MATERIAŁ INFORMACYJNY DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ŁÓDZKI REGIONALNY PROGRAM WSPIERANIA MŁODZIEŻY SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONEJ II EDYCJA. Rok szkolny 2013/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MATERIAŁ INFORMACYJNY DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ŁÓDZKI REGIONALNY PROGRAM WSPIERANIA MŁODZIEŻY SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONEJ II EDYCJA. Rok szkolny 2013/2014"

Transkrypt

1 MATERIAŁ INFORMACYJNY DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ŁÓDZKI REGIONALNY PROGRAM WSPIERANIA MŁODZIEŻY SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONEJ II EDYCJA Rok szkolny 2013/2014 Aktualizacja Luty 2014 r.

2 CZĘŚĆ I - Podstawowe informacje 3 1. Celowość udzielenia wsparcia, wartość dodana Projektu 3 2. Skład Zespołu Projektowego - do kogo w jakiej sprawie? 3 3. Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego - IPRE, Regulamin i Umowa 4 4. Jak wybrać Nauczyciela-opiekuna dydaktycznego, jego rola i formy sprawowania opieki 4 5. Cele a zadania, czyli w czym tkwi problem? 5 6. Realizacja założeń IPRE w zgodzie z przedstawionym planem (tabela 12 IPRE), uszczegółowienie i poszerzenie celów 5 7. Współpraca z rodzicami - konsultacje, powiadamianie 6 8. Rachunek bankowy - jak zgłosić zmianę? 6 CZĘŚĆ II - Wydatkowanie stypendium 6 1. Termin wydatkowania stypendium. Konsekwencje poczynienia zakupów przed lub po terminie oraz w niepełnej wysokości 6 2. Wydatki odłożone w czasie 7 3. Wydatki tylko na naukę? Katalog wydatków edukacyjnych. Zmiana planowanych wydatków 7 4. Dokumentowanie wydatków i okres przechowywania dokumentów księgowych 8 5. Wydatki nieuzasadnione edukacyjnie 8 CZĘŚĆ III - STYPENDYSTA: dokumenty rozliczeniowo-sprawozdawcze 9 1. Dokumenty sprawozdawcze - mój egzemplarz - dlaczego muszę go zachować? 9 2. Dokumenty i terminy rozliczeniowo-sprawozdawcze 9 3. Konsekwencje nieterminowego składania dokumentów Przykładowe błędy w dokumentach Zakończenie udziału stypendysty w Projekcie Badanie ewaluacyjne 11 CZĘŚĆ IV NAUCZYCIEL-OPIEKUN DYDAKTYCZNY STYPENDYSTY: sprawozdawczość Opieka Nauczyciela-opiekuna dydaktycznego nad stypendystą Dokumenty i terminy rozliczeniowo-sprawozdawcze Nieprawidłowości w dokumentach rozliczeniowo-sprawozdawczych Rachunki - podstawowe informacje Wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia Nauczyciela-opiekuna dydaktycznego 13 2

3 CZĘŚĆ I - Podstawowe informacje 1. Celowość udzielenia wsparcia, wartość dodana Projektu Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (UM WŁ) realizuje program stypendialny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Celem udzielenia wsparcia jest stworzenie warunków sprzyjających rozwijaniu umiejętności i kompetencji własnych szczególnie uzdolnionym uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazialnych z województwa łódzkiego. Dotychczas stypendium przyznano łącznie 1950 razy, tj. w roku szkolnym: 2009/ uczniom 2010/ uczniom 2011/ uczniom 2012/ uczniom 2013/ uczniom. Istotą Projektu jest dążenie do zmniejszenia barier w rozwoju edukacyjnym, w tym rozwijanie umiejętności i kompetencji własnych uczniów szczególnie uzdolnionych. Dzięki objęciu uczniów wsparciem stypendialnym zakłada się m.in. zwiększenie motywacji do nauki, poszerzenie możliwości korzystania ze współczesnych środków komunikowania się, zwiększenie możliwości nauki języków obcych. Ponadto, co jest niezwykle ważne - zmniejszenie poczucia zagrożenia wywołanego brakiem możliwości finansowych niezbędnych do poszerzania wiedzy i rozwoju umiejętności. 2. Skład Zespołu Projektowego - do kogo w jakiej sprawie? Do realizacji Projektu powołany został Zespół Projektowy, który poza bieżącą pieczą nad prawidłową i terminową realizacją Projektu służy codziennie (od poniedziałku do piątku) w godzinach informacją i pomocą stypendystom, ich rodzicom/opiekunom prawnym oraz Nauczycielom-opiekunom dydaktycznym. Skład Zespołu Projektowego: Pracownik Biura Projektu (p. Dorota Walczak) działania informacyjne związane z obsługą Biura Projektu oraz naborem wniosków stypendialnych; weryfikacja formalna dokumentów rozliczeniowo-sprawozdawczych, w tym monitoring terminowości ich składania; Koordynator ds. promocji i monitoringu (p. Agnieszka Reczyk) badania ewaluacyjne; Pracownik ds. rozliczeń (p. Justyna Idzińska) zmiana numeru rachunku bankowego; wydatkowanie stypendium, w tym zmiana planowanych wydatków; dokumentowanie wydatków; podstawowe informacje dotyczące rachunków; Pracownik administracyjny ds. merytorycznych (p. Jolanta Murawska) konsultacje dla stypendystów i ich rodziców/opiekunów prawnych oraz Nauczycieli-opiekunów dydaktycznych dotyczące wypełniania dokumentów rozliczeniowo-sprawozdawczych, 3

4 weryfikacja spójności informacji zawartych w Miesięcznej ewidencji godzin zaangażowania w projekty NSRO oraz Sprawozdaniach śródrocznych/końcowych. 3. Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego - IPRE, Regulamin i Umowa Przystępując do udziału w Łódzkim Regionalnym Programie Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej - II edycja kluczowym jest zapoznanie się z podstawowymi dokumentami regulującymi warunki udziału ucznia i nauczyciela w projekcie tj. Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów oraz umową zawartą z Województwem Łódzkim. W Regulaminie opisane są w sposób ogólny: prawa i obowiązki rozliczeniowo-sprawozdawcze ucznia i nauczyciela związane z przyznanym stypendium i udziałem w Projekcie, ścieżka postępowania oraz sankcje wynikające z niedopełnienia obowiązków rozliczeniowosprawozdawczych. Umowa stypendialna i Umowa zlecenie precyzują terminy rozliczeniowo-sprawozdawcze oraz prawa i obowiązki odpowiednio dla stypendysty i Nauczyciela-opiekuna dydaktycznego. WAŻNE! Zapoznanie się ze wskazanymi zapisami wykluczy ryzyko niedopełnienia obowiązków rozliczeniowo-sprawozdawczych, a co za tym idzie może zapobiec np. wstrzymaniu wypłaty stypendium, czy też w przypadku Nauczyciela-opiekuna dydaktycznego wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki dydaktycznej nad stypendystą. Kluczowym dokumentem zarówno dla ucznia jak i nauczyciela jest IPRE (Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego) - Wniosek o przyznanie stypendium w roku szkolnym 2013/2014, zwany dalej IPRE. To właśnie w IPRE należy określić szczególne uzdolnienia w konkretnych przedmiotach kierunkowych, które uczeń będzie rozwijał poprzez zakupienie odpowiednich pomocy edukacyjnych, ułatwiających osiąganie założonych celów i realizację określonych zadań. 4. Jak wybrać Nauczyciela-opiekuna dydaktycznego, jego rola i formy sprawowania opieki Najczęściej opiekunem stypendysty zostaje nauczyciel, który uczy jednego lub więcej przedmiotów kierunkowych wskazanych przez ucznia we Wniosku o przyznanie stypendium. Zasadniczą zaletą takiego doboru nauczyciela jest to, że stypendysta będzie rozwijał swoje zdolności pod opieką osoby z odpowiednim poziomem przygotowania i wiedzy w danym zakresie tematycznym. Zadania Nauczyciela-opiekuna dydaktycznego określone są w sposób ogólny i obejmują przede wszystkim zapewnienie uczniowi wsparcia w planowaniu i realizacji indywidualnej ścieżki rozwoju edukacyjnego. Obszary wsparcia to m.in.: realizacja założeń IPRE, monitorowanie wykorzystania stypendium na cele edukacyjne oraz sprawozdawczość z postępów stypendysty, inspirowanie i motywowanie ucznia do podejmowania zadań służących realizacji zaplanowanej ścieżki rozwoju edukacyjnego. Nauczyciel powinien dostarczać stypendyście zróżnicowanych programów i/lub usług edukacyjnych wykraczających poza standardowe programy szkolne. 4

5 Jeżeli zajdzie taka potrzeba, możliwa jest zmiana na stanowisku Nauczyciela-opiekuna dydaktycznego. W takim przypadku stypendysta składa do Biura Projektu wniosek o zmianę nauczyciela, na podstawie którego Departament poprosi Dyrektora szkoły, w której uczy się stypendysta o rekomendację innego nauczyciela do opieki i prowadzenia ścieżki rozwoju edukacyjnego ucznia. 5. Cele a zadania, czyli w czym tkwi problem? Nabór Wniosków stypendialnych w roku szkolnym 2012/2013 po raz kolejny wskazał członkom Zespołu Projektowego na problem, jaki stanowi dla ucznia określenie/nazwanie tego, co chce osiągnąć i jakie działania podejmie, mimo iż w opracowaniu Wniosku pomaga również nauczyciel i rodzic/opiekun prawny. W związku z powyższym postaramy się przybliżyć ten temat. Cel to coś do czego uczeń będzie dążył, to zdefiniowanie/nazwanie ostatecznego efektu podjętych działań. Zadanie natomiast, to proces długo lub krótkotrwały obejmujący czynności, które należy wykonać aby osiągnąć zamierzony cel. *Przykład: CEL wzięcie udziału w krajowym finale olimpiady z matematyki; ZADANIA samodzielne rozwiązywanie zadań z matematyki spoza podstawy programowej; regularne zajęcia dodatkowe z matematyki/konsultacje/korepetycje; przejście eliminacji szkolnych, a następnie wojewódzkich. Podany powyżej przykład, w uproszczony sposób, pokazuje konstrukcję i zależności pomiędzy postawionym celem, a wykonywanymi zadaniami. Określając co uczeń chce osiągnąć (cel) zadajemy pytania uszczegóławiające, na które odpowiedzi finalnie staną się zadaniami do wykonania tj. pytamy: Jak do tego dojdziesz? Jak to zrobisz?. 6. Realizacja założeń IPRE w zgodzie z przedstawionym planem (tabela 12 IPRE), uszczegółowienie i poszerzenie celów Podczas udziału w Projekcie, w trakcie całego roku szkolnego, obowiązkiem ucznia (przy pomocy udzielanej przez Nauczyciela-opiekuna dydaktycznego) jest realizowanie założonych w IPRE zadań, które zaplanował a finalnie, osiągnięcie celów, które sobie założył. Niezrealizowanie lub też zaprzestanie realizacji rozwoju edukacyjnego zgodnie m.in. z planem, na podstawie którego zakwalifikował się do udziału w Projekcie oraz na podstawie którego przyznano uczniowi wsparcie finansowe, może zaskutkować utratą prawa do otrzymywania stypendium, a w skrajnych przypadkach nawet zażądania zwrotu wypłaconych środków. W trakcie roku szkolnego z różnych przyczyn może okazać się, że konieczne jest rozszerzenie zakresu zadań do wykonania. Analogicznie sytuacja może dotyczyć wyznaczonych celów. W związku z tym, iż na etapie przygotowywania IPRE i planowania ścieżki rozwoju edukacyjnego nie wszystko da się przewidzieć - Departament Kultury i Edukacji UM WŁ dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w planie rozwoju, ale jedynie na zasadzie uszczegółowienia lub rozszerzenia pierwotnie założonych celów, zadań i wydatków. Zmiany te należy wykazywać w dokumentach sprawozdawczych wraz z podaniem uzasadnienia ich wprowadzenia. 5

6 7. Współpraca z rodzicami - konsultacje, powiadamianie Współpraca stypendysty z Nauczycielem-opiekunem dydaktycznym jest nieodzowna jeżeli IPRE ma zostać zrealizowany. Niezwykle ważnym jest o czym najczęściej strony zapominają to, że jest jeszcze trzecia strona, która również powinna w sposób czynny uczestniczyć i mieć wpływ na całokształt edukacyjnego rozwoju ucznia, a mianowicie rodzice/opiekunowie prawni. Nauczyciel winien pamiętać i mieć świadomość tego, że ma zasadniczy wpływ na realizację programu przez ucznia poprzez prowadzenie konsultacji i zajęć z uczniem na terenie placówki oświatowej. Nie może jednak zapominać o tym, iż pracę samodzielną uczeń wykonuje w domu i tu konieczna jest współpraca z rodzicami. Proponuje się, aby do okresowych konsultacji z uczniem zapraszać także rodziców, którzy będą mogli zapoznać się z nauczycielem; jego rzeczową oceną postępów stypendysty; planami i kolejnymi etapami, które będą realizowane. Współpracując z rodzicami stypendysty nauczyciel może pomóc przy dalszym ukierunkowaniu rozwoju edukacyjnego ucznia. 8. Rachunek bankowy - jak zgłosić zmianę? Stypendium przekazywane jest na rachunek bankowy wskazany przez stypendystę w IPRE. Zmiana numeru rachunku bankowego powoduje konieczność przygotowania i zawarcia aneksu do umowy stypendialnej. W takim przypadku należy zgłosić do Biura Projektu chęć zmiany numeru rachunku bankowego. W momencie otrzymania takiej prośby członkowie Zespołu Projektowego przystępują do pracy związanej z przygotowaniem aneksu do Umowy stypendialnej. Taka prośba musi zawierać: dane stypendysty lub rodzica/opiekuna prawnego w przypadku, gdy stypendystą jest osoba niepełnoletnia; numer umowy stypendialnej z datą jej zawarcia; nowy numer rachunku bankowego, na jaki ma być przekazywane stypendium; własnoręczny podpis stypendysty lub rodzica/opiekuna prawnego w przypadku, gdy stypendystą jest osoba niepełnoletnia. CZĘŚĆ II - Wydatkowanie stypendium 1. Termin wydatkowania stypendium. Konsekwencje poczynienia zakupów przed lub po terminie oraz w niepełnej wysokości. Stypendysta kwotę otrzymaną w ramach stypendium powinien wykorzystać w okresie pobierania stypendium. Stypendysta zobowiązany jest wydatkować pełną kwotę przyznanego stypendium na rok szkolny 2013/2014 do dnia obowiązywania umowy, czyli do r. (wysokość stypendium uzależniona jest od tego czy uczeń jest stypendystą po raz pierwszy, czy po raz kolejny i określona została w Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendium). WAŻNE: Kwalifikowalne będą wydatki poniesione w okresie r r. Wydatki poniesione przed r. i po r. nie będą uznawane. Rozliczenie całości wydatkowanych środków stypendialnych następuje poprzez zsumowanie wydatków wykazanych w sprawozdaniu śródrocznym i końcowym. W przypadku, gdy przy weryfikacji 6

7 sprawozdania końcowego stwierdzone zostanie wydatkowanie stypendium w kwocie niższej niż przyznane Departament Kultury i Edukacji pisemnie zażąda zwrotu niewykorzystanych środków stypendialnych i wskaże numer rachunku bankowego, na który należy je przelać w nieprzekraczalnym terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zwrotu środków. 2. Wydatki odłożone w czasie. Stypendium można wydatkować na trzy sposoby: I Sposób stypendium będzie na bieżąco wydatkowane na cele edukacyjne; II Sposób stypendium będzie odkładane (np. pierwsza, druga i trzecia transza), aby w drugim półroczu dokonać większego zakupu np. komputera, nie później jednak niż do dnia r.; III Sposób poniesienie większego wydatku w momencie otrzymania decyzji o przyznaniu stypendium (np. zakup komputera w grudniu 2013 r.) a w późniejszym okresie dokonanie refundacji poniesionego wydatku zgodnie z wypłatami stypendium. 3. Wydatki tylko na naukę? Katalog wydatków edukacyjnych. Zmiana planowanych wydatków. Wydatki na cele edukacyjne poniesione ze środków stypendialnych muszą być związane przede wszystkim z przedmiotami kierunkowymi, wykazanymi w IPRE. Wskazane jest, aby zdecydowana większość stypendium została przeznaczona na wydatki związane z nauką przedmiotów matematycznych, przyrodniczych i technicznych, a nieznaczna część na realizację pasji i zainteresowań niezwiązanych bezpośrednio z edukacją. Należy pamiętać, że każdy wydatek musi mieć odzwierciedlenie w Celach i krótkim opisie planowanej ścieżki rozwoju edukacyjnego ucznia wskazanych w IPRE. Wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów ubiegających się o przyznanie stypendium, na stronie internetowej Projektu w zakładce Dokumenty do pobrania zamieszczony został Katalog wydatków edukacyjnych na rok szkolny 2013/2014, na bazie którego powinien zostać sporządzony plan wydatków edukacyjnych wykazywany w IPRE. Katalog podzielony został tematycznie na: literaturę popularno-naukową oraz pomoce naukowe, kursy i wyjazdy edukacyjne, sprzęt/multimedia, pozostałe. WAŻNE: W przypadku gdy stypendysta planuje dokonać zakupu nieujętego w Katalogu wydatków edukacyjnych na rok szkolny 2013/2014 powinien wcześniej skonsultować się z członkami Zespołu Projektowego. Pozwoli to zminimalizować ryzyko zakwestionowania zakupów dokonanych w trakcie udziału w Projekcie. Zgoda na zrealizowanie wydatku nieujętego w Katalogu wydawana jest wyłącznie na piśmie (w tym drogą mailową). Racjonalność, celowość i zasadność poniesionych wydatków będzie każdorazowo sprawdzana na etapie weryfikacji sprawozdań. Zmiana wydatków wskazanych w IPRE jest możliwa w przypadku, gdy stypendysta w porozumieniu z Nauczycielem opiekunem dydaktycznym stwierdzi, że należy zmodyfikować listę planowanych 7

8 wydatków. Taka zmiana wydatków wskazanych we wniosku nie może jednak wpłynąć na cele wskazane w IPRE, gdyż były one oceniane pod względem merytorycznym przez Komisję ds. oceny wniosków stypendialnych. W przypadku chęci zmiany planowanych wydatków należy wysłać wiadomość na adres mailowy z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę wydatków. Taka prośba powinna zawierać: dane stypendysty (imię, nazwisko, numer umowy); zakup, jaki chce się pokryć ze stypendium oraz jego przybliżony koszt; wyczerpujące uzasadnienie do wydatku. WAŻNE: Zgoda na zmodyfikowanie planu wydatków wydawana jest wyłącznie na piśmie (w tym drogą mailową) na podstawie pisemnej prośby. 4. Dokumentowanie wydatków i okres przechowywania dokumentów księgowych Każdy zakup zrealizowany ze środków stypendialnych musi być udokumentowany: fakturą, rachunkiem, paragonem, umową, innym dokumentem księgowym o równoważnej wartości dowodowej. W przypadku dokumentów księgowych jako nabywcę należy wskazać ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego, gdy stypendysta jest niepełnoletni lub sprzedawca odmawia wystawienia faktury (np. faktura za Internet). Stypendysta lub jego rodzic/opiekun prawny, w przypadku ucznia niepełnoletniego, może zostać wezwany przez Departament Kultury i Edukacji UM WŁ do okazania dowodów poniesionych wydatków. W związku z tym stypendysta lub rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany przechowywać w/w dowody potwierdzające wydatkowanie środków stypendialnych przez 5 lat od zakończenia udziału w Projekcie tj. do dnia r. 5. Wydatki nieuzasadnione edukacyjnie Kwota otrzymana w ramach stypendium powinna zostać wydatkowana w okresie pobierania stypendium na cele edukacyjne zgodne z Katalogiem wydatków edukacyjnych na rok szkolny 2013/2014. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do zasadności poniesienia wydatku stypendysta ma możliwość konsultacji z Nauczycielem-opiekunem dydaktycznym, a następnie z pracownikami Biura Projektu poprzez pisemne zapytanie dotyczące konkretnego wydatku. Jeśli stypendysta będzie wydatkował stypendium niezgodnie z przeznaczeniem, Województwo Łódzkie Departament Kultury i Edukacji UM WŁ zażąda zwrotu kwoty stypendium równej zakwestionowanemu wydatkowi. WAŻNE! W przypadku, gdy stypendysta brał udział w poprzednich podedycjach Łódzkiego Regionalnego Programu Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej II edycja nie może powielić poniesionych wcześniej wydatków na zakup sprzętu komputerowego /multimedialnego, np. kupować ponownie sprzętu komputerowego (m.in. tabletu, komputera stacjonarnego, notebooka, laptopa lub innego sprzętu o podobnej funkcjonalności), drukarki, aparatu fotograficznego itp. 8

9 Przykładowe wydatki, których nie można ponieść w ramach otrzymywanego stypendium: meble, wyposażenie/remont pokoju; bilety miesięczne na dojazd do szkoły; rower i inne sprzęty sportowe; kurs prawa jazdy, nauka jazdy konnej; okulary, usługi dentystyczne, rehabilitacyjne i inne medyczne; odzież, obuwie; karnet na siłownię, fitness; torby, plecaki. CZĘŚĆ III - STYPENDYSTA: dokumenty rozliczeniowo-sprawozdawcze 1. Dokumenty sprawozdawcze - mój egzemplarz - dlaczego muszę go zachować? Stypendysta powinien zachować dla siebie jeden egzemplarz złożonego do Biura Projektu IPRE, w związku z tym, iż właśnie w tym dokumencie określony został plan rozwoju edukacyjnego, w tym cele, zadania i wydatki, które uczeń będzie realizował w roku szkolnym 2013/2014. W odniesieniu do założonego w IPRE planu w sprawozdaniu śródrocznym oraz sprawozdaniu końcowym wskazywany jest stopień realizacji tych założeń. Dzięki temu, uczeń wraz z Nauczycielemopiekunem mają wiedzę na jakim obecnie etapie jest realizacja planu i co jeszcze pozostało do wykonania. Ponadto, w toku prowadzonego monitoringu w przypadku wątpliwości lub rozbieżności w przekazywanych informacjach Zespół Projektowy może poprosić o udzielenie wyjaśnień lub przesłanie dodatkowego uzasadnienia dla zapisów wskazanych w danym dokumencie rozliczeniowo-sprawozdawczym, więc i tu jak najbardziej zasadne będzie zachowanie przez stypendystę egzemplarza sprawozdania, które ułatwi uczniowi odniesienie się do ewentualnych uwag lub pytań. 2. Dokumenty i terminy rozliczeniowo-sprawozdawcze Każdy stypendysta ma obowiązek realizowania na bieżąco zaplanowanej ścieżki rozwoju edukacyjnego przedstawionej w IPRE oraz składania w Biurze Projektu dokumentów rozliczeniowo-sprawozdawczych tj. sprawozdania śródrocznego i sprawozdania końcowego. Dokument składany przez stypendystę Sprawozdanie śródroczne Sprawozdanie końcowe Termin, do którego dokument winien wpłynąć do Biura Projektu do r. (za okres 01 wrzesień 2013 r. 28 luty 2014 r.) do r. (za okres 01 marzec 2014 r. 30 czerwiec 2014 r.) Sprawozdanie śródroczne (składane po zakończeniu I semestru) oraz sprawozdanie końcowe (składane po zakończeniu II semestru) stanowią podsumowanie osiągniętych celów, zrealizowanych zadań i poniesionych wydatków w danym okresie rozliczeniowym, którego sprawozdanie dotyczy. Wypełniając sprawozdanie stypendysta podaje dane swoje, rodziców, szkoły do której uczęszcza oraz 9

10 Nauczyciela-opiekuna dydaktycznego. Ponadto stypendysta wypełnia część sprawozdania dotyczącą poniesionych wydatków tj. tabelę, w której wymienia poszczególne wydatki wraz z ich wartością brutto (cenę należy spisać z faktury, rachunku lub paragonu bez zaokrąglania, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). Pod tabelą uczeń wyczerpująco uzasadnia celowość każdego wymienionego zakupu. Następnie uczeń przekazuje sprawozdanie Nauczycielowi-opiekunowi dydaktycznemu, który dokonuje oceny realizacji założonych celów i osiągniętych rezultatów w odniesieniu do planu z IPRE oraz akceptuje wydatki i uzasadnienie wykazane przez stypendystę. Obowiązek złożenia sprawozdań w terminie spoczywa na stypendyście. WAŻNE! W przypadku, gdy środki stypendialne są kumulowane celem dokonania w następnym okresie sprawozdawczym zakupu wartościowego sprzętu np. komputera i w związku z tym do br. nic nie zakupił - tabela pozostaje niewypełniona, natomiast w miejscu przeznaczonym na uzasadnienie dokonanych wydatków należy opisać dlaczego nie poniesiono wydatków w danym okresie sprawozdawczym. 3. Konsekwencje nieterminowego składania dokumentów Konsekwencją niezłożenia w terminie do Biura Projektu dokumentów sprawozdawczorozliczeniowych jest wstrzymanie wypłaty stypendium. Stypendysta lub w przypadku osób niepełnoletnich jego rodzic/opiekun prawny zostanie wezwany drogą mailową lub pisemną (na adres podany we Wniosku) do dostarczenia dokumentów w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania. W przypadku, gdy mimo pisemnego upomnienia obowiązek sprawozdawczy nie zostanie dopełniony zostanie wysłane pismo informacyjne do Dyrekcji szkoły wraz z prośbą o wyegzekwowanie obowiązków wynikających z zapisów Regulaminu i Umowy stypendialnej. W przypadku niedostarczenia wymaganych dokumentów, mimo w/w wezwań, na pisemny wniosek Departamentu Kultury i Edukacji Zarząd Województwa Łódzkiego podejmuje, w formie uchwały, decyzję o utracie przez stypendystę prawa do pobierania stypendium. 4. Przykładowe błędy w dokumentach Dokumenty rozliczeniowo-sprawozdawcze poddawane są przez pracowników Biura Projektu analizie. Do najczęstszych nieprawidłowości w w/w dokumentach zaliczyć możemy: nieprawidłowości w danych osobowych, dacie wypełnienia sprawozdania, we wskazaniu okresu sprawozdawczego jaki sprawozdanie obejmuje; brak uzasadnienia dokonanych wydatków lub z uzasadnienia nie wynika celowość dokonanego zakupu; wskazanie ogólnej kategorii wydatków np. książki bez uszczegółowienia o ich zakres tematyczny, sprzęt komputerowy bez wskazania co się pod tym pojęciem mieści; nieprawidłowe kwoty wydatków, niewykazanie części wydatków, wykazanie wydatków innych niż wynika to z wiedzy Nauczyciela-opiekuna dydaktycznego. 10

11 W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dokumentach rozliczeniowosprawozdawczych lub wątpliwości dotyczących np. sposobu wydatkowania stypendium, celowości poniesionych wydatków, Zespół Projektowy wzywa do złożenia wyjaśnień i/lub okazania księgowych dowodów płatności zrealizowanych z przyznanego stypendium. W przypadku otrzymania takiego wezwania należy niezwłocznie złożyć wyjaśnienia. Jeżeli przesłane drogą mailową wezwanie budzi jakiekolwiek wątpliwości lub jest niezrozumiałe, należy telefonicznie skontaktować się z osobą, która wezwanie przesłała i ustalić jakich wyjaśnień należy udzielić. 5. Zakończenie udziału stypendysty w Projekcie - Badanie ewaluacyjne Celem poznania opinii oraz stopnia zadowolenia stypendystów z udziału w Projekcie na koniec podedycji 2013/2014 pracownicy Biura Projektu przeprowadzą wśród uczniów badanie ewaluacyjne. Do stypendystów skierowana zostanie prośba o wypełnienie i odesłanie do Biura Projektu ankiety ewaluacyjnej dotyczącej okresu otrzymywania stypendium. CZĘŚĆ IV NAUCZYCIEL-OPIEKUN DYDAKTYCZNY STYPENDYSTY: sprawozdawczość 1. Opieka Nauczyciela-opiekuna dydaktycznego nad stypendystą Nauczyciel-opiekun dydaktyczny jest zobowiązany do sprawowania opieki nad uczniem szczególnie uzdolnionym, w tym do udzielenia pomocy przy wypełnianiu IPRE, motywowania i wspierania ucznia, monitorowania jego postępów przy realizacji celów i zadań zaplanowanych w IPRE; wypełnienia i dopilnowania terminowego złożenia przez ucznia dokumentów rozliczeniowo-sprawozdawczych. Ponadto Nauczyciel-opiekun dydaktyczny monitoruje, czy przyznane stypendium zostało wykorzystane na cele edukacyjne konieczne do realizacji IPRE i spójne z przedmiotami kierunkowymi, w zakresie których stypendysta ma szczególne uzdolnienia. W przypadku, gdy konieczne będzie dokonanie zmian w zaplanowanych w IPRE wydatkach, niezbędne jest uzyskanie zgody Departamentu Kultury i Edukacji UM WŁ poprzez skonsultowanie zasadności oraz kwalifikowalności zmian z pracownikami Biura Projektu. WAŻNE! Nauczyciel dokonuje akceptacji planu wydatków i ma wiedzę o wszystkich zakupach dokonywanych ze środków stypendialnych. 2. Dokumenty i terminy rozliczeniowo-sprawozdawcze Na potwierdzenie realizacji zobowiązań Nauczyciel-opiekun dydaktyczny wypełnia część sprawozdania śródrocznego i końcowego, które otrzymuje od stypendysty. Nauczyciel odwołuje się do informacji z IPRE o wyznaczonych celach i działaniach do zrealizowania przez ucznia, wymienia efekty półrocznej pracy stypendysty i poddaje je ocenie tzn. opisuje czy stopień realizacji celów jest wystarczający; czy wyznaczone zadania były adekwatne do możliwości i uzdolnień ucznia oraz czy w sposób znaczący wpłynęły na osiągnięcie zamierzonych celów; czy stypendysta czyni postępy w rozwoju edukacyjnym. Ponadto nauczyciel 11

12 potwierdza własnoręcznie złożonym podpisem akceptację wykazanych przez stypendystę zakupów i ich uzasadnienie. WAŻNE! W przypadku, gdy Nauczyciel-opiekun dydaktyczny sprawuje opiekę nad kilkorgiem stypendystów, zobowiązany jest do stosowania zindywidualizowanego podejścia wobec każdego z nich również podczas wypełniania dokumentów rozliczeniowosprawozdawczych. Nauczyciel-opiekun dydaktyczny podpisując Umowę-zlecenie składa Oświadczenie dot. zatrudnienia w innych projektach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO). Jeżeli nauczyciel potwierdzi w Oświadczeniu zaangażowanie w innych projektach zobowiązany jest do prowadzenia Miesięcznej ewidencji zaangażowania dla wszystkich projektów NSRO. WAŻNE! Celem prowadzenia Ewidencji jest wykazanie, że zaangażowanie osoby realizującej zadania w więcej niż jednym projekcie NSRO nie przekracza 240 godzin miesięcznie oraz że nie występuje podwójne finansowanie. W przypadku gdy w trakcie trwania Umowy zawartej z Województwem Łódzkim zostanie rozpoczęta lub zakończona praca na rzecz innych projektów NSRO, należy niezwłocznie zaktualizować złożone Oświadczenie. Dokument wypełniany przez Nauczycielaopiekuna dydaktycznego Sprawozdanie śródroczne stypendysty Miesięczna ewidencja godzin zaangażowania w projekty NSRO (jeżeli dotyczy) Sprawozdanie końcowe stypendysty Miesięczna ewidencja godzin zaangażowania w projekty NSRO (jeżeli dotyczy) Termin, do którego dokumenty winny wpłynąć do Biura Projektu do r. (za okres 01 wrzesień 2013 r. -28 luty 2014 r.) do r. (za okres 01 marzec 2014 r. 30 czerwiec 2014 r.) 3. Nieprawidłowości w dokumentach rozliczeniowo-sprawozdawczych Do najczęstszych błędów popełnianych przez Nauczycieli-opiekunów dydaktycznych zaliczyć możemy: zdawkowy opis stopnia realizacji założeń IPRE, który powoduje że ocena i interpretacja informacji może być błędna; brak spójności informacji dot. częstotliwości konsultacji ze stypendystą z Miesięczną ewidencją godzin zaangażowania w projekty NSRO; nieprecyzyjne odpowiedzi na pytania; w przypadku Nauczycieli-opiekunów dydaktycznych opiekujących się kilkorgiem stypendystów nie zachowanie zindywidualizowanego podejścia do każdego z nich. 4. Rachunki - podstawowe informacje Za wykonanie obowiązków Nauczyciel-opiekun dydaktyczny otrzymuje wynagrodzenie. Wypłata wynagrodzenia następuje na podstawie prawidłowo wystawionego Rachunku w terminie 14 dni od jego dostarczenia do siedziby Departamentu Kultury i Edukacji UM WŁ. 12

13 Dokument składany przez Nauczycielaopiekuna dydaktycznego Rachunek Termin, do którego dokument winien wpłynąć do Biura Projektu do r. (za okres 01 wrzesień 2013 r. 28 luty 2014 r.) do r. (za okres 01 marzec 2014 r. 30 czerwiec 2014 r.) WAŻNE! Do najczęściej popełnianych błędów przy wystawianiu Rachunku należą nieprawidłowości w danych osobowych i błędy w dacie wypełnienia dokumentu. 5. Wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia Nauczyciela-opiekuna dydaktycznego Departament Kultury i Edukacji UM WŁ ma prawo do niewypłacenia wynagrodzenia Nauczycielowiopiekunowi dydaktycznemu w przypadku: niezłożenia w terminie sprawozdania śródrocznego/końcowego; niezłożenia w terminie Miesięcznej ewidencji godzin zaangażowania w projekty NSRO dotyczy nauczycieli, którzy składając Oświadczenie zgłosili pracę na rzecz innych projektów NSRO; niezłożenia w terminie lub złożenia nieprawidłowo wypełnionego Rachunku; niedopełnienia obowiązków wynikających z Umowy-zlecenia i Regulaminu. Ścieżka postępowania w przypadku niedotrzymania terminów rozliczeniowo-sprawozdawczych, których konsekwencją będzie wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia Nauczyciela-opiekuna dydaktycznego została uregulowana w Regulaminie i Umowie-zlecenie. WAŻNE! Utrata przez stypendystę prawa do przyznanego stypendium spowoduje, że wynagrodzenie Nauczyciela-opiekuna dydaktycznego zostanie wypłacone w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego w ramach programu stypendialnego. 13

Ł ó d z k a A k a d e m i a PO KL

Ł ó d z k a A k a d e m i a PO KL Ł ó d z k a A k a d e m i a PO KL Wniosek beneficjenta o płatność B02+ Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca Dokumenty, na podstawie których tworzony jest

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

Wniosek o płatność w ramach PO KL PORADNIK. Listopad, 2010 r. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Wniosek o płatność w ramach PO KL PORADNIK. Listopad, 2010 r. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Wniosek o płatność w ramach PO KL PORADNIK Listopad, 2010 r. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja opracowana

Bardziej szczegółowo

Procedury, rekomendacje

Procedury, rekomendacje Podręcznik dobrych praktyk i procedur wdrażania w Dzielnicach m.st. Warszawy projektów nieinwestycyjnych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w szczególności z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik do Uchwały nr IV/51/11/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 2 czerwca 2014 roku Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu Nauka drogą do sukcesu na Śląsku VI edycja realizowanego

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa Poradnik dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach projektu systemowego Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Departament ds. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dokumentacja konkursowa

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Departament ds. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dokumentacja konkursowa Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament ds. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektu edukacyjnego krok po kroku

Rozliczanie projektu edukacyjnego krok po kroku Rozliczanie projektu edukacyjnego krok po kroku czyli historia realizacji pewnego projektu Rozliczanie projektu edukacyjnego krok po kroku czyli historia finansowej realizacji pewnego projektu Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej zwany dalej

Bardziej szczegółowo

MŁODY BIZNES. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć

MŁODY BIZNES. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MŁODY BIZNES 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zakres wsparcia i warunki jego udzielania w ramach projektu Młody

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU SUKCES DOFINANSOWANEGO PROJEKTU? GDY GO POPRAWNIE ROZLICZYMY Uzyskanie dotacji z funduszy europejskich stanowi niewątpliwy sukces. Wielu przedsiębiorców otwiera szampana od razu po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Warszawa, 2013 (wersja zaktualizowana) Spis treści Program Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest realizowany przez Akademię

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Strzelin przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art.

Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Strzelin przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. . Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Strzelin przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 2. Definicje

Informacje ogólne. 2. Definicje Załącznik do uchwały Nr.././2014 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. 2014 r. REGULAMIN WDROŻENIA I REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB WYPEŁNIANIA WNIOSKU

SPOSÓB WYPEŁNIANIA WNIOSKU IW_421_R Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie operacji polegającej na realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB WYPEŁNIANIA WNIOSKU

SPOSÓB WYPEŁNIANIA WNIOSKU IW_421_R Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie operacji polegającej na realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II

Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II Jak rozliczyć dotacje SPO WKP na doradztwo i inwestycje poradnik Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości WYDANIE II Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL poradnik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości WYDANIE II Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

Bardziej szczegółowo

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11 Aneks UDA POKL.07.02.02 20 046/11 do REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE I DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ w projekcie Spółdzielnia jest kobietą UDA POKL.07.02.02 20 046/11 1 Mając

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach POIG Działanie 6.1

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach POIG Działanie 6.1 Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach POIG Działanie 6.1 Poznań, dnia 7 października 2013 Julita Żakowska Irena Ratajczak Mirosław Molik Ogólnie rzecz biorąc.. 2 AGENDA 1.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dokumentacja konkursowa Samorząd Województwa Pomorskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

JAk PRAWIDŁOWO REAlIZOWAć I ROZlIcZAć OPERAcJę?

JAk PRAWIDŁOWO REAlIZOWAć I ROZlIcZAć OPERAcJę? Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich JAk PRAWIDŁOWO REAlIZOWAć I ROZlIcZAć OPERAcJę? PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW DZIAŁANIE 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I III AKTUALNOŚCI PO KL KONTROLA PO KL PROJEKTY W RAMACH PO KL

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I III AKTUALNOŚCI PO KL KONTROLA PO KL PROJEKTY W RAMACH PO KL nr 11 wrzesień 2010 INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I III AKTUALNOŚCI PO KL KONTROLA PO KL PROJEKTY W RAMACH PO KL B i u l e t y n Wo j e wódzkiego Urzę d u P ra c y w R ze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 PRojet MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA PROGRAMAMI KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.2 Transfer wiedzy. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.2 Transfer wiedzy. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Dokumentacja konkursowa Priorytet VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI /zgodny z Wytycznymi nr 12/

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI /zgodny z Wytycznymi nr 12/ REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI /zgodny z Wytycznymi nr 12/ w projekcie pn. Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 2 realizowanym przez Stowarzyszenie Promocja Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2014 r.

Regulamin. Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2014 r. Regulamin Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2014 r. Spis treści I. CELE PROGRAMU - LUBESLKIE LOKALNIE MIKRODOTACJE FIO... 3 II. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O PRZYZNANIE DOTACJI?... 4 III. CZAS REALIZACJI PROJEKTÓW...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania Wniosku beneficjenta o płatność w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Dla poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2.

Instrukcja wypełniania Wniosku beneficjenta o płatność w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Dla poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2. Instrukcja wypełniania Wniosku beneficjenta o płatność w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Dla poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2.1, INFORMACJE OGÓLNE Generator wniosku o płatność Beneficjent

Bardziej szczegółowo