Sytuacja gospodarcza województwa pomorskiego w I kwartale 2015 r. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sytuacja gospodarcza województwa pomorskiego w I kwartale 2015 r. 1"

Transkrypt

1 Sytuacja gospodarcza województwa pomorskiego w I kwartale 2015 r. 1 dr Maciej Tarkowski Uniwersytet Gdański Od redakcji W I kwartale 2015 r pozytywnie o warunkach gospodarowania wypowiadali się reprezentanci m.in przetwórstwa przemysłowego oraz informacji i komunikacji. Wyniki działalności przedsiębiorstw były dodatnie w większości branż. W wymianie handlowej eksport rósł (o 14% rdr), malał zaś import (2% rdr). Na rynku pracy rosły wynagrodzenia (o 5,1% rdr), zatrudnienie (o 2,5% rdr), a liczba bezrobotnych sukcesywnie malała w trakcie całego kwartału (za wyjątkiem stycznia, w którym nastąpił sezonowy wzrost liczby bezrobotnych). Koniunktura gospodarcza Oceny koniunktury gospodarczej w województwie pomorskim w I kwartale 2015 r. cechowały się znaczącym zróżnicowaniem sektorowym. Pozytywnie o warunkach gospodarowania wypowiadali się reprezentanci przetwórstwa przemysłowego (wskaźnik ogólnej sytuacji 1 Niniejszy artykuł powstał na podstawie następujących materiałów, opublikowanych na stronie internetowej PPG (www.ppg.ibngr.pl): A. Hildebrandt, 2015, Handel zagraniczny w województwie pomorskim, I. Wysocka, 2015, Wiadomości gospodarcze, P. Susmarski, 2015, Koniunktura gospodarcza w województwie pomorskim w marcu 2015 r., M. Tarkowski, 2015, Poziom rozwoju gospodarczego województwa pomorskiego i jego zmiany w marcu 2015 r. strona 1/15

2 przedsiębiorstwa sięgnął +10,3 pkt.), zakwaterowania i usług gastronomicznych (+4,7 pkt.) oraz informacji i komunikacji (+29,7 pkt.). Negatywne noty przedsiębiorców przeważały w sektorach: budownictwa ( 15,6 pkt.), handlu detalicznego ( 3,6 pkt.), handlu hurtowego ( 6,2 pkt.) oraz transportu i gospodarki magazynowej ( 4,5 pkt.). Wykres 1. Indeks bieżącej ogólnej sytuacji przedsiębiorstwa wg sektorów w województwie pomorskim w okresie od marca 2014 do marca Analogiczny miesiąc poprzedniego roku = IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III Produkcja sprzedana przemysłu Produkcja budowlano-montażowa Sprzedaż detaliczna towarów Przedział wahań wskaźnika wynosi od 100 do Wartości ujemne oznaczają przewagę ocen negatywnych, dodatnie pozytywnych. Źródło: Opracowanie IBnGR na podstawie danych GUS. Mniejszym zróżnicowaniem cechowała się dynamika ocen. Dotyczy to w szczególności porównania not obecnych z ocenami sprzed roku. Oceny ogólnej sytuacji przedsiębiorstwa pogorszyły się jedynie w przypadku handlu hurtowego ( 15,8 pkt.) oraz informacji i komunikacji ( 3,4 pkt.). W pozostałych sektorach odnotowano natomiast wzrosty, największe w zakwaterowaniu i usługach gastronomicznych (+22,6 pkt.), handlu detalicznym (+8,8 pkt.) oraz transporcie i komunikacji (+6,5 pkt.). W czterech spośród siedmiu analizowanych sektorów koniunktura gospodarcza w województwie oceniana była lepiej niż przeciętnie w Polsce. Pod tym względem wyróżniały się: przetwórstwo przemysłowe, zakwaterowanie i usługi gastronomiczne oraz informacja i komunikacja, gdzie różnica strona 2/15

3 indeksów wojewódzkiego i ogólnopolskiego sięgnęła odpowiednio: +11,6; +12,0 oraz 7,4 pkt. W rezultacie Pomorskie uplasowało się odpowiednio na 7 (przetwórstwo przemysłowe), 3 (zakwaterowanie i usługi gastronomiczne) oraz 3 (informacja i komunikacja) miejscu w odpowiednich rankingach wojewódzkich. W gorszej sytuacji niż przeciętnie w kraju znaleźli się natomiast reprezentanci handlu hurtowego. Tu indeks bieżącej ogólnej sytuacji przedsiębiorstwa osiągnął dla Pomorskiego wartość 6,2 pkt. (o 15,5 pkt mniej od odpowiednika ogólnopolskiego), zaś województwo zajęło 15 pozycję wśród polskich regionów. Gorzej niż przeciętnie w Polsce oceniano ponadto warunki gospodarowania w transporcie i gospodarce magazynowej oraz handlu detalicznym. Zachowanie indeksu przewidywanej ogólnej sytuacji przedsiębiorstwa nastraja optymistycznie. Pesymizm przeważa wyłączenie w transporcie i gospodarce magazynowej, gdzie wskaźnik wyprzedzający osiąga 6,8 pkt. W pozostałych sektorach obserwuje się optymizm. Warto zwrócić uwagę w szczególności na sektory: handlu detalicznego i hurtowego, budownictwa oraz informacji i komunikacji, dla których to wartości wskaźników wyprzedzających są dodatnie zarówno dla województwa pomorskiego, jak i dla całego kraju (przy czym noty regionalnych przedsiębiorców są wyższe od ich odpowiedników ogólnopolskich). Działalność przedsiębiorstw W końcu marca 2015 r. liczba podmiotów gospodarki narodowej wyniosła 276,7 tys. Było to o 0,3 proc. więcej niż w końcu 2014 r. i o 1,5 proc. więcej niż przed rokiem, czyli na koniec marca 2014 r. Trendy obserwowane w poprzednim kwartale nie uległy zatem zmianie Kontynuowany był wzrost, który rozpoczął się na początku 2013 r., choć jego dynamika, w I kwartale br., była wyraźnie niższa niż w 2013 r. i zbliżona do poziomu obserwowanego w 2014 r. Jak już wielokrotnie zaznaczano jednoznaczna pozytywna albo negatywna interpretacja tego zjawiska byłaby daleko idącym uproszczeniem. Pozytywna interpretacja zakłada realny wzrost przedsiębiorczości. Obserwowane zmiany w ograniczonym stopniu odpowiadają zmienności wyników działalności przedsiębiorstw czy wahań stanu rynku pracy. Mogą one być też wyrazem uelastycznienia struktury gospodarki poprzez przesuniecie części działalności do podmiotów zewnętrznych, które przynajmniej po części tworzone są przez dotychczasowych pracowników. Ta forma regulacji relacji z pracownikami jest szczególnie korzystna dla przedsiębiorców, gdyż umożliwia daleko idące uelastycznienie zatrudnienia, ograniczenie kosztów i uproszczenie zarzadzania kadrami. Jednocześnie samozatrudnienie może być dla, przynajmniej niektórych, pracowników czymś więcej niż tylko alternatywą dla utraty pracy. Może prowadzić do rozwoju własnej firmy albo przynajmniej zdobycia cennych doświadczeń. Z drugiej strony, część samozatrudnionych nie posiada cech osobowych, wiedzy, umiejętności i w związku z tym chęci, aby prowadzić własną firmę. Mogą czuć się zmuszeni do założenia firmy i postrzegać tę zmianę jako negatywną, z uwagi na utratę podstawowych praw pracowniczych gwarantowanych kodeksem pracy. strona 3/15

4 Wykres 2. Dynamika produkcji sprzedanej, budowlano-montażowej i sprzedaży detalicznej w województwie pomorskim w okresie od kwietnia 2012 do marca Analogiczny miesiąc poprzedniego roku = IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III Produkcja sprzedana przemysłu Produkcja budowlano-montażowa Sprzedaż detaliczna towarów Źródło: Opracowanie IBnGR na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Gdańsku. Wyniki działalności przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych oraz handlu detalicznego osiągnięte w I kwartale 2015 r. należy uznać za pozytywne w każdym z wymienionych sektorów odnotowano wzrost produkcji albo sprzedaży. W przypadku produkcji sprzedanej przemysłu dodatnia dynamika odnotowana została w każdym miesiącu kwartału. Choć wyniki styczniowe nie były najlepsze, to w kolejnych dwóch miesiącach dynamika była wyraźnie bardziej dodatnia. Zmiany w całym kwartale nie odbiegały od przeciętnej zmienności obserwowanej w latach Dynamika produkcji budowlano-montażowej, podobnie jak przez cały 2014 r., ulegała silnym wahaniom. Wyniki styczniowe odpowiadały najlepszym osiągnieciom odnotowanym w poprzednim roku, lutowe należały do najsłabszych, a marcowe były zbliżone do przeciętnych. Silne rozchwianie dynamiki po części wynikało z różnic w poziomie odniesienia, czyli w wartości produkcji budowlanomontażowej w poszczególnych miesiącach 2014 r. Oceniając ogólnie cały kwartał należy stwierdzić, że był on podobny do poprzedzających go okresów 2014 r., a zarazem wyraźnie lepszy niż rok Można zatem mówić o kontynuacji stopniowego wychodzenie budownictwa z zapaści, jaka miała miejsce po boomie inwestycyjnym związanym z przygotowaniami EURO strona 4/15

5 Dynamika sprzedaży detalicznej uległa najmniejszym wahaniom. Była ona niższa niż w pierwszym półroczu 2014 r. i jednocześnie zbliżona do notowań z jego drugiej połowy. Najistotniejsze jest to, że była dodatnia w każdym z analizowanych miesięcy. Stabilny wzrost sprzedaży detalicznej sprzyjał funkcjonowaniu małych i średnich przedsiębiorstw, z których duża części nastawiona jest na obsługę rynku lokalnego. Handel zagraniczny W marcu 2015 r. 2 wartość eksportu wyniosła 912,7 mln euro, zaś importu 1001,3 mln euro. W stosunku do grudnia 2014 r. wartość eksportu wzrosła o 16 proc., zaś importu spadła o 7 proc. Względem poprzedniego roku odnotowano wzrost wartości eksportu o 14 proc. i niewielki spadek wartości importu o 2 proc. Saldo wymiany handlowej województwa pomorskiego z zagranicą pozostawało ujemne i wyniosło 88,6 mln euro. W marcu 2015 r. największy udział w strukturze importu miały pozostałe kraje (39,4 proc.). Kolejną grupę stanowiły kraje UE (29,1 proc.), a dalej kraje byłego ZSRR (19,7 proc.) i kraje kapitalistyczne (11,8 proc.). Udział krajów Europy Środkowo-Wschodniej był znikomy (0,5 proc.) 3. W strukturze geograficznej eksportu w marcu 2015 r. pozycję lidera utrzymały kraje Unii Europejskiej z udziałem 61,8 proc. Na drugiej pozycji z udziałem zdecydowanie niższym uplasowały się pozostałe kraje (22,6 proc.), a dalej kraje kapitalistyczne (11,5 proc.) i kraje byłego ZSRR (3,6 proc.). Udział krajów Europy Środkowo-Wschodniej wynosił 0,5 proc. Rynek pracy i wynagrodzenia W końcu marca 2015 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło do 285,7 tys. osób, wpisując się w rozpoczętą na początku 2014 r. tendencję wzrostową. W porównaniu z końcem 2014 r. przybyło 0,9 proc. zatrudnionych. Wartość ta jest jednak w pełni miarodajna z uwagi na to, że na początku roku aktualizowana jest baza firm o liczbie pracujących przekraczającej dziewięć osób. Wysoka wartość świadczy o tym, że liczba takich firm najprawdopodobniej uległa 2 Dane za rok 2015 pochodzą ze zbioru otwartego, co oznacza, że przez cały rok sprawozdawczy rejestrowane są dane dotyczące wszystkich miesięcy (bieżących i poprzednich w przypadku dosyłania brakujących danych) oraz korekt rejestrowanych za okres sprawozdawczy, którego dotyczą. Dane na dzień r. 3 W 2014 r. za kraje Europy Środkowo-Wschodniej uważa się m.in.: Bośnię i Hercegowinę, Serbię i Czarnogórę; do krajów byłego ZSRR należą: Azerbejdżan, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Ukraina, Uzbekistan; do krajów kapitalistycznych: Watykan, Norwegia, Lichtenstein i Szwajcaria w Europie, USA, Australia, Japonia, Kanada, Singapur, Nowa Zelandia, Wyspy Marshalla itp. Od 1 stycznia 2007 r. Bułgaria i Rumunia są członkami UE. Od 1 lipca 2013 r. Chorwacja jest członkiem UE. strona 5/15

6 zwiększeniu, co pozytywnie świadczy o stanie gospodarki i rynku pracy. W odniesieniu do końca marca 2014 r. wzrost kształtował się na poziomie 2,5 proc. i również należał do wysokich. W marcu 2015 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 4371 zł. Było ona znacznie wyższe niż w innych miesiącach, z uwagi na wypłatę premii. Jednak grudzień 2014 r. był również miesiącem, w którym takie wypłaty miały miejsce, więc porównanie jest miarodajne. W tym okresie przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wrosło o 2,4 proc. W odniesieniu do poziomu wynagrodzeń z marca 2014 r. nastąpił wzrost o 5,1 proc. Należał on do wysokich. Wykres 3. Wielkość zatrudnienia i poziom przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw w województwie pomorskim w okresie od kwietnia 2012 do marca Zatrudnienie (tys.) Wynagrodzenie (zł) IV V VI VII VIII IX X XI XII 2012 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III Zatrudnienie Wynagrodzenie miesięczne brutto Źródło: Opracowanie IBnGR na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Gdańsku W I kwartale 2015 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych sukcesywnie malała, z wyjątkiem stycznia, w którym miał miejsce dość znaczny przyrost. Na koniec marca wynosiła ona 98,0 tys. osób. Stopa bezrobocia kształtowała się na poziomie 11,4 proc. W odniesieniu do końca 2014 r. liczba bezrobotnych wzrosła o 1,2 proc. (a stopa bezrobocia o 0,1 pkt. proc.). Wzrost miał charakter sezonowy i wynikał ze słabnącego popytu na pracę. Jak już wspomniano wystąpił jedynie w styczniu. W kolejnych miesiącach miał miejsce spadek. W efekcie kwartalna dynamika strona 6/15

7 wzrostu bezrobocia była bardzo niska. Rok wcześniej liczba bezrobotnych wzrosła o 1,8 proc., a w latach poprzednich aż o 7 10 proc. Również porównanie zmian liczby bezrobotnych w ujęciu rocznym wskazuje wyraźne obniżenie się poziomu bezrobocia. W marcu 2014 było ich 116,2 tys., co oznacza że przez rok ubyło ich 15,7 proc. Był to kolejny z rzędu najgłębszy spadek w okresie ostatnich trzech lat. Niewielki wzrost bezrobocia w ujęciu kwartalnym nie spowodował istotnych zmian we wszystkich trzech analizowanych kategoriach bezrobotnych: w wieku do 25 lat, w wieku 50 lat i więcej oraz bezrobotnych długotrwale. Liczba bezrobotnych w pierwszej grupie spadła o 2 proc. Grupa bezrobotnych w wieku 50 lat i więcej powiększyła się o 1 proc. O taki sam odsetek zmniejszyła się liczba długotrwale bezrobotnych. W ujęciu rocznym wyraźna redukcja dotyczyła wszystkich trzech grup, choć w różnym stopniu. Zdecydowanie najgłębsza (24 proc.) miała miejsce w odniesieniu do bezrobotnych w wieku do 25 lat. Wyraźnie ubyło także bezrobotnych w wieku 50 lat i więcej (o 11 proc.). Najmniejsza redukcja dotyczyła długotrwale bezrobotnych, choć spadek o 7 proc. w porównaniu do wcześniejszych kwartałów był rekordowy, biorąc pod dane od początku 2012 r. Wykres 4. Liczba bezrobotnych i ofert pracy zgłoszonych do urzędów pracy w województwie pomorskim w okresie od kwietnia 2012 do marca Liczba bezrobotnych (tys.) Liczba ofert pracy IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III Bezrobotni Oferty pracy Źródło: Opracowanie IBnGR na podstawie danych Urzędu Statystycznego w Gdańsku strona 7/15

8 W marcu 2015 r. do urzędów pracy napłynęło 8,3 tys. ofert zatrudnienia. Było ich blisko dwa i pół razy więcej niż w grudniu 2014 r. oraz o 17 proc. więcej niż rok wcześniej. W ciągu roku liczba bezrobotnych przypadających na jedną ofertę pracy spadła z 25 do 19. Należy podkreślić, że liczba ofert pracy przekraczająca 8 tys. była notowana jedynie w pierwszej połowie 2008 r., czyli jeszcze przed pojawieniem się efektów globalnego kryzysu finansowego. Ważniejsze wydarzenia 4 8 miliardów złotych dla Pomorza! Po wielu miesiącach negocjacji Komisja Europejska zaakceptowała Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata Region będzie miał do dyspozycji 8 miliardów złotych. Jest to największy program finansowy w historii regionu. Środki zainwestowane zostaną między innymi w projekty innowacyjne i związane z inteligentnymi specjalizacjami regionu. Na ten cel przeznaczono ponad 314 milionów euro. Z kolei na ochronę środowiska i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przeznaczono ponad 335 milionów euro. Jednym z kluczowych elementów będzie wsparcie dla edukacji (m.in. przedszkolnej) oraz pomoc dla osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Na takie projekty przeznaczono w sumie 631 milionów euro. Bardzo ważnym elementem nowego Programu Operacyjnego jest możliwość koordynacji realizowanych projektów na obszarze kilku gmin lub powiatów. Samorządowcy będą musieli przygotować partnerskie przedsięwzięcia dla Trójmiasta i pozostałych, największych miast województwa. Jedną z ważniejszych wprowadzonych zmian w nowym okresie programowania są tzw. ramy wykonania. Oznacza to, że Urząd Marszałkowski będzie musiał osiągnąć konkretne cele (np. liczba miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat). Jeżeli się to uda, region otrzyma dodatkowe środki w ramach tzw. rezerwy wykonania. DCT Gdańsk buduje nowy terminal i rozwija siatkę połączeń 22 stycznia inwestor przekazał tereny pod budowę wykonawcy firmie N.V. BESIX. Prace budowlane potrwają 19 miesięcy. DCT zabezpieczyło na inwestycje 290 mln euro. Po oddaniu drugiego nabrzeża, DCT podwoi możliwości przeładunkowe, osiągając tym samym zdolność na poziomie 3 mln TEU rocznie. 19 lutego do już funkcjonującego nabrzeża przybił statek Majestic Maersk. Tym samym rozpoczął zapowiadany od kilku miesięcy wspólny serwis dwóch gigantów kontenerowego rynku na świecie armatora Maersk oraz MSC (Mediterranean Shipping Company). To pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce. Wspomniane firmy w roku ubiegłym zawarły 10-letnią umowę, na podstawie której utworzony został alians 2M. 4 Opis poszczególnych wydarzeń przygotowała I. Wysocka. Wyboru i zestawienia dokonał M. Tarkowski. strona 8/15

9 Na tej umowie zyskał DCT Gdańsk statki obsługujące serwis dalekowschodni zawijać będą z większą częstotliwością. Rekordowy rok w portach Gdańska i Gdyni Ze wstępnych jeszcze danych wynika, że w 2014 roku w porcie w Gdańsku przeładowano 32,3 mln ton co oznacza wzrost o 7 proc. w stosunku do rekordowego roku Rekordowe były też przeładunki kontenerów. Udało się przekroczyć 1,2 mln TEU, to więcej o 3 proc. niż w 2013 roku. Gdański port przyjmuje też coraz większe statki. W ciągu ostatnich 8 lat gabaryty obsługiwanych jednostek wzrosły aż o 70 proc. Również pod tym względem ubiegły rok był rekordowy. Dla portu w Gdyni zakończył się on również bardzo pozytywnie zyskiem 110,1 mln złotych netto. To więcej o 63 mln niż w 2013 roku. Lepsze wyniki finansowe są związane z prywatyzacją Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Gdynia Sp. z o.o. Również pod względem obrotu towarów rok 2014 był udany. Wzrósł o prawie 10 proc., osiągając historyczny poziom 19,4 mln ton. Unijne pieniądze na przebudowę nabrzeży w Porcie Gdynia Na mocy umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko podpisanej 27 marca 2015 port uzyskał dofinansowanie w wysokości ok. 39 mln zł do inwestycji polegającej na rozbudowie nabrzeży, której całkowita wartość wynosi 56,6 mln zł. Prowadzona przez ZMPG S.A. inwestycja zlokalizowana jest we wschodniej części Portu Gdynia na obszarze przeznaczonym pod rozwój funkcji przeładunkowych (Nabrzeże Rumuńskie stanowi północno-wschodnią obudowę Basenu V). Jej rozpoczęcie nastąpiło we wrześniu 2014 roku. Oddanie całej inwestycji do użytkowania nastąpi w I kwartale 2016 roku. Przedsięwzięcie jest elementem większego projektu. Jego celem jest unowocześnienie i zwiększenie możliwości przeładunkowych wszystkich nabrzeży Portu Gdynia, które jeszcze nie były poddane modernizacjom w ostatnich latach. Terminal Naftowy w Gdańsku będzie szybciej oddany do użytku Już na początku 2016 roku obiekt budowany przez PERN Przyjaźń w Gdańsku powinien rozpocząć działalność. Inwestycja jest zaawansowana w 49 proc., co pozwala przewidywać, że zostanie zakończona miesiąc przed planowanym terminem. Pierwsze przychody z terminala powinny pojawić się mniej więcej za dwa lata. Gdański terminal to pierwszy polski morski hub naftowy z prawdziwego zdarzenia. Będzie można w nim magazynować i przeładowywać ropę naftową, produkty naftowe oraz chemikalia o łącznej pojemności około 700 tysięcy m 3, z czego 375 tysięcy m 3 przeznaczono dla ropy naftowej, a 325 tysięcy m 3 dla pozostałych produktów. strona 9/15

10 Remontowa Shipbuilding buduje i inwestuje w moce produkcyjne 16 stycznia ruszyła budowa nowoczesnego, pasażersko-samochodowego promu dla kanadyjskiego armatora. O ten kontrakt Remontowa Shipbuilding rywalizowała ze stoczniami z: Norwegii, Niemiec, Kanady i Turcji. Do tej pory stocznia zbudowała ponad 30 jednostek tego typu, z których połowa zasilana jest LNG. Dzięki kolejnemu zamówieniu złożonemu przez kanadyjskiego armatora, wkrótce ta ilość wzrośnie o kolejne trzy najnowocześniejsze w tej klasie jednostki. Kontrakt obejmuje nie tylko projekt, budowę, wyposażenie oraz przeprowadzenie kompletnego programu prób, ale również dostawę statku do portu macierzystego. Pierwsza jednostka zostanie przekazana Kanadyjczykom w połowie przyszłego roku. Promy mają zabierać na pokład 150 samochodów i 600 pasażerów. Rozpoczęła się również budowa pierwszego z serii, nowoczesnego pasażersko-samochodowego promu dla estońskiego armatora Port of Tallinn. Rok temu armator ogłosił przetarg. O wyborze Remontowej Shipbuilding zadecydowało doświadczenie w budowie statków pasażerskich oraz dobra opinia o stoczni na świecie. Promy mają mieć konwencjonalny napęd, ale projekt zakłada możliwość zmiany na zasilanie LNG. Promy będą operować w basenie Morza Bałtyckiego. Mają zabierać na pokład 150 samochodów osobowych i nawet 700 pasażerów. Ponadto zwodowano jeden z pięciu arktycznych statków zaopatrzeniowych dla duńskiego armatora Royal Arctic Line (RAL). Jednostka ma obsługiwać porty wokół Grenlandii. Ma wzmocnioną konstrukcję kadłuba, która ma umożliwić pracę w ekstremalnie trudnych warunkach. Chodzi o żeglugę arktyczną w rejonach pokrytych grubą krą lodową przy temperaturach sięgających do minus 35 stopni Celsjusza. Statek budowany jest według projektu biura konstrukcyjnego Remontowa Marine Design & Consulting. Stocznia nie tylko buduje, ale i inwestuje w urządzenia i nowoczesne rozwiązania, które pozwolą na jednoczesną budowę wielu nowych statków. Na początek trzeba unowocześnić infrastrukturę. Jedną z inwestycji jest budowa nowej płyty montażowej. Nowy tor, umiejscowiony równolegle do funkcjonującej już od wielu lat pierwszej płyty montażowej, będzie funkcjonował niezależnie od niej. Tor będzie przeznaczony do montażu i przesuwania jednostek pływających z możliwością wodowania statków do 100 m długości. Rozpoczęta jesienią ubiegłego roku inwestycja powinna zakończyć się w II kwartale br. Kolejny nabytek samojezdna suwnica bramowa ma zwiększyć liczbę jednocześnie budowanych jednostek. Urządzenie może być eksploatowane dzięki własnemu oświetleniu również w nocy. Statki czekają w kolejce do Gdańskiej Stoczni Remontowej Od początku roku w Gdańskiej Stoczni Remontowej mamy do czynienia z sytuacją natężenia prac. Jednocześnie jest obsługiwanych około 20 jednostek prowadzone są prace nie tylko remontowe, ale także modernizacyjne, w tym montaż płuczek spalin, tzw. scrubberów. Wśród statków, które trafiły do GSR znalazły się takie jednostki jak: 228 metrowy samochodowiec strona 10/15

11 Manon czy prom ro-pax Stena Germanica, który w gdańskiej stoczni przejdzie operację wymiany instalacji paliwowej stanie się tym samym pierwszą jednostką napędzaną metanolem. Nietypowy projekt w Stoczni Crist Powstaje tam barka do budowy autostrady. Jednostka ma być wykorzystana do budowy 5,5 km autostrady biegnącej wzdłuż wybrzeża nad Oceanem Indyjskim na francuskiej wyspie Reunion. Koszt budowy barki opiewa na 80 milionów euro. Prace wykonane w Gdyni będą kosztować 36 mln euro. Nowoczesna barka będzie zaopatrzona w 8 wsporników. Pozwolą jej stabilnie osiąść na dnie, by móc budować przybrzeżną autostradę. Prace nad jednostką potrwają 14 miesięcy. Łódź solarna z trójmiejskiej stoczni Stocznia Dream Boats na początku roku zaprezentowała wieloosobową łódź Tesla-21, napędzaną energią słoneczną i charakteryzującą się zerową emisję hałasu i spalin, co pozwala jej pływać w strefie ciszy. Kilka sztuk łodzi już pływa po jeziorach, morzach i oceanach na całym świecie. W pełni wyposażona łódź dostępna jest dla klientów w cenie około 150 tys. zł netto. Dobry rok dla Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałesy W 2014 roku gdańskie lotnisko obsłużyło prawie 3,3 mln pasażerów, co przełożyło się na niespełna 30 mln zł zysku netto. Port lotniczy prowadzi szereg inwestycji, z których część zakończy się w 2015 roku. Są wśród nich: rozbudowa terminala pasażerskiego dla pasażerów przylatujących do Gdańska oraz podniesienie kategorii systemu wspomagającego lądowanie w trudnych warunkach do poziomu II (tzw. ILS II kategorii). Prognoz na rok 2015 zakładają obsłużenie 3,7 mln pasażerów, jednak wynik finansowy może być niższy niż w roku ubiegłym, gdyż zakończą się w nim dwie inwestycje, które obciążą bilans lotniska. Staples otwiera Globalne Centrum Kompetencyjne w Gdańsku Staples to największy na świecie producent materiałów biurowych. W pierwszym roku działalności inwestor planuje zatrudnić co najmniej 60 specjalistów z sektora IT. Gdańskie biuro będzie ściśle współpracować z europejską siedzibą w Amsterdamie. Na początek w gdańskim oddziale pracę znajdą specjaliści i konsultanci SAP, e-commerce, inżynierowie telekomunikacji. Firma planuje w przyszłości zwiększać zatrudnienie oraz tworzyć nowe działy. Atuty Gdańska, na które przyciągnęły inwestora to dobrze wykształceni absolwenci oraz kadra wyspecjalizowanych i doświadczonych pracowników przy pracy nad międzynarodowymi projektami w zespołach eksperckich. Inwestycja wspierana była przez inicjatywę Invest in Pomerania w tym Agencję Rozwoju Pomorza oraz Gdańską Agencję Rozwoju Gospodarczego (InvestGDA). strona 11/15

12 ICD Polska rozszerza działalność w Gdańsku Norweski producent w branży morskiej będzie produkował elektryczne szafy. Jego nowy zakład znalazł siedzibę w parku logistyczno-przemysłowym SKKW w Gdańsku. O tej lokalizacji zdecydowało bliskie sąsiedztwo portów morskich, obwodnicy południowej, autostrady A1 oraz drogi ekspresowej S7. Firma zamierza zatrudnić elektromonterów oraz inżynierów elektryków. Firma specjalizuje się w elektrycznych systemach napędowych. Projektuje systemy m.in. dla: wciągarek, dźwigów, trapów dla obsługi farm wiatrowych. ICD Polska działa kompleksowo, począwszy od projektu koncepcyjnego i wykonawczego, przez montaż i uruchomienie, po serwis. Od 2012 roku istnieje w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym biuro projektowe ICD Polska zatrudniające 13 osób. Nowy patent Andervision Startup z Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego opatentował sposób wytwarzania kompozytowych bloków, płyt betonowych elewacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych o różnych formatach i wielkościach. Technologia umożliwia precyzyjne osadzanie tkanin zbrojących wewnątrz formy szalunkowej w czasie podawania mieszanki betonowej. Dzięki temu, w prosty i ekonomiczny sposób, powstają betonowe płyty elewacyjne o dużych wytrzymałościach mechanicznych. Można stosować je jako okładziny elewacyjne budynków czy też wykończenie ciągów komunikacyjnych. A więc wszędzie tam, gdzie trafiają płyty elewacyjne z blachy, kamienia, drewna. To już trzeci patent Andervision, ale pierwszy, który powstał w całości w PPNT Gdynia. Gdyńskie innowacje zdobywają świat Barcelona i Hanower to dwie światowe stolice nowoczesnych technologii, w których zaprezentują się gdyńskie innowacje. Pomorski Park Naukowo-Technologiczny z Gdyni już dziesiąty rok z rzędu organizuje wspólne wyjazdy, stoiska targowe oraz zagraniczną promocję na największych targach branży ICT dla najbardziej obiecujących młodych firm z Pomorza. Tym razem technologiczne nowości zaprezentują m.in.: JIT Solutions, Gadmel, Trineo, Barobot (Tesag), Outdoor Analytics, HolonGlobe, Smart Media, Bioseco Multirejestrator (C2B) i TeleMobile. Wyjazdy na targi są realizowane w projekcie Wspieranie międzynarodowej aktywności innowacyjnych przedsiębiorców z Pomorza poprzez udział w targach branżowych Let s Expo! 2, wykonywanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego. Projekt jest realizowany od 2013 roku i kontynuuje działania prowadzone w ramach Let s EXPO z lat , który cieszył się ogromną popularnością wśród przedsiębiorców. strona 12/15

13 Nowy superkomputer na Politechnice Gdańskiej Na początku marca Politechnika Gdańska uruchomiła superkomputer Tryton maszynę o największej mocy obliczeniowej w Polsce. Komputer składa się z 2616 procesorów, które są w stanie wykonywać 1,2 biliarda operacji na sekundę. Wartość projektu to 40 mln złotych z czego zakup komputera, dostarczonego przez konsorcjum firm Megatel i Action, pochłonął 30 mln złotych. Projekt uzyskał dofinansowanie z europejskiego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Cyber oko z Politechniki Gdańskiej wchodzi na rynek Wynalazek byłych i obecnych pracowników naukowych Politechniki Gdańskiej C-Eye to urządzenie, które wykorzystuje techniki śledzenia wzroku, analizy fal mózgowych EEG i komputerowego interfejsu zapachowego. Powstało, by zobiektywizować badania stanu ludzkiej świadomości i także pomóc w terapii i komunikacji z pacjentami będącymi w śpiączce. Jako produkt komercyjny trafi na rynek za pośrednictwem spółki AssisTech i będzie oferowany w dwóch wariantach: w wersji profesjonalnej dedykowanej placówkom medycznym i terapeutom oraz w wersji do użytku domowego. Learnetic podpisał umowę z globalnym gigantem Gdańska firma Learnetic S.A., producent oprogramowania edukacyjnego i dostawca technologii e-learning, podpisała z chińskim NetDragon Websoft Inc, liderem w branży gier on-line, umowę dotyczącą sprzedaży produktu mauthor umożliwiającego tworzenie interaktywnych kursów i aplikacji. Narzędzie jest już obecne w kilkudziesięciu krajach świata, natomiast dostęp do rynku chińskiego daje olbrzymie możliwości rozwoju produktu i firmy. Dokładna wartość umowy jest objęta tajemnicą, chociaż władze gdańskiej spółki mówią o kilku milionach złotych. GOM i NORDA razem Dzięki porozumieniu podpisanemu przez prezydentów Gdańska, Sopotu i Gdyni powstanie Stowarzyszenie Gdańsk, Gdynia, Sopot Trójmiasto. Pierwszym zadaniem stowarzyszenia będzie przygotowanie programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i pozyskanie środków na projekty ważne dla rozwoju metropolii oraz regionu. Powstał Bałtycki Klaster Turystyki Zdrowotnej Uroczysta inauguracja przedsięwzięcia odbyła się 11 marca. To oddolna inicjatywa, której ideą jest promocja regionu, ale przez pryzmat turystyki połączonej z leczeniem, ochroną zdrowia i wypoczynkiem. Oferta ma być kierowana zarówno do polskich, jak i zagranicznych turystów. W tej chwili już ponad 50 firm jest zainteresowanych współpracą w ramach klastra. Efektem strona 13/15

14 finalnym ma być między innymi powstanie nowych miejsc pracy, inwestycje, które podniosą poziom oferty medycznej, wypoczynkowej oraz wellness i spa. Gdynia E(x)plory Week Pomorski Park Naukowo-Technologiczny zamienił się na tydzień w wielkie laboratorium i centrum technologii. Fundacja Zaawansowanych Technologii, organizator wydarzenia, przygotowała bardzo atrakcyjny program, skierowany do dzieci i młodzieży szkolnej, nauczycieli, studentów, start-upów, innowacyjnych firm, naukowców, przedstawicieli mediów, władz samorządowych oraz centralnych. Uczestnicy Gdynia E(x)plory Week mogli brać udział w warsztatach, pokazach naukowych, debatach, panelach i wykładach. Były też konkursy na prezentację projektu naukowego, w którym uczestnicy mogli wygrać stypendium finansowe i możliwość udziału w międzynarodowych konkursach naukowych, między innymi w USA, Holandii, Belgii i Rumunii. Duże zainteresowanie AMBERIF 2015 Ponad 470 wystawców z 18 krajów pojawiło się na 22. Międzynarodowych Targach Bursztynu, Biżuterii i Kamieni Jubilerskich AMBERIF Targi były zamknięte dla szerokiej publiczności, a to dlatego, że ich adresatem byli przede wszystkim właściciele sklepów jubilerskich, hurtowni i galerii sztuki. Dopisali kupcy z 50 krajów świata. Amberif to najważniejsza na świecie wystawa bursztynu i największa impreza jubilerska w Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz oferty rzemieślniczej swoje produkty prezentowali artyści. Zorganizowano też specjalny pokaz kolekcji i produktów jubilerskich z bursztynem w ramach realizacji programu promocji POIG dla branży jubilersko-bursztynniczej pod auspicjami Ministerstwa Gospodarki. Impreza towarzysząca targom Gala Bursztynu i Mody AMBER LOOK trends & styles tym razem odbyła się w innym miejscu Teatrze Szekspirowskim. Tradycyjnie targom towarzyszyły warsztaty, sesje i pokazy. Sopocki PBS z nagrodą za najlepszy projekt europejski Firma PBS Sp. z o. o. z Sopotu odebrała z rąk Marii Wasiak minister infrastruktury i rozwoju nagrodę za realizację najlepszego w Polsce projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Został nim projekt Pracuję rozwijam kompetencje. Innowacyjny model wsparcia dla pracowników 50+. Doceniono nowatorskie rozwiązania wykorzystane w projekcie, w tym m.in. powołanie i działalność nowej instytucji Centrum Kariery 50+, oferujące specjalistyczne, indywidualnie dobrane, aktywizacyjne usługi doradczo-szkoleniowe czy nową metodę poradnictwa zawodowego Bilans Kompetencji. Działania podejmowane w projekcie były ukierunkowane na zwiększanie atrakcyjności zawodowej strasznych pracowników i realizację działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko ich wypadnięcia z rynku pracy. strona 14/15

15 O autorze dr Maciej Tarkowski Prezes Zarządu International Paper Kwidzyn Dr Maciej Tarkowski jest pracownikiem naukowym Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową i nauczycielem akademickim w Instytucie Geografii Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w problematyce geografii ekonomicznej, rozwoju lokalnego i regionalnego oraz rynku pracy. Jest autorem licznych publikacji naukowych i ekspertyz oraz uczestnikiem projektów badawczych i wdrożeniowych poświęconych wymienionej problematyce. strona 15/15 Partnerzy PPG

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. Po raz pierwszy od ośmiu miesięcy nastąpił wzrost stopy bezrobocia zarówno w Polsce, jak i na Mazowszu. Bardziej optymistyczna informacja dotyczy zatrudnienia w

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce.

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce. MAZOWIECKI RYNEK PRACY STYCZEŃ 2014 R. W pierwszym miesiącu 2014 r. Mazowsze było jednym z trzech województw, w którym odnotowano wzrost stopy bezrobocia w skali roku. W ujęciu miesiąc do miesiąca zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 44,3% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 1,1 p.

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 41,9% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym o 0,5 p. proc.

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2017 2018

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20 Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku 2015-02-11 20:11:20 2 Dzięki konsekwentnie wprowadzanym reformom grecka gospodarka wychodzi z 6 letniej recesji i przechodzi obecnie przez fazę stabilizacji. Prognozy

Bardziej szczegółowo

Analiza trendów branżowych

Analiza trendów branżowych Analiza trendów branżowych Handel Listopad 2014 Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc październik listopada 2016

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc październik listopada 2016 za miesiąc październik 2016 3 14 listopada 2016 RAPORT MIESIĘCZNY ZA PAŹDZIERNIK 2016 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Pkt 16 Załącznika do Uchwały Nr

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

W tym roku najbardziej rozpoznawalna konstrukcja Tczewa obchodzi już 156 urodziny. Gdy most nad Wisłą był oddawany do użytku posiadał status

W tym roku najbardziej rozpoznawalna konstrukcja Tczewa obchodzi już 156 urodziny. Gdy most nad Wisłą był oddawany do użytku posiadał status W tym roku najbardziej rozpoznawalna konstrukcja Tczewa obchodzi już 156 urodziny. Gdy most nad Wisłą był oddawany do użytku posiadał status najdłuższego w Europie. Mierzył 1 052 metry WIELKOŚĆ I STOPA

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja terenów stoczniowych w Gdyni projekt Bałtycki Port Nowych Technologii

Rewitalizacja terenów stoczniowych w Gdyni projekt Bałtycki Port Nowych Technologii Rewitalizacja terenów stoczniowych w Gdyni projekt Bałtycki Port Nowych Technologii BPNT założenia projektu Bałtycki Port Nowych Technologii innowacyjny projekt biznesowy Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Zamek Krzyżacki, to zdecydowanie największa atrakcja Malborka. Budowa tej niesamowitej twierdzy ruszyła jeszcze pod koniec XIII w. Od 1309 r.

Zamek Krzyżacki, to zdecydowanie największa atrakcja Malborka. Budowa tej niesamowitej twierdzy ruszyła jeszcze pod koniec XIII w. Od 1309 r. Zamek Krzyżacki, to zdecydowanie największa atrakcja Malborka. Budowa tej niesamowitej twierdzy ruszyła jeszcze pod koniec XIII w. Od 1309 r. zamek był siedzibą najwyższych władz Zakonu Krzyżackiego WIELKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

8 430 o tyle osób spadła liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i Gdyni

8 430 o tyle osób spadła liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i Gdyni WIELKOŚĆ I STOPA BEZROBOCIA w miastach i powiatach należących do GOM i w Gdyni Na metropolitalnym rynku pracy II kwartał 2014 roku okazał się niezwykle gorącym okresem. Na całym obszaże Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA WYNIKOWA ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. Luty 2016.

KONFERENCJA WYNIKOWA ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. Luty 2016. Informacja prasowa KONFERENCJA WYNIKOWA ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. Luty 2016. WYDARZENIA 2015 Marzec 2015 Marzec 2015 Maj 2015 podpisanie umowy o dofinansowanie w wys. ok. 39 mln zł w ramach POIiŚ

Bardziej szczegółowo

II kwartał 2012 r. Nr III

II kwartał 2012 r. Nr III Wielkość bezrobocia w miastach i powiatach znajdujących się na terenie GOM... str. 3 Stopa bezrobocia w miastach i powiatach znajdujących się na terenie GOM... str. 4 Oferty pracy zgłoszone do PUP znajdujących

Bardziej szczegółowo

Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku

Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Ocena koniunktury gospodarczej w województwie opolskim w grudniu 2005 roku Opracowanie przygotowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Stopa bezrobocia na Mazowszu i w Polsce w okresie styczeń - październik 2013 r. 14,2 13,0

Wykres 1. Stopa bezrobocia na Mazowszu i w Polsce w okresie styczeń - październik 2013 r. 14,2 13,0 MAZOWIECKI RYNEK PRACY PAŹDZIERNIK 2013 R. Październikowe dane dotyczące mazowieckiego rynku pracy wskazują na poprawę sytuacji. W ujęciu miesiąc do miesiąca stopa bezrobocia spadła, a wynagrodzenie i

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2015 R. Łódź lipiec 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe Podmioty

Bardziej szczegółowo

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Warszawa, 18 kwietnia 2011 r. OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2011 roku Przybywa ofert pracy. W I kwartale 2011 ogłoszeń w serwisie Pracuj.pl

Bardziej szczegółowo

Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie

Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie Marek Kubik p.o. Dyrektor Wydziału Obsługi Inwestorów i Biznesu Urząd Miasta Szczecin Szczecin, dnia 09.10.2014 r. Stolica Euroregionu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w 2013 r. Warszawa 17 marca 2014 r.

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w 2013 r. Warszawa 17 marca 2014 r. Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w 2013 r. Warszawa 17 marca 2014 r. Spis treści 2 Rynek budowlany w Polsce w 2013 r. slajdy 3-10 Wyniki finansowe w 2013 r. slajdy 11-14 Rynek budowlany w

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33 Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku 2015-10-21 14:38:33 2 Rumunia jest krajem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku. Rumunia jest dużym krajem o dynamicznie

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku. Warszawa, 14 listopada 2013 r.

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku. Warszawa, 14 listopada 2013 r. Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku Warszawa, 14 listopada 2013 r. 2 Spis treści Rynek budowlany w Polsce w III kw. 2013 3 Wyniki finansowe w III kwartale 2013 r. 11

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Branża motoryzacyjna to jeden z największych i najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Streszczenie. Eksport i import w 2014 roku. Małopolska na tle Polski. Zaangażowanie firm w handel zagraniczny

Streszczenie. Eksport i import w 2014 roku. Małopolska na tle Polski. Zaangażowanie firm w handel zagraniczny Streszczenie Eksport i import w 2014 roku Zwiększyła się wartość eksportu i importu w stosunku do 2013 roku. Wartość dóbr i usług, które trafiły na eksport w 2014 roku wyniosła: 7,8 mld euro z Małopolski,

Bardziej szczegółowo

2,2% o tyle wzrosła liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i Gdyni

2,2% o tyle wzrosła liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i Gdyni WIELKOŚĆ I STOPA BEZROBOCIA w miastach i powiatach należących do GOM i w Gdyni Początek nowego roku nie przyniósł istotnych zmian na metropolitalnym rynku pracy. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów - II kwartał 2017 w liczbach Wzrost całkowitej liczby ofert pracy o 4% w porównaniu do II kwartału 2016 r. Najwięcej

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2015 R. Łódź grudzień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wskaźniki rozwoju gospodarczego Grecji w 2013 roku :34:49

Podstawowe wskaźniki rozwoju gospodarczego Grecji w 2013 roku :34:49 Podstawowe wskaźniki rozwoju gospodarczego Grecji w 2013 roku 2014-03-21 12:34:49 2 Rok 2013 był siódmym rokiem recesji w Grecji. Jednak zauważalna jest poprawa sytuacji gospodarczej Grecji. Następuje

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE stan na koniec grudnia 2012r. (na podstawie miesięcznej sprawozdawczości statystycznej z Powiatowych Urzędów Pracy) W minionym roku

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO KONFERENCJA: Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego wobec nowych wyzwań rozwojowych Zielona Góra 10 marca 2010 r. 2008 2000 =100 Podział terytorialny

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. 1 S t r o n a Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013

GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013 dr Elżbieta Marszałek Wiceprezes Ligii Morskiej i Rzecznej Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydz. Ekonomiczny w Szczecinie GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013 Artykuł oparty jest o materiały statystyczne, opracowane

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Opracowanie przygotowane przez Radę Konińskiej Izby Gospodarczej na spotkanie przedstawicieli Władz Izby z Prezydentem Miasta Konina Józefem Nowickim

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi 2013 rok Łódź MAJ 2014 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5 3. WYNAGRODZENIA...

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Konińska Izba Gospodarcza Maj 212 Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie W subregionach województwa Wielkopolskiego średnio ok. 97%

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl

Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2017 roku Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów - I kwartał 2017 w liczbach 02 Wzrost całkowitej liczby ofert pracy o 11% w porównaniu do I kwartału 2016 r. Najwięcej

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2016 R. Łódź listopad 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Sierpień przyniósł kolejne zmniejszenie liczby bezrobotnych, a co za tym idzie, także obniżenie stopy bezrobocia w naszym regionie.

Sierpień przyniósł kolejne zmniejszenie liczby bezrobotnych, a co za tym idzie, także obniżenie stopy bezrobocia w naszym regionie. Sierpień przyniósł kolejne zmniejszenie liczby bezrobotnych, a co za tym idzie, także obniżenie stopy bezrobocia w naszym regionie. Niepokoi jedynie stale spadająca ilość ofert wpływająca od pracodawców.

Bardziej szczegółowo

2,3% o tyle wzrosła liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i Gdyni

2,3% o tyle wzrosła liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i Gdyni WIELKOŚĆ I STOPA BEZROBOCIA w miastach i powiatach należących do GOM i w Gdyni Ostatni kwartał 2013 roku nie przyniósł większych zmian na metropolitalnym rynku pracy. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /273 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 14.09.2016/273 2016 1.1. Sektor przemysłowy 2015 najważniejsze fakty Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana w przemyśle w porównaniu do 2014 roku była

Bardziej szczegółowo

RapoRt o stanie miasta 2010. Suwałki

RapoRt o stanie miasta 2010. Suwałki RapoRt o stanie miasta 2010 Suwałki Sierpień 2011 RAPORT O STANIE MIASTA 2 3 SUWAŁKI 2010 RAPORT O STANIE MIASTA 4 SUWAŁKI 2010 Szanowni Państwo, Mam przyjemność przekazać Państwu drugi Raport o stanie

Bardziej szczegółowo

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 2. za okres: maj opracowany w ramach projektu:

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 2. za okres: maj opracowany w ramach projektu: Raport z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim nr 2 za okres: maj 2016 opracowany w ramach projektu: Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru u Nowosądeckiego

Bardziej szczegółowo

MINOX S.A. raport miesięczny styczeń 2016

MINOX S.A. raport miesięczny styczeń 2016 MINOX S.A. raport miesięczny styczeń 2016 Warszawa, 2016 r. Zarząd Spółki Minox S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

28.04 powołanie przez Radę Nadzorczą ZMPG-a S.A. Zarządu Spółki VI kadencji.

28.04 powołanie przez Radę Nadzorczą ZMPG-a S.A. Zarządu Spółki VI kadencji. Wydarzenia 2014 27.01 podpisanie umowy nabycia od Stoczni Marynarki Wojennej S.A. części Nabrzeża Gościnnego, niezbędnej dla realizacji inwestycji pn.,,pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce (data opracowania: kwiecień 2015 r.)

Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce (data opracowania: kwiecień 2015 r.) Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce (data opracowania: kwiecień 2015 r.) Główne wnioski: W 2014 r. wzrosła skala zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, szczególnie wysoki wzrost dotyczy podejmowania

Bardziej szczegółowo

GDAŃSK 2003-2012. Trendy społeczno-gospodarcze

GDAŃSK 2003-2012. Trendy społeczno-gospodarcze GDAŃSK 23-212 Trendy społeczno-gospodarcze (w tys. osób) (w promilach) Liczba mieszkańców Gdańska oraz przyrost naturalny w latach 23-212 462 461, 46,5 46,4 1,5 459 459,1 458,1 456,7,8 1,2 456,6 1,1 457,

Bardziej szczegółowo

Okres wakacyjny zapowiada się obiecująco pod względem spadku liczby bezrobotnych, których co miesiąc systematycznie ubywa. Niestety, ponownie

Okres wakacyjny zapowiada się obiecująco pod względem spadku liczby bezrobotnych, których co miesiąc systematycznie ubywa. Niestety, ponownie Okres wakacyjny zapowiada się obiecująco pod względem spadku liczby bezrobotnych, których co miesiąc systematycznie ubywa. Niestety, ponownie problemem jest spadająca liczba ofert od pracodawców. I Wielkość

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 2 Hiszpania pod koniec XX wieku była jednym z najszybciej rozwijających się gospodarczo państw Europy, kres rozwojowi położył światowy kryzys z końca

Bardziej szczegółowo

Rynek usług telekomunikacyjnych w Chorwacji :45:44

Rynek usług telekomunikacyjnych w Chorwacji :45:44 Rynek usług telekomunikacyjnych w Chorwacji 2014-07-02 15:45:44 2 Analiza chorwackiego sektora telekomunikacyjnego - najważniejsze wskaźniki, telekomunikacja w dobie kryzysu, główni gracze na rynku, podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 13.09.2016/271 2016 1.1. Małe, średnie i duże firmy w 2015 roku Jak wynika z danych GUS, liczba firm zatrudniających w 2015 roku co najmniej 10 osób wyniosła

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE stan na koniec czerwca 2015 r. (na podstawie miesięcznej sprawozdawczości statystycznej z Powiatowych Urzędów Pracy) Czerwiec br. to

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia siedemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2013 2014

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie województwo pomorskie maj 2017 Podstawowe informacje Województwo pomorskie kwiecień 2017 r. maj 2017 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób (stan w końcu miesiąca) Stopa

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa. Lepsze wieści z rynku pracy. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w Warszawa, 14 stycznia 2014 r.

Informacja prasowa. Lepsze wieści z rynku pracy. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w Warszawa, 14 stycznia 2014 r. Warszawa, 14 stycznia 2014 r. Lepsze wieści z rynku pracy Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w 2013 Dane największego portalu pracy w Polsce - Pracuj.pl nie pozostawiają wątpliwości: rok 2013 był

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje styczeń Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy styczeń 2016 r. Województwo pomorskie grudzień 2015 r. styczeń 2016 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy Specjalistów w 2016 roku. Raport Pracuj.pl

Rynek Pracy Specjalistów w 2016 roku. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w 2016 roku Raport Pracuj.pl RPS 2016 w liczbach 486 146 ofert pracy na portalu Pracuj.pl w 2016 r. 12% wzrost liczby ofert pracy w porównaniu z rokiem 2015 09 Najwięcej ofert

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE

AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE 2013 w świetle danych statystycznych Małgorzata Kowalska Dyrektor Departamentu Produkcji Janusz Kobylarz Naczelnik Wydziału Budownictwa Główny Urząd Statystyczny Warszawa

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia siedemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2011 r.) oraz prognozy na lata 2011 2012 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS DGA Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE stan na koniec sierpnia 2014r. (na podstawie miesięcznej sprawozdawczości statystycznej z Powiatowych Urzędów Pracy) Nadal spada bezrobocie

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A. za miesiąc styczeń 2017 R.

RAPORT MIESIĘCZNY ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A. za miesiąc styczeń 2017 R. RAPORT MIESIĘCZNY ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A. za miesiąc styczeń 2017 R. Raport sporządzony został przez spółkę ALEJASAMOCHODOWA.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( Spółka, Emitent ), zgodnie z wymogami

Bardziej szczegółowo

Raport o rynku pracy w województwie śląskim

Raport o rynku pracy w województwie śląskim Raport o rynku pracy w województwie śląskim Katowice Marzec 2013 I. Wnioski Realizacja programu inwestycji publicznych, który proponuje Sojusz Lewicy Demokratycznej w programie Nowa strategia dla Polski,

Bardziej szczegółowo

Oferta inwestycyjna i wsparcie Miasta Krosna dla inwestorów i przedsiębiorców. Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna

Oferta inwestycyjna i wsparcie Miasta Krosna dla inwestorów i przedsiębiorców. Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna Oferta inwestycyjna i wsparcie Miasta Krosna dla inwestorów i przedsiębiorców Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna Miasto Krosno Klimat gospodarczy 46 934 Mieszkańcy 112 064 6,7% Bezrobocie 16,3% 5

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc sierpień 2014. 11 września 2014

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc sierpień 2014. 11 września 2014 za miesiąc sierpień 2014 3 11 września 2014 RAPORT MIESIĘCZNY ZA SIERPIEŃ 2014 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008

Bardziej szczegółowo

Budownictwo w Polsce wzrośnie o 11% w 2011 r.

Budownictwo w Polsce wzrośnie o 11% w 2011 r. FREE ARTICLE Budownictwo w Polsce wzrośnie o 11% w 2011 r. Źródło: Raport Sektor budowlany w Polsce, I połowa 2011 Prognozy rozwoju na lata 2011-2013 Maj 2011 Bartłomiej Sosna, Starszy analityk rynku budowlanego

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r.

Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Bilans płatniczy Polski w IV kwartale 2013 r. Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe Pierwsze wnioski o dotacje z Phare 2002 Znane są terminy składania wniosków przez firmy z sektora MŚP o dofinansowanie działań w ramach programów Phare 2002. Już w lipcu 2004 r. małe i średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Melania Nieć, Maja Wasilewska, Joanna Orłowska Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Struktura podmiotowa Województwo dolnośląskie W 2012 r. w systemie REGON w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI 2012-04-24 Jacek Woźniak Pełnomocnik Zarządu WM ds. planowania strategicznego WYZWANIA ORAZ SILNE STRONY MIAST KRAKÓW KATOWICE Źródło: Raport

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :14:14

Co kupić, a co sprzedać :14:14 Co kupić, a co sprzedać 015-06-15 11:14:14 Kraje Unii Europejskiej są trzecim po Chinach i USA partnerem handlowym Japonii, natomiast Japonia zajmuje siódme miejsce w obrotach UE z zagranicą. Największym

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE SEZONU 2014 10 LAT TURYSTYKI W UNII EUROPEJSKIEJ

PODSUMOWANIE SEZONU 2014 10 LAT TURYSTYKI W UNII EUROPEJSKIEJ PODSUMOWANIE SEZONU 2014 10 LAT TURYSTYKI W UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKA GOSPODARKA TURYSTYCZNA Największy turystyczny rynek świata 2013-560 milionów zagranicznych turystów w Europie (52 % udziału w światowej

Bardziej szczegółowo

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r.

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r. Komunikat prasowy Warszawa, 26 marca 2013 r. INFORMACJA PRASOWA CAPITAL PARK W 2013 R.: WZROST WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO I PORTFELA NIERUCHOMOŚCI ORAZ NISKI POZIOM ZADŁUŻENIA Podsumowanie 2013 r.: Wyniki

Bardziej szczegółowo

Rynek kolektorów słonecznych w Polsce

Rynek kolektorów słonecznych w Polsce 2014 Rynek kolektorów słonecznych w Polsce Instytut Energetyki Odnawialnej Warszawa Sierpień, 2014r. 0 S t r o n a I E O Raport - Rynek kolektorów słonecznych w Polsce Raport przygotowany przez Zespół

Bardziej szczegółowo

Firmy bardziej aktywne na rynku pracy. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2014

Firmy bardziej aktywne na rynku pracy. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2014 Warszawa, 8 lipca 2014 r. Firmy bardziej aktywne na rynku pracy Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2014 Jak wynika z kwartalnego raportu Pracuj.pl, sytuacja na rynku pracy w II kwartale

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów ULMA Construccion Polska S.A. 21 sierpnia 2012 r.

Prezentacja dla inwestorów ULMA Construccion Polska S.A. 21 sierpnia 2012 r. Prezentacja dla inwestorów ULMA Construccion Polska S.A. 21 sierpnia 2012 r. 1 Spis treści Rynek budowlany w Polsce w I półroczu 2012 r. slajdy 3-8 Wyniki finansowe za I półrocze 2012 r. slajdy 9-12 2

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY LUTY 2013 r.

RAPORT MIESIĘCZNY LUTY 2013 r. RAPORT MIESIĘCZNY LUTY 2013 r. Warszawa, luty 2013 r. Zarząd Spółki Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Kwiecień 2013 Katarzyna Bednarz Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Jedną z najważniejszych cech polskiego sektora energetycznego jest struktura produkcji

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :58:22

Co kupić, a co sprzedać :58:22 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-11 13:58:22 2 Głównym partnerem handlowym Hiszpanii jest strefa euro. Hiszpania przede wszystkim eksportuje żywność i samochody, importuje zaś surowce energetyczne i chemię.

Bardziej szczegółowo