Aktualne informacje o LPEC Sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aktualne informacje o LPEC Sp. z o.o."

Transkrypt

1 Lublin, listopad 2008 roku Aktualne informacje o LPEC Sp. z o.o. Kontakt dla mediów: Piotr Krzysztof Kuty, Rzecznik Prasowy Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. tel./fax tel w. 315 tel. kom O CIEPLE w Lublinie Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. prowadzi działalność od 1964 roku. Firma dostarcza ciepło do budynków mieszkalnych, obiektów handlowych oraz utrzymuje w sprawności technicznej urządzenia miejskiego systemu ciepłowniczego w Lublinie. Na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem Spółka posiada koncesje udzielone decyzjami prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej jest spółką z ograniczona odpowiedzialnością, której właścicielem 100% udziałów jest Gmina Lublin, reprezentowana na Zgromadzeniu Wspólników przez Prezydenta Miasta. Kapitał zakładowy wynosi PLN. Misja firmy: Zapewnienie komfortu cieplnego mieszkańcom Lublina Cel strategiczny: Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego systemu ciepłowniczego miasta Lublina przy jego jednoczesnym rozwoju. IX MIEJSCE W KRAJU Spośród blisko 300 istniejących w Polsce systemów ciepłowniczych, system LPEC naleŝy do największych w kraju pod względem zainstalowanej mocy cieplnej zajmuje dziewiąte miejsce. Ze względu na róŝnorodność ukształtowania terenu Lublina zastosowano w nim róŝne rozwiązania techniczne pozwalające zapewnić Odbiorcom najlepszą jakość oferowanego produktu. Oprócz nowoczesnych technologii na sukces firmy wpływ ma zaangaŝowanie i fachowość wykwalifikowanej kadry pracowniczej. WYTWÓRCY CIEPŁA Ciepło dostarczane Odbiorcom przez Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. pochodzi z dwóch źródeł: PGE Elektrociepłowni Lublin Wrotków Sp. z o.o. i Megatem EC-Lublin Sp. z o.o. NOWOCZESNA TECHNOLOGIA Priorytetem w działalności Spółki jest zadowolenie Klientów. Dlatego teŝ firma dba o sprawność, niezawodność i ciągłość dostaw ciepła do Odbiorców. Aby sprostać temu zadaniu LPEC korzysta

2 z najnowszych osiągnięć ciepłownictwa. Firma stosuje najnowocześniejszą automatykę węzłów cieplnych oraz dokonuje wymiany sieci z zastosowaniem nowoczesnych technologii. Komputerowy system wizualizacji i zdalnego nadzoru pozwala na racjonalną gospodarkę cieplną i pełną kontrolę parametrów grzewczych. ZARZĄDZANIE Świadczenie usług na najwyŝszym poziomie oraz ciągłe usprawnianie procesów wewnętrznych LPEC realizuje w oparciu Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami ISO 9001:2000, PN-N 18001:2004, ISO 14001:2004. ODBIORCY CIEPŁA LPEC zaspokaja ponad 60% zapotrzebowania Lublina w ciepło, ogrzewając blisko 1400 Odbiorców, o zróŝnicowanym zapotrzebowaniu na ciepło - od duŝych spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, poprzez przedsiębiorstwa, instytucje, obiekty handlowo-usługowe, obiekty dydaktyczne i sakralne, po odbiorców indywidualnych. Spółka swoim Odbiorcom oferuje ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania, wentylacji oraz ciepłej wody uŝytkowej. Dominująca jest dostawa ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania. Największą grupą Odbiorców LPEC Sp. z o.o. jest od lat budownictwo mieszkaniowe. Rynek mieszkaniowy obejmuje około 71% realizowanych dostaw ciepła. Obecnie Spółka odnotowuje coraz większy udział w rynku wielkokubaturowych powierzchni handlowych. CIEPŁO Z LPEC Przedsiębiorstwo świadczy swoje usługi na najwyŝszym poziomie starając się sprostać oczekiwaniom Odbiorców ciepła sieciowego. LPEC zapewnia jakość i pewność dostaw ciepła, oferuje produkt bezpieczny i po atrakcyjnej cenie. 2

3 Miejska sieć ciepłownicza Miejska sieć ciepłownicza (m.s.c.) Lublina stanowi jeden wspólny system dla całego miasta, obejmujący swoim zasięgiem większość jego obszaru. Podstawę tego systemu stanowi układ sieci o średnicy rurociągów od 2xDn250 do 2xDn700. Ciepło dostarczane jest sieciami o łącznej długości ponad 400 km. Jedną ze specyficznych cech lubelskiego systemu ciepłowniczego jest duŝe zróŝnicowanie w ukształtowaniu terenu. RóŜnica pomiędzy najwyŝszym i najniŝszym miejscem systemu wynosi ponad 60 m, co powoduje konieczność zachowania w sieci odpowiednio duŝego ciśnienia dyspozycyjnego. Lubelski system ciepłowniczy zasilany jest z dwóch źródeł ciepła: PGE EC Lublin-Wrotków i Megatem EC- Lublin, przy czym źródła te posiadają tzw. wydzielone rejony zasilania. Źródła ciepła zlokalizowane są w południowej i wschodniej części miasta i w zaleŝności od potrzeb posiadają moŝliwość zmiany rejonu dostawy ciepła. Potencjał techniczny: Ponad 400 km eksploatowanych sieci cieplnych 1469 węzłów cieplnych, w tym 412 węzłów grupowych Ponad 560 MW mocy cieplnej zamówionej przez odbiorców GJ sprzedanych w 2007 roku 1400 odbiorców ciepła 250 tys. mieszkańców korzystających z ciepła sieciowego Zdjęcie lotnicze miasta Lublin z naniesioną miejską siecią ciepłowniczą 3

4 Nasza oferta Ciepło sieciowe Oferta LPEC dotycząca przyłączania nowych i istniejących budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej, dzięki swoim atutom zapewnia Odbiorcom komfort cieplny (jakość, pewność, bezpieczeństwo) i jednocześnie gwarantuje znaczne oszczędności finansowe związane z ogrzewaniem. Sytuacja na rynku czynników energetycznych związana ze zmianami cen nośników energii sprawiła, Ŝe cena ciepła z sieci miejskiej w Lublinie jest atrakcyjna dla Inwestorów i Odbiorców z uwagi na stabilność i konkurencyjność stawek opłat. LPEC oferuje szereg instrumentów podnoszących atrakcyjność zasilania w ciepło oraz dokłada wszelkich starań, aby oferta skierowana do Klienta spełniała w moŝliwie szerokim zakresie jego indywidualne wymagania. 4

5 Atrakcyjna cena ciepła. Oferujemy róŝne rozwiązania taryfowe uwzględniające oprócz cen czynników energetycznych takŝe inne koszty związane z ogrzewaniem. Dla Inwestora i UŜytkownika często waŝne jest bowiem nie tylko to, aby ciepło sieciowe było tańsze od innych czynników energetycznych, ale równieŝ to, aby koszty inwestycyjne oraz późniejsze koszty obsługi i napraw były uwzględnione w cenie ciepła, co zawierają oferowane przez LPEC grupy taryfowe G2I, G2G, G3. Odbiorcy wybierają rozwiązanie najbardziej ich satysfakcjonujące. Atrakcyjna oferta inwestycyjna. Pomagamy przyszłym Odbiorcom w procesie inwestycyjnym, w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji procesu inwestycyjnego oraz w realizacji przedsięwzięcia, często umoŝliwiając dostęp do instrumentów finansowych nieosiągalnych dla Inwestorów. Szeroki wachlarz moŝliwości rozliczania za ciepło. Zapewniamy róŝne sposoby rozliczania dostosowane do potrzeb Klienta: od opomiarowania i rozliczania całego obiektu, po moŝliwość realizacji indywidualnych rozliczeń lokali na podstawie indywidualnie zawartych umów. W ostatnim okresie w związku z poszerzeniem oferty rynku ciepłowniczego wzbogaciła się w tym zakresie takŝe oferta LPEC - istnieje moŝliwość realizacji indywidualnych węzłów mieszkaniowych, co pozwala na indywidualne przygotowanie ciepłej wody i sterowanie centralnym ogrzewaniem według indywidualnych potrzeb, bez konieczności realizacji kanałów spalinowych oraz bez zagroŝenia związanego z uwalnianiem tlenku węgla w miejscu zamieszkania, jak moŝe mieć to miejsce w przypadku innych sposobów ogrzewania. Usługi dodatkowe Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. jest firmą o ponad czterdziestoletniej tradycji w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła. Nasze atuty to wieloletnie doświadczenie w eksploatacji, remontach oraz modernizacji sieci ciepłowniczych, węzłów wymiennikowych, wewnętrznych instalacji odbiorczych, opomiarowania ciepła, automatyki, itp. Realizowane przez nas prace cechuje profesjonalizm, wysoka jakość, rzetelność wykonania. Praktyczna znajomość zagadnień i problematyki ciepłowniczej pozwala nam zaproponować Państwu realizację zadań związanych z wykonawstwem i eksploatacją instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody, węzłów cieplnych i sieci ciepłowniczych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów i Odbiorców zapraszamy do korzystania z szerokiego wachlarza usług dodatkowych prowadzonych przez LPEC Sp. z o.o. Konserwacja instalacji c.o. i c.w., węzłów cieplnych Usługi instalacyjno-montaŝowe Projektowanie Legalizacja ciepłomierzy Usługi elektroinstalacyjne Serwis pomp Grundfos i Wilo Transport Wynajem nieruchomości Obsługa ciepłomierzy i indywidualne rozliczanie ciepła 5

6 Inwestycje i rozwój Główne kierunki inwestowania Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. określone zostały w Strategii rozwoju LPEC Sp. z o.o. na lata i podporządkowane są osiąganiu następujących celów: zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodności dostaw ciepła do Klientów, eliminacja awarii w systemie ciepłowniczym, redukcja strat na przesyle, przyłączanie nowych Odbiorców, poprawa jakości dostarczonego ciepła, usprawnienie zarządzania przedsiębiorstwem. Spółka w ciągu sześciu najbliŝszych lat planuje zmodernizować ponad 40 km sieci ciepłowniczej oraz 30 km zewnętrznych instalacji odbiorczych. Prowadzone są równieŝ prace nad koncepcją systemu wizualizacji parametrów pracy węzłów indywidualnych i zdalnego odczytu ciepłomierzy. Najistotniejsze z punktu widzenia zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodności dostaw ciepła do Klientów są modernizacje sieci ciepłowniczych, na ten cel Spółka przeznacza co roku największą ilość środków. W 2007 roku łącznie wymieniono i wybudowano ponad 7,3 km nowych odcinków sieci ciepłowniczej i zewnętrznych instalacji odbiorczych, a na inwestycje w rozwój i odtworzenie majątku Spółka przeznaczyła 12,7 mln zł. W 2008 roku LPEC na inwestycje i modernizacje planuje przeznaczyć łącznie ok. 25 mln zł. PrzełoŜy się to na wymianę ponad 10 km sieci ciepłowniczych oraz budowę 4,8 nowych odcinków rurociągów. Realizacja zadań inwestycyjno-modernizacyjnych przez LPEC przyczynia się do podniesienia jakości dostawy ciepła, co przynosi wymierne korzyści miastu Lublin i jego mieszkańcom. Gruntowna modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego ma bowiem wpływ na zwiększenie niezawodności dostaw ciepła, spadek liczby awarii oraz zmniejszenie się strat na przesyle. Z kolei dzięki rozbudowie systemu zwiększa się dostępność do obecnie najtańszego na rynku ciepła. W konsekwencji zapewnia to stabilizację cen ciepła z miejskiej sieci. Nowe przyłączenia W 2007 roku do miejskiej sieci ciepłowniczej Spółka przyłączyła 41 nowych obiektów o łącznej mocy 11,74 MW. Wśród największych przyłączeń moŝna wymienić m.in.: galerię handlową Lublin Plaza, market budowlany GALA, Carrefour przy ul. Witosa, obiekty dydaktyczne AM przy ul. Jaczewskiego, obiekty mieszkaniowe (m.in.: ul. Bielskiego, ul. Agatowa, ul. Popiełuszki). Aktualnie prowadzone rozmowy i podpisane umowy przyłączeniowe potwierdzają duŝe zainteresowanie ciepłem sieciowym w Lublinie zarówno wśród Inwestorów realizujących budownictwo mieszkaniowe, jak i usługowo-handlowe. Oferta LPEC stała się na tyle atrakcyjna, Ŝe Spółka juŝ zrealizowała, realizuje oraz planuje podłączenia obiektów w segmentach rynku dotychczas korzystających z innych czynników energetycznych tj.: obiektów wielkokubaturowych typu handlowego, komfortowych obiektów biurowych z wysokim stopniem automatyzacji, bezczynszowego budownictwa mieszkaniowego z indywidualnym przygotowaniem ciepła w lokalach. Wśród inwestycji zakończonych podpisaniem umów o przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej z realizacją w najbliŝszym czasie znajdują się największe projekty budowlane na terenie Lublina, w tym: centrum handlowo-rozrywkowe Felicity, galeria Olimp IV, a takŝe kompleksy sportowo-rekreacyjne, obiekty administracyjno-biurowe oraz zespoły mieszkaniowe. 6

7 Certyfikaty i wyróŝnienia II miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej, wyróŝnienie w konkursie Pracodawca Przyjazny Pracownikom, tytuł Wojewódzkiego Lidera Biznesu oraz certyfikat środowiskowy ISO 14001:2004 to sukcesy pierwszych miesięcy 2008 roku, jakimi moŝe poszczycić się Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ISO 9001:2000, PN-N 18001:2004, ISO 14001:2004 Certyfikat ISO 14001:2004 został przyznany LPEC w marcu 2008 roku. Dwa lata wcześniej sukcesem zakończyła się certyfikacja systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001:2000 i systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według normy PN-N 18001:2004. Tym samym firma dołączyła do elitarnego grona przedsiębiorstw, które prowadząc swoją działalność dąŝą do zrównowaŝonego rozwoju i posiadają w pełni zintegrowane systemy zarządzania jakością. II miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej Efektywność na polu pozyskiwania nowych odbiorców, dbałość o modernizację systemu ciepłowniczego, dobre relacje z odbiorcami i kontrahentami w połączeniu z wynikami finansowymi LPEC zostały zauwaŝone takŝe w skali krajowej i złoŝyły się na wyjątkowy dla naszego regionu sukces II miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej za rok 2007, przygotowanym na zlecenie Rzeczpospolitej Pracodawca Przyjazny Pracownikom Rozwój zawodowy i doskonalenie umiejętności to podstawowe cele, jakie stawia sobie Spółka w swojej polityce kadrowej. pracownicy mają moŝliwość wszechstronnego podnoszenia kwalifikacji poprzez róŝne szkolenia, studia wyŝsze oraz podyplomowe. Spółka. stara się równieŝ zapewniać swoim pracownikom poczucie bezpieczeństwa związane ze stabilnością zatrudnienia, oferując przy tym szeroki wachlarz świadczeń socjalnych. Realizowana przez LPEC polityka personalna została nagrodzona w konkursie Pracodawca Przyjazny Pracownikom, organizowanym z inicjatywy Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, w ramach kampanii Polska Przyjazna Pracownikom. Wojewódzki Lider Biznesu Celem konkursu było wyróŝnienie i promocja najlepiej rozwijających się firm na Lubelszczyźnie, firm, które osiągają najlepsze wyniki ekonomiczne, działających zgodnie z prawem oraz powszechnie przyjętymi zasadami etyki w biznesie. WyróŜnienie w tak prestiŝowym konkursie potwierdza, Ŝe nasza Spółka właściwie realizujemy zadania biznesowe stawiane przed uczestnikami lubelskiego. 7

8 LPEC dla Lublin Nasza Spółka reaguje na potrzeby mieszkańców Lublina, wspierając przedsięwzięcia o istotnym znaczeniu społecznym. W ramach sponsoringu LPEC wspomaga podmioty prowadzące działalność charytatywną, podmioty związane z opieką zdrowotną i społeczną, z działalnością sportową i oświatową oraz z kulturą i sztuką. Spółka aktywnie uczestniczy w Ŝyciu wielu szkół w naszym mieście, od lat ogrzewa Szopkę BoŜonarodzeniową na stałe juŝ wpisaną w świąteczny krajobraz Lublina, wspiera akcję PomóŜ Dzieciom Przetrwać Zimę, Ogólnopolski Bieg Solidarności, Ogólnopolski Przegląd Hejnałów Miejskich, akcję Ratujmy lubelskie kasztanowce, organizację budowy centrum Jana Pawła II, konkursy i jubileusze jednostek oświatowo-wychowawczych z terenu Lublina. 8

Plan rozwoju MPEC S.A. w Krakowie w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło. Plan wieloletni na lata 2012-2016.

Plan rozwoju MPEC S.A. w Krakowie w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło. Plan wieloletni na lata 2012-2016. Plan rozwoju MPEC S.A. w Krakowie w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło. Plan wieloletni na lata 2012-2016. Kraków, czerwiec 2012 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 2 2.

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju MPEC S.A. w Krakowie w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło. Plan wieloletni na lata 2013 2017.

Plan rozwoju MPEC S.A. w Krakowie w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło. Plan wieloletni na lata 2013 2017. Plan rozwoju MPEC S.A. w Krakowie w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło. Plan wieloletni na lata 2013 2017. Kraków, maj 2013 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 2 2. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Communication on Progress

Communication on Progress Raport Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z postępów we wdraŝaniu zasad Inicjatywy Global Compact 05/2009-12/2010 Communication on Progress Warszawa, 31.03.2011 r. Szanowni Państwo, W lipcu

Bardziej szczegółowo

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011 Ministerstwo Gospodarki Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011 Warszawa, 10 sierpnia 2011 r. 1 WSTĘP Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS

PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS mgr inŝ. Andrzej Kanthak dr Dariusz Łapiński ABC Consulting Sp. z o.o. Gdańsk PRYWATYZACJA CIEPŁOWNICTWA POTRZEBA CZY PRZYMUS Streszczenie Prywatyzacja firm ciepłowniczych dotyka w swoich konsekwencjach

Bardziej szczegółowo

PRZEMYŚL Ogrzewamy Przemyśl 02 03

PRZEMYŚL Ogrzewamy Przemyśl 02 03 RAPORT ZA ROK 2014 Przemyśl to najstarsze i jedno z największych oraz najpiękniejszych miast Polski południowo-wschodniej, liczące 62 tys. mieszkańców i zajmujące 46 km 2 powierzchni, stanowiące ważny

Bardziej szczegółowo

Woda ogrzewana ciepłem sieciowym

Woda ogrzewana ciepłem sieciowym Woda ogrzewana ciepłem sieciowym Program kompleksowego wykorzystania ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej Kraków, sierpień 2013 Pod Patronatem: Partnerzy Programu: www.cieplodlakrakowa.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

poszerzamy horyzonty...

poszerzamy horyzonty... poszerzamy horyzonty... raport roczny 2006/2007 Raport Roczny 2006/2007 Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Spis treści Raport Roczny 2006/2007 Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Raport zrównoważonego rozwoju RWE Polska i RWE Stoen Operator 2013

Raport zrównoważonego rozwoju RWE Polska i RWE Stoen Operator 2013 RWE Polska Raport zrównoważonego rozwoju RWE Polska i RWE Stoen Operator 2013 RWE Polska RWE Stoen Operator ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 00-347 Warszawa www.rwe.pl ul. Piękna 46 00-672 Warszawa www.rwestoenoperator.pl

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO MIASTA

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO MIASTA STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO MIASTA STAROGARD GDAŃSKI 2013-2020 Starogard Gdański, wrzesień 2013 roku Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. ZASADY I ETAPY PRAC NAD STRATEGIĄ ROZWOJU... 6 3. FAZY REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

poszerzamy horyzonty... profil firmy

poszerzamy horyzonty... profil firmy poszerzamy horyzonty... profil firmy Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. profil firmy Spis treści Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. profil firmy Profil działalności 5 Współpraca

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DANYCH SWOT. FORMUŁOWANIE STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007 2015 z prognozą do roku 2020.

ANALIZA DANYCH SWOT. FORMUŁOWANIE STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007 2015 z prognozą do roku 2020. STRESZCZENIE STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA MIELCA NA LATA 2007-2015 Z PROGNOZĄ DO ROKU 2020 OPRACOWANEJ PRZEZ BIURO PROJEKTÓW TARNOWSKIEJ FUNDACJI KULTURY W TARNOWIE Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

ZrównoważonyrozwójRWEwPolsce

ZrównoważonyrozwójRWEwPolsce ZrównoważonyrozwójRWEwPolsce Raport2010 RWE Polska ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41 00-347 Warszawa T +48 22 821 41 31 F +48 22 821 33 29 RAPORT 2010 01 SPIS TREŚCI Prezes Zarządu RWE Polska o odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Raport Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact w 2011 r.

Raport Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact w 2011 r. Raport Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact w 2011 r. Communication on Progress Szanowni Państwo, Warszawa, 30.03.2012 r. 1 Szanowni

Bardziej szczegółowo

Rynek ciepła w Polsce

Rynek ciepła w Polsce www.pwc.pl Rynek ciepła w Polsce Październik 2012 Spis treści 1. Wstęp 2 2. Streszczenie oraz kluczowe wnioski 3 3. Ogólna charakterystyka rynku ciepła w Polsce 5 3.1 Najważniejsze cechy sektora ciepłowniczego

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów Z dnia 10 listopada 2009 r. Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada

Bardziej szczegółowo

Raport społecznej odpowiedzialności Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.

Raport społecznej odpowiedzialności Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. 2013 Raport społecznej odpowiedzialności Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. Zawartość A. List Prezesa Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.... 2 B. Branża górnictwa węgla kamiennego w Polsce... 3 C. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów Z dnia 10 listopada 2009 r. Ministerstwo Gospodarki Polityka energetyczna Polski do 2030 roku Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Wodnik Sp. z o.o. w Jeleniej Górze na lata 2009-2015

STRATEGIA ROZWOJU Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Wodnik Sp. z o.o. w Jeleniej Górze na lata 2009-2015 STRATEGIA ROZWOJU Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Wodnik Sp. z o.o. w Jeleniej Górze na lata 2009-2015 Jelenia Góra wrzesień 2008 - czerwiec 2009 Spis treści 1. Streszczenie...2 2. Analiza strategiczna

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA LEGNICY NA LATA 2004 2014

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA LEGNICY NA LATA 2004 2014 1. WPROWADZENIE 2 2. DIAGNOZA STANU I TENDENCJE ROZWOJU MIASTA 6 2.1. DIAGNOZA UWARUNKOWAŃ ROZWOJU 6 2.1.1. DIAGNOZA W SFERZE GOSPODARCZEJ 8 2.1.2. DIAGNOZA W SFERZE OCHRONY ŚRODOWISKA 12 2.1.3. DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

Codziennie z tą samą energią.

Codziennie z tą samą energią. Codziennie z tą samą energią. www.energetyka-ursus.pl Codziennie z tą samą energią Szanowni Państwo, Energetyka Ursus jest kompleksowym dostawcą mediów na terenie zachodniej części Warszawy. Wyróżnia nas

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne dla energetyki Broszura informacyjna

Fundusze Unijne dla energetyki Broszura informacyjna Fundusze Unijne dla energetyki Broszura informacyjna Projekt realizowany w ramach konkursu dotacji na przeprowadzenie działań informacyjno promocyjnych, dotyczących Funduszy Europejskich, organizowanego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY CP Energia Spółka Akcyjna

DOKUMENT INFORMACYJNY CP Energia Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie adres: ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa, www.cpenergia.pl sporządzony w związku z ofertą publiczną od 25 do 75 Obligacji Serii A

Bardziej szczegółowo

O nas. Grupę Kapitałową ANWILU SA stanowi 10 spółek: Największą jest Spolana a.s., przejęta w październiku 2006 roku:

O nas. Grupę Kapitałową ANWILU SA stanowi 10 spółek: Największą jest Spolana a.s., przejęta w październiku 2006 roku: O nas Grupa ANWIL produkuje i sprzedaje suspensyjny polichlorek winylu, nawozy azotowe, chloroalkalia oraz inne chemikalia. Należymy do Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A., największej i najbardziej nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu. 6 Zarząd 8 9. Grupa Kapitałowa ANWIL. 10 O Nas 12 14. Kalendarium Wydarzeń 2010. 20 Energetyka 22 Rozwój 24 26

List Prezesa Zarządu. 6 Zarząd 8 9. Grupa Kapitałowa ANWIL. 10 O Nas 12 14. Kalendarium Wydarzeń 2010. 20 Energetyka 22 Rozwój 24 26 2010 Raport Roczny 2 4 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej List Prezesa Zarządu Spis treści 6 Zarząd 8 9 Rada Nadzorcza, Struktura Akcjonariatu, Schemat organizacyjny Grupa Kapitałowa ANWIL 10 O Nas

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST)

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Zachodniopomorska Rada Społeczeństwa Informacyjnego Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Szczecin, kwiecień 2009. 1 Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Cel opracowania... 4 1.2 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Gmina Krupski Młyn. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krupski Młyn na lata 2014-2030

Gmina Krupski Młyn. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krupski Młyn na lata 2014-2030 Semperum S.C. ul. Stara Kłodnicka 50 40-701 Katowice tel. 693 399 332 Gmina Krupski Młyn Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krupski Młyn na lata 2014-2030

Bardziej szczegółowo

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG

Grupa ČEZ. Energia bez granic. Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006. Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK BIG BIG BIG BIG BIG BIG CYAN MAGENTA YELLOW BLACK Elektrownia Skawina S.A. Raport Roczny 2006 Grupa ČEZ Raport roczny Elektrownia Skawina S.A. 2006 Energia bez granic CYAN MAGENTA

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA MIASTA PRZASNYSZA NA LATA 2004-2007

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA MIASTA PRZASNYSZA NA LATA 2004-2007 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO DLA MIASTA PRZASNYSZA NA LATA 2004-2007 Plan Rozwoju Lokalnego dla Miasta Przasnysza na lata 2004-2007 został opracowany przez Urząd Miasta Przasnysza przy współpracy z BCG Polska

Bardziej szczegółowo

raport roczny 2010 www.azoty.tarnow.pl www.azoty.tarnow.pl www.azoty.tarnow.pl

raport roczny 2010 www.azoty.tarnow.pl www.azoty.tarnow.pl www.azoty.tarnow.pl Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy, kończących się 31 grudnia 2010 roku, sporządzone 8 marca 2011 roku zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo