Rozdział I - Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział I - Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Regulamin dowożenia uczniów do budynku zastępczego Szkoły Podstawowej nr 20 znajdującego się przy ul. Tunkla 147a w Rudzie Śl. i odwożenia ich po odbytych zajęciach Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Z przewozów autobusem szkolnym korzystają uczniowie Szkoły Podstawowej nr 20, których rodzice złożyli pisemne oświadczenia, w roku szkolnym 2015/2016 ze względu na zmianę siedziby szkoły na czas remontu. 2. Organizatorem przewozów uczniów jest Gmina Ruda Śl. 3. Organizator przewozów ustala w planie dowożenia i odwożenia przystanki dla autobusu szkolnego oraz godziny przyjazdu i odjazdu. Plan przewozów zostanie ustalony do dnia 28 sierpnia 2015 r. 4. Listy uczniów korzystających z przewozów ustala dyrektor szkoły, który w terminie do 1 września dostarcza je organizatorowi przewozów. Listy będą systematycznie aktualizowane w miarę potrzeb rodziców. 5. Organizator przewozów opiekę nad uczniami sprawuje: o od chwili wejścia ucznia do autobusu, który przywozi ucznia na zajęcia do szkoły (z wyznaczonego miejsca przy dworcu kolejowym na ul. Dworcowej), do chwili wejścia ucznia do budynku szkoły, o od chwili przejścia ucznia z placówki do autobusu, do chwili wyjścia ucznia z autobusu na ul. Dworcowej. 6. Opiekę nad uczniami dowiezionymi do szkoły na zajęcia, do czasu rozpoczęcia zajęć przejmuje szkoła. 7. Opieka nad uczniami po odbytych zajęciach, do czasu odjazdu ich autobusu, należy do zadań szkoły. 8. Sposób bezpiecznego dojścia ucznia z autobusu do budynku szkoły przed rozpoczęciem zajęć i z budynku szkoły po zakończeniu zajęć określa dyrektor szkoły. 9. Do autobusu zabierani są wyłącznie uczniowie objęci dowozem i opiekunowie. 10. Autobus zatrzymuje się tylko i wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym. 11. Dyrektor szkoły z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem informuje organizatora przewozów o planowanych zmianach w terminach dowożenia i odwożenia uczniów związanych ze zmianą organizacji nauki w szkole. a) Nauczyciel planujący wycieczkę, która odbywa się w godzinach innych niż podane w planie lekcji danej klasy na dany dzień jest zobowiązany zgłosić ten fakt i przedstawić kartę wycieczki z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. 12. W przypadku wyjątkowo trudnych warunków drogowych zagrażających bezpieczeństwu uczestników dowozu Gmina może odwołać kurs zawiadamiając o powyższym dyrektora szkoły. 13. Niniejszy regulamin jest dostępny w sekretariacie szkoły, na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń w szkole. 14. Kontrolę nad dowozem sprawuje organizator przewozów uczniów do szkół.

2 15. Do reprezentowania ucznia uprawnieni są rodzice ucznia lub opiekunowie prawni oraz szkoła. 16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmują: o podczas trwania dowozu opiekunowie; o w innym czasie organizator przewozów. Rozdział II - Obowiązki przewoźnika Obowiązkiem przewoźnika jest: 1. Terminowe dowiezienie uczniów do szkoły i odwiezienie po zakończonych zajęciach. 2. Dowożenie uczniów autobusami wyłącznie sprawnymi technicznie, posiadającymi aktualne badania techniczne, dostosowanymi do ilości przewożonych dzieci. 3. Posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC oraz NW na wszystkie autobusy służące do przewozu dzieci i młodzieży. 4. W przypadku awarii autobusu zapewnienie pojazdu zastępczego, spełniającego warunki określone w pkt. 2 i 3. Rozdział III - Obowiązki kierowcy autobusu szkolnego w trakcie dowożenia i odwożenia uczniów 1. Kierowca odpowiada za bezpieczeństwo jazdy autobusu szkolnego. 2. Kierowca współpracuje z opiekunem zapewniając dzieciom bezpieczeństwo w czasie jazdy i na postoju. Wspólnie z opiekunem stosuje środki wychowawcze wyłącznie w zakresie mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w sposób, który nie narusza ich godności osobistej. W przypadkach szczególnych powiadamia dyrektora danej szkoły o zaistniałym zdarzeniu. 3. W przypadku awarii lub wypadku Kierowca zobowiązany jest podejmować wspólnie z opiekunem działania zmierzające w pierwszej kolejności do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom. Rozdział IV - Obowiązki opiekuna dzieci 1. Opiekun dzieci do i ze szkoły posiada aktualne zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, ponadto posiada aktualne szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym prowadzone przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. 2. Opiekun dzieci ponosi odpowiedzialność za przewożonych uczniów: o od chwili wejścia ucznia do autobusu, który przywozi ucznia na zajęcia do szkoły (z wyznaczonego miejsca na ul. Dworcowej), do chwili wejścia ucznia do szkoły, o od chwili przejścia ucznia z placówki przy ul. Tunkla 147a do autobusu, do chwili wyjścia ucznia z autobusu na ul. Dworcowej. 3. Ponadto opiekun dzieci ponosi odpowiedzialność za przewożone dzieci, które nie ukończyły siódmego roku życia:od chwili wejścia ucznia do autobusu (który dowiezie ucznia na zajęcia szkolne) z przystanku jaki jest przypisany danemu uczniowi, do chwili dojazdu do szkoły na zajęcia i odebrania ucznia po wyjściu z autobusu przez wyznaczonego w tym celu nauczyciela lub innego pracownika danej szkoły,

3 o od chwili wejścia ucznia do autobusu (który odwiezie ucznia po odbytych zajęciach na wyznaczone miejsce), do chwili wyjścia ucznia z autobusu i odebrania ucznia przez rodzica / opiekuna prawnego lub osobę upoważnioną. 4. W przypadku braku osoby, która miała odebrać dziecko, zgodnie z oświadczeniem, opiekun: a) zabiera dziecko z powrotem do szkoły i przekazuje pod opiekę świetlicy, b) niezwłocznie kontaktuje się telefonicznie z rodzicami dziecka, ustala przyczynę nieodebrania go i godzinę odebrania go ze świetlicy szkolnej we własnym zakresie, bądź ustala z rodzicami godzinę ponownego dowiezienia dziecka na wyznaczone miejsce na ul. Dworcowej zgodnie z harmonogramem wyjazdów autobusu szkolnego, c) w przypadku ostatniego kursu autobusu kontaktuje się telefonicznie z rodzicami i po nieudanych próbach kontaktu telefonicznego powiadamia policję o zaistniałym zdarzeniu. 5. Opiekun dzieci w autobusie szkolnym jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie. 6. Opiekun dzieci zajmuje miejsce bezpośrednio przy drzwiach autobusu. 7. Opiekun przy wsiadaniu uczniów do autobusu stoi na zewnątrz pojazdu, dozoruje wkładanie plecaków do bagażnika, wsiada jako ostatni. Przy wysiadaniu dzieci, wychodzi na zewnątrz pierwszy, zbiera całą grupę i nadzoruje odbiór plecaków i przejście do budynku szkolnego. 8. Opiekun po wejściu uczniów do autobusu sprawdza, czy uczniowie zajęli miejsca siedzące. W trakcie przejazdu na bieżąco kontroluje stan ładu i bezpieczeństwa w pojeździe. 9. Opiekun dzieci podejmuje decyzje co do dalszego postępowania w przypadku awarii autobusu lub wypadku. Zobowiązany jest podejmować wspólnie z kierowcą działania zmierzające w pierwszej kolejności do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, a następnie do zminimalizowania strat materialnych i poinformowania o zdarzeniu organ prowadzący placówki oświatowe. 10. Opiekun współpracuje z dyrektorem szkoły, nauczycielami oraz wychowawcami w zakresie prawidłowej organizacji dowozów, zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, poprawy ich zachowania oraz wyeliminowania opuszczania szkoły w czasie zajęć bez zgody nauczyciela. Stosuje środki wychowawcze wyłącznie w niezbędnym zakresie w sposób, który nie narusza ich godności osobistej. Rozdział V - Obowiązki uczniów 1. Uczniowie punktualnie przybywają na wyznaczone miejsce o wskazanej godzinie autobus nie będzie czekał na spóźnionych! Spóźnione dziecko musi skontaktować się z rodzicami i ci zapewniają mu transport do placówki. 2. Uczniowie oczekujący na autobus szkolny zachowują się w sposób rozważny, nie zagrażający bezpieczeństwu, spokojny z zachowaniem wszystkich norm bezpiecznego zachowania. 3. Gdy autobus podjeżdża na wyznaczone miejsce, uczniowie spokojnie ustawiają się w kolejce w bezpiecznej odległości od autobusu i zdejmują plecaki. 4. Gdy autobus stanie i kierowca otworzy bagażniki, dzieci wkładają po kolei plecaki i wsiadają do autobusu pojedynczo z zachowaniem zasad kultury i uprzejmości. 5. Podczas jazdy autobusem wszyscy uczniowie zajmują miejsca siedzące. 6. Uczniom podczas jazdy nie wolno:

4 o wsiadać i wysiadać z autobusu; o niszczyć siedzeń; o stawać na schodkach i chodzić po autobusie; o zdejmować, zasłaniać i niszczyć oznaczeń wskazujących, że jest to autobus szkolny; o zachowywać się w sposób hałaśliwy bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa jadących w nim osób; o zaśmiecać pojazdu; o rzucać przedmiotami. 7. Każdy uczeń ma obowiązek dostarczyć wychowawcy zgodę rodziców na dowóz/odwożenie autobusem szkolnym lub samodzielny dojazd i powrót lub samodzielny powrót z miejsca dowozu autobusem do domu lub dowożenie do/ze szkoły przez rodziców. Wychowawca sporządza listę zbiorczą dzieci dowożonych/odwożonych w odpowiednich dniach i godzinach, i przekazuje dyrektorowi szkoły, a ten opiekunom dzieci w autobusie. 8. Po dotarciu autobusem do szkoły uczniowie spokojnie wychodzą, zabierają plecaki i przechodzą do budynku pod nadzorem opiekuna. 9. Uczniowie zapisani do świetlicy przebierają się, zostawiają rzeczy w szafce, niezwłocznie udają się do świetlicy i pozostają pod opieką nauczyciela świetlicy do rozpoczęcia zajęć lub po ich zakończeniu. 10. Uczniowie wracający do domu autobusem szkolnym po zakończeniu zajęć ubierają się, schodzą niezwłocznie na parter i czekają na opiekuna, który przeprowadza ich do autobusu. a) W I półroczu nauczyciel kończący zajęcia w klasie pierwszej odprowadza dzieci zapisane do świetlicy, w tym czasie inne dzieci ubierają się i te które wracają autobusem szkolnym ww. nauczyciel gromadzi na parterze i przekazuje pod opiekę opiekunowi dzieci. Pozostałe dzieci zabierają ze szkoły rodzice lub osoby upoważnione zgodnie z oświadczeniem. b) Procedura opisana w pkt. a dotyczy również dzieci klas II i III tylko we wrześniu. 11. Uczniowie dowożeni autobusem szkolnym mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych w niniejszym regulaminie oraz poleceń opiekuna. Rozdział VI - Obowiązki rodziców lub opiekunów prawnych dowożonych i odwożonych dzieci 1. Rodzice odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci dochodzących do miejsca zbiórki oraz powracających do domu po dowiezieniu przez organizatora przewozów do wyznaczonego miejsca. 2. W celu zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa podczas dojścia do wyznaczonego miejsca i powrotu, rodzice przyprowadzają dziecko na to miejsce i odbierają o wyznaczonej godzinie (tj. ok. 15 min po zakończonych w szkole zajęciach lub 5 min po przerwie obiadowej: odpowiednio: 11.45, 12.45, 13.50, 14.45, 15.40, 16.30). 3. Dopuszcza się odbiór dziecka przez inną osobę, ale tylko za pisemnym upoważnieniem dostarczonym wychowawcy dzieci na początku roku szkolnego lub w innym terminie, od którego dana osoba będzie odbierała dziecko. 4. Rodzice oczekują razem z dzieckiem do chwili przyjazdu autobusu i przekazują odpowiedzialność za dziecko opiekunowi z chwilą wejścia dziecka do pojazdu. 5. W przypadku nieodebrania dziecka, zgodnie z oświadczeniem złożonym na początku roku

5 szkolnego, opiekun skontaktuje się telefonicznie z rodzicami dziecka, by ustalić przyczynę nieobecności i godzinę jego odbioru. Jeśli dziecko nie zostanie odebrane tuż po przyjeździe autobusu, opiekun postępuje zgodnie z zasadami zapisanymi w punkcie 4 rodziału IV regulaminu. 6. Za uszkodzenie wyposażenia w autobusie odpowiedzialność ponoszą rodzice uczniów i zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy. Rozdział VII - Ustalenia końcowe Niniejszy Regulamin został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 20 im. Marii Konopnickiej w Rudzie Śląskiej, Radę Rodziców oraz Przewoźnika realizującego zadanie.

REGULAMIN WYCIECZEK I WYJŚĆ SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 78 WE WROCŁAWIU

REGULAMIN WYCIECZEK I WYJŚĆ SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 78 WE WROCŁAWIU REGULAMIN WYCIECZEK I WYJŚĆ SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 78 WE WROCŁAWIU Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie MENiS z dn. 8 listopada 2001 w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I WYJAZDÓW SZKOLNYCH. w Gimnazjum Nr 3 w Grodzisku Mazowieckim im. Leonida Teligi

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I WYJAZDÓW SZKOLNYCH. w Gimnazjum Nr 3 w Grodzisku Mazowieckim im. Leonida Teligi REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I WYJAZDÓW SZKOLNYCH w Gimnazjum Nr 3 w Grodzisku Mazowieckim im. Leonida Teligi Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK I WYJAZDÓW

REGULAMIN WYCIECZEK I WYJAZDÓW REGULAMIN WYCIECZEK I WYJAZDÓW w Liceum Ogólnokształcącym z Litewskim Językiem Nauczania im. 11 Marca w Puńsku 1. ZASADY OGÓLNE 1. Wycieczki i inne formy turystki są integralną formą działalności wychowawczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 118 W WARSZAWIE

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 118 W WARSZAWIE REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 118 W WARSZAWIE Podstawa prawna 1. Ustawa o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 r. (Dz.U. Nr 25, poz. 113 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Procedury zachowania bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 80 w Gdańsku

Procedury zachowania bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 80 w Gdańsku Procedury zachowania bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 80 w Gdańsku I. Akty prawne normujące zasady bezpieczeństwa : Akty Prawne Zewnętrzne: o Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

Poradnik dotyczący organizacji wyjazdu zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży w woj. podlaskim.

Poradnik dotyczący organizacji wyjazdu zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży w woj. podlaskim. KURATORIUM OŚWIATY w Białymstoku SO.554.6.3.2013r Poradnik dotyczący organizacji wyjazdu zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży w woj. podlaskim. Białystok - 2013 SPIS TREŚCI: Wstęp s. 3 I. Porady dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO w Zespole Szkół Miejskich nr 2w Kędzierzynie - Koźlu

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO w Zespole Szkół Miejskich nr 2w Kędzierzynie - Koźlu REGULAMIN FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO w Zespole Szkół Miejskich nr 2w Kędzierzynie - Koźlu Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 1 Rozdział 2. Konta w dzienniku elektronicznym...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr2 w Gdańsku

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr2 w Gdańsku 1 REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr2 w Gdańsku Podstawą opracowania regulaminu są następujące akty prawne: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ROZDZIAŁ I

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ROZDZIAŁ I STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ustalony na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106,

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 16 W KOSZALINIE

STATUT PRZEDSZKOLA NR 16 W KOSZALINIE STATUT PRZEDSZKOLA NR 16 W KOSZALINIE STATUT PRZEDSZKOLA NR 16 W KOSZALINIE Spis treści Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Rozdział II Ogólne informacje o przedszkolu Rozdział III Cele i zadania przedszkola

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPIEKI NAD DZIEDMI UCZĘSZCZAJĄCYMI DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO BAJKOWA KRAINA W SŁAWOBORZU

REGULAMIN OPIEKI NAD DZIEDMI UCZĘSZCZAJĄCYMI DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO BAJKOWA KRAINA W SŁAWOBORZU REGULAMIN OPIEKI NAD DZIEDMI UCZĘSZCZAJĄCYMI DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO BAJKOWA KRAINA W SŁAWOBORZU Wprowadzenie regulaminu opieki nad dziećmi w Punkcie Przedszkolnym Bajkowa Kraina w Sławoborzu, zwanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W GIMNAZJUM NR 1 w WĄBRZEŹNIE ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE...

Załącznik nr 1. ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W GIMNAZJUM NR 1 w WĄBRZEŹNIE ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... Załącznik nr 1 Spis treści ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W GIMNAZJUM NR 1 w WĄBRZEŹNIE ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I STOSOWANIA KONTA...

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia elektronicznej dokumentacji przebiegu nauczania

Zasady prowadzenia elektronicznej dokumentacji przebiegu nauczania Zasady prowadzenia elektronicznej dokumentacji przebiegu nauczania Omówienie zasad i obowiązków wynikających z korzystania z systemu dziennika elektronicznego Vulcan Rok szkolny 2013/2014 Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 2. KONTA W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM... 4 ROZDZIAŁ 3. PRZEKAZYWANIE INFORMACJI W DZIENNIKU

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 2. KONTA W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM... 4 ROZDZIAŁ 3. PRZEKAZYWANIE INFORMACJI W DZIENNIKU ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO w Szkole Podstawowej Nr 118 Im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie Warszawa, 2013 Spis treści ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 2. KONTA W DZIENNIKU

Bardziej szczegółowo

II. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi. VI. Informacje i zalecenia dla zdających egzamin maturalny z informatyki

II. Postępowanie z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi. VI. Informacje i zalecenia dla zdających egzamin maturalny z informatyki Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego w Liceum Ogólnokształcącym w Piasecznie Rok szkolny 2014/2015 Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego dla Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Skawinie w

Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego dla Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Skawinie w Wewnątrzszkolna Instrukcja Przygotowania i Organizacji Egzaminu Maturalnego dla Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie w Skawinie w 2015 roku. 1 I. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA Z NIEJAWNYMI

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta w dniu:.. 2015 r. w Gnojnie pomiędzy: Zwanym dalej Zamawiającym a

UMOWA NR. zawarta w dniu:.. 2015 r. w Gnojnie pomiędzy: Zwanym dalej Zamawiającym a Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. zawarta w dniu:.. 2015 r. w Gnojnie pomiędzy: Zwanym dalej Zamawiającym a wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego/ do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej pod

Bardziej szczegółowo

I. Instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi

I. Instrukcja postępowania z niejawnymi materiałami egzaminacyjnymi Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/ 2015 w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie UWAGA! Instrukcja wewnątrzszkolna

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie

Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie (Załącznik nr 9 do Statutu Szkoły) Lublin 2012 1. Postanowienia ogólne 1. Praktyka zawodowa jest jedną z form przygotowania zawodowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Poznaniu

Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Poznaniu Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Poznaniu Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY I. ORGANIZACJA DNIA SZKOLNEGO

REGULAMIN SZKOŁY I. ORGANIZACJA DNIA SZKOLNEGO REGULAMIN SZKOŁY Główne cele niniejszego Regulaminu: zapewnienie uczniom bezpiecznego pobytu w szkole, zapewnienie porządku i dyscypliny na terenie szkoły, wyeliminowanie wszelkich przejawów przemocy fizycznej

Bardziej szczegółowo

projekt umowy na przewóz dzieci niepełnosprawnych poruszających się samodzielnie i na wózku lub przy balkoniku na trasie Kobyłka - Warszawa

projekt umowy na przewóz dzieci niepełnosprawnych poruszających się samodzielnie i na wózku lub przy balkoniku na trasie Kobyłka - Warszawa projekt umowy na przewóz dzieci niepełnosprawnych poruszających się samodzielnie i na wózku lub przy balkoniku na trasie Kobyłka - Warszawa Umowa została zawarta w dniu w Kobyłce, pomiędzy: Miastem Kobyłka,

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO SZCZECIN, UL. KU SŁONCU 124

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO SZCZECIN, UL. KU SŁONCU 124 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO SZCZECIN, UL. KU SŁONCU 124 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO w LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH

REGULAMIN ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH REGULAMIN ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH 1. WSTĘP 1. Niniejszy regulamin został opracowany przez rady pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Krasocinie, Publicznego Gimnazjum w Krasocinie i Samorządowego

Bardziej szczegółowo

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie Strona 1 z 61 STATUT Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie Statut pozytywnie zaopiniowała Rada Pedagogiczna w dniu 12.12.2013r. Strona 2 z 61 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 113 im. ADAMA RAPACKIEGO

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 113 im. ADAMA RAPACKIEGO STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 113 im. ADAMA RAPACKIEGO 1 NAZWA I STATUS SZKOŁY 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Szkoła Podstawowa Nr 113 im. Adama Rapackiego ma swoją siedzibę w budynku przy ulicy

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu Opracowali nauczyciele: Anna Słowińska i Monika Włodek, informatyk Jarosław Orczykowski pod kierunkiem dyrektora szkoły Anety Nowak 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Statut. Szkoły Podstawowej Nr 47. im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku. Statut przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 19.01.2010r.

Statut. Szkoły Podstawowej Nr 47. im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku. Statut przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 19.01.2010r. Statut Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku Statut przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 19.02010r. Statut Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA, ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO w ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w OPOCZNIE w roku szkolnym 2014/2015 Instrukcja została opracowana na podstawie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA I KORZYSTANIA Z DZIENNIKA

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA I KORZYSTANIA Z DZIENNIKA REGULAMIN FUNKCJONOWANIA I KORZYSTANIA Z DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO W ZESPOLE SZKOLNO-GIMNAZJALNYM W WIĄZOWNIE ROZDZIAŁ I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego

Bardziej szczegółowo