Projekt Wykonawczy Oświetlenie uliczne i kanalizacja dla SDIP Kod CPV: , mgr inż. Michał Janus

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt Wykonawczy. 4.0 - Oświetlenie uliczne i kanalizacja dla SDIP Kod CPV: 45000000-7, 45316110-9. mgr inż. Michał Janus"

Transkrypt

1 Kraków, ul. Powstańców 36/43 Biuro w Krakowie: Kraków, Dekarzy 7C tel. (012) , fax. (012) Biuro w Łodzi: Łódź, ul. Narutowicza Inwestor: Nazwa inwestycji: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Długa Wrocław Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy torowiska tramwajowego w ul. Legnickiej na odcinku od pl. Jana Pawła II do ul. Na ostatnim Groszu we Wrocławiu Zadanie nr 1: przebudowa torowiska tramwajowego na odcinku od placu Strzegomskiego do ul. Zachodniej Zadanie realizowane jest w ramach Projektu: "Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I" planowanego do współfinansowania ze środków Funduszu Spójności - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Działanie 7.3. Transport miejski w obszarach metropolitalnych. Adres inwestycji: Ul. Legnicka na odcinku od placu Strzegomskiego do ul. Zachodniej Faza: Projekt Wykonawczy Branża: Elektryczna Tom: Oświetlenie uliczne i kanalizacja dla SDIP Kod CPV: , Projektował: mgr inż. Bogdan Iwulski Nr upr. 90/91 Sprawdził: mgr inż. Wiesław Korbanek Nr upr. 59/93 Opracował: mgr inż. Marcin Kmiecik mgr inż. Michał Janus Kraków, listopad 2010

2 Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy torowiska tramwajowego w ul. Legnickiej na odcinku od pl. Jana Pawła II do ul. Na ostatnim Groszu we Wrocławiu Zadanie nr 1: przebudowa torowiska tramwajowego na odcinku od placu Strzegomskiego do ul. Zachodniej 2 I Opis techniczny 1 WSTĘP Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Materiały wyjściowe ZAKRES PROJEKTU ROZWIĄZANIA TECHNICZNE Stan istniejący Stan projektowany Linia kablowa oświetleniowa Zasilanie wiat przystankowych System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej na przystankach Ochrona przeciwporażeniowa Projektowane uziemienia Ochrona odgromowa Opinia geotechniczna KOPIE DOKUMENTÓW Oświadczenie Kopie Uprawnień Budowlanych Kopie Zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa... 9 II Część rysunkowa 1. Oświetlenie uliczne - plan sytuacyjny... Rys. [1.0] 2. Oświetlenie uliczne - schemat... Rys. [2.0] 3. Oświetlenie uliczne - natężenie oświetlenia... Rys. [3.0] 4. Kanalizacja dla SDIP - plan sytuacyjny... Rys. [4.0] Kraków ul. Powstańców 36/43 NIP: Biura: Kraków, ul. Dekarzy 7C, tel. (012) , fax.(012) Łódź, ul. Narutowicza 77

3 Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy torowiska tramwajowego w ul. Legnickiej na odcinku od pl. Jana Pawła II do ul. Na ostatnim Groszu we Wrocławiu Zadanie nr 1: przebudowa torowiska tramwajowego na odcinku od placu Strzegomskiego do ul. Zachodniej 3 I OPIS TECHNICZNY 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest: Projekt Wykonawczy Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Legnickiej na odcinku od pl. Jana Pawła II do ul. Na Ostatnim Groszu we Wrocławiu Branża instalacyjno-inżynierska Tom 4.0. Oświetlenie uliczne i kanalizacja dla SDIP 1.2 Podstawa opracowania Podstawą opracowania projektu wykonawczego jest umowa zawarta pomiędzy firmą PROGREG Zarządem Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, Wrocław, ul. Długa 49. Inwestorem zamierzenia budowlanego jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu Materiały wyjściowe Przy opracowywaniu projektu wykonawczego wykorzystano następujące materiały: Zlecenie Inwestora, Inwentaryzacja sieci oświetleniowej, Plan geodezyjny w skali 1:500, Wizje w terenie, Ustalenia robocze z Inwestorem, Polska Norma PN-83/E05125-Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Polska Norma PN-EN 13201:2007-Oświetlenie dróg 2 ZAKRES PROJEKTU Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy oświetlenia ulicznego i kanalizacji dla SDIP dla przebudowywanego układu drogowo-torowego w ul. Legnickiej we Wrocławiu. 3 ROZWIĄZANIA TECHNICZNE 3.1 Stan istniejący W chwili obecnej na obszarze projektowanej przebudowy istnieje sieć oświetleniowa którą stanowią oprawy sodowe Pilote T2 marki Thorn o mocy 250W. Istniejące oświetlenie uliczne zasilane jest z szafy oświetlenia ulicznego UO-482. Istniejące słupy UO-482/208, UO-482/209, UO-482/210, UO-482/211, UO/ kolidują z projektowanym układem drogowo torowym. 3.2 Stan projektowany Źródło zasilania oświetlenia ulicznego na ul. Legnickiej pozostaje bez zmian. Projektowany kabel YAKY 4x35mm 2 należy ułożyć w nowych trasach pokazanych na planie sytuacyjnym. Ułożyć nowy kabel rezerwowy YAKY 4x35mm2 pomiędzy słupami 209/482 a 96/ Kraków ul. Powstańców 36/43 NIP: Biura: Kraków, ul. Dekarzy 7C, tel. (012) , fax.(012) Łódź, ul. Narutowicza 77

4 Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy torowiska tramwajowego w ul. Legnickiej na odcinku od pl. Jana Pawła II do ul. Na ostatnim Groszu we Wrocławiu Zadanie nr 1: przebudowa torowiska tramwajowego na odcinku od placu Strzegomskiego do ul. Zachodniej 4 w trasie kabla istniejącego. Dla oświetlenia ulicznego przyjęto oprawy jak istniejące, tj. Pilote T2 marki Thorn z sodowym źródłem światła o mocy 250W. Kolidujące słupy trakcyjno-oświetleniowe należy zdemontować. Projektowane słupy oświetleniowe i trakcyjno-oświetleniowe należy posadowić w nowych lokalizacjach pokazanych na planie sytuacyjnym. Zastosowano słupy rurowe o wysokości 9,1 m, wysięgniki o długości 2,0m i kącie nachylenia 10. Wszystkie słupy oświetleniowe i trakcyjno-oświetleniowe, należy zabezpieczyć do wysokości 3,0 m od poziomu terenu powłoką antyplakatową w technologii trwałego zabezpieczenia HLG System. Zasilanie opraw wykonane zostanie przewodem YDY 3x2,5mm2. Każdą oprawę należy zabezpieczyć od zwarć bezpiecznikiem z wkładką topikową Bi-Wts 6A w słupach. Obwód oświetleniowy należy zabezpieczyć istniejącym bezpiecznikiem. 3.3 Linia kablowa oświetleniowa. Linie kablowe wykonać zgodnie z normą PN-E-05125/1976 Elektroenergetyczne linie kablowe. Kable układać pod chodnikiem na głębokości 0,5 m. Kable pod drogami zabezpieczyć rurami ochronnymi typu SRS110. Przy skrzyżowaniach z kablami energetycznymi, teletechnicznymi oraz rurociągami kable oświetleniowe zabezpieczyć rurami ochronnymi typu DVR110, na długości po 0,5 m w obie strony od miejsca skrzyżowania. 3.4 Zasilanie wiat przystankowych Projektowane waty przystankowe należy zasilić, układając kabel od najbliższego słupa oświetlenia ulicznego do projektowanej wiaty. Kabel YKY 3x4mm2 ułożyć w trasie pokazanej na planie sytuacyjnym (Rys.1.0) 3.5 System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej na przystankach Kanalizacja dla potrzeb SDIP zaprojektowana została jako 1-otworowa. Wybudowana zostanie z rur SRS 110 i studni SK-1. Trasę projektowanej kanalizacji pokazano na Rys Ochrona przeciwporażeniowa. Linia oświetlenia ulicznego pracuje tak jak sieć niskiego napięcia zasilana z istniejącej stacji transformatorowej. Ochrona dodatkowa od porażeń w tym układzie sieci jest realizowana poprzez szybkie wyłączenie. Podłączeniu do przewodu PEN podlegają metalowe części słupów poprzez wyprowadzenie z zacisku typu SINTUR przewodu ochronnego LgY o przekroju min. 16mm 2 i podłączenie go do konstrukcji słupa. Szybkie wyłączenie realizowane będzie przy pomocy bezpieczników instalowanych w tablicy na zasilaniu obwodów oświetleniowych. Skuteczność ochrony przed porażeniem jest spełniona dla warunku: I k >I a I a wartość prądu zapewniająca szybkie wyłączenie odczytana z charakterystyki wkładki topikowej, I k =U o /Z, Z impedancja pętli zwarcia (przy czym impedancja pętli zwarcia nie może być większa od sumy wszystkich impedancji występujących od transformatora do odbiornika) Kraków ul. Powstańców 36/43 NIP: Biura: Kraków, ul. Dekarzy 7C, tel. (012) , fax.(012) Łódź, ul. Narutowicza 77

5 Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy torowiska tramwajowego w ul. Legnickiej na odcinku od pl. Jana Pawła II do ul. Na ostatnim Groszu we Wrocławiu Zadanie nr 1: przebudowa torowiska tramwajowego na odcinku od placu Strzegomskiego do ul. Zachodniej 5 Skuteczność ochrony od porażeń należy sprawdzić przez pomiary posługując się charakterystykami czasowo prądowymi urządzeń wyłączających. 3.7 Projektowane uziemienia Ze względu na wykorzystanie słupów trakcyjnych do oświetlenia ulicy projektowane słupy trakcyjno-oświetleniowe posiadające podwójną izolację w stosunku do sieci jezdnej i innych urządzeń specjalnych sieci trakcyjnej (skrzynki zwrotnicowe, sygnalizacyjne) należy uziemić. 3.8 Ochrona odgromowa Niniejsze odcinki linii oświetlenia ulicznego to linia kablowa ziemna - odgromowa w tym przypadku nie jest wymagana. ochrona 3.9 Opinia geotechniczna. Projektowana budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego oraz posadowienie słupów oświetlenia ulicznego będzie prowadzona w prostych warunkach terenowych, równolegle do powierzchni terenu zgodnie z ustawą Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz, U. Nr. 126 poz. 839). Projektowana linia wraz z słupami oświetlenia ulicznego kwalifikuje się do I kategorii geotechnicznej Kraków ul. Powstańców 36/43 NIP: Biura: Kraków, ul. Dekarzy 7C, tel. (012) , fax.(012) Łódź, ul. Narutowicza 77

6 Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy torowiska tramwajowego w ul. Legnickiej na odcinku od pl. Jana Pawła II do ul. Na ostatnim Groszu we Wrocławiu Zadanie nr 1: przebudowa torowiska tramwajowego na odcinku od placu Strzegomskiego do ul. Zachodniej 6 4 KOPIE DOKUMENTÓW 4.1 Oświadczenie O Ś W I A D C Z E N I E Projekt wykonawczy: 4.0. Oświetlenie uliczne i kanalizacja dla SDIP będący częścią projektu wykonawczego: Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy torowiska tramwajowego w ul. Legnickiej na odcinku od pl. Jana Pawła II do ul. Na ostatnim Groszu we Wrocławiu Zadanie nr 1: przebudowa torowiska tramwajowego na odcinku od placu Strzegomskiego do ul. Zachodniej uzupełniony został o uwagi wniesione na etapie uzgodnień i opinii. Uwagi wprowadzone zostaną do przedmiarów i kosztorysów. Projekt wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Projektant: Bogdan Iwulski (imię i nazwisko) (podpis) (data) Sprawdzający: Wiesław Korbanek (imię i nazwisko) (podpis) (data) Kraków ul. Powstańców 36/43 NIP: Biura: Kraków, ul. Dekarzy 7C, tel. (012) , fax.(012) Łódź, ul. Narutowicza 77

7 7 4.2 Kopie Uprawnień Budowlanych Za zgodność z oryginałem Kraków, dnia.

8 8 Za zgodność z oryginałem Kraków, dnia.

9 9 4.3 Kopie Zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa Za zgodność z oryginałem Kraków, dnia.

10 10 Za zgodność z oryginałem Kraków, dnia.

11

12

13

14

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Długa 49 53-633 Wrocław

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ul. Długa 49 53-633 Wrocław 31-422 Kraków, ul. Powstaoców 36/43 Biuro w Krakowie: 30-414 Kraków, Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 Biuro w Łodzi: 90-138 Łódź, ul. Narutowicza 77 www.progreg.pl e-mail: biuro@progreg.pl

Bardziej szczegółowo

RE120176 12020TI UMOWA: ZADANIE:

RE120176 12020TI UMOWA: ZADANIE: UMOWA: ZADANIE: INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA KONSORCJUM: OBIEKT: STADIUM: RE120176 12020TI Budowa obiektu hali obsługi codziennej tramwajów i autobusów wraz z rozbudową układu drogowo torowego na Stacji

Bardziej szczegółowo

Tramwaje Śląskie S.A. ul. Inwalidzka 5 41-506 Chorzów. Ruda Śląska, ul. Szyb Barbary (pętla Chebzie) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Tramwaje Śląskie S.A. ul. Inwalidzka 5 41-506 Chorzów. Ruda Śląska, ul. Szyb Barbary (pętla Chebzie) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY POGEG Sp. z o.o. 30-414 Kraków, ul. Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 NIP 679-301-39-27 EGON 120974723 Biuro w Łodzi: 90-138 Łódź, ul. Narutowicza 77 Inwestor: Nazwa inwestycji: Adres

Bardziej szczegółowo

Strona www:www.zapparchitekci.pl e-mail: biuro@zapparchitekci.pl BIURO: ul. Droszyńskiego 15, 80-381 Gdańsk Tel. / fax: +48 58 346 66 33

Strona www:www.zapparchitekci.pl e-mail: biuro@zapparchitekci.pl BIURO: ul. Droszyńskiego 15, 80-381 Gdańsk Tel. / fax: +48 58 346 66 33 NAZWA INWESTYCJI: PARK ASTRONOMICZNY MUZEUM MIKOŁAJA KOPERNIKA WE FROMBORKU ADRES INWESTYCJI: FROMBORK, RONIN 25 NUMERY DZIAŁEK 151, 153/5 INWESTOR: MUZEUM MIKOŁAJA KOPERNIKA WE FROMBORKU ADRES INWESTORA:

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Strona tytułowa...1 Spis treści...2

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Strona tytułowa...1 Spis treści...2 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Strona tytułowa...1 Spis treści...2 1.0. DANE EWIDENCYJNE... 2 2.0. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 4.0. OGÓLNE ZAŁOŻENIA TECHNICZNE...3 5.0. ZAKRES OPRACOWANIA... 4 5.1. ZASILANIE

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 09. 2014 r. REWIZJA 1 EGZ. NR.

Wrocław, 09. 2014 r. REWIZJA 1 EGZ. NR. UMOWA: ZADANIE: RE120176 12020TI Budowa obiektu hali obsługi codziennej tramwajów i autobusów wraz z rozbudową układu drogowo torowego na Stacji Obsługi Tramwajów Nowa Huta w Krakowie. INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

OŚWIETLENIE PARKINGOWE ORAZ INSTALACJA ELEKTRYCZNA NA STANOWISKACH TARGOWYCH

OŚWIETLENIE PARKINGOWE ORAZ INSTALACJA ELEKTRYCZNA NA STANOWISKACH TARGOWYCH 1 Stadium: Temat: Branża : PROJEKT WYKONAWCZY OŚWIETLENIE PARKINGOWE ORAZ INSTALACJA ELEKTRYCZNA NA STANOWISKACH TARGOWYCH Elektryczna Nazwa i adres obiektu budowlanego: BUDOWA TARGOWISKA STAŁEGO W PAWŁOWICZKACH

Bardziej szczegółowo

MULTI elektro PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa instalacji elektrycznej w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Pawłowiczkach. ul. Magnoliowa 3, dz. nr 454, 461/2.

MULTI elektro PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa instalacji elektrycznej w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Pawłowiczkach. ul. Magnoliowa 3, dz. nr 454, 461/2. MULTI elektro Waldemar Wenszka ul. Przyjaciół 3, 47-214 Mechnica (PL) E-mail: w.wenszka@poczta.fm Kom. 00 48 602 174 340 MULTI elektro - PROJEKTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - WYKONAWSTWO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz

PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz 80-266 Gdańsk tel. 058 520 21 19 Al. Grunwaldzka 212 fax 058 345 00 29 e-mail: szypowicz@asproj.pl NIP: 584-188-16-45 REGON: 190266271 Pekao S.A. II/O Gdańsk 39 1240

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y ( WYKONAWCZY)

P R O J E K T B U D O W L A N Y ( WYKONAWCZY) 1 P.P. DEVELOPER Mirosław Konca,09-100 Płońsk, ul. Grunwaldzka 68, tel. 0 601 708 638 P R O J E K T B U D O W L A N Y ( WYKONAWCZY) Temat opracowania: Linia oświetlenia ulicznego napowietrzno-kablowa Zakres

Bardziej szczegółowo

ANDBART Usługi Elektryczne

ANDBART Usługi Elektryczne ANDBART U s ł u g i E l e k t r y c z n e A n d r z e j B a r t o s i k p r o j e k t y n a d z o r y p o m i a r y Telefon: + 48 607 35 90 45 e mail: andbartosik@wp.pl + 48 046 832 30 27 BRANŻA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. egz. nr 1. ZWES spółka jawna ul. Piłsudskiego 71; 48-303 Nysa tel. (077) 409-01-60, fax. 435-28-08

Projekt wykonawczy. egz. nr 1. ZWES spółka jawna ul. Piłsudskiego 71; 48-303 Nysa tel. (077) 409-01-60, fax. 435-28-08 ZWES spółka jawna ul. Piłsudskiego 71; 48-303 Nysa tel. (077) 409-01-60, fax. 435-28-08 egz. nr 1 Projekt wykonawczy INWESTOR: URZĄD MIEJSKI w NYSIE ul. Kolejowa 15 TEMAT: Projekt linii kablowej oświetlenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZE ELEKTROENERGETYCZNE DO PLACU ZABAW

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZE ELEKTROENERGETYCZNE DO PLACU ZABAW PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZE ELEKTROENERGETYCZNE DO PLACU ZABAW Adres: dz. nr 5 obręb Warnik gmina Kołbaskowo, powiat policki Inwestor: Gmina Kołbaskowo Kołbaskowo 106 72-001 Kołbaskowo Autor: Branża: ELES

Bardziej szczegółowo

BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c.

BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c. BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c. Pracownia Projektowa 52-339 Wrocław, ul. Słowińców 57 tel./fax. 71/78-79-792 NIP 899-253-47-59 PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: Temat: Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTOWANIE N A D Z O R Y WYKONAWSTWO G E O D E Z J A INŻYNIER Biuro Realizacji Inwestycji 83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Podgórna 9b 65-057 Zielona Góra NIP 107-000-10-57

PROJEKT BUDOWLANY. Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Podgórna 9b 65-057 Zielona Góra NIP 107-000-10-57 Nowa Sól, 23.01.2011r. TOM nr 1 / TECZKA nr 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: PRZEBUDOWA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ BUDYNKU ODDZIAŁU NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA PRZY UL. PODGÓRNEJ 9B W ZIELONEJ GÓRZE Adres: ul.

Bardziej szczegółowo

Gmina Miejska Mielec ul. Zerornskiego 26 39-300 Mielec -19

Gmina Miejska Mielec ul. Zerornskiego 26 39-300 Mielec -19 Gmina Miejska Mielec ul. Zerornskiego 26 39-300 Mielec -19 DZE.271.5 1.2015. Mielec, 04.08.2015 r. Zapytanie ofertowe Gmina Miejska w Mielcu zwraca siy z uprzejmq prosbq 0 przedstawienie nam oferty na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PROJEKTOWANIE, POMIARY I WYKONAWSTWO INSTALACJI ELKTROENERGETYCZNYCH I SIECI ZASILAJĄCYCH Plac 700 lecia 4; 83-210 Zblewo tel. 602 576 299/783 978 504 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY Branża : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WIATA GOSPODARCZA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WIATA GOSPODARCZA P.P.P. KANON Jander Szklarek Zuterek S. J. 90-515 ŁÓDŹ ul. Wólczańska 73 tel. 042 637 22 90, 042 636 46 42, 042 637 13 18, fax 042 636 51 25 BANK PKO S.A. 48124055271111000055881335 NIP 725-00-13-869 REGON

Bardziej szczegółowo

kr umowów pjjropplm4lmnlmt bgzk nr N alhrjbktacga TbCekfCwkA olwbralta pyptbjr jlkftlofkdr jfapta Bowbd btam ff CwĘŚĆ R hwiecień OMNM

kr umowów pjjropplm4lmnlmt bgzk nr N alhrjbktacga TbCekfCwkA olwbralta pyptbjr jlkftlofkdr jfapta Bowbd btam ff CwĘŚĆ R hwiecień OMNM UNITREZ elektronik 45-403 Opole, ul. Górna 3 tel. (77) 457-80-13 Nr umowy: SM-5233/04/01/07 Egz. nr 1 DOKUMENTACJA TECHNICZNA Zadanie: ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU MIASTA BRZEG ETAP II CZĘŚĆ 5 Data wykonania:

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ GOSZCZYŃSKI 93-035 Łódź ul.wólczańska 251a /17 tel/fax 0-42- 645 05 84 PROGO1@poczta.onet.pl NIP 729 149 98 40

PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ GOSZCZYŃSKI 93-035 Łódź ul.wólczańska 251a /17 tel/fax 0-42- 645 05 84 PROGO1@poczta.onet.pl NIP 729 149 98 40 PROGO PRACOWNIA PROJEKTOWA ANDRZEJ GOSZCZYŃSKI 93-035 Łódź ul.wólczańska 251a /17 tel/fax 0-42- 645 05 84 PROGO1@poczta.onet.pl NIP 729 149 98 40 Inwestor Tytuł inwestycji Urząd Miasta Łodzi Wydział Edukacji

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. OPIS TECHNICZNY... 5 1.1 Przedmiot opracowania... 5 1.2 Podstawa opracowania... 5 1.3 Charakterystyka obiektu... 7 1.4 Instalacje elektryczne... 7 1.5 Podstawowe wskaźniki elektroenergetyczne...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu

OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres i przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie obiektu CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona tytułowa str. nr 1 2. Spis zawartości str. nr 2 3. Opis techniczny str. nr 3 4. Rysunki - Toalety - rzuty fundamentów uziomy fundamentowe rys. nr E1 - Toalety

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA "MODERNIZACJI ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEŻA"

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEŻA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA "MODERNIZACJI ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEŻA" Nazwa zamówienia: Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Białowieża Wymiana opraw oświetleniowych

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości projektu

Spis zawartości projektu Spis zawartości projektu 1. DOKUMENTACJA PRAWNA 1.1 Podstawa prawna 1.2 Warunki przyłączenia 1.3 Uzgodnienia branżowe 1.4 Zgody właścicieli działek 2. DOKUMENTACJA TECHNICZNA 2.1 Zakres opracowania 2.2

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa 63 A01 Projekt zagospodarowania terenu 63. Zał. 1 Kopia mapy do celów projektowych 64

Część rysunkowa 63 A01 Projekt zagospodarowania terenu 63. Zał. 1 Kopia mapy do celów projektowych 64 INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA progeo Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Szpitalna 38 77-400 Złotów progeo Sp. z o.o. Al. Armii Krajowej 45 50-541 Wrocław Biuro Projektów i Obsługi Inwestycji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MONITORING TERENU

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MONITORING TERENU ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11, PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3 ORAZ DZ. NR 3087/61 PUŁAWY, UL. LEGIONU PUŁAWSKIEGO i UL. ARMII LUDOWEJ działki o nr ewidencyjnych 3083, 3087/32, 3087/35,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OGÓLNA 1.0. Dane ogólne 1.1. Dane formalno-prawne 1.1.1. Adres inwestycji 1.1.2. Inwestor - Zamawiający 1.1.3. Wykonawca dokumentacji projektowej 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Materiały

Bardziej szczegółowo

faza projektu PROJEKT WYKONAWCZY 2014.10.31

faza projektu PROJEKT WYKONAWCZY 2014.10.31 ul. Ciasna ; 80- Gdańsk tel. (8 8) 09 90; fax. (8 8) 09 99 www.menos.gda.pl faza projektu data PROJEKT WYKONAWCZY 0.0. branża elektryczna numer projektu /7/PW nazwa opracowania Projekt przyłączenia prototypowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY Remont dachu, zmiana sposobu użytkowania części poddasza na pomieszczenie gospodarcze, budowa klatki schodowej ul. Karpacka 76 w Bielsku-Białej, na działka nr 987/5 obręb

Bardziej szczegółowo