1. STOPNIE EGLARSKIE I UPRAWNIENIA Z NICH WYNIKAJCE PODSTAWOWE DEFINICJE ZASADY RUCHU EGLUGOWEGO PRAWO DROGI NA WODACH RÓDLDOWYCH...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. STOPNIE EGLARSKIE I UPRAWNIENIA Z NICH WYNIKAJCE... 2 2. PODSTAWOWE DEFINICJE... 3 3. ZASADY RUCHU EGLUGOWEGO PRAWO DROGI NA WODACH RÓDLDOWYCH..."

Transkrypt

1 Wykład: PRZEPISY (eglarz jachtowy) 1. STOPNIE EGLARSKIE I UPRAWNIENIA Z NICH WYNIKAJCE PODSTAWOWE DEFINICJE ZASADY RUCHU EGLUGOWEGO PRAWO DROGI NA WODACH RÓDLDOWYCH PODSTAWOWE ZASADY ZACHOWANIA ZASADY PIERWSZESTWA JEDNOSTEK NIERÓWNORZDNYCH ZASADY ZACHOWANIA SI JEDNOSTEK RÓWNORZDNYCH ZNAKI I SYGNAŁY STOSOWANE NA WODACH RÓDLDOWYCH SYGNAŁY WZYWANIA POMOCY SYGNAŁY DWIKOWE SYGNALIZACJA WZROKOWA DOKUMENTY JACHTU ZASADY POSTPOWANIA W RAZIE WYPADKU KIEROWNIK STATKU PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY RODOWISKA ZASADY ZACHOWANIA SI NA JACHCIE, OBYCZAJE EGLARSKIE, FLAGI I BANDERY PRZEPISY LOKALNE ELEMENTARNE WIADOMOCI O PRZEPISACH OBOWIZUJCYCH NA WODACH MORSKICH, PRZEPISY PORTOWE...15

2 1. Stopnie eglarskie i uprawnienia z nich wynikajce - Rozporzdzenie Ministra Sportu z dnia w sprawie uprawiania eglarstwa (Dz.U. Nr 105 z dnia r. poz.712) Patenty eglarskie: a) eglarza jachtowego, c) jachtowego sternika morskiego, b) sternika jachtowego, d) kapitana jachtowego. Patent eglarza jachtowego uprawnia do: a) prowadzenia jachtów aglowych bez lub z pomocniczym napdem mechanicznym po wodach ródldowych, b) prowadzenia jachtów aglowych bez lub z pomocniczym napdem mechanicznym o długoci do 8,5 m po wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu w porze dziennej. Osoby, które nie ukoczyły 16 roku ycia, mog realizowa wymienione uprawnienia pod nadzorem. Za prowadzenie jachtów pod nadzorem uwaa si eglug w porze dziennej na akwenie, na którym jest prowadzona cigła obserwacja, przy zapewnieniu moliwoci podjcia na tym akwenie natychmiastowej akcji ratowniczej z wykorzystaniem łodzi ratunkowej oraz odpowiedniego sprztu ratunkowego i wyposaenia technicznego. Osoba prowadzca nadzór musi by pełnoletnia i posiada patent co najmniej sternika jachtowego lub motorowodnego. Warunkiem uzyskania patentu eglarza jachtowego jest: a) ukoczenie 12 roku ycia, b) odbycie kursu szkoleniowego c) zdanie egzaminu sprawdzajcego 2

3 2. Podstawowe definicje - Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z w sprawie przepisów eglugowych na ródldowych drogach wodnych (Dz. U. Nr 212, poz. 2072) ===> statek aglowy - statek poruszajcy si wyłcznie za pomoc agli; statek poruszajcy si równocze- nie za pomoc agli i mechanicznego urzdzenia napdowego uznawany jest za statek o napdzie mechanicznym statek o napdzie mechanicznym - statek wprowadzany w ruch przez mechaniczne urzdzenie napdowe, z wyjtkiem statków, których maszyna jest uywana wyłcznie do małych przemieszcze, np. w portach, albo do zwikszenia sterownoci statków mały statek - statek, którego długo kadłuba jest mniejsza ni 20 m; do małych statków nie zalicza si, niezalenie od ich wymiarów, statków dopuszczonych do przewozu wicej ni 12 pasaerów, promów statek na postoju - statek stojcy na kotwicy lub przycumowany do brzegu statek w ruchu / w drodze - statek niestojcy na kotwicy, nieprzycumowany do brzegu i nieosiadły na mielinie statek pasaerski - statek, który jest zbudowany lub przystosowany do przewozu wicej ni 12 pasaerów noc - okres midzy zachodem i wschodem słoca dzie - okres midzy wschodem i zachodem słoca mijanie - sytuacja, gdy dwa statki id w przeciwnych lub prawie przeciwnych kierunkach wyprzedzanie - sytuacja, gdy statek (wyprzedzajcy) zblia si do drugiego statku (wyprzedzanego) pod ktem wikszym ni 22,5, z tyłu za jego trawersem, i wyprzedza go kursy przecinajce si - sytuacja, gdy dwa statki zbliaj si do siebie w sposób inny ni okrelone powyej administracja drogi wodnej - właciwy terytorialnie dyrektor regionalnego zarzdu gospodarki wodnej oraz dyrektor jednostki organizacyjnej, któremu powierzono w stosunku do ródldowych dróg wodnych, prawa włacicielskie oraz obowizek ich utrzymania dyrektor urzdu - właciwy terytorialnie dyrektor urzdu eglugi ródldowej inspektor uprawniony do wykonywania zada inspekcyjnych pracownik urzdu eglugi ródldowej 3

4 3. Zasady ruchu eglugowego prawo drogi na wodach ródldowych - Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z w sprawie przepisów eglugowych na ródldowych drogach wodnych (Dz. U. Nr 212, poz. 2072) 3.1. Podstawowe zasady zachowania a) zasada niestwarzania sytuacji kolizyjnych (statki idce kursem wykluczajcym moliwo zderzenia nie powinny zmienia kursu ani prdkoci w taki sposób, aby powstało ryzyko zderzenia) b) statek majcy pierwszestwo nie powinien zmienia ani kursu ani prdkoci do momentu... kierownik statku powinien podj wszelkie działania, aby unikn zderzenia c) statek majcy ustpi powinien ustpi duo wczeniej: zmieni kurs lub prdko unika przechodzenia przed dziobem d) przecinanie kursu dozwolone jest tylko wówczas, gdy szeroko drogi wodnej jest dostateczna dla jednoczesnego przejcia statków e) wyprzedzanie dozwolone jest tylko wówczas, gdy wyprzedzajcy stwierdzi, e nie spowoduje to zagroenia dla bezpieczestwa eglugi f) zasada ograniczonego zaufania 3.2. Zasady pierwszestwa jednostek nierównorzdnych a) o duej prdkoci, czyli powyej 40 km/h (wodoloty maj wiatło błyskowe) ustpuj b) małe statki ustpuj innym (ale nie wodolotom) c) statki zarobkowe (pasaerskie) maja pierwszestwo (wg przepisów lokalnych) d) małe statki kolejno : aglowe, pozostałe (np. łodzie wiosłowe), o napdzie mechanicznym; wyjtek: statek płyncy praw stron szlaku eglownego powinien zachowa swój kurs e) wchodzcy do portu ustpuje wychodzcemu f) pierwszestwo maj statki o mniejszej manewrowoci nosz znaki specjalne: utraciły manewrowo, o ograniczonej zdolnoci manewrowej, z pierwszestwem przejcia, zajte połowem 3.3. Zasady zachowania si jednostek równorzdnych a) aglowe - róne halsy płyncy prawym halsem ma pierwszestwo - ten sam hals zawietrzny (płyncy ostrzejszym kursem wzgldem wiatru) ma pierwszestwo - wyjtek: statek wyprzedany ma pierwszestwo przed wyprzedzajcym - płyncy lewym halsem nie ma pewnoci jakim halsem płynie inny statek ustpuje b) o napdzie mechanicznym - przy kursach na wprost oba w prawo 4

5 - majcy z prawej strony inny ustpuje mu; wyjtek: statek płyncy praw stron szlaku eglownego powinien zachowa swój kurs - płyncy w gór rzeki (do ródeł) ustpuje Dodatkowo przy spotkaniu statków w wskich przejciach - statki powinny przechodzi przez wskie przejcie w moliwie krótkim czasie - nada sygnał dwikowy "jeden długi dwik" - statki, dla których przeszkoda znajduje si z prawej burty albo gdy brzeg wypukły zakola wskiego przejcia znajduje si z prawej burty, powinny udzieli pierwszestwa Zasady postoju - nie utrudnia ruchu eglugowego, aby szlak eglowny był wolny dla ruchu - zakotwiczy lub przycumowa w sposób bezpieczny - w kanałach tylko w miejscach oznakowanych - zabroniony jest postój tam gdzie jest znak zakazu (postoju, kotwiczenia, cumowania), pod mostami i pod przewodami wysokiego napicia, w wskich przejciach, przy wejciach i wyjciach z bocznych dróg wodnych i rozgałzie szlaków eglownych, na odcinkach przejcia promów, na drodze statków podchodzcych lub odchodzcych od przystani - zabrania si wykorzystywania do cumowania drzew, słupów, budowli regulacyjnych, konstrukcji mostów, konstrukcji jazów, porczy, schodów, znaków eglugowych 5

6 4. Znaki i sygnały stosowane na wodach ródldowych - Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z w sprawie przepisów eglugowych na ródldowych drogach wodnych (Dz. U. Nr 212, poz. 2072) 4.1. Sygnały wzywania pomocy a) zataczanie flag lub wiatłem krgów b) flaga + kula (pod lub nad) c) rakiety wyrzucajce czerwone gwiazdy wystrzeliwane w krótkich odstpach czasu d) SOS e) płomienie (np. palca si beczka smoły) f) rakieta spadochronowa lub pochodnia rczna palca si czerwonym płomieniem g) pajacyk powtarzane powolne podnoszenie i opuszczanie obu ramion wyprostowanych w bok h) powtarzane cigłe długie dwiki, powtarzane serie uderze w dzwon - sygnalizacja dwikowa mog by uywane razem lub osobno obowizek udzielenia pomocy zna wszystkie sygnały (!!!) s y g n a l i z a c j a w z r o k o w a 4.2. Sygnały dwikowe krótki dwik - trwa ok. 1 sekundy; długi dwik - trwa ok. 4 sekund; przerwy midzy kolejnymi nastpujcymi po sobie dwikami powinny trwa około 1 sekundy seria bardzo krótkich dwików - sekwencja co najmniej szeciu dwików, trwajcych około 0,25 sekundy kady, przedzielonych przerwami trwajcymi około 0,25 sekundy a) manewrowe uwaga zmieniam kurs w prawo zmieniam kurs w lewo moja maszyna pracuje wstecz nie mog manewrowa (seria krótkich >5) niebezpieczestwo (powtarzajce si długie) wzywam pomocy (seria podwójnych krótkich) człowiek za burt b) zła widoczno identyfikacja statku np. pojedynczy statek w ruchu; pocig holowniczy w ruchu 6

7 4.3. Sygnalizacja wzrokowa 360 o Podział: - dzienne konstrukcje: walce, stoki kule; flagi, tablice - nocne wiatła Sektory wiateł: - wiatło masztowe białe, owietlajce łuk widnokrgu o kcie 225, ustawione tak, aby wieciło od kierunku prosto w przód do 22,5 poza trawers kadej burty statku - wiatła burtowe zielone z prawej burty i czerwone z lewej burty, kade owietlajce łuk widnokrgu o kcie 112,5, ustawione tak, aby wieciło od kierunku prosto w przód do 22,5 poza trawers odpowiedniej burty - wiatło rufowe białe, owietlajce łuk widnokrgu o kcie 135, ustawione tak, aby wieciło od kierunku prosto w tył do 67,5 z kadej burty - wiatło widoczne ze wszystkich stron owietlajce łuk widnokrgu o kcie wiatło holowania ółte (jak rufowe) 112,5 o 112,5 o 225 o 135 o Zasady noszenia poszczególnych wiateł: a) mały statek o napdzie mechanicznym w drodze - masztowe + burtowe (wiecce z jednej latarni na dziobie) + rufowe - albo jeli ma długo < 7 m - białe widoczne ze wszystkich stron b) mały statek aglowy w drodze - burtowe (wiecce z jednej latarni na dziobie) + rufowe - albo burtowe + rufowe (wiecce z jednej latarni na szczycie masztu) - albo jeli ma długo < 7 m białe widoczne ze wszystkich stron (wtedy przy zblianiu si do innych statków powinien pokazywa drugie białe wiatło) c) mały statek płyncy jednocze nie na aglach i silniku: w nocy jak statek o napdzie mechanicznym, w dzie czarny stoek wierzchołkiem w dół prawa lewa lewa prawa port d) statki na postoju na szlaku eglownym, przy nieowietlonym brzegu - przycumowany do brzegu: białe wiatło - na kotwicy: w nocy dwa białe wiatła (na dziobie i na rufie); w dzie czarn kul na dziobie - mały statek na kotwicy: w nocy jedno białe wiatło, w dzie czarn kul e) statek z pierwszestwem przejcia: dodatkowo w dzie czerwony trójktny proporzec na dziobie 7

8 f) sygnalizacja specjalna organów kontroli i stray poarnej: niebieskie migajce wiatło widoczne ze wszystkich stron + cigły sygnał dwikowy syren lub cigły sygnał trójtonowy. Inne statki musz ustpi im pierwszestwa. g) promy: - na uwizi: w nocy wiatło zielone nad białym, w dzie zielona kula - z pierwszestwem przejcia płynce swobodnie: w nocy dwa zielone wiatła nad białym, w dzie zielona kula nad białym walcem h) statki, które utraciły manewrowo dodatkowo: w nocy dwa czerwone wiatła, w dzie dwie czarne kule i) statki o ograniczonej zdolno ci manewrowej dodatkowo: w nocy dwa czerwone wiatła, a midzy mini jedno białe, w dzie dwie czarne kule, a midzy nimi podwójny czarny stoek j) statki, które daj od innych statków ochrony przed falowaniem, osiadłe na mielinie, zatopione, pokazujce stron, po której szlak eglowny jest wolny i po której zajty: - w nocy: czerwone wiatło nad białym umieszczone pionowo szlak wolny; czerwone wiatło szlak zajty - w dzie: czerwon flag nad biał flag umieszczone pionowo szlak wolny; czerwona flaga szlak zajty k) urzdzenia pracujce na drodze wodnej, pokazujce stron, po której szlak eglowny jest wolny i po której zajty: - w nocy: dwa zielone wiatła umieszczone pionowo szlak wolny; czerwone wiatło szlak zajty - w dzie: dwa podwójne zielone stoki umieszczone pionowo (lub znak zezwolenia przej cia) szlak wolny; czerwona kula (lub znak zakazu przej cia) szlak zajty l) ółta boja koło urzdzenia pracujcego albo innego statku oznacza jego kotwic m) statki załadowane materiałami niebezpiecznymi niebieski stoek, niebieskie wiatło w warunkach ograniczonej widzialno ci - sygnalizacja nocna powinna by stosowana w dzie nie powinno si stosowa znaków, sygnałów i wiateł innych ni okrelone w przepisach, w okolicznociach innych ni dla nich wymienione zabrania si uywania wiateł i reflektorów w taki sposób, aby mogły one powodowa o lepianie stwarzajce zagroenie dla ruchu eglugowego lub ruchu pojazdów w transporcie ldowym 8

9 5. Dokumenty jachtu a) dowód rejestracyjny - jachty o powierzchni pokładu (długo * szeroko ) powyej 20 m 2 - inspektorat eglugi ródldowej (PZ dokonuje za porednictwem inspektoratów technicznych zrzeszonych w okrgowych zwizkach eglarskich przegldów technicznych i wydaje dowód rejestracyjny) kady jacht powinien by trwale i czytelnie oznakowany zewntrznie - oznakowanie: numer rejestracyjny na zewntrznej stronie kadłuba w pobliu rufy i po obu stronach agla głównego; wła ciciel i port macierzysty jachtu b) jachty, które nie musz by zarejestrowane (o powierzchni < 20 m 2 ) - oznakowanie: nazwa (lub inny znak rozpoznawczy) na burcie i dane identyfikujce wła ciciela (nazwa i port macierzysty armatora) kady jacht mona zarejestrowa łatwiej ubezpieczy jacht zarejestrowany c) polisa ubezpieczeniowa - CASCO od ryzyka uszkodzenia, zniszczenia, utraty wskutek wypadku, działania siły wyszej lub kradziey - OC kierownika w zakresie strat i szkód wyrzdzonych innemu uytkownikowi dróg ródldowych wskutek zderzenia, jeli win ponosi ubezpieczony - NNW kierownika i załogi d) umowa czarteru (!!!) dokumenty musz by na jachcie, ale nie w czasie regat, szkolenia, treningu (akwen ograniczony i pod nadzorem) - wiadectwo zdolnoci eglugowej - karta rejestracyjna Wyposaenie w rodki ratunkowe: - jak w dokumentach - tyle ile osób na pokładzie 9

10 6. Zasady postpowania w razie wypadku - Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z w sprawie przepisów eglugowych na ródldowych drogach wodnych (Dz. U. Nr 212, poz. 2072) wypadek eglugowy - zdarzenie zwizane z ruchem lub postojem statku, w wyniku którego nastpiło uszkodzenie ciała powodujce rozstrój zdrowia lub mier człowieka, uszkodzenie mienia znacznej wartoci albo powana awaria w rozumieniu przepisów Prawa ochrony rodowiska Przykłady: a) zderzenie jachtów d) utonicie człowieka b) zatonicie jachtu e) uszkodzenie budowli c) poar f) najechanie na mielizn, powodujce zatarasowanie drogi wodnej kademu jachtowi wzywajcemu pomocy naley niezwłocznie udzieli pomocy obowizek udzielenia pomocy (!!!) najpierw ratujemy załog, potem jacht je li w wyniku wypadku nastpi zatarasowanie szlaku eglownego, kierownik statku powinien usun przeszkod oraz uprzedza o zaistniałym fakcie zbliajce si statki w przypadku: powiadomi : mierci zatonicia jachtu Policj uszkodzenia ciała inspektorat eglugi ródldowej uszkodzenia budowli wodnej znacznej szkody materialnej Wypadki: a) losowe 1 jednostka - kierownik zatopionego, uszkodzonego jachtu powinien pozosta w pobliu miejsca wypadku - jeli na szlaku eglownym informowa nadpływajcych o niebezpieczestwie b) zawinione przez inn jednostk - spisa protokół, zeznania wiadków, załogi, numer rejestracyjny tamtej jednostki Postpowanie: 1. ratowanie ludzi 2. usunicie statku w bezpieczne miejsce 3. ostrzeganie innych ustawienie posterunku 4. opisanie wypadku 5. zawiadomienie inspektoratu eglugi ródldowej 10

11 7. Kierownik statku - Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z w sprawie przepisów eglugowych na ródldowych drogach wodnych (Dz. U. Nr 212, poz. 2072) - kady statek musi mie kierownika - kierownik musi posiada odpowiednie uprawnienia - w czasie ruchu statku musi przebywa na statku - odpowiada za bezpieczestwo eglugi i przestrzeganie przepisów eglugowych - przed wypłyniciem powinien dokona przygotowa zapewniajcych bezpieczestwo eglugi: zebra informacje o warunkach na drodze wodnej, warunkach meteorologicznych, oraz sprawdzi stan techniczny statku (aby był sprawny i bezpieczny) - powinien podj wszelkie rodki ostrono ci (wynikajce z zasad dobrej praktyki eglarskiej), aby unikn: zagroenia bezpieczestwa ycia ludzkiego, uszkodzenia statku, brzegów oraz budowli i urzdze znajdujcych si na drodze wodnej, tworzenia przeszkód dla ruchu eglugowego, zagroenia dla rodowiska naturalnego - w celu uniknicia bezporednio grocego niebezpieczestwa powinien przedsiwzi wszelkie rodki podyktowane sytuacj, łcznie z odstpieniem od przestrzegania przepisów Obowizki załogi : - powinni wykonywa polecenia kierownika 8. Podstawowe zasady ochrony rodowiska - gromadzi mieci w workach na mieci, nie zakopywa odpadów na brzegu - nie dopuszcza do przenikania zanieczyszcze ropopochodnych do wody (Ludwik) - korzysta z nabrzenych sanitariatów - uywa z umiarem rodków piorcych, czyszczcych i detergentów (Ludwik) - nie niszczy rolinnoci - ogniska rozpala jedynie w wyznaczonych miejscach, a po ich wyganiciu zala wod i zasypa piaskiem - unika krzyku i hałasu - przestrzega przepisów obowizujcych na terenach parków, rezerwatów przyrody 11

12 9. Zasady zachowania si na jachcie, obyczaje eglarskie, flagi i bandery etykieta jachtowa zbiór tradycyjnych zwyczajów i zasad eglarskich obowizujcych na jachcie, w porcie i w stosunkach midzy eglarzami (wywodzi si z historii eglarstwa, z tradycji i zwyczajów dzisiejszych oraz z przyzwyczaje) - dbanie o wygld jachtu zarówno w czasie eglugi, jak i w porcie jacht powinien by czysty, osprzt sklarowany niedbalstwo moe doprowadzi do wypadku, wygld jachtu wiadczy o załodze i jej kulturze eglarskiej - wygld załogi (!!!) - noszenie mikkiego obuwia - na jachcie siedzimy, a nie stoimy - dyscyplina wykonywanie polece kapitana i szacunek dla kapitana - zakaz gwizdania (kiedy rozkazy wydawano za pomoc gwizdania; przesd eglarski) - nie wystawia rk i nóg za burt - nie wlec za burt odbijaczy ani kocówek lin - zakaz poruszania si gwałtownego po pokładzie i hałasowania - kady eglarz na jachcie zbliajcym si do portu powinien by w kompletnym stroju, podczas posiłków take - pozdrawianie si przez podnoszenie rki - przed wejciem na obcy jacht naley spyta o zgod - spyta czy mona zacumowa do czyjego jachtu, potem czy mona przej, przechodzi przed grotmasztem - przed zacumowaniem na Mazurach w miejscu (poza portami), gdzie ju stoi jaki jacht, zapyta czy mona zacumowa - w porcie cumowa pod cumami ju załoonymi - pomóc jachtom wpływajcych do portu (odebra cumy) - przestrzega norm / zasad: koleestwo, pracowito, zdyscyplinowanie, nie naduywanie alkoholu, uprzejmo, rzetelno, odwaga, lojalno, poczucie odpowiedzialnoci, poczucie humoru, solidno w wykonywaniu powierzonych sobie zada, yczliwo, kultura, przyja, pomoc etykieta flagowa - w jaki sposób, gdzie i kiedy nosimy oznaczenia (bander, proporce) Bandera: - jachty ródldowe nie nosz bander (trzeba mie pozwolenie - w dokumencie jachtu zapisane, e mona), ale proporce klubowe (na topie masztu) - bandera eglugi ródldowej = flaga pastwowa RP (!!!) 12

13 - jachty eglujce po morzu nosz polsk bander PZ = flaga pastwowa RP z godłem Polski i z godłem PZ - na jachtach mona podnie równie flagi osobiste - pod lewym salingiem; flagi sponsorów podnosi si zazwyczaj na postoju, np. na sztagu (topy masztów zarezerwowane s dla bander i proporca klubowego) Bander podnosi si: - w dniu otwarcia sezonu eglarskiego - na jachtach i na maszcie klubowym - z chwil zaokrtowania kapitana - o godzinie 0800 kadego dnia eglugi lub postoju w porcie z załog na pokładzie Bander opuszcza si: - w dniu zakoczenia sezonu eglarskiego - z chwil wyokrtowania kapitana - o zachodzie słoca kadego dnia eglugi i postoju jachtu w porcie z załog na pokładzie Na znak ałoby: bander opuszcza si do połowy drzewca tylko w czasie postoju jachtu w porcie. W czasie eglugi jacht niesie bander opuszczon do połowy masztu tylko wtedy, gdy na pokładzie znajduje si ciało zmarłego. Jeeli w obcym porcie panuje ałoba - naley i nasz bander opuci do połowy flagsztoku. na jachtach bez agli, stojcych na kotwicy, płyncych na silniku - na flagsztoku na rufie jednomasztowe z oaglowaniem: gaflowym - pod pikiem gafla; bermudzkim na flagsztoku wielomasztowe z oaglowaniem: gaflowym pod pikiem gafla tylnego masztu; bermudzkim na topie tylnego masztu Salutowanie bander - obnienie bandery do połowy wysokoci masztu, a nastpnie szybkie podnoszenie, jednoczenie z podnoszeniem bandery na jednostce, której oddajemy salut; na małych jachtach pochylenie flagsztoku (okrty wojenne, bandery na fortyfikacjach, pomnik Bohaterów Westerplatte) wypływajc w rejs do kilku krajów naley mie flagi tych pastw - wpływajc na wody terytorialne pastwa, do którego płyniemy pod prawym salingiem umieci flag tego pastwa (tylko jedna flaga w danej chwili); wracajc do kraju pod lewym salingiem umieci flagi wszystkich odwiedzonych pastw - w kolejnoci odwiedzania liczc, od dołu rejs ponad 1000 Mm na topie masztu - błkitna wstga, której długo odpowiada liczba przebytych Mm, 1mm = 1Mm (1Mm = 1852m) Gala flagowa - w czasie wit pastwowych i uroczystoci eglarskich - wielka gala flagowa: na jachtach w porcie lub na kotwicy; składa si z flag Midzynarodowego Kodu sygnałowego; od dziobu przez topy masztów do rufy; kolejno : A B 1 C D 2 E F mała gala flagowa: na jachcie płyncym na silniku; od prawej burty przez top masztu do lewej 13

14 10. Przepisy lokalne - np. Zarzdzenie Dyrektora Urzdu eglugi ródldowej w Giycku z w sprawie szczegółowych warunków bezpieczestwa ruchu i postoju statków na ródldowych drogach wodnych Przykłady: - oznakowanie szlaków eglownych: jednostronnie oznakowany ma szeroko 30 m; pocztek i koniec kadego odcinka szlaku eglownego powinien by oznakowany obustronnie; zabrania si urzdzanie kpieli na szlakach eglownych, w portach, kanałach, przy luzach, mostach - egluga nocna: wyłcznie na drogach wodnych, na których oznakowanie szlaku eglownego zostało przygotowane do eglugi nocnej (w praktyce nigdzie); oczywicie naley odpowiednio oznakowa jacht (wiatła); dopuszcza si ruch eglugowy w cigu jednej godziny po zachodzi słoca w celu zakoczenia rejsu oraz jednej godziny przed wschodem słoca - most zwodzony na Kanale Giyckim: otwierany w wyznaczonych godzinach, czeka na otwarcie przycumowani w miejscach wyznaczonych (nie cumowa do ławek, drzew!!!); czekajcy od strony Jeziora Niegocin maj pierwszestwo - zakazy np.: nie pływa na silniku 100 m od portu, kpieliska, play (chyba, e wchodzimy/ wychodzimy do/ z portu z minimaln prdkoci); nie pływa na aglach na kanałach i rzekach; nie przepływa przed dziobem statkom pasaerskim 14

15 11. Elementarne wiadomo ci o przepisach obowizujcych na wodach morskich, przepisy portowe Podział wód: 1. wewntrzne cz Zatoki Gdaskiej, cz Zalewu wilanego, Zalew Szczeciski, wody portowe, redy to terytorium kraju 2. terytorialne 12 Mm zwierzchnictwo kraju 3. strefa ekonomiczna umowy midzynarodowe 4. morze pełne Akty prawne m.in. Kodeks Morski, Ustawa o bezpieczestwie morskim. Administracja: Ministerstwo Transportu, Ministerstwo Gospodarki Morskiej, Urzdy Morskie, kapitanaty, bosmanaty, inspekcja morska. - prawo i obowizek noszenia bandery polskiej (flaga biało-czerwona z godłem Polski) - dokumenty jachtowe i kwalifikacje prowadzcego rejs - wej cie i wyj cie z portu zgłoszone do władz portowych Dokumenty rejsu: 1. zgłoszenie wyjcia: a) wody wewntrzne do bosmanatu b) wody terytorialne do bosmanatu oraz do Granicznego Punktu Kontrolnego (GPK-u) moe by przez radio c) morze pełne jeli rejs krajowy to do bosmanatu oraz do GPK-u (odprawa paszportowa), jeli rejs za granic to do bosmanatu, GPK-u oraz urzdu celnego 2. lista załogi 3. dziennik jachtowy (+ radiowy + silnika) Dokumenty rejestracyjne: 1. PZ dowód rejestracyjny (numer POL/PZ..., nazwa,...) 2. Izba Morska wiadectwo pomiarowe (Polski Rejestr Statków PRS) oraz certyfikat okrtowy 3. Urzd Morski (polskie wody) / Izba Morska (obce wody) zawiadczenie o rejestracji Dokumenty bezpieczestwa: 1. PRS przegldy konstrukcji kadłuba, takielunku, urzdze sterowych i kotwiczno-cumowniczych zawiadczenie klasyfikacyjne 2. UM nawigacyjne, sygnałowe, radiowe i cało karta bezpieczestwa 3. certyfikaty tratwy, wiateł nawigacyjnych, na pasy ratunkowe, pirotechnika, zezwolenie na radio 4. polisa casco, oc, nw 15

16 Rejony eglugi (w karcie bezpieczestwa): 1. wody portowe 2. osłonite 3. przybrzene: P2 plaowe, P20 wzdłu wybrzea 4. egluga mała: bałtycka, Morze Północna, Morze ródziemne 5. egluga wielka: oceaniczne, pozostałe wody MPZZM Midzynarodowe Przepisy o Zapobieganiu Zderzeniom na Morzu przepisy dotyczce zachowania si statków podczas spotkania na morzu oraz dotyczce oznakowania statków w celu ich rozpoznania na morzu w dzie i w nocy. Pierwszestwo ma: 1. statek nieodpowiadajcy za swoje ruchy w nocy w dzie 2. statek o ograniczonej zdolno ci manewrowej (np. pogłbiarka) w nocy w dzie moe pokazywa stron, po której mona go min w nocy w dzie lub i po której nie wolno go min w nocy w dzie lub 3. statek ograniczony swym zanurzeniem w nocy w dzie 4. statek zajty połowem: trałuje (cignie sie ) w nocy nie trałuje (sie okrnica lub dryfujca) w nocy w dzie lub sie 5. statek aglowy latarnia kombinowana na topie masztu lub oba burtowe + rufowe 6. statek o napdzie mechanicznym oba burtowe + rufowe + masztowe pilot: 16

BEZPIECZESTWO W JACHTINGU

BEZPIECZESTWO W JACHTINGU Zachodniopomorski Okrgowy Zwizek eglarski w Szczecinie Akademia Morska w Szczecinie I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA SZKOLENIOWA BEZPIECZESTWO W JACHTINGU Szczecin, 24 kwietnia 2004 PATRONAT HONOROWY Prorektor

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA JACHTÓW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA JACHTÓW OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA JACHTÓW Kto moe si ubezpieczy 1. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Jachtów (zwane dalej OWU ) maj zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Towarzystwo Ubezpiecze i Reasekuracji

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego PYTANIA EGZAMINACYJNE NA PATENT STERNIKA MOTOROWODNEGO

Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego PYTANIA EGZAMINACYJNE NA PATENT STERNIKA MOTOROWODNEGO Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego PYTANIA EGZAMINACYJNE NA PATENT STERNIKA MOTOROWODNEGO Część ogólna PYTANIA EGZAMINACYJNE NA PATENT STERNIKA MOTOROWODNEGO Lp. Pytania Odpowiedzi 1. Jakie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY WYCIGOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI. Stan prawny na dzie 10.02.2009r.

REGULAMIN RAMOWY WYCIGOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI. Stan prawny na dzie 10.02.2009r. Stan prawny na dzie 10.02.2009r. REGULAMIN RAMOWY WYCIGOWYCH SAMOCHODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI 2009 Polski Zwizek Motorowy Główna Komisja Sportu Samochodowego www.pzm.pl Art. 1. PRZEPISY OGÓLNE 1.1. Wycigowe

Bardziej szczegółowo

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA Warszawa, wrzesie 2003 INNOVA S. A., ul. Łopuszaska 117/123, 02-474 Warszawa, tel.: (022) 578-10-80 do 83, fax.: (022) 578-10-84 http: www.innova-sa.pl,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 26 lipca 2013 r. PRZEPISY PORTOWE

ZARZĄDZENIE NR 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 26 lipca 2013 r. PRZEPISY PORTOWE ZARZĄDZENIE NR 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 26 lipca 2013 r. PRZEPISY PORTOWE Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji

Bardziej szczegółowo

E /A /9:/ B9 /./ / 2/./ B/=/ B/ 2/ 7. 8// //9: 9/' +3; ++*

E /A /9:/ B9 /./ / 2/./ B/=/ B/ 2/ 7. 8// //9: 9/' +3; ++* ./-0/./! "# $%%!&'%#( ' ')%'*+!%#(,% '-! #. './12./* /./ / 34 5 6 2/./ - / + 7. 8// //9: 9/'+6;++-/+3;++*/ /01 +

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ) Znak sprawy: 11/P/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIESZKANIA DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ Centertel Sp. z o.o.

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIESZKANIA DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ Centertel Sp. z o.o. SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIESZKANIA DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ Centertel Sp. z o.o. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze szczególne warunki ubezpieczenia dla osób fizycznych, klientów

Bardziej szczegółowo

International Sailing School Assosiation Materiały szkoleniowe

International Sailing School Assosiation Materiały szkoleniowe International Sailing School Assosiation Materiały szkoleniowe SZKOLENIA i TURYSTYKA *Niekomercyjne wyprawy morskie na całym Świecie *Rejsy szkoleniowe i stażowe po wodach pływowych *Turystyczne rejsy

Bardziej szczegółowo

S P I S Z A W A R T O C I O P R A C O W A N I A

S P I S Z A W A R T O C I O P R A C O W A N I A DT 13/2008 "DOMINO" S.C. w Łomy Str. 1 S P I S Z A W A R T O C I O P R A C O W A N I A I. CZ OPISOWA. 1. INWESTOR...3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...3 3. OPIS STANU ISTNIEJCEGO....3 3.1. Połoenie terenu...3

Bardziej szczegółowo

VOGEL-Pomp wielostopniowych Model: MP, MPA, MPAI

VOGEL-Pomp wielostopniowych Model: MP, MPA, MPAI pl VOGEL-Pomp wielostopniowych Model: MP, MPA, MPAI Instrukcja obsługi i konserwacji Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi pl Zachowaj na przyszło! Naley posługiwa si niniejsz instrukcj obsługi przy

Bardziej szczegółowo

BRAVO. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 NOVITUS BRAVO NOTATKI. Wydanie V NOVITUS 2005

BRAVO. K a s a F i s k a l n a. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 NOVITUS BRAVO NOTATKI. Wydanie V NOVITUS 2005 NOTATKI I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a BRAVO 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Wydanie V NOVITUS 2005 Instr_Obslugi_Bravo_v81_20050308.doc

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze (RCKiK) ul. Zyty 2165-046 Zielona Góra tel. 068/329 83 60, faks 068/329 83 99 znak sprawy: 7/P/2010 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Producent: MikEL s.c., 44-217 Rybnik, skr. poczt. 28 tel/voice (32)42-22-108, tel/fax (32)42-42-449, email mikel@mikel.com.pl

Producent: MikEL s.c., 44-217 Rybnik, skr. poczt. 28 tel/voice (32)42-22-108, tel/fax (32)42-42-449, email mikel@mikel.com.pl Systemy taryfikacji rozmów dla elektronicznych central telefonicznych. Produkcja urzdze elektronicznych do przetwarzania informacji. Usługi projektowe z zakresu elektroniki. Producent: MikEL s.c., 44-217

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWY Konkursowej Jazdy Samochodowej /KJS/ 2006

REGULAMIN RAMOWY Konkursowej Jazdy Samochodowej /KJS/ 2006 I. Przepisy ogólne. 1. Definicje KJS. REGULAMIN RAMOWY REGULAMIN RAMOWY Konkursowej Jazdy Samochodowej /KJS/ 2006 1.1. Konkursow Jazd Samochodow zwan dalej KJS jest popularna impreza samochodowa, o charakterze

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW MORSKICH RAPORT KOŃCOWY 15/13

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW MORSKICH RAPORT KOŃCOWY 15/13 PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW MORSKICH RAPORT KOŃCOWY 15/13 bardzo poważny wypadek morski JACHT ŻAGLOWY HOLLY II wypadnięcie za burtę i utonięcie kapitana jachtu na Zatoce Gdańskiej w dniu 5 lipca

Bardziej szczegółowo

! " #!$ " % & $ ' ( ) *+, -!! %.!! $ (! $!!!$ $& % / $ $ & & % 0!!! + $!!! & 1 $ # & 2 % $ $ $ $!! "! '

!  #!$  % & $ ' ( ) *+, -!! %.!! $ (! $!!!$ $& % / $ $ & & % 0!!! + $!!! & 1 $ # & 2 % $ $ $ $!! ! ' Wstp! " #!$ " % & $ ' ( ) *+, -!! %.!! $ & & (! $!!!$ $& % / $ $ & & % 0!!! + $!!! & 1 $ # & 2 3 *4 % $ $ $ $!! "! ' % (! " $ $ $ " # 3 $ # &! & % & * 4 3(. 5667 $ " & *) ródło informacji: Wolfang von

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓY ZAGRANICZNYCH DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ CENTERTEL SP. Z O.O.

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓY ZAGRANICZNYCH DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ CENTERTEL SP. Z O.O. SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓY ZAGRANICZNYCH DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ CENTERTEL SP. Z O.O. 1 ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Niniejsze szczególne warunki ubezpieczenia dla osób fizycznych,

Bardziej szczegółowo

WYCIGI DŁUGODYSTANSOWE 2009 Regulamin

WYCIGI DŁUGODYSTANSOWE 2009 Regulamin WYCIGI DŁUGODYSTANSOWE 2009 Regulamin Art.1. Przepisy ogólne 1.1. W sezonie 2009 Długodystansowe Samochodowe Mistrzostwa Polski (zwane dalej DSMP) s zawodami otwartymi. 1.2. Rozgrywki odbd si wg zasad

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie gospodarki morskiej

Raport o stanie gospodarki morskiej Ministerstwo Infrastruktury Raport o stanie gospodarki morskiej Synteza wraz z elementami Strategii rozwoju gospodarki morskiej Warszawa, listopad 2002 r. SPIS TRECI WSTP...3 1. EGLUGA MORSKA...5 2. PRZEMYSŁ

Bardziej szczegółowo

K a s a F i s k a l n a SYSTEM / FIESTA. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 NOVITUS SYSTEM / FIESTA NOTATKI

K a s a F i s k a l n a SYSTEM / FIESTA. I n s t r u k c j a o b s ł u g i. 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 NOVITUS SYSTEM / FIESTA NOTATKI NOTATKI I n s t r u k c j a o b s ł u g i K a s a F i s k a l n a SYSTEM / FIESTA 33-300 Nowy Scz ul. Nawojowska 118 INFOLINIA: 0801 13 00 23, www.novitus.pl, info@novitus.pl Wydanie VIII NOVITUS 2005

Bardziej szczegółowo

CPV-45262600-7- Róne specjalne roboty budowlane.

CPV-45262600-7- Róne specjalne roboty budowlane. S.T.2.0 Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót-architektura i konstrukcja. S.T.2.1. Specyfikacja Techniczna -roboty ziemne, rozbiórkowe, przygotowawcze, pomocnicze i naprawcze. CPV- 45110000-1-

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE OWIETLENIA POJAZDU

DIAGNOZOWANIE OWIETLENIA POJAZDU DIAGNOZOWANIE OWIETLENIA POJAZDU WSTP Elementy instalacji owietleniowej i sygnalizacyjnej wchodz w skład wyposaenia elektrycznego pojazdów. Podstawowe ich zadania polegaj na: - zapewnieniu bezpieczestwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZ M OBIEKTY INYNIERYJNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZ M OBIEKTY INYNIERYJNE str.1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZ M OBIEKTY INYNIERYJNE str.2 SPIS STWiORB M.01.00.00. Roboty przygotowawcze. 3 M.01.02.00. Konstrukcje odciajce. 3 M.02.00.00. Roboty

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania testowe oraz pytania do czci ustnej egzaminu

Przykładowe pytania testowe oraz pytania do czci ustnej egzaminu Na podstawie 4 ust. 1 pkt 2 Załcznika nr 1 do rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2006 r. w sprawie sposobu organizowania i przeprowadzania egzaminu na audytora wewntrznego oraz działania

Bardziej szczegółowo

PRZEJ CIE GRANICZNE W BEZLEDACH BUDYNEK ZAPLECZA GARA OWEGO STRA Y GRANICZNEJ, BUDYNEK GARA U DLA POTRZEB URZ DU CELNEGO, PAWILON DO PRZECHOWYWANIA

PRZEJ CIE GRANICZNE W BEZLEDACH BUDYNEK ZAPLECZA GARA OWEGO STRA Y GRANICZNEJ, BUDYNEK GARA U DLA POTRZEB URZ DU CELNEGO, PAWILON DO PRZECHOWYWANIA PRZEJCIE GRANICZNE W BEZLEDACH BUDYNEK ZAPLECZA GARAOWEGO STRAY GRANICZNEJ, BUDYNEK GARAU DLA POTRZEB URZDU CELNEGO, PAWILON DO PRZECHOWYWANIA PRÓBEK POBRANEGO PALIWA ORAZ URZADZENIA DO KONTROLI PALIW

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe na patenty żeglarza jachtowego i sternika jachtowego. 1. Ogólne warunki realizacji szkolenia.

Materiały szkoleniowe na patenty żeglarza jachtowego i sternika jachtowego. 1. Ogólne warunki realizacji szkolenia. Materiały szkoleniowe na patenty żeglarza jachtowego i sternika jachtowego. 1. Ogólne warunki realizacji szkolenia. 1. Nadzór nad szkoleniem żeglarskim sprawują: a) Komisja Szkolenia PZŻ, która nadzoruje

Bardziej szczegółowo

17,18 listopada 2. Prowadzenie:

17,18 listopada 2. Prowadzenie: 17,18 listopada 2 Prowadzenie: 1 DZIE 1 1. Zasady realizacji inwestycji na roboty budowlane -finansowane ze ródeł midzynarodowych; 2. Midzynarodowe procedury obowizujce w inwestycjach budowlanych (Unia

Bardziej szczegółowo

Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej

Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej Samodzielna Pracownia Radiokomunikacji Morskiej w Gdasku (P-8) Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej Etap 1 Praca nr 08300025 Gdask, grudzie 2005 1 Stan obecny i główne kierunki

Bardziej szczegółowo