SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )"

Transkrypt

1 Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP ; REGON Przetarg nieograniczony, znak: BDGzp-2120A-121/12 Warszawa, r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w procedurze właściwej dla zamówień o wartości poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgociowego ścian pomieszczeń gospodarczych w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Kody i nazwy ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) opisujące przedmiot zamówienia: roboty budowlane; roboty izolacyjne.

2 ROZDZIAŁ I. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgociowego ścian pomieszczeń gospodarczych w budynku Zamawiajacego, znajdującego się w Warszawie, ul. Wspólna 30, o łącznej długości ścian około 46 mb, przy wysokości 3,4 m poprzez wytworzenie izolacji pionowej i poziomej z wykorzystaniem odpowiednich systemów iniekcji uszczelniającej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonym projekcie umowy (załącznik nr 1 do SIWZ). W przypadku materiałów lub produktów wymienionych w w/w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, wskazanie takie należy traktować jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza w tym zakresie zastosowanie materiałów lub produktów równoważnych jakościowo (o parametrach równoważnych lub wyższych). 3. Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia przez Wykonawców wizji lokalnej miejsca prowadzenia robót budowlanych, która w przypadku złożenia wniosków przez zainteresowanych, odbędzie się w terminie wcześniej uzgodnionym. Wnioski można składać drogą elektroniczną na adres lub za pośrednictwem faksu na numer: (22) , najpóźniej na 2 dni robocze przed proponowanym terminem wizji. Wnioski powinny zawierać dane osobowe (imię, nazwisko, serię i numer dowodu tożsamości) osób, które będą uczestniczyć w wizji lokalnej. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów, nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej oraz nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 5. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Zamawiający żąda, aby Wykonawca wskazał w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. ROZDZIAŁ II. Opis sposobu przygotowania oferty 1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 2. Oferta zostanie sporządzona w języku polskim, zgodnie z treścią formularza oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 4. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, osobę/y reprezentującą/e Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze, osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy albo osobę/y działającą/e na podstawie pełnomocnictwa, przy czym pełnomocnictwo to musi być załączone do oferty jako oryginał albo kopia poświadczona notarialnie. 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, wraz z ofertą należy złożyć stosowne pełnomocnictwo określające sposób współdziałania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (oryginał albo kopia poświadczona notarialnie). 6. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz zobowiązania, o których mowa w Rozdziale V ust. 2, należy złożyć w oryginale, natomiast pozostałe oświadczenia i dokumenty są składane w oryginale lub jako kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dotyczy to również dokumentów składanych przez Wykonawcę na skutek wezwania przez Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy. 2

3 7. Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania oświadczeń lub dokumentów lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy przez to rozumieć, że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem/ podpisami osoby/osób wskazanych w ust W przypadku składania oświadczeń lub dokumentów przez Wykonawców, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy, kopie tych dokumentów poświadcza za zgodność z oryginałem Wykonawca lub pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 9. Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 10. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty mają być parafowane własnoręcznie przez osobę/y podpisujące ofertę. 11. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w miejscu wskazanym w SIWZ, w zamkniętym opakowaniu /kopercie/, w sposób zabezpieczający nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 12. Dokumenty w ofercie, stanowiące informację zastrzeżoną dla innych uczestników postępowania, tj. stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz z późn. zm.), powinny znajdować się w oddzielnej zamkniętej kopercie opatrzonej napisem DOKUMENTY ZASTRZEŻONE. 13. Praktyczne zalecenia (nie obligatoryjne) dotyczące ułożenia dokumentów w ofercie: 1) dokumenty ułożyć w czterech grupach, wg kolejności: a) formularz oferty + załączniki do oferty (np. dowód wniesienia wadium), b) kosztorys ofertowy c) oświadczenia i dokumenty wymienione w Rozdziale V SIWZ, d) oświadczenia i dokumenty wymienione w Rozdziale VI SIWZ; 2) wszystkie kartki ponumerować i spiąć/zszyć/zbindować itp. za wyjątkiem: dokumentu wadialnego tj. oryginału gwarancji lub poręczenia oraz ewentualnych dokumentów zastrzeżonych przez Wykonawcę na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy. 14. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. ROZDZIAŁ III. Termin wykonania zamówienia Zamówienie zostanie wykonane w terminie do dnia 31 maja 2013 r. ROZDZIAŁ IV. Warunki udziału w postępowaniu, warunki o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, w tym dotyczące: 1) posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 2 zamówienia polegające na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych ścian metodą iniekcji ciśnieniowej o powierzchni łącznej nie mniejszej niż 150 m² każde. 2) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) zwanej dalej Prawo Budowlane lub odpowiadające swym zakresem uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz co najmniej 1 osobą 3

4 posiadającą uprawnienia budowlane o specjalności architektonicznej zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego lub odpowiadające swym zakresem uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadającą doświadczenie w opracowaniu co najmniej 1 projektu obejmującego swym zakresem prace zabezpieczenia przeciwwilgociowego ścian metodą iniekcji ciśnieniowej. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 3. Dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy oraz braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca jest zobowiązany złożyć oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdziale V i VI SIWZ. 4. Wykonawca może polegać na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy na wiedzy i doświadczeniu lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. ROZDZIAŁ V. Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych dla wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu 1. Wykonawca wraz z ofertą złoży niżej wymienione oświadczenia i dokumenty wykazujące (potwierdzające) spełnianie warunków udziału w postępowaniu, podpisane przez osobę/y/ upoważnione do reprezentowania Wykonawcy: 1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; przykładowy wzór formularza oświadczenia podany jest w załączniku nr 3 do SIWZ; 2) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz odbiorców, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Przykładowy wzór formularza podany jest w załączniku nr 4 do SIWZ; 3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Przykładowy wzór formularza podany jest w załączniku nr 5 do SIWZ. 2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków posiadania wiedzy i doświadczenia, oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, polega na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Przykładowe wzory formularza zobowiązania podmiotu podane są w załącznikach nr 4 i 5 do SIWZ. Zobowiązania należy złożyć w oryginale. 3. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na 4

5 dzień składania ofert spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. ROZDZIAŁ VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych dla wykazania braku podstaw do wykluczenia 1. Wykonawca wraz z ofertą złoży oświadczenia i dokumenty wykazujące (potwierdzające) brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, to jest: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, podpisane przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, którego wzór określony jest w załączniku nr 6 do SIWZ; 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 2, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 4. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty wymienione w ust. 1 składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 5. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. ROZDZIAŁ VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 1. W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w języku polskim, w formie pisemnej bądź za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 2. Zamawiający na swojej stronie internetowej opublikował ogłoszenie o zamówieniu oraz niniejszą SIWZ. 3. Na stronie tej Zamawiający będzie także publikował: 1) zawiadomienia oraz informacje związane z prowadzonym postępowaniem, w tym zwłaszcza: zapytania Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego do tych zapytań; zawiadomienia o zmianie treści SIWZ; zawiadomienia o przedłużeniu terminu składania ofert; zawiadomienie o wyborze oferty, o którym mowa w art. 92 ust. 2 ustawy; 5

6 2) treści odwołań dotyczących treści ogłoszenia o zamówieniu lub treści SIWZ wraz z wezwaniem Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia odwołania; rozstrzygnięcia odwołań dotyczących treści ogłoszenia o zamówieniu lub treści SIWZ. 4. Porozumiewanie się z Zamawiającym w związku z prowadzonym postępowaniem: - osoba/y/ uprawnione do kontaktów z Wykonawcami: Katarzyna Szweycer, - faks do korespondencji: (22) , - do korespondencji: - korespondencja pisemna za pośrednictwem poczty, kuriera lub składana w Biurze Podawczym MRiRW, Warszawa, ul. Wspólna 30, Wydział Zamówień Publicznych, pok. 124, lub osobiście w pok. 124, od poniedziałku do piątku w godz Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ. 6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 6. ROZDZIAŁ VIII. Wadium 1. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium na cały okres związania ofertą w wysokości: 5 300,00 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta złotych). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 3. Wadium w formie pieniężnej, zgodnie z art. 45 ust. 7 ustawy, należy wpłacać na konto Zamawiającego: Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie, nr konta Na przelewie należy umieścić informację: Wadium w postępowaniu BDGzp-2120A-121/12 zabezpieczenia przeciwwilgociowe ścian MRiRW. 4. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, Wykonawca z zachowaniem właściwej staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania kwoty wadium na podanym wyżej rachunku bankowym Zamawiającego. Zaleca się, aby do oferty Wykonawcy załączyli potwierdzenie wniesienia wadium w formie pieniężnej (potwierdzenie przelewu). 5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dowód wniesienia wadium w formie oryginału (zaleca się nie wpinać na trwałe oryginału tego dokumentu do całości oferty, natomiast wskazane jest załączenie na trwałe do oferty kserokopii tego dokumentu, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). 6. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia winien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej 6

7 kwoty wadium, na pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium, powstałe na skutek okoliczności określonych w ustawie. 7. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w ustawie. 8. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach określonych w ustawie. ROZDZIAŁ IX. Termin związania ofertą 1. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą. 3. Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. ROZDZIAŁ X. Składanie ofert 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 3. Ofertę należy złożyć w miejscu wskazanym w SIWZ, w zamkniętym opakowaniu / kopercie, w sposób zabezpieczający nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta / opakowanie z ofertą ma posiadać następujące oznaczenie: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wydział Zamówień Publicznych ul. Wspólna 30, pok. 122, Warszawa Oferta w postępowaniu znak: BDGzp-2120A-121/12 zabezpieczenia przeciwwilgociowe ścian MRiRW 4. Ofertę należy przesłać pocztą lub złożyć w Biurze Podawczym w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Wspólnej 30, lub w Wydziale Zamówień Publicznych w pok. 122, w terminie do dnia r. do godz Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. 5. W przypadku składania oferty osobiście w Wydziale Zamówień Publicznych należy uwzględnić czas konieczny do uzyskania przepustki (niezbędne jest posiadanie dowodu tożsamości np. dowodu osobistego). 6. Dodatkowo na kopercie / opakowaniu należy podać: nazwę i adres siedziby Wykonawcy. 7. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona, na zasadach określonych w art. 84 ustawy. ROZDZIAŁ XI. Zmiana i wycofanie ofert 1. Przed upływem terminu do składania ofert, Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę. 2. Żadna z ofert nie może być zmieniona ani wycofana po upływie wyznaczonego terminu składania ofert. 3. Zmiana oferty może nastąpić tylko poprzez złożenie zmienionej, pisemnej oferty według takich samych zasad jak wcześniej składana oferta. Oferta zmieniająca wcześniej złożoną ofertę musi jednoznacznie wskazywać, które postanowienia oferty są zmieniane. 4. Wykonawca może wycofać już złożoną ofertę, tylko przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający może wydać ofertę Wykonawcy tylko na podstawie pisemnego żądania zwrotu oferty, złożonego przez osobę upoważnioną ze strony Wykonawcy do wykonania tej czynności. Upoważnienie do wycofania oferty musi być załączone do żądania zwrotu oferty. 7

8 ROZDZIAŁ XII. Otwarcie ofert 1. Otwarcie ofert nastąpi publicznie w dniu r. o godz w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Wspólnej 30, pok Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 3. Otwarcie ofert jest jawne. Osoby zainteresowane udziałem w jawnym otwarciu ofert proszone są o przybycie 15 minut przed wyznaczonym czasem w celu uzyskania przepustek (niezbędne jest posiadanie dowodu tożsamości np. dowodu osobistego). 4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny. 5. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle na wniosek Wykonawcy informację dotyczącą kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz informacje podane podczas otwarcia ofert. 6. Na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. ROZDZIAŁ XIII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty oraz informacje w sprawie walut obcych 1. W formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ) Wykonawca poda cenę netto oferty w złotych, następnie od tej kwoty naliczy podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, a na końcu poda cenę brutto oferty ogółem wynikającą z sumowania ceny netto oferty i kwoty podatku VAT za wykonanie całego przedmiotu zamówienia. Ponadto, w formularzu ofertowym Wykonawca poda kwoty brutto odrębnie za wykonanie dokumentacji projektowej oraz za wykonanie robót konserwatorsko-remontowych. Wszystkie ww. kwoty należy podać z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. W cenie oferty Wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 2. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (podatek VAT) w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich. 4. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 5. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich. ROZDZIAŁ XIV. Kryteria oceny ofert 1. Oceniane będą wyłącznie oferty nie odrzucone. 2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny brutto całej oferty (100 %), gdzie 1 % = 1 punkt; ocena kryterium będzie dokonana według wzoru: C n / C b x 100 pkt gdzie: C n cena najniższa, C b cena badanej oferty. 8

9 3. Punkty przyznane w ramach powyższego kryterium zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. ROZDZIAŁ XV. Wybór najkorzystniejszej oferty 1. Najkorzystniejszą spośród złożonych ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert będzie oferta z najniższą ceną. 2. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. 3. W toku oceny ofert Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, Zamawiający odrzuci ofertę tego Wykonawcy. 4. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe muszą spełniać wszystkie konieczne wymagania formalne określone w Rozdziale II SIWZ. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. ROZDZIAŁ XVI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 1. Przed podpisaniem umowy o zamówienie publiczne, Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 8 % wartości kwoty brutto wynagrodzenia całkowitego. 2. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innych formach. 4. Dokument gwarancji lub poręczenia winien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty zabezpieczenia, na pierwsze, pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty zabezpieczenia. W dokumencie tym gwarant/poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia przez beneficjenta dodatkowych warunków lub czynności (np. przesłania wezwania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek beneficjenta czy przedłożenia wraz z wezwaniem zapłaty dodatkowej dokumentacji). Dopuszczalnym przez Zamawiającego żądaniem gwaranta może być np. żądanie oświadczenia beneficjenta o nie wykonaniu lub nienależytym wykonaniu umowy oraz dokumentu potwierdzającego, że osoby, które podpisały wezwanie do zapłaty w imieniu beneficjenta, upoważnione są do jego reprezentowania. 5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy: Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie, nr konta

10 6. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, zgodnie z postanowieniami załączonego projektu umowy. 7. Ustala się zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, stanowiące 20 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które podlega zwrotowi w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. ROZDZIAŁ XVII. Informacja o formalnościach jakie winny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy o zamówienie publiczne 1. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania zgodnie z przepisami ustawy. 2. Z wybranym Wykonawcą Zamawiający podpisze umowę o wykonanie zamówienia, nie wcześniej niż po upływie terminu określonego w art. 94 ustawy. 3. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki określone w art. 93 ust. 1 ustawy. 5. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, to Zamawiający zażąda przed podpisaniem umowy przedłożenia umowy regulującej ich współpracę w zakresie obejmującym wykonanie zamówienia. Z treści powyższej umowy powinno w szczególności wynikać: zasady współdziałania, zakres współuczestnictwa oraz podział obowiązków Wykonawców w wykonaniu przedmiotu zamówienia. 6. Przed podpisaniem umowy, wybrany Wykonawca: 1) wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości i formie określonej w SIWZ oraz treści uzgodnionej z Zamawiającym (jeżeli w formie niepieniężnej); 2) przekaże Zamawiającemu informacje niezbędne do wpisania do treści umowy, np. imiona i nazwiska uprawnionych osób, które będą reprezentować Wykonawcę przy podpisaniu umowy. 7. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. ROZDZIAŁ XVIII. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania 1. Wykonawcom i innym podmiotom przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy, w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w toku postępowania o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: 1) na treść ogłoszenia o zamówieniu i wobec postanowień SIWZ w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego; 2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób; 10

11 3) w terminie 5 dni od dnia w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby Zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 6. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. ROZDZIAŁ XIX. Informacja o możliwości i warunkach zmiany zawartej umowy 1. Niedopuszczalne są zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem przewidzianych przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ możliwości dokonania takich zmian. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w przypadkach, gdy nastąpi: 1) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy; 2) potrzeba zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Wykonawcy. ROZDZIAŁ XX. Postanowienia końcowe 1. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa stanowią załączniki do protokołu postępowania. 2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty mogą zostać udostępnione po upływie terminu ich otwarcia. 3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 4. Ujawnianie treści protokołu, załączników do protokołu, w tym ofert, odbywać się będzie na wniosek, według następujących zasad: 1) udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez: a) wgląd w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego, b) przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z wyborem wskazanym we wniosku; 2) bez zgody Zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert, za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących utrwalaniu obrazu; 3) Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być udostępnione; 4) Zamawiający wyznaczy czas, miejsce i osobę, w obecności której dokonana zostanie czynność udostępnienia dokumentów; 11

12 5) udostępnienie nastąpi w siedzibie Zamawiającego i może mieć miejsce wyłącznie w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.00; 6) jeżeli przesłanie kopii załączników, w tym ofert, zgodnie z wyborem Wykonawcy będzie znacząco utrudnione z przyczyn technicznych, w szczególności ze względu na ilość dokumentów żądanych do przesłania, Zamawiający poinformuje o tym wnioskodawcę i wskaże sposób ich udostępnienia. 5. Przywołane w SIWZ załączniki stanowią jej integralną część, tj.: 1) załącznik nr 1 projekt umowy; 2) załącznik nr 2 formularz oferty; 3) załącznik nr 3 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 4) załącznik nr 4 wykaz wykonanych robót wraz z zobowiązaniem podmiotu; 5) załącznik nr 5 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia; 6) załącznik nr 6 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 12

13 Projekt Załącznik nr 1 UMOWA NR BDGzp-2120A-121/12 zawarta w dniu r. w Warszawie pomiędzy Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, Warszawa NIP , Regon , zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Pana Arkadiusza Średnickiego zastępującego Dyrektora Generalnego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi a... NIP, Regon, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez o następującej treści: Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać: 1) projekt budowlany na wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgociowego ścian pomieszczeń gospodarczych w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (w czterech egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej); 2) roboty budowlane zgodnie z wykonanym stosownie do niniejszej umowy projektem budowlanym, zwane dalej przedmiotem umowy. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określony został w załączniku nr 1 do umowy. 3. Projekt budowlany, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, powinien zostać opracowany w oparciu o Opinię techniczną dotyczącą zabezpieczenia przeciwwilgociowego ścian pomieszczeń gospodarczych w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi położonego Warszawie przy ul. Wspólnej 30 stanowiącą załącznik nr 2 do umowy oraz zgodnie 1

14 z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z późn. zm.) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu prawa budowlanego, BHP, ochrony środowiska, ustawy o odpadach, p.poż. i innymi przepisami szczegółowymi obowiązującymi w tym zakresie. 2. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do dnia 31 maja 2013 roku Wykonawca oświadcza, że posiada środki, urządzenia i narzędzia, doświadczenie oraz wykwalifikowany i uprawniony personel niezbędny do realizacji przedmiotu umowy. 2. Wykonawca wykona przedmiot umowy samodzielnie lub przy pomocy podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadamiania Zamawiającego o zamiarze zawarcia umów podwykonawczych co najmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem. W przypadku, jeżeli Zamawiający nie sprzeciwi się pisemnie zawarciu umowy z podwykonawcą w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, poczytuje się, że wyraża zgodę na zawarcie umowy. 3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Opinią techniczną dotyczącą zabezpieczenia przeciwwilgociowego ścian pomieszczeń gospodarczych w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi położonego Warszawie przy ul. Wspólnej 30 i nie wnosi do niej żadnych uwag. 4. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 1) wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 2

15 specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; 2) przygotowanie lub uzyskanie wszelkich dokumentów i uzgodnień wymaganych w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę oraz uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie właściwemu organowi robót budowlanych, jeżeli obowiązek uzyskania takiego pozwolenia lub zgłoszenia wynika z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Zamawiający udzieli w tym celu Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym pełnomocnictwa do występowania w tym zakresie w procesie inwestycyjnym; 3) wykonanie robót zabezpieczenia przeciwwilgociowego ścian pomieszczeń gospodarczych z własnych materiałów zgodnie z projektem budowlanym, zasadami sztuki budowlanej i Opinią techniczną dotyczącą zabezpieczenia przeciwwilgociowego ścian pomieszczeń gospodarczych w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi położonego Warszawie przy ul. Wspólnej 30 oraz zgodnie z przepisami prawa; 4) prowadzenie robót w sposób nie zagrażający mieniu Zamawiającego, bezpieczeństwu budowy i pracujących na niej ludzi, zgodnie z wymogami przepisów bhp, przeciwpożarowych i ochrony środowiska; 5) zorganizowanie we własnym zakresie i na swój koszt zaplecza socjalnego w lokalizacji uzgodnionej z Zamawiającym; 6) sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie Zamawiającego lub właściwego organu w zakresie stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem; 7) ubezpieczenie placu budowy i robót budowlanych od zdarzeń losowych, od odpowiedzialności cywilnej w stosunku do osób trzecich za szkody oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym; 8) zgłoszenie zakończenia wykonania robót budowlanych oraz gotowości do odbioru końcowego wpisem do dziennika budowy; 9) sporządzenie dokumentacji, w tym sporządzenie rozliczenia końcowego wykonanych robót budowlanych i przekazanie jej Zamawiającemu nie później niż 14 dni po dniu odbioru końcowego; 3

16 10) powołanie kierownika budowy; 11) współpraca z inspektorem nadzoru inwestorskiego we wszystkich sprawach związanych z realizacją przedmiotu umowy. 5. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 1) protokolarne, sukcesywne przekazywanie terenu budowy; 2) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego powołanie inspektora nadzoru inwestorskiego; 3) bieżące sprawdzenie sposobu wykonania, ilości i jakości robót budowlanych, w trybie nie powodującym wstrzymania lub opóźnienia realizacji tych robót Projekt budowlany, o którym mowa w 1 ust. 1 pkt 1, Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu, w terminie 60 dni, od daty zawarcia niniejszej umowy. 2. W terminie 10 dni od dnia dostarczenia dzieła przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia uwag do wykonanego dzieła. 3. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania ewentualnych poprawek i uzupełnień dzieła bez dodatkowego wynagrodzenia w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia uwag przez Zamawiającego. 4. Wykonawca użyje do wykonania dzieła materiałów własnych. 7. Teren budowy wraz z przyłączami energii elektrycznej, wody i kanalizacji sanitarnej będzie protokolarnie przekazywany przez Zamawiającego Wykonawcy Wykonawca rozpocznie roboty budowlane w ciągu 3 dni roboczych od dnia przekazania terenu budowy, o którym mowa w 7. 4

17 2. Jeżeli Wykonawca nie rozpocznie robót w terminie 7 dni od upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający może od umowy odstąpić, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia podstawy do odstąpienia, informując o tym na piśmie Wykonawcę. 3. Jeżeli Wykonawca stwierdzi zaistnienie przeszkody w prawidłowym wykonaniu przedmiotu umowy, jest on zobowiązany do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o tym Zamawiającego. 4. Prace uciążliwe dla pracowników Zamawiającego będą wykonywane w dni robocze w godzinach od 16:15 do 7:30 oraz w dni wolne od pracy Zamawiający zobowiązuje się do podjęcia czynności w zakresie częściowego oraz końcowego odbioru robót budowlanych, o jakich mowa w 1 ust. 1 pkt 2, z którego sporządzi protokół w terminie 3 dni od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wpisem do dziennika budowy, gotowości do odbioru przedmiotu umowy, zgłoszonej przez Wykonawcę i zakończenia go w terminie 3 dni od daty rozpoczęcia czynności odbioru. 2. Jeżeli w toku częściowego oraz ostatecznego odbioru zostaną stwierdzone wady w wykonaniu robót budowlanych, o jakich mowa w 1 ust. 1 pkt 2, Zamawiający przerwie czynności odbioru i wyznaczy termin ich usunięcia. Wykonawca usunie wady bez dodatkowego wynagrodzenia. 3. Jeżeli Wykonawca w ustalonym terminie nie usunie wad lub nie przystąpi do ich usuwania w terminie 7 dni od dnia ich zgłoszenia, Zamawiający ma prawo wyznaczyć inny podmiot do ich usunięcia. Koszty usunięcia wad pokryte zostaną z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w 13 ust W przypadku, gdy koszty usunięcia wad stwierdzonych w czasie odbioru przekroczą kwotę zabezpieczenia, o którym mowa w 13 ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia różnicy pomiędzy kosztami robót a wielkością zabezpieczenia. 5

18 10. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji za wady przedmiotu umowy w okresie 5 lat od dnia ostatecznego odbioru przedmiotu umowy Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości zł brutto (słownie: ) w następujący sposób: 1) za wykonanie części przedmiotu umowy, o której mowa w 1 ust. 1 pkt 1, wynagrodzenie w wysokości... zł brutto (słownie:...), 2) za wykonanie części przedmiotu umowy, o której mowa w 1 ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie w wysokości... zł brutto (słownie:...). 2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę, w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu każdej faktury. Warunkiem wystawienia faktur VAT przez Wykonawcę jest dokonanie protokolarnego odbioru każdej z części przedmiotu umowy z tym, że zapłata wynagrodzenia za wykonanie części przedmiotu umowy, o której mowa w 1 ust. 1 pkt 2, nastąpi na podstawie faktur VAT, których wystawienie zostanie poprzedzone protokołami odbioru częściowego, dokonywanymi nie częściej niż raz na kwartał. 3. Zamawiający zastrzega, że wynagrodzenie wypłacane Wykonawcy za częściowe wykonanie przedmiotu umowy w danym roku kalendarzowym nie może przekraczać wartości przewidzianych na ten cel na dany rok budżetowy w planie finansowym Zamawiającego, o wysokości których Wykonawca będzie informowany na bieżąco Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: 1) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego części, w tym zwłoki w usunięciu wad, o których mowa w 9 ust. 2 i 6 ust. 2, w wysokości 6

19 0,1 % wartości wynagrodzenia całkowitego za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10 % wartości tego wynagrodzenia; 2) niewykonana lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy lub jego części, w wysokości 5 % wynagrodzenia całkowitego. 2. W razie zwłoki, o której mowa w ust. 1 pkt 1, powyżej 7 dni, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy. 3. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty prawa dochodzenia przez Zamawiającego kary umownej. 4. Jeżeli poniesiona przez Zamawiającego szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonej kary umownej, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody w pełnej wysokości Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy na kwotę zł (słownie: ), stanowiące 8 % wartości brutto kwoty wynagrodzenia całkowitego, o którym mowa w 11 ust Kwota, o której mowa w ust. 1, pomniejszona o kwotę określoną w ust. 3 podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia ostatecznego odbioru przedmiotu umowy. 3. Ustala się zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy w wysokości zł (słownie: ), stanowiące 20 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust Kwota, o której jest mowa w ust. 3, podlega zwrotowi w terminie 15 dni od dnia upływu okresu rękojmi Wykonawca oświadcza, że przenosi na Zamawiającego na zasadzie wyłączności autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania projektem, o którym mowa w 1 ust. 1 pkt 1, w kraju i zagranicą, zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) oraz zezwala na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych. 7

20 Ponadto Wykonawca wyraża zgodę na zezwalanie przez Zamawiającego podmiotom trzecim na wykonywanie przez te podmioty praw zależnych w powyższym zakresie. 2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do projektu, o którym mowa w 1 ust. 1 pkt 1, obejmuje następujące pola eksploatacji: a) utrwalanie i zwielokrotnianie przy zastosowaniu technik drukarskich i cyfrowych; b) wprowadzanie do obrotu lub użyczanie; c) wprowadzenie do pamięci komputera, przesyłanie drogą elektroniczną. 15. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 16. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 17. Spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 18. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 8

21 Szczegółowy zakres przedmiotu umowy: Załącznik nr 1 do umowy nr. z dnia.. Do wytworzenia izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej zostanie zastosowana technologia iniekcji uszczelniającej np. krystalicznej, która zostanie wykonana od wewnętrznej strony ścian fundamentowych, bez konieczności rozkopywania murów zewnętrznych. Iniekcję należy wykonać na wszystkich ścianach objętych opracowaniem pn. Opinia techniczna dotycząca zabezpieczenia przeciwwilgociowego ścian pomieszczeń gospodarczych w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi położonego Warszawie przy ul. Wspólnej 30 oraz na ścianach wewnętrznych pomieszczeń gospodarczych (na długości 1,5m od ściany zewnętrznej). Ściany należy odpowiednio przygotować poprzez skucie zawilgoconych i zasolonych tynków. Otwory iniekcyjne należy wykonać w postaci siatki, w której odległości między nawiertami wynoszą od 20 do 40cm, w zależności od rodzaju gruntów przylegających do ściany fundamentowej. Po wykonaniu iniekcji należy przystąpić do osuszenia konstrukcji ścian w miejscach zawilgoceń poprzez zastosowanie nagrzewnic wraz z dmuchawami kierującymi ciepłe powietrze na zawilgocone miejsca ściany. Po wykonaniu czynności związanych z osuszaniem, należy wykonać zabezpieczenia konstrukcji ścian za pomocą środków antygrzybicznych. Po odczekaniu wymaganego czasu dla wyschnięcia zastosowanych środków na ścianach, należy wykonać nową warstwę tynku renowacyjnego, na którym następnie zaleca się wykonanie powłoki malarskiej. 9

22 Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o. Pracownia projektowo-konstrukcyjna ul. Powstańców Śląskich 106D lok. 9, Warszawa OPINIA TECHNICZNA Dotycząca zabezpieczenia przeciwwilgociowego ścian pomieszczeń gospodarczych w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi położonego w Warszawie przy ul. Wspólnej 30 Adres obiektu: ul. Wspólna 30, Warszawa Zlecający: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30, Warszawa Zespół wykonujący opracowanie: Mgr inż. Franciszek KOMOROWSKI RZECZOZNAWCA BUDOWLANY nr decyzji GINB 169/99 Uprawnienia projektowe AN.III-0073/247/01/60 Uprawnienia budowlane 216/Wa/74 Członek MOIIB nr ewidencyjny MAZ/BO/5085/01 Mgr inż. budownictwa lądowego Tomasz BUCZEK Inż. budownictwa lądowego Jarosław ZIEMEK podpis i pieczątka Warszawa, październik 2012r. CENTRUM RZECZOZNAWSTWA BUDOWLANEGO Sp. z o.o. Siedziba: ul. Powstańców Śląskich 106D lok. 9, Warszawa Biuro: Al. Chopina 26S lok. 1, Łomianki Dolne NIP: Regon : Tel: (+48 22) Fax: (+48 22) INTERNET: E mail :

23 Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o. Pracownia projektowo-konstrukcyjna ul. Powstańców Śląskich 106D lok. 9, Warszawa 2 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 3 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3 3. CEL OPRACOWANIA 3 4. MATERIAŁY I DANE WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA 3 5. LOKALIZACJA I OPIS TERENU WOKÓŁ BUDYNKÓW 4 6. OPIS WAD I USTEREK WYSTĘPUJĄCYCH W BUDYNKU POŁOŻENIE DANE OGÓLNE O OBIEKCIE OPIS USZKODZEŃ WYSTĘPUJĄCYCH W POMIESZCZENIACH GOSPODARCZYCH 6 7. SPOSÓB WYKONANIA NAPRAW NIESZCZELNOŚCI PRZEGRÓD W POMIESZCZENIACH GOSPODARCZYCH PIERWSZA METODA NAPRAW NIESZCZELNOŚCI (OD ZEWNĄTRZ) DRUGA METODA NAPRAW NIESZCZELNOŚCI (OD WEWNĄTRZ) PODSUMOWANIE METOD WYKONANIA IZOLACJI NA ŚCIANACH POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH PRZYKŁADOWE OPISY ZASTOSOWANYCH TECHNOLOGII TECHNOLOGIA OSUSZANIA ŚCIAN W MIEJSCACH ZAWILGOCEŃ TECHNOLOGIA WYKONANIA INIEKCJI CIŚNIENIOWEJ W MIEJSCACH USZKODZEŃ WNIOSKI KOŃCOWE I ZALECENIA DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ WYSTĘPUJĄCYCH W POMIESZCZENIACH GOSPODARCZYCH BUDYNKU MRIRW POŁOŻONYM PRZY UL. WSPÓLNEJ 30 W WARSZAWIE 19 ZAŁĄCZNIKI - KOPIE UPRAWNIEŃ 22 CENTRUM RZECZOZNAWSTWA BUDOWLANEGO Sp. z o.o. Siedziba: ul. Powstańców Śląskich 106D lok. 9, Warszawa Biuro: Al. Chopina 26S lok. 1, Łomianki Dolne NIP: Regon : Tel: (+48 22) Fax: (+48 22) INTERNET: E mail :

Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.

Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov. Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Warszawa, 17.03.2014 r. Przetarg nieograniczony, znak:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Na podstawie Porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Przetarg nieograniczony, znak: BDGzp-2120A-71/12 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Warszawa, 12.09.2013 r. Przetarg nieograniczony, znak:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Warszawa, 18.06.2015 r. Przetarg nieograniczony, znak:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Na podstawie Porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-65/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Przetarg nieograniczony, znak: BDGzp-2120A-90/TH/13

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-73/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: BZP.271.1.1552.2013.AĆ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowej i poziomej oraz docieplenie ścian budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 48 w Kwietniewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Warszawa, 08.08.2014 r. Przetarg nieograniczony, znak:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA roboty budowlane

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA roboty budowlane Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Warszawska 2-4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA roboty budowlane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SP33.3301.1.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: zaprojektowanie i budowę szkolnego palcu zabaw dla uczniów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPEzp-II-23a/10 Warszawa, 21

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rojewo, 2015-07-20 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RB.I.271.4.2015. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 150209 C

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-27/KB/14 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko ZAMAWIAJĄCY: GMINA NOWE MIASTECZKO ul. Rynek 2 67-124 Nowe Miasteczko tel. 68-3888153 faks 68-3888461 NIP 925-19-58-478 REGON 970770340 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Centrum Kształcenia Sportowego 70-424 Szczecin, ul. Mazurska 40 mazurska@cks.szczecin.pl ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający: Minister Finansów Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Nr sprawy: 430000-ILGW.271.3.2015 Zatwierdzam Z up. Ministra Finansów Zastępca Dyrektora Izby Celnej w Toruniu

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na na przebudowę posadzek kondygnacji parterowej i I piętra

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Usługi transportu dla potrzeb Opery Wrocławskiej

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Usługi transportu dla potrzeb Opery Wrocławskiej ZP/PN/14/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 207 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: Usługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie nr BZP.2422.8.2012.BD SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pod nazwą: Remont i przebudowa istniejącej sali gimnastycznej wraz

Bardziej szczegółowo