Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Człowiek najlepsza inwestycja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Człowiek najlepsza inwestycja"

Transkrypt

1 PROCEDURY UCZESTNICTWA I REKRUTACJI W PROJEKCIE Radosne przedszkole podążając za rozwojem dziecka Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa i proces rekrutacji do projektu Radosne przedszkole podążając za rozwojem dziecka współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. 1 Słownik pojęć Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, oznaczają: 1. Organizator/Realizator Projektu Centrum Pingwinek, Łódź. 2. Instytucja Pośrednicząca (IP) Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. 3. Uczestnik projektu dziecko zakwalifikowane do udziału w projekcie. 4. Projekt projekt nr WND POKL / PO KL Program Operacyjny Kapitał Ludzki. 6. Biuro Projektu siedziba Beneficjenta,. 7. Dzień przystąpienia do projektu dzień podpisania deklaracji udziału w projekcie przez rodzica/opiekuna prawnego. 2 Cel Projektu Celem głównym projektu jest wzrost upowszechnienia edukacji przedszkolnej na terenie powiatu zgierskiego i miasta Łódź oraz podniesienie jakości oferty edukacyjnej Przedszkola Pingwinek, poprzez utworzenie oddziału integracyjnego (dla 15 dzieci) oraz organizację zajęć dodatkowych dla 56 dzieci w terminie do Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych: Zwiększenie o 48% uczestnictwa dzieci w edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Pingwinek w terminie do ,

2 Wyrównanie szans edukacyjnych 56 podopiecznych Przedszkola Pingwinek ( w tym 5 dzieci niepełnosprawnych), poprzez organizację dodatkowych zajęć z muzykoterapii, logopedii, terapii SI i terapii pedagogicznej w terminie do , Zwiększenie jakości oferty edukacyjnej Przedszkola Pingwinek oraz kompetencji kluczowych w zakresie porozumiewania się w języku angielskim 18 dzieci ( w tym 5 niepełnosprawnych) podopiecznych placówki w terminie do Grupa docelowa Grupę docelową projektu stanowią dzieci, podopieczni Przedszkola Pingwinem z terenu powiatu zgierskiego i miasta Łódź w wieku 3 6 lat. W okresie realizacji projektu wsparciem zostanie objętych 56 dzieci podopiecznych Przedszkola Pingwinek (24K, 32M) w wieku 3-6 lat Beneficjentów Ostatecznych ( 46 w pierwszym roku oraz dodatkowo 10 w kolejnym roku). Utworzony zostanie oddział integracyjny dla 15 dzieci (7K, 8M), w tym: 8 dzieci z orzeczeniem o PPP, w tym 5 dzieci niepełnosprawnych (2K, 3M). 4 Warunki udziału w projekcie W projekcie mogą uczestniczyć dzieci, które spełniają łącznie następujące kryteria: 1. Zamieszkują w rozumieniu KC na obszarze woj. łódzkiego (z terenu powiatu zgierskiego i miasta Łódź). 2. Dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym, w wieku 3 6 lat, zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty. 3. Nie korzystały wcześniej w edukacji przedszkolnej oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego. Pierwszeństwo w naborze mają dzieci z orzeczeniem o PPP o potrzebie kształcenia specjalistycznego, dzieci niepełnosprawne oraz rodzice samotnie wychowujący dzieci. Do projektu zostanie zakwalifikowane w pierwszym roku 15 dzieci (7K, 8M) w tym: 5 dzieci z orzeczeniami PPP (w tym 5 niepełnosprawnych). 10 dzieci nieposiadających orzeczeń PPP. W drugim roku zakwalifikowane będzie 3 dzieci, w miejsce 3 dzieci, które zakończą edukację przedszkolną.

3 5 Procedura rekrutacji 1. Rekrutacja prowadzona jest w sposób bezstronny, z zachowaniem zasady równości płci. 2. Rekrutacja do projektu przeprowadzona będzie od do roku oraz trzecim kwartale 2014 roku. 3. Za proces rekrutacji odpowiedzialny jest Kierownik Projektu. 4. Zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym przyjmowane są do w pierwszym roku oraz do w kolejnym roku. 5. Zgłoszenia do projektu można dokonać poprzez wypełnienie, a następnie złożenie dokumentacji rekrutacyjnej w siedzibie Beneficjenta Projektu: Łódź. 6. Formularz rekrutacyjny będzie dostępny na stronie lub w biurze projektu. 7. Dokumentacja projektowa, o której mowa w pkt 4, składa się z: Formularza zgłoszeniowego dziecka wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby projektu i ewaluacji (dla dziecka, dla rodzica/opiekuna prawnego). 8. Warunkiem uczestniczenia dziecka w Projekcie jest podpisanie deklaracja udziału przez rodziców/prawnych opiekunów. 9. Procedura rekrutacyjna obejmuje następujące etapy: I Etap rekrutacji: Weryfikacja formularzy zgłoszeniowych. Spełnienie następujących kryteriów podstawowych: (max 3 pkt.) koniecznych do uczestnictwa w II etapie rekrutacji. Dziecko nie uczestniczyło wcześniej w edukacji przedszkolnej 1 pkt. Dziecko zamieszkałe na terenie m. Łódź lub powiatu zgierskiego 1 pkt. Dziecko w wieku przedszkolnym 3-6 lat - 1 pkt. Spełnienie kryteriów dodatkowych: (max 6 pkt.) Dziecko posiada orzeczenie o PPP 1 pkt. Dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności 1 pkt. Rodzic samotnie wychowujący dziecko 1 pkt.

4 II etap rekrutacji: Utworzenie listy podstawowej. Ilość zebranych punktów w kryterium podstawowym i dodatkowym. W drugiej kolejności data zgłoszenia dziecka na formularzu zgłoszeniowym. W pierwszej kolejności zostaną zakwalifikowane dzieci, które otrzymają najwyższą liczbę punktów z kryteriów podstawowych i dodatkowych. III etap rekrutacji: Utworzenie listy rezerwowej Do projektu zostanie utworzona lista rezerwowa dzieci, które będą mogły przystąpić do projektu w razie rezygnacji z udziału w projekcie innego uczestnika projektu. 6 Komisja Rekrutacyjna 1. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą: a) Koordynator Projektu b) Asystent Koordynatora Projektu 2. O zakwalifikowaniu uczestnika dziecka do projektu decyduje Komisja Rekrutacyjna w oparciu o niniejszy regulamin. 3. Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół ze swojego posiedzenia. 4. Wyniki rekrutacji zostaną podane do publicznej wiadomości w formie pisemnego ogłoszenia wywieszonego w przedszkolu realizującym Projekt oraz na stronie internetowej projektu w terminie do r. w pierwszym roku i do w kolejnym roku. 7 Podpisanie deklaracji udziału w projekcie 1. Rodzic/opiekun prawny zostanie poinformowany telefonicznie lub owo o wynikach rekrutacji. 2. Warunkiem przystąpienia dziecka do projektu jest podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie przez rodzica/opiekuna prawnego. 3. Nie podpisanie deklaracji skutkuje skreśleniem dziecka z listy uczestników.

5 8 Zakres modułowy projektu W okresie realizacji projektu (od do ) zrealizowane będą następujące moduły: Realizacja podstawy programowej 2200 h. Zajęcia wychowawczo edukacyjne i integracyjne w oparciu o programy autorskie oraz pedagogiki specjalnej, z wykorzystaniem metody Montessori. Podczas zajęć dzieci będą zdobywać kompetencje matematyczne, społeczne, uczyć się podstaw kreatywności, budowania zdań i wypowiedzi, przygotowywać się do nauki pisania i czytania. Zajęcia dydaktyczne dopasowane do wieku dziecka i zgodne z podstawą programową. 1) Zajęcia z języka angielskiego 160 h zajęć 2h/tyg./dziecko. Zajęcia prowadzone w przyjaznej atmosferze, wspieranej piosenkami, wierszykami i różnymi formami zabawy metodą Helen Doron. Udział w zajęciach pozwoli dzieciom na rozbudowanie zainteresowania językiem obcym. 2) Zajęcia z muzykoterapii z elementami choreoterapii a) grupowe 240 h zajęć 1 h/tyg./gr. b) indywidualne 320 h zajęć dla 8 dzieci z orzeczeniem o PPP w 4 gr. 2(os.)- 1 h/tyg/gr. Zajęcia prowadzone przez specjalistę muzykoterapii (terapeutę). Poprzez odpowiedni dobraną muzykę i zestaw ćwiczeń ruchowych stymulowane będą zmysły, zmniejszane napięcie mięśniowe i emocjonalne u dzieci oraz wzmacnianie komunikacji pozawerbalnej. 3) Indywidualna terapia logopedyczna 600 h zajęć indywidualnych 0, 5 h/tyg./os. Zajęcia prowadzone przez logopedę dla dzieci ze stwierdzoną wadą wymowy. Zakres obejmuje usprawnienie aparatu mowy, rozwój percepcji i pamięci słuchowo ruchowej. Celem zajęć jest kształtowanie prawidłowej wymowy oraz niwelowanie lęku i frustracji wynikającej z obawy niezrozumienia przez otoczenie.

6 4) Indywidualna terapia pedagogiczna 920 h zajęć 0, 5 h/tyg./os. Dla dzieci z orzeczeniem 2*0,5 h/tyg/os. Dla dzieci bez orzeczeń 1*0,5 h/tyg/os. Zajęci prowadzone przez specjalistę terapii pedagogicznej dla dzieci z zaburzeniami rozwoju. Zakres obejmuje ćwiczenia usprawniające funkcję wzrokową, słuchową i kinetyczno ruchową, stymulowanie rozwoju funkcji psychomotorycznych, eliminowanie przyszłych niepowodzeń szkolnych i emocjonalnych. 5) Zajęcia z integracji sensorycznej 800 h zajęć 1 h/tyg/os. Zajęcia prowadzone w formie indywidualnych terapii dla dzieci z zaburzeniami zmysłu dotyku, układu przedsionkowego oraz zmysłu proprioceptywnego. Zakres obejmuje ćwiczenia fizyczne i manipulacyjne ukierunkowane na stymulowanie zaburzonych zmysłów, poprzez motywowanie dziecka do ćwiczeń oraz monitorowanie zmian w jego zachowaniu. 9 Obowiązki rodzica/opiekuna prawnego Rodzic/Opiekun prawny zobowiązuje się do: Rzetelnego uczestnictwa w działaniach projektu, Potwierdzania obecności dziecka na listach obecności, Potwierdzania odbioru materiałów szkoleniowych i innych materiałów wykorzystywanych w celu realizacji projektu, Poddawania się badaniom ewaluacyjnym oraz ankietom oceniającym poziom zadowolenia dziecka oraz rodzica/opiekuna prawnego z udziału w projekcie, Informowania beneficjenta o ewentualnych zmianach w danych adresowych i kontaktowych, Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do udziału w zajęciach dziecka w wymiarze, co najmniej 80% liczby godzin przewidzianych danym miesiącu, 10 Rezygnacja z udziału w projekcie 1. Rodzic/ opiekun prawny ma prawo rezygnacji z udziału w projekcie na podstawie pisemnego oświadczenia o przyczynach rezygnacji.

7 2. W sytuacji, gdy przyczyną rezygnacji jest choroba, należy dołączyć do oświadczenia dokumentację medyczną. 3. W przypadku rezygnacji realizator ma prawo zaproszenia do projektu uczestnika z listy rezerwowej. 4. Organizator/realizator dopuszcza jedynie usprawiedliwione nieobecności Uczestnika Projektu spowodowane chorobą lub ważnymi zdarzeniami losowymi. Podstawą usprawiedliwienia nieobecności może być zwolnienie lekarskie lub pisemne wyjaśnienie rodzica/opiekuna prawnego nieobecności z przyczyn okolicznościowych. 5. Nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach w wymiarze większym niż 20% liczby godzin w danym miesiącu, będzie skutkować skreśleniem z listy uczestników projektu. 6. Organizator/Realizator zastrzega sobie prawo do indywidualnego rozpatrzenia sprawy. 11 Postanowienia końcowe Termin realizacji zajęć dodatkowych będzie ustalany zgodnie z opracowanym harmonogramem projektu. Udział w zajęciach dziecka będzie każdorazowo potwierdzamy podpisem rodzica/opiekuna prawnego lub terapeuty na liście obecności. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia ( ) i obowiązuje przez czas trwania projektu.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 2 do Umowy Szkoleniowej nr... na przeprowadzenie szkoleń współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zawartej w dniu... pomiędzy Agencją Użytkowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młody Europejczyk porozumiem się z każdym, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młody Europejczyk porozumiem się z każdym, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młody Europejczyk porozumiem się z każdym, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Pomorski Project Manager

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Pomorski Project Manager REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalny Pomorski Project Manager W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM Mogę więcej - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I III szkół podstawowych w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce Nr: POKL.09.01.02-12-116/11-00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Językowy zawrót głowy! nr POKL.09.06.02-14-288/14

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Językowy zawrót głowy! nr POKL.09.06.02-14-288/14 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Językowy zawrót głowy! nr POKL.09.06.02-14-288/14 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Językowy zawrót głowy! nr POKL.09.06.02-14-288/14 realizowany jest przez Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalizm kadr księgowych oraz członków rad nadzorczych warunkiem rozwoju przedsiębiorczości

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalizm kadr księgowych oraz członków rad nadzorczych warunkiem rozwoju przedsiębiorczości REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalizm kadr księgowych oraz członków rad nadzorczych warunkiem rozwoju przedsiębiorczości W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Rozwój kapitału ludzkiego firm z sektora MMP

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Rozwój kapitału ludzkiego firm z sektora MMP REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Rozwój kapitału ludzkiego firm z sektora MMP W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Rachunkowość, Księgowość, Kadry i Płace-program kształcenia zawodowego i bilansowania kompetencji śląskich pracowników W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe umiejętności to nowe możliwości! nr POKL.09.06.02-14-319/14 1 Postanowienia ogólne 1., nr POKL.09.06.02-14-319/14 realizowany jest przez EUROSOLUTIONS Jan Dymek,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Zainwestuj w siebie zadbaj o swoją przyszłość nr POKL.09.06.02-14-289/14 1 Postanowienia ogólne 1., nr POKL.09.06.02-14-289/14 realizowany jest przez Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

Szkoła Mistrzów odkrywam- rozwijam się tworzę nr WND-POKL.09.01.02-20-684/12 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA POSTANOWIENIA OGÓLNE

Szkoła Mistrzów odkrywam- rozwijam się tworzę nr WND-POKL.09.01.02-20-684/12 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA POSTANOWIENIA OGÓLNE Szkoła Mistrzów odkrywam- rozwijam się tworzę nr WND-POKL.09.01.02-20-684/12 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wyższe kwalifikacje to nowe możliwości

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wyższe kwalifikacje to nowe możliwości REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wyższe kwalifikacje to nowe możliwości 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Wyższe kwalifikacje to nowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

1. Informacje o projekcie.

1. Informacje o projekcie. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe Moja przyszłość 1. Informacje o projekcie. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU 1 PRZEPISY OGÓLNE

REGULAMIN PROJEKTU 1 PRZEPISY OGÓLNE REGULAMIN PROJEKTU 1 PRZEPISY OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki rekrutacji, organizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-specjalistycznych oraz uczestnictwa w szkoleniach Beneficjentów Ostatecznych w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Innowacyjne metody nauczania dzieci z upośledzeniem umysłowym w powiecie lubelskim. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Innowacyjne metody nauczania dzieci z upośledzeniem umysłowym w powiecie lubelskim. 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 629/10 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 20.IV.2010 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Innowacyjne metody nauczania dzieci z upośledzeniem umysłowym w powiecie lubelskim 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu:

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych Strona1 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych, realizowanym w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA" POKL.08.01.01 24-083/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA POKL.08.01.01 24-083/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA" POKL.08.01.01 24-083/13 1 Informacja o projekcie 1. Projekt Aktywne śląskie mikroprzedsiębiorstwa nr POKL.08.01.01

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Aktywne doskonalenie kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Aktywne doskonalenie kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Aktywne doskonalenie kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu 1 Definicje Projekt: projekt pt. Aktywne doskonalenie kompleksowe wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SYSTEMOWYM:

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SYSTEMOWYM: REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SYSTEMOWYM: Alternatywne pomaganie program aktywizacji mieszkańców gminy Tomaszów Lubelski IV edycja styczeń-grudzień 2012 rok współfinansowanym przez Unię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu Wirtualna Społeczność

Bardziej szczegółowo

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Naukowiec Jutra PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET IV SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA DZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ KWALIFIKACJI SYSTEMU B+R I WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI NAUKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty nr 102/1/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM realizowanym w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Szkoła bez barier

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Szkoła bez barier ED.042.12.2014 Częstochowa,01.04.2014 r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Szkoła bez barier Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie pn. Szkoła bez barier współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo