PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY WIATY GOSPODARCZEJ W GRANICY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY WIATY GOSPODARCZEJ W GRANICY"

Transkrypt

1 P. P. P. KANON Jander Szklarek Zuterek S. J ŁÓDŹ ul. Wólczańska 73, tel , , , fax BANK PKO S.A NIP REGON PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY WIATY GOSPODARCZEJ W GRANICY z dz. nr 53/2 i dz. nr 54/2, na terenie nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Żeromskiego nr 87, dz. nr 52/1, obręb P- 20 ADRES INWESTYCJI: Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Łodzi ul. Żeromskiego 78 dz. nr ewid. gr. 52/ Łódź INWESTOR: Centralne Biuro Antykorupcyjne Al. Ujazdowskie Warszawa BIURO PROJEKTÓW: P.P.P. KANON Jander Szklarek Zuterek S.J Łódź ul. Wólczańska 73 AUTORZY OPRACOWANIA: Branża: Projektant: ARCHITEKTURA mgr inż. arch. PIOTR ZUTEREK upr. 105/87/WŁ mgr inż. arch. ANDRZEJ GOŁĘBIAK Branża: Projektant: Branża: Projektant: KONSTRUKCJA inż. JADWIGA WÓJCIK nr. upr. GP. II mgr inż. MICHAŁ MAJEK ELEKTRYCZNA mgr inż. JACEK FRYDRYSIAK nr. Upr. 617/94/WŁ

2 Łódź, Maj 2011 SPIS TREŚCI 1.Strona tytułowa 1 2.Spis treści 2 3.Decyzja o warunkach zabudowy NR ŁP VII / 27/2011 z dnia 7 lutego 2011 r. wydana przez Prezydenta Miasta Łódź Łódź ulica Piotrkowska Przynależność do izby projektantów Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 13 I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 14 6.Część opisowa Część graficzna 16 Rys nr 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU - projekt skala 1: II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY 18 8.Opis techniczny Część graficzna architektura 20 Rys. nr 2 Rzut parteru wiaty - projekt skala 1: Rys. nr 3 Rzut dachu - projekt skala 1: Rys. nr 4 Przekrój A-A - projekt skala 1: Rys. nr 5 Elewacja frontowa - projekt skala 1: Informacja BIOZ III PROJEKT KONSTRUKCJI IV PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 34-43

3 Mgr inż. arch Piotr Zuterek (imię i nazwisko) (data) 105/87/WŁ (nr uprawnień LO 0026 (nr członkowski izby zawodowej) Łódź dnia r. Oświadczenie projektanta MGR INŻ. ARCH. PIOTR ZUTEREK Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz z póź. zm.) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany: PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY WIATY GOSPODARCZEJ W GRANICY z dz. nr 53/2 i dz. nr 54/2, na terenie nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Żeromskiego nr 87, dz. nr 52/1, obręb P- 20 (podać nazwę projektu budowlanego i adres inwestycji) sporządzony w dniu r. dla: Centralne Biuro Antykorupcyjne Al. Ujazdowskie Warszawa (podać Inwestora) został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.... (pieczęć wraz z podpisem)

4 PRZEDMIOT INWESTYCJI I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Część opisowa Przedmiotem opracowania jest budowa wiaty gospodarczej na działce położonej w Łodzi przy ulicy Żeromskiego nr 87, dz. nr 52/1, obręb P-20. Wiata zlokalizowana jest w granicy z działkami nr 53/2 i nr 54/2 Projektowana wiata zlokalizowana będzie w miejscu istniejącej wiaty magazynowej, która zostanie rozebrana według projektu rozbiórki odrębnego opracowania ze względu na zły stan techniczny. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU Teren działki objętej opracowaniem poprzez układ budynków na działce podzielony jest na dwa place - zewnętrzny (większy) dostępny z ulicy i wewnętrzny (mniejszy) dostępny przez przejazd bramowy. Projektowana wiata magazynowa zlokalizowana będzie na terenie wewnętrznego placu w miejscu istniejącej wiaty gospodarczej. Istniejąca wiata na mocy decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę ze względu na zły stan techniczny zostanie rozebrana. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU Projektowana inwestycja budowy wiaty magazynowej zlokalizowana będzie na działce położonej w Łodzi przy ulicy Żeromskiego nr 87 w zabudowie śródmiejskiej. Projektowana wiata zlokalizowana będzie w granicy z dz. nr 53/2 i dz. nr 54/2. Zaopatrzenie w energię elektryczną nastąpi z istniejącej tablicy rozdzielczej. Wody opadowe będą odprowadzane powierzchniowo na teren wewnętrznego placu skąd poprzez istniejący wpust trafiać będą do miejskiej sieci kanalizacji ogólnospławnej. Obsługa komunikacyjna poprzez istniejący zjazd z drogi i przejazd bramowy w budynku. ZESTAWIENIE POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚĆI ZAGOSPODAROWANIANIA TERENU Zestawienie powierzchni: Powierzchnia działki: 1355,00 m² Powierzchnia zabudowy projektowanej wiaty : 60,00 m² Powierzchnia wiaty przeznaczonej do wyburzenia : 60,00 m² Projekt budowy wiaty gospodarczej w granicy z dz. nr 53/2 i dz. nr 54/2 na działce położonej w Łodzi przy ulicy Żeromskiego nr 87, dz. nr 52/1, obręb P-20. Został sporządzony zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy NR ŁP VII / 27/2011 z dnia 7 lutego 2011 r. wydana przez Prezydenta Miasta Łodzi, Łódź ulica Piotrkowska 104

5 INFORMACJA CZY DZIAŁKA LUB TEREN OPRACOWANIA PODLEGAJĄ OCHRONIE Działka objętą opracowaniem nie podlega ochronie i nie jest wpisana do rejestru zabytków. DANE UWZGLEDNIAJĄCE SZKODY GÓRNICZE Działka objętą opracowaniem nie znajduje się na terenie objętym szkodami górniczymi. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM ZAGROŻENIU DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW OBIEKTU Inwestycja nie ma negatywnego wpływu na środowisko i nie powoduje zagrożenia dla higieny i zdrowia jej użytkowników.

6 Część graficzna zagospodarowanie terenu

7 II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Opis techniczny PRZEZNACZENIE FORMA ARCHITKTONICZNA: Projektowany obiekt jest otwartą wiatą gospodarczą w konstrukcji stalowej. Dach jednospadowy (pulpitowy) pokryty płytami warstwowymi. W dachu projektowane są świetliki dachowe zabezpieczone kratami przeciw włamaniu lub wpadnięciu do wnętrza. Głównym założeniem projektu było stworzenie nowego obiektu gospodarczego w miejscu starej zniszczone wiaty i uporządkowanie wewnętrznej przestrzeni działki. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę opracowania stanowi: Zlecenie Inwestora; Decyzja o warunkach zabudowy NR ŁP VII / 27/2011 z dnia 7 lutego 2011 r. wydana przez Prezydenta Miasta Łódź Łódź ulica Piotrkowska 104; Przepisy Budowlane. ZESTAWIENIE CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETRÓW BUDYNKU: Powierzchnia zabudowy Powierzchnia użytkowa WIATA GOSPODARCZA 60,00 m² 58,72 m² Kubatura 205,46m 3 Wysokość Długość 3.69 m 9.73 m WARUNKI POSADOWIENIA I KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU Według części konstrukcyjnej projektu. ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNE OBIEKTU PROGRAM UŻYTKOWY: Jedno pomieszczenie otwarte i zadaszone. WARUNKI OCHRONY SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNEJ i BHP Nie dotyczy

8 STRUKTURA MATERIAŁOWO- BUDOWLANA SPOSÓB POSADWIENIA Według części konstrukcyjnej projektu. BELKI NADPROŻA Według części konstrukcyjnej projektu. DACH Zaprojektowano lekki dach w konstrukcji stalowej pokryty płytami warstwowymi. Jako doświetlenie wnętrza projektuje się dwa świetliki dachowe. WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE Pomalować farbą w kolorze szarości. Obróbki blacharskie rynien i rur spustowych w odcieniach szarości lub grafitu. Posadzka wiaty kostka brukowa ułożona ze spadkiem ukształtowanym w kierunku wewnętrznego placu. DOSTĘP DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Nie dotyczy CHARAKTERYSTKA ENERGETYCZNA BUDYNKU Nie stosuje się na mocy art. 5 ust. 7 pkt 5 ustawy - Prawo budowlane. ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO Nie przewiduje się uciążliwości dla środowiska oraz zmian stosunków wodnych. WARUNKI OCHRONY P.POŻ Zarówno konstrukcja dachu jak i konstrukcja nośna wiaty jest niepalna i nie powoduje rozprzestrzeniania się ognia UWAGA Roboty prowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych I.T.B. i zasadami sztuki budowlanej. Stosować materiały z aktualnymi atestami i aprobatami technicznymi trzymając się ściśle instrukcji producenta. Projekt architektoniczno - budowlany rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi: Konstrukcji; Elektrycznym; Ewentualne zmiany materiałów, elementów wykończeniowych, urządzeń można wprowadzić po uzgodnieniu z autorem projektu w celu zgodności dokumentacji i właściwości materiałów. Samowolne zmiany zdejmują z projektanta odpowiedzialność za wynikłe wady i usterki.

9 Część graficzna architektura

10 P. P. P. KANON Jander Szklarek Zuterek S. J ŁÓDŹ ul. Wólczańska 73, tel , , , fax BANK PKO S.A NIP REGON PROJEKT BUDOWLAN BUDOWY WIATY GOSPODARCZEJ W GRANICY z dz. nr 53/2 i dz. nr 54/2, na terenie nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Żeromskiego nr 87, dz. nr 52/1, obręb P- 20 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTAWA I OCHRONY ZDROWIA ADRES INWESTYCJI: Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Łodzi ul. Żeromskiego 78 dz. nr ewid. gr. 52/ Łódź INWESTOR: Centralne Biuro Antykorupcyjne Al. Ujazdowskie Warszawa BIURO PROJEKTÓW: P.P.P. KANON Jander Szklarek Zuterek S.J Łódź ul. Wólczańska 73 AUTORZY OPRACOWANIA: Branża: Projektant: ARCHITEKTURA mgr inż. arch. PIOTR ZUTEREK upr. 105/87/WŁ mgr inż. arch. ANDRZEJ GOŁĘBIAK

11 Łódź, Maj 2011

12 Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wykonano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. (Dz. U. nr 120 poz. 1126) 1. ZAKRES I KOLEJNOŚĆ ROBÓT Zakres: Budowa wiaty gospodarczej przy ul. Żeromskiego 78 działka numer ewidencji gruntów 52/1, Łódź Dla całego przedsięwzięcia należy przed rozpoczęciem budowy sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH. Na terenie inwestycji znajdują się obecnie zabudowania usługowe i gospodarcze Składający się z następujących budynków: budynek usługowy; budynek portierni; wiata magazynowa 3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI. Na terenie budowy należy wyznaczyć drogi komunikacyjne, drogi ewakuacji, lokalizację zaplecza socjalnego dla pracowników, miejsca składowania materiałów, strefy w których występuje zagrożenie upadku przedmiotów z wysokości i lokalizację sprzętu p.poż. 4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH. W trakcie realizacji budynków przewiduje się zagrożenia związane z: wykonywaniem wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących sieci i urządzeń podziemnych. Zagrożenie występuje w rejonie istniejących kabli energetycznych i sieci wodociągowych i w czasie wykonywania prac. wykonywaniem wykopów w sąsiedztwie istniejących części budynku poślizgnięciem na oblodzonych przejściach, zaoliwionych, mokrych i zabłoconych powierzchniach ciągów komunikacyjnych i rusztowaniach potknięciami w rejonie składowania materiałów, przy złym oświetleniu i wystających elementach na trasach komunikacyjnych pracą przy użyciu elektronarzędzi i spawaniu. robotami przy których występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5 m. przy wykonywaniu obróbek blacharskich na dachu. transportem ręcznym i mechanicznym na terenie całej budowy robotami przy których występuje ryzyko upadku przedmiotów z wysokości. Zagrożenie istnieje w czasie wykonywania stalowej konstrukcji nośne.

13 5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH Przy robotach, w trakcie których występuje zagrożenie bezpieczeństwa należy: - zastosować wzmożony nadzór - przeprowadzić dobór pracowników z odpowiednim doświadczeniem - przeprowadzić instruktaż stanowiskowy - zapewnić zastosowanie indywidualnych i zbiorowych środków bezpieczeństwa - przestrzegać konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń - określić zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby 6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM - pracowników należy wyposażyć w sprzęt ochrony indywidualnej - dopuszczanie do eksploatacji wyłącznie kompletnych i atestowanych rusztowań - należy oznakować skrajnie dachów, strefy bezpieczne wykopów, strefy pracy na wysokości - należy utrzymywać czystość na budowie - należy stosować do pracy sprawne, bez uszkodzeń i z kompletnymi osłonami i zabezpieczeniami narzędzia i urządzenia - należy zabezpieczyć właściwe oświetlenie ciągów komunikacyjnych i miejsc pracy - Wykonawca winien zapewnić na budowie funkcjonowanie służb BHP i zobowiązać je do kontroli przestrzegania przepisów BHP i zgodności z planem BIOZ. Służby te powinny dołączać regularnie do dokumentacji budowy sprawozdania z przeprowadzanych kontroli. - Wykonawca winien zapewnić aby sprzęt bezpieczeństwa, odzież ochronna i sprzęt ratunkowy były zawsze stosowane na placu budowy. - Wszelkie oznaczenia, tablice informacyjne i ostrzegawcze muszą być zawsze wyraźne i łatwe do odczytania. Wszelkie instalacje i urządzenia wykorzystywane na placu budowy muszą posiadać certyfikaty lub deklaracje zgodności i muszą ponadto posiadać sprawne zabezpieczenia. - W biurze budowy należy wywiesić tablicę informacyjną BHP z komunikatami o podejmowanych działaniach w tej dziedzinie. - Wykonawca ma obowiązek przestrzegania przepisów o ochronie środowiska naturalnego ( odprowadzenie ścieków komunalnych z zaplecza higieniczno sanitarnego, wywóz odpadów lub ich neutralizacja, przechowywanie materiałów szkodliwych i niebezpiecznych w wyznaczonych i odpowiednio oznakowanych miejscach). - należy opracować plan zabezpieczenia p.poż placu budowy Podczas realizacji prac należy przestrzegać Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn Dz. U. nr 47 poz. 401 w sprawie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy podczas wykonywania prac budowlanych.

14 P. P. P. KANON Jander Szklarek Zuterek S. J ŁÓDŹ ul. Wólczańska 73, tel , , , fax BANK PKO S.A NIP REGON PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY WIATY GOSPODARCZEJ W GRANICY z dz. nr 53/2 i dz. nr 54/2, na terenie nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Żeromskiego nr 87, dz. nr 52/1, obręb P- 20 KONSTRUKCJA - WIATA GOSPODARCZA ADRES INWESTYCJI: Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Łodzi ul. Żeromskiego 78 dz. nr ewid. gr. 52/ Łódź INWESTOR: Centralne Biuro Antykorupcyjne Al. Ujazdowskie Warszawa BIURO PROJEKTÓW: P.P.P. KANON Jander Szklarek Zuterek S.J Łódź ul. Wólczańska 73 AUTORZY OPRACOWANIA: Branża: Projektant: KONSTRUKCJA inż. JADWIGA WÓJCIK nr. upr. GP. II mgr inż. MICHAŁ MAJEK

15 Łódź, Maj 2011 III PROJEKT KONSTRUKCJI Opis techniczny - część konstrukcyjna Przedmiot opracowania Projekt konstrukcyjny wiaty gospodarczej na działce położonej w Łodzi przy ulicy Żeromskiego nr 87, dz. nr 52/1, obręb P-20. Wiata zlokalizowana jest w granicy z działkami nr 53/2 i nr 54/2. Opis ogólny Projektowana wiata jest obiektem parterowym o prostej konstrukcji stalowej zadaszonej płytami warstwowymi grubości 10 cm. Słupy, rygle i płatwie zaprojektowano z typowych przekroi walcowanych na gorąco. Słupy HEB 180, rygle I200PE, płatwie C120E. Wszystkie połączenia elementów stalowych przewidziano jako spawane na placu budowy. Elementy konstrukcyjne 1. Fundamenty: Stopy fundamentowe o wymiarze 60x60cm i wysokości 90cm zaprojektowano jako betonowe z betonu B-20. W osiach 3, 4 i 5 wymiary stóp należy dopasować do kształtu istniejących ścian. Pomiędzy istniejącymi ścianami a nowymi stopami należy pozostawić dylatację grubości 2cm. W miejscu przewidzianym pod montaż słupów stalowych należy zabetonować marki stalowe z blachy o wymiarze 350x350x6mm. Blachy te należy kotwić do betonu poprzez przyspawane pręty grubości 12mm. Minimalna długość odstającego (kotwiącego) pręta wynosi 25cm. Na każda markę muszą przypadać co najmniej 4 pręty kotwiące. 2. Konstrukcja wiaty: Słupy HEB180, rygle I200PE, płatwie C120E. Wszystkie elementy należy dopasować i zespawać na placu budowy, 3. Świetliki Do obliczeń przyjęto lekkie świetliki wypełnione płytą poliwęglanową. Zabezpieczenie elementów Wszystkie elementy stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez trzykrotne malowanie farbami antykorozyjnymi. Zewnętrzna (finalna) warstwa farby w kolorze szarym. Warunki gruntowo-wodne W miejscu projektowanego posadowienia budynku zalegają piaski średnie i drobne. Wody gruntowej nie stwierdzono. Do obliczeń przyjęto naprężenia dopuszczalne 2,0kG/cm 2. W trakcie robót ziemnych porównać grunt z przyjętym do obliczeń. Z uwagi na występujący grunt jednorodny, schematy statycznie wyznaczalne, zaliczam obiekt do pierwszej kategorii geotechnicznej. Posadowienie fundamentów minimum 1m od terenu (I strefa przemarzania).

16 Część graficzna konstrukcja

17 P. P. P. KANON Jander Szklarek Zuterek S. J ŁÓDŹ ul. Wólczańska 73, tel , , , fax BANK PKO S.A NIP REGON Wykaz opracowania sporządzony dla: PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY WIATY GOSPODARCZEJ W GRANICY z dz. nr 53/2 i dz. nr 54/2, na terenie nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Żeromskiego nr 87, dz. nr 52/1, obręb P- 20 Projekt budowlany wiaty gospodarczej 6 egz. w tym 4 do urzędu celem uzyskania pozwolenia na budowę; Kosztorys inwestorski budowy wiaty 2 egz.; Przedmiar robót budowy wiaty 2 egz.; Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 2 egz. Oświadczenie wykonawcy: Oświadczamy że w/w dokumentacja została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawnymi, normami i sztuka budowlaną oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mu służyć.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WIATA GOSPODARCZA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WIATA GOSPODARCZA P.P.P. KANON Jander Szklarek Zuterek S. J. 90-515 ŁÓDŹ ul. Wólczańska 73 tel. 042 637 22 90, 042 636 46 42, 042 637 13 18, fax 042 636 51 25 BANK PKO S.A. 48124055271111000055881335 NIP 725-00-13-869 REGON

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY. C Z Ę Ś Ć O P I S O W A.. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubatura, zestawienie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE TERENU

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE TERENU PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE TERENU Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z budynkiem biurowym, infrastrukturą techniczną w Dzierżoniowie ul. Strefowa (dz. nr 51/2; 52/2; 54/2; 55/5 obręb Zachód

Bardziej szczegółowo

projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379

projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe AGATA NOWAKOWSKA projekt projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Nazwa inwestycji Branża Nazwa opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWEGO NA CELE DOMU KULTURY. INWESTOR: GMINA ŻARNÓW, ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowo-Handlowe PK Patryk Kawa METRYKA PROJEKTU. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach

Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowo-Handlowe PK Patryk Kawa METRYKA PROJEKTU. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowo-Handlowe PK Patryk Kawa Adres: 47-244 Lubieszów ul. Leśna 17A tel/fax: + 48 77 483 50 00 tel. kom.: +48 515 120 584 e-mail: patrykkawa@wp.pl METRYKA PROJEKTU Temat:

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PSTRĄGÓWCE

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PSTRĄGÓWCE Biuro Projektowe KONSTRUKTOR 39-200 Dębica, ul. Czwartaków 19, tel. 601 53 45 45 www.buduj.org PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PSTRĄGÓWCE Lokalizacja Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Nazwa Obiektu: DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLSZANIE GMINA PODEGRODZIE

Nazwa Obiektu: DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLSZANIE GMINA PODEGRODZIE USŁUGI PROJEKTOWE JAN MATRAS EGZEMPLARZ NR 1 Ul. I Brygady 91 33-300 Nowy Sącz Nazwa Obiektu: DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W OLSZANIE GMINA PODEGRODZIE Adres Obiektu: OLSZANA DZ. NR

Bardziej szczegółowo

REMONTU BOISKA SPORTOWEGO, OGRODZENIA BOISKA, PLACÓW MANEWROWYCH, TRAKTÓW PIESZYCH I DRÓG DOJAZDOWYCH NALEŻĄCYCH DO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LEŚNA

REMONTU BOISKA SPORTOWEGO, OGRODZENIA BOISKA, PLACÓW MANEWROWYCH, TRAKTÓW PIESZYCH I DRÓG DOJAZDOWYCH NALEŻĄCYCH DO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LEŚNA Biuro Projektowe KONSTRUKTOR 39-200 Dębica, ul. Czwartaków 19, tel. 601 53 45 45, fax 14 690 81 99 www.buduj.org Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa LEŚNA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA REMONTU BOISKA SPORTOWEGO,

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: MISIÓRNY ARCHITEKCI BIURO PROJEKTOWE MGR INś. ARCH. PAWEŁ MISIÓRNY, UL.DĄBROWSKIEGO 8, 64-920 PIŁA OŚWIADCZENIE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: MISIÓRNY ARCHITEKCI BIURO PROJEKTOWE MGR INś. ARCH. PAWEŁ MISIÓRNY, UL.DĄBROWSKIEGO 8, 64-920 PIŁA OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane wraz z późniejszymi zmianami oświadczamy, Ŝe niniejszy projekt rozbiórki: OBIEKT: REMONT I PRZEBUDOWA WEJŚCIA GŁÓWNEGO

Bardziej szczegółowo

ZWiK W ZIELONEJ GÓRZE - PRZEBUDOWA MYJNI ZAKŁADOWEJ SPIS TREŚCI. 1. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu - Str. 1 5

ZWiK W ZIELONEJ GÓRZE - PRZEBUDOWA MYJNI ZAKŁADOWEJ SPIS TREŚCI. 1. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu - Str. 1 5 SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu - Str. 1 5 2. Informacja Bioz - Str. 6 9 3. Część rysunkowa - Projekt zagospodarowania terenu - Rys. Nr 1 1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BUDOWLANE PROJEKTOWANIE - KOSZTORYSOWANIE - NADZORY

USŁUGI BUDOWLANE PROJEKTOWANIE - KOSZTORYSOWANIE - NADZORY USŁUGI BUDOWLANE PROJEKTOWANIE - KOSZTORYSOWANIE - NADZORY Krzysztof Bartkowiak Ul. Leśna 1 64-412 Chrzypsko Wielkie NIP 787-114-08-77 REGON 630687816 PROJEKT TECHNICZNY OBIEKT : OGRODZENIE BRANŻA : KONSTRUKCYJNA

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Opis techniczny do projektu zagospodarowania... 2. Opis techniczny do projektu arch. Budowlanego... 3. Informacja BIOZ... 4. Oświadczenie inwestora... 5. Oświadczenia projektanta...

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA ULICY SIENKIEWICZA W WIERZBICY "

PRZEBUDOWA ULICY SIENKIEWICZA W WIERZBICY PRZEBUDOWA ULICY SIENKIEWICZA W WIERZBICY " SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OPISOWA 1. Przedmiot inwestycji- przebudowa drogi gminnej str.3 2. Inwestor str.3 3. Jednostka projektująca str.3 4. Podstawa opracowania str.3

Bardziej szczegółowo

BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail.

BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail. BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail.com STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Przebudowa targowiska miejskiego

Bardziej szczegółowo

P.1 POSADZKI... 37 P.2 ŚCIANY... 38 P.3 BALUSTRADY I OBRÓBKI BLACHARSKIE... 38

P.1 POSADZKI... 37 P.2 ŚCIANY... 38 P.3 BALUSTRADY I OBRÓBKI BLACHARSKIE... 38 A SPIS TREŚCI A SPIS TREŚCI... 1 B WYKAZ OPRACOWAŃ WIELOBRANŻOWEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO... 3 C OŚWIADCZENIA, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I ZAŚWIADCZENIA... 4 C.1 KOPIE NADANIA UPRAWNIEŃ PROJEKTOWYCH... 4 C.2

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str.2-10 1. Dane ogólne 2. Istniejący stan zagospodarowania 3. Projektowane zagospodarowanie terenu 4. Charakterystyka zewnętrzna obiektu CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11 Z1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Ostrów Wielkopolski ul. Staroprzygodzka działka nr 6; 5/3 obręb 0145; 7/1 obręb 0146

PROJEKT BUDOWLANY. Ostrów Wielkopolski ul. Staroprzygodzka działka nr 6; 5/3 obręb 0145; 7/1 obręb 0146 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: ADRES: INWESTOR: BRANśA: Budowa lekkiej hali magazynowej, wiaty do przygotowania i pakowania odpadów opakowań suchych, ustawienie trzech kontenerów socjalnych oraz utwardzenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY (SZKICE BUDOWLANE) PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO

PROJEKT BUDOWLANY (SZKICE BUDOWLANE) PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO PROJEKT BUDOWLANY (SZKICE BUDOWLANE) PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO Egz. nr 4 OBIEKT: Budynek Mieszkalny Wielorodzinny Adres: ul. Partyzantów 24-30 65-332 Zielona Góra Działka Nr: 273/4, 273/7 Obręb:

Bardziej szczegółowo

Budowa sortowni odpadów komunalnych wraz z kompostownią i stacją przeładunkową odpadów w Nowej Rudzie Projekt wykonawczy.

Budowa sortowni odpadów komunalnych wraz z kompostownią i stacją przeładunkową odpadów w Nowej Rudzie Projekt wykonawczy. Spis treści: 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 4 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 4 3. INWESTOR... 4 4. OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO... 4 4.1. BUDYNEK PORTIERNI... 4 4.1.1. Przeznaczenie i program użytkowy

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji rowerowi w budynku H 4

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji rowerowi w budynku H 4 Załącznik nr 1 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji rowerowi w budynku H 4 Kody CPV: 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego, 45000000-7

Bardziej szczegółowo

I. Projekt zagospodarowania terenu. Projekt architektoniczno budowlany

I. Projekt zagospodarowania terenu. Projekt architektoniczno budowlany Projekt wykonawczy hali garaŝowej na terenie ZUK sp. z o.o. w Oświęcimiu Firma Projektowa KONSPRO Dariusz Obstarczyk tel. 0/ 844-02-09; NIP 549-0-0-45 TEMAT BUDOWA HALI GARAśOWEJ DLA SAMOCHODÓW SPECJALISTYCZNYCH,

Bardziej szczegółowo

TERMOIZOLACJA I ZMIANA ELEWACJI HALI 3A PROJEKT BUDOWLANY

TERMOIZOLACJA I ZMIANA ELEWACJI HALI 3A PROJEKT BUDOWLANY dok. nr Um. nr 110/FAI/JD/2013 Inwestor: BUMAR ELEKTRONIKA S.A. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa Obiekt: HALA NR 3A Adres: ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa dz. nr ewid. 4/23 obręb 3-05-21 Temat: TERMOIZOLACJA

Bardziej szczegółowo

STUDIO E-PROJEKT ul. Pańska 98/1, 00-837 Warszawa

STUDIO E-PROJEKT ul. Pańska 98/1, 00-837 Warszawa PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY NAZWA ZADANIA: Budowa masztu kratownicowego H=81m wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki o numerze ewidencyjnym 452 położonej w miejscowości

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Pracownia Projektowa "ARCHITEKT" 31-934 Kraków, os.centrum E 23/6 NIP: 678-108-82-04 tel. (+48 12) 643 68 08, fax (+48 12) 644 10 67 Tytuł: Nazwa i adres obiektu budowlanego oraz numery ewid. działek na

Bardziej szczegółowo

REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ - STARE MIASTO W POZNANIU 1 SPIS ZAWARTOŚCI

REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ - STARE MIASTO W POZNANIU 1 SPIS ZAWARTOŚCI 1 SPIS ZAWARTOŚCI 1 SPIS ZAWARTOŚCI... 2 2 DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE... 4 3 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU... 12 3.1 Adres inwestycji... 13 3.2 Inwestor... 13 3.3 Podstawa opracowania... 13 3.4 Zakres opracowania...

Bardziej szczegółowo