Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE"

Transkrypt

1 ZNAK POSTĘPOWANIA 08/EN/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacja projektu kursy doskonalenia dla nauczycieli szkół zawodowych i instruktorów, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet IX, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), zaprasza do udziału w zapytaniu do składania ofert w celu wyłonienia wykonawcy na przeprowadzenie zajęć szkoleniowych w ramach niniejszego projektu 1. Nazwa i adres Zamawiającego: ul. Kwidzyńska 14, Łódź NIP Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć szkoleniowych w ramach realizacji projektu. Kursy doskonalenia dla nauczycieli szkół zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu i dostarczenie ich do siedziby Zamawiającego. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Usługi szkoleniowe Usługa szkolenia technicznego 3. Tryb postępowania: Zamówienie poniżej 14 tyś euro będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zapytanie wysłane jest do potencjalnych Oferentów oraz zostaje umieszczone na stronie Zamawiającego i siedzibie Zamawiającego w celu wybrania najkorzystniejszej oferty.

2 4. Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie składa się z się sześciu części obejmujących: Część I Przeprowadzenie zajęć w ramach modułu I Wprowadzenie do OZE Część II Przeprowadzenie zajęć w ramach modułu II Prawo i Normy Techniczne Część III Przeprowadzenie zajęć w ramach modułu III Systemy Fototermiczne i Fotowoltaiczne Część IV Przeprowadzenie zajęć w ramach modułu IV Systemy Geotermalne i Pompy Ciepła Część V Przeprowadzenie zajęć w ramach modułu V Systemy spalające Biomasę Część VI Przeprowadzenie zajęć w ramach modułu VI Systemy Wiatrowe i Wodne Część VII Przeprowadzenie zajęć ramach modułu IT Szczegółowy opis przedmiotu stanowi załącznik 1a do niniejszego zapytania ofertowego 5. Termin i sposób składania ofert: 1. O udziale w zamówieniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 2. Termin składania ofert: r. 3. Oferty na formularzu ofertowym (załącznik 1b) należy składać: o w formie pisemnej (osobiście, listownie) na adres i Poszanowania Energii Sp. z o. o., w opakowaniu oznaczonym napisem: Oferta na przeprowadzenie zajęć szkoleniowych w ramach projektu Energetyczny nauczyciel kursy doskonalenia dla nauczycieli szkół zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu lub o faksem pod numer lub o drogą elektroniczną na adres: 4. W przypadku przesłania oferty em lub faksem, oryginał ww. dokumentu musi zostać również dostarczony do Zleceniodawcy niezwłocznie lub osobiście bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej. 5. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania, nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert. 6. Każdy Wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę. 7. Zleceniodawca dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 8. Zleceniodawca nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 9. Zleceniodawca nie dopuszcza możliwości powierzenia przez Wykonawcę zmówienia podwykonawcom. 10. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

3 11. W ofercie należy wskazać daną część (od I do VII) na jaką składane jest oferta. 12. Oferent zobowiązany jest określić łączną wartość całkowitego zamówienia na każdą z Części. 13. Stawka proponowana przez wykonawcę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe musi uwzględniać całościowe wynagrodzenie związane z realizacją obowiązków Wykonawcy wyszczególnionych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, zapłatę za przeniesienie wszelkich praw, o których mowa w 3 umowy stanowiącej załącznik 2 do niniejszego zapytania oraz koszty związane z ewentualnym dojazdem i zakwaterowaniem trenera podczas realizacji zajęć w ramach Projektu. 14. Nie jest dopuszczalne dokonywanie rozliczeń w innych walutach niż w PLN. 15. Oferta musi być podpisana na ostatniej stronie (i parafowana na każdej stronie) przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta. 16. Składając ofertę wykonawca akceptuje warunki umowy stanowiącej załącznik 2 do niniejszego zapytania ofertowego oraz zobowiązuje się do podpisania umowy w ciągu 5 dni od momentu powiadomienia o wyborze oferty. 17. Zamawiający zaznacza, iż Wykonawca może ulec zmianie w przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym zapytaniu 18. W przypadku, gdy oferta nie będzie spełniać wymogów zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym, zostanie odrzucona. W przypadku braku spełnienia przez Wykonawcę warunków uczestnictwa wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostanie odrzucony. Z tytułu odrzucenia oferty lub wykluczenia, Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zleceniodawcy. 19. Oferent powinien posiadać odpowiednie doświadczenie tj. minimum 50 dni szkoleniowych lub co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie tożsamej z tematyką szkoleń. Do formularza ofertowego należy dołączyć podpisane oświadczenie (załącznik 3) o posiadaniu doświadczenia. 6. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia: 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zleceniodawca zawiadomi faksem lub em wszystkich Wykonawców, którzy przesłali oferty w ustalonym terminie, zawiadamiając jednocześnie wybranego Wykonawcę o złożeniu najkorzystniejszej oferty. 7. Planowany termin i miejsce wykonania usługi: 1. Termin wykonania zamówienia : od dnia wyboru wykonawcy do dnia ul. Kwidzyńska Łódź

4 2. Kryteria wyboru oferty: a) cena 100% Sposób zbadania kryterium cena : cena minimalna/cena badanej oferty * 100 * waga kryterium cena minimalna najniższa oferowana spośród wszystkich ważnych ofert za wykonanie przedmiotu zamówienia cena badanej oferty cena, jaką zaoferował oferent, którego oferta jest badana 100 wskaźnik stały 100% - procentowe znaczenie kryterium ceny 1% odpowiada 1 punktowi 1. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, w tym także koszty związane z ewentualnym dojazdem i zakwaterowaniem trenera podczas realizacji zajęć w ramach Projektu. 2. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny brutto, zamówienia z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich. 3. Jeśli najniższa złożona oferta przekroczy cenę zakontraktowaną w budżecie Projektu, Zamawiający przeprowadzi ze wszystkimi oferentami pisemne negocjacje. Za najlepszą zostanie uznana oferta, która w wyniku przeprowadzonej przez Zamawiającego oceny otrzyma najwyższą liczbę punktów. W przypadku złożenia ofert, które w wyniku oceny przez Zamawiającego otrzymają identyczną liczbę punktów, oferenci, którzy złożyli tożsame, najlepsze oferty zostaną wezwani do złożenia w ciągu 2 dni ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 9. Osoba do kontaktu Osobą wyznaczoną do kontaktów w sprawie przedmiotu zamówienia jest: Aleksandra Gortat specjalista ds. projektowych - tel ,

5 Załącznik 1a do zapytania ofertowego Moduł I : WPROWADZENIE DO OZE 1. Podstawy energetyki Pierwotne i wtórne źródła energii. Odnawialność energii. Źródła energii konwencjonalnej. Źródła energii niekonwencjonalnej Prognozy dotyczące okresów eksploatacji poszczególnych źródeł energii nieodnawialnych. Zasoby energii odnawianej w Polsce i na świecie 2. Gospodarka energią Rodzaje i postacie energii Struktura zużycia energii w gospodarce. Racjonalizacja zużycia energii w gospodarce oraz potencjalne oszczędności zużycia energii w poszczególnych sektorach. Obiekty energetyczne: elektrownie, elektrociepłownie i ciepłownie rodzaje, budowa, procesy wytwarzania oraz przesyłu energii. Wpływ obiektów energetycznych na środowisko. Kaloryczność i skład chemiczny paliw stałych, ciekłych i gazowych. Stechiometryczne reakcje spalania. Analiza spalin i produkty spalania. Powstawanie sadzy i czadu. Normy emisji zanieczyszczeń produktów spalania. UWAGI do modułu I: 1. Moduł obejmuje przeprowadzenie 16 godzin szkoleniowych dla każdej z dwóch edycji szkolenia, tj. łącznie 32 godzin szkoleniowych. W ramach każdej edycji w szkoleniach weźmie udział 16 osób po 8 osób na grupę ; 7. Szczegółowe dni szkoleniowe zostaną ustalone z wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą przed podpisaniem umowy; 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, miejsca i/lub liczby osób biorących udział w szkoleniu. 9. W ramach prowadzenia zajęć szkoleniowych w zakresie wybranego przez Wykonawcę modułu, do obowiązków Wykonawcy będzie należało:

6 przygotowanie zestawu pytań egzaminacyjnych (w postaci 5 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru z podziałem na trzy poziomy trudności: łatwe, średnie, trudne oraz 5 pytań otwartych); przygotowanie zestawu 10 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru do pre- /post-testu, różnych od zestawu pytań egzaminacyjnych; przeprowadzenia indywidualnych konsultacji dla uczestników szkoleń obejmujących prezentowaną na zajęciach tematykę, jeśli uczestnicy zgłoszą taką potrzebę. Moduł II : NORMY TECHNICZNE I PRAWO 1. Normy techniczne dotyczące OZE 2. Obowiązujące prawo Polskie i zagraniczne dotyczące Oze UWAGI do modułu II: 1. Moduł obejmuje przeprowadzenie 16 godzin szkoleniowych dla każdej z dwóch edycji szkolenia, tj. łącznie 32 godzin szkoleniowych. W ramach każdej edycji w szkoleniach weźmie udział 16 osób po 8 osób na grupę ; 7. Szczegółowe dni szkoleniowe zostaną ustalone z wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą przed podpisaniem umowy; 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, miejsca i/lub liczby osób biorących udział w szkoleniu. 9. W ramach prowadzenia zajęć szkoleniowych w zakresie wybranego przez Wykonawcę modułu, do obowiązków Wykonawcy będzie należało: przygotowanie zestawu pytań egzaminacyjnych (w postaci 5 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru z podziałem na trzy poziomy trudności: łatwe, średnie, trudne oraz 5 pytań otwartych); przygotowanie zestawu 10 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru do pre-/post-testu, różnych od zestawu pytań egzaminacyjnych;

7 przeprowadzenia indywidualnych konsultacji dla uczestników szkoleń obejmujących prezentowaną na zajęciach tematykę, jeśli uczestnicy zgłoszą taką potrzebę. Moduł III : SYSTEMY FOTOTERMICZNE I FOTOWOLTAICZNE 1. Podstawowe parametry energii promieniowania słonecznego (napromieniowanie, usłonecznienie, całkowite natężenie promieniowania). 2. Bilans energii słonecznej. 3. Wpływ lokalizacji i orientacji przestrzennej płaskiej powierzchni na uzyskiwanie maksymalnego natężenia promieniowania słonecznego. 4. Wykorzystanie energii słonecznej (ogrzewanie wody i pomieszczeń oraz wytwarzanie prądu elektrycznego). 5. Sposoby magazynowania energii. 6. Udział energetyki słonecznej w energetyce odnawialnej. 7. Wykorzystanie potencjału energii słonecznej w Polsce na tle innych państw Unii Europejskiej. 8. Rozwój systemów fototermicznych. 9. Rodzaje instalacji fototermicznych. 10. Zastosowanie systemów fototermicznych. 11. Rodzaje systemów fototermicznych i kolektorów słonecznych. 12. Budowa systemu fototermicznego: układ sterujący, układ zabezpieczający, układ hydrauliczny. 13. Zasada działania systemów fototermicznych. 14. Wpływ lokalizacji na efektywność pracy instalacji fototermicznej. 15. Rodzaje wodnych zbiorników akumulacyjnych. 16. Współpraca instalacji fototermicznej z instalacjami budowlanymi. 17. Zasady funkcjonowania systemów fotowoltaicznych. Rodzaje ogniw i modułów fotowoltaicznych. Rozwój systemów fotowoltaicznych. 18. Zastosowanie systemów fotowoltaicznych. 19. Wpływ lokalizacji na efektywność pracy instalacji fotowoltaicznej. Budowa instalacji fotowoltaicznej autonomicznej i sprzężonej z siecią. 20. Systemy hybrydowe. 21. Urządzenia do pomiaru, sterowania i regulacji systemów fotowoltaicznych. 22. Elementy zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych. UWAGI do modułu III: 1. Moduł obejmuje przeprowadzenie 32 godzin szkoleniowych dla każdej z dwóch edycji szkolenia, tj. łącznie 64 godzin szkoleniowych. W ramach każdej edycji w szkoleniach weźmie udział 16 osób po 8 osób na grupę ;

8 7. Szczegółowe dni szkoleniowe zostaną ustalone z wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą przed podpisaniem umowy; 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, miejsca i/lub liczby osób biorących udział w szkoleniu. 9. W ramach prowadzenia zajęć szkoleniowych w zakresie wybranego przez Wykonawcę modułu, do obowiązków Wykonawcy będzie należało: przygotowanie zestawu pytań egzaminacyjnych (w postaci 10 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru z podziałem na trzy poziomy trudności: łatwe, średnie, trudne oraz 10 pytań otwartych); przygotowanie zestawu 10 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru do pre- /post-testu, różnych od zestawu pytań egzaminacyjnych; przeprowadzenia indywidualnych konsultacji dla uczestników szkoleń obejmujących prezentowaną na zajęciach tematykę, jeśli uczestnicy zgłoszą taką potrzebę. Moduł IV: SYSTEMY GEOTERMALNE, POMPY CIEPŁA 1. Definicja energii geotermicznej i geotermalnej. 2. Budowa Ziemi. 3. Zasoby geotermalne Europy i Polski. 4. Zastosowanie energii geotermalnej. 5. Niskotemperaturowe dolne źródła ciepła. 6. Technologia pozyskiwania energii geotermalnej. 7. Obiegi Carnota fizyczne podstawy funkcjonowania pomp ciepła. 8. Elektrownie geotermalne. 9. Gradient temperatury odwiertów. 10. Geoenergetyka a środowisko. 11. Techniczne możliwości wykorzystania energii geotermalnej. 12. Odwierty.

9 13. Rozwój systemów geotermalnych. 14. Rodzaje systemów geotermalnych. 15. Budowa i zasada działania systemów geotermalnych. 16. Zastosowanie źródeł geotermalnych w instalacjach ogrzewczych i do przygotowania 17. ciepłej wody Użytkowej. 18. Gruntowe wymienniki ciepła. 19. Budowa i zasada działania instalacji wykorzystujących niskotemperaturowe źródła energii. 20. Systemy geotermalne współpracujące z pompą ciepła. 21. Urządzenia do pomiaru, sterowania i regulacji systemów geotermalnych. UWAGI do modułu IV: 1. Moduł obejmuje przeprowadzenie 32 godzin szkoleniowych dla każdej z dwóch edycji szkolenia, tj. łącznie 64 godzin szkoleniowych. W ramach każdej edycji w szkoleniach weźmie udział 16 osób po 8 osób na grupę ; 7. Szczegółowe dni szkoleniowe zostaną ustalone z wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą przed podpisaniem umowy; 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, miejsca i/lub liczby osób biorących udział w szkoleniu. 9. W ramach prowadzenia zajęć szkoleniowych w zakresie wybranego przez Wykonawcę modułu, do obowiązków Wykonawcy będzie należało: przygotowanie zestawu pytań egzaminacyjnych (w postaci 10 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru z podziałem na trzy poziomy trudności: łatwe, średnie, trudne oraz 10 pytań otwartych); przygotowanie zestawu 10 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru do pre-/posttestu, różnych od zestawu pytań egzaminacyjnych; przeprowadzenia indywidualnych konsultacji dla uczestników szkoleń obejmujących prezentowaną na zajęciach tematykę, jeśli uczestnicy zgłoszą taką potrzebę.

10 Moduł V: SYSTEMY SPALAJACE BIOMASĘ 1. Definicja biopaliw. 2. Biopaliwa stałe, płynne i gazowe. 3. Rodzaje upraw energetycznych. 4. Skutki produkcji biopaliw dla rolnictwa. 5. Zagrożenia biotyczne w uprawie roślin energetycznych. 6. Uszlachetnianie biomasy stałej. 7. Technologia wytwarzania pelet, brykietu oraz zrębek 8. Fermentacja metanowa. 9. Procesy spalania, gazyfikacji i pirolizy. 10. Efektywność procesu spalania. Współspalanie biopaliw z węglem. 11. Wpływ wykorzystania biopaliw na środowisko. 12. Systemy spalające biopaliwa: stałe, ciekłe i gazowe 13. Rodzaje palenisk. Typy kotłów na biopaliwa stałe, ciekłe i gazowe. 14. Budowa i zasada działania kotłów na biopaliwa stałe, ciekłe i gazowe. 15. Kotłownie wbudowane dla kotłów na biopaliwa stałe. 16. Warunki wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych na kotłownie wbudowane. 17. Zasady składowania biopaliw stałych i płynnych. 18. Usuwanie popiołów. Pomieszczenia kotłów i kotłowni na biopaliwa stałe. 19. Zbiorniki akumulujące ciepło. 20. Instalacje odprowadzania spalin z kotłów. 21. Urządzenia pomiarowe i regulacyjne do kotłów pracujących ze stalą temperaturą wody kotłowej oraz z kompensacją pogodową. UWAGI do modułu V: 1. Moduł obejmuje przeprowadzenie 24 godzin szkoleniowych dla każdej z dwóch edycji szkolenia, tj. łącznie 48 godzin szkoleniowych. W ramach każdej edycji w szkoleniach weźmie udział 16 osób po 8 osób na grupę ; 7. Szczegółowe dni szkoleniowe zostaną ustalone z wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą przed podpisaniem umowy; 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, miejsca i/lub liczby osób biorących udział w szkoleniu.

11 9. W ramach prowadzenia zajęć szkoleniowych w zakresie wybranego przez Wykonawcę modułu, do obowiązków Wykonawcy będzie należało: przygotowanie zestawu pytań egzaminacyjnych (w postaci 10 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru z podziałem na trzy poziomy trudności: łatwe, średnie, trudne oraz 10 pytań otwartych); przygotowanie zestawu 10 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru do pre-/posttestu, różnych od zestawu pytań egzaminacyjnych; przeprowadzenia indywidualnych konsultacji dla uczestników szkoleń obejmujących prezentowaną na zajęciach tematykę, jeśli uczestnicy zgłoszą taką potrzebę. Moduł VI: SYSTEMY WIATROWE I WODNE 1. Obieg wody w przyrodzie. 2. Proces parowania i kondensacji pary wodnej. 3. Krajowy potencjał hydroenergetyczny. 4. Sposoby wykorzystania energii wody (w zbiornikach zaporowych, w wartkich strumieniach, pływów morskich, fal morskich, małych cieków wodnych). 5. Historia i rozwój energetyki wodnej. 6. Wpływ elektrowni wodnych na środowisko. 7. Dostępność energetyki wodnej w warunkach krajowych. 8. Stan energetyki wodnej w Polsce i perspektywy rozwoju. 9. Udział energetyki wodnej w energetyce odnawialnej. 10. Wykorzystanie potencjału energii wody w Polsce na tle innych państw. 11. Techniczne możliwości i uwarunkowania dotyczące wykorzystania energii wodnej. 12. Turbiny wodne: podział i zasada działania. 13. Budowle hydrologiczne. 14. Rodzaje elektrowni wodnych. 15. Budowa i zasada działania elektrowni wodnych. 16. Małe elektrownie wodne. 17. Systemy wykorzystujące 18. energię fal, prądów morskich i pływów. Urządzenia do pomiaru, 19. sterowania i regulacji systemów wodnych. 20. Powstawanie wiatru. 21. Potencjał energetyczny wiatru i możliwości jego wykorzystania. 22. Roża wiatrów.

12 23. Mezoskala. 24. Strefy energetyczne wiatru w Polsce. 25. Użyteczna energia wiatru. 26. Prędkość wiatru a wysokość. 27. Wydajność energetyczna siłowni wiatrowej. 28. Sposoby magazynowania energii pozyskanej z wiatru. 29. Obecny stan energetyki wiatrowej w Polsce i perspektywy jej rozwoju. Udział energetyki wiatrowej w energetyce odnawialnej. 30. Wykorzystanie potencjału energii wiatru w Polsce na tle innych państw Unii Europejskiej. 31. Rodzaje systemów wiatrowych. 32. Techniczne uwarunkowania zastosowania turbin wiatrowych. 33. Typy turbin wiatrowych. Konstrukcja turbin wiatrowych. 34. Konstrukcja nośna turbin wiatrowych. 35. Budowa i eksploatacja farm wiatrowych. 36. Współczesne silniki wiatrowe. 37. Wiatrowo--słoneczne systemy hybrydowe. 38. Urządzenia do pomiaru, sterowania i regulacji systemów wiatrowych. UWAGI do modułu VI: 1. Moduł obejmuje przeprowadzenie 32 godzin szkoleniowych dla każdej z dwóch edycji szkolenia, tj. łącznie 64 godzin szkoleniowych. W ramach każdej edycji w szkoleniach weźmie udział 16 osób po 8 osób na grupę ; 7. Szczegółowe dni szkoleniowe zostaną ustalone z wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą przed podpisaniem umowy; 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, miejsca i/lub liczby osób biorących udział w szkoleniu 9. W ramach prowadzenia zajęć szkoleniowych w zakresie wybranego przez Wykonawcę modułu, do obowiązków Wykonawcy będzie należało: przygotowanie zestawu pytań egzaminacyjnych (w postaci 10 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru z podziałem na trzy poziomy trudności: łatwe, średnie, trudne oraz 10 pytań otwartych);

13 Moduł VII: IT przygotowanie zestawu 10 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru do pre-/posttestu, różnych od zestawu pytań egzaminacyjnych; przeprowadzenia indywidualnych konsultacji dla uczestników szkoleń obejmujących prezentowaną na zajęciach tematykę, jeśli uczestnicy zgłoszą taką potrzebę. 1. obsługa programu do doboru systemów solarnych i/lub fotowoltaiki 2. obsługa programu do doboru pomp ciepła 3. obsługa programu do doboru elektrowni wiatrowych UWAGI do modułu VII: 1. Moduł obejmuje przeprowadzenie 24 godziny szkoleniowe dla każdej z dwóch edycji szkolenia, tj. łącznie 48 godzin szkoleniowych. W ramach każdej edycji w szkoleniach weźmie udział 16 osób po 8 osób na grupę ; 7. Szczegółowe dni szkoleniowe zostaną ustalone z wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą przed podpisaniem umowy; 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, miejsca i/lub liczby osób biorących udział w szkoleniu. 9. W ramach prowadzenia zajęć szkoleniowych w zakresie wybranego przez Wykonawcę modułu, do obowiązków Wykonawcy będzie należało: przeprowadzenia indywidualnych konsultacji dla uczestników szkoleń obejmujących prezentowaną na zajęciach tematykę, jeśli uczestnicy zgłoszą taką potrzebę.

CPV główne: CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego. Częstochowa, dn. 20.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

CPV główne: CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego. Częstochowa, dn. 20.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE CPV główne: CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego. Częstochowa, dn. 20.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE zgodne z zasadą konkurencyjności mający na celu wybór Wykonawcy, który zrealizuje usługę polegającą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 z dnia 14.01.2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 z dnia 14.01.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 z dnia 14.01.2013r. I. ZLECENIODAWCA DGA Human Capital Management Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 12, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące:

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące: Rzeszów, dn.18.03.2015r. Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/8.1.1/2015 o wartości powyżej 14.000 euro netto dotyczące: Wykonania usługi szkoleniowej w ramach projektu: Proekologiczne rozwiązania w budownictwie.

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ Warszawa, dnia 11.05.2015 r. Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Wpłynęło dnia:.. pieczęć firmowa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. ZAMAWIAJĄCY Fabryka Cukierków Pszczółka Sp. z o.o., ul. Krochmalna 13i, 20-401 Lublin zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,

Bardziej szczegółowo

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie podwykonawcy do poprowadzenia szkolenia:

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie podwykonawcy do poprowadzenia szkolenia: Bydgoszcz, dnia 30.10.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3. o wartości poniżej14.000 euro na realizację szkoleń pt: PODSTAWOWE NARZĘDZIA LEAN dla uczestników projektu Akademia Jabil a. Kompetencje i wiedza personelu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące przeprowadzenia szkolenia: Audyt Energetyczny

ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące przeprowadzenia szkolenia: Audyt Energetyczny Konin, dn. 25.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące przeprowadzenia szkolenia: Audyt Energetyczny na potrzeby realizacji projektu Zielone światło dla wielkopolskiej branży budowlanej (do niniejszego

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/IV/ZNL dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Komputerowa obsługa magazynu w ramach projektu pt. Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 25 lutego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/ZL/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/ZL/2014 Poznań, dn. 7.05.2014 r. BP/62/14/W Zamawiający: Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. ul. Mielżyńskiego 20 61-725 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/ZL/2014 W związku z realizacją projektu szkoleniowo

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/GCC/1.2/RS/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/GCC/1.2/RS/2014 .. Pieczęć Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/GCC/1.2/RS/2014 Przedmiot zamówienia: Realizacja szkoleń zawodowych w zakresie: A) ogrodnik terenów zieleni B) konserwator powierzchni płaskich z licencją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych. Nr ZS2.271.1.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Myszków, dn. 18.02.2014r. Zespół Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie, ul. Pułaskiego 70, 42-300 Myszków zwraca się z zapytaniem ofertowym dot. przeprowadzenia specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2 z dnia 25 września 2012 r. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych)

Zapytanie ofertowe nr 2 z dnia 25 września 2012 r. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych) Szanowni Państwo, Mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu pt.: Nowoczesny Menedżer efektywne zarządzanie realizowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru wykładowców prowadzących w semestrze letnim zajęcia na studiach podyplomowych pt. Energetyka na źródłach odnawialnych w ramach projektu, współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe z dnia 09-10-2014r.

Zapytanie ofertowe z dnia 09-10-2014r. _ Postępowanie nr 07/WKS2/9.1.2 Zapytanie ofertowe z dnia 09-10-2014r. dotyczące zakupu i dostawy materiałów dydaktycznych w ramach projektu Współpraca i wiedza kluczem do sukcesu I. ZAMAWIAJĄCY Krajowe

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ I/LUB WYNAJMU SALI SZKOLENIOWEJ NA POTRZEBY PROJEKTU PN. ZIELONA PRODUKCJA

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 14 000 EURO NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania: MAE/158/2014 Warszawa, dn. 18.07.2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr.3/p/2012

Zapytanie ofertowe nr.3/p/2012 Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 17 Faks: 22 838 35 53 www.mirip.org.pl e-mail: kwalifikacje@mirip.org.pl Warszawa, dnia 12.06.2012r. Zapytanie

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr sprawy OPS-EFS-341/7/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.

Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov. Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Warszawa, 17.03.2014 r. Przetarg nieograniczony, znak:

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR ogłoszenia Data zamieszczenia TRYB PRZETARG NIEOGRANICZONY Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach ul. Pl. 1 Maja 6, 11-710 Piecki PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Projektant wnętrz z wykorzystaniem programu SketchUp w ramach projektu pt. Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer zamówienia : III/DT/23110/ Pn-6/2015 ZAMAWIAJĄCY : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu 62-800 Kalisz, ulica Nowy Świat 4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 23.04.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.04.2015 Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014. Inwestycja w kadry wzrost potencjału Artsigma sp. z o.o. WND-POKL.08.01.01-20-103/13

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014. Inwestycja w kadry wzrost potencjału Artsigma sp. z o.o. WND-POKL.08.01.01-20-103/13 Białystok, 08.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014 dotyczące świadczenia usług doradczych z zakresu e-biznesu, opracowania długoterminowej strategii marketingowej orazsocial Media Marketing w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Grudziądzkie Centrum Caritas im. Błogosławionej Juty ul. Klasztorna 6 86-300 Grudziądz tel. (056) 642 94 44 www.grudziadz.caritas.pl Grudziądz, 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Grudziądzkie

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE 1. OKREŚLENIE ZAMAWIAJĄCEGO 2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA 1 Katowice, 10 maja 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Mając na uwadze zachowanie zasad konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu nr WND-POKL.08.01.01-24-146/12

Bardziej szczegółowo