W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Przewodniczący: SSO Barbara Kubasik Protokolant: staż. Marta Matysik

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Przewodniczący: SSO Barbara Kubasik Protokolant: staż. Marta Matysik"

Transkrypt

1 Sygn. akt II C 464/13 W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Okręgowy w Łodzi II Wydział Cywilny W składzie następującym: Przewodniczący: SSO Barbara Kubasik Protokolant: staż. Marta Matysik Dnia 11 marca 2014 r. po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2014 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa Anny Ginalskiej, Jacka Ginalskiego, Wojciecha Jeneralczyka, Jerzego Münnich, Rafała Kulbat, Artura Wróblewskiego przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej "Śródmieście" w Łodzi o stwierdzenie nieważności uchwał organu spółdzielni ewentualnie uchylenie uchwały 1. uchyla uchwałę Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście w Łodzi z dnia 5 lutego 2013 roku numer 26/XXIII/2013 o wykluczeniu powódki Anny Ginalskiej z grona członków pozwanej Spółdzielni, 2. uchyla uchwałę Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście w Łodzi z dnia 5 lutego 2013 roku numer 27/XXIII/2013 o wykluczeniu powoda Jacka Ginalskiego z grona członków pozwanej Spółdzielni, 3. uchyla uchwałę Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście w Łodzi z dnia 5 lutego 2013 roku numer 29/XXIII/2013 o wykluczeniu powoda Wojciecha Jeneralczyka z grona członków pozwanej Spółdzielni,

2 4. uchyla uchwałę Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście w Łodzi z dnia 5 lutego 2013 roku numer 31/XXIII/2013 o wykluczeniu powoda Jerzego Münnich z grona członków pozwanej Spółdzielni, 5. uchyla uchwałę Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście w Łodzi z dnia 5 lutego 2013 roku numer 30/XXIII/2013 o wykluczeniu powoda Rafała Kulbata z grona członków pozwanej Spółdzielni, 6. uchyla uchwałę Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście w Łodzi z dnia 5 lutego 2013 roku numer 28/XXIII/2013 o wykluczeniu powoda Artura Wróblewskiego z grona członków pozwanej Spółdzielni, 7. zasądza od pozwanej Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście" w Łodzi na rzecz powodów Anny Ginalskiej, Jacka Ginalskiego, Wojciecha Jeneralczyka, Jerzego Münnich, Rafała Kulbat, Artura Wróblewskiego w częściach równych kwotę zł (tysiąc czterysta osiemdziesiąt dwa złote) tytułem zwrotu kosztów procesu.

3 Sygn. akt IIC 464/13 UZASADNIENIE Powodowie: Anna Ginalska, Jacek Ginalski, Wojciech Jeneralczyk, Jerzy Münnich, Rafał Kulbat, Artur Wróblewski w pozwie z dnia 10 kwietnia 2014r. (data wpływu) skierowanym przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście w Łodzi wnieśli o stwierdzenie nieważności uchwał Rady Nadzorczej pozwanej Spółdzielni : -z dnia 5 lutego 2013r. nr 26/XXIII /2013 o wykluczeniu Anny Ginalskiej z pozwanej Spółdzielni, - z dnia 5 lutego 2013r. nr 27/XXIII /2013 o wykluczeniu Jacka Ginalskiego z pozwanej Spółdzielni, -z dnia 5 lutego 2013r. nr 28/XXIII /2013 o wykluczeniu Artura Wróblewskiego z pozwanej Spółdzielni, -z dnia 5 lutego 2013r. nr 29/XXIII /2013 o wykluczeniu Wojciecha Jeneralczyka z pozwanej Spółdzielni, -z dnia 5 lutego 2013r. nr 30/XXIII /2013 o wykluczeniu Rafała Kulbata z pozwanej Spółdzielni, z dnia 5 lutego 2013r. nr 31/XXIII /2013 o wykluczeniu Jerzego Münnich, z pozwanej Spółdzielni, ewentualnie o uchylenie powyższych uchwał oraz zasądzenie od pozwanej na rzecz powodów zwrotu kosztów procesu według norm przepisanych (pozew k. 2-4 akt). Uzasadniając żądanie pozwu, w pierwszej kolejności powodowie podnieśli, że podane przyczyny wykluczenia nie są należycie uzasadnione, a właściwie nieuzasadnione ze względu na ogólnikowość stwierdzeń i brak jakiejkolwiek argumentacji. Jedyny konkret, to przytoczone wyzwiska, którym powodowie zaprzeczają. Powodowie domagali się stwierdzenia nieważności kwestionowanych uchwał (żądanie główne). Nieważności uchwał upatrywali w tym, że zmierzają one do ominięcia prawa. W świetle art pr. spółdz. uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna. Jest to przepis szczególny wobec art. 58 k.c. W zasadzie wyklucza to stosowanie tego przepisu w sprawie o ustalenie nieważności uchwały organu spółdzielni. W sytuacji jednak, gdy powód domaga się ustalenia nieważności uchwały z tego powodu, że zmierza ona do ominięcia prawa, to art k.c. ma zastosowanie (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 czerwca 2011 r., II CSK 620/10, LexPolonica nr ). Z okoliczności sprawy wynika, że uchwały Rady Nadzorczej o wykluczeniu ze Spółdzielni zostały podjęte w celu zmuszenia powodów do zaprzestania dochodzenia przed sądem swoich praw o ochronę parku przed * 1

4 zniszczeniem. Prawo do dochodzenia praw podmiotowych na drodze sądowej wynika z art. 77 ust.2 Konstytucji RP i zgodnie z jego dyspozycją - nie może być ograniczane (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 kwietnia 2008 r., SK 77/2006, LexPolonica nr IS74564, OTK ZU 2008/3A poz. 39). Zgodnie z art. 8 ust. 2 Konstytucji jej przepisy stosuje się bezpośrednio. Zaskarżone uchwały mają na celu przymuszenie niepokornych członków Spółdzielni do zaniechania dochodzenia swoich praw podmiotowych. Jest to działanie sprzeczne z porządkiem prawnym. Uchwała organu spółdzielni mająca taki cel jest bezwzględnie nieważna. Uchwał nie sanuje powołanie się przez Radę Nadzorczą na postawienie pachołków na parkingu i rzekome wyzwiska wobec pracowników Spółdzielni. Jest to tylko stworzenie pozoru, że celem uchwał jest co innego, niż wywołanie presji (represji) wobec członków dochodzących na drodze sądowej ochrony swoich praw podmiotowych. Żądanie ewentualne powodów zmierza do uchylenia zaskarżonych uchwał. Zgodnie z art pr. spółdz. wykluczenie członka ze spółdzielni może nastąpić w wypadku, gdy z jego winy umyślnej lub z powodu rażącego niedbalstwa dalsze pozostawanie w spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami statutu spółdzielni lub dobrymi obyczajami. Nie można uznać dochodzenia roszczeń na drodze sądowej za działanie bezprawne. Nie może ono zatem być ex definitione zawinione. W przypadku zaś postawienia pachołków, to nie można się zgodzić, że fakt ten sprawia, że dalsze pozostawanie powodów w Spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami statutu lub dobrymi obyczajami. Jeśli Spółdzielnia twierdzi, że pachołki zostały postawione bezprawnie, to służy jej droga administracyjna lub sądowa. Wykluczenie ze Spółdzielni jest zbyt daleko idącą konsekwencją takiego zachowania. W kwestii zarzucanych zniewag, to poszkodowanym służy droga sądowa, a Spółdzielnia nie jest czynnie legitymowana. Wykluczenie ze spółdzielni jest i ponownie obejściem ustawy, tym razem w zakresie unormowania legitymacji procesowej (pozew k. 2-4 akt). Pozwana Spółdzielnia Mieszkaniowa Śródmieście w Łodzi w odpowiedzi na pozew wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenie od powodów na rzecz pozwanej kosztów procesu (odpowiedź na pozew k akt). Pozwana w odpowiedzi na pozew podniosła, że w pozwie powodowie wnoszą o stwierdzenie nieważności zaskarżonych uchwał, a cyt.: nieważność uchwał upatrują w tym, że zmierzają one do ominięcia prawa. Ponadto powodowie zgłaszają żądanie ewentualne, zmierzające do ewentualnego uchylenia zaskarżonych uchwał, podnosząc, iż zaskarżone uchwały o wykluczeniu ze Spółdzielni cyt.: zostały podjęte w celu zmuszenia powodów do zaprzestania dochodzenia przed Sądem swoich praw o ochronę parku przed zniszczeniem. Pozwana Spółdzielnia kategorycznie zaprzeczyła w/w twierdzeniom powodów i oświadczyła, że: 1.uchwały nie zmierzają do ominięcia prawa, 2.. zarówno treść zaskarżonych uchwał, jak i formalny proces ich podejmowania w niczym nie narusza przepisów ustawy lub postanowień * 2

5 statutu oraz, że zaskarżone uchwały nie są sprzeczne z dobrymi obyczajami i nie mają na celu pokrzywdzenia któregokolwiek z powodów, 3.. wykluczenie powodów zostało dokonane zaskarżonymi uchwałami na podstawie 36 ust. 1 pkt 21 i 16 ust. 2 pkt 1 i 2 Statutu Spółdzielni, z tego powodu, że z winy powodów dalsze ich pozostawanie w Spółdzielni nie dało się pogodzić z postanowieniami statutu i dobrymi obyczajami, gdyż powodowie będąc członkami Spółdzielni, świadomie szkodzili Spółdzielni i działali wbrew jej interesom oraz poważnie naruszali zasady współżycia społecznego. Szczegółowe wskazanie przyczyn wykluczenia znajduje się w uzasadnieniu zaskarżonych uchwał, np., że powódka Anna Ginalska zwracała się do wykonującego swoje obowiązki służbowe pracownika Spółdzielni, pani Katarzyny Łoś - Staniaszek, cyt; Ty suko, żebyś zdechła, a powód Wojciech Jeneralczyk zwracał się cyt.: Ty gruba suko. W ocenie pozwanej, powództwo jest bezzasadne i powinno zostać oddalone(odpowiedź na pozew k akt). W piśmie procesowym z dnia 31 stycznia 2014r. powodowie podnieśli, że brak było przesłanek do odstąpienia od umowy przez Real Development Group. Z akt X GC 330/11 wynika, że Spółdzielnia niezwłocznie złożyła nowy wniosek o zezwolenie na wycinkę. W kwestii wycinki nastąpiła zatem przeszkoda w wykonaniu zobowiązania, za którą Spółdzielnia nie ponosiła odpowiedzialności. Biorąc pod uwagę podstawę stwierdzenia nieważności pozwolenia na wycinkę wskazaną przez Sąd Administracyjny, należy uznać, że była to przeszkoda przemijająca. Dopiero w późniejszym czasie, ze względu na przedłużające się procedury można było przyjąć, że zaistniała przeszkoda trwała. Wystąpienie zaś trwałych stosunków uniemożliwiających wykonanie umowy, może być uznane za następczą niemożność świadczenia w rozumieniu art k.c. - wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 września 2009 r., V CSK 58/09, LexPolonica nr Niemożność ta była zaś skutkiem okoliczności, za którą Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności. W sprawie mieliśmy bowiem do czynienia ze szczególną postacią siły wyższej. Siła wyższa to również działania władzy publicznej (vis imperii; według terminologii francuskiej fait du prince), które przez swój charakter wykluczają możliwość przeciwstawienia się im przez jednostkę (por. orz. SN z r., C 11959/33, RPE 1935, s. 449). Klasycznymi przykładami są orzeczenia sądowe o zabezpieczaniu powództwa, decyzje administracyjne podjęte np. ze względów sanitarnych czy ochrony środowiska - uchwała Sądu Najwyższego z dnia 3 grudnia 2007 r., III CZP 100/07, OSNC 2008 nr 12, poz. 139, wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 lutego 2013 r., VI ACa 1057/12, Legalis, Numer Wedle powszechnie przyjętego poglądu, siła wyższa jest okolicznością wyłączającą odpowiedzialność zarówno deliktową, jak i kontraktową. W ocenie powodów, w opisanej sytuacji można bronić poglądu, że nastąpiła następcza niemożliwość świadczeń w ogóle (za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności) i wtedy zobowiązanie wygasa (art. 475 k.c.) albo, że tylko świadczenie Spółdzielni stało się niemożliwe i wtedy miałby zastosowanie art k.c. W obu wypadkach Real Development nie miał prawa żądać od Spółdzielni spełnienia świadczenia, Spółdzielnia zaś powinna zwrócić zaliczkę na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu, jeżeli jej nie zużyła * 3

6 (art. 409 k.c.). Real Development nie miał także prawa odstąpić od umowy także na zasadach ogólnych. Jest ono możliwe tylko wskutek okoliczności, za które druga strona ponosi odpowiedzialność - uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 lipca 2012 r., III CZP 39/12, OSNC 2013/2 poz. 17. Spółdzielnia nie miała też obowiązku płacenia kary umownej. Roszczenie o zapłatę kary umownej nie powstaje bowiem, gdy dłużnik nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Sąd Najwyższy wypowiadał tę tezę między innymi w wyrokach z dnia 13 czerwca 2003 r. III CKN 50/01 (LexPolonica nr ), z dnia 31 marca 2004 r. III CK 446/02 (LexPolonica nr ), z dnia 8 lipca 2004 r. IV CK 583/03 (LexPolonica nr ), z dnia 7 lipca 2005 r. V CSK 234/07, z dnia 7 grudnia 2007 r. III CSK 234/07 (LexPolonica nr ), z dnia 11 stycznia 2008 r. V CSK 362/07 (OSP 2012/7-8 poz. 76), z dnia 18 stycznia 2008 r. V CSK 385/07 (LexPolonica nr z dnia 6 października 2010 r. II CSK 180/10 (LexPolonica nr ). Powodowie wskazali, że w zawezwaniu do próby ugodowej Real Development powołał się na skuteczne, jego zdaniem, na odstąpienie od umowy ze względu na stwierdzenie przez WSA nieważności pozwolenia na budowę, obowiązek zapłaty kar umownych i zwrotu zaliczki (ostateczne sprecyzowanie zawezwania - k akt GCo 101/12). W ugodzie zaś to stanowisko powtórzono. Spółdzielnia przeniosła własność nieruchomości celem zwolnienia się z obowiązku zwrotu zaliczki i zapłaty kar umownych (k-12,132 akt XIII GCo 101/12). Powodowie podkreślili, że Spółdzielnia wbrew swemu słusznemu, pierwotnemu stanowisku, wyrażonemu przez swojego radcę prawnego, zwarła niekorzystną ugodę, nie podejmując ryzyka procesu. Nie może z oczywistych względów: ryzyka przerzucać na powodów. Fakt, że to ich działania przyczyniły się do zakwestionowania przez WSA pozwolenia na wycinkę drzew, niczego nie zmienia. Ich czynności procesowe ze swej natury były zgodne z prawem i nie mogą pociągać za sobą odpowiedzialności (pismo procesowe k akt). Na rozprawie w dniu 25 lutego 2013r. poprzedzającej wyrokowanie strony podtrzymały dotychczasowe stanowiska w sprawie (stanowiska stron w protokole rozprawy k. 142 akt). Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny: Spółdzielnia Mieszkaniowa Śródmieście jest właścicielem niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 235/241, o powierzchni 0,4311 ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o nr LD1M/ /3 (dowód: odpis z księgi wieczystej o nr LD1M/ /3, odpis z księgi wieczystej o nr LD1M/ /4, odpis z księgi wieczystej o nr LD1M/ /3, odpis z księgi * 4

7 wieczystej o nr LD1M/ /1, wypis z rejestru gruntów dla działek będących własnością Spółdzielni o numerach 46/11, 46/12, 48/42, 48/45, 55/18, 56/6, 56/7, 57/21, 57/22 położonych przy ul. Wigury - dokumenty k w aktach XII GCo 101/12 Sądu Rejonowego dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi - akta dołączone do przedmiotowej sprawy). Pozwana Spółdzielnia w 1995 r. powzięła zamiar wybudowania wielopoziomowego parkingu na miejscu parku znajdującego się przy ul. Piotrkowskiej 235/241 w Łodzi, czyli na nieruchomości należącej do Spółdzielni, przy której mieszkają powodowie. Spółdzielnia przeprowadziła ankietę wśród mieszkańców, którzy w 88,2% opowiedzieli się przeciwko tym planom. Wskutek tego Spółdzielnia odstąpiła od swojego zamiaru (dowód: pismo Spółdzielni z dnia 20 lipca 1995 r. k.20 akt, zeznania powódki Anny Ginalskiej k. 56, czas 00:09:05, k. 84v czas 00: 04: 22). Spółdzielnia w 2011 roku powróciła do koncepcji wybudowania parkingu na miejscu parku, wzbogacając tę koncepcję o wzniesienie także apartamentowca. Nie przeprowadziła tym razem ankiety wśród spółdzielców (dowód: okoliczność bezsporna, zeznania powódki Anny Ginalskiej k. 56, czas 00:09:05, k. 84v czas 00: 04: 22, zeznania powoda Rafała Kulbata k. 58 akt, czas 02:15:51, k. 85v czas 01:17:28, zeznania prezesa pozwanej Spółdzielni k. 86 v czas 02:57:13). Dnia 14 stycznia 2011 r. Real Development Świeboda i Wspólnicy Spółka Komandytowa(obecnie Real Development Group sp. z o.o. sp. k.) oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa Śródmieście zawarli umowę w sprawie udziału i współpracy w zakresie realizacji wspólnej inwestycji budowlanej. Na mocy niniejszej umowy Spółka i Spółdzielnia zamierzały zrealizować wspólnie i we współpracy, przedsięwzięcie w postaci realizacji inwestycji. Według niniejszej umowy na działkach gruntu o nr 15/35 i 15/42, uregulowanych w księdze wieczystej nr LD1M/ /4 stanowiących własność Spółdzielni, Spółka miała wybudować budynek mieszkalny, wielorodzinny wolnostojący, a na części działki nr 15/44, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/ /3, która miała zostać wydzielona z działki nr 15/44, Spółka miała wybudować budynek garażu wielostanowiskowego. Spółdzielnia miała udostępnić i przekazać Spółce nieruchomość na cele realizacji inwestycji, na czas prowadzenia inwestycji. Następnie Spółka miała na podstawie udzielonego przez Spółdzielnię pełnomocnictwa ustanowić prawo odrębnej własności lokali mieszkalnych w nowowybudowanym budynku oraz sprzedać te lokale nabywcom. Spółka miała przystąpić do inwestycji w oparciu o przeniesioną na nią ostateczną decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę budynku oraz ostateczną decyzję zatwierdzającą projekt architektonicznobudowlany i udzielającą pozwolenia na budowę garażu (punkt 3.2 umowy). Spółdzielnia uzyskała dla budynku ostateczną decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę - decyzja nr AAB.I/186/09 z dnia 8 kwietnia 2009 r. wydaną przez Prezydenta Miasta Łodzi, (punkt 1.7 umowy) Uzyskana została także analogiczna decyzja dotycząca garażu - decyzja nr AAB.I/432/09 z dnia 3 sierpnia 2009 r. wydana przez Prezydenta * 5

8 Miasta Lodzi (punkt 1.8 umowy). Zgodnie z postanowieniem punktu 3.9 umowy Spółka miała przenieść na swoją rzecz w/w ostateczne decyzje o pozwoleniu na budowę w terminie 90 dni od łącznego spełnienia przez Spółdzielnię warunków określonych w artykułach 1.4, 1.9., 3.2. i 3.16 umowy stron. Nadto, strony uregulowały przesłanki i terminy umownego prawa odstąpienia każdej ze stron od łączącej ich umowy. Spółce przysługiwało zatem prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w punkcie 7.1 umowy. Z punktu wynikało, iż Spółka mogła od umowy odstąpić - w terminie 90 dni od zaistnienia przyczyny w razie niewykonania przez Spółdzielnię zobowiązań określonych w art. 1.4., 1.8., 1.9., i 3.17 umowy w terminie do dnia 31 grudnia 2011 r. Zobowiązania te obejmowały, m.in. (3.16) - wystąpienie przez Spółdzielnię w określonym terminie o pozwolenie na wycięcie drzew kolidujących z planowanym zagospodarowaniem powyższych działek i niezwłoczne zlecenie wycięcia tych drzew. (dowód: akt notarialny z dnia 12 października 2011 r. (rep. A 9399/2011), odpis z księgi wieczystej o nr LD1M/ /3, odpis z księgi wieczystej o nr LD1M/ /4, odpis z księgi wieczystej o nr LD1M/ /3, odpis z księgi wieczystej o nr LD1M/ /1, wypis z rejestru gruntów dla działek będących własnością Spółdzielni o numerach 46/11, 46/12, 48/42, 48/45, 55/18, 56/6, 56/7, 57/21, 57/22 położonych przy ul. Wigury - dokumenty k w aktach XII GCo 101/12 Sądu Rejonowego dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi - akta dołączone do przedmiotowej sprawy, zeznania prezesa pozwanej Spółdzielni k. 86 v czas 02:57:13). W dniu r. do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ wpłynął wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście" w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza 113 w sprawie wydania zezwolenia na wycięcie drzew ze względu na zagrożenie dla otoczenia oraz wycięcie i przesadzenie drzew i krzewu, kolidujących z budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz garażu wielostanowiskowego wraz z infrastrukturą techniczną w postaci zewnętrznej kanalizacji ogólnospławnej, zewnętrznych sieci elektrycznych, instalacji telefonicznej, dróg wewnętrznych oraz zjazdem, przewidzianych do realizacji w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 235/241 (działki ewidencyjne nr 15/30, 15/44, 15/ /35 w obrębie S- 9). Do wniosku dołączono inwentaryzację zieleni waz z opinią dendrologiczną sporządzoną w styczniu 2011 r., opinię Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ znak: OŚR /253/08 z dnia 21, r. oraz znak: OŚR.ł.7636/45-1/06 z dnia 18,07,2006 r. projekt zagospodarowania terenu, w którym wskazano miejsca do dokonania przesadzeń oraz decyzje zatwierdzające projekt budowlany i udzielające pozwolenia na budowę Nr AAB.l/186/09 z dnia r. oraz Nr AAB.1/432/09 z dnia r. Własność nieruchomości potwierdzona została w bazie danych ewidencji gruntów i budynków, o której mowa w art. 2 pkt 8 i art. 20 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 240. poz ze zmianami). (dowód: decyzja Prezydent Miasta Łodzi z dnia 20 kwietnia 2012r. (ZZ/ 525/12 wraz z uzasadnieniem dołączona do akt w osobnej kopercie). * 6

9 W dniu r. do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ wpłynęło pismo Stowarzyszenia Ekologiczno- Kulturalnego Klub Gaja" w Wilkowicach, zwanego dalej Stowarzyszeniem, dotyczące dopuszczenia do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew znajdujących się na terenie posesji przy ulicy Piotrkowskiej 235/241 w Łodzi. Po zapoznaniu się ze złożoną dokumentacją, mając na uwadze statut Stowarzyszenia Ekologiczno- Kulturalnego Klub Gaja, postanowieniem z dnia 14.03,2011 r. znak: OŚR , Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa UML dopuścił Stowarzyszenie do udziału w toczącym się postępowaniu administracyjnym na prawach strony. Wraz z pismem o uznanie za stronę, Stowarzyszenie wniosło o sporządzenie przed wydaniem decyzji- opinii dendrologicznej w zakresie konieczności usunięcia drzew. Stowarzyszenie zwróciło także uwagę na to, czy istnieją inne możliwości, które pozwolą zachować drzewostan na tym terenie. (dowód: decyzja Prezydent Miasta Łodzi z dnia 20 kwietnia 2012r. (ZZ/525/12 wraz z uzasadnieniem dołączona do akt w osobnej kopercie). W dniu r. został przygotowany projekt decyzji zezwalającej na usunięcie i przesadzenie drzew znajdujących się na terenie posesji przy ulicy Piotrkowskiej 235/241 w Łodzi, uwzględniający wniosek Spółdzielni z dnia 8 lutego 2011 r. Projekt przesłany został do wiadomości stron postępowania (pisma znak: OŚR ) waz z informacją o możliwości zapoznania się z całością zebranego materiału dowodowego oraz pouczeniem o prawie do uniesienia dodatkowych uwag, w terminie do dnia r. (dowód: decyzja Prezydent Miasta Łodzi z dnia 20 kwietnia 2012r. (ZZ/525/12 wraz z uzasadnieniem dołączona do akt w osobnej kopercie). Pismem z dnia r. Spółdzielnia wniosła o wyrażenie zgody na częściowe zastąpienie opłaty za usuwane drzewa wymienione w pkt 1 projektu decyzji z dnia r., nowymi nasadzeniami drzew, w ilościach i gatunkach określonych w projekcie zagospodarowania terenu opracowanym przez Biuro Projektowe Panorama" w Łodzi. Ponadto, do przedmiotowego pisma Spółdzielnia dołączyła opinię ornitologiczną sporządzoną przez Pana Michała Stopczyńskiego - działającego pod firmą Ekologie W piśmie z dnia r. Stowarzyszenie wniosło następujące uwagi i wnioski do projektu: W projekcie decyzji z dnia r., znak: OŚR brak jest dokumentacji potwierdzającej tytuł prawny do władania nieruchomością (art, 83 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2044 r. o ochronie przyrody), brak wskazania krzewów i powierzchni na jakiej występują w przypadku konieczności ich usunięcia (art. 83 ust. 4 pki 7 w/w ustawy), jak również brak określenia terminu zamierzonego usunięcia drzew (art. 83 ust. 4 pkt. 6 w/w ustawy). Ponadto, Stowarzyszenie stwierdziło, że inwentaryzacja zieleni rosnącej na terenie nieruchomości przy ulicy Piotrkowskiej 235/241 w Łodzi przeprowadzona została w okresie zimowym i może być obarczona błędem w zakresie właściwego określenia stanu zdrowotnego. Zdaniem Klubu Gaja, zachodziła konieczność * 7

10 przeprowadzenia inwentaryzacji drzew przez uprawnionego rzeczoznawcę w zakresie budowy i konserwacji terenów zieleni SITO w okresie wegetacyjnym, w celu dokładnego określenia stanu zdrowotnego drzew wnioskowanych do wycięcia jak i przesadzenia. Stowarzyszenie wniosło o przeprowadzenie ekspertyzy ornitologicznej pod kątem występowania na drzewach i krzewach w obszarze planowanej inwestycji gniazd ptaków. Zdaniem Stowarzyszenia, przeprowadzone w dniu r. oględziny terenu obarczone są poważnym błędem co do oceny występowania gniazd ptaków (dowód: decyzja Prezydent Miasta Łodzi z dnia 20 kwietnia 2012r. (ZZ/525/12 wraz z uzasadnieniem dołączona do akt w osobnej kopercie). Odnosząc się kolejno do uwag przedstawionych w piśmie Stowarzyszenia z dnia r. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ wyjaśnił, że: Własność nieruchomości potwierdzona została w bazie danych ewidencji gruntów i budynków, o której mowa w art. 2 pkt 8 oraz w art. 20 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i ł kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz ze zmianami). Fakt ten potwierdzają również dołączone do wniosku decyzje zatwierdzające projekt budowlany i udzielające pozwolenia na budowę właścicielowi nieruchomości, tj. Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście. Wnioskodawca w złożonej dokumentacji wnioskował o wyrażenie zgody na przesadzenie jednej sztuki krzewu tawuły o powierzchni 1 m 2. Zgoda na przesadzenie tawuły udzielona została w pkt 6 sentencji decyzji z dnia i. nr ZZ/162/11. Sporządzając decyzję z dnia r. nr ZZ/ 162/11, organ I instancji uwzględnił uwagi Stowarzyszenia i określił w punktach i 9 sentencji decyzji termin usunięcia drzew - do dnia r. Organ I instancji podtrzymał swoje stanowisko dotyczące poprawności sporządzenia załączonej do wniosku inwentaryzacji zieleni. Stwierdzone i odnotowane podczas oględzin terenowych w protokole z dnia r. różnice w pomiarach obwodów drzew zostały skorygowane i uwzględnione w decyzji z dnia r. nr ZZ/162/11. Zakwalifikowane do usunięcia drzewa, poza jednym, rosną w obrysach zaprojektowanych i utwierdzonych w pozwoleniach na budowę obiektów budowlanych. Nie można zatem w postępowaniu związanym z wydaniem zezwolenia na usunięcie drzew kolidujących z zabudową pokonywać zmiany lokalizacji budowli, wobec których wydane zostało pozwolenie na budowę w zakresie określonym w przepisach prawa budowlanego. W przypadku kolizji z obiektami budowlanymi, na które wydane zostały ostateczne pozwolenia na budowę, stan zdrowotny drzew nie ma znaczenia. Mając powyższe na uwadze, sporządzenie kolejnej inwentaryzacji (w okresie letnim) zdaniem organu było bezzasadne. Odnosząc się do uwag zawartych w pkt 5 pisma Stowarzyszenia wyjaśniono, że w toku postępowania Spółdzielnia dołączyła do wstąpienia z dnia 31 marca 2011 r., znak: Pl/52/11 opinię ornitologiczną, z której wynika, że wycinka drzew nie wpłynie w istotnym stopniu na ornitofaunę i jest możliwa do wykonania w sposób bezpieczny dla ptaków lęgowych występujących na terenie posesji przy ul. Piotrkowskiej 235/241. (dowód: * 8

11 decyzja Prezydent Miasta Łodzi z dnia 20 kwietnia 2012r. (ZZ/525/12 wraz z uzasadnieniem dołączona do akt w osobnej kopercie). W dniu r. w decyzji nr ZZ/162/11 znak: OŚR Prezydent Miasta Łodzi : -zezwolił na usunięcie siedmiu sztuk drzew (w tym formy wieiopniowe), o numerach inwentaryzacyjnych nr: , 43, 45, 46, 51, i 90, kolidujących z projektami zabudowy, określonymi w pozwoleniach na budowę przywołanych na wstępie uzasadnienia do niniejszej decyzji. Zezwolenie na usunięcie powyższych drzew zostało wydane z równoczesnym naliczeniem opłaty z lego tytułu, i odroczeniem jej uiszczenia na okres trzech lat od dnia wydania decyzji (tj. do dnia r.). Warunkiem odroczenia opłaty było zastąpienie usuwanych drzew nowymi nasadzeniami zamiennymi w ilości 110 sztuk; - zezwolił na usunięcie pięciu sztuk drzew (w tym formy wieiopniowe), o numerach inwentaryzacyjnych: 52, 43, 90a, 93, 98, kolidujących z planowaną, nową zabudową na posesji przy ulicy Piotrkowskiej 235/241 w Łodzi. Zezwolenie na usunięcie powyższych drzew zostało udzielone z równoczesnym naliczeniem opłaty z tego tytułu, i obowiązkiem jej uiszczenia w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca wysokość opłaty stała się ostateczna; - zezwolił na przesadzenie pięciu sztuk drzew i jednej sztuki krzewu (w tym formy wieiopniowe), o numerach inwentaryzacyjnych: 36, 41, 44, 55 i M, kolidujących z planowaną, nową zabudową na posesji przy ulicy Piotrkowskiej 235/241 w Łodzi. Zezwolenie na usunięcie ww. drzew i krzewu zostało wydane pod warunkiem wykonania przesądzeń zgodnie z zasadami dobrych praktyk ogrodniczych oraz z naliczeniem opłaty z tego tytułu, i odroczeniem jej uiszczenia na okres trzech lat od dnia wydania decyzji (tj. do dnia r.); -zezwolił na usunięcie czterech sztuk drzew, o numerach inwentaryzacyjnych: 18, 39, 91 i 92, z uwagi na kolizję z istniejącymi obiektami budowlanymi oraz zły stan zdrowotny, bez naliczania opłat z tego tytułu (art. 86 ust. 1 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody); -odmówił wydania zezwolenia na usunięcie jednej sztuki drzewa o numerze inwentaryzacyjnym 16, z uwagi na brak podstawy prawnej do jej udzielenia; -umorzył postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie jednej sztuki drzewa oznaczonego numerem inwentaryzacyjnym 58, z uwagi na brak przedmiotu sprawy (brak drzewa w terenie). (dowód: decyzja Prezydent Miasta Łodzi z dnia 20 kwietnia 2012r. (ZZ/525/12 wraz z uzasadnieniem dołączona do akt w osobnej kopercie). Od powyższej decyzji odwołanie złożyło Stowarzyszenie Ekologiczno Kulturalne Klub Gaja" - podmiot działający na prawach strony postępowania. W odwołaniu Stowarzyszenie zarzuciło, że: -organ administracji nienależycie odniósł się do stanu faktycznego terenu nieruchomości przy ulicy Piotrkowskiej 235/241 w Łodzi i nie potraktował go jako parku - zieleni miejskiej, co było równoznaczne z błędną interpretacją * 9

12 i doprowadziło do opierania się na niewłaściwych dowodach w sprawie; -organ administracji niewłaściwie ocenił stan zdrowotny drzew oraz ornitofaunę występującą na nieruchomości przy ulicy Piotrkowskiej 235/241 w Łodzi; -organ administracji nie poinformował i nie przesłał stronie wszystkich kserokopii dokumentów w powyższej sprawie, jak również wydając decyzję, postępował wbrew przepisom art Kodeksu postępowania administracyjnego, tj. nie zapewnił czynnego udziału Stronie w toczącym się postępowaniu poprzez brak uwzględniania wniosków i uwag, które były kierowane do Wydziału; -organ administracji nie podjął wszelkich kroków niezbędnych do rzetelnego wyjaśnienia, czy osoba podpisująca się pod wnioskiem na wydanie zezwolenia na usunięcie i przesadzenie drzew i krzewów ma umocowania prawne do reprezentowania Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście. (dowód: decyzja Prezydent Miasta Łodzi z dnia 20 kwietnia 2012r. (ZZ/525/12 wraz z uzasadnieniem dołączona do akt w osobnej kopercie). W dniu r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze z/s w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 86 decyzją znak: S.K.O. 2923/2011 utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję organu I instancji z dnia r. nr ZZ/162/ll znak: OŚR , wykazując w uzasadnieniu, że wymienione wyżej żądania strony są nieuzasadnione. SKO w Łodzi uznało, że wycięcie i przesadzenie drzew jest konieczne z uwagi na kolizję z planowaną inwestycją. W ocenie Kolegium, z akt sprawy i uzasadnienia decyzji wynikało, że zamierzonej przez wnioskodawcę inwestycji nie można zrealizować bez wycięcia i przesadzenia części drzew rosnących na nieruchomości. Ubytek przyrodniczy związany z usunięciem drzew zrekompensowany został poprzez ustalenie przez organ I instancji obowiązku wprowadzenia nasadzeń zamiennymi i obowiązku przesadzenia drzew. W ocenie Kolegium, nie było możliwe wydanie decyzji odmawiającej zezwolenia na wycięcie drzew tylko z odwołaniem się do walorów przyrodniczych drzew, o usunięcie których wnoszono. Odnosząc się do zarzutów Stowarzyszenia, wyników oceny stanu faktycznego oraz konkluzji SKO w Łodzi stwierdzić należy, iż: -teren zamierzonej inwestycji nie jest terenem parku gminnego, o którym mowa art. 81 ustawy ochronie przyrody, -przepisy ustawy o ochronie przyrody nie wymagają przeprowadzania oględzin w okresie wegetacyjnym drzew, ani w okresie lęgowym ptaków, -wnioskowane do usunięcia drzewa i krzewy nie podlegają ochronie prawnej, o której mowa w art. 6 ustawy o ochronie przyrody. Na etapie wydawania decyzji z dnia r., nr ZZ/162/11, Stowarzyszenie jako podmiot działający na prawach strony, miało zapewniony czynny udział w postępowaniu. W piśmie z dnia 24 marca 2011 r. projekt decyzji przesłany został Stowarzyszeniu. Stowarzyszenie miało niczym nieograniczone prawo do przeglądania akt w siedzibie organu. Kolegium podkreśliło w swoim uzasadnieniu, że zgodnie z treścią art a k.p.a., wgląd w akta sprawy może nastąpić wyłącznie w siedzibie organu, w * 10

13 obecności pracownika tego organu. (dowód: decyzja Prezydent Miasta Łodzi z dnia 20 kwietnia 2012r. (ZZ/525/12 wraz z uzasadnieniem dołączona do akt w osobnej kopercie). Spółdzielnia zaczęła grodzić teren parku w dniu 17 czerwca 2011 r. Z budową ogrodzenia wiązało się z przestawianie aut mieszkańców bloku, zagradzanie parkingu, utrudnianie w korzystaniu z parkingu. Nikt wcześniej z ramienia Spółdzielni nie poinformował mieszkańców- spółdzielców, że nastąpi wygradzanie placu i utrudnienia w korzystaniu z parkingu. Nie było miejsca zastępczego do parkowania aut. Mieszkańcy pobliskiego bloku, w tym i powodowie nie godzili się na przeparkowanie aut, straszono ich, że samochody zostaną przewiezione na lawetach. Na skutek protestów mieszkańców i przybycia lokalnych mediów na teren inwestycji, Spółdzielnia czasowo wstrzymała prace. Gdy powodowie w czerwcu 2011r. wraz z innymi mieszkańcami rozpoczęli protest, teren inwestycji nie był placem budowy, gdyż nie był jeszcze w pełni ogrodzony i oznaczony tablicą informacyjną (dowód: zeznania powódki Anny Ginalskiej k. 56v, czas od 00:12:32, 00:51:08, k. 84v czas 00:04:22, zeznania powoda Jacka Ginalskiego k. 57v, czas 01:53:32, k. 85 czas 01:10:54, zeznania powoda Rafała Kulbata k. 58 akt, czas 02:12:55, k. 85v czas 01:17:28, zeznania powoda Jerzego Münnich k. 58v, czas 02:27:50, k. 85v czas 01:31:04, zeznania powoda Artura Wróblewskiego k. 58v, czas 02:44:14, 02:45:58, k. 85v czas 01:4827). W dniu 18 czerwca 2011r. Spółdzielnia przystąpiła do wycinania drzew w parku, mimo że teren nie był ogrodzony i oznakowany, co mogło zagrażać bezpieczeństwu mieszkańców. Terenu pilnowało około 20 pracowników firmy ochrony. Mieszkańcy bloków przy ul. Piotrkowskiej 235/241 w Łodzi, w tym powodowie, zaczęli blokować wycinkę drzew (dowód: okoliczności bezsporne, zeznania powódki Anny Ginalskiej k. 56v, czas od 00:18:17, k. 84v czas 00:04:22, zeznania powoda Rafała Kulbata k. 58 akt, czas 02:12:55, zeznania powoda Jerzego Munnich k. 58v, czas 02:27:50, 02:30:34, zeznania świadka Haliny Kamasz k. 73 v akt, czas 00:08:49, 00:09:16, zeznania świadka Leszka Wiewóra k. 79 akt, czas 04:01:37,04:04:17, zeznania świadka Agnieszki Wąs- Nowakowskiej k. 75 czas 00:58:40, 00:59:22, 01:01:07, 01:05:44, zeznania świadka Mariusza Rutkowskiego k. 78v akt, czas 03:31:55 do 03:42:03). Powodowie stawiali bierny opór wobec wprowadzonych przez Spółdzielnię ochroniarzy. Powód Rafał Kulbat nie wchodził na drzewo, tylko stał pod nim, nie przywiązywał się do drzewa. Powód Jerzy Munnich nie przywiązywał się do drzewa, nie wchodził na nie. Mieszkańcy obejmowali pień starego świerku, chroniąc go w ten sposób. Powodowie zdawali sobie sprawę z tego, że Spółdzielnia ma pozwolenie administracyjne na wycinkę 14 drzew i przesadzenie kilku, jednakże nie zgadzali się z tą decyzją. Uznali, że teren zielony o powierzchni około pół hektara ma charakter parku, był przedmiotem troski mieszkańców od kilkudziesięciu lat, powinien być * 11

14 szczególnie chroniony, gdyż w okolicy- w centrum nie ma takich miejsc przeznaczonych do rekreacji i wypoczynku mieszkańców. Powodowie zdawali sobie sprawę, że dopuszczenie do wycinki drzew uczyni bezprzedmiotowym starania na drodze administracyjnej o uchylnie pozwolenia na wycinkę, bowiem nie będzie już czego chronić, uczyni też bezcelowym działania na drodze sporu cywilnego. Powodom chodziło o zachowanie drzew do czasu zakończenia sporu na drodze administracyjnoprawnej i cywilnoprawnej. (dowód: zeznania powódki Anny Ginalskiej k. 56v, czas 00:26:29, zeznania powoda Rafała Kulbata k. 58 akt, czas 02:12:55, zeznania powoda Jerzego Munnich k. 58v, czas 02:27:50, 02:30:34). Powodowie zwrócili się o pomoc do lokalnych mediów, do Stowarzyszenia Ekologiczno Kulturalne Klub Gaja" i interweniowali także u różnych władz w sprawie zaprzestania wycinki drzew. Powołali wraz z innymi mieszkańcami Komitet Ochrony Skweru. Wśród protestujących prym wiedli powodowie. W tym czasie protestowało osób niezadowolonych z prowadzenia tej inwestycji (dowód: zeznania powódki Anny Ginalskiej k. 56v, czas 00:27:02, 00:27:33). W dniu 18 czerwca 2011r. przyjechał na teren inwestycji komendant I Komisariatu Policji- pan Skrzypa. Na spotkaniu z zastępcą prezesa Spółdzielni Tomaszem Bednarkiem i pracownikiem Spółdzielni Leszkiem Wiewióra uzyskał zapewnienie, że wszelkie prace zostaną wstrzymane. W międzyczasie zagrodzono częściowo teren i w związku z tym komendant wynegocjował zrobienie przejścia umożliwiającego swobodny dostęp do bloku od ul. Piotrkowskiej (dowód: zeznania świadka Leszka Wiewióra k. 79v akt, czas 04:05:34, zeznania powódki Anny Ginalskiej k. 56v, czas 00:18:17). W dniu 22 czerwca 2011r. o godz. 4,30 w nocy porozumienie zostało zerwane prze Spółdzielnię. Wprowadziła ona na teren agresywnych ochroniarzy, ścięto między innymi dwa drzewa. Powódka wezwała policję i straż miejską. Gdy oczekiwano na przyjazd policji, pracownicy próbowali pociąć na kawałki ścięte drzewa i usunąć z placu. Wtedy powódka wraz mężczyzną liczącym kilkadziesiąt lat, usiedli na ściętym drzewie, by uniemożliwić pocięcie na kawałki. Protestujący byli otoczeni przez ochroniarzy, zaczęto stawiać dalszą część ogrodzenia. W tym samym dniu protestujący byli też jako delegacja na sesji Rady Miasta Łodzi. Na terenie inwestycji pojawili się radni Krzysztof Joński Tomasz Berger. Pojawił się też prezes Spółdzielni Krzysztof Diduch, który zadeklarował wstrzymanie wycinki do czasu zakończenia rozmów z mieszkańcami i rozpoznania skargi Klubu Gaja przez SKO. Zaprosił też mieszkańców na zebranie przedstawicieli. (dowód: zeznania powódki Anny Ginalskiej k. 56v akt, czas 00:20: 51, zeznania powoda Jacka Ginalskiego k. 57 v czas 01:46:08 ). Pismem z dnia Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja wyniosło skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na decyzję S.K.O. 2912/2011 z dnia r. * 12

15 Rozpatrując skargę Stowarzyszenia, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi postanowieniem z dnia r., oznaczonym sygnaturą akt: U SA/ Łd 729/11, wstrzymał wykonanie zaskarżonej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z dnia r. nr SKO 2923/2011. (dowód: decyzja Prezydent Miasta Łodzi z dnia 20 kwietnia 2012r. (ZZ/ 525/12 wraz z uzasadnieniem dołączona do akt w osobnej kopercie). W dniu 27 czerwca 2011r. w telewizji TOYA odbyła się w godzinach wieczornych audycja telewizyjna z udziałem przedstawicieli protestujących mieszkańców i prezesa pozwanej Spółdzielni, który obiecywał, że prace przy wycince drzew nie będą kontynuowane do czasu rozpoznania skargi Klubu Gaja przez SKO. (dowód: zeznania powódki Anny Ginalskiej k. 56v akt, czas 00:25: 25). W dniu 27 czerwca 2011r. powodowie: Anna Ginalska, Rafał Kulbat i Artur Wróblewski wnieśli do Sądu Okręgowego w Łodzi przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście w Łodzi pozew o zaniechanie wycinki drzew. Sprawa toczyła się pod sygnaturą X GC 330/11. W sprawie Sądu Okręgowego w Łodzi o sygn. akt X GC 330/11 postanowieniem z 5 lipca 2011 r. zabezpieczono roszczenie powodów przeciw obowiązanej spółdzielni o zaniechanie poprzez nakazanie obowiązanej spółdzielni zaniechania wycinki drzew (dowód: postanowienie k akt oraz akta Sądu Okręgowego w Łodzi o sygn. X GC 330/11, k. 35 i 246). W dniu 6 lipca 2011r. pełnomocnik powodów Agnieszka von Heukelom ogłosiła na konferencji prasowej zwołanej w UMŁ jaka jest treść postanowienia o zabezpieczeniu powództwa. Informacje na ten temat pojawiły się w lokalnych dziennikach telewizyjnych, a następnego dnia w prasie np. w Dzienniku Łódzkim. W jednym z artykułów prezes Spółdzielni przyznał, że wie o postanowieniu, jednakże nie dostał jeszcze odpisu tego postanowienia. Powodowie skserowali postanowienie sądu i wywiesili w lokalach użytkowych w bloku przy Piotrkowskiej, wiedząc że gospodarz tam zatrudniony przez Spółdzielnię będzie musiał się z tym zapoznać. (dowód: zeznania powódki Anny Ginalskiej k. 56v akt, czas 00:31: 26, 00:33:10). W dniu 9 lipca 2011 r. około godz. 5 rano pozwana Spółdzielnia ponownie przystąpiła do wycinki drzew- wycięła jedno drzewo i 8 uszkodziła poprzez podcięcie. Prac pilnowało 80 ochroniarzy. Mieszkańcy bloków, w tym powodowie ponownie blokowali wycinkę i interweniowali u władz, powołując się na postanowienie o zabezpieczeniu. I tym razem najaktywniejsi byli powodowie. Powodowie nie atakowali ochroniarzy, wezwali policję i straż miejską. Przyjechał wiceprezydent Miasta Łodzi pan Cieślak i wypowiedział się na temat głupoty łamiącego ten zakaz. Przyjechał też dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, który po dokonaniu oględzin nakazał założenie podciągów pod uszkodzone drzewa. Ustanowiono też całodobowy dyżur straży miejskiej na tej posesji (dowód: zeznania powódki Anny Ginalskiej k. 56v akt, czas 00:33:49). * 13

16 Spółdzielnia otrzymała odpis postanowienia z dnia 5 lipca 2011r. o zabezpieczeniu powództwa poprzez zakaz wycinki drzew (o sygn. akt X GC 330/11) w dniu 11 lipca 2011r. Prezes Spółdzielni uznał, że dokonując wycinki drzew, Spółdzielnia nie działa bezprawnie, gdyż nie otrzymała w dacie tej wycinki odpisu wskazanego postanowienia. (dowód: zeznania prezesa Spółdzielni k. 86v akt czas 02:44:43). W dniu 13 lipca 2011r. doszło do próby grodzenia działki w sposób utrudniający mieszkańcom dostęp do posesji w tym, ewentualną akcję straży pożarnej i częściową blokadę drogi ewakuacyjnej. Powodowie wezwali straż pożarną, która ustaliła, że w przypadku pożaru wóz gaśniczy nie mógłby wykonać manewru, a zatem grodzenie płotem w tym miejscu jest niedozwolone. Mimo tego nadal stawiano płoty, a samochody mieszkańców były wwożone na lawetach posesji (dowód: zeznania powódki Anny Ginalskiej k. 56v akt, czas 00:36:03). W dniu 14 lipca 2011r. mieszkańcy urządzili akcję protestacyjną pod UMŁ w obronie tego parku. (dowód: zeznania powódki Anny Ginalskiej k. 56v akt, czas 00:39:51). W dniu 14 lipca 2011r. wierzyciele Anna Ginalska, Rafał Kulbat, Artur Wróblewski załączając tytuł wykonawczy w postaci powyższego postanowienia z dnia 5 lipca 2011r., zaopatrzonego w klauzulę wykonalności postanowieniem z dnia 12 lipca 2011r., wnieśli o: - nałożenie grzywny z zamianą na areszt członków zarządu dłużnika tj. Krzysztofa Diducha, Tomasza Bednarka, Jolantę Wesołowską, -nałożenie grzywny z zamianą na areszt na komplementariuszy dłużnika ad 2: Tomasza Tadeusza Świebodę i Teresę Marię Wiśniewską; -upoważnienie wierzycieli do usunięcia płotu ogradzającego nieruchomość położoną w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 235/241, o powierzchni 0,4311 ha, dla której to nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/ /3; -przyznanie wierzycielom solidarnie od dłużników solidarnie na koszt usunięcie płotu, jego wywiezienia i składowania kwoty zł; -polecenie komornikowi usunięcie oporu dłużników; -zasądzenie od dłużników na rzecz wierzycieli kosztów postępowania według norm przepisanych. Uzasadniając wniosek wierzyciele podali, że dłużnik ad. 1 - Spółdzielnia Mieszkaniowa Śródmieście jest właścicielem nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 235/241, o powierzchni 0,4311 ha, na której znajduje się enklawa zieleni w postaci starodrzewu. Spółdzielnia zawarła z Real Development Świeboda i wspólnicy Spółka Komandytowa - dłużnikiem ad 2 - umowę na mocy której oba podmioty wspólnie zamierzają na nieruchomości wybudować apartamentowiec i garaż wielopoziomowy. Drzewostan, który Spółdzielnia zamierza zlikwidować, w warunkach miejskich uznaje się za cenny przyrodniczo i ekologicznie. Spółdzielnia uzyskała pozwolenie na wycinkę. Wierzyciele wnieśli do Sądu Okręgowego w Łodzi pozew o zaniechanie naruszeń środowiska wraz z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa przez zakazanie pozwanym wycinania drzew do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia w sprawie. * 14

17 Wnioskodawcy podali, że sporna enklawa drzew stanowi niewątpliwie element ekosystemu miejskiego. Drzewa są bowiem stare i rosną na znacznym obszarze w centrum miasta. Spełnia także istotną funkcję biologiczną w mieście. Ich wycinka narusza art. 127 ust. 1 pkt 1 i 2 prawa ochrony środowiska. Mieszkańcom z sąsiedztwa zagraża z tego powodu szkoda niemajątkowa w postaci pogorszenia zdrowia. Z tego względu mogą oni na podstawie art. 323 ust. 1 domagać się zaniechania wycinki starych drzew z ich sąsiedztwa. Dłużnicy wprawdzie dysponują wprawdzie pozwoleniem administracyjnym na wycinkę drzew i pozwoleniem na budowę ale - zgodnie z art. 325 prawa ochrony środowiska - odpowiedzialności za szkody wyrządzone (szkody wożące) oddziaływaniem na środowisko nie wyłącza okoliczność, że działalność będąca przyczyną powstania szkód jest prowadzona na podstawie decyzji i w jej granicach. Wnioskodawcy podkreślili, że Sąd Okręgowy w Łodzi postanowieniem z dnia 5 lipca 2011 r., sygn. akt X GC 330/11, zabezpieczył powództwo przez to, że zakazał wycinki do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia. Postanowieniu temu została nadana klauzula wykonalności. Mimo tego postanowienia Spółdzielnia wycięła bądź uszkodziła kilka drzew i usiłowała wyciąć wszystkie drzewa, wysyłając drwali w asyście 50 ochroniarzy. Mieszkańcy z sąsiedztwa zablokowali dostęp drwalom i dochodziło do aktów przemocy ze strony działających na zlecenie Spółdzielni. Prezes Spółdzielni nie otrzymał wprawdzie jeszcze postanowienia Sądu i jest ono nieprawomocne, ale o nim wie od mieszkańców, którzy mu pokazali to postanowienie i to przyznał, wypowiadając się do Dziennika Łódzkiego wydanie z dnia 7 lipca 2011 r. W ocenie wnioskodawców, fakty te są notoryjne i niesporne. W dniu 13 lipca 2011 r. dłużnicy ogrodzili nieruchomość objętą tytułem wykonawczym płotem budowlanym, usunęli przy pomocy ochroniarzy w liczbie około siedemdziesięciu blokujących wycinki okolicznych mieszkańców, usunęli zaparkowane tam auta tych mieszkańców i rozpoczęli prace przygotowawcze do budowy. Zagrodzenie płotem nieruchomości, o której mowa w tytule wykonawczym stanowi dokonanie zmiany sprzecznej z obowiązkiem dłużników w rozumieniu art k.p.c. Po przeprowadzonym postępowaniu ostatecznie postanowieniem z dnia 9 listopada 2011r. wnioski wierzycieli zostały oddalone. Postanowieniem z dnia 17 grudnia 2012r. postępowanie zostało umorzone z mocy prawa - na podstawie art. 823 k.p.c. (dowód: wniosek k. 2-4, artykuł prasowy k. 62, postanowienie k. 72, postanowieni k. 82 -w aktach II1Co 10129/11 SR dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi ). W dniu 25 lipca 2011r. powodowie zdecydowali się na odwołanie całodobowej ochrony straży miejskiej na trenie, na którym dochodziło do wycinki drzew. (dowód: zeznania powódki Anny Ginalskiej k. 56v akt, czas 00:42:29). Sąd Apelacyjny w Łodzi postanowieniem z dnia 8 września 2011 r., sygn. akt I ACz 961/11, oddalił zażalenie pozwanej Spółdzielni od postanowieniem Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 5 lipca 2011 r. o * 15

18 zabezpieczeniu powództwa przez zakazanie pozwanej wycinki drzew do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia. (dowód: postanowienie k akt oraz akta Sądu Okręgowego w Łodzi o sygn. X GC 330/11, k. 35 i 246). Kolejne próby grodzenia skweru miały miejsce w dniu 30 września 2011r., na teren weszli ochroniarze. Powódka wraz z innymi osobami znowu zaczęli protestować, powódka blokowała wycinkę drzew. Przyjechał komendant I komisariatu policji pan Skrzypa, który rozmawiał z kierownikiem budowy Agnieszką Wąs- Nowakowską zatrudnioną w firmie MAX BUD, która wykonywała prace i wynegocjował respektowanie orzeczenia Sądu o zakazie wycinki drzew. Mieszkańcy opuścili teren budowy, a plac został całkowicie ogrodzony. (dowód: zeznania powódki k. 57, czas 00:43:24, zeznania świadka Agnieszki Wąs- Nowakowskiej k. 75 czas 00:58:40, 00:59:22, 01:01:07, 01:05:44). Protesty mieszkańców, w tym powodów utrudniały prace firmie MAX BUD przy wycince drzew, gdy faktycznie do niej dochodziło w czerwcu, lipcu, sierpnie 2011r. (dowód: zeznania świadka Agnieszki Wąs- Nowakowskiej k. 75 czas 00:58:40, 00:59:22, 01:01:07, 01:05:44, zeznania świadka Mariusza Rutkowskiego k. 78v akt, czas 03:31:55 do 03:42:03 ). Po stronie protestujących były negatywne emocje, negatywne wypowiedzi pod adresem organów spółdzielni. Kierownik budowy słyszała groźby pod swoim adresem, ale nie padały one ze strony powodów, nie słyszała by powodowie znieważali organy spółdzielni (dowód: zeznania świadka Agnieszki Wąs- Nowakowskiej k. 75 czas 01:10:57, 01:14:30). Wyrokiem z dnia r, sygn. akt II SA/Łd729/11, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi stwierdził nieważność decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego nr S.K.O. 2923/2011 i tym samym poprzedzającej ją decyzji Prezydenta Miasta Łodzi z dnia r. nr ZZ/162/11. Powodem stwierdzenia nieważności decyzji były uchybienia formalne, polegające na podpisaniu wniosku o usunięcie drzew i krzewów przez jednego przedstawiciela Zarządu Spółdzielni, a nie dwóch, jak wynikało to z informacji o prawie do reprezentacji Spółdzielni w sprawach wykraczających poza czynności zwykłego zarządu, zawartej w Krajowym Rejestrze Sądowym. (dowód: decyzja Prezydent Miasta Łodzi z dnia 20 kwietnia 2012r. (ZZ/525/12 wraz z uzasadnieniem dołączona do akt w osobnej kopercie). W dniu r. do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwu UMŁ wpłynął wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście z dnia r., znak: PI/225/11 w sprawie wydania zezwolenia na wycinkę drzew ze względu na zagrożenie dla otoczenia oraz drzew kolidujących z planowaną inwestycją. Wniosek Spółdzielni obejmował wydanie zezwolenia na wycięcie drzew o numerach inwentaryzacyjnych: , 45, 51, 52, 55, 90, 91, 92, 93, 98, z uwagi na zagrożenie dla otoczenia i kolizję z planowaną inwestycją oraz o dokonanie przesadzenia drzew o numerach inwentaryzacyjnych 36, 41, M. Lokalizacja drzew wnioskowanych do * 16

19 usunięcia zaznaczona została na mapie, o której mowa w załączniku nr 6 do niniejszej decyzji. Spółdzielnia wniosła jednocześnie o wyrażenie zgody na częściowe zastąpienie opłaty za wycięcie drzew nowymi nasadzeniami w ilościach i gatunkach podanych w Projekcie zagospodarowania terenu: zieleń, nasadzenia, opracowanym przez Biuro Projektowe Panorama. Do wniosku dołączono: - zaktualizowaną inwentaryzację zieleni wraz z opinią dendrologiczną dotyczącą drzew rosnących na terenie mieszczących się w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 235/241 przeznaczonych do wycinki i do przesadzenia, opracowaną w grudniu 2011 r.; -opinię dendrologiczną dotyczącą stanu zachowania oraz wniosków odnośnie dalszego przeznaczenia drzew rosnących w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 235/241, opracowaną w sierpniu 2011 r.; -opinię Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ znak: OŚR.l. 7636/253/08 z dnia r., oraz OŚR.l.7636/45-1/06 z dnia r., -projekt zagospodarowania terenu: zieleń nasadzenia - opracowany przez Biuro Projektowe Panorama w Łodzi, wykonane w grudniu 2011 r.; -ostateczną decyzję Nr AAB.l/l86/09 z dnia r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z decyzją zamienną Nr UA-II z dnia r., -ostateczną decyzję Nr AAB.1/423/09 z dnia r. zatwierdzającą projekt architektoniczno-budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę garażu wielostanowiskowego. Wniosek podpisany został przez dwóch członków Zarządu, tj. Prezesa Zarządu - pana Krzysztofa Diducha oraz Zastępcę Prezesa - pana Tomasza Bednarka, zgodnie z wypisem z KRS. (dowód: decyzja Prezydent Miasta Łodzi z dnia 20 kwietnia 2012r. (ZZ/525/12 wraz z uzasadnieniem dołączona do akt w osobnej kopercie). Kierując się treścią wniosku, w dniu 2 lutego 2012 roku, WOŚiR zawiadomił o wszczęciu postępowania i wezwał do osobistego stawienia się w dniu 20 lutego 2012 r. przedstawiciela strony, w celu przeprowadzenia oględzin terenowych. Do udziału w oględzinach wezwany został także przedstawiciel Stowarzyszania. Oględziny posesji przy ul. Piotrkowskiej 235/241 w Łodzi, na terenie której rosły wnioskowane do usunięcia drzewa, odbyły się w dniu 20 lutego 2012 r. W trakcie oględzin dokonano m.in. oceny stanu faktycznego drzewostanu, w tym weryfikacji wniosku Spółdzielni w aspekcie dotyczącym konieczności usunięcia drzew. Ustalenia opisano w protokole (dowód: decyzja Prezydent Miasta Łodzi z dnia 20 kwietnia 2012r. (ZZ/525/12 wraz z uzasadnieniem dołączona do akt w osobnej kopercie). Podczas dokonywanych oględzin, przedstawiciele Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście" poinformowali, że Sąd Okręgowy w Lodzi, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 lipca 2011 roku, oznaczonym sygnaturą akt X GC 330/11, nakazał Spółdzielni oraz Spółce Real * 17

20 Development Świeboda i Wspólnicy spółka komandytowa zaniechania wycinki drzew rosnących na terenie posesji przy ul. Piotrkowskiej 235/241 do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w ramach zabezpieczenia powództwa (dowód: decyzja Prezydent Miasta Łodzi z dnia 20 kwietnia 2012r. (ZZ/525/12 wraz z uzasadnieniem dołączona do akt w osobnej kopercie). Przedstawiciele Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście zapoznali się z treścią protokołu z oględzin i nie wnieśli uwag do jego treści. Przedstawiciel Stowarzyszenia Ekologiczno- Kulturalnego Klub Gaja złożył następujące uwagi: -wyjaśnienie sytuacji administracyjnej drzew przyciętych w ramach decyzji Prezydenta Miasta Łodzi nr ZZ/162/11; - przesłanie kserokopii wszystkich zgromadzonych w sprawie dokumentów; -przeanalizowanie zawieszenia postępowania do czasu rozstrzygnięcia sprawy prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Łodzi; -przeprowadzenie oceny występowania chronionych gatunków zwierząt na wnioskowanych do usunięcia drzewach w okresie zimy, co było powodem odmów podpisania protokołu przez przedstawiciela Stowarzyszenia. Przedstawiciel Klubu Gaja zastrzegł, że w terminie najbliższych 14 dni od dnia oględzin przekaże dalsze swoje uwagi do postępowania. (dowód: decyzja Prezydent Miasta Łodzi z dnia 20 kwietnia 2012r. (ZZ/525/12 wraz z uzasadnieniem dołączona do akt w osobnej kopercie). Odnosząc się kolejno do uwag Stowarzyszenia, Prezydent Miasta Łodzi wyjaśnił, że: 1. Sprawa podcięcia drzew objętych zezwoleniem na ich usunięcie w decyzji Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12 kwietnia 2011 r., Nr ZZ/162/11, znak: OŚR wyjaśniona została w postanowieniu Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 10 kwietnia 2012 r., znak: Dl- OŚR , odmawiającym wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za wycięcie i zniszczenie drzew znajdujących się na terenie nieruchomości przy ul. Piotrkowskiej 235/241 w Łodzi, na których usunięcie (wycięcie przesadzenie) Spółdzielnia Mieszkaniowa Śródmieście otrzymała zezwolenie w postaci decyzji Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12 kwietnia 2011 r., nr ZZ/162/11. Postanowienie przesłane zostało na adres Stowarzyszenia Ekologiczno - Kulturalnego Klub Gaja". 2. Zasady korzystania z prawa wglądu w akta sprawy określone są wprost w art. 73 la k.p.a. Wynika z nich, że przeglądnie akt dokonywane jest w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu, co było przedmiotem wyjaśnień na stronic 12 uzasadnienia decyzji Samorządowe Kolegium odwoławczego. Z uwagi na przywołaną regulację, żądanie Stowarzyszenia wyrażone podczas oględzin nie zostanie spełnione, ponieważ strony miały zapewniony dostęp do akt na zasadach określonych w przepisach prawa. * 18

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Strus (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk SSN Barbara Myszka (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Strus (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) Sygn. akt II CSK 613/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 kwietnia 2008 r. SSN Zbigniew Strus (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk SSN Barbara Myszka (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z 2005-06-28, I CK 14/05. Teza:

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z 2005-06-28, I CK 14/05. Teza: Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z 2005-06-28, I CK 14/05 Teza: 1. Zezwolenie przez właściciela na założenie instalacji przesyłowych i ich eksploatację kształtuje nowy stan prawny, powodując nawiązanie

Bardziej szczegółowo

ORZECZNICTWO SĄDÓW APELACJI BIAŁOSTOCKIEJ

ORZECZNICTWO SĄDÓW APELACJI BIAŁOSTOCKIEJ ORZECZNICTWO SĄDÓW APELACJI BIAŁOSTOCKIEJ - / kwartalnik Redaguje Kolegium w składzie: Przewodnicząca: Magdalena Pankowiec Członkowie: SSA Janusz Sulima SSA Małgorzata Dołęgowska SSA Magdalena Pankowiec

Bardziej szczegółowo

14. Sprawy z zakresu bezrobocia i zatrudnienia

14. Sprawy z zakresu bezrobocia i zatrudnienia 14. Sprawy z zakresu bezrobocia i zatrudnienia 14.1. Status bezrobotnego Najliczniejszą grupę spraw objętych podsymbolem 6330 stanowiły skargi na decyzje orzekające o utracie przez skarżących statusu osoby

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 16 stycznia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie :

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 16 stycznia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt II CSK 302/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 stycznia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Jan Górowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek SSN Anna Owczarek

Bardziej szczegółowo

Materiały do konspektu wykładu z 9 stycznia 2010 r. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu

Materiały do konspektu wykładu z 9 stycznia 2010 r. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu Materiały do konspektu wykładu z 9 stycznia 2010 r. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu Przedstawione niżej orzeczenia Sądu Najwyższego stanowią częśd materiałów wykorzystanych przy opracowywaniu wykładu

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. Spis treści. Pozwy zbiorowe a rzecznik konsumentów. Prawa pasażerów linii lotniczych. Orzecznictwo Sądu Najwyższego i SOKiK

BIULETYN. Spis treści. Pozwy zbiorowe a rzecznik konsumentów. Prawa pasażerów linii lotniczych. Orzecznictwo Sądu Najwyższego i SOKiK BIULETYN Spis treści Nr 2 (31) CZERWIEC 2010 Wydawnictwo Stowarzyszenia Konsumentów Polskich Biuletyn wydaje Stowarzyszenie Konsumentów Polskich Ul. Gizów 6 01-249 Warszawa Prezes: Grażyna Rokicka g.rokicka@skp.pl

Bardziej szczegółowo

BIULETYN. Spis treści. Obowiązkowe ubezpieczenia OC dla rzeczników. Działalność Rzecznika Odbiorców Paliw i Energii

BIULETYN. Spis treści. Obowiązkowe ubezpieczenia OC dla rzeczników. Działalność Rzecznika Odbiorców Paliw i Energii BIULETYN Spis treści Nr 3 (32) WRZESIEŃ 2010 Wydawnictwo Stowarzyszenia Konsumentów Polskich Biuletyn wydaje Stowarzyszenie Konsumentów Polskich Ul. Gizów 6 01-249 Warszawa Prezes: Grażyna Rokicka g.rokicka@skp.pl

Bardziej szczegółowo

Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Łodzi. Kwartalnik

Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Łodzi. Kwartalnik Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Łodzi Kwartalnik Nr 1/2015 Wyboru i opracowania orzeczeń dokonało Kolegium Redakcyjne Orzecznictwa Sądu Apelacyjnego w Łodzi w składzie: Przewodniczący: Z-ca Przewodniczącego:

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W GDAŃSKU RGD.61-68/08/09/10/AW Gdańsk, dnia 14 stycznia 2010 r. DECYZJA NR RGD. 2/2010 I. Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2, w związku z

Bardziej szczegółowo

ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ

ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ BIULETYN SĄDU APELACYJNEGO WE WROCŁAWIU ROK MMVIII NR 1 (5) R e d a k c j a i o p r a c o w a n i e : Przewodniczący II Wydziału Karnego Sędzia Sądu Apelacyjnego W o

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY. Tożsamość Stawających ustalił notariusz na podstawie dowodów osobistych serii i numerów: 1/, 2/.-------- UMOWA DEWELOPERSKA

AKT NOTARIALNY. Tożsamość Stawających ustalił notariusz na podstawie dowodów osobistych serii i numerów: 1/, 2/.-------- UMOWA DEWELOPERSKA REPERTORIUM A NR /2012 PROJEKT AKT NOTARIALNY Dnia dwa tysiące dwunastego roku (..2012 r.) w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Płk. Francesco Nullo nr 3 (trzy) przed notariuszem stawili się:-----------------

Bardziej szczegółowo

Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Łodzi. Kwartalnik

Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Łodzi. Kwartalnik Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Łodzi Kwartalnik Nr 3/2012 W dniu 23 października 2012 roku zmarła Pani Sędzia Maria Elżbieta Strelcow Bączyk. W osobie Pani Sędziego straciliśmy wyjątkowego człowieka.

Bardziej szczegółowo

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek od czynności cywilnoprawnych Mariusz Cieśla Wisła 04-05 czerwca 2011 1/102 1. Czynności opodatkowane - zakres umów opodatkowanych PCC W myśl ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności

Bardziej szczegółowo

PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY SIERPIEŃ 2015 AKTUALNOŚCI PRAWNE PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PREZENTACJE KANCELARII

PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY SIERPIEŃ 2015 AKTUALNOŚCI PRAWNE PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PREZENTACJE KANCELARII PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY SIERPIEŃ 2015 AKTUALNOŚCI PRAWNE PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PREZENTACJE KANCELARII SPIS TREŚCI Stanisław Cabała Wstęp str. 1 Opracowania prawnicze Aurelia

Bardziej szczegółowo

Sąd Arbitrażowy przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan w Warszawie ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa

Sąd Arbitrażowy przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan w Warszawie ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Sąd Arbitrażowy przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan w Warszawie ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Kraków, 8 marca 2015 r. POWÓDKA: POZWANA: Pandora spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

WYROK. Przewodniczący:

WYROK. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2403/13 WYROK z dnia 24 października 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie dnia 23 października

Bardziej szczegółowo

Redakcja Jacek Gudowski. Współpraca

Redakcja Jacek Gudowski. Współpraca SPIS TREŚCI UCHWAŁY... 3 ZAGADNIENIA PRAWNE PRZEDSTAWIONE DO ROZSTRZYGNIĘCIA... 9 GLOSY... 20 ORZECZENIA, KTÓRE ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE W OSNC 2006, NR 7-8... 55 ORZECZENIA, KTÓRE ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE W OSNC

Bardziej szczegółowo

Orzecznictwo. Sądu Najwyższego 2011. Ponad 145 najważniejszych orzeczeń wydanych przez SN w 2011 roku

Orzecznictwo. Sądu Najwyższego 2011. Ponad 145 najważniejszych orzeczeń wydanych przez SN w 2011 roku Prawo upadłościowe Prawo pracy Prawo gospodarcze Prawo spółek Prawo rodzinne Nieruchomości Prawo karne Spadki i darowizny Orzecznictwo Sądu Najwyższego 2011 Ponad 145 najważniejszych orzeczeń wydanych

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk Sygn. akt V CSK 475/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 października 2013 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) SSN

Bardziej szczegółowo

Prawo Karne. Sąd Najwyższy

Prawo Karne. Sąd Najwyższy Prawo Karne Sąd Najwyższy Art. Str. 338 k.k.... 5 Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 159, poz. 1667 ze zm.) 5 120 2 k.p.k.... 5

Bardziej szczegółowo

Sąd Okręgowy w Olsztynie I Wydział Cywilny ul. Dąbrowszczaków 44 A 10-001 Olsztyn. Olsztyn, dn. 29 V 2014 r.

Sąd Okręgowy w Olsztynie I Wydział Cywilny ul. Dąbrowszczaków 44 A 10-001 Olsztyn. Olsztyn, dn. 29 V 2014 r. SPIS TREŚCI Lp. Przedmiot Strona 1. Pozew o ustalenie nieistnienia bądź uchylenie uchwał sygn. akt I C 283/14....... 2 a. Treść 2 b. Uzasadnienie 3 c. Załączniki: rozliczenie właścicieli, wspólnoty, uchwała,

Bardziej szczegółowo

ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ

ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ ORZECZNICTWO APELACJI WROCŁAWSKIEJ BIULETYN SĄDU APELACYJNEGO WE WROCŁAWIU ROK MMXIV NR 4 (32) R e d a k c j a i o p r a c o w a n i e : Przewodniczący II Wydziału Karnego Sędzia Sądu Apelacyjnego W o

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr RPZ 30/2011

DECYZJA nr RPZ 30/2011 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKiK W POZNANIU ul. Zielona 8, 61-851 Poznań Tel. (0-61) 852-15-17, 852-77-50, Fax (0-61) 851-86-44 E-mail: poznan@uokik.gov.pl RPZ-61/12/11/DW

Bardziej szczegółowo

Oceń stan prawny. Czy jego wniosek może być uwzględniony?

Oceń stan prawny. Czy jego wniosek może być uwzględniony? 35-letni Kazimierz kupił na giełdzie samochód osobowy marki Mercedes klasy E za kwotę 150 tys. złotych. W związku z tym, że Kazimierz nie mógł pisać, umowę w jego imieniu podpisała siostra Janina, która

Bardziej szczegółowo

84/8/A/2010. WYROK z dnia 29 października 2010 r. Sygn. akt P 34/08 *

84/8/A/2010. WYROK z dnia 29 października 2010 r. Sygn. akt P 34/08 * 84/8/A/2010 WYROK z dnia 29 października 2010 r. Sygn. akt P 34/08 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Maria Gintowt-Jankowicz przewodniczący Stanisław Biernat Mirosław

Bardziej szczegółowo

Uchwały...2. Zagadnienia prawne przedstawione do rozstrzygnięcia...7. Glosy...21. OSNC 2003, nr 3...44. Wspomnienia i refleksje...48. Informacje...

Uchwały...2. Zagadnienia prawne przedstawione do rozstrzygnięcia...7. Glosy...21. OSNC 2003, nr 3...44. Wspomnienia i refleksje...48. Informacje... Uchwały...2 Zagadnienia prawne przedstawione do rozstrzygnięcia...7 Glosy...21 OSNC 2003, nr 3...44 Wspomnienia i refleksje...48 Informacje...55 Działalność Izby Cywilnej...57 Statystyka....92 2 UCHWAŁY

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I PK 179/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 17 marca 2015 r. SSN Krzysztof Staryk (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Myszka SSN Jolanta Frańczak

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI ISSN 1506-5170 BIURO PRAWNE BIBIURO PRAWNEURO PRAWNE

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI ISSN 1506-5170 BIURO PRAWNE BIBIURO PRAWNEURO PRAWNE KOMENDA GŁÓWNA POLICJI ISSN 1506-5170 BIURO PRAWNE BIBIURO PRAWNEURO PRAWNE Biuletyn Prawny Nr 12 W a r s z a w a 2 0 0 1 1 BIULETYN PRAWNY NR 12 K O L E G I U M R E D A K C Y J N E Bronisław KACHNIKIEWICZ,

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Sygn. akt XVII AmA 112/12

UZASADNIENIE. Sygn. akt XVII AmA 112/12 Sygn. akt XVII AmA 112/12 UZASADNIENIE Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzją z dnia 23 listopada 2011 r. o Nr (...), znak (...) po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego wszczętego

Bardziej szczegółowo