LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TECHNIKA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TECHNIKA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY"

Transkrypt

1 Załącznik nr 9 do zarządzenia nr 21 Rektora z dnia r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TECHNIKA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

2 Program nauczania Nazwa przedmiotu: Pedagogika ogólna Prowadzący: Dr hab. Ewa Ogodzka-Mazur Suma godzin we wszystkich semestrach Wykłady: 10 Ćwiczenia: 0 Semestr I Opis przedmiotu z uwzględnieniem założeń, celów Pedagogika ogólna to dyscyplina naukowa oraz przedmiot nauczania akademickiego, który stanowi wprowadzenie w szeroko pojętą problematykę nauk pedagogicznych. Pełni on funkcję ogólnego, propedeutycznego, a zarazem naukowo-aksjologicznego fundamentu dla studiów pedagogicznych. Do najważniejszych zagadnień podejmowanych w jego ramach należą: ogólna charakterystyka pedagogiki jako nauki z uwzględnieniem jej prakseologicznego i aksjologicznego ukierunkowania, wyznaczenie i objaśnienie funkcji pedagogiki, scharakteryzowanie właściwego jej języka, jak również poszukiwanie nowej formuły teoretycznej dla tej dyscypliny wiedzy. Poznanie tych podstawowych zagadnień umożliwia zrozumienie problemów pedagogicznych i ułatwia opanowanie szczegółowych dyscyplin pedagogiki. Tematyka zajęć 1. Naukowy status pedagogiki rekonstrukcja i dekonstrukcja doktryn edukacyjnych. 2. Aparatura pojęciowa pedagogiki. 3. Teoria i praktyka pedagogiczna. Stereotypy myślenia o związkach teorii z praktyką. 4. Wartości jako wyznaczniki rozwoju orientacji podmiotowej wychowanka i wychowawcy. 5. Wychowanie wśród innych procesów kształtowania człowieka (socjalizacja inkulturacja edukacja). 6. Transmisja kulturowa edukacja w społecznej świadomości. 7. Podstawowe instytucje i środowiska edukacyjne (rodzina, grupy rówieśnicze, szkoła). 8. Główne nurty w pedagogice i przemiany edukacyjne ostatnich dziesięcioleci pedagogika: hermeneutyczna, dialogu, personalistyczna, humanistyczna, emancypacyjna, alternatywna. 9. Współczesne nurty radykalnej krytyki szkoły koncepcje: deskolaryzacji społeczeństwa, odtwarzania kultury społecznej przez system oświatowy, pedagogii krytycznej, antypedagogiki. 10. Orientacje w metodologii współczesnej pedagogiki. Sposoby oceny pracy studenta Opracowanie i przedstawienie indywidualnego projektu, dotyczącego wybranego nurtu współczesnej pedagogiki, 80% frekwencji na zajęciach Literatura Ablewicz K.: Hermeneutyczno-fenomenologiczna perspektywa badań w pedagogice. Kraków 1994, UJ. Ablewicz K.: Teoretyczne i metodologiczne podstawy pedagogiki antropologicznej. Studium sytuacji wychowawczej. Kraków 2003, Wyd. UJ. Adamski F. (red.): Wychowanie personalistyczne. Kraków 2005, Wyd. WAM. Bauman Z.: Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika. Warszawa 2000, PIW. Bogaj A.: Kształcenie ogólne. Między tradycją a ponowoczesnością. Warszawa 2000, Wyd. IBE. Brezinka W.: Wychowanie i pedagogika w dobie przemian kulturowych. Kraków 2005, Wyd. WAM. Bruner J.: Kultura edukacji. Kraków 2006, Wyd. Universitas. Czerepaniak-Walczak M.: Pedagogika emancypacyjna. Gdańsk 2007, GWP. Dudzikowa M., Czerepaniak-Walczak M. (red.): Wychowanie. Pojęcia. Procesy. Konteksty. Interdyscyplinarne ujęcie. T Gdańsk 2007, GWP. Dudzikowa M.: Mit o szkole jako miejscu wszechstronnego rozwoju ucznia. Eseje etnopedagogiczne. Kraków 2004, Oficyna Wydawnicza Impuls. Hejnicka-Bezwińska T.: O zmianach w edukacji. Konteksty, zagrożenia i możliwości. Bydgoszcz 2000, AB. Hejnicka-Bezwińska T.: Pedagogika ogólna. Warszawa 2008, WAiP. Kwieciński Z.: Tropy Ślady Próby. Studia i szkice z pedagogii pogranicza. Poznań Olsztyn 2000, Wyd. Edytor. Kwieciński Z. (red.): Nieobecne dyskursy. T.1-6. Toruń , Wyd. UMK. 2

3 Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.): Pedagogika. Podręcznik akademicki. T.1-2. Warszawa 2003, PWN. Kukołowicz T., Nowak M. (red.): Pedagogika ogólna. Dylematy aksjologiczne. Lublin 1997, Wyd. RW KUL. Kunowski S.: Podstawy współczesnej pedagogiki. Warszawa 1993, Wyd. Salezjańskie. Kuźma J., Morbitzer J. (red.): Nauki pedagogiczne w teorii i praktyce edukacyjnej. T. 1 i 2. Kraków 2003, Wyd. AP. Lewowicki T.: Przemiany oświaty. Szkice o ideach i praktyce edukacyjnej. Warszawa 1997, Wydawnictwo Akademickie Żak. Lewowicki T.: O tożsamości, kondycji i powinnościach pedagogiki. Warszawa Radom 2007, Wyd. ITE. Lewowicki T. (red.): Pedagogika we współczesnym dyskursie humanistycznym. Kraków 2004, Oficyna Wydawnicza Impuls. Lewowicki T. (red.): Gorące problemy edukacji w Polsce. Warszawa 2007, Wyd. Komitet Nauk Pedagogicznych PAN, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP. Lewowicki T., Ogrodzka-Mazur E. (red.): Z teorii i praktyki edukacji międzykulturowej. Cieszyn Warszawa 2006, Wyd. UŚ, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Lewowicki T., Ogrodzka-Mazur E., Gajdzica A. (red): Socjopatologia pogranicza a edukacja. Cieszyn Warszawa Toruń 2008, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego WSP ZNP w Warszawie Wydawnictwo Adam Marszałek. Lewowicki T., Ogrodzka-Mazur E., Szczurek-Boruta A. (red.): Edukacja międzykulturowa w Polsce i na świecie. Katowice 2000, Wyd. UŚ. Nikitorowicz J.: Kreowanie tożsamości dziecka. Wyzwania edukacji międzykulturowej. Gdańsk 2005, GWP. Nowak M.: Podstawy pedagogiki otwartej. Ujęcie dynamiczne w inspiracji chrześcijańskiej. Lublin 1999, Wyd. RW KUL. Nowak M.: Teorie i koncepcje wychowania. Warszawa 2008, WAiP. Nowicka E.: Świat człowieka świat kultury. Systematyczny wykład problemów antropologii kulturowej. Warszawa 1998, PWN. Ogrodzka-Mazur E.: Kompetencja aksjologiczna dzieci w młodszym wieku szkolnym. Studium porównawcze środowisk zróżnicowanych kulturowo. Katowice 2007, Wyd. UŚ. Olbrycht K.: Edukacja aksjologiczna. Wymiary Kierunki Uwarunkowania. T 1. Katowice 1994, Wyd. UŚ oraz pozostałe tomy z tej serii do wyboru. Olbrycht K.: Prawda, dobro i piękno w wychowaniu człowieka jako osoby. Katowice 2000, Wyd. UŚ. Palka S. (red.): Pogranicza pedagogiki i nauk pomocniczych. Kraków 2004, Wyd. UJ. Piekarski J., Śliwerski B. (red.): Edukacja alternatywna. Nowe teorie, modele badań i reformy. Kraków 2000, Oficyna Wydawnicza Impuls. Piwowarski R. (red.): Dziecko Nauczyciel Rodzice. Konteksty edukacyjne. Białystok Warszawa 2003, Wyd. Uniwersytet w Białymstoku. Rutkowiak J. (red.): Odmiany myślenia o edukacji. Kraków 1995, Oficyna Wydawnicza Impuls. Śliwerski B. (red.): Pedagogika dziecka. Studium pajdocentryzmu. Gdańsk 2007, GWP. Śliwerski B.: Współczesne teorie i nurty wychowania. Kraków 1998, Oficyna Wydawnicza Impuls (lub nowsze wydania). Śliwerski B. (red.): Pedagogika. T.1. Podstawy nauk o wychowaniu. Gdańsk 2006, GWP. Śliwerski B. (red.): Nowe konteksty (dla) edukacji alternatywnej XXI wieku. Kraków 2001, Oficyna Wydawnicza Impuls. Tchorzewski A.M. (red.): Współczesne konteksty wychowania. W kręgu pytań i dyskusji. Bydgoszcz 2002, Wyd. Wers. Turos L. (red.): Pedagogika ogólna i subdyscypliny. Warszawa 1999, Wydawnictwo Akademickie Żak. Witkowski L.: Edukacja i humanistyka. Nowe (kon)teksty humanistyczne dla nowoczesnych nauczycieli. Warszawa 2000, Wyd. IBE. Witkowski L.: Między pedagogiką, filozofią i kulturą: studia, eseje, szkice. Warszawa 2007, Wyd. IBE. Wojnar I.: Humanistyczne intencje edukacji. Warszawa 2000, Wydawnictwo Akademickie Żak. Wołoszyn S.: Nauki o wychowaniu w Polsce w XX wieku. Próba syntetycznego zarysu na tle powszechnym. Kielce 1998, Dom Wydawniczy Strzelec. 3

4 Program nauczania Przedmiot: Psychologia rozwoju człowieka Forma zajęć: wykład i ćwiczenia Semestr: I Liczba godzin: 10 wykład, 10 ćwiczenia Prowadzący: dr Bernadeta Bulla Cele przedmiotu: Wyposażenie w wiedzę o wzajemnych związkach między przebiegiem rozwoju a kontekstem kulturowo społecznym, umożliwiającą rozumienie prawidłowości rozwoju charakterystycznych dla kolejnych okresów życia człowieka. Kształcenie umiejętności rozpoznawania czynników korzystnych i niekorzystnych dla przebiegu rozwoju. Rozwijanie zdolności do wykorzystywania wiedzy z psychologii rozwoju w praktyce życia codziennego rozumienia człowieka jako rozwijającej się osoby i rozwijanie gotowości do pomocy osobom, których rozwój psychiczny jest zagrożony. Treści przedmiotu Podstawowe pojęcia w psychologii rozwoju człowieka pojęcie rozwoju, rodzaje zmian rozwojowych i mechanizmy warunkujące rozwój. Koncepcje periodyzacji rozwoju człowieka. Teorie ujmowania i wyjaśniania zmian rozwojowych. Czynniki i wyznaczniki rozwoju. Opis a wyjaśnianie w badaniach nad rozwojem. Charakterystyka rozwoju człowieka w pełnym cyklu życia analiza podstawowych obszarów i zadań rozwojowych, osiągnięć rozwojowych w okresie prenatalnym, niemowlęcym, poniemowlęcym, przedszkolnym, szkolnym, wczesnej i późnej adolescencji oraz wczesnej, średniej i późnej dorosłości. Próby wykorzystania wiedzy o podstawowych prawidłowościach rozwoju wprowadzenie w specyfikę badań nad rozwojem oraz omówienie podstawowych metod opisywania i wyjaśniania funkcjonowania człowieka w wybranych okresach rozwojowych. Literatura : Harwas-Napierała B., Trempala J., (2000). Psychologia rozwoju człowieka.warszawa, PWN, t.2., t. 3. Matczak A. (2005). Zarys psychologii rozwoju. Warszawa, Wyd. Akademickie ŻAK. Brzezińska A. (red)(2005). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwoju. Gdańsk, GWP. Brzezińska A., Trempała J. (2000). Psychologia rozwoju. W: Strelau J. (red.): Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 1. Gdańsk, GWP. Brzezińska A.(2000). Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa, Scholar. Bee H. (2004). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań, Wyd. Zysk i S-ka. Turner J. S., Helms D.B., (1999). Rozwój człowieka. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Birch A., Malim T., (1995), Psychologia rozwojowa w zarysie. Od niemowlęctwa do dorosłości. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN. Rygor: wykład: zaliczenie; ćwiczenia: zaliczenie z oceną 4

5 Przedmiot: Psychologia uczenia się i nauczania Forma zajęć: wykład, ćwiczenia Semestr: pierwszy Liczba godzin: 10 wykład, 10 ćwiczenia Prowadzący: dr Stanisława Mielimąka Program nauczania Cele przedmiotu: pogłębienie u nauczycieli kompetencji poznawczych, społecznych, osobistych, wykonawczych w procesie własnego uczenia się i wspomagania uczenia się innych. Treści przedmiotu: Istota uczenia się. Rodzaje uczenia się. Nurty badawcze nad uczeniem się. Determinanty procesu uczenia się. Transfer i proakcja w uczeniu się. Retroakcja w uczeniu się. Reminiscencja w uczeniu się i jej determinanty. Granice zdolności poznawczych człowieka. Analiza procesu nauczania. Kompetencje nauczycielskie. Umiejętności psychologiczne w pracy nauczyciela. Zastosowanie analizy transakcyjnej do wyjaśniania relacji nauczyciel uczeń. Wykształcenie a funkcjonowanie jednostki we współczesnym świecie. Literatura: Drygen G., Vos J., Rewolucja w uczeniu, Wydawnictwo Zysk i Spółka, Poznań 2003 Dzierzgowska I., Nauczanie nauczycieli. Podręcznik dla edukatora. Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2002 Ernst K., Szkolne gry uczniów. Jak sobie z nimi radzić, WSiP, Warszawa 2005 Rathus S., A., Psychologia współczesna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004 Strelau J. (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. T. 3. Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000 Sztejnberg A., Komunikacyjne środowisko nauczania i uczenia się, Astrum 2006 Włodarski Z., Psychologia uczenia się. T. 1 i T. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998 Rygor: zaliczenie 5

6 Studia podyplomowe: Technika bezpieczeństwa i higieny pracy Przedmiot: Podstawy teoretyczne zawodu Forma zajęć: wykłady, ćwiczenia Semestr: I, II Liczba godzin: wykład 10 (semestr I), ćwiczenia 40 (20 w semestrze I i 20 w semestrze II) Prowadzący: dr inż. Marzena Kuczyńska-Chałada Cele przedmiotu: naukowo dydaktyczne, poznawcze - ukazanie znaczenia i roli System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w przedsiębiorstwie, - wykonanie oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy - dokonanie oceny Systemu Zarządzania BHP na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa. Treści przedmiotu: Bezpieczeństwo i higiena pracy w organizacji, Kultura bezpieczeństwa, Elementy kultury bezpieczeństwa, Kształtowanie kultury bezpieczeństwa, Regulacje prawne w zakresie BHP, System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, Model i elementy Systemu Zarządzania BHP, w polskich normach serii PN-N-18000, Determinanty Systemu Zarządzania BHP, Znaczenie i rola Systemu Zarządzania BHP. Ergonomia znaczenie i definicje. Literatura: 1. Podgórski D., Pawłowska Z., Podstawy systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. CIOP PIB, Warszawa Kodeks Pracy stan prawny po 8 lutego Lis T., Nowacki K., Zarządzanie bezpieczeństwem i higiena pracy w zakładzie przemysłowym, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice Wyka T., Bezpieczeństwo i higiena pracy po nowelizacji kodeksu pracy, Wydawnictwo Difin, Warszawa Dyrektywa Rady z dnia 12 czerwca 1989 r. o wprowadzeniu środków w celu zwiększenia bezpieczeństwa i poprawy zdrowia pracowników podczas pracy, nr 89/391/EWG. W: Dyrektywy Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej dotyczące ochrony pracy. T.1. Warszawa, CIOP Mider A., System ochrony pracy i nadzoru nad warunkami pracy w Polsce, pod red. Tabor A., Pieczonka A.: Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, Wydawnictwo CSOS Politechnika Krakowskiej, Karków Gruszka A., Normy serii ISO 9000, ISO i PN-N dotyczące zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego i zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, Wydawnictwo Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Wydanie pierwsze luty 2005 r. 8. Górska E., Lewandowski J., Podstawy zarządzania i kształtowania środowiska pracy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa

7 9. Borysewicz M., Lisowska-Mieszkowska E., Żurek J., System zintegrowanego zarządzania bezpieczeństwem procesowym w zakładzie przemysłowym oraz ochroną zdrowia i oddziaływaniem na środowisko, Wydawnictwo CIOP, Warszawa Karczewski T. J.: System zarządzania bezpieczeństwem pracy. Wydanie: 2000 r. 11. Przewodnik PN-N-18001:2004. Materiały informacyjne nt. wdrażania Systemu Zarządzania bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg normy PN-N-18001:2004. Katowice Rozporządzenia Ministerstwa Gospodarki z 28 czerwca 2002 r., 5 (Dz. U. Nr 139, poz.1169). 13. Rozporządzeniu MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz.844). Rygor: wykład: egzamin testowy; ćwiczenia: zaliczenie z oceną: wykonanie referatu, aktywność, praca w sekcjach - studia przypadku Studia podyplomowe: Technika bezpieczeństwa i higieny pracy Przedmiot: Technologia informacyjna Forma zajęć: Ćwiczenia Semestr: I i II Liczba godzin: 40 (20 w semestrze I i 20 w semestrze II) Prowadzący: dr Andrzej Wilczyński, dr Jarosław Rybczyński Cele przedmiotu: - Zapoznanie się z pewnymi specyficznymi możliwościami arkusza kalkulacyjnego Excel, - nabycie umiejętności wykorzystania arkusza kalkulacyjnego w rozwiązywaniu danego problemu obliczeniowego, - umiejętność stworzenia dobrego, przejrzystego arkusza prezentacyjnego - tworzenie prostych stron internetowych oraz projektowanie i wykorzystanie relacyjnych baz danych do przechowywania i przetwarzania informacji. Treści przedmiotu: 1. Podstawy tworzenia stron internetowych: Szkielet dokumentu HTML. Podstawowe znaczniki wykorzystywane do formatowania dokumentu oraz tworzenia hiperłączy. Wykorzystanie tabel do formatowania strony. Kaskadowe arkusze stylów. Użycie gotowych skryptów Java przy tworzeniu strony oraz ich drobne modyfikacje. Umieszczanie strony w Internecie. Utworzenie własnego serwera WWW na komputerze domowym wykorzystanie języka PHP na stronie internetowej (podstawy). 2. Relacyjne bazy danych (na przykładzie bazy ACCESS). Pojęcie relacyjnej bazy danych oraz jej właściwości. Tworzenie tabel oraz relacji między tabelami. 7

8 Sortowanie, filtrowanie oraz wyszukiwanie danych. Tworzenie formularzy. Kwerendy wybierające. Kwerendy krzyżowe. Wykorzystanie języka programowania VBA do automatyzacji bazy oraz wykonywania obliczeń. Tworzenie raportów. Literatura: Można wykorzystać dowolne podręczniki dotyczące tworzenia stron internetowych oraz baz danych ACCESS, np: Danowski B.: HTML 4 Ćwiczenia praktyczne, HELION 2000 Sokół M.: Zaawansowane tworzenie stron WWW Ćwiczenia praktyczne, HELION 2001 Davis M.E., Philips J.A: PHP i MySQL, HELION 2008 Krzymowski B.: Visual Basic dla Aplikacji Podstawy programowania w VBA, HELP 2008 J. Walkenbach, Excel. Najlepsze sztuczki i chwyty. Helion 2005 J. Walkenbach, Excel Biblia RM Warszawa 2007 S. Flanczewski i in., Orfice 2003 PL w biznesie, tomy 1 i 2 Helion 2006 M. Kolberg, Excel w firmie, Robomatic 2001 L. Abdulezer, Excel. Praktyczne zastosowania w biznesie, Helion 2005 Wiele informacji można również uzyskać w Internecie. Rygor: zaliczenie z oceną: na podstawie rozwiązania praktycznego zadania na komputerze 8

9 Program nauczania Nazwa przedmiotu: Dydaktyka ogólna Prowadzący: Dr Alina Górniok - Naglik Suma godzin we wszystkich semestrach Wykłady: 10 Ćwiczenia: 0 Semestr I Opis przedmiotu z uwzględnieniem założeń, celów Wyposażenie studentów w kompetencje umożliwiające zrozumienie procesów edukacyjnych i ich uwarunkowań. Zapoznanie ich z podstawową aparaturą pojęciową. Wyposażenie w umiejętność projektowania zajęć dydaktycznych. Uwrażliwienie na sytuację ucznia w nauczaniu. Przygotowanie do praktycznej realizacji zaprojektowanych zajęć. Ukształtowanie umiejętności stawiania pytań o prawomocność i przydatność różnych ofert edukacyjnych oraz ich krytycznej oceny. Tematyka zajęć 1:Przedmiot i zadania dydaktyki. 2:Podstawowe składniki systemu kształcenia. 3:Proces kształcenia w systemach dydaktycznych. 4:Wybrane problemy prosesu komunikowania się na lekcji. 5:Modele uczenia się i nauczania. 6:Zasady nauczania jako dydaktyczne normy teleologiczne. 7:Strategie efektywnego kształcenia. 8:Podstawy edukacji integralnej.9:uczeń zdolny i kreatywny. 10:Edukacja jutra. Sposoby oceny pracy studenta Egzamin pisemny. W tym 80% frekwencji na zajęciach Literatura Arends R.: Uczymy się nauczać.warszawa Andrukowicz W.: Edukacja integralna. Kraków Bereźnicki F.: Dydaktyka kształcenia ogólnego.kraków Błasiak W.: Marzenia o teorii nauczania. Kraków Daubner H.: Obszary uczenia się w przyszłości. Kraków Denek K.: Ku dobrej edukacji. Toruń Denek K., Bereźnicki F., Świrko-Pilipczuk J. (red.): Tendencje w dydaktyce współczesnej. Szczecin Dryden G., Vos J.: Rewolucja w uczeniu. Poznań Galloway Ch.: Psychologia uczenia się i nauczania.t.1 i 2. Warszawa Goleman D.: Inteligencja emocjonalna.poznań Joyce B., Calhoun E., Hopkins D.: Przykłady modeli uczenia się i nauczania. Warszawa Kruszewski K.:Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela. Warszawa Kupisiewicz C.: Podstawy dydaktyki. Warszawa Lewowicki T.: Kształcenie uczniów zdolnych. Warszawa Nęcki Z.: Komunikowanie interpersonalne. Wrocław Okoń W.:Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa Półturzycki J.: Dydaktyka dla nauczycieli. Płock Puślecki W.: Wspieranie elementarnych zdolności twórczych uczniów. Kraków Putkiewicz E.: Proces komunikowania się na lekcji. Warszawa

10 Program nauczania Nazwa przedmiotu: Podstawy teorii kształcenia Prowadzący: Dr Beata Kozieł Dr Aleksandra Minczanowska Dr Barbara Chojnacka - Synaszko Suma godzin we wszystkich semestrach Wykłady: 10 Ćwiczenia: 10 Semestr I Opis przedmiotu z uwzględnieniem założeń, celów Wyposażenie studentów w treści teoretyczne, niezbędne do udziału w tworzeniu ćwiczeń praktycznych (strategia prowadzenia efektywnych działań dydaktycznych w szkole i innych placówkach edukacyjnych); Zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi i praktycznymi podstawami nowoczesnego procesu kształcenia (charakterystyka zasad, metod kształcenia, prezentacja form organizacyjnych kształcenia, ukazanie problemów związanych z kontrolą i oceną wyników kształcenia); Poznanie i zrozumienie roli nauczyciela, uczniów i warunków w udoskonalaniu procesu kształcenia; Wdrażanie słuchaczy do sprawnego analizowania teorii nauczania uczenia się oraz konstruowania problemów, zadań i testów; Opanowanie umiejętności i wiadomości obejmujących planowanie, osiąganie oraz mierzenie zmian w osiągnięciach ucznia; Inspiracja w poszukiwaniu efektywnych i twórczych metod pracy dydaktycznej; Wdrażanie słuchaczy do szukania sposobów poprowadzenia zajęć atrakcyjnych i bogatych w treści kształcące, poznawcze, rozwijające wrażliwość i kształtujące osobowość ucznia. Tematyka zajęć Treści programowe wykładów: 1. Realizacja procesu kształcenia. Nauczanie i uczenie się wzajemne relacje. 2. Uczenie się w kształceniu wielostronnym (uczenie się przez przyswajanie wiedzy; uczenie się przez odkrywanie wiedzy; uczenie się przez przeżywanie; uczenie się przez działanie). 3. Ogniwa procesu kształcenia (uświadamianie celów i zadań dydaktycznych; kierowanie procesami poznawczymi; kształtowanie umiejętności praktycznych; utrwalanie wiadomości i umiejętności; sprawdzanie i ocena osiągnięć 4. Organizacja procesu dydaktycznego. 5. Przestrzeganie zasad kształcenia. 6. Rola nauczyciela w procesie kształcenia. 7. Aktywizujące metody kształcenia (między innymi: metoda przypadków; metoda sytuacyjna; metoda inscenizacji; metoda symulacji; metoda projektów; metody integracyjne; metody diagnostyczne; metody i techniki rozwijające twórcze myślenie; metody twórczego rozwiązywania problemów; metody grupowego podejmowania decyzji). 8. Wdrażanie uczniów do samokształcenia. 9. Kontrola i ocena osiągnięć. 10

11 Treści programowe ćwiczeń: 1. Wzbudzanie motywacji uczniów do nauki. 2. Zasady pracy ucznia w szkole. Praca domowa ucznia. 3. Ład i dyscyplina w klasie. 4. Nauczyciel kompetencje zawodowe, zadania wychowawcze, wartości osobiste. 5. Nauczanie poszukujące z wykorzystaniem metod i technik twórczego rozwiązywania problemów i rozwijających twórcze myślenie. 6. Istota, zastosowanie i zasady organizowania dyskusji dydaktycznej, jako jednej z metod kształcenia 7. Jak wdrażać metodę projektów? 8. Psychopedagogiczne problemy kontroli i oceny. 9. Pomiar dydaktyczny, budowanie zadań testowych. Sposoby oceny pracy studenta 80% frekwencji na zajęciach, aktywność na zajęciach, test pisemny Literatura Arends R. I. (1995): Uczymy się nauczać. WSiP, Warszawa. Bereźnicki F. (2004): Dydaktyka kształcenia ogólnego. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków. Bereźnicki F. (2007): Podstawy dydaktyki. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków. Chodnicki J., Grondas M., Kołodziejczyk A., Królikowski J. (1999): Ocenianie. Program Nowa Szkoła. CDN., Warszawa. Denek K., Bereźnicki F., Świrko-Pilipczuk J. (2002) (red.): Proces kształcenia i jego uwarunkowania. Agencja Wydawnicza KWADRA, Szczecin Kojs W. (1994): Działanie jako kategoria dydaktyczna. Wyd. UŚ, Katowice. Koszmider M.(2009): Materiały do ćwiczeń z dydaktyki ogólnej. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków. Kruszewski K. (2004): Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela. PWN, Warszawa. Kupisiewicz Cz. (1988): Podstawy dydaktyki ogólnej. PWN, Warszawa. Kupisiewicz Cz. (1996): Podstawy dydaktyki ogólnej. Polska Oficyna Wydawnicza BGW, Warszawa. Mikina A., Zając B. (2006): Jak wdrażać metodę projektów? Poradnik dla nauczycieli i uczniów gimnazjum, liceum i szkoły zawodowej. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków. Nagajowa M.(1990): ABC metodyki języka polskiego. WSiP, Warszawa. Nalaskowski S. (2001): Kształcenie i wychowanie w zreformowanej szkole polskiej. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków. Niemierko B. (1991): Między oceną szkolną a dydaktyką. Bliżej dydaktyki, WSiP, Warszawa. Niemierko B. (1999): Pomiar wyników kształcenia. WSiP, Warszawa. Okoń W. (1987): Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. PWN, Warszawa. Okoń W. (2003): Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Wyd. Żak, Warszawa. Pankowska D. (2008): Pedagogika dla nauczycieli w praktyce. Materiały metodyczne. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków. 11

12 Perry R. (2000): Teoria i praktyka. Proces stawania się nauczycielem. WSiP, Warszawa. Plewka C. (1999): Metodyka nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych: podręcznik dla kandydatów na nauczycieli, cz. 1. ITE, Radom. Półturzycki J. (2002): Dydaktyka dla nauczycieli. Wyd. Novum, Płock. Stróżyński K.(2003): Ocenianie szkolne dzisiaj. Poradnik dla nauczycieli. Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa. Szaran T. (2000): Pomiar dydaktyczny. WSiP, Warszawa. Tuohy D. (2002): Dusza szkoły. O tym co sprzyja zmianie i rozwojowi. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa. Węglińska M. (1998): Jak przygotować się do lekcji? Wybór materiałów dydaktycznych. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków. Więckowski R. (1993): Pedagogika wczesnoszkolna. WSiP, Warszawa. Program nauczania Nazwa przedmiotu: Podstawy teorii wychowania Prowadzący: dr Małgorzata Zalewska - Bujak Suma godzin we wszystkich semestrach Wykłady: 10 Ćwiczenia: 0 Semestr II Opis przedmiotu z uwzględnieniem założeń, celów W ramach realizowanego przedmiotu założono osiągnięcie następujących celów: - Wprowadzenie słuchaczy w zagadnienia teoretyczne związane z charakterystyką teorii wychowania jako dyscypliny pedagogicznej; - Zapoznanie słuchaczy ze specyfiką procesu wychowania oraz socjalizacji dzieci i młodzieży; - Zaznajomienie studentów z podstawami współczesnych teoretycznych koncepcji wychowawczych; - Ukazanie słuchaczom problemów i dylematów współczesnego wychowania. Tematyka zajęć 1. Charakterystyka teorii wychowania jako dyscypliny pedagogicznej. 2. Cele wychowania osoba jako cel i podmiot wychowania. 3. Właściwości oraz dynamiczny charakter procesu wychowania, zjawisko socjalizacji. 4. Struktura i elementy procesu wychowania sytuacje wychowawcze jako jego składowa. 5. Charakterystyka zasad wychowania. 6. Współczesne teorie i nurty w wychowaniu. 7. Metody wychowania i ich charakterystyka a współczesne tendencje w pedagogice i antypedagogice. 8. Model współczesnego wychowawcy ideał i rzeczywistość. 9. Charakterystyka wybranych problemów i dylematów współczesnego wychowania. 10. Wychowanie jako swoista działalność profilaktyczna zagrożenia dla rozwoju oraz wychowania dzieci i młodzieży we współczesnym świecie. 12

13 Sposoby oceny pracy studenta Podstawą oceny pracy studenta będzie jego udział w prowadzonych zajęciach oraz końcowa rozmowa na temat omówionych zagadnień teoretycznych. Student zobowiązany będzie również do napisania recenzji wybranego przez siebie opracowania teoretycznego z czasopiśmiennictwa pedagogicznego. W tym 80% frekwencji na zajęciach Literatura 1. G. Błaszczyk, Szkoła wobec zmian ( ), Toruń 2007; 2. M. Dudzikowa, M. Czerepniak-Walczak (red.), Wychowanie: pojęcia, procesy, konteksty, Gdańsk 2008; 3. Cz. Głombi (red), Wartości. Geneza Wielość Trwanie, Katowice 1995; 4. G. Koć-Seniuch (red.), Nauczyciel i uczniowie w sytuacjach szkolnych, Białystok 1995; 5. W. Kojs (red.) Edukacyjne konteksty procesów globalizacji, Cieszyn 2001; 6. R. Łukaszewicz, Studia nad alternatywami w edukacji, Wrocław 2002; 7. S. Mieszalski, O przymusie i dyscyplinie w klasie szkolnej, Warszawa 1997; 8. K. Olbrycht, O roli przykładu, wzoru, autorytetu i mistrza w wychowaniu osobowym, Katowice 2007; 9. K. Olbrycht, Prawda, dobro i piękno w wychowaniu człowieka jako osoby, Katowice 2000; 10. U. Ostrowska (red.), Aksjologiczne aspekty relacji interpersonalnych w edukacji, Kraków 2002; 11. H. Rusek, A. Górniok-Naglik, J. Oleksy (red.), Oświata w otoczeniu burzliwym. Migotliwe konteksty i perspektywy rozwoju współczesnej edukacji, Katowice 2008; 12. B. Śliwerski, Klinika szkolnej demokracji, Kraków 1996; 13. B. Śliwerski, Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków 1998; 14. M. Tokarz, Argumentacja Perswazja Manipulacja, Gdańsk 2006; 15. L. Witkowski, Między pedagogiką, filozofią i kulturą. Studia, eseje, szkice,, Warszawa

14 Program nauczania Prowadzący: Dr hab. Zenon Gajdzica Dr Anna Gajdzica Nazwa przedmiotu: Metodyka pracy wychowawczej nauczyciela Suma godzin we wszystkich semestrach Semestr II Wykłady: 0 Ćwiczenia: 20 Opis przedmiotu z uwzględnieniem założeń, celów Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z formami organizacyjnymi pracy wychowawczej na lekcji oraz zajęciach pozalekcyjnych. Zapoznanie z metodami pracy wychowawczej, wdrożenie do umiejętności ich stosowania i projektowania procesu wychowania, także uczniów z zaburzonym zachowaniem. Tematyka zajęć Wprowadzenie w tematykę zajęć proces wychowania i uwarunkowania jego efektywności Formy organizacyjne pracy wychowawczej na lekcji Klasyfikacje metod wychowania Wybrane metody wychowania Projektowanie procesu wychowawczego na lekcji ćwiczenia praktyczne Praca wychowawcza z uczniem z zaburzonym zachowaniem Sposoby oceny pracy studenta Przygotowanie i prezentacja projektów 80% frekwencji na zajęciach Literatura Czapów Cz., Jedlewski S., Pedagogika resocjalizacyjna, PWN, Warszawa Konarzewski K., O wychowaniu w szkole [w:] K. Kruszewski (red.), Sztuka nauczania. czynności nauczyciela, PWN, Warszawa 1992 Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie, Impuls, Kraków Pedagogika. Leksykon, Milerski B., Śliwerski B. (red.), PWN, Warszawa Nowak M., Teorie i koncepcje wychowania, WAiP, Warszawa Nowatorskie i alternatywne metody w praktyce pedagogiki specjalnej, W. Dykcik (red.), UAM, Poznań Słownik pedagogiczny Okoń W., PWN, Warszawa Urban B.: Pedagogika osób niedostosowanych społecznie, [w:] W. Dykcik (red.), Pedagogika specjalna, UAM, Poznań Wybrane zagadnienia z pedagogiki resocjalizacyjnej. Skrypt dla studentów resocjalizacji. Opracował A. Pająk. KN w Bielsku Białej, Bielsko Biała Wychowanie, t M. Dudzikowa, M. Czerepaniak-Walczak (red.), GWP, Gdańsk

15 Studia podyplomowe : Technika bezpieczeństwa i higieny pracy Przedmiot: Dydaktyka przedmiotu nauczania Forma zajęć: ćwiczenia Semestr: drugi Liczba godzin: 30 Prowadzący: dr inż. Jerzy Kropka Cele przedmiotu: 1. Kształcenie umiejętności projektowania dydaktycznego. 2. Kształcenie umiejętności efektywnego przekazu wiedzy. Treści przedmiotu: 1. Właściwości procesu dydaktycznego, warunki efektywnego przekazu wiedzy. 2. Planowanie dydaktyczne. 3. Cele kształcenia. Operacjonalizacja i taksonomizacja celów kształcenia. 4. Zasady nauczania i uczenia się oraz ich stosowanie na zajęciach przedmiotów zawodowych. 5. Metody nauczania od podających po metody wspierające aktywność ucznia. 6. Sposoby doboru treści kształcenia. Wybór układu czynności dydaktycznych. 7. Metody ewaluacji efektów nauczania i uczenia się. Zasady konstruowania narzędzi kontroli i oceny. 8. Projektowanie jednostki metodycznej. Zasady doboru środków dydaktycznych. Literatura: 1. Arends I.R., Uczymy się nauczać, WSiP, Warszawa Niemierko B., Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa Niemierko B., Ocenianie szkolne bez tajemnic. WSiP, Warszawa Plewka Cz., Metodyka nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych. Podręcznik dla kandydatów na nauczycieli, Instytut Technologii Eksploatacji, Radom Schaefer K.: Nauczyciel w szkole. Jak przeżyć szkołę, GWP, Gdańsk 2008 Rygor: egzamin 15

16 Studia podyplomowe : Technika bezpieczeństwa i higieny pracy Przedmiot: Projektowanie warsztatu dydaktycznego Forma zajęć: ćwiczenia Semestr: II Liczba godzin: 20 Prowadzący: mgr Maria Kaczmarek Cele przedmiotu: 1. Integrowanie wiedzy z zakresu teorii i praktyki planowania metodycznego. 2. Analizowanie i dobieranie strategii nauczania. 3. Wypracowanie własnego modelu pracy dydaktycznej. Treści przedmiotu: 1. Planowanie metodyczne nauczyciela w procesie dydaktycznym. 2. Przykładowe modele nauczania - uczenia się. 3. Strategie nauczania usprawniające myślenie. 4. Formy kształcenia zawodowego. 5. Procedury doboru środków dydaktycznych. 6. Motywowanie uczniów do nauki w planowaniu i realizacji procesu dydaktycznego Literatura: 1. Brophy J., Motywowanie uczniów do nauki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Francuz W., Dydaktyka w nowej szkole zawodowej, Wydawnictwo PK, Kraków Gagne R., Briggs L., Wager W., Zasady projektowania dydaktycznego, WSiP, Warszawa Niemierko B., Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, WSiP, Warszawa Plewka Cz., Metodyka nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych. Podręcznik dla kandydatów na nauczycieli, WiZPITE, Radom 1999 Rygor: zaliczenie z oceną: przygotowanie projektu zajęć edukacyjnych. 16

17 Program nauczania Nazwa przedmiotu: Edukacja ludzi dorosłych Dr hab. Ewa Ogrodzka-Mazur Dr Bogusław Dziadzia Suma godzin we wszystkich semestrach Wykłady: 0 Ćwiczenia: 10 Semestr II Opis przedmiotu z uwzględnieniem założeń, celów Przedmiot Edukacja ludzi dorosłych służy wprowadzeniu studentów w złożoną problematykę funkcjonowania człowieka dorosłego we współczesnej rzeczywistości społeczno-kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań o charakterze edukacyjnym. Główne założenia i cele przedmiotu obejmują: przedstawienie problematyki i uwarunkowań andragogiki jako nauki o człowieku dorosłym przedmiot, zadania i metodologia dyscypliny, usystematyzowanie najnowszej wiedzy na temat złożonych aspektów funkcjonowania człowieka dorosłego w otaczającej go rzeczywistości społeczno-kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań o charakterze edukacyjnym, poznanie psychodydaktycznych zagadnień edukacji dorosłych pojęcia, formy i strategie kształcenia. kształtowanie wybranych kompetencji społecznych w zakresie procesów autoedukacji, samorealizacji i ogólnie pojętej edukacji permanentnej dorosłych, rozwijanie zdolności trafnego diagnozowania przyczyn problemów społecznych, zachodzących w wyniku zmian cywilizacyjnych, jak i procesów starzenia się społeczeństwa. Tematyka zajęć I. Andragogika nauką o człowieku dorosłym przedmiot, zadania i metodologia dyscypliny 1. Powstanie i rozwój refleksji andragogicznej: historyczne i współczesne ujęcia andragogiki, twórcy i główni reprezentanci dyscypliny, rola edukacji ludzi dorosłych w kontekście starzejącego się społeczeństwa, perspektywy rozwojowe andragogiki. 2. Rola i miejsce andragogiki w systemie nauk społecznych i humanistycznych. 3. Zagadnienia metodologiczne andragogiki podmiotowość badanych w kontekście wybranych orientacji badań jakościowych. II. Człowiek dorosły i jego role społeczne, etapy dorosłości oraz rodzaje postaw wobec wyzwań edukacyjnych 1. Rozwój człowieka dorosłego: kryteria biologiczne, psychologiczne i społeczne. 2. Okres dorosłości charakterystyka i porównanie faz życia oraz stadiów rozwoju w wybranych koncepcjach psychologicznych (Z. Freud, E.H. Erikson, R.J. Havighurst, B.M. i Ph.R. Newman). 3. Droga życia człowieka dorosłego a wydarzenia w życiu rodzinnym, zawodowym i społecznym: uwarunkowania, cele życiowe, role społeczne, możliwości i ograniczenia w zakresie zadań rozwojowych i sytuacji edukacyjnych. III. Pojęcia kluczowe w edukacji dorosłych 1. Dorosłość jako odpowiedzialność 2. Samowychowanie i samokształcenie 3. Edukacja permanentna 4. Popularyzacja 5. Edukacja i reedukacja IV. Podręcznik jako elementarny środek samokształcenia. Nowe media jako pole działań edukacyjnych 1. Od tradycji podręcznika dla samouków po elektroniczne interfejsy 2. Nowe formy kształcenia korespondencyjnego 3. Środowiska wirtualne jako pole kooperacji, symulacji i samorealizacji. V. Edukacja ludzi dorosłych w Polsce i na świecie: uwarunkowania lokalne i globalne Działania warsztatowe. Analiza środowiska lokalnego jako pola wyzwań oraz aktywności 17

18 edukacyjnych wobec osób dorosłych. Sposoby oceny pracy studenta Opracowanie i przedstawienie indywidualnego projektu pedagogicznego: Środowisko lokalne a edukacja ludzi dorosłych (prezentacja multimedialna), aktywność na ćwiczeniach, 80% frekwencji na zajęciach. Literatura Aleksander T. (red.): Teoretyczne i praktyczne aspekty edukacji kulturalnej oraz oświaty dorosłych. Kraków 2006, Wyd. UJ. Bednarczyk H., Kurzępa I. (red.): Społeczny wymiar edukacji ustawicznej. Radom 2004, Wyd. ITE. Czerniawska O.: Drogi i bezdroża andragogiki i gerontologii: szkice i rozprawy. Łódź 2000, Wyd. WSHE. Depta H., Półturzycki J., Solarczyk H. (red.): Edukacja kulturalna dorosłych: raporty z badań międzykulturowych. Warszawa Radom 2004, Wyd. ITE. Dubas E.: Edukacja dorosłych w sytuacji samotności i osamotnienia. Łódź 2000, Wyd. UŁ. Fabiś A. (red.): Wyzwania współczesnej edukacji dorosłych. T.1. Andragogika jako przedmiot akademicki. Mysłowice 2004, Wyd. GWSP. Gerlach R. (red.): Edukacja wobec rynku pracy. Realia możliwości perspektywy. Bydgoszcz 2003, Wyd. AP. Griese H.M.: Szkice z socjologii wychowania i andragogiki. Łódź 2002, Wyd. Dajas. Halicki J.: Edukacja seniorów w aspekcie teorii kompetencyjnej: studium historycznoporównawcze. Białystok 2000, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana. Hasińska Z. (red.): Kształcenie ustawiczne w procesie przemian rynku pracy. Wrocław 2001, Wyd. WSZ Edukacja. Hinzen H., Przybylska E., Staszewicz M.: Edukacja dorosłych w zjednoczonej Europie. Toruń 2005, Wyd. UMK. Homplewicz J. (red.): Pedagogika jesieni: problemy wychowawcze ludzi starszych. Rzeszów 2003, Wyd. WSD. Horyń W., Maciejewski J. (red.): Nauczyciel andragog na początku XXI wieku. Wrocław 2002, Wyd. UW. Jankowski D., Przyszczypkowski K., Skrzypczak J.: Podstawy edukacji dorosłych. Zarys problematyki. Poznań 2003, Wyd. UAM. Kargul Józef: Obszary pozaformalnej i nieformalnej edukacji dorosłych: przesłanki do budowy teorii edukacji całożyciowej. Wrocław 2005, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Eduka Malewski M.: Teorie andragogiczne: metodologia teoretyczności dyscypliny naukowej. Wrocław 1998, Wyd. UW. Matlakiewicz A., Solarczyk-Szwec H.: Dorośli uczą się inaczej: andragogiczne podstawy kształcenia ustawicznego. Toruń 2005, Wyd. CKU. Pachociński R.: Andragogika w wymiarze międzynarodowym. Podręcznik dla studentów pedagogiki. Warszawa 1998, Wyd. IBE. Podgórny M. (red.): Człowiek na edukacyjnej fali. Współczesne konteksty edukacji dorosłych. Kraków 2005, Oficyna Wydawnicza Impuls. Półturzycki J. (red.): Edukacja dorosłych w Stanach Zjednoczonych podstawowe problemy. Warszawa Radom 2005, Wyd. ITE. Przybylska E.: Edukacja dorosłych w wybranych krajach Europy. Warszawa Radom 2000, Wyd. ITE. Przybylska E. (red.): Andragogiczne wątki, poszukiwania, fascynacje. Toruń 2001, Wyd. UMK. Saran J. (red.): Edukacja dorosłych: teoria i praktyka w okresie przemian. Lublin 2000, Wyd. UMCS. Saran J. (red.): Inspiracje badawcze we współczesnej andragogice. Ryki 2004, Wyd. WSUPiZ. Siemieniecki B.F.: Komputery i hipermedia w procesie edukacji dorosłych. Toruń 1999, Wyd. A. Marszałek. 18

19 Solarczyk-Ambrozik E.: Kształcenie ustawiczne w perspektywie globalnej i lokalnej: między wymogami rynku a indywidualnymi strategiami edukacyjnymi. Poznań 2004, Wyd. UAM. Turos L.: Andragogika ogólna. Warszawa 2004, Wyd. Ypsylon. (Wyd. III rozszerzone). Wesołowska E.A. (red.): Edukacja dorosłych w erze globalizmu. Płock 2002, Wyd. Novum. Wołk Z.(red.): Edukacja dorosłych w perspektywie integrowania się Europy. Zielona Góra 2000, WSP. Studia podyplomowe: Technika bezpieczeństwa i higieny pracy Przedmiot: seminarium dyplomowe Forma zajęć: seminarium Semestr: II i III Liczba godzin: 30 (10 w semestrze II i 20 w semestrze III) Prowadzący: dr Joachim Foltys Cele przedmiotu: konstrukcja pracy dyplomowej weryfikującą wiedzę nabytą w trakcie studiów Treści przedmiotu: Dla napisania pracy dyplomowej proponuje się następujące obszary tematyczne : - zintegrowane systemy zarządzania, w tym system zaradzania bezpieczeństwem i higieną pracy scharakteryzować poszczególne studia przypadków; - metody oceny ryzyka na stanowiskach roboczych; - organizacja stanowisk pracy pod katem bhp; - szkolenia pracowników z zakresu bhp, w tym także z wykorzystaniem metody e-learningowej i blended learningowej; - wpływ stosowanych technologii na tworzenie kultury organizacji sprzyjającej bezpieczeństwo i higienie pracy; - zastosowani zasad ergonomii w tworzeniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy; - obciążenia pracowników na poszczególnych wybranych stanowiskach pracy; - mobbing - źródła jego istnienia oraz metody i scenariusze eliminacji; - systemy motywacyjne opracowane z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych zasad funkcjonowania organizacji; - metody wdrażania zintegrowanych systemów zarządzania, w tym z obszaru bezpieczeństwa higieny pracy; - zastosowanie outsourcingu w obszarze bhp w organizacji; Literatura: jak w projekcie podstawy teoretyczne zawodu Rygor: egzamin dyplomowy 19

20 Studia podyplomowe: Technika bezpieczeństwa i higieny pracy Przedmiot: Nowoczesne technologie w praktyce zawodu Forma zajęć: ćwiczenia Semestr: III Liczba godzin: 20 Prowadzący: dr inż. Marzena Kuczyńska-Chałada Cele przedmiotu: naukowo dydaktyczne, poznawcze - ukazanie znaczenia i roli nowoczesnych technologii w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w przedsiębiorstwie, - wykorzystanie komputerowych systemów do oceny ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy Treści przedmiotu: 1. Innowacje i nowoczesne technologie a systemy bezpieczeństwa i higieny pracy 2. Rola i znaczenie systemów komputerowych w procesach implementacji systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy 3. Zintegrowany system informacji i zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy 4. Nowoczesne systemy i narzędzia wczesnego ostrzegania w organizacji 5. Monitoring błędów i wypadków w organizacji Literatura: 14. Podgórski D., Pawłowska Z., Podstawy systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. CIOP PIB, Warszawa Kodeks Pracy stan prawny po 8 lutego Lis T., Nowacki K., Zarządzanie bezpieczeństwem i higiena pracy w zakładzie przemysłowym, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice Wyka T., Bezpieczeństwo i higiena pracy po nowelizacji kodeksu pracy, Wydawnictwo Difin, Warszawa Dyrektywa Rady z dnia 12 czerwca 1989 r. o wprowadzeniu środków w celu zwiększenia bezpieczeństwa i poprawy zdrowia pracowników podczas pracy, nr 89/391/EWG. W: Dyrektywy Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej dotyczące ochrony pracy. T.1. Warszawa, CIOP Mider A., System ochrony pracy i nadzoru nad warunkami pracy w Polsce, pod red. Tabor A., Pieczonka A.: Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, Wydawnictwo CSOS Politechnika Krakowskiej, Karków Gruszka A., Normy serii ISO 9000, ISO i PN-N dotyczące zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego i zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, Wydawnictwo Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Wydanie pierwsze luty 2005 r. 21. Górska E., Lewandowski J., Podstawy zarządzania i kształtowania środowiska pracy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa

21 22. Borysewicz M., Lisowska-Mieszkowska E., Żurek J., System zintegrowanego zarządzania bezpieczeństwem procesowym w zakładzie przemysłowym oraz ochroną zdrowia i oddziaływaniem na środowisko, Wydawnictwo CIOP, Warszawa Karczewski T. J.: System zarządzania bezpieczeństwem pracy. Wydanie: 2000 r. 24. Przewodnik PN-N-18001:2004. Materiały informacyjne nt. wdrażania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg normy PN-N-18001:2004. Katowice Rozporządzenia Ministerstwa Gospodarki z 28 czerwca 2002 r., 5 (Dz. U. Nr 139, poz.1169). 26. Rozporządzeniu MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz.844). Rygor: zaliczenie z oceną: wykonanie referatu, aktywność, praca w sekcjach - studia przypadku, test zaliczeniowy 21

22 Program nauczania Nazwa przedmiotu: Metody aktywizujące w edukacji Prowadzący: Dr hab. Urszula Szuścik Dr Małgorzata Stokłosa Suma godzin we wszystkich semestrach Wykłady: 0 Ćwiczenia: 10 Semestr III Opis przedmiotu z uwzględnieniem założeń, celów Celem zajęć jest wyjaśnienie i zrozumienie poprzez praktykę istoty i zasad stosowania metod aktywizujących w pracy z uczniem. W trakcie ćwiczeń poznanie i doświadczanie mechanizmów funkcjonowania wybranych metod aktywizujących. Metody aktywizujące opierają się na budowaniu wiedzy teoretycznej i praktycznej poprzez doświadczenia uczniów. Istotą metod aktywizujących jest jak nauczyć się uczyć ze świadomością odpowiedzialności za jego efekty. Metody aktywizujące, inaczej aktywne są to metody twórcze, które wyzwalają w uczniach samodzielność, poszukiwanie oryginalnych, niejednoznacznych i wielu rozwiązań lub jednego właściwego. Tematyka zajęć 1. Kleksy ćwiczenie oparte na skojarzeniach. Dokończ obraz i wymyśl opowieść. 2. Łańcuch słów prowadzący ćwiczenie losuje z kartoteki wyrazowej jakiś wyraz. Każda grupa dopisuje możliwie najwięcej słów wiążących się z nim i ćwiczenia dodatkowe. 3. Gdyby...to. Ćwiczenie to przygotowuje umysł do wysiłku i pomaga zrozumieć, czym cechuje się twórczy klimat, np. Gdyby ryby mogły mówić, to...gdyby Św. Mikołaj rzeczywiście spełniał życzenia, to...itp. 4. Burza mózgów uczy analizowania i definiowania pojęć i przyjmowania różnych stanowisk. 5. Mapa skojarzeń Zauważ, że... umiejętność szukania rozwiązań, niekonwencjonalność w ujęciu. 6. Metoda: sześć myślowych kapeluszy Edwarda de Bono. 7. Robinson Cruzoe - Zadaniem jest opracowanie strategii przetrwania. Jakie należy podjąć w danej chwili decyzje? Co będzie potrzebne żeby przetrwać? 8. Drzewo decyzyjne wdrażanie do umiejętności podejmowania drcyzji. Sposoby oceny pracy studenta Na podstawie prac wykonanych w ramach ćwiczeń student otrzymuje zaliczenie przedmiotu. W tym 80% frekwencji na zajęciach Literatura Arends R. J., Uczymy się nauczać. Warszawa Bernacka D., Od słowa do działania. Warszawa Bowkett S., Wyobraź sobie, że... Ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie uczniów. Warszawa Cooper P.J., Sprawne porozumiewanie się. 114 scenariuszy ćwiczeń z mówienia i słuchania. Warszawa De Bono E., Naucz swoje dziecko myśleć. Warszawa Dryden G., Vos J., Rewolucja w uczeniu. Poznań Fenstermacher G. D., Soltis J. F., Style nauczania. Warszawa Góralski A., Być nowatorem. Poradnik twórczego myślenia. Warszawa Hamer H., Klucz do efektywnego nauczania. Poradnik dla nauczycieli. Warszawa Joyce B., Calhoun E., Hopkins D., Przykłady modeli uczenia się i nauczania. Warszawa Kaduson H., Schafer Ch., Zabawa w psychoterapii. Gdańsk

23 Kelley T., Sztuka innowacji. Warszawa Kojs W., Działanie jako kategoria dydaktyczna. Katowice Kozak W., Mapa mentalna czyli twórcza metoda notowania. Warszawa Kruszewski K. (red.), Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela. Warszawa Kubiczek B., Metody aktywizujące. Jak nauczyć uczniów uczenia się? Opole Limont W., Synektyka a zdolności twórcze. Toruń Lula P., Metody sztucznej inteligencji i ich zastosowania w ekonomii i zarządzaniu. Kraków Mietzel G., Psychologia kształcenia. Gdańsk Nęcka E., Proces twórczy i jego ograniczenia. Kraków Nęcka E., Trening twórczości. Gdańsk Niemierko B., Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki. Warszawa Nowacki T., Aktywizujące metody kształcenia. Warszawa Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa Parnowska K., Pedagogika dramy: teoria i praktyka. Warszawa Proctor T., Twórcze rozwiązywanie problemów. Podręcznik dla menedżerów. Gdańsk Schopenhauer A., Erystyka czyli sztuka prowadzenia sporów. Warszawa Stankiewicz J., Komunikowanie się w organizacji. Wrocław Stecewicz M., Inżynieria twórczego myślenia. Samouczek stymulowania pracy koncepcyjnej. Gdańsk Szmidt K. J., Szkice do pedagogiki twórczości. Kraków Szmidt K. J., Pedagogika twórczości. Idee aplikacje rady na twórczą drogę. Kraków Szmidt K. J., Pedagogika twórczości. Gdańsk Szmidt K. J., Trening kreatywności. Gliwice Szymański M. S., O metodzie projektów: z historii, teorii i praktyki pewnej metody kształcenia. Warszawa Taraszkiewicz M., Jak uczyć lepiej? Refleksyjny praktyk w działaniu. Warszawa Trzaska L., Wojciechowska M., Metody aktywne w pracy z grupą. Problemy realizacji. Warszawa Wójcik E., Metody aktywizujące w pracy z grupą. Warszawa

24 Program nauczania Nazwa przedmiotu: Pedagogika społeczna Prowadzący: Dr hab. Alina Szczurek Boruta Suma godzin we wszystkich semestrach Wykłady: 10 Ćwiczenia: 0 Semestr III Opis przedmiotu z uwzględnieniem założeń, celów Celem realizacji programu pedagogiki społecznej jest: - próba nowego naświetlenia tradycyjnych i wskazanie nowych obszarów zainteresowań pedagogiki społecznej; - przekazanie wiedzy o mechanizmach i sposobach konstruowania środowiska wychowawczego oraz o czynnikach, które temu sprzyjają lub utrudniają ten proces; - kształtowanie aktywnej postawy stymulującej środowisko do korzystnych oddziaływań wychowawczych i przeciwdziałającej jego wpływom destrukcyjnym; - rozwijanie u studentów umiejętności i kompetencji: rozumienia procesów zachodzących w otoczeniu i środowisku człowieka; dostrzegania czynników regulujących przemiany instytucji, zbiorowości, społecznych, globalnych procesów kultury i zjawisk gospodarczych; dostrzegania i określania negatywnych skutków czynników rozwojowych; rozumienia geografii administracji państwowej i instytucji zobligowanych do pomocy, profilaktyki i wsparcia społecznego osób, grup wymagających opieki i troski pedagogicznej; - rozwijanie potrzeby studiowania i umiejętności analizy tekstów naukowych, samodzielnego formułowania, klasyfikowania i rozwiązywania problemów pedagogicznych i sytuacji wychowawczych. Tematyka zajęć 1. Geneza, rozwój i kształtowanie się dyscypliny. 2. Współczesne zadania i reprezentanci pedagogiki społecznej. 3. Podstawowe pojęcia i kategorie dyscypliny: profilaktyka, kompensacja, wsparcie społeczne, praca w środowisku, siły społeczne i ich organizacja. 4. Środowisko wychowawcze i jego podstawowe komponenty. 5. Ocena i diagnozowanie sytuacji i warunków umożliwiających zaspokojenie potrzeb rozwojowych człowieka w różnych fazach jego życia i w różnych sytuacjach życiowych. 6. Aksjologiczne korzenie i współczesne odniesienia pedagogiki społecznej. 7. Uczestnictwo społeczne człowieka - aktywność społeczna, obywatelska. 8. Problemy edukacji równoległej w teorii i praktyce oświatowej. 9. Zagrożenia globalne i lokalne oraz sytuacje ryzyka dla jednostek, grup i środowiska (bezrobocie, ubóstwo, deprywacja potrzeb, rozwarstwienie społeczne, niesprawiedliwość społeczna, dziedziczenie położenia społecznego, starość, dezorganizacja rodziny). 10. Pedagogika społeczna wobec procesów marginalizacji. Sposoby oceny pracy studenta Zaliczenie na podstawie wyniku testu wiadomości. W tym 80% frekwencji na zajęciach. Literatura Borowska T. (red.): Pedagogika wobec zagrożeń, kryzysów i nadziei. Kraków 2002, OW Impuls. Frąckowiak T. O pedagogice nadziei. Fascynacje i asocjacje aksjologiczne. Poznań 2007, Wyd. UAM. Kawula S.: Studia z pedagogiki społecznej. Olsztyn 1998, WSP. Kwieciński Z.: Między patosem a dekadencją. Studia i szkice socjopedagogiczne. Wrocław 2007, WN DSWE TWP we Wrocławiu. 24

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH LOGISTYKA PROCESÓW PRODUKCYJNO - USŁUGOWYCH

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH LOGISTYKA PROCESÓW PRODUKCYJNO - USŁUGOWYCH Załącznik nr 15 do zarządzenia nr 21 Rektora z dnia 30.03.2009 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH LOGISTYKA PROCESÓW PRODUKCYJNO - USŁUGOWYCH Program nauczania Nazwa przedmiotu: Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 12 do zarządzenia nr 21 Rektora z dnia 30.03.2009 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH MECHATRONIKA

Załącznik nr 12 do zarządzenia nr 21 Rektora z dnia 30.03.2009 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH MECHATRONIKA Załącznik nr 12 do zarządzenia nr 21 Rektora z dnia 30.03.2009 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH MECHATRONIKA Program nauczania Nazwa przedmiotu: Pedagogika ogólna Prowadzący: Dr

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne

P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne Załącznik do Uchwały enatu Nr 58/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Humanistyczny pedagogika (opiekuńczo-wychowawcza opiekun społeczny nienauczycielska) studia

Bardziej szczegółowo

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Ramowy program studiów podyplomowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KWALIFIKACYJNYCH PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KWALIFIKACYJNYCH PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KWALIFIKACYJNYCH PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO 1 1. PSYCHOLOGIA Forma zajęć: wykład Czas realizacji: 75 godzin Usytuowanie w siatce: I i II semestr Forma

Bardziej szczegółowo

I. WSTĘP. Idea i założenia programu

I. WSTĘP. Idea i założenia programu I. WSTĘP Idea i założenia programu Odpowiedzią MEN na potrzebę wzmacniania kapitału społecznego w Polsce jest obowiązkowe wprowadzenie od 2010/2011do gimnazjów projektu edukacyjnego. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY W SZKOLE AKTYWNY W ŻYCIU

AKTYWNY W SZKOLE AKTYWNY W ŻYCIU AKTYWNY W SZKOLE AKTYWNY W ŻYCIU WARSZTATY pod redakcją ZENONA GAJDZICY NARZĘDZIA PEDAGOGICZNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA EDUKACYJNEGO BUDOWANIE AKTYWNOŚCI EDUKACYJNEJ UCZNIA Publikacja jest dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna 1. Geografia gospodarcza... 2 2. Socjologia turystyki... 5 3. Zarządzanie kadrami w turystyce... 8 4. Andragogika... 11 5. Agroturystyka...

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH E-LEARNING W PRACY ZAWODOWEJ NAUCZYCIELA

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH E-LEARNING W PRACY ZAWODOWEJ NAUCZYCIELA LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH E-LEARNING W PRACY ZAWODOWEJ NAUCZYCIELA Nazwa przedmiotu: Techniki multimedialne i zasady tworzenia multimedialnych materiałów dydaktycznych warsztaty,

Bardziej szczegółowo

DZIECKO U PROGU SZKOŁY

DZIECKO U PROGU SZKOŁY DZIECKO U PROGU SZKOŁY DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA DZIECI A ICH GOTOWOŚĆ DO NAUKI Leokadia Wiatrowska Halina Dmochowska Leokadia Wiatrowska Halina Dmochowska DZIECKO U PROGU SZKOŁY DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA DZIECI A ICH

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty wspólne 1. Socjologia i metodologia badań socjologicznych... 2 2. Etyka zawodu i kultura pracy... 6 3. Nowe trendy w turystyce... 9 4. Techniki negocjacji... 12 5. Wstęp

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku 1. Geografia gospodarcza... 2 2. Socjologia turystyki... 5 3. Zarządzanie kadrami w turystyce... 8 4. Andragogika...

Bardziej szczegółowo

Literatura podstawowa:

Literatura podstawowa: Opis przedmiotu Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu: Formuła przedmiotu: Status przedmiotu: wykład obowiązkowy Etyka Zakład, instytut: Zakład Pedagogiki, Instytut Humanistyczny Semestry: 1 2 3 4 5 6 Liczba

Bardziej szczegółowo

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych Wydział Pedagogiki i Psychologii INSTYTUT PEDAGOGIKI ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia w zakresie

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 169 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 5 listopada 2012 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 1 ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

Aneksy do podręcznika Pedagogika Redakcja naukowa: Zbigniew Kwieciński Bogusław Śliwerski Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011 (copyright 2006)

Aneksy do podręcznika Pedagogika Redakcja naukowa: Zbigniew Kwieciński Bogusław Śliwerski Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011 (copyright 2006) Aneksy do podręcznika Pedagogika Redakcja naukowa: Zbigniew Kwieciński Bogusław Śliwerski Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011 (copyright 2006) Tom I Spis treści Przedmowa (Zbigniew Kwieciński) 11 Część I PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl 21 KIERUNKÓW I AŻ 11 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni W praktyce najlepsze studia podyplomowe...1

Bardziej szczegółowo

Wielki Przegrany Wspołczesności. Polski nauczyciel jako podmiot i przedmiot kształcenia

Wielki Przegrany Wspołczesności. Polski nauczyciel jako podmiot i przedmiot kształcenia Wielki Przegrany Wspołczesności. Polski nauczyciel jako podmiot i przedmiot kształcenia Mirosława Nowak-Dziemianowicz This item was submitted to the opub Repository of the University of Lower Silesia.

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KWALIFIKACYJNYCH PEDAGOGIKA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KWALIFIKACYJNYCH PEDAGOGIKA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KWALIFIKACYJNYCH PEDAGOGIKA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA 1 Sylabus 1/1 Przedmiot: Pedagogika małego dziecka (1) Forma zajęć / liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ WYCHOWANIE FIZYCZNE gimnazjum (klasy I III) rok szkolny 2014/2015

DZIENNIK PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ WYCHOWANIE FIZYCZNE gimnazjum (klasy I III) rok szkolny 2014/2015 Akademia Wychowania Fizycznego we Wroc³awiu Marek Lewandowski Halina Gu³a-Kubiszewska DZIENNIK PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ WYCHOWANIE FIZYCZNE gimnazjum (klasy I III) rok szkolny 2014/2015 Gimnazjum Nr...,

Bardziej szczegółowo

Grażyna Krzyminiewska Kazimierz Pająk Jan Polcyn. Poradnik dla piszących prace dyplomowe

Grażyna Krzyminiewska Kazimierz Pająk Jan Polcyn. Poradnik dla piszących prace dyplomowe Grażyna Krzyminiewska Kazimierz Pająk Jan Polcyn Poradnik dla piszących prace dyplomowe 2 Recenzja prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz Copyright by PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile Sto czterdziesta

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE PODYPLOMOWYCH STUDIÓW ZARZĄDZANIA I UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH Z ELEMENTAMI COACHINGU

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE PODYPLOMOWYCH STUDIÓW ZARZĄDZANIA I UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH Z ELEMENTAMI COACHINGU Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 151 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 8 października 2012 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE PODYPLOMOWYCH STUDIÓW ZARZĄDZANIA I UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW STUDIA NIESTACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta. Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Język obcy. Treści nauczania. I Rok studiów

Przedmiot: Język obcy. Treści nauczania. I Rok studiów I Rok studiów Przedmiot: Język obcy Jednostka w jakiej realizowany jest przedmiot nauczania: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Wymiar godzinowy przedmiotu: I semestr 30 godzin ćwiczeń 1 pkt. ECTS

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH WYDZIAŁ ETNOLOGII I NAUK O EDUKACJI W CIESZYNIE. ALEKSANDRA FABISZ Nr albumu 192231 PRACA MAGISTERSKA

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH WYDZIAŁ ETNOLOGII I NAUK O EDUKACJI W CIESZYNIE. ALEKSANDRA FABISZ Nr albumu 192231 PRACA MAGISTERSKA UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH WYDZIAŁ ETNOLOGII I NAUK O EDUKACJI W CIESZYNIE ALEKSANDRA FABISZ Nr albumu 192231 PRACA MAGISTERSKA STOWARZYSZENIE NAUCZYCIELI EDUKACJI POCZĄTKOWEJ JAKO JEDNA Z MOśLIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/ artystyczne z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej.

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/ artystyczne z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej. Załącznik nr 2. AUTOREFERAT 1. Dr Walentyna Wróblewska 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/ artystyczne z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej. 17 czerwca 1999

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo