1. STOPNIE EGLARSKIE I UPRAWNIENIA Z NICH WYNIKAJCE PODSTAWOWE DEFINICJE ZASADY RUCHU EGLUGOWEGO PRAWO DROGI NA WODACH RÓDLDOWYCH...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. STOPNIE EGLARSKIE I UPRAWNIENIA Z NICH WYNIKAJCE... 2 2. PODSTAWOWE DEFINICJE... 3 3. ZASADY RUCHU EGLUGOWEGO PRAWO DROGI NA WODACH RÓDLDOWYCH..."

Transkrypt

1 Wykład: PRZEPISY (eglarz jachtowy) 1. STOPNIE EGLARSKIE I UPRAWNIENIA Z NICH WYNIKAJCE PODSTAWOWE DEFINICJE ZASADY RUCHU EGLUGOWEGO PRAWO DROGI NA WODACH RÓDLDOWYCH PODSTAWOWE ZASADY ZACHOWANIA ZASADY PIERWSZESTWA JEDNOSTEK NIERÓWNORZDNYCH ZASADY ZACHOWANIA SI JEDNOSTEK RÓWNORZDNYCH ZNAKI I SYGNAŁY STOSOWANE NA WODACH RÓDLDOWYCH SYGNAŁY WZYWANIA POMOCY SYGNAŁY DWIKOWE SYGNALIZACJA WZROKOWA DOKUMENTY JACHTU ZASADY POSTPOWANIA W RAZIE WYPADKU KIEROWNIK STATKU PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY RODOWISKA ZASADY ZACHOWANIA SI NA JACHCIE, OBYCZAJE EGLARSKIE, FLAGI I BANDERY PRZEPISY LOKALNE ELEMENTARNE WIADOMOCI O PRZEPISACH OBOWIZUJCYCH NA WODACH MORSKICH, PRZEPISY PORTOWE...15

2 1. Stopnie eglarskie i uprawnienia z nich wynikajce - Rozporzdzenie Ministra Sportu z dnia w sprawie uprawiania eglarstwa (Dz.U. Nr 105 z dnia r. poz.712) Patenty eglarskie: a) eglarza jachtowego, c) jachtowego sternika morskiego, b) sternika jachtowego, d) kapitana jachtowego. Patent eglarza jachtowego uprawnia do: a) prowadzenia jachtów aglowych bez lub z pomocniczym napdem mechanicznym po wodach ródldowych, b) prowadzenia jachtów aglowych bez lub z pomocniczym napdem mechanicznym o długoci do 8,5 m po wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu w porze dziennej. Osoby, które nie ukoczyły 16 roku ycia, mog realizowa wymienione uprawnienia pod nadzorem. Za prowadzenie jachtów pod nadzorem uwaa si eglug w porze dziennej na akwenie, na którym jest prowadzona cigła obserwacja, przy zapewnieniu moliwoci podjcia na tym akwenie natychmiastowej akcji ratowniczej z wykorzystaniem łodzi ratunkowej oraz odpowiedniego sprztu ratunkowego i wyposaenia technicznego. Osoba prowadzca nadzór musi by pełnoletnia i posiada patent co najmniej sternika jachtowego lub motorowodnego. Warunkiem uzyskania patentu eglarza jachtowego jest: a) ukoczenie 12 roku ycia, b) odbycie kursu szkoleniowego c) zdanie egzaminu sprawdzajcego 2

3 2. Podstawowe definicje - Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z w sprawie przepisów eglugowych na ródldowych drogach wodnych (Dz. U. Nr 212, poz. 2072) ===> statek aglowy - statek poruszajcy si wyłcznie za pomoc agli; statek poruszajcy si równocze- nie za pomoc agli i mechanicznego urzdzenia napdowego uznawany jest za statek o napdzie mechanicznym statek o napdzie mechanicznym - statek wprowadzany w ruch przez mechaniczne urzdzenie napdowe, z wyjtkiem statków, których maszyna jest uywana wyłcznie do małych przemieszcze, np. w portach, albo do zwikszenia sterownoci statków mały statek - statek, którego długo kadłuba jest mniejsza ni 20 m; do małych statków nie zalicza si, niezalenie od ich wymiarów, statków dopuszczonych do przewozu wicej ni 12 pasaerów, promów statek na postoju - statek stojcy na kotwicy lub przycumowany do brzegu statek w ruchu / w drodze - statek niestojcy na kotwicy, nieprzycumowany do brzegu i nieosiadły na mielinie statek pasaerski - statek, który jest zbudowany lub przystosowany do przewozu wicej ni 12 pasaerów noc - okres midzy zachodem i wschodem słoca dzie - okres midzy wschodem i zachodem słoca mijanie - sytuacja, gdy dwa statki id w przeciwnych lub prawie przeciwnych kierunkach wyprzedzanie - sytuacja, gdy statek (wyprzedzajcy) zblia si do drugiego statku (wyprzedzanego) pod ktem wikszym ni 22,5, z tyłu za jego trawersem, i wyprzedza go kursy przecinajce si - sytuacja, gdy dwa statki zbliaj si do siebie w sposób inny ni okrelone powyej administracja drogi wodnej - właciwy terytorialnie dyrektor regionalnego zarzdu gospodarki wodnej oraz dyrektor jednostki organizacyjnej, któremu powierzono w stosunku do ródldowych dróg wodnych, prawa włacicielskie oraz obowizek ich utrzymania dyrektor urzdu - właciwy terytorialnie dyrektor urzdu eglugi ródldowej inspektor uprawniony do wykonywania zada inspekcyjnych pracownik urzdu eglugi ródldowej 3

4 3. Zasady ruchu eglugowego prawo drogi na wodach ródldowych - Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z w sprawie przepisów eglugowych na ródldowych drogach wodnych (Dz. U. Nr 212, poz. 2072) 3.1. Podstawowe zasady zachowania a) zasada niestwarzania sytuacji kolizyjnych (statki idce kursem wykluczajcym moliwo zderzenia nie powinny zmienia kursu ani prdkoci w taki sposób, aby powstało ryzyko zderzenia) b) statek majcy pierwszestwo nie powinien zmienia ani kursu ani prdkoci do momentu... kierownik statku powinien podj wszelkie działania, aby unikn zderzenia c) statek majcy ustpi powinien ustpi duo wczeniej: zmieni kurs lub prdko unika przechodzenia przed dziobem d) przecinanie kursu dozwolone jest tylko wówczas, gdy szeroko drogi wodnej jest dostateczna dla jednoczesnego przejcia statków e) wyprzedzanie dozwolone jest tylko wówczas, gdy wyprzedzajcy stwierdzi, e nie spowoduje to zagroenia dla bezpieczestwa eglugi f) zasada ograniczonego zaufania 3.2. Zasady pierwszestwa jednostek nierównorzdnych a) o duej prdkoci, czyli powyej 40 km/h (wodoloty maj wiatło błyskowe) ustpuj b) małe statki ustpuj innym (ale nie wodolotom) c) statki zarobkowe (pasaerskie) maja pierwszestwo (wg przepisów lokalnych) d) małe statki kolejno : aglowe, pozostałe (np. łodzie wiosłowe), o napdzie mechanicznym; wyjtek: statek płyncy praw stron szlaku eglownego powinien zachowa swój kurs e) wchodzcy do portu ustpuje wychodzcemu f) pierwszestwo maj statki o mniejszej manewrowoci nosz znaki specjalne: utraciły manewrowo, o ograniczonej zdolnoci manewrowej, z pierwszestwem przejcia, zajte połowem 3.3. Zasady zachowania si jednostek równorzdnych a) aglowe - róne halsy płyncy prawym halsem ma pierwszestwo - ten sam hals zawietrzny (płyncy ostrzejszym kursem wzgldem wiatru) ma pierwszestwo - wyjtek: statek wyprzedany ma pierwszestwo przed wyprzedzajcym - płyncy lewym halsem nie ma pewnoci jakim halsem płynie inny statek ustpuje b) o napdzie mechanicznym - przy kursach na wprost oba w prawo 4

5 - majcy z prawej strony inny ustpuje mu; wyjtek: statek płyncy praw stron szlaku eglownego powinien zachowa swój kurs - płyncy w gór rzeki (do ródeł) ustpuje Dodatkowo przy spotkaniu statków w wskich przejciach - statki powinny przechodzi przez wskie przejcie w moliwie krótkim czasie - nada sygnał dwikowy "jeden długi dwik" - statki, dla których przeszkoda znajduje si z prawej burty albo gdy brzeg wypukły zakola wskiego przejcia znajduje si z prawej burty, powinny udzieli pierwszestwa Zasady postoju - nie utrudnia ruchu eglugowego, aby szlak eglowny był wolny dla ruchu - zakotwiczy lub przycumowa w sposób bezpieczny - w kanałach tylko w miejscach oznakowanych - zabroniony jest postój tam gdzie jest znak zakazu (postoju, kotwiczenia, cumowania), pod mostami i pod przewodami wysokiego napicia, w wskich przejciach, przy wejciach i wyjciach z bocznych dróg wodnych i rozgałzie szlaków eglownych, na odcinkach przejcia promów, na drodze statków podchodzcych lub odchodzcych od przystani - zabrania si wykorzystywania do cumowania drzew, słupów, budowli regulacyjnych, konstrukcji mostów, konstrukcji jazów, porczy, schodów, znaków eglugowych 5

6 4. Znaki i sygnały stosowane na wodach ródldowych - Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z w sprawie przepisów eglugowych na ródldowych drogach wodnych (Dz. U. Nr 212, poz. 2072) 4.1. Sygnały wzywania pomocy a) zataczanie flag lub wiatłem krgów b) flaga + kula (pod lub nad) c) rakiety wyrzucajce czerwone gwiazdy wystrzeliwane w krótkich odstpach czasu d) SOS e) płomienie (np. palca si beczka smoły) f) rakieta spadochronowa lub pochodnia rczna palca si czerwonym płomieniem g) pajacyk powtarzane powolne podnoszenie i opuszczanie obu ramion wyprostowanych w bok h) powtarzane cigłe długie dwiki, powtarzane serie uderze w dzwon - sygnalizacja dwikowa mog by uywane razem lub osobno obowizek udzielenia pomocy zna wszystkie sygnały (!!!) s y g n a l i z a c j a w z r o k o w a 4.2. Sygnały dwikowe krótki dwik - trwa ok. 1 sekundy; długi dwik - trwa ok. 4 sekund; przerwy midzy kolejnymi nastpujcymi po sobie dwikami powinny trwa około 1 sekundy seria bardzo krótkich dwików - sekwencja co najmniej szeciu dwików, trwajcych około 0,25 sekundy kady, przedzielonych przerwami trwajcymi około 0,25 sekundy a) manewrowe uwaga zmieniam kurs w prawo zmieniam kurs w lewo moja maszyna pracuje wstecz nie mog manewrowa (seria krótkich >5) niebezpieczestwo (powtarzajce si długie) wzywam pomocy (seria podwójnych krótkich) człowiek za burt b) zła widoczno identyfikacja statku np. pojedynczy statek w ruchu; pocig holowniczy w ruchu 6

7 4.3. Sygnalizacja wzrokowa 360 o Podział: - dzienne konstrukcje: walce, stoki kule; flagi, tablice - nocne wiatła Sektory wiateł: - wiatło masztowe białe, owietlajce łuk widnokrgu o kcie 225, ustawione tak, aby wieciło od kierunku prosto w przód do 22,5 poza trawers kadej burty statku - wiatła burtowe zielone z prawej burty i czerwone z lewej burty, kade owietlajce łuk widnokrgu o kcie 112,5, ustawione tak, aby wieciło od kierunku prosto w przód do 22,5 poza trawers odpowiedniej burty - wiatło rufowe białe, owietlajce łuk widnokrgu o kcie 135, ustawione tak, aby wieciło od kierunku prosto w tył do 67,5 z kadej burty - wiatło widoczne ze wszystkich stron owietlajce łuk widnokrgu o kcie wiatło holowania ółte (jak rufowe) 112,5 o 112,5 o 225 o 135 o Zasady noszenia poszczególnych wiateł: a) mały statek o napdzie mechanicznym w drodze - masztowe + burtowe (wiecce z jednej latarni na dziobie) + rufowe - albo jeli ma długo < 7 m - białe widoczne ze wszystkich stron b) mały statek aglowy w drodze - burtowe (wiecce z jednej latarni na dziobie) + rufowe - albo burtowe + rufowe (wiecce z jednej latarni na szczycie masztu) - albo jeli ma długo < 7 m białe widoczne ze wszystkich stron (wtedy przy zblianiu si do innych statków powinien pokazywa drugie białe wiatło) c) mały statek płyncy jednocze nie na aglach i silniku: w nocy jak statek o napdzie mechanicznym, w dzie czarny stoek wierzchołkiem w dół prawa lewa lewa prawa port d) statki na postoju na szlaku eglownym, przy nieowietlonym brzegu - przycumowany do brzegu: białe wiatło - na kotwicy: w nocy dwa białe wiatła (na dziobie i na rufie); w dzie czarn kul na dziobie - mały statek na kotwicy: w nocy jedno białe wiatło, w dzie czarn kul e) statek z pierwszestwem przejcia: dodatkowo w dzie czerwony trójktny proporzec na dziobie 7

8 f) sygnalizacja specjalna organów kontroli i stray poarnej: niebieskie migajce wiatło widoczne ze wszystkich stron + cigły sygnał dwikowy syren lub cigły sygnał trójtonowy. Inne statki musz ustpi im pierwszestwa. g) promy: - na uwizi: w nocy wiatło zielone nad białym, w dzie zielona kula - z pierwszestwem przejcia płynce swobodnie: w nocy dwa zielone wiatła nad białym, w dzie zielona kula nad białym walcem h) statki, które utraciły manewrowo dodatkowo: w nocy dwa czerwone wiatła, w dzie dwie czarne kule i) statki o ograniczonej zdolno ci manewrowej dodatkowo: w nocy dwa czerwone wiatła, a midzy mini jedno białe, w dzie dwie czarne kule, a midzy nimi podwójny czarny stoek j) statki, które daj od innych statków ochrony przed falowaniem, osiadłe na mielinie, zatopione, pokazujce stron, po której szlak eglowny jest wolny i po której zajty: - w nocy: czerwone wiatło nad białym umieszczone pionowo szlak wolny; czerwone wiatło szlak zajty - w dzie: czerwon flag nad biał flag umieszczone pionowo szlak wolny; czerwona flaga szlak zajty k) urzdzenia pracujce na drodze wodnej, pokazujce stron, po której szlak eglowny jest wolny i po której zajty: - w nocy: dwa zielone wiatła umieszczone pionowo szlak wolny; czerwone wiatło szlak zajty - w dzie: dwa podwójne zielone stoki umieszczone pionowo (lub znak zezwolenia przej cia) szlak wolny; czerwona kula (lub znak zakazu przej cia) szlak zajty l) ółta boja koło urzdzenia pracujcego albo innego statku oznacza jego kotwic m) statki załadowane materiałami niebezpiecznymi niebieski stoek, niebieskie wiatło w warunkach ograniczonej widzialno ci - sygnalizacja nocna powinna by stosowana w dzie nie powinno si stosowa znaków, sygnałów i wiateł innych ni okrelone w przepisach, w okolicznociach innych ni dla nich wymienione zabrania si uywania wiateł i reflektorów w taki sposób, aby mogły one powodowa o lepianie stwarzajce zagroenie dla ruchu eglugowego lub ruchu pojazdów w transporcie ldowym 8

9 5. Dokumenty jachtu a) dowód rejestracyjny - jachty o powierzchni pokładu (długo * szeroko ) powyej 20 m 2 - inspektorat eglugi ródldowej (PZ dokonuje za porednictwem inspektoratów technicznych zrzeszonych w okrgowych zwizkach eglarskich przegldów technicznych i wydaje dowód rejestracyjny) kady jacht powinien by trwale i czytelnie oznakowany zewntrznie - oznakowanie: numer rejestracyjny na zewntrznej stronie kadłuba w pobliu rufy i po obu stronach agla głównego; wła ciciel i port macierzysty jachtu b) jachty, które nie musz by zarejestrowane (o powierzchni < 20 m 2 ) - oznakowanie: nazwa (lub inny znak rozpoznawczy) na burcie i dane identyfikujce wła ciciela (nazwa i port macierzysty armatora) kady jacht mona zarejestrowa łatwiej ubezpieczy jacht zarejestrowany c) polisa ubezpieczeniowa - CASCO od ryzyka uszkodzenia, zniszczenia, utraty wskutek wypadku, działania siły wyszej lub kradziey - OC kierownika w zakresie strat i szkód wyrzdzonych innemu uytkownikowi dróg ródldowych wskutek zderzenia, jeli win ponosi ubezpieczony - NNW kierownika i załogi d) umowa czarteru (!!!) dokumenty musz by na jachcie, ale nie w czasie regat, szkolenia, treningu (akwen ograniczony i pod nadzorem) - wiadectwo zdolnoci eglugowej - karta rejestracyjna Wyposaenie w rodki ratunkowe: - jak w dokumentach - tyle ile osób na pokładzie 9

10 6. Zasady postpowania w razie wypadku - Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z w sprawie przepisów eglugowych na ródldowych drogach wodnych (Dz. U. Nr 212, poz. 2072) wypadek eglugowy - zdarzenie zwizane z ruchem lub postojem statku, w wyniku którego nastpiło uszkodzenie ciała powodujce rozstrój zdrowia lub mier człowieka, uszkodzenie mienia znacznej wartoci albo powana awaria w rozumieniu przepisów Prawa ochrony rodowiska Przykłady: a) zderzenie jachtów d) utonicie człowieka b) zatonicie jachtu e) uszkodzenie budowli c) poar f) najechanie na mielizn, powodujce zatarasowanie drogi wodnej kademu jachtowi wzywajcemu pomocy naley niezwłocznie udzieli pomocy obowizek udzielenia pomocy (!!!) najpierw ratujemy załog, potem jacht je li w wyniku wypadku nastpi zatarasowanie szlaku eglownego, kierownik statku powinien usun przeszkod oraz uprzedza o zaistniałym fakcie zbliajce si statki w przypadku: powiadomi : mierci zatonicia jachtu Policj uszkodzenia ciała inspektorat eglugi ródldowej uszkodzenia budowli wodnej znacznej szkody materialnej Wypadki: a) losowe 1 jednostka - kierownik zatopionego, uszkodzonego jachtu powinien pozosta w pobliu miejsca wypadku - jeli na szlaku eglownym informowa nadpływajcych o niebezpieczestwie b) zawinione przez inn jednostk - spisa protokół, zeznania wiadków, załogi, numer rejestracyjny tamtej jednostki Postpowanie: 1. ratowanie ludzi 2. usunicie statku w bezpieczne miejsce 3. ostrzeganie innych ustawienie posterunku 4. opisanie wypadku 5. zawiadomienie inspektoratu eglugi ródldowej 10

11 7. Kierownik statku - Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z w sprawie przepisów eglugowych na ródldowych drogach wodnych (Dz. U. Nr 212, poz. 2072) - kady statek musi mie kierownika - kierownik musi posiada odpowiednie uprawnienia - w czasie ruchu statku musi przebywa na statku - odpowiada za bezpieczestwo eglugi i przestrzeganie przepisów eglugowych - przed wypłyniciem powinien dokona przygotowa zapewniajcych bezpieczestwo eglugi: zebra informacje o warunkach na drodze wodnej, warunkach meteorologicznych, oraz sprawdzi stan techniczny statku (aby był sprawny i bezpieczny) - powinien podj wszelkie rodki ostrono ci (wynikajce z zasad dobrej praktyki eglarskiej), aby unikn: zagroenia bezpieczestwa ycia ludzkiego, uszkodzenia statku, brzegów oraz budowli i urzdze znajdujcych si na drodze wodnej, tworzenia przeszkód dla ruchu eglugowego, zagroenia dla rodowiska naturalnego - w celu uniknicia bezporednio grocego niebezpieczestwa powinien przedsiwzi wszelkie rodki podyktowane sytuacj, łcznie z odstpieniem od przestrzegania przepisów Obowizki załogi : - powinni wykonywa polecenia kierownika 8. Podstawowe zasady ochrony rodowiska - gromadzi mieci w workach na mieci, nie zakopywa odpadów na brzegu - nie dopuszcza do przenikania zanieczyszcze ropopochodnych do wody (Ludwik) - korzysta z nabrzenych sanitariatów - uywa z umiarem rodków piorcych, czyszczcych i detergentów (Ludwik) - nie niszczy rolinnoci - ogniska rozpala jedynie w wyznaczonych miejscach, a po ich wyganiciu zala wod i zasypa piaskiem - unika krzyku i hałasu - przestrzega przepisów obowizujcych na terenach parków, rezerwatów przyrody 11

12 9. Zasady zachowania si na jachcie, obyczaje eglarskie, flagi i bandery etykieta jachtowa zbiór tradycyjnych zwyczajów i zasad eglarskich obowizujcych na jachcie, w porcie i w stosunkach midzy eglarzami (wywodzi si z historii eglarstwa, z tradycji i zwyczajów dzisiejszych oraz z przyzwyczaje) - dbanie o wygld jachtu zarówno w czasie eglugi, jak i w porcie jacht powinien by czysty, osprzt sklarowany niedbalstwo moe doprowadzi do wypadku, wygld jachtu wiadczy o załodze i jej kulturze eglarskiej - wygld załogi (!!!) - noszenie mikkiego obuwia - na jachcie siedzimy, a nie stoimy - dyscyplina wykonywanie polece kapitana i szacunek dla kapitana - zakaz gwizdania (kiedy rozkazy wydawano za pomoc gwizdania; przesd eglarski) - nie wystawia rk i nóg za burt - nie wlec za burt odbijaczy ani kocówek lin - zakaz poruszania si gwałtownego po pokładzie i hałasowania - kady eglarz na jachcie zbliajcym si do portu powinien by w kompletnym stroju, podczas posiłków take - pozdrawianie si przez podnoszenie rki - przed wejciem na obcy jacht naley spyta o zgod - spyta czy mona zacumowa do czyjego jachtu, potem czy mona przej, przechodzi przed grotmasztem - przed zacumowaniem na Mazurach w miejscu (poza portami), gdzie ju stoi jaki jacht, zapyta czy mona zacumowa - w porcie cumowa pod cumami ju załoonymi - pomóc jachtom wpływajcych do portu (odebra cumy) - przestrzega norm / zasad: koleestwo, pracowito, zdyscyplinowanie, nie naduywanie alkoholu, uprzejmo, rzetelno, odwaga, lojalno, poczucie odpowiedzialnoci, poczucie humoru, solidno w wykonywaniu powierzonych sobie zada, yczliwo, kultura, przyja, pomoc etykieta flagowa - w jaki sposób, gdzie i kiedy nosimy oznaczenia (bander, proporce) Bandera: - jachty ródldowe nie nosz bander (trzeba mie pozwolenie - w dokumencie jachtu zapisane, e mona), ale proporce klubowe (na topie masztu) - bandera eglugi ródldowej = flaga pastwowa RP (!!!) 12

13 - jachty eglujce po morzu nosz polsk bander PZ = flaga pastwowa RP z godłem Polski i z godłem PZ - na jachtach mona podnie równie flagi osobiste - pod lewym salingiem; flagi sponsorów podnosi si zazwyczaj na postoju, np. na sztagu (topy masztów zarezerwowane s dla bander i proporca klubowego) Bander podnosi si: - w dniu otwarcia sezonu eglarskiego - na jachtach i na maszcie klubowym - z chwil zaokrtowania kapitana - o godzinie 0800 kadego dnia eglugi lub postoju w porcie z załog na pokładzie Bander opuszcza si: - w dniu zakoczenia sezonu eglarskiego - z chwil wyokrtowania kapitana - o zachodzie słoca kadego dnia eglugi i postoju jachtu w porcie z załog na pokładzie Na znak ałoby: bander opuszcza si do połowy drzewca tylko w czasie postoju jachtu w porcie. W czasie eglugi jacht niesie bander opuszczon do połowy masztu tylko wtedy, gdy na pokładzie znajduje si ciało zmarłego. Jeeli w obcym porcie panuje ałoba - naley i nasz bander opuci do połowy flagsztoku. na jachtach bez agli, stojcych na kotwicy, płyncych na silniku - na flagsztoku na rufie jednomasztowe z oaglowaniem: gaflowym - pod pikiem gafla; bermudzkim na flagsztoku wielomasztowe z oaglowaniem: gaflowym pod pikiem gafla tylnego masztu; bermudzkim na topie tylnego masztu Salutowanie bander - obnienie bandery do połowy wysokoci masztu, a nastpnie szybkie podnoszenie, jednoczenie z podnoszeniem bandery na jednostce, której oddajemy salut; na małych jachtach pochylenie flagsztoku (okrty wojenne, bandery na fortyfikacjach, pomnik Bohaterów Westerplatte) wypływajc w rejs do kilku krajów naley mie flagi tych pastw - wpływajc na wody terytorialne pastwa, do którego płyniemy pod prawym salingiem umieci flag tego pastwa (tylko jedna flaga w danej chwili); wracajc do kraju pod lewym salingiem umieci flagi wszystkich odwiedzonych pastw - w kolejnoci odwiedzania liczc, od dołu rejs ponad 1000 Mm na topie masztu - błkitna wstga, której długo odpowiada liczba przebytych Mm, 1mm = 1Mm (1Mm = 1852m) Gala flagowa - w czasie wit pastwowych i uroczystoci eglarskich - wielka gala flagowa: na jachtach w porcie lub na kotwicy; składa si z flag Midzynarodowego Kodu sygnałowego; od dziobu przez topy masztów do rufy; kolejno : A B 1 C D 2 E F mała gala flagowa: na jachcie płyncym na silniku; od prawej burty przez top masztu do lewej 13

14 10. Przepisy lokalne - np. Zarzdzenie Dyrektora Urzdu eglugi ródldowej w Giycku z w sprawie szczegółowych warunków bezpieczestwa ruchu i postoju statków na ródldowych drogach wodnych Przykłady: - oznakowanie szlaków eglownych: jednostronnie oznakowany ma szeroko 30 m; pocztek i koniec kadego odcinka szlaku eglownego powinien by oznakowany obustronnie; zabrania si urzdzanie kpieli na szlakach eglownych, w portach, kanałach, przy luzach, mostach - egluga nocna: wyłcznie na drogach wodnych, na których oznakowanie szlaku eglownego zostało przygotowane do eglugi nocnej (w praktyce nigdzie); oczywicie naley odpowiednio oznakowa jacht (wiatła); dopuszcza si ruch eglugowy w cigu jednej godziny po zachodzi słoca w celu zakoczenia rejsu oraz jednej godziny przed wschodem słoca - most zwodzony na Kanale Giyckim: otwierany w wyznaczonych godzinach, czeka na otwarcie przycumowani w miejscach wyznaczonych (nie cumowa do ławek, drzew!!!); czekajcy od strony Jeziora Niegocin maj pierwszestwo - zakazy np.: nie pływa na silniku 100 m od portu, kpieliska, play (chyba, e wchodzimy/ wychodzimy do/ z portu z minimaln prdkoci); nie pływa na aglach na kanałach i rzekach; nie przepływa przed dziobem statkom pasaerskim 14

15 11. Elementarne wiadomo ci o przepisach obowizujcych na wodach morskich, przepisy portowe Podział wód: 1. wewntrzne cz Zatoki Gdaskiej, cz Zalewu wilanego, Zalew Szczeciski, wody portowe, redy to terytorium kraju 2. terytorialne 12 Mm zwierzchnictwo kraju 3. strefa ekonomiczna umowy midzynarodowe 4. morze pełne Akty prawne m.in. Kodeks Morski, Ustawa o bezpieczestwie morskim. Administracja: Ministerstwo Transportu, Ministerstwo Gospodarki Morskiej, Urzdy Morskie, kapitanaty, bosmanaty, inspekcja morska. - prawo i obowizek noszenia bandery polskiej (flaga biało-czerwona z godłem Polski) - dokumenty jachtowe i kwalifikacje prowadzcego rejs - wej cie i wyj cie z portu zgłoszone do władz portowych Dokumenty rejsu: 1. zgłoszenie wyjcia: a) wody wewntrzne do bosmanatu b) wody terytorialne do bosmanatu oraz do Granicznego Punktu Kontrolnego (GPK-u) moe by przez radio c) morze pełne jeli rejs krajowy to do bosmanatu oraz do GPK-u (odprawa paszportowa), jeli rejs za granic to do bosmanatu, GPK-u oraz urzdu celnego 2. lista załogi 3. dziennik jachtowy (+ radiowy + silnika) Dokumenty rejestracyjne: 1. PZ dowód rejestracyjny (numer POL/PZ..., nazwa,...) 2. Izba Morska wiadectwo pomiarowe (Polski Rejestr Statków PRS) oraz certyfikat okrtowy 3. Urzd Morski (polskie wody) / Izba Morska (obce wody) zawiadczenie o rejestracji Dokumenty bezpieczestwa: 1. PRS przegldy konstrukcji kadłuba, takielunku, urzdze sterowych i kotwiczno-cumowniczych zawiadczenie klasyfikacyjne 2. UM nawigacyjne, sygnałowe, radiowe i cało karta bezpieczestwa 3. certyfikaty tratwy, wiateł nawigacyjnych, na pasy ratunkowe, pirotechnika, zezwolenie na radio 4. polisa casco, oc, nw 15

16 Rejony eglugi (w karcie bezpieczestwa): 1. wody portowe 2. osłonite 3. przybrzene: P2 plaowe, P20 wzdłu wybrzea 4. egluga mała: bałtycka, Morze Północna, Morze ródziemne 5. egluga wielka: oceaniczne, pozostałe wody MPZZM Midzynarodowe Przepisy o Zapobieganiu Zderzeniom na Morzu przepisy dotyczce zachowania si statków podczas spotkania na morzu oraz dotyczce oznakowania statków w celu ich rozpoznania na morzu w dzie i w nocy. Pierwszestwo ma: 1. statek nieodpowiadajcy za swoje ruchy w nocy w dzie 2. statek o ograniczonej zdolno ci manewrowej (np. pogłbiarka) w nocy w dzie moe pokazywa stron, po której mona go min w nocy w dzie lub i po której nie wolno go min w nocy w dzie lub 3. statek ograniczony swym zanurzeniem w nocy w dzie 4. statek zajty połowem: trałuje (cignie sie ) w nocy nie trałuje (sie okrnica lub dryfujca) w nocy w dzie lub sie 5. statek aglowy latarnia kombinowana na topie masztu lub oba burtowe + rufowe 6. statek o napdzie mechanicznym oba burtowe + rufowe + masztowe pilot: 16

Podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych; Ochrona wód przed zanieczyszczeniem; Etykieta jachtowa

Podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych; Ochrona wód przed zanieczyszczeniem; Etykieta jachtowa Test egzaminacyjny z teorii na stopień Żeglarza Jachtowego Na każde pytanie jest jedna poprawna odpowiedź którą należy zaznaczyć na polu z numerem pytania na karcie Egzamin teoretyczny Podstawowe przepisy

Bardziej szczegółowo

G. Postępowanie w razie wypadku H. Mijanie wyprzedzanie kursy przecinające się

G. Postępowanie w razie wypadku H. Mijanie wyprzedzanie kursy przecinające się I. Wody Śródlądowe A. Etykieta B. Bandery flagi proporce C. Pojęcia podstawowe D. Uprawnienia E. Dokumenty jachtu śródlądowego F. Obowiązki i prawa prowadzącego oraz załogi jachtu 1. Obowiązki kierownika

Bardziej szczegółowo

A. Znaki żeglugowe zakazu. 1 2 3 4 A. 1 Zakaz przejścia (znak ogólny) tablica. lub czerwone flagi lub

A. Znaki żeglugowe zakazu. 1 2 3 4 A. 1 Zakaz przejścia (znak ogólny) tablica. lub czerwone flagi lub A. Znaki żeglugowe zakazu Symbol znaku Określenie znaku Obowiązuje według Wzory znaków 1 2 3 4 A. 1 Zakaz przejścia (znak ogólny) tablica lub czerwone światła 6.08 6.22 6.22 bis 6.25 6.26 6.27 6.28 bis

Bardziej szczegółowo

Znaki Ŝeglugowe regulujące ruch Ŝeglugowy na drogach wodnych Dz. Ust Nr 212, poz. 2072

Znaki Ŝeglugowe regulujące ruch Ŝeglugowy na drogach wodnych Dz. Ust Nr 212, poz. 2072 Znaki Ŝeglugowe regulujące ruch Ŝeglugowy na drogach wodnych Dz. Ust Nr 212, poz. 2072 A.1 Zakaz przejścia A.2 Zakaz wyprzedzania A.3 Zakaz wyprzedzania (dotyczy zestawów) A.4 Zakaz mijania i wyprzedzania

Bardziej szczegółowo

Znaki Zakazu. Zakaz wjazdu motocykli Oznacza zakaz wjazdu na drog wszelkich motocykli (nawet tych z bocznym wózkiem).

Znaki Zakazu. Zakaz wjazdu motocykli Oznacza zakaz wjazdu na drog wszelkich motocykli (nawet tych z bocznym wózkiem). Znaki Zakazu Zakaz ruchu w obu kierunkach Znak ten oznacza, e droga, na której jest on ustawiony jest zamknita dla ruchu drogowego w obu kierunkach. W przypadku, gdy znak ten obowizuje tylko w okrelonych

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK ŻEGLARSKI

KUJAWSKO-POMORSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK ŻEGLARSKI KUJWSKO-POMORSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK ŻEGLRSKI 85-026 ydgoszcz, ul Zupy 2, tel./fax.(052) 371-96-17, Z PYTŃ EGZMINYJNYH na stopień żeglarza jachtowego 2009 PRZEPISY 1. 2. 3. 4. 5. 6. Jakie dokumenty powinna

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY ŻEGLUGOWE NA ŚRÓDLĄDOWYCH DROGACH WODNYCH

PRZEPISY ŻEGLUGOWE NA ŚRÓDLĄDOWYCH DROGACH WODNYCH PRZEPISY ŻEGLUGOWE NA ŚRÓDLĄDOWYCH DROGACH WODNYCH Instruktor motorowodny PZMWiNW Cezary Obczyński AGENDA 1. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY 2. PRZEPISY ŻEGLUGOWE NA ŚRÓDLĄDOWYCH DROGACH WODNYCH 1. Znaki żeglugowe

Bardziej szczegółowo

Przepisy i etykieta. 3 Co oznacza sygnał: jeden długi dźwięk? a) Uwaga b) Wzywam pomocy c) Niebezpieczeństwo zderzenia

Przepisy i etykieta. 3 Co oznacza sygnał: jeden długi dźwięk? a) Uwaga b) Wzywam pomocy c) Niebezpieczeństwo zderzenia Przepisy i etykieta 1 Bez uprawnień można prowadzić jachty żaglowe: a) o długości kadłuba maksymalnie do 6,5 m b) o długości kadłuba maksymalnie do 7,5 m c) o długości kadłuba maksymalnie do 12 m 2 Statek

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 1997 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa (Dz. U. Nr 112 z dnia 24.09.1997 r., poz.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 1997 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa (Dz. U. Nr 112 z dnia 24.09.1997 r., poz. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 1997 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa (Dz. U. Nr 112 z dnia 24.09.1997 r., poz. 729) Na podstawie art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 o kulturze

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Żeglarstwa. Szkoła Żeglarstwa SZEKLA

Podręcznik Żeglarstwa. Szkoła Żeglarstwa SZEKLA Podręcznik Żeglarstwa Szkoła Żeglarstwa SZEKLA Autor rozdziału: Filip Welz Przepisy Spis treści: 1. Wstęp 2. Definicje 3. Uprawnienia 4. Obowiązki i prawa prowadzącego jacht 5. Zasady postępowania w razie

Bardziej szczegółowo

SYGNALIZACJA WZROKOWA STATKÓW W DRODZE

SYGNALIZACJA WZROKOWA STATKÓW W DRODZE SYGNALIZACJA WZROKOWA STATKÓW W DRODZE Pojedyncze statki o napêdzie mechanicznym Statek o napêdzie mechanicznym lub zestaw pchany o szerokoœci do 12m i d³ugoœci do 110m. Œwiat³a: masztowe, burtowe i rufowe

Bardziej szczegółowo

Przepisy. 0.01. Stopień Ŝeglarza jachtowego uprawnienia śeglarz jachtowy jest uprawniony do:

Przepisy. 0.01. Stopień Ŝeglarza jachtowego uprawnienia śeglarz jachtowy jest uprawniony do: Przepisy 0.01. Stopień Ŝeglarza jachtowego uprawnienia śeglarz jachtowy jest uprawniony do: - prowadzenia jachtów Ŝaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych - prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Światła sygnalizacji wzrokowej statków morskich

Światła sygnalizacji wzrokowej statków morskich Światła sygnalizacji wzrokowej statków morskich by Mako 1 www.m4ko.pl Sektory świecenia statków morskich Grupy świateł, które występują zawsze razem i są widoczne dookoła widnokręgu. Na białym tle znajdują

Bardziej szczegółowo

Test egzaminacyjny z teorii na stopień. Jachtowego Sternika Morskiego. Podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych.

Test egzaminacyjny z teorii na stopień. Jachtowego Sternika Morskiego. Podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych. 1 Test egzaminacyjny z teorii na stopień Jachtowego Sternika Morskiego Na każde pytanie jest jedna poprawna odpowiedź którą należy zaznaczyć na polu z numerem pytania na karcie Egzamin teoretyczny Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Patenty motorowodne - podstawa prawna

Patenty motorowodne - podstawa prawna 1 z 10 Patenty motorowodne - podstawa prawna Dz.U.97.112.729 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 września 1997 r. w sprawie uprawiania Ŝeglarstwa. (Dz. U. z dnia 24 września 1997 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie. z dnia 29 maja 2002 r.

ZARZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie. z dnia 29 maja 2002 r. Zacho.02.38.799 ZARZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie warunków uprawiania żeglugi na wodach morskich w celach rekreacyjnosportowych przez

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni. z dnia 24 kwietnia 2002 r.

OBWIESZCZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni. z dnia 24 kwietnia 2002 r. Pomor.02.28.695 OBWIESZCZENIE Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków uprawiania żeglugi na wodach morskich w celach rekreacyjnosportowych przez jednostki pływające

Bardziej szczegółowo

ŻEGLARZ JACHTOWY PRZEPISY ŻEGLUGOWE

ŻEGLARZ JACHTOWY PRZEPISY ŻEGLUGOWE PRZEPISY ŻEGLUGOWE Ustawy regulujące żeglugę śródlądową Zasadniczym aktem normatywnym regulującym żeglugę na śródlądowych drogach wodnych jest ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r O Żegludze Śródlądowej (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Żeglarz Jachtowy. Polski Związek Żeglarski. 1.1. Podstawowe przepisy żeglugowe obowiązujące na wodach śródlądowych odnoszące się do żeglugi jachtowej:

Żeglarz Jachtowy. Polski Związek Żeglarski. 1.1. Podstawowe przepisy żeglugowe obowiązujące na wodach śródlądowych odnoszące się do żeglugi jachtowej: Żeglarz Jachtowy Polski Związek Żeglarski Program szkolenia: Wiedza teoretyczna: 1. Przepisy 1.1. Podstawowe przepisy żeglugowe obowiązujące na wodach śródlądowych odnoszące się do żeglugi jachtowej: -

Bardziej szczegółowo

4. Znak na rysunku oznacza Oznaczenie odległości przepływania statku od brzegu w metrach.

4. Znak na rysunku oznacza Oznaczenie odległości przepływania statku od brzegu w metrach. Locja część A znaki żeglowne LTemat Odpowiedź P P 1. Znaki na rysunku oznaczają Nakaz jazdy po prawej stronie szlaku żeglownego 2. Znaki na rysunku oznaczają Nakaz jazdy po prawej stronie szlaku żeglownego

Bardziej szczegółowo

E Znaki informacyjne

E Znaki informacyjne E Znaki informacyjne Symbol Obowiązuje Określenie znaku znaku według Wzory znaków 1 2 3 4 E. 1 Zezwolenie przejścia (znak ogólny) 6.08 6.26 6.27 6.28 bis E. 2 Wskazanie linii napowietrznej nad drogą wodną

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA PRZECIWPOWODZIOWE ORAZ RATOWNICTWA NA WODACH ZNAKI ŻEGLUGOWE REGULUJĄCE RUCH ŻEGLUGOWY NA DROGACH WODNYCH

DZIAŁANIA PRZECIWPOWODZIOWE ORAZ RATOWNICTWA NA WODACH ZNAKI ŻEGLUGOWE REGULUJĄCE RUCH ŻEGLUGOWY NA DROGACH WODNYCH DZIAŁANIA PRZECIWPOWODZIOWE ORAZ RATOWNICTWA NA WODACH ZNAKI ŻEGLUGOWE REGULUJĄCE RUCH ŻEGLUGOWY NA DROGACH WODNYCH WYCIĄG NA POTRZEBY PROWADZENIA AKCJI ZNAKI ŻEGLUGOWE NAKAZU A.2. Zakaz wszelkiego wyprzedzania

Bardziej szczegółowo

Prawo drogi, światła i znaki statków na morzu

Prawo drogi, światła i znaki statków na morzu Niezbędnik żeglarza Książka polecana przez Andrzej Pochodaj Prawo drogi, światła i znaki statków na morzu 2 Pierwszeństwo drogi Zachowanie się jednostek pod żaglami Jednostka żaglowa ustępuje jednostkom:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa

ROZPORZĄDZENIE. z dnia 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa Projekt z dnia 14 kwietnia 2006 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU 1 z dnia 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa Na podstawie art.53a ust.6 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej ( Dz.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA PRZECIWPOWODZIOWE ORAZ RATOWNICTWA NA WODACH

DZIAŁANIA PRZECIWPOWODZIOWE ORAZ RATOWNICTWA NA WODACH DZIAŁANIA PRZECIWPOWODZIOWE ORAZ RATOWNICTWA NA WODACH ZNAKI śeglugowe REGULUJĄCE RUCH śeglugowy NA DROGACH WODNYCH WYCIĄG NA POTRZEBY PROWADZENIA AKCJI ZNAKI śeglugowe NAKAZU A.2. Zakaz wszelkiego wyprzedzania

Bardziej szczegółowo

Zachowanie się statków na pełnym morzu

Zachowanie się statków na pełnym morzu Zachowanie się statków na pełnym morzu Statki idące wprost na siebie. a) Jeżeli dwa statki o napędzie mechanicznym idą przeciwnymi lub prawie przeciwnymi kursami w taki sposób, że powoduje to ryzyko zderzenia,

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTECZKA JACHTOWA VADEMECUM MPZZM. Wojciech Zientara

BIBLIOTECZKA JACHTOWA VADEMECUM MPZZM. Wojciech Zientara 1 BIBLIOTECZKA JACHTOWA 2 VADEMECUM MPZZM Wojciech Zientara 2 Projekt okładki: Lucyna Jezierska Copyright by Kolor s.c., Warszawa 1995 ISBN 83-900826-0-0 Warszawa 1995. Wydanie 1 Skład i druk: Kolor s.c.

Bardziej szczegółowo

Patenty i Licencje Motorowodne. Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego

Patenty i Licencje Motorowodne. Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego Patenty i Licencje Motorowodne Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego Jachty żaglowe o długości kadłuba poniżej 7,5 m Prowadzenie jachtów bez uprawnień. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FLAGOWY YACHT KLUBU POLSKI. Część I WSTĘP. Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują kluby zrzeszone w Yacht Klubie Polski.

REGULAMIN FLAGOWY YACHT KLUBU POLSKI. Część I WSTĘP. Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują kluby zrzeszone w Yacht Klubie Polski. REGULAMIN FLAGOWY YACHT KLUBU POLSKI Część I WSTĘP 1 Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują kluby zrzeszone w Yacht Klubie Polski. 2 Przedmiotem postanowień Regulaminu są następujące flagi: -

Bardziej szczegółowo

HARCERSKI OŚRODEK MORSKI PUCK ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO. 3. Wiadomości o jachtach motorowych i motorowo-żaglowych. Duże jachty motorowe.

HARCERSKI OŚRODEK MORSKI PUCK ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO. 3. Wiadomości o jachtach motorowych i motorowo-żaglowych. Duże jachty motorowe. HARCERSKI OŚRODEK MORSKI PUCK ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO Program szkolenia Program szkolenia Wykaz przedmiotów: 1. Wiadomości ogólne. 2. Przepisy. 3. Wiadomości o jachtach motorowych i motorowo-żaglowych.

Bardziej szczegółowo

W Y T Y C Z N E. Do weryfikacji z uprawnień zawodowych morskich i śródlądowych na stopnie motorowodne. Opracowano w oparciu o :

W Y T Y C Z N E. Do weryfikacji z uprawnień zawodowych morskich i śródlądowych na stopnie motorowodne. Opracowano w oparciu o : W Y T Y C Z N E Do weryfikacji z uprawnień zawodowych morskich i śródlądowych na stopnie motorowodne. Opracowano w oparciu o : 1. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w

Bardziej szczegółowo

Znaki informacyjne. Droga bez przejazdu Informuje o wjedzie na drog, której koniec nie ma połczenia z inn drog.

Znaki informacyjne. Droga bez przejazdu Informuje o wjedzie na drog, której koniec nie ma połczenia z inn drog. Znaki informacyjne Droga z pierwszestwem Znak ten informuje o wjedzie na drog z pierwszestwem przejazdu. Oznacza to, e kierujcy ma pierwszestwo przejazdu na skrzyowaniach z innymi drogami. Koniec drogi

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH

ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH Odpowiedzialno karn nieletnich reguluje w zasadniczej czci ustawa o postpowaniu w sprawach nieletnich i kodeks karny. 1. USTAWA z dnia 26 padziernika 1982 r. o postpowaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

1. Wjedajc na przejazd dla rowerzystów przebiegajcy przez jezdni... A. musisz pamita, e samochody na jezdni mog do przejazdu zblia si z du prdkoci i

1. Wjedajc na przejazd dla rowerzystów przebiegajcy przez jezdni... A. musisz pamita, e samochody na jezdni mog do przejazdu zblia si z du prdkoci i 1. Wjedajc na przejazd dla rowerzystów przebiegajcy przez jezdni... A. musisz pamita, e samochody na jezdni mog do przejazdu zblia si z du prdkoci i nie bd w stanie ustpi Ci pierwszestwa przejazdu, B.

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 43) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 43) zarządza się, co następuje: ZARZĄDZENIE Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z dnia 12 czerwca 2001r. w sprawie uprawiania żeglugi na wodach granicznych rzeki Odry, rzeki Odry Zachodniej i rzeki Nysy Łużyckiej. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU1) z dnia...2005r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU1) z dnia...2005r. Projekt z 30.11.2005 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU1) z dnia...2005r. w sprawie uprawiania żeglarstwa Na podstawie art.53a ust.6 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej ( Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

XXX VI REGATY SREBRNY DZWON. Instrukcja Żeglugi

XXX VI REGATY SREBRNY DZWON. Instrukcja Żeglugi Instrukcja Żeglugi 1. Przepisy 1.1. Regaty będą rozgrywane zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa (PRŻ) obowiązujących w latach 2013-2016. 1.2 Obowiązują Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

ŻEGLARZ JACHTOWY UPRAWNIENIA

ŻEGLARZ JACHTOWY UPRAWNIENIA ŻEGLARZ JACHTOWY UPRAWNIENIA Osoba posiadajaca stopień żeglarza uprawniona jest do: 1. Prowadzenia jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych. 2. Prowadzenia jachtów

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe na patenty żeglarza jachtowego i sternika jachtowego. 1. Ogólne warunki realizacji szkolenia.

Materiały szkoleniowe na patenty żeglarza jachtowego i sternika jachtowego. 1. Ogólne warunki realizacji szkolenia. Materiały szkoleniowe na patenty żeglarza jachtowego i sternika jachtowego. 1. Ogólne warunki realizacji szkolenia. 1. Nadzór nad szkoleniem żeglarskim sprawują: a) Komisja Szkolenia PZŻ, która nadzoruje

Bardziej szczegółowo

LOCJA. Prawa granica szlaku żeglownego. Lewa granica szlaku żeglownego. Pierwsze dwa znaki od lewej to rozgałęzienie szlaku żeglownego.

LOCJA. Prawa granica szlaku żeglownego. Lewa granica szlaku żeglownego. Pierwsze dwa znaki od lewej to rozgałęzienie szlaku żeglownego. LOCJA Znaków na szlakach żeglownych jest cała masa. Ich wygląd przewiduje międzynarodowy system IALA. Prezentujemy je w kolejności takiej jaką uznaliśmy za najistotniejszą. Tutaj niestety należy zmusić

Bardziej szczegółowo

Wzór Patentu. Logo PZŻ. Patent żeglarza jachtowego (tłumaczenie na j. angielski) Nr patentu (tłumaczenie na j. angielski)

Wzór Patentu. Logo PZŻ. Patent żeglarza jachtowego (tłumaczenie na j. angielski) Nr patentu (tłumaczenie na j. angielski) Załącznik nr 1 Do rozporządzenia Ministra Sportu Z dnia 2006 r. Projekt z dnia 14 kwietnia 2006 r. 1. żeglarza jachtowego Wzór Patentu Logo PZŻ Patent żeglarza jachtowego Imię i nazwisko Data urodzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb na Morzu

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb na Morzu Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb na Morzu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin dotyczy amatorskiego połowu ryb wędką na wodach morskich. 2. Regulamin obowiązuje członków i członków - uczestników PZW.

Bardziej szczegółowo

Czartery jachtów żaglowych, motorowych, katamaranów, szkolenia żeglarskie i morskie przygody. YA HTICA HARTER YACHTICA CHARTER

Czartery jachtów żaglowych, motorowych, katamaranów, szkolenia żeglarskie i morskie przygody. YA HTICA HARTER YACHTICA CHARTER Certyfikat ISSA Inland Skipper Nazwa polska: Staż przed szkoleniem: Wymagane certyfikaty: Minimalny wiek: Ilość godzin szkolenia: Lokalizacja: Kwalifikacje prowadzącego: Kwalifikacje egzaminatora: Procedura

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU 1) z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU 1) z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU 1) z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa Na podstawie art. 53a ust. 6 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 28 marca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 28 marca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 85 5226 Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: 2011.04.22 14:53:07 +02'00' Poz. 463 463 w. rcl.go v.p l ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie. z dnia 04 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie. z dnia 04 grudnia 2009 r. ZARZĄDZENIE Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z dnia 04 grudnia 2009 r. w sprawie uprawiania żeglugi na wodach granicznych rzeki Odry, rzeki Odry Zachodniej i rzeki Nysy Łużyckiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

IV REGATY Stepnica 13 czerwca 2015 roku

IV REGATY Stepnica 13 czerwca 2015 roku Instrukcja Żeglugi 1. Przepisy 1.1. Regaty będą rozgrywane zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa (PRŻ) obowiązujących w latach 2013-2016. 1.2 Obowiązują Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wiadczenie usług przewozowych jednym statkiem pomidzy portem w Gdasku (Nabrzee Motławy), Sopotem (Molo) a Sobieszewem w roku 2009 I. Zamawiajcy: Zarzd Transportu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

Rejs Samotnych Żeglarzy Ostróda, 6-7 czerwca 2012

Rejs Samotnych Żeglarzy Ostróda, 6-7 czerwca 2012 Rejs Samotnych Żeglarzy Ostróda, 6-7 czerwca 2012 ZAWIADOMIENIE Rejs Samotnych Żeglarzy Ostróda 2012 Solo Challenge 24 HOUR NON STOP 1. ORGANIZATOR Grupa Ostródzkich Żeglarzy, patronat Klub Żeglarski Ostróda.

Bardziej szczegółowo

291) w 3 w pkt 2 wyrazy,, zł" zastępuje się wyrazami,, zł".

291) w 3 w pkt 2 wyrazy,, zł zastępuje się wyrazami,, zł. Monitor Polski Nr 5-79 - Poz. 26, 27, 28 i 29 Polskiej lub ministra za zgodą Rady Ministrów z tymi instytucjami lub państwami. 2. Zarządzenie wchodzi w źycie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie do wynagrodzeń

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 MINIMALNY ZESTAW URZĄDZEŃ NAWIGACYJNYCH, RADIOWYCH, ŚRODKÓW SYGNAŁOWYCH, WYDAWNICTW I PODRĘCZNIKÓW ORAZ PRZYBORÓW NAWIGACYJNYCH

Załącznik nr 2 MINIMALNY ZESTAW URZĄDZEŃ NAWIGACYJNYCH, RADIOWYCH, ŚRODKÓW SYGNAŁOWYCH, WYDAWNICTW I PODRĘCZNIKÓW ORAZ PRZYBORÓW NAWIGACYJNYCH Załącznik nr 2 MINIMALNY ZESTAW URZĄDZEŃ NAWIGACYJNYCH, RADIOWYCH, ŚRODKÓW SYGNAŁOWYCH, WYDAWNICTW I PODRĘCZNIKÓW ORAZ PRZYBORÓW NAWIGACYJNYCH I. Postanowienia ogólne 1. Dodatkowe urządzenia nawigacyjne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KLUBÓW STANICY I PORTU ODDZIAŁU ŻEGLARSKO-MOTOROWODNEGO PTTK MORKA W PŁOCKU

REGULAMIN KLUBÓW STANICY I PORTU ODDZIAŁU ŻEGLARSKO-MOTOROWODNEGO PTTK MORKA W PŁOCKU REGULAMIN KLUBÓW STANICY I PORTU ODDZIAŁU ŻEGLARSKO-MOTOROWODNEGO PTTK MORKA W PŁOCKU I Teren Oddziału-Stanicy Wodnej obejmuje: 1. Obszar ogrodzony wraz z działką przylegającą od ul. Rybaki ( od chodnika

Bardziej szczegółowo

dr IRENEUSZ STEFANIUK

dr IRENEUSZ STEFANIUK dr IRENEUSZ STEFANIUK E-mail istef@univ.rzeszow.pl Wykonywanie wicze w laboratorium wie si z koniecznoci pracy z urzdzeniami elektrycznymi, laserami oraz specjalistycznymi urzdzeniami pomiarowymi. Pomimo,

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie.

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie. Instrumentyrynkupracydlaosóbposzukujcychpracy, aktualniepodlegajcychubezpieczeniuspoecznemurolnikówwpenymzakresie. Zdniem1lutego2009r.weszywycieprzepisyustawyzdnia19grudnia2008r. o zmianie ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Żeglugi. 3. Zmiany w Instrukcji Żeglugi Wszystkie zmiany będą ogłaszane na jedną godzinę przed startem do regat.

Instrukcja Żeglugi. 3. Zmiany w Instrukcji Żeglugi Wszystkie zmiany będą ogłaszane na jedną godzinę przed startem do regat. Instrukcja Żeglugi 1. Przepisy 1.1. Regaty będą rozgrywane zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa (PRŻ) obowiązujących w latach 2013-2016. 1.2 Obowiązują Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Locja Śródlądowa i Morska

Locja Śródlądowa i Morska Locja Śródlądowa i Morska Locja dział wiedzy zajmujący się opisem akwenów oraz ich oznakowaniem nawigacyjnym Podręcznik nawigacyjny uzupełniający mapy, zawierający informacje o prądach, pływach, znakach

Bardziej szczegółowo

REGATY O PUCHAR KOMANDORA YKP GDYNIA 17-20 Maj 2007

REGATY O PUCHAR KOMANDORA YKP GDYNIA 17-20 Maj 2007 REGATY O PUCHAR KOMANDORA YKP GDYNIA 17-20 Maj 2007 ZAWIADOMIENIE O REGATACH 1. PRZEPISY a. W regatach obowiązywać będą przepisy zdefiniowane w Przepisach Regatowych Żeglarstwa, poza godzinami od 22.30

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 1 DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W SŁUPSKU. z dnia 20 lipca 2010 r.

KOMUNIKAT NR 1 DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W SŁUPSKU. z dnia 20 lipca 2010 r. KOMUNIKAT NR 1 DYREKTORA URZĘDU MORSKIEGO W SŁUPSKU z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie liczby, rodzaju i rozmieszczenia, środków i urządzeń ratunkowych, oraz minimalnego zestawu urządzeń nawigacyjnych,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia... o podatku tonaowym. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

USTAWA. z dnia... o podatku tonaowym. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania 1 Projekt USTAWA z dnia... o podatku tonaowym Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie, niektórych przychodów osiganych przez armatorów eksploatujcych morskie

Bardziej szczegółowo

Parking płatny niestrzeżony ul. Wały Gen. Sikorskiego 25

Parking płatny niestrzeżony ul. Wały Gen. Sikorskiego 25 Parking płatny niestrzeżony ul. Wały Gen. Sikorskiego 25 Kategoria: Parkingi Adres: Wały Gen Sikorskiego 25 87-100 Toruń Email: 14 WWW: 6 Stawki op?at za parkowanie na niestrze?onym p?atnym parkingu przy

Bardziej szczegółowo

1 ISL, Shipping Statistics 2001.

1 ISL, Shipping Statistics 2001. 1 UZASADNIENIE Wstp Celem ustawy jest wprowadzenie w Polsce instytucji podatku tonaowego, majc na wzgldzie potrzeb dostosowania warunków działania armatorów krajowych do warunków działania armatorów pastw

Bardziej szczegółowo

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice - 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice 1. OPIS OGÓLNY! " # $%&&' ( )%"&*+!!!!! $,!!$-!!#!"! #. /,0123"45044"67,88 8 ("9(5"%6!!:

Bardziej szczegółowo

Tematyka zajęć prowadzonych przez kpt. Marcinkowskiego na 1 i 2 semestrze

Tematyka zajęć prowadzonych przez kpt. Marcinkowskiego na 1 i 2 semestrze Tematyka zajęć prowadzonych przez kpt. Marcinkowskiego na 1 i 2 semestrze Mechanicy Budowa okrętu 4. Treść zajęć dydaktycznych SEMESTR I (Wykład - 15 godz.) 1. Geometria kadłuba statku: linie teoretyczne,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN JACHTU DAR SZCZECINA

REGULAMIN JACHTU DAR SZCZECINA REGULAMIN JACHTU DAR SZCZECINA I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji Ŝycia i przebiegu słuŝby na pokładzie jachtu Zryw zwanego dalej jachtem. 2. W sprawach nie określonych

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki w sprawie uprawiania turystyki wodnej z dnia 9 kwietnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 460) 1. 2. 3. 4. 5.

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki w sprawie uprawiania turystyki wodnej z dnia 9 kwietnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 460) 1. 2. 3. 4. 5. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki w sprawie uprawiania turystyki wodnej z dnia 9 kwietnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 460) Na podstawie art. 37a ust. 15 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1 z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie inspekcji jachtów morskich, instrukcji bezpieczeństwa jachtu morskiego i wzoru karty bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Sternik Jachtu Morskiego Minimum jeden morski rejs Brak 16 lat 40 godzin szkolenia (minimum 6 dni) Morze. Instruktor żeglarstwa morskiego ISSA Poland

Sternik Jachtu Morskiego Minimum jeden morski rejs Brak 16 lat 40 godzin szkolenia (minimum 6 dni) Morze. Instruktor żeglarstwa morskiego ISSA Poland Inshore Skipper Nazwa polska: Staż przed szkoleniem: Wymagane certyfikaty: Minimalny wiek: Ilość godzin szkolenia: Lokalizacja: Kwalifikacje prowadzącego: Kwalifikacje egzaminatora: Procedura składania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU i TURYSTYKI 1) z dnia 2009 r. w sprawie prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania turystyki wodnej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU i TURYSTYKI 1) z dnia 2009 r. w sprawie prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania turystyki wodnej Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU i TURYSTYKI 1) z dnia 2009 r. w sprawie prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania turystyki wodnej Na podstawie art. 37a ust. 14 ustawy z dnia 31 grudnia 2000

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych Dz.U.03.130.1193 2006.02.03 zm. Dz.U.06.9.53 1 ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych (Dz. U. z dnia 24 lipca

Bardziej szczegółowo

Czartery jachtów żaglowych, motorowych, katamaranów, szkolenia żeglarskie i morskie przygody. YA HTICA HARTER YACHTICA CHARTER

Czartery jachtów żaglowych, motorowych, katamaranów, szkolenia żeglarskie i morskie przygody. YA HTICA HARTER YACHTICA CHARTER YACHTICA C Certyfikat ISSA Inshore Skipper Nazwa polska: Staż przed szkoleniem: Wymagane certyfikaty: Minimalny wiek: Ilość godzin szkolenia: Lokalizacja: Kwalifikacje prowadzącego: Kwalifikacje egzaminatora:

Bardziej szczegółowo

ŻEGLUGI PRZEPISY

ŻEGLUGI PRZEPISY XI regaty o Puchar Mariny Gdańsk 10-11 czerwca 2017r Gdańsk INSTRUKCJA ŻEGLUGI 1. PRZEPISY Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w PRŻ (Przepisach Regatowych Żeglarstwa World Sailig

Bardziej szczegółowo

2. KOMUNIKACJA Z ZAWODNIKAMI

2. KOMUNIKACJA Z ZAWODNIKAMI Regaty ELJACHT CUP 2017 17-18 czerwca 2017r Gdańsk, Górki Zachodnie INSTRUKCJA ŻEGLUGI 1. PRZEPISY Regaty zostaną rozegrane zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w PRŻ (Przepisach Regatowych Żeglarstwa World

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYSTANI Klubu Żeglarskiego Odlewnik Śrem

REGULAMIN PRZYSTANI Klubu Żeglarskiego Odlewnik Śrem REGULAMIN PRZYSTANI 1 Postanowienia ogólne 1. Przystań jachtowa Klubu Żeglarskiego ODLEWNIK Śrem jest położona w Śremie nad jeziorem Grzymisławskim przy ulicy Jeziornej 6. 2. Władzę na przystani sprawuje

Bardziej szczegółowo

dostawa fabrycznie nowego, bez adnych wad fizycznych i prawnych jednego samochodu osobowego

dostawa fabrycznie nowego, bez adnych wad fizycznych i prawnych jednego samochodu osobowego Page 1 of 6 Zielona Góra: DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO DO PRZEWOZU 9 OSÓB TYPU FURGON Numer ogłoszenia: 64119-2012; data zamieszczenia: 20.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA PRZECIWPOWODZIOWE ORAZ RATOWNICTWA NA WODACH. TEMAT 6: Udzielanie pomocy ludziom i zwierzętom. Autor: Janusz Szylar

DZIAŁANIA PRZECIWPOWODZIOWE ORAZ RATOWNICTWA NA WODACH. TEMAT 6: Udzielanie pomocy ludziom i zwierzętom. Autor: Janusz Szylar DZIAŁANIA PRZECIWPOWODZIOWE ORAZ RATOWNICTWA NA WODACH TEMAT 6: Udzielanie pomocy ludziom i zwierzętom Autor: Janusz Szylar O ŻYCIU OFIARY DECYDUJĄ SEKUNDY POMOC SKUTECZNA TO POMOC NATYCHMIASTOWA RATUJĄC

Bardziej szczegółowo

Regulamin STS Generał Zaruski

Regulamin STS Generał Zaruski Regulamin STS Generał Zaruski Misją STS Generał Zaruski jest rozwój żeglarstwa poprzez edukację morską oraz pełnienie funkcji ambasadora morskich ambicji Miasta Gdańska. 1. Postanowienia ogólne a. Regulamin

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA I WYMAGANIA EGZAMINACYJNE na patent STERNIKA MOTOROWODNEGO

PROGRAM SZKOLENIA I WYMAGANIA EGZAMINACYJNE na patent STERNIKA MOTOROWODNEGO PZMWiNW Wykaz przedmiotów: PROGRAM SZKOLENIA I WYMAGANIA EGZAMINACYJNE na patent STERNIKA MOTOROWODNEGO 1. Wiadomości ogólne. 2. Przepisy. 3. Budowa jachtów. 4. Silniki i urządzenia napędowe. 5. Prace

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu domów i apartamentów w Dbkach i Karwieskich. Błotach II obsługiwanych przez firm BEROLLO z siedzib w Karwieskich

Regulamin wynajmu domów i apartamentów w Dbkach i Karwieskich. Błotach II obsługiwanych przez firm BEROLLO z siedzib w Karwieskich Regulamin wynajmu domów i apartamentów w Dbkach i Karwieskich Błotach II obsługiwanych przez firm BEROLLO z siedzib w Karwieskich Błotach II przy ulicy Wczasowej 215. 1. Niniejszy Regulamin okrela zasady

Bardziej szczegółowo

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury 1) z dnia... 2003r. w sprawie kursów dokształcajcych kierowców wykonujcych transport drogowy

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury 1) z dnia... 2003r. w sprawie kursów dokształcajcych kierowców wykonujcych transport drogowy Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury 1) z dnia... 2003r. Projekt z dnia 11.12.2003 r. w sprawie kursów dokształcajcych kierowców wykonujcych transport drogowy Na podstawie art. 39b ust. 7 ustawy z 6 wrzenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA JACHTÓW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA JACHTÓW OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA JACHTÓW Kto moe si ubezpieczy 1. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Jachtów (zwane dalej OWU ) maj zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo Ubezpiecze i Reasekuracji

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani! Szanowny Panie!

Szanowna Pani! Szanowny Panie! Szanowna Pani! Szanowny Panie! Cieszymy si, e moemy powita Pani/ Pana oraz Pastwa firm w gronie naszych klientów. Mamy nadziej, e oferowane przez nas usługi spełni Pastwa oczekiwania. Nasz przewodnik zawiera

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1 Instrukcja obsługi Parametry techniczne mikroprocesorowego regulatora temperatury RTSZ-2 Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

w modelarstwie lotniczym i kosmicznym

w modelarstwie lotniczym i kosmicznym Regulamin w sprawie warunków i trybu przyznawania i pozbawiania licencji sdziego zatwierdzony Uchwał Zarzdu Aeroklubu Polskiego Nr 222/4/XVI/2007 z dnia 13 lutego 2007r. ze zmianami wprowadzonymi Uchwał

Bardziej szczegółowo

Kodeks morski. z dnia 18 września 2001 r. (Dz.U. Nr 138, poz. 1545) Tekst jednolity z dnia 19 kwietnia 2013 r. (Dz.U. 2013, poz.

Kodeks morski. z dnia 18 września 2001 r. (Dz.U. Nr 138, poz. 1545) Tekst jednolity z dnia 19 kwietnia 2013 r. (Dz.U. 2013, poz. Kodeks morski z dnia 18 września 2001 r. (Dz.U. Nr 138, poz. 1545) Tekst jednolity z dnia 19 kwietnia 2013 r. (Dz.U. 2013, poz. 758) 1 (zm.: Dz.U. 2013, poz. 1014) Spis treści Art. Tytuł I. Przepisy ogólne...........................

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REJSU. 2. Uczestnicy mogą wybrać ze swego grona Starszego Kursu, który reprezentuje ich wobec Komandora i KWŻ.

REGULAMIN REJSU. 2. Uczestnicy mogą wybrać ze swego grona Starszego Kursu, który reprezentuje ich wobec Komandora i KWŻ. REGULAMIN REJSU JACHT.. TERMIN STERNIK.. 1. W rejsie turystycznym, szkoleniowym na stopień żeglarza,regatowym lub Wycieczce szkolnej organizowanym przez Szkoła żeglarstwa SZEKLA, udział biorą: a. uczestnicy

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA PRZECIWPOWODZIOWE ORAZ RATOWNICTWA NA WODACH. TEMAT 6: Udzielanie pomocy ludziom i zwierzętom

DZIAŁANIA PRZECIWPOWODZIOWE ORAZ RATOWNICTWA NA WODACH. TEMAT 6: Udzielanie pomocy ludziom i zwierzętom DZIAŁANIA PRZECIWPOWODZIOWE ORAZ RATOWNICTWA NA WODACH TEMAT 6: Udzielanie pomocy ludziom i zwierzętom Autor: Janusz Szylar O śyciu OFIARY DECYDUJĄ SEKUNDY POMOC SKUTECZNA TO POMOC NATYCHMIASTOWA RATUJĄC

Bardziej szczegółowo

XVII REGATY Świnoujście Kołobrzeg Dziwnów w dniach sierpnia 2017 roku

XVII REGATY Świnoujście Kołobrzeg Dziwnów w dniach sierpnia 2017 roku Instrukcja Żeglugi 1. Przepisy 1.1. Regaty będą rozgrywane zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Regatowych Żeglarstwa (PRŻ) obowiązujących w latach 2017-2020. 1.2 Obowiązują Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 602. z dnia 22 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 602. z dnia 22 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 602 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) ORAZ MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 2) z dnia 22 maja

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

Komunikat Nr 14 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 6 czerwca 2005 roku

Komunikat Nr 14 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 6 czerwca 2005 roku Komunikat Nr 14 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 6 czerwca 2005 roku o wytycznych w sprawie ilości, rodzaju i rozmieszczenia środków i urządzeń ratunkowych oraz minimalnego zestawu urządzeń

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania egzaminu praktycznego na prawo jazdy

Zasady przeprowadzania egzaminu praktycznego na prawo jazdy Zasady przeprowadzania egzaminu praktycznego na prawo jazdy 1. Egzamin praktyczny polega na wykonaniu na placu manewrowym zada okrelonych w tabeli 2 poz. 1 i 2 jako obowizkowych oraz dwóch zada wybranych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokoci opłat za czynnoci administracyjne zwizane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KASTOR http://www.sklep.kastor.pl/ z 04.12.2014 I. Definicje Uyte w Regulaminie pojcia oznaczaj: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie bdca

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH 1. Niniejsze zasady organizacji wycieczek szkolnych odnosz si do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II, w tym równie do uczniów oddziału przedszkolnego.

Bardziej szczegółowo

Prawne uwarunkowania ochrony informacji niejawnych

Prawne uwarunkowania ochrony informacji niejawnych Prawne uwarunkowania ochrony informacji niejawnych Ochrona informacji w aktach prawa midzynarodowego Prawo do wolnoci informacji jest uznawane przez prawo midzynarodowe jako podstawowe prawo człowieka.

Bardziej szczegółowo

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha.

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha. Wolsztyn: Budowa stawów retencyjnych w rejonie ul. Dbrowskiego i ul. Prusa w Wolsztynie Numer ogłoszenia: 39590-2010; data zamieszczenia: 11.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo