Ursus m.st. Warszawy, Plac Czerwca 1976 roku 1, 02-495 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4786000, faks 0-22 4786011. Warszawa: Remont chodnika od ul. Dzieci Warszawy do sięgacza z ul. Poczty Gdańskiej- Zieleniec Ursus Etap III Zadanie 3 - Budowa nawierzchni piaskowej oraz ciągów pieszych na placu zabaw przy ul. Dzieci

Bardziej szczegółowo

Zamość: Przebudowa ulicy Olchowej w Zamościu Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamość: Przebudowa ulicy Olchowej w Zamościu Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zdg.zamosc.pl Zamość: Przebudowa ulicy Olchowej w Zamościu Numer ogłoszenia: 158481-2016;

Bardziej szczegółowo

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Baranów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Baranów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Baranów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dpsnwe.fantex.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dpsnwe.fantex.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dpsnwe.fantex.pl Nowa Wieś Ełcka: Roboty budowlane polegające na wymianie urządzeń sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2014-08-14 09:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwlosice.pl/ Łosice: Rozbudowa budynku biurowego na posesji Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: zaprojektowanie i wykonanie systemu sterowania zamykaniem drzwi przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.znp.edu.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.znp.edu.pl Warszawa: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (elewacja frontowa) w zabytkowym budynku Dom Broniewskiego przy ul. Kościuszki 24 w Płocku Numer ogłoszenia: 265694-2013; data zamieszczenia: 08.07.2013

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zs2rypin.pl/ Rypin: Budowa budynku szkolnych warsztatów kształcenia zawodowego przy

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 50.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 50. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.otwock.pl Otwock: Budowa ul. Juranda i ul. Jana Kazimierza w Otwocku Numer ogłoszenia: 230948-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.html Warszawa: Zarządzanie i pełnienie funkcji Inspektora

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rpk.pl Złotoryja: Roboty konstrukcyjne zabezpieczające i remont dachu budynku mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Prezydent Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49, Tychy, woj. śląskie, tel. (032) , faks (032)

I. 1) NAZWA I ADRES: Prezydent Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49, Tychy, woj. śląskie, tel. (032) , faks (032) Tychy: Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia oddziału szkolnoprzedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Cmentarnej Numer ogłoszenia: 76397-2011; data zamieszczenia: 08.03.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl Szczawno Zdrój: Remont dachu w budynku Dom Zdrojowy nr 1 w Szczawnie Zdroju,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu, ul. Skarbowców 8a, 53-025

I. 1) NAZWA I ADRES: Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu, ul. Skarbowców 8a, 53-025 1 z 5 Wrocław: Remont pomieszczeń sanitarnych (pomieszczenia natrysków) na poziomie I i II piętra w budynku Domu Słuchacza we Wrocławiu, 50-448 Wrocław, ulica Worcella 9 Numer ogłoszenia: 206200-2010;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stary.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stary.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stary.pl Kraków: Naprawa uszkodzonego gzymsu na zabytkowym budynku Teatru Starego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: Przebudowa i rozbudowa Żłobka nr 12 wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Narodowy, Plac Teatralny 3, 00-077 Warszawa, woj. mazowieckie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Narodowy, Plac Teatralny 3, 00-077 Warszawa, woj. mazowieckie, Warszawa: Wykonanie remontu budynków Teatru Narodowego w Warszawie: 1. Budynku Głównego na Pl. Teatralnym 3 - Wzmocnienie belek stalowych i naprawa głowic trzech kolumn oraz wymiana posadzki kamiennej

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.02.2016.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.02.2016. 1 z 5 2015-11-25 11:02 Dąbrowa Górnicza: Przebudowa zespołu szatniowego dla pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - etap I oraz Wymiana stolarki okiennej w budynkach administracyjnym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl Warszawa: Wykonanie remontu budynków Teatru Narodowego w Warszawie: 1) Remontu części

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Zaprojektowanie i wykonanie systemu sterowania zamykaniem drzwi przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip-rzemien.itl.pl/ Rzemień: przebudowa zabytkowego pałacu i zmiana sposobu użytkowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: z 6 2016-05-05 12:30 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sienvia.pl Nowy Dwór Mazowiecki: Wykonanie placu, dróg oraz zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Ciepielów, dnia 15.07.2015 r. RPORiI 271/14/2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Termomodernizacja i adaptacja budynku po byłej szkole w Wielgiem na przedszkole samorządowe Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kunow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kunow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kunow.pl Kunów: Przebudowa i adaptacja remizy OSP w Kunowie pod potrzeby świetlicy środowiskowej

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Oznaczenie sprawy: SP1.2260.4.2015 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Modernizacja zaplecza sali

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Katowice: Remont schodów wejściowych do budynku Zespołu Szkół Plastycznych w Katowicach ul. Ułańska 7A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Katowice: Remont schodów wejściowych do budynku Zespołu Szkół Plastycznych w Katowicach ul. Ułańska 7A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Katowice, dn. 14 maja 2014r. Katowice: Remont schodów wejściowych do budynku Zespołu Szkół Plastycznych w Katowicach ul. Ułańska 7A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 82 przy ul.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.pl Gdańsk: Przebudowa budynku szkolnego polegająca na dobudowie windy w części północnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: Rozbudowa, przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 9 wraz

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie czynności koordynatora inwestycji i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót

Wykonywanie czynności koordynatora inwestycji i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót Wersja archiwalna Wykonywanie czynności koordynatora inwestycji i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót związanych z Adaptacją części Domu Zdrojowego w Sopocie ul. Powstańców Warszawy 6

Bardziej szczegółowo

Śrem: ZP/18/PN/13 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Śrem: ZP/18/PN/13 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwsremie.pl Śrem: ZP/18/PN/13 Numer ogłoszenia: 112683-2013; data zamieszczenia: 14.06.2013

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl. 1 z 7 2013-11-28 08:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl. Białystok: Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 14.06.2016 Przesyłanie ogłoszeń. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 14.06.2016 Przesyłanie ogłoszeń. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Nowy Dwór Gdański: Przebudowa oraz rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 52. Etap I parter, część południowa budynku

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Janiny Garści, ul. Staromiejska 3,

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Janiny Garści, ul. Staromiejska 3, 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psm1st.art.pl ; zakladka Biuletyn Informacji Publicznej Jelenia Góra: Modernizacja pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Opolu, ul. Reymonta 24, Opole, woj. opolskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Opolu, ul. Reymonta 24, Opole, woj. opolskie, tel , faks Opole: Remont budynku przy ul. Kościuszki 8 dla potrzeb Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Opolskich Numer ogłoszenia: 14888-2016; data zamieszczenia: 22.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.e-bip.org.pl/fajneprzedszkole, www.fajneprzedszkole.info celestynów: Rozbudowa Przedszkola Samorządowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mdkfort49.krakow.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mdkfort49.krakow.pl Kraków: Kontynuacja prac budowlanych związanych z odsłonięciem i zabezpieczeniem ścian i sklepień kaponiery wschodniej - miejsca masowych egzekucji z okresu II wojny światowej w Forcie 49 Krzesławice.

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Wrocław: WYKONANIE WYMIANY I MODERNIZACJI INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z INSTALACJĄ ZESTAWU ROZDZIELCZEGO INSTALACJI C.O. W BUDYNKU OŚRODKA REHABILITACYJNO-EDUKACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie Programu funkcjonalno-użytkowego dla zrealizowania

Warszawa: Wykonanie Programu funkcjonalno-użytkowego dla zrealizowania Warszawa: Wykonanie Programu funkcjonalno-użytkowego dla zrealizowania Przebudowy budynku dworca kolejowego Szczecin Główny wraz z infrastrukturą torowo-peronową Numer ogłoszenia: 122149-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Burzenin: Przebudowa pomieszczeń byłego posterunku policji (wraz z wejściem) na lokal użyteczności publicznej Numer ogłoszenia: 162480-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gliwice.so.gov.pl/ Gliwice: Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Świętokrzyska, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7,25-314 Kielce,

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Świętokrzyska, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7,25-314 Kielce, Strona 1 z 6 Kielce: Termomodernizacja budynków domów studenta Filon i Asystent Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach przy Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego, polegająca na dociepleniu ścian zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: gddkia.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: gddkia.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: gddkia.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dylatacji nad filarem nr 4 oraz odprowadzenie do kanalizacji deszczowej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A., Rynek 16,

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A., Rynek 16, Chrzanów: Przebudowa i rozbudowa budynku biurowego przy ul. Grunwaldzkiej 5 w Chrzanowie. Numer ogłoszenia: 181177-2011; data zamieszczenia: 01.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP Bochnia r.

Znak sprawy: ZP Bochnia r. Znak sprawy: ZP.271.11.2015 Bochnia 15.07.2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU roboty budowlane Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej na potrzeby termomodernizacji budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku w podziale na 2 części Numer ogłoszenia -201452-2015; data zamieszczenia 06.08.2015 Zamieszczenie

Bardziej szczegółowo

181666-2012; 31.05.2012 ZP-XIII/2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

181666-2012; 31.05.2012 ZP-XIII/2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Mstów: Budowa przedszkola trzyoddziałowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Wancerzowie Numer ogłoszenia: 181666-2012; data zamieszczenia: 31.05.2012 ZP-XIII/2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkpsa.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkpsa. 1 z 9 2014-04-10 14:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkpsa.pl/przetargi/html Warszawa: Zarządzanie i pełnienie funkcji Inspektora

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bieg2012.pl Gdańsk: Przebudowa stadionu Energa Gdańsk wraz ze zmianą sposobu użytkowania części

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 4 2015-04-21 11:20 Tuchola: Zakup i montaż agregatu prądotwórczego dla Szpitala Tucholskiego Spółki z o.o. w Tucholi Numer ogłoszenia: 55869-2015; data zamieszczenia: 21.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.bip.legnica.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.bip.legnica.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.um.bip.legnica.eu Legnica: Wybór Wykonawcy zadania Przebudowa ul. Polarnej wraz z budową parkingu

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276787-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Narodowy, Plac Teatralny 3, 00-077 Warszawa, woj. mazowieckie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Narodowy, Plac Teatralny 3, 00-077 Warszawa, woj. mazowieckie, Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie izolacji wodoszczelnej tarasów oraz remontu elewacji budynku technicznego Teatru Narodowego Numer ogłoszenia: 179791-2014; data zamieszczenia: 21.08.2014

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sinevia.pl Warszawa: ZRB K: Wykonanie robót wewnętrznych branży budowlanej, sanitarnej

Bardziej szczegółowo

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Oferta przetargowa ZP/01/2014 NIP Wykonawcy:.. Regon Wykonawcy: W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja obiektu Mieszko

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: BIOM Sp. z o.o., Dolistowo Stare I 144, 19-124 Jaświły, woj. podlaskie, tel. 85 7161755, 7331820, faks 85 716 17 55.

I. 1) NAZWA I ADRES: BIOM Sp. z o.o., Dolistowo Stare I 144, 19-124 Jaświły, woj. podlaskie, tel. 85 7161755, 7331820, faks 85 716 17 55. Jaświły: Nadzór nad Kontraktem pn. Projekt i budowa instalacji: stabilizacji tlenowej w systemie zamkniętym, demontażu odpadów wielkogabarytowych i kruszenia i odzysku odpadów budowlanych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.html Warszawa: Przebudowa dworca kolejowego Olsztyn

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: 1 z 6 2015-09-08 15:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl/o-centrum/zamowienia-publiczne/ Warszawa: Wykonanie instalacji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Mienia m. st. Warszawy, jednostka budżetowa, ul. Jana Kazimierza 62,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Mienia m. st. Warszawy, jednostka budżetowa, ul. Jana Kazimierza 62, Warszawa: Budowa zespołu budynków drewnianych oraz hangaru żelbetowego wraz z infrastrukturą otaczająca na terenie Cypla Czerniakowskiego w Warszawie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kmpspdabrowag.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kmpspdabrowag.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kmpspdabrowag.pl Dąbrowa Górnicza: Termomodernizacja kompleksu budynków Komendy Miejskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rtbs-lubin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rtbs-lubin.pl 1 z 6 2015-05-11 16:49 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rtbs-lubin.pl Lubin: BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W LUBINIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zwolen.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zwolen.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zwolen.pl Zwoleń: Budowa instalacji solarnych na terenie gminy Zwoleń, Sienno i Potworów Numer

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Ostrowiec Świętokrzyski: ZP.7/2014 Numer ogłoszenia: 264096-2014; data zamieszczenia: 07.08.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387568-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 213-387568 Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.teatropole.pl ; www.teatrkochanowskiego.biuletyn.info.pl/ Opole: Adaptacja budynku Teatru im.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mikolajkipomorskie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mikolajkipomorskie.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mikolajkipomorskie.pl Mikołajki Pomorskie: Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Krastudy-Nowe

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ug.glowczyce.ibip.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ug.glowczyce.ibip.pl 1 z 6 2016-06-27 07:23 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ug.glowczyce.ibip.pl Główczyce: Przetarg nieograniczony o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42,

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42, Warszawa: Organizacja konferencji Dzień Tematyczny Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) Numer ogłoszenia: 45694-2011; data zamieszczenia: 16.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ck.art.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa jednostka kultury.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ck.art.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa jednostka kultury. Katowice: Malowanie pokrycia dachu z blach fałdowych nad salą koncertową w budynku Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek Numer ogłoszenia: 317596-2011; data zamieszczenia: 04.10.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.ibdim.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.ibdim.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.ibdim.edu.pl Warszawa: Rozbudowa przyłącza wodociągowego do celów przeciwpożarowych (ppoż) na

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mikolajkipomorskie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mikolajkipomorskie.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mikolajkipomorskie.pl Mikołajki Pomorskie: Budowa ulicy Cichej, Słonecznej i Spacerowej w Mikołajkach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ww.wssk.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ww.wssk.wroc.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ww.wssk.wroc.pl Wrocław: ADAPTACJA CZĘŚCI BUDYNKU NR 10 NA POTRZEBY MAGAZYNU CENTRALNEGO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa. Warszawa: Rezerwacja, zakup oraz dostarczanie biletów na zagraniczne przewozy lotnicze na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Numer ogłoszenia: 21103-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeum.walbrzych.pl/zamówienia-publiczne Wałbrzych: Wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov. 1 z 6 2013-10-18 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: ROBOTY BUDOWLANE DOT. WYMIANY

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Nowa Ruda: Budowa kompleksu obiektów sportowych przy szkole podstawowej w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.klembow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.klembow.pl 1 z 6 2015-10-02 11:11 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.klembow.pl Klembów: Budowa przyłączy wodociągowych w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 8 2014-07-08 14:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sniadecja.pl Białystok: Usługa nadzoru inwestorskiego. Znak postępowania:

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony "Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Jaroszki"

Przetarg nieograniczony Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Jaroszki Przetarg nieograniczony "Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Jaroszki" Łukasz Sikora, 11.06.2013 Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Jaroszki Numer ogłoszenia: 224294-2013; data zamieszczenia: 11.06.2013

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dom Pomocy Społecznej Nr 2 41-200 Sosnowiec ul.jagiellońska 2 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczanie ogłoszenia : obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1)NAZWA I

Bardziej szczegółowo