Formy pracy na odległość w dobie Nowej Gospodarki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Formy pracy na odległość w dobie Nowej Gospodarki"

Transkrypt

1 Formy pracy na odległość w dobie Nowej Gospodarki dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach W pracy przedstawiono rozważania i wnioski dotyczące elementów i form pracy na odległość w dobie Nowej Gospodarki. Zastosowanie technologii informacyjnych powoduje, że coraz więcej wykwalifikowanych specjalistów może wykonywać swoją pracę nie wychodząc z domu. Spojrzenie na telepracę jak na efektywną formę zatrudnienia, w chwili kiedy od kilku lat mówi się o społeczeństwie informacyjnym korzystającym z globalnej sieci jest przykładem kierunku przeciwdziałania bezrobociu. Współczesne technologie informatyczne nakazują zmianę paradygmatu zatrudnienia pracownika, czy funkcjonowania firmy w konkurencyjnym otoczeniu. Praca wszystko przezwycięża Wergiliusz (Publius Vergilius Maro, p.n.e.) I. Wprowadzenie Elementy pracy na odległość są ściśle powiązane z ewolucją technologii informacyjno-komunikacyjnej, które bez wątpienia zmieniły struktury i system komunikowania społecznego, transformują procesy gospodarcze polityczne oraz społeczne. Rozwój technologii przełomu XX i XXI wieku przyniósł nową jakość jaką jest sieć internet, który stał się najistotniejszym narzędziem technologicznym współczesnych społeczeństw. Społeczeństwo informacyjne należy traktować jako zespół wzajemnych związków pomiędzy technikami i technologiami informacyjnymi oraz przemianami struktur gospodarczych, a polityką państw, organizacji międzynarodowych a także nowo powstałych społeczności wirtualnych korzystających z możliwości globalnej sieci poprzez gromadzenie, przetwarzanie, transmisję i dystrybucję informacji, która jest fundamentalnym źródłem produktywności i władzy. Społeczeństwo informacyjne jest etapem w rozwoju cywilizacji, w którym społeczeństwo i gospodarka skoncentrowane są na produkcji, dystrybucji i użytkowaniu informacji, które to stają się podstawowymi czynnikami produkcji. Do najważniejszych wyznaczników społeczeństwa informacyjnego należy zaliczyć 1 : traktowanie informacji jako dobra ekonomicznego, podstawowego zasobu i podstawowej kategorii ekonomicznej, upowszechniony dostęp do technologii informacyjnej, tworzącej różne kanały dystrybucji, swobodną cyrkulację różnych kategorii informacji w społeczeństwie i nowe formy demokratyzacji demokratyczny dostęp do informacji, około 50 % zatrudnionych w sektorze informacyjnym, 1 D. Dziurba, Przyjazne dla użytkownika społeczeństwo informacyjne, Problemy społeczeństwa globalnej informacji, red. A. Szewczyk, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2000, s

2 około 50 % udziału sektora informacyjnego w PKB jest to sektor dominujący w gospodarce, warunkowanie przez sektor informacyjny sprawnego funkcjonowania innych sektorów i działów gospodarki, specjalny status nauki i edukacji 2. Ogromny postęp w technologiach teleinformatycznych wywiera wpływ na wszystkie dziedziny życia, w tym przede wszystkim na gospodarkę. Pojęcie Nowa Gospodarka narodziło się stosunkowo niedawno i nie jest do końca jeszcze zdefiniowane. Pojęcie to bywa rozumiane na trzy sposoby: jako nowa ekonomia, czyli system nowych reguł wyjaśniających funkcjonowanie podmiotów gospodarczych na rynku, jako funkcjonowanie podmiotów gospodarczych w silnie zmienionych uwarunkowaniach dzięki rozwojowi technologii informatycznej, jest to tzw. gospodarka oparta na wiedzy (knowledge-based-economy), nowa gospodarka rozumiana podmiotowo jako określenie przedsiębiorstw działających w sektorze IT (Information Technology) 3. Obecnie powszechną akceptację zyskuje pogląd, że rozwój i rozpowszechnianie się technologii informatycznych zasadniczo zmienia praktykę biznesu, zarządzania, marketingu, zaś pojawiające się terminy jak np. telepraca, marketing wirusowy, portal, e-biznes, wirtualna organizacja powstały dla opisania nowego środowiska prowadzenia działalności gospodarczej 4. Internet będący czynnikiem kształtującym nową gospodarkę ma wpływ na wysoki stopień przejrzystości działalności firm gdzie w zmienionych warunkach otoczenia przedsiębiorstwa, partnerzy biznesowi, a także klienci mogą łatwiej porównywać swe działania na rynku czy ceny produktów. Na funkcjonowanie firm, działalność pracowników oraz decyzje klientów ma szczególne znaczenie czynnik pozyskania informacji i umiejętnego posługiwania się nią. Jest to cecha determinująca obecnie pracownika posługującego się technologią informatyczną w dobie nowej gospodarki. II. Powstanie telepracy Gwałtowny rozwój technik teleinformatycznych powoduje, że coraz więcej specjalistów może wykonywać swoją pracę poza siedzibą firmy. Przedsiębiorstwa coraz częściej godzą się na pracę poza biurem, jednak szansę taką otrzymują głównie pracownicy wolnych zawodów lub pracownicy o wysokich kwalifikacjach. Dzięki internetowi wiele osób może rozpocząć własny biznes, bądź poszukać pracy przez sieć za pomocą serwisów firm rekrutacyjnych, vortali pracy, kariery czy edukacji. Taka forma pracy na odległość z wykorzystaniem internetu powstała dzięki rozwojowi nowych technologii, mediów, teleinformatyki. W sytuacji kiedy wiedza, informacja są czynnikiem dominującym i umożliwiającym znalezienie pracy znaczenie tradycyjnych elementów takich jak ziemia, kapitał czy praca fizyczna maleje. Wiedza staje się nową podstawą zamożności, powodzenia i kontrola nad nią jak kiedyś 2 B. Gregor, M. Stawiszyński, e-commerce, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Łódź 2002, s A. Sznajder, Marketing wirtualny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002, s B. Gregor, M. Stawiszyński, e-commerce, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Łódź 2002, s.23. 2

3 władanie ziemią, surowcami, fabrykami jest szczególnie istotna. Wcześniejsze rewolucje także były oparte na epokowych wynalazkach, jednak z wprowadzaniem obecnych technologii wiążą się nowe procesy, jak globalizacja gospodarki (w zaopatrzeniu, produkcji i zbycie), utrata częściowej suwerenności przez rządy i osiąganie wpływów przez globalne korporacje transnarodowe 5. Poniższy rysunek obrazuje znaczenie posługiwania się informacją i posiadaniem wiedzy w nowej gospodarce. Rysunek 1 - Znaczenie różnych czynników produkcji dla gospodarki rolniczej, przemysłowej oraz dla nowej gospodarki 6 W chwili gdy większość społeczeństwa zajmuje się przetwarzaniem informacji, miejsce pracy staje się sprawą mniej istotną. Wykorzystywanie narzędzi teleinformatycznych eliminuje konieczność pracy w ściśle określonej przestrzeni. Współczesne modele biznesowe, a w szczególności przedsiębiorstwo działające w przestrzeni wirtualnej, funkcjonujące w czasie rzeczywistym (Real-Time Enterprice), dzięki wykorzystaniu technologii opartych na internecie, umożliwiają integrację wyników pracy pochodzącej z różnych źródeł 7. Za prekursora telepracy (telework) uważa się Jacka Nillesa, amerykańskiego fizyka, który swojej idei nadał nazwę praca zdalna, który w latach 70-tych podczas kryzysu paliwowego dowodził, że elektroniczny przesył danych jest bardziej opłacalny 5 L. C. Thurow, Building Watch. The New Rule of Individuals, Companies and Nations in a Knowledge- Based Economy, New York Andersen Business Consulting 7 T.Teluk, IT w firmie, Wydawnictwo OnePress, Gliwice 2004, s

4 od transportu siły roboczej. Jednak dopiero w latach 90-tych rozwój informatyki, internetu i sieci rozległych sprawił, że praca na odległość zaczęła trwale wpisywać się w krajobraz nowej rzeczywistości zdominowanej przez technologię 8. Pracodawcy zaczęli dostrzegać szereg korzyści wynikających z wykonywania czynności zawodowych poza siedzibą firmy (co wiązało się z radykalnymi reformami zarządzania przedsiębiorstwem). Hierarchiczne biurokracje w organizacjach zastępowano elastycznymi, płaskimi strukturami opartymi na pracy zespołowej, co jednocześnie wiązało się z budową sieci korporacyjnych, szerokopasmowego dostępu do inernetu, czy powstaniem technologii mobilnych. Dzięki technologiom możliwe stało się dostarczanie wyników pracy bez względu na odległość, przy jednoczesnym utrzymywaniu łączności 9. Praca na odległość wiązała się także z oszczędnościami związanymi z wynajmem powierzchni biurowych, organizacją stanowiska pracy, wydatkami na dojazd do pracy, posiłkami regeneracyjnymi, urlopami zdrowotnymi. Pracownicy zdalni zwracają uwagę na nowy sposób aktywności zawodowej ze względu na poprawę życia rodzinnego, zwiększanie elastyczności godzin pracy, zmniejszenie stresów, polepszenie koncentracji wynikiem było zwiększenie wydajności tej grupy zawodowej od 15 do 50 procent w zależności od wykonywanego zajęcia. III. Definicja i formy telepracy O telepracy mówimy, gdy przy użyciu dostępnych technik informatycznych i telekomunikacyjnych wykonywana jest praca w dowolnej odległości od miejsca, w którym oczekuje się na efekty tej pracy lub gdzie w tradycyjnym systemie zatrudnienia praca ta byłaby wykonana. Telepraca bywa nazywana również pracą zdalną, pracą na odległość, e-pracą, a żartobliwie wyrkom. Pojęcie to obejmuje: telepracę domową (inna propozycja to wyrkom od wyrobnictwo komputerowe), gdzie pracownik lub zleceniobiorca pracuje w domu zamiast dojeżdżać do biura praco- lub zleceniodawcy; telepracę mobilną, gdzie personel zarządzający, specjaliści lub serwisanci, dzięki technikom teleinformatycznym, większość czasu spędzać mogą u klienta. W ten sposób zapewniają szereg usług, w które zazwyczaj angażowany byłby personel biurowy, a klient musiałby przyjechać do siedziby firmy; telecentra, zapewniające dostęp do wszelkich ułatwień wirtualnego biura osobom, które nie chcą pracować w domu, ale nie mogą tracić czasu na dojazdy do siedziby firmy i pragną uniknąć związanych z tym niewygód i wydatków; telechatki, zapewniające obywatelom lokalnych społeczności możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych, dostęp do zaawansowanych technik informatycznych i telekomunikacyjnych, pracy sieciowej oraz tzw. aspekt społeczny, którego może brakować osobie pracującej w domu; relokalizacja funkcjonalna, gdzie funkcje usługowe przedsiębiorstwa, przedtem lokalizowane w pobliżu klienta, obecnie koncentrowane są w jednym miejscu i świadczone na odległość. Za przykład niech posłużą "główne biuro handlowe" (sprzedaż prowadzona dotychczas w centrum większych miast, teraz realizowana jest telefonicznie lub przez sieci komputerowe), oraz "zaplecze" 8 Internetowa Witryna Telepracy, 9 T.Teluk, IT w firmie, Wydawnictwo OnePress, Gliwice 2004, s

5 (serwis i konserwacja, poprzednio wykonywane na miejscu, teraz mogą być świadczone z dowolnego miejsca na Ziemi za pomocą zdalnego dostępu do systemu). Telepraca wpływa znacząco na proces tzw. wyprowadzania pracy na zewnątrz (outsourcing), w tym sensie, że stwarza możliwości wykonywania wielu rodzajów prac z odległości tysięcy kilometrów, ponad granicami państwowymi. O telepracy mówi się również, że wprowadza rozproszoną pracę zespołową, w ramach której, na przykład, biuro projektowe korzysta z trzech lub więcej zespołów w różnych strefach czasowych, aby przez 24 godziny na dobę prowadzić prace nad pilnym zleceniem. W takim układzie jeden zespół na zakończenie dnia roboczego przekazuje zadanie następnemu zespołowi 10. IV. Zastosowanie telepracy w realiach nowej gospodarki W krajach zachodnich ta nowa forma zatrudnienia staje się coraz bardziej doceniana, a przez to wciąż zyskuje na popularności. Oczywistym jest, że ma ona związek z możliwościami, jakie obecnie daje internet oraz inne zdobycze techniki: telefon, faks, komputer itp. Badacze tej dziedziny przewidują, że w najbliższych latach telepraca stanie się bardzo wygodnym rozwiązaniem zarówno dla wielu pracodawców, jak i pracowników. Coraz więcej firm interesuje się telepracą. Najczęściej są to te, które muszą robić wiele bilansów, raportów, sprawozdań, tłumaczeń. Praca na odległość przyjęła się w redakcjach, towarzystwach ubezpieczeniowych, księgowości, w bankach, biurach projektów. Pracownicy zatrudnieni na odległość parają się szeroko pojętym zarządzaniem, usługami finansowymi, księgowością, konsultingiem, badaniami, przetwarzaniem danych komputerowych, pracami biurowymi, projektowaniem, szkoleniami i kształceniem na odległość, dziennikarstwem, tłumaczeniami, programowaniem, grafiką, sprzedażą, marketingiem itd. Odbieranie materiałów, a potem przesyłanie gotowych dokumentów do macierzystych placówek pracy, nie stanowi tu żadnego problemu. Według specjalistów na świecie na odległość pracuje kilkadziesiąt milionów osób niespełna 30 milionów w USA i porównywalna liczna w Europie. Już teraz udział telepracowników w wytwarzaniu dochodu narodowego per capita jest wyższy w Skandynawii niż za oceanem. Organizacja telepracy przybiera różne formy. Najpopularniejszą formą jest praca w domu, która dotyczy głównie przedstawicieli wolnych zawodów. Obecność w firmie może być okresowa, jednak większość prac wykonuje się samodzielnie, a jej wyniki przesyła się np. pocztą elektroniczną do centrali. Telepracownicy mobilni to zwykle przedstawicie handlowi i kurierzy. Wykonują oni swoją pracę w terenie, natomiast z firmą komunikują się w celu uzyskania danych, przekazania informacji, dokonania rozliczeń. Najbardziej zbliżoną do formy tradycyjnej są biura satelickie, np. centra telemarketingowe. Nadzór nad pracownikami jest ograniczony, są to placówki oddzielne, wykonujące usługi na zlecenie klientów zewnętrznych European Telework Online Polska, 11 T.Teluk, IT w firmie, Wydawnictwo OnePress, Gliwice 2004, s

6 W zachodnioeuropejskich przedsiębiorstwach telepracownicy przeważnie zachowują etaty, które dodatkowo zapewniają im technologię, sprzęt komputerowy, dostęp do internetu i łączność poprzez telefonię gsm. W Polsce wykorzystywany jest głównie model SOHO (Small Office Home Office), czyli małe domowe biuro. Osoby pracujące na odległość zakładają własną firmę, prowadzą działalność gospodarczą wykraczającą poza świadczenie usług tylko jednemu klientowi. Często za telepracowników są uważane osoby, które zabierają pracę z biura do domu. Przykładem mogą być graficy, informatycy, agenci ubezpieczeniowi, którzy starają się coraz więcej zajęć wykonywać poza siedzibą firmy, co może rodzić konflikt z pracodawcą, gdyż rzadsza obecność w firmie przez konserwatywnych szefów może być często traktowana jako unikanie pracy, co może skutkować nawet zwolnieniami. Dlatego inicjatywa pracy na odległość musi zawsze wychodzić ze strony pracodawcy 12. Poziom bezrobocia w Polsce na stan luty 2005 wynosi 19,4 %, w tym 22,1 % wynosi stopa bezrobocia w województwie świętokrzyskim. Liczba pozostających bez zatrudnienia wśród młodzieży i absolwentów należy do najwyższych w Europie (w samym województwie świętokrzyskim jest to 20,7 % bezrobotnych w wieku do 25 roku życia) 13. Globalna sieć z pewnością nie przyczyni się do rozwiązania problemów społecznych, aczkolwiek można wykorzystać internet jako narzędzie do generowania miejsc pracy, samozatrudnienia lub przynajmniej poszukiwania miejsc pracy, potencjalnego pracodawcy. Rysunek 2 Internetowa Giełda Pracy tamże, s Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, 14 Internetowa Giełda Pracy, 6

7 W dniach stycznia 2005 roku Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach wraz z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach zorganizowała pierwszą w regionie Internetową Giełdę Pracy, która to inicjatywa miała na celu promocję nowych sposobów poszukiwania pracy i poruszania się po rynku pracy. Działanie to było również formą realizacji założeń wynikających ze "Strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego". W ciągu trzech dni funkcjonowania serwis Internetowej Giełdy Pracy odwiedziło blisko 7000 osób przeglądając, komunikując się i wysyłając swoje oferty do 150 pracodawców. Stronę odwiedzały osoby z Lublina, Tarnobrzega, Warszawy, Sandomierza, Bydgoszczy i Wrocławia, jednakże największe zainteresowanie (najwięcej odsłon strony giełdy) było z Kielc i województwa świętokrzyskiego. Znamiennym jest zamieszczenie blisko 15 ofert pracy przez pracodawców poszukujących osób chcących pracować zdalnie na odległość. Oferty te były skierowane do grafików, administratorów sieci komputerowych, webmasterów, programistów i informatyków. Postęp technologiczny wymusza coraz większe zainteresowanie pracodawców dla tego typu form pracy pracy na odległość. Tą drogą skutecznie podąża Estonia, która jest modelowym przykładem liberalizmu i nowych technologii, gdzie dostęp do internetu traktowany jest jako podstawowe prawo obywatelskie (do sieci podłączane są nawet niewielkie wyspy na Morzu Bałtyckim). Rysunek 3 Montreal Centrum Multimedialne 15 Klasycznym przykładem udanego przedsięwzięcia bazującego na teleinformatyce jest Montreal w Kanadzie. Na początku lat 90-tych miasto to wyglądało 15 Montreal Centrum Multimedialne, 7

8 jak wiele polskich miast: upadające fabryki branż przemysłowych, wysokie bezrobocie, brak perspektyw. Obecnie symbolem miasta stało się centrum multimedialne (www.citemultimedia.com) skupiające podmioty związane z nowymi technologiami. Renesans Montrealu nastąpił dzięki inwestycjom w nową gospodarkę przy dużym udziale państwa. Lokalny sektor multimediów zatrudnia 13 tysięcy ludzi i generuje przychody rzędu 7,5 mld dolarów kanadyjskich rocznie. Informatyka generuje kolejne 23 mld dolarów, call centers 1,2 mld, kultura i media 11,4 mld, a biofarmacja 3,5 mld. Dochody młodych ludzi związanych z technologiami są średnio o 50 % wyższe niż w innych sektorach 16. V. Wnioski Ewidentnym dobrem, które niesie ze sobą praca na odległość jest szansa na zatrudnienie i zarobkowanie m.in. ludzi niepełnosprawnych, kobiet wychowujących dzieci, czy ludzi z terenów objętych wysokim współczynnikiem bezrobocia. Dzięki telepracy następuje zjawisko lepszej integracji tych osób ze społeczeństwem. Każdy pracujący w tym systemie ma dużą swobodę organizacji swojego czasu i miejsca, by w ten sposób dostosować go do swoich potrzeb i rytmu życia. Nie musi dojeżdżać do firmy i nie musi mieć odpowiedniego ubioru, czy w przypadku kobiet, makijażu. Pracodawca oszczędza na powierzchni biurowej, a więc na czynszu. Wydaje też mniej na wyposażenie i obsługę w siedzibie firmy. Na telepracy zyskuje również środowisko naturalne, gdyż zmniejsza się emisja spalin i oszczędza się paliwo i papier. Do złych stron pracy zdalnej zalicza się najczęściej duże inwestycje początkowe, jakie nakłada na zainteresowanych przygotowanie stanowiska pracy, obawa pracodawcy o efekty pracy i jej terminowość, mniejsze zaangażowanie telepracownika w problemy firmy, czy trudności w oddzieleniu obowiązków zawodowych od rodzinnych, jego mniejsza chęć dzielenia się z innymi nowymi pomysłami i osiągnięciami. Dużym problemem - przede wszystkim dla niepełnosprawnych - jest brak bezpośredniego kontaktu z ludźmi, a przez to większe poczucie osamotnienia. Według Petera Druckera 17 jednego z guru zarządzania, przez wielu uważany za ojca sukcesu ekonomicznego Ameryki i Japonii - kluczowym surowcem Nowej Gospodarki jest wiedza, która nie zna granic, jest nieskończenie mobilna i napędzająca konkurencję. Pracownik XXI wieku będzie technologiem wiedzy, człowiekiem wykonującym wolny zawód łączący wiele specjalności. Do najszybciej rozwijających się zawodów można zaliczyć: informatyków, projektantów, analityków, technologów, prawników 18. Istotnym czynnikiem by móc pracować na odległość są także odpowiednie kwalifikacje, jakie musi posiadać telepracownik, gdyż nie wszystkie umiejętności można nabyć bez kontaktu z ludźmi doświadczenia wyniesione podczas pracy z ludźmi są bezcenne. Dlatego też większość telepracowników posiada wysokie kwalifikacje zawodowe poparte co najmniej kilkuletnim stażem u renomowanych pracodawców. 16 T.Teluk, IT w firmie, Wydawnictwo OnePress, Gliwice 2004, s Peter Drucker On The Web, 18 T. Teluk, E-biznes. Nowa gospodarka, OnePress, Gliwice 2002, s

9 Literatura 1. D. Dziurba, Przyjazne dla użytkownika społeczeństwo informacyjne, Problemy społeczeństwa globalnej informacji, red. A. Szewczyk, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2000, 2. B. Gregor, M. Stawiszyński, e-commerce, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz- Łódź A. Sznajder, Marketing wirtualny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków L. C. Thurow, Building Watch. The New Rule of Individuals, Companies and Nations in a Knowledge-Based Economy, New York T.Teluk, IT w firmie, Wydawnictwo OnePress, Gliwice T. Teluk, E-biznes. Nowa gospodarka, OnePress, Gliwice Netografia 1. Andersen Business Consulting 2. Internetowa Witryna Telepracy, 3. European Telework Online Polska, 4. Peter Drucker On The Web, 5. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, 6. Internetowa Giełda Pracy, 7. Montreal Centrum Multimedialne, 9

Obecnie w USA jest ok. 29 mln telepracowników, natomiast w Europie - ok. 10 milionów.

Obecnie w USA jest ok. 29 mln telepracowników, natomiast w Europie - ok. 10 milionów. Obecnie w USA jest ok. 29 mln telepracowników, natomiast w Europie ok. 10 milionów. Początki telepracy sięgają lat 70. XIX w. Jednak prawdziwy rozwój tej formy zatrudnienia miał miejsce pod koniec XX w.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją Wydział Odlewnictwa Wirtualizacja procesów odlewniczych Katedra Informatyki Stosowanej WZ AGH Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją Jerzy Duda, Adam Stawowy www.pi.zarz.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne usługi szerokopasmowe - telepraca, e-learning

Innowacyjne usługi szerokopasmowe - telepraca, e-learning Innowacyjne usługi szerokopasmowe - telepraca, e-learning Karol Nowaczyk Poznań, 15 grudnia 2008 r. Agenda Telepraca Co to jest tel e-praca Zalety, wady Przykłady E-learning Aspekt techniczny Treści szkolenia

Bardziej szczegółowo

Otoczenie biznesu międzynarodowego Nowe technologie

Otoczenie biznesu międzynarodowego Nowe technologie Otoczenie biznesu międzynarodowego Nowe technologie TEMATYKA ZAJ ĘĆ prof.andrzej Sznajder Charakterystyka Nowej Gospodarki, cyfrowi konsumenci, rozwój Internetu na świecie, wpływ Internetu i technologii

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ OPARTEJ NA WIEDZY

ELEMENTY GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ OPARTEJ NA WIEDZY ELEMENTY GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ OPARTEJ NA WIEDZY dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielins@ws-kielce.edu.pl Nowe technologie stosowane w organizacjach

Bardziej szczegółowo

Internet a rozwój społeczny i zawodowy osób z niepełnosprawnością

Internet a rozwój społeczny i zawodowy osób z niepełnosprawnością Konferencja einclusion przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu od pomysłu do realizacji Warszawa 06.07.2009 Internet a rozwój społeczny i zawodowy osób z niepełnosprawnością Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji

Bardziej szczegółowo

Logistyka sklepu internetowego - idea a rzeczywistość

Logistyka sklepu internetowego - idea a rzeczywistość Logistyka sklepu internetowego - idea a rzeczywistość ść : Szał Internetu Przyszłość Internetu a zwłaszcza ebiznesu Cechy i rzeczywistość sklepu internetowego Logistyka: teoria a praktyka w wirtualnym

Bardziej szczegółowo

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy?

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy? Dlaczego outsourcing informatyczny? Przeciętny informatyk firmowy musi skupić w sobie umiejętności i specjalizacje z wielu dziedzin informatyki. Równocześnie musi być administratorem, specjalistą od sieci

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

w ORGANIZOWANIU INTERNETOWEJ GIEŁDY PRACY

w ORGANIZOWANIU INTERNETOWEJ GIEŁDY PRACY BUDOWANIE ELEMENTÓW e-społeczeństwa Z WYKORZYSTANIEM e-learning w ORGANIZOWANIU INTERNETOWEJ GIEŁDY PRACY dr Zbigniew E. Zieliński, dr inż. Zbigniew Lis, Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego,

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc luty 2015. 13 marca 2015

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc luty 2015. 13 marca 2015 za miesiąc luty 2015 3 13 marca 2015 RAPORT MIESIĘCZNY ZA LUTY 2015 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy

Bardziej szczegółowo

e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi

e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi e-administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi Co niesie administracji chmura obliczeniowa? dr inż. Dariusz Bogucki Centrum Projektów Informatycznych Wrocław, 3 października 2012 r. Paradoks wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Specjalność międzynarodowe stosunki ekonomiczne skierowana jest do osób, które pragną aktywnie działać na rynkach międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

TELEPRACA. Opracowała Katarzyna Rocka. Na podstawie:

TELEPRACA. Opracowała Katarzyna Rocka. Na podstawie: TELEPRACA Opracowała Katarzyna Rocka Na podstawie: Ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2007 r. Nr 181, poz. 1288. Warszawa październik 2007

Bardziej szczegółowo

Outsourcing. IT Commerce Sp. z o.o. 2003. 01-685 Warszawa Ul.Łomiańska 14a/3. mirek.domin@itcommerce.pl

Outsourcing. IT Commerce Sp. z o.o. 2003. 01-685 Warszawa Ul.Łomiańska 14a/3. mirek.domin@itcommerce.pl Outsourcing IT Commerce Sp. z o.o. 01-685 Warszawa Ul.Łomiańska 14a/3 mirek.domin@itcommerce.pl Agenda Historia informatyki Definicja Outsourcingu Korzyści Oferta IT Commerce Symulacja Podsumowanie Jeśli

Bardziej szczegółowo

poczta elektroniczna

poczta elektroniczna Telepraca Telepraca Telepraca (zdalna praca), biuro w domu, forma organizacji pracy polegająca na świadczeniu pracy poza siedzibą przedsiębiorstwa, jednak w kontakcie z przełożonymi i współpracownikami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE Załącznik do uchwały Senatu WSEI nr 5 z dnia 27.09.2006r. REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Akademicki

Bardziej szczegółowo

Bankowość internetowa

Bankowość internetowa Piotr Zygmuntowicz 23.04.2010 nr albumu 74686 SUM INF GE Bankowość internetowa Organizacja usług komercyjnych w Internecie - Laboratorium 1. Definicja i początki bankowości internetowej Bankowość internetowa

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie potencjału internetu

Wykorzystanie potencjału internetu Wykorzystanie potencjału internetu Blok 11 Internet a przedsiębiorczość podejście holistyczne Internet właściwie ICT information and telecommunication technologies połączenie technologii informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc styczeń 2015. 13 lutego 2015

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc styczeń 2015. 13 lutego 2015 za miesiąc styczeń 2015 3 13 lutego 2015 RAPORT MIESIĘCZNY ZA STYCZEŃ 2015 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu

Bardziej szczegółowo

biznes zmienia się z Orange

biznes zmienia się z Orange biznes zmienia się z Orange konferencja prasowa Mariusz Gaca, Prezes PTK Centertel, Dyrektor Wykonawczy ds. Sprzedaży i Obsługi Klientów Orange Polska Warszawa, 8 maja 2012 r. zmieniamy się dla naszych

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy z zakresu matematyki, fizyki, elektroniki i metrologii, teorii informacji, języka angielskiego oraz wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK MIĘDZY INFORMATYKĄ I TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ

ZWIĄZEK MIĘDZY INFORMATYKĄ I TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ ZWIĄZEK MIĘDZY INFORMATYKĄ I TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ Technologia informacyjna Grażyna Koba wyd. MiGra INFORMATYKA Koncentruje się wokół problemu informacji oraz wokół komputera, jego budowy, programowania

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Trendy w e-biznesie dr Marcin Szplit Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 21 listopada 2012 r. E-biznes: biznes elektroniczny definiowany jako rodzaj działalności opierającej się na rozwiązaniach

Bardziej szczegółowo

copyspace WEB2PRINT PROJEKTOWANIE I EDYCJA PRZEZ INTERNET www.yemo.nl

copyspace WEB2PRINT PROJEKTOWANIE I EDYCJA PRZEZ INTERNET www.yemo.nl WEB2PRINT PROJEKTOWANIE I EDYCJA PRZEZ INTERNET SAMODZIELNE POZYSKUJ I UTRZYMUJ PROJEKTOSWOICH WANIE KLIENTÓW CECHY SYSTEMU Udostępnij swoim klientom narzędzie do samodzielnego projektowania produktu,

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Grafika komputerowa w technice i reklamie prowadzonych

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy

Bardziej szczegółowo

Marek Wójcik Związek Powiatów Polskich. Model ekonomiczny i korzyści finansowe CUW

Marek Wójcik Związek Powiatów Polskich. Model ekonomiczny i korzyści finansowe CUW Marek Wójcik Związek Powiatów Polskich Model ekonomiczny i korzyści finansowe CUW Warto wprowadzać centra usług wspólnych Drastyczny spadek dostępnych środków; Przesunięcie na lata późniejsze planowanych

Bardziej szczegółowo

Czynniki sukcesu w e-biznesie. dr Mirosław Moroz

Czynniki sukcesu w e-biznesie. dr Mirosław Moroz Czynniki sukcesu w e-biznesie dr Mirosław Moroz Plan wystąpienia Sukces niejedno ma imię Czynniki sukcesu w e-biznesie ujęcie modelowe Składowe modelu Podsumowanie Sukces niejedno ma imię Tym, co wiąże

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 420 firm

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 420 firm Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: maj 2015 Format: pdf Cena od: 3000 Sprawdź w raporcie Jakie są najpopularniejsze modele

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa 28 kwietnia 2010. Jak odnaleźć się na trudnym rynku pracy?

Informacja prasowa 28 kwietnia 2010. Jak odnaleźć się na trudnym rynku pracy? Jak odnaleźć się na trudnym rynku pracy? Informacja prasowa 28 kwietnia 2010 Wraz ze wzrostem stopy bezrobocia swoją pozycję na rynku pracy umacniają pracodawcy. Aby zwiększyć szanse na zatrudnienie, pracownicy

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy w III kwartale 2016r.

Sytuacja na rynku pracy w III kwartale 2016r. RAPORT Sytuacja na rynku pracy w III kwartale 2016r. Trzeci kwartał 2016 roku potwierdził wcześniej widoczne na rynku pracy tendencje. Analiza ofert pracy zamieszczonych na portalu Praca.pl pokazuje, że

Bardziej szczegółowo

Spis tabel, rysunków i wykresów

Spis tabel, rysunków i wykresów Spis tabel, rysunków i wykresów Tabele Tabela B1.2-1. Wartość towarów i usług zamawianych przez Internet w ciągu ostatnich 3 miesięcy według wykształcenia osób... 47 Tabela B1.4-1 Portale internetowe z

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, styczeń 2011 r. Profil działalności Power Price Podstawowym przedmiotem działalności spółki Power Price S.A. jest obsługa platformy e-commerce przeznaczonej

Bardziej szczegółowo

Współpraca podmiotów służb publicznych

Współpraca podmiotów służb publicznych Współpraca podmiotów służb publicznych WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Współpraca podmiotów służb publicznych - studia podyplomowe w WSB w Szczecinie Konkurencja na rynkach gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność MARKETING INTERNETOWY I E-COMMERCE

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność MARKETING INTERNETOWY I E-COMMERCE Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność MARKETING INTERNETOWY I E-COMMERCE Profil Absolwenta - studenci są przygotowani do: pełnienia funkcji menedżerskich i budowania

Bardziej szczegółowo

O nas. Specjalizujemy się w outsourcingu wyspecjalizowanych

O nas. Specjalizujemy się w outsourcingu wyspecjalizowanych PREZENTACJA FIRMY O nas Od 2003 roku świadczymy usługi w zakresie outsourcingu kompleksowych procesów biznesowych. Misją naszej firmy jest realizacja polityki obniżenia kosztów operacyjnych poprzez świadczenie

Bardziej szczegółowo

Procesy informacyjne zarządzania

Procesy informacyjne zarządzania Procesy informacyjne zarządzania Społeczny ład informacyjny dr inż. Janusz Górczyński 1 Podstawowe pojęcia (1) Informacja, procesy informacyjne i systemy informacyjne odgrywały zawsze istotną rolę w przebiegu

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur karier

Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum Oferta dla biur karier Stowarzyszenie Młodych Profesjonalistów Extremum ul. Garncarska 2/9, 61-817 Poznań tel. 501 684 242 e-mail: extremum@extremum.org.pl

Bardziej szczegółowo

Danuta Ciukszo. Katedra Socjologii Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie

Danuta Ciukszo. Katedra Socjologii Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie Danuta Ciukszo Katedra Socjologii Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie Nowoczesne media w marketingu sieciowym na rynku branży IT. Wstęp Stosowanie nowoczesnych technologii informacyjnokomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

NewConnect. Wojciech Zieliński Prezes Zarządu MakoLab S.A.

NewConnect. Wojciech Zieliński Prezes Zarządu MakoLab S.A. NewConnect nowa perspektywa MakoLab S.A. Wojciech Zieliński Prezes Zarządu MakoLab S.A. Historia 1989 powstanie firmy, elektroniczne usługi DTP 1995dystrybucja oraz tworzenie autorskiego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Oferta dydaktyczna INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Zielona Góra, 2015 Na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki prowadzone są studia: stacjonarne (dzienne), niestacjonarne (zaoczne).

Bardziej szczegółowo

Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach. Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa UW www.gogolek.

Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach. Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa UW www.gogolek. Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa UW www.gogolek.pl Zmiany liczby odbieranych umownych słów http://hmi.ucsd.edu/pdf/hmi_2009_consumerreport_dec9_2009.pdf

Bardziej szczegółowo

Miejska Platforma Internetowa

Miejska Platforma Internetowa Miejska Platforma Internetowa Bogactwo możliwości! Uniezależnienie od producenta! Możliwość dostosowania Platformy do potrzeb! Wyjątkowo korzystna cena! Głównym zadaniem tego serwisu jest publikowanie

Bardziej szczegółowo

Zatrudnimy tylko doświadczonego pracownika

Zatrudnimy tylko doświadczonego pracownika Zatrudnimy tylko doświadczonego pracownika Na koniec I kwartału 2012 roku stopa bezrobocia uplasowała się na poziomie 13,3 proc. Według danych serwisu Szybkopraca.pl w tym okresie najłatwiej było znaleźć

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 3. Technologie informacyjne wpływające na doskonalenie przedsiębiorstwa

Wstęp... 7. 3. Technologie informacyjne wpływające na doskonalenie przedsiębiorstwa Spis treści Wstęp.............................................................. 7 1. Przedsiębiorstwo w dobie globalizacji.............................. 11 1.1. Wyzwania globalnego rynku....................................

Bardziej szczegółowo

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Warszawa, 18 kwietnia 2011 r. OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2011 roku Przybywa ofert pracy. W I kwartale 2011 ogłoszeń w serwisie Pracuj.pl

Bardziej szczegółowo

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r.

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kadr Regionu Plan prezentacji Typy projektów. Uprawnieni wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Partnerzy w biznesie wg Business Model Canvas. Współpraca z partnerami. Wskaźniki jakościowe realizowanych usług.

Partnerzy w biznesie wg Business Model Canvas. Współpraca z partnerami. Wskaźniki jakościowe realizowanych usług. 2012 Partnerzy w biznesie wg Business Model Canvas. Współpraca z partnerami. Wskaźniki jakościowe realizowanych usług. Przemysław Kułyk E-usługa utrzymanie Kraków, 23 października 2012 Wykształcenie Akademia

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, marzec 2011 r. Dane rejestrowe spółki Power Price S.A. ul. Rosy Bailly 36 01-494 Warszawa tel./fax (22) 25 01 700 www.powerprice.pl e-mail: biuro@powerprice.pl

Bardziej szczegółowo

IDEA KLASTRA. M. E. Porter The Competitive Advantage of Nations 1990. Geograficzna koncentracja firm

IDEA KLASTRA. M. E. Porter The Competitive Advantage of Nations 1990. Geograficzna koncentracja firm TRZYśYŁOWY ŁAŃCUCH WARTOŚCI IDEA KLASTRA Klastry przemysłowe to geograficzna koncentracja konkurencyjnych firm powiązanych w sieć [ ] przedsiębiorstw, dostawców, usług, instytucji akademickich oraz producentów.

Bardziej szczegółowo

5/4/2015 PRACA PRACA I ZAWÓD POZYTYWNE ASPEKTY PRACY ZAWODOWEJ

5/4/2015 PRACA PRACA I ZAWÓD POZYTYWNE ASPEKTY PRACY ZAWODOWEJ PRACA dr Agnieszka Kacprzak POZYTYWNE ASPEKTY PRACY ZAWODOWEJ 1. Pieniądze 2. Aktywność 3. Urozmaicenie 4. Struktura czasu 5. Kontakty społeczne 6. Poczucie własnej tożsamości PRACA I ZAWÓD PRACA - zajęcia

Bardziej szczegółowo

Ekonomia jako nauka ukształtowała się dopiero w drugiej połowie XVIII w. Od czasów starożytnych (np. Biblia) przejawiały się różne poglądy

Ekonomia jako nauka ukształtowała się dopiero w drugiej połowie XVIII w. Od czasów starożytnych (np. Biblia) przejawiały się różne poglądy Ekonomia jako nauka ukształtowała się dopiero w drugiej połowie XVIII w. Od czasów starożytnych (np. Biblia) przejawiały się różne poglądy ekonomiczne (np. podatki). Z kolei zarządzanie (a dokładniej nauki

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 800 firm z sektora MŚP Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w małych i średnich firmach w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: IV kwartał 2015 Format: pdf Cena od: 2400 Możesz mieć wpływ na zawartość

Bardziej szczegółowo

Przegląd. Perspektywy sektora telekomunikacyjnego. w krajach OECD: edycja 2003

Przegląd. Perspektywy sektora telekomunikacyjnego. w krajach OECD: edycja 2003 Przegląd Perspektywy sektora telekomunikacyjnego w krajach OECD: edycja 2003 Overview OECD Communications Outlook: 2003 Edition Polish translation Przeglądy to tłumaczenia fragmentów publikacji OECD. Są

Bardziej szczegółowo

Technologie cyfrowe i użytkowanie internetu przez firmy kanadyjskie w 2012 r. 2015-11-18 21:36:34

Technologie cyfrowe i użytkowanie internetu przez firmy kanadyjskie w 2012 r. 2015-11-18 21:36:34 Technologie cyfrowe i użytkowanie internetu przez firmy kanadyjskie w 2012 r. 2015-11-18 21:36:34 2 W 2012 r. sprzedaż kanadyjskich przedsiębiorstw dóbr i usług drogą internetową osiągnęła wartość 122

Bardziej szczegółowo

TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI

TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI cloud.callcenter Cloud.CallCenter to innowacyjne call center wspierające procesy sprzedaży i umożliwiające monitorowanie pracy telemarketerów. Cloud.CallCenter tym różni się

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Zarządzanie reprezentuje dziedzinę

Bardziej szczegółowo

Stanusch Technologies S.A. lider w rozwiązaniach opartych o sztuczną inteligencję

Stanusch Technologies S.A. lider w rozwiązaniach opartych o sztuczną inteligencję Stanusch Technologies S.A. lider w rozwiązaniach opartych o sztuczną inteligencję Maciej Stanusch Prezes Zarządu Stanusch is getting a real runner-up in the world wide list of chatbot developers! Erwin

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE

SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE ADAM GOLICKI SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE Praca magisterska napisana w Katedrze Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pod kierunkiem naukowym dr. Emila Ślązaka Copyright

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Paweł Zemła Członek Zarządu Equity Investments S.A. Wprowadzenie Strategie nastawione na

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar

Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar Plan wystąpienia Podstawowe definicje System informatyczny dla MSP Pięć kroków udanego wdrożenia Podsumowanie Co to jest CRM Posiadanie takiej

Bardziej szczegółowo

www.inteligentne-miasta.eu

www.inteligentne-miasta.eu ORGANIZATORZY GP Sp. z o.o. oferuje kompleksową organizację eventów, konferencji, spotkań biznesowych, szkoleń tematycznych. Na zlecenie klienta organizujemy również działania marketingowe oraz PR-owe,

Bardziej szczegółowo

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT OmniPCX Enterprise Serwer komunikacyjny Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server (CS) to serwer komunikacyjny dostępny w formie oprogramowania na różne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Obsługa posprzedażowa klientów indywidualnych online. Atena.eKonto. ubezpieczeniowe. Czołowy dostawca. TOP provider of. IT solutions for insurance

Obsługa posprzedażowa klientów indywidualnych online. Atena.eKonto. ubezpieczeniowe. Czołowy dostawca. TOP provider of. IT solutions for insurance Obsługa posprzedażowa klientów indywidualnych online Atena.eKonto ubezpieczeniowe Czołowy dostawca TOP provider of IT solutions for insurance Pierwszy dostawca IT dla ubezpieczeń Potrafimy wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej jeden z 13 wydziałów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od kilkunastu lat główną siedzibą Wydziału oraz Instytutu

Bardziej szczegółowo

EN 15838 CENTRA TELEFONICZNYCH KONTAKTÓW Z KLIENTAMI AUDITY CERTYFIKACJA SZKOLENIA

EN 15838 CENTRA TELEFONICZNYCH KONTAKTÓW Z KLIENTAMI AUDITY CERTYFIKACJA SZKOLENIA EN 15838 CENTRA TELEFONICZNYCH KONTAKTÓW Z KLIENTAMI AUDITY CERTYFIKACJA SZKOLENIA GLOBALNA ORGANIZACJA wiodąca na świecie organizacja inspekcyjna, weryfikacyjna, testująca oraz certyfikująca założona

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Id: 43818419-2B28-41F7-A3EF-E67F59287B24. Projekt Strona 1

Id: 43818419-2B28-41F7-A3EF-E67F59287B24. Projekt Strona 1 Projekt z dnia... Informacja Nr... Prezydenta Miasta Opola z dnia... 2015 r. o roli i kierunkach rozwoju informatyki w procesie zarządzania miastem. Centralizacja i konsolidacja usług informatycznych dla

Bardziej szczegółowo

NOWE TRENDY REKLAMY ONLINE. - Allbiz Międzynarodowe Centrum E-commerce

NOWE TRENDY REKLAMY ONLINE. - Allbiz Międzynarodowe Centrum E-commerce NOWE TRENDY REKLAMY ONLINE - Allbiz Międzynarodowe Centrum E-commerce PODZIAŁ PREZENTACJI: 1 Potencjał sieci Internet dla rozwoju biznesu. 2 Aktualne sposoby przyciągania klientów przy użyciu globalnej

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe informacje na temat fundacji korporacyjnych w Polsce, 2. Relacje z firmami założycielskimi, 3. Zatrudnienie i wolontariat w fundacjach

1. Podstawowe informacje na temat fundacji korporacyjnych w Polsce, 2. Relacje z firmami założycielskimi, 3. Zatrudnienie i wolontariat w fundacjach 1. Podstawowe informacje na temat fundacji korporacyjnych w Polsce, 2. Relacje z firmami założycielskimi, 3. Zatrudnienie i wolontariat w fundacjach korporacyjnych, 4. Beneficjenci fundacji oraz forma

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności stowarzyszenia Centrum Technologii Informacyjnych e-misja w 2014 roku

Sprawozdanie merytoryczne z działalności stowarzyszenia Centrum Technologii Informacyjnych e-misja w 2014 roku Sprawozdanie merytoryczne z działalności stowarzyszenia Centrum Technologii Informacyjnych e-misja w 2014 roku 1. Nazwa, siedziba i adres Centrum Technologii Informacyjnych e-misja Płużnica 64 87-214 Płużnica

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawnicza Maciej Panfil i Partnerzy. Spółka Komandytowa. al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa. tel. sekr. +48 (22) 489 34 60

Kancelaria Prawnicza Maciej Panfil i Partnerzy. Spółka Komandytowa. al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa. tel. sekr. +48 (22) 489 34 60 Kancelaria Prawnicza Maciej Panfil i Partnerzy Spółka Komandytowa al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa tel. sekr. +48 (22) 489 34 60 fax sekr. +48 (22) 489 34 50 www.panfil.pl Kancelaria Prawnicza Maciej

Bardziej szczegółowo

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Międzynarodowe warsztaty Zatrudnienie, równouprawnienie, bezpieczeństwo socjalne (nestor) Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Nikogo nie wolno pozostawić samemu sobie pomysły działań i

Bardziej szczegółowo

Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników

Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników 2010 Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników Paulina Zadura-Lichota Zespół Przedsiębiorczości Warszawa, styczeń 2010 r. Pojęcie inteligentnej organizacji Organizacja inteligentna

Bardziej szczegółowo

Ogólna informacja. O firmie e-direct sp. z o.o. Marcin Marchewicz

Ogólna informacja. O firmie e-direct sp. z o.o. Marcin Marchewicz Ogólna informacja O firmie e-direct sp. z o.o. Marcin Marchewicz Spis treści O nas... 3 Historia firmy... 3 e-direct... 4 Struktura firmy... 4 Nasza oferta... 5 Strategia... 5 Promocja... 5 Kreacja...

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Polskie firmy nie chcą iść na rękę klientom. Plany polskich przedsiębiorstw dotyczących przejścia na faktury elektroniczne

RAPORT. Polskie firmy nie chcą iść na rękę klientom. Plany polskich przedsiębiorstw dotyczących przejścia na faktury elektroniczne Polskie firmy nie chcą iść na rękę klientom RAPORT Plany polskich przedsiębiorstw dotyczących przejścia na faktury elektroniczne Zespół mailpro.pl MailPro Sp. z o.o. S t r o n a 1 Wstęp Od początku 2011

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 zakres: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego OŚ PRIORYTETOWA II RPO WO 2014-2020 KONKURENCYJNA

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki RAPORT z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nazwa projektu: Profesjonalizacja i konkurencyjność szkolenia specjalistyczne dla instalatorów i projektantów instalacji wodociągowych

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Usprawnienie modelu biznesowego przy wykorzystaniu ICT

Usprawnienie modelu biznesowego przy wykorzystaniu ICT 2012 Usprawnienie modelu biznesowego przy wykorzystaniu ICT Krzysztof Tomkiewicz Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012 AGENDA Nowe modele biznesowe Analiza łańcucha wartości Kapitał informacyjny

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 2010-2014

Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 2010-2014 + Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 21-214 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, sierpień 215 r. [mld MB] Poniższe zestawienia powstały w oparciu

Bardziej szczegółowo

Dynamiczny rozwój sektora usług biznesowych w Polsce i perspektywy jego kontynuacji centra usług biznesowych stają się polską specjalnością

Dynamiczny rozwój sektora usług biznesowych w Polsce i perspektywy jego kontynuacji centra usług biznesowych stają się polską specjalnością Dynamiczny rozwój sektora usług biznesowych w Polsce i perspektywy jego kontynuacji centra usług biznesowych stają się polską specjalnością Polska umacnia swoją pozycję lidera usług biznesowych w regionie

Bardziej szczegółowo

Biznes elektroniczny elementem Nowej Gospodarki.

Biznes elektroniczny elementem Nowej Gospodarki. Biznes elektroniczny elementem Nowej Gospodarki. Zbigniew E. Zieliński 1 STRESZCZENIE Rozwój Internetu jest jednym z najbardziej spektakularnych zjawisk współczesności. Zagadnieniem tym zajmują się specjaliści

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia.. o zmianie ustawy o rachunkowości

U S T A W A. z dnia.. o zmianie ustawy o rachunkowości projekt U S T A W A z dnia.. o zmianie ustawy o rachunkowości Art. 1. W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm. 1) ) wprowadza się następujące zmiany:

Bardziej szczegółowo

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Od 10 lat działamy na rynku, starając się utrzymywać wysoką pozycję, zarówno na polu ogólnopolskim, jak i lokalnym. Współpracujemy z najlepszymi producentami,

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc grudzień 2014. 14 stycznia 2015

RAPORT MIESIĘCZNY. za miesiąc grudzień 2014. 14 stycznia 2015 za miesiąc grudzień 2014 3 14 stycznia 2015 RAPORT MIESIĘCZNY ZA GRUDZIEŃ 2014 Zarząd Spółki LOYD S.A. z siedzibą w Warszawie działając w oparciu o postanowienia Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008

Bardziej szczegółowo

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci biura pośrednictwa kredytowego / 4 2. Cele i zasoby

Bardziej szczegółowo

Na początku XXI wieku bezrobocie stało się w Polsce i w Europie najpoważniejszym problemem społecznym, gospodarczym i politycznym.

Na początku XXI wieku bezrobocie stało się w Polsce i w Europie najpoważniejszym problemem społecznym, gospodarczym i politycznym. BEZROBOCIE rodzaje, skutki i przeciwdziałanie 1 2 3 Bezrobocie problemem XXI wieku Na początku XXI wieku bezrobocie stało się w Polsce i w Europie najpoważniejszym problemem społecznym, gospodarczym i

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułu e-urzędnik

Sylabus modułu e-urzędnik Sylabus modułu e-urzędnik Wymagania konieczne: Zakłada się, że przystępując do egzaminu modułu e-urzędnik, zdający będzie miał opanowany blok umiejętności i wiadomości podstawowych w zakresie zgodnym z

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej

Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Informacja o autorce: mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania biznesowe na żądanie. IBM Workplace Services Express

Rozwiązania biznesowe na żądanie. IBM Workplace Services Express Rozwiązania biznesowe na żądanie IBM Workplace Services Express Elastyczny dostęp do dokumentów i aplikacji biznesowych Oprogramowanie IBM Workplace Services Express dostarcza zintegrowane narzędzia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kim jesteśmy INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo