SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:"

Transkrypt

1 ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SP. Z O.O. W KOSZALINIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMÓWIENIE NR 43/MR-4/NO/2012/SNP Copyright MEC Koszalin Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Świadczenie usługi ubezpieczenia Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie Szczególne warunki ubezpieczenia wymagane przez Zamawiającego I. Dane Zamawiającego II. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia III. Wymagane warunki ubezpieczenia (zakres ochrony) Zadanie nr 1: 1) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 2) ubezpieczenie mienia od kradzieŝy, kradzieŝy z włamaniem i rabunku 3) ubezpieczenie mienia od aktów wandalizmu i dewastacji 4) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 5) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem 6) ubezpieczenie zbiorowe następstw nieszczęśliwych wypadków. Zadanie nr 2: ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów AC/OC/NNW/ ASSISTANCE.

2 I. Dane Zamawiającego Lp. Nazwa jednostki organizacyjnej MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA Spółka z o.o. w Koszalinie Adres Koszalin, ul. ŁuŜycka 25 A Strona www NIP Regon Rodzaj działalności wg EKD/PKD Z Zatrudnienie (ilość zatrudnionych osób) na dzień 183 osoby 31 lipca 2012r. Ilość etatów 183 etaty Obrót w roku zł na dzień r zł planowany na dzień r. BudŜet na 2013 rok planowany obrót zł II. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia Zadanie nr 1: 1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych wszystkie lokalizacje Lp Przedmiot ubezpieczenia 1 Budynki i budowle Wartość ubezpieczeniowa System ubezpieczenia Suma ubezpieczenia* (zł) według Wykazu, stanowiącego Księgowa brutto Sumy stałe ,87 Załącznik nr 2 do SIWZ 2 Maszyny, urządzenia, wyposaŝenie Księgowa brutto Sumy stałe ,66 według Wykazu, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ 3 Gotówka wartości pienięŝne Nominalna I ryzyko ,00 OGÓŁEM: ,53 (*) suma ubezpieczenia ustalona na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia 2

3 2. Ubezpieczenie mienia od kradzieŝy, kradzieŝy z włamaniem i rabunku wszystkie lokalizacje Ubezpieczenie w systemie na I ryzyko Lp Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia (zł) * 1 Maszyny, urządzenia, wyposaŝenie ,00 2 Gotówka w lokalu (kradzieŝ z włamaniem i rabunek) ,00 3 Gotówka w transporcie ,00 OGÓŁEM: ,00 (*) suma ubezpieczenia ustalona na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia 3. Ubezpieczenie mienia od aktów wandalizmu i dewastacji wszystkie lokalizacje Lp Przedmiot ubezpieczenia 1 Stałe elementy wyposaŝenia budynków lub budowli, środki trwałe, przedmioty niskocenne System ubezpieczenia Suma ubezpieczenia* (zł) I ryzyko ,00 (*) suma ubezpieczenia ustalona na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia 4. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Ubezpieczenie w wartości odtworzeniowej Lp Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia (*) 1 Sprzęt elektroniczny stacjonarny wg. Wykazu stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ 2 Sprzęt elektroniczny przenośny wg. Wykazu stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ , ,70 OGÓŁEM: ,54 (*) suma ubezpieczenia ustalona na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia 5. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem 5.1. Suma gwarancyjna: (jeden milion) PLN na jedno zdarzenie i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia Dopuszczalne limity odpowiedzialności: Podane poniŝej limity odpowiedzialności ustanowione są na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia (bez moŝliwości ich ograniczenia, w przypadku zbiegu dwóch lub więcej klauzul stosuje się limit wyŝszy). 3

4 Lp Przedmiot ubezpieczenia OC za szkody powstałe podczas realizacji robót eksploatacyjnych i remontowych w obiektach własnych i obcych OC za szkody związane z uszkodzeniem lub zerwaniem kabli i przewodów podziemnych (energetycznych, telekomunikacyjnych, wodociągowych, gazowych, itp.) przy realizacji zadań inwestycyjnych, remontowych i eksploatacyjnych na terenie lub w obiektach własnych lub obcych OC za szkody powstałe w wyniku awarii lub uszkodzenia wszelkiego typu instalacji, maszyn i urządzeń, będących własnością zamawiającego we wszystkich lokalizacjach prowadzonej działalności, powodujące cofnięcie się wody i innych cieczy z rur i systemów kanalizacyjnych, pozostawionych otwartych kranów, itp. (szkody zalaniowe) Limity sumy gwarancyjnej zł (*) , , ,00 4 OC za podwykonawców z prawem do regresu ,00 OC za produkt w związku z wprowadzeniem produktu do ,00 obrotu (*) suma gwarancyjna ustalona na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia 6. Ubezpieczenie zbiorowe następstw nieszczęśliwych wypadków Lp Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia (*) 1 Następstwa nieszczęśliwych wypadków powodujące śmierć lub obraŝenia ciała (trwały uszczerbek na zdrowiu), powstałe podczas wykonywania pracy na sprzęcie cięŝkim, niepodlegającym obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadacza pojazdów mechanicznych a takŝe podczas wsiadania i wysiadania ze sprzętu cięŝkiego, w czasie przebywania w sprzęcie będącym w ruchu, podczas zatrzymania lub postoju zł/osobę (*) suma gwarancyjna ustalona na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia Zadanie nr 2: Ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów OC / AC / NNW / ASSISTANCE / UBEZPIECZENIE SZYB Lp. Przedmiotem ubezpieczenia są pojazdy stanowiące własność lub będące w posiadaniu Zamawiającego 1 Ubezpieczenie OC Suma ubezpieczenia Ustawowa suma gwarancyjna wg. Załącznika Nr 7 do SIWZ 4

5 2 Ubezpieczenie AC 3 Ubezpieczenie NNW Do przygotowania oferty naleŝy przyjąć sumy ubezpieczenia AC (wartości netto), określone na podstawie notowań cen w katalogach branŝowych dla miesiąca sierpnia 2012r. zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ ,00 zł na 1 ubezpieczony pojazd, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SIWZ 4 Ubezpieczenie Assistance Wg. Załącznika Nr 7 do SIWZ 5 Ubezpieczenie szyb samochodowych Wg. Załącznika Nr 7 do SIWZ III. Zadanie nr 1: Wymagane warunki ubezpieczenia 1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Przedmiot ubezpieczenia Budynki, budowle, maszyny, urządzenia, wyposaŝenie, gotówka Zakres ubezpieczenia obejmuje przynajmniej szkody powstałe w wyniku: poŝaru, uderzenia pioruna i jego pośrednich następstw, eksplozji, upadku statku powietrznego, przepięć w instalacjach i urządzeniach elektrycznych, huraganu, gradu, powodzi, deszczu nawalnego, trzęsienia i obsunięcia się ziemi, sadzy, dymu, śniegu, lodu, huku ponaddźwiękowego, awarii instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i innych, zalania przez wydostanie się wody, innych cieczy lub pary z sieci Zakres ubezpieczenia wodno-kanalizacyjnej, lub innych urządzeń technologicznych i z innych zbiorników, zalania wskutek przedostania się wód gruntowych, szkód powstałych wskutek nieszczelności dachów, rynien, szczelin w złączach płyt i uszkodzeń stolarki okiennej, uderzenia pojazdu, wraz z klauzulą prac remontowych, w tym w mieniu ubezpieczającego, akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami wymienionymi powyŝej, kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie w ramach sum ubezpieczenia, pokrycie kosztów ekspertów w ramach podstawowych sum ubezpieczenia. Okres ubezpieczenia 12 miesięcy od dnia do dnia Siedziba Zamawiającego oraz wszystkie lokalizacje prowadzonej Miejsce ubezpieczenia działalności. Franszyzy i udziały 1. Franszyza integralna dopuszczalna; własne; 2. Franszyza redukcyjna brak; 5

6 1.1. Akceptacja klauzul (treść klauzul stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ): Klauzula nr 1 reprezentantów Klauzula nr 2 jurysdykcyjna Klauzula nr 3 regresowa Klauzula nr 4 prolongacyjna Klauzula nr 5 dokumentowa Klauzula nr 6 przeniesienia mienia Klauzula nr 7 automatycznego pokrycia Klauzula nr 8 ochrony podczas prac remontowych Klauzula nr 10 likwidacyjna Klauzula nr 11 samolikwidacji drobnych szkód Klauzula nr 12 likwidacji szkód w sprzęcie elektronicznym Klauzula nr 13 terminu zawiadomienia ubezpieczyciela o szkodzie Klauzula nr 14 ubezpieczonych kosztów dodatkowych Klauzula nr godzin Klauzula nr 16 przepięć Klauzula nr 17 warunków i taryf Klauzula nr 18 szybkiej likwidacji szkód w sprzęcie elektronicznym Klauzula nr 19 okolicznościowa Klauzula nr 20 klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc Klauzula nr 21 pro rata temporis Klauzula nr 22 wypłaty zaliczek Klauzula nr 23 akceptacji zabezpieczeń 1.2. Akceptacja stosowanych zabezpieczeń, wyszczególnionych w Załączniku nr 4 do SIWZ Objęcie ochroną obiektów czasowo wyłączonych z eksploatacji na okres powyŝej 30 dni, w tym na czas prowadzonego remontu lub przeznaczonych do sprzedaŝy Uznanie za ubezpieczone mienia ulegającego przemieszczeniu pomiędzy lokalizacjami bez konieczności powiadamiania ubezpieczyciela. 2. Ubezpieczenie mienia od kradzieŝy, kradzieŝy z włamaniem i rabunku. maszyny, urządzenia, wyposaŝenie (środki trwałe, niskocenne Przedmiot ubezpieczenia składniki majątku), gotówka w lokalu, gotówka w transporcie szkody powstałe w wyniku, kradzieŝy (elementy budynków i budowli), kradzieŝy z włamaniem i rabunku (dokonane lub Zakres ubezpieczenia usiłowane), polegające na utracie lub ubytku ubezpieczonego mienia Okres ubezpieczenia 12 miesięcy od dnia do dnia Siedziba Zamawiającego oraz wszystkie lokalizacje Miejsce ubezpieczenia prowadzonej działalności 1. Franszyza integralna dopuszczalna; Franszyzy i udziały własne 2. Franszyza redukcyjna brak; 2.1 Akceptacja klauzul (treść klauzul stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ): Klauzula nr 2 jurysdykcyjna Klauzula nr 3 regresowa 6

7 Klauzula nr 4 prolongacyjna Klauzula nr 5 dokumentowa Klauzula nr 6 przeniesienia mienia Klauzula nr 7 automatycznego pokrycia Klauzula nr 9 kradzieŝy elementów budynku i budowli Klauzula nr 10 likwidacyjna Klauzula nr 12 likwidacji szkód w sprzęcie elektronicznym Klauzula nr 13 terminu zawiadomienia ubezpieczyciela o szkodzie Klauzula nr 17 warunków i taryf Klauzula nr 18 szybkiej likwidacji szkód w sprzęcie elektronicznym Klauzula nr 19 okolicznościowa Klauzula nr 20 klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc Klauzula nr 21 pro rata temporis Klauzula nr 22 wypłaty zaliczek Klauzula nr 23 akceptacji zabezpieczeń 2.2. Akceptacja stosowanych zabezpieczeń przeciwkradzieŝowych, wyszczególnionych w Załączniku nr 4 do SIWZ Uznanie za ubezpieczone mienia ulegającego przemieszczeniu pomiędzy lokalizacjami bez konieczności powiadamiania ubezpieczyciela. 3. Ubezpieczenie mienia od aktów wandalizmu i dewastacji Stałe elementy wyposaŝenia budynków i budowli, maszyny, Przedmiot ubezpieczenia urządzenia, wyposaŝenie, niskocenne składniki majątku szkody powstałe w wyniku umyślnego zniszczenia lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, w tym Zakres ubezpieczenia takŝe w związku z usiłowaniem lub dokonaniem kradzieŝy z włamaniem i rabunku Okres ubezpieczenia 12 miesięcy od dnia do dnia Siedziba Zamawiającego oraz wszystkie lokalizacje Miejsce ubezpieczenia prowadzonej działalności 1. Franszyza integralna dopuszczalna; Franszyzy i udziały 2. Franszyza redukcyjna brak; własne 3.1 Akceptacja klauzul (treść klauzul stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ): Klauzula nr 2 jurysdykcyjna Klauzula nr 3 regresowa Klauzula nr 4 prolongacyjna Klauzula nr 5 dokumentowa Klauzula nr 6 przeniesienia mienia Klauzula nr 7 automatycznego pokrycia Klauzula nr 9 kradzieŝy elementów budynku i budowli Klauzula nr 12 likwidacji szkód w sprzęcie elektronicznym Klauzula nr 13 terminu zawiadomienia ubezpieczyciela o szkodzie Klauzula nr 17 warunków i taryf Klauzula nr 18 szybkiej likwidacji szkód w sprzęcie elektronicznym 7

8 Klauzula nr 19 okolicznościowa Klauzula nr 20 klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc Klauzula nr 21 pro rata temporis Klauzula nr 22 wypłaty zaliczek Klauzula nr 23 akceptacji zabezpieczeń 3.2. Akceptacja stosowanych zabezpieczeń, wyszczególnionych w Załączniku nr 4 do SIWZ 3.3. Uznanie za ubezpieczone mienia ulegającego przemieszczeniu pomiędzy lokalizacjami bez konieczności powiadamiania ubezpieczyciela System ubezpieczenia: I ryzyko Jeden limit na wszystkie lokalizacje suma ubezpieczenia zł. 4. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Stacjonarny i przenośny sprzęt elektroniczny: Przedmiot ubezpieczenia - sprawny technicznie i gotowy do eksploatacji; - zainstalowany zgodnie z zaleceniami producenta; - wykorzystywany w celach zawodowych. Zakres ubezpieczenia wszelkie szkody materialne Okres ubezpieczenia 12 miesięcy od dnia do dnia Siedziba Zamawiającego oraz wszystkie lokalizacje Miejsce ubezpieczenia prowadzonej działalności (dla sprzętu stacjonarnego), terytorium RP (dla sprzętu przenośnego). Franszyzy i udziały własne 1. Franszyza integralna dopuszczalna; 2. Franszyza redukcyjna brak; 4.1. Akceptacja klauzul (treść klauzul stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ): Klauzula nr 1 reprezentantów Klauzula nr 2 jurysdykcyjna Klauzula nr 3 regresowa Klauzula nr 4 prolongacyjna Klauzula nr 5 dokumentowa Klauzula nr 6 przeniesienia mienia Klauzula nr 7 automatycznego pokrycia Klauzula nr 8 ochrony podczas prac remontowych Klauzula nr 9 kradzieŝy elementów budynku i budowli Klauzula nr 10 likwidacyjna Klauzula nr 11 samolikwidacji drobnych szkód Klauzula nr 12 likwidacji szkód w sprzęcie elektronicznym Klauzula nr 13 terminu zawiadomienia ubezpieczyciela o szkodzie Klauzula nr 14 ubezpieczonych kosztów dodatkowych Klauzula nr godzin Klauzula nr 16 przepięć Klauzula nr 17 warunków i taryf Klauzula nr 18 szybkiej likwidacji szkód w sprzęcie elektronicznym Klauzula nr 19 okolicznościowa Klauzula nr 20 klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc Klauzula nr 21 pro rata temporis Klauzula nr 22 wypłaty zaliczek 8

9 Klauzula nr 23 akceptacji zabezpieczeń 4.2. Brak warunków szczególnych w zakresie zabezpieczenia okien (np. okratowania, szyby wielowarstwowe itp.) - akceptacja stosowanych zabezpieczeń, wyszczególnionych w Załączniku nr 4 do SIWZ Włączenie odpowiedzialności podczas tymczasowego składowania, w tym w szczególności mienia wyłączonego czasowo z eksploatacji, przenoszonego między lokalizacjami, itp Uznanie za ubezpieczone mienia ulegającego przemieszczeniu pomiędzy lokalizacjami bez konieczności powiadamiania ubezpieczyciela Włączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za sprzęt od daty jego dostawy do włączenia go do eksploatacji. 5. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem Przedmiot ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia Zakres czasowy ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzeniem przez niego działalności statutowej gospodarczej oraz posiadanym, zarządzanym i administrowanym mieniem, będące następstwem: 1. czynu niedozwolonego w granicach odpowiedzialności ustawowej (OC deliktowa) lub, 2. niewykonania lub nienaleŝytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa) oraz, 3. pozostającą w zbiegu (deliktowo kontraktową), 4. ochroną ubezpieczeniową objęte są równieŝ szkody wyrządzone w wyniku raŝącego niedbalstwa Ubezpieczyciel, udzielając przedmiotowej ochrony ubezpieczeniowej zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej w następstwie zdarzenia ubezpieczeniowego tj.: spowodowania śmierci, uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia (szkoda osobowa), uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), zakresem ubezpieczenia są objęte równieŝ: korzyści, które mógł osiągnąć poszkodowany, gdyby mu nie wyrządzono szkody osobowej lub rzeczowej (utracone korzyści), czyste straty finansowe rozumiane jako szkody nie będące szkodami rzeczowymi lub osobowymi. 1. Warunkiem odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń jest zajście zdarzenia ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia oraz zgłoszenie roszczenia z tego tytułu przed upływem terminu przedawnienia (zgodnie z Art kodeksu cywilnego trigger act committed ). 2. Dopuszcza się teŝ oferty, przewidujące odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody powstałe w okresie 9

10 Zakres terytorialny ubezpieczenia ubezpieczenia bez względu na to, kiedy zaszło zdarzenie powodujące szkodę trigger loss ocurance. 3. Wszystkie szkody, które moŝna przypisać tej samej przyczynie uwaŝa się za jedną szkodę niezaleŝnie od liczby poszkodowanych i momentu powstania oraz przyjmuje się, Ŝe powstały w chwili powstania pierwszej szkody (szkoda seryjna). Zakład ubezpieczeń odpowiada za szkodę seryjną w przypadku, gdy zdarzenie w następstwie, którego powstała pierwsza szkoda zaszło w okresie ubezpieczenia. Odpowiedzialnością Ubezpieczyciela objęte są szkody, będące następstwem przewidzianego zdarzenia ubezpieczeniowego, które miało miejsce: 1. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP). 2. Poza granicami RP, jeŝeli szkody zostały wyrządzone: a) przez pracowników ubezpieczonego podczas zagranicznych delegacji słuŝbowych w związku z prowadzeniem rozmów biznesowych lub odbyciem przez pracownika szkolenia lub staŝu zakres terytorialny ograniczony do Europy, b) konsumentom oraz przedsiębiorcom prowadzącym działalność na terytorium RP, z tytułu prac i usług wykonanych na terytorium RP. Zakład ubezpieczeń udziela ochrony ubezpieczeniowej w granicach odpowiedzialności ubezpieczonego, określonej przepisami prawa polskiego. Okres ubezpieczenia 12 miesięcy od dnia do dnia Franszyza integralna dopuszczalna wyłącznie dla szkód rzeczowych (dla osobowych brak). Franszyzy i udziały własne 2. Franszyza redukcyjna i udział własny brak (dopuszcza się franszyzę redukcyjną dla szkód w środowisku w wysokości nie większej niŝ zł) Akceptacja klauzul (treść klauzul stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ): Klauzula nr 1 reprezentantów Klauzula nr 2 jurysdykcyjna Klauzula nr 3 regresowa Klauzula nr 4 prolongacyjna Klauzula nr 5 dokumentowa Klauzula nr 17 warunków i taryf Klauzula nr 20 klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc Klauzula nr 21 pro rata temporis 5.2. Ubezpieczenie obejmuje w szczególności odpowiedzialność za szkody: Wynikłe z wykonywania zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst ujednolicony: Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późniejszymi zmianami), Włączenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wolontariuszy, praktykantów, staŝystów, osoby skierowane do wykonywania prac społecznie 10

11 uŝytecznych, osoby skierowane do wykonywania prac wyrokiem sądu lub osoby skierowane do prac interwencyjnych przez Urząd Pracy, Włączenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez podwykonawców i za które odpowiedzialność ponosi ubezpieczony - z prawem do regresu - OC za podwykonawców Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tej samej przyczyny w danym miejscu po upływie 72 godzin od pierwszego zdarzenia w przedmiotowym miejscu Wykonawca odpowiada za szkody powstałe wcześniej, lecz zgłoszone ubezpieczającemu po upływie 72 godzin od daty zgłoszenia pierwszej szkody, ze względu na fakt, iŝ wystąpiła istotna przyczyna, która uniemoŝliwiała zgłoszenie szkody w tym terminie Zamawiający zobowiązuje się do zabezpieczenia i usuwania zagroŝeń związanych z zarządzanym podległym sobie mieniem niezwłocznie, najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych od daty powstania przyczyny zagroŝenia i powzięcia informacji o tej przyczynie. 6. Ubezpieczenie zbiorowe następstw nieszczęśliwych wypadków Przedmiot ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia Okres ubezpieczenia Zakres Terytorialny Franszyzy i udziały własne Następstwa nieszczęśliwych wypadków powodujące śmierć lub obraŝenia ciała (trwały uszczerbek na zdrowiu), powstałe podczas wykonywania pracy na sprzęcie cięŝkim, niepodlegającym obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadacza pojazdów mechanicznych a takŝe podczas wsiadania i wysiadania ze sprzętu cięŝkiego, w czasie przebywania w sprzęcie będącym w ruchu, podczas zatrzymania lub postoju Odpowiedzialność ubezpieczyciela dotyczy zdarzeń będących skutkiem następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem i postojem ubezpieczonych pojazdów, powodujących u kierowcy lub pasaŝerów trwałe uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć; odpowiedzialność ubezpieczyciela obejmuje co najmniej następstwa nieszczęśliwych wypadków powodujące śmierć (100 % sumy ubezpieczenia), uszczerbek na zdrowiu (określony % sumy ubezpieczenia za kaŝdy % trwałego uszczerbku na zdrowiu), świadczenie za leczenie uciąŝliwe, świadczenie z tytułu całkowitej czasowej niezdolności do pracy, zwrot poniesionych kosztów medycznych, kosztów leczenia i rehabilitacji, zwrot kosztu transportu zwłok i innych kosztów związanych z organizacją pochówku 12 miesięcy od dnia do dnia Miejsce prowadzonej działalności RP. 1. Franszyza integralna brak; 2. Franszyza redukcyjna - brak; 6.1. Akceptacja klauzul (treść klauzul stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ): Klauzula nr 2 jurysdykcyjna Klauzula nr 3 regresowa Klauzula nr 4 prolongacyjna 11

12 Klauzula nr 5 dokumentowa Klauzula nr 17 warunków i taryf Klauzula nr 19 okolicznościowa Klauzula nr 20 klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc Klauzula nr 21 pro rata temporis Klauzula nr 22 wypłaty zaliczek 6.2. Ubezpieczeniem objęte są osoby pracownicy Zamawiającego, pracujący zamiennie na sprzęcie cięŝkim. Łącznie ubezpieczeniem objętych jest 6 osób Wykaz sprzętu cięŝkiego na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia: Spycharka Catepilar D4H, rok produkcji 1993, nr inwentarzowy 580/0065, Spycharka HSW TD-10, rok produkcji 2010, nr inwentarzowy 580/0077, Koparka CAT, rok produkcji 1994, nr inwentarzowy 580/ Kadowarka CASE 721E, rok produkcji 2011, nr VIN NBHE 53005, własność Millennium Leasing Spółka z o.o. w Warszawie W przypadku zakupu innych maszyn lub sprzętu o podobnym charakterze, ubezpieczenie będzie obejmować takŝe szkody, które będą miały miejsce na tym sprzęcie. Zadanie nr 2: Ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów 7.1 OC posiadaczy pojazdów mechanicznych Pojazdy stanowiące własność lub będące w posiadaniu Przedmiot ubezpieczenia Zamawiającego Odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody w związku z ruchem tych pojazdów zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach Zakres ubezpieczenia obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, z późn. zm.) Polisy pojazdów mechanicznych przyjmowanych do Okres ubezpieczenia ubezpieczenia w trakcie wykonania niniejszego zamówienia będą wystawione na pełne roczne okresy ubezpieczenia określone indywidualnie dla kaŝdego pojazdu (zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SIWZ), z moŝliwością wyrównania końca okresów ubezpieczenia, pod warunkiem złoŝenia przez ubezpieczającego wniosku o rozwiązanie umowy ubezpieczenia OC za porozumieniem Stron w dniu wyrównania okresu ubezpieczenia. Nowe pojazdy zakupione przez Ubezpieczonego zgodnie z opisanym powyŝej schematem okresu ubezpieczenia zostaną automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową od dnia ich zarejestrowania po zgłoszeniu wyŝej wymienionego faktu do Ubezpieczyciela. Przedmiotowe zgłoszenie do ubezpieczenia pojazdu nowego powinno nastąpić niezwłocznie nie później niŝ w dniu rejestracji pojazdu. Ubezpieczony w ciągu 1 dnia roboczego od dnia rejestracji pojazdu przekazuje Ubezpieczycielowi wszelkie niezbędne dokumenty do zawarcie umowy ubezpieczenia. 12

13 Franszyzy i udziały własne; 1. Franszyza integralna brak 2. Franszyza redukcyjna brak; 7.2 Auto Casco pojazdów mechanicznych Pojazdy stanowiące własność lub będące w posiadaniu Przedmiot ubezpieczenia Zamawiającego Odpowiedzialność ubezpieczyciela dotyczy co najmniej szkód polegających na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie pojazdu, jego części lub wyposaŝenia powstałych wskutek zdarzeń niezaleŝnych od woli Ubezpieczonego lub osoby, którą Ubezpieczony upowaŝnił do korzystania z pojazdu. Zakres ubezpieczenia winien obejmować, co najmniej niŝej wymienione ryzyka : - zderzenia pojazdów, - działanie siły mechanicznej w chwili zderzenia pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu, - powstałe wskutek kradzieŝy pojazdu lub części jego wyposaŝenia, - uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie, w tym w wyniku dewastacji, Zakres ubezpieczenia - działania sił przyrody o charakterze siły wyŝszej jak: piorun, huragan, deszcz nawalny, grad, powódź, lawina, osuwanie się i zapadanie ziemi, - oraz innych zdarzeń losowych takich jak: wybuch, poŝar, nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego, niezaleŝnie od źródła jego pochodzenia, zatopienie, - uszkodzenia pojazdu wskutek jego zabrania w celu krótkotrwałego uŝycia, rozboju lub rabunku. W przypadku zdarzenia ubezpieczeniowego, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Zamawiającemu przysługuje ponadto: zwrot kosztów zabezpieczenia uszkodzonego pojazdu, zwrot kosztów holowania lub transportu uszkodzonego pojazdu z miejsca zdarzenia pojazd zastępczy na czas naprawy lub zwrot kosztów, związanych z wynajęciem pojazdu zastępczego Polisy pojazdów mechanicznych przyjmowanych do Okres ubezpieczenia ubezpieczenia w trakcie wykonania niniejszego zamówienia będą zawierane od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia do końca rocznego okresu ubezpieczenia lub do końca okresu wyrównania ubezpieczenia. Wykaz pojazdów objętych ubezpieczeniem stanowi Załącznik Nr 7 do SIWZ. Nowe pojazdy zakupione przez Ubezpieczonego zgodnie z opisanym powyŝej schematem okresu ubezpieczenia zostaną automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową od dnia ich zarejestrowania po zgłoszeniu wyŝej wymienionego faktu do 13

14 Zakres Terytorialny Franszyzy i udziały własne; ubezpieczyciela. Przedmiotowe zgłoszenie do ubezpieczenia pojazdu nowego powinno nastąpić niezwłocznie nie później niŝ w dniu rejestracji pojazdu. Ubezpieczony w ciągu 1 dnia roboczego od dnia rejestracji pojazdu przekazuje Ubezpieczycielowi wszelkie niezbędne dokumenty do zawarcie umowy ubezpieczenia. Polska i Europa 1. Franszyza integralna 500 zł; 2. Franszyza redukcyjna brak; Sumy ubezpieczenia (wartości) poszczególnych pojazdów zostaną ustalone na podstawie katalogów branŝowych w momencie zgłaszania pojazdu do ubezpieczenia MoŜliwość wyrównania okresów ubezpieczenia, na zasadzie pro rata temporis co do dnia Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia bez potrącania kosztów/opłat manipulacyjnych Ubezpieczyciel akceptuje istniejące zabezpieczenia przeciwkradzieŝowe jako wystarczające do ubezpieczenia Likwidacja szkód wariant serwisowy/warsztatowy, wypłata odszkodowania na podstawie przekazanych Wykonawcy faktur na uzgodniony z Wykonawcą zakres naprawy z uwzględnieniem podatku VAT, o ile ubezpieczono pojazd w wartości brutto Preferowany bezgotówkowy wariant naprawy i rozliczenia szkody W przypadku sprzedaŝy lub wyrejestrowania pojazdu w okresie ubezpieczenia, Zamawiający przedstawi Wykonawcy dokumenty stwierdzające sprzedaŝ lub wyrejestrowanie pojazdu tj. Fakturę VAT, umowę sprzedaŝy lub dokument potwierdzający wyrejestrowanie pojazdu, które strony uznają za wystarczające do dokonania zwrotu składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Składka za niewykorzystany okres zostanie naliczona w proporcji do liczby dni niewykorzystanego pokrycia ubezpieczeniowego z danej umowy ubezpieczenia i zwrócona na konto wskazane przez Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia przekazania ww. dokumentów Wykonawcy Odstąpienie od dokonania oględzin pojazdów fabrycznie nowych oraz kontynuujących ciągłość ubezpieczenia w Auto Cisco. 7.3 Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowców i PasaŜerów pojazdów mechanicznych Przedmiot ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia Następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasaŝerów w okresie ubezpieczenia w związku z ruchem i postojem ubezpieczonych pojazdów Odpowiedzialność ubezpieczyciela dotyczy zdarzeń będących skutkiem następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem i postojem ubezpieczonych pojazdów, powodujących u kierowcy lub pasaŝerów trwałe uszkodzenie 14

15 Okres ubezpieczenia Zakres Terytorialny Franszyzy i udziały własne; ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć; odpowiedzialność ubezpieczyciela obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków powodujące śmierć (100 % sumy ubezpieczenia), uszczerbek na zdrowiu (określony % sumy ubezpieczenia za kaŝdy % trwałego uszczerbku na zdrowiu), świadczenie za leczenie uciąŝliwe, świadczenie z tytułu całkowitej czasowej niezdolności do pracy, zwrot poniesionych kosztów medycznych, kosztów leczenia i rehabilitacji, zwrot kosztu transportu zwłok i innych kosztów związanych z organizacją pochówku Polisy zawierane w trakcie wykonania niniejszego zamówienia będą zawierane od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia do końca 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia lub do końca okresu wyrównania ubezpieczenia jeŝeli taki wniosek złoŝy Ubezpieczający. Wykaz pojazdów objętych ubezpieczeniem stanowi Załącznik Nr 7 do SIWZ. Nowe pojazdy zakupione przez Ubezpieczonego zgodnie z opisanym powyŝej schematem okresu ubezpieczenia zostaną automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową od dnia ich zarejestrowania po zgłoszeniu wyŝej wymienionego faktu do ubezpieczyciela. Przedmiotowe zgłoszenie do ubezpieczenia pojazdu nowego powinno nastąpić niezwłocznie nie później niŝ w dniu rejestracji pojazdu. Ubezpieczony w ciągu 1 dnia roboczego od dnia rejestracji pojazdu przekazuje Ubezpieczycielowi wszelkie niezbędne dokumenty do zawarcie umowy ubezpieczenia. Polska i Europa Franszyza integralna brak; Franszyza redukcyjna brak; Udział własny brak; MoŜliwość wyrównania okresów ubezpieczenia Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia bez potrącania kosztów/opłat manipulacyjnych. 7.4 Ubezpieczenie Assistance pojazdów mechanicznych Pojazdy stanowiące własność lub będące w posiadaniu Przedmiot ubezpieczenia Zamawiającego Odpowiedzialność Ubezpieczyciela dotyczy zdarzeń związanych z wypadkiem, uszkodzeniem, kolizją, kradzieŝą pojazdu lub jego części oraz awarią ubezpieczonego pojazdu, które uniemoŝliwiają kontynuację jazdy ubezpieczonym pojazdem. W zakresie pełnym Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za Zakres ubezpieczenia zdarzenia polegające na: zorganizowaniu i pokryciu kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu na miejscu zdarzenia (z wyłączeniem kosztów zakupu części zamiennych), w przypadku braku moŝliwości naprawy pojazdu w miejscu 15

16 Okres ubezpieczenia Zakres Terytorialny Franszyzy i udziały własne; zdarzenia, organizację holowania pojazdu do najbliŝszego warsztatu samochodowego zdolnego do dokonania naprawy umoŝliwiającej dalsze kontynuowanie jazdy, pomoc poszkodowanym w wypadku lub awarii pojazdu, wynajmu pojazdu zastępczego na okres do 3 dni w razie wypadku, kradzieŝy lub awarii, która miała miejsce w odległości powyŝej 50 km od miejsca siedziby zamawiającego, jeŝeli naprawa pojazdu lub jego zwrócenie nie jest moŝliwe w dniu zdarzenia. Polisy ubezpieczeniowe w trakcie wykonania niniejszego zamówienia będą zawierane od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia do końca 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia lub do końca okresu wyrównania ubezpieczenia jeŝeli taki wniosek złoŝy Ubezpieczający. Wykaz pojazdów objętych ubezpieczeniem stanowi Załącznik Nr 7 do SIWZ. Nowe pojazdy zakupione przez Ubezpieczonego zgodnie z opisanym powyŝej schematem okresu ubezpieczenia zostaną automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową od dnia ich zarejestrowania po zgłoszeniu wyŝej wymienionego faktu do ubezpieczyciela. Przedmiotowe zgłoszenie do ubezpieczenia pojazdu nowego powinno nastąpić niezwłocznie nie później niŝ w dniu rejestracji pojazdu. Ubezpieczony w ciągu 1 dnia roboczego od dnia rejestracji pojazdu przekazuje Ubezpieczycielowi wszelkie niezbędne dokumenty do zawarcie umowy ubezpieczenia. Polska i Europa 1. Franszyza integralna brak; 2. Franszyza redukcyjna brak; Zakres ochrony (wariant ubezpieczenia) będzie określany dla kaŝdego pojazdu Zamawiającego w momencie zgłoszenia pojazdu do ubezpieczenia MoŜliwość wyrównania okresów ubezpieczenia, na zasadzie pro rata temporis co do dnia Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia bez potrącania kosztów/opłat manipulacyjnych. 7.5 Ubezpieczenie szyb samochodowych Pojazdy stanowiące własność lub będące w posiadaniu Przedmiot ubezpieczenia Zamawiającego odpowiedzialność Ubezpieczyciela dotyczy zorganizowania oraz pokrycia przez wykonawcę koniecznej naprawy lub wymiany Zakres ubezpieczenia szyby czołowej, szyb bocznych lub szyby tylnej, o ile nie stanowi ona integralnej części dachu pojazdu w sytuacji zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego polisy ubezpieczeniowe w trakcie wykonania niniejszego Okres ubezpieczenia zamówienia będą zawierane od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia do końca 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia lub do końca okresu wyrównania ubezpieczenia jeŝeli taki wniosek złoŝy 16

17 Zakres Terytorialny Franszyzy i udziały własne; Ubezpieczający. Wykaz pojazdów objętych ubezpieczeniem stanowi Załącznik Nr 7 do SIWZ. Nowe pojazdy zakupione przez Ubezpieczonego zgodnie z opisanym powyŝej schematem okresu ubezpieczenia zostaną automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową od dnia ich zarejestrowania po zgłoszeniu wyŝej wymienionego faktu do ubezpieczyciela. Przedmiotowe zgłoszenie do ubezpieczenia pojazdu nowego powinno nastąpić niezwłocznie nie później niŝ w dniu rejestracji pojazdu. Ubezpieczony w ciągu 1 dnia roboczego od dnia rejestracji pojazdu przekazuje Ubezpieczycielowi wszelkie niezbędne dokumenty do zawarcie umowy ubezpieczenia. Polska i Europa 1. Franszyza integralna brak; 2. Franszyza redukcyjna brak; Suma ubezpieczenia i zakres ochrony będzie określany dla kaŝdego pojazdu Zamawiającego w momencie zgłoszenia pojazdu do ubezpieczenia MoŜliwość wyrównania okresów ubezpieczenia, na zasadzie pro rata temporis co do dnia Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia bez potrącania kosztów/opłat manipulacyjnych. 17

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku Znak sprawy 8/2014/OKOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 85 /2015 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o.

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. A. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTCZĄCE CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA 1.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 174/14/08/2013/N/Płońsk SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Miasta Płońsk Adres siedziby: ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk NIP: 567-17-83-718 REGON:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 233/2016/N/Otwock SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Otwock Adres siedziby: ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock NIP: 532-10-07-014 REGON: 013268770

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 84/2014 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) 1. Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC p.p.m)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania PROJEKT UMOWY UMOWA o wykonanie zadania Część I Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. zawarta w dniu.. w pomiędzy: Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 :

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 Niwiska, dnia 03. 07. 2013 r. Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Dotyczy: przetarg nieograniczony : Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Niwiska wraz z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZEDMIOT I WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJE OGÓLNE 1. Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy współudziale brokera ubezpieczeniowego: Energo-Inwest-Broker SA z siedzibą w Toruniu, ul. Jęczmienna

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna Rydzyna, dnia 15.03.2012 r. Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna Zamawiający wyraŝa zgodę na wprowadzenie następującej zmiany

Bardziej szczegółowo

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN,

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN, I. Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (all risks) mienia będącego własnością oraz w użytkowaniu Zamawiającego. 1. Miejsce ubezpieczenia: wszystkie lokalizacje należące bądź użytkowane przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Dane ogólne 1. Ubezpieczenia komunikacyjne będą zawarte w formie umowy flotowej - umowy generalnej, natomiast do kaŝdego pojazdu zostanie wystawiony certyfikat. 2. Okresy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Przedmiot zamówienia.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Przedmiot zamówienia. Dodatek do SIWZ I. Określenie przedmiotu zamówienia SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest wykonanie usługi polegającej na ubezpieczeniu mienia

Bardziej szczegółowo

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Sprawa: IK.271.37.2013 Mosina, dnia 06.11.2013 r. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.37.2013 w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE TOM 2 Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE Podrozdział I Ubezpieczenie budowlano - montażowe (CAR/EAR) 1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający, Podwykonawcy oraz wszystkie inne podmioty uczestniczące w realizacji

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. OKRES UBEZPIECZENIA: 01.03.2014 r. 28.02.2015 r. tj.12 miesięcy I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE. OKRES UBEZPIECZENIA: 01.03.2014 r. 28.02.2015 r. tj.12 miesięcy I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA Strona 1 z 5 Wrocław, dnia 17.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Średzkiego oraz jednostek podległych, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy)

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 3 do cenowej... (Pieczęć firmowa z adresem Wykonawcy) OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczeniowy

Program ubezpieczeniowy Program ubezpieczeniowy Załącznik nr 3 do umowy Przedmiotem niniejszego zamówienia jest ubezpieczenie mienia Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. w Bydgoszczy od ognia i innych zdarzeń losowych,

Bardziej szczegółowo

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03 Wrocław, 19 listopada 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr WAD.2601.310.2014 DANE PODSTAWOWE: Ubezpieczony: (Zamawiający) Ubezpieczający: Broker:. Opis działalności: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Załącznik D do SIWZ... (pieczęć firmowa Wykonawcy...,... 2017 r. miejscowość data Miasto Szczecinek Pl. Wolności 13 78-400 Szczecinek dotyczy: Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5 UMOWA GENERALNA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA PAKIETOWEGO KOMUNIKACYJNEGO POJAZDÓW NALEŻĄCYCH DO WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU /projekt umowy/ zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy: WOJEWÓDZKIM

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach UBEZPIECZENIA W LOGISTYCE DARIUSZ PAUCH Zagadnienia umowy ubezpieczenia i kwestie z nią związane regulują: Ustawa

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1A do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia- Ubezpieczenia CZĘŚĆ 02-17 ZAMÓWIENIA - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK

Załącznik nr 1A do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia- Ubezpieczenia CZĘŚĆ 02-17 ZAMÓWIENIA - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK CZĘŚĆ 02-17 ZAMÓWIENIA - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK I. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE postanowienia wspólne dla części od 02 do 17 Zamówienia 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE- wszystkie postanowienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w klauzulach, jedynie w wypadku jeśli nie ograniczają one odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie Znak sprawy ZP/PN/58/2015 Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive dawniej CIGNA STU S.A. Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców F.P.H. Massive Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A. Oddział Warszawa III 01-793 Warszawa, ul.rydygiera 21 NIP 526-00-38-806

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czerwionka-Leszczyny 28.11.2016 r. OG.271.1.2016 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ 1 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności na podstawie przepisów kodeksu cywilnego,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA Strona 1 z 6 Wrocław, dnia 12.02.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Średzkiego oraz jednostek podległych, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra

Bardziej szczegółowo

SIWZ NR 147/20/06/2013/N/Środa Śląska

SIWZ NR 147/20/06/2013/N/Środa Śląska FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINY ŚRODA ŚLĄSKA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI Załącznik nr 2 SIWZ NR 147/20/06/2013/N/Środa Śląska 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):...

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/1/ PN/11/08 Załącznik Nr 2 do SWIZ. ... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/1/ PN/11/08 Załącznik Nr 2 do SWIZ. ... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

Szczecin 2007-11-14. Rozdział XV opis przedmiotu zamówienia, Część I, Tytuł 1, Dział I Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin

Szczecin 2007-11-14. Rozdział XV opis przedmiotu zamówienia, Część I, Tytuł 1, Dział I Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin Szczecin 2007-11-14 BPM.I.EB. 3520-322 /07 UNP: BRAK Dotyczy: informacja dla wykonawców, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Załącznik nr 1 do REJZAMPUB/41/2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie Adres siedziby: ul. Marszałkowska 24,00-576

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Znak sprawy: ZO/12/2013

Zapytanie ofertowe. Znak sprawy: ZO/12/2013 Zapytanie ofertowe Dotyczące świadczenia usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie mienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. Znak sprawy: ZO/12/2013 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN..

1.1. Budynki i budowle 15 890 733,91 PLN.. PLN. 1.2. Obiekty inż. Lądowej 2 257 935,73 PLN.. PLN. 1.3. Kotły i maszyny 116 181,83 PLN.. ZGO S.A. w Bielsku-Białej na okres 12 miesięcy 12/ZP/ZGO/2013 Przedmiot postępowania Zamawiający Oferent Lp. 1. Wyszczególnienie Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Kompleksowe ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ DO CZĘŚCI NR I Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE SIWZ NR 185/2014/N/Lubaczów PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):

Bardziej szczegółowo

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków?

Pytanie: Czy ochrona w zakresie OC działalności ma obejmować wydawanie decyzji administracyjnych, orzeczeń, wyroków? Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia się, że wpłynęły od Wykonawców

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 4 ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów. będących własnością lub w użytkowaniu Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 miesięcy:...

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ

FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ FORMULARZ OWU i SZCZEGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZEŃ Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącymi postępowania p.n. Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data)

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data) Załącznik nr 1 do SIWZ Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty należy wpisać

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Zamówienie sektorowe - zapytanie ofertowe pn: OBJĘCIE OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI SPÓŁKI Postępowanie nr ZO 1/PKS/2016 I. ZAMAWIAJĄCY Przedsiębiorstwo Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy Załącznik nr 2 do umowy nr.. Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy 1. W zakresie ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik nr 1/2 do SIWZ Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik A1 opis przedmiotu zamówienia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PIP

UMOWA NA UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PIP UMOWA NA UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PIP zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie (00-925 Warszawa),

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCY 1.1. Powiat Tomaszów Lubelski wraz z jednostkami organizacyjnymi określonymi w punkcie 3 SIWZ. 2. WYMAGANIA OGÓLNE 2.1. Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCY 1.1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 37A. 2. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. SIWZ NR 114/ZA/14 PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. SIWZ NR 114/ZA/14 PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. SIWZ NR 114/ZA/14 PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela): 2.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA UMOWA Zawarta w dniu. w Ostrołęce, pomiędzy Miejskim Zakładem Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce, ul. Kołobrzeska 1, 07-410 Ostrołęka, wpisanym, do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych Ubezpieczenia majątkowe grupowe Pakiet Agro i Pakiet Agro Premium Przedmiot umowy ubezpieczenia Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest udzielenie klientom Banku ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu, odpowiada na pytania do w/w zamówienia publicznego:

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu, odpowiada na pytania do w/w zamówienia publicznego: ZP/p/2375-32-264/10 Poznań, dnia 23 listopada 2010 r. Do wszystkich Wykonawców Nr post. ZP/p/32/10 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 4 do umowy ubezpieczenia Nr Ru. WARUNKI UBEZPIECZENIA 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC zostanie zawarte zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 1.1. Wysokość składki

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko zdającego PESEL. Adres zam. W N I O S E K

Imię i nazwisko zdającego PESEL. Adres zam. W N I O S E K KAT. B Miejscowośd, data Imię i nazwisko zdającego PESEL Adres zam. Telefon W N I O S E K Zgodnie z art. 53, ust. 4a Ustawy o kierujących pojazdami oraz regulaminem określającym zasady wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ.

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ. Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres zamówienia: I Ubezpieczenie budynków Wspólnot Mieszkaniowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej Zakres chronionych ryzyk ubezpieczenie od ognia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/../2014 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie mienia będącego własnością Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, w tym: oprogramowanie,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁĄDU OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W RZESZOWIE 1. Nazwa i adres wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna

Bardziej szczegółowo

Część 02: MPK Rzeszów. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 02 - Opis Przedmiotu Zamówienia

Część 02: MPK Rzeszów. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 02 - Opis Przedmiotu Zamówienia Część 02: Sekcja A ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego (OC p.p.m. /ZK), Sekcja B ubezpieczenie autocasco (AC), Sekcja C ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Bardziej szczegółowo

PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela): Cena ostateczna oferty (słownie) na okres trwania umowy:...

PAKIET I. 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela): Cena ostateczna oferty (słownie) na okres trwania umowy:... Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ POWIATOWEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W STALOWEJ WOLI PAKIET I 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r.

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r. Szanowni Państwo, Informujemy, że w wyniku przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Dane do sporządzenia oferty

Dane do sporządzenia oferty Załącznik nr 4 Dane do sporządzenia oferty Cześć I ubezpieczenia majątkowe i odpowiedzialności cywilnej 1. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych a) Przedmiot i miejsca ubezpieczenia: budynki

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia

Załącznik Nr 7 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia Załącznik Nr 7 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia UMOWA Nr... WZÓR zawarta w Słupcy, dnia... pomiędzy: Gminą Miejską Słupca, z siedzibą przy ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca, NIP: 667-122-63-90, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ubezpieczenia majątkowe i odpowiedzialności cywilnej: 1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych: 1. zakres ubezpieczenia: pełny (podstawowy rozszerzony

Bardziej szczegółowo

WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA. I. WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA (z wyłączeniem funduszu prewencyjnego) KRYTERIUM II (WAGA 15 %).

WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA. I. WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA (z wyłączeniem funduszu prewencyjnego) KRYTERIUM II (WAGA 15 %). Załącznik nr 9 do SIWZ-po zmianie WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA Niniejszym przyjmujemy następujące fakultatywne warunki ubezpieczenia: I. WARUNKI FAKULTATYWNE UBEZPIECZENIA (z wyłączeniem funduszu

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:. Siedziba:. nr tel./faksu:.. OFERTA

Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:. Siedziba:. nr tel./faksu:.. OFERTA ZAŁĄCZNIK NR 1 DLA ZADANIA I Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:. Siedziba:. nr tel./faksu:.. e-mail: NIP REGON.. OFERTA SKŁADAJĄC OFERTĘ W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo