SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:"

Transkrypt

1 ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SP. Z O.O. W KOSZALINIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE NR 43/MR-4/NO/2012/SNP Copyright MEC Koszalin Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Świadczenie usługi ubezpieczenia Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie Szczególne warunki ubezpieczenia wymagane przez Zamawiającego I. Dane Zamawiającego II. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia III. Wymagane warunki ubezpieczenia (zakres ochrony) Zadanie nr 1: 1) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 2) ubezpieczenie mienia od kradzieŝy, kradzieŝy z włamaniem i rabunku 3) ubezpieczenie mienia od aktów wandalizmu i dewastacji 4) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 5) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem 6) ubezpieczenie zbiorowe następstw nieszczęśliwych wypadków. Zadanie nr 2: ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów AC/OC/NNW/ ASSISTANCE.

2 I. Dane Zamawiającego Lp. Nazwa jednostki organizacyjnej MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA Spółka z o.o. w Koszalinie Adres Koszalin, ul. ŁuŜycka 25 A Strona www NIP Regon Rodzaj działalności wg EKD/PKD Z Zatrudnienie (ilość zatrudnionych osób) na dzień 183 osoby 31 lipca 2012r. Ilość etatów 183 etaty Obrót w roku zł na dzień r zł planowany na dzień r. BudŜet na 2013 rok planowany obrót zł II. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia Zadanie nr 1: 1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych wszystkie lokalizacje Lp Przedmiot ubezpieczenia 1 Budynki i budowle Wartość ubezpieczeniowa System ubezpieczenia Suma ubezpieczenia* (zł) według Wykazu, stanowiącego Księgowa brutto Sumy stałe ,87 Załącznik nr 2 do SIWZ 2 Maszyny, urządzenia, wyposaŝenie Księgowa brutto Sumy stałe ,66 według Wykazu, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ 3 Gotówka wartości pienięŝne Nominalna I ryzyko ,00 OGÓŁEM: ,53 (*) suma ubezpieczenia ustalona na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia 2

3 2. Ubezpieczenie mienia od kradzieŝy, kradzieŝy z włamaniem i rabunku wszystkie lokalizacje Ubezpieczenie w systemie na I ryzyko Lp Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia (zł) * 1 Maszyny, urządzenia, wyposaŝenie ,00 2 Gotówka w lokalu (kradzieŝ z włamaniem i rabunek) ,00 3 Gotówka w transporcie ,00 OGÓŁEM: ,00 (*) suma ubezpieczenia ustalona na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia 3. Ubezpieczenie mienia od aktów wandalizmu i dewastacji wszystkie lokalizacje Lp Przedmiot ubezpieczenia 1 Stałe elementy wyposaŝenia budynków lub budowli, środki trwałe, przedmioty niskocenne System ubezpieczenia Suma ubezpieczenia* (zł) I ryzyko ,00 (*) suma ubezpieczenia ustalona na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia 4. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Ubezpieczenie w wartości odtworzeniowej Lp Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia (*) 1 Sprzęt elektroniczny stacjonarny wg. Wykazu stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ 2 Sprzęt elektroniczny przenośny wg. Wykazu stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ , ,70 OGÓŁEM: ,54 (*) suma ubezpieczenia ustalona na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia 5. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem 5.1. Suma gwarancyjna: (jeden milion) PLN na jedno zdarzenie i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia Dopuszczalne limity odpowiedzialności: Podane poniŝej limity odpowiedzialności ustanowione są na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia (bez moŝliwości ich ograniczenia, w przypadku zbiegu dwóch lub więcej klauzul stosuje się limit wyŝszy). 3

4 Lp Przedmiot ubezpieczenia OC za szkody powstałe podczas realizacji robót eksploatacyjnych i remontowych w obiektach własnych i obcych OC za szkody związane z uszkodzeniem lub zerwaniem kabli i przewodów podziemnych (energetycznych, telekomunikacyjnych, wodociągowych, gazowych, itp.) przy realizacji zadań inwestycyjnych, remontowych i eksploatacyjnych na terenie lub w obiektach własnych lub obcych OC za szkody powstałe w wyniku awarii lub uszkodzenia wszelkiego typu instalacji, maszyn i urządzeń, będących własnością zamawiającego we wszystkich lokalizacjach prowadzonej działalności, powodujące cofnięcie się wody i innych cieczy z rur i systemów kanalizacyjnych, pozostawionych otwartych kranów, itp. (szkody zalaniowe) Limity sumy gwarancyjnej zł (*) , , ,00 4 OC za podwykonawców z prawem do regresu ,00 OC za produkt w związku z wprowadzeniem produktu do ,00 obrotu (*) suma gwarancyjna ustalona na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia 6. Ubezpieczenie zbiorowe następstw nieszczęśliwych wypadków Lp Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia (*) 1 Następstwa nieszczęśliwych wypadków powodujące śmierć lub obraŝenia ciała (trwały uszczerbek na zdrowiu), powstałe podczas wykonywania pracy na sprzęcie cięŝkim, niepodlegającym obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadacza pojazdów mechanicznych a takŝe podczas wsiadania i wysiadania ze sprzętu cięŝkiego, w czasie przebywania w sprzęcie będącym w ruchu, podczas zatrzymania lub postoju zł/osobę (*) suma gwarancyjna ustalona na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia Zadanie nr 2: Ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów OC / AC / NNW / ASSISTANCE / UBEZPIECZENIE SZYB Lp. Przedmiotem ubezpieczenia są pojazdy stanowiące własność lub będące w posiadaniu Zamawiającego 1 Ubezpieczenie OC Suma ubezpieczenia Ustawowa suma gwarancyjna wg. Załącznika Nr 7 do SIWZ 4

5 2 Ubezpieczenie AC 3 Ubezpieczenie NNW Do przygotowania oferty naleŝy przyjąć sumy ubezpieczenia AC (wartości netto), określone na podstawie notowań cen w katalogach branŝowych dla miesiąca sierpnia 2012r. zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ ,00 zł na 1 ubezpieczony pojazd, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SIWZ 4 Ubezpieczenie Assistance Wg. Załącznika Nr 7 do SIWZ 5 Ubezpieczenie szyb samochodowych Wg. Załącznika Nr 7 do SIWZ III. Zadanie nr 1: Wymagane warunki ubezpieczenia 1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Przedmiot ubezpieczenia Budynki, budowle, maszyny, urządzenia, wyposaŝenie, gotówka Zakres ubezpieczenia obejmuje przynajmniej szkody powstałe w wyniku: poŝaru, uderzenia pioruna i jego pośrednich następstw, eksplozji, upadku statku powietrznego, przepięć w instalacjach i urządzeniach elektrycznych, huraganu, gradu, powodzi, deszczu nawalnego, trzęsienia i obsunięcia się ziemi, sadzy, dymu, śniegu, lodu, huku ponaddźwiękowego, awarii instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i innych, zalania przez wydostanie się wody, innych cieczy lub pary z sieci Zakres ubezpieczenia wodno-kanalizacyjnej, lub innych urządzeń technologicznych i z innych zbiorników, zalania wskutek przedostania się wód gruntowych, szkód powstałych wskutek nieszczelności dachów, rynien, szczelin w złączach płyt i uszkodzeń stolarki okiennej, uderzenia pojazdu, wraz z klauzulą prac remontowych, w tym w mieniu ubezpieczającego, akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami wymienionymi powyŝej, kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie w ramach sum ubezpieczenia, pokrycie kosztów ekspertów w ramach podstawowych sum ubezpieczenia. Okres ubezpieczenia 12 miesięcy od dnia do dnia Siedziba Zamawiającego oraz wszystkie lokalizacje prowadzonej Miejsce ubezpieczenia działalności. Franszyzy i udziały 1. Franszyza integralna dopuszczalna; własne; 2. Franszyza redukcyjna brak; 5

6 1.1. Akceptacja klauzul (treść klauzul stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ): Klauzula nr 1 reprezentantów Klauzula nr 2 jurysdykcyjna Klauzula nr 3 regresowa Klauzula nr 4 prolongacyjna Klauzula nr 5 dokumentowa Klauzula nr 6 przeniesienia mienia Klauzula nr 7 automatycznego pokrycia Klauzula nr 8 ochrony podczas prac remontowych Klauzula nr 10 likwidacyjna Klauzula nr 11 samolikwidacji drobnych szkód Klauzula nr 12 likwidacji szkód w sprzęcie elektronicznym Klauzula nr 13 terminu zawiadomienia ubezpieczyciela o szkodzie Klauzula nr 14 ubezpieczonych kosztów dodatkowych Klauzula nr godzin Klauzula nr 16 przepięć Klauzula nr 17 warunków i taryf Klauzula nr 18 szybkiej likwidacji szkód w sprzęcie elektronicznym Klauzula nr 19 okolicznościowa Klauzula nr 20 klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc Klauzula nr 21 pro rata temporis Klauzula nr 22 wypłaty zaliczek Klauzula nr 23 akceptacji zabezpieczeń 1.2. Akceptacja stosowanych zabezpieczeń, wyszczególnionych w Załączniku nr 4 do SIWZ Objęcie ochroną obiektów czasowo wyłączonych z eksploatacji na okres powyŝej 30 dni, w tym na czas prowadzonego remontu lub przeznaczonych do sprzedaŝy Uznanie za ubezpieczone mienia ulegającego przemieszczeniu pomiędzy lokalizacjami bez konieczności powiadamiania ubezpieczyciela. 2. Ubezpieczenie mienia od kradzieŝy, kradzieŝy z włamaniem i rabunku. maszyny, urządzenia, wyposaŝenie (środki trwałe, niskocenne Przedmiot ubezpieczenia składniki majątku), gotówka w lokalu, gotówka w transporcie szkody powstałe w wyniku, kradzieŝy (elementy budynków i budowli), kradzieŝy z włamaniem i rabunku (dokonane lub Zakres ubezpieczenia usiłowane), polegające na utracie lub ubytku ubezpieczonego mienia Okres ubezpieczenia 12 miesięcy od dnia do dnia Siedziba Zamawiającego oraz wszystkie lokalizacje Miejsce ubezpieczenia prowadzonej działalności 1. Franszyza integralna dopuszczalna; Franszyzy i udziały własne 2. Franszyza redukcyjna brak; 2.1 Akceptacja klauzul (treść klauzul stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ): Klauzula nr 2 jurysdykcyjna Klauzula nr 3 regresowa 6

7 Klauzula nr 4 prolongacyjna Klauzula nr 5 dokumentowa Klauzula nr 6 przeniesienia mienia Klauzula nr 7 automatycznego pokrycia Klauzula nr 9 kradzieŝy elementów budynku i budowli Klauzula nr 10 likwidacyjna Klauzula nr 12 likwidacji szkód w sprzęcie elektronicznym Klauzula nr 13 terminu zawiadomienia ubezpieczyciela o szkodzie Klauzula nr 17 warunków i taryf Klauzula nr 18 szybkiej likwidacji szkód w sprzęcie elektronicznym Klauzula nr 19 okolicznościowa Klauzula nr 20 klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc Klauzula nr 21 pro rata temporis Klauzula nr 22 wypłaty zaliczek Klauzula nr 23 akceptacji zabezpieczeń 2.2. Akceptacja stosowanych zabezpieczeń przeciwkradzieŝowych, wyszczególnionych w Załączniku nr 4 do SIWZ Uznanie za ubezpieczone mienia ulegającego przemieszczeniu pomiędzy lokalizacjami bez konieczności powiadamiania ubezpieczyciela. 3. Ubezpieczenie mienia od aktów wandalizmu i dewastacji Stałe elementy wyposaŝenia budynków i budowli, maszyny, Przedmiot ubezpieczenia urządzenia, wyposaŝenie, niskocenne składniki majątku szkody powstałe w wyniku umyślnego zniszczenia lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, w tym Zakres ubezpieczenia takŝe w związku z usiłowaniem lub dokonaniem kradzieŝy z włamaniem i rabunku Okres ubezpieczenia 12 miesięcy od dnia do dnia Siedziba Zamawiającego oraz wszystkie lokalizacje Miejsce ubezpieczenia prowadzonej działalności 1. Franszyza integralna dopuszczalna; Franszyzy i udziały 2. Franszyza redukcyjna brak; własne 3.1 Akceptacja klauzul (treść klauzul stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ): Klauzula nr 2 jurysdykcyjna Klauzula nr 3 regresowa Klauzula nr 4 prolongacyjna Klauzula nr 5 dokumentowa Klauzula nr 6 przeniesienia mienia Klauzula nr 7 automatycznego pokrycia Klauzula nr 9 kradzieŝy elementów budynku i budowli Klauzula nr 12 likwidacji szkód w sprzęcie elektronicznym Klauzula nr 13 terminu zawiadomienia ubezpieczyciela o szkodzie Klauzula nr 17 warunków i taryf Klauzula nr 18 szybkiej likwidacji szkód w sprzęcie elektronicznym 7

8 Klauzula nr 19 okolicznościowa Klauzula nr 20 klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc Klauzula nr 21 pro rata temporis Klauzula nr 22 wypłaty zaliczek Klauzula nr 23 akceptacji zabezpieczeń 3.2. Akceptacja stosowanych zabezpieczeń, wyszczególnionych w Załączniku nr 4 do SIWZ 3.3. Uznanie za ubezpieczone mienia ulegającego przemieszczeniu pomiędzy lokalizacjami bez konieczności powiadamiania ubezpieczyciela System ubezpieczenia: I ryzyko Jeden limit na wszystkie lokalizacje suma ubezpieczenia zł. 4. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Stacjonarny i przenośny sprzęt elektroniczny: Przedmiot ubezpieczenia - sprawny technicznie i gotowy do eksploatacji; - zainstalowany zgodnie z zaleceniami producenta; - wykorzystywany w celach zawodowych. Zakres ubezpieczenia wszelkie szkody materialne Okres ubezpieczenia 12 miesięcy od dnia do dnia Siedziba Zamawiającego oraz wszystkie lokalizacje Miejsce ubezpieczenia prowadzonej działalności (dla sprzętu stacjonarnego), terytorium RP (dla sprzętu przenośnego). Franszyzy i udziały własne 1. Franszyza integralna dopuszczalna; 2. Franszyza redukcyjna brak; 4.1. Akceptacja klauzul (treść klauzul stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ): Klauzula nr 1 reprezentantów Klauzula nr 2 jurysdykcyjna Klauzula nr 3 regresowa Klauzula nr 4 prolongacyjna Klauzula nr 5 dokumentowa Klauzula nr 6 przeniesienia mienia Klauzula nr 7 automatycznego pokrycia Klauzula nr 8 ochrony podczas prac remontowych Klauzula nr 9 kradzieŝy elementów budynku i budowli Klauzula nr 10 likwidacyjna Klauzula nr 11 samolikwidacji drobnych szkód Klauzula nr 12 likwidacji szkód w sprzęcie elektronicznym Klauzula nr 13 terminu zawiadomienia ubezpieczyciela o szkodzie Klauzula nr 14 ubezpieczonych kosztów dodatkowych Klauzula nr godzin Klauzula nr 16 przepięć Klauzula nr 17 warunków i taryf Klauzula nr 18 szybkiej likwidacji szkód w sprzęcie elektronicznym Klauzula nr 19 okolicznościowa Klauzula nr 20 klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc Klauzula nr 21 pro rata temporis Klauzula nr 22 wypłaty zaliczek 8

9 Klauzula nr 23 akceptacji zabezpieczeń 4.2. Brak warunków szczególnych w zakresie zabezpieczenia okien (np. okratowania, szyby wielowarstwowe itp.) - akceptacja stosowanych zabezpieczeń, wyszczególnionych w Załączniku nr 4 do SIWZ Włączenie odpowiedzialności podczas tymczasowego składowania, w tym w szczególności mienia wyłączonego czasowo z eksploatacji, przenoszonego między lokalizacjami, itp Uznanie za ubezpieczone mienia ulegającego przemieszczeniu pomiędzy lokalizacjami bez konieczności powiadamiania ubezpieczyciela Włączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za sprzęt od daty jego dostawy do włączenia go do eksploatacji. 5. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem Przedmiot ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia Zakres czasowy ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzeniem przez niego działalności statutowej gospodarczej oraz posiadanym, zarządzanym i administrowanym mieniem, będące następstwem: 1. czynu niedozwolonego w granicach odpowiedzialności ustawowej (OC deliktowa) lub, 2. niewykonania lub nienaleŝytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa) oraz, 3. pozostającą w zbiegu (deliktowo kontraktową), 4. ochroną ubezpieczeniową objęte są równieŝ szkody wyrządzone w wyniku raŝącego niedbalstwa Ubezpieczyciel, udzielając przedmiotowej ochrony ubezpieczeniowej zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej w następstwie zdarzenia ubezpieczeniowego tj.: spowodowania śmierci, uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia (szkoda osobowa), uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), zakresem ubezpieczenia są objęte równieŝ: korzyści, które mógł osiągnąć poszkodowany, gdyby mu nie wyrządzono szkody osobowej lub rzeczowej (utracone korzyści), czyste straty finansowe rozumiane jako szkody nie będące szkodami rzeczowymi lub osobowymi. 1. Warunkiem odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń jest zajście zdarzenia ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia oraz zgłoszenie roszczenia z tego tytułu przed upływem terminu przedawnienia (zgodnie z Art kodeksu cywilnego trigger act committed ). 2. Dopuszcza się teŝ oferty, przewidujące odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody powstałe w okresie 9

10 Zakres terytorialny ubezpieczenia ubezpieczenia bez względu na to, kiedy zaszło zdarzenie powodujące szkodę trigger loss ocurance. 3. Wszystkie szkody, które moŝna przypisać tej samej przyczynie uwaŝa się za jedną szkodę niezaleŝnie od liczby poszkodowanych i momentu powstania oraz przyjmuje się, Ŝe powstały w chwili powstania pierwszej szkody (szkoda seryjna). Zakład ubezpieczeń odpowiada za szkodę seryjną w przypadku, gdy zdarzenie w następstwie, którego powstała pierwsza szkoda zaszło w okresie ubezpieczenia. Odpowiedzialnością Ubezpieczyciela objęte są szkody, będące następstwem przewidzianego zdarzenia ubezpieczeniowego, które miało miejsce: 1. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP). 2. Poza granicami RP, jeŝeli szkody zostały wyrządzone: a) przez pracowników ubezpieczonego podczas zagranicznych delegacji słuŝbowych w związku z prowadzeniem rozmów biznesowych lub odbyciem przez pracownika szkolenia lub staŝu zakres terytorialny ograniczony do Europy, b) konsumentom oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terytorium RP, z tytułu prac i usług wykonanych na terytorium RP. Zakład ubezpieczeń udziela ochrony ubezpieczeniowej w granicach odpowiedzialności ubezpieczonego, określonej przepisami prawa polskiego. Okres ubezpieczenia 12 miesięcy od dnia do dnia Franszyza integralna dopuszczalna wyłącznie dla szkód rzeczowych (dla osobowych brak). Franszyzy i udziały własne 2. Franszyza redukcyjna i udział własny brak (dopuszcza się franszyzę redukcyjną dla szkód w środowisku w wysokości nie większej niŝ zł) Akceptacja klauzul (treść klauzul stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ): Klauzula nr 1 reprezentantów Klauzula nr 2 jurysdykcyjna Klauzula nr 3 regresowa Klauzula nr 4 prolongacyjna Klauzula nr 5 dokumentowa Klauzula nr 17 warunków i taryf Klauzula nr 20 klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc Klauzula nr 21 pro rata temporis 5.2. Ubezpieczenie obejmuje w szczególności odpowiedzialność za szkody: Wynikłe z wykonywania zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst ujednolicony: Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późniejszymi zmianami), Włączenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wolontariuszy, praktykantów, staŝystów, osoby skierowane do wykonywania prac społecznie 10

11 uŝytecznych, osoby skierowane do wykonywania prac wyrokiem sądu lub osoby skierowane do prac interwencyjnych przez Urząd Pracy, Włączenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez podwykonawców i za które odpowiedzialność ponosi ubezpieczony - z prawem do regresu - OC za podwykonawców Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tej samej przyczyny w danym miejscu po upływie 72 godzin od pierwszego zdarzenia w przedmiotowym miejscu Wykonawca odpowiada za szkody powstałe wcześniej, lecz zgłoszone ubezpieczającemu po upływie 72 godzin od daty zgłoszenia pierwszej szkody, ze względu na fakt, iŝ wystąpiła istotna przyczyna, która uniemoŝliwiała zgłoszenie szkody w tym terminie Zamawiający zobowiązuje się do zabezpieczenia i usuwania zagroŝeń związanych z zarządzanym podległym sobie mieniem niezwłocznie, najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych od daty powstania przyczyny zagroŝenia i powzięcia informacji o tej przyczynie. 6. Ubezpieczenie zbiorowe następstw nieszczęśliwych wypadków Przedmiot ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia Okres ubezpieczenia Zakres Terytorialny Franszyzy i udziały własne Następstwa nieszczęśliwych wypadków powodujące śmierć lub obraŝenia ciała (trwały uszczerbek na zdrowiu), powstałe podczas wykonywania pracy na sprzęcie cięŝkim, niepodlegającym obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadacza pojazdów mechanicznych a takŝe podczas wsiadania i wysiadania ze sprzętu cięŝkiego, w czasie przebywania w sprzęcie będącym w ruchu, podczas zatrzymania lub postoju Odpowiedzialność ubezpieczyciela dotyczy zdarzeń będących skutkiem następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem i postojem ubezpieczonych pojazdów, powodujących u kierowcy lub pasaŝerów trwałe uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć; odpowiedzialność ubezpieczyciela obejmuje co najmniej następstwa nieszczęśliwych wypadków powodujące śmierć (100 % sumy ubezpieczenia), uszczerbek na zdrowiu (określony % sumy ubezpieczenia za kaŝdy % trwałego uszczerbku na zdrowiu), świadczenie za leczenie uciąŝliwe, świadczenie z tytułu całkowitej czasowej niezdolności do pracy, zwrot poniesionych kosztów medycznych, kosztów leczenia i rehabilitacji, zwrot kosztu transportu zwłok i innych kosztów związanych z organizacją pochówku 12 miesięcy od dnia do dnia Miejsce prowadzonej działalności RP. 1. Franszyza integralna brak; 2. Franszyza redukcyjna - brak; 6.1. Akceptacja klauzul (treść klauzul stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ): Klauzula nr 2 jurysdykcyjna Klauzula nr 3 regresowa Klauzula nr 4 prolongacyjna 11

12 Klauzula nr 5 dokumentowa Klauzula nr 17 warunków i taryf Klauzula nr 19 okolicznościowa Klauzula nr 20 klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc Klauzula nr 21 pro rata temporis Klauzula nr 22 wypłaty zaliczek 6.2. Ubezpieczeniem objęte są osoby pracownicy Zamawiającego, pracujący zamiennie na sprzęcie cięŝkim. Łącznie ubezpieczeniem objętych jest 6 osób Wykaz sprzętu cięŝkiego na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia: Spycharka Catepilar D4H, rok produkcji 1993, nr inwentarzowy 580/0065, Spycharka HSW TD-10, rok produkcji 2010, nr inwentarzowy 580/0077, Koparka CAT, rok produkcji 1994, nr inwentarzowy 580/ Kadowarka CASE 721E, rok produkcji 2011, nr VIN NBHE 53005, własność Millennium Leasing Spółka z o.o. w Warszawie W przypadku zakupu innych maszyn lub sprzętu o podobnym charakterze, ubezpieczenie będzie obejmować takŝe szkody, które będą miały miejsce na tym sprzęcie. Zadanie nr 2: Ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów 7.1 OC posiadaczy pojazdów mechanicznych Pojazdy stanowiące własność lub będące w posiadaniu Przedmiot ubezpieczenia Zamawiającego Odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody w związku z ruchem tych pojazdów zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach Zakres ubezpieczenia obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, z późn. zm.) Polisy pojazdów mechanicznych przyjmowanych do Okres ubezpieczenia ubezpieczenia w trakcie wykonania niniejszego zamówienia będą wystawione na pełne roczne okresy ubezpieczenia określone indywidualnie dla kaŝdego pojazdu (zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SIWZ), z moŝliwością wyrównania końca okresów ubezpieczenia, pod warunkiem złoŝenia przez ubezpieczającego wniosku o rozwiązanie umowy ubezpieczenia OC za porozumieniem Stron w dniu wyrównania okresu ubezpieczenia. Nowe pojazdy zakupione przez Ubezpieczonego zgodnie z opisanym powyŝej schematem okresu ubezpieczenia zostaną automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową od dnia ich zarejestrowania po zgłoszeniu wyŝej wymienionego faktu do Ubezpieczyciela. Przedmiotowe zgłoszenie do ubezpieczenia pojazdu nowego powinno nastąpić niezwłocznie nie później niŝ w dniu rejestracji pojazdu. Ubezpieczony w ciągu 1 dnia roboczego od dnia rejestracji pojazdu przekazuje Ubezpieczycielowi wszelkie niezbędne dokumenty do zawarcie umowy ubezpieczenia. 12

13 Franszyzy i udziały własne; 1. Franszyza integralna brak 2. Franszyza redukcyjna brak; 7.2 Auto Casco pojazdów mechanicznych Pojazdy stanowiące własność lub będące w posiadaniu Przedmiot ubezpieczenia Zamawiającego Odpowiedzialność ubezpieczyciela dotyczy co najmniej szkód polegających na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie pojazdu, jego części lub wyposaŝenia powstałych wskutek zdarzeń niezaleŝnych od woli Ubezpieczonego lub osoby, którą Ubezpieczony upowaŝnił do korzystania z pojazdu. Zakres ubezpieczenia winien obejmować, co najmniej niŝej wymienione ryzyka : - zderzenia pojazdów, - działanie siły mechanicznej w chwili zderzenia pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu, - powstałe wskutek kradzieŝy pojazdu lub części jego wyposaŝenia, - uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie, w tym w wyniku dewastacji, Zakres ubezpieczenia - działania sił przyrody o charakterze siły wyŝszej jak: piorun, huragan, deszcz nawalny, grad, powódź, lawina, osuwanie się i zapadanie ziemi, - oraz innych zdarzeń losowych takich jak: wybuch, poŝar, nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego, niezaleŝnie od źródła jego pochodzenia, zatopienie, - uszkodzenia pojazdu wskutek jego zabrania w celu krótkotrwałego uŝycia, rozboju lub rabunku. W przypadku zdarzenia ubezpieczeniowego, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Zamawiającemu przysługuje ponadto: zwrot kosztów zabezpieczenia uszkodzonego pojazdu, zwrot kosztów holowania lub transportu uszkodzonego pojazdu z miejsca zdarzenia pojazd zastępczy na czas naprawy lub zwrot kosztów, związanych z wynajęciem pojazdu zastępczego Polisy pojazdów mechanicznych przyjmowanych do Okres ubezpieczenia ubezpieczenia w trakcie wykonania niniejszego zamówienia będą zawierane od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia do końca rocznego okresu ubezpieczenia lub do końca okresu wyrównania ubezpieczenia. Wykaz pojazdów objętych ubezpieczeniem stanowi Załącznik Nr 7 do SIWZ. Nowe pojazdy zakupione przez Ubezpieczonego zgodnie z opisanym powyŝej schematem okresu ubezpieczenia zostaną automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową od dnia ich zarejestrowania po zgłoszeniu wyŝej wymienionego faktu do 13

14 Zakres Terytorialny Franszyzy i udziały własne; ubezpieczyciela. Przedmiotowe zgłoszenie do ubezpieczenia pojazdu nowego powinno nastąpić niezwłocznie nie później niŝ w dniu rejestracji pojazdu. Ubezpieczony w ciągu 1 dnia roboczego od dnia rejestracji pojazdu przekazuje Ubezpieczycielowi wszelkie niezbędne dokumenty do zawarcie umowy ubezpieczenia. Polska i Europa 1. Franszyza integralna 500 zł; 2. Franszyza redukcyjna brak; Sumy ubezpieczenia (wartości) poszczególnych pojazdów zostaną ustalone na podstawie katalogów branŝowych w momencie zgłaszania pojazdu do ubezpieczenia MoŜliwość wyrównania okresów ubezpieczenia, na zasadzie pro rata temporis co do dnia Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia bez potrącania kosztów/opłat manipulacyjnych Ubezpieczyciel akceptuje istniejące zabezpieczenia przeciwkradzieŝowe jako wystarczające do ubezpieczenia Likwidacja szkód wariant serwisowy/warsztatowy, wypłata odszkodowania na podstawie przekazanych Wykonawcy faktur na uzgodniony z Wykonawcą zakres naprawy z uwzględnieniem podatku VAT, o ile ubezpieczono pojazd w wartości brutto Preferowany bezgotówkowy wariant naprawy i rozliczenia szkody W przypadku sprzedaŝy lub wyrejestrowania pojazdu w okresie ubezpieczenia, Zamawiający przedstawi Wykonawcy dokumenty stwierdzające sprzedaŝ lub wyrejestrowanie pojazdu tj. Fakturę VAT, umowę sprzedaŝy lub dokument potwierdzający wyrejestrowanie pojazdu, które strony uznają za wystarczające do dokonania zwrotu składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Składka za niewykorzystany okres zostanie naliczona w proporcji do liczby dni niewykorzystanego pokrycia ubezpieczeniowego z danej umowy ubezpieczenia i zwrócona na konto wskazane przez Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia przekazania ww. dokumentów Wykonawcy Odstąpienie od dokonania oględzin pojazdów fabrycznie nowych oraz kontynuujących ciągłość ubezpieczenia w Auto Cisco. 7.3 Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowców i PasaŜerów pojazdów mechanicznych Przedmiot ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia Następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasaŝerów w okresie ubezpieczenia w związku z ruchem i postojem ubezpieczonych pojazdów Odpowiedzialność ubezpieczyciela dotyczy zdarzeń będących skutkiem następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem i postojem ubezpieczonych pojazdów, powodujących u kierowcy lub pasaŝerów trwałe uszkodzenie 14

15 Okres ubezpieczenia Zakres Terytorialny Franszyzy i udziały własne; ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć; odpowiedzialność ubezpieczyciela obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków powodujące śmierć (100 % sumy ubezpieczenia), uszczerbek na zdrowiu (określony % sumy ubezpieczenia za kaŝdy % trwałego uszczerbku na zdrowiu), świadczenie za leczenie uciąŝliwe, świadczenie z tytułu całkowitej czasowej niezdolności do pracy, zwrot poniesionych kosztów medycznych, kosztów leczenia i rehabilitacji, zwrot kosztu transportu zwłok i innych kosztów związanych z organizacją pochówku Polisy zawierane w trakcie wykonania niniejszego zamówienia będą zawierane od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia do końca 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia lub do końca okresu wyrównania ubezpieczenia jeŝeli taki wniosek złoŝy Ubezpieczający. Wykaz pojazdów objętych ubezpieczeniem stanowi Załącznik Nr 7 do SIWZ. Nowe pojazdy zakupione przez Ubezpieczonego zgodnie z opisanym powyŝej schematem okresu ubezpieczenia zostaną automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową od dnia ich zarejestrowania po zgłoszeniu wyŝej wymienionego faktu do ubezpieczyciela. Przedmiotowe zgłoszenie do ubezpieczenia pojazdu nowego powinno nastąpić niezwłocznie nie później niŝ w dniu rejestracji pojazdu. Ubezpieczony w ciągu 1 dnia roboczego od dnia rejestracji pojazdu przekazuje Ubezpieczycielowi wszelkie niezbędne dokumenty do zawarcie umowy ubezpieczenia. Polska i Europa Franszyza integralna brak; Franszyza redukcyjna brak; Udział własny brak; MoŜliwość wyrównania okresów ubezpieczenia Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia bez potrącania kosztów/opłat manipulacyjnych. 7.4 Ubezpieczenie Assistance pojazdów mechanicznych Pojazdy stanowiące własność lub będące w posiadaniu Przedmiot ubezpieczenia Zamawiającego Odpowiedzialność Ubezpieczyciela dotyczy zdarzeń związanych z wypadkiem, uszkodzeniem, kolizją, kradzieŝą pojazdu lub jego części oraz awarią ubezpieczonego pojazdu, które uniemoŝliwiają kontynuację jazdy ubezpieczonym pojazdem. W zakresie pełnym Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za Zakres ubezpieczenia zdarzenia polegające na: zorganizowaniu i pokryciu kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu na miejscu zdarzenia (z wyłączeniem kosztów zakupu części zamiennych), w przypadku braku moŝliwości naprawy pojazdu w miejscu 15

16 Okres ubezpieczenia Zakres Terytorialny Franszyzy i udziały własne; zdarzenia, organizację holowania pojazdu do najbliŝszego warsztatu samochodowego zdolnego do dokonania naprawy umoŝliwiającej dalsze kontynuowanie jazdy, pomoc poszkodowanym w wypadku lub awarii pojazdu, wynajmu pojazdu zastępczego na okres do 3 dni w razie wypadku, kradzieŝy lub awarii, która miała miejsce w odległości powyŝej 50 km od miejsca siedziby zamawiającego, jeŝeli naprawa pojazdu lub jego zwrócenie nie jest moŝliwe w dniu zdarzenia. Polisy ubezpieczeniowe w trakcie wykonania niniejszego zamówienia będą zawierane od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia do końca 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia lub do końca okresu wyrównania ubezpieczenia jeŝeli taki wniosek złoŝy Ubezpieczający. Wykaz pojazdów objętych ubezpieczeniem stanowi Załącznik Nr 7 do SIWZ. Nowe pojazdy zakupione przez Ubezpieczonego zgodnie z opisanym powyŝej schematem okresu ubezpieczenia zostaną automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową od dnia ich zarejestrowania po zgłoszeniu wyŝej wymienionego faktu do ubezpieczyciela. Przedmiotowe zgłoszenie do ubezpieczenia pojazdu nowego powinno nastąpić niezwłocznie nie później niŝ w dniu rejestracji pojazdu. Ubezpieczony w ciągu 1 dnia roboczego od dnia rejestracji pojazdu przekazuje Ubezpieczycielowi wszelkie niezbędne dokumenty do zawarcie umowy ubezpieczenia. Polska i Europa 1. Franszyza integralna brak; 2. Franszyza redukcyjna brak; Zakres ochrony (wariant ubezpieczenia) będzie określany dla kaŝdego pojazdu Zamawiającego w momencie zgłoszenia pojazdu do ubezpieczenia MoŜliwość wyrównania okresów ubezpieczenia, na zasadzie pro rata temporis co do dnia Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia bez potrącania kosztów/opłat manipulacyjnych. 7.5 Ubezpieczenie szyb samochodowych Pojazdy stanowiące własność lub będące w posiadaniu Przedmiot ubezpieczenia Zamawiającego odpowiedzialność Ubezpieczyciela dotyczy zorganizowania oraz pokrycia przez wykonawcę koniecznej naprawy lub wymiany Zakres ubezpieczenia szyby czołowej, szyb bocznych lub szyby tylnej, o ile nie stanowi ona integralnej części dachu pojazdu w sytuacji zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego polisy ubezpieczeniowe w trakcie wykonania niniejszego Okres ubezpieczenia zamówienia będą zawierane od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia do końca 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia lub do końca okresu wyrównania ubezpieczenia jeŝeli taki wniosek złoŝy 16

17 Zakres Terytorialny Franszyzy i udziały własne; Ubezpieczający. Wykaz pojazdów objętych ubezpieczeniem stanowi Załącznik Nr 7 do SIWZ. Nowe pojazdy zakupione przez Ubezpieczonego zgodnie z opisanym powyŝej schematem okresu ubezpieczenia zostaną automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową od dnia ich zarejestrowania po zgłoszeniu wyŝej wymienionego faktu do ubezpieczyciela. Przedmiotowe zgłoszenie do ubezpieczenia pojazdu nowego powinno nastąpić niezwłocznie nie później niŝ w dniu rejestracji pojazdu. Ubezpieczony w ciągu 1 dnia roboczego od dnia rejestracji pojazdu przekazuje Ubezpieczycielowi wszelkie niezbędne dokumenty do zawarcie umowy ubezpieczenia. Polska i Europa 1. Franszyza integralna brak; 2. Franszyza redukcyjna brak; Suma ubezpieczenia i zakres ochrony będzie określany dla kaŝdego pojazdu Zamawiającego w momencie zgłoszenia pojazdu do ubezpieczenia MoŜliwość wyrównania okresów ubezpieczenia, na zasadzie pro rata temporis co do dnia Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia bez potrącania kosztów/opłat manipulacyjnych. 17

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Kompleksowe ubezpieczenie mienia, pojazdów oraz OC stanowiących własność Gminy Skołyszyn i jednostek Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 013 4491062-64 REGON: 370440382 NIP: 685-16-51-203 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: Ubezpieczający/ ubezpieczony Siedziba Ubezpieczającego Opis prowadzonej działalności Centralny Ośrodek Sportu z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZENIA I. KLAUZULE - wyjaśnienie treści klauzul: Zakres umowy przewidziany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (rozdz. II niniejszego dokumentu) w ramach poszczególnych zadań winien

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI. Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia

ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI. Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia ZAŁĄCZNIK NR 6 PROGRAM UBEZPIECZENIA GMINY MIASTO OŚWIĘCIM WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia A. UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Z ROZSZERZENIEM

Bardziej szczegółowo

U M O W A / WZÓR po zmianach

U M O W A / WZÓR po zmianach Załącznik nr III U M O W A / WZÓR po zmianach zawarta w dniu... 2010 r w Rzeszowie pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp. z o. o. 35-304 Rzeszów ul. al. gen. Władysława Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu ubezpieczenia - usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu. Solidarnie na.

Szczegółowy opis przedmiotu ubezpieczenia - usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu. Solidarnie na. PAKIET 1 Szczegółowy opis przedmiotu ubezpieczenia - usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu 1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Pierwszy roczny okres ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD

Załącznik nr 1 do SIWZ PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD PROGRAM UBEZPIECZENIA WORD 2011 I. INFORMACJE OGÓLNE I.1. Dane Zamawiającego: 1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, ul. Ziębicka 34-38, 50-507 Wrocław jest wojewódzką samorządową osobą prawną nadzorowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ: Opis przedmiotu zamówienia - Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia.

Załącznik nr 1 do SIWZ: Opis przedmiotu zamówienia - Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE DO UMÓW UBEZPIECZENIA DLA CZĘŚCI O1, 02, 03. 1.1. Składka płatna będzie w czterech równych ratach. 1.2. O ile w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający nie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki minimalne lub niedopuszczalne, w których nie dopuszcza się wprowadzania żadnych zmian. Złożenie oferty zawierającej

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Wydział Organizacyjny Kościerzyna, dnia 3 sierpnia 2009 r. O-OP.3431-10/4/09 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (dla Zadania I)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (dla Zadania I) ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (dla Zadania I) Przy doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia oraz późniejszej obsłudze tych ubezpieczeń pośredniczy firma: Dom Brokerski Smulscy &

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach Znak sprawy 18/2014/OC_M_KOM/NO/K/BU Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM ZAŁĄCZNIK NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM Nazwa: Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie Siedziba: 31-201 Kraków, ul. Bratysławska 5, Telefon: (012)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami 1. Wstęp: 1.1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zamówienie zostało podzielone na dwie części. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia. CZĘŚĆ I Przedmiotem części I zamówienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZILNOŚCI CYWILNEJ A. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Przedmiot zamówienia.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Przedmiot zamówienia. Dodatek do SIWZ I. Określenie przedmiotu zamówienia SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest wykonanie usługi polegającej na ubezpieczeniu mienia

Bardziej szczegółowo

Usługi ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Usługi ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są Usługi Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach obejmujące ryzyka zaistniałe u Zamawiającego w okresie

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm.

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm. MZO/30/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. (POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRZETARGOWANA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ MIEJSKIEGO ZAKLADU KOMUNALNEGO W POLANICY ZDROJU SP. Z O.O.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWANA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ MIEJSKIEGO ZAKLADU KOMUNALNEGO W POLANICY ZDROJU SP. Z O.O. DOKUMENTACJA PRZETARGOWANA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ MIEJSKIEGO ZAKLADU KOMUNALNEGO W POLANICY ZDROJU SP. Z O.O. ZAMAWIAJ4CY: Miejski Zaklad Komunalny w Polanicy -Zdroju Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym.

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym. I. UBEZPIECZENIA MIENIA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Generalna Umowa ubezpieczeń zostanie zawarta na okres od 01.01.2008 do 31.12.2009 r. z podziałem na dwa 12 sto miesięczne okresy rozliczeniowe. 1.1.1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO. NA UBEZPIECZENIE MIENIA,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju Znak sprawy ZP/DRM/5/2013 Opis przedmiotu zamówienia warunki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. CZĘŚĆ PIERWSZA: Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pakiet I Pakiet I obejmuje: obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup następujących ubezpieczeń: Dla części I: Zakup usług ubezpieczeń mienia, OC oraz ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o.

Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o. "Zakład Drogownictwa i Inżynierii" Spółka z o.o. 91-613 Łódź, ul. Ekologiczna 26, tel: (42) 616 28 50, fax: (42) 616 28 54 e-mail: sekretariat@zdii.pl, http://www.zdii.pl/ Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

a) Starostwo Powiatowe w Lublinie Wydział Komunikacji, Transportu i Drogownictwa Filia w Bychawie ul. Piłsudskiego 22 23-100 Bychawa

a) Starostwo Powiatowe w Lublinie Wydział Komunikacji, Transportu i Drogownictwa Filia w Bychawie ul. Piłsudskiego 22 23-100 Bychawa Załącznik nr 1 do SIWZ warunki i zakres ubezpieczenia Rozdział 1 - Informacje ogólne 1. Zamawiający: Powiat Lubelski działający w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz jednostek organizacyjnych wymienionych

Bardziej szczegółowo