ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA USŁUGI INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA USŁUGI INTEGRACJI SPOŁECZNEJ"

Transkrypt

1 Wińsko, dn ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA USŁUGI INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Wińsko uzyskała dotację w wysokości ,75 PLN, część tej dotacji, tj ,00 PLN przeznacza na realizację niżej określonych usług. 1.ZAMAWIAJĄCY Wójt Gminy Wińsko, (zwany dalej Zamawiającym) zaprasza zainteresowanych, kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy spośród usług opisanych poniżej. 2.SPOTKANIE INFORMACYJNE Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie się w budynku Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wińsku, ul. Piłsudskiego 42, dnia roku, o godzinie PROCEDURA Zgodnie z 3 pkt.2 Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich zawartego pomiędzy Zarządem Województwa wybór usługodawców odbywać się będzie, w zgodnie z zapisami art. 4 ust. 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007, Nr 223 poz. 1665), w oparciu o procedurę CPP ((ang.) Community Participation in Procurement Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem: Podręcznik zawiera również informacje nt. kosztów kwalifikowanych, podmiotów uprawnionych do świadczenia usług jak również formularze wykorzystywane w realizacji programu. 4.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SZCZEGÓŁOWY OPIS POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI) OFERTY CZĘŚCIOWE Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. WARIANTY Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5. OPIS ZAMAWIANYCH USŁUG WYNIKAJĄCY Z ZAPISÓW ZATWIERDZONYCH PLANÓW DZIAŁANIA Usługa Nr 1. Prowadzenie zajęć w 4 świetlicach wiejskich dla dzieci i młodzieży (m.in. zajęcia: wyrównawcze, kulinarne, artystyczne).

2 Kwota przeznaczona na realizację tej usługi wynosi maksymalnie ,00 zł. Gmina zastrzega sobie Stworzenie dzieciom i młodzieży miejsc w 4 świetlicach na terenie gminy do spędzania wolnego czasu, oraz prowadzenie różnego typu zajęć rozwijających i poszerzających umiejętności młodych ludzi w różnych dziedzinach. Termin wykonania zadania: od r. Zakres zadania dla wszystkich świetlic zadaniem objęte będą dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Wińsko (grupa minimum 15 osób na każdą świetlicę), rozplanowanie prowadzenia świetlic z uwzględnieniem dojazdu wszystkich zainteresowanych z terenu gminy (preferowane rozłożenie świetlic np.: wschód, zachód ewentualnie północ południe), organizacja zajęć wyrównawczych, stworzenie miejsca do odrabiania lekcji, uczenia się; (2 godziny - 2 razy w tygodniu = 4 godziny tygodniowo) możliwość skorzystania z pomocy opiekunów i innych uczniów w nauce, prowadzenie zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży min. 1 raz w tygodniu, organizowanie zajęć kulinarnych raz na 2 tygodnie po 3 godziny, organizacja kółka artystycznego raz w tygodniu po 3 godziny z możliwością prezentacji prac w obrębie Gminy, konkursy na najlepsze prace, poznawanie różnych technik plastycznych, stworzenie miejsca do wspólnych gier i zabaw (gry planszowe itp.), usługodawca może zaproponować inny rozkład zajęć dla każdej świetlicy z uzasadnieniem merytorycznym, ubezpieczenie OC organizatorów, sprawozdawczość do gminy 1 raz w miesiącu do 15 każdego następnego miesiąca. Usługa Nr 2. Sprawność fizyczna od wnuka do dziadka. Sprawność fizyczna dzieci, młodzieży oraz osób starszych. Kwota przeznaczona na realizację tej usługi wynosi maksymalnie zł. Gmina zastrzega sobie Integracja osób starszych z dziećmi i młodzieżą, zagospodarowanie wolnego czasu poprzez upowszechnianie kultury fizycznej, rekreacji, poprawy aktywności fizycznej, promocji aktywnego spędzania wolnego czasu mieszkańców Gminy Wińsko. (Grupa min. 20 osób, proporcja optymalna 50/50.)

3 Termin realizacji zadania: od r. Zakres zadania: rozwijania sprawności fizycznej oraz rekreacji poprzez np.: zajęcia na siłowni, sali gimnastycznej, basenie, itp. (min. 2 razy w tygodniu) (sala gimnastyczna udostępniona przez gminę), organizacja turniejów sportowych w różnych grupach wiekowych (min. 1 raz na kwartał), organizacja wycieczek rowerowych i spacerów w obrębie Gminy połączonych ze zwiedzaniem miejsc zabytkowych i poznawaniem historii (min. 1 raz na kwartał), zapewnienie transportu na najbliższy basen, ubezpieczenie uczestników usługi NNW (jeśli konieczne), ubezpieczenie OC organizatorów, sprawozdawczość do gminy raz w miesiącu do 15 każdego następnego miesiąca. Usługa Nr 3. Usługi rehabilitacyjne dla osób starszych. Gmina przeznacza kwotę maksymalną ,00 zł na realizację tej usługi. Gmina zastrzega sobie Usługi rehabilitacyjne dla osób starszych (pow. 50 lat) Termin realizacji: r. Zakres zadania: zapewnienie rehabilitacji, osoba wykonująca usługę powinna posiadać odpowiednie wykształcenie do prowadzenia rehabilitacji oraz minimum 2 lata doświadczenia zawodowego, zajęcia prowadzone dla 4 grup 5-15 osobowych, minimum 4 godziny tygodniowo dla grupy, miejsce przeprowadzenia w/w usługi: szkoły i świetlice z terenu gminy Wińsko (udostępnione przez gminę), monitorowanie usługi poprzez prowadzenie historii każdej osoby, ubezpieczenie uczestników usługi OC i NNW (jeśli konieczne),

4 transport odbiorcy usługi we własnym zakresie, sprawozdawczość do gminy raz w miesiącu do 15 każdego następnego miesiąca. Usługa Nr 4. Zajęcia językowe (j. angielski i j. niemiecki) dla osób starszych, dzieci i młodzieży. Gmina przeznacza kwotę maksymalną ,00 zł. na realizację tej usługi. Gmina zastrzega sobie Rozwój edukacji ze szczególnym uwzględnieniem nauki języków obcych dla dzieci, młodzieży i osób starszych. Wielkość grupy osób. Kurs języka obcego dla dorosłych: 1 grupa język anielski oraz 1 grupa język niemiecki. Kurs języka obcego dzieci i młodzieży 2 grupy język angielski i 1 grupa język niemiecki (ogólna ilość osób: osób), grupy według poziomu zaawansowania i wieku. Termin realizacji zadania: r. Zakres zadania: organizacja zajęć językowych na różnych poziomach dla dzieci i młodzieży oraz osób starszych, nauczyciel (minimum 2 osoby), musi posiadać odpowiednie wykształcenie filologiczne oraz doświadczenie zawodowe, zajęcia prowadzone w grupach osobowych - min. 3 grupy języka angielskiego oraz 2 grupy języka niemieckiego, miejsce przeprowadzenia w/w usługi: szkoły i świetlice z terenu gminy Wińsko (udostępnione przez gminę), osoby kończące kurs języka obcego otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu, monitorowanie usługi poprzez prowadzenie dziennika i list obecności, ubezpieczenie uczestników usługi NNW (jeśli konieczne), OC organizatorów, sprawozdawczość do gminy raz w miesiącu do 15 każdego następnego miesiąca. Usługa Nr 5. Fakultatywna opieka nad dziećmi w trakcie imprez na terenie gminy Wińsko. Gmina przeznacza kwotę maksymalną 8.000,00 zł na realizację tej usługi. Gmina zastrzega sobie prawo do podpisania umów w ramach w/w kwoty na realizację tej usługi z więcej niż jednym Integracja dzieci z obszaru gminy, rozwijanie zainteresowań. Termin realizacji: r.

5 Zakres działania: organizacja konkursów z nagrodami dla najmłodszych w czasie imprez, harmonogram imprez: wrzesień: Dni Winobrania i Bociana (impreza plenerowa 2 dni), Moczydlnica Klasztorna dożynki (impreza plenerowa), Pożegnanie lata GOUK (impreza plenerowa), grudzień: Mikołajki GOPS i GOUK (imprezy w różnych sołectwach), (minimum 5 imprez, jednorazowo dla grupy minimum 10 dzieci, minimum 5 godzin podczas jednej imprezy), włączenie do planu imprezy elementów atrakcyjnych dla najmłodszych i młodzieży, np. basen z kulkami, clown, malowanie twarzy, itp., zabezpieczenie dzieciom odpowiedniej opieki podczas imprez gminnych, (osoba nadzorująca realizację usługi musi posiadać wykształcenie pedagogiczne), osoba nadzorująca realizację usługi powinna posiadać odpowiednie uprawnienia, (pedagogiczne) oraz doświadczenie zawodowe, zapewnienie 1 opiekuna na 10 dzieci, ubezpieczenie uczestników usługi NNW (jeśli konieczne), ubezpieczenie OC organizatora usługi, przedstawienie regulaminu opieki, przedstawienie podstawowego programu opieki, sprawozdawczość do gminy w ciągu 10 dni - każdorazowo po przeprowadzeniu imprezy. Usługa Nr 6. Aktywizacja osób starszych (m.in. zajęcia z zakresu: obsługi komputera i telefonu komórkowego, integracyjne, kultywowanie tradycji, zajęcia międzypokoleniowe). Gmina przeznacza kwotę maksymalną 8.000,00 zł na realizację tej usługi. Gmina zastrzega sobie Aktywizacja i integracja osób starszych (min. 20 osób) krzewienie tradycji i kultury przodków, oraz zapoznawanie z nowinkami techniki. Podjęcie działań, które zapewnią kontakt osób niepełnosprawnych, starszych i chorych z otoczeniem lokalnym. Termin realizacji: r. Zakres działania: utworzenie Klubu Seniora lub miejsca spotkań starszych mieszkańców z terenu gminy,

6 przeprowadzenie kursu komputerowego z uwzględnieniem obsługi telefonu komórkowego 2 razy w tygodniu 2 godziny, prowadzenie warsztatów wiedzy, w czasie których osoby starsze uczą się od ludzi młodych (wolontariat) nowinek technicznych, 2 razy w miesiącu 2 godziny, organizacja spotkań międzypokoleniowych i wspólnych zajęć, dyskusji. 2 razy w miesiącu 2 godziny, międzypokoleniowe przygotowywanie poczęstunku dla uczestników spotkań min. 1 raz w miesiącu, miejsce przeprowadzenia w/w usługi: szkoły i świetlice z terenu gminy Wińsko (udostępnione przez gminę), osoby prowadzące zajęcia powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje do w/w usług, ubezpieczenie uczestników usługi NNW (jeśli konieczne), OC organizatora, sprawozdawczość do gminy raz w miesiącu do 15 każdego następnego miesiąca. Usługa Nr 7. Szkolenia, wyjazdy studyjne (w ramach 10% alokacji) Gmina przeznacza kwotę maksymalną ,00 zł na realizację tej usługi. Gmina zastrzega sobie Różnicowanie działalności pozarolniczej np. poprzez rozwój i promocję produktu lokalnego. Przekwalifikowanie zawodowe rolników i bezrobotnych za pomocą szkoleń i wyjazdów studyjnych. Termin realizacji: r. Zakres działania: organizacja jednego wyjazdu studyjnego w ramach poznania procedury wypromowania oraz rozwoju produktu lokalnego, termin wykonania usługi wrzesień październik 2008, ilość osób minimum 20, czas trwania wyjazdu studyjnego 3 dni, 2 posiłki dziennie (śniadanie i obiadokolacja), zakwaterowanie min. agroturystyka, transport bus lub autokar, wyjazd krajowy, przedstawienie planu wyjazdu - forma wyjazdu zwiedzanie, warsztaty, sprawozdania z realizacji usługi w formie list obecności z warsztatów i sprawozdania podsumowującego, ankieta ewaluacyjna uczestników wyjazdu, ubezpieczenie uczestników usługi NNW, ubezpieczenie OC, sprawozdawczość do gminy 10 dni po wykonaniu usługi.

7 6. UPRAWNIENI USŁUGODAWCY Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o zamówienie w ramach niniejszej procedury są: 1. Organizacje pozarządowe (NGOs) 2. Organizacje kościelne 3. Prywatni usługodawcy: Firmy, osoby fizyczne, spółdzielnie socjalne, 4. Samorządy zawodowe, organizacje samorządu gospodarczego, izby rolnicze 5. Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jst i im podległe jednostki organizacyjne. 7. KRYTERIA OCENY FORMALNEJ: - Złożenie oferty w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie do dnia 04. VIII r. do godz , w przypadku ofert składanych za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego, - złożenie oferty na wskazanym przez Zamawiającego formularzu konkursowym, - złożenie kompletnej oferty (wraz z załącznikami), - spełnienie przez składającego ofertę kryteriów usługodawcy uprawnionego do świadczenia usług w PPWOW/ PIS. 8. KRYTERIA OCENY TECHNICZNEJ W odniesieniu do usługi Nr 1 - oświadczenie o gotowości objęcia swojej działalności ubezpieczeniem OC i NNW (jeśli konieczne), - krótki opis doświadczenia usługodawcy w organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży, - przedstawienie spójnego programu prowadzenia świetlicy, - oświadczenie o dysponowaniu odpowiednią salą (wynajem, od gminy, inne). W odniesieniu do usługi Nr 2 - przedstawienie spójnego programu zajęć, - oświadczenie o gotowości objęcia swojej działalności ubezpieczeniem OC i NNW (jeśli konieczne), - oświadczenie o dysponowaniu odpowiednią salą (wynajem, od gminy, inne). W odniesieniu do usługi Nr 3 zgodność oferty z zakresem zamawianej usługi, przedstawienie spójnego programu prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych, CV osób realizujących usługę, dyplom, certyfikaty personelu, krótki opis doświadczenia usługodawcy w podobnym zakresie, usługodawca powinien udokumentować posiadane doświadczenie, oświadczenie o dysponowaniu odpowiednią salą (wynajem, od gminy, inne), oświadczenie o gotowości objęcia swojej działalności ubezpieczeniem OC i NNW (jeśli konieczne).

8 W odniesieniu do usługi Nr 4 - dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie, - oświadczenie o dysponowaniu odpowiednią salą (wynajem, od gminy, inne), - oświadczenie o gotowości objęcia swojej działalności ubezpieczeniem OC i NNW (jeśli konieczne). W odniesieniu do usługi Nr 5 - przedstawienie spójnego programu zajęć, - oświadczenie o gotowości objęcia swojej działalności ubezpieczeniem OC i NNW (jeśli konieczne), - opracowanie regulaminu korzystania z usługi. W odniesieniu do usługi Nr 6 zgodność oferty z zakresem zamawianej usługi, CV osób zajmujących się realizacja usługi, opis doświadczenia usługodawcy w podobnym zakresie, przedstawienie spójnego programu zajęć, oświadczenie o gotowości objęcia swojej działalności ubezpieczeniem OC i NNW (jeśli konieczne). W odniesieniu do usługi Nr 7 - przedstawienie spójnego programu wyjazdu, - oświadczenie o gotowości objęcia usługi odpowiednimi ubezpieczeniami. Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia: CV personelu mającego realizować usługi, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji konkursu zgodnie z Ustawą z dnia 29 VIII 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zmianami), oświadczenie zobowiązanie do zawarcia przez usługodawcę stosownej polisy OC, NNW, 9. PROCEDURY SKŁADANIA I OCENY OFERT SKŁADANIE OFERT a) Oferty techniczno-finansowe przygotowane z użyciem formularzy załączonych do niniejszego ogłoszenia, należy składać w zaklejonej kopercie osobiście lub za pośrednictwem poczty w Urzędzie Gminy Wińsko, Wińsko, Pl. Wolności 2 w terminie do 04 sierpnia 2008 r. do godz b) Oferta winna być ważna przez co najmniej 30 dni od daty określonej w pkt. a)

9 c) Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem Oferta na świadczenie usługi Nr nazwa,..., ponadto na kopercie winny zostać umieszczone dane adresowe Usługodawcy. OCENA OFERT 1. Ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty odbywać się będzie w 3 etapach: a. Ocena spełniania minimalnych kryteriów technicznych określonych w pkt. 6 oraz kryteriów formalnych (np.: czy usługodawca jest uprawniony do złożenia oferty, czy wniosek wypełniony na odpowiednim formularzu, czy wniosek jest kompletny, oferta nie jest powtórzeniem dotychczasowej usługi). b. Wybór najkorzystniejszej oferty (ofert). Przy ocenie ofert, ustalaniu ich rankingu i podejmowaniu decyzji o udzieleniu zamówienia Komisja będzie brała pod uwagę zapisy przedstawionej oferty, współpracę z partnerami lokalnymi, oferowaną jakość usług, ich innowacyjność, trwałość, oraz ekonomiczność i efektywność działania zaproponowanych przez Usługodawcę. c. Negocjacje szczegółów umowy z wybranym(i) Usługodawcą (-ami) (jeśli takie negocjacje okażą się niezbędne), 2. Ostateczna decyzja dotycząca złożonych wniosków zostanie ogłoszona najpóźniej w ciągu 7 dni od wyznaczonego terminu składania ofert, poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń. 3. Decyzja Zamawiającego jest ostateczna, nie wymaga uzasadnienia i nie podlega procedurom odwoławczym. Jeśli Usługodawca nie zgadza się z decyzją Zamawiającego, winien złożyć umotywowany wniosek do Zamawiającego z kopią do Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Zamawiający winien dołożyć wszelkich starań do polubownego rozwiązania sporu. 4. Z wybranym(i) oferentem(ami) zostanie zawarta umowa/porozumienie oparte na wzorach załączonych do niniejszego ogłoszenia. 10. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM W celu uzyskania dodatkowych informacji zainteresowani proszeni są o skontaktowanie się z p. Kingą Pisching, inspektor ds. oświaty, opieki społecznej i kultury, tel. O wew. 28, fax , e- mail: 11. ZAŁĄCZNIKI 1. Formularz Oferty 2. Wzór Umowy 3. Wzór sprawozdania 4. Kwestionariusz niezależności Wójt Gminy Wińsko Dariusz Olejniczak

OGŁOSZENIE. 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, przeznaczonych na realizację zadania.

OGŁOSZENIE. 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, przeznaczonych na realizację zadania. Załącznik do uchwały Nr 108/2015 Zarządu Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3.03.2015 r. OGŁOSZENIE Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /15/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia...2015 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /15/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia...2015 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /15/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia...2015 r. Prezydent Miasta Gdynia, ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na

Bardziej szczegółowo

wypoczynek w formie wyjazdowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (wycieczki).

wypoczynek w formie wyjazdowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (wycieczki). Załącznik Nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Brody Nr 30/15 z dnia 28.04.2015 Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Znak sprawy: ZP.1.2015 Gmina Masłów Masłów, dnia 13.04.2015 Z A T W I E R D Z A M:... (podpis) S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a (SIWZ) 1. Nazwa i adres zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.ostroda.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.ostroda. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.ostroda.pl (zakładka BIP) Ostróda: Organizacja turnusu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Departament ds. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dokumentacja konkursowa

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Departament ds. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dokumentacja konkursowa Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament ds. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ryn, dnia 16.06.2010 roku Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 11-520 Ryn, ul. Świerczewskiego 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla przedmiotu zamówienia: PRZEPROWADZENIE I ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

3 Cel i założenia projektu

3 Cel i założenia projektu Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym realizowanym przez RCPS pn Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3. PO KL 1 Słownik

Bardziej szczegółowo

P O W I A T O W Y U R ZĄD PRACY 1 1-5 0 0 G iżycko u l. G d ańska 11

P O W I A T O W Y U R ZĄD PRACY 1 1-5 0 0 G iżycko u l. G d ańska 11 P O W I A T O W Y U R ZĄD PRACY 1 1-5 0 0 G iżycko u l. G d ańska 11 T e l. 0 8 7 4 2 9-6 4-4 0 (sekretariat) F a x 0 8 7 4 2 9-6 4-7 5 w w w. g i z y c k o. p u p. g o v. p l o l g i @ p r a c a. g o

Bardziej szczegółowo

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Chełm w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Chełm w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku. Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1118 z późn. zm.) oraz Uchwała Nr XLVI/526/14 Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 14/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE 14/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z PROBLEMAMI EMOCJONALNYMI SPOZA 03-729 Warszawa, ul. Targowa 66 lok. 23 tel. 518 382 038, 508 967 137 e-mail: osrodki.wsparcia@spoza.org.pl, www.spoza.org.pl / www.osrodkiwsparcia.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych Warszawa, 10.09.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych POSTANOWIENIA OGÓLNE Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA stosując zasadę konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄD POWIATU W POZNANIU

OGŁOSZENIE ZARZĄD POWIATU W POZNANIU OGŁOSZENIE ZARZĄD POWIATU W POZNANIU Ogłasza, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 jt.) oraz uchwały

Bardziej szczegółowo

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Chełm w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Chełm w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku. Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 668/13 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

1 RODZAJ ZADANIA I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA JEGO REALIZACJĘ

1 RODZAJ ZADANIA I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA JEGO REALIZACJĘ ul. Kolejowa 15 Zarządzenie nr 1699/2014 48-300 Nysa Burmistrza Nysy z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. 27-400 Ostrowiec Św., ul. Świętokrzyska 22. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na:

DYREKTOR Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. 27-400 Ostrowiec Św., ul. Świętokrzyska 22. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: DYREKTOR Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. 27-400 Ostrowiec Św., ul. Świętokrzyska 22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Organizację szkoleń i warsztatów w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 29/2010 BURMISTRZA RADZYMINA z dnia 20.04.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 29/2010 BURMISTRZA RADZYMINA z dnia 20.04.2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 29/2010 BURMISTRZA RADZYMINA z dnia 20.04.2010 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku przez organizacje pozarządowe z zakresu wypoczynku

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt Centrum Aktywizacji Bezrobotnych ( Projekt ) jest realizowany na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2014 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2014 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2014 r. Warszawa, styczeń 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES ZADAŃ MOŻLIWYCH

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PA.3402.7.2015.JD Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: Excel rozszerzony od podstaw

Bardziej szczegółowo

S p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a

S p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a S p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Kierownik Zamawiającego: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 23-210

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy:gops-407-01/11 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie ul. Brzozowa 24 11-700 Mrągowo Mrągowo, dn.30.03.2011r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu, ul. 11 Listopada 2a 42-400 Zawiercie tel/fax (032) 6721179 e-mail:kazw@praca.gov.pl http://pup.zawiercie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Numer postępowania 2/PN/2014

Numer postępowania 2/PN/2014 Busko Zdrój, dnia 7.06.04r. Z A T W I E R D Z A M:... (podpis) S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a (SIWZ). Nazwa i adres Zamawiającego: Zamawiający: POWIATOWE

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:32574-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów 2012/S 20-032574 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Mistrzów odkrywam-rozwijam się tworzę

Szkoła Mistrzów odkrywam-rozwijam się tworzę Publiczne Gimnazjum Nr 8 w Białymstoku ul. Konopnickiej 3, 15-215 Białystok Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP-1/PG8/POKL9.1.2/12 Szkoła Mistrzów odkrywam-rozwijam się tworzę Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 2. Definicje

Informacje ogólne. 2. Definicje Załącznik do uchwały Nr.././2014 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. 2014 r. REGULAMIN WDROŻENIA I REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA I ROZLICZANIA DOTACJI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH w 2013 r.

ZASADY PRZYZNAWANIA I ROZLICZANIA DOTACJI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH w 2013 r. ZASADY PRZYZNAWANIA I ROZLICZANIA DOTACJI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH w 2013 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2012 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI...4

Bardziej szczegółowo