WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 6. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 6. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE"

Transkrypt

1 WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 6. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE Drodzy Czytelnicy, Tyle by³o przedtem spotkañ, dyskusji o przygotowaniu siê do 6 Programu Ramowego, a tu ani siê obejrzeliœmy jak mija ju prawie dwa miesi¹ce od og³oszenia pierwszych konkursów. Mam przeczucie, e w pierwszym rozdaniu polskie zespo³y nie uzyskaj¹ znacz¹cego udzia³u w grantach. Biuro mojego punktu kontaktowego by³o w zesz³ym roku oblê- one. Szukano informacji, dyskutowano strategie dzia³añ i konkretne pomys³y projektowe. Natomiast ju po og³oszeniu konkursów kontakty zamar³y. Nie s¹dzê, e powodem jest praca nad przygotowaniem wniosków. Wiêkszoœæ nie znalaz³a siê w konsorcjach przygotowuj¹cych projekty. Nie pora teraz na biadolenie, czy analizowanie przyczyn klêski, która jeszcze nie nadesz³a. Na razie ci¹gle jest czas dzia³ania. Wiadomo, e zespo³om bez doœwiadczeñ unijnych i sieci kontaktów jest o wiele trudniej. Nie raz spotykam siê z jednostkami, w których s¹ ogromne chêci, poparcie w³adz, a jakoœ nic nie wychodzi. Nie ma prostych algorytmów dojœcia do du ej iloœci projektów, natomiast podjeêcie wielu ró nych dzia³añ powinno w koñcu przynieœæ rezultaty. Do najprostszych posuniêæ nale ¹: zg³oszenie listy pracowników, jako potencjalnych ekspertów, umieszczenie profilu jednostki w odpowiednich bazach danych, wys³anie ofert wspó³pracy do pomys³odawców projektów z bazy zg³oszeñ tematów badawczych (expressions of interest), wysy³anie m³odych pracowników na stypendia i konferencje dofinansowywane przez UE, z³o enie wniosku o stypendium instytucjonalne. Potem ewentualnie jeszcze bêdzie mo na czekaæ na og³oszenie konkursów na do³¹czenie nowych partnerów do ju zaakceptowanych projektów. Wiem, e wszyscy cierpimy na podobne s³aboœci: brak czasu, odk³adanie spraw na potem, akcyjnoœæ. Jednak e bez systematycznego podejœcia ze strony Komitetu Badañ Naukowych, delegatów do Komitetów Programowych, Krajowego Punktu Kontaktowego i nas samych znowu bêdziemy borykali siê z problemem braku odzyskania polskiej sk³adki do programu ramowego i podejmowali doraÿne akcje. Nieœmia³o chcia³abym przypomnieæ sprawczym czynnikom, e regionalne punkty kontaktowe w 2003 roku tak na prawdê nie istniej¹, poniewa jeszcze do dnia zamkniêcia numeru nie og³oszono konkursu na ich dzia³alnoœæ. Natomiast jestem przekonana, e ju w 2006 roku opublikujemy strategiê dla polskiego uczestnictwa w siódmym programie ramowym. El bieta Ksi¹ ek Redaktor Wiadomoœci KPK-GE N o 2 (28) luty 2003 ADRESY INTERNETOWE: Pismo wydawane przez KPK i Poznañski Park Naukowo -Technologiczny Fundacji UAM ze œrodków Komitetu Badañ Naukowych W numerze m.in.: Akcja Badania i innowacje str. 3 Badania s³u ¹ce polityce UE str. 4 Wiadomoœci z regionów str. 6 Trzeci konkurs E-CONTENT str. 8 Konferencje i seminaria str. 8 Wstêpna rejestracja projektów Wnioski on-line Na pocz¹tku stycznia uruchomiono mo liwoœæ wstêpnej rejestracji projektów do 6PR. Rejestracja ma przede wszystkim pomóc Komisji w formowaniu paneli ekspertów, co mo e przyspieszyæ procedurê oceny. Rejestracja nie jest obowi¹zkowa, urzêdnicy niektórych dzia³ów Komisji Europejskiej obiecuj¹ sk³adaj¹cym przes³anie opinii o zgodnoœci z priorytetami konkursu. Rejestracjê uruchomiono na stronie: Niestety nie ma jeszcze obiecanych narzêdzi do wype³niania formularzy czy sk³adania wniosków on-line. ZapowiedŸ konkursu NEST badania przysz³oœciowe W najbli szym czasie, prawdopodobnie 25 lutego 2003r., og³oszony zostanie pierwszy konkurs na projekty w programie NEST (New and Emerging Science and Technology). Jest to nowy element 6 Programu Ramowego, otwarty na wszystkie dziedziny nauki, w którym mo e znaleÿæ siê miejsce na badania podstawowe. Projekty zg³aszane w programie NEST, mog¹ dotyczyæ badañ ryzykownych, intuicyjnych, ale takich, które w przysz³oœci mog¹ przynieœæ odczuwalne korzyœci dla nauki, gospodarki i spo- ³eczeñstwa europejskiego. Bli sze informacje o tym programie znajduj¹ siê na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego: Projekty programu NEST muszê spe³niaæ ogólne zasady 6PR, jednym z zasadniczych warunków jest realizacja tych konsorcjów projektowych w ramach konsorcjów miêdzynarodowych. Koordynator programu NEST w KPK - Anfdrzej S³awiñski podejmuje akcjê pomocy tworzenia projektów. Wszyscy zainteresowani udzia³em akcji NEST proszeni s¹ o zg³aszanie swoich ofert wspó³pracy. Wiêcej informacji: Andrzej S³awiñski, Program wspó³pracy z krajami by³ego Zwi¹zku Radzieckiego Polska w INTAS W dniu 18 sierpnia 2002r. Polska sta³a siê cz³onkiem INTAS Miêdzynarodowego Stowarzyszenia na Rzecz Propagowania Wspó³pracy z LudŸmi Nauki, Reprezentuj¹cymi Nowe Niepodleg³e Pañstwa Utworzone na Terytorium Zwi¹zku Radzieckiego. Jest to stowarzyszenie tworzone przez kraje cz³onkowskie UE oraz inne zainteresowane pañstwa. Zakres programu INTAS obejmuje nastêpuj¹ce dziedziny nauki: fizyka, chemia, biologia, nauka o ziemi, œrodowisko i energia, nauki in ynieryjne, lotnictwo i kosmos, ekonomia, nauki spo³eczne i humanistyczne, matematyka. Priorytety s¹ formu³owane przez miêdzynarodowe konsorcja partnerów z krajów cz³onkowskich INTAS oraz krajów by³ego Zwi¹zku Radzieckiego Od momentu przystapienia do INTAS polskie zespo³y bêd¹ równie mog³y uczestniczyæ w projektach i otrzymywaæ dofinasowanie. Og³oszenie najbli szego konkursu spodziewane jest w po³owie marca tego roku. Po akceptacji Programu Pracy bêdzie mo liwe finansowanie kilku rodzajów projektów. Szczegó³owe informacje na temat INTAS mo na odnaleÿæ na stronie internetowej stowarzyszenia: Przegl¹d ponad 1000 dotychczasowych projektów zamieszczono w bazie CORDIS:

2 ADRESY SIECI KPK Krajowy Punkt Kontaktowy IPPT PAN, Œwiêtokrzyska 21, Warszawa, fax: (22) Politechnika Gdañska Biuro Programów Ramowych Unii Europejskiej Leonia Gajek, Iwona Rakowska ul. G. Narutowicza 11/12, Gdañsk tel.: (58) , tel/fax: (58) Politechnika Œl¹ska Pe³nomocnik Rektora ds. Wspó³pracy Miêdzynarodowej Jerzy Moœciñski ul. Akademicka 2A, Gliwice tel.: (32) , fax: (32) Akademia Techniczno-Rolnicza ul. Ks. A. Kordeckiego 20, budynek B Bydgoszcz, Monika Jeleniewska, tel.: (52) tel.: (52) , fax: (52) Centrum Transferu Technologii ul. Grunwaldzka 529, Gdañsk Anna Podhajska tel./fax: (58) , Centrum Techniki Okrêtowej ul. Wa³y Piastowskie 1, Gdañsk Joanna Wierszy³o tel.: (58) , fax: (58) Akademia Medyczna w Gdañsku Dzia³ Wspó³pracy z Zagranic¹ ul. M.Sk³odowskiej-Curie, Gdañsk Maria Adamowicz, tel/fax: (58) Instytut Metali Nie elaznych ul. Sowiñskiego 5, Gliwice Jadwiga Kapryan tel.: (32) , fax: (32) Instytut Ekologii Terenów Uprzemys³owionych ul. L. Kossutha 6, Katowice Izabela Ratman-K³osiñska tel.: ( 32) w.269 fax: (32) Politechnika Koszaliñska ul. Rac³awicka 15-17, Koszalin G³ówny Koordynator: Tomasz Krzy yñski Biuro: Urszula Marchlewicz tel.: (94) , tel./fax: (94) Uniwersytet Jagielloñski Collegium Medicum Dzia³ Integracji Europejskiej ul. Œw. Anny 12, p.44, Kraków Ewa Klepacz-Zieliñska Dyrektor KPK w Polsce: Andrzej Siemaszko tel.: (22) , (22) , tel.: (22) w. 275, Zastêpcy Dyrektora: Jerzy Supel tel.: (22) , (22) w. 351, tel: Anna Pytko tel.: (22) w. 251, (22) , tel.: (22) , KOORDYNATORZY: P1 Genomika i biotechnologie dla zdrowia cz³owieka Anna Pytko (tel. i j.w.) P2 Technologie spo³eczeñstwa informacyjnego Krzysztof Trojanowski tel.: (22) w. 349, tel.: (22) /3, P3 Nanotechnologie i nauka o materia³ach Zbigniew Turek tel.: (22) , (22) w.159, tel.: (22) , P4 Aeronautyka i przestrzeñ kosmiczna Zbigniew Turek (tel. i j.w.) P5 Jakoœæ i bezpieczeñstwo ywnoœci Bo ena Romanowicz tel.: (22) , (22) , tel.: (22) w P6.1 Energia Andrzej S³awiñski Politechnika Krakowska Centrum Transferu Technologii ul. Warszawska 24, Kraków Tomasz Maczuga, Roman Koz³owski Mira R¹czka, Anna Armu³a tel.: (12) tel/fax: (12) Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzañskiego PAN ul. Doœwiadczalna 4, Lublin 27 Andrzej Stêpniewski tel.: (81) , fax: (81) Fundacja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci tel.: (22) , (22) , tel.: (22) w.159, P6.2 Transport Zbigniew Turek tel. i j.w. P6.3 Zmiany globalne i ekosystemy Danuta Maria Antosiewicz tel.: (22) w. 273, (22) , tel.: (22) , P7 Obywatele i sprawowanie w³adzy w spo³eczeñstwie opartym na wiedzy Wies³aw Studencki tel.: (22) /83, tel.: (22) w.152, NEST Andrzej S³awiñski tel. i j.w. REGIONALNE PUNKTY KONTAKTOWE Agnieszka Sito, tel./fax: (12) tel.: (12) w. 320, 347 Instytut Odlewnictwa ul. Zakopiañska 73, Kraków Maciej Dyrek tel.: (12) , fax: (12) Uniwersytet Medyczny w odzi Bran owy Punkt Kontaktowy ds. Wspó³pracy z Uni¹ Europejsk¹ ul. Kopciñskiego 20, ódÿ Ewa Niebudek-Bogusz tel.: (42) , fax: (42) Miêdzynarodowe Centrum Ekologii PAN Warszawa-Dziekanów Leœny ul. Konopnickiej 1, omianki Maciej Zalewski, Jan Bocian tel.: (22) Uniwersytet ódzki Biuro Wspó³pracy z Zagranic¹ ul. G. Narutowicza 65, ódÿ Jolanta Pacura tel.: (42) , fax: (42) Dodatkowy kontakt: U. ódzki Naukowo-Badawcze Centrum Ekohydrologii ul. Banacha 12/16, ódÿ tel.: (42) , fax: (42) Fundacja INKUBATOR Centrum Transferu Technologii ul. Piotrkowska 143, ódÿ, Jerzy Wojtas tel.: (42) , fax: (42) Politechnika Opolska Dzia³ Nauki i Wspó³pracy z Zagranic¹ ul. S. Miko³ajczyka 5, Opole 2 w odzi ul. Piotrkowska 86, ódÿ Ewa Sadowska-Kowalska tel.: (42) , fax: (42) Poznañski Park Naukowo- Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza ul. Rubie 46, Poznañ El bieta Ksi¹ ek, Agata Bartoszewska Jacek Ratajczak tel.: (61) , fax: (61) Politechnika Szczeciñska ul. Piastów 17, Szczecin Katarzyna azarz, BRAN OWE PUNKTY KONTAKTOWE Janusz Fijak tel.: (77) , tel/fax: (77) Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski Biuro Wspó³pracy z Zagranic¹ ul. Oczapowskiego 2, Olsztyn Katarzyna Cap³ap tel.: (0-89) , fax: (0-89) Politechnika Rzeszowska im. Ignacego ukasiewicza ul. W. Pola 2, Rzeszów, skr. pocz. 85 Andrzej Sobkowiak, tel.:/fax: (17) Urszula Kluska, tel.: (17) Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa ul. Pomologiczna 18, Skierniewice Lucyna Zieliñska tel.: (46) do 24, fax: (46) Stowarzyszenie Miasta w Internecie Nowy Œwiat 2 (3piêtro), Tarnów Krzysztof G³omb, tel/fax: (14) Agata S³owikowska-Krawiec tel.:/fax: (14) Uniwersytet Miko³aja Kopernika ul. Gagarina 11, Toruñ Edyta Urbañska tel.: (56) , fax. (56) Hi-Tech sp. z o.o. ul. Akademicka 3, Warszawa Wac³aw J. Bia³kowski tel.: (22) , tel/fax: (22) Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa (CNTK) ul. J.Ch³opickiego 50, Warszawa Witold Olpiñski, MŒP Aleksander B¹kowski tel.: (22) /3, (22) w.349, tel.: Innowacje Aleksander B¹kowski (tel. i j.w.) Stypendia, konferencje, sieci badawczo szkoleniowe Anna Wiœniewska tel.: (22) w.152, tel.: (22) /83, Wies³aw Studencki (tel. i j.w.) INCO - wspó³praca z krajami trzecimi Anna Wiœniewska tel. i j.w. EURATOM Ma³gorzata Œwiderska tel.: (22) w Ma³gorzata Tobijasz, Jasmina Solecka, tel.: (91) , tel.:/fax: (91) Wroc³awskie Centrum Transferu Technologii Politechnika Wroc³awska ul. Smoluchowskiego 48, Wroc³aw tel.: (71) , (71) Beata Lubicka Joanna Basztura Grzegorz Gromada tel.: (71) , (71) fax: (71) tel.: (22) , fax: (22) Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Aleksandra Buczkowska ul. Nowogrodzka 35/41, Warszawa tel.: (22) , fax.: (22) Politechnika Warszawska Uczelniany Punkt Kontaktowy ul. Noakowskiego 18/20, Warszawa Irmina Grodzka-Antoszkiewicz tel.: (22) , fax.: (22) Szko³a G³ówna Gospodarstwa Wiejskiego Centrum Programów Europejskich ul. Nowoursynowska 166, Warszawa Ewa Bieñkowska-Mochtak, Agata Dziekoñska tel./fax: (22) Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieœcie 26/28, Warszawa Barbara Arciszewska Edyta Czerwonka tel.: (22) , fax: (22) Oœrodek Przetwarzania Informacji Centrum Przekazu Innowacji Al. Niepodleg³oœci 188b, skr. poczt Warszawa Krystyna Siwek tel.: (22) , fax: (22) Instytut Chemicznej Przeróbki Wêgla ul. Zamkowa 1, Zabrze Halina Kocek tel.: (32) w. 207, fax: (32)

3 Priorytety i plany Akcja Badania i innowacje Obok tematycznie okreœlonych dzia³ów nauki, szczególnie istotnych dla spo- ³ecznoœci Unii Europejskiej, 6PR zawiera instrumenty o charakterze przekrojowym. Jednym z nich jest program Badania i innowacje. ZA O ENIA PROGRAMU Celem programu jest wspieranie innowacyjnoœci w przedsiêbiorstwach, promocja wykorzystania wyników badawczych w praktyce oraz tworzenie systemu wsparcia i zachêt dla innowacji. Poprzez dzia³ania kierowane do naukowców, badaczy, przedsiêbiorców, polityków i spo³eczeñstwa, program przyczyni siê do lepszego zrozumienia innowacji i jej powi¹zañ z nauk¹. Du ¹ rolê w programie odgrywa œwiadomoœæ pe³nego w³¹czenia krajów kandyduj¹cych w budowanie europejskiego systemu innowacyjnego. Za ogólne cele programu mo na przyj¹æ: kreowanie podstaw europejskiego systemu innowacyjnego poprzez sieci, promocjê wspó³pracy, znoszenie barier i zachêcanie do nauki za granic¹, badanie i sprawdzanie nowych rozwi¹zañ, prezentowanie doœwiadczeñ z realizowanych projektów badawczych w Programach Ramowych i promocja przedsiêbiorczoœci innowacyjnej, dostarczanie us³ug, niezbêdnych do dzia³añ (transferu technologii, wymiany doœwiadczeñ) na skalê europejsk¹. DZIEDZINY PROGRAMU Tworzenie sieci aktorów i u ytkowników i kreowanie interakcji pomiêdzy nimi Celem zadania jest ³¹czenie g³ównych aktorów, u ytkowników i instytucji dla przedsiêbiorczoœci innowacyjnej i powi¹zañ z europejskim systemem innowacyjnym. Przejawiaæ siê bêdzie poprzez analogicznie okreœlone dzia³ania: A. ³¹czenie g³ównych uczestników, B. promocja zmian i przedsiêbiorczoœæ innowacyjna, C. instrumenty wspieraj¹ce - punkty informacyjne (help desks), strony internetowe, informacje, przewodniki, us³ugi itp. Instrumenty realizacji zadania, tj. rodzaje projektów, które bêd¹ finasowane w tej dziedzinie to: akcje koordynuj¹ce, akcje wspieraj¹ce, celowe projekty innowacyjne. Zachêcanie do tworzenia regionalnych strategii innowacji i wspó³pracy miêdzyregionalnej Za cel postawiono u³atwianie transferu dobrej praktyki z zakresu innowacji, wymiany doœwiadczeñ i wdra anie innowacyjnych strategii w krajach kandyduj¹cych, g³ównie pod k¹tem przysz³ego wst¹pienia do UE. Dzia³ania bêd¹ przeprowadzane zgodnie z za³o eniami i dzia³aniami Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej oraz w powi¹zaniu z zadaniem 1. Dzia³ania, wyszczególnione w ramach zadania to: A. ¹czenie regionów w sieci i rozpowszechnianie metodologii tworzenia Regionalnych Strategii Innowacji 1. Rozwój Regionalnych Strategii Innowacji (RIS) z w krajach kandyduj¹cych. 2. Kontynuacja dzia³añ zwi¹zanych z sieci¹ innowacyjnych regionów (IRE - Innovating Regions in Europe), jako platformy wspó³pracy i wymiany doœwiadczeñ z realizacji regionalnych polityk innowacyjnych oraz wdra- anie nowych narzêdzi polityki w celu promocji i kreowania miêdzyregionalnych systemów wymiany informacji. B. Nowe podejœcie do regionalnej polityki innowacyjnej - zwi¹zanie z testowaniem nowych narzêdzi dla przysz³ej miêdzynarodowej wymiany doœwiadczeñ. W tej dziedzinie bêd¹ finasowane projekty typu: akcje wspieraj¹ce, celowe projekty innowacyjne, kontrakty na udostêpnienie us³ug. W 2003 roku planowanie jest finansowanie dzia³ania A2. Eksperymentowanie z u yciem nowych narzêdzi i metod Wsparcie dla eksperymentalnych dzia³añ, które s³u ¹ wyjaœnieniu priorytetów i kierunków promocji innowacji w Europie, zosta³y uznane za cel g³ówny zadania. Wziête bêd¹ pod uwagê wszystkie obszary okreœlone w Programie, wspierane bêdzie równie poszukiwanie europejskich wzorów dla innowacji, w³¹czaj¹c klastery innowacyjne i stymulowanie innowacjnego zarz¹dzania w przedsiêbiorstwach. Szczegó³owe za³o enia do zadania przedstawione zostan¹ w kolejnych 3 uaktualnieniach do programu pracy. Wiadome jest, i przysz³e dzia³ania koncentrowaæ siê bêd¹ na: zachêcaniu do nowych form innowacji i promocji innowacyjnej przedsiêbiorczoœci, testowaniu nowych koncepcji transferu i wymiany doœwiadczeñ z punktu widzenia redukcji regionalnych dysproporcji i u³atwianie integracji krajów kandyduj¹cych z europejskim systemem innowacyjnym, testowaniu nowych us³ug, zw³aszcza elektronicznych, w celu promocji innowacyjnoœci. W tej dziedzinie bêdzie siê mo na ubiegaæ o finasowanie projektów typu: akcje wspieraj¹ce, celowe projekty innowacyjne, kontrakty na udostêpnienie us³ug, akcje koordynuj¹ce. Udostêpnienie us³ug i ich utrwalenie W celu wspierania, budowanego systemu innowacyjnego na skalê europejsk¹, dostarczone bêd¹ liczne us³ugi, przyczyniaj¹ce siê do przep³ywu informacji, rozpowszechniania wiedzy i dyfuzji innowacji do gospodarki. W sk³ad us³ug wchodz¹: 1. CORDIS - serwis informacyjny dotycz¹cy badañ i innowacji, uzupe³niony o inne media Celem jest skuteczny, przyjazny i wielojêzyczny serwis informacyjny rozpowszechniany w celu u³atwiania udzia³u w dzia³aniach badawczych i innowacyjnych; poprawa wykorzystania rezultatów badañ, zw³aszcza w sektorach kluczowych dla konkurencyjnoœci Europy; dyfuzja wiedzy sprzyjaj¹cej dzia³alnoœci innowacyjnej w przedsiêbiorstwach i spo³ecznej akceptacji nowych technologii. Dzia³ania kierowane bêd¹ do istniej¹cego serwisu CORDIS, jako narzêdzia komunikacji i publikacji dla ca³ego programu ramowego; przewidziana jest jego rozbudowa. Równoczeœnie wspierane bêd¹ media drukowane jak i organizacja targów, konferencji, warsztatów itp. 2. Sieæ IRC - Oœrodków Przekazu Innowacji (Innovation Relay Centre) Program zak³ada dalsze funkcjonowanie obecnej w Europie, w tym i w Polsce, sieci oœrodków IRC. Dzia³alnoœæ IRC koncentrowa³a siê bêdzie na ma³ych i œrednich przedsiêbiorstwach, jako grupie docelowej, w³¹czaj¹c jednoczeœnie inne organizacje, takie jak uczelnie, centra badawcze, wiêksze przedsiêbiorstwa, agencje rozwoju i inne. Specjalna uwaga skierowana bêdzie na mniej zaanga owane obecnie regiony. G³ówne dzia³ania IRC skupiaæ siê bêd¹ na: promocji miêdzynarodowego transferu technologii i wiedzy, pobudzanie zdolnoœci przedsiêbiorstw do adoptowania nowych technologii, promocja ponadnarodowego rozpowszechniania rezultatów badañ, w³¹czaj¹c kooperacjê z EUREKA i ESA (European Space Agency), dostarczanie innych kluczowych us³ug, które sprzyjaj¹ promocji, kreowaniu innowacji i miêdzynarodowemu transferowi technologii, kontynuowanie mo liwej wspó³pracy pomiêdzy IRC a Innowacyjnymi Regionami w Europie (IRE). Sieæ IRC dostarczaæ bêdzie dodatkowe us³ugi, ich zakres jest obecnie przedmiotem prac, rezultaty i ostateczne informacje podane zostan¹ do wiadomoœci na pocz¹tku 2003 roku, wówczas znane bêd¹ terminy sk³adania wniosków i zasady udzia³u. 3. Specyficzne us³ugi wspieraj¹ce i informacyjne Pomoc potencjalnym i obecnym uczestnikom bior¹cym udzia³ w badaniach, wdra anie narzêdzi, np.: stron internetowych, punktów informacyjnych i innych. Brane jest pod uwagê rozpowszechnianie informacji i dzia³alnoœæ szkoleniowa, w tym wspieranie dzia³añ wymienionych w zadaniu 1. W tej dziedzinie bêd¹ finansowane projekty typu akcje wspieraj¹ce. Analiza i ewaluacja innowacji we wspólnotowych projektach badawczych Celem zadania jest dokonywanie obserwacji i analiza dzia³alnoœci badawczej, dla promocji innowacji w³¹czonych we Wspólnotowe programy ramowe (równie inne europejskie programy, takie jak EUREKA), w szczególnoœci zawieraj¹ce odzwierciedlenie rezultatów badañ w innowacyjnych produktach, procesach i us³ugach. W 2003 roku nie przewidujê siê finansowania dzia³añ objêtych tym zadaniem. cd na str. 4

4 Tzw. priorytet ósmy Badania s³u ¹ce polityce UE G³ówny strumieñ finansowania w 6 Programie Ramowym skierowany jest na badania w wybranych, strategicznie wa nych dla Europy, priorytetach tematycznych. Wiele zespo³ów naukowych nie mo e odnaleÿæ swojej problematyki w tych e priorytetach, byæ mo e bli sza im bêdzie akcja zwana priorytetem ósmym - Badania s³u ¹ce polityce UE. ZA O ENIA PROGRAMU Akcjê tê ustanowiono dla naukowego wsparcia przedsiêwziêæ UE w ró - nych dziedzinach. Projekty tej akcji mog¹ s³u yæ formu³owaniu i realizacji polityki unijnej, zw³aszcza w zakresie wspólnej polityki rolnej (Commonagricultural policy - CAP), wspólnej polityki rybo³ówstwa (Common fisheries policy - CFP), polityki w zakresie œrodowiska, energii, transportu, zdrowia, pomocy innym krajom, ochrony konsumenta i innych. Akcja ta bêdzie finansowa³a g³ównie tzw. celowe projekty badawcze (STREP) oraz akcje koordynuj¹ce (CCA), bêdzie mo liwe w przysz³oœci zastosowanie tzw. nowych instrumentów - projektów zintegrowanych (IP) oraz sieci doskona³oœæi (NoE). Bud et podzielono na dwie czêœci: 247,5 mln euro przeznaczono na ju ustalon¹ w dokumencie programowym problematykê, a 71 mln pozostawiono na problemy, które mog¹ okazaæ siê wa ne póÿniej. TEMATYKA 17 grudnia og³oszony zosta³ konkurs na projekty badawcze, akcje wspieraj¹ce oraz akcje koordynuj¹ce w szczegó³owo wyznaczonych tematach w 3 obszarach: Zrównowa one zarz¹dzanie naturalnymi zasobami Europy. W niej sformu³owano tematy dotycz¹ce rolnictwa, leœnictwa oraz rozwoju terenów rolniczych, problematyka rybo³ówstwa i hodowli ryb, a tak e stanu œrodowiska. Zakres tej dziedziny obejmuje 6 punktów: 1. Modernizacja i zrównowa enie rolnictwa i leœnictwa, w³¹czaj¹c ich wielofunkcyjn¹ rolê dla zapewnienia zrównowa onego rozwoju i promocji terenów wiejskich. 2. Narzêdzia i metody oceny dla zrównowa onego zarz¹dzania w rolnictwie i leœnictwie. 3. Modernizacja i zrównowa enie rybo³ówstwa, w³¹czaj¹c systemy hodowli ryb. 4. Nowe oraz bardziej przyjazne œrodowisku metody produkcyjne dla poprawienia zdrowia i stanu zwiarz¹t, w tym badania nad chorobami zwierzêcymi takimi, jak pryszczyca oraz rozwój szczepionek. 5. Ocena œrodowiska (gleba, woda, ha³as) w³¹czaj¹c oddzia³ywanie substancji chemicznych. 6. Ocena technologii œrodowiska dla wsparcia decyzji politycznych, zw³aszcza dotycz¹cych skutecznych, ale i tanich technologii dla spe³nienia wymogów legislacyjnych. Zapewnienie zdrowia, bezpieczeñstwa i szans ludnoœci Europy. W dziedzinie tej zawarto ró norak¹ problematykê: medyczn¹ i opieki zdrowotnej, problemy bezpieczeñstwa pracy, jak te zagro enia klêskami naturalnymi oraz wybrane problemy spo³eczne. W tej dziedzinie wyznaczono 7 priorytetów: 1. Czynniki zdrowotne oraz zapewnienie wysokiej jakoœci i zrównowa onych us³ug opieki zdrowotnej i systemy emerytalne (zw³aszcza w kontekœcie starzej¹cej siê populacji i zmian demograficznych). 2. Zagadnienia publicznej opieki zdrowotnej, w³¹czaj¹ce epidemiologie dla zapobiegania chorobom oraz dzia³ania w zwi¹zku ze wzrostem zachorowañ na choroby rzadkie, choroby zakaÿne, alergie; procedury dla bezpiecznego oddawania krwi i organów, metody testów bez u ycia zwierz¹t. 3. Wp³yw zagadnieñ œrodowiskowych na zdrowie (w³¹czaj¹c bezpieczeñstwo pracy i metody oceny ryzyka oraz ³agodzenie ryzyka klêsk naturalnych). 4. Jakoœæ ycia w odniesieniu do osób niepe³nosprawnych oraz upoœledzonych (w³¹czaj¹c równy dostêp do budynków i urz¹dzeñ). 5. Badania porównawcze czynników warunkuj¹cych fale migracji i uchodÿców, w³¹czaj¹c nielegaln¹ imigracjê oraz handel ludÿmi. 6. Poprawa œrodków dla przewidywania trendów przestêpczoœci i jej przyczyn oraz oceny skutecznoœci polityki prewencji kryminalnej, ocena nowych wyzwañ zwi¹znych z nielegalnym u yciem narkotyków. 7. Zagadnienia obrony cywilnej (w tym bio-bezpieczeñstwo i ochrona przed ryzykiem zwi¹zanym z atakami terrorystycznymi) i zarz¹dzanie kryzysowe. 4 Utrzymanie potencja³u gospodarczego oraz spójnoœci poszerzonej i zintegrowanej Unii Europejskiej. Dziedzina ta ma s³u yæ zrozumieniu ró nych aspektów rozwoju gospodarczego i spójnoœci spo³ecznych, tworzeniu instrumentów np. polityki fiskalnej, spo³ecznej oraz narzêdzi pomiaru ich oddzia³ywania oraz wybranych problemów wa nych dla gospodarki jak transport, systemy energetyczne, problemy urbanistyczne. 1. Utrzymanie integracji europejskiej, zrównowa onego rozwoju, konkurencyjnoœci i polityki handlowej (w tym lepsze metody oceny rozwoju gospodarczego i spójnoœci). 2. Rozwój narzêdzi, wskaÿników i parametrów operacyjnych dla oceny zrównowa enia transportu i wskaÿników systemów energetycznych (gospodarczych, œrodowiskowych i spo³ecznych). 3. Globalna analiza bezpieczeñstwa oraz systemy walidacji dla transportu oraz badania zwi¹zane z ryzykiem wypadków i bezpieczeñstwa w systemach transportu ludzi. 4. Prognozowanie oraz rozwój innowacyjnej polityki dla zrównowa enia w perspektywie œrednio i d³ugookresowej. 5. Zagadnienia spo³eczeñstwa informacyjnego (takie jak zarz¹dzanie i ochrona aktywów cyfrowych i dostepnoœæ do spo³eczeñstwa informacyjnego). 6. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zwi¹zane z ni¹ strategie konserwacji. 7. Ulepszona jakoœæ, dostepnoœæ i rozpowszechnianie statystyk europejskich. PLAN KONKURSÓW W ramach konkursu finansowane bêd¹ projekty realizuj¹ce szczegó³owo okreœlone tematy (na ich opis niestety nie mamy miejsca w biuletynie) opisane w dokumencie programowym (Work Programme). Termin sk³adania wniosków w pierwszym konkursie up³ywa 13 marca tego roku. Przewidziano natomiast jeszcze 3 konkursy w lipcu 2003, 2004 i 2005 roku. Ich tematyka bêdzie ustalona póÿniej. Informacje o priorytecie oraz dokument programowy mo na odnaleÿæ w internecie pod adresem: El bieta Ksi¹ ek Akcja Badania i innowacje cd ze str. 3 Podnoszenie ekonomicznej i technologicznej orientacji i zrozumienia Zadanie to s³u y tworzeniu przyjaznych warunków do prowadzenia konkurencyjnych badañ oraz tworzenia strategii innowacyjnych. W trakcie realizacji 6 Programu Ramowego, dzia³ania czerpane bêd¹ z doœwiadczeñ zdobytych podczas wczeœniejszych Programów Ramowych. Rola zadania podkreœlona jest wysokoœci¹ œrodków finansowych przeznaczonych w 2003 roku, jest to drugie, po IRC, zadanie o kwocie 20 mln euro. W pierwszym konkursie projekty koncentrowa³y siê bêd¹ na udziale MŒP i grup MŒP w 6. Programie Ramowym, szczególnie w projektach zintegrowanych i sieciach doskona³oœci. Jako narzêdzia mog¹ pos³u yæ: u³atwianie kreowania grup oraz klasterów sk³adaj¹cych siê z MSP o podobnych potrzebach innowacyjnych, promocja ponadregionalnej wspó³pracy pomiêdzy ma³ymi i œrednimi przedsiêbiorstwami, pobudzanie tworzenia sieci i inkubatorów przemys³owych. Projekty mog¹ zawieraæ elementy audytu technologicznego w celu okreœlenia potrzeb firm i kierowania do odpowiednich instrumentów w Programie Ramowym, identyfikacj¹ i rozpowszechnianie dobrych praktyk innowacyjnych. Realizacja/przeprowadzenie projektów spoczywa na instytucjach poœrednicz¹cych tj. Krajowy Punkt Kontaktowy ds. MŒP, stowarzyszenia przedsiêbiorstw, izby gospodarcze i inne. Koszty sk³adanych projektów powinny zawieraæ siê pomiêdzy 0,2 i 2mln euro. Czas realizacji projektów zale y od celów jakie zosta³y przedstawione do realizacji, jednak e oczekuje siê, i bêdzie nie krótszy ni 1 rok i nie przekroczy okresu 3 lat. Przewidywany termin sk³adania wniosków up³ynie w maju 2003 roku. Instrumenty realizacji zadania to: akcje wspieraj¹ce i akcje koordynuj¹ce. PLAN KONKURSÓW Informacje na temat Programu Badania i innowacje bêd¹ udostêpnione na stronie internetowej Krajowego Punktu Kontaktowego od momentu og³oszenia zaakceptowanego programu pracy: Micha³ Klepka, Krajowy Punkt Kontaktowy

5 OFFSET Inwestycje w technologie i innowacje Po podjêciu decyzji przez Polskê o zakupie samolotów F16 jednym z gor¹cych tematów sta³y siê dyskusje w kraju i negocjacje z firm¹ Lockeed Martin o inwestycjach w Polsce, jakie powinna poczyniæ ta firma w zamian za realizacjê zamówienia. Jednym z pomys³ów jest zainwestowanie w nowe technologie, badania i innowacje. Jak wiadomo offset nie jest dotacj¹ lecz inwestycj¹, która powinna siê zwróciæ w okreœlonym czasie. Jeœli mia³aby na nich skorzystaæ polska nauka musia³aby przedstawiæ odpowiednio skalkulowane propozycje. Komitet Badañ Naukowych na swoich stronach internetowych: oraz Krajowy Punkt Kontaktowy: podjê³y siê zadania informowania jak i zbierania propozycji od œwiata nauki. Dyrektor KPK Andrzej Siemaszko przedstawi³ koncepcjê zaproponowania amerykañskiej firmie nastêpuj¹cych przedsiêwziêæ: 1. Du e dojrza³e technologie - wspólna inwestycja polskich i amerykañskich podmiotów w rozwiniêt¹, dojrza³¹ technologiê. Koszt - dziesi¹tki, setki tysiêcy USD. Wnioski o takie inwestycje zg³osiæ mo na do KBNu (wg wytycznych zawartych na stronach internetowych KBN). 2. Ma³e/œrednie dojrza³e technologie wspólna polsko-amerykañska inwestycja. Koszt kilka milionów USD. Tworzone bêd¹ pakiety tematyczne i w postaci klaserów wprowadzane do oferty offsetowej (procedura jak wy ej). 3. Nie w pe³ni dojrza³e technologie wsparcie poœrednie poprzez tworzone konsorcjum parków naukowo-technicznych (pkt 4). Konsorcjum dysponowa³oby funduszem, który pozwoli wspieraæ ma³e technologie o wartoœci kilkudziesiêciu - kilkuset tysiêcy USD. Krótk¹ informacjê o technologiach, kosztach, inwestycjach zbiera KPK wg wytycznych: (rozdzia³ IV), Informacja zostanie umieszczona w bazie danych KPK do dalszej obróbki. Dojrza³e projekty bêd¹ przekazywane do konsorcjum. 4. Sieæ parków technologicznych dysponuj¹cych funduszem inwestycyjnym. Poszukiwani kandydaci Rada Bezpieczeñstwa ywnoœci UE Rada Bezpieczeñstwa ywnoœci UE (European Food Safety Authority) jest instytucj¹ opiniodawcz¹ wspieraj¹c¹ unijn¹ legislacjê i politykê. Rada poszukuje naukowców - kandydatów do uczestnictwa w specjalistycznych komisjach i panelach w nastêpuj¹cych dziedzinach: dodatki do ywnoœci, aromaty, materia³y wspomagaj¹ce proces produkcji i materia³y stykaj¹ce siê z ywnoœci¹, dodatki, produkty lub substancje stosowane w ywieniu zwierz¹t, zdrowie roœlin, produkty dla ochrony roœlin i ich pozosta³oœci, organizmy modyfikowane genetycznie, produkty dietetyczne, ywienie i alergie, zagro enia biologiczne (w tym BSE), ska enie w ³añcuchu ywieniowym, zdrowie i dobrostan zwierz¹t. Kandydaci powinni mieæ odpowiednie, najlepiej co najmniej 10 letnie doœwiadczenie. Termin zg³oszeñ up³ywa 14 marca 2003r. Wiêcej informacji: Raport Komisji Europejskiej Zarz¹dzanie finansami w projektach Komisja Europejska opublikowa³a raport i plan dzia³añ zwi¹zanych z finansami projektów europejskich. G³ówne problemy wynikaj¹ z d³ugoœci i skomplikowania procedur ze strony Komisji Europejskiej, zaœ ze strony uczestników niezrozumienie zasad oraz nadu ycia. Obecna procedura Komisji Europejskiej polega na analizie sprawozdañ finansowych (cost statements) oraz kontroli na miejscu wybranej próby. Kontrakty 5 Programu Ramowego przewiduj¹, e Komisja Europejska bêdzie mog³a skontrolowaæ finanse projektu w czasie jego trwania oraz w ci¹gu 5 lat od ostatniej p³atnoœci dokonanej przez Komisjê. Poniewa kontrole te odbywaj¹ sie na miejscu - u realizatora projektu - s¹ one drogie i odbywaj¹ siê rzadko. Natomiast jeœli ju KE zdecyduje siê na kontrolê w danej jednostce, obejmuje ona zazwyczaj wszystkie projekty w niej prowadzone. Raport postuluje akcje dla u³atwienia jednoznacznoœci interpretacji zasad finansowych. Niektóre dzia³y Komisji Europejskiej zapowiadaj¹ zwiêkszenie iloœci przeprowadzanych audytów finasowych. W raporcie zapowiedziano opublikowanie opisów najczêœciej spotykanych nieprawid³owoœci wykazanych podczas kontroli. Ma to u³atwiæ uczestnikom lepsze zrozumienie zasad prowadzenia projektów i unikniêcie tych samych b³êdów. Poniewa 6PR bêdzie odbywa³ siê na odmiennych zasadach (np. znikn¹ kategorie kosztów) planuje siê publikacjê FAQs - najczêœciej zadawanych pytañ. W raporcie zasygnalizowano potrzebê ujednolicenia i uproszczenia zasad kontraktów w ró nego rodzaju programach, równiez poza programami ramowymi. Obecnie zasady rozliczania projektów w 5PR i np. w programach edukacyjnych, jak SOKRATES czy ERASMUS, s¹ w³aœciwie nieporównywalne. Broszura Komisji Europejskiej Europejska nauka i technologie w liczbach Komisja Europejska opublikowa³a broszurê U progu Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Nauka, technika i innowacje - kluczowe dane 2002 (Towards a European Research Area. Science, Technology and Innovation - key figures 2002). Broszura zawiera najnowsze dane statystyczne dotycz¹ce krajów UE i dla porównania innych krajów dotycz¹ce inwestycji na badania, rozwój zasobów ludzkich, wp³ywu na konkurencyjnoœæ oraz badañ w krajach kandyduj¹cych. Jak siê mo - na domyœliæ wszystkie wskaÿniki krajów kandyduj¹cych, w tym Polski, odstaj¹ od œrednich oprócz S³owenii, któr¹ ju mo na porównywaæ z rozwiniêtymi krajami UE. Broszurê mo na otrzymaæ od oficjalnego wydawnictwa UE (Office for Official Publications of the European Communities), z powo³aniem siê na numer ISBN Og³oszono tekst memorandum Stowarzyszenie Polski z 6PR UE Na stronach internetowych Komitetu Badañ Naukowych opublikowano treœæ Memorandum Porozumienia pomiêdzy Rzeczypospolit¹ Polsk¹ a Wspólnot¹ Europejsk¹ o stowarzyszeniu Polski z 6 Programem Ramowym Badañ, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej zawartego w dniu 29 paÿdziernika 2002r. Tekst dostêpny jest pod adresem: 5

6 GRANTY EUROPEJSKIE N o 2 (28) luty2003 WIADOMOŒCI Z REGIONÓW Innowacyjna przedsiêbiorczoœæ PROJEKT PROMOTOR+ W styczniu rozpocz¹³ pracê projekt dla wspierania przedsiêbiorczoœci akademickiej, jego d³ugoterminowym rezultatem mo e byæ stworzenie programu dla tworzenia firm w oparciu o doœwiadczenia unijne. PROMOTOR+ jest projektem europejskim, w który zaanga owanych jest 9 partnerów z 8 krajów (4 partnerów z UE oraz 5 partnerów z krajów akcesyjnych - Polska, otwa, Bu³garia, S³owenia). Celem projektu jest utworzenie jednolitej metodologii stymulowania i tworzenia przynosz¹cych zyski innowacyjnych firm typu start-up w 5 regionach krajów akcesyjnych (w tym w Wielkopolsce oraz na Dolnym Œl¹sku). Istniej¹ce ju metodologie z 4 krajów UE zostan¹ przystosowane do indywidualnych warunków istniej¹cych w ka dym z 5 regionów krajów akcesyjnych, a nastêpnie wprowadzone w ycie. Miêdzynarodowa wspó³praca partnerów bêdzie polega³a na analizie aktualnej sytuacji z zakresu wspierania innowacyjnych przedsiêbiorstw start-up w poszczególnych regionach, ocenie mo liwoœci transferu zaproponowanej metodologii, pomoc w jej dalszej komercjalizacji i rozwoju. Dzia³alnoœæ projektu zaœ w ka dym regionie bêdzie polega³a na zaanga owaniu w prace projektu w³adz i instytucji regionalnych, bezpoœrednio zainteresowanych wspieraniem lokalnej przedsiêbiorczoœci i tworzeniem nowych, innowacyjnych firm opartych na wiedzy. W trakcie trwania projektu zostanie przygotowana baza danych instytucji i firm œwiadcz¹cych us³ugi wspieraj¹ce dla firm typu start-up, zorganizowany zostanie dzieñ informacyjny dla wszystkich potencjalnie zainteresowanych dan¹ tematyk¹ (w³adze regionalne, uczelnie, instytuty badawcze), og³oszony konkurs na najlepszy pomys³ innowacyjnej firmy, przeprowadzone zostan¹ szkolenia dla 10 najlepszych autorów pomys³ów na start-up, dla przeszkolonych og³oszony zostanie konkurs na najlepszy profesjonalny biznes plan, z którego wy³onionych zostanie 5 autorów najlepszych prac. W wyniku realizacji projektu zak³adane jest utworzenie 5 firm typu startup w ka dym z 5 regionów krajów akcesyjnych. Dzia³anie firm bêdzie od pocz¹tku ich powstania monitorowane i wspierane. Do koñca trwania projektu powstanie publikacja, zawieraj¹ca opis nowo-wypracowanych metodologii oraz sposób ich realizacji w poszczególnych regionach. Do zadañ projektu jest równie szeroka akcja promocyjna, maj¹ca na celu rozpowszechnienie idei tworzenia innowacyjnych firm typu startup, mo liwoœci skorzystania z narzêdzi wypracowanych w trakcie realizacji projektu, a tak e pokazanie nowopowsta³ych 5 firm, jako wzorów przedsiêwziêæ wypracowanych od idei po realizacjê. Anna Klimaszewska Poznañski Park Naukowo-Technologiczny Kraków, lutego 2003r. Regionalny Punkt Kontaktowy w Krakowie zaprasza na miêdzynarodowe warsztaty szkoleniowe poœwiêcone technice pisania wniosków o dofinansowanie z funduszy 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie Technologii Spo³eczeñstwa Informacyjnego. Warsztaty bêd¹ mia³y charakter interaktywny. W trakcie zajêæ oprócz wyk³adów przeprowadzone zostan¹ æwiczenia, których g³ównym zadaniem bêdzie praktyczna nauka przygotowania wniosku spe³niaj¹cego wszystkie szczegó³owe wymogi Komisji Europejskiej. Potencjalni wnioskodawcy bêd¹ mieli okazjê do zapoznania siê z doœwiadczeniami tych, którzy odnieœli sukces w poprzednim programie ramowym, zweryfikowania swojego sposobu myœlenia na temat projektu, jego prezentacji, uzasadnienia, zarz¹dzania. Uczestnicy mog¹ liczyæ na konsultacje oraz pomoc w poszukiwaniu partnerów. Wyk³adowcami bêd¹ doœwiadczeni eksperci: Paul Drath z firmy Single 6 RPK Szczecin Dla kogo 6 Program Ramowy? Reminiscencje po regionalnej konferencji inauguruj¹cej 6PR Prawie dwieœcie piêædziesi¹t osób wziê³o udzia³ w Regionalnej Konferencji Inauguruj¹cej 6 Program Ramowy Badañ, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej, która odby³a siê 22 listopada w Szczecinie. Organizator konferencji, Regionalny Punkt Kontaktowy przy Politechnice Szczeciñskiej zadba³ o europejski wymiar tego wydarzenia, potwierdzony przez prezentacje przedstawiciela Komisji Europejskiej Mike'a Rogers'a i Matthijsa Soede z Krajowego Punktu Kontaktowego w Holandii. Prezentacjom towarzyszy³o rozdanie dyplomów w konkursie na najlepszego uczestnika 5 Programu Ramowego regionu zachodniopomorskiego. Laureatami tego konkursu zostali profesor Jan Lubiñski z Pomorskiej Akademii Medycznej i doktor Wojciech Ch¹dzyñski reprezentuj¹cy Biuro Projektowe Stoczni Szczeciñskiej. Jedyn¹ kobiet¹ w gronie laureatów konkursu by³a stypendystka Marie Curie, dr in. Jolanta Baranowska z Politechniki Szczeciñskiej. Jêzykiem wyk³adowym konferencji by³, obok jêzyka polskiego, jêzyk angielski. Brak t³umaczenia nie odstraszy³ jednak uczestników. Dopisa³o œrodowisko naukowe zarówno Politechniki Szczeciñskiej, jak i pozosta³ych uczelni regionu. Mimo tego, i 6PR akcentuje przede wszystkim rolê du- ych, miêdzynarodowych projektów, naukowcy naszego regionu widz¹ w nim szansê na zrealizowanie swoich pomys³ów badawczych lub do³¹czenie siê do tworzonych konsorcjów projektowych. Du ym zainteresowaniem cieszyæ siê bêd¹ z pewnoœci¹ Akcje Marie Curie, których oferta w porównaniu do 5PR jest wyraÿnie rozszerzona i bardziej atrakcyjna zarówno dla indywidualnych naukowców jak i instytucji przyjmuj¹cych. Mimo usilnych starañ organizatorów uda³o siê zainteresowaæ tematyk¹ konferencji jedynie niewielk¹ liczbê reprezentantów przedsiêbiorstw regionu i organizacji gospodarczych. Warto zaznaczyæ, i te podmioty mog¹ na równych prawach uczestniczyæ w programach ramowych UE. Szczególnie faworyzowane s¹ tutaj ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa, które charakteryzuje najwiêksza elastycznoœæ w dostosowywaniu siê do potrzeb rynku. Znikomy udzia³ przedsiêbiorców regionu zachodniopomorskiego w konferencji obrazuje s³aboœæ finansow¹ tego sektora, wci¹ niewystarczaj¹ce œrodki na badania, innowacje i nowe technologie jak i strach przed wyzwaniami jakie niesie ze sob¹ uczestnictwo w europejskich projektach badawczych. Przyczyn¹ tego stanu rzeczy jest bez w¹tpienia brak istotnych powi¹zañ miêdzy œwiatem nauki i gospodarki. Przedsiêbiorstwa s¹ strategicznym, ale wci¹ niedocenianym partnerem dla uczelni czy instytutów badawczych. Priorytetem w dzia³alnoœci RPK Szczecin bêdzie wiêc inicjowanie targów, spotkañ i imprez kooperacyjnych integruj¹cych przedstawicieli œwiata przemys³u i nauki. Miejmy nadziejê, i chêæ uczestnictwa w 6 Programie Ramowym sk³oni œrodowisko polskich naukowców do podjêcia tego trudnego dialogu. Katarzyna azarz WARSZTATY SZKOLENIOWE IST Jak przygotowaæ doskona³y wniosek i jak zarz¹dzaæ projektem Unii Europejskiej Image Ltd z Wielkiej Brytanii oraz Silvane Musscelle z firmy CPR z W³och. W przypadku du ego zainteresowania warsztatami, pierwszeñstwo udzia³u bêd¹ mia³y przedsiêbiorstwa i oœrodki badawcze maj¹ce skonkretyzowany pomys³ na projekt w drugim priorytecie tematycznym. Warsztaty organizowane s¹ w ramach projektu finansowanego przez Komisjê Europejsk¹ pod nazw¹ NetCeE (Networking Central and Eastern Europe). Celem projektu jest zwiêkszanie udzia³u w 6 Programie Ramowym i tworzenie sieci wspó³pracy miêdzy firmami i innymi instytucjami dzia³aj¹cymi w obszarze e-commerce, e-business oraz e-work w ró nych krajach europejskich. Dziêki dofinasowaniu KE koszt uczestnictwa zredukowano do 380z³ (lub 280z³ bez noclegów). Dalsze informacje: Anna Armu³a, Tomasz Biernakiewicz

7 OFERTY WSPÓ PRACY Z ZAGRANICY Poni ej drukujemy wybór ofert wspó³pracy z bazy danych CORDIS-PARTNERS, zg³oszonych w styczniu tego roku. Pe³ne teksty ofert mog¹ Pañstwo odnaleÿæ pod adresem: Lp. RCN TEMAT PROFIL POSZUKIWANEGO PARTNERA Doœwiadczanie kultury, a przenoœne technologie ³¹czenie przenoœnej komunikacji multimedialnej z edukacj¹. EMOSTIC - zwalczanie piractwa fonograficznego poprzez stworzenie strony internetowej bêd¹cej Ÿród³em europejskiego dziedzictwa muzycznego, a tym samym Ÿród³em dochodów dla przemys³u muzycznego. OPTANT. Nowego typu detektory optyczne oparte na antenowych urz¹dzeniach sprzêgaj¹cych i ich wykorzystanie w komunikacji optycznej i aplikacjach telekomunikacyjnych. Chropowatoœæ materia³ów nanostrukturalnych - projekt zintegrowany. Rozwój nowych metod oceny ryzyka i zarz¹dzania wodami gruntowymi zanieczyszczonymi pierwiastkami promieniotwórczymi w ró nych regionach Europy. Wiarygodnoœæ internetowa: poprawa standardów informowania konsumentów i wzrost ochrony konsumentów. Rozwój ludzkich pojedynczych ³añcuchów przeciwcia³ skierowany przeciwko dostosowywaniu specyficznych epitopów na powierzchniach komórkowych. Zbieranie danych i symulacje komputerowe dynamiki systemu œrodowiskowego na poziomie regionalnym. Komputer i prawo dla nie-prawników. Wirtualne Centrum Nauki Jêzyka Niemieckiego i Jêzyków Wschodnioeuropejskich. Modele myszy transgenicznych dla neurozwyrodnieniowych chorób u ludzi. Mikro - i nano -strukturowe materia³y dla nielinearnej optyki, optoelektroniki i wyczuwania. Adaptacja technologii odnawialnych i zrównowa onego rozwoju do budownictwa w klimacie tropikalnym. Sieæ doskona³oœci dla polityki, prywatnoœci, bezpieczeñstwa i zarz¹dzania ryzykiem dla zarz¹dzania prawami cyfrowymi. TOFFEE - ciê arówka przysz³oœci: ewolucja przewozów w Europie. Monitoring i ocena skutecznoœæ œrodków kontroli pêkania struktur betonowych. Innowacyjne nanostrukturalne pow³oki oparte na procesach wysokotemperaturowych. Hybrydowe wielojêzykowe œrodowisko uczenia integruj¹ce tradycyjne uczenie siê ze wspomaganiem elektronicznym. Podstawa molekularna toksycznoœci naturalnych zwi¹zków. Zrównowa ona produkcja tekstylna i ³añcuchy dostaw. Detekcja fotonów i neutrinów poprzez kompleks zjawisk fizyki zagêszczonej materii. MIMEBAC trój wymiarowy molekularny model bakterii E.coli. Architektura i bezpieczeñstwo systemów rozproszonych. Spo³eczeñstwo oparte na wiedzy. Fale x i tunele fotoniczne dla zastosowañ optycznych i mikrofalowych. Zaawansowane modele fizyki zagêszczonej oparte na elektrodynamice kwantowej. Wszechstronna wiedza z dziedziny kultury, nauczania i technologii. Informatyka, wiedza i doœwiadczenie z zakresu antypirackich programów komputerowych, projektowanie i tworzenie stron internetowych, technologie telekomunikacji przenoœnej. Organizacje, instytucje i firmy zainteresowane projektowaniem, analizami, produkcj¹ i testowaniem tych e detektorów; przetwarzanie sygna³ów, elektromagnetyzm, optyka, akustyka, elektronika i technologia elektryczna, elektrotechnika, fizyka. Grupy doœwiadczalne i/lub teoretyczne posiadaj¹ce specjalistyczn¹ wiedzê dotycz¹c¹ rozproszenia optycznego i pokrewnych technik; Mikroskopia rzeczywistych materia³ów; Metrologia, oprzyrz¹dowanie fizyczne; Materia skondensowana: struktura, w³aœciwoœci termiczne i mechaniczne, krystalografia, równowaga fazowa. Ochrona œrodowiska, hydrologia, geochemia, ocena ryzyka, techniki GIS, pomiary radonu. Partnerzy akademiccy, polityka e-commerce, prywatnoœæ on-line, alternatywne rozwi¹zywanie sporów w cyberprzestrzeni, wiarygodnoœæ internetowa na poziomie krajowym, europejskim, miêdzynarodowym. Nie podano. Symulacja komputerowa systemów z³o onych, pomiary polowe parametrów œrodowiska, dynamika ekosystemów i ich matematyczna komputeryzacja. Stworzenie materia³ów szkoleniowych dot. prawnych aspektów informatyki; doœwiadczenie w koordynacji programów do nauki na odleg³oœæ i zdolnoœæ administrowania nimi. Instytucje edukacyjne i t³umacze; firmy. Genetyka, genomika, proteomika, zachowania zwierz¹t, biochemia, elektrofizjologia. Doœwiadczenie teoretyczne i praktyczne we wzroœcie kryszta³ów, technologii szk³a, pó³przewodnikach, optycznych, falowodach i w³óknach, spektroskopia. Instytucje naukowe w dziedzinach budownictwa, architektury, meteorologii i technologii odnawialnych. Eksperci w technologii i rozwoju, biznesie, prawie, zagadnieniach spo³ecznych, polityce, bezpieczeñstwie. Infrastruktura drogowa i in ynieria ruchu, producenci ciê arówek i przyczep, producenci opon, projektanci i integratorzy elektroniki do ciê arówek, specjaliœci w zakresie monitoringu ruchu, logistyki transportu, bezpieczeñstwa ruchu drogowego. Biura konsultingowe, firmy budowlane i instytucje badawcze, przedsiêbiorstwa znaj¹ce problematykê kontroli betonu, monitoring i diagnostyka struktur betonowych. Nie podano. Dostawcy treœci (wydawcy, uczelnie) eksperci XML, edukacja, technologie jêzykowe, interfejsy u ytkownika i eksperci w³aœciwoœci u ytkowych. Centra badawcze akademickie i przemys³owe, badania i ochrona przed negatywnymi skutkami naturalnych toksyn. Badawczy zwi¹zany z produkcj¹ tekstyln¹, organizacje i przedsiêbiorstwa. Ró ni partnerzy od niezale nej replikacji eksperymentów do pomocy w wyjaœnianiu problemów teoretycznych. Modelowanie molekularne, metabolizm bakterii E.coli. Nie podano. Nauki spo³eczne. Zaawansowane modelowanie mikrofal, telekomunikacja, optyka, lotnictwo. Rzeczywiste zastosowania telekomunikacyjne. Zaawansowane modele cia³a sta³ego, teorie pola kwantowego, symulacje fazy zagêszczonej przy pomocy zaawansowanych narzêdzi softwarowych. 7

8 E-CONTENT Og³oszono trzeci konkurs Europejski program E-CONTENT poœwiêcony jest promocji, dostêpnoœci i jakoœci treœci internetowych. Od czerwca zesz³ego roku w konsorcjach projektowych mog¹ uczestniczyæ polskie firmy i instytucje. 20 grudnia 2002r. og³oszony zosta³ III Konkurs w ramach którego mo na zg³aszaæ propozycje projektów. Dla projektów demonstracyjnych i œrodków ostateczna data sk³adania wniosków up³ywa r., dla studiów wykonalnoœci r. Komitet Badañ Naukowych powo³a³ Krajowy Punkt Kontaktowy programu econtent przy Oœrodku Edukacji Niestacjonarnej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Zadaniem KPK jest promocja programu econtent wœród potencjalnych uczestników programu w ca³ej Polsce i wszystkich inicjatyw z nim zwi¹zanych. Do zadañ KPK nale y równie pomoc w znajdowaniu potencjalnych partnerów zagranicznych i aktywne promowanie polskich instytucji jako partnerów dla zagranicznych konsorcjów. Wiêcej informacji: Seminarium informacyjne Stypendia Marie Curie Warszawa, 18 lutego 2003r. Krajowy Punkt Kontaktowy organizuje seminarium informacyjne poœwiêcone grantom w systemie stypendialnym Marie Curie. W programie spotkania przewidziano informacje o zasadach Stypendiów Marie Curie, stypendiach instytucjonalnych, stypendiach indywidualnych, konferencjach, nagrodach, zasadach oceny i finansowania oraz dyskusjê, pytania i konsultacje indywidulane. Seminarium odbêdzie siê 18 lutego w sali 100 Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN. Wiêcej informacji i zapisy: Ewa Kuciñska Konferencja miêdzynarodowa Systemy informacyjne w rolnictwie i leœnictwie Seè, Czechy, marca marca w Czechach organizowana jest wspierana przez program IST konferencja Systemy informacyjne w rolnictwie i leœnictwie. Tematyka konferencji obejmowaæ bêdzie: precyzyjne uprawy, zarz¹dzanie w leœnictwie, systemy informacyjne w leœnictwie, systemy informacyjne w zarz¹dzaniu gospodarstwem rolnym, turystyka w rejonach wiejskich, dziedzictwo kulturowe, systemy mobilne, nowe narzêdzia w rozwoju obszarów wiejskich, systemy sterowania, bezpieczeñstwo ywnoœci, systemy informacji geograficznej, odleg³e czujniki, nauczanie na odleg³oœæ. Informacje i zapisy: Petr Brabec, Help Service-Education Ltd, Priorytety tematyczne Jakoœæ i bezpieczeñstwo ywnoœci Jak ju wielu z Pañstwa na pewno zauwa y³o, tematy zwi¹zane z ywnoœci¹ znajduj¹ siê nie tylko w priorytecie pi¹tym, ale równie w pierwszym Life sciences, genomics and biotechnology for health oraz w ósmym Policy orientated research. Dzia³ania akcji Badania wspieraj¹ce politykê UE ( Policy - orientated research ) to tzw. dzia³ania poziome. Tematy zawarte s¹ bardziej ogólne ni w siedmiu podstawowych priorytetach 6. Programu Ramowego. Obszar badañ obejmuje swym zasiegiem miêdzy innymi Wspoln¹ Politykê Roln¹ (CAP) i rybo³ówstwo (CFP). Tematy badawcze realizowane byæ mog¹ wy³acznie poprzez tradycyjne instrumenty : projekty badawczo-rozwojowe, dzia³ania koordynuj¹ce oraz dzia- ³ania wspomagaj¹ce. Przeznaczony bud et równy jest 149,1 mln euro. Ostateczna data sk³adania wniosków to 13 marca 2003r. Dokument programowy (Work Programme) oraz Przewodnik dla wnisokodawców (Guide for Proposers) znajd»uj¹ sie na stronie: Bo ena Romanowicz Koordynator Priorytetu Tematycznego 5. Jakoœæ i Bezpieczeñstwo ywnoœci Konferencja europejska Biodegradacja i recykling opakowañ ywnoœci Walencja, kwietnia 2003r. Sieci tematyczne projekty finansowane z programów ramowych UE organizuj¹ konferencjê poœwiêcon¹ opakowaniom ywnoœci podlegaj¹cym biodegradacji lub nadaj¹cym siê do recyklingu. Impreza sk³adaæ siê bêdzie z czterech seminariów poœwiêconych prezentacjom dzia³añ naukowych, najnowszym technologiom oraz legislacji unijnej. Wiêcej informacji: Seminarium informacyjne o priorytecie dotycz¹cym ywnoœci Food Info - Day Warszawa, 25 lutego 2003r. Krajowy Punkt Kontaktowy 6PR serdecznie zaprasza na dzieñ informacyjny Priorytetu 5 Jakoœæ i bezpieczeñstwo ywnoœci, który odbêdzie siê 25 lutego 2003r. w IPPT PAN, Warszawa, ulica Œwiêtokrzyska 11/21, w sali 100. G³ównym celem spotkania bêdzie zapoznanie jego uczestników z zasadami udzia³u w pierwszym konkursie Priorytetu 5 og³oszonym 17 grudnia 2002r. oraz dyskusja. Spotkanie bêdzie równie szans¹ do zapoznania siê z Sektorowym Programem Operacyjnym oraz pojawiaj¹c¹ siê szans¹ dla MŒP dzia³aj¹cych w bran y rolniczej. Tê czêœæ spotkania poprowadzi Pan Dr Jochen Pfeiffer, Doradca Przedakcesyjny w Ministerstwie Rolnictwa. Wiêcej informacji oraz program spotkania wraz z formularzem zg³oszeniowym znajduj¹ siê na stonie: Bo ena Romanowicz WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 6. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE Redakcja: El bieta Ksi¹ ek (redaktor naczelny), tel.: (61) fax: (61) , Jacek Guliñski Anna Pytko Andrzej Siemaszko Adres redakcji: Krajowy Punkt Kontaktowy, IPPT PAN ul. Œwiêtokrzyska Warszawa Sk³ad i ³amanie: Sylwester Grajewski Druk: Poznañska Drukarnia Naukowa Nak³ad: egz. Dystrybucja: sieæ KPK

WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 6. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE

WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 6. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 6. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE N o 26 grudzieñ 2002 Pismo wydawane przez KPK i Poznañski Park Naukowo -Technologiczny Fundacji UAM ze

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO

WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO N o 6 (42) czerwiec 24 6. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE ADRESY INTERNETOWE: http://www.kpk.gov.pl/gr_europ/ http://www.grantyeuropejskie.pl

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 5. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE

WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 5. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 5. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE N o 15 listopad 2001 ADRESY INTERNETOWE: http://www.npk.gov.pl/wiadomosci http://www.amu.edu.pl/fundacja/granty

Bardziej szczegółowo

Nr 36 Lipiec 2005. Interreg IIIB - CADSES Interreg IIIB - BSR NTI Kosztorysowanie cyklu ycia LIFE - Œrodowisko. str.6 str.7 str.7

Nr 36 Lipiec 2005. Interreg IIIB - CADSES Interreg IIIB - BSR NTI Kosztorysowanie cyklu ycia LIFE - Œrodowisko. str.6 str.7 str.7 Nr 36 Lipiec 2005 Spotkanie polskich województw z Dyrekcj¹ Generaln¹ ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej str.2 Zaproszenie do sk³adania koncepcji podprojektów do Regionalnej Operacji Ramowej

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI NAJLEPSZE PRAKTYKI REKOMENDACJE DLA POLSKI NIEBIESKIE KSIÊGI 2004. Rekomendacje Nr 12

REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI NAJLEPSZE PRAKTYKI REKOMENDACJE DLA POLSKI NIEBIESKIE KSIÊGI 2004. Rekomendacje Nr 12 NR 12 REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI. NAJLEPSZE PRAKTYKI... NIEBIESKIE KSIÊGI 2004 Rekomendacje Nr 12 REGIONALNE STRATEGIE I SYSTEMY INNOWACJI NAJLEPSZE PRAKTYKI REKOMENDACJE DLA POLSKI STANIS

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW POLSKA FUNDACJA PROMOCJI I ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW wrzesieñ - listopad 2000 rok Konferencja jest finansowana ze œrodków Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Analiza potencjału rozwojowego Dolnego Śląska

Analiza potencjału rozwojowego Dolnego Śląska Analiza potencjału rozwojowego Dolnego Śląska Zagadnienia wybrane 1 2 Analiza potencjału rozwojowego Dolnego Śląska Zagadnienia wybrane Wrocław, styczeń 2008 3 Opracowanie redakcyjne: dr in. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 9 Kraków 2013 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy sza

Bardziej szczegółowo

MISJA UCZELNI I JEJ MIEJSCE W REGIONIE I KRAJU

MISJA UCZELNI I JEJ MIEJSCE W REGIONIE I KRAJU Otwarte, pierwsze w tej kadencji posiedzenie Senatu Politechniki Opolskiej odby³o siê 10 stycznia 2001 roku. Poprzedzi³o je wystosowane przez rektora zaproszenie adresowane do wszystkich osób z grona spo³ecznoœci

Bardziej szczegółowo

InnowacyjnoϾ polskiej gospodarki

Innowacyjnoœæ polskiej gospodarki Z e s z y t y I n n o w a c y j n e 2 Innowacyjnoœæ polskiej gospodarki sektor badawczo-rozwojowy regionalne systemy wsparcia dzia³alnoœci innowacyjnej krajowy sektor telekomunikacyjny oraz otoczenie instytucjonalno-prawne

Bardziej szczegółowo

8. Open innovation i narzêdzia internetowe stymuluj¹ce wspó³pracê nauki i gospodarki w wymiarze ponadnarodowym

8. Open innovation i narzêdzia internetowe stymuluj¹ce wspó³pracê nauki i gospodarki w wymiarze ponadnarodowym Adam Jasiñski 8. Open innovation i narzêdzia internetowe stymuluj¹ce wspó³pracê nauki i gospodarki w wymiarze ponadnarodowym STRESZCZENIE W dzisiejszych czasach Internet sta³ siê najpopularniejszym i najprê

Bardziej szczegółowo

Wy szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie

Wy szego Szkolnictwa Technicznego w Rzeszowie Gazeta Politechniki Pismo pracowników i studentów Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego ukasiewicza Wybory na now¹ kadencjê - s. 3 Akredytacja dla technologii chemicznej - s. 4 4 (100) kwiecieñ 2002 Fundacja

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

nr 12, czerwiec 2007 r.

nr 12, czerwiec 2007 r. Biuletyn Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Rzeszowie EUROPEJSKI FUNDUSZ SPO ECZNY NA PODKARPACIU Struktura projektu narzêdzie planowania i zarz¹dzania str. 3-5 Nowy Kszta³t Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki

Bardziej szczegółowo

PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY

PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY ul. Wielicka 28 a (III piêtro) Informacja telefoniczna: 12 616 56 00 (do godz. 15.15) czynne: od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 07.40-18.00 W jednym miejscu: przyjmowanie wniosków,

Bardziej szczegółowo

Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiêbiorcy

Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiêbiorcy Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autorzy prof. zw. dr hab. Alicja Sosnowska prof. dr hab. Krystyna Poznañska

Bardziej szczegółowo

Dotacja na innowacyjn¹ technologiê. Wsparcie dla elektronicznego biznesu. Praktyczne uwagi dla przedsiêbiorcy. Szerokie wsparcie dla firm

Dotacja na innowacyjn¹ technologiê. Wsparcie dla elektronicznego biznesu. Praktyczne uwagi dla przedsiêbiorcy. Szerokie wsparcie dla firm 2 Niezbêdnik beneficjenta www.fundusze-europejskie.pl W numerze: 3 Czy jest o co siê biæ, czyli gdzie szukaæ dotacji dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w 2013? 5 Dotacja na innowacyjn¹ technologiê 7

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia

Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski Dariusz Sobotkiewicz seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Projekt Stawiam na innowacje! Skuteczny transfer wiedzy i technologii z uczelni do przedsiêbiorstw wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach

Projekt Stawiam na innowacje! Skuteczny transfer wiedzy i technologii z uczelni do przedsiêbiorstw wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Projekt Stawiam na innowacje! Skuteczny transfer wiedzy i technologii z uczelni do przedsiêbiorstw wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. C Z O W I E K N A

Bardziej szczegółowo

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy E-GOSPODARKA Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autor Adam Wawszczyk Redakcja i korekta Agnieszka Tokaj-Krzewska Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2003 Projekt ok³adki Jakub

Bardziej szczegółowo

Analiza i opis procesów e-urzêdu

Analiza i opis procesów e-urzêdu Analiza i opis procesów e-urzêdu Pawe³ Kamecki* Dokument e-europa. Spo³eczeñstwo informacyjne dla wszystkich W marcu roku 2000 podczas szczytu w Lizbonie pañstwa Unii Europejskiej przyjê³y dokument o nazwie

Bardziej szczegółowo

5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy

5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy (1 Beata Gotwald 5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy STRESZCZENIE W œwiecie szybkich zmian cywilizacyjnych, kulturowych, spo³ecznych, ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str.

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str. ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 3 (5) wrzesieñ 2005 Troskliwi dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ, e... 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE

Warto wiedzieæ, e... 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE Rada programowa Przewodnicz¹cy: prof. dr hab. in. Ryszard S. Choraœ Akademia Techniczno-Rolnicza Bydgoszcz INDEKS 345237 numer 3 (91), rok dziesi¹ty lipiec-wrzesieñ 2006 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w

Bardziej szczegółowo

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007 WARTO WIEDZIEÆ, E......B³yskawiczna ekspansja wideo w internecie zmienia oblicze portali. Wydawcy internetowi coraz wiêcej inwestuj¹ w multimedia i coraz chêtniej mówi¹ o swoich us³ugach telewizja. Teledyski,

Bardziej szczegółowo

Andrzej Sobczak S³owo od partnera wydania 3. Marcin Olesiñski Co mo e konsultant telefoniczny 7 8

Andrzej Sobczak S³owo od partnera wydania 3. Marcin Olesiñski Co mo e konsultant telefoniczny 7 8 2 CONTACT CENTER nowoczesna obs³uga Klienta SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-14-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Polska Ukraina. Wspó³praca organizacji pozarz¹dowych

Polska Ukraina. Wspó³praca organizacji pozarz¹dowych Polska Ukraina. Wspó³praca organizacji pozarz¹dowych Fundacja im. Stefana Batorego Fundacja Edukacja dla Demokracji Grupa Zagranica Warszawa, wrzesieñ 2003 Fundacja im. Stefana Batorego ul. Sapie yñska

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telewizja

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telewizja SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 4 7 Telewizja INDEKS 345237 numer 4 (104), rok dziesi¹ty paÿdziernik/grudzieñ 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA

Bardziej szczegółowo