OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Biznesu Delux

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Biznesu Delux"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Biznesu Delux POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakres ochrony ubezpieczeniowej 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych warunków ubezpieczenia Dla Biznesu Delux, zwanych dalej OWU, AGA International SA Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, zwany dalej Ubezpieczycielem, udziela ochrony ubezpieczeniowej osobom fizycznym w zakresie: 1) ubezpieczenia kosztów leczenia; 2) 24-godzinnej pomocy assistance gdziekolwiek zaplanujesz wakacje; 3) ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków; 4) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody na osobie; 5) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody na rzeczy; 6) ubezpieczenia bagażu podróżnego; 7) ubezpieczenia sprzętu służbowego; 8) ubezpieczenie kosztów podróży pracownika zastępczego; 9) ubezpieczenie wcześniejszego powrotu z wyjazdu służbowego; 10) ubezpieczenia amatorskiego uprawiania sportów (bez sportów wysokiego ryzyka i narciarstwa). 2. Ubezpieczającymi w ramach niniejszych OWU mogą być osoby fizyczne zdolne do czynności prawnych mające miejsce zamieszkania lub zameldowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mające swoją siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które za pośrednictwem strony internetowej lub zawarły z Ubezpieczycielem umowę ubezpieczenia Dla Biznesu Delux. 3. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest na okres zadeklarowany w formularzu wypełnianym podczas zakupu ubezpieczenia na stronie lub Składka opłacana jest z góry, przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej, w chwili zakupu ubezpieczenia na stronie internetowej lub Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia podanego w polisie, nie wcześniej jednak niż po dwudziestu czterech godzinach od chwili zawarcia umowy ubezpieczenia i nie wcześniej niż po dwudziestu czterech godzinach od chwili opłacenia składki. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela kończy się o północy, w dniu określonym w polisie jako koniec ochrony ubezpieczeniowej. 4. Ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania lub zameldowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia nie ukończyły 65. roku życia. 5. Usługi wymienione w niniejszych OWU są świadczone za pośrednictwem Centrum Operacyjnego Mondial Assistance Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50B, Warszawa, nr telefonu lub , fax , zwanego dalej Centrum Operacyjnym. 2 Zakres terytorialny ochrony 1. Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana w określonej w umowie ubezpieczenia strefie geograficznej. W zależności od terytorium geograficznego rozróżniamy następujące strefy geograficzne: 1) strefa A terytoria wszystkich państw europejskich oraz wszystkich państw położonych w basenie Morza Śródziemnego wraz z Wyspami Kanaryjskimi, z wyłączeniem terytorium kraju zamieszkania Ubezpieczonego i Rzeczypospolitej Polskiej; 2) strefa B terytoria wszystkich państw świata, z wyłączeniem terytorium kraju zamieszkania Ubezpieczonego i Rzeczypospolitej Polskiej; 3) strefa C terytoria wszystkich państw świata, z wyłączeniem terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, kraju zamieszkania Ubezpieczonego i Rzeczypospolitej Polskiej; 3 Definicje 1. Przez użyte w niniejszych OWU określenia należy rozumieć: 1) agent turystyczny przedsiębiorca, którego działalność polega na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki, posiadających ważne zezwolenie na prowadzenie działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub na rzecz innych usługodawców posiadających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 2) akty terroru nielegalne akcje przy użyciu przemocy, organizowane z pobudek ideologicznych lub politycznych, indywidualne lub grupowe, skierowane przeciwko osobom lub obiektom w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności i dezorganizacji życia publicznego oraz skierowane przeciw społeczeństwu z zamiarem jego zastraszenia dla osiągnięcia celów politycznych lub społecznych, takich jak np. uwolnienie osób odbywających karę więzienia; 3) aktywne uczestnictwo w działaniach wojennych lub aktach terroru udział Ubezpieczonego w wydarzeniach zaistniałych na terenach objętych działaniami wojennymi lub aktami terroru, w charakterze strony konfliktu, lub działalność Ubezpieczonego polegająca na dostarczaniu, przewożeniu systemów, wyposażenia, urządzeń, pojazdów, broni i innych materiałów wykorzystywanych podczas działań wojennych lub aktów terroru; 4) amatorskie uprawianie sportu aktywność sportowa Ubezpieczonego, której celem jest odpoczynek i rozrywka, z zastrzeżeniem pkt 5 niniejszego paragrafu; 5) amatorskie uprawianie sportów wysokiego ryzyka amatorskie uprawianie następujących sportów: motorowych lub motorowodnych, powietrznych, speleologii, wspinaczki górskiej bądź skałkowej, przy użyciu sprzętu zabezpieczającego lub asekuracyjnego lub wymagającej użycia takiego sprzętu, raftingu i wszystkich jego odmian, nurkowania przy użyciu specjalistycznego sprzętu, kitesurfingu, heliskiingu, heliboardingu, skoków na gumowej linie, a także uczestniczenie w wyprawach survivalowych lub wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi czy przyrodniczymi, typu pustynia, wysokie góry (powyżej m n.p.m.), busz, bieguny, dżungla i tereny lodowcowe lub śnieżne wymagające użycia sprzętu zabezpieczającego lub asekuracyjnego; 6) bierne uczestnictwo w działaniach wojennych lub aktach terroru świadomy przyjazd Ubezpieczonego na tereny objęte działaniami wojennymi oraz aktami terroru w celu wykonywania obowiązków służbowych, z zastrzeżeniem pkt 3 niniejszego paragrafu; 7) bilet imienny dokument wydany przez przewoźnika lub w jego imieniu, będący potwierdzeniem dokonania rezerwacji biletu lotniczego/autokarowego/promowego/ kolejowego bądź imienny dokument bezpośrednio uprawniający do skorzystania z przewozu/przelotu/przepływu, jednoznacznie wskazujący osobę uprawnioną do skorzystania z przewozu samolotem, autokarem, promem lub koleją; 8) bilet lotniczy oznacza zapis w systemie rezerwacyjnym przewoźnika lotniczego opisujący wszystkie szczegóły zawartej umowy przewozu na jednym segmencie. Oznacza to w szczególności, iż jedna rezerwacja może składać się z więcej, niż jednego biletu. Zawsze, gdy mowa jest o bilecie, należy to rozumieć jako bilet elektroniczny niebędący drukiem. Uprawnia on pasażera do podróży na trasie wskazanej na bilecie; 9) bliska osoba osoby, które wspólnie z Ubezpieczonym zarezerwowały podróż (lecz nie więcej niż 20 osób) i ubezpieczyły się u tego samego Ubezpieczyciela oraz osoby sprawujące opiekę nad niepodróżującymi wspólnie z Ubezpieczonym jego małoletnimi lub wymagającymi opieki najbliższymi krewnymi; 10) Centrum Operacyjne Mondial Assistance Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 50B, zajmująca się w imieniu Ubezpieczyciela organizacją usług, których zakres zawarty jest w niniejszych OWU; 11) choroba reakcja organizmu na działanie czynnika chorobotwórczego lub w wyniku nieszczęśliwego wypadku prowadząca do zaburzeń czynnościowych, zmian organicznych w tkankach, narządach, układach lub w całym ustroju; 12) choroba przewlekła zdiagnozowany przed zawarciem umowy ubezpieczenia stan chorobowy, charakteryzujący się powolnym rozwojem oraz długookresowym przebiegiem, choroby stale lub okresowo leczone ambulatoryjnie lub będące przyczyną hospitalizacji w okresie 12 miesięcy przed zawarciem umowy ubezpieczenia; 13) choroba psychiczna choroba zakwalifikowana w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD 10) jako zaburzenie psychiczne lub zaburzenie zachowania (F00 F99); 14) członek rodziny małżonek, dzieci, rodzice, teściowie, rodzeństwo, dziadkowie i wnuki, osoby przysposobione; za członka rodziny uznaje się także osoby pozostające w konkubinacie, przez który rozumie się wolny związek dwóch osób pełnoletnich pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym; 15) dokument ubezpieczenia polisa lub inny dokument, potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia i zakres udzielanej przez Ubezpieczyciela ochrony; 16) działanie pod wpływem alkoholu działanie w stanie, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do: a) stężenia we krwi powyżej 0,2 alkoholu lub b) obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,1 mg alkoholu w 1 dm 3 ; 17) działanie siły wyższej zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia (co obejmuje również nikłe prawdopodobieństwo jego zajścia w danej sytuacji) i niemożliwe do zapobieżenia przy dołożeniu należytej staranności; 18) dziecko osoba, która w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia nie ukończyła 20. roku życia; 19) franszyza redukcyjna przyjęta umownie kwota, oznaczająca, że każde odszkodowanie (świadczenie) pomniejsza się o tę kwotę, nie więcej jednak niż wynosi wartość odszkodowania (świadczenia); 20) huragan działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niż 24,5 m/s, według danych podanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej; pojedyncze szkody uważa się za spowodowane przez huragan wówczas, gdy w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono działanie huraganu; 21) karta płatnicza międzynarodowa lub krajowa karta kredytowa, obciążeniowa lub debetowa wydawana przez bank lub inny uprawniony do tego podmiot; 22) katastrofa naturalna zdarzenie związane z działaniem sił natury, powodujące drastyczne zmiany środowiska i wywołane przez czynniki naturalne, takie jak: wstrząsy sejsmiczne, wybuchy wulkanów, pożary, susze, powodzie, huragany, fale tsunami, zjawiska lodowe na rzekach, morzach, jeziorach i innych zbiornikach wodnych, długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi, masowe występowanie szkodników, chorób roślin i zwierząt; 1

2 23) klauzula nieoczekiwanej wojny lub aktu terroru postanowienie umowne, wskazujące że Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody wskazane w 8 ust. 1 pkt 6 niniejszych OWU oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków poniesione na skutek działań wojennych lub aktów terroru, do których doszło w trakcie pobytu Ubezpieczonego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju zamieszkania, nie dłużej niż siedem dni, licząc od daty zajścia aktu terroru lub daty nagłego wybuchu wojny, i nie dłużej niż okres ubezpieczenia, działające z wyłączeniem następujących państw: Islamska Republika Afganistanu, Królestwo Arabii Saudyjskiej, Ludowa Republika Bangladeszu, Republika Burundi, Gruzja, Republika Iraku, Jordańskie Królestwo Haszymidzkie, Republika Kolumbii, Republika Liberii, Islamska Republika Pakistanu, Republika Rwandy, Syryjska Republika Arabska; 24) koszty leczenia wydatki poniesione poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju zamieszkania Ubezpieczonego na zorganizowanie usług medycznych, leczenie ambulatoryjne, szpitalne, stomatologiczne oraz leki i środki opatrunkowe niezbędne, aby przywrócić Ubezpieczonemu stan zdrowia umożliwiający powrót lub transport na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego; 25) kradzież z włamaniem dokonanie lub usiłowanie dokonania zaboru mienia z pomieszczenia po uprzednim usunięciu siłą zabezpieczenia lub otwarciu wejścia, przy użyciu narzędzi albo podrobionego lub dopasowanego klucza bądź klucza oryginalnego, w którego posiadanie sprawca wszedł wskutek włamania do innego pomieszczenia lub w wyniku rabunku; 26) kraj rezydencji kraj, który stanowi dla Ubezpieczonego miejsce, stałego albo czasowego pobytu nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 3 miesiące; 27) kraj zamieszkania Ubezpieczonego kraj, w którym Ubezpieczony zamieszkuje nieprzerwanie przez okres co najmniej jednego roku i w którym koncentruje się jego życie osobiste i zawodowe; krajem zamieszkania nie jest kraj, w którym dana osoba przebywa w celu kształcenia się lub do którego jest oddelegowana do pracy; za przerwę w zamieszkiwaniu na terenie kraju nie uznaje się krótkoterminowego wyjazdu (trwającego nie dłużej niż 21 dni) w celach turystycznych lub w celu odwiedzin u członków rodziny lub znajomych; 28) lekarz uprawniony lekarz wskazany przez Ubezpieczyciela i upoważniony do występowania wobec placówek medycznych z wnioskiem o udostępnienie dokumentacji medycznej Ubezpieczonego, jak również do przeprowadzania ekspertyz lekarskich; 29) miejsce zamieszkania adres posesji, budynku lub lokalu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego, stanowiący miejsce zamieszkania Ubezpieczonego, wskazany przez Ubezpieczonego; 30) nagłe zachorowanie stan chorobowy powstały w sposób nagły, zagrażający zdrowiu lub życiu Ubezpieczonego, wymagający natychmiastowej pomocy lekarskiej; 31) NBP Narodowy Bank Polski; 32) nieszczęśliwy wypadek gwałtowne i przypadkowe zdarzenie, które jednocześnie spełnia wszystkie poniższe kryteria: a) jest niezależne od woli i stanu zdrowia Ubezpieczonego; b) jest wywołane przyczyną zewnętrzną o charakterze losowym, która była bezpośrednią i wyłączną przyczyną wystąpienia zdarzenia; c) nastąpiło w okresie ograniczonym datami rozpoczęcia i wygaśnięcia odpowiedzialności Ubezpieczyciela w odniesieniu do Ubezpieczonego; d) było bezpośrednią i wyłączną przyczyną wystąpienia zdarzenia objętego odpowiedzialnością Ubezpieczyciela; e) skutki zdarzenia pozostają w bezpośrednim związku, adekwatnym do przyczyny zewnętrznej, która wywołała zdarzenie i w następstwie którego Ubezpieczony doznał uszkodzenia ciała lub zmarł; 33) ogień działanie ognia, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i mógł rozprzestrzeniać się o własnej sile; 34) okres ubezpieczenia okres wskazany na wniosek Ubezpieczającego w dokumencie ubezpieczenia, w czasie którego Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej; 35) opłata składki ubezpieczeniowej za dokonanie opłaty składki ubezpieczeniowej uważa się przekazanie należnej kwoty składki w formie: a) przelewu bankowego on-line na właściwy rachunek bankowy Ubezpieczyciela; b) płatności za pomocą karty płatniczej na właściwy rachunek bankowy Ubezpieczyciela; 36) organizator turystyki przedsiębiorca organizujący zagraniczną podroż turystyczną, zarejestrowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; 37) osoba wyznaczona do opieki nad dzieckiem (dziećmi) Ubezpieczonego osoba wskazana pisemnie przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego do opieki nad dzieckiem/ dziećmi Ubezpieczonego na czas jego hospitalizacji; 38) podróż pobyt Ubezpieczonego poza miejscem zamieszkania Ubezpieczonego; 39) podróż służbowa pobyt Ubezpieczonego poza miejscem zamieszkania Ubezpieczonego w celach zawodowych, na pisemne polecenie pracodawcy; 40) pośrednik turystyczny przedsiębiorca, którego działalność polega na wykonywaniu na zlecenie klienta czynności faktycznych i prawnych, związanych z zawieraniem umów o świadczenie usług turystycznych; 41) poważne zdarzenie losowe zdarzenie zewnętrzne, nieprzewidywalne, którego nie można powstrzymać i zachodzące niezależnie od woli Ubezpieczonego; za poważne zdarzenie losowe uważa się między innymi: włamanie do mieszkania, pożar, zalanie mieszkania, huragan; 42) powódź zalanie terenów w następstwie podniesienia się poziomu wody w korytach wód płynących lub stojących; 43) pracodawca zakład pracy w którym Ubezpieczony zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę; 44) pracownik zastępczy osoba wydelegowana przez pracodawcę Ubezpieczonego, w celu wykonania czynności zawodowych w zastępstwie Ubezpieczonego; 45) przewoźnik zawodowy przedsiębiorstwo posiadające wszelkie zezwolenia i koncesje umożliwiające odpłatny przewóz osób takimi środkami transportu, jak samolot, pociąg, autobus, itp.; 46) przyczyna zewnętrzna zdarzenie, pochodzące spoza organizmu Ubezpieczonego, które było wyłącznym czynnikiem doprowadzającym do wystąpienia u Ubezpieczonego obrażeń ciała, polegające na oddziaływaniu na ciało Ubezpieczonego: a) energii kinetycznej czynników mechanicznych powodujących obrażenia w postaci urazów, uderzeń, czynników grawitacyjnych powodujących upadki, b) energii termicznej, elektrycznej powodujących obrażenia w postaci oparzeń; c) czynników chemicznych powodujących obrażenia w postaci oparzeń i zatruć; d) czynników akustycznych powodujących obrażenia w postaci urazów akustycznych; Jednocześnie zastrzega się, iż stres i przeżycia Ubezpieczonego nie są przyczyną zewnętrzną według OWU; 47) rabunek zabranie cudzego mienia ruchomego w celu przywłaszczenia na skutek użycia przemocy bezpośrednio na osobie posiadającej mienie lub w skutek groźby natychmiastowego użycia takiej przemocy lub doprowadzenia osoby do stanu nieprzytomności lub bezbronności, albo stosowanie ww. środków przemocy bezpośrednio po dokonaniu zaboru mienia w celu utrzymania się w jego posiadaniu; 48) rozbój zabór mienia przy jednoczesnym użyciu lub groźbie natychmiastowego użycia przemocy fizycznej wobec Ubezpieczonego albo doprowadzeniu go do stanu nieprzytomności lub bezbronności; 49) ryzyko elementarne pożar, wybuch, huragan, powódź, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, grad oraz deszcz nawalny; 50) sporty powietrzne za sporty powietrzne uważa się uprawianie szybownictwa, baloniarstwa, spadochroniarstwa, lotniarstwa, paralotniarstwa, motolotniarstwa oraz wszelkiego rodzaju ich odmian, a także uprawianie jakichkolwiek dyscyplin związanych z przemieszczaniem się w przestrzeni powietrznej; 51) sprzęt elektroniczny przenośny sprzęt komputerowy, fotograficzny, kinematograficzny, audio-wideo, przenośne urządzenia łączności, telefony komórkowe oraz przenośne instrumenty muzyczne, z zastrzeżeniem pkt 53; 52) sprzęt służbowy przenośny sprzęt elektroniczny, służący Ubezpieczonemu do wykonywania zadań służbowych podczas podróży służbowej; 53) stacjonarny sprzęt elektroniczny sprzęt elektroniczny zasilany wyłącznie z sieci elektrycznej, którego zasilanie z baterii lub akumulatora nie jest możliwe, tj. odbiorniki telewizyjne, odtwarzacze i nagrywarki video i DVD, zestawy HI-FI, komputery itp., wykorzystywane wyłącznie do użytku domowego; 54) suma ubezpieczenia górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela ustalona odrębnie dla ryzyka objętego umową ubezpieczenia; 55) trwały uszczerbek na zdrowiu trwałe fizyczne uszkodzenie ciała lub utrata zdrowia, które powodują upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy, będące następstwem nieszczęśliwego wypadku; 56) Ubezpieczający osoba fi zyczna lub prawna, także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z którą Ubezpieczyciel zawiera umowę ubezpieczenia i która zobowiązuje się opłacić składkę ubezpieczeniową; 57) Ubezpieczony osoba fizyczna objęta ochroną ubezpieczeniową na podstawie umowy ubezpieczenia Dla Biznesu Delux ; 58) udział własny ubezpieczonego kwota do wysokości której ubezpieczony jest obowiązany samodzielnie pokrywać odpowiednie koszty; 59) Uposażony osoba lub osoby wskazane pisemnie przez Ubezpieczonego, którym przysługuje świadczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego. Ubezpieczony może wskazać Uposażonego zarówno przed zawarciem umowy ubezpieczenia, jak i w każdym czasie jej trwania. Ubezpieczony ma prawo w okresie trwania umowy ubezpieczenia zmienić Uposażonego. Zmiana obowiązuje od dnia następnego po otrzymaniu wniosku przez Ubezpieczyciela. W sytuacji gdy suma wskazań procentowych Uposażonych nie jest równa 100, przyjmuje się, że udziały tych osób w kwocie należnego świadczenia są wyznaczane z zachowaniem wzajemnych proporcji wynikających ze wskazania Ubezpieczonego. Jeżeli Uposażony nie zostanie wskazany na piśmie, stosuje się aktualnie obowiązujące przepisy prawa; 60) wyczynowe lub zawodowe uprawianie sportu regularne lub intensywne treningi, przy jednoczesnym udziale w zawodach lub imprezach czy obozach kondycyjnych i szkoleniowych, również w ramach przynależności do klubów sportowych, związków i organizacji sportowych, niezależnie od faktu, czy czerpany jest dochód z uprawianej dyscypliny sportu; 61) wykonywanie pracy fizycznej wykonywanie działań i czynności w formie zatrudnienia lub zarobkowania, zwiększających ryzyko powstania szkody, ale także działań niewynikających ze stosunku pracy i działań niezarobkowych, np. wolontariat, praktyki zawodowe w warsztacie lub fabryce, hobby, zwiększających ryzyko powstania szkody; za wykonywanie pracy fizycznej rozumie się także działanie z użyciem farb, lakierów, paliw płynnych i rozpuszczalników, gazów technicznych i spalinowych, gorących olejów technicznych lub płynów technicznych; wykonywanie prac w transporcie; wykonywanie prac w transporcie, przy jednoczesnym wykonywaniu czynności związanych z rozładunkiem, przeładunkiem lub załadunkiem towarów; wykonywanie prac w pogotowiu ratunkowym, policji, straży miejskiej i pożarnej, wojsku, przy ochronie lub dozorze (niezależnie od tego, czy osoba wykonująca pracę jest wyposażona w broń, czy nie); wykonywanie prac w: budownictwie (również prac wykończeniowych), gazownictwie, energetyce, hutnictwie, górnictwie, przemyśle ciężkim, tartakach (również przez przedsiębiorców wykonujących osobiście taką działalność), a także wykonywanie następujących zawodów: konwojent, stolarz, rolnik; wykonywanie czynności z użyciem niebezpiecznych narzędzi, takich jak: wiertarki udarowe, piły mechaniczne, młoty pneumatyczne, pilarki i szlifierki mechaniczne, obrabiarki, dźwigi i maszyny robocze, maszyny drogowe; wykonywanie wszelkich prac na wysokościach oraz na jednostkach pływających; 62) zagraniczna podróż turystyczna wszelkiego rodzaju podróże i pobyty składające się z usług turystycznych, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu. Do zagranicznych podróży turystycznych zalicza się również pobyt na polach namiotowych, w wynajętych domach, apartamentach wakacyjnych lub w hotelu; 63) zdarzenie ubezpieczeniowe niezależne od woli Ubezpieczającego i Ubezpieczonego gwałtowne, nieprzewidywalne i zewnętrzne zdarzenie, które wystąpiło w okresie ochrony ubezpieczeniowej, które może powodować stosownie do postanowień niniejszych OWU, jak również obowiązujących przepisów prawa zobowiązanie Ubezpieczyciela do wypłacenia świadczenia. 4 Okres ochrony ubezpieczeniowej i czas trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela 1. Okres ochrony ubezpieczeniowej oznaczony jest w umowie ubezpieczenia. Maksymalny okres ochrony ubezpieczeniowej, na jaki umowa ubezpieczenia może być zawarta, wynosi 270 dni. 2

3 2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela, w zakresie ubezpieczenia kosztów leczenia, 24-godzinnej pomocy assistance gdziekolwiek zaplanujesz wakacje, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia bagażu podróżnego, ubezpieczenia sprzętu służbowego, ubezpieczenie kosztów podróży pracownika zastępczego, ubezpieczenie wcześniejszego powrotu z wyjazdu służbowego, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody na osobie, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody na rzeczy, ubezpieczenia amatorskiego uprawiania sportów (bez sportów wysokiego ryzyka i narciarstwa), rozpoczyna się w terminie wskazanym w umowie ubezpieczenia, jednak nie wcześniej niż po 24 godzinach od chwili opłaty składki i dotyczy tylko zdarzeń ubezpieczeniowych, które wystąpią w okresie ubezpieczenia, wskazanym w umowie, na terytorium państw należących do jednej ze stref geograficznych, która została określona w umowie ubezpieczenia. 3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia anulowania biletu lotniczego rozpoczyna się nie wcześniej niż po 72 godzinach od chwili opłacenia składki i dotyczy zdarzeń ubezpieczeniowych, które wystąpią w okresie pomiędzy rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej a godziną wylotu określoną na bilecie, z zastrzeżeniem 16 ust. 1 i Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia anulowania zarezerwowanego hotelu rozpoczyna się nie wcześniej niż po 72 godzinach od chwili opłacenia składki i dotyczy zdarzeń ubezpieczeniowych, które wystąpią w okresie pomiędzy rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej a momentem rozpoczęcia pobytu w hotelu. 5. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków jest udzielana dodatkowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem że podróż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest częścią podróży zagranicznej i Ubezpieczony przedstawi Ubezpieczycielowi bilety (autokarowe, kolejowe, lotnicze, promowe) dokumentujące podróż lub potwierdzenia rezerwacji noclegów poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, dokument delegacji służbowej lub inne dokumenty wskazujące, iż Ubezpieczony przebywał w podróży zagranicznej, z zastrzeżeniem że ochrona ubezpieczeniowa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej trwa nie dłużej niż 24 godziny przed momentem przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli Ubezpieczony wyjeżdża w podróż zagraniczną oraz 24 godziny po przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej w drodze powrotnej z podróży zagranicznej. 6. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia kosztów leczenia, 24-godzinnej pomocy assistance gdziekolwiek zaplanujesz wakacje, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia sprzętu służbowego, ubezpieczenie kosztów podróży pracownika zastępczego, ubezpieczenie wcześniejszego powrotu z wyjazdu służbowego, ubezpieczenia amatorskiego uprawiania sportów (bez sportów wysokiego ryzyka i narciarstwa) w ramach jednego zdarzenia ubezpieczeniowego, kończy się po wyczerpaniu sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla każdego zdarzenia ubezpieczeniowego. 7. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody na osobie, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody na rzeczy, ubezpieczenia bagażu podróżnego, kończy się po wyczerpaniu sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla wszystkich zdarzeń ubezpieczeniowych. 8. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela kończy się: 1) z dniem wyczerpania sumy ubezpieczenia w zakresie każdego ubezpieczenia; 2) z dniem rozwiązania umowy ubezpieczenia, na mocy porozumienia stron lub wypowiedzenia, z uwzględnieniem zapisów 4 ust. 9 i 10; 3) z dniem przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ubezpieczenia kosztów leczenia, 24-godzinnej pomocy assistance gdziekolwiek zaplanujesz wakacje, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody na osobie, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody na rzeczy, ubezpieczenia bagażu podróżnego, ubezpieczenia amatorskiego uprawiania sportów (bez sportów wysokiego ryzyka i narciarstwa), nie później jednak niż o godzinie ostatniego dnia okresu ubezpieczenia; 4) z dniem przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, nie później jednak niż o godzinie ostatniego dnia okresu ubezpieczenia (z uwzględnieniem zapisów 4 ust. 5); 5) w zakresie ubezpieczenia kosztów anulowania biletu lotniczego, z datą i godziną wylotu określoną w pierwszym segmencie biletu lotniczego; 6) w zakresie ubezpieczenia kosztów anulowania rezerwacji hotelowej, w momencie zameldowania się Ubezpieczonego w hotelu. 9. Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a jeżeli Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni, od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia. Wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia, Ubezpieczający zobowiązany jest przedłożyć dokument ubezpieczenia. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalania Ubezpieczającego z obowiązku opłacenia składki za okres, w którym Ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej. 10. Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w dowolnym terminie przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia (jednak nie później niż na 12 godzin przed godziną 00:00 dnia, w którym rozpoczyna się okres ubezpieczenia), z wyjątkiem umów ubezpieczenia zawierających ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w zagranicznej podróży turystycznej. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalania Ubezpieczającego z obowiązku opłacenia składki za okres, w którym Ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej. 11. Odstąpienie od umowy powinno być dokonane na piśmie, pod rygorem nieważności i wpłynąć do Ubezpieczyciela przed upływem terminu określonego w 4 odpowiednio ust. 9 i 10 OWU. 12. Ubezpieczający obowiązany jest podać do wiadomości Ubezpieczyciela wszystkie znane sobie okoliczności, o które Ubezpieczyciel pytał przed zawarciem umowy. W razie zawarcia przez Ubezpieczyciela umowy ubezpieczenia, mimo braku odpowiedzi na poszczególne pytania, pominięte okoliczności uważa się za nieistotne. 13. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek obowiązki określone w poprzednich ustępach spoczywają zarówno na Ubezpieczającym, jak i na Ubezpieczonym, chyba że Ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek. 14. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które z naruszeniem poprzednich ustępów nie zostały podane do jego wiadomości. Jeżeli do naruszenia poprzednich ustępów doszło z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że wypadek przewidziany umową i jego następstwa są skutkiem okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. 5 Składka ubezpieczeniowa 1. Składkę ubezpieczeniową oblicza się biorąc pod uwagę okres trwania ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczyciela na podstawie taryfy składek Ubezpieczyciela, obowiązujących w dniu zawarcia umowy. Składka jest ustalana w złotych polskich. 2. Składka jest opłacana jednorazowo w złotych polskich (PLN). 3. Nieopłacenie składki w terminie określonym w umowie ubezpieczenia powoduje wygaśnięcie umowy z końcem dnia, w którym przypadał termin płatności tej składki. Opłacenie składki w wysokości mniejszej niż ustalona w umowie ubezpieczenia jest traktowane jak nieopłacenie składki w terminie. Za opłacenie składki w terminie uważa się obciążenie rachunku Ubezpieczającego. 4. Roszczenie o zapłatę składki przysługuje Ubezpieczycielowi wyłącznie przeciw Ubezpieczającemu. 5. Jeżeli Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki, a składka nie została zapłacona w terminie, Ubezpieczyciel może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, zawiadamiając o tym jednocześnie Ubezpieczającego, i żądać zapłaty składki za okres, przez który ponosił odpowiedzialność. 6. W przypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia, Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Za datę odstąpienia od umowy ubezpieczenia uważa się datę otrzymania przez Ubezpieczyciela wniosku o odstąpieniu. Aby ubiegać się o zwrot składki, Ubezpieczający jest zobowiązany zwrócić Ubezpieczycielowi oryginał dokumentu ubezpieczenia oraz złożyć oświadczenie, czy w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela miało miejsce zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową. 7. Wysokość składki podlegającej zwrotowi ustala się proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu ubezpieczenia. Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia następuje na pisemne wezwanie Ubezpieczającego i jest liczony od dnia otrzymania przez Ubezpieczyciela wniosku o zwrot składki. Rozpoczęty miesiąc kalendarzowy, w którym Ubezpieczyciel ponosił odpowiedzialność, uważa się za wykorzystany. 8. Zwrot składki nie przysługuje, jeżeli w okresie ubezpieczenia zaistniało zdarzenie, w związku z którym Ubezpieczyciel wypłacił lub zobowiązany był do wypłaty odszkodowania (spełnienia świadczenia). Wraz z zajściem takiego zdarzenia cała składka staje się należna Ubezpieczycielowi. 6 Roszczenia regresowe 1. Jeżeli nie umówiono się inaczej, z dniem wypłaty świadczenia przez Ubezpieczyciela, roszczenie Ubezpieczającego/Ubezpieczonego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę, przechodzi z mocy prawa na Ubezpieczyciela, do wysokości zapłaconego świadczenia. 2. Jeżeli Ubezpieczający/Ubezpieczony, bez zgody Ubezpieczyciela, zrezygnuje lub zrezygnował z prawa dochodzenia roszczenia od osoby odpowiedzialnej za szkodę lub z prawa do zabezpieczenia roszczenia, Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczenia do wysokości należnego roszczenia. 3. Nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia Ubezpieczającego przeciwko osobom, z którymi Ubezpieczający pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba że sprawca wyrządził szkodę umyślnie. 4. Zasady wynikające z ww. uregulowań stosuje się odpowiednio w razie zawarcia umowy na cudzy rachunek. 5. Na żądanie Ubezpieczyciela, Ubezpieczony zobowiązany jest udzielić pomocy przy dochodzeniu roszczeń od osób trzecich, przekazując informacje i dostarczając dokumenty niezbędne do dochodzenia roszczenia. 7 Wypłata świadczenia 1. W trakcie trwania umowy ubezpieczenia żadna suma ubezpieczenia nie może ulec zmianie. 2. W przypadku kontaktowania się z Centrum Operacyjnym, Ubezpieczony (lub osoba występująca w jego imieniu) jest zawsze zobowiązany do: 1) podania numeru polisy znajdującego się na dokumencie ubezpieczenia oraz dokładnego wyjaśnienia dyżurującemu pracownikowi Centrum Operacyjnego okoliczności, w jakich Ubezpieczony się znajduje i jakiej pomocy potrzebuje; 2) stosowania się do zaleceń Centrum Operacyjnego, udzielania informacji i niezbędnych pełnomocnictw; 3

4 3) umożliwienia Centrum Operacyjnemu dokonania czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania szkody, zasadności i wysokości roszczenia oraz udzielania w tym celu pomocy i wyjaśnień. 3. Wypłata przysługujących świadczeń następuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Świadczenia płatne są w PLN (złotych polskich) i stanowią równowartość kwot w innych walutach, udokumentowanych rachunkami i dowodami ich opłacenia, przeliczonych na złote polskie według średniego kursu NBP, obowiązującego w dniu wydania decyzji o wypłacie świadczenia, w ramach sum ubezpieczenia. 4. Podanie przez Ubezpieczonego nieprawdziwych danych, dotyczących okoliczności lub skutków zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową lub uchylenie się od udzielenia wyjaśnień, powoduje utratę prawa do korzystania z usług bądź odmowę wypłaty świadczenia. 5. W razie śmierci Ubezpieczonego zwrot wcześniej poniesionych przez niego kosztów, związanych ze zdarzeniem objętym odpowiedzialnością Ubezpieczyciela, przysługuje spadkobiercom Ubezpieczonego na podstawie aktu zgonu, udokumentowania poniesionych kosztów i prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. 6. W razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, Ubezpieczający zobowiązany jest użyć dostępnych mu środków, w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów. 7. W razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, Ubezpieczający zobowiązany jest do zabezpieczenia możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę. 8. Wykonanie usług gwarantowanych w niniejszych OWU może być opóźnione na skutek strajków, zamieszek, niepokojów społecznych, zamachów terrorystycznych, wojny domowej czy o zasięgu międzynarodowym, promieniowania radioaktywnego lub jonizującego, zaistnienia zdarzenia losowego lub zadziałania siły wyższej. 9. Jeżeli nie umówiono się inaczej, Ubezpieczyciel jest zobowiązany wypłacić świadczenia przysługujące z tytułu umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od daty otrzymania dokumentów niezbędnych do wypłaty świadczenia. 10. Jeżeli w terminie określonym w ust. 9 niniejszego paragrafu wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, to świadczenie powinno być wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia Ubezpieczyciel powinien wypłacić w terminie przewidzianym w ust. 9 niniejszego paragrafu. 11. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela obejmuje wyłącznie świadczenia wskazane w umowie ubezpieczenia. Rozmiar doznanych krzywd, cierpień i bólu nie jest związany ze świadczeniem Ubezpieczyciela ani nie wpływa na jego wysokość. W żadnym razie nie są one podstawą do zadośćuczynienia ze strony Ubezpieczyciela za doznane krzywdy, ból, cierpienie fizyczne lub moralne, jak również za straty materialne wynikające z utraty lub uszkodzenia rzeczy należących do Ubezpieczonego (nie dotyczy ubezpieczonego bagażu podróżnego i sprzętu sportowego, zgodnie z zakresem odpowiedzialności opisanym w niniejszych OWU). 12. W razie naruszenia, z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego lub osoby występującej w jego imieniu, obowiązków dotyczących powiadomienia o wypadku oraz obowiązków określonych w niniejszych OWU, Ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków wypadku. 8 Przedmiot i zakres ubezpieczenia kosztów leczenia, 24-godzinnej pomocy assistance gdziekolwiek zaplanujesz wakacje, ubezpieczenia amatorskiego uprawiania sportów (bez sportów wysokiego ryzyka i narciarstwa). 1. Przedmiotem ubezpieczenia kosztów leczenia, 24-godzinnej pomocy assistance gdziekolwiek zaplanujesz wakacje, ubezpieczenia amatorskiego uprawiania sportów (bez sportów wysokiego ryzyka i narciarstwa) są następujące koszty poniesione przez Ubezpieczonego w następstwie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku w okresie ubezpieczenia, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju zamieszkania Ubezpieczonego: 1) koszty leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego, w tym: a) pobyt i leczenie w szpitalu; b) badania, zabiegi i operacje zlecone przez lekarza; c) wizyty lekarskie; 2) koszty transportu: a) medycznego do odpowiedniej placówki medycznej; b) między placówkami medycznymi, gdzie udzielano kolejno pomocy ambulatoryjnej; c) do miejsca zakwaterowania po udzieleniu pomocy medycznej, o ile z uwagi na stan zdrowia Ubezpieczonego zlecony został przez lekarza prowadzącego Ubezpieczonego; d) medycznego Ubezpieczonego na teren kraju zamieszkania Ubezpieczonego: a. Ubezpieczyciel organizuje transport medyczny Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego lub do placówki medycznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego i pokrywa koszty tego transportu do kwoty, jaka odpowiada zorganizowaniu przez Ubezpieczyciela takiego transportu na teren Rzeczypospolitej Polskiej. Transport Ubezpieczonego odbywa się dostosowanym do jego stanu zdrowia środkiem transportu. O celowości, terminie, sposobie i możliwości transportu Ubezpieczonego decyduje lekarz Centrum Operacyjnego po konsultacji z lekarzem prowadzącym leczenie za granicą. Jeżeli Ubezpieczony nie wyraża zgody na transport uznany przez lekarzy Centrum Operacyjnego za możliwy, nie podlega on dalszej ochronie ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń wymienionych w ust. 1. niniejszego paragrafu; b. Jeżeli Ubezpieczony zmarł podczas podróży lub pobytu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju jego zamieszkania, Ubezpieczyciel organizuje transport zwłok do miejsca pochówku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego i pokrywa koszty tego transportu do kwoty, jaka odpowiada zorganizowaniu przez Ubezpieczyciela takiego transportu na teren Rzeczypospolitej Polskiej (w tym koszty zakupu trumny przewozowej do równowartości euro). Ubezpieczyciel może zorganizować kremację i transport prochów do miejsca pochówku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego i pokryć koszty tych usług do równowartości kosztów transportu zwłok; 3) koszty zakupu niezbędnych lekarstw oraz środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza; 4) koszty leczenia stomatologicznego; górny limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela za leczenie stomatologiczne wynosi równowartość 250 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia ubezpieczeniowego, a pomoc ogranicza się wyłącznie do udzielenia jej w niezbędnym, natychmiastowym zakresie oraz jednego zdarzenia ubezpieczeniowego; 5) koszty leczenia związane z ciążą, nie później jednak niż do 20. tygodnia ciąży i nie więcej niż euro, a pomoc ogranicza się wyłącznie do udzielenia jej w niezbędnym, natychmiastowym zakresie oraz jednej wizyty lekarskiej; 6) koszty leczenia powstałe na skutek nieoczekiwanej wojny lub aktu terroru jeżeli w trakcie pobytu Ubezpieczonego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju zamieszkania Ubezpieczonego w sposób nagły i nieoczekiwany rozpoczęły się działania wojenne albo doszło do aktu terroru, w następstwie których Ubezpieczony doznał uszczerbku na zdrowiu, zachorował lub zmarł, Ubezpieczyciel organizuje i pokrywa koszty następujących świadczeń: a) jednej wizyty lekarskiej; b) hospitalizacji do równowartości euro; c) transportu medycznego Ubezpieczonego na teren kraju jego zamieszkania do równowartości euro; d) transportu zwłok do miejsca pochówku na terenie kraju zamieszkania Ubezpieczonego do równowartości euro; 7) koszty transportu ubezpieczonych, w ramach tej samej umowy ubezpieczenia, członków rodziny Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub na teren kraju zamieszkania Ubezpieczonego, w razie jego śmierci, w następstwie zdarzenia objętego niniejszymi OWU. Ubezpieczyciel organizuje transport na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub na teren kraju zamieszkania Ubezpieczonego ubezpieczonych w ramach tej samej umowy ubezpieczenia członków jego rodziny towarzyszących mu w podróży lub pobycie (bilet kolejowy, autobusowy lub bilet lotniczy klasy ekonomicznej gdy podróż koleją lub autobusem trwa dłużej niż 12 godzin), pod warunkiem że pierwotnie przewidziany środek transportu nie może być wykorzystany. Ubezpieczyciel pokrywa koszty transportu oraz jego organizacji do kwoty, jaka odpowiada zorganizowaniu przez Ubezpieczyciela takiego transportu na teren Rzeczypospolitej Polskiej; 8) koszty kontynuacji podróży Ubezpieczonego jeżeli stan zdrowia Ubezpieczonego, będącego uczestnikiem zagranicznej podróży turystycznej, uległ poprawie, uznanej przez lekarza Centrum Operacyjnego, Ubezpieczyciel organizuje transport (bilet kolejowy, autobusowy lub bilet lotniczy klasy ekonomicznej gdy podróż koleją lub autobusem trwa dłużej niż 12 godzin) z miejsca zachorowania Ubezpieczonego do następnego planowanego etapu podróży, aby umożliwić Ubezpieczonemu jej kontynuowanie oraz pokrywa koszty tego transportu; 9) pokrycie kosztów pobytu i transportu towarzyszącego Ubezpieczonemu członka rodziny jeżeli Ubezpieczony jest hospitalizowany za granicą, po upływie przewidzianej pierwotnie daty powrotu na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego, i towarzyszą mu ubezpieczeni w ramach tej samej umowy ubezpieczenia członkowie rodziny, Ubezpieczyciel opłaca koszty hotelu dla jednego członka rodziny do czasu możliwego transportu Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego. Koszty takie są refundowane do równowartości 100 euro za 1 dzień, przy czym maksymalnie za siedem dni. Ubezpieczyciel organizuje transport towarzyszącego członka rodziny na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub na teren kraju zamieszkania Ubezpieczonego i pokrywa jego koszt. Koszt transportu jest ograniczony do kwoty, jaka odpowiada zorganizowaniu przez Ubezpieczonego takiego transportu na teren Rzeczypospolitej Polskiej; 10) organizacja i pokrycie kosztów wizyty członka rodziny jeżeli Ubezpieczony jest hospitalizowany za granicą przez okres przekraczający siedem dni i nie towarzyszy mu w podróży żadna osoba pełnoletnia, Ubezpieczyciel organizuje transport i pokrywa jego koszty w obydwie strony (bilet kolejowy, autobusowy lub bilet lotniczy klasy ekonomicznej gdy podróż koleją lub autobusem trwa dłużej niż 12 godzin) dla wskazanego przez Ubezpieczonego członka rodziny. Koszt transportu jest ograniczony do kwoty, jaka odpowiada zorganizowaniu przez Ubezpieczyciela takiego transportu z terenu i na teren Rzeczypospolitej Polskiej. Dla tej osoby Ubezpieczyciel organizuje także pobyt i pokrywa koszty hotelu do równowartości 100 euro za jeden dzień, przy czym maksymalnie za siedem dni; 11) opieka nad nieletnimi dziećmi Ubezpieczonego w przypadku hospitalizacji Ubezpieczonego podróżującego ze swym (swymi) niepełnoletnim (niepełnoletnimi) dzieckiem (dziećmi), któremu (którym) w czasie hospitalizacji Ubezpieczonego nie towarzyszy żadna osoba dorosła, Ubezpieczyciel organizuje transport ubezpieczonego (ubezpieczonych) dziecka (dzieci) bilet kolejowy, autobusowy lub bilet lotniczy klasy ekonomicznej, gdy podróż koleją lub autobusem trwa dłużej niż 12 godzin do jego (ich) miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub na terenie kraju zamieszkania Ubezpieczonego, albo do miejsca zamieszkania osoby, która została wyznaczona przez Ubezpieczonego do opieki nad nim (nimi). Ubezpieczyciel pokrywa koszt transportu i jego organizacji do kwoty, jaka odpowiada zorganizowaniu przez Ubezpieczyciela takiego transportu na teren Rzeczypospolitej Polskiej. Transport dziecka (dzieci) odbywa się pod opieką przedstawiciela Centrum Operacyjnego; 12) organizacja pomocy prawnej i pomocy tłumacza jeżeli Ubezpieczony popadł w konflikt z wymiarem sprawiedliwości poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i kraju zamieszkania, Ubezpieczyciel zorganizuje pomoc prawnika i tłumacza. Pokrycie przez Ubezpieczyciela kosztów tej pomocy jest dokonywane po uprzednim wpłaceniu danej kwoty przez osobę wskazaną przez Ubezpieczonego na rachunek bankowy Ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel 4

5 pośredniczy w przekazaniu honorarium prawnikowi i tłumaczowi. Pomoc ta nie jest udzielana, jeżeli problem prawny Ubezpieczonego jest związany z jego działalnością zawodową, prowadzeniem lub przechowywaniem pojazdu mechanicznego, działalnością przestępczą lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa; 13) pokrycie kosztów poniesionych w związku z opóźnieniem przewoźnika jeżeli dojdzie do udokumentowanego opóźnienia odlotu linii rejsowych, odjazdu pociągu lub autokaru lub wypłynięcia promu w trakcie zagranicznej podróży Ubezpieczonego o co najmniej osiem godzin, Ubezpieczyciel refunduje Ubezpieczonemu na podstawie oryginałów rachunków koszty poniesione na zakup artykułów pierwszej potrzeby (tj. artykułów spożywczych, posiłków, przyborów toaletowych) do równowartości 60 euro. Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są loty czarterowe; 14) pośredniczenie w przekazaniu kaucji jeżeli Ubezpieczony został zatrzymany przez organa ścigania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i kraju zamieszkania i konieczne jest pokrycie kaucji z tytułu zapłaty kosztów postępowania i kar pieniężnych, nałożonych przez wymiar sprawiedliwości, Ubezpieczyciel na życzenie Ubezpieczonego pośredniczy w przekazaniu kwoty kaucji, aby uzyskać zwolnienie Ubezpieczonego z aresztu. Kaucja zostaje wpłacona przez Ubezpieczyciela po uprzednim wpłaceniu danej kwoty przez osobę wskazaną przez Ubezpieczonego, na podany rachunek bankowy Ubezpieczyciela. Pośredniczenie w przekazaniu kwoty kaucji nie nastąpi w przypadku aresztowania Ubezpieczonego na skutek podejrzenia o przemyt, handel środkami odurzającymi, narkotykami lub alkoholem oraz o udział w działaniach o charakterze politycznym i terrorystycznym; 15) pomoc w razie kradzieży, zaginięcia lub uszkodzenia dokumentów wydanych przez instytucje mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej obejmuje następujące sytuacje: a) jeżeli Ubezpieczony podczas podróży padł ofiarą kradzieży kart płatniczych lub czeków wydanych przez bank mający siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Ubezpieczyciel zapewnia pomoc przy zablokowaniu konta osobistego, polegającą na przekazaniu Ubezpieczonemu właściwego numeru telefonu do banku prowadzącego rachunek bankowy Ubezpieczonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub przekazaniu do banku prowadzącego rachunek bankowy Ubezpieczonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej informacji o zaistniałej kradzieży lub zaginięciu. Ubezpieczyciel nie odpowiada za skuteczność ani też za prawidłowość prowadzenia przez bank procesu blokowania konta ani za powstałe w związku z tym szkody; b) jeżeli doszło do kradzieży, zaginięcia lub uszkodzenia dokumentów niezbędnych Ubezpieczonemu w czasie podróży (paszport, dowód osobisty, bilety), Ubezpieczyciel udziela informacji o działaniach, jakie należy podjąć w celu uzyskania dokumentów zastępczych; 16) pomoc przy rezerwacji biletów, samochodu, pomoc tłumacza oraz przekazywanie wiadomości jeżeli nieszczęśliwy wypadek, jakiemu uległ Ubezpieczony, choroba Ubezpieczonego, strajk, opóźnienie samolotu lub jego uprowadzenie powoduje zwłokę lub zmianę przebiegu podróży Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel na życzenie Ubezpieczonego przekazuje niezbędne informacje osobom przez niego wskazanym, a także udziela pomocy przy zmianie rezerwacji hotelu, linii lotniczej lub wypożyczeniu samochodu oraz, w miarę swoich możliwości, udziela pomocy telefonicznej przy tłumaczeniu dokumentów; 17) udzielanie informacji przed podróżą Ubezpieczyciel udziela Ubezpieczonemu telefonicznie informacji dotyczących: a) dokumentów wymaganych przy wjeździe i w czasie pobytu w danym kraju; b) najdogodniejszych połączeń komunikacyjnych; c) specyfiki kraju; d) zakresu ochrony medycznej w ramach świadczeń publicznej służby zdrowia na terenie danego kraju należącego do Unii Europejskiej, należnych osobie posiadającej ubezpieczenie społeczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w porównaniu z zakresem świadczeń w ramach zawartej z Ubezpieczycielem umowy ubezpieczenia; 18) poszukiwanie i ratownictwo w górach i na morzu Ubezpieczyciel organizuje poszukiwanie i ratownictwo Ubezpieczonego w górach lub na morzu przez wyspecjalizowane jednostki ratownicze oraz pokrywa koszty poszukiwania i ratownictwa oraz ich organizacji. Za poszukiwanie uznaje się okres od zgłoszenia zaginięcia do odnalezienia lub zaprzestania akcji poszukiwawczej Ubezpieczonego. Górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela stanowi równowartość euro. Za ratownictwo uznaje się udzielenie doraźnej pomocy medycznej, świadczonej od chwili odnalezienia Ubezpieczonego do czasu przewiezienia go do najbliższego szpitala. Górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela stanowi równowartość euro; 19) kierowca zastępczy w przypadku, gdy w wyniku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku które wystąpiły podczas podróży samochodem poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i kraju zamieszkania Ubezpieczonego, stan zdrowia Ubezpieczonego, potwierdzony w formie pisemnej przez lekarza prowadzącego, nie pozwala na prowadzenie własnego samochodu, a osoba towarzysząca Ubezpieczonemu nie posiada prawa jazdy, Ubezpieczyciel pokrywa koszty organizacji zastępstwa kierowcy do równowartości 750 euro. Koszty te obejmują wynajęcie zawodowego kierowcy lub innej osoby posiadającej prawo jazdy, która przewiezie Ubezpieczonego wraz z towarzyszącymi mu osobami bliskimi na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego; 20) awaryjna gotówka jeżeli w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń Ubezpieczony pozostanie bez środków pieniężnych, na prośbę Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel przekaże Ubezpieczonemu kwotę w gotówce w wysokości do równowartości 200 euro. Przekazanie środków pieniężnych następuje po uprzedniej wpłacie danej kwoty, przez osobę wskazaną przez Ubezpieczonego na konto bankowe Ubezpieczyciela; 21) organizacja leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Centrum Operacyjne zorganizuje transport medyczny Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej, Ubezpieczyciel organizuje i pokrywa koszty następujących świadczeń na terenie Rzeczypospolitej Polskiej: a) wizyta lekarska Ubezpieczyciel organizuje i pokrywa koszt maksymalnie dwóch wizyt lekarskich w placówce medycznej lub organizuje i pokrywa koszt dojazdu i honorarium lekarza do miejsca pobytu Ubezpieczonego; w ramach niniejszego świadczenia Ubezpieczyciel pokrywa koszty maksymalnie do kwoty 125 euro w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego wypadku; b) wizyta pielęgniarki Ubezpieczyciel organizuje i pokrywa koszty dojazdu pielęgniarki do miejsca pobytu Ubezpieczonego oraz jej honorarium; w ramach powyższego świadczenia Ubezpieczyciel pokrywa koszty maksymalnie dwóch wizyt, do łącznej kwoty 125 euro w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego wypadku; c) organizacja procesu rehabilitacyjnego jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony, zgodnie ze wskazaniem lekarza prowadzącego, wymaga rehabilitacji w domu lub w poradni rehabilitacyjnej, Ubezpieczyciel zapewnia: a. zorganizowanie oraz pokrycie kosztów wizyt fizykoterapeuty w domu Ubezpieczonego do łącznej kwoty 120 euro w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego wypadku albo b. zorganizowanie i pokrycie kosztów transportu do poradni rehabilitacyjnej oraz wizyt w poradni rehabilitacyjnej do łącznej kwoty 120 euro w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego wypadku; d) organizacja wypożyczenia albo zakupu sprzętu rehabilitacyjnego jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku, Ubezpieczony zgodnie ze wskazaniem lekarza prowadzącego powinien używać sprzętu rehabilitacyjnego w domu, Ubezpieczyciel zapewnia podanie informacji dotyczących placówek handlowych lub wypożyczalni oferujących sprzęt rehabilitacyjny oraz pokrycie kosztów zakupu lub wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego; Ubezpieczyciel organizuje transport sprzętu rehabilitacyjnego do domu Ubezpieczonego i pokrywa jego koszty do łącznej kwoty 50 euro, w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego wypadku, oraz pokrywa koszty zakupu lub wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego do łącznej kwoty 50 euro, w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego wypadku. 2. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność maksymalnie do sumy ubezpieczenia Dla Biznesu Delux w wysokości euro, z uwzględnieniem limitów określonych 8 ust. 1 pkt 2) d) b., 8 ust. 1 pkt 4) 6), pkt 9), 10), 13), 18) 21). Wyłączenia odpowiedzialności 3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie koszty poniesione przez Ubezpieczonego, bez uprzedniej zgody Ubezpieczyciela, chyba że skontaktowanie się z Centrum Operacyjnym nie było możliwe z powodu siły wyższej (odpowiednio udokumentowanej). 4. Ubezpieczyciela nie ponosi odpowiedzialności za koszty leczenia Ubezpieczonego, transport medyczny i transport zwłok oraz usług assistance, jeżeli ze względów zdrowotnych istniały przeciwwskazania do odbycia podróży zagranicznej. 5. Ubezpieczyciel nie odpowiada za zdarzenia, które miały miejsce: 1) przed zawarciem umowy ubezpieczenia; 2) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju zamieszkania Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem 4 ust. 5. Ubezpieczyciel nie odpowiada także za powikłania, zaostrzenia i następstwa wynikłe ze zdarzeń wymienionych w pkt 1) i 2). 6. Jeżeli Ubezpieczony bez zgody Ubezpieczyciela zrezygnuje z prawa dochodzenia roszczenia w całości lub części od osoby odpowiedzialnej za szkodę lub z prawa do zabezpieczenia roszczenia, Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania (świadczenia) lub odpowiednio je zmniejszyć. 7. Podanie przez Ubezpieczonego nieprawdziwych danych dotyczących okoliczności lub skutków zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową albo uchylenie się od udzielenia wyjaśnień może spowodować utratę prawa do korzystania z usług zapewnianych przez Ubezpieczyciela bądź zmniejszenie odszkodowania (świadczenia), o ile zachowanie Ubezpieczonego miało wpływ na zwiększenie rozmiarów szkody. 8. Zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje kosztów: 1) leczenia przekraczającego zakres niezbędny dla przywrócenia stanu zdrowia Ubezpieczonego, umożliwiającego mu powrót lub transport do miejsca zamieszkania lub placówki medycznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania; 2) leczenia gdy przed wyjazdem w podróż zagraniczną istniały wskazania do wykonania zabiegu operacyjnego lub poddania się innemu leczeniu w warunkach szpitalnych lub ambulatoryjnych; 3) kontynuacji leczenia zachorowań lub następstw nieszczęśliwych wypadków, które wystąpiły przed zawarciem umowy ubezpieczenia. 9. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie obejmuje kosztów leczenia, które powstały z tytułu lub w następstwie: 1) leczenia niezwiązanego z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem; 2) chorób przewlekłych; 3) zaostrzeń oraz powikłań chorób przewlekłych, o ile nie zapłacono dodatkowej składki; 4) chorób psychicznych, nerwic lub depresji, nawet jeżeli są konsekwencją wypadku; 5) chorób, co do których istniały przeciwwskazania lekarskie do odbycia podróży; 6) chorób, z którymi związana była hospitalizacja Ubezpieczonego w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed zawarciem umowy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem pkt 3); 7) leczenia sanatoryjnego, fizykoterapii (z zastrzeżeniem postanowień 8, ust. 1, pkt 21 c-d), helioterapii, zabiegów ze wskazań estetycznych; 8) chorób przenoszonych drogą płciową, AIDS i zakażenia wirusem HIV; 9) niepoddania się szczepieniom lub innym zabiegom prewencyjnym, koniecznym przed podróżami do tych krajów, w których są wymagane powyższe środki ostrożności; 10) przerywania ciąży, sztucznego zapłodnienia lub każdego innego leczenia bezpłodności oraz kosztów środków antykoncepcyjnych; 11) alkoholizmu lub zdarzeń związanych bezpośrednio z działaniem Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji toksycznych o podobnym działaniu, leków nieprzepisanych przez lekarza lub użytych niezgodnie z zaleceniem lekarza bądź niezgodnie ze wskazaniem ich użycia; 5

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Praca za Granicą Pakiet Rozszerzony

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Praca za Granicą Pakiet Rozszerzony OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Praca za Granicą Pakiet Rozszerzony POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakres ochrony ubezpieczeniowej 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych warunków ubezpieczenia Praca za Granicą Pakiet

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Odkrywcy i zdobywcy Backpackers

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Odkrywcy i zdobywcy Backpackers OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Odkrywcy i zdobywcy Backpackers POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakres ochrony ubezpieczeniowej 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych warunków ubezpieczenia Odkrywcy i zdobywcy Backpackers,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Globtroter Spis treści

Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Globtroter Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Globtroter Spis treści Postanowienia ogólne Zakres ochrony ubezpieczeniowej... 1 Rodzaje umów ubezpieczenia... 1 3. Zakres terytorialny ochrony... 2

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Tramp

Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Tramp Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Tramp Z Tobą od A do Z Spis treści Postanowienia ogólne Zakres ochrony ubezpieczeniowej....1 2. Rodzaje umów ubezpieczenia....2 3. Zakres terytorialny

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Tramp. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Tramp. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Tramp Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Tramp Postanowienia ogólne Zakres ochrony

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Tramp. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Tramp. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Tramp Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne Zakres ochrony ubezpieczeniowej.......................................

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży Globtroter Direct

Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży Globtroter Direct Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży Globtroter Direct Z Tobą od A do Z Spis treści Postanowienia ogólne Zakres ochrony ubezpieczeniowej...1 Rodzaje umów ubezpieczenia...1 Zakres terytorialny ochrony...1

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Globtroter. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Globtroter. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Globtroter Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Globtroter Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży na terytorium RP. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży na terytorium RP. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży na terytorium RP Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne...................................................... 1 Zakres

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia ELVIA PODRÓŻE, ELVIA WODA, ELVIA GÓRY

Ogólne warunki ubezpieczenia ELVIA PODRÓŻE, ELVIA WODA, ELVIA GÓRY Ogólne warunki ubezpieczenia ELVIA PODRÓŻE, ELVIA WODA, ELVIA GÓRY (zatwierdzone uchwałą Dyrekcji Generalnej AGA International S.A. Oddział w Polsce U/044/2010 z dnia 26.11.2010 r.) Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MONDIAL ASSISTANCE NARTY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MONDIAL ASSISTANCE NARTY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MONDIAL ASSISTANCE NARTY 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Mondial Assistance International AG S.A. Główny Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO TRAVEL GUARD DLA KLIENTÓW esky.pl

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO TRAVEL GUARD DLA KLIENTÓW esky.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO TRAVEL GUARD DLA KLIENTÓW esky.pl Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia podróżnego Travel Guard dla klientów esky.pl, zwane dalej OWU, stosuje się do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO TRAVEL GUARD DLA KLIENTÓW ENOVATIS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO TRAVEL GUARD DLA KLIENTÓW ENOVATIS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO TRAVEL GUARD DLA KLIENTÓW ENOVATIS PAKIET UBEZPIECZEŃ PODRÓŻNYCH Witamy i dziękujemy za wybranie naszego ubezpieczenia. Jesteśmy do Twojej dyspozycji przez 24 godziny

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej posiadaczy kart Banku Polska Kasa Opieki S.A.

Szczególne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej posiadaczy kart Banku Polska Kasa Opieki S.A. Szczególne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej posiadaczy kart Banku Polska Kasa Opieki S.A. Spis treści 1 Ustalenia wstępne.... 1 2 Definicje... 1 3 Okres ochrony ubezpieczeniowej... 3 4 Składka

Bardziej szczegółowo

2. akt terroru nielegalne, sprzeczne z prawem akcje indywidualne lub grupowe z użyciem siły lub przemocy przeciwko ludziom bądź mieniu organizowane

2. akt terroru nielegalne, sprzeczne z prawem akcje indywidualne lub grupowe z użyciem siły lub przemocy przeciwko ludziom bądź mieniu organizowane OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO NA WYJAZDY KRAJOWE Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia podróżnego, zwane dalej OWU, stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy AIG Europe Limited

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW REZYGNACJI Z PODRÓŻY W SYTUACJACH NAGŁYCH DLA KLIENTÓW esky.pl

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW REZYGNACJI Z PODRÓŻY W SYTUACJACH NAGŁYCH DLA KLIENTÓW esky.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW REZYGNACJI Z PODRÓŻY W SYTUACJACH NAGŁYCH DLA KLIENTÓW esky.pl Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży w sytuacjach nagłych Travel Guard

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH Direct

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH Direct Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel. 19505 www.generalidirect.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH Direct SPIS TREŚCI 1 ZAKRES UBEZPIECZENIA... 2 2 DEFINICJE... 2 3 ZAWARCIE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróżnego, zwane dalej OWU, stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy Chartis Europe Spółka Akcyjna Oddział

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróżnego ESKY, zwane dalej OWU, stosuje się do umów ubezpieczenia zawieranych pomiędzy Chartis Europe Spółka Akcyjna Oddział

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH Generali T.U. S.A. ul. Postępu 15B 02-676 Warszawa tel. (22) 543 05 43 fax (22) 543 08 99 Centrum Klienta: 801 343 343 lub (22) 543 0 543 www.generali.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróżnego dla Klientów Travelplanet.pl, Aero.pl, Hotele24.pl

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróżnego dla Klientów Travelplanet.pl, Aero.pl, Hotele24.pl Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróżnego dla Klientów Travelplanet.pl, Aero.pl, Hotele2pl Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróżnego dla Klientów TRAVELPLANET.PL, AERO.PL, HOTELE2PL, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia w podróży GLOBTROTER

Ogólne Warunki Ubezpieczenia w podróży GLOBTROTER Ogólne Warunki Ubezpieczenia w podróży GLOBTROTER Spis treści 1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE...................................................................... 3 1.1 ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ............................................................

Bardziej szczegółowo

Roszczenia regresowe. Postanowienia ogólne

Roszczenia regresowe. Postanowienia ogólne Ogólne warunki ubezpieczenia Mondial Assistance Travel Complex zatwierdzone uchwałą Dyrekcji Generalnej AGA International SA Oddział w Polsce U/047/2012 z 23-11-2012 Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń podróŝnych

Pakiet ubezpieczeń podróŝnych Pakiet ubezpieczeń podróŝnych Witamy i dziękujemy za wybranie naszego ubezpieczenia. Jesteśmy do Twojej dyspozycji przez 24 godziny na dobę przez cały okres ubezpieczenia. Dzięki Ubezpieczeniu kosztów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA CZAS PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ DLA POSIADACZY/UŻYTKOWNIKÓW KART DINERS CLUB

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA CZAS PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ DLA POSIADACZY/UŻYTKOWNIKÓW KART DINERS CLUB SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA CZAS PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ DLA POSIADACZY/UŻYTKOWNIKÓW KART DINERS CLUB przyjęte zostały Uchwałą Dyrekcji AGA International S.A. Oddział w Polsce nr U/027/2014 z dnia

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Definicje

Postanowienia ogólne. Definicje Ogólne warunki ubezpieczenia Turystyczne MERIGO (zatwierdzone uchwałą Dyrekcji Generalnej AGA International SA Oddział w Polsce U/051/2012 z dnia 03.12.2012 r.) Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

How can we help? Postanowienia ogólne

How can we help? Postanowienia ogólne Ogólne warunki ubezpieczenia Podróże zagraniczne (zatwierdzone uchwałą Dyrekcji Generalnej AGA International SA Oddział w Polsce U/052/2013 z dnia 05.11.2013 r.) Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Roszczenia regresowe. Postanowienia ogólne

Roszczenia regresowe. Postanowienia ogólne Ogólne warunki ubezpieczenia Lataj z Mondial Assistance (zatwierdzone uchwałą Dyrekcji Generalnej AGA International SA Oddział w Polsce U/002/2013 z dnia 15.01.2013 r.) Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce (2010) Nr 10.10.005

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce (2010) Nr 10.10.005 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce (2010) Nr 10.10.005 A member of the ERGO Insurance Group 10.10.005 (0310) Paragrafy 1-20 dotyczą wszystkich ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży Uczestnicy imprez organizowanych przez SUN&FUN HOLIDAYS Sp. z o.o. objęci są ochroną ubezpieczeniową Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce. Zakres ochrony ubezpieczeniowej określają Ogólne

Bardziej szczegółowo