In service for Power Industry

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "In service for Power Industry"

Transkrypt

1 n e i przesy ł o w e d l a r ó ż n yc h g a ł ę z i p r z e m y s ł u, T e c h n o lo g i c a l a n d t r a n s f e r p i p i n g s f o r d i f f e r e n t b r a n c r d o s ta r czo n yc h u r z ą d z e ń u K l i e n ta n a o b i e kc i e, A s s e m b ly a n d s u p e r v i s i o n at s i t e, D i ag n o s t y k a r u r o c i ą n e r u r, I n d u c t i v e a n d m e c h a n i c a l b e n d i n g, O b r ó b k a c i e p l n a ( n o r m a l i z ac ja, o d p r ę ż a n i e, o d p u s z cz a n i e), H ó b k a p l a s t ycz n a, P l a s t i c f o r m i n g, O b r ó b k a w i ó r o wa ( to k a r k i u n i w e r s a l n e, f r e z a r k i, w i e r ta r k i, w y tacz a r o-ścierne, s z l i f o wa n i e), s u r fac e t r e at m e n t ( w i t h a b r a s i v e b l a s t i n g m e t h o d o r g r i n d i n g), P o k ryc i a a n t y ko e c h n i c a l d o c u m e n tat i o n, R u r o c i ą g i w y s o ko c i ś n i e n i o w e d l a e n e r g e t y k i, P r e s s u r e P i p i n g s f o r P o w e r i n d u s o r d i f f e r e n t b r a n c h e s o f i n d u s t ry, E l e m e n t y r u r o c i ą g ó w, P i p i n g c o m p o n e n t s, Z a m o c o wa n i a, S u p p o r t s i ag n o s t y k a r u r o c i ą g ó w i z a m o c o wa ń, D i ag n o s t i c s o f p i p i n g s a n d s u p p o r t s, U s ł u g i s e r w i s o w e, S e r v i c e, G i e, o d p u s z cz a n i e), H e at t r e at m e n t ( n o r m a l i z i n g, s t r e s s r e l i e v i n g a n d t e m p e r i n g), O b r ó b k a m e c h a n i cz n a, i, w i e r ta r k i, w y tacz a r k i), m ac h i n i n g ( l at h e s, m i l l i n g m ac h i n e s, d r i l l e r s a n d b o r e r s), O b r ó b k a p o w i e r z c h n i g), P o k ryc i a a n t y ko r oz yj n e, a n t i c o r r o s i o n p r ot e c t i o n, S pawa n i e, W e l d i n g, O p r ac o wa n i e d o k u m e n tac j i t s f o r P o w e r i n d u s t ry, R u r o c i ą g i t e c h n o lo g i cz n e i przesy ł o w e d l a r ó ż n yc h g a ł ę z i p r z e m y s ł u, T e c h n o lo g o wa n i a, S u p p o r t s a n d H a n g e r s, M o n ta ż i n a d zó r d o s ta r czo n yc h u r z ą d z e ń u K l i e n ta n a o b i e kc i e, A s s e m e r w i s o w e, S e r v i c e, G i ę c i e i n d u kc yj n e i m e c h a n i cz n e r u r, I n d u c t i v e a n d m e c h a n i c a l b e n d i n g, O b r ó b k a c i e p ó b k a m e c h a n i cz n a, m e c h a n i c a l t r e at m e n t, P r z e r ó b k a p l a s t ycz n a, P l a s t i c f o r m i n g, O b r ó b k a w i ó r o wa ( to k b r ó b k a p o w i e r z c h n i o wa ( cz y s z cz e n i e s t r u m i e n i o w o-ścierne, s z l i f o wa n i e), s u r fac e t r e at m e n t ( w i t h a b r a c o wa n i e d o k u m e n tac j i t e c h n i cz n e j, P r e pa r i n g o f t e c h n i c a l d o c u m e n tat i o n, R u r o c i ą g i w y s o ko c i ś n i e n i o w e i p r z e m y s ł u, T e c h n o lo g i c a l a n d t r a n s f e r p i p i n g s f o r d i f f e r e n t b r a n c h e s o f i n d u s t ry, E l e m e n t y r u r o c i ą g ta na obiekc i e, Assembly and superv i s i o n at site, Diag n o s t y k a rurociągów i zamocowa ń, Diag n o s t i c s of l bending, Obróbka cieplna (normalizac ja, odprężanie, odpuszcz a n i e), Heat treat m e n t (normalizing, str 1

2 In service for Power Industry W służbie dla Energetyki 2

3 Spis treści Contents Historia Spółki / History of the Company Spółka zależna / Subsidiary Company Schemat organizacyjny / Organization Chart Oferta / Products Usługi / Services Materiały / Materials Projektowanie / Engineering and Design Operacje technologiczne / Technological processes Badania i kontrola wyrobu / Laboratory testing Pracownicy - nasz największy kapitał / Staff - our greatest capital Zapewnienie Jakości / Quality Assurance Bezpieczeństwo, ochrona zdrowia i środowiska naturalnego / EHS Management System Sprzedaż / Turnover Mapa klientów z Europy / European Customers map Referencje / References

4 Historia Spółki History of the Company Beginning of our business 2004 activity is dated on year 1964 when Piping Department was established in Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej Chemar. In next few years Chemar became main manufacturer and supplier of pipelines to most of Polish Power Plants and Thermal-Electric Power Stations, Chemical and Petrochemical 2007 Plants. Piping Company Chemar Sp. z o.o. was created in after industrial conversion of Chemar S.A. group owned by National Treasury taking over from Chemar S.A. its design, technological and production personnel, designated buildings, machinery, equipment, current and permanent assets. Początek działalności w branży wyrobów rurociągowych przypada na rok 1964, w którym w Zakładach Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej Chemar został utworzony Wydział Rurociągów. W ciągu kilku lat Chemar stał się głównym producentem i dostawcą rurociągów do większości Polskich Elektrowni i Elektrociepłowni, Zakładów Chemicznych i Petrochemicznych. W wyniku procesu restrukturyzacji Zakładów Chemar S.A., należących do Skarbu Państwa, roku powstał Zakład Rurociągów Chemar Sp. z o.o. przejmując od Chemar S.A. kadrę inżynieryjno techniczną, załogę produkcyjną, wydzielone budynki, maszyny, urządzenia i wyposażenie oraz środki trwałe i obrotowe. Spółka jako samodzielny podmiot prawny rozpoczęła działalność na rynku światowym. We wrześniu 2008 roku Spółka zmieniła nazwę na Chemar Rurociągi Spółka z o.o. Obecnie Chemar Rurociągi Sp. z o.o. jest jednym z największych w Polsce dostawców oferujących kompletne systemy rurociągowe dla odbiorców z Elektrowni, Zakładów Chemicznych i Petrochemicznych. Rurociągi ciśnieniowe są wytwarzane w zgodności z normami PN-EN 13480, PN-EN 12952, przepisami dozorowymi UDT i TÜV oraz innymi specyfikacjami technicznymi. Potwierdzenie przez Jednostkę Notyfikowaną spełnienia wymagań normy PN-EN 1090:2010 w zakresie wytwarzania konstrukcji stalowych pozwala na rozszerzenie palety oferowanych wyrobów. Wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP według norm EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004, PN-N-18001:2004 (OHSAS 18001:2007), zatwierdzony również na zgodność z wymaganiami Dyrektywy 97/23/WE w zakresie projektowania, wytwarzania oraz badań końcowych urządzeń ciśnieniowych i posiadane uznania technologii i uprawnienia personelu, nadane przez Jednostki Notyfikowane, gwarantują spełnienie technicznych i jakościowych wymagań Klientów. The Company started its activity as independent legal subject. In September 2008 Company changed its name to Chemar Rurociągi Spółka z o.o. Currently Chemar Rurociągi Sp. z o.o. is one of the biggest suppliers in Poland offering complete piping systems for Electrical, Chemical and Petrochemical Plants. Pressure pipelines are being manufactured in accordance to EN and EN standards, quality regulations of UDT and TÜV and other technical specifications. Confirmation of fulfilling requirements of EN 1090:2009 in range of steel structure fabrication issued by Notified Body will allow to extend the scope of offered products. Implemented Integrated Quality, Environmental, Health and Safety Management System acc. to EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004, PN-N-18001:2004 (OHSAS 18001:2007), approved also in accordance with requirements of Directive 97/23/WE in the scope of designing, manufacturing and final testing of pressure parts along with approvals of technology and personnel certifications issued by Notified Body guarantee compliance with technical and quality requirements of the Client. 4

5 Spółka zależna Subsidiary Company W dniu 28 czerwca 2007 roku Chemar Rurociągi Sp. z o.o., utworzył Spółkę Zależną o nazwie Chemar Service Sp. z o.o. In Chemar Rurociągi Sp. z o.o. established a Subsidiary Company under the name of Chemar Service Sp. z o.o. Powołanie Spółki Zależnej jest realizacją jednego z głównych punktów strategii rozwoju Chemar Rurociągi Sp. z o.o., a mianowicie budowy jego pozycji rynkowej jako podmiotu zdolnego do kompleksowej obsługi projektów inwestycyjnych, począwszy od projektu technicznego, poprzez zakup niezbędnych materiałów, prefabrykację i dostawy, a na montażu i rozruchu kończąc. Appointment of Subsidiary Company was a result of realization one of the main points of our Company s strategy of development which is improving its position on the market as entity capable of complete realization of projects starting from technical design, through purchasing of necessary materials, prefabrication and delivery to assembly at site. Schemat organizacyjny Organization Chart Spółka zależna Subsidiary Company zarząd board Chemar Service Sp. z o.o. Sekretariat Zarządu Management desk Chemar Armatura Sp. z o.o. Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Member of the Board Financial Director Prezes Zarządu Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju PRESIDENT OF THE BOARD Head of Strategy and Development Department Członek Zarządu Dyrektor ds. Handlu i Produkcji Member of the Board Sales & Production Director Dział Finansowo - Księgowy Financial & Accountant Department Biuro Zarządzania Jakością Pełnomocnik Zarządu ds. ZSZ JŚBHP Quality Management Office Board Representative for IQEHSMS Biuro Techniczno - Handlowe Technical and Commercial Office Wydział Produkcji Production Department Dział Utrzymania Ruchu Maintenance Department Dział Informatyki IT Support Dział Zaopatrzenia Materiałowego Material Procurement Department Dział Kontroli Jakości Quality Control Department Raportowanie, Kontrola Wewnętrzna i Nadzór Właścicielski Reports, Internal Control and Owner s Supervision Position BHP i Ochrona Środowiska EHS Dział Serwisu i Nadzoru Montażowego Assembly Service and Maintenance Department Dział Kadr, Płac i Szkoleń HR Department Dział Handlowy Commercial Department Dział Konstrukcyjny Design Department Dział Technologii i Spawalnictwa Technological and Welding Department Dział Organizacji i Planowania Produkcji Planing for Production Department Dział Przygotowania i Produkcji Preparing and Production Department 5

6 Oferta Products KOMPLEKSOWA DOSTAWA INSTALACJI RUROCIĄGÓW WRAZ Z PROJEKTEM I MONTAŻEM NA OBIEKTACH KLIENTA RUROCIĄGI WYSOKOCIŚNIENIOWE DLA ENERGETYKI RUROCIĄGI TECHNOLOGICZNE I PRZESYŁOWE DLA RÓŻNYCH GAŁĘZI PRZEMYSŁU COMPLETED DELIVERY OF PIPING INSTALLATIONS INCLUDING DESIGN AND ASSEMBLY AT SITE PRESSURE PIPINGS FOR POWER INDUSTRY TECHNOLOGICAL AND TRANSFER PIPINGS FOR DIFFERENT BRANCHES OF INDUSTRY Elementy rurociągów: Rury proste Łuki wykonywane metodą indukcyjną w zakresie średnic DN 100 mm do DN 1000 mm Łuki gładkie DN 15 DN 150 wykonywane na giętarkach trzpieniowych Łuki segmentowe Schładzacze Kształtki rurowe: trójniki czwórniki zwężki redukcyjne złączki Kolektory Kryzy i dysze pomiarowe wraz z obudowami Króćce pomiarowe Połączenia kołnierzowe Piping components: Straight pipes Bends produced with Inductive bending machines in diameter range of DN 100 DN 1000 Smooth bends DN 15 DN 150 produced with mandrel bending machines Mitre elbows Attemperators Fittings: tees four-way pieces reducers connections Collectors Orifice plates with casings Measuring nozzles Flanged connections Zamocowania: Wieszaki sprężynowe Obejmy i uchwyty Stoły sprężynowe Zespoły stałonośne Podparcia stałe SUPPORTS AND HANGERS: Spring hangers Clamps and handles Spring supports Constant units Fixed supports Zamocowania produkowane są w oparciu o własne rozwiązania konstrukcyjne, doskonalone przez wiele lat, wg Katalogu Elementów Rurociągowych (KER) oraz według dokumentacji Klienta. Wszystkie zawieszenia sprężynowe podlegają regulacji i atestacji na stanowisku kontrolnopomiarowym. All hangers and supports are manufactured on a basis of our own technological design and solutions, which have been improved through many years of our activity in accordance to Catalogue of Piping Elements (KER) and according to Customer s documentation. All supports are calibrated and attested according to clients requirements. Konstrukcje stalowe Steel structures 6

7 Usługi Services MONTAŻ I NADZÓR DOSTARCZONYCH URZĄDZEŃ U KLIENTA NA OBIEKCIE DIAGNOSTYKA RUROCIĄGÓW I ZAMOCOWAŃ USŁUGI SERWISOWE GIĘCIE INDUKCYJNE I MECHANICZNE RUR OBRÓBKA CIEPLNA (NORMALIZACJA, ODPRĘŻANIE, ODPUSZCZANIE) PRZERÓBKA PLASTYCZNA OBRÓBKA SKRAWANIEM (TOKARKI UNIWERSALNE, FREZARKI, WIERTARKI, WYTACZARKI) OBRÓBKA POWIERZCHNIOWA (CZYSZCZENIE STRUMIENIOWO-ŚCIERNE, SZLIFOWANIE) POKRYCIA ANTYKOROZYJNE Spawanie: Spawanie metodą TIG, MIG i MAG Spawanie elektrodą otuloną Spawanie automatyczne pod topnikiem Spawanie orbitalne wąskoszczelinowe TIG* ASSEMBLY AND SUPERVISION AT SITE DIAGNOSTICS OF PIPINGS AND SUPPORTS SERVICE INDUCTIVE AND MECHANICAL BENDING HEAT TREATMENT (NORMALIZING, STRESS RELIEVING AND TEMPERING) PLASTIC FORMING MACHINING (LATHES, MILLING MACHINES, DRILLERS AND BORERS) SURFACE TREATMENT (WITH ABRASIVE BLASTING METHOD OR GRINDING) ANTICORROSION PROTECTION Welding: TIG, MIG and MAG welding Covered-electrode arc welding Submerged automatic arc welding Narrow-gap orbital welding TIG* Opracowanie dokumentacji technicznej Preparing of technical documentation 7

8 Wykorzystujemy stale w gatunkach według klasyfikacji stali zgodnej z normą EN 283-3; Grupa1: Materiały Podgrupa 1.1: P19 P275; R35; R45 Podgrupa 1.2: P280 P355; L290GA; L290NB; E355; 15Mo3; 16Mo3; A106B; A106C; 18G2A Podstawowe Podgrupa materiały 1.3: produkcyjne L415NB wykorzystywane w budowie rurociągów ciśnieniowych obejmują stale węglowe, niskostopowe i 2: wysokostopowe. Grupa Podgrupa 2.1: L360 L460M; MB; Najczęściej stosowane stale w produkcji rurociągów 15NiCuMoNb5-6-4 (klasyfikacja wg normy PN-CR ISO (WB36) 15608:202): Podgrupa 2.2: L480 L555MB Grupa1: 3: Podgrupa 1.1: P19 P275; R35; R45 Podgrupa 1.2: P : P355; L415 L290GA; L555QB L290NB; Grupa E355; 5: 15Mo3; 16Mo3; A106B; A106C; 18G2A Podgrupa 1.3: L415NB Subgroup 1.3: L415NB 5.1: 13CrMo44; 13CrMo45; 15HM; P11 Podgrupa 5.2: 10CrMo910; 11CrMo910; Grupa 2: 10H2M, Podgrupa P22 2.1: L360 L460M; MB; Grupa 15NiCuMoNb : (WB36) Podgrupa 2.2: L480 L555MB Podgrupa 6.1: 14MoV63; 13HMF Podgrupa 6.2: 15CrMoV510; 15HMF; Grupa 3: 21CrMoV5-7; Podgrupa 3.1: L415 21HMF L555QB Podgrupa 6.4: 10CrMoVNb9-1 (P91); H9AMFNb; X20CrMoV11-1; 20H12M1F; Grupa 5: X10CrWMoVNb9-2 Podgrupa 5.1: 13CrMo4-4; 13CrMo4-5; (P92) 15HM; P11 Podgrupa 5.2: 10CrMo9-10; 11CrMo9-10; 10H2M, Grupa P22 8: Podgrupa 8.1: 1H18N9T; X10CrNiTi18-8; X10CrNiTi18-10; Grupa 6: X6CrNiNb18-10; Group 6: Podgrupa 6.1: 14MoV6-3; 13HMF X6CrNiMoTi ; H17N13M2T; A18GrF316 Podgrupa 6.2: 15CrMoV5-10; 15HMF; 21CrMoV5-7; 21HMF Podgrupa 6.4: X10CrMoVNb9-1 (P91); H9AMFNb; Base production materials used during production of pressure piping include carbon steel, low-, high alloy steels We use steels acc. to steel classification as per PN-CR ISO 15608:202 standard; Group 1: Subgroup 1.1: P19 P275; R35; R45 Subgroup 1.2: P280 P355; L290GA; L290NB; E355; 15Mo3; 16Mo3; A106B; A106C; 18G2A Group 2: Subgroup 2.1: L360 L460M; MB; 15NiCuMoNb5-6-4 (WB36) Subgroup 2.2: L480 L555MB Group 3: Subgroup 3.1: L415 L555QB Group 5: Subgroup 5.1: 13CrMo4-4; 13CrMo4-5; 15HM; P11 Subgroup 5.2: 10CrMo9-10; 11CrMo9-10; 10H2M, P22 Subgroup 6.1: 14MoV6-3; 13HMF Subgroup 6.2: 15CrMoV5-10; 15HMF; 21CrMoV5-7; 21HMF Subgroup 6.4: X10CrMoVNb9-1 (P91); H9AMFNb; X20CrMoV11-1; 20H12M1F; X10CrWMoVNb9-2 Materiały X20CrMoV11-1; są 20H12M1F; kupowane X10CrWMoVNb9-2 u kwalifikowanych dostawców (P92) (P92) posiadających System Zapewnienia Jakości i spełniających Materials Grupa 8: Podgrupa 8.1: 1H18N9T; X10CrNiTi18-8; X10CrNiTi18-10; X6CrNiNb18-10; X6CrNiMoTi ; H17N13M2T; A18GrF316 Group 8: Subgroup 8.1: 1H18N9T; X10CrNiTi18-8; X10CrNiTi18-10; X6CrNiNb18-10; X6CrNiMoTi ; H17N13M2T; A18GrF316 Materiały są kupowane u kwalifikowanych dostawców posiadających System Zapewnienia Jakości i spełniających wymagania jakościowe określone w Dyrektywie 97/23/WE. Materials are purchased from qualified suppliers who have implemented Quality Assurance System and are fulfilling the quality requirements specified in PED 97/23/EC. 8

9 Instalacje rurociągowe w PGE Elektrownia Bełchatów S.A. Piping instalations in PGE Elektrownia Bełchatów S.A. 9

10 Projektowanie Engineering and Design Założenia do projektowania są przedstawione w wymaganiach Klienta, specyfikacjach technicznych, przepisach itp. załączonych do kontraktu. W oparciu o te dane powstają poszczególne fazy projektu, w którym są uwzględnione wymagania spełniające zakładane parametry techniczne, obowiązujące przepisy, w tym dyrektyw Unii Europejskiej, a w szczególności Dyrektywy 97/23/WE. Wszystkie wyroby są wykonywane w oparciu o warsztatową dokumentację konstrukcyjną opracowaną w Dziale Konstrukcyjnym i dokumentację technologiczną opracowaną w Dziale Technologii i Spawalnictwa. Działy przygotowania produkcji dysponujące bankiem informacji technicznej i specjalistycznymi komputerowymi programami obliczeniowymi wspomagającymi prace projektowe stanowią gwarancję odpowiedniego poziomu technicznego przygotowania projektów oraz prognozowania dalszej żywotności rurociągów, ich elementów i zamocowań. Design basis are presented in Customer s requirements, technical specifications, codes etc. which are attached to the contract. Particular stages of project that are based on this data includes fulfilling the initial technical parameters, valid law regulations and EU directives, especially including PED 97/23/EC. All our products are made basing on manufacturing design documentation prepared by our Design Department and technological documentation prepared by Technological and Welding Department. Our Planning for Production Departments are equipped with technical data base and other specialist calculation software supporting their work, which can ensure an adequate level of technical project preparation and prediction of further durability of pipings and supports. 10

11 Stosowane technologie Operacje technologiczne cięcie metodą mechaniczną lub termiczną (tlenem lub plazmą) Technological processes Cięcie metodą mechaniczną lub termiczną (tlenem lub plazmą) Kształtowanie plastyczne na zimno i gorąco Gięcie rur na giętarce z nagrzewem indukcyjnym Gięcie rur na giętarkach trzpieniowych Obróbka skrawaniem kształtowanie plastyczne na zimno i gorąco gięcie rur na giętarce z nagrzewem indukcyjnym gięcie rur na giętarkach trzpieniowych obróbka skrawaniem Mechanical cutting or thermal cutting (with oxygen or plasma) Cold or hot plastic forming Bending of pipes with inductive bending machine Bending of pipes with mandrel bending machines Machining obróbka cieplna (w Heat piecu treatment gazowym (in gas furnace with z wysuwanym sliding hearth, in electric furnaces, local heat treatment of welded trzonem, w piecach joints elektrycznych, with inductive or resistance obróbka method) lokalna połączeń spawanych metodą indukcyjną lub za Welding processes (TIG, MIG, MAG, covered pomocą elektrycznych electrode mat arc grzewczych) welding, submerged automatic arc welding and TIG narrow gap orbital welding) procesy spawalnicze (metody TIG, MIG, MAG; spawanie elektrodą otuloną, Surface automatyczne treatment with abrasive pod blasting topnikiem method or grinding oraz spawanie orbitalne wąskoszczelinowe TIG*) Anticorrosion protection obróbka powierzchniowa metodą strumieniowo-ścierną i szlifowaniem zabezpieczenie antykorozyjne Obróbka cieplna (w piecu gazowym z wysuwanym trzonem, w piecach elektrycznych, obróbka lokalna połączeń spawanych metodą indukcyjną lub oporową) Procesy spawalnicze (metody TIG, MIG, MAG; spawanie elektrodą otuloną, automatyczne pod topnikiem oraz spawanie orbitalne wąskoszczelinowe TIG*) Obróbka powierzchniowa metodą strumieniowościerną i szlifowanie Zabezpieczenie antykorozyjne 11

12 Wszystkie wyroby produkowane w Chemar Rurociągi Sp. z o.o. podlegają badaniom jakości przeprowadzanym przez służby kontroli Badania jakości i laboratorium i kontrola dla sprawdzenia wyrobu i potwierdzenia, że wymagania techniczne i jakościowe zostały spełnione. Spółka współpracuje głównie z Laboratorium Badawczym Wszystkie wyroby produkowane w Chemar Rurociągi Sp. Zakładów Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej z o.o. podlegają badaniom jakości przeprowadzanym przez CHEMAR służby kontroli S.A. jakości i laboratorium dla sprawdzenia i potwierdzenia, że wymagania techniczne i jakościowe zostały spełnione. Laboratorium spełnia kryteria normy PN-EN 17025:2005 i posiada uznanie II stopnia zgodnie z wymaganiami specyfikacji Spółka współpracuje z laboratorium spełniającym kryteria DT-L/95 normy nadane PN-EN 17025:2005 przez UDT i posiadającymi Centralne uznanie Laboratorium Dozoru Technicznego. II stopnia nadane przez UDT Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego. Spółka korzysta również z usług innych uznanych laboratoriów. BADANIA NIENISZCZĄCE: Badania nieniszczące Radiograficzne radiograficzne Ultradźwiękowe Penetracyjne ultradźwiękowe Magnetyczno proszkowe Szczelności: pneumatyczne, hydrauliczne, detektorów cieczowych penetracyjne Wizualne magnetyczno proszkowe Pomiary długości i kąta Laboratory testing szczelności: pneumatyczne, hydrauliczne, detektorów BADANIA NISZCZĄCE: Metalograficzne: makroskopowe i mikroskopowe Własności mechanicznych Analizy składu chemicznego All products manufactured in Chemar Rurociągi Sp. z o.o. are being tested by quality control and laboratory personnel in order to check and confirm that the technical and quality requirements have been met. The Company cooperates with Laboratory which has been awarded a level II authorization by UDT Central Laboratory of Technical Inspection and fulfills the requirements of PN-EN 17025:2005. NON DESTRUCTIVE EXAMINATIONS (NDE) Radiographic test (RT) Ultrasonic test (UT) Liquid penetrant test (PT) Magnetic particle test (MT) Leak tightness examination (pneumatic, hydraulic and with liquid detectors) Visual test (VT) Length and radius check DESTRUCTIVE TESTS Metalography: macroscopic and microscopic Mechanical properties Chemical analysis of steel and alloys Próby hydrauliczne HYDROSTATIC TESTS 12

13 13

14 Pracownicy nasz największy kapitał Staff - our greatest capital Zgodnie z polityką kadrową Zarządu zatrudniani są pracownicy o określonych kwalifikacjach i uprawnieniach, w zawodach i specjalnościach niezbędnych do realizacji przyjętych zadań. Załogę Chemar Rurociągi Sp. z o.o. stanowią pracownicy z dużym doświadczeniem w produkcji rurociągów i ich elementów. Prace projektowe i technologiczne wykonuje kadra inżynieryjno-techniczna posiadająca wykształcenie wyższe techniczne i wieloletnie doświadczenie w zakresie technicznego przygotowania produkcji. Personel techniczny ds. spawalniczych jest odpowiednio przygotowany do wykonywania zadań w zakresie technologii spawania. Posiadają tytuł Europejski Inżynier Spawalnik lub Europejski Inspektor Spawalnik. Personel średniego dozoru na warsztacie posiada odpowiednie wykształcenie i doświadczenie praktyczne do nadzorowania procesów spawalniczych. Spawacze wykonujący prace spawalnicze posiadają specjalistyczne wykształcenie, wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne do wykonywania połączeń spawanych potwierdzone wymaganymi uprawnieniami UDT i TÜV. Inspektorzy Kontroli Jakości są uprawnieni do badań nieniszczących w zakresie badań wizualnych (VT), penetracyjnych (PT) i magnetyczno-proszkowych (MT) i ultradźwiękowych (UT). Kwalifikacje pracowników są systematycznie podnoszone poprzez kontynuowanie nauki na studiach podyplomowych oraz uczestniczenie w planowanych szkoleniach przeprowadzanych przez specjalistyczne firmy szkoleniowe. In accordance with Human Resources Policy of the Board employees with required qualifications and certifications for the jobs necessary for realization of designated tasks are being hired. Staff of Chemar Rurociągi Sp. z o.o. comprises of employees with rich experience in producing pipelines and piping elements. Design and technological tasks are being performed by engineering and technical specialists with higher education and many years experience in technical production planning. Welding personnel are properly prepared to perform tasks in the area of welding technology. They have been awarded European Welding Engineer Certification or Certified Welding Inspector Certification. Supervising personnel in the workshop has adequate education and practical experience to supervise welding processes. Workers performing welding tasks have technical education, theoretical knowledge and practical skills to perform welding connections confirmed by UDT and TÜV Certifications. Quality Control personnel are certified to perform NDE testing in range of visual (VT), liquid penetrant (PT), magnetic particle (MT) and ultrasonic testing (UT) Qualifications of employees are continuously increased during postgraduate studies and by attending planned trainings carried out by specialist training companies. 14

15 Najwyższa jakość oferowanych wyrobów i usług zawsze była dla nas sprawą priorytetową. Zapewnienie Jakości Już w 1993 roku CHEMAR S.A., jako jeden z trzech pierwszych zakładów w Polsce, wdrożył Quality System Zapewnienia Assurance Jakości według normy ISO 9001/EN i uzyskał Certyfikat zatwierdzony przez TÜV CERT Berlin. Top quality of our products and services has always been Najwyższa jakość oferowanych wyrobów i usług zawsze była dla nas sprawą priorytetową. Już w 1993 roku CHEMAR S.A., jako jeden z trzech pierwszych zakładów w Polsce, wdrożył System Zapewnienia Jakości według normy ISO 9001/EN i uzyskał Certyfikat zatwierdzony przez TÜV CERT Berlin. Ówczesny Wydział Rurociągów, a później Zakład Rurociągów Chemar Sp. z o.o. był objęty Systemem Zapewnienia Jakości do 2004 roku. W 2004 roku został w Spółce opracowany i wdrożony do stosowania własny System Zarządzania Jakością według wymagań normy EN ISO 9001:2008. W ramach doskonalenia Systemu Zarządzania Spółką w roku 2011 został wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (ZSZ JŚBHP). Przyznany przez UDT-CERT Certyfikat poświadcza, że Spółka wdrożyła oraz stosuje ZSZ JŚBHP zgodny z normami EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004, PN-N :2004 (OHSAS 18001:2007) i Dyrektywą 97/23/WE. Zakres certyfikacji: Projektowanie, wytwarzanie, montaż, naprawa i serwis urządzeń ciśnieniowych, rurociągów i ich elementów, zamocowań, konstrukcji stalowych, diagnostyka instalacji rurociągowych oraz świadczenie usług przemysłowych z uwzględnieniem wymagań Dyrektywy 97/23/WE. Urządzenia produkowane według przepisów ASME są wykonywane w oparciu o wycertyfikowany System Zapewnienia Jakości w zakresie budowy kotłów energetycznych i rurociągów ciśnieniowych wg ASME Code Sekcja I i B 31.1 z potwierdzeniem stemplem S. Ówczesny Wydział Rurociągów, In 1993 CHEMAR a S.A. później as one of the Zakład first three companies Rurociągów in Poland has implemented the quality management system in Chemar Sp. z o.o. był compliance objęty with Systemem ISO 9001/EN Zapewnienia and has been awarded Jakości a Certification approved by TÜV CERT Berlin. do 2004 roku. into Zakład Rurociągów Chemar Sp. z o.o. was covered by W 2004 roku został w Spółce opracowany i wdrożony do Quality Assurance System till stosowania własny System In 2004 the Company Zarządzania has implemented Jakością its own Quality Management System acc. to requirements of EN ISO 9001:2008. według wymagań normy EN ISO 9001:2008. System in 2011 there was an Integrated Quality, Przyznany przez UDT-CERT Certfikat poświadcza, że firma wdrożyła Environmental, Health and Safety Management System oraz stosuje System Zarządzania (IQEHSMS) implemented. Jakością Certificate zgodny awarded by z the normą UDT- EN CERT confirms that the Company has implemented and is ISO 9001:2008 oraz wymaganiami using IQEHSMS consistent określonymi with EN ISO 9001:2008, w Dyrektywie ISO 14001:2004, PN-N-18001: 2004 (OHSAS 18001:2007) 97/23/WE w zakresie projektowania, wytwarzania, naprawy i standards and Directive 97/23/EC. serwisu urządzeń ciśnieniowych, Scope of certification: rurociągów Design, fabrication, i installation, ich elementów, repair and service of pressure equipment, pipelines and their zamocowań oraz świadczenie usług przemysłowych. Spółka posiada również requirements inne of Directive certyfikaty 97/23/EC. i uprawnienia do wytwarzania urządzeń ciśnieniowych, Equipment manufactured rurociągów to the ASME Code i ich are elementów made on the basis of certified Quality Assurance System for the wydane przez UDT i TÜV construction gwarantujące of boilers and spełnienie pressure piping wielu according wymagań to ASME Code Section I and B 31.1 with stamp S confirmation. jakościowych Klientów. Spółka posiada również inne certyfikaty i uprawnienia do wytwarzania urządzeń ciśnieniowych, rurociągów i ich elementów wydane przez UDT i TÜV gwarantujące spełnienie w pełnym zakresie wymagań jakościowych Klientów. a priority matter for us. The Pipings Department that has been later transformed In scope of the improvement of the Company Management components, fasteners, steel structures, piping diagnostics and provision of industrial services in compliance with the Our Company has also been awarded with other Certifications by UDT and TÜV for manufacturing of pipings pressure equipment and its components, that can guarantee that our customers quality requirements will be fulfilled. 15

16 Bezpieczeństwo, ochrona zdrowia i środowiska naturalnego EHS Management System Oferowane wyroby i usługi wykonywane są w dbałości o środowisko naturalne, z zachowaniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Offered products and services are provided with a special care being taken to preserve the environment and keeping safe and clean work conditions. Osiągamy to poprzez wdrożenie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem, Bezpieczeństwem i Higiena Pracy, spełniającego wymagania norm EN ISO 14001:2004, PN-N-18001:2004 (OHSAS 18001:2007). It is achieved by implementing and improving Integrated Quality, Environmental, Health and Safety Management System fulfilling requirements of EN ISO 14001:2004 and PN-N-18001:2004 (OHSAS 18001:2007) Standards. Pracownicy uczestniczący w kontraktach montażowych zagranicą posiadają certyfikaty bezpieczeństwa VCA/SCC, zgodnie ze standardem VCA.SCC Employees engaged in erection works abroad possess safety VCA/SCC certificates compliant with VCA/SCC Standard. 16

17 Sprzedaż Turnover Dynamika sprzedaży Turnover chart 75 87, mln zł 43 32,1 18,9 Rok Petrochemia Petrochemical Industry Struktura sprzedaży * Market share chart * Usługi Services Inne gałęzie przemysłu Other branches of industry 11,9% 11,4% 8,7% Energetyka Power Industry 68% * średnio za 3 lata average in 3 years Mapa Klientów z Europy European Customers map Finland Sweden Estonia Denmark Russia Ireland Great Britain Netherlands Germany Poland Belarus Belgium Czech Rep. Ukraine France Italy Austria Hungary Bosnia and Herzegovina Montenegro Serbia Romania Bulgaria Spain Greece Turkey 17

18 PGE Elektrownia Bełchatów S.A. PGE Elektrownia Opole S.A. PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. Elektrownia Adamów S.A. Elektrownia Pątnów II Sp. z o.o. 18

19 Referencje References W okresie wieloletniej aktywności Chemar Rurociągi Sp. z o.o. zdobył duże doświadczenie w realizacji produkowanych wyrobów i usług dla energetyki. Nasze wyroby i usługi były dostarczane na budowy wielu elektrowni i elektrociepłowni w kraju i zagranicą. Główni odbiorcy w Polsce to Elektrownie: Adamów, Bełchatów, Dolna Odra, Jaworzno, Konin, Kozienice, Łagisza, Nowa Sarzyna, Opole, Pątnów, Siersza, Turów i inne. Główni odbiorcy w Europie pochodzą z takich krajów, jak: Czechy, Dania, Finlandia, Niemcy, Rosja, Serbia, Szwecja, Turcja, Wielka Brytania, Włochy i inni. Spółka dostarczała również rurociągi do Chin, Indii, Wietnamu. GŁÓWNI KLIENCI ZAGRANICZNI SPÓŁKI: ABB ALSTOM Power ANDRITZ BILFINGER & BERGER BURMEISTER & WAIN ENERGY A/S FOSTER WHEELER GENERAL ELECTRIC HITACHI LURGI METSO SIEMENS STF TOSHIBA During its many-years activity Chemar Rurociągi Sp. z o.o. gained wide experience in fabricating products and performing services for energetic industry. Our services and products have been delivered to many power plants and thermal-electric power stations in Poland and many other countries. Our main Clients in Poland are following power plants: Adamów, Bełchatów, Dolna Odra, Jaworzno, Konin, Kozienice, Łagisza, Nowa Sarzyna, Opole, Pątnów, Siersza, Turów, etc. Our main Clients in Europe come from following countries: Czech Republic, Denmark, Finland, Germany, Russia, Serbia, Sweden, Turkey, Great Britain, Italy, etc. Our Company also supplied pipelines to China, India and Vietnam. MAIN FOREIGN CLIENTS OF THE COMPANY: ABB ALSTOM Power ANDRITZ BILFINGER & BERGER BURMEISTER & WAIN ENERGY A/S FOSTER WHEELER GENERAL ELECTRIC HITACHI LURGI METSO SIEMENS STF TOSHIBA REALIZACJA WYBRANYCH PROJEKTÓW Powodem do szczególnej dumy są kontrakty zrealizowane dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów na modernizację układu głównych rurociągów parowych i wodnych Bloku nr 4, nr 5 i nr 6. w zakresie projektowania, dostawy i montażu rurociągów. Realizacja kontraktów przypadała na lata 2008 do 2012 roku. Bardzo znaczącym dla nas Klientem stała się grupa ALSTOM Power, dla której dostarczyliśmy rurociągi dla bloków gazowo-parowych, które zostały zamontowane w elektrowniach Grain, Pembroke, Staythorpe, Castejon, Soto. Modugno, Malaga, a także dla bloków nadkrytycznych MW w elektrowniach Westfalen Blok D i E oraz Eemshaven Blok A i B. REALIZATION OF SELECTED PROJECTS Company s biggest pride are contracts executed for PGE GiEK S.A. Branch Elektrownia Bełchatów for modernization of main steam and water systems of Units No. 4, No. 5 and No. 6 in range of design, supply and erection of pipelines. Realization of these contracts fall between years 2008 and One of our most important Client is ALSTOM Power Group which purchased from us pipelines for gas-steam units which were installed in power plants Grain, Pembroke, Staythorpe, Castejon, Soto, Modugno, Malaga and for units with over-critical parameters of MW for Power Plants Westfalen Units no. D, E and Eemshaven Units no. A, B. 19

20 ŹRÓDŁOWA c i ą g i w y s o ko c i ś n i e n i o w e d l a e n e r g e t y k i, P r e s s u r e P i p i n g s f o r P o w e r i n d u s t ry, GDAŃSK R u r o c i ą g i t e c h n o lo g i cz KOSZALIN OLSZTYN d u s t ry, E l e m e n t y r u r o c i ą g ó w, P i p i n g c o m p o n e n t s, Z a m o c o wa n i a, S u p p o r t s a n d H a n g e r s, M o n ta ż i n a d zó PIOTRKÓW 1-go MAJA ŁÓDZKA BIAŁYSTOK BYDGOSZCZ o c o wa ń, D i ag n o s t i c s o f p i p i n g s a n d s u p p o r t s, U s ł u g i s e r w i s o w e, S e r v i c e, G i ę c i e itoruń n d u kc yj n e i m e c h a n i cz PŁOCK t m e n t ( n o r m a l i z i n g, s t r e s s r e l i e v i n g a n d t e m p e r i n g), O b r ó b k a m e c h a n i cz ngorzów a, m e c h a n i c a l t r e at m e n t, P r z e r OLSZEWSKIEGO KONIN i n i n g ( l at h e s, m i l l i n g m ac h i n e s, d r i l l e r s a n d b o r e r s), O b r ó b k a p o w i e r z c h n i o wa ( cz y s z cz e n i e s t r u m i e n i o w ZIELONA ŁÓDŹ GÓRA KALISZ LUBLIN e, a n t i c o r r o s i o n p r ot e c t i o n, S pawa n i e, W e l d i n g, O p r ac o wa n i e d o k u m e n tac j i t e c h n i cz n e j, RADOM P r e pa r i n g o f t GÓRA KIELCE c i ą g i t e c h n o lo g i cz n e i przesy ł o w e d l a r ó ż n yc h g a ł ę z i p r z e m y s ł u, T e c h n o lo gwałbrzych i c a l a n d t r a n s f e r p i p i n g s f OPOLE RZESZÓW e r s, M o n ta ż i n a d zó r d o s ta r czo n yc h u r z ą d z e ń u K l i e n ta n a o b i e kc i e, A s s e m b ly a n d KATOWICE s u p etarnów r v i s i o n at s i t e, D PAWIA NOWY SĄCZ kc yj n e i m e c h a n i cz n e r u r, I n d u c t i v e a n d m e c h a n i c a l b e n d i n g, O b r ó b k a c i e p l n a ( n o r m a l i z ac ja, o d p r ę ż a n i i c a l t r e at m e n t, P r z e r ó b k a p l a s t ycz n a, P l a s t i c f o r m i n g, O b r ó b k a w i ó r o wa ( to k a r k i u n i w e r s a l n e, f r e z a r k s z cz e n i e s t r u m i e n i o w o-ścierne, s z l i f o wa n i e), s u r fac e t r e at m e n t ( w i t h a b r a s i v e b l a s t i n g m e t h o d o r g r i n d i n JAGIELLOŃSKA e j, P r e pa r i n g o f t e c h n i c a l d o c u m e n tat i o n, R u r o c i ą g i w y s o ko c i ś n i e n i o w e d l a e n e r g e t y k i, P r e s s u r e P i p i n g t r a n s f e r p i p i n g s f o r d i f f e r e n t b r a n c h e s o f i n d u s t ry, E l e m e n t y r u r o c i ą g ó w, P i p i n g c o m p o n e n t s, Z a m o c MIELCZARSKIEGO s u p e r v i s i o n at s i t e, D i ag n o s t y k a r u r o c i ą g ó w i z a m o c o wa ń, D i ag n o s t i c s o f p i p i n g s a n d s u p p o r t s, U s ł u g i s GRUNWALDZKA ŻYTNIA OGRODOWA m a l i z ac ja, o d p r ę ż a n i e, o d p u s z cz a n i e), H e at t r e at m e n t ( n o r m a l i z i n g, s t r e s s r e l i e v i n g a n d t e m p e r i n g), O b r e r s a l n e, f r e z a r k i, w i e r ta r k i, w y tacz a r k i), m ac h i n i n g ( l at h e s, m i l l i n g m ac h i n e s, d r i l l e r s a n d b o r e r s), O KRAKÓW CZĘSTOCHOWA t i n g m e t h o d o r g r i n d i n g), P o k ryc i a a n t y ko r oz yj n e, a n t i c o r r o s i o n p r ot e c t i o n, S pawa n i e, W e l d i n g, O p r a ARMII KRAJOWEJ SKRZETLEWSKA ŻELAZNA CZARNOWSKA g e t y k i, P r e s s u r e P i p i n g s f o r P o w e r i n d u s t ry, R u r o c i ą g i t e c h n o lo g i cz n e i przesy ł o w e d l a r ó ż n yc h g a ł ę z MIELCZARSKIEGO PKP PKS BP. KACZMARKA PADEREWSKIEGO KRAKOWSKA ROBOTNICZA g components, Zamocowa n i a, Supports and Hangers, Monta ż i nadzó r dosta r czo n yc h urządzeń u Klien KRAKÓW ŁÓDŹ WARSZAWA KRAKÓW OKRZEI a n d supports, Usługi serwisowe, Serv i c e, Gięcie indukc yj n e i me c h a n i cz n e rur, Inductive and me c h a n i c a ŚCIEGIENNEGO ZAGNAŃSKA JESIONOWA IX WIEKÓW TARNÓW KIELC SEMINARYJSKA WARSZAWSKA TARNÓW TARNOWSKA WARSZAWA ŚWIĘTOKRZYSKA WARSZAWA ALEJA SOLIDARNOŚCI SANDOMIERSKA LUBLIN SZCZECIN WLKP. JELENIA PIŁA POZNAŃ WROCŁAW KRAKÓW WARSZAWA 20 Chemar Rurociągi Spółka z o.o. ul. Olszewskiego 6, Kielce, POLAND tel , fax

PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302

PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302 do połączeń kołnierzowych PN-EN 1515 DIN 2509 DIN 2510 PN-H 74302 W bogatej ofercie firmy ASMET obok typowych elementów złącznych znajdują się wyroby śrubowe i inne elementy o niestandardowych rozmiarach

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

DBAMY O JAKOŚĆ WE CARE FOR QUALITY

DBAMY O JAKOŚĆ WE CARE FOR QUALITY www.energomontaz.pl www.energomontaz.pl KIM JESTEŚMY WHO WE ARE Energomontaż - Południe S.A. działa od 1952 roku na polskim i światowym rynku budownictwa energetycznego i przemysłowego. Wiodącą działalnością

Bardziej szczegółowo

GENERALNY WYKONAWCA INSTALACJE Z TWORZYW SZTUCZNYCH WZMACNIANYCH WŁÓKNEM SZKLANYM GENERAL CONTRACTOR GLASS FIBER REINFORCED PLASTIC INSTALLATIONS

GENERALNY WYKONAWCA INSTALACJE Z TWORZYW SZTUCZNYCH WZMACNIANYCH WŁÓKNEM SZKLANYM GENERAL CONTRACTOR GLASS FIBER REINFORCED PLASTIC INSTALLATIONS GENERALNY WYKONAWCA INSTALACJE Z TWORZYW SZTUCZNYCH WZMACNIANYCH WŁÓKNEM SZKLANYM GENERAL CONTRACTOR GLASS FIBER REINFORCED PLASTIC INSTALLATIONS Ponieważ budowanie zaufania oraz trwała relacja z klientem

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WE SUPPORT YOUR LOGISTIC KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE SKRZYNKI TRANSPORTOWE / TRANSPORT CRATES PIWO / BEER Skrzynki na piwo marki ERG-SYSTEM to praktyczne i sprawdzone

Bardziej szczegółowo

Short Reference List / Skrócona Lista Referencyjna CHEMAR RUROCIĄGI Sp. z o.o.

Short Reference List / Skrócona Lista Referencyjna CHEMAR RUROCIĄGI Sp. z o.o. CHEMAR RUROCIĄGI Sp. z o.o. R43-580 R43-624 R43-623 PGE Górnictwo I Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział EL. BEŁCHATÓW Rogowiec, ul. Energetyczna 7 97-406 Bełchatów 5 ALSTOM Power Systems GmbH Augsburger

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE STEEL CONSTRUCTIONS

KONSTRUKCJE STALOWE STEEL CONSTRUCTIONS KONSTRUKCJE STALOWE STEEL CONSTRUCTIONS WYDANIE III, MARZEC 2014 ISSUE III, MARCH 2014 INFORMACJE OGÓLNE 3 GENERAL INFORMATION PREZENTACJA WYBRANYCH KONSTRUKCJI STALOWYCH WYKONANYCH PRZEZ FIRMĘ PATENTUS

Bardziej szczegółowo

NIENISZCZĄCE BADANIA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH - ZAŁOŻENIA DO PROCEDURY BADANIA OBIEKTU - WYMAGANIA NORMY WYROBU EN 12732

NIENISZCZĄCE BADANIA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH - ZAŁOŻENIA DO PROCEDURY BADANIA OBIEKTU - WYMAGANIA NORMY WYROBU EN 12732 NIENISZCZĄCE BADANIA GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH - ZAŁOŻENIA DO PROCEDURY BADANIA OBIEKTU - WYMAGANIA NORMY WYROBU EN 12732 MAREK ŚLIWOWSKI MIROSŁAW KARUSIK NDTEST Sp. z o.o, Warszawa www.ndtest.com.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

CERTIFICATION CONTACT SECRETARY HOMEPAGE OFFER CERTIFICATION. The Building Research Institute as:

CERTIFICATION CONTACT SECRETARY HOMEPAGE OFFER CERTIFICATION. The Building Research Institute as: HOMEPAGE OFFER CERTIFICATION CERTIFICATION The Building Research Institute as: an accredited and notified body for certification of products conducts certification activities within the scope of certification

Bardziej szczegółowo

V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z:

V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z: V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z: 5 EDYCJI OD 2003 R. 5000 4500 4330 4318 4607 4000 3500 3615 3684 3000 2811

Bardziej szczegółowo

Polska. Debiuty Marek na Rynku Polskim

Polska. Debiuty Marek na Rynku Polskim Polska Debiuty Marek na Rynku Polskim Roczne Przyrosty Powierzchni w Centrach Handlowych m 2 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a ZELMOTOR Sp.z o.o. 35-105 Rzeszów; ul.przemysłowa 4a tel. 017 8658858; fax: 0178658452 Zelmotor spółka z o.o. powstała 1.01.2010r w ramach przekształceń z Zakładu Silników Zelmer S.A. pozostając głównym

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Budowa rurociągów pary-etap II (kategoria rurociągu I, moduł oceny zgodności A )

Specyfikacja Techniczna Budowa rurociągów pary-etap II (kategoria rurociągu I, moduł oceny zgodności A ) Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego ZUK-12/ZP/2014 1.1. Przedmiot ST. Specyfikacja Techniczna Budowa rurociągów pary-etap II (kategoria rurociągu I, moduł oceny zgodności A ) Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects

Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects Economical utilization of coal bed methane emitted during exploitation of coal seams energetic and environmental aspects President of The Board mgr inż. Roman Łój Katowicki Holding Węglowy S.A. Katowicki

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

Obecny status przedsiębiorstwa to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w wyniku prywatyzacji w 1990 roku.

Obecny status przedsiębiorstwa to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w wyniku prywatyzacji w 1990 roku. HISTORIA Tradycje KOTŁOMONTAŻU sięgają XIX wieku i mają związek z Fabryką Kotłów Parowych Wilhelma Fitznera. W kwietniu 1947 roku zespół byłych pracowników fabryki W. Fitznera założył Spółdzielnię Pracy

Bardziej szczegółowo

Mechanics and Machine Design 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Mechanics and Machine Design 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2013/2014 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Maszyny i urządzenia spawalnicze Welding Machinery and Equipment Subject

Bardziej szczegółowo

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców Standard pre-qualification form for contractors & suppliers Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców The Parties/Strony Name of the Contractor / Wykonawca Name of the Employer / Zamawiający Solidea

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Ŝurawia GTK1100 Poznań, 24-11-2010 Igor Pawela Forum Czystej Energii Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła z odpadów Wartość dodana

Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła z odpadów Wartość dodana Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła z odpadów Wartość dodana Eddie Johansson Rindi Energi www.rindi.se www.rindi.se Inteligentne miasto potrzbuje zarówno rozwiązań technicznych jak i politycznych!

Bardziej szczegółowo

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 13.020.10 PN-EN ISO 14001:2005/AC listopad 2009 Wprowadza EN ISO 14001:2004/AC:2009, IDT ISO 14001:2004/AC1:2009, IDT Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego

Bardziej szczegółowo

C E R T Y F I K A T DQS GmbH Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen poświadcza niniejszym, że przedsiębiorstwo Lubcon Polska Sp. z o. o. ul. Piasecka 162 21-040 Świdnik Polska

Bardziej szczegółowo

Stainless steel long products

Stainless steel long products St ai nl es ss t eell ongpr oduc t Bright bars, flat bars and cold formed sections complete the product range of Marcegaglia stainless steel long products for applications including precision engineering,

Bardziej szczegółowo

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS 24 5L 19 31 23 12L 34 27 16L 37 28 20L Dostępne rozmiary wiader bez lejka: Available sizes of buckets without funnel: Wiadro 5L/ Bucket 5L Wiadro

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw Jarosław Szanajca President of the Management Board Age: 45 Higher, Master of Law, Department of Law and Administration, Warsaw University 1996 present Dom Development S.A. in Warsaw, President of the

Bardziej szczegółowo

20 LAT DOŚWIADCZEŃ Rok założenia 1989

20 LAT DOŚWIADCZEŃ Rok założenia 1989 20 LAT DOŚWIADCZEŃ Rok założenia 1989 Nowa jakość konstrukcji stalowych Konstrukcje specjalne Quinto Sp. z o.o. 41-922 Radzionków, ul. Objazdowa 5-9 tel. +48 32 289 04 15, fax.: +48 32 289 57 82 Dział

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

Nasza misja. Our mission

Nasza misja. Our mission Nasza misja I nadrzędny cel to oferowanie Klientom takich produktów i usług, które spełniają ich oczekiwania pod względem jakości, niezawodności, wzornictwa, ceny i terminowości. Our mission And priority

Bardziej szczegółowo

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE

TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE TECHNICAL CATALOGUE WHITEHEART MALLEABLE CAST IRON FITTINGS EE Poland GENERAL INFORMATION USE Whiteheart malleable cast iron fittings brand EE are used in threaded pipe joints, particularly in water, gas,

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Dziś budujemy pod klucz dowolne typy instalacji energetycznych spotykanych w przemyśle, górnictwie i gospodarce komunalnej.

Dziś budujemy pod klucz dowolne typy instalacji energetycznych spotykanych w przemyśle, górnictwie i gospodarce komunalnej. Początki działalności naszej firmy sięgają jeszcze lat czterdziestych minionego stulecia. W ciągu kolejnych dekad, wraz z rozbudową mocy wytwórczych krajowej energetyki i górnictwa, systematycznie rozwijaliśmy

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

REALIZACJE :47:00

REALIZACJE :47:00 REALIZACJE 2015-04-07 23:47:00 Jesteśmy przygotowani do realizacji wszelkich usług w zakresie remontów modernizacji i montaży obiektów energetycznych, takich jak montaż i remonty kotłów wodnych i parowych

Bardziej szczegółowo

Krajowe Forum Konsultacyjne

Krajowe Forum Konsultacyjne Krajowe Forum Konsultacyjne Centrum Bezpieczeństwa Technicznego Krajowe Forum Konsultacyjne z zakresu maszyn (KFKm) Działania podwyższające bezpieczeństwo pracy w Alstom Power Sp. z o.o, Zakład Serwisu

Bardziej szczegółowo

IDMAR armatury instalacyjnej grzejników stalowych-panelowych aluminiowych kurków kulowych instalacji gazowych IDMAR

IDMAR armatury instalacyjnej grzejników stalowych-panelowych aluminiowych kurków kulowych instalacji gazowych IDMAR Krosno koło Mosiny - niewielka miejscowość na skraju Wielkopolskiego Parku Narodowego. To właśnie tutaj na powierzchni 30000 m2 mieści się Zakład Produkcyjno Usługowy "IDMAR" - producent armatury instalacyjnej

Bardziej szczegółowo

POLISH PENITENTIARY SYSTEM

POLISH PENITENTIARY SYSTEM POLISH PENITENTIARY SYSTEM Central Board of Prison Service La Direction Centrale d Administration Pénitentiaire Office of Director General of Prison Service 15 Regional Directorates of Prison Service ()

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST 4% komunikacja tramwajowa i trolejbusowa / tram and trolleybus transport 2% finanse, consulting, doradztwo / finance, consulting, counselling 4% IT 2% organizacje

Bardziej szczegółowo

Competent authorities in Poland in the field of recognition of qualifications

Competent authorities in Poland in the field of recognition of qualifications LEKARZ DENTYSTA A) Instytucje właściwe w Polsce w zakresie uznawania kwalifikacji Competent authorities in Poland in the field of recognition of qualifications B) Instytucje właściwe w zakresie wystawiania

Bardziej szczegółowo

REMY Sp. z o. o. Głogów ul. Żukowicka 1 67-231 Żukowice

REMY Sp. z o. o. Głogów ul. Żukowicka 1 67-231 Żukowice REMY Sp. z o. o. Głogów ul. Żukowicka 1 67-231 Żukowice REMY Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo wywodzące się ze struktur KGHM Polska Miedź S.A./ Oddział Huta Miedzi Głogów. Nasze usługi, oparte na doświadczeniu

Bardziej szczegółowo

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR :: ::

TYRE PYROLYSIS. REDUXCO GENERAL DISTRIBUTOR  ::   :: TYRE PYROLYSIS Installation for rubber waste pyrolysis designed for processing of used tyres and plastic waste (polyethylene, polypropylene, polystyrene), where the final product could be electricity,

Bardziej szczegółowo

CERTIFICATE. Pfleiderer Holzwerkstoffe GmbH Ingolstädter Straße Neumarkt Germany ISO 14001:2004

CERTIFICATE. Pfleiderer Holzwerkstoffe GmbH Ingolstädter Straße Neumarkt Germany ISO 14001:2004 CERTIFICATE The Certification Body of TÜV SÜD Management Service GmbH certifies that Pfleiderer Holzwerkstoffe GmbH Ingolstädter Straße 51 92318 Neumarkt including the sites and scope of application see

Bardziej szczegółowo

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH.

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH. KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH 2016 www.eurostyl-meble.com.pl SZANOWNY KLIENCIE Staramy się zadowolić gusta różnego rodzaju odbiorców, dlatego nasza oferta jest tak szeroka i ciągle wzbogacana

Bardziej szczegółowo

II KOTŁY KRAJ ELEKTROWNIE ZAWODOWE, ELEKTROCIEPŁOWNIE I CIEPŁOWNIE

II KOTŁY KRAJ ELEKTROWNIE ZAWODOWE, ELEKTROCIEPŁOWNIE I CIEPŁOWNIE II KOTŁY KRAJ ELEKTROWNIE ZAWODOWE, ELEKTROCIEPŁOWNIE I CIEPŁOWNIE 5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Elektrociepłownia ŻERAŃ Elektrownia SKAWINA Skawina Elektrociepłownia ŁÓDŹ

Bardziej szczegółowo

CONTENTS / PRODUCTION & TRADE / ASSEMBLY / AUTHORIZATIONS & CERTIFICATES / SPIS TREŚCI PRODUKCJA I HANDEL MONTAŻ UPRAWNIENIA I CERTYFIKATY

CONTENTS / PRODUCTION & TRADE / ASSEMBLY / AUTHORIZATIONS & CERTIFICATES / SPIS TREŚCI PRODUKCJA I HANDEL MONTAŻ UPRAWNIENIA I CERTYFIKATY CONTENTS / SPIS TREŚCI PRODUCTION & TRADE / ASSEMBLY / PRODUKCJA I HANDEL MONTAŻ AUTHORIZATIONS & CERTIFICATES / CERTYFIKATY UPRAWNIENIA I PRODUCTION & TRADE PRODUKCJA I HANDEL Spiral coil for petrochemical

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJA INFORMACYJNA NR 14/I INFORMATIVE PUBLICATION NO. 14/I ZASADY UZNAWANIA STACJI BADAŃ ORAZ ZAKŁADÓW REMONTU I KONSERWACJI

PUBLIKACJA INFORMACYJNA NR 14/I INFORMATIVE PUBLICATION NO. 14/I ZASADY UZNAWANIA STACJI BADAŃ ORAZ ZAKŁADÓW REMONTU I KONSERWACJI PUBLIKACJA INFORMACYJNA NR 14/I INFORMATIVE PUBLICATION NO. 14/I ZASADY UZNAWANIA STACJI BADAŃ ORAZ ZAKŁADÓW REMONTU I KONSERWACJI PRINCIPLES OF RECOGNITION OF TESTING STATIONS AND MAINTENANCE SHOPS 2002

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA - MODERNIZACJA, REMONTY, SERWIS

ENERGETYKA - MODERNIZACJA, REMONTY, SERWIS O FIRMIE PAK SERWIS Sp. z o.o. to ponad 50 lat doświadczeń w prowadzeniu działalności remontowo-montażowej i budowlanej. Spółka powstała na bazie służb remontowych i warsztatów mechanicznych Zespołu Elektrowni

Bardziej szczegółowo

NORMY JAKOŚCIOWE ISO 9001, 17025 i 14001 W TRANSPORCIE KOLEJOWYM. mgr inż. Wojciech Rzepka

NORMY JAKOŚCIOWE ISO 9001, 17025 i 14001 W TRANSPORCIE KOLEJOWYM. mgr inż. Wojciech Rzepka NORMY JAKOŚCIOWE ISO 9001, 17025 i 14001 W TRANSPORCIE KOLEJOWYM mgr inż. Wojciech Rzepka Ciągły dylemat Normy jakościowe w kolejnictwie Dobrowolność czy przymus??? 2 Normy dawniej dziś Umowy międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Attachment nr 2: Technical data/ Załacznik nr 2: Dane techniczny

Attachment nr 2: Technical data/ Załacznik nr 2: Dane techniczny TECHNICAL SPECIFICATIONS Technical description for the engineering, the manufacturing, the installation, the commissioning molds for execution of Foundry molds for wheels. General scope of supply: - No.

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Potencjał i doświadczenia RAFAKO S.A. w realizacji kontraktów w systemie pod klucz

Potencjał i doświadczenia RAFAKO S.A. w realizacji kontraktów w systemie pod klucz VIII Międzynarodowa Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów - od planów do realizacji Zakończyć przetargi i rozpocząć budowę Szczecin - Malmo, 18-21.10.2011 r. Potencjał i doświadczenia RAFAKO S.A.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

polskich jednostek %&'%&()& * Ministra Infrastruktury

polskich jednostek %&'%&()& * Ministra Infrastruktury Lp. Nazwa Data Dziennik Ustaw "#$" 1. Ustawa Z Dz. U. nr 169 poz. 1386 O normalizacji 2. %'%() * Przestrzennej i Budownictwa Z dnia 4 marca 1999r. Dz. U. nr 169 poz. 1386 stosowania niektórych polskich

Bardziej szczegółowo

ANKIETA KWALIFIKACJI PODWYKONAWCY

ANKIETA KWALIFIKACJI PODWYKONAWCY 1. Nazwa firmy:.. Adres:... NIP:.. Regon: KRS: Tel./fax.:. E-mail:... Prosimy o załączenie aktualnych dokumentów rejestrowych firmy, potwierdzonych za zgodność z oryginałem - do 6 miesięcy przed upływem

Bardziej szczegółowo

Najstarsza prywatna fabryka papierosów w Polsce THE Oldest private cigarettes factory in poland

Najstarsza prywatna fabryka papierosów w Polsce THE Oldest private cigarettes factory in poland Najstarsza prywatna fabryka papierosów w Polsce THE Oldest private cigarettes factory in poland Praxis to spółka produkująca papierosy w Kamiennej Górze, oparta w 100% na polskim kapitale. Jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

NOWE PROPOZYCJE OŚRODKA KSZTAŁCENIA I NADZORU SPAWALNICZEGO INSTYTUTU SPAWALNICTWA

NOWE PROPOZYCJE OŚRODKA KSZTAŁCENIA I NADZORU SPAWALNICZEGO INSTYTUTU SPAWALNICTWA LICZBA OSÓB PRZESZKOLONYCH NOWE PROPOZYCJE OŚRODKA KSZTAŁCENIA I NADZORU SPAWALNICZEGO INSTYTUTU SPAWALNICTWA Anna Sędek, Janusz Czuchryj Instytut Spawalnictwa Wprowadzenie Spawanie jest procesem specjalnym,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA KWALIFIKACJI DO LISTY KWALIFIKOWANYCH DOSTAWCÓW

KRYTERIA KWALIFIKACJI DO LISTY KWALIFIKOWANYCH DOSTAWCÓW KRYTERIA KWALIFIKACJI DO LISTY KWALIFIKOWANYCH DOSTAWCÓW Dostawcy wyrobów: Kategoria : Rury stalowe przewodowe zakresie odpowiadającym danej kategorii. Referencja musi zawierać: Kategoria : Armatura dla

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

O NAS. Naszymi atutami jest doświadczenie, profesjonalizm, szybkość i skuteczność działania. Zapewniamy :

O NAS. Naszymi atutami jest doświadczenie, profesjonalizm, szybkość i skuteczność działania. Zapewniamy : ZAMKI KAPTUROWE O NAS Jesteśmy firmą handlową zajmująca się kompleksowym zaopatrzeniem dużych firm przemysłowych, produkcyjnych, budowlanych, handlowych oraz klientów indywidualnych w elementy złączne.

Bardziej szczegółowo

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project:

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project: Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Title of the project - System of the heat storage at different temperature level. Krótki opis projektu: Opracowanie systemu akumulacji ciepła

Bardziej szczegółowo

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN ISO 9001:2009/AC. Dotyczy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością Wymagania. listopad 2009 ICS 03.120.

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN ISO 9001:2009/AC. Dotyczy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością Wymagania. listopad 2009 ICS 03.120. POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 03.120.10 PN-EN ISO 9001:2009/AC listopad 2009 Wprowadza EN ISO 9001:2008/AC:2009, IDT ISO 9001:2008/AC1:2009, IDT Dotyczy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

INVITATION TO TENDER

INVITATION TO TENDER INVITATION TO TENDER To whom it may concern, AAM Poland Sp. Z o.o. has successfully been awarded a major new vehicle program by a European based OEM and we would be pleased to receive your interest for

Bardziej szczegółowo

GRUPA REMAK-ROZRUCH S.A. ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY WYZWANIEM NASZYCH CZASÓW. Nalco Mobotec Polska Sp. z o.o.

GRUPA REMAK-ROZRUCH S.A. ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY WYZWANIEM NASZYCH CZASÓW. Nalco Mobotec Polska Sp. z o.o. GRUPA REMAK-ROZRUCH S.A. ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY WYZWANIEM NASZYCH CZASÓW PLAN PREZENTACJI 1. INFORMACJE OGÓLNE O REMAK-ROZRUCH S.A. 2. ZMIANY W DZIAŁALNOŚCI 3. ROZWÓJ INFORMACJE OGÓLNE O REMAK-ROZRUCH S.A.

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe podejście do zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Michał Karolak Urząd Dozoru Technicznego

Kompleksowe podejście do zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Michał Karolak Urząd Dozoru Technicznego Kompleksowe podejście do zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych Michał Karolak Urząd Dozoru Technicznego Rodzaj badania Pierwsze badanie okresowe Opis badania Badanie mające na celu sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-1070 Towaroznawstwo Commodity Studies. Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Z-LOG-1070 Towaroznawstwo Commodity Studies. Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Z-LOG-1070 Towaroznawstwo Commodity Studies Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Subject Level of education

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE AR

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE AR PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE AR Laboratorium Badań Nieniszczących 71-836 Szczecin, ul. Nehringa 73 tel.: +48 91 424 06 52 fax.: +48 91 424 06 53 Siedziba 70-492 SZCZECIN, ul. P. Jasienicy

Bardziej szczegółowo

Airon Investment S.A. kompleksowe usługi związane z obróbką metali.

Airon Investment S.A. kompleksowe usługi związane z obróbką metali. Airon Investment S.A. kompleksowe usługi związane z obróbką metali. Airon Engineering posiada wieloletnie doświadczenie w branży obróbki metalu. Nasze przedsiębiorstwo poprzez nieustanną modernizację parku

Bardziej szczegółowo

Montaże przemysłowe / Assembly of steel construction

Montaże przemysłowe / Assembly of steel construction Montaże przemysłowe / Assembly of steel construction Relokacje maszyn / Machinery transfer Prace budowlane / Construction works REFERENCJE REFERENCES ABOUT US O NAS We provide various types of comprehensive

Bardziej szczegółowo

ORYGINALNE ROZWIĄZANIA ZANIA I TECHNOLOGIE DLA ENERGETYKI I PRZEMYSŁU

ORYGINALNE ROZWIĄZANIA ZANIA I TECHNOLOGIE DLA ENERGETYKI I PRZEMYSŁU v ORYGINALNE ROZWIĄZANIA ZANIA I TECHNOLOGIE DLA ENERGETYKI I PRZEMYSŁU ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE SA Energomontaż Południe SA realizuje misję aktywnego i wiarygodnego uczestnika przedsięwzięć inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Zespół TruckLED. TruckLED team

Zespół TruckLED. TruckLED team TruckLED to marka stworzona z myślą o profesjonalistach i o wszystkich, którzy oczekują od produktów LED najwyższej jakości, odporności na czynniki zewnętrzne i niezawodności. Dobór najlepszych materiałów,

Bardziej szczegółowo

ZAWÓR ZAPOROWY STOP VALVE materiał kadłuba body material

ZAWÓR ZAPOROWY STOP VALVE materiał kadłuba body material 201 figura / figure przyłącza / ends kształt / form gwintowane / threaded prosty / straight ZAWÓR ZAPOROWY STOP VALVE materiał kadłuba body material ciśnienie nominalne nominal pressure średnica nominalna

Bardziej szczegółowo

PS-04 Programy szkoleń personelu badań nieniszczących

PS-04 Programy szkoleń personelu badań nieniszczących UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 8, 00-613 WARSZAWA tel. +48 22 490 29 02, fax. +48 22 830 00 62, e-mail: info@tdt.pl PS-04 Programy szkoleń personelu badań nieniszczących Dokument ten nie może być wykorzystywany przez

Bardziej szczegółowo

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki.

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Since the beginning of our activity we are taking part in many architectural competitions

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności Siedziba główna: DK-6430 Nordborg, Dania Nr reg.: 31744 DK-6000, Dania Telefax: +45 76 35 65 98 Telefon: +45 76 35 65 65 Deklaracja zgodności (tłumaczenie z oryginału) Industrial Automation Fluid Controls

Bardziej szczegółowo

REHABILITATION OF MEDIUM-HEAD HYDROPOWER PLANTS WITH EXPLOITED TWIN-FRANCIS TURBINES.

REHABILITATION OF MEDIUM-HEAD HYDROPOWER PLANTS WITH EXPLOITED TWIN-FRANCIS TURBINES. ZRE Gdańsk S.A. ul. Litewska 14A 80-719 Gdańsk REHABILITATION OF MEDIUM-HEAD HYDROPOWER PLANTS WITH EXPLOITED TWIN-FRANCIS TURBINES. Maciej Kaniecki, PhD Andrzej Łojek, PhD Marusz Hajdarowicz, M.Sc.Eng

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W ENERGETYCE

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W ENERGETYCE Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. we Włocławku Michał Pietraszewski Zygmunt Katolik ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W ENERGETYCE Studium przypadku Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki

Bardziej szczegółowo

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI ISO 9001 Q Ref. Certif. No. PL 2 IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME SYSTEME CEI D ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D ESSAIS DES EQUIPEMENTS

Bardziej szczegółowo

Current and future training and support needs of the Polish young SMEs in the crafts sector

Current and future training and support needs of the Polish young SMEs in the crafts sector WWW.SMETRAI.NET Current and future training and support needs of the Polish young SMEs in the crafts sector Norbert Pruszanowski Polish Craft Association DEFINITION OF THE YOUNG ENTERPRENEURS Person, who

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DLA WYTWÓRCÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DLA WYTWÓRCÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2015 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 83 Nr kol. 1941 Aleksandra RACHWAŁ Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Radosław WOLNIAK Politechnika Śląska, Wydział Organizacji

Bardziej szczegółowo

Usługi posprzedażowe. Serwis Części zamienne Modernizacje & Remonty Konsultacje & Szkolenia. Szybkość Jakość Doświadczenie

Usługi posprzedażowe. Serwis Części zamienne Modernizacje & Remonty Konsultacje & Szkolenia. Szybkość Jakość Doświadczenie Usługi posprzedażowe Serwis Części zamienne Modernizacje & Remonty Konsultacje & Szkolenia Szybkość Jakość Doświadczenie Oferujemy szeroki zakres usług, między innymi: Ramowe umowy serwisowe kompleksowa

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawę mocy i energii elektrycznej z dnia 27 września 1996 r., zawarta na okres do dnia 31 grudnia 2012 r.

Umowa na dostawę mocy i energii elektrycznej z dnia 27 września 1996 r., zawarta na okres do dnia 31 grudnia 2012 r. Załączniki do ustawy z dnia Załącznik nr 1 Wykaz wytwórców stron umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej, jednostek wytwórczych objętych tymi umowami oraz planowane daty oddania jednostek

Bardziej szczegółowo

TÜV SÜD Polska Sp z o.o.

TÜV SÜD Polska Sp z o.o. Twój partner w zakresie certyfikacji, badań, inspekcji oraz szkoleń TÜV SÜD Polska Sp z o.o. 09/06/2014 Slide 1 Większe bezpieczeństwo. Większa wartość. Misją TÜV SÜD, nieprzerwanie od 150 lat, jest zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Sitarz Dział Księgowości. Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach 24, 431-434

Agnieszka Sitarz Dział Księgowości. Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach 24, 431-434 Agnieszka Sitarz Dział Księgowości Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach 24, 431-434 2009 Dział Administracji 431 Agnieszka Sitarz DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI Dział księgowości Muzeum Narodowego w Kielcach czuwa

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA I

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA I SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA GAZOWA I 03.00.00 1 1. INSTALACJA GAZOWA 1.2 Wstęp SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1.1 Przedmiot robót Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Window linings Effector Proxima Effect Window

Window linings Effector Proxima Effect Window Window linings Effector Proxima Effect Window linings Effector Proxima Effect Window linings Effector Proxima Effect Window linings Effector Proxima Effect Window linings Effector Proxima Effect Window

Bardziej szczegółowo

Stopy metali nieżelaznych Non-Ferrous Alloys

Stopy metali nieżelaznych Non-Ferrous Alloys MODULE DESCRIPTION Module code Module name Module name in English Valid from academic year 201/2014 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Stopy metali nieżelaznych Non-Ferrous Alloys Subject Level of education

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Kryteria odbiorowe złączy spawanych w gazociągach przesyłowych

Kryteria odbiorowe złączy spawanych w gazociągach przesyłowych Kryteria odbiorowe złączy spawanych w gazociągach przesyłowych Bożena Krawczyk PGNiG S.A. w Warszawie Regionalny Oddział Przesyłu w Poznaniu WSTĘP Budowane sieci gazowe w obszarze działania nie tylko Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Mechanics and Machine Design 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Mechanics and Machine Design 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2013/2014 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Plazmowe technologie przemysłowe Industrial Plasma Technologies Subject

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna Pekao Banku Hipotecznego SA

Struktura organizacyjna Pekao Banku Hipotecznego SA Struktura organizacyjna Pekao Banku Hipotecznego SA Stałe Komitety Komitet ALCO Obszar Prezesa Zarządu Komitet Kredytowy Komitet Ryzyka Operacyjnego Biznesowy Komitet Kontroli Wewnętrznej Biuro Obsługi

Bardziej szczegółowo

Wsparcie regionalnego rynku pracy poprzez szkolenia zawodowe pracowników w dla przemysłu

Wsparcie regionalnego rynku pracy poprzez szkolenia zawodowe pracowników w dla przemysłu Wsparcie regionalnego rynku pracy poprzez szkolenia zawodowe pracowników w dla przemysłu Od kilku lat obserwujemy dynamiczny rozwój Ostrowca Świętokrzyskiego. Region świętokrzyski przyciągnął na swe tereny

Bardziej szczegółowo

Streszczenia / Abstracts 6/ 2011

Streszczenia / Abstracts 6/ 2011 Streszczenia / s 6/ 2011 Paweł Cegielski Andrzej Kolasa Tadeusz Sarnowski Dostosowanie robotów do spawania elementów o obniżonej dokładności Adaptation of welding robots control systems to joining parts

Bardziej szczegółowo