W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Przewodniczący: SSO Barbara Kubasik Protokolant: staż. Marta Matysik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Przewodniczący: SSO Barbara Kubasik Protokolant: staż. Marta Matysik"

Transkrypt

1 Sygn. akt II C 464/13 W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Okręgowy w Łodzi II Wydział Cywilny W składzie następującym: Przewodniczący: SSO Barbara Kubasik Protokolant: staż. Marta Matysik Dnia 11 marca 2014 r. po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2014 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa Anny Ginalskiej, Jacka Ginalskiego, Wojciecha Jeneralczyka, Jerzego Münnich, Rafała Kulbat, Artura Wróblewskiego przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej "Śródmieście" w Łodzi o stwierdzenie nieważności uchwał organu spółdzielni ewentualnie uchylenie uchwały 1. uchyla uchwałę Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście w Łodzi z dnia 5 lutego 2013 roku numer 26/XXIII/2013 o wykluczeniu powódki Anny Ginalskiej z grona członków pozwanej Spółdzielni, 2. uchyla uchwałę Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście w Łodzi z dnia 5 lutego 2013 roku numer 27/XXIII/2013 o wykluczeniu powoda Jacka Ginalskiego z grona członków pozwanej Spółdzielni, 3. uchyla uchwałę Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście w Łodzi z dnia 5 lutego 2013 roku numer 29/XXIII/2013 o wykluczeniu powoda Wojciecha Jeneralczyka z grona członków pozwanej Spółdzielni,

2 4. uchyla uchwałę Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście w Łodzi z dnia 5 lutego 2013 roku numer 31/XXIII/2013 o wykluczeniu powoda Jerzego Münnich z grona członków pozwanej Spółdzielni, 5. uchyla uchwałę Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście w Łodzi z dnia 5 lutego 2013 roku numer 30/XXIII/2013 o wykluczeniu powoda Rafała Kulbata z grona członków pozwanej Spółdzielni, 6. uchyla uchwałę Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście w Łodzi z dnia 5 lutego 2013 roku numer 28/XXIII/2013 o wykluczeniu powoda Artura Wróblewskiego z grona członków pozwanej Spółdzielni, 7. zasądza od pozwanej Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście" w Łodzi na rzecz powodów Anny Ginalskiej, Jacka Ginalskiego, Wojciecha Jeneralczyka, Jerzego Münnich, Rafała Kulbat, Artura Wróblewskiego w częściach równych kwotę zł (tysiąc czterysta osiemdziesiąt dwa złote) tytułem zwrotu kosztów procesu.

3 Sygn. akt IIC 464/13 UZASADNIENIE Powodowie: Anna Ginalska, Jacek Ginalski, Wojciech Jeneralczyk, Jerzy Münnich, Rafał Kulbat, Artur Wróblewski w pozwie z dnia 10 kwietnia 2014r. (data wpływu) skierowanym przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście w Łodzi wnieśli o stwierdzenie nieważności uchwał Rady Nadzorczej pozwanej Spółdzielni : -z dnia 5 lutego 2013r. nr 26/XXIII /2013 o wykluczeniu Anny Ginalskiej z pozwanej Spółdzielni, - z dnia 5 lutego 2013r. nr 27/XXIII /2013 o wykluczeniu Jacka Ginalskiego z pozwanej Spółdzielni, -z dnia 5 lutego 2013r. nr 28/XXIII /2013 o wykluczeniu Artura Wróblewskiego z pozwanej Spółdzielni, -z dnia 5 lutego 2013r. nr 29/XXIII /2013 o wykluczeniu Wojciecha Jeneralczyka z pozwanej Spółdzielni, -z dnia 5 lutego 2013r. nr 30/XXIII /2013 o wykluczeniu Rafała Kulbata z pozwanej Spółdzielni, z dnia 5 lutego 2013r. nr 31/XXIII /2013 o wykluczeniu Jerzego Münnich, z pozwanej Spółdzielni, ewentualnie o uchylenie powyższych uchwał oraz zasądzenie od pozwanej na rzecz powodów zwrotu kosztów procesu według norm przepisanych (pozew k. 2-4 akt). Uzasadniając żądanie pozwu, w pierwszej kolejności powodowie podnieśli, że podane przyczyny wykluczenia nie są należycie uzasadnione, a właściwie nieuzasadnione ze względu na ogólnikowość stwierdzeń i brak jakiejkolwiek argumentacji. Jedyny konkret, to przytoczone wyzwiska, którym powodowie zaprzeczają. Powodowie domagali się stwierdzenia nieważności kwestionowanych uchwał (żądanie główne). Nieważności uchwał upatrywali w tym, że zmierzają one do ominięcia prawa. W świetle art pr. spółdz. uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna. Jest to przepis szczególny wobec art. 58 k.c. W zasadzie wyklucza to stosowanie tego przepisu w sprawie o ustalenie nieważności uchwały organu spółdzielni. W sytuacji jednak, gdy powód domaga się ustalenia nieważności uchwały z tego powodu, że zmierza ona do ominięcia prawa, to art k.c. ma zastosowanie (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 czerwca 2011 r., II CSK 620/10, LexPolonica nr ). Z okoliczności sprawy wynika, że uchwały Rady Nadzorczej o wykluczeniu ze Spółdzielni zostały podjęte w celu zmuszenia powodów do zaprzestania dochodzenia przed sądem swoich praw o ochronę parku przed * 1

4 zniszczeniem. Prawo do dochodzenia praw podmiotowych na drodze sądowej wynika z art. 77 ust.2 Konstytucji RP i zgodnie z jego dyspozycją - nie może być ograniczane (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 kwietnia 2008 r., SK 77/2006, LexPolonica nr IS74564, OTK ZU 2008/3A poz. 39). Zgodnie z art. 8 ust. 2 Konstytucji jej przepisy stosuje się bezpośrednio. Zaskarżone uchwały mają na celu przymuszenie niepokornych członków Spółdzielni do zaniechania dochodzenia swoich praw podmiotowych. Jest to działanie sprzeczne z porządkiem prawnym. Uchwała organu spółdzielni mająca taki cel jest bezwzględnie nieważna. Uchwał nie sanuje powołanie się przez Radę Nadzorczą na postawienie pachołków na parkingu i rzekome wyzwiska wobec pracowników Spółdzielni. Jest to tylko stworzenie pozoru, że celem uchwał jest co innego, niż wywołanie presji (represji) wobec członków dochodzących na drodze sądowej ochrony swoich praw podmiotowych. Żądanie ewentualne powodów zmierza do uchylenia zaskarżonych uchwał. Zgodnie z art pr. spółdz. wykluczenie członka ze spółdzielni może nastąpić w wypadku, gdy z jego winy umyślnej lub z powodu rażącego niedbalstwa dalsze pozostawanie w spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami statutu spółdzielni lub dobrymi obyczajami. Nie można uznać dochodzenia roszczeń na drodze sądowej za działanie bezprawne. Nie może ono zatem być ex definitione zawinione. W przypadku zaś postawienia pachołków, to nie można się zgodzić, że fakt ten sprawia, że dalsze pozostawanie powodów w Spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami statutu lub dobrymi obyczajami. Jeśli Spółdzielnia twierdzi, że pachołki zostały postawione bezprawnie, to służy jej droga administracyjna lub sądowa. Wykluczenie ze Spółdzielni jest zbyt daleko idącą konsekwencją takiego zachowania. W kwestii zarzucanych zniewag, to poszkodowanym służy droga sądowa, a Spółdzielnia nie jest czynnie legitymowana. Wykluczenie ze spółdzielni jest i ponownie obejściem ustawy, tym razem w zakresie unormowania legitymacji procesowej (pozew k. 2-4 akt). Pozwana Spółdzielnia Mieszkaniowa Śródmieście w Łodzi w odpowiedzi na pozew wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenie od powodów na rzecz pozwanej kosztów procesu (odpowiedź na pozew k akt). Pozwana w odpowiedzi na pozew podniosła, że w pozwie powodowie wnoszą o stwierdzenie nieważności zaskarżonych uchwał, a cyt.: nieważność uchwał upatrują w tym, że zmierzają one do ominięcia prawa. Ponadto powodowie zgłaszają żądanie ewentualne, zmierzające do ewentualnego uchylenia zaskarżonych uchwał, podnosząc, iż zaskarżone uchwały o wykluczeniu ze Spółdzielni cyt.: zostały podjęte w celu zmuszenia powodów do zaprzestania dochodzenia przed Sądem swoich praw o ochronę parku przed zniszczeniem. Pozwana Spółdzielnia kategorycznie zaprzeczyła w/w twierdzeniom powodów i oświadczyła, że: 1.uchwały nie zmierzają do ominięcia prawa, 2.. zarówno treść zaskarżonych uchwał, jak i formalny proces ich podejmowania w niczym nie narusza przepisów ustawy lub postanowień * 2

5 statutu oraz, że zaskarżone uchwały nie są sprzeczne z dobrymi obyczajami i nie mają na celu pokrzywdzenia któregokolwiek z powodów, 3.. wykluczenie powodów zostało dokonane zaskarżonymi uchwałami na podstawie 36 ust. 1 pkt 21 i 16 ust. 2 pkt 1 i 2 Statutu Spółdzielni, z tego powodu, że z winy powodów dalsze ich pozostawanie w Spółdzielni nie dało się pogodzić z postanowieniami statutu i dobrymi obyczajami, gdyż powodowie będąc członkami Spółdzielni, świadomie szkodzili Spółdzielni i działali wbrew jej interesom oraz poważnie naruszali zasady współżycia społecznego. Szczegółowe wskazanie przyczyn wykluczenia znajduje się w uzasadnieniu zaskarżonych uchwał, np., że powódka Anna Ginalska zwracała się do wykonującego swoje obowiązki służbowe pracownika Spółdzielni, pani Katarzyny Łoś - Staniaszek, cyt; Ty suko, żebyś zdechła, a powód Wojciech Jeneralczyk zwracał się cyt.: Ty gruba suko. W ocenie pozwanej, powództwo jest bezzasadne i powinno zostać oddalone(odpowiedź na pozew k akt). W piśmie procesowym z dnia 31 stycznia 2014r. powodowie podnieśli, że brak było przesłanek do odstąpienia od umowy przez Real Development Group. Z akt X GC 330/11 wynika, że Spółdzielnia niezwłocznie złożyła nowy wniosek o zezwolenie na wycinkę. W kwestii wycinki nastąpiła zatem przeszkoda w wykonaniu zobowiązania, za którą Spółdzielnia nie ponosiła odpowiedzialności. Biorąc pod uwagę podstawę stwierdzenia nieważności pozwolenia na wycinkę wskazaną przez Sąd Administracyjny, należy uznać, że była to przeszkoda przemijająca. Dopiero w późniejszym czasie, ze względu na przedłużające się procedury można było przyjąć, że zaistniała przeszkoda trwała. Wystąpienie zaś trwałych stosunków uniemożliwiających wykonanie umowy, może być uznane za następczą niemożność świadczenia w rozumieniu art k.c. - wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 września 2009 r., V CSK 58/09, LexPolonica nr Niemożność ta była zaś skutkiem okoliczności, za którą Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności. W sprawie mieliśmy bowiem do czynienia ze szczególną postacią siły wyższej. Siła wyższa to również działania władzy publicznej (vis imperii; według terminologii francuskiej fait du prince), które przez swój charakter wykluczają możliwość przeciwstawienia się im przez jednostkę (por. orz. SN z r., C 11959/33, RPE 1935, s. 449). Klasycznymi przykładami są orzeczenia sądowe o zabezpieczaniu powództwa, decyzje administracyjne podjęte np. ze względów sanitarnych czy ochrony środowiska - uchwała Sądu Najwyższego z dnia 3 grudnia 2007 r., III CZP 100/07, OSNC 2008 nr 12, poz. 139, wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 lutego 2013 r., VI ACa 1057/12, Legalis, Numer Wedle powszechnie przyjętego poglądu, siła wyższa jest okolicznością wyłączającą odpowiedzialność zarówno deliktową, jak i kontraktową. W ocenie powodów, w opisanej sytuacji można bronić poglądu, że nastąpiła następcza niemożliwość świadczeń w ogóle (za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności) i wtedy zobowiązanie wygasa (art. 475 k.c.) albo, że tylko świadczenie Spółdzielni stało się niemożliwe i wtedy miałby zastosowanie art k.c. W obu wypadkach Real Development nie miał prawa żądać od Spółdzielni spełnienia świadczenia, Spółdzielnia zaś powinna zwrócić zaliczkę na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu, jeżeli jej nie zużyła * 3

6 (art. 409 k.c.). Real Development nie miał także prawa odstąpić od umowy także na zasadach ogólnych. Jest ono możliwe tylko wskutek okoliczności, za które druga strona ponosi odpowiedzialność - uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 lipca 2012 r., III CZP 39/12, OSNC 2013/2 poz. 17. Spółdzielnia nie miała też obowiązku płacenia kary umownej. Roszczenie o zapłatę kary umownej nie powstaje bowiem, gdy dłużnik nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Sąd Najwyższy wypowiadał tę tezę między innymi w wyrokach z dnia 13 czerwca 2003 r. III CKN 50/01 (LexPolonica nr ), z dnia 31 marca 2004 r. III CK 446/02 (LexPolonica nr ), z dnia 8 lipca 2004 r. IV CK 583/03 (LexPolonica nr ), z dnia 7 lipca 2005 r. V CSK 234/07, z dnia 7 grudnia 2007 r. III CSK 234/07 (LexPolonica nr ), z dnia 11 stycznia 2008 r. V CSK 362/07 (OSP 2012/7-8 poz. 76), z dnia 18 stycznia 2008 r. V CSK 385/07 (LexPolonica nr z dnia 6 października 2010 r. II CSK 180/10 (LexPolonica nr ). Powodowie wskazali, że w zawezwaniu do próby ugodowej Real Development powołał się na skuteczne, jego zdaniem, na odstąpienie od umowy ze względu na stwierdzenie przez WSA nieważności pozwolenia na budowę, obowiązek zapłaty kar umownych i zwrotu zaliczki (ostateczne sprecyzowanie zawezwania - k akt GCo 101/12). W ugodzie zaś to stanowisko powtórzono. Spółdzielnia przeniosła własność nieruchomości celem zwolnienia się z obowiązku zwrotu zaliczki i zapłaty kar umownych (k-12,132 akt XIII GCo 101/12). Powodowie podkreślili, że Spółdzielnia wbrew swemu słusznemu, pierwotnemu stanowisku, wyrażonemu przez swojego radcę prawnego, zwarła niekorzystną ugodę, nie podejmując ryzyka procesu. Nie może z oczywistych względów: ryzyka przerzucać na powodów. Fakt, że to ich działania przyczyniły się do zakwestionowania przez WSA pozwolenia na wycinkę drzew, niczego nie zmienia. Ich czynności procesowe ze swej natury były zgodne z prawem i nie mogą pociągać za sobą odpowiedzialności (pismo procesowe k akt). Na rozprawie w dniu 25 lutego 2013r. poprzedzającej wyrokowanie strony podtrzymały dotychczasowe stanowiska w sprawie (stanowiska stron w protokole rozprawy k. 142 akt). Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny: Spółdzielnia Mieszkaniowa Śródmieście jest właścicielem niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 235/241, o powierzchni 0,4311 ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o nr LD1M/ /3 (dowód: odpis z księgi wieczystej o nr LD1M/ /3, odpis z księgi wieczystej o nr LD1M/ /4, odpis z księgi wieczystej o nr LD1M/ /3, odpis z księgi * 4

7 wieczystej o nr LD1M/ /1, wypis z rejestru gruntów dla działek będących własnością Spółdzielni o numerach 46/11, 46/12, 48/42, 48/45, 55/18, 56/6, 56/7, 57/21, 57/22 położonych przy ul. Wigury - dokumenty k w aktach XII GCo 101/12 Sądu Rejonowego dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi - akta dołączone do przedmiotowej sprawy). Pozwana Spółdzielnia w 1995 r. powzięła zamiar wybudowania wielopoziomowego parkingu na miejscu parku znajdującego się przy ul. Piotrkowskiej 235/241 w Łodzi, czyli na nieruchomości należącej do Spółdzielni, przy której mieszkają powodowie. Spółdzielnia przeprowadziła ankietę wśród mieszkańców, którzy w 88,2% opowiedzieli się przeciwko tym planom. Wskutek tego Spółdzielnia odstąpiła od swojego zamiaru (dowód: pismo Spółdzielni z dnia 20 lipca 1995 r. k.20 akt, zeznania powódki Anny Ginalskiej k. 56, czas 00:09:05, k. 84v czas 00: 04: 22). Spółdzielnia w 2011 roku powróciła do koncepcji wybudowania parkingu na miejscu parku, wzbogacając tę koncepcję o wzniesienie także apartamentowca. Nie przeprowadziła tym razem ankiety wśród spółdzielców (dowód: okoliczność bezsporna, zeznania powódki Anny Ginalskiej k. 56, czas 00:09:05, k. 84v czas 00: 04: 22, zeznania powoda Rafała Kulbata k. 58 akt, czas 02:15:51, k. 85v czas 01:17:28, zeznania prezesa pozwanej Spółdzielni k. 86 v czas 02:57:13). Dnia 14 stycznia 2011 r. Real Development Świeboda i Wspólnicy Spółka Komandytowa(obecnie Real Development Group sp. z o.o. sp. k.) oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa Śródmieście zawarli umowę w sprawie udziału i współpracy w zakresie realizacji wspólnej inwestycji budowlanej. Na mocy niniejszej umowy Spółka i Spółdzielnia zamierzały zrealizować wspólnie i we współpracy, przedsięwzięcie w postaci realizacji inwestycji. Według niniejszej umowy na działkach gruntu o nr 15/35 i 15/42, uregulowanych w księdze wieczystej nr LD1M/ /4 stanowiących własność Spółdzielni, Spółka miała wybudować budynek mieszkalny, wielorodzinny wolnostojący, a na części działki nr 15/44, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/ /3, która miała zostać wydzielona z działki nr 15/44, Spółka miała wybudować budynek garażu wielostanowiskowego. Spółdzielnia miała udostępnić i przekazać Spółce nieruchomość na cele realizacji inwestycji, na czas prowadzenia inwestycji. Następnie Spółka miała na podstawie udzielonego przez Spółdzielnię pełnomocnictwa ustanowić prawo odrębnej własności lokali mieszkalnych w nowowybudowanym budynku oraz sprzedać te lokale nabywcom. Spółka miała przystąpić do inwestycji w oparciu o przeniesioną na nią ostateczną decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę budynku oraz ostateczną decyzję zatwierdzającą projekt architektonicznobudowlany i udzielającą pozwolenia na budowę garażu (punkt 3.2 umowy). Spółdzielnia uzyskała dla budynku ostateczną decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę - decyzja nr AAB.I/186/09 z dnia 8 kwietnia 2009 r. wydaną przez Prezydenta Miasta Łodzi, (punkt 1.7 umowy) Uzyskana została także analogiczna decyzja dotycząca garażu - decyzja nr AAB.I/432/09 z dnia 3 sierpnia 2009 r. wydana przez Prezydenta * 5

8 Miasta Lodzi (punkt 1.8 umowy). Zgodnie z postanowieniem punktu 3.9 umowy Spółka miała przenieść na swoją rzecz w/w ostateczne decyzje o pozwoleniu na budowę w terminie 90 dni od łącznego spełnienia przez Spółdzielnię warunków określonych w artykułach 1.4, 1.9., 3.2. i 3.16 umowy stron. Nadto, strony uregulowały przesłanki i terminy umownego prawa odstąpienia każdej ze stron od łączącej ich umowy. Spółce przysługiwało zatem prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w punkcie 7.1 umowy. Z punktu wynikało, iż Spółka mogła od umowy odstąpić - w terminie 90 dni od zaistnienia przyczyny w razie niewykonania przez Spółdzielnię zobowiązań określonych w art. 1.4., 1.8., 1.9., i 3.17 umowy w terminie do dnia 31 grudnia 2011 r. Zobowiązania te obejmowały, m.in. (3.16) - wystąpienie przez Spółdzielnię w określonym terminie o pozwolenie na wycięcie drzew kolidujących z planowanym zagospodarowaniem powyższych działek i niezwłoczne zlecenie wycięcia tych drzew. (dowód: akt notarialny z dnia 12 października 2011 r. (rep. A 9399/2011), odpis z księgi wieczystej o nr LD1M/ /3, odpis z księgi wieczystej o nr LD1M/ /4, odpis z księgi wieczystej o nr LD1M/ /3, odpis z księgi wieczystej o nr LD1M/ /1, wypis z rejestru gruntów dla działek będących własnością Spółdzielni o numerach 46/11, 46/12, 48/42, 48/45, 55/18, 56/6, 56/7, 57/21, 57/22 położonych przy ul. Wigury - dokumenty k w aktach XII GCo 101/12 Sądu Rejonowego dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi - akta dołączone do przedmiotowej sprawy, zeznania prezesa pozwanej Spółdzielni k. 86 v czas 02:57:13). W dniu r. do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ wpłynął wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście" w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza 113 w sprawie wydania zezwolenia na wycięcie drzew ze względu na zagrożenie dla otoczenia oraz wycięcie i przesadzenie drzew i krzewu, kolidujących z budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz garażu wielostanowiskowego wraz z infrastrukturą techniczną w postaci zewnętrznej kanalizacji ogólnospławnej, zewnętrznych sieci elektrycznych, instalacji telefonicznej, dróg wewnętrznych oraz zjazdem, przewidzianych do realizacji w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 235/241 (działki ewidencyjne nr 15/30, 15/44, 15/ /35 w obrębie S- 9). Do wniosku dołączono inwentaryzację zieleni waz z opinią dendrologiczną sporządzoną w styczniu 2011 r., opinię Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ znak: OŚR /253/08 z dnia 21, r. oraz znak: OŚR.ł.7636/45-1/06 z dnia 18,07,2006 r. projekt zagospodarowania terenu, w którym wskazano miejsca do dokonania przesadzeń oraz decyzje zatwierdzające projekt budowlany i udzielające pozwolenia na budowę Nr AAB.l/186/09 z dnia r. oraz Nr AAB.1/432/09 z dnia r. Własność nieruchomości potwierdzona została w bazie danych ewidencji gruntów i budynków, o której mowa w art. 2 pkt 8 i art. 20 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 240. poz ze zmianami). (dowód: decyzja Prezydent Miasta Łodzi z dnia 20 kwietnia 2012r. (ZZ/ 525/12 wraz z uzasadnieniem dołączona do akt w osobnej kopercie). * 6

9 W dniu r. do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ wpłynęło pismo Stowarzyszenia Ekologiczno- Kulturalnego Klub Gaja" w Wilkowicach, zwanego dalej Stowarzyszeniem, dotyczące dopuszczenia do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew znajdujących się na terenie posesji przy ulicy Piotrkowskiej 235/241 w Łodzi. Po zapoznaniu się ze złożoną dokumentacją, mając na uwadze statut Stowarzyszenia Ekologiczno- Kulturalnego Klub Gaja, postanowieniem z dnia 14.03,2011 r. znak: OŚR , Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa UML dopuścił Stowarzyszenie do udziału w toczącym się postępowaniu administracyjnym na prawach strony. Wraz z pismem o uznanie za stronę, Stowarzyszenie wniosło o sporządzenie przed wydaniem decyzji- opinii dendrologicznej w zakresie konieczności usunięcia drzew. Stowarzyszenie zwróciło także uwagę na to, czy istnieją inne możliwości, które pozwolą zachować drzewostan na tym terenie. (dowód: decyzja Prezydent Miasta Łodzi z dnia 20 kwietnia 2012r. (ZZ/525/12 wraz z uzasadnieniem dołączona do akt w osobnej kopercie). W dniu r. został przygotowany projekt decyzji zezwalającej na usunięcie i przesadzenie drzew znajdujących się na terenie posesji przy ulicy Piotrkowskiej 235/241 w Łodzi, uwzględniający wniosek Spółdzielni z dnia 8 lutego 2011 r. Projekt przesłany został do wiadomości stron postępowania (pisma znak: OŚR ) waz z informacją o możliwości zapoznania się z całością zebranego materiału dowodowego oraz pouczeniem o prawie do uniesienia dodatkowych uwag, w terminie do dnia r. (dowód: decyzja Prezydent Miasta Łodzi z dnia 20 kwietnia 2012r. (ZZ/525/12 wraz z uzasadnieniem dołączona do akt w osobnej kopercie). Pismem z dnia r. Spółdzielnia wniosła o wyrażenie zgody na częściowe zastąpienie opłaty za usuwane drzewa wymienione w pkt 1 projektu decyzji z dnia r., nowymi nasadzeniami drzew, w ilościach i gatunkach określonych w projekcie zagospodarowania terenu opracowanym przez Biuro Projektowe Panorama" w Łodzi. Ponadto, do przedmiotowego pisma Spółdzielnia dołączyła opinię ornitologiczną sporządzoną przez Pana Michała Stopczyńskiego - działającego pod firmą Ekologie W piśmie z dnia r. Stowarzyszenie wniosło następujące uwagi i wnioski do projektu: W projekcie decyzji z dnia r., znak: OŚR brak jest dokumentacji potwierdzającej tytuł prawny do władania nieruchomością (art, 83 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2044 r. o ochronie przyrody), brak wskazania krzewów i powierzchni na jakiej występują w przypadku konieczności ich usunięcia (art. 83 ust. 4 pki 7 w/w ustawy), jak również brak określenia terminu zamierzonego usunięcia drzew (art. 83 ust. 4 pkt. 6 w/w ustawy). Ponadto, Stowarzyszenie stwierdziło, że inwentaryzacja zieleni rosnącej na terenie nieruchomości przy ulicy Piotrkowskiej 235/241 w Łodzi przeprowadzona została w okresie zimowym i może być obarczona błędem w zakresie właściwego określenia stanu zdrowotnego. Zdaniem Klubu Gaja, zachodziła konieczność * 7

10 przeprowadzenia inwentaryzacji drzew przez uprawnionego rzeczoznawcę w zakresie budowy i konserwacji terenów zieleni SITO w okresie wegetacyjnym, w celu dokładnego określenia stanu zdrowotnego drzew wnioskowanych do wycięcia jak i przesadzenia. Stowarzyszenie wniosło o przeprowadzenie ekspertyzy ornitologicznej pod kątem występowania na drzewach i krzewach w obszarze planowanej inwestycji gniazd ptaków. Zdaniem Stowarzyszenia, przeprowadzone w dniu r. oględziny terenu obarczone są poważnym błędem co do oceny występowania gniazd ptaków (dowód: decyzja Prezydent Miasta Łodzi z dnia 20 kwietnia 2012r. (ZZ/525/12 wraz z uzasadnieniem dołączona do akt w osobnej kopercie). Odnosząc się kolejno do uwag przedstawionych w piśmie Stowarzyszenia z dnia r. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ wyjaśnił, że: Własność nieruchomości potwierdzona została w bazie danych ewidencji gruntów i budynków, o której mowa w art. 2 pkt 8 oraz w art. 20 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i ł kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz ze zmianami). Fakt ten potwierdzają również dołączone do wniosku decyzje zatwierdzające projekt budowlany i udzielające pozwolenia na budowę właścicielowi nieruchomości, tj. Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście. Wnioskodawca w złożonej dokumentacji wnioskował o wyrażenie zgody na przesadzenie jednej sztuki krzewu tawuły o powierzchni 1 m 2. Zgoda na przesadzenie tawuły udzielona została w pkt 6 sentencji decyzji z dnia i. nr ZZ/162/11. Sporządzając decyzję z dnia r. nr ZZ/ 162/11, organ I instancji uwzględnił uwagi Stowarzyszenia i określił w punktach i 9 sentencji decyzji termin usunięcia drzew - do dnia r. Organ I instancji podtrzymał swoje stanowisko dotyczące poprawności sporządzenia załączonej do wniosku inwentaryzacji zieleni. Stwierdzone i odnotowane podczas oględzin terenowych w protokole z dnia r. różnice w pomiarach obwodów drzew zostały skorygowane i uwzględnione w decyzji z dnia r. nr ZZ/162/11. Zakwalifikowane do usunięcia drzewa, poza jednym, rosną w obrysach zaprojektowanych i utwierdzonych w pozwoleniach na budowę obiektów budowlanych. Nie można zatem w postępowaniu związanym z wydaniem zezwolenia na usunięcie drzew kolidujących z zabudową pokonywać zmiany lokalizacji budowli, wobec których wydane zostało pozwolenie na budowę w zakresie określonym w przepisach prawa budowlanego. W przypadku kolizji z obiektami budowlanymi, na które wydane zostały ostateczne pozwolenia na budowę, stan zdrowotny drzew nie ma znaczenia. Mając powyższe na uwadze, sporządzenie kolejnej inwentaryzacji (w okresie letnim) zdaniem organu było bezzasadne. Odnosząc się do uwag zawartych w pkt 5 pisma Stowarzyszenia wyjaśniono, że w toku postępowania Spółdzielnia dołączyła do wstąpienia z dnia 31 marca 2011 r., znak: Pl/52/11 opinię ornitologiczną, z której wynika, że wycinka drzew nie wpłynie w istotnym stopniu na ornitofaunę i jest możliwa do wykonania w sposób bezpieczny dla ptaków lęgowych występujących na terenie posesji przy ul. Piotrkowskiej 235/241. (dowód: * 8

11 decyzja Prezydent Miasta Łodzi z dnia 20 kwietnia 2012r. (ZZ/525/12 wraz z uzasadnieniem dołączona do akt w osobnej kopercie). W dniu r. w decyzji nr ZZ/162/11 znak: OŚR Prezydent Miasta Łodzi : -zezwolił na usunięcie siedmiu sztuk drzew (w tym formy wieiopniowe), o numerach inwentaryzacyjnych nr: , 43, 45, 46, 51, i 90, kolidujących z projektami zabudowy, określonymi w pozwoleniach na budowę przywołanych na wstępie uzasadnienia do niniejszej decyzji. Zezwolenie na usunięcie powyższych drzew zostało wydane z równoczesnym naliczeniem opłaty z lego tytułu, i odroczeniem jej uiszczenia na okres trzech lat od dnia wydania decyzji (tj. do dnia r.). Warunkiem odroczenia opłaty było zastąpienie usuwanych drzew nowymi nasadzeniami zamiennymi w ilości 110 sztuk; - zezwolił na usunięcie pięciu sztuk drzew (w tym formy wieiopniowe), o numerach inwentaryzacyjnych: 52, 43, 90a, 93, 98, kolidujących z planowaną, nową zabudową na posesji przy ulicy Piotrkowskiej 235/241 w Łodzi. Zezwolenie na usunięcie powyższych drzew zostało udzielone z równoczesnym naliczeniem opłaty z tego tytułu, i obowiązkiem jej uiszczenia w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca wysokość opłaty stała się ostateczna; - zezwolił na przesadzenie pięciu sztuk drzew i jednej sztuki krzewu (w tym formy wieiopniowe), o numerach inwentaryzacyjnych: 36, 41, 44, 55 i M, kolidujących z planowaną, nową zabudową na posesji przy ulicy Piotrkowskiej 235/241 w Łodzi. Zezwolenie na usunięcie ww. drzew i krzewu zostało wydane pod warunkiem wykonania przesądzeń zgodnie z zasadami dobrych praktyk ogrodniczych oraz z naliczeniem opłaty z tego tytułu, i odroczeniem jej uiszczenia na okres trzech lat od dnia wydania decyzji (tj. do dnia r.); -zezwolił na usunięcie czterech sztuk drzew, o numerach inwentaryzacyjnych: 18, 39, 91 i 92, z uwagi na kolizję z istniejącymi obiektami budowlanymi oraz zły stan zdrowotny, bez naliczania opłat z tego tytułu (art. 86 ust. 1 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody); -odmówił wydania zezwolenia na usunięcie jednej sztuki drzewa o numerze inwentaryzacyjnym 16, z uwagi na brak podstawy prawnej do jej udzielenia; -umorzył postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie jednej sztuki drzewa oznaczonego numerem inwentaryzacyjnym 58, z uwagi na brak przedmiotu sprawy (brak drzewa w terenie). (dowód: decyzja Prezydent Miasta Łodzi z dnia 20 kwietnia 2012r. (ZZ/525/12 wraz z uzasadnieniem dołączona do akt w osobnej kopercie). Od powyższej decyzji odwołanie złożyło Stowarzyszenie Ekologiczno Kulturalne Klub Gaja" - podmiot działający na prawach strony postępowania. W odwołaniu Stowarzyszenie zarzuciło, że: -organ administracji nienależycie odniósł się do stanu faktycznego terenu nieruchomości przy ulicy Piotrkowskiej 235/241 w Łodzi i nie potraktował go jako parku - zieleni miejskiej, co było równoznaczne z błędną interpretacją * 9

12 i doprowadziło do opierania się na niewłaściwych dowodach w sprawie; -organ administracji niewłaściwie ocenił stan zdrowotny drzew oraz ornitofaunę występującą na nieruchomości przy ulicy Piotrkowskiej 235/241 w Łodzi; -organ administracji nie poinformował i nie przesłał stronie wszystkich kserokopii dokumentów w powyższej sprawie, jak również wydając decyzję, postępował wbrew przepisom art Kodeksu postępowania administracyjnego, tj. nie zapewnił czynnego udziału Stronie w toczącym się postępowaniu poprzez brak uwzględniania wniosków i uwag, które były kierowane do Wydziału; -organ administracji nie podjął wszelkich kroków niezbędnych do rzetelnego wyjaśnienia, czy osoba podpisująca się pod wnioskiem na wydanie zezwolenia na usunięcie i przesadzenie drzew i krzewów ma umocowania prawne do reprezentowania Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście. (dowód: decyzja Prezydent Miasta Łodzi z dnia 20 kwietnia 2012r. (ZZ/525/12 wraz z uzasadnieniem dołączona do akt w osobnej kopercie). W dniu r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze z/s w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 86 decyzją znak: S.K.O. 2923/2011 utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję organu I instancji z dnia r. nr ZZ/162/ll znak: OŚR , wykazując w uzasadnieniu, że wymienione wyżej żądania strony są nieuzasadnione. SKO w Łodzi uznało, że wycięcie i przesadzenie drzew jest konieczne z uwagi na kolizję z planowaną inwestycją. W ocenie Kolegium, z akt sprawy i uzasadnienia decyzji wynikało, że zamierzonej przez wnioskodawcę inwestycji nie można zrealizować bez wycięcia i przesadzenia części drzew rosnących na nieruchomości. Ubytek przyrodniczy związany z usunięciem drzew zrekompensowany został poprzez ustalenie przez organ I instancji obowiązku wprowadzenia nasadzeń zamiennymi i obowiązku przesadzenia drzew. W ocenie Kolegium, nie było możliwe wydanie decyzji odmawiającej zezwolenia na wycięcie drzew tylko z odwołaniem się do walorów przyrodniczych drzew, o usunięcie których wnoszono. Odnosząc się do zarzutów Stowarzyszenia, wyników oceny stanu faktycznego oraz konkluzji SKO w Łodzi stwierdzić należy, iż: -teren zamierzonej inwestycji nie jest terenem parku gminnego, o którym mowa art. 81 ustawy ochronie przyrody, -przepisy ustawy o ochronie przyrody nie wymagają przeprowadzania oględzin w okresie wegetacyjnym drzew, ani w okresie lęgowym ptaków, -wnioskowane do usunięcia drzewa i krzewy nie podlegają ochronie prawnej, o której mowa w art. 6 ustawy o ochronie przyrody. Na etapie wydawania decyzji z dnia r., nr ZZ/162/11, Stowarzyszenie jako podmiot działający na prawach strony, miało zapewniony czynny udział w postępowaniu. W piśmie z dnia 24 marca 2011 r. projekt decyzji przesłany został Stowarzyszeniu. Stowarzyszenie miało niczym nieograniczone prawo do przeglądania akt w siedzibie organu. Kolegium podkreśliło w swoim uzasadnieniu, że zgodnie z treścią art a k.p.a., wgląd w akta sprawy może nastąpić wyłącznie w siedzibie organu, w * 10

13 obecności pracownika tego organu. (dowód: decyzja Prezydent Miasta Łodzi z dnia 20 kwietnia 2012r. (ZZ/525/12 wraz z uzasadnieniem dołączona do akt w osobnej kopercie). Spółdzielnia zaczęła grodzić teren parku w dniu 17 czerwca 2011 r. Z budową ogrodzenia wiązało się z przestawianie aut mieszkańców bloku, zagradzanie parkingu, utrudnianie w korzystaniu z parkingu. Nikt wcześniej z ramienia Spółdzielni nie poinformował mieszkańców- spółdzielców, że nastąpi wygradzanie placu i utrudnienia w korzystaniu z parkingu. Nie było miejsca zastępczego do parkowania aut. Mieszkańcy pobliskiego bloku, w tym i powodowie nie godzili się na przeparkowanie aut, straszono ich, że samochody zostaną przewiezione na lawetach. Na skutek protestów mieszkańców i przybycia lokalnych mediów na teren inwestycji, Spółdzielnia czasowo wstrzymała prace. Gdy powodowie w czerwcu 2011r. wraz z innymi mieszkańcami rozpoczęli protest, teren inwestycji nie był placem budowy, gdyż nie był jeszcze w pełni ogrodzony i oznaczony tablicą informacyjną (dowód: zeznania powódki Anny Ginalskiej k. 56v, czas od 00:12:32, 00:51:08, k. 84v czas 00:04:22, zeznania powoda Jacka Ginalskiego k. 57v, czas 01:53:32, k. 85 czas 01:10:54, zeznania powoda Rafała Kulbata k. 58 akt, czas 02:12:55, k. 85v czas 01:17:28, zeznania powoda Jerzego Münnich k. 58v, czas 02:27:50, k. 85v czas 01:31:04, zeznania powoda Artura Wróblewskiego k. 58v, czas 02:44:14, 02:45:58, k. 85v czas 01:4827). W dniu 18 czerwca 2011r. Spółdzielnia przystąpiła do wycinania drzew w parku, mimo że teren nie był ogrodzony i oznakowany, co mogło zagrażać bezpieczeństwu mieszkańców. Terenu pilnowało około 20 pracowników firmy ochrony. Mieszkańcy bloków przy ul. Piotrkowskiej 235/241 w Łodzi, w tym powodowie, zaczęli blokować wycinkę drzew (dowód: okoliczności bezsporne, zeznania powódki Anny Ginalskiej k. 56v, czas od 00:18:17, k. 84v czas 00:04:22, zeznania powoda Rafała Kulbata k. 58 akt, czas 02:12:55, zeznania powoda Jerzego Munnich k. 58v, czas 02:27:50, 02:30:34, zeznania świadka Haliny Kamasz k. 73 v akt, czas 00:08:49, 00:09:16, zeznania świadka Leszka Wiewóra k. 79 akt, czas 04:01:37,04:04:17, zeznania świadka Agnieszki Wąs- Nowakowskiej k. 75 czas 00:58:40, 00:59:22, 01:01:07, 01:05:44, zeznania świadka Mariusza Rutkowskiego k. 78v akt, czas 03:31:55 do 03:42:03). Powodowie stawiali bierny opór wobec wprowadzonych przez Spółdzielnię ochroniarzy. Powód Rafał Kulbat nie wchodził na drzewo, tylko stał pod nim, nie przywiązywał się do drzewa. Powód Jerzy Munnich nie przywiązywał się do drzewa, nie wchodził na nie. Mieszkańcy obejmowali pień starego świerku, chroniąc go w ten sposób. Powodowie zdawali sobie sprawę z tego, że Spółdzielnia ma pozwolenie administracyjne na wycinkę 14 drzew i przesadzenie kilku, jednakże nie zgadzali się z tą decyzją. Uznali, że teren zielony o powierzchni około pół hektara ma charakter parku, był przedmiotem troski mieszkańców od kilkudziesięciu lat, powinien być * 11

14 szczególnie chroniony, gdyż w okolicy- w centrum nie ma takich miejsc przeznaczonych do rekreacji i wypoczynku mieszkańców. Powodowie zdawali sobie sprawę, że dopuszczenie do wycinki drzew uczyni bezprzedmiotowym starania na drodze administracyjnej o uchylnie pozwolenia na wycinkę, bowiem nie będzie już czego chronić, uczyni też bezcelowym działania na drodze sporu cywilnego. Powodom chodziło o zachowanie drzew do czasu zakończenia sporu na drodze administracyjnoprawnej i cywilnoprawnej. (dowód: zeznania powódki Anny Ginalskiej k. 56v, czas 00:26:29, zeznania powoda Rafała Kulbata k. 58 akt, czas 02:12:55, zeznania powoda Jerzego Munnich k. 58v, czas 02:27:50, 02:30:34). Powodowie zwrócili się o pomoc do lokalnych mediów, do Stowarzyszenia Ekologiczno Kulturalne Klub Gaja" i interweniowali także u różnych władz w sprawie zaprzestania wycinki drzew. Powołali wraz z innymi mieszkańcami Komitet Ochrony Skweru. Wśród protestujących prym wiedli powodowie. W tym czasie protestowało osób niezadowolonych z prowadzenia tej inwestycji (dowód: zeznania powódki Anny Ginalskiej k. 56v, czas 00:27:02, 00:27:33). W dniu 18 czerwca 2011r. przyjechał na teren inwestycji komendant I Komisariatu Policji- pan Skrzypa. Na spotkaniu z zastępcą prezesa Spółdzielni Tomaszem Bednarkiem i pracownikiem Spółdzielni Leszkiem Wiewióra uzyskał zapewnienie, że wszelkie prace zostaną wstrzymane. W międzyczasie zagrodzono częściowo teren i w związku z tym komendant wynegocjował zrobienie przejścia umożliwiającego swobodny dostęp do bloku od ul. Piotrkowskiej (dowód: zeznania świadka Leszka Wiewióra k. 79v akt, czas 04:05:34, zeznania powódki Anny Ginalskiej k. 56v, czas 00:18:17). W dniu 22 czerwca 2011r. o godz. 4,30 w nocy porozumienie zostało zerwane prze Spółdzielnię. Wprowadziła ona na teren agresywnych ochroniarzy, ścięto między innymi dwa drzewa. Powódka wezwała policję i straż miejską. Gdy oczekiwano na przyjazd policji, pracownicy próbowali pociąć na kawałki ścięte drzewa i usunąć z placu. Wtedy powódka wraz mężczyzną liczącym kilkadziesiąt lat, usiedli na ściętym drzewie, by uniemożliwić pocięcie na kawałki. Protestujący byli otoczeni przez ochroniarzy, zaczęto stawiać dalszą część ogrodzenia. W tym samym dniu protestujący byli też jako delegacja na sesji Rady Miasta Łodzi. Na terenie inwestycji pojawili się radni Krzysztof Joński Tomasz Berger. Pojawił się też prezes Spółdzielni Krzysztof Diduch, który zadeklarował wstrzymanie wycinki do czasu zakończenia rozmów z mieszkańcami i rozpoznania skargi Klubu Gaja przez SKO. Zaprosił też mieszkańców na zebranie przedstawicieli. (dowód: zeznania powódki Anny Ginalskiej k. 56v akt, czas 00:20: 51, zeznania powoda Jacka Ginalskiego k. 57 v czas 01:46:08 ). Pismem z dnia Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja wyniosło skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na decyzję S.K.O. 2912/2011 z dnia r. * 12

15 Rozpatrując skargę Stowarzyszenia, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi postanowieniem z dnia r., oznaczonym sygnaturą akt: U SA/ Łd 729/11, wstrzymał wykonanie zaskarżonej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z dnia r. nr SKO 2923/2011. (dowód: decyzja Prezydent Miasta Łodzi z dnia 20 kwietnia 2012r. (ZZ/ 525/12 wraz z uzasadnieniem dołączona do akt w osobnej kopercie). W dniu 27 czerwca 2011r. w telewizji TOYA odbyła się w godzinach wieczornych audycja telewizyjna z udziałem przedstawicieli protestujących mieszkańców i prezesa pozwanej Spółdzielni, który obiecywał, że prace przy wycince drzew nie będą kontynuowane do czasu rozpoznania skargi Klubu Gaja przez SKO. (dowód: zeznania powódki Anny Ginalskiej k. 56v akt, czas 00:25: 25). W dniu 27 czerwca 2011r. powodowie: Anna Ginalska, Rafał Kulbat i Artur Wróblewski wnieśli do Sądu Okręgowego w Łodzi przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście w Łodzi pozew o zaniechanie wycinki drzew. Sprawa toczyła się pod sygnaturą X GC 330/11. W sprawie Sądu Okręgowego w Łodzi o sygn. akt X GC 330/11 postanowieniem z 5 lipca 2011 r. zabezpieczono roszczenie powodów przeciw obowiązanej spółdzielni o zaniechanie poprzez nakazanie obowiązanej spółdzielni zaniechania wycinki drzew (dowód: postanowienie k akt oraz akta Sądu Okręgowego w Łodzi o sygn. X GC 330/11, k. 35 i 246). W dniu 6 lipca 2011r. pełnomocnik powodów Agnieszka von Heukelom ogłosiła na konferencji prasowej zwołanej w UMŁ jaka jest treść postanowienia o zabezpieczeniu powództwa. Informacje na ten temat pojawiły się w lokalnych dziennikach telewizyjnych, a następnego dnia w prasie np. w Dzienniku Łódzkim. W jednym z artykułów prezes Spółdzielni przyznał, że wie o postanowieniu, jednakże nie dostał jeszcze odpisu tego postanowienia. Powodowie skserowali postanowienie sądu i wywiesili w lokalach użytkowych w bloku przy Piotrkowskiej, wiedząc że gospodarz tam zatrudniony przez Spółdzielnię będzie musiał się z tym zapoznać. (dowód: zeznania powódki Anny Ginalskiej k. 56v akt, czas 00:31: 26, 00:33:10). W dniu 9 lipca 2011 r. około godz. 5 rano pozwana Spółdzielnia ponownie przystąpiła do wycinki drzew- wycięła jedno drzewo i 8 uszkodziła poprzez podcięcie. Prac pilnowało 80 ochroniarzy. Mieszkańcy bloków, w tym powodowie ponownie blokowali wycinkę i interweniowali u władz, powołując się na postanowienie o zabezpieczeniu. I tym razem najaktywniejsi byli powodowie. Powodowie nie atakowali ochroniarzy, wezwali policję i straż miejską. Przyjechał wiceprezydent Miasta Łodzi pan Cieślak i wypowiedział się na temat głupoty łamiącego ten zakaz. Przyjechał też dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, który po dokonaniu oględzin nakazał założenie podciągów pod uszkodzone drzewa. Ustanowiono też całodobowy dyżur straży miejskiej na tej posesji (dowód: zeznania powódki Anny Ginalskiej k. 56v akt, czas 00:33:49). * 13

16 Spółdzielnia otrzymała odpis postanowienia z dnia 5 lipca 2011r. o zabezpieczeniu powództwa poprzez zakaz wycinki drzew (o sygn. akt X GC 330/11) w dniu 11 lipca 2011r. Prezes Spółdzielni uznał, że dokonując wycinki drzew, Spółdzielnia nie działa bezprawnie, gdyż nie otrzymała w dacie tej wycinki odpisu wskazanego postanowienia. (dowód: zeznania prezesa Spółdzielni k. 86v akt czas 02:44:43). W dniu 13 lipca 2011r. doszło do próby grodzenia działki w sposób utrudniający mieszkańcom dostęp do posesji w tym, ewentualną akcję straży pożarnej i częściową blokadę drogi ewakuacyjnej. Powodowie wezwali straż pożarną, która ustaliła, że w przypadku pożaru wóz gaśniczy nie mógłby wykonać manewru, a zatem grodzenie płotem w tym miejscu jest niedozwolone. Mimo tego nadal stawiano płoty, a samochody mieszkańców były wwożone na lawetach posesji (dowód: zeznania powódki Anny Ginalskiej k. 56v akt, czas 00:36:03). W dniu 14 lipca 2011r. mieszkańcy urządzili akcję protestacyjną pod UMŁ w obronie tego parku. (dowód: zeznania powódki Anny Ginalskiej k. 56v akt, czas 00:39:51). W dniu 14 lipca 2011r. wierzyciele Anna Ginalska, Rafał Kulbat, Artur Wróblewski załączając tytuł wykonawczy w postaci powyższego postanowienia z dnia 5 lipca 2011r., zaopatrzonego w klauzulę wykonalności postanowieniem z dnia 12 lipca 2011r., wnieśli o: - nałożenie grzywny z zamianą na areszt członków zarządu dłużnika tj. Krzysztofa Diducha, Tomasza Bednarka, Jolantę Wesołowską, -nałożenie grzywny z zamianą na areszt na komplementariuszy dłużnika ad 2: Tomasza Tadeusza Świebodę i Teresę Marię Wiśniewską; -upoważnienie wierzycieli do usunięcia płotu ogradzającego nieruchomość położoną w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 235/241, o powierzchni 0,4311 ha, dla której to nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/ /3; -przyznanie wierzycielom solidarnie od dłużników solidarnie na koszt usunięcie płotu, jego wywiezienia i składowania kwoty zł; -polecenie komornikowi usunięcie oporu dłużników; -zasądzenie od dłużników na rzecz wierzycieli kosztów postępowania według norm przepisanych. Uzasadniając wniosek wierzyciele podali, że dłużnik ad. 1 - Spółdzielnia Mieszkaniowa Śródmieście jest właścicielem nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 235/241, o powierzchni 0,4311 ha, na której znajduje się enklawa zieleni w postaci starodrzewu. Spółdzielnia zawarła z Real Development Świeboda i wspólnicy Spółka Komandytowa - dłużnikiem ad 2 - umowę na mocy której oba podmioty wspólnie zamierzają na nieruchomości wybudować apartamentowiec i garaż wielopoziomowy. Drzewostan, który Spółdzielnia zamierza zlikwidować, w warunkach miejskich uznaje się za cenny przyrodniczo i ekologicznie. Spółdzielnia uzyskała pozwolenie na wycinkę. Wierzyciele wnieśli do Sądu Okręgowego w Łodzi pozew o zaniechanie naruszeń środowiska wraz z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa przez zakazanie pozwanym wycinania drzew do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia w sprawie. * 14

17 Wnioskodawcy podali, że sporna enklawa drzew stanowi niewątpliwie element ekosystemu miejskiego. Drzewa są bowiem stare i rosną na znacznym obszarze w centrum miasta. Spełnia także istotną funkcję biologiczną w mieście. Ich wycinka narusza art. 127 ust. 1 pkt 1 i 2 prawa ochrony środowiska. Mieszkańcom z sąsiedztwa zagraża z tego powodu szkoda niemajątkowa w postaci pogorszenia zdrowia. Z tego względu mogą oni na podstawie art. 323 ust. 1 domagać się zaniechania wycinki starych drzew z ich sąsiedztwa. Dłużnicy wprawdzie dysponują wprawdzie pozwoleniem administracyjnym na wycinkę drzew i pozwoleniem na budowę ale - zgodnie z art. 325 prawa ochrony środowiska - odpowiedzialności za szkody wyrządzone (szkody wożące) oddziaływaniem na środowisko nie wyłącza okoliczność, że działalność będąca przyczyną powstania szkód jest prowadzona na podstawie decyzji i w jej granicach. Wnioskodawcy podkreślili, że Sąd Okręgowy w Łodzi postanowieniem z dnia 5 lipca 2011 r., sygn. akt X GC 330/11, zabezpieczył powództwo przez to, że zakazał wycinki do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia. Postanowieniu temu została nadana klauzula wykonalności. Mimo tego postanowienia Spółdzielnia wycięła bądź uszkodziła kilka drzew i usiłowała wyciąć wszystkie drzewa, wysyłając drwali w asyście 50 ochroniarzy. Mieszkańcy z sąsiedztwa zablokowali dostęp drwalom i dochodziło do aktów przemocy ze strony działających na zlecenie Spółdzielni. Prezes Spółdzielni nie otrzymał wprawdzie jeszcze postanowienia Sądu i jest ono nieprawomocne, ale o nim wie od mieszkańców, którzy mu pokazali to postanowienie i to przyznał, wypowiadając się do Dziennika Łódzkiego wydanie z dnia 7 lipca 2011 r. W ocenie wnioskodawców, fakty te są notoryjne i niesporne. W dniu 13 lipca 2011 r. dłużnicy ogrodzili nieruchomość objętą tytułem wykonawczym płotem budowlanym, usunęli przy pomocy ochroniarzy w liczbie około siedemdziesięciu blokujących wycinki okolicznych mieszkańców, usunęli zaparkowane tam auta tych mieszkańców i rozpoczęli prace przygotowawcze do budowy. Zagrodzenie płotem nieruchomości, o której mowa w tytule wykonawczym stanowi dokonanie zmiany sprzecznej z obowiązkiem dłużników w rozumieniu art k.p.c. Po przeprowadzonym postępowaniu ostatecznie postanowieniem z dnia 9 listopada 2011r. wnioski wierzycieli zostały oddalone. Postanowieniem z dnia 17 grudnia 2012r. postępowanie zostało umorzone z mocy prawa - na podstawie art. 823 k.p.c. (dowód: wniosek k. 2-4, artykuł prasowy k. 62, postanowienie k. 72, postanowieni k. 82 -w aktach II1Co 10129/11 SR dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi ). W dniu 25 lipca 2011r. powodowie zdecydowali się na odwołanie całodobowej ochrony straży miejskiej na trenie, na którym dochodziło do wycinki drzew. (dowód: zeznania powódki Anny Ginalskiej k. 56v akt, czas 00:42:29). Sąd Apelacyjny w Łodzi postanowieniem z dnia 8 września 2011 r., sygn. akt I ACz 961/11, oddalił zażalenie pozwanej Spółdzielni od postanowieniem Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 5 lipca 2011 r. o * 15

18 zabezpieczeniu powództwa przez zakazanie pozwanej wycinki drzew do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia. (dowód: postanowienie k akt oraz akta Sądu Okręgowego w Łodzi o sygn. X GC 330/11, k. 35 i 246). Kolejne próby grodzenia skweru miały miejsce w dniu 30 września 2011r., na teren weszli ochroniarze. Powódka wraz z innymi osobami znowu zaczęli protestować, powódka blokowała wycinkę drzew. Przyjechał komendant I komisariatu policji pan Skrzypa, który rozmawiał z kierownikiem budowy Agnieszką Wąs- Nowakowską zatrudnioną w firmie MAX BUD, która wykonywała prace i wynegocjował respektowanie orzeczenia Sądu o zakazie wycinki drzew. Mieszkańcy opuścili teren budowy, a plac został całkowicie ogrodzony. (dowód: zeznania powódki k. 57, czas 00:43:24, zeznania świadka Agnieszki Wąs- Nowakowskiej k. 75 czas 00:58:40, 00:59:22, 01:01:07, 01:05:44). Protesty mieszkańców, w tym powodów utrudniały prace firmie MAX BUD przy wycince drzew, gdy faktycznie do niej dochodziło w czerwcu, lipcu, sierpnie 2011r. (dowód: zeznania świadka Agnieszki Wąs- Nowakowskiej k. 75 czas 00:58:40, 00:59:22, 01:01:07, 01:05:44, zeznania świadka Mariusza Rutkowskiego k. 78v akt, czas 03:31:55 do 03:42:03 ). Po stronie protestujących były negatywne emocje, negatywne wypowiedzi pod adresem organów spółdzielni. Kierownik budowy słyszała groźby pod swoim adresem, ale nie padały one ze strony powodów, nie słyszała by powodowie znieważali organy spółdzielni (dowód: zeznania świadka Agnieszki Wąs- Nowakowskiej k. 75 czas 01:10:57, 01:14:30). Wyrokiem z dnia r, sygn. akt II SA/Łd729/11, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi stwierdził nieważność decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego nr S.K.O. 2923/2011 i tym samym poprzedzającej ją decyzji Prezydenta Miasta Łodzi z dnia r. nr ZZ/162/11. Powodem stwierdzenia nieważności decyzji były uchybienia formalne, polegające na podpisaniu wniosku o usunięcie drzew i krzewów przez jednego przedstawiciela Zarządu Spółdzielni, a nie dwóch, jak wynikało to z informacji o prawie do reprezentacji Spółdzielni w sprawach wykraczających poza czynności zwykłego zarządu, zawartej w Krajowym Rejestrze Sądowym. (dowód: decyzja Prezydent Miasta Łodzi z dnia 20 kwietnia 2012r. (ZZ/525/12 wraz z uzasadnieniem dołączona do akt w osobnej kopercie). W dniu r. do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwu UMŁ wpłynął wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście z dnia r., znak: PI/225/11 w sprawie wydania zezwolenia na wycinkę drzew ze względu na zagrożenie dla otoczenia oraz drzew kolidujących z planowaną inwestycją. Wniosek Spółdzielni obejmował wydanie zezwolenia na wycięcie drzew o numerach inwentaryzacyjnych: , 45, 51, 52, 55, 90, 91, 92, 93, 98, z uwagi na zagrożenie dla otoczenia i kolizję z planowaną inwestycją oraz o dokonanie przesadzenia drzew o numerach inwentaryzacyjnych 36, 41, M. Lokalizacja drzew wnioskowanych do * 16

19 usunięcia zaznaczona została na mapie, o której mowa w załączniku nr 6 do niniejszej decyzji. Spółdzielnia wniosła jednocześnie o wyrażenie zgody na częściowe zastąpienie opłaty za wycięcie drzew nowymi nasadzeniami w ilościach i gatunkach podanych w Projekcie zagospodarowania terenu: zieleń, nasadzenia, opracowanym przez Biuro Projektowe Panorama. Do wniosku dołączono: - zaktualizowaną inwentaryzację zieleni wraz z opinią dendrologiczną dotyczącą drzew rosnących na terenie mieszczących się w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 235/241 przeznaczonych do wycinki i do przesadzenia, opracowaną w grudniu 2011 r.; -opinię dendrologiczną dotyczącą stanu zachowania oraz wniosków odnośnie dalszego przeznaczenia drzew rosnących w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 235/241, opracowaną w sierpniu 2011 r.; -opinię Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ znak: OŚR.l. 7636/253/08 z dnia r., oraz OŚR.l.7636/45-1/06 z dnia r., -projekt zagospodarowania terenu: zieleń nasadzenia - opracowany przez Biuro Projektowe Panorama w Łodzi, wykonane w grudniu 2011 r.; -ostateczną decyzję Nr AAB.l/l86/09 z dnia r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z decyzją zamienną Nr UA-II z dnia r., -ostateczną decyzję Nr AAB.1/423/09 z dnia r. zatwierdzającą projekt architektoniczno-budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę garażu wielostanowiskowego. Wniosek podpisany został przez dwóch członków Zarządu, tj. Prezesa Zarządu - pana Krzysztofa Diducha oraz Zastępcę Prezesa - pana Tomasza Bednarka, zgodnie z wypisem z KRS. (dowód: decyzja Prezydent Miasta Łodzi z dnia 20 kwietnia 2012r. (ZZ/525/12 wraz z uzasadnieniem dołączona do akt w osobnej kopercie). Kierując się treścią wniosku, w dniu 2 lutego 2012 roku, WOŚiR zawiadomił o wszczęciu postępowania i wezwał do osobistego stawienia się w dniu 20 lutego 2012 r. przedstawiciela strony, w celu przeprowadzenia oględzin terenowych. Do udziału w oględzinach wezwany został także przedstawiciel Stowarzyszania. Oględziny posesji przy ul. Piotrkowskiej 235/241 w Łodzi, na terenie której rosły wnioskowane do usunięcia drzewa, odbyły się w dniu 20 lutego 2012 r. W trakcie oględzin dokonano m.in. oceny stanu faktycznego drzewostanu, w tym weryfikacji wniosku Spółdzielni w aspekcie dotyczącym konieczności usunięcia drzew. Ustalenia opisano w protokole (dowód: decyzja Prezydent Miasta Łodzi z dnia 20 kwietnia 2012r. (ZZ/525/12 wraz z uzasadnieniem dołączona do akt w osobnej kopercie). Podczas dokonywanych oględzin, przedstawiciele Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście" poinformowali, że Sąd Okręgowy w Lodzi, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 lipca 2011 roku, oznaczonym sygnaturą akt X GC 330/11, nakazał Spółdzielni oraz Spółce Real * 17

20 Development Świeboda i Wspólnicy spółka komandytowa zaniechania wycinki drzew rosnących na terenie posesji przy ul. Piotrkowskiej 235/241 do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w ramach zabezpieczenia powództwa (dowód: decyzja Prezydent Miasta Łodzi z dnia 20 kwietnia 2012r. (ZZ/525/12 wraz z uzasadnieniem dołączona do akt w osobnej kopercie). Przedstawiciele Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście zapoznali się z treścią protokołu z oględzin i nie wnieśli uwag do jego treści. Przedstawiciel Stowarzyszenia Ekologiczno- Kulturalnego Klub Gaja złożył następujące uwagi: -wyjaśnienie sytuacji administracyjnej drzew przyciętych w ramach decyzji Prezydenta Miasta Łodzi nr ZZ/162/11; - przesłanie kserokopii wszystkich zgromadzonych w sprawie dokumentów; -przeanalizowanie zawieszenia postępowania do czasu rozstrzygnięcia sprawy prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Łodzi; -przeprowadzenie oceny występowania chronionych gatunków zwierząt na wnioskowanych do usunięcia drzewach w okresie zimy, co było powodem odmów podpisania protokołu przez przedstawiciela Stowarzyszenia. Przedstawiciel Klubu Gaja zastrzegł, że w terminie najbliższych 14 dni od dnia oględzin przekaże dalsze swoje uwagi do postępowania. (dowód: decyzja Prezydent Miasta Łodzi z dnia 20 kwietnia 2012r. (ZZ/525/12 wraz z uzasadnieniem dołączona do akt w osobnej kopercie). Odnosząc się kolejno do uwag Stowarzyszenia, Prezydent Miasta Łodzi wyjaśnił, że: 1. Sprawa podcięcia drzew objętych zezwoleniem na ich usunięcie w decyzji Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12 kwietnia 2011 r., Nr ZZ/162/11, znak: OŚR wyjaśniona została w postanowieniu Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 10 kwietnia 2012 r., znak: Dl- OŚR , odmawiającym wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za wycięcie i zniszczenie drzew znajdujących się na terenie nieruchomości przy ul. Piotrkowskiej 235/241 w Łodzi, na których usunięcie (wycięcie przesadzenie) Spółdzielnia Mieszkaniowa Śródmieście otrzymała zezwolenie w postaci decyzji Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12 kwietnia 2011 r., nr ZZ/162/11. Postanowienie przesłane zostało na adres Stowarzyszenia Ekologiczno - Kulturalnego Klub Gaja". 2. Zasady korzystania z prawa wglądu w akta sprawy określone są wprost w art. 73 la k.p.a. Wynika z nich, że przeglądnie akt dokonywane jest w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu, co było przedmiotem wyjaśnień na stronic 12 uzasadnienia decyzji Samorządowe Kolegium odwoławczego. Z uwagi na przywołaną regulację, żądanie Stowarzyszenia wyrażone podczas oględzin nie zostanie spełnione, ponieważ strony miały zapewniony dostęp do akt na zasadach określonych w przepisach prawa. * 18

Tak. Tak. Tak. Tak. Tak

Tak. Tak. Tak. Tak. Tak Czas Adnotacja Prot. 00:02:04 Przewodniczący poinformował strony, że rozprawa jest nagrywana 00:03:14 Powodowie i pełnomocnik powodów adw. Rafał Kasprzyk 00:03:38 Prezes zarządu Spółdzielni, oświadcza,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Jan Górowski SSN Maria Grzelka (sprawozdawca) Protokolant Anna Banasiuk

POSTANOWIENIE. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Jan Górowski SSN Maria Grzelka (sprawozdawca) Protokolant Anna Banasiuk Sygn. akt II CK 383/03 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 czerwca 2004 r. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Jan Górowski SSN Maria Grzelka (sprawozdawca) Protokolant Anna Banasiuk w

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 186/12. Dnia 15 lutego 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 186/12. Dnia 15 lutego 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I CZ 186/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 15 lutego 2013 r. SSN Jan Górowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Mirosław Bączyk SSN Barbara Myszka w sprawie z powództwa J. A.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 60/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 2 grudnia 2011 r. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 177/12. Dnia 5 grudnia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 177/12. Dnia 5 grudnia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I CZ 177/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 5 grudnia 2012 r. SSN Tadeusz Wiśniewski (przewodniczący) SSN Jan Górowski SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 636/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 29 września 2011 r. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Krzysztof Pietrzykowski

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska Sygn. akt II CSK 50/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 31 stycznia 2014 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska Sygn. akt II CSK 254/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 31 stycznia 2014 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka Sygn. akt II PK 24/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 10 maja 2012 r. SSN Zbigniew Myszka w sprawie z powództwa K. Ż. przeciwko P. P. Sp. z o.o. w W. o odszkodowanie, po rozpoznaniu na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 100/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 sierpnia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSN Dariusz

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) Sygn. akt V CSK 226/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 25 kwietnia 2013 r. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 111/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 22 listopada 2007 r. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Zbigniew

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Kazimierz Zawada (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Marta Romańska (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Kazimierz Zawada (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Marta Romańska (sprawozdawca) Sygn. akt IV CZ 27/13 POSTANOWIENIE Dnia 12 kwietnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Kazimierz Zawada (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Marta Romańska (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Antoni Górski (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Antoni Górski (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska Sygn. akt IV CNP 85/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 23 października 2013 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Antoni Górski (sprawozdawca) SSN Agnieszka

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk

POSTANOWIENIE. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk Sygn. akt V CZ 41/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 października 2013 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Barbara Myszka (przewodniczący) SSN Maria Szulc (sprawozdawca) SSN Kazimierz Zawada

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Barbara Myszka (przewodniczący) SSN Maria Szulc (sprawozdawca) SSN Kazimierz Zawada Sygn. akt II CSK 716/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 26 września 2013 r. SSN Barbara Myszka (przewodniczący) SSN Maria Szulc (sprawozdawca) SSN Kazimierz Zawada

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Bronisław Czech (sprawozdawca) SSN Maria Grzelka

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Bronisław Czech (sprawozdawca) SSN Maria Grzelka Sygn. akt II CK 406/04 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 lutego 2005 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Bronisław Czech (sprawozdawca) SSN Maria Grzelka

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 17 maja 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 17 maja 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I CSK 477/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 maja 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) SSN Hubert

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 446/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 lutego 2007 r. SSN Stanisław Dąbrowski (przewodniczący) SSN Gerard Bieniek SSN Marek Sychowicz (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 529/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 maja 2014 r. SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Katarzyna Tyczka-Rote

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Bogumiła Ustjanicz (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Bogumiła Ustjanicz (sprawozdawca) Sygn. akt V CSK 376/12 POSTANOWIENIE Dnia 13 czerwca 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Bogumiła Ustjanicz (sprawozdawca) w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 29 czerwca 2010 r., III CZP 46/10

Postanowienie z dnia 29 czerwca 2010 r., III CZP 46/10 Postanowienie z dnia 29 czerwca 2010 r., III CZP 46/10 Statut spółki wodnej nie może ograniczać uprawnienia członka do wystąpienia ze spółki również wtedy, gdy jego członkostwo powstało ex lege na podstawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) SSA Anna Kozłowska

POSTANOWIENIE. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) SSA Anna Kozłowska Sygn. akt V CSK 126/10 i V CZ 36/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 3 listopada 2010 r. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) SSA Anna Kozłowska w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski Sygn. akt I CSK 197/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 stycznia 2014 r. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Iwona Koper (sprawozdawca) SSN Dariusz

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CZ 121/12. Dnia 6 grudnia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CZ 121/12. Dnia 6 grudnia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt IV CZ 121/12 POSTANOWIENIE Dnia 6 grudnia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Anna Owczarek w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V CK 299/04 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 16 grudnia 2004 r. SSN Zbigniew Strus (przewodniczący) SSN Maria Grzelka (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CNP 32/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 marca 2014 r. SSN Tadeusz Wiśniewski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Iwona Koper

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Marta Romańska (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski SSN Agnieszka Piotrowska (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Marta Romańska (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski SSN Agnieszka Piotrowska (sprawozdawca) Sygn. akt III CSK 171/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 28 lutego 2013 r. SSN Marta Romańska (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski SSN Agnieszka Piotrowska (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca) Sygn. akt V CSK 220/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 26 marca 2014 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Regina Owczarek-Jędrasik (spr.)

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Regina Owczarek-Jędrasik (spr.) Sygn. akt VI ACa 942/12 W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 stycznia 2013 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący - Sędzia SA Sędzia SA Sędzia SA Protokolant:

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Tadeusz Żyznowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Tadeusz Żyznowski Sygn. akt I CK 460/04 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 stycznia 2005 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 39/12. Dnia 17 maja 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 39/12. Dnia 17 maja 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I CZ 39/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 17 maja 2012 r. SSN Antoni Górski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Krzysztof Pietrzykowski SSN Hubert Wrzeszcz w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CSK 434/14. Dnia 15 kwietnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CSK 434/14. Dnia 15 kwietnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt IV CSK 434/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 kwietnia 2015 r. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska SSN Krzysztof Strzelczyk w sprawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski SSA Jacek Grela (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski SSA Jacek Grela (sprawozdawca) Sygn. akt IV CSK 411/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 marca 2015 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski SSA Jacek Grela (sprawozdawca) w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Jan Górowski (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Jan Górowski (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz Sygn. akt V CZ 53/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 7 listopada 2013 r. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Jan Górowski (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 409/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 7 marca 2013 r. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Marian

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) SSN Marta Romańska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) SSN Marta Romańska Sygn. akt I CSK 274/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 2 kwietnia 2015 r. SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) SSN Marta

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE U Z A S A D N I E N I E

ZAGADNIENIE PRAWNE U Z A S A D N I E N I E 1 Sygn. akt III CZP 31/12 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie z powództwa Firmy B. A. M. S. spółki jawnej z siedzibą w G. przeciwko Skarbowi Państwa - Wojewodzie Wielkopolskiemu o zapłatę na skutek apelacji powódki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... Druk Nr 28/25 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Anny Baranek na działalność Prezydenta Miasta Słupska w przedmiocie przewlekłego załatwienia sprawy o usunięcie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CSK 348/14. Dnia 9 kwietnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CSK 348/14. Dnia 9 kwietnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt II CSK 348/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 kwietnia 2015 r. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Agnieszka Piotrowska (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski w sprawie z

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I PZ 30/11. Dnia 6 grudnia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I PZ 30/11. Dnia 6 grudnia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I PZ 30/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 6 grudnia 2011 r. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Bogusław Cudowski SSN Małgorzata Gersdorf w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CSK 207/12. Dnia 20 grudnia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CSK 207/12. Dnia 20 grudnia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt IV CSK 207/12 POSTANOWIENIE Dnia 20 grudnia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Jan Górowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Anna Owczarek w sprawie z wniosku A.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSA Andrzej Struzik (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSA Andrzej Struzik (sprawozdawca) Sygn. akt V CK 537/04 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 29 kwietnia 2005 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSA Andrzej Struzik

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 2 czerwca 2010 r. II PZ 15/10

Postanowienie z dnia 2 czerwca 2010 r. II PZ 15/10 Postanowienie z dnia 2 czerwca 2010 r. II PZ 15/10 1. Następczy brak organu powołanego do reprezentowania osoby prawnej nie powoduje utraty przez tę osobę zdolności sądowej. 2. Pełnomocnictwo procesowe

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. o wykreślenie dożywotniej służebności osobistej z działu III, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej

POSTANOWIENIE. o wykreślenie dożywotniej służebności osobistej z działu III, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej Sygn. akt I CSK 141/06 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 lipca 2006 r. SSN Tadeusz Wiśniewski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Maria Grzelka SSN Krzysztof Pietrzykowski w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 14/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 października 2013 r. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Józef Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) SSA Agnieszka Piotrowska

POSTANOWIENIE. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) SSA Agnieszka Piotrowska Sygn. akt IV CSK 103/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 17 listopada 2011 r. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) SSA Agnieszka Piotrowska w sprawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Gerard Bieniek (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Marek Sychowicz

POSTANOWIENIE. SSN Gerard Bieniek (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Marek Sychowicz Sygn. akt I CK 579/04 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 12 stycznia 2005 r. SSN Gerard Bieniek (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Marek Sychowicz w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CSK 561/13. Dnia 4 czerwca 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CSK 561/13. Dnia 4 czerwca 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt II CSK 561/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 4 czerwca 2014 r. SSN Antoni Górski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska SSN Maria Szulc w sprawie z powództwa Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 126/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 stycznia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Anna

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 402/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 stycznia 2008 r. SSN Stanisław Dąbrowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Antoni Górski SSN Marian

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf Sygn. akt II PK 326/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 lipca 2013 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 282/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 26 marca 2009 r. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Zbigniew Kwaśniewski SSN Kazimierz Zawada (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. w sprawie z powództwa L. Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. przeciwko Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa z siedzibą w W.

POSTANOWIENIE. w sprawie z powództwa L. Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. przeciwko Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa z siedzibą w W. Sygn. akt I CSK 550/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 14 czerwca 2012 r. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSA Andrzej Niedużak w sprawie z

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) SSN Katarzyna Tyczka-Rote Sygn. akt IV CSK 516/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 marca 2008 r. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) SSN Katarzyna

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CZ 111/14. Dnia 4 marca 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CZ 111/14. Dnia 4 marca 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt IV CZ 111/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 4 marca 2015 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSA Jacek Grela w sprawie z powództwa Fundacji

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) Sygn. akt I CSK 763/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 października 2013 r. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Józef Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Agnieszka Piotrowska (sprawozdawca) SSN Maria Szulc

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Agnieszka Piotrowska (sprawozdawca) SSN Maria Szulc Sygn. akt IV CZ 120/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 lutego 2014 r. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Agnieszka Piotrowska (sprawozdawca) SSN Maria Szulc w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CSK 116/12. Dnia 14 listopada 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CSK 116/12. Dnia 14 listopada 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt II CSK 116/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 14 listopada 2012 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSA Władysław Pawlak w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 16/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 22 czerwca 2010 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Hubert Wrzeszcz (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 27/14. Dnia 28 maja 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 27/14. Dnia 28 maja 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt I CZ 27/14 POSTANOWIENIE Dnia 28 maja 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Tadeusz Wiśniewski (przewodniczący) SSN Jan Górowski (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz w sprawie z powództwa M.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 86/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 29 listopada 2012 r. SSN Kazimierz Zawada (przewodniczący) SSN Bogumiła Ustjanicz SSN Dariusz Zawistowski

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSA Monika Koba Protokolant Maryla Czajkowska

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSA Monika Koba Protokolant Maryla Czajkowska Sygn. akt II CSK 298/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 7 marca 2013 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSA Monika Koba Protokolant Maryla Czajkowska

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 43/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 6 grudnia 2012 r. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska

POSTANOWIENIE. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska Sygn. akt IV CSK 158/12 POSTANOWIENIE Dnia 13 grudnia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie: SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 162/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 17 września 2010 r. SSN Barbara Myszka (przewodniczący) SSN Wojciech Katner SSN Grzegorz Misiurek (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 92/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 17 lipca 2009 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Gerard Bieniek SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 600/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 3 kwietnia 2009 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jan Górowski SSN Marian

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III SK 1/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 29 czerwca 2011 r. SSN Jerzy Kwaśniewski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Korzeniowski SSN Roman

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Justyna Kosińska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Justyna Kosińska Sygn. akt I CSK 8/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 lutego 2015 r. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Mirosław Bączyk SSN Katarzyna

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 635/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 lipca 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Grzegorz Misiurek (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Wojciech Katner SSN Iwona Koper

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Wojciech Katner (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) Sygn. akt V CSK 556/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 27 listopada 2013 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Wojciech Katner (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska Sygn. akt I CSK 355/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 maja 2014 r. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Barbara Myszka (przewodniczący) SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca) SSN Marek Sychowicz

POSTANOWIENIE. SSN Barbara Myszka (przewodniczący) SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca) SSN Marek Sychowicz Sygn. akt III CZ 65/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 12 stycznia 2010 r. SSN Barbara Myszka (przewodniczący) SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca) SSN Marek Sychowicz w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca) Sygn. akt IV CZ 38/07 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 28 czerwca 2007 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CSK 377/13. Dnia 4 kwietnia 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CSK 377/13. Dnia 4 kwietnia 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt II CSK 377/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 4 kwietnia 2014 r. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Maria Szulc (sprawozdawca) SSN Kazimierz Zawada w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 21 maja 2002 r. III RN 77/01

Wyrok z dnia 21 maja 2002 r. III RN 77/01 Wyrok z dnia 21 maja 2002 r. III RN 77/01 Organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania pozwolenia budowlanego, stwierdzający, że decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest zgodna

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Marta Romańska SSN Karol Weitz (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Marta Romańska SSN Karol Weitz (sprawozdawca) Sygn. akt I CSK 1047/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 stycznia 2016 r. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Marta Romańska SSN Karol Weitz (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V CNP 27/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 15 maja 2007 r. SSN Gerard Bieniek (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSN Grzegorz

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V CSK 212/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 12 października 2007 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Marek Sychowicz (sprawozdawca) SSN Katarzyna

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Katarzyna Jóskowiak

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Katarzyna Jóskowiak Sygn. akt IV CSK 687/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 6 lipca 2016 r. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Anna Owczarek SSN Władysław

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji od wyroku Sądu Rejonowego [ ] w W.

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji od wyroku Sądu Rejonowego [ ] w W. Sygn. akt III CZP 17/14 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie o zapłatę na skutek apelacji od wyroku Sądu Rejonowego [ ] w W. z dnia 28 maja 2013 r. Czy osoba będąca członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III CZP 1/11. Dnia 30 marca 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III CZP 1/11. Dnia 30 marca 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt III CZP 1/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 30 marca 2011 r. SSN Jan Górowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Iwona Koper SSN Dariusz Zawistowski w sprawie z powództwa Ryszarda

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 109/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 6 listopada 2009 r. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Irena Gromska-Szuster

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 597/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 11 lipca 2012 r. SSN Krzysztof Strzelczyk (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSN Zbigniew Kwaśniewski

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska

POSTANOWIENIE. SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska Sygn. akt III CZ 76/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 4 stycznia 2012 r. SSN Marian Kocon (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Anna Kozłowska w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) Sygn. akt II CSK 73/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 października 2013 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) ze skargi

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 295/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 lutego 2014 r. SSN Roman Kuczyński (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Romualda Spyt SSN Jolanta Strusińska-Żukowska

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I CSK 479/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 13 kwietnia 2007 r. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Irena Gromska-Szuster SSA

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 668/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 13 czerwca 2013 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Marian Kocon SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 38/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 30 marca 2006 r. SSN Marek Sychowicz (przewodniczący) SSN Barbara Myszka SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Małgorzata Gersdorf SSA Agata Pyjas - Luty (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Małgorzata Gersdorf SSA Agata Pyjas - Luty (sprawozdawca) Sygn. akt II PZ 39/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 marca 2014 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Małgorzata Gersdorf SSA Agata Pyjas - Luty (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Wojciech Katner (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk

POSTANOWIENIE. SSN Wojciech Katner (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk Sygn. akt II CSK 645/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 czerwca 2013 r. SSN Wojciech Katner (przewodniczący) SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 278/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 7 kwietnia 2011 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSN Irena

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Maria Grzelka SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Maria Grzelka SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) Sygn. akt IV CSK 181/05 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 9 czerwca 2006 r. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Maria Grzelka SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) w sprawie z

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Marta Romańska (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz

POSTANOWIENIE. SSN Marta Romańska (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz Sygn. akt I CZ 91/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 28 listopada 2014 r. SSN Marta Romańska (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Bogumiła Ustjanicz w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CSK 40/07. Dnia 25 kwietnia 2007 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CSK 40/07. Dnia 25 kwietnia 2007 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt IV CSK 40/07 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 25 kwietnia 2007 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Agnieszka Piotrowska SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Agnieszka Piotrowska SSN Krzysztof Strzelczyk (sprawozdawca) Sygn. akt III CSK 465/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 października 2015 r. SSN Antoni Górski (przewodniczący) SSN Agnieszka Piotrowska SSN Krzysztof Strzelczyk

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski Sygn. akt V CSK 63/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 30 września 2009 r. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski w sprawie z

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSA Dariusz Dończyk

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSA Dariusz Dończyk Sygn. akt II CSK 231/08 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 10 października 2008 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSA Dariusz Dończyk w sprawie

Bardziej szczegółowo