MATERIAŁ INFORMACYJNY DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ŁÓDZKI REGIONALNY PROGRAM WSPIERANIA MŁODZIEŻY SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONEJ II EDYCJA. Rok szkolny 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MATERIAŁ INFORMACYJNY DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ŁÓDZKI REGIONALNY PROGRAM WSPIERANIA MŁODZIEŻY SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONEJ II EDYCJA. Rok szkolny 2013/2014"

Transkrypt

1 MATERIAŁ INFORMACYJNY DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ŁÓDZKI REGIONALNY PROGRAM WSPIERANIA MŁODZIEŻY SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONEJ II EDYCJA Rok szkolny 2013/2014 Aktualizacja Luty 2014 r.

2 CZĘŚĆ I - Podstawowe informacje 3 1. Celowość udzielenia wsparcia, wartość dodana Projektu 3 2. Skład Zespołu Projektowego - do kogo w jakiej sprawie? 3 3. Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego - IPRE, Regulamin i Umowa 4 4. Jak wybrać Nauczyciela-opiekuna dydaktycznego, jego rola i formy sprawowania opieki 4 5. Cele a zadania, czyli w czym tkwi problem? 5 6. Realizacja założeń IPRE w zgodzie z przedstawionym planem (tabela 12 IPRE), uszczegółowienie i poszerzenie celów 5 7. Współpraca z rodzicami - konsultacje, powiadamianie 6 8. Rachunek bankowy - jak zgłosić zmianę? 6 CZĘŚĆ II - Wydatkowanie stypendium 6 1. Termin wydatkowania stypendium. Konsekwencje poczynienia zakupów przed lub po terminie oraz w niepełnej wysokości 6 2. Wydatki odłożone w czasie 7 3. Wydatki tylko na naukę? Katalog wydatków edukacyjnych. Zmiana planowanych wydatków 7 4. Dokumentowanie wydatków i okres przechowywania dokumentów księgowych 8 5. Wydatki nieuzasadnione edukacyjnie 8 CZĘŚĆ III - STYPENDYSTA: dokumenty rozliczeniowo-sprawozdawcze 9 1. Dokumenty sprawozdawcze - mój egzemplarz - dlaczego muszę go zachować? 9 2. Dokumenty i terminy rozliczeniowo-sprawozdawcze 9 3. Konsekwencje nieterminowego składania dokumentów Przykładowe błędy w dokumentach Zakończenie udziału stypendysty w Projekcie Badanie ewaluacyjne 11 CZĘŚĆ IV NAUCZYCIEL-OPIEKUN DYDAKTYCZNY STYPENDYSTY: sprawozdawczość Opieka Nauczyciela-opiekuna dydaktycznego nad stypendystą Dokumenty i terminy rozliczeniowo-sprawozdawcze Nieprawidłowości w dokumentach rozliczeniowo-sprawozdawczych Rachunki - podstawowe informacje Wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia Nauczyciela-opiekuna dydaktycznego 13 2

3 CZĘŚĆ I - Podstawowe informacje 1. Celowość udzielenia wsparcia, wartość dodana Projektu Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (UM WŁ) realizuje program stypendialny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Celem udzielenia wsparcia jest stworzenie warunków sprzyjających rozwijaniu umiejętności i kompetencji własnych szczególnie uzdolnionym uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazialnych z województwa łódzkiego. Dotychczas stypendium przyznano łącznie 1950 razy, tj. w roku szkolnym: 2009/ uczniom 2010/ uczniom 2011/ uczniom 2012/ uczniom 2013/ uczniom. Istotą Projektu jest dążenie do zmniejszenia barier w rozwoju edukacyjnym, w tym rozwijanie umiejętności i kompetencji własnych uczniów szczególnie uzdolnionych. Dzięki objęciu uczniów wsparciem stypendialnym zakłada się m.in. zwiększenie motywacji do nauki, poszerzenie możliwości korzystania ze współczesnych środków komunikowania się, zwiększenie możliwości nauki języków obcych. Ponadto, co jest niezwykle ważne - zmniejszenie poczucia zagrożenia wywołanego brakiem możliwości finansowych niezbędnych do poszerzania wiedzy i rozwoju umiejętności. 2. Skład Zespołu Projektowego - do kogo w jakiej sprawie? Do realizacji Projektu powołany został Zespół Projektowy, który poza bieżącą pieczą nad prawidłową i terminową realizacją Projektu służy codziennie (od poniedziałku do piątku) w godzinach informacją i pomocą stypendystom, ich rodzicom/opiekunom prawnym oraz Nauczycielom-opiekunom dydaktycznym. Skład Zespołu Projektowego: Pracownik Biura Projektu (p. Dorota Walczak) działania informacyjne związane z obsługą Biura Projektu oraz naborem wniosków stypendialnych; weryfikacja formalna dokumentów rozliczeniowo-sprawozdawczych, w tym monitoring terminowości ich składania; Koordynator ds. promocji i monitoringu (p. Agnieszka Reczyk) badania ewaluacyjne; Pracownik ds. rozliczeń (p. Justyna Idzińska) zmiana numeru rachunku bankowego; wydatkowanie stypendium, w tym zmiana planowanych wydatków; dokumentowanie wydatków; podstawowe informacje dotyczące rachunków; Pracownik administracyjny ds. merytorycznych (p. Jolanta Murawska) konsultacje dla stypendystów i ich rodziców/opiekunów prawnych oraz Nauczycieli-opiekunów dydaktycznych dotyczące wypełniania dokumentów rozliczeniowo-sprawozdawczych, 3

4 weryfikacja spójności informacji zawartych w Miesięcznej ewidencji godzin zaangażowania w projekty NSRO oraz Sprawozdaniach śródrocznych/końcowych. 3. Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego - IPRE, Regulamin i Umowa Przystępując do udziału w Łódzkim Regionalnym Programie Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej - II edycja kluczowym jest zapoznanie się z podstawowymi dokumentami regulującymi warunki udziału ucznia i nauczyciela w projekcie tj. Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów oraz umową zawartą z Województwem Łódzkim. W Regulaminie opisane są w sposób ogólny: prawa i obowiązki rozliczeniowo-sprawozdawcze ucznia i nauczyciela związane z przyznanym stypendium i udziałem w Projekcie, ścieżka postępowania oraz sankcje wynikające z niedopełnienia obowiązków rozliczeniowosprawozdawczych. Umowa stypendialna i Umowa zlecenie precyzują terminy rozliczeniowo-sprawozdawcze oraz prawa i obowiązki odpowiednio dla stypendysty i Nauczyciela-opiekuna dydaktycznego. WAŻNE! Zapoznanie się ze wskazanymi zapisami wykluczy ryzyko niedopełnienia obowiązków rozliczeniowo-sprawozdawczych, a co za tym idzie może zapobiec np. wstrzymaniu wypłaty stypendium, czy też w przypadku Nauczyciela-opiekuna dydaktycznego wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki dydaktycznej nad stypendystą. Kluczowym dokumentem zarówno dla ucznia jak i nauczyciela jest IPRE (Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego) - Wniosek o przyznanie stypendium w roku szkolnym 2013/2014, zwany dalej IPRE. To właśnie w IPRE należy określić szczególne uzdolnienia w konkretnych przedmiotach kierunkowych, które uczeń będzie rozwijał poprzez zakupienie odpowiednich pomocy edukacyjnych, ułatwiających osiąganie założonych celów i realizację określonych zadań. 4. Jak wybrać Nauczyciela-opiekuna dydaktycznego, jego rola i formy sprawowania opieki Najczęściej opiekunem stypendysty zostaje nauczyciel, który uczy jednego lub więcej przedmiotów kierunkowych wskazanych przez ucznia we Wniosku o przyznanie stypendium. Zasadniczą zaletą takiego doboru nauczyciela jest to, że stypendysta będzie rozwijał swoje zdolności pod opieką osoby z odpowiednim poziomem przygotowania i wiedzy w danym zakresie tematycznym. Zadania Nauczyciela-opiekuna dydaktycznego określone są w sposób ogólny i obejmują przede wszystkim zapewnienie uczniowi wsparcia w planowaniu i realizacji indywidualnej ścieżki rozwoju edukacyjnego. Obszary wsparcia to m.in.: realizacja założeń IPRE, monitorowanie wykorzystania stypendium na cele edukacyjne oraz sprawozdawczość z postępów stypendysty, inspirowanie i motywowanie ucznia do podejmowania zadań służących realizacji zaplanowanej ścieżki rozwoju edukacyjnego. Nauczyciel powinien dostarczać stypendyście zróżnicowanych programów i/lub usług edukacyjnych wykraczających poza standardowe programy szkolne. 4

5 Jeżeli zajdzie taka potrzeba, możliwa jest zmiana na stanowisku Nauczyciela-opiekuna dydaktycznego. W takim przypadku stypendysta składa do Biura Projektu wniosek o zmianę nauczyciela, na podstawie którego Departament poprosi Dyrektora szkoły, w której uczy się stypendysta o rekomendację innego nauczyciela do opieki i prowadzenia ścieżki rozwoju edukacyjnego ucznia. 5. Cele a zadania, czyli w czym tkwi problem? Nabór Wniosków stypendialnych w roku szkolnym 2012/2013 po raz kolejny wskazał członkom Zespołu Projektowego na problem, jaki stanowi dla ucznia określenie/nazwanie tego, co chce osiągnąć i jakie działania podejmie, mimo iż w opracowaniu Wniosku pomaga również nauczyciel i rodzic/opiekun prawny. W związku z powyższym postaramy się przybliżyć ten temat. Cel to coś do czego uczeń będzie dążył, to zdefiniowanie/nazwanie ostatecznego efektu podjętych działań. Zadanie natomiast, to proces długo lub krótkotrwały obejmujący czynności, które należy wykonać aby osiągnąć zamierzony cel. *Przykład: CEL wzięcie udziału w krajowym finale olimpiady z matematyki; ZADANIA samodzielne rozwiązywanie zadań z matematyki spoza podstawy programowej; regularne zajęcia dodatkowe z matematyki/konsultacje/korepetycje; przejście eliminacji szkolnych, a następnie wojewódzkich. Podany powyżej przykład, w uproszczony sposób, pokazuje konstrukcję i zależności pomiędzy postawionym celem, a wykonywanymi zadaniami. Określając co uczeń chce osiągnąć (cel) zadajemy pytania uszczegóławiające, na które odpowiedzi finalnie staną się zadaniami do wykonania tj. pytamy: Jak do tego dojdziesz? Jak to zrobisz?. 6. Realizacja założeń IPRE w zgodzie z przedstawionym planem (tabela 12 IPRE), uszczegółowienie i poszerzenie celów Podczas udziału w Projekcie, w trakcie całego roku szkolnego, obowiązkiem ucznia (przy pomocy udzielanej przez Nauczyciela-opiekuna dydaktycznego) jest realizowanie założonych w IPRE zadań, które zaplanował a finalnie, osiągnięcie celów, które sobie założył. Niezrealizowanie lub też zaprzestanie realizacji rozwoju edukacyjnego zgodnie m.in. z planem, na podstawie którego zakwalifikował się do udziału w Projekcie oraz na podstawie którego przyznano uczniowi wsparcie finansowe, może zaskutkować utratą prawa do otrzymywania stypendium, a w skrajnych przypadkach nawet zażądania zwrotu wypłaconych środków. W trakcie roku szkolnego z różnych przyczyn może okazać się, że konieczne jest rozszerzenie zakresu zadań do wykonania. Analogicznie sytuacja może dotyczyć wyznaczonych celów. W związku z tym, iż na etapie przygotowywania IPRE i planowania ścieżki rozwoju edukacyjnego nie wszystko da się przewidzieć - Departament Kultury i Edukacji UM WŁ dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w planie rozwoju, ale jedynie na zasadzie uszczegółowienia lub rozszerzenia pierwotnie założonych celów, zadań i wydatków. Zmiany te należy wykazywać w dokumentach sprawozdawczych wraz z podaniem uzasadnienia ich wprowadzenia. 5

6 7. Współpraca z rodzicami - konsultacje, powiadamianie Współpraca stypendysty z Nauczycielem-opiekunem dydaktycznym jest nieodzowna jeżeli IPRE ma zostać zrealizowany. Niezwykle ważnym jest o czym najczęściej strony zapominają to, że jest jeszcze trzecia strona, która również powinna w sposób czynny uczestniczyć i mieć wpływ na całokształt edukacyjnego rozwoju ucznia, a mianowicie rodzice/opiekunowie prawni. Nauczyciel winien pamiętać i mieć świadomość tego, że ma zasadniczy wpływ na realizację programu przez ucznia poprzez prowadzenie konsultacji i zajęć z uczniem na terenie placówki oświatowej. Nie może jednak zapominać o tym, iż pracę samodzielną uczeń wykonuje w domu i tu konieczna jest współpraca z rodzicami. Proponuje się, aby do okresowych konsultacji z uczniem zapraszać także rodziców, którzy będą mogli zapoznać się z nauczycielem; jego rzeczową oceną postępów stypendysty; planami i kolejnymi etapami, które będą realizowane. Współpracując z rodzicami stypendysty nauczyciel może pomóc przy dalszym ukierunkowaniu rozwoju edukacyjnego ucznia. 8. Rachunek bankowy - jak zgłosić zmianę? Stypendium przekazywane jest na rachunek bankowy wskazany przez stypendystę w IPRE. Zmiana numeru rachunku bankowego powoduje konieczność przygotowania i zawarcia aneksu do umowy stypendialnej. W takim przypadku należy zgłosić do Biura Projektu chęć zmiany numeru rachunku bankowego. W momencie otrzymania takiej prośby członkowie Zespołu Projektowego przystępują do pracy związanej z przygotowaniem aneksu do Umowy stypendialnej. Taka prośba musi zawierać: dane stypendysty lub rodzica/opiekuna prawnego w przypadku, gdy stypendystą jest osoba niepełnoletnia; numer umowy stypendialnej z datą jej zawarcia; nowy numer rachunku bankowego, na jaki ma być przekazywane stypendium; własnoręczny podpis stypendysty lub rodzica/opiekuna prawnego w przypadku, gdy stypendystą jest osoba niepełnoletnia. CZĘŚĆ II - Wydatkowanie stypendium 1. Termin wydatkowania stypendium. Konsekwencje poczynienia zakupów przed lub po terminie oraz w niepełnej wysokości. Stypendysta kwotę otrzymaną w ramach stypendium powinien wykorzystać w okresie pobierania stypendium. Stypendysta zobowiązany jest wydatkować pełną kwotę przyznanego stypendium na rok szkolny 2013/2014 do dnia obowiązywania umowy, czyli do r. (wysokość stypendium uzależniona jest od tego czy uczeń jest stypendystą po raz pierwszy, czy po raz kolejny i określona została w Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendium). WAŻNE: Kwalifikowalne będą wydatki poniesione w okresie r r. Wydatki poniesione przed r. i po r. nie będą uznawane. Rozliczenie całości wydatkowanych środków stypendialnych następuje poprzez zsumowanie wydatków wykazanych w sprawozdaniu śródrocznym i końcowym. W przypadku, gdy przy weryfikacji 6

7 sprawozdania końcowego stwierdzone zostanie wydatkowanie stypendium w kwocie niższej niż przyznane Departament Kultury i Edukacji pisemnie zażąda zwrotu niewykorzystanych środków stypendialnych i wskaże numer rachunku bankowego, na który należy je przelać w nieprzekraczalnym terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zwrotu środków. 2. Wydatki odłożone w czasie. Stypendium można wydatkować na trzy sposoby: I Sposób stypendium będzie na bieżąco wydatkowane na cele edukacyjne; II Sposób stypendium będzie odkładane (np. pierwsza, druga i trzecia transza), aby w drugim półroczu dokonać większego zakupu np. komputera, nie później jednak niż do dnia r.; III Sposób poniesienie większego wydatku w momencie otrzymania decyzji o przyznaniu stypendium (np. zakup komputera w grudniu 2013 r.) a w późniejszym okresie dokonanie refundacji poniesionego wydatku zgodnie z wypłatami stypendium. 3. Wydatki tylko na naukę? Katalog wydatków edukacyjnych. Zmiana planowanych wydatków. Wydatki na cele edukacyjne poniesione ze środków stypendialnych muszą być związane przede wszystkim z przedmiotami kierunkowymi, wykazanymi w IPRE. Wskazane jest, aby zdecydowana większość stypendium została przeznaczona na wydatki związane z nauką przedmiotów matematycznych, przyrodniczych i technicznych, a nieznaczna część na realizację pasji i zainteresowań niezwiązanych bezpośrednio z edukacją. Należy pamiętać, że każdy wydatek musi mieć odzwierciedlenie w Celach i krótkim opisie planowanej ścieżki rozwoju edukacyjnego ucznia wskazanych w IPRE. Wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów ubiegających się o przyznanie stypendium, na stronie internetowej Projektu w zakładce Dokumenty do pobrania zamieszczony został Katalog wydatków edukacyjnych na rok szkolny 2013/2014, na bazie którego powinien zostać sporządzony plan wydatków edukacyjnych wykazywany w IPRE. Katalog podzielony został tematycznie na: literaturę popularno-naukową oraz pomoce naukowe, kursy i wyjazdy edukacyjne, sprzęt/multimedia, pozostałe. WAŻNE: W przypadku gdy stypendysta planuje dokonać zakupu nieujętego w Katalogu wydatków edukacyjnych na rok szkolny 2013/2014 powinien wcześniej skonsultować się z członkami Zespołu Projektowego. Pozwoli to zminimalizować ryzyko zakwestionowania zakupów dokonanych w trakcie udziału w Projekcie. Zgoda na zrealizowanie wydatku nieujętego w Katalogu wydawana jest wyłącznie na piśmie (w tym drogą mailową). Racjonalność, celowość i zasadność poniesionych wydatków będzie każdorazowo sprawdzana na etapie weryfikacji sprawozdań. Zmiana wydatków wskazanych w IPRE jest możliwa w przypadku, gdy stypendysta w porozumieniu z Nauczycielem opiekunem dydaktycznym stwierdzi, że należy zmodyfikować listę planowanych 7

8 wydatków. Taka zmiana wydatków wskazanych we wniosku nie może jednak wpłynąć na cele wskazane w IPRE, gdyż były one oceniane pod względem merytorycznym przez Komisję ds. oceny wniosków stypendialnych. W przypadku chęci zmiany planowanych wydatków należy wysłać wiadomość na adres mailowy z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę wydatków. Taka prośba powinna zawierać: dane stypendysty (imię, nazwisko, numer umowy); zakup, jaki chce się pokryć ze stypendium oraz jego przybliżony koszt; wyczerpujące uzasadnienie do wydatku. WAŻNE: Zgoda na zmodyfikowanie planu wydatków wydawana jest wyłącznie na piśmie (w tym drogą mailową) na podstawie pisemnej prośby. 4. Dokumentowanie wydatków i okres przechowywania dokumentów księgowych Każdy zakup zrealizowany ze środków stypendialnych musi być udokumentowany: fakturą, rachunkiem, paragonem, umową, innym dokumentem księgowym o równoważnej wartości dowodowej. W przypadku dokumentów księgowych jako nabywcę należy wskazać ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego, gdy stypendysta jest niepełnoletni lub sprzedawca odmawia wystawienia faktury (np. faktura za Internet). Stypendysta lub jego rodzic/opiekun prawny, w przypadku ucznia niepełnoletniego, może zostać wezwany przez Departament Kultury i Edukacji UM WŁ do okazania dowodów poniesionych wydatków. W związku z tym stypendysta lub rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany przechowywać w/w dowody potwierdzające wydatkowanie środków stypendialnych przez 5 lat od zakończenia udziału w Projekcie tj. do dnia r. 5. Wydatki nieuzasadnione edukacyjnie Kwota otrzymana w ramach stypendium powinna zostać wydatkowana w okresie pobierania stypendium na cele edukacyjne zgodne z Katalogiem wydatków edukacyjnych na rok szkolny 2013/2014. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do zasadności poniesienia wydatku stypendysta ma możliwość konsultacji z Nauczycielem-opiekunem dydaktycznym, a następnie z pracownikami Biura Projektu poprzez pisemne zapytanie dotyczące konkretnego wydatku. Jeśli stypendysta będzie wydatkował stypendium niezgodnie z przeznaczeniem, Województwo Łódzkie Departament Kultury i Edukacji UM WŁ zażąda zwrotu kwoty stypendium równej zakwestionowanemu wydatkowi. WAŻNE! W przypadku, gdy stypendysta brał udział w poprzednich podedycjach Łódzkiego Regionalnego Programu Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej II edycja nie może powielić poniesionych wcześniej wydatków na zakup sprzętu komputerowego /multimedialnego, np. kupować ponownie sprzętu komputerowego (m.in. tabletu, komputera stacjonarnego, notebooka, laptopa lub innego sprzętu o podobnej funkcjonalności), drukarki, aparatu fotograficznego itp. 8

9 Przykładowe wydatki, których nie można ponieść w ramach otrzymywanego stypendium: meble, wyposażenie/remont pokoju; bilety miesięczne na dojazd do szkoły; rower i inne sprzęty sportowe; kurs prawa jazdy, nauka jazdy konnej; okulary, usługi dentystyczne, rehabilitacyjne i inne medyczne; odzież, obuwie; karnet na siłownię, fitness; torby, plecaki. CZĘŚĆ III - STYPENDYSTA: dokumenty rozliczeniowo-sprawozdawcze 1. Dokumenty sprawozdawcze - mój egzemplarz - dlaczego muszę go zachować? Stypendysta powinien zachować dla siebie jeden egzemplarz złożonego do Biura Projektu IPRE, w związku z tym, iż właśnie w tym dokumencie określony został plan rozwoju edukacyjnego, w tym cele, zadania i wydatki, które uczeń będzie realizował w roku szkolnym 2013/2014. W odniesieniu do założonego w IPRE planu w sprawozdaniu śródrocznym oraz sprawozdaniu końcowym wskazywany jest stopień realizacji tych założeń. Dzięki temu, uczeń wraz z Nauczycielemopiekunem mają wiedzę na jakim obecnie etapie jest realizacja planu i co jeszcze pozostało do wykonania. Ponadto, w toku prowadzonego monitoringu w przypadku wątpliwości lub rozbieżności w przekazywanych informacjach Zespół Projektowy może poprosić o udzielenie wyjaśnień lub przesłanie dodatkowego uzasadnienia dla zapisów wskazanych w danym dokumencie rozliczeniowo-sprawozdawczym, więc i tu jak najbardziej zasadne będzie zachowanie przez stypendystę egzemplarza sprawozdania, które ułatwi uczniowi odniesienie się do ewentualnych uwag lub pytań. 2. Dokumenty i terminy rozliczeniowo-sprawozdawcze Każdy stypendysta ma obowiązek realizowania na bieżąco zaplanowanej ścieżki rozwoju edukacyjnego przedstawionej w IPRE oraz składania w Biurze Projektu dokumentów rozliczeniowo-sprawozdawczych tj. sprawozdania śródrocznego i sprawozdania końcowego. Dokument składany przez stypendystę Sprawozdanie śródroczne Sprawozdanie końcowe Termin, do którego dokument winien wpłynąć do Biura Projektu do r. (za okres 01 wrzesień 2013 r. 28 luty 2014 r.) do r. (za okres 01 marzec 2014 r. 30 czerwiec 2014 r.) Sprawozdanie śródroczne (składane po zakończeniu I semestru) oraz sprawozdanie końcowe (składane po zakończeniu II semestru) stanowią podsumowanie osiągniętych celów, zrealizowanych zadań i poniesionych wydatków w danym okresie rozliczeniowym, którego sprawozdanie dotyczy. Wypełniając sprawozdanie stypendysta podaje dane swoje, rodziców, szkoły do której uczęszcza oraz 9

10 Nauczyciela-opiekuna dydaktycznego. Ponadto stypendysta wypełnia część sprawozdania dotyczącą poniesionych wydatków tj. tabelę, w której wymienia poszczególne wydatki wraz z ich wartością brutto (cenę należy spisać z faktury, rachunku lub paragonu bez zaokrąglania, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). Pod tabelą uczeń wyczerpująco uzasadnia celowość każdego wymienionego zakupu. Następnie uczeń przekazuje sprawozdanie Nauczycielowi-opiekunowi dydaktycznemu, który dokonuje oceny realizacji założonych celów i osiągniętych rezultatów w odniesieniu do planu z IPRE oraz akceptuje wydatki i uzasadnienie wykazane przez stypendystę. Obowiązek złożenia sprawozdań w terminie spoczywa na stypendyście. WAŻNE! W przypadku, gdy środki stypendialne są kumulowane celem dokonania w następnym okresie sprawozdawczym zakupu wartościowego sprzętu np. komputera i w związku z tym do br. nic nie zakupił - tabela pozostaje niewypełniona, natomiast w miejscu przeznaczonym na uzasadnienie dokonanych wydatków należy opisać dlaczego nie poniesiono wydatków w danym okresie sprawozdawczym. 3. Konsekwencje nieterminowego składania dokumentów Konsekwencją niezłożenia w terminie do Biura Projektu dokumentów sprawozdawczorozliczeniowych jest wstrzymanie wypłaty stypendium. Stypendysta lub w przypadku osób niepełnoletnich jego rodzic/opiekun prawny zostanie wezwany drogą mailową lub pisemną (na adres podany we Wniosku) do dostarczenia dokumentów w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania. W przypadku, gdy mimo pisemnego upomnienia obowiązek sprawozdawczy nie zostanie dopełniony zostanie wysłane pismo informacyjne do Dyrekcji szkoły wraz z prośbą o wyegzekwowanie obowiązków wynikających z zapisów Regulaminu i Umowy stypendialnej. W przypadku niedostarczenia wymaganych dokumentów, mimo w/w wezwań, na pisemny wniosek Departamentu Kultury i Edukacji Zarząd Województwa Łódzkiego podejmuje, w formie uchwały, decyzję o utracie przez stypendystę prawa do pobierania stypendium. 4. Przykładowe błędy w dokumentach Dokumenty rozliczeniowo-sprawozdawcze poddawane są przez pracowników Biura Projektu analizie. Do najczęstszych nieprawidłowości w w/w dokumentach zaliczyć możemy: nieprawidłowości w danych osobowych, dacie wypełnienia sprawozdania, we wskazaniu okresu sprawozdawczego jaki sprawozdanie obejmuje; brak uzasadnienia dokonanych wydatków lub z uzasadnienia nie wynika celowość dokonanego zakupu; wskazanie ogólnej kategorii wydatków np. książki bez uszczegółowienia o ich zakres tematyczny, sprzęt komputerowy bez wskazania co się pod tym pojęciem mieści; nieprawidłowe kwoty wydatków, niewykazanie części wydatków, wykazanie wydatków innych niż wynika to z wiedzy Nauczyciela-opiekuna dydaktycznego. 10

11 W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dokumentach rozliczeniowosprawozdawczych lub wątpliwości dotyczących np. sposobu wydatkowania stypendium, celowości poniesionych wydatków, Zespół Projektowy wzywa do złożenia wyjaśnień i/lub okazania księgowych dowodów płatności zrealizowanych z przyznanego stypendium. W przypadku otrzymania takiego wezwania należy niezwłocznie złożyć wyjaśnienia. Jeżeli przesłane drogą mailową wezwanie budzi jakiekolwiek wątpliwości lub jest niezrozumiałe, należy telefonicznie skontaktować się z osobą, która wezwanie przesłała i ustalić jakich wyjaśnień należy udzielić. 5. Zakończenie udziału stypendysty w Projekcie - Badanie ewaluacyjne Celem poznania opinii oraz stopnia zadowolenia stypendystów z udziału w Projekcie na koniec podedycji 2013/2014 pracownicy Biura Projektu przeprowadzą wśród uczniów badanie ewaluacyjne. Do stypendystów skierowana zostanie prośba o wypełnienie i odesłanie do Biura Projektu ankiety ewaluacyjnej dotyczącej okresu otrzymywania stypendium. CZĘŚĆ IV NAUCZYCIEL-OPIEKUN DYDAKTYCZNY STYPENDYSTY: sprawozdawczość 1. Opieka Nauczyciela-opiekuna dydaktycznego nad stypendystą Nauczyciel-opiekun dydaktyczny jest zobowiązany do sprawowania opieki nad uczniem szczególnie uzdolnionym, w tym do udzielenia pomocy przy wypełnianiu IPRE, motywowania i wspierania ucznia, monitorowania jego postępów przy realizacji celów i zadań zaplanowanych w IPRE; wypełnienia i dopilnowania terminowego złożenia przez ucznia dokumentów rozliczeniowo-sprawozdawczych. Ponadto Nauczyciel-opiekun dydaktyczny monitoruje, czy przyznane stypendium zostało wykorzystane na cele edukacyjne konieczne do realizacji IPRE i spójne z przedmiotami kierunkowymi, w zakresie których stypendysta ma szczególne uzdolnienia. W przypadku, gdy konieczne będzie dokonanie zmian w zaplanowanych w IPRE wydatkach, niezbędne jest uzyskanie zgody Departamentu Kultury i Edukacji UM WŁ poprzez skonsultowanie zasadności oraz kwalifikowalności zmian z pracownikami Biura Projektu. WAŻNE! Nauczyciel dokonuje akceptacji planu wydatków i ma wiedzę o wszystkich zakupach dokonywanych ze środków stypendialnych. 2. Dokumenty i terminy rozliczeniowo-sprawozdawcze Na potwierdzenie realizacji zobowiązań Nauczyciel-opiekun dydaktyczny wypełnia część sprawozdania śródrocznego i końcowego, które otrzymuje od stypendysty. Nauczyciel odwołuje się do informacji z IPRE o wyznaczonych celach i działaniach do zrealizowania przez ucznia, wymienia efekty półrocznej pracy stypendysty i poddaje je ocenie tzn. opisuje czy stopień realizacji celów jest wystarczający; czy wyznaczone zadania były adekwatne do możliwości i uzdolnień ucznia oraz czy w sposób znaczący wpłynęły na osiągnięcie zamierzonych celów; czy stypendysta czyni postępy w rozwoju edukacyjnym. Ponadto nauczyciel 11

12 potwierdza własnoręcznie złożonym podpisem akceptację wykazanych przez stypendystę zakupów i ich uzasadnienie. WAŻNE! W przypadku, gdy Nauczyciel-opiekun dydaktyczny sprawuje opiekę nad kilkorgiem stypendystów, zobowiązany jest do stosowania zindywidualizowanego podejścia wobec każdego z nich również podczas wypełniania dokumentów rozliczeniowosprawozdawczych. Nauczyciel-opiekun dydaktyczny podpisując Umowę-zlecenie składa Oświadczenie dot. zatrudnienia w innych projektach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO). Jeżeli nauczyciel potwierdzi w Oświadczeniu zaangażowanie w innych projektach zobowiązany jest do prowadzenia Miesięcznej ewidencji zaangażowania dla wszystkich projektów NSRO. WAŻNE! Celem prowadzenia Ewidencji jest wykazanie, że zaangażowanie osoby realizującej zadania w więcej niż jednym projekcie NSRO nie przekracza 240 godzin miesięcznie oraz że nie występuje podwójne finansowanie. W przypadku gdy w trakcie trwania Umowy zawartej z Województwem Łódzkim zostanie rozpoczęta lub zakończona praca na rzecz innych projektów NSRO, należy niezwłocznie zaktualizować złożone Oświadczenie. Dokument wypełniany przez Nauczycielaopiekuna dydaktycznego Sprawozdanie śródroczne stypendysty Miesięczna ewidencja godzin zaangażowania w projekty NSRO (jeżeli dotyczy) Sprawozdanie końcowe stypendysty Miesięczna ewidencja godzin zaangażowania w projekty NSRO (jeżeli dotyczy) Termin, do którego dokumenty winny wpłynąć do Biura Projektu do r. (za okres 01 wrzesień 2013 r. -28 luty 2014 r.) do r. (za okres 01 marzec 2014 r. 30 czerwiec 2014 r.) 3. Nieprawidłowości w dokumentach rozliczeniowo-sprawozdawczych Do najczęstszych błędów popełnianych przez Nauczycieli-opiekunów dydaktycznych zaliczyć możemy: zdawkowy opis stopnia realizacji założeń IPRE, który powoduje że ocena i interpretacja informacji może być błędna; brak spójności informacji dot. częstotliwości konsultacji ze stypendystą z Miesięczną ewidencją godzin zaangażowania w projekty NSRO; nieprecyzyjne odpowiedzi na pytania; w przypadku Nauczycieli-opiekunów dydaktycznych opiekujących się kilkorgiem stypendystów nie zachowanie zindywidualizowanego podejścia do każdego z nich. 4. Rachunki - podstawowe informacje Za wykonanie obowiązków Nauczyciel-opiekun dydaktyczny otrzymuje wynagrodzenie. Wypłata wynagrodzenia następuje na podstawie prawidłowo wystawionego Rachunku w terminie 14 dni od jego dostarczenia do siedziby Departamentu Kultury i Edukacji UM WŁ. 12

13 Dokument składany przez Nauczycielaopiekuna dydaktycznego Rachunek Termin, do którego dokument winien wpłynąć do Biura Projektu do r. (za okres 01 wrzesień 2013 r. 28 luty 2014 r.) do r. (za okres 01 marzec 2014 r. 30 czerwiec 2014 r.) WAŻNE! Do najczęściej popełnianych błędów przy wystawianiu Rachunku należą nieprawidłowości w danych osobowych i błędy w dacie wypełnienia dokumentu. 5. Wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia Nauczyciela-opiekuna dydaktycznego Departament Kultury i Edukacji UM WŁ ma prawo do niewypłacenia wynagrodzenia Nauczycielowiopiekunowi dydaktycznemu w przypadku: niezłożenia w terminie sprawozdania śródrocznego/końcowego; niezłożenia w terminie Miesięcznej ewidencji godzin zaangażowania w projekty NSRO dotyczy nauczycieli, którzy składając Oświadczenie zgłosili pracę na rzecz innych projektów NSRO; niezłożenia w terminie lub złożenia nieprawidłowo wypełnionego Rachunku; niedopełnienia obowiązków wynikających z Umowy-zlecenia i Regulaminu. Ścieżka postępowania w przypadku niedotrzymania terminów rozliczeniowo-sprawozdawczych, których konsekwencją będzie wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia Nauczyciela-opiekuna dydaktycznego została uregulowana w Regulaminie i Umowie-zlecenie. WAŻNE! Utrata przez stypendystę prawa do przyznanego stypendium spowoduje, że wynagrodzenie Nauczyciela-opiekuna dydaktycznego zostanie wypłacone w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego w ramach programu stypendialnego. 13

MATERIAŁ INFORMACYJNY DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ŁÓDZKI REGIONALNY PROGRAM WSPIERANIA MŁODZIEŻY SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONEJ II EDYCJA. Rok szkolny 2012/2013

MATERIAŁ INFORMACYJNY DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ŁÓDZKI REGIONALNY PROGRAM WSPIERANIA MŁODZIEŻY SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONEJ II EDYCJA. Rok szkolny 2012/2013 MATERIAŁ INFORMACYJNY DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ŁÓDZKI REGIONALNY PROGRAM WSPIERANIA MŁODZIEŻY SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONEJ II EDYCJA Rok szkolny 2012/2013 Kwiecień 2013 r. CZĘŚĆ I - Podstawowe informacje 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach Łódzkiego Regionalnego Programu Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej - II edycja

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach Łódzkiego Regionalnego Programu Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej - II edycja Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/728/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 czerwca 2013 r. Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach Łódzkiego Regionalnego Programu Wspierania Młodzieży

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr L/500/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 26 kwietnia 2010 r. wraz z wprowadzonymi zmianami w Uchwale Nr VIII/78/11 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 kwietnia 2011

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU UCZNIA (wypełnia opiekun dydaktyczny stypendysty) 1

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU UCZNIA (wypełnia opiekun dydaktyczny stypendysty) 1 Strona 1 (Wzór) Załącznik nr 5 do Uchwały nr 1578/130/V Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 4 sierpnia 2016 r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU UCZNIA (wypełnia opiekun dydaktyczny stypendysty)

Bardziej szczegółowo

W związku z tym zasadnym jest sporządzenie i zatrzymanie kopii przedmiotowego dokumentu przez ucznia lub kandydata na opiekuna dydaktycznego.

W związku z tym zasadnym jest sporządzenie i zatrzymanie kopii przedmiotowego dokumentu przez ucznia lub kandydata na opiekuna dydaktycznego. Strona 1 INDYWIDUALNY PLAN ROZWOJU EDUKACYJNEGO UCZNIA (wypełnia kandydat na opiekuna dydaktycznego stypendysty lub Wnioskodawca; w przypadku sporządzenia IPREU przez Wnioskodawcę kandydat na opiekuna

Bardziej szczegółowo

Jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego

Jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego Jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego Wydział Edukacji Departament Kultury i Edukacji Plan prezentacji Wysokość stypendiów Podstawy prawne Zakres i cel jednorazowych stypendiów

Bardziej szczegółowo

Miasto Będzin. WYGRAJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miasto Będzin. WYGRAJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miasto Będzin Prezydent Miasta Będzina ogłasza nabór na stanowiska w Projekcie pn. Wygraj swoją przyszłość realizowanym w ramach POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA STYPENDIALNA. (Imię i nazwisko ucznia/uczennicy) zamieszkałą/ym w: ul...

UMOWA STYPENDIALNA. (Imię i nazwisko ucznia/uczennicy) zamieszkałą/ym w: ul... Strona 1 (Wzór) Załącznik nr 3 do Uchwały nr 1578/130/V Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 4 sierpnia 2016 r. UMOWA STYPENDIALNA nr. Zawarta w Katowicach w dniu... pomiędzy: Województwem Śląskim reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia Sprawozdania z realizacji stypendium artystycznego Marszałka Województwa Łódzkiego

Instrukcja wypełnienia Sprawozdania z realizacji stypendium artystycznego Marszałka Województwa Łódzkiego Instrukcja wypełnienia Sprawozdania z realizacji stypendium artystycznego Marszałka Województwa Łódzkiego Plan prezentacji 1. Termin złożenia sprawozdania 2. Formularze sprawozdania 3. Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu pomocy stypendialnej

Regulamin programu pomocy stypendialnej Regulamin programu pomocy stypendialnej 1. Postanowienia wstępne 1. Program Pomocy Stypendialnej Fundacji dla Dzieci i Młodzieży Kółko Graniaste (nazywany dalej Programem) jest formą pomocy edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

Jak poprawnie wypełnić Indywidualny Plan Rozwoju -Wniosek o przyznanie stypendium w roku szkolnym 2008/2009

Jak poprawnie wypełnić Indywidualny Plan Rozwoju -Wniosek o przyznanie stypendium w roku szkolnym 2008/2009 Jak poprawnie wypełnić Indywidualny Plan Rozwoju Wniosek o przyznanie stypendium w roku szkolnym 2008/2009 Warunkiem ubiegania się przez ucznia o przyznanie stypendium jest, w terminie każdorazowo określonym

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2013/2014 realizowanego przez Województwo

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZYZNANIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO

UMOWA O PRZYZNANIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Załącznik nr 2 do Regulaminu Przyznawania Stypendiów Doktoranckich UMOWA O PRZYZNANIE STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO w ramach projektu pt. Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych

Bardziej szczegółowo

założone w Harmonogramie realizacji projektu.

założone w Harmonogramie realizacji projektu. Pozycja wniosku o płatność ------------------------------ ------------------------------ Punkt 1. Wniosek za okres od do Punkt 2. Dane beneficjenta Rodzaj błędu Nieterminowe złożenie wniosku o płatność.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W ZAJĘCIACH POZALEKCYJNYCH

REGULAMIN UDZIAŁU W ZAJĘCIACH POZALEKCYJNYCH REGULAMIN UDZIAŁU W ZAJĘCIACH POZALEKCYJNYCH w ramach Projektu Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ogólnokształcących 1 Słownik pojęć Ilekroć w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN przyznawania i przekazywania wsparcia stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych zwłaszcza w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

I. WYPEŁNIANIE SPRAWOZDANIA

I. WYPEŁNIANIE SPRAWOZDANIA Instrukcja wypełniania sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego, zleconego przez Wojewodę Łódzkiego w 2012 r. na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie I. WYPEŁNIANIE

Bardziej szczegółowo

... I. Dane dotyczące nauczyciela- opiekuna stypendysty 1. Imię i nazwisko nauczyciela opiekuna stypendysty Telefon/

... I. Dane dotyczące nauczyciela- opiekuna stypendysty 1. Imię i nazwisko nauczyciela opiekuna stypendysty Telefon/ Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 727/151/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 17 kwietnia 2012 r. Nr identyfikacyjny nadany przy rejestracji Wniosku na portalu informatycznym Sprawozdanie z realizacji

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dotyczące projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty I edycja

Spotkanie informacyjne dotyczące projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty I edycja Spotkanie informacyjne dotyczące projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty I edycja Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Listopad 2015 r. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania i realizacji stypendiów w programie stypendialnym PASJOPOLIS w roku szkolnym 2012/2013

REGULAMIN. przyznawania i realizacji stypendiów w programie stypendialnym PASJOPOLIS w roku szkolnym 2012/2013 REGULAMIN przyznawania i realizacji stypendiów w programie stypendialnym PASJOPOLIS w roku szkolnym 2012/2013 Celem programu jest finansowa pomoc uczniom szkół ponadgimnazjalnych na terenie Torunia i Poznania,

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 11. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Poznaniu

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 11. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Poznaniu Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 11 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Poznaniu Rozdział I Ustalenia ogólne 1 1. Zgodnie z art. 44p ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM

PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PROJEKT EDUKACYJNY 1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego, który jest zespołowym, planowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gliwicach

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gliwicach Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gliwicach Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU EDUKACYJNEGO

REGULAMIN PROJEKTU EDUKACYJNEGO REGULAMIN PROJEKTU EDUKACYJNEGO Załącznik nr 2 do WEWNĄTRZSZKOLNYCH ZASAD OCENIANIA w Społecznym Gimnazjum w Pyrzycach Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświatowego Zatwierdzony 18 maja 2011r. uchwałą nr 8/2011

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/106/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 23 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/106/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 23 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/106/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Swarzędz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI GIMNAZJALNYCH PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

REGULAMIN REALIZACJI GIMNAZJALNYCH PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH Zespół Szkół im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim REGULAMIN REALIZACJI GIMNAZJALNYCH PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 roku, zmieniające

Bardziej szczegółowo

UWAGA UCZNIOWIE I RODZICE!! Proszę zapoznać się z możliwością ubiegania się o STYPENDIUM Śląskie - Inwestujemy w talenty I edycja

UWAGA UCZNIOWIE I RODZICE!! Proszę zapoznać się z możliwością ubiegania się o STYPENDIUM Śląskie - Inwestujemy w talenty I edycja UWAGA UCZNIOWIE I RODZICE!! Proszę zapoznać się z możliwością ubiegania się o STYPENDIUM Śląskie - Inwestujemy w talenty I edycja Wnioski można pobrać i złożyć do 4 listopada u pedagoga szkolnego. Kilka

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania stypendiów stażowych w ramach projektu. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

Regulamin udzielania stypendiów stażowych w ramach projektu. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Zał. do Uchwały Nr XXVII/343/13 Rady Powiatu w Wadowicach z dn. 22 kwietnia 2013 r. Regulamin udzielania stypendiów stażowych w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce realizowanego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/190/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 lutego 2012r.

Uchwała Nr XV/190/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 lutego 2012r. Ujednolicony tekst Uchwały Nr XV/190/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zasad, warunków i trybu przyznawania oraz przekazywania stypendiów w ramach Programu pomocy stypendialnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA BONÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA BONÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA BONÓW EDUKACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU MIĘDZYNARODOWY PROGRAM STUDIÓW INFORMATYKI I MATEMATYKI STOSOWANEJ DLA BIZNESU NA UNIWERSYTECIE WROCŁAWSKIM Wydział Matematyki i Informatyki

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Lublin

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Lublin Załącznik nr 1 Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Lublin Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady, formy i tryb

Bardziej szczegółowo

Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku

Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL w projektach w ramach Działania 6.3, 7.3 oraz 9.5 beneficjenci (z wyłączeniem pjb) mogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Programu Pomocy Stypendialnej Fundacji AUXILIUM. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin. Programu Pomocy Stypendialnej Fundacji AUXILIUM. 1 Postanowienia wstępne Regulamin Programu Pomocy Stypendialnej Fundacji AUXILIUM 1 Postanowienia wstępne Program Pomocy Stypendialnej Fundacji AUXILIUM w Bochni (zwany dalej Programem) jest formą pomocy materialnej świadczonej

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji projektu edukacyjnego. w Gimnazjum nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi

Warunki realizacji projektu edukacyjnego. w Gimnazjum nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi Warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi SPIS TREŚCI 1. Zasady ogólne.3 2. Zadania opiekuna projektu..4 3. Zadania uczniów realizujących projekt...4 4. Realizacja

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Publicznym im. Arkadego Fiedlera w Dębnie

Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Publicznym im. Arkadego Fiedlera w Dębnie Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Publicznym im. Arkadego Fiedlera w Dębnie Zasady ogólne 1. Uczniowie gimnazjum mają obowiązek przystąpienia do realizacji projektu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości

REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt Nowe umiejętności nowe możliwości jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH w Publicznym Gimnazjum nr 23 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Podniesienie kompetencji osób dorosłych z woj. mazowieckiego w zakresie obsługi komputera i znajomości języka angielskiego

Podniesienie kompetencji osób dorosłych z woj. mazowieckiego w zakresie obsługi komputera i znajomości języka angielskiego ZASADY ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU W RAMACH PROJEKTU Podniesienie kompetencji osób dorosłych z woj. mazowieckiego w zakresie obsługi komputera i znajomości języka angielskiego 1 W ramach realizowanego projektu

Bardziej szczegółowo

ZASADY REFUNDACJI KOSZTÓW ZAKUPU ODZIEŻY ROBOCZEJ DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU CZAS ZAWODOWCÓW WIELKOPOLSKIE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE Politechnika Poznańska może zapewnić, Praktykantom objętym Projektem, refundację

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Szkoła przyjazna uczniom

Regulamin projektu Szkoła przyjazna uczniom Postanowienia ogólne Regulamin projektu Szkoła przyjazna uczniom 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie: Szkoła przyjazna uczniom 2 Projekt jest realizowany przez Gminę Krasocin/

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE NR OPS-POKL.042...2014

UMOWA ZLECENIE NR OPS-POKL.042...2014 Załącznik nr 10 do zapytania ofertowego na stanowisko specjalisty zamówień publicznych w trybie rozpoznania cenowego -wzór umowy UMOWA ZLECENIE NR OPS-POKL.042...2014 ds. zawarta w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Projekt Chcę, potrafię, działam" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Chcę, potrafię, działam współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin organizacyjny projektu pt. Chcę, potrafię, działam" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w okresie 1 stycznia 2012-30listopada 2013

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach Łódzkiego Regionalnego Programu Wspierania MłodzieŜy Szczególnie Uzdolnionej - II edycja

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach Łódzkiego Regionalnego Programu Wspierania MłodzieŜy Szczególnie Uzdolnionej - II edycja Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach Łódzkiego Regionalnego Programu Wspierania MłodzieŜy Szczególnie Uzdolnionej - II edycja 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ!

Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ! Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ! Jednorazowa dotacja na założenie własnej działalności gospodarczej będzie przyznana 22 osobom na poziomie do 20 000 zł. Podstawowe wsparcie pomostowe będzie przyznawane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Inżynier na miarę XXI wieku

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Inżynier na miarę XXI wieku REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Inżynier na miarę XXI wieku 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Inżynier na miarę XXI wieku realizowany jest przez Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA CZĘŚCIOWEGO LUB KOŃCOWEGO

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA CZĘŚCIOWEGO LUB KOŃCOWEGO Załącznik nr 6 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA CZĘŚCIOWEGO LUB KOŃCOWEGO z wykonania zadania publicznego realizowanego na mocy Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZOWANIA EDUKACYJNYCH PROJEKTÓW GIMNAZJALNYCH W GIMNAZJUM NR 3 W ZAWIERCIU

REGULAMIN REALIZOWANIA EDUKACYJNYCH PROJEKTÓW GIMNAZJALNYCH W GIMNAZJUM NR 3 W ZAWIERCIU REGULAMIN REALIZOWANIA EDUKACYJNYCH PROJEKTÓW GIMNAZJALNYCH W GIMNAZJUM NR 3 W ZAWIERCIU SPIS TREŚCI HARMONOGRAM NA ROK SZKOLNY 2015/2016... 3 REGULAMIN REALIZOWANIA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki realizacji projekt edukacyjnego. w Gimnazjum Nr 14 w Toruniu

Zasady i warunki realizacji projekt edukacyjnego. w Gimnazjum Nr 14 w Toruniu Zasady i warunki realizacji projekt edukacyjnego w Gimnazjum Nr 14 w Toruniu I. Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/110/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 października 2015r.

Uchwała Nr X/110/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 października 2015r. Uchwała Nr X/110/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 października 2015r. w sprawie zasad, warunków i trybu udzielania stypendiów w ramach programu pomocy stypendialnej realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum STO w Bytomiu

Regulamin organizacji i realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum STO w Bytomiu Regulamin organizacji i realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum STO w Bytomiu 1 Postanowienia ogólne 1. Uczniowie gimnazjum mają obowiązek realizacji projektu edukacyjnego, zwanego dalej projektem.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Z OPIEKUNEM DOKTORANTA

UMOWA Z OPIEKUNEM DOKTORANTA Wzór UMOWA Z OPIEKUNEM DOKTORANTA Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 241/324/14 z dnia 18 lutego 2014 r. nr... zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 1 W LUBOWIDZU

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 1 W LUBOWIDZU REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 1 W LUBOWIDZU Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTU WYDATKÓW PONIESIONYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW KURSU

REGULAMIN ZWROTU WYDATKÓW PONIESIONYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW KURSU Załącznik nr 2 do umowy REGULAMIN ZWROTU WYDATKÓW PONIESIONYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW KURSU W ramach kosztów ponoszonych przez uczestników kursów, realizowanych w ramach projektu systemowego Wsparcie systemu

Bardziej szczegółowo

Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych II Źródła danych

Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych II Źródła danych Ocena rezultatów projektu wsparcia stypendialnego Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych dokonana w wyniku badań ewaluacyjnych przeprowadzonych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 Departament Funduszy Europejskich Kraków, wrzesień 2010 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W GRODŹCU

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W GRODŹCU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół w Grodźcu REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W GRODŹCU Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Zespole Szkół w Grodźcu Gimnazjum został

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU pt. Edukacja najlepszy start w przyszłość w Gminie Oborniki Śląskie finansowanego ze środków w ramach działania 9.1.2 POKL Beneficjent: Gmina Oborniki Śląskie Nr projektu: WNP-POKL 09.01.02-02-220/10

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ŚWIĘTOKRZYSKI SYSTEM WSPIERANIA TALENTÓW FASCYNUJĄCY ŚWIAT NAUKI

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ŚWIĘTOKRZYSKI SYSTEM WSPIERANIA TALENTÓW FASCYNUJĄCY ŚWIAT NAUKI REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ŚWIĘTOKRZYSKI SYSTEM WSPIERANIA TALENTÓW FASCYNUJĄCY ŚWIAT NAUKI 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki naboru i udzielenia wsparcia w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

POWIAT LUBARTOWSKI. Biuro Projektu: Zespół Szkół nr 2, ul. Chopina 6, 21-100 Lubartów, Tel. 81-8550110, fax. 81-8552770.

POWIAT LUBARTOWSKI. Biuro Projektu: Zespół Szkół nr 2, ul. Chopina 6, 21-100 Lubartów, Tel. 81-8550110, fax. 81-8552770. REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY określający zasady rekrutacji i udziału w projekcie Nowoczesna Edukacja Dla Wszystkich Rok szkolny 2011/2012 1 Informacje ogólne 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Projekcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum Dwujęzycznym w Brzozowie

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum Dwujęzycznym w Brzozowie Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum Dwujęzycznym w Brzozowie Brzozów 2016 1 Rozdział I Ustalenia ogólne 1 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Pewny start

REGULAMIN PROJEKTU. Pewny start REGULAMIN PROJEKTU Pewny start Załącznik do Zarządzenia Nr 170/2014 z dnia 30 października 2014 r. I. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

LBI-4111-01-08/2013 K/13/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBI-4111-01-08/2013 K/13/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBI-4111-01-08/2013 K/13/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Uruchomienie i rozliczenie środków w umowach o dofinansowanie zadań realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe

Uruchomienie i rozliczenie środków w umowach o dofinansowanie zadań realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe Uruchomienie i rozliczenie środków w umowach o dofinansowanie zadań realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe Umowa o dofinasowanie podstawy prawne Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada

Bardziej szczegółowo

PODSEKRETARZ STANU Marceli Niezgoda. Zatwierdził

PODSEKRETARZ STANU Marceli Niezgoda. Zatwierdził SYSTEM PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH SZWAJCARSKO POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODSEKRETARZ STANU Marceli Niezgoda Zatwierdził 19 marca 2015 Zgodnie z przyjętym systemem, wydatki Instytucji Realizujących oraz

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA. z dnia 9 maja 2011 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA. z dnia 9 maja 2011 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie : określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy

Bardziej szczegółowo

1. Informacje o projekcie.

1. Informacje o projekcie. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe Moja przyszłość 1. Informacje o projekcie. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

System finansowania i rozliczania projektów w ramach Programu GEKON II Warszawa, 7 sierpnia 2014 Zasady wypłaty środków finansowych Dofinansowanie przekazywane jest Wykonawcy w transzach, w formie zaliczek

Bardziej szczegółowo

System finansowania oraz rozliczania projektów krajowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Program Blue Gas. Warszawa, 26 październik 2012 r.

System finansowania oraz rozliczania projektów krajowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Program Blue Gas. Warszawa, 26 październik 2012 r. System finansowania oraz rozliczania projektów krajowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Program Blue Gas Warszawa, 26 październik 2012 r. 1 WYPŁATA ŚRODKÓW Wykonawca po spełnieniu warunków wynikających

Bardziej szczegółowo

Pilotażowy program UCZEŃ NA WSI - Umowa o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego. UMOWA nr...

Pilotażowy program UCZEŃ NA WSI - Umowa o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego. UMOWA nr... Załącznik nr 6 do Procedur WZÓR UMOWA nr... o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego realizowana w ramach obszaru A pilotażowego programu pn. UCZEŃ NA WSI pomoc w zdobyciu wykształcenia

Bardziej szczegółowo

(Łódź, dnia 21 lipca 2006 r.) Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Łask

(Łódź, dnia 21 lipca 2006 r.) Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Łask UCHWAŁA Nr XXXV/488/06 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM FILOMATA W GLIWICACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM FILOMATA W GLIWICACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM FILOMATA W GLIWICACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1. Do 18 września nowego roku szkolnego rodzice i uczniowie są informowani przez wychowawcę o warunkach

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie stypendium Sprawny uczeń

WNIOSEK o przyznanie stypendium Sprawny uczeń Wniosek złożono Załącznik nr 1 do regulaminu przyznawania stypendiów uczniom niepełnosprawnym w roku szkolnym 2014/2015 w dniu... r. (wypełnia Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego) ZARZĄD WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

WZÓR! WYPEŁNIA SIĘ WYŁĄCZNIE W ELEKTRONICZNYM GENERATORZE

WZÓR! WYPEŁNIA SIĘ WYŁĄCZNIE W ELEKTRONICZNYM GENERATORZE WZÓR! WYPEŁNIA SIĘ WYŁĄCZNIE W ELEKTRONICZNYM GENERATORZE Załącznik nr 1 do Regulaminu WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM w ramach projektu Prymus Pomorza i Kujaw w roku szkolnym realizowanego w ramach Poddziałania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 5 IM. MIKOŁAJA REJA W CZĘSTOCHOWIE

REGULAMIN PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 5 IM. MIKOŁAJA REJA W CZĘSTOCHOWIE REGULAMIN PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 5 IM. MIKOŁAJA REJA W CZĘSTOCHOWIE 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr /./15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO w RZESZOWIE z dnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr /./15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO w RZESZOWIE z dnia 2015 r. - PROJEKT - UCHWAŁA Nr /./15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO w RZESZOWIE z dnia 2015 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. Indywidualizacja procesu nauczania z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH Gimnazjum nr 38 w Zespole Szkół nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej we Wrocławiu REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 roku. 1 ROZDZIAŁ I Projekt

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie Podstawa prawna : Ustawa Systemie Oświaty z dnia 17 września 1991r (Dz.U. z 2004r nr 256 poz. 2572) z późn. zm. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji uczniowskiego projektu edukacyjnego

Regulamin realizacji uczniowskiego projektu edukacyjnego Regulamin realizacji uczniowskiego projektu edukacyjnego Ogólne zasady realizacji projektów 1. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela, zwanego Opiekunem projektu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Miejskim Gimnazjum nr 1 w Oświęcimiu

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Miejskim Gimnazjum nr 1 w Oświęcimiu Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Miejskim Gimnazjum nr 1 w Oświęcimiu I. Ustalenia ogólne 1. Uczeń gimnazjum w myśl rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20.08.2010r. realizuje przynajmniej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA GRANTÓW OŚWIATOWYCH W GMINIE BARCIN

REGULAMIN PRZYZNAWANIA GRANTÓW OŚWIATOWYCH W GMINIE BARCIN Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 45/2013 Burmistrza Barcina z dnia 9 kwietnia 2013 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA GRANTÓW OŚWIATOWYCH W GMINIE BARCIN 1.Grant oświatowy jest elementem polityki realizowanej przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Pawłowiczkach

Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Pawłowiczkach Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Pawłowiczkach 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum EKOLA we Wrocławiu

Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum EKOLA we Wrocławiu Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum EKOLA we Wrocławiu ZASADY OGÓLNE 1. Uczniowie Gimnazjum EKOLA we Wrocławiu mają obowiązek przystąpienia do realizacji projektu edukacyjnego, którego

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum 27 im Mariusza Zaruskiego w Gdańsku

Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum 27 im Mariusza Zaruskiego w Gdańsku Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum 27 im Mariusza Zaruskiego w Gdańsku 1. 1. Projekty realizowane są przez uczniów w klasie drugiej, a w szczególnych wypadkach ich realizacja może

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum Sportowym nr 11 im. Janusza Kusocińskiego w Wałbrzychu

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum Sportowym nr 11 im. Janusza Kusocińskiego w Wałbrzychu Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum Sportowym nr 11 im. Janusza Kusocińskiego w Wałbrzychu Podstawa prawna: 21a Rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 310 UCHWAŁA NR VII/24/2015 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 4 Wysokość Stypendium wynosi zł miesięcznie.

Postanowienia ogólne. 4 Wysokość Stypendium wynosi zł miesięcznie. Załącznik do zarządzenia Nr 127 Rektora UMK z dnia 4 listopada 2010 r. Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce na studiach odbywanych w ramach realizowanego przez Wydział Matematyki

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli

Informacja o wynikach kontroli ZF-III.805.5.3.2014.GT Opole, dn. 24 czerwca 2014 r. Informacja o wynikach kontroli 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Gmina Kędzierzyn - Koźle, ul. Piramowicza 32, 47 200 Kędzierzyn Koźle. Miejski

Bardziej szczegółowo

wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania nr... o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o następującej treści:

wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania nr... o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o następującej treści: Oznaczenie sprawy: FZP.ZP.271.16.2012 Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT UMOWY dla wykonawcy usługi edukacyjnej w projekcie pn. Nasze dzieci nasza przyszłość projekt dla szkół Gminy Kawęczyn zawarta w dniu..2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH do Projektu Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

UMOWA Nr w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 2 z dn. 20.01.2016 r. UMOWA Nr w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego zawarta w Krapkowicach w dn...2016 r. pomiędzy Powiatem Krapkowickim Powiatowym Urzędem Pracy w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO w GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W KOLUSZKACH I. ZASADY REALIZACJI PROJEKTU Uczeń Gimnazjum ma obowiązek zrealizować projekt edukacyjny na podstawie 21a

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji projektu edukacyjnego

Procedura realizacji projektu edukacyjnego 1 Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu 1. Uczniowie gimnazjum mają obowiązek przystąpienia do realizacji projektu edukacyjnego zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3778 UCHWAŁA NR XIII/95/2015 RADY GMINY IŁAWA. z dnia 30 października 2015 r.

Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3778 UCHWAŁA NR XIII/95/2015 RADY GMINY IŁAWA. z dnia 30 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3778 UCHWAŁA NR XIII/95/2015 RADY GMINY IŁAWA w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przewidywana liczba godzin pracy Kierownika projektu miesięcznie: 30 godzin.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przewidywana liczba godzin pracy Kierownika projektu miesięcznie: 30 godzin. Niedźwiada, 29.06.2012 r. SP ND 3201/ 1 / 2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Ropczyce Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie Dolnej zwraca się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty cenowej za realizację zamówienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania stypendiów stażowych w ramach projektu Zawodowe i kluczowe kompetencje gwarancją sukcesu uczniów Zespołu Szkół Centrum

Regulamin udzielania stypendiów stażowych w ramach projektu Zawodowe i kluczowe kompetencje gwarancją sukcesu uczniów Zespołu Szkół Centrum Regulamin udzielania stypendiów stażowych w ramach projektu Zawodowe i kluczowe kompetencje gwarancją sukcesu uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie na rynku pracy realizowanego

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 2572 UCHWAŁA NR 1122/XLII/2014 RADY MIASTA LUBLIN. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Lublin, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 2572 UCHWAŁA NR 1122/XLII/2014 RADY MIASTA LUBLIN. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 2572 UCHWAŁA NR 1122/XLII/2014 RADY MIASTA LUBLIN z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę nr 671/XXIX/2005 Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.93.2012 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 18 czerwca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.93.2012 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 18 czerwca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.93.2012 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta dla wyróżniających się uczniów i studentów z terenu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LI/1380/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 18 października 2010 r.

UCHWAŁA Nr LI/1380/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 18 października 2010 r. UCHWAŁA Nr LI/1380/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 18 października 2010 r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania stypendium w ramach projektu Zdolni na start

Bardziej szczegółowo

Fundacja Autrimpus ul. Polna 18 12-100 Szczytno Regulamin organizacyjny zawiera:

Fundacja Autrimpus ul. Polna 18 12-100 Szczytno Regulamin organizacyjny zawiera: Fundacja Autrimpus ul. Polna 18 12-100 Szczytno Regulamin organizacyjny zawiera: 1. Zasady organizowania kursów. 2. Zasady i tryb naboru osób przewidzianych do uczestnictwa w kursie. 3. Zakres obowiązków

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Wysokość Stypendium wynosi 1 000 zł miesięcznie.

Postanowienia ogólne. Wysokość Stypendium wynosi 1 000 zł miesięcznie. Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych na studiach odbywanych w ramach realizowanego przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej projektu konkursowego WEKTOR Wzrost Efektywności

Bardziej szczegółowo