ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU UL. PIOTRKOWSKA ŁÓDŹ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU UL. PIOTRKOWSKA 175 90-447 ŁÓDŹ"

Transkrypt

1 PROGREG Sp. z o.o Kraków, ul. Dekarzy 7C tel. (012) , fax. (012) NIP REGON Biuro w Łodzi: Łódź, ul. Narutowicza Numer KRS Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość Kapitału Zakładowego , 00 zł, opłacony w całości. Konto bankowe Nordea Bank Polska S.A Inwestor: ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU UL. PIOTRKOWSKA ŁÓDŹ Nazwa inwestycji: STUDIUM WYKONALNOŚCI projektu pn. "Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód - Zachód (Retkinia - Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem" Opracował: International Management Services Kraków, ul. Felicjanek 4/10 tel: (012) fax:(012) Łódź, styczeń

2 SPIS TREŚCI 1 Podsumowanie i wnioski Metodologia Cele i zadania projektu Wnioskodawca Finansowanie projektu Lokalizacja inwestycji Warianty inwestycji Zakres prac Produkty i rezultaty projektu Efektywność projektu Charakterystyka projektu Podstawowe informacje o podmiocie wdraŝającym projekt Definicja projektu Podstawowe informacje o projekcie Tytuł Lokalizacja projektu Cele ogólne i szczegółowe projektowanego przedsięwzięcia Odniesienie do zatwierdzonej strategii rozwoju danego obszaru, w tym rozwoju infrastruktury drogowej Ocena projektu z punktu widzenia celów Polityki Unii Europejskiej Strategia rozwoju obszaru Analiza otoczenia społeczno - gospodarczego projektu Podstawowe dane społeczno-gospodarcze Dane ogólne Demografia Bezpieczeństwo ruchu drogowego

3 4.1.4 Rynek pracy Gospodarka Turystyka Stan zagospodarowania przestrzennego otoczenia projektu Infrastruktura techniczna i układ uliczno drogowy Układ drogowy Infrastruktura techniczna miasta Systemy wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe oraz gospodarowanie energią elektryczną i odpadami w mieście Istniejący system transportowy moŝliwie z uwzględnieniem wszystkich systemów transportowych Stan i struktura dróg Transport kolejowy i lotniczy Miejski transport publiczny Analiza potrzeb komunikacyjnych mieszkańców w stanie istniejącym i planistyczne załoŝenie na przyszłość Zasady polityki transportowej, metody planowania i rozwoju transportu publicznego Uwarunkowania realizacyjne Plany zagospodarowania przestrzennego Plany rozwoju systemu transportu publicznego Uwarunkowania społeczne Uwarunkowania finansowe Zweryfikowane problemy Problemy Miasta Łodzi Problemy w analizowanym obszarze Drzewo problemów

4 6.4 Wpływ inwestycji na likwidację zidentyfikowanych problemów Logika interwencji Matryca logiczna projektu Oczekiwane rezultaty jako cele ogólne projektu Oczekiwane produkty realizacji projektu Oczekiwane rezultaty projektu Komplementarność z innymi działaniami Analiza wariantowa Stan istniejącej infrastruktury transportu publicznego Istniejąca trasa tramwajowa System Zarządzania Ruchem Bezpieczeństwo ruchu w komunikacji miejskiej Identyfikacja potencjalnych rozwiązań umoŝliwiających realizację celów projektu Trasa tramwajowa System zarządzania ruchem Analiza zidentyfikowanych wariantów Wariant bezinwestycyjny Warianty inwestycyjne Aspekty środowiskowe Aspekty finansowe Analizy ruchu Wprowadzenie Podstawowe załoŝenia analizy Model sieci transportowej Model ruchu Model podziału zadań przewozowych

5 9.3.3 Prognoza ruchu Wyniki prognoz ruchu Oszacowanie danych do dalszych prognoz Analiza techniczna zidentyfikowanych wariantów Warianty przedsięwzięcia poddane analizie Opis techniczny poszczególnych wariantów Wariant Wariant Wariant Wariant System zarządzania ruchem Koszty realizacji i sposób jej finansowania Koszty inwestycji Źródła finansowania Analiza ekonomiczna Metodyka analizy Korekta przepływów finansowych Kategorie kosztów i korzyści ekonomicznych Analiza kosztów i korzyści ekonomicznych Obliczenie wskaźników efektywności ekonomicznej Zestawienie korzyści ekonomicznych wybranego wariantu Analiza finansowa Metodyka analizy Podstawowe załoŝenia Koszty inwestycyjne Koszty operacyjne Przychody

6 13.5 Kalkulacja luki finansowej Podsumowanie analizy finansowej Analiza wraŝliwości Wprowadzenie Analiza wraŝliwości wskaźników ekonomicznej efektywności projektu Ocena wpływu na środowisko Opis przedsięwzięcia Analizowane warianty przedsięwzięcia Środowisko w otoczeniu inwestycji Potencjalne oddziaływanie i rozwiązania chroniące środowisko Faza realizacji inwestycji Faza eksploatacji inwestycji Wpływ przedsięwzięcia na dobra materialne i dobra kultury MoŜliwości oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Analiza instytucjonalna Wykonalność instytucjonalna projektu Miasto Łódź Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Operatorzy Trwałość projektu Analiza prawna wykonalności inwestycji Uzgodnienia i opracowania Procedury przetargowe Umowa z przewoźnikiem Plan wdroŝenia projektu

7 18.1 Harmonogram realizacji inwestycji Zaawansowanie projektu posiadane uzgodnienia i decyzje, warunki techniczne Analiza potencjalnych ryzyk projektu Podsumowanie

8 WYKAZ SKRÓTÓW I DEFINICJI Beneficjent Miasto Łódź Projekt Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód Zachód (Retkinia Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem ZDiT MPK VAT WPF PZP Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Łodzi Podatek od towarów i usług Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łódź Prawo Zamówień Publicznych POIiŚ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata GUS poj-h pas-h poj-km pas-km wozo-km poc-km Główny Urząd Statystyczny pojazdo-godzina pasaŝero-godzina pojazdo-kilometr pasaŝero-kilometr wozo-kilometr pociągo-kilomter 8

9 1 Podsumowanie i wnioski 1.1 Metodologia Niniejsze studium wykonalności przedstawia analizę moŝliwości i zasadności realizacji projektu Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód Zachód (Retkinia Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem, z punktu widzenia finansowego, społecznego, prawnego, technicznego. Studium zostało opracowane przez International Management Services Sp. z o.o. w Krakowie. Studium opracowano w oparciu o dostępne dokumenty programowe, strategiczne, planistyczne, programowe, plany inwestycyjne miasta Łódź w zakresie rozwoju transportu publicznego oraz prognozy ruchu sporządzone na modelu sieci transportowej Łodzi. Metodyka przeprowadzonych analiz finansowej, ekonomicznej i wraŝliwości zgodna jest z instrukcjami i wytycznymi zawartymi w następujących dokumentach: Niebieska Księga dla sektora transportu publicznego, Jaspers, wrzesień 2008 Wytyczne w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, maj 2011 Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, styczeń 2009 Cost-benefit analysis of investment Project a Guide, DG REGIO, European Commission, 2008 Guidance on the Methodology for carrying out Cost-Benefit Analysis Working Document No. 4, European Commission, 08/ Cele i zadania projektu Celem nadrzędnym projektu jest poprawa infrastruktury komunikacji publicznej wraz z polepszeniem informacji pasaŝerskiej na całym odcinku trasy Wschód- Zachód. Na główny cel składa się szereg celów cząstkowych: 9

10 podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej terenów połoŝonych w okolicach fabryki Dell poprzez zapewnienie ich dostępności transportowej; efektywniejsza obsługa intensywnie urbanizujących się obszarów miasta - osiedla Janów i Olechów; zwiększenie udziału przyjaznej dla środowiska publicznej komunikacji tramwajowej w obsłudze mieszkańców redukcja zatłoczenia motoryzacyjnego; ograniczenie wypadkowości; zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko w tym redukcja hałasu i drgań a tym samym oddziaływanie zdrowotne- wyraźny wpływ na poprawkę jakości Ŝycia w mieście; poprawa standardów jakościowych komunikacji pasaŝerskiej (wprowadzenie systemu informacji pasaŝerskiej); skrócenie czasu przejazdów pomiędzy powstającym kompleksem sportowym a centrum miasta i osiedlami mieszkalnymi Retkinia, Widzew, Olechów; ułatwienie podróŝowania osobom niepełnosprawnym. 1.3 Wnioskodawca Organem odpowiedzialnym za realizację projektu jest Miasto Łódź (zwane dalej beneficjentem projektu), które będzie realizować zadanie poprzez swoje komórki i jednostki organizacyjne. Tabela 1. Wnioskodawca projektu Nazwa Miasto Łódź Adres Łódź, ul. Piotrkowska 104 NIP REGON Status prawny Jednostka samorządu terytorialnego Tel. tel.: +48 (42) Faks fax: +48 (42) Źródło: Opracowanie własne 10

11 Miasto Łódź stanie się właścicielem infrastruktury wytworzonej w wyniku realizacji projektu. Podmiotem wdraŝającym projekt jest Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi, jednostka odpowiedzialna za transport publiczny w mieście. 1.4 Finansowanie projektu Inwestycja dofinansowana będzie z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata Projekt pod nazwą: Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód Zachód (Retkinia Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem znajduje się na liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z dnia 12 sierpnia 2001r, pod numerem POIiŚ Koszty kwalifikowane wariantu nr 1 wybranego do realizacji, wynoszą PLN ( w tym: PLN stanowią nakłady inwestycyjne netto, a PLN VAT kwalifikowany). Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 59% kosztów kwalifikowanych projektu, czyli PLN. Pozostałą kwotę (41%) stanowi wkład własny Miasta, w wysokości PLN. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łodzi w pozycji: dział 600, rozdział zadanie zostały zarezerwowane zostały środki na wkład własny projektu. Nie są obecnie przewidywane inne, pozabudŝetowe źródła finansowania projektu. Rozpoczęcie rzeczowe realizacji projektu przypada na r., natomiast zakończenie r. 1.5 Lokalizacja inwestycji Inwestycja zlokalizowana jest województwie łódzkim w mieście Łódź.. Inwestycja zlokalizowana jest w całościowo w granicach miasta Łódź. Realizacja projektu polega na modernizacji istniejącej linii tramwajowej przebiegającej przez miasto na kierunku Wschód- Zachód. 11

12 1.6 Warianty inwestycji Zdefiniowano następujące warianty inwestycyjne: Wariant 1, Wariant 2 Wariant 3, Wariant 4. Wariantowaniu nie podlega system zarządzania ruchem. Na podstawie przeprowadzonej analizy ekonomicznej, do realizacji został wybrany wariant 1. Dla niego przeprowadzona została analiza finansowa, analiza trwałości projektu, a takŝe analiza wraŝliwości. 1.7 Zakres prac Realizacja projektu polega na modernizacji i rozbudowie istniejącej linii tramwajowej przebiegającej przez miasto w kierunku Wschód - Zachód przez ulice Wyszyńskiego, Bratysławską, Karolewską, Bandurskiego, Mickiewicza, Piłsudskiego, Rokicińską, Hetmańską, w tym modernizację na odcinku Wyszyńskiego Augustów (12,85 km) oraz budowę nowego torowiska na odcinku Augustów- al. Ofiar Terroryzmu 11 Września (4,1km z budową pętli tramwajowej w rejonie al. Ofiar Terroryzmu 11 Września). W ramach projektu zmodernizowane zostaną przystanki wraz z budową zintegrowanych wysokosprawnych węzłów przesiadkowych (Dworzec Łódź Kaliska- Miejski Stadion Sportowy, Tramwaj Wschód- Zachód- Łódzki Tramwaj Regionalny) i przystanków tramwajowo- autobusowych (pętla Hetmańska). Ponadto planuje się modernizację pięciu istniejących podstacji trakcyjnych (Parowozowa, Piłsudskiego, Śródmieście, Kopernika, Wróblewskiego wraz z koniecznym wzmocnieniem zasilania) oraz budowę dodatkowej podstacji na terenie osiedla Olechów. Dodatkowo przy 18 przystankach wprowadzony będzie system informacji przystankowej zmiennej treści, a takŝe skrzyŝowania na trasie połączone zostaną systemem obszarowego sterowania ruchem. 1.8 Produkty i rezultaty projektu W wyniku realizacji robót w projekcie, uzyskane zostaną następujące wskaźniki. Tabela 2. Wskaźniki w projekcie LP Wskaźnik produktu Źródło danych Jedn. miary Rok 2012 Rok 2014 (docelowy) 12

13 Wskaźniki obowiązkowe Długość wybudowanej sieci transportu szynowego i trolejbusowego Długość zmodernizowanej sieci transportu szynowego i trolejbusowego Pozostałe wskaźniki Liczba zmodernizowanych podstacji trakcyjnych Liczba wybudowanych podstacji trakcyjnych Liczba nowych przystanków Liczba zmodernizowanych sygnalizacji świetlnych na skrzyŝowaniach Liczba obszarowych systemów sterowania ruchem Liczba systemów informacji pasaŝerskiej Liczba nowych węzłów przesiadkowych Źródło: Opracowanie własne Protokół odbioru prac Protokół odbioru prac Protokół odbioru prac Protokół odbioru prac Protokół odbioru prac Protokół odbioru prac Protokół odbioru prac Protokół odbioru prac Protokół odbioru prac (bazowy) Km 0 4,1 km Km 0 13,2km Szt. 0 6 Szt. 0 1 Szt Szt Szt. 0 1 Szt. 0 1 Szt. 0 3 Wskaźnikiem rezultatu będzie dodatkowa liczba pasaŝerów obsłuŝonych przez usprawniony transport miejski liczba pasaŝerów korzystających z komunikacji miejskiej w Łodzi. 1.9 Efektywność projektu W ramach niniejszego studium przeprowadzono i opisano następujące analizy: róŝnych opcji technicznych realizacji projektu, prawną i funkcjonalną wykonalności projektu, finansową, zawierającą weryfikację trwałości projektu, kosztów i korzyści ekonomicznych, oddziaływania projektu na środowisko. 13

14 Wyniki przeprowadzonej analizy finansowej: FNPV/C: ,37 FIRR/C: - NPV/K: ,72 IRR/K: - Projekt z punktu widzenia czysto finansowego nie jest opłacalny. Wskaźniki finansowe kształtują się poniŝej wartości bazowych (FNPV/C<0, FNPV/K<0, FIRR/C<5), co świadczy o tym, Ŝe realizacja inwestycji nawet ze wsparciem środków unijnych jest nieopłacalna ze strony finansowej. Jest to bardzo częsta sytuacja w sektorze transportu zbiorowego, który jest generalnie deficytowy, a jego opłacalność ujawnia się po uwzględnieniu efektów społecznych. Wyniki przeprowadzonej analizy ekonomicznej: ERR: ,17 ENPV: 27,34% B/C: 2,40 PowyŜsze wskaźniki dowodzą, Ŝe ze społecznego punktu widzenia realizacja projektu jest opłacalna. Realizacja projektu jest uzasadniona interesem publicznym, a przyjęte rozwiązania techniczne przyczynią się do poprawy stanu środowiska w analizowanych rejonach, bezpieczeństwa ruchu oraz pozwolą zaoszczędzić czas przejazdu w transporcie publicznym. Przeprowadzona analiza wraŝliwości wykazała, iŝ projekt wykazuje na tyle wysoką efektywność ekonomiczną, Ŝe analizowane wahania wartości kluczowych zmiennych nie powodują obniŝenia jego opłacalności społecznej poniŝej wartości progowych. Przy wszystkich rozwaŝanych scenariuszach projekt jest efektywny ekonomicznie. 14

15 2 Charakterystyka projektu 2.1 Podstawowe informacje o podmiocie wdraŝającym projekt Tabela 3. Wnioskodawca projektu Nazwa Miasto Łódź Adres Łódź, ul. Piotrkowska 104 NIP REGON Status prawny Przedstawiciel Wnioskodawcy Jednostka samorządu terytorialnego Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska Tel. tel.: +48 (42) Teleks/Faks fax: +48 (42) Źródło: Opracowanie własne Wnioskodawcą projektu Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód Zachód (Retkinia Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem jest Miasto Łódź. Właścicielem infrastruktury wytworzonej w wyniku realizacji projektu będzie Miasto Łódź. Organem odpowiedzialnym za realizację projektu jest Miasto Łódź (zwane dalej beneficjentem projektu), które będzie realizować zadanie poprzez swoje komórki i jednostki organizacyjne. Podmiotem wdraŝającym projekt jest Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi. Zarząd Dróg i Transportu (ZDiT) jest jednostką organizacyjną miasta Łodzi, utworzoną na podstawie uchwały Nr VIII/104/03 Rady Miejskiej w Łodzi z 5 marca 2003 r. Siedzibą jest miasto Łódź; podmiot działa na obszarze miasta Łodzi, jednak dla właściwej realizacji celów moŝe równieŝ prowadzić działalność poza granicami miasta, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym. Przedmiotem działalności Zarządu Dróg i Transportu jest: wykonywanie, w imieniu Prezydenta Miasta Łodzi, obowiązków zarządcy dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych, zwanych dalej drogami 15

16 publicznymi w granicach administracyjnych miasta Łodzi, w szczególności: planowanie, budowa, przebudowa i remonty oraz utrzymanie i ochrona dróg i drogowych obiektów inŝynierskich; pełnienie funkcji zarządzającego ruchem na drogach w rozumieniu ustawy Prawo ruchu drogowego; organizowanie i zarządzanie lokalnym transportem zbiorowym, w szczególności: planowanie, zlecanie i kontrola jakości usług przewozowych oraz dystrybucja biletów obowiązujących w lokalnym transporcie zbiorowym; wydawanie licencji lub zezwoleń na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy, w rozumieniu ustawy o transporcie drogowym, z wyłączeniem przewozów taksówkowych. Szczegółowe informacje na temat beneficjenta projektu przedstawiono w rozdziale 16 niniejszego studium wykonalności. 2.2 Definicja projektu Realizacja projektu polega na modernizacji i rozbudowie istniejącej linii tramwajowej przebiegającej przez miasto w kierunku Wschód - Zachód przez ulice Wyszyńskiego, Bratysławską, Karolewską, Bandurskiego, Mickiewicza, Piłsudskiego, Rokicińską, Hetmańską, w tym modernizację na odcinku Wyszyńskiego Augustów (12,85 km) oraz budowę nowego torowiska na odcinku Augustów- al. Ofiar Terroryzmu 11 Września (4,1km z budową pętli tramwajowej w rejonie al. Ofiar Terroryzmu 11 Września). W ramach projektu zmodernizowane zostaną przystanki wraz z budową zintegrowanych wysokosprawnych węzłów przesiadkowych (Dworzec Łódź Kaliska- Miejski Stadion Sportowy, Tramwaj Wschód- Zachód- Łódzki Tramwaj Regionalny) i przystanków tramwajowo- autobusowych (pętla Hetmańska). Ponadto planuje się modernizację pięciu istniejących podstacji trakcyjnych (Parowozowa, Piłsudskiego, Śródmieście, Kopernika, Wróblewskiego wraz z koniecznym wzmocnieniem zasilania) oraz budowę dodatkowej podstacji na terenie osiedla Olechów. Dodatkowo przy 18 przystankach wprowadzony będzie system informacji przystankowej zmiennej treści, a takŝe skrzyŝowania na trasie połączone zostaną systemem obszarowego sterowania ruchem. Rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu zaplanowano na r., a zakończenie na r. 16

17 Inwestycja dofinansowana będzie z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata Projekt będzie realizowany w ramach priorytetu VII. Priorytet VII: Transport przyjazny środowisku, działanie 7.3. Transport miejski w obszarach metropolitalnych. Projekt pod nazwą: Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód Zachód (Retkinia Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem znajduje się na liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pod numerem POIiŚ Osiągniecie bezpośrednich celów projektu przyczyni się do realizacji celu długofalowego i strategicznego działania 7.3. czyli: zwiększenie udziału przyjaznego środowisku transportu publicznego w obsłudze mieszkańców obszarów metropolitalnych. Całkowity koszt realizacji inwestycji wynosi PLN brutto. Koszty kwalifikowane projektu (wariantu nr 1 wybranego do realizacji), wynoszą PLN (w tym: PLN stanowią nakłady inwestycyjne netto, a PLN VAT kwalifikowany). Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 59% kosztów kwalifikowanych projektu, czyli PLN. Pozostałą kwotę (41%) stanowi wkład własny Miasta, w wysokości PLN. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łodzi w pozycji: dział 600, rozdział zadanie zarezerwowane zostały środki na wkład własny. Nie są obecnie przewidywane inne, pozabudŝetowe źródła finansowania projektu. 2.3 Podstawowe informacje o projekcie Tytuł Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód Zachód (Retkinia Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania ruchem 17

18 2.3.2 Lokalizacja projektu Województwo: Powiat: Gmina: Miasto: Łódzkie Grodzki Łódź Miejska Łódź Łódź Cała trasa objęta projektem zlokalizowana jest w granicach miasta Łodzi (kod NUTS PL 113). Rysunek 1. Lokalizacja projektu (mapa Polski) Źródło: 18

19 Realizacja projektu polega na modernizacji istniejącej linii tramwajowej przebiegającej przez miasto w kierunku wschód- zachód. Linia łączy dzielnice mieszkaniowe połoŝone na wschodzie i zachodzie miasta z centrum, obsługuje takŝe ośrodki przemysłowe w dzielnicach wschodnich i południowo-wschodnich (Widzew). W części centralnej linia obsługuje liczne placówki handlowe i usługowe, w tym znajdujące się w ścisłym centrum miasta (ulica Piotrkowska i okolice) oraz duŝe obiekty handlowe w rejonie Alei Włókniarzy. Linia przebiega takŝe w rejonie waŝnych węzłów przesiadkowych z komunikacji kolejowej: stacji Łódź Widzew, Łódź Niciarnia oraz Łódź Kaliska. Rysunek 2. Lokalizacja inwestycji na planie miasta Łódź linia tramwajowa W-Z stadiony sportowe dworce kolejowe a* - Łódź - Kaliska b* - Łódź- Fabryczna c* - Łódź - Widzew wielkie osiedla mieszkaniowe tereny przemysłowe port lotniczy im. Ł. Reymonta skupiska bud. uczelnianych linie kolejowe Źródło: Materiały wnioskodawcy Obszar przylegający bezpośrednio do inwestycji charakteryzuje się wysokim stopniem zainwestowania. W pobliŝu zachodniego krańca trasy istnieje osiedle domów jednorodzinnych oraz część Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W pobliŝu trasy 19

20 znajduje się dworzec kolejowy Łódź-Kaliska, stanowiący węzeł przesiadkowy waŝny zarówno dla miasta, jak i dla regionu. Ponadto linia przebiega przez ścisłe centrum miasta oraz intensywnie rozwijające się osiedla mieszkaniowe. W otoczeniu inwestycji znajdują się trzy parki miejskie: Poniatowskiego, Źródliska oraz Widzewski. Parki te, w szczególności Park Poniatowskiego i Źródliska, przedstawiają duŝe wartości przyrodnicze i rekreacyjne. Zostały one równieŝ objęte ochrona jako obiekty zabytkowe Cele ogólne i szczegółowe projektowanego przedsięwzięcia Celem rzeczowym projektu jest poprawa infrastruktury technicznej oraz informacji pasaŝerskiej na całym odcinku trasy tramwajowej Wschód- Zachód w Łodzi. Cele główne projektu: Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie środowiska naturalnego, poprzez usprawnienie i zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego w aglomeracji łódzkiej; Usprawnienie i uatrakcyjnienie oferty przewozowej w transporcie publicznym; Zahamowanie odpływu pasaŝerów transportu publicznego do indywidualnego w Łodzi. Na główne cele składa się szereg celów cząstkowych: poprawa infrastruktury komunikacji publicznej wraz z polepszeniem informacji pasaŝerskiej na całym odcinku trasy Wschód- Zachód; podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej terenów połoŝonych w okolicach fabryki Dell poprzez zapewnienie ich dostępności transportowej; efektywniejsza obsługa intensywnie urbanizujących się obszarów miasta: osiedla Janów i Olechów; zwiększenie udziału przyjaznej dla środowiska publicznej komunikacji tramwajowej w obsłudze mieszkańców redukcja zatłoczenia motoryzacyjnego; 20

21 poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez ograniczenie ruchu samochodów indywidualnych w wyniku przejęcia części ich pasaŝerów przez tramwaj; zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko, a tym samym na zdrowie mieszkańców, m.in. poprzez redukcję emisji hałasu i drgań, i dzięki temu wyraźny wpływ na poprawkę jakości Ŝycia w mieście; poprawa standardów jakościowych komunikacji pasaŝerskiej (wprowadzenie systemu informacji pasaŝerskiej); skrócenie czasu przejazdów pomiędzy powstającym kompleksem sportowym a centrum miasta i osiedlami mieszkalnymi Retkinia, Widzew, Olechów; ułatwienie podróŝowania osobom o ograniczonej mobilności. Cele projektu są spójne z następującymi celami szczegółowymi POIiŚ: Budowa infrastruktury zapewniającej, Ŝe rozwój gospodarczy Polski będzie dokonywał się przy równoczesnym zachowaniu i poprawie stanu środowiska naturalnego. Zwiększenie udziału przyjaznego środowisku transportu publicznego w obsłudze mieszkańców obszarów metropolitalnych. Modernizacja trasy tramwajowej Wschód - Zachód realizuje powyŝsze załoŝenia. Realizacja powyŝszych celów w pełni rekompensuje nakłady poniesione na ich realizację. Realizacja bezpośrednich celów projektu przyczyni się do osiągnięcia celu długofalowego i strategicznego działania 7.3. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata , jakim jest: Zwiększenie udziału przyjaznego środowisku transportu publicznego w obsłudze mieszkańców obszarów metropolitalnych. 21

22 3 Odniesienie do zatwierdzonej strategii rozwoju danego obszaru, w tym rozwoju infrastruktury drogowej 3.1 Ocena projektu z punktu widzenia celów Polityki Unii Europejskiej W Unii Europejskiej (UE) działania w zakresie lokalnego transportu publicznego znajdują się w domenie państw członkowskich (w Polsce samorządów lokalnych) i jako takie nie podlegają regulacji ze strony UE. 1 JednakŜe z uwagi na wpływ na jakość Ŝycia mieszkańców miast i konieczności polepszenia sytuacji w tym zakresie, a takŝe powiązania z róŝnymi dziedzinami Ŝycia gospodarczego temat ten jest cały czas waŝny i leŝy w zakresie zainteresowania Komisji Europejskiej. Dokumenty strategiczne Unii Europejskiej wskazują, iŝ rozwój infrastruktury transportu publicznego moŝe stanowić odpowiedź na niedostateczny rozwój infrastruktury komunikacyjnej, zatrucie środowiska naturalnego, zatłoczenie w miastach. Prowadzić to moŝe do ograniczeń w swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej oraz realizacji obywatelskich potrzeb wyŝszego rzędu. Projekt powiązany jest z następującymi dokumentami i Unii Europejskiej: 1) Nowa Biała Księga Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive and resource efficient transport system 2050, z 28 marca 2011, wytyczająca kierunki rozwoju i cele stojące przed transportem na najbliŝsze dziesięciolecia. W dziedzinie transportu miejskiego zakłada zmniejszenie o połowę liczby pojazdów napędzanych tradycyjnymi paliwami do 2030r. i całkowite wyeliminowanie ich z miast do 2050r. 2) Europe 2020, unijna strategia wzrostu, w której wyznaczono konkretny plan obejmujący pięć celów w zakresie zatrudnienia, innowacji, edukacji, włączenia społecznego oraz zmian klimatu/energii, które naleŝy osiągnąć do 2020 r. W obszarze zmian klimatu/energii zakłada m.in. ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do poziomu z 1990 r. 3) Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 115/47) Jednym z celów wspólnej polityki Unii Europejskiej jest zapewnienie środków ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa transportu. Zastosowanie środków 1 Zgodnie z Traktatem UE oraz zasadą subsydiarności działania organów Unii Europejskiej 22

23 powinno powaŝnie wpływać na jakość Ŝycia i poziom zatrudnienia w pewnych regionach, jak równieŝ na funkcjonowanie infrastruktury transportowej. 4) Strategiczne Wytyczne Wspólnoty w dziedzinie spójności na lata Jednym z celów jest tu zwiększenie atrakcyjności Europy i jej regionów pod względem inwestycji i zatrudnienia, czemu ma słuŝyć wsparcie rozszerzenia i poprawy infrastruktury transportowej, obejmującej transport lokalny w miastach Projekt jest elementem poprawy infrastruktury transportu lokalnego w Poznaniu. 5) Biała Księga Przyszły rozwój wspólnej polityki transportowej. Globalne podejście do systemu zrównowaŝonego przemieszczania 1992 r. Cel nadrzędny: powiązanie potrzeby przemieszczania (mobilności) z ochroną środowiska i otwarcie rynku transportowego. Projekt jest elementem rozwoju przyjaznego środowisku transportu tramwajowego w Poznaniu; pozwoli ograniczyć emisję zanieczyszczeń komunikacyjnych dzięki zmniejszeniu wykorzystania samochodów osobowych. 6) Biała Księga Europejska polityka transportowa Czas na podjęcie decyzji 2001 r., która definiuje następujące zalecenia: niedoprowadzenie do gwałtownych zmian w gałęziowej strukturze przewozów, które mogłyby spowodować destabilizację całego systemu transportowego; integracja transportu w zrównowaŝonym rozwoju, osiągana przez rozwiązania ograniczające zanieczyszczenie środowiska wzrostu jakości usług w transporcie drogowym. 7) Zielona Księga COM (2007) 551 W kierunku nowej kultury mobilności w mieście z 2007 r. Zielona Księga określa europejski program działań na rzecz nowej kultury mobilności w mieście, przy jednoczesnym poszanowaniu odpowiedzialności władz krajowych, regionalnych i lokalnych. Wyzwania związane z nową kulturą mobilności dotyczą: poprawy płynności ruchu przez zwiększenie atrakcyjności podróŝy transportem publicznym; zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do środowiska i hałasu poprzez promocję, dofinansowanie i modernizację projektów zrównowaŝonego transportu w miastach; 23

24 zwiększenia dostępności i elastyczności funkcjonowania transportu publicznego w dostosowaniu do potrzeb i oczekiwań pasaŝerów; 8) Strategia Lizbońska Strategia stanowi najwaŝniejszy obecnie długofalowy program społeczno gospodarczy Unii Europejskiej, obejmującym wiele zmian strukturalnych. Twórcy Strategii Lizbońskiej dostrzegli waŝną rolę skutecznej, elastycznej i bezpiecznej infrastruktury transportu dla rozwoju europejskiej gospodarki. Unia Europejska nie pozostaje obojętna na problemy zbiorowego transportu publicznego, dostrzega potrzebę uregulowania zasad i warunków funkcjonowania rynku zbiorowych przewozów pasaŝerskich. Skuteczna polityka mobilności w mieście musi zawierać zintegrowane rozwiązania problemów, które uwzględniają innowacyjne technologie, rozwój ekologicznych, bezpiecznych i inteligentnych systemów transportu, a takŝe zachęty ekonomiczne i zmiany w prawie. Wytyczne Strategii Lizbońskiej zostały uwzględnione takŝe w dokumencie Komisji pt. Zielona Księga. W kierunku nowej kultury mobilności w mieście. Instrumentem, który ma zachęcić państwa członkowskie UE do zwiększenia zainteresowania rozwojem infrastruktury transportowej, jest promowanie dobrych praktyk i stwarzanie moŝliwości dofinansowania działań w tym zakresie ze środków unijnych. Wśród dostępnych instrumentów finansowych znajdują się równieŝ środki z Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych. MoŜliwości w tym zakresie zostały ujęte w następujących aktach prawnych: Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT), Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1783/1999, Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady a dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999, Rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające Fundusz Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) 1164/94, 24

25 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz Rozporządzenie Rady (WE) nr z dnia 7 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr z dnia 11 lipca 2006 r., Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006r., ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące ERDF, EFS oraz FS oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ERDF, a takŝe Rozporządzenie Komisji (WE) nr 846/2009 z dnia 1 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1828/2006 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. Analizowany projekt jest zgodny z polityką i prawem Unii Europejskiej. Jego cele są zgodne z wytycznymi Unii Europejskiej w zakresie rozwiązań przyjętych dla transportu publicznego. 3.2 Strategia rozwoju obszaru Realizacja projektu zgodna jest z następującymi dokumentami strategicznymi. 1. Na szczeblu krajowym a) Strategia Rozwoju Kraju na lata Projekt zgodny jest z załoŝeniami i głównym celem strategii. Zgodnie ze strategią polska gospodarka w roku 2015 musi być silna i konkurencyjna na arenie europejskiej i światowej, charakteryzować się wysokim i stabilnym wzrostem gospodarczym, wysoką innowacyjnością, wydajnym przemysłem, rozwiniętymi usługami i zmodernizowanym sektorem rolnym. Główny cel strategii został zdefiniowany następująco: Podniesienie poziomu i jakości Ŝycia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i rodzin. 2 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu r. 25

26 Główny cel, a takŝe problemy społeczno-gospodarcze wynikające z zapóźnień rozwojowych, niedoinwestowania polskiej gospodarki oraz uwarunkowań zewnętrznych, wskazują na następujące priorytety działań: I. Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, II. Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej, III. Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości, IV. Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa, V. Rozwój obszarów wiejskich, VI. Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. Projekt zgodny jest w szczególności z następującymi priorytetami: Priorytet II. Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej Infrastruktura Techniczna Infrastruktura Transportowa Głównym celem wspierania inwestycji w infrastrukturę transportową będzie optymalizacja i podniesienie jakości systemu transportowego kraju, z uwzględnieniem kosztów zewnętrznych działalności transportowej, ponoszonych przez społeczeństwo i gospodarkę, w tym kosztów związanych z oddziaływaniem transportu na środowisko i zdrowie. Zgodnie z załoŝeniami strategii, poprawie bezpieczeństwa ruchu, likwidacji wąskich gardeł i polepszeniu jakości Ŝycia mieszkańców będą słuŝyć takŝe inwestycje w systemy transportu publicznego zwiększające jego rolę jako alternatywy dla motoryzacji indywidualnej, zwłaszcza w aglomeracjach. Priorytet VI Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej Polityka regionalna państwa w latach koncentrować się będzie na tworzeniu warunków dla wzrostu konkurencyjności wszystkich regionów w taki sposób, aby sprzyjać spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz dąŝyć do wyrównania szans rozwojowych województw przy zachowaniu zasady zrównowaŝonego rozwoju. Podstawowymi kierunkami działań będą: podniesienie konkurencyjności polskich regionów oraz wyrównanie szans rozwojowych obszarów problemowych. 26

27 b) Zaktualizowana Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 3 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 jest nadrzędnym, strategicznym dokumentem rządowym, dającym podstawę prowadzenia krajowej polityki przestrzennej państwa. Krajowa polityka przestrzenna, zawarta w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, nie odnosi się bezpośrednio do lokalizacji przedsięwzięć, ale wpływa na sposób zagospodarowania przestrzennego na poziomie lokalnym pośrednio, poprzez określanie warunków i zasad. Nie obejmuje planowania uŝytkowania terenów, w którym jest określone przeznaczenie, warunki i sposoby zagospodarowania. Zgodnie z częścią 3. Działania w celu poprawy zagospodarowania przestrzennego kraju (podrozdział Rozmieszczenie obiektów infrastruktury transportowej. Transport w obszarach metropolitalnych ), zakłada się, Ŝe jednym z zadań polityki transportowej i przestrzennej państwa będzie wsparcie samorządów miast w realizacji polityki zrównowaŝonego rozwoju, odwrócenie niekorzystnych tendencji w przekształceniach struktur przestrzennych oraz w rozwoju systemów transportowych i podtrzymanie zmian korzystnych. Instrumenty polityki państwa w tym zakresie będą obejmować m.in. promowanie rozwiązań zapewniających przestrzenną i funkcjonalną integrację podsystemów transportowych, a takŝe promowanie i wspomaganie w duŝych miastach transportu szynowego, a zwłaszcza kolei i tramwaju, jako podstawowych środków transportu publicznego, przez współfinansowanie projektów modernizacji tras i wymiany taboru w ramach projektów rządowo-samorządowych. Jest to spójne z działaniami w projekcie. c) Polityka Transportowa Państwa na lata Zasadniczym zadaniem do roku 2025 jest unowocześnienie podstawowej sieci transportowej i zapewnienie wysokiej jakości usług transportowych tak, by transport wnosił właściwy wkład w rozwój gospodarczy kraju. Sprawny system transportowy przyczyni się takŝe do poprawy warunków Ŝycia, do powiększenia dostępności obszarów, a takŝe do zwiększenia inwestycji zagranicznych w Polsce. Nie oznacza to jednak rezygnacji z idei kontrolowania wzrostu transportochłonności gospodarki, zgodnie z zasadą zrównowaŝonego rozwoju. Głównym zadaniem polityki transportowej państwa powinno zatem być wsparcie samorządów miast w realizacji polityki zrównowaŝonego rozwoju, odwrócenie 3 Dokument opracowany przez Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa Dokument Ministerstwa Infrastruktury, Warszawa, 27 czerwca 2005r. 27

28 niekorzystnych tendencji w przekształceniach przestrzennych oraz w rozwoju systemów transportowych i podtrzymanie korzystnych zmian. Przyjmuje się m in. następujące instrumenty polityki państwa w odniesieniu do transportu w miastach: promowanie i wspomaganie w duŝych miastach roli transportu szynowego, w tym w szczególności kolei i tramwaju, jako podstawowych środków transportu publicznego, poprzez współfinansowanie projektów modernizacji tras i wymiany taboru w ramach projektów rządowo-samorządowych oraz wsparcie środkami UE. 2. Na szczeblu wojewódzkim a) Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata W strefie ekonomicznej w obszarze priorytetowym: dostępność, za cel strategiczny przyjęto zwiększanie dostępności gospodarczej regionu. Zwrócono w nim uwagę na problemy dotyczące infrastruktury transportowej na terenie województwa, które odznacza się słabym zintegrowaniem oraz złym stanem istniejących powiązań drogowych i kolejowych. W ramach poprawy infrastruktury transportowej przyjęto zwiększanie dostępności zewnętrznej i wewnętrznej regionu poprzez rozwój i poprawę efektywności ekonomicznej i organizacyjnej infrastruktury transportowej i komunikacyjnej. Projekt modernizacji trasy tramwajowej Wschód- Zachód jest zgodny z celami i załoŝeniami strategicznymi zawartych w Strategii Rozwoju Kraju w zakresie infrastruktury technicznej oraz Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata w zakresie dostępności gospodarczej regionu. Realizacja zadania pozwoli osiągnąć korzyści społeczne związane z oddziaływaniem na środowisko oraz zdrowie poprzez zmniejszenie emisji spalin do atmosfery, ograniczenie liczby kolizji i wypadków na trasie. Rozbudowa i modernizacja węzłów przesiadkowych spowoduje zintegrowanie róŝnych form transportu. Ponadto wprowadzenie systemów obszarowego sterowania ruchem i informacji przystankowej ułatwi pasaŝerom podróŝ. 28

29 3. Na szczeblu lokalnym a) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (wersja 2010) NajwaŜniejsze kierunki oraz zasady rozwoju systemu transportowego w Łodzi zawarto w głównych celach strategicznych: Wykształcenie racjonalnego i realnego układu komunikacyjnego miasta; Zapewnienie zrównowaŝonego systemu transportowego i obsługi komunikacyjnej miasta; Poprawa standardów obsługi komunikacyjnej miasta; Zapewnienie priorytetu transportu publicznego wobec transportu indywidualnego. Jako najwaŝniejsze cechy Studium z punktu widzenia badanego Projektu naleŝy wskazać: Zapewnienie sprawności funkcjonowania transportu między innymi poprzez: wzmocnienie rangi i poprawy jakości transportu zbiorowego kosztem indywidualnej komunikacji samochodowej oraz podejmowanie szerokich specjalistycznych studiów i analiz dotyczących przede wszystkim efektywności eksploatacyjnej i ekonomicznej komunikacji miejskiej; Przywrócenie tramwajowi roli środka podstawowego w przewozach komunikacją miejską poprzez zahamowanie degradacji torowisk, modernizację systemu, rozwój sieci torowisk oraz poprzez uprzywilejowanie tramwaju w ruchu miejskim; Modernizację taboru tramwajowego i wprowadzenie jednostek o róŝnej pojemności w zaleŝności od występujących potrzeb; Wprowadzenie, środkami organizacji ruchu, preferencji i priorytetu (w sytuacjach moŝliwych) w ruchu dla środków miejskiej komunikacji, np. poprzez wydzielenie pasów ruchu, a w uzasadnionych przypadkach zamykanie fragmentów ulic z torowiskami wbudowanymi w jezdnie dla indywidualnego ruchu kołowego; DąŜenie do wyeliminowania konkurencyjności linii autobusowych w stosunku do tramwaju w rejonie śródmiejski oraz w głównych relacjach przewozowych, obsługa obszarów peryferyjnych liniami autobusowymi o zróŝnicowanych pojemnościach; 29

30 Grupowanie przystanków komunikacji miejskiej tramwajowych i autobusowych poprzez budowę wspólnych peronów; Budowę zintegrowanych węzłów komunikacyjnych kolej, tramwaj, autobus, parking; Analiza i w uzasadnionych przypadkach przebudowa układu linii tramwajowych i autobusowych. b) Koncepcja przebudowy Centrum Łodzi (na podstawie studium wykonalności firmy SYSTRA, 2009, oraz programów Funkcjonalno przestrzennych, listopad 2009, oraz opracowania ZDiT w Łodzi Koncepcja układu drogowego wokół Multimodalnego Dworca Łódź Fabryczna). Budowa Nowego Centrum Łodzi oparta jest na utworzeniu multimodalnego węzła transportowego poprzez stworzenie nowego podziemnego dworca przystosowanego do obsługi kolei duŝych prędkości. Ponadto przebudowany dworzec kolejowy w przyszłości umoŝliwi takŝe obsługę linii średnicowej i pociągów regionalnych oraz pozwoli na integrację róŝnych środków transportu (stworzenie węzła przesiadkowego między pojazdami komunikacji miejskiej, krajowej i regionalnej autobusowej oraz kolejowej). Równocześnie rejon ten jest rozbudowywany do uzyskania nowych funkcji centralnych miasta, ze szczególnym uwzględnieniem kultury, wystawiennictwa oraz biznesu i częściowo mieszkalnictwa. Rejon ten staje się więc nowym znaczącym generatorem ruchu. Z punktu widzenia trasy tramwajowej W-Z koncepcja Nowego Centrum została wykorzystana w trzech aspektach: Zwiększenia generacji ruchu w rejonach Nowego Centrum, Połączenia trasą drogową Nowa Targowa, Zbadania planowanej w ramach Nowego Centrum trasy tramwajowej W-Z od centrum wzdłuŝ terenów kolejowych do ul. Konstytucyjnej (do badanej trasy W-Z) jako północny wariant trasy W-Z w wersji podstawowej. PoniŜszy schemat pokazuje powiązania linii W-Z z rozwiązaniami zaprojektowanymi dla Nowego Centrum Łodzi. Szczegółowy przebieg trasy pokazano na rysunkach w aneksie. 30

31 Rysunek 3. Trasa W-Z na tle koncepcji Nowego Centrum Łodzi Północna trasa W -Z Podstawowa trasa W-Z Źródło: Studium układu komunikacyjnego Nowego Centrum Łodzi, Spółka TEREN,

32 4 Analiza otoczenia społeczno - gospodarczego projektu 4.1 Podstawowe dane społeczno-gospodarcze Dane ogólne Łódź połoŝona jest w centralnej części Polski. Stolica województwa łódzkiego oddalona jest około 30 kilometrów od geometrycznego środka Polski, znajdującego się w miejscowości Piątek. Miasto leŝy na wysokości od 161,8m n.p.m. do 278,5m n.p.m.; zawiera się w tak zwanym łódzkim regionie geograficznym, którego naturalne granice są wyznaczone przez dolinę Warty (na południu i zachodzie), fragment bruzdy pradoliny warszawsko-berlińskiej wykorzystanej przez dolny Ner i środkową Bzurę (na północy) oraz dolinę Rawki i środkowy odcinek Pilicy (na wschodzie). Przez Łódź przepływa osiemnaście większych lub mniejszych rzek i strumieni. Miasto jest dobre skomunikowane z resztą Polski i Europą: przelotowe trasy samochodowe wiodące w róŝnych kierunkach, bliskość głównego portu lotniczego w kraju (Warszawa Okęcie - około 130 km), rozbudowana sieć kolejowa. Posiada takŝe dobre połączenie komunikacyjne z miastami oraz z gminami wchodzącymi w skład aglomeracji łódzkiej (m.in. Łódzki Tramwaj Regionalny). W odległości poniŝej 300 km od Łodzi leŝy siedem duŝych aglomeracji miejskich w Polsce: Warszawa, Bydgoszcz, Poznań, Wrocław, Katowice, Kraków, Lublin. Łódź graniczy z miastami: Aleksandrów Łódzki, Konstantynów Łódzki, Zgierz, Pabianice, oraz z gminami: Aleksandrów Łódzki, Andrespol, Brójce, Nowosolna, Pabianice, Rzgów, Stryków, Zgierz. Wraz z sąsiednimi miastami oraz zurbanizowanymi wsiami tworzy aglomerację łódzką, którą zamieszkuje ponad 1,1 mln mieszkańców. Łódź, licząca mieszkańców (ok. 29% mieszkańców województwa łódzkiego), jest największym miastem, pod względem liczby ludności oraz powierzchni, wśród miast wchodzących w skład łódzkiego zespołu metropolitarnego. Powierzchnia miasta (293,25 km 2 ) stanowi 1,61% powierzchni województwa. Gęstość zaludnienia na kilometr kwadratowy miasta wynosi 2514 os/km 2. 5 Znajdujące się na terenie miasta ośrodki akademickie zachęcają absolwentów łódzkich szkół ponadgimnazjalnych do kontynuowania nauki w Łodzi; są takŝe atrakcyjnym miejscem edukacyjnym dla młodych ludzi z całej Polski. 5 Główny Urząd Statystyczny, dane na r. 32

33 Rysunek 4. Lokalizacja Łodzi na tle Polski i odległość od największych polskich miast Źródło: Łódź skupia na swym obszarze wiele funkcji usługowo-administracyjnych, kulturowych, zdrowotnych, akademickich i naukowo-badawczych oraz gospodarczych województwa, przez co pełni rolę centrum metropolitalnego. W opracowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego Łódź uznana została za miejsce predestynowane do rozwoju logistyki, lokowania duŝych inwestycji oraz nowoczesnych technologii. Wysoka dynamika rozwoju, wysoki poziom przedsiębiorczości i innowacyjności powodują, Ŝe Łódź idealnie wpisuje się w ekonomiczną teorię Françoisa Perrouxa jako bieguna wzrostu, stymulujący rozwój regionalny. Łódź stanowi waŝny węzeł komunikacyjny. Przez miasto i w jego pobliŝu przebiegają drogi krajowe i międzynarodowe. 33

34 Od 1 stycznia 1993 r. Łódź jest jednolitą gminą miejską, od 1 stycznia 1999 r. na prawach powiatu. W mieście nie ma dzielnic. Dla lepszej administracyjnej obsługi ludności wprowadzono podział na pięć rejonów działania Delegatur Urzędu Miasta Łodzi: Bałuty (78,9 km 2 ), Górna (71,9 km 2 ), Polesie (46,0 km 2 ), Śródmieście (6,8 km 2 ), Widzew (90,8 km 2 ). W mieście funkcjonuje podział na osiedla administracyjne (obecnie 37), mające status jednostek pomocniczych gminy, które w swym zakresie działania i kompetencjach nie są odpowiednikami dzielnic. Przedstawiono je na poniŝszym rysunku. Rysunek 5. Osiedla z zaznaczeniem ich przynaleŝności do pięciu rejonów Łodzi Źródło: Urząd Miasta Łodzi, 34

35 Łódź jest liczącym się ośrodkiem akademickim i kulturalnym. Znajduje się tu 20 wyŝszych uczelni, spośród których międzynarodową sławą cieszy się Państwowa WyŜsza Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna. DuŜe centra handlowo-rekreacyjne m in. Galeria Łódzka i Manufaktura to najnowsze wizytówki tego miasta. Zachowane zabytki, rewitalizacja terenów i budynków pofarbykanckich sprawiają, Ŝe Łódź przyciąga turystów nie tylko z Polski, ale i z całego świata Demografia Łódź, licząca mieszkańców (ok. 29% mieszkańców województwa łódzkiego), jest największym miastem pod względem liczby ludności oraz powierzchni, wśród miast wchodzących w skład łódzkiego zespołu metropolitarnego. 6 Ujemny przyrost naturalny, utrzymujący się od kilku lat, powoduje obniŝanie się liczby ludności miasta. W tabeli przedstawiono prognozowaną liczbę mieszkańców Łodzi wraz z podziałem na rejony, opartą na materiałach statystyczno prognostycznych Departamentu Badań Demograficznych GUS. Przy jej opracowaniu załoŝono: kontynuację w przyszłości obecnego modelu rodziny z utrzymaniem wzorców zachowań prokreacyjnych, wzrost przeciętnego trwania Ŝycia: dla męŝczyzn do 68 lat, dla kobiet do 77,9 lat, dalsze zmniejszenie poziomu umieralności niemowląt. 6 Główny Urząd Statystyczny, dane na r. 35

36 Tabela 4. Prognoza liczby ludności Łodzi według głównych rejonów miasta Wyszczególnienie Łódź-Bałuty Łódź-Górna Łódź-Polesie Łódź-Śródmieście Łódź-Widzew Łódź- ogółem Wyszczególnienie Łódź-Bałuty Łódź-Górna Łódź-Polesie Łódź-Śródmieście Łódź-Widzew Łódź- ogółem Wyszczególnienie Łódź-Bałuty Łódź-Górna Łódź-Polesie Łódź-Śródmieście Łódź-Widzew Łódź- ogółem Źródło: Prognoza GUS (rok 2003) Bezpieczeństwo ruchu drogowego WaŜnym problemem, nie tylko komunikacyjnym i gospodarczym, ale takŝe społecznym, jest bezpieczeństwo ruchu drogowego. Poprawa stanu dróg, ich nawierzchni, nośności, czy budowa obwodnic, mogą znacząco poprawić sytuację w tym zakresie. 36

Organizacja transportu publicznego

Organizacja transportu publicznego Organizacja transportu publicznego Jędrzej Gadziński Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

ŁÓDŹ POŁĄCZENIE PROJEKTÓW 7.3.-20 I 7.3.-21

ŁÓDŹ POŁĄCZENIE PROJEKTÓW 7.3.-20 I 7.3.-21 ŁÓDŹ POŁĄCZENIE PROJEKTÓW 7.3.-20 I 7.3.-21 CO ŁĄCZYMY Rozbudowa i modernizacja trasy tramwaju w relacji Wschód Zachód (Retkinia Olechów) wraz z systemem zasilania oraz systemem obszarowego sterowania

Bardziej szczegółowo

Typ projektu: Inwestycje infrastrukturalne 1 Dodatkowe kryteria formalne. Kryteria merytoryczne I stopnia

Typ projektu: Inwestycje infrastrukturalne 1 Dodatkowe kryteria formalne. Kryteria merytoryczne I stopnia Załącznik do Uchwały nr 26/2015 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 2020 z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru projektów dla działania

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Ferenc Prezydenta Miasta Rzeszowa

Tadeusz Ferenc Prezydenta Miasta Rzeszowa Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic - prezentacja projektu i działań komplementarnych Tadeusz Ferenc Prezydenta

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI TRAMWAJ REGIONALNY ZGIERZ ŁÓDŹ -PABIANICE

ŁÓDZKI TRAMWAJ REGIONALNY ZGIERZ ŁÓDŹ -PABIANICE ŁÓDZKI TRAMWAJ REGIONALNY ZGIERZ ŁÓDŹ -PABIANICE Zadanie I, Etap I - Łódź Projekt ŁTR to nawiązanie do ponad stuletniej tradycji komunikacji tramwajowej w aglomeracji łódzkiej. (plany z 1912 r.) ŁÓDZKI

Bardziej szczegółowo

Zakup taboru do obsługi połączeń pasaŝerskich w aglomeracji krakowskiej w ramach Programu

Zakup taboru do obsługi połączeń pasaŝerskich w aglomeracji krakowskiej w ramach Programu Zakup taboru do obsługi połączeń pasaŝerskich w aglomeracji krakowskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Projekt Zakup taboru do obsługi połączeń pasaŝerskich w aglomeracji

Bardziej szczegółowo

NIE dla estakady na skrzyżowaniu Marszałków

NIE dla estakady na skrzyżowaniu Marszałków NIE dla estakady na skrzyżowaniu Marszałków NIE dla estakady na skrzyżowaniu Marszałków 1 2 Prezentacja estakady Dlaczego NIE? 3 Propozycje dla dzielnic Łódź, 20.04.2015 r. Widok na estakadę od zachodu.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO Wizja rozwoju Krakowa KRAKÓW MIASTEM OBYWATELSKIM, ZAPEWNIAJĄCYM WYSOKĄ JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ-EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

Jadwiga Stachowska DYREKTOR DEPARTAMENTU KOLEJNICTWA W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY

Jadwiga Stachowska DYREKTOR DEPARTAMENTU KOLEJNICTWA W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY Jadwiga Stachowska DYREKTOR DEPARTAMENTU KOLEJNICTWA W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY MoŜliwości wspólnej organizacji transgranicznych połączeń kolejowych między Polska a Niemcami Poznań 25 maja 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Łódź, 4 października 2011 r. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Łódź, 4 października 2011 r. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Łódź, 4 października 2011 r. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Projekty inwestycyjne na terenie regionu łódzkiego Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź na odcinku Warszawa Zachodnia Skierniewice

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei DuŜych Prędkości w Polsce, zamierzenia w zakresie połączeń z siecią zachodnioeuropejską

Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei DuŜych Prędkości w Polsce, zamierzenia w zakresie połączeń z siecią zachodnioeuropejską Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei DuŜych Prędkości w Polsce, zamierzenia w zakresie połączeń z siecią zachodnioeuropejską Poznań, 25.05. 2011 r. 2008 Uchwała Rady Ministrów 276/2008 o przyjęciu

Bardziej szczegółowo

Etapy i zasady wyboru projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013

Etapy i zasady wyboru projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 Etapy i zasady wyboru projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 Pełna dokumentacja Wniosek o dofinansowanie Studium wykonalności / biznesplan Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce

Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce Zbigniew Ciemny Dyrektor PKP PLK S.A. Centrum Kolei Dużych Prędkości Warszawa 15.06.2011 r. 2008 Uchwała Rady Ministrów 276/2008

Bardziej szczegółowo

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM Kraków, 15 maja 2008 r. 2 Programy operacyjne Realizacja wspieranego projektu Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

INWESTYCYJNE PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI W KRAKOWIE. Tadeusz Trzmiel, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Kraków, 19 października 2010 r.

INWESTYCYJNE PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI W KRAKOWIE. Tadeusz Trzmiel, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Kraków, 19 października 2010 r. INWESTYCYJNE PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI W KRAKOWIE Tadeusz Trzmiel, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Kraków, 19 października 2010 r. KRAKÓW MIASTO Z OGROMNYM POTENCJAŁEM Liczba mieszkańców - 755 tys.

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Podstawowa dokumentacja konkursowa Podstawowa dokumentacja konkursowa Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów RPO WZ Przewodnik do

Bardziej szczegółowo

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia.

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia. Możliwości finansowania projektów budowlanych w Polsce ze środków UE w świetle nowej perspektywy finansowania 2014-2020 Warszawa, 24 września 2013 r. 1 Dotychczasowe doświadczenia Skutecznie korzystamy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA OŚ PRIORYTETOWA I Innowacyjna Polska Wschodnia Priorytet Inwestycyjny 1.2 Zwiększenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie B+R. Przykładowe typy projektów: Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie

Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie Instytucje uczestniczące w projekcie MRR Instytucja Zarządzająca PO RPW PARP Instytucja Pośrednicząca PO RPW Gmina Lublin Beneficjent Inicjatywa

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ TOMASZ KUŹNIAR WIELKOPOLSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

STATUT ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU

STATUT ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/411/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 24 czerwca 2008 r. STATUT ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU I. Postanowienia ogólne 1 Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 12.08.2014, Łódź Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 12.08.2014, Łódź PLAN PREZENTACJI 1. Opis Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników

Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników dla projektów informatycznych realizowanych w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Transport w słuŝbie Euro 2012.

Transport w słuŝbie Euro 2012. Transport w słuŝbie Euro 2012. A co potem? Adrian Furgalski Zespół Doradców Gospodarczych TOR 25 listopada 2011 r. Kibice i turyści przyjadą do Polski na Euro, przede wszystkim wykorzystując transport

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 23 listopada 2009 r. LGD-410-29-29-04/2009 P/09/178 Pan Jerzy Dobaczewski Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

numer projektu WND-RPPK.02.01.00-18-149/08

numer projektu WND-RPPK.02.01.00-18-149/08 Poprawa dostępności terenów przemysłowych Huty Stalowa Wola do regionalnego układu komunikacyjnego poprzez przebudowę odcinka ul. Kwiatkowskiego i odcinka ul. Bojanowskiej numer projektu WND-RPPK.02.01.00-18-149/08

Bardziej szczegółowo

Miejski transport szynowy. Perspektywy finansowania komunikacji

Miejski transport szynowy. Perspektywy finansowania komunikacji Miejski transport szynowy. Perspektywy finansowania komunikacji tramwajowej ze środków w UE Departament Koordynacji Programów w Infrastrukturalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w okresie 2004-2006

Bardziej szczegółowo

Osie priorytetowe Gospodarka Innowacje Technologie Rozwój społeczeństwa informacyjnego Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej

Osie priorytetowe Gospodarka Innowacje Technologie Rozwój społeczeństwa informacyjnego Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej RPO WZ 2014-2020 Osie priorytetowe 1. Gospodarka Innowacje Technologie 2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego 3. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej 4. Dostosowanie do zmian klimatu 5. Rozwój naturalnego

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC: SPIS TABLIC: Tablica 1 Prognoza demograficzna dla województwa pomorskiego na lata 2005 2030... 76 Tablica 2 UŜytki rolne w województwie pomorskim wg klas bonitacyjnych gleb w 2000 r.... 90 Tablica 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPO WL lista rezerwowa

Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPO WL lista rezerwowa Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPO WL lista rezerwowa Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Lp. Nazwa projektu / zakres projektu* Oś Priorytetowa

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PROJEKTU:. NAZWA WNIOSKODAWCY:.. WNIOSKOWANA KWOTA Z EFRR:... DATA WPŁYNI

TYTUŁ PROJEKTU:. NAZWA WNIOSKODAWCY:.. WNIOSKOWANA KWOTA Z EFRR:... DATA WPŁYNI Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-203 W ramach 4 Osi Rozwój infrastruktury

Bardziej szczegółowo

MIASTO ŁÓDŹ ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

MIASTO ŁÓDŹ ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU MIASTO ŁÓDŹ ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU AKTUALIZACJA STUDIUM SYSTEMU TRANSPORTOWEGO DLA MIASTA ŁODZI ETAP II CZĘŚĆ 5 Wielowariantowa koncepcja rozwoju systemu transportowego na rok 2025 Wykonawca: Biuro Planowania

Bardziej szczegółowo

Centrum Komunikacyjne w Legionowie

Centrum Komunikacyjne w Legionowie Centrum Komunikacyjne w Legionowie Legionowo, 2012 1 Dworzec kolejowy w Legionowie pierwsze koncepcje Konsekwentnie od kilku lat miasto Legionowo poszukuje najlepszych rozwiązań w zakresie usprawnienia

Bardziej szczegółowo

PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W KRAKOWIE

PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W KRAKOWIE PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W KRAKOWIE Tadeusz Trzmiel Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Kraków, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa Szkielet perspektywicznego

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego Uwaga: ubiegający się o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Regionalny system transportowy w województwie pomorskim

Regionalny system transportowy w województwie pomorskim Regionalny system transportowy w województwie pomorskim doświadczenia i perspektywy MIECZYSŁAW STRUK Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Konferencja pt. Sektorowy Program Operacyjny Transport 2004-2006

Bardziej szczegółowo

Tramwaj do Wilanowa. Tramwaj do Wilanowa Tamas Dombi, ZTM 1

Tramwaj do Wilanowa. Tramwaj do Wilanowa Tamas Dombi, ZTM 1 Tramwaj do Wilanowa Tramwaj do Wilanowa Tamas Dombi, ZTM 1 Plan prezentacji 1. Obsługa Wilanowa komunikacją miejską stan obecny 2. Tramwaj do Wilanowa zarys inwestycji 3. Podsumowanie Tramwaj do Wilanowa

Bardziej szczegółowo

Program budowy linii dużych prędkości

Program budowy linii dużych prędkości Program budowy linii dużych prędkości zachodnia część województwa łódzkiego Jan Raczyński Dyrektor Centrum Kolei Dużych Prędkości PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warta, 12.11.2010 Program budowy linii

Bardziej szczegółowo

SYSTEMOWE WSPARCIE PROCESÓW ZARZĄDZANIA W JST

SYSTEMOWE WSPARCIE PROCESÓW ZARZĄDZANIA W JST SYSTEMOWE WSPARCIE PROCESÓW ZARZĄDZANIA W JST KONFERENCJA Zintegrowany Plan Rozwoju dla Łódzko-warszawskiego obszaru funkcjonalnego 4.10.2013 r. Łódzka Kolej Aglomeracyjna jako zintegrowany projekt w systemie

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania transportu szynowego w realizacji połączenia Szczecin Kamień Pomorski Dziwnówek - Dziwnów. dr inż. Arkadiusz Drewnowski

Możliwości wykorzystania transportu szynowego w realizacji połączenia Szczecin Kamień Pomorski Dziwnówek - Dziwnów. dr inż. Arkadiusz Drewnowski Możliwości wykorzystania transportu szynowego w realizacji połączenia Szczecin Kamień Pomorski Dziwnówek - Dziwnów dr inż. Arkadiusz Drewnowski Obsługa transportowa Przewoźnik kolejowy: spółka Przewozy

Bardziej szczegółowo

Strategia wykorzystania Funduszu Spójności w zakresie programów infrastrukturalnych w perspektywie finansowej 2014-2020. Wrocław, 15 kwietnia 2015 r.

Strategia wykorzystania Funduszu Spójności w zakresie programów infrastrukturalnych w perspektywie finansowej 2014-2020. Wrocław, 15 kwietnia 2015 r. Strategia wykorzystania Funduszu Spójności w zakresie programów infrastrukturalnych w perspektywie finansowej 2014-2020 Wrocław, 15 kwietnia 2015 r. Perspektywa finansowa 2007-2013 Budowa dróg nie likwiduje

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT A. DANE OGÓLNE. Wg stanu na dzień: 31.12. 2008

TRANSPORT A. DANE OGÓLNE. Wg stanu na dzień: 31.12. 2008 TRANSPORT A. DANE OGÓLNE L.p. Powierzchnia zurbanizowana (zainwestowana) miasta/gminy [w km2] 1 Źródło informacji: urząd administracji samorządowej - jednostka d/s urbanistyki i architektury lub inna jednostka

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje strategiczne

Rekomendacje strategiczne Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym Konferencja zamykająca Główny Instytut Górnictwa, Katowice, 19.09.2011 r. Rekomendacje strategiczne prof.

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZMIAN. w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w wersji z dnia 10 grudnia 2013 r.

REJESTR ZMIAN. w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w wersji z dnia 10 grudnia 2013 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 131/327/14 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 lutego 2014 r. REJESTR ZMIAN w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r.

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Spotkanie Partnerów projektu Zintegrowana Miejsce i data prezentacji Strategia Rozwoju Metropolii Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Dlaczego potrzebna jest strategia? Dostosowanie do wymogów UE w nowej perspektywie

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalnosci. Feasibility study

Studium Wykonalnosci. Feasibility study MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Zalecenia do przygotowania Studium Wykonalności dla PO IG Priorytet 2 projekty inwestycyjne Krzysztof Mieszkowski Departament Funduszy Europejskich Studium Wykonalnosci

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju infrastruktury transportu drogowego w województwie śląskim w perspektywie roku 2020. Katowice, 8 maja 2013 r.

Kierunki rozwoju infrastruktury transportu drogowego w województwie śląskim w perspektywie roku 2020. Katowice, 8 maja 2013 r. Kierunki rozwoju infrastruktury transportu drogowego w województwie śląskim w perspektywie roku 2020 Katowice, 8 maja 2013 r. System transportowy w województwie śląskim Główne problemy i cechy Na podstawowy

Bardziej szczegółowo

Rozwój SkarŜyska-Kamiennej a dostępność komunikacyjna. www.skarŝysko.pl

Rozwój SkarŜyska-Kamiennej a dostępność komunikacyjna. www.skarŝysko.pl Rozwój SkarŜyska-Kamiennej a dostępność komunikacyjna SkarŜysko-Kamienna, początek. miastotwórczy wpływ powstania pierwszej linii kolejowej - 1883 r. węzeł kolejowy w Kamiennej 80-te lata XIX wieku - pierwsze

Bardziej szczegółowo

Rozwój metropolitalnego układu transportowego

Rozwój metropolitalnego układu transportowego Rozwój metropolitalnego układu transportowego Wnioski z analiz diagnostycznych do Strategii Transportu i Mobilności Lech Michalski Politechnika Gdańska Horyzont 2020 Plany transportowe (Gdańsk, Gdynia,

Bardziej szczegółowo

Regietów, 20 stycznia 2010

Regietów, 20 stycznia 2010 OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2030 2030 Regietów, 20 stycznia 2010 PLAN PREZENTACJI Część I: Rola Strategii Rozwoju Transportu w planowaniu systemu transportowego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 13.3 STRATEGII ZIT SOM

ZAŁĄCZNIK NR 13.3 STRATEGII ZIT SOM ZAŁĄCZNIK NR 13.3 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA PROPONOWANYCH STRATEGICZNYCH PROJEKTÓW KOMPLEMENTARNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH ZIT POIIŚ WRAZ Z UZASADNIENIEM (FISZKI PROJEKTOWE) Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004 KSZTAŁTOWANIE I REALIZACJA POLITYKI ENERGETYCZNEJ NA POZIOMIE WOJEWÓDZTWA STAN OBECNY, PRIORYTETY NA PRZYSZŁOŚĆ W KONTEKŚCIE PROWADZONEJ AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA. Wydział Programowania

Bardziej szczegółowo

C40 UrbanLife. Warszawa. Zapotrzebowanie na środki transportu o niskiej emisji CO 2. 9 maja 2011 r. Leszek Drogosz Stanisław Jedliński

C40 UrbanLife. Warszawa. Zapotrzebowanie na środki transportu o niskiej emisji CO 2. 9 maja 2011 r. Leszek Drogosz Stanisław Jedliński C40 UrbanLife Warszawa Zapotrzebowanie na środki transportu o niskiej emisji CO 2 9 maja 2011 r. Leszek Drogosz Stanisław Jedliński Porozumienie Burmistrzów inicjatywa pod patronatem Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wstęp do polityki UE dot. infrastruktury transportowej i jej rewizji

Wstęp do polityki UE dot. infrastruktury transportowej i jej rewizji Wstęp do polityki UE dot. infrastruktury transportowej i jej rewizji 28 lutego 2012 1 Podstawa prawna Traktat o Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r., Nr. 90, poz. 864/30) Art. 3 cel UE to wspieranie spójności

Bardziej szczegółowo

7.0 - Przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci elektroenergetycznych Kod CPV: 45231400-9. mgr inż. Wiesław Korbanek Nr upr.

7.0 - Przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci elektroenergetycznych Kod CPV: 45231400-9. mgr inż. Wiesław Korbanek Nr upr. PROGREG Sp. z o.o. 30-414 Kraków, ul. Dekarzy 7C tel. (012) 269-82-50, fax. (012) 268-13-91 NIP 679-301-39-27 REGON 120974723 Biuro w Łodzi: www.progreg.pl e-mail: biuro@progreg.pl Numer KRS 0000333486

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI

STUDIUM WYKONALNOŚCI STUDIUM WYKONALNOŚCI MODERNIZACJA BOISKA PRZY HALI SPORTOWEJ W CIECHOCINKU 1. Wnioski z przeprowadzonej analizy podsumowanie Celem projektu pt. modernizacja boiska sportowego przy hali sportowej w Ciechocinku

Bardziej szczegółowo

Planistyka Gospodarka Przestrzenna, Transport i Infrastruktura Techniczna

Planistyka Gospodarka Przestrzenna, Transport i Infrastruktura Techniczna BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 Zespół nr I Planistyka Gospodarka Przestrzenna, Transport i Infrastruktura Techniczna mgr inŝ. Maciej Gust Bydgoszcz, listopad

Bardziej szczegółowo

Miejskie projekty transportowe realizowane w ramach POIiŚ problemy na etapie aplikowania i podczas realizacji

Miejskie projekty transportowe realizowane w ramach POIiŚ problemy na etapie aplikowania i podczas realizacji Miejskie projekty transportowe realizowane w ramach POIiŚ problemy na etapie aplikowania i podczas realizacji Centrum Unijnych Projektów Transportowych Legionowo, 16 lutego 2012 r. UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

euro na EURO Podpisanie Umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO Warszawa, r Finansowanie projektów infrastrukturalnych w ramach PO IiŚ (mln

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce,

Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce, Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce, Marek Pawlik Wiceprezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Gdańsk, 13.10.2011 r. www.plk-sa.pl 1/23 KDP zakres i stan prac

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA RUCHU W CENTRUM MIASTA KIELCE STREFA RUCHU USPOKOJONEGO. Konferencja Miasta przyjazne rowerom Kielce, 05.10.2006

ORGANIZACJA RUCHU W CENTRUM MIASTA KIELCE STREFA RUCHU USPOKOJONEGO. Konferencja Miasta przyjazne rowerom Kielce, 05.10.2006 ORGANIZACJA RUCHU W CENTRUM MIASTA KIELCE STREFA RUCHU USPOKOJONEGO Konferencja Miasta przyjazne rowerom Kielce, 05.10.2006 FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA CHARAKTERYSTYKA ŚRÓDMIEŚCIA PołoŜenie centrum na tle

Bardziej szczegółowo

Priorytety finansowania. Program realizować będzie 4 osie priorytetowe: Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Priorytety finansowania. Program realizować będzie 4 osie priorytetowe: Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Podsumowanie POPC Opis programu Cel główny Celem Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska 2014-2020 (POPC) jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla rozwoju kraju. Zgodnie z Umową Partnerstwa, jako fundamenty

Bardziej szczegółowo

r O CS < < k o. ł O z X U os K Z 11 1 ULI » u ITALI ANOWI ... Q X U 5: i2 < OO i UJ I o o Q <

r O CS < < k o. ł O z X U os K Z 11 1 ULI » u ITALI ANOWI ... Q X U 5: i2 < OO i UJ I o o Q < 2 00 8 r O CS k o. ł _J z O z as X U $ os K Z 11 1 ULI U» u UJ ry Q X OS o o U 5: i2.... ANOWI ITALI BIBLIOGRAFIA SPIS TABEL SPIS PLANSZ OO i UJ I Q > 236 BIBLIOGRAFIA MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE 1. Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Opolska. obszar funkcjonalny Opola. Wspólnie osiągniemy więcej

Aglomeracja Opolska. obszar funkcjonalny Opola. Wspólnie osiągniemy więcej Aglomeracja Opolska obszar funkcjonalny Opola Wspólnie osiągniemy więcej Aglomeracja Opolska: płaszczyzna współpracy jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego powstała: we wrześniu 2012r.

Bardziej szczegółowo

IV NATURALNE OTOCZENIE CZŁOWIEKA DZIAŁANIE 4.9 ROZWÓJ ZASOBÓW ENDOGENICZNYCH

IV NATURALNE OTOCZENIE CZŁOWIEKA DZIAŁANIE 4.9 ROZWÓJ ZASOBÓW ENDOGENICZNYCH DZIAŁANIE 4.9 ROZWÓJ ZASOBÓW ENDOGENICZNYCH 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych 9. Nazwa i krótki opis działania 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych W ramach działania będą wspierane przedsięwzięcia, które

Bardziej szczegółowo

PLANY ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ. Warszawa 23 czerwca 2015 r. Wsparcie JASPERS wprowadzenie

PLANY ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ. Warszawa 23 czerwca 2015 r. Wsparcie JASPERS wprowadzenie PLANY ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ Warszawa 23 czerwca 2015 r. Wsparcie JASPERS wprowadzenie François Cancalon Specjalista ds. transportu JASPERS Plac Piłsudskiego 1 00-078 WARSZAWA, POLSKA f.cancalon@eib.org

Bardziej szczegółowo

Dr hab. prof. US Dariusz Zarzecki

Dr hab. prof. US Dariusz Zarzecki Dr hab. prof. US Dariusz Zarzecki Długość linii kolejowych w UE = ok. 216 tys. km, Udział w transporcie ogółem (w % tkm) = ok. 17,8%, Przewozy ładunków= ok. 457 mld tkm/rok, Kraje o największym udziale

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi w Metropolii Poznań

Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi w Metropolii Poznań Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi w Metropolii Poznań Prof. UAM dr hab. Renata Graf Zakład Hydrologii I Gospodarki Wodnej, Instytut Geografii Fizycznej I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego,

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Rozporządzenie ogólne PE i Rady Ukierunkowanie

Bardziej szczegółowo

16. Analiza finansowa...

16. Analiza finansowa... 16. Analiza finansowa... Spis treści 16.1 ZałoŜenia... 16-2 16.2 Obliczenie proponowanego poziomu wsparcia środkami pomocowymi, wraz z oceną finansowej wykonalności przedsięwzięcia... 16-3 16.3 Wyniki

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii E 65 - Południe na odcinku Grodzisk Mazowiecki Kraków/Katowice Zwardoń/Zebrzydowice granica państwa

Modernizacja linii E 65 - Południe na odcinku Grodzisk Mazowiecki Kraków/Katowice Zwardoń/Zebrzydowice granica państwa Z Modernizacja linii E 65 - Południe na odcinku Grodzisk Mazowiecki Kraków/Katowice Zwardoń/Zebrzydowice granica państwa Andrzej Góźdź Kierownik Kontraktu Kraków, 03 marca 2011 r. Uwarunkowania dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej POIiŚ 7.3-7

Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej POIiŚ 7.3-7 Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej POIiŚ 7.3-7 Projekt ubiega się o finansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU ŚRODKI UNIJNE PRZEZNACZONE NA GAŁĘZIE TRANSPORTU W RAMACH PO IiŚ Gałęzie

Bardziej szczegółowo

STACJA ŁÓDŹ WIDZEW ROZPOCZĘCIE PRAC

STACJA ŁÓDŹ WIDZEW ROZPOCZĘCIE PRAC STACJA ŁÓDŹ WIDZEW ROZPOCZĘCIE PRAC Łódź, 12 września 2013 POIiŚ 7.1-24.2 Modernizacja linii kolejowej Warszawa Łódź, etap II, Lot B odcinek Łódź Widzew Łódź Fabryczna ze stacją Łódź Fabryczna oraz budową

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

EFRR 129 517 902,00. Nośność wybudowanej/przebudowanej drogi (kn/oś) Całkowita długość nowych dróg (km) Długość wybudowanych dróg wojewódzkich (km)

EFRR 129 517 902,00. Nośność wybudowanej/przebudowanej drogi (kn/oś) Całkowita długość nowych dróg (km) Długość wybudowanych dróg wojewódzkich (km) 1. Numer i nazwa osi priorytetowej 5. Nowoczesna komunikacja 2. Cele szczegółowe osi priorytetowej Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej

Bardziej szczegółowo

Realizacja programu budowy linii dużych prędkości w Polsce

Realizacja programu budowy linii dużych prędkości w Polsce Realizacja programu budowy linii dużych prędkości w Polsce Konrad Gawłowski Z-ca Dyrektora PKP PLK S.A. Centrum Kolei Dużych Prędkości Wrocław, 4-5.10.2011 r. 2008 Uchwała Rady Ministrów 276/2008 o przyjęciu

Bardziej szczegółowo

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus

Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski, Grzegorz Wielgus SIEĆ DYSTRYBUCYJNA OGNIWEM STRATEGICZNEJ ROZBUDOWY SYSTEMU GAZOWEGO ZWIĘKSZAJĄCEGO BEZPIECZEŃSTWO DOSTAW GAZU ZIEMNEGO ORAZ STOPIEŃ DOSTĘPU SPOŁECZEŃSTWA DO SIECI Wojciech Grządzielski, Adam Jaśkowski,

Bardziej szczegółowo

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Szanse na sfinansowanie inwestycji z dotacji UE 2014-2020 Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Katowice, 24.03.2015 Fundusze Europejskie 2014-2020 innowacje przedsiębiorczośd

Bardziej szczegółowo

Społeczny projekt. Tomasz Bużałek, Łódź, 29.01.2015. układu komunikacji zbiorowej dla Łodzi

Społeczny projekt. Tomasz Bużałek, Łódź, 29.01.2015. układu komunikacji zbiorowej dla Łodzi Społeczny projekt Tomasz Bużałek, Łódź, 29.01.2015 układu komunikacji zbiorowej dla Łodzi Podstawowe problemy Niskie prędkości podróży zwłaszcza drzwi w drzwi Niekomfortowe przesiadki Wewnętrzna konkurencja

Bardziej szczegółowo

W kierunku zrównoważonej mobilności Warszawy

W kierunku zrównoważonej mobilności Warszawy Seminarium Jakośd powietrza a ochrona klimatu synergia działao W kierunku zrównoważonej mobilności Warszawy dr inż. Andrzej Brzeziński 9 czerwca 2015 r Ministerstwo Środowiska WSTĘP 1) WSTĘP- STRATEGIE

Bardziej szczegółowo

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r.

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Warszawa, 20 marca 2015 r. UMOWA PARTNERSTWA Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Projekty współfinansowane ze środków europejskich. LUBLIN, luty 2012 r.

Projekty współfinansowane ze środków europejskich. LUBLIN, luty 2012 r. Projekty współfinansowane ze środków europejskich LUBLIN, luty 2012 r. Linie komunikacji miejskiej w Lublinie Linie trolejbusowe: 10 linii, w tym: 8 regularnych linii trolejbusowych 1 linia zjazdowa 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/1069/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia "Polityki Rowerowej Miasta Katowice"

UCHWAŁA NR XLVI/1069/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia Polityki Rowerowej Miasta Katowice UCHWAŁA NR XLVI/1069/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia "Polityki Rowerowej Miasta Katowice" Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ FUNKCJI METROPOLITARNYCH KRAKOWSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO

ROZWÓJ FUNKCJI METROPOLITARNYCH KRAKOWSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO ROZWÓJ FUNKCJI METROPOLITARNYCH KRAKOWSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Kraków, 20 września 2007 r. KOM Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O Planowaniu I

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r.

Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r. Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r. PRZEGLĄD REGULACJI UE Zestawienie aktualnych dokumentów Strategia Europa 2020

Bardziej szczegółowo

Łódzki Węzeł Multimodalny MAJ 2012

Łódzki Węzeł Multimodalny MAJ 2012 Łódzki Węzeł Multimodalny MAJ 2012 Łódź Trzecie co do wielkości miasto w Polsce 740 tys. mieszkańców Aglomeracja 1,3 mln mieszkańców Region 2,6 mln mieszkańców Centrum Akademickie: 24 uczelnie wyższe 120

Bardziej szczegółowo

III Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego

III Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego III Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego Warszawa, 22-23 IX 2014 Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ! www.miastadlarowerow.pl

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015

FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 Książki Małgorzata Sikora- Gaca, Urszula Kosowska (Fundusze Europejskie w teorii i praktyce, Warszawa 2014 Magdalena Krasuska, Fundusze Unijne w

Bardziej szczegółowo

Środki UE przeznaczone na transport w ramach POIiŚ

Środki UE przeznaczone na transport w ramach POIiŚ Współfinansowanie inwestycji infrastrukturalnych z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 Jarosław Pasek, Dyrektor Departamentu Funduszy UE Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Stan obecny śródlądowego transportu wodnego oraz plany jego rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

Stan obecny śródlądowego transportu wodnego oraz plany jego rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Stan obecny śródlądowego transportu wodnego oraz plany jego rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Długość sieci śródlądowych dróg wodnych w Polsce w 2013 r. wyniosła 3655 km, z czego 2417 km

Bardziej szczegółowo

Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu

Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu Rafał Rowiński, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce Inwestycje w badania i rozwój są jednym ze sposobów wyjścia z kryzysu gospodarczego. Średni

Bardziej szczegółowo

2014-2020. Program. Infrastruktura i Środowisko. Wsparcie projektów z zakresu efektywności energetycznej w perspektywie programowej 2014-2020

2014-2020. Program. Infrastruktura i Środowisko. Wsparcie projektów z zakresu efektywności energetycznej w perspektywie programowej 2014-2020 Program 2014-2020 Infrastruktura i Środowisko Wsparcie projektów z zakresu efektywności energetycznej w perspektywie programowej 2014-2020 Warszawa, 23 kwietnia 2014 r. CELE TEMATYCZNE CELE TEMATYCZNE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Zrównoważony rozwój w strategii woj. wielkopolskiego wprowadzenie do części warsztatowej Patrycja Romaniuk, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć Poznań, 04.03.2013 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ

Bardziej szczegółowo

Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013

Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013 Konferencja Polityka spójności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013 dr Hanna Jahns Sekretarz

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE Możliwości finansowania inwestycji w biomasę DZIAŁALNOŚĆ WFOŚIGW PRZYCHODY Przychody statutowe WF - ogółem Przychody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska WYDATKI

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA TRANSPORT. Polityka Transportowa Warszawy. Seminarium Jakość powietrza a ochrona klimatu synergia działań 09 czerwca 2015 r.

WARSZAWA TRANSPORT. Polityka Transportowa Warszawy. Seminarium Jakość powietrza a ochrona klimatu synergia działań 09 czerwca 2015 r. Polityka Transportowa Warszawy Seminarium Jakość powietrza a ochrona klimatu synergia działań 09 czerwca 2015 r. WARSZAWA TRANSPORT Tadeusz Bartosiński Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo