WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 6. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 6. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE"

Transkrypt

1 WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 6. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE Drodzy Czytelnicy, Tyle by³o przedtem spotkañ, dyskusji o przygotowaniu siê do 6 Programu Ramowego, a tu ani siê obejrzeliœmy jak mija ju prawie dwa miesi¹ce od og³oszenia pierwszych konkursów. Mam przeczucie, e w pierwszym rozdaniu polskie zespo³y nie uzyskaj¹ znacz¹cego udzia³u w grantach. Biuro mojego punktu kontaktowego by³o w zesz³ym roku oblê- one. Szukano informacji, dyskutowano strategie dzia³añ i konkretne pomys³y projektowe. Natomiast ju po og³oszeniu konkursów kontakty zamar³y. Nie s¹dzê, e powodem jest praca nad przygotowaniem wniosków. Wiêkszoœæ nie znalaz³a siê w konsorcjach przygotowuj¹cych projekty. Nie pora teraz na biadolenie, czy analizowanie przyczyn klêski, która jeszcze nie nadesz³a. Na razie ci¹gle jest czas dzia³ania. Wiadomo, e zespo³om bez doœwiadczeñ unijnych i sieci kontaktów jest o wiele trudniej. Nie raz spotykam siê z jednostkami, w których s¹ ogromne chêci, poparcie w³adz, a jakoœ nic nie wychodzi. Nie ma prostych algorytmów dojœcia do du ej iloœci projektów, natomiast podjeêcie wielu ró nych dzia³añ powinno w koñcu przynieœæ rezultaty. Do najprostszych posuniêæ nale ¹: zg³oszenie listy pracowników, jako potencjalnych ekspertów, umieszczenie profilu jednostki w odpowiednich bazach danych, wys³anie ofert wspó³pracy do pomys³odawców projektów z bazy zg³oszeñ tematów badawczych (expressions of interest), wysy³anie m³odych pracowników na stypendia i konferencje dofinansowywane przez UE, z³o enie wniosku o stypendium instytucjonalne. Potem ewentualnie jeszcze bêdzie mo na czekaæ na og³oszenie konkursów na do³¹czenie nowych partnerów do ju zaakceptowanych projektów. Wiem, e wszyscy cierpimy na podobne s³aboœci: brak czasu, odk³adanie spraw na potem, akcyjnoœæ. Jednak e bez systematycznego podejœcia ze strony Komitetu Badañ Naukowych, delegatów do Komitetów Programowych, Krajowego Punktu Kontaktowego i nas samych znowu bêdziemy borykali siê z problemem braku odzyskania polskiej sk³adki do programu ramowego i podejmowali doraÿne akcje. Nieœmia³o chcia³abym przypomnieæ sprawczym czynnikom, e regionalne punkty kontaktowe w 2003 roku tak na prawdê nie istniej¹, poniewa jeszcze do dnia zamkniêcia numeru nie og³oszono konkursu na ich dzia³alnoœæ. Natomiast jestem przekonana, e ju w 2006 roku opublikujemy strategiê dla polskiego uczestnictwa w siódmym programie ramowym. El bieta Ksi¹ ek Redaktor Wiadomoœci KPK-GE N o 2 (28) luty 2003 ADRESY INTERNETOWE: Pismo wydawane przez KPK i Poznañski Park Naukowo -Technologiczny Fundacji UAM ze œrodków Komitetu Badañ Naukowych W numerze m.in.: Akcja Badania i innowacje str. 3 Badania s³u ¹ce polityce UE str. 4 Wiadomoœci z regionów str. 6 Trzeci konkurs E-CONTENT str. 8 Konferencje i seminaria str. 8 Wstêpna rejestracja projektów Wnioski on-line Na pocz¹tku stycznia uruchomiono mo liwoœæ wstêpnej rejestracji projektów do 6PR. Rejestracja ma przede wszystkim pomóc Komisji w formowaniu paneli ekspertów, co mo e przyspieszyæ procedurê oceny. Rejestracja nie jest obowi¹zkowa, urzêdnicy niektórych dzia³ów Komisji Europejskiej obiecuj¹ sk³adaj¹cym przes³anie opinii o zgodnoœci z priorytetami konkursu. Rejestracjê uruchomiono na stronie: Niestety nie ma jeszcze obiecanych narzêdzi do wype³niania formularzy czy sk³adania wniosków on-line. ZapowiedŸ konkursu NEST badania przysz³oœciowe W najbli szym czasie, prawdopodobnie 25 lutego 2003r., og³oszony zostanie pierwszy konkurs na projekty w programie NEST (New and Emerging Science and Technology). Jest to nowy element 6 Programu Ramowego, otwarty na wszystkie dziedziny nauki, w którym mo e znaleÿæ siê miejsce na badania podstawowe. Projekty zg³aszane w programie NEST, mog¹ dotyczyæ badañ ryzykownych, intuicyjnych, ale takich, które w przysz³oœci mog¹ przynieœæ odczuwalne korzyœci dla nauki, gospodarki i spo- ³eczeñstwa europejskiego. Bli sze informacje o tym programie znajduj¹ siê na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego: Projekty programu NEST muszê spe³niaæ ogólne zasady 6PR, jednym z zasadniczych warunków jest realizacja tych konsorcjów projektowych w ramach konsorcjów miêdzynarodowych. Koordynator programu NEST w KPK - Anfdrzej S³awiñski podejmuje akcjê pomocy tworzenia projektów. Wszyscy zainteresowani udzia³em akcji NEST proszeni s¹ o zg³aszanie swoich ofert wspó³pracy. Wiêcej informacji: Andrzej S³awiñski, Program wspó³pracy z krajami by³ego Zwi¹zku Radzieckiego Polska w INTAS W dniu 18 sierpnia 2002r. Polska sta³a siê cz³onkiem INTAS Miêdzynarodowego Stowarzyszenia na Rzecz Propagowania Wspó³pracy z LudŸmi Nauki, Reprezentuj¹cymi Nowe Niepodleg³e Pañstwa Utworzone na Terytorium Zwi¹zku Radzieckiego. Jest to stowarzyszenie tworzone przez kraje cz³onkowskie UE oraz inne zainteresowane pañstwa. Zakres programu INTAS obejmuje nastêpuj¹ce dziedziny nauki: fizyka, chemia, biologia, nauka o ziemi, œrodowisko i energia, nauki in ynieryjne, lotnictwo i kosmos, ekonomia, nauki spo³eczne i humanistyczne, matematyka. Priorytety s¹ formu³owane przez miêdzynarodowe konsorcja partnerów z krajów cz³onkowskich INTAS oraz krajów by³ego Zwi¹zku Radzieckiego Od momentu przystapienia do INTAS polskie zespo³y bêd¹ równie mog³y uczestniczyæ w projektach i otrzymywaæ dofinasowanie. Og³oszenie najbli szego konkursu spodziewane jest w po³owie marca tego roku. Po akceptacji Programu Pracy bêdzie mo liwe finansowanie kilku rodzajów projektów. Szczegó³owe informacje na temat INTAS mo na odnaleÿæ na stronie internetowej stowarzyszenia: Przegl¹d ponad 1000 dotychczasowych projektów zamieszczono w bazie CORDIS:

2 ADRESY SIECI KPK Krajowy Punkt Kontaktowy IPPT PAN, Œwiêtokrzyska 21, Warszawa, fax: (22) Politechnika Gdañska Biuro Programów Ramowych Unii Europejskiej Leonia Gajek, Iwona Rakowska ul. G. Narutowicza 11/12, Gdañsk tel.: (58) , tel/fax: (58) Politechnika Œl¹ska Pe³nomocnik Rektora ds. Wspó³pracy Miêdzynarodowej Jerzy Moœciñski ul. Akademicka 2A, Gliwice tel.: (32) , fax: (32) Akademia Techniczno-Rolnicza ul. Ks. A. Kordeckiego 20, budynek B Bydgoszcz, Monika Jeleniewska, tel.: (52) tel.: (52) , fax: (52) Centrum Transferu Technologii ul. Grunwaldzka 529, Gdañsk Anna Podhajska tel./fax: (58) , Centrum Techniki Okrêtowej ul. Wa³y Piastowskie 1, Gdañsk Joanna Wierszy³o tel.: (58) , fax: (58) Akademia Medyczna w Gdañsku Dzia³ Wspó³pracy z Zagranic¹ ul. M.Sk³odowskiej-Curie, Gdañsk Maria Adamowicz, tel/fax: (58) Instytut Metali Nie elaznych ul. Sowiñskiego 5, Gliwice Jadwiga Kapryan tel.: (32) , fax: (32) Instytut Ekologii Terenów Uprzemys³owionych ul. L. Kossutha 6, Katowice Izabela Ratman-K³osiñska tel.: ( 32) w.269 fax: (32) Politechnika Koszaliñska ul. Rac³awicka 15-17, Koszalin G³ówny Koordynator: Tomasz Krzy yñski Biuro: Urszula Marchlewicz tel.: (94) , tel./fax: (94) Uniwersytet Jagielloñski Collegium Medicum Dzia³ Integracji Europejskiej ul. Œw. Anny 12, p.44, Kraków Ewa Klepacz-Zieliñska Dyrektor KPK w Polsce: Andrzej Siemaszko tel.: (22) , (22) , tel.: (22) w. 275, Zastêpcy Dyrektora: Jerzy Supel tel.: (22) , (22) w. 351, tel: Anna Pytko tel.: (22) w. 251, (22) , tel.: (22) , KOORDYNATORZY: P1 Genomika i biotechnologie dla zdrowia cz³owieka Anna Pytko (tel. i j.w.) P2 Technologie spo³eczeñstwa informacyjnego Krzysztof Trojanowski tel.: (22) w. 349, tel.: (22) /3, P3 Nanotechnologie i nauka o materia³ach Zbigniew Turek tel.: (22) , (22) w.159, tel.: (22) , P4 Aeronautyka i przestrzeñ kosmiczna Zbigniew Turek (tel. i j.w.) P5 Jakoœæ i bezpieczeñstwo ywnoœci Bo ena Romanowicz tel.: (22) , (22) , tel.: (22) w P6.1 Energia Andrzej S³awiñski Politechnika Krakowska Centrum Transferu Technologii ul. Warszawska 24, Kraków Tomasz Maczuga, Roman Koz³owski Mira R¹czka, Anna Armu³a tel.: (12) tel/fax: (12) Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzañskiego PAN ul. Doœwiadczalna 4, Lublin 27 Andrzej Stêpniewski tel.: (81) , fax: (81) Fundacja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci tel.: (22) , (22) , tel.: (22) w.159, P6.2 Transport Zbigniew Turek tel. i j.w. P6.3 Zmiany globalne i ekosystemy Danuta Maria Antosiewicz tel.: (22) w. 273, (22) , tel.: (22) , P7 Obywatele i sprawowanie w³adzy w spo³eczeñstwie opartym na wiedzy Wies³aw Studencki tel.: (22) /83, tel.: (22) w.152, NEST Andrzej S³awiñski tel. i j.w. REGIONALNE PUNKTY KONTAKTOWE Agnieszka Sito, tel./fax: (12) tel.: (12) w. 320, 347 Instytut Odlewnictwa ul. Zakopiañska 73, Kraków Maciej Dyrek tel.: (12) , fax: (12) Uniwersytet Medyczny w odzi Bran owy Punkt Kontaktowy ds. Wspó³pracy z Uni¹ Europejsk¹ ul. Kopciñskiego 20, ódÿ Ewa Niebudek-Bogusz tel.: (42) , fax: (42) Miêdzynarodowe Centrum Ekologii PAN Warszawa-Dziekanów Leœny ul. Konopnickiej 1, omianki Maciej Zalewski, Jan Bocian tel.: (22) Uniwersytet ódzki Biuro Wspó³pracy z Zagranic¹ ul. G. Narutowicza 65, ódÿ Jolanta Pacura tel.: (42) , fax: (42) Dodatkowy kontakt: U. ódzki Naukowo-Badawcze Centrum Ekohydrologii ul. Banacha 12/16, ódÿ tel.: (42) , fax: (42) Fundacja INKUBATOR Centrum Transferu Technologii ul. Piotrkowska 143, ódÿ, Jerzy Wojtas tel.: (42) , fax: (42) Politechnika Opolska Dzia³ Nauki i Wspó³pracy z Zagranic¹ ul. S. Miko³ajczyka 5, Opole 2 w odzi ul. Piotrkowska 86, ódÿ Ewa Sadowska-Kowalska tel.: (42) , fax: (42) Poznañski Park Naukowo- Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza ul. Rubie 46, Poznañ El bieta Ksi¹ ek, Agata Bartoszewska Jacek Ratajczak tel.: (61) , fax: (61) Politechnika Szczeciñska ul. Piastów 17, Szczecin Katarzyna azarz, BRAN OWE PUNKTY KONTAKTOWE Janusz Fijak tel.: (77) , tel/fax: (77) Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski Biuro Wspó³pracy z Zagranic¹ ul. Oczapowskiego 2, Olsztyn Katarzyna Cap³ap tel.: (0-89) , fax: (0-89) Politechnika Rzeszowska im. Ignacego ukasiewicza ul. W. Pola 2, Rzeszów, skr. pocz. 85 Andrzej Sobkowiak, tel.:/fax: (17) Urszula Kluska, tel.: (17) Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa ul. Pomologiczna 18, Skierniewice Lucyna Zieliñska tel.: (46) do 24, fax: (46) Stowarzyszenie Miasta w Internecie Nowy Œwiat 2 (3piêtro), Tarnów Krzysztof G³omb, tel/fax: (14) Agata S³owikowska-Krawiec tel.:/fax: (14) Uniwersytet Miko³aja Kopernika ul. Gagarina 11, Toruñ Edyta Urbañska tel.: (56) , fax. (56) Hi-Tech sp. z o.o. ul. Akademicka 3, Warszawa Wac³aw J. Bia³kowski tel.: (22) , tel/fax: (22) Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa (CNTK) ul. J.Ch³opickiego 50, Warszawa Witold Olpiñski, MŒP Aleksander B¹kowski tel.: (22) /3, (22) w.349, tel.: Innowacje Aleksander B¹kowski (tel. i j.w.) Stypendia, konferencje, sieci badawczo szkoleniowe Anna Wiœniewska tel.: (22) w.152, tel.: (22) /83, Wies³aw Studencki (tel. i j.w.) INCO - wspó³praca z krajami trzecimi Anna Wiœniewska tel. i j.w. EURATOM Ma³gorzata Œwiderska tel.: (22) w Ma³gorzata Tobijasz, Jasmina Solecka, tel.: (91) , tel.:/fax: (91) Wroc³awskie Centrum Transferu Technologii Politechnika Wroc³awska ul. Smoluchowskiego 48, Wroc³aw tel.: (71) , (71) Beata Lubicka Joanna Basztura Grzegorz Gromada tel.: (71) , (71) fax: (71) tel.: (22) , fax: (22) Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Aleksandra Buczkowska ul. Nowogrodzka 35/41, Warszawa tel.: (22) , fax.: (22) Politechnika Warszawska Uczelniany Punkt Kontaktowy ul. Noakowskiego 18/20, Warszawa Irmina Grodzka-Antoszkiewicz tel.: (22) , fax.: (22) Szko³a G³ówna Gospodarstwa Wiejskiego Centrum Programów Europejskich ul. Nowoursynowska 166, Warszawa Ewa Bieñkowska-Mochtak, Agata Dziekoñska tel./fax: (22) Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieœcie 26/28, Warszawa Barbara Arciszewska Edyta Czerwonka tel.: (22) , fax: (22) Oœrodek Przetwarzania Informacji Centrum Przekazu Innowacji Al. Niepodleg³oœci 188b, skr. poczt Warszawa Krystyna Siwek tel.: (22) , fax: (22) Instytut Chemicznej Przeróbki Wêgla ul. Zamkowa 1, Zabrze Halina Kocek tel.: (32) w. 207, fax: (32)

3 Priorytety i plany Akcja Badania i innowacje Obok tematycznie okreœlonych dzia³ów nauki, szczególnie istotnych dla spo- ³ecznoœci Unii Europejskiej, 6PR zawiera instrumenty o charakterze przekrojowym. Jednym z nich jest program Badania i innowacje. ZA O ENIA PROGRAMU Celem programu jest wspieranie innowacyjnoœci w przedsiêbiorstwach, promocja wykorzystania wyników badawczych w praktyce oraz tworzenie systemu wsparcia i zachêt dla innowacji. Poprzez dzia³ania kierowane do naukowców, badaczy, przedsiêbiorców, polityków i spo³eczeñstwa, program przyczyni siê do lepszego zrozumienia innowacji i jej powi¹zañ z nauk¹. Du ¹ rolê w programie odgrywa œwiadomoœæ pe³nego w³¹czenia krajów kandyduj¹cych w budowanie europejskiego systemu innowacyjnego. Za ogólne cele programu mo na przyj¹æ: kreowanie podstaw europejskiego systemu innowacyjnego poprzez sieci, promocjê wspó³pracy, znoszenie barier i zachêcanie do nauki za granic¹, badanie i sprawdzanie nowych rozwi¹zañ, prezentowanie doœwiadczeñ z realizowanych projektów badawczych w Programach Ramowych i promocja przedsiêbiorczoœci innowacyjnej, dostarczanie us³ug, niezbêdnych do dzia³añ (transferu technologii, wymiany doœwiadczeñ) na skalê europejsk¹. DZIEDZINY PROGRAMU Tworzenie sieci aktorów i u ytkowników i kreowanie interakcji pomiêdzy nimi Celem zadania jest ³¹czenie g³ównych aktorów, u ytkowników i instytucji dla przedsiêbiorczoœci innowacyjnej i powi¹zañ z europejskim systemem innowacyjnym. Przejawiaæ siê bêdzie poprzez analogicznie okreœlone dzia³ania: A. ³¹czenie g³ównych uczestników, B. promocja zmian i przedsiêbiorczoœæ innowacyjna, C. instrumenty wspieraj¹ce - punkty informacyjne (help desks), strony internetowe, informacje, przewodniki, us³ugi itp. Instrumenty realizacji zadania, tj. rodzaje projektów, które bêd¹ finasowane w tej dziedzinie to: akcje koordynuj¹ce, akcje wspieraj¹ce, celowe projekty innowacyjne. Zachêcanie do tworzenia regionalnych strategii innowacji i wspó³pracy miêdzyregionalnej Za cel postawiono u³atwianie transferu dobrej praktyki z zakresu innowacji, wymiany doœwiadczeñ i wdra anie innowacyjnych strategii w krajach kandyduj¹cych, g³ównie pod k¹tem przysz³ego wst¹pienia do UE. Dzia³ania bêd¹ przeprowadzane zgodnie z za³o eniami i dzia³aniami Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej oraz w powi¹zaniu z zadaniem 1. Dzia³ania, wyszczególnione w ramach zadania to: A. ¹czenie regionów w sieci i rozpowszechnianie metodologii tworzenia Regionalnych Strategii Innowacji 1. Rozwój Regionalnych Strategii Innowacji (RIS) z w krajach kandyduj¹cych. 2. Kontynuacja dzia³añ zwi¹zanych z sieci¹ innowacyjnych regionów (IRE - Innovating Regions in Europe), jako platformy wspó³pracy i wymiany doœwiadczeñ z realizacji regionalnych polityk innowacyjnych oraz wdra- anie nowych narzêdzi polityki w celu promocji i kreowania miêdzyregionalnych systemów wymiany informacji. B. Nowe podejœcie do regionalnej polityki innowacyjnej - zwi¹zanie z testowaniem nowych narzêdzi dla przysz³ej miêdzynarodowej wymiany doœwiadczeñ. W tej dziedzinie bêd¹ finasowane projekty typu: akcje wspieraj¹ce, celowe projekty innowacyjne, kontrakty na udostêpnienie us³ug. W 2003 roku planowanie jest finansowanie dzia³ania A2. Eksperymentowanie z u yciem nowych narzêdzi i metod Wsparcie dla eksperymentalnych dzia³añ, które s³u ¹ wyjaœnieniu priorytetów i kierunków promocji innowacji w Europie, zosta³y uznane za cel g³ówny zadania. Wziête bêd¹ pod uwagê wszystkie obszary okreœlone w Programie, wspierane bêdzie równie poszukiwanie europejskich wzorów dla innowacji, w³¹czaj¹c klastery innowacyjne i stymulowanie innowacjnego zarz¹dzania w przedsiêbiorstwach. Szczegó³owe za³o enia do zadania przedstawione zostan¹ w kolejnych 3 uaktualnieniach do programu pracy. Wiadome jest, i przysz³e dzia³ania koncentrowaæ siê bêd¹ na: zachêcaniu do nowych form innowacji i promocji innowacyjnej przedsiêbiorczoœci, testowaniu nowych koncepcji transferu i wymiany doœwiadczeñ z punktu widzenia redukcji regionalnych dysproporcji i u³atwianie integracji krajów kandyduj¹cych z europejskim systemem innowacyjnym, testowaniu nowych us³ug, zw³aszcza elektronicznych, w celu promocji innowacyjnoœci. W tej dziedzinie bêdzie siê mo na ubiegaæ o finasowanie projektów typu: akcje wspieraj¹ce, celowe projekty innowacyjne, kontrakty na udostêpnienie us³ug, akcje koordynuj¹ce. Udostêpnienie us³ug i ich utrwalenie W celu wspierania, budowanego systemu innowacyjnego na skalê europejsk¹, dostarczone bêd¹ liczne us³ugi, przyczyniaj¹ce siê do przep³ywu informacji, rozpowszechniania wiedzy i dyfuzji innowacji do gospodarki. W sk³ad us³ug wchodz¹: 1. CORDIS - serwis informacyjny dotycz¹cy badañ i innowacji, uzupe³niony o inne media Celem jest skuteczny, przyjazny i wielojêzyczny serwis informacyjny rozpowszechniany w celu u³atwiania udzia³u w dzia³aniach badawczych i innowacyjnych; poprawa wykorzystania rezultatów badañ, zw³aszcza w sektorach kluczowych dla konkurencyjnoœci Europy; dyfuzja wiedzy sprzyjaj¹cej dzia³alnoœci innowacyjnej w przedsiêbiorstwach i spo³ecznej akceptacji nowych technologii. Dzia³ania kierowane bêd¹ do istniej¹cego serwisu CORDIS, jako narzêdzia komunikacji i publikacji dla ca³ego programu ramowego; przewidziana jest jego rozbudowa. Równoczeœnie wspierane bêd¹ media drukowane jak i organizacja targów, konferencji, warsztatów itp. 2. Sieæ IRC - Oœrodków Przekazu Innowacji (Innovation Relay Centre) Program zak³ada dalsze funkcjonowanie obecnej w Europie, w tym i w Polsce, sieci oœrodków IRC. Dzia³alnoœæ IRC koncentrowa³a siê bêdzie na ma³ych i œrednich przedsiêbiorstwach, jako grupie docelowej, w³¹czaj¹c jednoczeœnie inne organizacje, takie jak uczelnie, centra badawcze, wiêksze przedsiêbiorstwa, agencje rozwoju i inne. Specjalna uwaga skierowana bêdzie na mniej zaanga owane obecnie regiony. G³ówne dzia³ania IRC skupiaæ siê bêd¹ na: promocji miêdzynarodowego transferu technologii i wiedzy, pobudzanie zdolnoœci przedsiêbiorstw do adoptowania nowych technologii, promocja ponadnarodowego rozpowszechniania rezultatów badañ, w³¹czaj¹c kooperacjê z EUREKA i ESA (European Space Agency), dostarczanie innych kluczowych us³ug, które sprzyjaj¹ promocji, kreowaniu innowacji i miêdzynarodowemu transferowi technologii, kontynuowanie mo liwej wspó³pracy pomiêdzy IRC a Innowacyjnymi Regionami w Europie (IRE). Sieæ IRC dostarczaæ bêdzie dodatkowe us³ugi, ich zakres jest obecnie przedmiotem prac, rezultaty i ostateczne informacje podane zostan¹ do wiadomoœci na pocz¹tku 2003 roku, wówczas znane bêd¹ terminy sk³adania wniosków i zasady udzia³u. 3. Specyficzne us³ugi wspieraj¹ce i informacyjne Pomoc potencjalnym i obecnym uczestnikom bior¹cym udzia³ w badaniach, wdra anie narzêdzi, np.: stron internetowych, punktów informacyjnych i innych. Brane jest pod uwagê rozpowszechnianie informacji i dzia³alnoœæ szkoleniowa, w tym wspieranie dzia³añ wymienionych w zadaniu 1. W tej dziedzinie bêd¹ finansowane projekty typu akcje wspieraj¹ce. Analiza i ewaluacja innowacji we wspólnotowych projektach badawczych Celem zadania jest dokonywanie obserwacji i analiza dzia³alnoœci badawczej, dla promocji innowacji w³¹czonych we Wspólnotowe programy ramowe (równie inne europejskie programy, takie jak EUREKA), w szczególnoœci zawieraj¹ce odzwierciedlenie rezultatów badañ w innowacyjnych produktach, procesach i us³ugach. W 2003 roku nie przewidujê siê finansowania dzia³añ objêtych tym zadaniem. cd na str. 4

4 Tzw. priorytet ósmy Badania s³u ¹ce polityce UE G³ówny strumieñ finansowania w 6 Programie Ramowym skierowany jest na badania w wybranych, strategicznie wa nych dla Europy, priorytetach tematycznych. Wiele zespo³ów naukowych nie mo e odnaleÿæ swojej problematyki w tych e priorytetach, byæ mo e bli sza im bêdzie akcja zwana priorytetem ósmym - Badania s³u ¹ce polityce UE. ZA O ENIA PROGRAMU Akcjê tê ustanowiono dla naukowego wsparcia przedsiêwziêæ UE w ró - nych dziedzinach. Projekty tej akcji mog¹ s³u yæ formu³owaniu i realizacji polityki unijnej, zw³aszcza w zakresie wspólnej polityki rolnej (Commonagricultural policy - CAP), wspólnej polityki rybo³ówstwa (Common fisheries policy - CFP), polityki w zakresie œrodowiska, energii, transportu, zdrowia, pomocy innym krajom, ochrony konsumenta i innych. Akcja ta bêdzie finansowa³a g³ównie tzw. celowe projekty badawcze (STREP) oraz akcje koordynuj¹ce (CCA), bêdzie mo liwe w przysz³oœci zastosowanie tzw. nowych instrumentów - projektów zintegrowanych (IP) oraz sieci doskona³oœæi (NoE). Bud et podzielono na dwie czêœci: 247,5 mln euro przeznaczono na ju ustalon¹ w dokumencie programowym problematykê, a 71 mln pozostawiono na problemy, które mog¹ okazaæ siê wa ne póÿniej. TEMATYKA 17 grudnia og³oszony zosta³ konkurs na projekty badawcze, akcje wspieraj¹ce oraz akcje koordynuj¹ce w szczegó³owo wyznaczonych tematach w 3 obszarach: Zrównowa one zarz¹dzanie naturalnymi zasobami Europy. W niej sformu³owano tematy dotycz¹ce rolnictwa, leœnictwa oraz rozwoju terenów rolniczych, problematyka rybo³ówstwa i hodowli ryb, a tak e stanu œrodowiska. Zakres tej dziedziny obejmuje 6 punktów: 1. Modernizacja i zrównowa enie rolnictwa i leœnictwa, w³¹czaj¹c ich wielofunkcyjn¹ rolê dla zapewnienia zrównowa onego rozwoju i promocji terenów wiejskich. 2. Narzêdzia i metody oceny dla zrównowa onego zarz¹dzania w rolnictwie i leœnictwie. 3. Modernizacja i zrównowa enie rybo³ówstwa, w³¹czaj¹c systemy hodowli ryb. 4. Nowe oraz bardziej przyjazne œrodowisku metody produkcyjne dla poprawienia zdrowia i stanu zwiarz¹t, w tym badania nad chorobami zwierzêcymi takimi, jak pryszczyca oraz rozwój szczepionek. 5. Ocena œrodowiska (gleba, woda, ha³as) w³¹czaj¹c oddzia³ywanie substancji chemicznych. 6. Ocena technologii œrodowiska dla wsparcia decyzji politycznych, zw³aszcza dotycz¹cych skutecznych, ale i tanich technologii dla spe³nienia wymogów legislacyjnych. Zapewnienie zdrowia, bezpieczeñstwa i szans ludnoœci Europy. W dziedzinie tej zawarto ró norak¹ problematykê: medyczn¹ i opieki zdrowotnej, problemy bezpieczeñstwa pracy, jak te zagro enia klêskami naturalnymi oraz wybrane problemy spo³eczne. W tej dziedzinie wyznaczono 7 priorytetów: 1. Czynniki zdrowotne oraz zapewnienie wysokiej jakoœci i zrównowa onych us³ug opieki zdrowotnej i systemy emerytalne (zw³aszcza w kontekœcie starzej¹cej siê populacji i zmian demograficznych). 2. Zagadnienia publicznej opieki zdrowotnej, w³¹czaj¹ce epidemiologie dla zapobiegania chorobom oraz dzia³ania w zwi¹zku ze wzrostem zachorowañ na choroby rzadkie, choroby zakaÿne, alergie; procedury dla bezpiecznego oddawania krwi i organów, metody testów bez u ycia zwierz¹t. 3. Wp³yw zagadnieñ œrodowiskowych na zdrowie (w³¹czaj¹c bezpieczeñstwo pracy i metody oceny ryzyka oraz ³agodzenie ryzyka klêsk naturalnych). 4. Jakoœæ ycia w odniesieniu do osób niepe³nosprawnych oraz upoœledzonych (w³¹czaj¹c równy dostêp do budynków i urz¹dzeñ). 5. Badania porównawcze czynników warunkuj¹cych fale migracji i uchodÿców, w³¹czaj¹c nielegaln¹ imigracjê oraz handel ludÿmi. 6. Poprawa œrodków dla przewidywania trendów przestêpczoœci i jej przyczyn oraz oceny skutecznoœci polityki prewencji kryminalnej, ocena nowych wyzwañ zwi¹znych z nielegalnym u yciem narkotyków. 7. Zagadnienia obrony cywilnej (w tym bio-bezpieczeñstwo i ochrona przed ryzykiem zwi¹zanym z atakami terrorystycznymi) i zarz¹dzanie kryzysowe. 4 Utrzymanie potencja³u gospodarczego oraz spójnoœci poszerzonej i zintegrowanej Unii Europejskiej. Dziedzina ta ma s³u yæ zrozumieniu ró nych aspektów rozwoju gospodarczego i spójnoœci spo³ecznych, tworzeniu instrumentów np. polityki fiskalnej, spo³ecznej oraz narzêdzi pomiaru ich oddzia³ywania oraz wybranych problemów wa nych dla gospodarki jak transport, systemy energetyczne, problemy urbanistyczne. 1. Utrzymanie integracji europejskiej, zrównowa onego rozwoju, konkurencyjnoœci i polityki handlowej (w tym lepsze metody oceny rozwoju gospodarczego i spójnoœci). 2. Rozwój narzêdzi, wskaÿników i parametrów operacyjnych dla oceny zrównowa enia transportu i wskaÿników systemów energetycznych (gospodarczych, œrodowiskowych i spo³ecznych). 3. Globalna analiza bezpieczeñstwa oraz systemy walidacji dla transportu oraz badania zwi¹zane z ryzykiem wypadków i bezpieczeñstwa w systemach transportu ludzi. 4. Prognozowanie oraz rozwój innowacyjnej polityki dla zrównowa enia w perspektywie œrednio i d³ugookresowej. 5. Zagadnienia spo³eczeñstwa informacyjnego (takie jak zarz¹dzanie i ochrona aktywów cyfrowych i dostepnoœæ do spo³eczeñstwa informacyjnego). 6. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zwi¹zane z ni¹ strategie konserwacji. 7. Ulepszona jakoœæ, dostepnoœæ i rozpowszechnianie statystyk europejskich. PLAN KONKURSÓW W ramach konkursu finansowane bêd¹ projekty realizuj¹ce szczegó³owo okreœlone tematy (na ich opis niestety nie mamy miejsca w biuletynie) opisane w dokumencie programowym (Work Programme). Termin sk³adania wniosków w pierwszym konkursie up³ywa 13 marca tego roku. Przewidziano natomiast jeszcze 3 konkursy w lipcu 2003, 2004 i 2005 roku. Ich tematyka bêdzie ustalona póÿniej. Informacje o priorytecie oraz dokument programowy mo na odnaleÿæ w internecie pod adresem: El bieta Ksi¹ ek Akcja Badania i innowacje cd ze str. 3 Podnoszenie ekonomicznej i technologicznej orientacji i zrozumienia Zadanie to s³u y tworzeniu przyjaznych warunków do prowadzenia konkurencyjnych badañ oraz tworzenia strategii innowacyjnych. W trakcie realizacji 6 Programu Ramowego, dzia³ania czerpane bêd¹ z doœwiadczeñ zdobytych podczas wczeœniejszych Programów Ramowych. Rola zadania podkreœlona jest wysokoœci¹ œrodków finansowych przeznaczonych w 2003 roku, jest to drugie, po IRC, zadanie o kwocie 20 mln euro. W pierwszym konkursie projekty koncentrowa³y siê bêd¹ na udziale MŒP i grup MŒP w 6. Programie Ramowym, szczególnie w projektach zintegrowanych i sieciach doskona³oœci. Jako narzêdzia mog¹ pos³u yæ: u³atwianie kreowania grup oraz klasterów sk³adaj¹cych siê z MSP o podobnych potrzebach innowacyjnych, promocja ponadregionalnej wspó³pracy pomiêdzy ma³ymi i œrednimi przedsiêbiorstwami, pobudzanie tworzenia sieci i inkubatorów przemys³owych. Projekty mog¹ zawieraæ elementy audytu technologicznego w celu okreœlenia potrzeb firm i kierowania do odpowiednich instrumentów w Programie Ramowym, identyfikacj¹ i rozpowszechnianie dobrych praktyk innowacyjnych. Realizacja/przeprowadzenie projektów spoczywa na instytucjach poœrednicz¹cych tj. Krajowy Punkt Kontaktowy ds. MŒP, stowarzyszenia przedsiêbiorstw, izby gospodarcze i inne. Koszty sk³adanych projektów powinny zawieraæ siê pomiêdzy 0,2 i 2mln euro. Czas realizacji projektów zale y od celów jakie zosta³y przedstawione do realizacji, jednak e oczekuje siê, i bêdzie nie krótszy ni 1 rok i nie przekroczy okresu 3 lat. Przewidywany termin sk³adania wniosków up³ynie w maju 2003 roku. Instrumenty realizacji zadania to: akcje wspieraj¹ce i akcje koordynuj¹ce. PLAN KONKURSÓW Informacje na temat Programu Badania i innowacje bêd¹ udostêpnione na stronie internetowej Krajowego Punktu Kontaktowego od momentu og³oszenia zaakceptowanego programu pracy: Micha³ Klepka, Krajowy Punkt Kontaktowy

5 OFFSET Inwestycje w technologie i innowacje Po podjêciu decyzji przez Polskê o zakupie samolotów F16 jednym z gor¹cych tematów sta³y siê dyskusje w kraju i negocjacje z firm¹ Lockeed Martin o inwestycjach w Polsce, jakie powinna poczyniæ ta firma w zamian za realizacjê zamówienia. Jednym z pomys³ów jest zainwestowanie w nowe technologie, badania i innowacje. Jak wiadomo offset nie jest dotacj¹ lecz inwestycj¹, która powinna siê zwróciæ w okreœlonym czasie. Jeœli mia³aby na nich skorzystaæ polska nauka musia³aby przedstawiæ odpowiednio skalkulowane propozycje. Komitet Badañ Naukowych na swoich stronach internetowych: oraz Krajowy Punkt Kontaktowy: podjê³y siê zadania informowania jak i zbierania propozycji od œwiata nauki. Dyrektor KPK Andrzej Siemaszko przedstawi³ koncepcjê zaproponowania amerykañskiej firmie nastêpuj¹cych przedsiêwziêæ: 1. Du e dojrza³e technologie - wspólna inwestycja polskich i amerykañskich podmiotów w rozwiniêt¹, dojrza³¹ technologiê. Koszt - dziesi¹tki, setki tysiêcy USD. Wnioski o takie inwestycje zg³osiæ mo na do KBNu (wg wytycznych zawartych na stronach internetowych KBN). 2. Ma³e/œrednie dojrza³e technologie wspólna polsko-amerykañska inwestycja. Koszt kilka milionów USD. Tworzone bêd¹ pakiety tematyczne i w postaci klaserów wprowadzane do oferty offsetowej (procedura jak wy ej). 3. Nie w pe³ni dojrza³e technologie wsparcie poœrednie poprzez tworzone konsorcjum parków naukowo-technicznych (pkt 4). Konsorcjum dysponowa³oby funduszem, który pozwoli wspieraæ ma³e technologie o wartoœci kilkudziesiêciu - kilkuset tysiêcy USD. Krótk¹ informacjê o technologiach, kosztach, inwestycjach zbiera KPK wg wytycznych: (rozdzia³ IV), Informacja zostanie umieszczona w bazie danych KPK do dalszej obróbki. Dojrza³e projekty bêd¹ przekazywane do konsorcjum. 4. Sieæ parków technologicznych dysponuj¹cych funduszem inwestycyjnym. Poszukiwani kandydaci Rada Bezpieczeñstwa ywnoœci UE Rada Bezpieczeñstwa ywnoœci UE (European Food Safety Authority) jest instytucj¹ opiniodawcz¹ wspieraj¹c¹ unijn¹ legislacjê i politykê. Rada poszukuje naukowców - kandydatów do uczestnictwa w specjalistycznych komisjach i panelach w nastêpuj¹cych dziedzinach: dodatki do ywnoœci, aromaty, materia³y wspomagaj¹ce proces produkcji i materia³y stykaj¹ce siê z ywnoœci¹, dodatki, produkty lub substancje stosowane w ywieniu zwierz¹t, zdrowie roœlin, produkty dla ochrony roœlin i ich pozosta³oœci, organizmy modyfikowane genetycznie, produkty dietetyczne, ywienie i alergie, zagro enia biologiczne (w tym BSE), ska enie w ³añcuchu ywieniowym, zdrowie i dobrostan zwierz¹t. Kandydaci powinni mieæ odpowiednie, najlepiej co najmniej 10 letnie doœwiadczenie. Termin zg³oszeñ up³ywa 14 marca 2003r. Wiêcej informacji: Raport Komisji Europejskiej Zarz¹dzanie finansami w projektach Komisja Europejska opublikowa³a raport i plan dzia³añ zwi¹zanych z finansami projektów europejskich. G³ówne problemy wynikaj¹ z d³ugoœci i skomplikowania procedur ze strony Komisji Europejskiej, zaœ ze strony uczestników niezrozumienie zasad oraz nadu ycia. Obecna procedura Komisji Europejskiej polega na analizie sprawozdañ finansowych (cost statements) oraz kontroli na miejscu wybranej próby. Kontrakty 5 Programu Ramowego przewiduj¹, e Komisja Europejska bêdzie mog³a skontrolowaæ finanse projektu w czasie jego trwania oraz w ci¹gu 5 lat od ostatniej p³atnoœci dokonanej przez Komisjê. Poniewa kontrole te odbywaj¹ sie na miejscu - u realizatora projektu - s¹ one drogie i odbywaj¹ siê rzadko. Natomiast jeœli ju KE zdecyduje siê na kontrolê w danej jednostce, obejmuje ona zazwyczaj wszystkie projekty w niej prowadzone. Raport postuluje akcje dla u³atwienia jednoznacznoœci interpretacji zasad finansowych. Niektóre dzia³y Komisji Europejskiej zapowiadaj¹ zwiêkszenie iloœci przeprowadzanych audytów finasowych. W raporcie zapowiedziano opublikowanie opisów najczêœciej spotykanych nieprawid³owoœci wykazanych podczas kontroli. Ma to u³atwiæ uczestnikom lepsze zrozumienie zasad prowadzenia projektów i unikniêcie tych samych b³êdów. Poniewa 6PR bêdzie odbywa³ siê na odmiennych zasadach (np. znikn¹ kategorie kosztów) planuje siê publikacjê FAQs - najczêœciej zadawanych pytañ. W raporcie zasygnalizowano potrzebê ujednolicenia i uproszczenia zasad kontraktów w ró nego rodzaju programach, równiez poza programami ramowymi. Obecnie zasady rozliczania projektów w 5PR i np. w programach edukacyjnych, jak SOKRATES czy ERASMUS, s¹ w³aœciwie nieporównywalne. Broszura Komisji Europejskiej Europejska nauka i technologie w liczbach Komisja Europejska opublikowa³a broszurê U progu Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Nauka, technika i innowacje - kluczowe dane 2002 (Towards a European Research Area. Science, Technology and Innovation - key figures 2002). Broszura zawiera najnowsze dane statystyczne dotycz¹ce krajów UE i dla porównania innych krajów dotycz¹ce inwestycji na badania, rozwój zasobów ludzkich, wp³ywu na konkurencyjnoœæ oraz badañ w krajach kandyduj¹cych. Jak siê mo - na domyœliæ wszystkie wskaÿniki krajów kandyduj¹cych, w tym Polski, odstaj¹ od œrednich oprócz S³owenii, któr¹ ju mo na porównywaæ z rozwiniêtymi krajami UE. Broszurê mo na otrzymaæ od oficjalnego wydawnictwa UE (Office for Official Publications of the European Communities), z powo³aniem siê na numer ISBN Og³oszono tekst memorandum Stowarzyszenie Polski z 6PR UE Na stronach internetowych Komitetu Badañ Naukowych opublikowano treœæ Memorandum Porozumienia pomiêdzy Rzeczypospolit¹ Polsk¹ a Wspólnot¹ Europejsk¹ o stowarzyszeniu Polski z 6 Programem Ramowym Badañ, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej zawartego w dniu 29 paÿdziernika 2002r. Tekst dostêpny jest pod adresem: 5

6 GRANTY EUROPEJSKIE N o 2 (28) luty2003 WIADOMOŒCI Z REGIONÓW Innowacyjna przedsiêbiorczoœæ PROJEKT PROMOTOR+ W styczniu rozpocz¹³ pracê projekt dla wspierania przedsiêbiorczoœci akademickiej, jego d³ugoterminowym rezultatem mo e byæ stworzenie programu dla tworzenia firm w oparciu o doœwiadczenia unijne. PROMOTOR+ jest projektem europejskim, w który zaanga owanych jest 9 partnerów z 8 krajów (4 partnerów z UE oraz 5 partnerów z krajów akcesyjnych - Polska, otwa, Bu³garia, S³owenia). Celem projektu jest utworzenie jednolitej metodologii stymulowania i tworzenia przynosz¹cych zyski innowacyjnych firm typu start-up w 5 regionach krajów akcesyjnych (w tym w Wielkopolsce oraz na Dolnym Œl¹sku). Istniej¹ce ju metodologie z 4 krajów UE zostan¹ przystosowane do indywidualnych warunków istniej¹cych w ka dym z 5 regionów krajów akcesyjnych, a nastêpnie wprowadzone w ycie. Miêdzynarodowa wspó³praca partnerów bêdzie polega³a na analizie aktualnej sytuacji z zakresu wspierania innowacyjnych przedsiêbiorstw start-up w poszczególnych regionach, ocenie mo liwoœci transferu zaproponowanej metodologii, pomoc w jej dalszej komercjalizacji i rozwoju. Dzia³alnoœæ projektu zaœ w ka dym regionie bêdzie polega³a na zaanga owaniu w prace projektu w³adz i instytucji regionalnych, bezpoœrednio zainteresowanych wspieraniem lokalnej przedsiêbiorczoœci i tworzeniem nowych, innowacyjnych firm opartych na wiedzy. W trakcie trwania projektu zostanie przygotowana baza danych instytucji i firm œwiadcz¹cych us³ugi wspieraj¹ce dla firm typu start-up, zorganizowany zostanie dzieñ informacyjny dla wszystkich potencjalnie zainteresowanych dan¹ tematyk¹ (w³adze regionalne, uczelnie, instytuty badawcze), og³oszony konkurs na najlepszy pomys³ innowacyjnej firmy, przeprowadzone zostan¹ szkolenia dla 10 najlepszych autorów pomys³ów na start-up, dla przeszkolonych og³oszony zostanie konkurs na najlepszy profesjonalny biznes plan, z którego wy³onionych zostanie 5 autorów najlepszych prac. W wyniku realizacji projektu zak³adane jest utworzenie 5 firm typu startup w ka dym z 5 regionów krajów akcesyjnych. Dzia³anie firm bêdzie od pocz¹tku ich powstania monitorowane i wspierane. Do koñca trwania projektu powstanie publikacja, zawieraj¹ca opis nowo-wypracowanych metodologii oraz sposób ich realizacji w poszczególnych regionach. Do zadañ projektu jest równie szeroka akcja promocyjna, maj¹ca na celu rozpowszechnienie idei tworzenia innowacyjnych firm typu startup, mo liwoœci skorzystania z narzêdzi wypracowanych w trakcie realizacji projektu, a tak e pokazanie nowopowsta³ych 5 firm, jako wzorów przedsiêwziêæ wypracowanych od idei po realizacjê. Anna Klimaszewska Poznañski Park Naukowo-Technologiczny Kraków, lutego 2003r. Regionalny Punkt Kontaktowy w Krakowie zaprasza na miêdzynarodowe warsztaty szkoleniowe poœwiêcone technice pisania wniosków o dofinansowanie z funduszy 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie Technologii Spo³eczeñstwa Informacyjnego. Warsztaty bêd¹ mia³y charakter interaktywny. W trakcie zajêæ oprócz wyk³adów przeprowadzone zostan¹ æwiczenia, których g³ównym zadaniem bêdzie praktyczna nauka przygotowania wniosku spe³niaj¹cego wszystkie szczegó³owe wymogi Komisji Europejskiej. Potencjalni wnioskodawcy bêd¹ mieli okazjê do zapoznania siê z doœwiadczeniami tych, którzy odnieœli sukces w poprzednim programie ramowym, zweryfikowania swojego sposobu myœlenia na temat projektu, jego prezentacji, uzasadnienia, zarz¹dzania. Uczestnicy mog¹ liczyæ na konsultacje oraz pomoc w poszukiwaniu partnerów. Wyk³adowcami bêd¹ doœwiadczeni eksperci: Paul Drath z firmy Single 6 RPK Szczecin Dla kogo 6 Program Ramowy? Reminiscencje po regionalnej konferencji inauguruj¹cej 6PR Prawie dwieœcie piêædziesi¹t osób wziê³o udzia³ w Regionalnej Konferencji Inauguruj¹cej 6 Program Ramowy Badañ, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej, która odby³a siê 22 listopada w Szczecinie. Organizator konferencji, Regionalny Punkt Kontaktowy przy Politechnice Szczeciñskiej zadba³ o europejski wymiar tego wydarzenia, potwierdzony przez prezentacje przedstawiciela Komisji Europejskiej Mike'a Rogers'a i Matthijsa Soede z Krajowego Punktu Kontaktowego w Holandii. Prezentacjom towarzyszy³o rozdanie dyplomów w konkursie na najlepszego uczestnika 5 Programu Ramowego regionu zachodniopomorskiego. Laureatami tego konkursu zostali profesor Jan Lubiñski z Pomorskiej Akademii Medycznej i doktor Wojciech Ch¹dzyñski reprezentuj¹cy Biuro Projektowe Stoczni Szczeciñskiej. Jedyn¹ kobiet¹ w gronie laureatów konkursu by³a stypendystka Marie Curie, dr in. Jolanta Baranowska z Politechniki Szczeciñskiej. Jêzykiem wyk³adowym konferencji by³, obok jêzyka polskiego, jêzyk angielski. Brak t³umaczenia nie odstraszy³ jednak uczestników. Dopisa³o œrodowisko naukowe zarówno Politechniki Szczeciñskiej, jak i pozosta³ych uczelni regionu. Mimo tego, i 6PR akcentuje przede wszystkim rolê du- ych, miêdzynarodowych projektów, naukowcy naszego regionu widz¹ w nim szansê na zrealizowanie swoich pomys³ów badawczych lub do³¹czenie siê do tworzonych konsorcjów projektowych. Du ym zainteresowaniem cieszyæ siê bêd¹ z pewnoœci¹ Akcje Marie Curie, których oferta w porównaniu do 5PR jest wyraÿnie rozszerzona i bardziej atrakcyjna zarówno dla indywidualnych naukowców jak i instytucji przyjmuj¹cych. Mimo usilnych starañ organizatorów uda³o siê zainteresowaæ tematyk¹ konferencji jedynie niewielk¹ liczbê reprezentantów przedsiêbiorstw regionu i organizacji gospodarczych. Warto zaznaczyæ, i te podmioty mog¹ na równych prawach uczestniczyæ w programach ramowych UE. Szczególnie faworyzowane s¹ tutaj ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa, które charakteryzuje najwiêksza elastycznoœæ w dostosowywaniu siê do potrzeb rynku. Znikomy udzia³ przedsiêbiorców regionu zachodniopomorskiego w konferencji obrazuje s³aboœæ finansow¹ tego sektora, wci¹ niewystarczaj¹ce œrodki na badania, innowacje i nowe technologie jak i strach przed wyzwaniami jakie niesie ze sob¹ uczestnictwo w europejskich projektach badawczych. Przyczyn¹ tego stanu rzeczy jest bez w¹tpienia brak istotnych powi¹zañ miêdzy œwiatem nauki i gospodarki. Przedsiêbiorstwa s¹ strategicznym, ale wci¹ niedocenianym partnerem dla uczelni czy instytutów badawczych. Priorytetem w dzia³alnoœci RPK Szczecin bêdzie wiêc inicjowanie targów, spotkañ i imprez kooperacyjnych integruj¹cych przedstawicieli œwiata przemys³u i nauki. Miejmy nadziejê, i chêæ uczestnictwa w 6 Programie Ramowym sk³oni œrodowisko polskich naukowców do podjêcia tego trudnego dialogu. Katarzyna azarz WARSZTATY SZKOLENIOWE IST Jak przygotowaæ doskona³y wniosek i jak zarz¹dzaæ projektem Unii Europejskiej Image Ltd z Wielkiej Brytanii oraz Silvane Musscelle z firmy CPR z W³och. W przypadku du ego zainteresowania warsztatami, pierwszeñstwo udzia³u bêd¹ mia³y przedsiêbiorstwa i oœrodki badawcze maj¹ce skonkretyzowany pomys³ na projekt w drugim priorytecie tematycznym. Warsztaty organizowane s¹ w ramach projektu finansowanego przez Komisjê Europejsk¹ pod nazw¹ NetCeE (Networking Central and Eastern Europe). Celem projektu jest zwiêkszanie udzia³u w 6 Programie Ramowym i tworzenie sieci wspó³pracy miêdzy firmami i innymi instytucjami dzia³aj¹cymi w obszarze e-commerce, e-business oraz e-work w ró nych krajach europejskich. Dziêki dofinasowaniu KE koszt uczestnictwa zredukowano do 380z³ (lub 280z³ bez noclegów). Dalsze informacje: Anna Armu³a, Tomasz Biernakiewicz

7 OFERTY WSPÓ PRACY Z ZAGRANICY Poni ej drukujemy wybór ofert wspó³pracy z bazy danych CORDIS-PARTNERS, zg³oszonych w styczniu tego roku. Pe³ne teksty ofert mog¹ Pañstwo odnaleÿæ pod adresem: Lp. RCN TEMAT PROFIL POSZUKIWANEGO PARTNERA Doœwiadczanie kultury, a przenoœne technologie ³¹czenie przenoœnej komunikacji multimedialnej z edukacj¹. EMOSTIC - zwalczanie piractwa fonograficznego poprzez stworzenie strony internetowej bêd¹cej Ÿród³em europejskiego dziedzictwa muzycznego, a tym samym Ÿród³em dochodów dla przemys³u muzycznego. OPTANT. Nowego typu detektory optyczne oparte na antenowych urz¹dzeniach sprzêgaj¹cych i ich wykorzystanie w komunikacji optycznej i aplikacjach telekomunikacyjnych. Chropowatoœæ materia³ów nanostrukturalnych - projekt zintegrowany. Rozwój nowych metod oceny ryzyka i zarz¹dzania wodami gruntowymi zanieczyszczonymi pierwiastkami promieniotwórczymi w ró nych regionach Europy. Wiarygodnoœæ internetowa: poprawa standardów informowania konsumentów i wzrost ochrony konsumentów. Rozwój ludzkich pojedynczych ³añcuchów przeciwcia³ skierowany przeciwko dostosowywaniu specyficznych epitopów na powierzchniach komórkowych. Zbieranie danych i symulacje komputerowe dynamiki systemu œrodowiskowego na poziomie regionalnym. Komputer i prawo dla nie-prawników. Wirtualne Centrum Nauki Jêzyka Niemieckiego i Jêzyków Wschodnioeuropejskich. Modele myszy transgenicznych dla neurozwyrodnieniowych chorób u ludzi. Mikro - i nano -strukturowe materia³y dla nielinearnej optyki, optoelektroniki i wyczuwania. Adaptacja technologii odnawialnych i zrównowa onego rozwoju do budownictwa w klimacie tropikalnym. Sieæ doskona³oœci dla polityki, prywatnoœci, bezpieczeñstwa i zarz¹dzania ryzykiem dla zarz¹dzania prawami cyfrowymi. TOFFEE - ciê arówka przysz³oœci: ewolucja przewozów w Europie. Monitoring i ocena skutecznoœæ œrodków kontroli pêkania struktur betonowych. Innowacyjne nanostrukturalne pow³oki oparte na procesach wysokotemperaturowych. Hybrydowe wielojêzykowe œrodowisko uczenia integruj¹ce tradycyjne uczenie siê ze wspomaganiem elektronicznym. Podstawa molekularna toksycznoœci naturalnych zwi¹zków. Zrównowa ona produkcja tekstylna i ³añcuchy dostaw. Detekcja fotonów i neutrinów poprzez kompleks zjawisk fizyki zagêszczonej materii. MIMEBAC trój wymiarowy molekularny model bakterii E.coli. Architektura i bezpieczeñstwo systemów rozproszonych. Spo³eczeñstwo oparte na wiedzy. Fale x i tunele fotoniczne dla zastosowañ optycznych i mikrofalowych. Zaawansowane modele fizyki zagêszczonej oparte na elektrodynamice kwantowej. Wszechstronna wiedza z dziedziny kultury, nauczania i technologii. Informatyka, wiedza i doœwiadczenie z zakresu antypirackich programów komputerowych, projektowanie i tworzenie stron internetowych, technologie telekomunikacji przenoœnej. Organizacje, instytucje i firmy zainteresowane projektowaniem, analizami, produkcj¹ i testowaniem tych e detektorów; przetwarzanie sygna³ów, elektromagnetyzm, optyka, akustyka, elektronika i technologia elektryczna, elektrotechnika, fizyka. Grupy doœwiadczalne i/lub teoretyczne posiadaj¹ce specjalistyczn¹ wiedzê dotycz¹c¹ rozproszenia optycznego i pokrewnych technik; Mikroskopia rzeczywistych materia³ów; Metrologia, oprzyrz¹dowanie fizyczne; Materia skondensowana: struktura, w³aœciwoœci termiczne i mechaniczne, krystalografia, równowaga fazowa. Ochrona œrodowiska, hydrologia, geochemia, ocena ryzyka, techniki GIS, pomiary radonu. Partnerzy akademiccy, polityka e-commerce, prywatnoœæ on-line, alternatywne rozwi¹zywanie sporów w cyberprzestrzeni, wiarygodnoœæ internetowa na poziomie krajowym, europejskim, miêdzynarodowym. Nie podano. Symulacja komputerowa systemów z³o onych, pomiary polowe parametrów œrodowiska, dynamika ekosystemów i ich matematyczna komputeryzacja. Stworzenie materia³ów szkoleniowych dot. prawnych aspektów informatyki; doœwiadczenie w koordynacji programów do nauki na odleg³oœæ i zdolnoœæ administrowania nimi. Instytucje edukacyjne i t³umacze; firmy. Genetyka, genomika, proteomika, zachowania zwierz¹t, biochemia, elektrofizjologia. Doœwiadczenie teoretyczne i praktyczne we wzroœcie kryszta³ów, technologii szk³a, pó³przewodnikach, optycznych, falowodach i w³óknach, spektroskopia. Instytucje naukowe w dziedzinach budownictwa, architektury, meteorologii i technologii odnawialnych. Eksperci w technologii i rozwoju, biznesie, prawie, zagadnieniach spo³ecznych, polityce, bezpieczeñstwie. Infrastruktura drogowa i in ynieria ruchu, producenci ciê arówek i przyczep, producenci opon, projektanci i integratorzy elektroniki do ciê arówek, specjaliœci w zakresie monitoringu ruchu, logistyki transportu, bezpieczeñstwa ruchu drogowego. Biura konsultingowe, firmy budowlane i instytucje badawcze, przedsiêbiorstwa znaj¹ce problematykê kontroli betonu, monitoring i diagnostyka struktur betonowych. Nie podano. Dostawcy treœci (wydawcy, uczelnie) eksperci XML, edukacja, technologie jêzykowe, interfejsy u ytkownika i eksperci w³aœciwoœci u ytkowych. Centra badawcze akademickie i przemys³owe, badania i ochrona przed negatywnymi skutkami naturalnych toksyn. Badawczy zwi¹zany z produkcj¹ tekstyln¹, organizacje i przedsiêbiorstwa. Ró ni partnerzy od niezale nej replikacji eksperymentów do pomocy w wyjaœnianiu problemów teoretycznych. Modelowanie molekularne, metabolizm bakterii E.coli. Nie podano. Nauki spo³eczne. Zaawansowane modelowanie mikrofal, telekomunikacja, optyka, lotnictwo. Rzeczywiste zastosowania telekomunikacyjne. Zaawansowane modele cia³a sta³ego, teorie pola kwantowego, symulacje fazy zagêszczonej przy pomocy zaawansowanych narzêdzi softwarowych. 7

8 E-CONTENT Og³oszono trzeci konkurs Europejski program E-CONTENT poœwiêcony jest promocji, dostêpnoœci i jakoœci treœci internetowych. Od czerwca zesz³ego roku w konsorcjach projektowych mog¹ uczestniczyæ polskie firmy i instytucje. 20 grudnia 2002r. og³oszony zosta³ III Konkurs w ramach którego mo na zg³aszaæ propozycje projektów. Dla projektów demonstracyjnych i œrodków ostateczna data sk³adania wniosków up³ywa r., dla studiów wykonalnoœci r. Komitet Badañ Naukowych powo³a³ Krajowy Punkt Kontaktowy programu econtent przy Oœrodku Edukacji Niestacjonarnej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Zadaniem KPK jest promocja programu econtent wœród potencjalnych uczestników programu w ca³ej Polsce i wszystkich inicjatyw z nim zwi¹zanych. Do zadañ KPK nale y równie pomoc w znajdowaniu potencjalnych partnerów zagranicznych i aktywne promowanie polskich instytucji jako partnerów dla zagranicznych konsorcjów. Wiêcej informacji: Seminarium informacyjne Stypendia Marie Curie Warszawa, 18 lutego 2003r. Krajowy Punkt Kontaktowy organizuje seminarium informacyjne poœwiêcone grantom w systemie stypendialnym Marie Curie. W programie spotkania przewidziano informacje o zasadach Stypendiów Marie Curie, stypendiach instytucjonalnych, stypendiach indywidualnych, konferencjach, nagrodach, zasadach oceny i finansowania oraz dyskusjê, pytania i konsultacje indywidulane. Seminarium odbêdzie siê 18 lutego w sali 100 Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN. Wiêcej informacji i zapisy: Ewa Kuciñska Konferencja miêdzynarodowa Systemy informacyjne w rolnictwie i leœnictwie Seè, Czechy, marca marca w Czechach organizowana jest wspierana przez program IST konferencja Systemy informacyjne w rolnictwie i leœnictwie. Tematyka konferencji obejmowaæ bêdzie: precyzyjne uprawy, zarz¹dzanie w leœnictwie, systemy informacyjne w leœnictwie, systemy informacyjne w zarz¹dzaniu gospodarstwem rolnym, turystyka w rejonach wiejskich, dziedzictwo kulturowe, systemy mobilne, nowe narzêdzia w rozwoju obszarów wiejskich, systemy sterowania, bezpieczeñstwo ywnoœci, systemy informacji geograficznej, odleg³e czujniki, nauczanie na odleg³oœæ. Informacje i zapisy: Petr Brabec, Help Service-Education Ltd, Priorytety tematyczne Jakoœæ i bezpieczeñstwo ywnoœci Jak ju wielu z Pañstwa na pewno zauwa y³o, tematy zwi¹zane z ywnoœci¹ znajduj¹ siê nie tylko w priorytecie pi¹tym, ale równie w pierwszym Life sciences, genomics and biotechnology for health oraz w ósmym Policy orientated research. Dzia³ania akcji Badania wspieraj¹ce politykê UE ( Policy - orientated research ) to tzw. dzia³ania poziome. Tematy zawarte s¹ bardziej ogólne ni w siedmiu podstawowych priorytetach 6. Programu Ramowego. Obszar badañ obejmuje swym zasiegiem miêdzy innymi Wspoln¹ Politykê Roln¹ (CAP) i rybo³ówstwo (CFP). Tematy badawcze realizowane byæ mog¹ wy³acznie poprzez tradycyjne instrumenty : projekty badawczo-rozwojowe, dzia³ania koordynuj¹ce oraz dzia- ³ania wspomagaj¹ce. Przeznaczony bud et równy jest 149,1 mln euro. Ostateczna data sk³adania wniosków to 13 marca 2003r. Dokument programowy (Work Programme) oraz Przewodnik dla wnisokodawców (Guide for Proposers) znajd»uj¹ sie na stronie: Bo ena Romanowicz Koordynator Priorytetu Tematycznego 5. Jakoœæ i Bezpieczeñstwo ywnoœci Konferencja europejska Biodegradacja i recykling opakowañ ywnoœci Walencja, kwietnia 2003r. Sieci tematyczne projekty finansowane z programów ramowych UE organizuj¹ konferencjê poœwiêcon¹ opakowaniom ywnoœci podlegaj¹cym biodegradacji lub nadaj¹cym siê do recyklingu. Impreza sk³adaæ siê bêdzie z czterech seminariów poœwiêconych prezentacjom dzia³añ naukowych, najnowszym technologiom oraz legislacji unijnej. Wiêcej informacji: Seminarium informacyjne o priorytecie dotycz¹cym ywnoœci Food Info - Day Warszawa, 25 lutego 2003r. Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR serdecznie zaprasza na dzieñ informacyjny Priorytetu 5 Jakoœæ i bezpieczeñstwo ywnoœci, który odbêdzie siê 25 lutego 2003r. w IPPT PAN, Warszawa, ulica Œwiêtokrzyska 11/21, w sali 100. G³ównym celem spotkania bêdzie zapoznanie jego uczestników z zasadami udzia³u w pierwszym konkursie Priorytetu 5 og³oszonym 17 grudnia 2002r. oraz dyskusja. Spotkanie bêdzie równie szans¹ do zapoznania siê z Sektorowym Programem Operacyjnym oraz pojawiaj¹c¹ siê szans¹ dla MŒP dzia³aj¹cych w bran y rolniczej. Tê czêœæ spotkania poprowadzi Pan Dr Jochen Pfeiffer, Doradca Przedakcesyjny w Ministerstwie Rolnictwa. Wiêcej informacji oraz program spotkania wraz z formularzem zg³oszeniowym znajduj¹ siê na stonie: Bo ena Romanowicz WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 6. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE Redakcja: El bieta Ksi¹ ek (redaktor naczelny), tel.: (61) fax: (61) , Jacek Guliñski Anna Pytko Andrzej Siemaszko Adres redakcji: Krajowy Punkt Kontaktowy, IPPT PAN ul. Œwiêtokrzyska Warszawa Sk³ad i ³amanie: Sylwester Grajewski Druk: Poznañska Drukarnia Naukowa Nak³ad: egz. Dystrybucja: sieæ KPK

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej OPIS WYDARZENIA Kim jesteœmy? powsta³a w 2012 roku w Krakowie. W ramach dzia³alnoœci statutowej, Fundacja realizuje programy edukacyjne i aktywizuj¹ce, koncentruj¹ce siê na tematyce ekologicznej. Pomys³

Bardziej szczegółowo

HORIZON 2020. Naukowych i Innowacji (2014-2020) 2020) Ewa Szkiłądź. Podstawy 7. Programu Ramowego Warszawa, 12 kwietnia 2012

HORIZON 2020. Naukowych i Innowacji (2014-2020) 2020) Ewa Szkiłądź. Podstawy 7. Programu Ramowego Warszawa, 12 kwietnia 2012 Podstawy 7. Programu Ramowego Warszawa, 12 kwietnia 2012 HORIZON 2020 Program Ramowy w zakresie Badań Naukowych i Innowacji (2014-2020) 2020) Ewa Szkiłądź Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości wykorzystania funduszy europejskich w latach 2007-2013

MoŜliwości wykorzystania funduszy europejskich w latach 2007-2013 Warszawa, 30 czerwca 2008 r. MoŜliwości wykorzystania funduszy europejskich w latach 2007-2013 Zygmunt Krasiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku.

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w roku 2013, realizuje działania na rzecz wsparcia i rozwoju przedsiębiorstw. Obowiązkiem spoczywającym na PARP jest

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Nanonauki, nanotechnologie, Materiały i nowoczesne procesy produkcyjne w 7 PR

Nanonauki, nanotechnologie, Materiały i nowoczesne procesy produkcyjne w 7 PR Dzień Informacyjno-szkoleniowy NMP w 7 PR, Warszawa, 25.06.2012 Nanonauki, nanotechnologie, Materiały i nowoczesne procesy produkcyjne w 7 PR Małgorzata Kapica Jarosław Piekarski Krajowy Punkt Kontaktowy

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego. Mgr Katarzyna Skrzypek

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego. Mgr Katarzyna Skrzypek Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Mgr Katarzyna Skrzypek Lubuski Park Przemysłowo - Technologiczny Lubuski Park Przemysłowo Technologiczny ( LPPT ), którego pomysłodawcami są władze

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna Uwaga: ubiegaj cy si o dofinansowanie projektu nie wype nia pól ciemnych. Data z o enia wniosku o dofinansowanie realizacji

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Formularz wniosku do zg oszenia propozycji Operacji do realizacji w Planie operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2015

Formularz wniosku do zg oszenia propozycji Operacji do realizacji w Planie operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2015 Piecz wp ywu (data i godzina) Formularz wniosku do zg oszenia propozycji Operacji do realizacji w Planie operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2015 Wnioskodawca (nazwa / imi i nazwisko) TAK

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego VI Międzynarodowa Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów od planów do realizacji Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Program Europa dla obywateli. Poznań 19 listopada 2015

Program Europa dla obywateli. Poznań 19 listopada 2015 Program Europa dla obywateli Poznań 19 listopada 2015 Plan prezentacji 1. Podstawowe informacje, cele i charakterystyka programu 2. Zasady finansowania i cykl życia projektu 3. Gdzie szukać informacji

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy KRPUT. i n f o r m a c j a p r a s o w a. Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych

Organizatorzy KRPUT. i n f o r m a c j a p r a s o w a. Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Fundacja Edukacyjna Perspektywy Organizatorzy Fundacja Edukacyjna Perspektywy jest niezale nà organizacjà non-profit promujàcà szkolnictwo wy sze i wspierajàcà proces internacjonalizacji polskich uczelni

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2013 r. w sprawie wzoru zbiorczej informacji dotyczącej produktów ubocznych

z dnia... 2013 r. w sprawie wzoru zbiorczej informacji dotyczącej produktów ubocznych Projekt z dnia 22 sierpnia 2013 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A 1) z dnia... 2013 r. w sprawie wzoru zbiorczej informacji dotyczącej produktów ubocznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne

Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne Doświadczenia projektu Lepsza Przyszłość Ekonomii Społecznej Małgorzata Lublińska Warszawa, 19 czerwca 2012 roku Lepsza Przyszłość Ekonomii Społecznej Europejska

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ BZP.243.1.2012.KP Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego projektu pn. Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

Anna Pytko. HORYZONT 2020 Ministerstwo Zdrowia 07.05.2014. Prelegent

Anna Pytko. HORYZONT 2020 Ministerstwo Zdrowia 07.05.2014. Prelegent HORYZONT 2020 Ministerstwo Zdrowia 07.05.2014 Program HORYZONT 2020 Prelegent Anna Pytko Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007 2013 (CIP)

Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007 2013 (CIP) Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007 2013 (CIP) EKOINNOWACJE Dr Zygmunt Krasiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polska Akademia

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z 1 z 5 2014-05-19 13:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat.

Bardziej szczegółowo

Zagro enia fizyczne. Zagro enia termiczne. wysoka temperatura ogieñ zimno

Zagro enia fizyczne. Zagro enia termiczne. wysoka temperatura ogieñ zimno Zagro enia, przy których jest wymagane stosowanie œrodków ochrony indywidualnej (1) Zagro enia fizyczne Zagro enia fizyczne Zał. Nr 2 do rozporządzenia MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Komunikaty 99 Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Artyku³ przedstawi skrócony raport z wyników badania popularnoœci rozwi¹zañ

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Raport z badania organizacji członkowskich Federacji MAZOWIA 2009

Raport z badania organizacji członkowskich Federacji MAZOWIA 2009 Badanie przeprowadzono w 2 etapach w I kwartale 2009 roku: rozesłano ankietę do organizacji członkowskich (4 zwroty) i przeprowadzono wywiady z organizacjami członkowskimi ( 14 wywiadów w siedzibach organizacji).

Bardziej szczegółowo

Granty na Granty II edycja

Granty na Granty II edycja Dzień informacyjny Transportu Drogowego Warszawa, 24.01.2007 Granty na Granty II edycja Mikołaj Pyczak Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl Gdańsk: Dostawa materiałów promocyjnych dla Politechniki Gdańskiej Wydziału Elektroniki,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl 1 z 5 2012-05-21 15:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl Kraków: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na V Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Logistyków POLLOGUS 2014

Zapraszamy na V Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Logistyków POLLOGUS 2014 Zapraszamy na V Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Logistyków POLLOGUS 2014 Koło Naukowe Młodych Logistyków Just in Time działające przy Instytucie Przyrodniczo-Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój

Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2 Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Wrocław: Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych Numer ogłoszenia: 52649-2012; data zamieszczenia: 06.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Klastryw systemie innowacji Mazowsza

Klastryw systemie innowacji Mazowsza Klastryw systemie innowacji Mazowsza Marek Daszkiewicz Konferencja jestwspółfinansowanaprzez UnięEuropejskąze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 Nabór do szkoły odbywać się będzie metodą elektroniczną według wspólnych zasad dla wszystkich szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

2014-09-26. Spotkanie Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej 25 września 2014

2014-09-26. Spotkanie Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej 25 września 2014 Spotkanie Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej 25 września 2014 Rola wojewódzkich zespołów ds. ekonomii społecznej - przegląd rozwiązań w innych województwach oraz informacja

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Usługi hotelarskie 2011/S 117-193543

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Usługi hotelarskie 2011/S 117-193543 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:193543-2011:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi hotelarskie 2011/S 117-193543 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdraŝaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Fundusze Europejskie. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdraŝaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Fundusze Europejskie Biuro Funduszy Europejskich Urzędu m. st. Warszawy Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdraŝaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Na stronach Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

03-301 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 542 20 00, faks 0-22 698 31 57.

03-301 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 542 20 00, faks 0-22 698 31 57. Warszawa: Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarki do kart identyfikacyjnych dla Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych Numer ogłoszenia: 318210-2011; data zamieszczenia: 04.10.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości z funduszy strukturalnych w latach 2007 2013

Wsparcie przedsiębiorczości z funduszy strukturalnych w latach 2007 2013 Wsparcie przedsiębiorczości z funduszy strukturalnych w latach 2007 2013 Agnieszka Jankowska Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 1 Wsparcie dla przedsiębiorców w programach operacyjnych, 2007-2013 Program

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2015-06-15 13:44 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: usługi szkoleniowe w zakresie Pracownik odnowy

Bardziej szczegółowo

Hanna Kosarczyn* Wsparcie dla ma³ych i œrednich firm w ramach programów realizowanych przez Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci

Hanna Kosarczyn* Wsparcie dla ma³ych i œrednich firm w ramach programów realizowanych przez Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci ORUM LIDERÓW Hanna Kosarczyn* Wsparcie dla ma³ych i œrednich firm w ramach programów realizowanych przez Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci orum Programy liderów realizowane przez Polsk¹ Agencjê

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA DELEGOWANA KOMISJI / /UE. z dnia 18.10.2013 r.

DYREKTYWA DELEGOWANA KOMISJI / /UE. z dnia 18.10.2013 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.10.2013 C(2013) 6797 final DYREKTYWA DELEGOWANA KOMISJI / /UE z dnia 18.10.2013 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik IV do dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland 1. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest: Ministerstwo Rozwoju Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa 2. Przedmiot konkursu Przedmiotem konkursu

Bardziej szczegółowo

Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim

Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim 1 Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Województwie Kujawsko- Pomorskim 18 grudnia 2008 r. podpisanie Porozumienia z Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM Załącznik nr 1 do Uchwały Prezydium Polskiej Izby Turystyki nr 3/2015/P/E Regulamin powoływania i pracy Egzaminatorów biorących udział w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Konkurs w dziedzinie transnarodowej współpracy w zakresie wsparcia innowacji. PROINNOEurope-ENT-CIP-09-C-N02S00

Konkurs w dziedzinie transnarodowej współpracy w zakresie wsparcia innowacji. PROINNOEurope-ENT-CIP-09-C-N02S00 Konkurs w dziedzinie transnarodowej współpracy w zakresie wsparcia innowacji PROINNOEurope-ENT-CIP-09-C-N02S00 Katarzyna Walczyk-Matuszyk Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

w w w. k n s. p w r. w r o c. p l

w w w. k n s. p w r. w r o c. p l h Konferencja Naukowa Studentów od 10 lat. wszystkie dziedziny nauki i technik charakter problemów. architektura architektura krajobrazu automatyka i robotyka ekonomia matematyka teleinformatyka informatyka

Bardziej szczegółowo

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012. Oferta sponsoringowa dla Partnerów. 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012. Oferta sponsoringowa dla Partnerów. 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012 Oferta sponsoringowa dla Partnerów 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa Czym jest konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012?

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego CZĘŚĆ I - DANE OSOBOWE (*wypełnienie obowiązkowe) imię i nazwisko*: tel. / faks: e-mail*: wyrażam

Bardziej szczegółowo

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.prgok.pl Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii Ogłoszenie o zamówieniu nr 07/2015 Zamawiający: Tytuł

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa

Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa Elżbieta Budka I posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 30 listopada 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Międzywydziałowy, priorytetowy kierunek studiów Inżynieria Biomedyczna na Politechnice Gdańskiej zostanie uruchomiony w roku akademickim 2009/2010!!!

Międzywydziałowy, priorytetowy kierunek studiów Inżynieria Biomedyczna na Politechnice Gdańskiej zostanie uruchomiony w roku akademickim 2009/2010!!! Międzywydziałowy, priorytetowy kierunek studiów Inżynieria Biomedyczna na Politechnice Gdańskiej zostanie uruchomiony w roku akademickim 2009/2010!!! Nowy międzywydziałowy kierunek Inżynieria Biomedyczna

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 27 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 27 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 6 496 Poz. 28 Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: 1. Instytucjami i laboratoriami uprawnionymi

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Zarządzanie Innowacjami Innovation management Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia II stopnia forma studiów: studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Prezentacja projektu Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy. Grzegorz Grześkiewicz Robert Lauks

Prezentacja projektu Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy. Grzegorz Grześkiewicz Robert Lauks Prezentacja projektu Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy Grzegorz Grześkiewicz Robert Lauks 2 Projekt Przedsiębiorczość akademicka skuteczny transfer wiedzy Realizowany przez PTE w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej, zwany dalej Organizatorem. Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora

Bardziej szczegółowo

Polskie koordynacje w 7PR. Zawód manager projektów badawczych

Polskie koordynacje w 7PR. Zawód manager projektów badawczych Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE Poznań, 17 maja 2013 r. Polskie koordynacje w 7PR Zawód manager projektów badawczych Zygmunt Krasiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl 1 z 5 2015-12-18 11:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl Wrocław: Przeglądy i serwisy systemu SAP i oddymiania, SMS,

Bardziej szczegółowo

Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura wnioskodawcy. Prezes Zarządu

Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura wnioskodawcy. Prezes Zarządu Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura wnioskodawcy Nazwa jednostki Koordynator biura 1. Wykształcenie wyższe (pożądane kierunki: ekonomia, zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej Województwa Wielkopolskiego Nr 81 6898 1140 UCHWA A Nr LI/687/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wy szych,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora nauki i innowacyjnych przedsiębiorstw w latach 2014-2020 - załoŝenia krajowego programu operacyjnego Marcin Łata Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów CAWP

Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów CAWP Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów CAWP Zarządzenie nr 99 Rektora UJ z 25 września 2015 roku Rozpoczęcie działalności: 1 października 2015 roku Cel powołania CAWP poprawa jakości obsługi projektów

Bardziej szczegółowo

2 Ocena operacji w zakresie zgodno ci z dzia aniami KSOW, celami KSOW, priorytetami PROW, celami SIR.

2 Ocena operacji w zakresie zgodno ci z dzia aniami KSOW, celami KSOW, priorytetami PROW, celami SIR. 1 Ocena formalna. Prowadzona jest przez CDR/WODR i odpowiada na pytania: 1. Czy wniosek zosta z ony przez partnera SIR. Negatywna ocena tego punktu skutkuje odrzuceniem wniosku? 2. Czy wniosek zosta z

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY 18 czerwca 2012, godz. 18.00, WARSZTAT (pl. Konstytucji 4) Prezydium KDS ds. ds. Kultury reprezentowały

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kuratorium.opole.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kuratorium.opole.pl/index.php? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kuratorium.opole.pl/index.php?id=232 Opole: Zorganizowanie oraz przeprowadzenie kursów doskonalących

Bardziej szczegółowo

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin 1 Celem powołania Centrum Transferu Technologii AGH, zwanego dalej CTT AGH, jest stworzenie mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2015-07-31 10:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługa szkoleniowa w zakresie: Eksploatacja urządzeń

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2014-2015

Plan działania na rok 2014-2015 Plan działania na rok 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VII Promocja integracji społecznej Województwo Kujawsko-Pomorskie Instytucja

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Z-EKON-461 Rachunkowoœã korporacyjna Corporate Accounting. Ekonomia I stopieñ. Ogólnoakademicki. Niestacjonarne

Z-EKON-461 Rachunkowoœã korporacyjna Corporate Accounting. Ekonomia I stopieñ. Ogólnoakademicki. Niestacjonarne KARTA MODU U / KARTA PRZEDMIOTU Kod moduùu Nazwa moduùu Nazwa moduùu w jêzyku angielskim Obowi¹zuje od roku akademickiego 2012/13 Z-EKON-461 Rachunkowoœã korporacyjna Corporate Accounting A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbr.gov.p Warszawa: Przeprowadzenie badania dotyczącego procesów zarządzania projektami B+R+I

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Autor: R.P. / IPO.pl 18.07.2008. Portal finansowy IPO.pl Przeciętnemu Polakowi dotacje unijne kojarzą się z wielkimi inwestycjami infrastrukturalnymi oraz dopłatami

Bardziej szczegółowo

Prezentacja celów projektu w obszarze dialogu obywatelskiego i wspólnych działań strony społecznej i samorządowej

Prezentacja celów projektu w obszarze dialogu obywatelskiego i wspólnych działań strony społecznej i samorządowej Prezentacja celów projektu w obszarze dialogu obywatelskiego i wspólnych działań strony społecznej i samorządowej Anna Tyrała Anna Siemek-Filuś PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

TRENER TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

TRENER TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH OFERTA PRACY Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach w związku z realizacją projektu systemowego Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach realizowanego w ramach POKL, Priorytet VII

Bardziej szczegółowo

Industry 4.0 a Horyzont Perspektywy dla zaawansowanych procesów produkcji i przetwarzania

Industry 4.0 a Horyzont Perspektywy dla zaawansowanych procesów produkcji i przetwarzania Industry 4.0 a Horyzont 2020. Perspektywy dla zaawansowanych procesów produkcji i przetwarzania 1 Industry 4.0 a Horyzont 2020. Perspektywy dla zaawansowanych procesów produkcji i przetwarzania 2 Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4

Zapytanie ofertowe nr 4 Zapytanie ofertowe nr 4 Wrocław, dnia 22.10.2015 r. W związku z realizacją projektu Almas House in Poland dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Bardziej szczegółowo

SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald

SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald Dane identyfikacyjne Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym Forma prawna SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Gdańsk: DOSTAWA DRUKARKI 3D w ramach projektu Domowy asystent osób starszych i chorych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Bardziej szczegółowo

2011-04-08. Konsorcjum grupa partnerów wspólnie składająca wniosek i odpowiedzialna za jego realizację.

2011-04-08. Konsorcjum grupa partnerów wspólnie składająca wniosek i odpowiedzialna za jego realizację. Określenie potrzeb do realizacji projektu Poszukiwanie partnerów do projektu i tworzenie dobrego konsorcjum Nasz pomysł co chcemy robić? Jakie są nasze cele? (analiza możliwości, terminów, sposobu wykonania

Bardziej szczegółowo

PLANUJEMY FUNDUSZE EUROPEJSKIE

PLANUJEMY FUNDUSZE EUROPEJSKIE PLANUJEMY FUNDUSZE EUROPEJSKIE Druga połowa 2013 r. to czas intensywnej pracy instytucji zaangażowanych w przygotowanie systemu wdrażania funduszy europejskich w latach 2014 2020. Podczas wakacji opracowano

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo