z0.0._ ZAPYTANIE OFERTOWE o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług specjalistycznym sprzętem do

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "z0.0._ ZAPYTANIE OFERTOWE o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług specjalistycznym sprzętem do"

Transkrypt

1 Tramwaje z0.0._ Warszawskie Sp. z siedzibą w m.st.warszawie ul.siedmiogrodzka 20, Warszawa skrytka pocztowa 63, Urząd Pocztowy Warszawa 42 Telefony: Prezes Członkowie Zarządu Główny Księgowy Fax tel tel tel tel tel Warszawa, dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE uifp Członek Międzynarodowej Unii Transportu Publicznego (UlTP) Tramwaje Warszawskie Sp. z o. o. Zakład Energetyki Trakcyjnej i Torów prosi o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie usług specjalistycznym sprzętem do robót budowlanych. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z terminem zasadami opisanymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. W sprawie pytań dotyczących realizacji zamówienia proszę kontaktować się z Panem Wiesławem Matczukiem Certyfikowany na 'goooo,ćz PN-EN ISO 9001 :2009 PN-EN ISO 14001:2005 PN-N :2004 Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2009 Środowiskowego PN-EN ISO 14001:2005 BHP PN-N 18001:2004 Ofertę na załączonym formularzu (załącznik nr 2) w terminie do dnia r. do godz prosimy przesłać na adres: Tramwaje Warszawskie Sp. z o. o. Zakład Energetyki Trakcyjnej i Torów Al. Prymasa Tysiąclecia 102 ~I'''*N t~ o * Certyfikat Międzynarodowej Sieci Jednostek Certyfikujących (IQ Net) Warszawa mail: TRAMWAJE ARSZAWSKIE Sp. Z 0.0. Zakład ergetyki Trakcyjnej itorów.jj!aj:l ~1t.CZOp Z ępca Kierow' Zakładu ds. Torów i piecza Załączniki: 1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, 2. Formularz Oferty, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS Kapitał Zakładowy: zł NIP R-k rozliczeniowy: Bank Polska Kasa Opieki S.A

2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) 1. Przedmiot zamówienia Świadczenie usług specjalistycznym sprzętem do robót budowlanych, w tym: 1.1. koparką dwudrogową przystosowaną do pracy pod siecią trakcyjną i do jazdy po torach, z szyn kolejowych i tramwajowych, o szerokości 1435 mm (posiadająca wózki jezdne], o pojemności łyżki 0,6-n,0 m3, 1.2. koparko - ładowarką obrotową n 360 stopni, 1.3. samojezdnym młotem wyburzeniowym o sile kn, 2. Terminy realizacji zamówienia Przedmiot zamówienia należy zrealizować w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy. 3. Wymagania ogólne 4.1. Zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U r. poz z póź. zm.) wszystkie pojazdy muszą być (na koszt Wykonawcy) przystosowane do pełnienia funkcji, jakie Zamawiający określił w niniejszym rozdziale. Powyższe musi być potwierdzone zapisem w dowodach rejestracyjnych W przypadku powstania awarii użytkowanego sprzętu do obowiązków Wykonawcy będzie należało usunięcie jej skutków w czasie nie dłuższym niż 2 godziny od powiadomienia. Jeśli usunięcie awarii w takim przedziale czasowym okaże się niemożliwe - Wykonawca przekaże do dyspozycji Zamawiającego zastępczy sprzęt podobnego typu, o nie gorszych parametrach, przystosowany do realizacji umowy W ramach realizacji umowy Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić obsługę dla całego sprzętu realizującego umowę. Zatrudniani przez Wykonawcę operatorzy sprzętu muszą posiadać uprawnienia wymagane do kierowania i obsługi sprzętu Obowiązkiem Wykonawcy będzie przestrzeganie zasady, że wszelkie wymiany operatorów obsługujących w danym dniu jednostki sprzętu pracujące w systemie zmianowym nie mogą przyczyniać się do powstawania przerw w świadczeniu usług (tzn. wymiany te muszą się odbywać w miejscu ustalonym pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym) Roboty torowe wykonywane będą w systemie trzyzmianowym, w godzinach: I zmiana II zmiana III zmiana Pracena torach będą się odbywały również w dni ustawowo wolne od pracy.

3 4.6. W zależności od potrzeb Zamawiającego praca na torach może zostać zorganizowana na dwie dwunastogodzinne zmiany (6()()+18()() i 18()()+6()()).Obowiązkiem Wykonawcy będzie dostosowanie czasu pracy sprzętu do potrzeb Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów zawartych w ustawie o czasie pracy operatorów Zamawiający nie dysponuje terenem umożliwiającym wydzielenie miejsc postojowych dla maszyn budowlanych, poza godzinami wykonywania usług na rzecz Zamawiającego. Wykonawcy zobowiązani będą zabezpieczyć powrót sprzętu do bazy macierzystej we własnym zakresie, po zakończeniu pracy w danym dniu Zamawiający zastrzega, iż w sprzęcie Wykonawcy muszą być zamontowane urządzenia systemu pozycjonowania sprzętu typu XTrack. Urządzenia zostaną zamontowane przez Wykonawcę we własnym zakresie i na własny koszt co powinno być wliczone w cenę oferty. Wykonawca jest zobowiązany włączyć ww. urządzenie w momencie rozpoczynania świadczenia usługi u Zamawiającego i wyłączyć je dopiero po zakończeniu świadczenia usługi. Zamawiający zastrzega sobie, aby sprzęt wyposażony w urządzenia XTrack świadczyły usługi u Zamawiającego przez cały czas trwania umowy z przerwami na konieczne naprawy i przeglądy. 5. Wymagania szczegółowe: 5.1. Wymagania dotyczące specjalistycznego sprzętu do robót budowlanych i jego obsługi: a) Koparka dwudrogowa przystosowana do pracy pod siecią trakcyjną i do jazdy po torach, z szyn kolejowych i tramwajowych, o szerokości 1435 mm (posiadająca wózki jezdne), o pojemności łyżki 0,6+1,0 m 3-1 szt.; b) Koparko -ładowarka obrotowa n 360 stopni, o pojemności łyżki 0,6+1,0 m 3-1 szt.; c) Samojezdny młot wyburzeniowy o sile kn - 1 szt.; d) Operatorzy, którymi dysponuje Wykonawca muszą posiadać wymagane przepisami prawa kategorie uprawnień, umożliwiające kierowanie sprzętem w ruchu drogowym jak i jego fachową obsługę zgodnie z przeznaczeniem; e) Wykonawca zobowiązany jest dostosować czas pracy maszyn budowlanych do potrzeb Zamawiającego. Ustalanie imiennego grafiku dla operatorów pozostaje w wyłącznej kompetencji Wykonawcy Przeznaczenie sprzętu: Sprzęt określony w pkt. 5.1 będzie wykorzystywany przy budowie, przebudowie oraz naprawach głównych odcinków torowiska tramwajowego planowanych na rok 2015 na terenie Warszawy Wymagania dotyczące zakresu i czasu świadczenia usług: a) W zależności od aktualnych potrzeb sprzęt będzie wykorzystywany w różnych dniach tygodnia, w różnych godzinach i na różnych zmianach, a okresy wykorzystania mogą się wahać w przedziale od jednego dnia do kilku tygodni - jak również mogą występować okresy, gdy nie będzie takiego zapotrzebowania; b) Praca sprzętu na ośmiogodzinnej zmianie roboczej będzie się zawierać W przedziale od 4 do 8 godzin; c) Szacunkowy czas pracy poszczególnych maszyn budowlanych w okresie realizacji zamówienia wynosi: - Koparka dwudrogowa - Koparko - ładowarka obrotowa - Młot wyburzeniowy godzin godzin - 64 godzin

4 d) Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania maszyn budowlanych w innych ilościach godzin, z zastrzeżeniem, że łączna kwota zamówienia nie może przekroczyć kwoty umowy. e) Zamawiający przewiduje korzystanie z jednej pracującej koparki: dwudrogowej oraz obrotowej. Jednakże Wykonawca musi być przygotowany na podstawienie większej ilości koparek tej samej klasy (dodatkowo od jednej do czterech), w zależności od potrzeb Zamawiającego. Koparki mogą być wykorzystywane w różnych godzinach i na różnych zmianach oraz niekoniecznie w tym samym miejscu pracy. Informacje dotyczące liczby koparek i przewidywane terminy wykorzystania każdej z nich będą przekazywane przez Zamawiającego telefonicznie, z wyprzedzeniem, co najmniej 24 godzinnym. Większa liczba niezbędnych koparek nie powoduje zwiększenia ilości godzin przewidzianych w niniejszym SOPZ. f) Roboty torowe są najczęściej realizowane w godzinach nocnych, w czasie przerwy w kursowaniu tramwajów (godz ) przy utrzymanym lub częściowo ograniczonym ruchu samochodowym oraz w dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy. Wykonawca będzie zobowiązany do podstawienia odpowiedniego sprzętu na określone przez Zamawiającego miejsce, w wyznaczonej dacie i o określonej godzinie. Informacje o planowanym terminie wykorzystania danego typu maszyny będą przekazywane telefonicznie, z wyprzedzeniem, co najmniej 24 godzinnym. Kieroi\ln

5 nazwa Wykonawcy (firma). REGON NIP. PESEL(osoby fizyczne). siedziba (osoby prawne)/miejsce zamieszkania (osoby fizyczne): miejscowość. kraj. adres: ulica numer lokal. kod, miejscowość. numer telefonu numer faksu. adres strony internetowej:. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie należy podać dane wszystkich Wykonawców występujących wspólnie OFERTA Tramwaje Warszawskie Sp. z 0.0. ul. Siedmiogrodzka Warszawa W związku z zapytaniem ofertowym na świadczenie usług specjalistycznym sprzętem do robót budowlanych, oferujemy realizację zamówienia opisanego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia netto (SOPZ), za cenę: zł, słownie, brutto słownie zł zgodnie z wyliczeniem przedstawionym poniżej: Przewidywa na liczba godzin świadczenia Rodzaj usługi usługi w okresie realizacji zamówienia Świadczenie usług specjalistycznym sprzętem do robót budowlanych: koparką dwudrogową przystosowaną do pracy pod siecią trakcyjną jazdy po torach, z szyn i do kolejowych i tramwajowych, o szerokości 1435 mm (posiadającą wózki jezdne), o pojemności 0,6+1,0 m 3 łyżki 640 Świadczenie usług specjalistycznym sprzętem do 640 robót budowlanych: koparko - r Cena jednostkow a netto w Stawka Cena Cena netto PLN VAT brutto wpln za 1 godzinę w% wpln świadczenia usługi

6 ładowarką obrotową n 360 stopni Świadczenie usług specjalistycznym sprzętem do robót budowlanych: 64 samojezdnym młotem wyburzeniowym o sile kn Razem cena oferty: x Oświadczamy, że:,.. 1) [estesmv / nie Jest~smy czynnym podatnikiem podatku VAT, 2) sytuacja finansowr naszej firmy pozwala na realizację zamówienia na warunkach określonych w SOPi!:, 3) zapoznaliśmy się z SOPZ i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania, 4) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia, 5) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego; zaproponowane ceny netto nie będą podwyższane w toku realizacji zamówienia, 6) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas... (minimum 30 dni), 7) zrealizujemy zamówienie w terminie określonym w SOPZ L 8) informacje zawarte na następujących stronach oferty: stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione, 9) załącznikami do niniejszej oferty są: a). b). c). d). e). Wnioski, oświadczenia i zawiadomienia proszę kierować do: imię i nazwisko osoby do kontaktu:. adres:. telefon:. faks:. . miejscowość, data podpis osoby lub osób upełnomocnionych do reprezentowania Wykonawcy

OFERTA. słownie, brutto zł 1), słownie. zgodnie z wyliczeniem zawartym w poniższej tabeli:

OFERTA. słownie, brutto zł 1), słownie. zgodnie z wyliczeniem zawartym w poniższej tabeli: nazwa Wykonawcy (firma)... REGON... NIP... PESEL (osoby fizyczne). siedziba (osoby prawne)/miejsce zamieszkania(osoby fizyczne): miejscowość... kraj... adres: ulica... numer... lokal... kod, miejscowość...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego Opracowanie dokumentacji remontu i rozbudowy obiektu budowlanego składającego się z budynków: lakierni i garaży,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Sprawa nr 82/2013/EEZP/AW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do przetargu nieograniczonego na: Usługi transportowe taborem samochodowym dla Zakładów Górniczych Południowego str. 1 NAZWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój Tel.: (032) 47 84 500, Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl

Bardziej szczegółowo

Usługi transportowe taborem samochodowym dla Zakładów Górniczych. Południowego Koncernu Węglowego S.A.

Usługi transportowe taborem samochodowym dla Zakładów Górniczych. Południowego Koncernu Węglowego S.A. Sprawa nr 34/2012/EEZP/IZ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do przetargu nieograniczonego na: Usługi transportowe taborem samochodowym dla Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój Tel.: (032) 47 84 500, Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP/61/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę świadczoną przez agencję pracy tymczasowej polegającą na skierowaniu do MPO Łódź Sp. z o.o. pracowników

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na na przebudowę posadzek kondygnacji parterowej i I piętra

Bardziej szczegółowo

Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg powiatowych w 2015 roku Ciągnik o mocy minimalnej 105 KM jako nośnik pługa średniego

Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg powiatowych w 2015 roku Ciągnik o mocy minimalnej 105 KM jako nośnik pługa średniego Znak sprawy : DT.272.02.2015 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU NA LEASING WÓZKA WIDŁOWEGO. Numer postępowania: ZR-40/2014

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU NA LEASING WÓZKA WIDŁOWEGO. Numer postępowania: ZR-40/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU NA LEASING WÓZKA WIDŁOWEGO 1. Nazwa i adres Zamawiającego Numer postępowania: ZR-40/2014 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

usługę stałej i doraźnej ochrony fizycznej obiektów Inspektoratu SKW w Gdyni

usługę stałej i doraźnej ochrony fizycznej obiektów Inspektoratu SKW w Gdyni ZATWIERDZAM (data, podpis) ZAMAWIAJĄCY: Inspektorat Służby Kontrwywiadu Wojskowego w Gdyni ul. Korzeniowskiego 8/10 81-301 Gdynia tel. (58) 626 32 79; fax (58) 626 30 90 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 60.13.00.00-8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

Zapytanie ofertowe. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 60.13.00.00-8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób Krzeszyce,03 lipca 2014r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo Zamówień Publicznych; ( tekst jednolity Dz. U z 2010, Nr 113, poz.759

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres Zamawiającego: Muzeum Historii Żydów Polskich ul. Anielewicza 6 00-157 Warszawa. Znak sprawy: ADM.271.09.2015

Nazwa i adres Zamawiającego: Muzeum Historii Żydów Polskich ul. Anielewicza 6 00-157 Warszawa. Znak sprawy: ADM.271.09.2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę audio przewodników (tour guide) kompatybilnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na wykonanie:

Bardziej szczegółowo

Miasto Stołeczne Warszawa - Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych.

Miasto Stołeczne Warszawa - Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych. 1 S t r o n a 1. Zamawiający Miasto Stołeczne Warszawa - Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych. ul. gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Tel.: +4822 839 12 23, Fax.: +4822 839 00 43. www.zseil.edu.pl 2.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. ul. Św. Brata Alberta 8 68-200 Żary NIP 928-000-69-12, REGON 970023062 tel.(+48) 68 479 46 00 (01) fax.(+48) 68 479 46 02 www.pekom.com.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Kieruję Zapytanie Ofertowe i zapraszam do złożenia oferty na świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta Łańcuta. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na remont korytarzy II piętra znajdujących się w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Projekt S p o ł e c z n o ś ć a k t y w n a w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 15/usł./2013 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sprawowanie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie nowych odcinków sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych w zakresie średnic od Dn32 do Dn150

Wykonywanie nowych odcinków sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych w zakresie średnic od Dn32 do Dn150 Wykonywanie nowych odcinków sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych w zakresie średnic od Dn32 do Dn150 Nr sprawy: LZU5/241A-005/15 Lublin, dn. 05 lutego 2015 I. Zamawiający 1. Lubelskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 10 października 2014 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w

Bardziej szczegółowo