In service for Power Industry

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "In service for Power Industry"

Transkrypt

1 n e i przesy ł o w e d l a r ó ż n yc h g a ł ę z i p r z e m y s ł u, T e c h n o lo g i c a l a n d t r a n s f e r p i p i n g s f o r d i f f e r e n t b r a n c r d o s ta r czo n yc h u r z ą d z e ń u K l i e n ta n a o b i e kc i e, A s s e m b ly a n d s u p e r v i s i o n at s i t e, D i ag n o s t y k a r u r o c i ą n e r u r, I n d u c t i v e a n d m e c h a n i c a l b e n d i n g, O b r ó b k a c i e p l n a ( n o r m a l i z ac ja, o d p r ę ż a n i e, o d p u s z cz a n i e), H ó b k a p l a s t ycz n a, P l a s t i c f o r m i n g, O b r ó b k a w i ó r o wa ( to k a r k i u n i w e r s a l n e, f r e z a r k i, w i e r ta r k i, w y tacz a r o-ścierne, s z l i f o wa n i e), s u r fac e t r e at m e n t ( w i t h a b r a s i v e b l a s t i n g m e t h o d o r g r i n d i n g), P o k ryc i a a n t y ko e c h n i c a l d o c u m e n tat i o n, R u r o c i ą g i w y s o ko c i ś n i e n i o w e d l a e n e r g e t y k i, P r e s s u r e P i p i n g s f o r P o w e r i n d u s o r d i f f e r e n t b r a n c h e s o f i n d u s t ry, E l e m e n t y r u r o c i ą g ó w, P i p i n g c o m p o n e n t s, Z a m o c o wa n i a, S u p p o r t s i ag n o s t y k a r u r o c i ą g ó w i z a m o c o wa ń, D i ag n o s t i c s o f p i p i n g s a n d s u p p o r t s, U s ł u g i s e r w i s o w e, S e r v i c e, G i e, o d p u s z cz a n i e), H e at t r e at m e n t ( n o r m a l i z i n g, s t r e s s r e l i e v i n g a n d t e m p e r i n g), O b r ó b k a m e c h a n i cz n a, i, w i e r ta r k i, w y tacz a r k i), m ac h i n i n g ( l at h e s, m i l l i n g m ac h i n e s, d r i l l e r s a n d b o r e r s), O b r ó b k a p o w i e r z c h n i g), P o k ryc i a a n t y ko r oz yj n e, a n t i c o r r o s i o n p r ot e c t i o n, S pawa n i e, W e l d i n g, O p r ac o wa n i e d o k u m e n tac j i t s f o r P o w e r i n d u s t ry, R u r o c i ą g i t e c h n o lo g i cz n e i przesy ł o w e d l a r ó ż n yc h g a ł ę z i p r z e m y s ł u, T e c h n o lo g o wa n i a, S u p p o r t s a n d H a n g e r s, M o n ta ż i n a d zó r d o s ta r czo n yc h u r z ą d z e ń u K l i e n ta n a o b i e kc i e, A s s e m e r w i s o w e, S e r v i c e, G i ę c i e i n d u kc yj n e i m e c h a n i cz n e r u r, I n d u c t i v e a n d m e c h a n i c a l b e n d i n g, O b r ó b k a c i e p ó b k a m e c h a n i cz n a, m e c h a n i c a l t r e at m e n t, P r z e r ó b k a p l a s t ycz n a, P l a s t i c f o r m i n g, O b r ó b k a w i ó r o wa ( to k b r ó b k a p o w i e r z c h n i o wa ( cz y s z cz e n i e s t r u m i e n i o w o-ścierne, s z l i f o wa n i e), s u r fac e t r e at m e n t ( w i t h a b r a c o wa n i e d o k u m e n tac j i t e c h n i cz n e j, P r e pa r i n g o f t e c h n i c a l d o c u m e n tat i o n, R u r o c i ą g i w y s o ko c i ś n i e n i o w e i p r z e m y s ł u, T e c h n o lo g i c a l a n d t r a n s f e r p i p i n g s f o r d i f f e r e n t b r a n c h e s o f i n d u s t ry, E l e m e n t y r u r o c i ą g ta na obiekc i e, Assembly and superv i s i o n at site, Diag n o s t y k a rurociągów i zamocowa ń, Diag n o s t i c s of l bending, Obróbka cieplna (normalizac ja, odprężanie, odpuszcz a n i e), Heat treat m e n t (normalizing, str 1

2 In service for Power Industry W służbie dla Energetyki 2

3 Spis treści Contents Historia Spółki / History of the Company Spółka zależna / Subsidiary Company Schemat organizacyjny / Organization Chart Oferta / Products Usługi / Services Materiały / Materials Projektowanie / Engineering and Design Operacje technologiczne / Technological processes Badania i kontrola wyrobu / Laboratory testing Pracownicy - nasz największy kapitał / Staff - our greatest capital Zapewnienie Jakości / Quality Assurance Bezpieczeństwo, ochrona zdrowia i środowiska naturalnego / EHS Management System Sprzedaż / Turnover Mapa klientów z Europy / European Customers map Referencje / References

4 Historia Spółki History of the Company Beginning of our business 2004 activity is dated on year 1964 when Piping Department was established in Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej Chemar. In next few years Chemar became main manufacturer and supplier of pipelines to most of Polish Power Plants and Thermal-Electric Power Stations, Chemical and Petrochemical 2007 Plants. Piping Company Chemar Sp. z o.o. was created in after industrial conversion of Chemar S.A. group owned by National Treasury taking over from Chemar S.A. its design, technological and production personnel, designated buildings, machinery, equipment, current and permanent assets. Początek działalności w branży wyrobów rurociągowych przypada na rok 1964, w którym w Zakładach Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej Chemar został utworzony Wydział Rurociągów. W ciągu kilku lat Chemar stał się głównym producentem i dostawcą rurociągów do większości Polskich Elektrowni i Elektrociepłowni, Zakładów Chemicznych i Petrochemicznych. W wyniku procesu restrukturyzacji Zakładów Chemar S.A., należących do Skarbu Państwa, roku powstał Zakład Rurociągów Chemar Sp. z o.o. przejmując od Chemar S.A. kadrę inżynieryjno techniczną, załogę produkcyjną, wydzielone budynki, maszyny, urządzenia i wyposażenie oraz środki trwałe i obrotowe. Spółka jako samodzielny podmiot prawny rozpoczęła działalność na rynku światowym. We wrześniu 2008 roku Spółka zmieniła nazwę na Chemar Rurociągi Spółka z o.o. Obecnie Chemar Rurociągi Sp. z o.o. jest jednym z największych w Polsce dostawców oferujących kompletne systemy rurociągowe dla odbiorców z Elektrowni, Zakładów Chemicznych i Petrochemicznych. Rurociągi ciśnieniowe są wytwarzane w zgodności z normami PN-EN 13480, PN-EN 12952, przepisami dozorowymi UDT i TÜV oraz innymi specyfikacjami technicznymi. Potwierdzenie przez Jednostkę Notyfikowaną spełnienia wymagań normy PN-EN 1090:2010 w zakresie wytwarzania konstrukcji stalowych pozwala na rozszerzenie palety oferowanych wyrobów. Wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP według norm EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004, PN-N-18001:2004 (OHSAS 18001:2007), zatwierdzony również na zgodność z wymaganiami Dyrektywy 97/23/WE w zakresie projektowania, wytwarzania oraz badań końcowych urządzeń ciśnieniowych i posiadane uznania technologii i uprawnienia personelu, nadane przez Jednostki Notyfikowane, gwarantują spełnienie technicznych i jakościowych wymagań Klientów. The Company started its activity as independent legal subject. In September 2008 Company changed its name to Chemar Rurociągi Spółka z o.o. Currently Chemar Rurociągi Sp. z o.o. is one of the biggest suppliers in Poland offering complete piping systems for Electrical, Chemical and Petrochemical Plants. Pressure pipelines are being manufactured in accordance to EN and EN standards, quality regulations of UDT and TÜV and other technical specifications. Confirmation of fulfilling requirements of EN 1090:2009 in range of steel structure fabrication issued by Notified Body will allow to extend the scope of offered products. Implemented Integrated Quality, Environmental, Health and Safety Management System acc. to EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004, PN-N-18001:2004 (OHSAS 18001:2007), approved also in accordance with requirements of Directive 97/23/WE in the scope of designing, manufacturing and final testing of pressure parts along with approvals of technology and personnel certifications issued by Notified Body guarantee compliance with technical and quality requirements of the Client. 4

5 Spółka zależna Subsidiary Company W dniu 28 czerwca 2007 roku Chemar Rurociągi Sp. z o.o., utworzył Spółkę Zależną o nazwie Chemar Service Sp. z o.o. In Chemar Rurociągi Sp. z o.o. established a Subsidiary Company under the name of Chemar Service Sp. z o.o. Powołanie Spółki Zależnej jest realizacją jednego z głównych punktów strategii rozwoju Chemar Rurociągi Sp. z o.o., a mianowicie budowy jego pozycji rynkowej jako podmiotu zdolnego do kompleksowej obsługi projektów inwestycyjnych, począwszy od projektu technicznego, poprzez zakup niezbędnych materiałów, prefabrykację i dostawy, a na montażu i rozruchu kończąc. Appointment of Subsidiary Company was a result of realization one of the main points of our Company s strategy of development which is improving its position on the market as entity capable of complete realization of projects starting from technical design, through purchasing of necessary materials, prefabrication and delivery to assembly at site. Schemat organizacyjny Organization Chart Spółka zależna Subsidiary Company zarząd board Chemar Service Sp. z o.o. Sekretariat Zarządu Management desk Chemar Armatura Sp. z o.o. Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Member of the Board Financial Director Prezes Zarządu Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju PRESIDENT OF THE BOARD Head of Strategy and Development Department Członek Zarządu Dyrektor ds. Handlu i Produkcji Member of the Board Sales & Production Director Dział Finansowo - Księgowy Financial & Accountant Department Biuro Zarządzania Jakością Pełnomocnik Zarządu ds. ZSZ JŚBHP Quality Management Office Board Representative for IQEHSMS Biuro Techniczno - Handlowe Technical and Commercial Office Wydział Produkcji Production Department Dział Utrzymania Ruchu Maintenance Department Dział Informatyki IT Support Dział Zaopatrzenia Materiałowego Material Procurement Department Dział Kontroli Jakości Quality Control Department Raportowanie, Kontrola Wewnętrzna i Nadzór Właścicielski Reports, Internal Control and Owner s Supervision Position BHP i Ochrona Środowiska EHS Dział Serwisu i Nadzoru Montażowego Assembly Service and Maintenance Department Dział Kadr, Płac i Szkoleń HR Department Dział Handlowy Commercial Department Dział Konstrukcyjny Design Department Dział Technologii i Spawalnictwa Technological and Welding Department Dział Organizacji i Planowania Produkcji Planing for Production Department Dział Przygotowania i Produkcji Preparing and Production Department 5

6 Oferta Products KOMPLEKSOWA DOSTAWA INSTALACJI RUROCIĄGÓW WRAZ Z PROJEKTEM I MONTAŻEM NA OBIEKTACH KLIENTA RUROCIĄGI WYSOKOCIŚNIENIOWE DLA ENERGETYKI RUROCIĄGI TECHNOLOGICZNE I PRZESYŁOWE DLA RÓŻNYCH GAŁĘZI PRZEMYSŁU COMPLETED DELIVERY OF PIPING INSTALLATIONS INCLUDING DESIGN AND ASSEMBLY AT SITE PRESSURE PIPINGS FOR POWER INDUSTRY TECHNOLOGICAL AND TRANSFER PIPINGS FOR DIFFERENT BRANCHES OF INDUSTRY Elementy rurociągów: Rury proste Łuki wykonywane metodą indukcyjną w zakresie średnic DN 100 mm do DN 1000 mm Łuki gładkie DN 15 DN 150 wykonywane na giętarkach trzpieniowych Łuki segmentowe Schładzacze Kształtki rurowe: trójniki czwórniki zwężki redukcyjne złączki Kolektory Kryzy i dysze pomiarowe wraz z obudowami Króćce pomiarowe Połączenia kołnierzowe Piping components: Straight pipes Bends produced with Inductive bending machines in diameter range of DN 100 DN 1000 Smooth bends DN 15 DN 150 produced with mandrel bending machines Mitre elbows Attemperators Fittings: tees four-way pieces reducers connections Collectors Orifice plates with casings Measuring nozzles Flanged connections Zamocowania: Wieszaki sprężynowe Obejmy i uchwyty Stoły sprężynowe Zespoły stałonośne Podparcia stałe SUPPORTS AND HANGERS: Spring hangers Clamps and handles Spring supports Constant units Fixed supports Zamocowania produkowane są w oparciu o własne rozwiązania konstrukcyjne, doskonalone przez wiele lat, wg Katalogu Elementów Rurociągowych (KER) oraz według dokumentacji Klienta. Wszystkie zawieszenia sprężynowe podlegają regulacji i atestacji na stanowisku kontrolnopomiarowym. All hangers and supports are manufactured on a basis of our own technological design and solutions, which have been improved through many years of our activity in accordance to Catalogue of Piping Elements (KER) and according to Customer s documentation. All supports are calibrated and attested according to clients requirements. Konstrukcje stalowe Steel structures 6

7 Usługi Services MONTAŻ I NADZÓR DOSTARCZONYCH URZĄDZEŃ U KLIENTA NA OBIEKCIE DIAGNOSTYKA RUROCIĄGÓW I ZAMOCOWAŃ USŁUGI SERWISOWE GIĘCIE INDUKCYJNE I MECHANICZNE RUR OBRÓBKA CIEPLNA (NORMALIZACJA, ODPRĘŻANIE, ODPUSZCZANIE) PRZERÓBKA PLASTYCZNA OBRÓBKA SKRAWANIEM (TOKARKI UNIWERSALNE, FREZARKI, WIERTARKI, WYTACZARKI) OBRÓBKA POWIERZCHNIOWA (CZYSZCZENIE STRUMIENIOWO-ŚCIERNE, SZLIFOWANIE) POKRYCIA ANTYKOROZYJNE Spawanie: Spawanie metodą TIG, MIG i MAG Spawanie elektrodą otuloną Spawanie automatyczne pod topnikiem Spawanie orbitalne wąskoszczelinowe TIG* ASSEMBLY AND SUPERVISION AT SITE DIAGNOSTICS OF PIPINGS AND SUPPORTS SERVICE INDUCTIVE AND MECHANICAL BENDING HEAT TREATMENT (NORMALIZING, STRESS RELIEVING AND TEMPERING) PLASTIC FORMING MACHINING (LATHES, MILLING MACHINES, DRILLERS AND BORERS) SURFACE TREATMENT (WITH ABRASIVE BLASTING METHOD OR GRINDING) ANTICORROSION PROTECTION Welding: TIG, MIG and MAG welding Covered-electrode arc welding Submerged automatic arc welding Narrow-gap orbital welding TIG* Opracowanie dokumentacji technicznej Preparing of technical documentation 7

8 Wykorzystujemy stale w gatunkach według klasyfikacji stali zgodnej z normą EN 283-3; Grupa1: Materiały Podgrupa 1.1: P19 P275; R35; R45 Podgrupa 1.2: P280 P355; L290GA; L290NB; E355; 15Mo3; 16Mo3; A106B; A106C; 18G2A Podstawowe Podgrupa materiały 1.3: produkcyjne L415NB wykorzystywane w budowie rurociągów ciśnieniowych obejmują stale węglowe, niskostopowe i 2: wysokostopowe. Grupa Podgrupa 2.1: L360 L460M; MB; Najczęściej stosowane stale w produkcji rurociągów 15NiCuMoNb5-6-4 (klasyfikacja wg normy PN-CR ISO (WB36) 15608:202): Podgrupa 2.2: L480 L555MB Grupa1: 3: Podgrupa 1.1: P19 P275; R35; R45 Podgrupa 1.2: P : P355; L415 L290GA; L555QB L290NB; Grupa E355; 5: 15Mo3; 16Mo3; A106B; A106C; 18G2A Podgrupa 1.3: L415NB Subgroup 1.3: L415NB 5.1: 13CrMo44; 13CrMo45; 15HM; P11 Podgrupa 5.2: 10CrMo910; 11CrMo910; Grupa 2: 10H2M, Podgrupa P22 2.1: L360 L460M; MB; Grupa 15NiCuMoNb : (WB36) Podgrupa 2.2: L480 L555MB Podgrupa 6.1: 14MoV63; 13HMF Podgrupa 6.2: 15CrMoV510; 15HMF; Grupa 3: 21CrMoV5-7; Podgrupa 3.1: L415 21HMF L555QB Podgrupa 6.4: 10CrMoVNb9-1 (P91); H9AMFNb; X20CrMoV11-1; 20H12M1F; Grupa 5: X10CrWMoVNb9-2 Podgrupa 5.1: 13CrMo4-4; 13CrMo4-5; (P92) 15HM; P11 Podgrupa 5.2: 10CrMo9-10; 11CrMo9-10; 10H2M, Grupa P22 8: Podgrupa 8.1: 1H18N9T; X10CrNiTi18-8; X10CrNiTi18-10; Grupa 6: X6CrNiNb18-10; Group 6: Podgrupa 6.1: 14MoV6-3; 13HMF X6CrNiMoTi ; H17N13M2T; A18GrF316 Podgrupa 6.2: 15CrMoV5-10; 15HMF; 21CrMoV5-7; 21HMF Podgrupa 6.4: X10CrMoVNb9-1 (P91); H9AMFNb; Base production materials used during production of pressure piping include carbon steel, low-, high alloy steels We use steels acc. to steel classification as per PN-CR ISO 15608:202 standard; Group 1: Subgroup 1.1: P19 P275; R35; R45 Subgroup 1.2: P280 P355; L290GA; L290NB; E355; 15Mo3; 16Mo3; A106B; A106C; 18G2A Group 2: Subgroup 2.1: L360 L460M; MB; 15NiCuMoNb5-6-4 (WB36) Subgroup 2.2: L480 L555MB Group 3: Subgroup 3.1: L415 L555QB Group 5: Subgroup 5.1: 13CrMo4-4; 13CrMo4-5; 15HM; P11 Subgroup 5.2: 10CrMo9-10; 11CrMo9-10; 10H2M, P22 Subgroup 6.1: 14MoV6-3; 13HMF Subgroup 6.2: 15CrMoV5-10; 15HMF; 21CrMoV5-7; 21HMF Subgroup 6.4: X10CrMoVNb9-1 (P91); H9AMFNb; X20CrMoV11-1; 20H12M1F; X10CrWMoVNb9-2 Materiały X20CrMoV11-1; są 20H12M1F; kupowane X10CrWMoVNb9-2 u kwalifikowanych dostawców (P92) (P92) posiadających System Zapewnienia Jakości i spełniających Materials Grupa 8: Podgrupa 8.1: 1H18N9T; X10CrNiTi18-8; X10CrNiTi18-10; X6CrNiNb18-10; X6CrNiMoTi ; H17N13M2T; A18GrF316 Group 8: Subgroup 8.1: 1H18N9T; X10CrNiTi18-8; X10CrNiTi18-10; X6CrNiNb18-10; X6CrNiMoTi ; H17N13M2T; A18GrF316 Materiały są kupowane u kwalifikowanych dostawców posiadających System Zapewnienia Jakości i spełniających wymagania jakościowe określone w Dyrektywie 97/23/WE. Materials are purchased from qualified suppliers who have implemented Quality Assurance System and are fulfilling the quality requirements specified in PED 97/23/EC. 8

9 Instalacje rurociągowe w PGE Elektrownia Bełchatów S.A. Piping instalations in PGE Elektrownia Bełchatów S.A. 9

10 Projektowanie Engineering and Design Założenia do projektowania są przedstawione w wymaganiach Klienta, specyfikacjach technicznych, przepisach itp. załączonych do kontraktu. W oparciu o te dane powstają poszczególne fazy projektu, w którym są uwzględnione wymagania spełniające zakładane parametry techniczne, obowiązujące przepisy, w tym dyrektyw Unii Europejskiej, a w szczególności Dyrektywy 97/23/WE. Wszystkie wyroby są wykonywane w oparciu o warsztatową dokumentację konstrukcyjną opracowaną w Dziale Konstrukcyjnym i dokumentację technologiczną opracowaną w Dziale Technologii i Spawalnictwa. Działy przygotowania produkcji dysponujące bankiem informacji technicznej i specjalistycznymi komputerowymi programami obliczeniowymi wspomagającymi prace projektowe stanowią gwarancję odpowiedniego poziomu technicznego przygotowania projektów oraz prognozowania dalszej żywotności rurociągów, ich elementów i zamocowań. Design basis are presented in Customer s requirements, technical specifications, codes etc. which are attached to the contract. Particular stages of project that are based on this data includes fulfilling the initial technical parameters, valid law regulations and EU directives, especially including PED 97/23/EC. All our products are made basing on manufacturing design documentation prepared by our Design Department and technological documentation prepared by Technological and Welding Department. Our Planning for Production Departments are equipped with technical data base and other specialist calculation software supporting their work, which can ensure an adequate level of technical project preparation and prediction of further durability of pipings and supports. 10

11 Stosowane technologie Operacje technologiczne cięcie metodą mechaniczną lub termiczną (tlenem lub plazmą) Technological processes Cięcie metodą mechaniczną lub termiczną (tlenem lub plazmą) Kształtowanie plastyczne na zimno i gorąco Gięcie rur na giętarce z nagrzewem indukcyjnym Gięcie rur na giętarkach trzpieniowych Obróbka skrawaniem kształtowanie plastyczne na zimno i gorąco gięcie rur na giętarce z nagrzewem indukcyjnym gięcie rur na giętarkach trzpieniowych obróbka skrawaniem Mechanical cutting or thermal cutting (with oxygen or plasma) Cold or hot plastic forming Bending of pipes with inductive bending machine Bending of pipes with mandrel bending machines Machining obróbka cieplna (w Heat piecu treatment gazowym (in gas furnace with z wysuwanym sliding hearth, in electric furnaces, local heat treatment of welded trzonem, w piecach joints elektrycznych, with inductive or resistance obróbka method) lokalna połączeń spawanych metodą indukcyjną lub za Welding processes (TIG, MIG, MAG, covered pomocą elektrycznych electrode mat arc grzewczych) welding, submerged automatic arc welding and TIG narrow gap orbital welding) procesy spawalnicze (metody TIG, MIG, MAG; spawanie elektrodą otuloną, Surface automatyczne treatment with abrasive pod blasting topnikiem method or grinding oraz spawanie orbitalne wąskoszczelinowe TIG*) Anticorrosion protection obróbka powierzchniowa metodą strumieniowo-ścierną i szlifowaniem zabezpieczenie antykorozyjne Obróbka cieplna (w piecu gazowym z wysuwanym trzonem, w piecach elektrycznych, obróbka lokalna połączeń spawanych metodą indukcyjną lub oporową) Procesy spawalnicze (metody TIG, MIG, MAG; spawanie elektrodą otuloną, automatyczne pod topnikiem oraz spawanie orbitalne wąskoszczelinowe TIG*) Obróbka powierzchniowa metodą strumieniowościerną i szlifowanie Zabezpieczenie antykorozyjne 11

12 Wszystkie wyroby produkowane w Chemar Rurociągi Sp. z o.o. podlegają badaniom jakości przeprowadzanym przez służby kontroli Badania jakości i laboratorium i kontrola dla sprawdzenia wyrobu i potwierdzenia, że wymagania techniczne i jakościowe zostały spełnione. Spółka współpracuje głównie z Laboratorium Badawczym Wszystkie wyroby produkowane w Chemar Rurociągi Sp. Zakładów Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej z o.o. podlegają badaniom jakości przeprowadzanym przez CHEMAR służby kontroli S.A. jakości i laboratorium dla sprawdzenia i potwierdzenia, że wymagania techniczne i jakościowe zostały spełnione. Laboratorium spełnia kryteria normy PN-EN 17025:2005 i posiada uznanie II stopnia zgodnie z wymaganiami specyfikacji Spółka współpracuje z laboratorium spełniającym kryteria DT-L/95 normy nadane PN-EN 17025:2005 przez UDT i posiadającymi Centralne uznanie Laboratorium Dozoru Technicznego. II stopnia nadane przez UDT Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego. Spółka korzysta również z usług innych uznanych laboratoriów. BADANIA NIENISZCZĄCE: Badania nieniszczące Radiograficzne radiograficzne Ultradźwiękowe Penetracyjne ultradźwiękowe Magnetyczno proszkowe Szczelności: pneumatyczne, hydrauliczne, detektorów cieczowych penetracyjne Wizualne magnetyczno proszkowe Pomiary długości i kąta Laboratory testing szczelności: pneumatyczne, hydrauliczne, detektorów BADANIA NISZCZĄCE: Metalograficzne: makroskopowe i mikroskopowe Własności mechanicznych Analizy składu chemicznego All products manufactured in Chemar Rurociągi Sp. z o.o. are being tested by quality control and laboratory personnel in order to check and confirm that the technical and quality requirements have been met. The Company cooperates with Laboratory which has been awarded a level II authorization by UDT Central Laboratory of Technical Inspection and fulfills the requirements of PN-EN 17025:2005. NON DESTRUCTIVE EXAMINATIONS (NDE) Radiographic test (RT) Ultrasonic test (UT) Liquid penetrant test (PT) Magnetic particle test (MT) Leak tightness examination (pneumatic, hydraulic and with liquid detectors) Visual test (VT) Length and radius check DESTRUCTIVE TESTS Metalography: macroscopic and microscopic Mechanical properties Chemical analysis of steel and alloys Próby hydrauliczne HYDROSTATIC TESTS 12

13 13

14 Pracownicy nasz największy kapitał Staff - our greatest capital Zgodnie z polityką kadrową Zarządu zatrudniani są pracownicy o określonych kwalifikacjach i uprawnieniach, w zawodach i specjalnościach niezbędnych do realizacji przyjętych zadań. Załogę Chemar Rurociągi Sp. z o.o. stanowią pracownicy z dużym doświadczeniem w produkcji rurociągów i ich elementów. Prace projektowe i technologiczne wykonuje kadra inżynieryjno-techniczna posiadająca wykształcenie wyższe techniczne i wieloletnie doświadczenie w zakresie technicznego przygotowania produkcji. Personel techniczny ds. spawalniczych jest odpowiednio przygotowany do wykonywania zadań w zakresie technologii spawania. Posiadają tytuł Europejski Inżynier Spawalnik lub Europejski Inspektor Spawalnik. Personel średniego dozoru na warsztacie posiada odpowiednie wykształcenie i doświadczenie praktyczne do nadzorowania procesów spawalniczych. Spawacze wykonujący prace spawalnicze posiadają specjalistyczne wykształcenie, wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne do wykonywania połączeń spawanych potwierdzone wymaganymi uprawnieniami UDT i TÜV. Inspektorzy Kontroli Jakości są uprawnieni do badań nieniszczących w zakresie badań wizualnych (VT), penetracyjnych (PT) i magnetyczno-proszkowych (MT) i ultradźwiękowych (UT). Kwalifikacje pracowników są systematycznie podnoszone poprzez kontynuowanie nauki na studiach podyplomowych oraz uczestniczenie w planowanych szkoleniach przeprowadzanych przez specjalistyczne firmy szkoleniowe. In accordance with Human Resources Policy of the Board employees with required qualifications and certifications for the jobs necessary for realization of designated tasks are being hired. Staff of Chemar Rurociągi Sp. z o.o. comprises of employees with rich experience in producing pipelines and piping elements. Design and technological tasks are being performed by engineering and technical specialists with higher education and many years experience in technical production planning. Welding personnel are properly prepared to perform tasks in the area of welding technology. They have been awarded European Welding Engineer Certification or Certified Welding Inspector Certification. Supervising personnel in the workshop has adequate education and practical experience to supervise welding processes. Workers performing welding tasks have technical education, theoretical knowledge and practical skills to perform welding connections confirmed by UDT and TÜV Certifications. Quality Control personnel are certified to perform NDE testing in range of visual (VT), liquid penetrant (PT), magnetic particle (MT) and ultrasonic testing (UT) Qualifications of employees are continuously increased during postgraduate studies and by attending planned trainings carried out by specialist training companies. 14

15 Najwyższa jakość oferowanych wyrobów i usług zawsze była dla nas sprawą priorytetową. Zapewnienie Jakości Już w 1993 roku CHEMAR S.A., jako jeden z trzech pierwszych zakładów w Polsce, wdrożył Quality System Zapewnienia Assurance Jakości według normy ISO 9001/EN i uzyskał Certyfikat zatwierdzony przez TÜV CERT Berlin. Top quality of our products and services has always been Najwyższa jakość oferowanych wyrobów i usług zawsze była dla nas sprawą priorytetową. Już w 1993 roku CHEMAR S.A., jako jeden z trzech pierwszych zakładów w Polsce, wdrożył System Zapewnienia Jakości według normy ISO 9001/EN i uzyskał Certyfikat zatwierdzony przez TÜV CERT Berlin. Ówczesny Wydział Rurociągów, a później Zakład Rurociągów Chemar Sp. z o.o. był objęty Systemem Zapewnienia Jakości do 2004 roku. W 2004 roku został w Spółce opracowany i wdrożony do stosowania własny System Zarządzania Jakością według wymagań normy EN ISO 9001:2008. W ramach doskonalenia Systemu Zarządzania Spółką w roku 2011 został wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (ZSZ JŚBHP). Przyznany przez UDT-CERT Certyfikat poświadcza, że Spółka wdrożyła oraz stosuje ZSZ JŚBHP zgodny z normami EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004, PN-N :2004 (OHSAS 18001:2007) i Dyrektywą 97/23/WE. Zakres certyfikacji: Projektowanie, wytwarzanie, montaż, naprawa i serwis urządzeń ciśnieniowych, rurociągów i ich elementów, zamocowań, konstrukcji stalowych, diagnostyka instalacji rurociągowych oraz świadczenie usług przemysłowych z uwzględnieniem wymagań Dyrektywy 97/23/WE. Urządzenia produkowane według przepisów ASME są wykonywane w oparciu o wycertyfikowany System Zapewnienia Jakości w zakresie budowy kotłów energetycznych i rurociągów ciśnieniowych wg ASME Code Sekcja I i B 31.1 z potwierdzeniem stemplem S. Ówczesny Wydział Rurociągów, In 1993 CHEMAR a S.A. później as one of the Zakład first three companies Rurociągów in Poland has implemented the quality management system in Chemar Sp. z o.o. był compliance objęty with Systemem ISO 9001/EN Zapewnienia and has been awarded Jakości a Certification approved by TÜV CERT Berlin. do 2004 roku. into Zakład Rurociągów Chemar Sp. z o.o. was covered by W 2004 roku został w Spółce opracowany i wdrożony do Quality Assurance System till stosowania własny System In 2004 the Company Zarządzania has implemented Jakością its own Quality Management System acc. to requirements of EN ISO 9001:2008. według wymagań normy EN ISO 9001:2008. System in 2011 there was an Integrated Quality, Przyznany przez UDT-CERT Certfikat poświadcza, że firma wdrożyła Environmental, Health and Safety Management System oraz stosuje System Zarządzania (IQEHSMS) implemented. Jakością Certificate zgodny awarded by z the normą UDT- EN CERT confirms that the Company has implemented and is ISO 9001:2008 oraz wymaganiami using IQEHSMS consistent określonymi with EN ISO 9001:2008, w Dyrektywie ISO 14001:2004, PN-N-18001: 2004 (OHSAS 18001:2007) 97/23/WE w zakresie projektowania, wytwarzania, naprawy i standards and Directive 97/23/EC. serwisu urządzeń ciśnieniowych, Scope of certification: rurociągów Design, fabrication, i installation, ich elementów, repair and service of pressure equipment, pipelines and their zamocowań oraz świadczenie usług przemysłowych. Spółka posiada również requirements inne of Directive certyfikaty 97/23/EC. i uprawnienia do wytwarzania urządzeń ciśnieniowych, Equipment manufactured rurociągów to the ASME Code i ich are elementów made on the basis of certified Quality Assurance System for the wydane przez UDT i TÜV construction gwarantujące of boilers and spełnienie pressure piping wielu according wymagań to ASME Code Section I and B 31.1 with stamp S confirmation. jakościowych Klientów. Spółka posiada również inne certyfikaty i uprawnienia do wytwarzania urządzeń ciśnieniowych, rurociągów i ich elementów wydane przez UDT i TÜV gwarantujące spełnienie w pełnym zakresie wymagań jakościowych Klientów. a priority matter for us. The Pipings Department that has been later transformed In scope of the improvement of the Company Management components, fasteners, steel structures, piping diagnostics and provision of industrial services in compliance with the Our Company has also been awarded with other Certifications by UDT and TÜV for manufacturing of pipings pressure equipment and its components, that can guarantee that our customers quality requirements will be fulfilled. 15

16 Bezpieczeństwo, ochrona zdrowia i środowiska naturalnego EHS Management System Oferowane wyroby i usługi wykonywane są w dbałości o środowisko naturalne, z zachowaniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Offered products and services are provided with a special care being taken to preserve the environment and keeping safe and clean work conditions. Osiągamy to poprzez wdrożenie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem, Bezpieczeństwem i Higiena Pracy, spełniającego wymagania norm EN ISO 14001:2004, PN-N-18001:2004 (OHSAS 18001:2007). It is achieved by implementing and improving Integrated Quality, Environmental, Health and Safety Management System fulfilling requirements of EN ISO 14001:2004 and PN-N-18001:2004 (OHSAS 18001:2007) Standards. Pracownicy uczestniczący w kontraktach montażowych zagranicą posiadają certyfikaty bezpieczeństwa VCA/SCC, zgodnie ze standardem VCA.SCC Employees engaged in erection works abroad possess safety VCA/SCC certificates compliant with VCA/SCC Standard. 16

17 Sprzedaż Turnover Dynamika sprzedaży Turnover chart 75 87, mln zł 43 32,1 18,9 Rok Petrochemia Petrochemical Industry Struktura sprzedaży * Market share chart * Usługi Services Inne gałęzie przemysłu Other branches of industry 11,9% 11,4% 8,7% Energetyka Power Industry 68% * średnio za 3 lata average in 3 years Mapa Klientów z Europy European Customers map Finland Sweden Estonia Denmark Russia Ireland Great Britain Netherlands Germany Poland Belarus Belgium Czech Rep. Ukraine France Italy Austria Hungary Bosnia and Herzegovina Montenegro Serbia Romania Bulgaria Spain Greece Turkey 17

18 PGE Elektrownia Bełchatów S.A. PGE Elektrownia Opole S.A. PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. Elektrownia Adamów S.A. Elektrownia Pątnów II Sp. z o.o. 18

19 Referencje References W okresie wieloletniej aktywności Chemar Rurociągi Sp. z o.o. zdobył duże doświadczenie w realizacji produkowanych wyrobów i usług dla energetyki. Nasze wyroby i usługi były dostarczane na budowy wielu elektrowni i elektrociepłowni w kraju i zagranicą. Główni odbiorcy w Polsce to Elektrownie: Adamów, Bełchatów, Dolna Odra, Jaworzno, Konin, Kozienice, Łagisza, Nowa Sarzyna, Opole, Pątnów, Siersza, Turów i inne. Główni odbiorcy w Europie pochodzą z takich krajów, jak: Czechy, Dania, Finlandia, Niemcy, Rosja, Serbia, Szwecja, Turcja, Wielka Brytania, Włochy i inni. Spółka dostarczała również rurociągi do Chin, Indii, Wietnamu. GŁÓWNI KLIENCI ZAGRANICZNI SPÓŁKI: ABB ALSTOM Power ANDRITZ BILFINGER & BERGER BURMEISTER & WAIN ENERGY A/S FOSTER WHEELER GENERAL ELECTRIC HITACHI LURGI METSO SIEMENS STF TOSHIBA During its many-years activity Chemar Rurociągi Sp. z o.o. gained wide experience in fabricating products and performing services for energetic industry. Our services and products have been delivered to many power plants and thermal-electric power stations in Poland and many other countries. Our main Clients in Poland are following power plants: Adamów, Bełchatów, Dolna Odra, Jaworzno, Konin, Kozienice, Łagisza, Nowa Sarzyna, Opole, Pątnów, Siersza, Turów, etc. Our main Clients in Europe come from following countries: Czech Republic, Denmark, Finland, Germany, Russia, Serbia, Sweden, Turkey, Great Britain, Italy, etc. Our Company also supplied pipelines to China, India and Vietnam. MAIN FOREIGN CLIENTS OF THE COMPANY: ABB ALSTOM Power ANDRITZ BILFINGER & BERGER BURMEISTER & WAIN ENERGY A/S FOSTER WHEELER GENERAL ELECTRIC HITACHI LURGI METSO SIEMENS STF TOSHIBA REALIZACJA WYBRANYCH PROJEKTÓW Powodem do szczególnej dumy są kontrakty zrealizowane dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów na modernizację układu głównych rurociągów parowych i wodnych Bloku nr 4, nr 5 i nr 6. w zakresie projektowania, dostawy i montażu rurociągów. Realizacja kontraktów przypadała na lata 2008 do 2012 roku. Bardzo znaczącym dla nas Klientem stała się grupa ALSTOM Power, dla której dostarczyliśmy rurociągi dla bloków gazowo-parowych, które zostały zamontowane w elektrowniach Grain, Pembroke, Staythorpe, Castejon, Soto. Modugno, Malaga, a także dla bloków nadkrytycznych MW w elektrowniach Westfalen Blok D i E oraz Eemshaven Blok A i B. REALIZATION OF SELECTED PROJECTS Company s biggest pride are contracts executed for PGE GiEK S.A. Branch Elektrownia Bełchatów for modernization of main steam and water systems of Units No. 4, No. 5 and No. 6 in range of design, supply and erection of pipelines. Realization of these contracts fall between years 2008 and One of our most important Client is ALSTOM Power Group which purchased from us pipelines for gas-steam units which were installed in power plants Grain, Pembroke, Staythorpe, Castejon, Soto, Modugno, Malaga and for units with over-critical parameters of MW for Power Plants Westfalen Units no. D, E and Eemshaven Units no. A, B. 19

20 ŹRÓDŁOWA c i ą g i w y s o ko c i ś n i e n i o w e d l a e n e r g e t y k i, P r e s s u r e P i p i n g s f o r P o w e r i n d u s t ry, GDAŃSK R u r o c i ą g i t e c h n o lo g i cz KOSZALIN OLSZTYN d u s t ry, E l e m e n t y r u r o c i ą g ó w, P i p i n g c o m p o n e n t s, Z a m o c o wa n i a, S u p p o r t s a n d H a n g e r s, M o n ta ż i n a d zó PIOTRKÓW 1-go MAJA ŁÓDZKA BIAŁYSTOK BYDGOSZCZ o c o wa ń, D i ag n o s t i c s o f p i p i n g s a n d s u p p o r t s, U s ł u g i s e r w i s o w e, S e r v i c e, G i ę c i e itoruń n d u kc yj n e i m e c h a n i cz PŁOCK t m e n t ( n o r m a l i z i n g, s t r e s s r e l i e v i n g a n d t e m p e r i n g), O b r ó b k a m e c h a n i cz ngorzów a, m e c h a n i c a l t r e at m e n t, P r z e r OLSZEWSKIEGO KONIN i n i n g ( l at h e s, m i l l i n g m ac h i n e s, d r i l l e r s a n d b o r e r s), O b r ó b k a p o w i e r z c h n i o wa ( cz y s z cz e n i e s t r u m i e n i o w ZIELONA ŁÓDŹ GÓRA KALISZ LUBLIN e, a n t i c o r r o s i o n p r ot e c t i o n, S pawa n i e, W e l d i n g, O p r ac o wa n i e d o k u m e n tac j i t e c h n i cz n e j, RADOM P r e pa r i n g o f t GÓRA KIELCE c i ą g i t e c h n o lo g i cz n e i przesy ł o w e d l a r ó ż n yc h g a ł ę z i p r z e m y s ł u, T e c h n o lo gwałbrzych i c a l a n d t r a n s f e r p i p i n g s f OPOLE RZESZÓW e r s, M o n ta ż i n a d zó r d o s ta r czo n yc h u r z ą d z e ń u K l i e n ta n a o b i e kc i e, A s s e m b ly a n d KATOWICE s u p etarnów r v i s i o n at s i t e, D PAWIA NOWY SĄCZ kc yj n e i m e c h a n i cz n e r u r, I n d u c t i v e a n d m e c h a n i c a l b e n d i n g, O b r ó b k a c i e p l n a ( n o r m a l i z ac ja, o d p r ę ż a n i i c a l t r e at m e n t, P r z e r ó b k a p l a s t ycz n a, P l a s t i c f o r m i n g, O b r ó b k a w i ó r o wa ( to k a r k i u n i w e r s a l n e, f r e z a r k s z cz e n i e s t r u m i e n i o w o-ścierne, s z l i f o wa n i e), s u r fac e t r e at m e n t ( w i t h a b r a s i v e b l a s t i n g m e t h o d o r g r i n d i n JAGIELLOŃSKA e j, P r e pa r i n g o f t e c h n i c a l d o c u m e n tat i o n, R u r o c i ą g i w y s o ko c i ś n i e n i o w e d l a e n e r g e t y k i, P r e s s u r e P i p i n g t r a n s f e r p i p i n g s f o r d i f f e r e n t b r a n c h e s o f i n d u s t ry, E l e m e n t y r u r o c i ą g ó w, P i p i n g c o m p o n e n t s, Z a m o c MIELCZARSKIEGO s u p e r v i s i o n at s i t e, D i ag n o s t y k a r u r o c i ą g ó w i z a m o c o wa ń, D i ag n o s t i c s o f p i p i n g s a n d s u p p o r t s, U s ł u g i s GRUNWALDZKA ŻYTNIA OGRODOWA m a l i z ac ja, o d p r ę ż a n i e, o d p u s z cz a n i e), H e at t r e at m e n t ( n o r m a l i z i n g, s t r e s s r e l i e v i n g a n d t e m p e r i n g), O b r e r s a l n e, f r e z a r k i, w i e r ta r k i, w y tacz a r k i), m ac h i n i n g ( l at h e s, m i l l i n g m ac h i n e s, d r i l l e r s a n d b o r e r s), O KRAKÓW CZĘSTOCHOWA t i n g m e t h o d o r g r i n d i n g), P o k ryc i a a n t y ko r oz yj n e, a n t i c o r r o s i o n p r ot e c t i o n, S pawa n i e, W e l d i n g, O p r a ARMII KRAJOWEJ SKRZETLEWSKA ŻELAZNA CZARNOWSKA g e t y k i, P r e s s u r e P i p i n g s f o r P o w e r i n d u s t ry, R u r o c i ą g i t e c h n o lo g i cz n e i przesy ł o w e d l a r ó ż n yc h g a ł ę z MIELCZARSKIEGO PKP PKS BP. KACZMARKA PADEREWSKIEGO KRAKOWSKA ROBOTNICZA g components, Zamocowa n i a, Supports and Hangers, Monta ż i nadzó r dosta r czo n yc h urządzeń u Klien KRAKÓW ŁÓDŹ WARSZAWA KRAKÓW OKRZEI a n d supports, Usługi serwisowe, Serv i c e, Gięcie indukc yj n e i me c h a n i cz n e rur, Inductive and me c h a n i c a ŚCIEGIENNEGO ZAGNAŃSKA JESIONOWA IX WIEKÓW TARNÓW KIELC SEMINARYJSKA WARSZAWSKA TARNÓW TARNOWSKA WARSZAWA ŚWIĘTOKRZYSKA WARSZAWA ALEJA SOLIDARNOŚCI SANDOMIERSKA LUBLIN SZCZECIN WLKP. JELENIA PIŁA POZNAŃ WROCŁAW KRAKÓW WARSZAWA 20 Chemar Rurociągi Spółka z o.o. ul. Olszewskiego 6, Kielce, POLAND tel , fax

Energetyka Power Engineering

Energetyka Power Engineering Energetyka Power Engineering Spis treści Table of Contents Polimex-Mostostal SA 2 Polimex-Mostostal SA Energetyka 6 Power Engineering Generalne wykonawstwo 10 General Contractorship Ochrona środowiska

Bardziej szczegółowo

budujemy dla przyszłości We build for the future

budujemy dla przyszłości We build for the future Budujemy dla przyszłości! We build for the future! Tadeusz Rybak, Prezes Zarządu Mostostal Puławy S.A. Grupa Kapitałowa Mostostal Puławy S.A. od blisko 50 lat znajduje się w elitarnym gronie uznanych firm

Bardziej szczegółowo

Nasz sukces opiera się na wiedzy naszych ludzi, ponad 50 latach doświadczeń. Energomontaż-Południe SA has built its corporate position on years

Nasz sukces opiera się na wiedzy naszych ludzi, ponad 50 latach doświadczeń. Energomontaż-Południe SA has built its corporate position on years WSTĘP Introduction Wstęp Energomontaż-Południe SA jest spółką, której dzisiejsza pozycja została zbudowana poprzez wieloletnie doświadczenie i kompetencję. Lata praktyki pozwalają firmie brać udział w

Bardziej szczegółowo

Produkcja Production www.polimex-mostostal.pl

Produkcja Production www.polimex-mostostal.pl Produkcja Production Spis treści Table of Contents Polimex-Mostostal SA 2 Polimex-Mostostal SA Oferta produkcja 6 The Offer Production Park maszynowy i stosowane technologie 14 Machinery Park and Technology

Bardziej szczegółowo

Budownictwo ogólne General Construction

Budownictwo ogólne General Construction Budownictwo ogólne General Construction Spis treści Table of Contents Polimex-Mostostal SA 2 Polimex-Mostostal SA Oferta budownictwo ogólne 6 The Offer General Construction Oferta zespoły projektowe 10

Bardziej szczegółowo

Spis treści Table of Contents

Spis treści Table of Contents Spis treści Table of Contents Polimex-Mostostal SA 2 Polimex-Mostostal SA Oferta produkcja 6 The Offer Production Park maszynowy i stosowane technologie 14 Machinery Park and Technology Applied Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Według Michaela Portera : Klastry to geograficzna

Bardziej szczegółowo

ELEKTROCIEPŁOWNIA ZIELONA GÓRA S.A. Grupa EDF. Raport Roczny 2007. Annual Report

ELEKTROCIEPŁOWNIA ZIELONA GÓRA S.A. Grupa EDF. Raport Roczny 2007. Annual Report Grupa EDF Raport Roczny 2007 Annual Report Dla naszego miasta, dla środowiska Spis treści Table of contents List Prezesa. 3 The Letter of the President Informacje ogólne o Spółce. 4 General information

Bardziej szczegółowo

LIST OF MEMBERS WYKAZ CZŁONKÓW ODLEWNICZEJ IZBY GOSPODARCZEJ LISTE DER MITGLIEDER

LIST OF MEMBERS WYKAZ CZŁONKÓW ODLEWNICZEJ IZBY GOSPODARCZEJ LISTE DER MITGLIEDER 1 Air Products Sp. z o.o. ul. Pory 59 02-757 Warszawa Dyrektor Generalny: Andrzej Sołtysik Kierownik Rynku Metale, Odlewnictwo: Eugeniusz Ratajczak Tel. +48 22 440 32 00 Fax +48 22 440 32 05 Centrum Obsługi

Bardziej szczegółowo

ALCON Sp. z o.o. ul. Kościelna 13/15 95-050 Konstantynów Łódzki Zarządzający, Dyrektor: Andrzej Boczkowski

ALCON Sp. z o.o. ul. Kościelna 13/15 95-050 Konstantynów Łódzki Zarządzający, Dyrektor: Andrzej Boczkowski 1 ALCON Sp. z o.o. ul. Kościelna 13/15 95-050 Konstantynów Łódzki Zarządzający, Dyrektor: Andrzej Boczkowski Tel./Fax +48 42 211 14 18 +48 42 632 32 94 alcon@alcon.pl www.alcon.pl Narzędziownia odlewni

Bardziej szczegółowo

www.polskieklastry.org

www.polskieklastry.org Klaster Metalowy METALIKA Klaster powstał w marcu 2011 roku i jest zlokalizowany w północno-zachodnim regionie Polski. Celem inicjatywy klastrowej jest dynamiczny rozwój poprzez zwiększenie skali kooperacji

Bardziej szczegółowo

Spis treêci Contents. Wst p 1 Introduction. Zarzàd 2 Management board. Energetyka 3 Power industry. Przemys nafty i gazu 5 Oil and gas

Spis treêci Contents. Wst p 1 Introduction. Zarzàd 2 Management board. Energetyka 3 Power industry. Przemys nafty i gazu 5 Oil and gas BUDUJEMY Z ENERGIÑ! Spis treêci Contents Wst p Introduction Zarzàd 2 Management board Energetyka 3 Power industry Przemys nafty i gazu 5 Oil and gas Przemys stoczniowy i offshore 7 Shipbuilding industry

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2011 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2011 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. W KRAKOWIE al. Jana Pawła II 188 30-969 Kraków +48 12 646 55 33 +48 12 646 55 10 www.mpec.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual report 2013 1

Raport Roczny Annual report 2013 1 Raport Roczny Annual report 2013 1 2 Przez cały rok dostarczamy naszym odbiorcom przyjazne ciepło All year round we provide our consumers with friendly heat Raport Roczny Annual report 2013 3 4 Szanowni

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 ANNUAL

RAPORT ROCZNY 2013 ANNUAL RAPORT ROCZNY 2013 ANNUAL REPORT 2013 MISJA Misją firmy PROCHEM jest umożliwienie Klientom uzyskania realnej przewagi konkurencyjnej przez dostarczenie im usług o najwyższej jakości w terminach i cenach

Bardziej szczegółowo

ROCZNY 2012 RAPORT ANNUAL REPORT 2012 PROCHEM S.A.

ROCZNY 2012 RAPORT ANNUAL REPORT 2012 PROCHEM S.A. ROCZNY 2012 RAPORT ANNUAL REPORT 2012 PROCHEM S.A. MISJA Misją firmy PROCHEM jest umożliwienie Klientom uzyskania realnej przewagi konkurencyjnej przez dostarczenie im usług o najwyższej jakości w terminach

Bardziej szczegółowo

PROCHEM S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011

PROCHEM S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 PROCHEM S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 Misja Misją fi rmy PROCHEM jest umożliwienie Klientom uzyskania realnej przewagi konkurencyjnej przez dostarczenie im usług o najwyższej jakości w terminach

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report 2009

raport roczny annual report 2009 raport roczny annual report 2009 spis treści table of contents 2 4 6 14 19 22 30 35 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Letter from the Chairman of the Supervisory Board Słowo wstępne od Zarządu Foreword

Bardziej szczegółowo

"Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013" Fundusze Europejskie dla

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Fundusze Europejskie dla "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013" Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Według Michaela Portera: "Klastry

Bardziej szczegółowo

MANY WAYS ONE DIRECTION WIELE SPOSOBÓW JEDEN KIERUNEK

MANY WAYS ONE DIRECTION WIELE SPOSOBÓW JEDEN KIERUNEK MANY WAYS ONE DIRECTION WIELE SPOSOBÓW JEDEN KIERUNEK Contents Spis treści I PROFIL FIRMY 07 II WE WORK FOR THE CLIENT PRACUJEMY DLA KLIENTA 13 Client Our Partner Klient nasz Partner Sales and Technical

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

O firmie About the company

O firmie About the company O firmie About the company Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe WAMACO Sp. z o.o. powstało w 1993 roku. Od samego początku działamy w branży budowlanej jako specjalistyczny wykonawca instalacji przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Drogi i koleje Roads and Railways

Drogi i koleje Roads and Railways Drogi i koleje Roads and Railways Spis treści Table of Contents Polimex-Mostostal SA 2 Polimex-Mostostal SA Drogi i koleje 6 Roads and Railways Bariery drogowe i panele akustyczne 8 Road Barriers and Acoustic

Bardziej szczegółowo

Termoizolacja i Antykorozja TERBUD Bogdan Jonkwisz Thermal insulation and Anticorrosion TERBUD Bogdan Jonkwisz

Termoizolacja i Antykorozja TERBUD Bogdan Jonkwisz Thermal insulation and Anticorrosion TERBUD Bogdan Jonkwisz Termoizolacja i Antykorozja TERBUD Bogdan Jonkwisz Thermal insulation and Anticorrosion TERBUD Bogdan Jonkwisz Polska / Poland 09-410 Płock, ul. Sikorskiego 6/57 tel./fax: +48 (24) 266 85 06 Polska / Poland

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Annual Report

Raport Roczny. Annual Report Raport Roczny 20 04 Annual Report PL 42-700 LUBLINIEC, ul. Powstańców 54 tel. (+48 34) 35 15 620 tel. (+48 34) 35 15 730 sprzedaż wykładzin tel. (+48 34) 35 15 740 sprzedaż włóknin tel. (+48 34) 35 15

Bardziej szczegółowo

Katalog usług services

Katalog usług services Katalog usług services CZTERY NOWOCZESNE ANODOWNIE FOUR MODERN ANODIZING LInes GiętarkA do profili aluminiowych Bending urządzenia do obróbki mechanicznej profili aluminiowych Mechanical processing linie

Bardziej szczegółowo

Historia firmy Company history. Certificates. Historia firmy. Company history. Certificates. Certyfikaty

Historia firmy Company history. Certificates. Historia firmy. Company history. Certificates. Certyfikaty malarnia i śrutownia z obiegiem zamkniętym ENERGOREMONT Spółka Jawna [Registered Partnership] was founded on 1991-05-15, based on Energomontaż - Północ team working on the Cellulose & Paper Works site

Bardziej szczegółowo

DEDiCAtED SoLUtionS dedykowane rozwiązania. offer of high pressure die-casting and CNC machining oferta odlewania ciśnieniowego i obróbki mechanicznej

DEDiCAtED SoLUtionS dedykowane rozwiązania. offer of high pressure die-casting and CNC machining oferta odlewania ciśnieniowego i obróbki mechanicznej DEDiCAtED SoLUtionS dedykowane rozwiązania offer of high pressure die-casting and CNC machining oferta odlewania ciśnieniowego i obróbki mechanicznej LUMEL S.A. experience and know-how doświadczenie i

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD ENERGETYCZNY ŁÓDŹ - TEREN S.A.

ZAKŁAD ENERGETYCZNY ŁÓDŹ - TEREN S.A. ZAKŁAD ENERGETYCZNY ŁÓDŹ - TEREN S.A. Raport Roczny 2005 Annual Report 2005 Raport Roczny Annual Report ZAKŁAD ENERGETYCZNY ŁÓDŹ - TEREN S.A. Zakład Energetyczny Łódź - Teren S.A. Spis treści Contents

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Municipal Water Supply and Sewerage Company in Warsaw Joint Stock Company

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Municipal Water Supply and Sewerage Company in Warsaw Joint Stock Company Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Municipal Water Supply and Sewerage Company in Warsaw Joint Stock Company raport roczny annual report 2011 spis treści 2 List

Bardziej szczegółowo