BIURO PROJEKTÓW KOMPLET Marek Lepa ul. Legionów 125, Łódź PROJEKT BUDOWLANY. Łowicz, ul. Starzyńskiego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIURO PROJEKTÓW KOMPLET Marek Lepa ul. Legionów 125, 91-073 Łódź PROJEKT BUDOWLANY. Łowicz, ul. Starzyńskiego"

Transkrypt

1 BIURO PROJEKTOWE: STADIUM: BIURO PROJEKTÓW KOMPLET Marek Lepa ul. Legionów 125, Łódź PROJEKT BUDOWLANY ADRES OBIEKTU: Łowicz, ul. Starzyńskiego NR EWIDENCYJNE DZIAŁEK: Łowicz, obr. Nr 5, dz. nr 4301/01, 4308/4 Łowicz, obr. Nr 8, dz. nr 2335/44, 2335/45, 2336/17, 2340/23, 2340/25 TYTUŁ: Projekt budowlany kanału deszczowego wraz z wylotem do rowu w ul. Starzyńskiego w Łowiczu KATEGORIA ROBÓT: (wg CPV) INWESTOR: URZĄD MIASTA ŁOWICZA STARY RYNEK ŁOWICZ PROJEKTOWAŁA: mgr inż. Anna Moll nr upr. 344/90/WŁ Maj, 2015 r.

2 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (z późniejszymi zmianami Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) niniejszym oświadczam, że: przedkładana dokumentacja projektowa została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz normami przywołanymi w odnośnych rozporządzeniach, ww. dokumentacja projektowa została sporządzona prawidłowo i jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć PROJEKTANT: mgr inż. Anna Moll nr upr. 344/90/WŁ SPIS RYSUNKÓW 1. Plan sytuacyjny - Projekt zagospodarowania skala 1: Profil podłużny kanału skala 1:100/1: Schemat studzienki rewizyjnej Ø 1,20 1,50 m schemat 3.2 Podczyszczalnia wód deszczowych - osadnik, pkt. "OS" schemat 3.3 Podczyszczalnia wód deszczowych - separator, pkt. "SEP" schemat 4.1 Schemat ścianki czołowej, wylot do rowu wraz z kratą. schemat 5.1. Schemat przebudowy wodociągu Ø 100 mm schemat 6. Schemat podwieszenia przewodów elek. i telekom. schemat 7. Schemat posadowienia kanału w wykopie schemat 2

3 SPIS TREŚCI 0. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA Przedmiot inwestycji Istniejący stan zagospodarowania terenu Projektowane zagospodarowanie terenu Informacja dotycząca ochrony terenu objętego opracowaniem Informacja dotycząca istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska CZĘŚĆ OGÓLNA Zleceniodawca Biuro Autorskie Przedmiot, cel i uzasadnienie inwestycji Podstawa opracowania Charakterystyka terenu objętego opracowaniem CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA System odprowadzania ścieków Ilość i rodzaj ścieków Określenie ilości, stanu i składu ścieków oraz przewidywanego sposobu i efektu ich oczyszczania Średnice, spadek i materiał Uzbrojenie kanału Skrzyżowania i kolizje Kolizje z istniejącym wodociągiem Obliczenia statyczne WYTYCZNE REALIZACJI KANAŁU Roboty przygotowawcze Roboty ziemne Roboty budowlano-montażowe i konstrukcyjne Renowacja terenu Kolizje i zbliżenia Wytyczne hydrogeologiczne Uwagi końcowe OPINIA GEOTECHNICZNA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów Wykaz istniejących obiektów budowlanych Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi Przewidywane zagrożenia w trakcie realizacji robót Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie ZESTAWIENIE WSPÓŁRZĘDNYCH PUNKTÓW

4 0. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 0.1. Przedmiot inwestycji Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kanału deszczowego w ul. Starzyńskiego w Łowiczu wraz z podczyszczalnią wód deszczowych i wylotem do rowu szczegółowego w hm Istniejący stan zagospodarowania terenu Ulica Starzyńskiego jest ulicą miejską położoną w centralnej części miasta Łowicza. Ulica Starzyńskiego jest ulicą lokalną z jezdnią szerokości 7 m. Zabudowę ulicy stanowi budownictwo usługowe, wielorodzinne i parkingi ogólnodostępne. Obecnie w ulicy zlokalizowane jest następujące uzbrojenie: kanalizacja sanitarna ø 0,20-0,60 m w pasie jezdni; przewód wodociągowy ø 110 mm położony w pasie chodnika po stronie południowej jezdni; słupy oświetleniowe po obu stronach jezdni; kablowe linie energetyczne po obu stronach jezdni; kablowe linie teletechniczne położone w pasie chodnika po stronie południowej jezdni; kanalizacja deszczowa wraz z odwodnieniem jezdni ø 0,20-0,50 m Ponadto w ulicy znajduje się uzbrojenie podziemne i nadziemne usytuowane poprzecznie w stosunku do ulicy, w tym między innymi przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne i energetyczne. Nawierzchnia drogi - asfaltowa. Natężenie ruch średnie Projektowane zagospodarowanie terenu Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kanału deszczowego w ul. Starzyńskiego w Łowiczu wraz z podczyszczalnią wód deszczowych i wylotem do rowu szczegółowego. Do projektowanego kanał deszczowego ø 0,50 0,80 m zostaną podłączone: a) w studni / osadniku OS - istniejący kanał deszczowy Ø 0,50 m odprowadzający wody z części oś. Sikorskiego do rowu biegnącego wzdłuż ul. Sikorskiego odcinek kanału poniżej studni / osadnika OS wraz z wylotem zostanie przebudowany po trasie; b) w studni D3: kanał deszczowy Ø 0,50 m odprowadzający wody z części oś. Sikorskiego (położonej bardziej na zachód) do rowu biegnącego wzdłuż ul. Sikorskiego odcinek kanału poniżej studni D3 (na południe od projektowanego kanału) wraz z wylotem zostanie zlikwidowany; c) w studni D7: kanał deszczowy Ø 0,50 m w rejonie skrzyżowania ul. Starzyńskiego, ul. Sikorskiego i ul. Kurkowej proj. kanał będzie pracować jako kanał nadmiarowy dla istniejącego. Budowa kanału ma na celu stworzenie możliwości prawidłowego i docelowego odprowadzenia wód deszczowych z rejonu ul. Starzyńskiego, ul. Sikorskiego i ul. Kurkowej oraz ich podczyszczenia do parametrów wymaganych Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U poz. 1800), a tym samym na poprawę warunków środowiska. 4

5 Projektowana infrastruktura będzie elementem uzbrojenia podziemnego, uzupełniającym istniejące zagospodarowaniu terenu Informacja dotycząca ochrony terenu objętego opracowaniem Planowana inwestycja obejmuje wykonanie podziemnej infrastruktury kanalizacyjnej wraz z podczyszczalnią ścieków deszczowych. Po wykonaniu prac budowlanych teren zostanie uporządkowany i odtworzony do stanu istniejącego przed realizacją inwestycji. Terenu inwestycji znajduje się poza obszarami górniczymi, poza obszarami zagrożonymi osuwaniem się mas ziemnych i nie jest narażony na niebezpieczeństwo powodzi Informacja dotycząca istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska Oddziaływania występujące w fazie przygotowywania przedsięwzięcia i budowy będą miały charakter odwracalny oraz będą występowały w relatywnie krótkim czasie. Planowana inwestycja przyniesie korzyści ekologiczne, ponieważ zmniejszy ładunek zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska wraz z wodami opadowymi z terenów dróg w sposób niekontrolowany. 5

6 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Zleceniodawca Inwestor: URZĄD MIASTA ŁOWICZA STARY RYNEK ŁOWICZ 1.2. Biuro Autorskie Wykonawca: BIURO PROJEKTÓW KOMPLET Marek Lepa ul. Legionów Łódź 1.3. Przedmiot, cel i uzasadnienie inwestycji Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kanału deszczowego w ul. Starzyńskiego w Łowiczu wraz z podczyszczalnią wód deszczowych i wylotem do rowu szczegółowego. Do projektowanego kanał deszczowego ø 0,50 0,80 m zostaną podłączone: a) w studni / osadniku OS - istniejący kanał deszczowy Ø 0,50 m odprowadzający wody z części oś. Sikorskiego do rowu biegnącego wzdłuż ul. Sikorskiego odcinek kanału poniżej studni / osadnika OS wraz z wylotem zostanie przebudowany po trasie; b) w studni D3: kanał deszczowy Ø 0,50 m odprowadzający wody z części oś. Sikorskiego (położonej bardziej na zachód) do rowu biegnącego wzdłuż ul. Sikorskiego odcinek kanału poniżej studni D3 (na południe od projektowanego kanału) wraz z wylotem zostanie zlikwidowany; c) w studni D7: kanał deszczowy Ø 0,50 m w rejonie skrzyżowania ul. Starzyńskiego, ul. Sikorskiego i ul. Kurkowej proj. kanał będzie pracować jako kanał nadmiarowy dla istniejącego. Budowa kanału wraz z podczyszczania wód deszczowych i wylotem do rowu ma na celu stworzenie możliwości prawidłowego i docelowego odprowadzenia wód deszczowych z części teren ulic Starzyńskiego, ul. Sikorskiego i ul. Kurkowej, a tym samym na poprawę warunków środowiska Podstawa opracowania 1. Umowa zawarta pomiędzy Urzędem Miasta Łowicza w Łowiczu, a firmą BIURO PROJEKTÓW KOMPLET Marek Lepa s.c. w Łodzi. 2. Wypis i wyrys z planu miejscowego wydany w dn r. przez Burmistrza Miasta Łowicza, znak: GGPP MM 3. Warunki techniczne wydane przez Wydział Spraw Komunalnych i Reagowania Kryzysowego Urzędu Miasta Łowicza w Łowiczu 6

7 4. Wytyczne branżowe, katalogi producentów, normy. 5. Ustawa z dnia r. Prawo budowlane (Dz. U. 89/94 Poz. 414). 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. 75 z dn ) 7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U poz. 1800) 8. Mapy sytuacyjno wysokościowe do celów projektowych. 9. Mapy ewidencji gruntów. 10. Wypisy z ewidencji gruntów Charakterystyka terenu objętego opracowaniem Ulica Starzyńskiego jest ulicą miejską położoną w centralnej części miasta Łowicza. Ulica Starzyńskiego jest ulicą lokalną z jezdnią szerokości 7 m. Zabudowę ulicy stanowi budownictwo usługowe, wielorodzinne i parkingi ogólnodostępne. Obecnie w ulicy zlokalizowane jest następujące uzbrojenie: kanalizacja sanitarna ø 0,20-0,60 m w pasie jezdni; przewód wodociągowy ø 110 mm położony w pasie chodnika po stronie południowej jezdni; słupy oświetleniowe po obu stronach jezdni; kablowe linie energetyczne po obu stronach jezdni; kablowe linie teletechniczne położone w pasie chodnika po stronie południowej jezdni; kanalizacja deszczowa wraz z odwodnieniem jezdni ø 0,20-0,50 m Ponadto w ulicy znajduje się uzbrojenie podziemne i nadziemne usytuowane poprzecznie w stosunku do ulicy, w tym między innymi przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne i energetyczne. Nawierzchnia drogi - asfaltowa. Natężenie ruch średnie. 7

8 2. CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA 2.1. System odprowadzania ścieków Projektowany kanał deszczowy w ul. Starzyńskiego w Łowiczu będzie odprowadzać wody opadowe i roztopowe z rejonu ul. Starzyńskiego, ul. Sikorskiego i ul. Kurkowej po podczyszczeniu w projektowanej podczyszczalni wód deszczowych do rowu szczegółowego biegnącego wzdłuż ul. Starzyńskiego (po jej południowej stronie). Do projektowanego kanał deszczowego ø 0,50 0,80 m zostaną podłączone: a) w studni / osadniku OS: istniejący kanał deszczowy Ø 0,50 m (rzędna włączenia 83,18) odprowadzający obecnie wody z części ulicy i oś. Sikorskiego do rowu biegnącego wzdłuż ul. Sikorskiego odcinek kanału poniżej studni / osadnika OS wraz z wylotem zostanie przebudowany po trasie (zmiana spadku i średnicy z Ø 0,50 m na ø 0,80 m); b) w studni D3: kanał deszczowy Ø 0,50 m (rzędna włączenia 83,21) odprowadzający wody z części ulicy i oś. Sikorskiego (położonej bardziej na zachód) do rowu biegnącego wzdłuż ul. Sikorskiego odcinek kanału poniżej studni D3 (na południe od projektowanego kanału) zostanie zlikwidowany, wylot do rowu zostanie zdemontowany; c) w studni D7: kanał deszczowy Ø 0,50 m (rzędna włączenia 83,42) w rejonie skrzyżowania ul. Starzyńskiego, ul. Sikorskiego i ul. Kurkowej proj. kanał będzie pracować jako kanał nadmiarowy dla istniejącego. Zestawienie długości projektowanego kanału: długość kanału ø 0,50 mm wynosi: L = 202,30 m; długość kanału ø 0,60 mm wynosi: L = 116,05m; długość kanału ø 0,80 mm wynosi: L = 39,35 m; Łączna długość kanału wynosi: L = 357,70 m 2.2. Ilość i rodzaj ścieków Ilość ścieków deszczowych odprowadzana przez projektowany kanał została określona w oparciu o maksymalną przepustowość kanału oraz plan zagospodarowania zlewni. Obliczenia hydrauliczne wykonano według wzorów Prandtla i Colebrooka. W tabeli poniżej zamieszczono obliczenia hydrauliczne projektowanego kanału. Tabela Lp. ulica Starzyńskiego przekrój spadek maksymalna prędkość odcinki kanału ilość ścieków przepływu m OS 0,80 1, ,11 2 OS-D3 0,60 1, ,93 3 D3-D7 0,50 1, ,75 l/s m/s Są to ścieki deszczowe pochodzące z typowej zlewni miejskiej z terenów budownictwa usługowego, wielorodzinnego i parkingów ogólnodostępnych 8

9 2.3. Określenie ilości, stanu i składu ścieków oraz przewidywanego sposobu i efektu ich oczyszczania Projektowany kanał deszczowy będzie pracować będzie jako kanał odciążający dla istniejącego kanału deszczowego Ø 0,50 m (i=0,0035%) w rejonie skrzyżowania ul. Starzyńskiego, ul. Sikorskiego i ul. Kurkowej, który obecnie odprowadza wszystkie wody do rowu po południowej stronie Targowicy. Ponadto projektowany kanał przejmie wszystkie wody prowadzone przez: a) w studni D3 - istniejący kanał deszczowy Ø 0,50 m odprowadzający wody z części oś. Sikorskiego do rowu biegnącego wzdłuż ul. Sikorskiego odcinek kanału poniżej studni D3 (na południe od projektowanego kanału) wraz z wylotem zostanie zlikwidowany. b) w studni / osadniku OS - istniejący kanał deszczowy Ø 0,50 m odprowadzający wody z części oś. Sikorskiego (położonej bardziej na wschód) do tego samego rowu biegnącego wzdłuż ul. Sikorskiego odcinek kanału poniżej studni / osadnika OS wraz z wylotem zostanie przebudowany po trasie. Połączenie istniejącego kanału z projektowanym zrealizowano poprzez budowę studni D7 dno w dno. Ilość wód deszczowych odprowadzanych projektowanym kanałem deszczowym w ul. Starzyńskiego obliczono w oparciu o maksymalną przepustowość kanału oraz plan zagospodarowania zlewni. W obliczeniach posłużono się metodą stałych natężeń. Obliczenia wykonane zostały przy prawdopodobieństwie pojawienia się deszczu p = 20%. Maksymalny obliczeniowy przepływ wg wzoru: Q d = Σ ψ x q i x F [dm 3 /s] Obliczenie ilości ścieków deszczowych q - natężenie deszczu przy prawdopodobieństwie pojawiania się p = 20 %, c = 5 (raz na pięć lat) t czas trwania deszczu t = tr + tp + t k t r czas retencji kanałowej 5 min t k czas koncentracji 5 min t p czas przepływu w kanale 5 min. t = = 15 min - miarodajne natężenie deszczu 592 q = dm 3 /s 0, 67 t Obliczone natężenie deszczu q = 132,2 dm 3 /s x ha. Do dalszych obliczeń przyjęto scalony współczynnik redukcyjny powierzchni uwzględniający tereny zabudowy mieszkaniowej, usługowej komunikacji i zieleni w wysokości ψ = 0,50 (dla typowej zlewni miejskiej). Maksymalna ilość ścieków odprowadzana projektowanym kanałem do rowu wyniesie c.a. Qd = 546 dm3/s 9

10 Powierzchnia zlewni przynależna do projektowanego kanału przy uwzględnieniu ww. współczynnika redukcyjnego i maksymalnej przepustowości kanału wyniesie: F = 8,26 ha Powierzchnia zlewni zredukowanej wynosi odpowiednio: Fz = 4,13 ha Teoretyczne szacowanie wartości zanieczyszczeń w spływie. Wyniki badań jakości wód opadowych spływających z powierzchni ulic prowadzone przez Instytut Ochrony Środowiska pokazują, że stężenie węglowodorów oznaczone w spływach deszczowych z dróg są rzędu kilku mg/l, a więc znacznie poniżej teoretycznej szacowanej wielkości. Jednakże w okresach spływów pierwszej fali deszczu po dłuższym okresie suchym, może wystąpić podwyższona zawartość tych zanieczyszczeń. Wyniki badań jakości wód opadowych spływających z powierzchni ulic prowadzonych przez Instytut Ochrony Środowiska zestawia poniższa tabela. Tabela. Wyniki badań jakości wód opadowych spływających z powierzchni ulic prowadzone przez IOŚ. Wartości zanieczyszczeń Rodzaj zlewni Stężenie zawiesin [mg/l] Stężenie węglowodorów ropopochodnych [mg/l] min. śr. maks. min. śr. maks. ulice opad 61,5 477,2 2238,0 0,6 1,2 2,4 ulice roztopy 794,0 2248,9 2285,0 3,7 11,4 19,0 ulice śnieg 2140,0 4842, , Według ww. badań średnie stężenie zawiesin z ulic pomierzone podczas opadów, kształtowały się w granicach 61,5 2238,0 mg/l, średnio 477,2 mg/l. Stężenie zanieczyszczeń w spływach opadowych zależy od różnorodnych czynników. Zależy ono m.in. od natężenia ruchu samochodowego, stanu technicznego pojazdów, zagospodarowania terenu, warunków klimatycznych oraz sposobu odwodnienia ulicy. Do dalszych obliczeń przyjęto średnią wartość stężenia zawiesiny w wysokości 480 mg/l. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U poz. 1800), wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich lub powiatowych klasy G, a także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha, w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 l na sekundę na 1 ha, nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l substancji ropopochodnych. 10

11 W myśl ww. rozporządzenia wymagane jest oczyszczanie ścieków deszczowych przed wprowadzeniem do rowu/odbiornika w ilości: Q = F zr 15 l/s ha = 4,13 15 l/s ha = 62 l/s Wymagany efekt oczyszczania ścieków deszczowych niezbędnych do osiągnięcia dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń na odpływie do odbiornika wynosi: E = 1 S dop / S 100 % = 1 100/ = 79 % Dla osiągnięcia projektowanego stopnia oczyszczania ścieków deszczowych w projekcie przewidziano zainstalowanie na kanale deszczowym w przed wylotem, na terenie działki 2340/23 (w sąsiedztwie jezdni ul. Starzyńskiego) zestaw urządzeń podczyszczających składający się z osadnika EOW-1 70/700 Ø 2,5 m o pojemności c.a. 7 m3 (lub równoważny) i separatora lamelowego ESL 70/700 Ø 2,0 m o wydajności nominalnej 70 l/s i przepustowości hydraulicznej 700 l/s firmy Ecol-Unicon lub równoważny. Pozostałe szczegóły dotyczące opisanych rozwiązań przedstawiono w części graficznej opracowania. Sprawdzenie doboru separatora: Qnom urządzenia = 70 l/s jest większe niż 62 l/s Qmax urządzenia = 700 l/s jest większe niż 546 l/s Warunki podczyszczenia ścieków do parametrów zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U poz. 1800) zostaną dotrzymane. Oczyszczone ścieki odprowadzane będą do rowu kanałem Ø 0,80 m Średnice, spadek i materiał Wielkość projektowanego kanału przyjęto w oparciu o obliczenia hydrauliczne. Kanał zaprojektowano z rur betonowych / żelbetowych z betonu klasy C40/50 (B50), wodoszczelność powyżej W8. łączonych na uszczelkę gumową o średnicy ø 0,50 0,80 m. Kanał układany będzie ze spadkiem ze spadkiem i = 0,1 0,12 % w kierunku wschodnim wzdłuż ul. Starzyńskiego (po jej południowej stronie) i południowo wschodnim do odbiornika, rowu szczegółowego biegnącego po stronie południowej ul. Starzyńskiego Uzbrojenie kanału W punktach połączenia projektowanego kanału oraz w miejscach załamania trasy kanału zaprojektowano studzienki rewizyjne i połączeniowe, betonowe o średnicy ø 1,20 m (D4, D5, D6 i D7) oraz o średnicy ø 1,50 m (D2 i D3). Studnie rewizyjne i osadnikową projektuje się z monolitycznych prefabrykowanych elementów żelbetowych zgonie z katalogiem firmy Ekol-Unicon lub równoważne. Studzienki zbudowane są z: - części dennej w której oprawione są króćce dostudzienne dostosowane do podłączenia kanału oraz wyprofilowane dno i kinety; - trzonu studzienki dostosowanego do wymaganej wysokości; - płyty pokrywowej. Dopuszcza się wykonanie studni połączeniowych na istniejących kanałach w pkt. D3 i D7 11

12 jako studni z cegły kanalizacyjnej. Wejście do studzienek projektuje się poprzez włazy średnicy 600 mm klasy D 400 z uszczelką gumową, zamykane na zatrzask zgodnie z normą PN -EN 124/2000. Właz należy osadzić na pierścieniu dystansowym, murowanym z cegły, wysokości min. 0,20 m. Studzienkę należy wyposażyć w stopnie złazowe. W dnie studzienek należy wyprofilować kinety. Studzienki zabezpieczyć poprzez dwukrotne pomalowanie zewnętrzne bitizolem R dwukrotnie bitizolem P+G. Do betonu oraz zaprawy cementowej dodać uszczelniacz np. Hydrozol" w stosunku 1,5 % do masy betonu. Studnie należy posadowić na warstwie tłucznia lub żwiru o grub. min. 20 cm Skrzyżowania i kolizje Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym pokazano na profilu, podając rzędne przewodu projektowanego i krzyżującego się. Uwagi: 1. Prace prowadzić pod nadzorem gestorów sieci. 2. Szczegóły przedstawiono w części graficznej opracowania zarówno na profilu jak i rysunkach szczegółowych. Na profilu podano rzędne zarówno kolektora jak i instalacji krzyżującej się. 3. Przed rozpoczęciem robót należy powiadomić wszystkich właścicieli uzbrojenia terenu zlokalizowanych w pasie robót. 4. Odsłonięte odcinki krzyżującego się uzbrojenia zabezpieczyć poprzez podwieszenie do belek w sposób pokazany na załączonych rysunkach Kolizje z istniejącym wodociągiem Projektuje się przebudowę kolidującego odcinka wodociągu Ø 100 mm w rejonie węzła D6 za pomocą kołnierzowych kształtek żeliwnych łuki i prostki skręcane za pomocą śrub i nakrętek ze stali nierdzewnej typu A2/70 z podkładką sprężynującą. Szczegóły rozwiązań przebudowy przedstawione zostały w części rysunkowej projektu Obliczenia statyczne Obliczenia sprawdzające można będzie przeprowadzić po ostatecznym wyborze rur w procedurze przetargowej. Czynność tę zobowiązany jest wykonać nieodpłatnie producent rur w oparciu o odpowiedni formularz doboru. 12

13 3. WYTYCZNE REALIZACJI KANAŁU 3.1. Roboty przygotowawcze Roboty przygotowawcze obejmują: a) wyznaczenie i przejęcie pasa robót b) organizację zaplecza budowy (ewentualnie) wraz z zapewnieniem dostawy energii elektrycznej i wody c) wyznaczenie (tyczenie) robót w terenie d) oznakowanie i oświetlenie budowy e) tymczasową organizację ruchu drogowego kołowego i pieszego na okres wykonywania robót f) powiadomienie zainteresowanych instytucji o przystąpieniu do robót Szczególną uwagę należy zwrócić na wyznaczenie miejsc i tras innych przewodów uzbrojenia podziemnego, a przede wszystkim blisko lub poprzecznie usytuowanych przewodów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz kabli elektroenergetycznych i teletechnicznych. Przewody istniejącego uzbrojenia pokazane zostały na planie zagospodarowania kanału (mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500) oraz na profilu podłużnym kanału. Szczegółową ich lokalizację należy ustalić poprzez uprzednie wykonanie ręcznych przekopów kontrolnych Roboty ziemne Wykopy winny spełniać wymagania PN-B pt.: Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. Wykopy dla projektowanych kanałów d=0,50 m przyjęto o szerokości B=1,30 m dla d=0,60m B=1,40 m, dla d=0,80m B=1,60 m. Wykopy wykonywane będą mechanicznie z zabezpieczeniem ścian rozporowymi płytami szalunkowymi i ręcznym wyrównaniem dna. Z uwagi na prowadzenie robót w pasie drogowym, nie ma możliwości składowania urobku wzdłuż wykopu (jedna strona pasa drogowego musi być przejezdna dla wjazdów lokalnych i dla pojazdów uprzywilejowanych). Urobek z wykopu należy wywieźć na składowisko, które podlega akceptacji przez Zamawiającego. Zasypka wykopów prowadzona będzie gruntem dowiezionym lub miejscowym z wykorzystaniem głównie frakcji piaszczystych, z zagęszczeniem wymaganym dla ciągów pieszych i dojazdów do obiektów zlokalizowanych wzdłuż kanału. Przewody istniejącego uzbrojenia podziemnego muszą być zabezpieczone w wykopie na czas prowadzonych robót przez podwieszenie lub podparcie zgodnie z załączonym rysunkiem szczegółowym. Ułożony w wykopie i sprawdzony wstępnie kanał podlega odbiorowi technicznemu. Po sprawdzeniu jakości użytych materiałów i staranności wykonania połączeń rur i rur ze studzienką, przeprowadza się badanie szczelności kanału. Woda do próby szczelności kanału zostanie pobrana z istniejącego wodociągu miejskiego po uprzednim uzgodnieniu warunku poboru ze ZUK Łowicz. 13

14 3.4. Roboty budowlano-montażowe i konstrukcyjne Sieć Kanał w ul. Starzyńskiego wykonany zostanie z rur kanalizacyjnych betonowych d=0,50, d=0,60m i d=0,80m, łączonych kielichowo na uszczelkę gumową. Zgodnie z wymaganiami kanał posadowiony będzie na suchym, ustabilizowanym i wyrównanym podłożu. W przypadku wystąpienia gruntów pylastych lub gruntów nienośnych należy je usunąć a podłoże ustabilizować tłuczniem bądź mieszaniną piasku i cementu. Rury należy układać na dobrze ubitej podsypce piaskowo żwirowej o grubości 15 cm. Rury także należy obsypać piaskiem i ubić podobnie jak podłoże. Rury należy zasypać i ubić piaskiem do wysokości 30 cm ponad jej wierzch. Obsypka i zasypka wykopów zostanie wykona piaskiem o wymaganej granulacji, z zagęszczeniem wymaganym dla ciągów pieszych i dojazdów do obiektów zlokalizowanych wzdłuż kanału Is =0,95-0,97. Przestrzeganie reżimu technologicznego w obrębie strefy rury daje gwarancję przyszłej bezawaryjnej pracy kanału, tym bardziej, że wymagana jest całkowita jego szczelność, osiągana dzięki odpowiednio skonstruowanym uszczelkom Obiekty Studnie rewizyjne zaprojektowane zostały z kręgów betonowych Ø 1,20-1,50 m klasy B40 (np. firmy EKOL-UNIKON) łączonych na uszczelkę gumową z kinetą w prefabrykowanym dnie, żelbetową płytą stropową prefabrykowaną i włazem żeliwnym Ø 600 mm typu ciężkiego klasy min D400 (wg PN-EN) zamykanym na zatrzask, z uszczelką gumową. Studnie kanalizacyjne powinny być wykonane z materiałów trwałych, wodoszczelnych i charakteryzujących się odpornością na czynniki chemiczne, fizyczne, biologiczne, na ścieranie, na obciążenia statyczne i dynamiczne. Studnie należy posadowić na ustabilizowanym podłożu gruntowym, wyrównanym podsypką piaskową dnie i podbudowie z chudego betonu. Studnie rewizyjne wyposażone zostaną w atestowane stopnie złazowe żeliwne rozstawione na przemian lub stopnie systemowe producenta studni w odległości co 30 cm w pionie. W ścianach studni powinny być fabryczne wykonane gniazda przyłączeniowe dla rur betonowych lub żelbetowych Włączenie do odbiornika Odbiornikiem ścieków deszczowych będzie rów szczegółowy zlokalizowany po południowej stronie ul. Starzyńskiego w hm Włączenie nastąpi w pkt. 1 poprzez projektowaną prefabrykowaną ściankę czołową, płaską o wymiarach dostosowanych do rury przewodowej d=0,80m. Za ścianką czołową należy na długości c.a. 3 m (do granicy działki) umocnić skarpy i dno rowu płytami ażurowymi 60x40x10 cm układanymi na podsypce piaskowej min. 15 cm. Otwory w płytach wypełnić humusem i obsiać trawą. Szczegóły przedstawiono w części graficznej opracowania. 14

15 3.5. Renowacja terenu Po zakończeniu budowy kanału należy przeprowadzić renowację nawierzchni wjazdów, chodników i zieleńców. Istniejący chodnik asfaltowy należy odtworzyć z kostki betonowej. Uwaga: Uszkodzone w czasie budowy stałe punkty geodezyjne należy przywrócić do stanu pierwotnego pod nadzorem służb geodezyjnych Kolizje i zbliżenia Projektowany kanał koliduje na odcinku D6- D7 z istniejącym wodociągiem miejskim. Projektuje się przebudowę kolidującego odcinka wodociągu Ø 100 mm w rejonie węzła D6 za pomocą kołnierzowych kształtek żeliwnych łuki i prostki skręcane za pomocą śrub i nakrętek ze stali nierdzewnej typu A2/70 z podkładką sprężynującą. Projektowana rzędna osi wodociągu po przebudowie wyniesie 83,05 m n.p.m. Szczegóły rozwiązań przebudowy przedstawione zostały w części rysunkowej projektu. Na skrzyżowaniach z kablami energetycznymi i telefonicznymi należy stosować rury osłonowe dwudzielne z utwardzonego PVC o długości L = 2 m Wytyczne hydrogeologiczne. Podczas wykonywania projektowanych odcinków sieci zaleca się: wykonanie geotechnicznego odbioru wykopów, w celu stwierdzenia, czy w bezpośrednim podłożu pod projektowaną infrastrukturą nie występują grunty słabonośne. w przypadku stwierdzenia w dnie wykopów soczewek gruntów słabych należy je usunąć i zagłębienia wypełnić odpowiednio zagęszczonym materiałem niespoistym o właściwym składzie granulometrycznym, a w ostateczności piaskiem z dodatkiem cementu lub betonu. po wykonaniu wykopu natychmiast przystąpić do robót montażowych tak, aby nie dopuścić do przedostania się tam wód opadowych i do uplastycznienia górnych warstw podłoża Uwagi końcowe. 1. Roboty montażowe należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi odbioru robót budowlano-montażowych, przepisami BHP pod nadzorem osób uprawnionych. 2. Zajęcie terenu niezbędnego do realizacji inwestycji winno nastąpić za zgodą prawnego dysponenta gruntu i na warunkach przez niego określonych. 3. Odbiory końcowe sieci należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi odbioru sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. 4. Inwestor zobowiązany jest zapewnić geodezyjne wytyczenie projektowanych sieci i obiektów oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą zrealizowanych obiektów i sieci. 5. Wszelkie odstępstwa od projektu należy uzgodnić z autorem opracowania. 15

16 4. OPINIA GEOTECHNICZNA Na trasie projektowanego kanału występują przeważnie grunty II i III kat.- piaski gliniaste, gliny piaszczyste i gliny zwałowe które zostały określone na podstawie analizy istniejących dokumentacji geologicznych, wywiadów terenowych, odkrywek itp. Utwory te pokrywa warstwa gleby. Ponieważ sieć kanalizacyjna nie będzie wpływać na obciążenie podłoża, nie zachodzi konieczność ustalania parametrów geotechnicznych gruntu. Na głębokości rzędnych posadowienia uzbrojenia nie przewiduje się obecności wody gruntowej, jedynie możliwość sączeń śród-warstwowych oraz wzrostów wilgotności gruntów z wyjątkiem odcinka kanału w rejonie rowu szczegółowego. Roboty ziemne należy wykonywać w okresie suchym. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 27 kwietnia 2012 r. poz. 463), nie jest konieczne wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w rozumieniu ustawy Prawo geologiczne i górnicze, ponieważ stwierdzone warunki są proste, a obiekt zaliczyć można do pierwszej kategorii geotechnicznej. 5. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 5.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kanału deszczowego w ul. Starzyńskiego w Łowiczu wraz z podczyszczalnią wód deszczowych i wylotem do rowu szczegółowego. Budowa kanału ma na celu stworzenie możliwości prawidłowego i docelowego odprowadzenia wód deszczowych z rejonu ul. Starzyńskiego, ul. Sikorskiego i ul. Kurkowej oraz ich podczyszczenia do parametrów wymaganych Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U poz. 1800), a tym samym na poprawę warunków środowiska. Kolejność prac budowlanych zostanie określona w porozumieniu z Inwestorem po wyłonieniu Wykonawcy przedmiotowej inwestycji Wykaz istniejących obiektów budowlanych Ulica Starzyńskiego jest ulicą miejską położoną w centralnej części miasta Łowicza. Ulica Starzyńskiego jest ulicą lokalną z jezdnią szerokości 7 m. Zabudowę ulicy stanowi budownictwo usługowe, wielorodzinne i parkingi ogólnodostępne. Obecnie w ulicy zlokalizowane jest następujące uzbrojenie: kanalizacja sanitarna ø 0,20-0,60 m w pasie jezdni; przewód wodociągowy ø 110 mm położony w pasie chodnika po stronie południowej jezdni; 16

17 słupy oświetleniowe po obu stronach jezdni; kablowe linie energetyczne po obu stronach jezdni; kablowe linie teletechniczne położone w pasie chodnika po stronie południowej jezdni; kanalizacja deszczowa wraz z odwodnieniem jezdni ø 0,20-0,50 m Ponadto w ulicy znajduje się uzbrojenie podziemne i nadziemne usytuowane poprzecznie w stosunku do ulicy, w tym między innymi przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne i energetyczne. Nawierzchnia drogi - asfaltowa. Natężenie ruch średnie Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi Istniejące zagospodarowanie terenu nie stwarza zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Należy zwrócić szczególną uwagę podczas prac budowlanych realizowanych w pasie drogowym ulicy Starzyńskiego oraz w rejonie istniejących kablowych linii elektroenergetycznej Przewidywane zagrożenia w trakcie realizacji robót W trakcie prowadzenia prac budowlanych zmierzających do realizacji przedmiotowej inwestycji mogą wystąpić zagrożenia związane z: 1. prowadzeniem prac budowlanych w rejonie pasa drogowego ulicy Starzyńskiego i dojazdów uciążliwości i niebezpieczeństwo związane z ruchem pojazdów i ruchem pieszych. 2. prowadzeniem prac budowlanych w wykopach możliwość osunięcia się źle zaszalowanej krawędzi wykopu; 3. prowadzeniem prac budowlanych w rejonie istniejących kablowych linii elektroenergetycznej możliwość porażenia prądem Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Projektowany zakres robót nie powoduje wystąpienia w trakcie realizacji inwestycji prac szczególnie niebezpiecznych instruktażu pracowników w ww. zakresie nie przewiduje się Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie. Projektowany zakres robót nie powoduje wystąpienia w trakcie realizacji inwestycji prac szczególnie niebezpiecznych, jak również zlokalizowanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia zabezpieczenia środków technicznych w ww. zakresie nie przewiduje się. 17

18 6. ZESTAWIENIE WSPÓŁRZĘDNYCH PUNKTÓW Poniżej w formie tabelarycznej zestawiano współrzędne projektowanych punktów. Punkt X Y 1 Istn. SEP , ,43 OS , ,09 D , ,06 D , ,78 D , ,86 D , ,57 D , ,35 D , ,26 18

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis techniczny

Spis treści. Opis techniczny Spis treści I Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot Inwestycji 3. Istniejący stan zagospodarowania działki 4. Projektowane zagospodarowanie działki 5. Parametry techniczne i przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Uzbrojenie terenu inwestycji

Uzbrojenie terenu inwestycji STRONA: 94. CZĘŚĆ VI. Uzbrojenie terenu inwestycji BRANŻA SANITARNA 1. PROJEKT PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI KAN. SANITARNEJ 2. PROJEKT ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KAN. SANITARNEJ 3. PROJEKT PRZEŁOŻENIE ODCINKA

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6

Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Projekt budowlany przyłączy wod-kan. ORLIK 2012 ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH Przy IILO Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Projektant Izabela Drobnik-Kamińska Strona 1 SPIS TREŚCI. 1. Podstawa opracowania....

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU

DOKUMENTACJA TECHNICZNA REMONTU Z A K Ł A D B U D O W L A N O D R O G O W Y BUD-DROG ZDZISŁAW HARAF 33-300 NOWY SĄCZ, UL. BOLESŁAWA PRUSA 24a tel./fax /0-18/ 443-90-90 www.bud-drog.pl e-mail: buddrog@o2.pl biuro@bud-drog.pl NIP 734-000-12-84

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA. Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA. Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie Stadium: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ SANITARNA Temat: Przebudowa drogi pożarowej do budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Mickiewicza 6 w Olsztynie Zawartość opracowania: CZĘŚĆ OPISOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT WYKONAWCZY. Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z ZAPLECZEM i INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ADRES: Dębica dz. nr 351/4, 352/1 obr. 1 ZAKRES: PROJEKT BUDOWLANY PRZEŁOŻENIA ODCINKA SIECI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej

PROJEKT WYKONAWCZY. TOM 2/2 Projekt kanalizacji deszczowej OBIEKT: PRZEBUDOWA ULICY OPALOWEJ WE WROCŁAWIU DZIAŁKI NR: 2, 3/4, 3/5, 1/2 AM-14 oraz 80/1, 177 AM-10, Obręb Ołtaszyn INWESTOR: WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SP. Z O. O. UL. GRABISZYŃSKA 85 53-503

Bardziej szczegółowo

inż. Jan Augustynek Nowogard ul. 3-go Maja 14, tel./fax ( 091) PROJEKT BUDOWLANY

inż. Jan Augustynek Nowogard ul. 3-go Maja 14, tel./fax ( 091) PROJEKT BUDOWLANY 4 inż. Jan Augustynek 72-200 Nowogard ul. 3-go Maja 14, tel./fax ( 091) 39-26-780 e-mail: projaug@neostrada.pl PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu PRZEBUDOWA ODCINKA ULICY GEN. BEMA W KM 0+00 0+ 811,50 Z WYKONANIEM

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA. I. Projekt zagospodarowania terenu A. Część opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Istniejący stan zagospodarowania terenu 4. Projektowane zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. GRUSZOWE SADY W OLSZTYNIE

SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. GRUSZOWE SADY W OLSZTYNIE TEMAT: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. GRUSZOWE SADY W OLSZTYNIE ADRES: ul. Gruszowe Sady - Olsztyn dz. nr 107-2/60, 107-2/62, 107-2/64, 107-2/65, 107-2/70 i 107-3/1 INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany drogowy odwodnienia odcinka drogi gminnej nr 550142P, ul. Okrężna w miejscowości Krzykosy. 2.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. budowy kanału ściekowego w ul. Szpitalnej wraz z przyłączem kanalizacyjnym do budynku przy ul. Szpitalnej 63 w Ząbkach.

PROJEKT BUDOWLANY. budowy kanału ściekowego w ul. Szpitalnej wraz z przyłączem kanalizacyjnym do budynku przy ul. Szpitalnej 63 w Ząbkach. PROJEKT BUDOWLANY budowy kanału ściekowego w ul. Szpitalnej wraz z przyłączem kanalizacyjnym do budynku przy ul. Szpitalnej 63 w Ząbkach. dz. nr ew 1 obręb 01-06, dz. nr ew 34, 35/33 obręb 01-03. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA)

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) 1. Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY Materiały wyjściowe: Decyzja

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI

OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI I. Część ogólna 1. Wstęp 1.1. Zakres opracowania 2. Opis techniczny i obliczenia 2.1. Obliczenia ilości wód opadowych 2.1.1. Dobór średnicy rurociągu 2.2. Opis sieci kanalizacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ''BIOPROJEKT'' 97-310 Moszczenica Grzegorz Jaśki ul. Fabryczna 26 tel. (044) 61-69-772 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY DODATKOWYCH PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 3 I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Przedmiot i zakres opracowania Zleceniodawca Podstawa opracowania 3

OPIS TECHNICZNY 3 I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Przedmiot i zakres opracowania Zleceniodawca Podstawa opracowania 3 OPIS TECHNICZNY 3 I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 3 1. Przedmiot i zakres opracowania 3 2. Zleceniodawca 3 3. Podstawa opracowania 3 4. Opis stanu istniejącego 3 5. Warunki górnicze 3 6. Istniejące

Bardziej szczegółowo

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu Część III : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie

Bardziej szczegółowo

Zawartość projektu 1.

Zawartość projektu 1. Zawartość projektu 1. Warunki przyłączenia do zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej 2. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 3. Uprawnienia projektowe i zaświadczenia o przynależności do izby inżynierów

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel.

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 4 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY Przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej dla zmiany

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA: PROJEKT TECHNICZNY Nazwa obiektu: Temat opracowania: Przebudowa ul. Chełmońskiego w m. Sławno Branża sanitarna Remont kanalizacji deszczowej Adres obiektu: m. Sławno ul. Chełmońskiego INWESTOR: Imię i

Bardziej szczegółowo

1. Spis zawartości. Część rysunkowa: Rysunki wg załączonego spisu rysunków. - strona 2 -

1. Spis zawartości. Część rysunkowa: Rysunki wg załączonego spisu rysunków. - strona 2 - 1. Spis zawartości. Część opisowa: 1. Spis zawartości.... 2 2. Spis rysunków.... 3 3. Opis techniczny.... 4 3.1. Dane ogólne... 4 3.1.1. Podstawa opracowania... 4 3.1.2. Zakres opracowania... 4 3.1.3.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKT WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PROJEKT WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ INWESTOR : Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji Al. Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych OBIEKT : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kłodzkiej w

Bardziej szczegółowo

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice. ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice. ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Ul. 3-go Maja 97b, 32-400 Myślenice ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 529/1, Myślenice Obr. 3 TEMAT: Budowa boiska szkolnego z drenażem, placu zabaw, kanalizacji

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy drogi w ul. Jaworowej w Moszczenicy

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy drogi w ul. Jaworowej w Moszczenicy OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy drogi w ul. Jaworowej w Moszczenicy I. Podstawa opracowania 1. Umowa ze Zleceniodawcą. 2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych z geodezyjną

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD I STALACYJ Y I S T M O T

ZAKŁAD I STALACYJ Y I S T M O T ZAKŁAD I STALACYJ Y I S T M O T inż. ZBIGNIEW SIKORA NIP 911-100-25-15 Adres zakładu: Adres korespondencyjny: 56-400 Oleśnica 56-400 Oleśnica ul. Wrocławska 42 ul. Klonowa 5a/10 tel. (0-71) 398-15-23 tel./fax.:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PRACOWNIA USŁUGOWO PROJEKTOWA T A D E U S Z P R Z Y B Y Ł tel/fax 67-26-85-405 tel. kom. 601-261-123 PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY BRANŻA : INSTALACJE SANITARNE OBIEKT : Przebudowa drogi gminnej w Szczodrochowie

Bardziej szczegółowo

Cześć opisowa. Część graficzna

Cześć opisowa. Część graficzna Cześć opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Instalacja odwodnienia terenu boiska 3.1 Rozwiązania projektowe odwodnienia terenu 3.2 Obliczenia ilości wody odbieranej przez

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy

1. Wstęp Podstawa opracowania. Projekt architektoniczno konstrukcyjny przebudowy wejścia do budynku. Zlecenie Inwestora. Warunki przebudowy przy PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH PRZEBUDOWA WEJŚCIA DO BUDYNKU ZSP Nr 2 W MYSŁOWICACH PRZY UL. POCZTOWEJ 20 Spis zawartości 1. Wstęp 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot, zakres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODWODNIENIE LINIOWE INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODWODNIENIE LINIOWE INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ REJONOWY ZARZĄD INWESTYCJI W SŁUPSKU Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Banacha 15, 76-200 Słupsk tel. + 48 59 84-32-872 / fax. + 48 59 84-33-129 www.rzislupsk.pl / e-mail: sekretariat@rzislupsk.pl

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA. Obiekt: Typowy szkolny plac zabaw z nawierzchnią syntetyczną wg wytycznych programu MEN Radosna Szkoła SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ RYSUNKOWA. Obiekt: Typowy szkolny plac zabaw z nawierzchnią syntetyczną wg wytycznych programu MEN Radosna Szkoła SPIS TREŚCI Obiekt: Typowy szkolny plac zabaw z nawierzchnią syntetyczną wg wytycznych programu MEN Radosna Szkoła SPIS TREŚCI 1.1 Odwodnienie szkolnego placu zabaw z podbudową dynamiczną 1.1.1. Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

Biuro Obsługi Technicznej SEWI. tel. (0-77) tel. kom , OPOLE ul. Grota Roweckiego 4D/7

Biuro Obsługi Technicznej SEWI. tel. (0-77) tel. kom , OPOLE ul. Grota Roweckiego 4D/7 Biuro Obsługi Technicznej SEWI tel. (0-77) 455-89-67 tel. kom 602 779 951, 696 177 470 45-268 OPOLE ul. Grota Roweckiego 4D/7 e-mail botsewi@op.pl METRYKA PROJEKTU Projekt budowlany i wykonawczy drogi

Bardziej szczegółowo

I REALIZACJI INWESTYCJI INSPRO. 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3

I REALIZACJI INWESTYCJI INSPRO. 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3 Spis treści 1. Załączniki formalne...3 1.1. Uprawnienia projektantów i aktualne zaświadczenia z izb... 3 2. Przedmiot opracowania...5 3. Podstawa opracowania...5 4. Instalacja drenażu...5 4.1. Opis zastosowanego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : INWESTOR :

PROJEKT WYKONAWCZY. ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : INWESTOR : PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE RURAMI OCHRONNYMI PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH i BIOGAZU CPV 45232130-2 OBIEKT : UTWARDZENIE TERENU DOJAZDU SPRĘŻARKOWNIA ZUOK SKŁADOWISKO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

3. WYKONANIE PRZEJŚCIA POD DROGĄ...5

3. WYKONANIE PRZEJŚCIA POD DROGĄ...5 CZĘŚĆ OPISOWA Spis treści: 1. DANE OGÓLNE...3 1.1. MATERIAŁY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU PROJEKTU...3 1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA...3 2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA...3 2.1. LOKALIZACJA PRZEJŚCIA...4

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych ul. Zamojska. 3. Tabela objętości humusu ul. Zamojska. 4. Wykaz robót na zjazdach ul. Zamojska. 5. Wykaz drzew do

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1 DANE OGÓLNE.... 2 1.1 Przedmiot opracowania.... 2 1.2 Inwestor.... 2 1.3 Podstawa prawna... 2 1.4 Podstawa opracowania.... 2 1.5 Lokalizacja inwestycji.... 2 1.6 Stosunki własnościowe....

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH. 2.1. Szczegółowy zakres i kolejność realizacji robót instalacyjnych

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH. 2.1. Szczegółowy zakres i kolejność realizacji robót instalacyjnych Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 2.1. Szczegółowy zakres i kolejność realizacji robót instalacyjnych 2.2. Szczegółowy zakres i kolejność robót budowlanych 3.WYKAZ ISTNIEJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SORTOWNI ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z KOMPOSTOWNIĄ I STACJĄ PRZEŁADUNKOWĄ W NOWEJ RUDZIE DROGI PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWA SORTOWNI ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z KOMPOSTOWNIĄ I STACJĄ PRZEŁADUNKOWĄ W NOWEJ RUDZIE DROGI PROJEKT WYKONAWCZY ul. Kunickiego 15 tel. 0-71 357 57 57; fax 0-71 357 76 36 54-616 Wrocław e-mail: biuro@wrotech.com.pl; www.wrotech.com.pl INWESTOR: Noworudzkie Usługi Komunalne Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 2 57-400 Nowa

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL mgr inż. Izabela Frąckiewicz SZPITAL MAZOWIECKI W GARWOLINIE SP. Z O.O.

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL mgr inż. Izabela Frąckiewicz SZPITAL MAZOWIECKI W GARWOLINIE SP. Z O.O. PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL IZABELA FRACKIEWICZ PRACOWNIA PROJEKTOWA PROFIL mgr inż. Izabela Frąckiewicz ul. 1 Maja 7a lok. 209 tel./fax. 24 365 66 11 NIP: 774 124 50 00 09-402 Płock tel.kom. 693 137 985

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych ul. Toruńska. 3. Tabela objętości humusu ul. Toruńska. 4. Wykaz robót na zjazdach ul. Toruńska. 5. Wykaz drzew do

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. Część opisowa:

SPIS ZAWARTOŚCI. Część opisowa: Część opisowa: SPIS ZAWARTOŚCI 1. DANE OGÓLNE... 2 2.CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3.OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 2 4.ZAMIERZENIA PROJEKTOWE... 3 5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO... 3 6.WNIOSKI I UWAGI.... 6

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I NADZORY PROJEKT BUDOWLANY TECHNICZNEJ TERENÓW PRZEMYSŁOWYCH I ŁSSE W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

PROJEKTOWANIE I NADZORY PROJEKT BUDOWLANY TECHNICZNEJ TERENÓW PRZEMYSŁOWYCH I ŁSSE W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM PROJEKTOWANIE I NADZORY MGR INŻ. SŁAWOMIR OLSZEWSKI 90-233 ŁÓDŹ, UL. UNIWERSYTECKA 33 M. 35 UMOWA: T.I.342/17/2007 EGZ. NR: PROJEKT BUDOWLANY ZADANIE: MODERNIZACJA I BUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ TERENÓW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ODWODNIENIE PLACU CPV OBIEKT : INWESTOR :

PROJEKT WYKONAWCZY ODWODNIENIE PLACU CPV OBIEKT : INWESTOR : PROJEKT WYKONAWCZY ODWODNIENIE PLACU CPV 45232130-2 OBIEKT : ROBOTY BUDOWLANE - UTWARDZENIE POWIERZCHNI PLACU, NR INWENTARZOWY 20Z DLA ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH PPUH RADKOM Sp. z o.o., 26-600

Bardziej szczegółowo

ADRES : Łososina Dolna, działki nr 445/29, 445/28 445/3 w obr. Łososina Dolna BRANŻA : Drogi

ADRES : Łososina Dolna, działki nr 445/29, 445/28 445/3 w obr. Łososina Dolna BRANŻA : Drogi STADIUM : Projekt Budowlany OBIEKT : Budynek wielofunkcyjny ADRES : 33-314 Łososina Dolna, działki nr 445/29, 445/28 445/3 w obr. Łososina Dolna BRANŻA : Drogi OPRACOWANIE : Projekt dojazdów, placów i

Bardziej szczegółowo

I.M. Inwestor: Gmina Ornontowice Adres inwestora: Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26a Adres inwestycji: Ornontowice, ul. Jarzębinowa

I.M. Inwestor: Gmina Ornontowice Adres inwestora: Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26a Adres inwestycji: Ornontowice, ul. Jarzębinowa 1 ********************************************************************************************* BIURO PROJEKTOWO WYKONAWCZE I.M. SPÓŁKA CYWILNA BIURO PROJEKTOWO -WYKONAWCZE I.M. s.c. 44-200 Rybnik, ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH Z DACHU GMINNO-SZKOLNA HALA SPORTOWA WRAZ Z ZAPLECZEM MOSZCZENICA, UL. SPACEROWA

PROJEKT BUDOWLANY ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH Z DACHU GMINNO-SZKOLNA HALA SPORTOWA WRAZ Z ZAPLECZEM MOSZCZENICA, UL. SPACEROWA PROJEKT BUDOWLANY Temat: Obiekt: Adres: Inwestor: ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH Z DACHU GMINNO-SZKOLNA HALA SPORTOWA WRAZ Z ZAPLECZEM MOSZCZENICA, UL. SPACEROWA Urząd Gminy Moszczenica, ul. Kosowska 1 Funkcja

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Obiekt: Przebudowa ulicy Wybrzeże Władysława IV od ul. Marynarzy do ul. Steyera Świnoujście, działki geod. nr 269, 270, 271, 22/2, 18 z obrębu 10 1. OPIS TECHNICZNY : 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Zarządzanie i Doradztwo - Budownictwo Lądowe Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 Egz. Nr...1... DOKUMENTACJA TECHNICZNA Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0450T odcinek Węgrzynów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KANAŁU DESZCZOWEGO W UL. WYZWOLENIA ( NA ODCINKU OD UL. FORNALSKIEJ DO UL. KRUCZEJ) W BIAŁEJ PODLASKIEJ O P R A C O W A Ł

PROJEKT BUDOWLANY KANAŁU DESZCZOWEGO W UL. WYZWOLENIA ( NA ODCINKU OD UL. FORNALSKIEJ DO UL. KRUCZEJ) W BIAŁEJ PODLASKIEJ O P R A C O W A Ł PROJEKT BUDOWLANY KANAŁU DESZCZOWEGO W UL. WYZWOLENIA ( NA ODCINKU OD UL. FORNALSKIEJ DO UL. KRUCZEJ) W BIAŁEJ PODLASKIEJ O P R A C O W A Ł FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAW./SPEC. PODPIS 278/Lb/99 Projektant:

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ 1 Projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego położonego na dz. ew. nr 39 przy ul. Mazurskiej 44 m.

EGZEMPLARZ 1 Projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego położonego na dz. ew. nr 39 przy ul. Mazurskiej 44 m. ANEO-PROJEKT s.c. 05-220 Zielonka ul. Poniatowskiego 63H, e-mail :atzadlo@o2.pl, tel. 695 861 040 Temat: (obiekt) EGZEMPLARZ 1 Projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego położonego

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y odprowadzenia wód opadowych z dźwigu windy wraz z przebudową kanalizacji.

P R O J E K T B U D O W L A N Y odprowadzenia wód opadowych z dźwigu windy wraz z przebudową kanalizacji. P R O J E K T B U D O W L A N Y odprowadzenia wód opadowych z dźwigu windy wraz z przebudową kanalizacji. Temat: Inwestor: Branża: Projektant: Sprawdzający: Opracował: Data: Rozbudowa istniejącego budynku

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU Uwaga: Część opisową projektu zagospodarowania terenu sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 w sprawie szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Przyłącza kanalizacji deszczowej

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Przyłącza kanalizacji deszczowej DANE O PROJEKTOWANYM OBIEKCIE Nazwa Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego Adres Bielsko-Biała, ul. Jaskrowa dz. nr 90/24, 90/54, 90/21, 91/12, 90/32, 90/33 Branża Stadium Przyłącza kanalizacji deszczowej

Bardziej szczegółowo

Ul. Podlesie 1 32 641 Przeciszów. Adres obiektu budowlanego: Działka Nr 2877 w Przeciszowie, powiat oświęcimski, województwo małopolskie

Ul. Podlesie 1 32 641 Przeciszów. Adres obiektu budowlanego: Działka Nr 2877 w Przeciszowie, powiat oświęcimski, województwo małopolskie PROJEKT BUDOWLANY Przebudowa zjazdu, budowa odwodnienia, remont drogi do Zespołu Szkół Podstawowo Gimnazjalnych w Przeciszowie, ul. Szkolna 93 na dz. Nr 2877 Inwestor: Gmina Przeciszów Ul. Podlesie 1 32

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Cecylia Dzielińska

mgr inż. Cecylia Dzielińska Rodzaj projektu: Projekt budowlany Branża: Instalacje Sanitarne Temat: Przyłącze kanalizacji zaplecza socjalnokuchennego budynku GOK w Janowie ul. Przasnyska 51 Adres: 13-113 Janowo ul. Przasnyska 51 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYŻOWANIA DWUPOZOMOWE

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYŻOWANIA DWUPOZOMOWE ZAWARTOŚĆ TOMU V DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SKRZYŻOWANIA DWUPOZOMOWE TG 15.01 Wiadukt drogowy w km.132,186 Spis dokumentacji projektowej Część Tz PLANSZA ZBIORCZA Część D ROBOTY DROGOWE Część

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Ogrodowa, Legionów Piłsudskiego, Sadowa, Jabłoniowa i Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach

OPIS TECHNICZNY. Ogrodowa, Legionów Piłsudskiego, Sadowa, Jabłoniowa i Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach OPIS TECHNICZNY do projektu kanalizacji deszczowej w ulicach: Ogrodowa, Legionów Piłsudskiego, Sadowa, Jabłoniowa i Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach 1. Podstawa opracowania 1.1 Zlecenie Inwestora i zawarta

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

I. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA I. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Egis Poland, ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa 2 SPIS TREŚCI: I. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA... 2 1. Zakres robót i kolejność

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA WODOCIĄG GRUPOWY STUDZIANKI - MAJDAN GRABINA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA WODOCIĄG GRUPOWY STUDZIANKI - MAJDAN GRABINA 1 KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA WODOCIĄG GRUPOWY STUDZIANKI - MAJDAN GRABINA budowa stacji wodociągowej w Studziankach przebudowa stacji wodociągowej w Majdanie Grabina połączenie wodociągów Studzianki

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Opis stanu istniejącego. 4. Opis stanu projektowanego

OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Opis stanu istniejącego. 4. Opis stanu projektowanego OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania. 1. Rozporządzenie MTiGM w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 1999 r. z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO

PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO BUDYNKU GARAŻOWEGO ADRES: INWESTOR: OLSZTYN, ul. Siewna dz. nr 151-311 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDU

PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDU PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDU OBIEKT: Zjazd indywidualny z drogi publicznej. LOKALIZACJA: Bochówko, dz. nr 5/4, 551 obręb Gliśnica, gmina Czarna Dąbrówka INWESTOR: Gmina Czarna Dąbrówka ul. Gdańska 5 77-116

Bardziej szczegółowo

S P I S Z A W A R T O Ś C I O P R A C O W A N I A I. CZĘŚĆ OPISOWA.

S P I S Z A W A R T O Ś C I O P R A C O W A N I A I. CZĘŚĆ OPISOWA. "USŁUGI PROJEKTOWE Krzysztof Duda Str. 1 S P I S Z A W A R T O Ś C I O P R A C O W A N I A I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2. INWESTOR...2 3. ZAKRES OPRACOWANIA I DANE OGÓLNE... 2 4. OPIS

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y 1 Usługi Projektowo Inwestycyjne mgr inż. Krzysztof Szeligowski 18 400 Łomża ul. Kazańska 12 /27 Tel 0 86 2188714... P R O J E K T B U D O W L A N Y Kanalizacji deszczowej z wpustami i separatorami Numery

Bardziej szczegółowo

Remont chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sanok

Remont chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sanok Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2252R ul. Jagiellońska w m. Sanok na odcinku od km 0+185 0+410 (strona lewa) Działka Nr ewid. : 1011 OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI: 1 PRZEDMIOT PROJEKTU... 4 2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa nawierzchni ul. Jasnej w Ostrowie Wielkopolskim (od ul. Jankowskiego do al. Solidarności) ul. Jasna. Ostrów Wielkopolski

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa nawierzchni ul. Jasnej w Ostrowie Wielkopolskim (od ul. Jankowskiego do al. Solidarności) ul. Jasna. Ostrów Wielkopolski PROJEKT BUDOWLANY Branża : drogowa Obiekt : Przebudowa nawierzchni ul. Jasnej w Ostrowie Wielkopolskim (od ul. Jankowskiego do al. Solidarności) Adres: Ostrów Wielkopolski ul. Jasna Inwestor : Miejski

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Część opisowa

Zawartość opracowania. Część opisowa Zawartość opracowania Część opisowa 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Przyłącze wodociągowe. 2.1. Obliczanie zapotrzebowania wody i średnicy przyłącza. 2.2. Projektowane przyłącze. 2.3. Zabudowa zestawu

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Projektu przebudowy drogi wewnętrznej w rejonie ul. Armii Krajowej wraz z budową parkingów i oświetlenia 1.

OPIS TECHNICZNY. Projektu przebudowy drogi wewnętrznej w rejonie ul. Armii Krajowej wraz z budową parkingów i oświetlenia 1. OPIS TECHNICZNY Projektu przebudowy drogi wewnętrznej w rejonie ul. Armii Krajowej wraz z budową parkingów i oświetlenia 1. TEMAT OPRACOWANIA Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 128/1, 128/18, 128/2

Bardziej szczegółowo

HORYZONT - USŁUGI PROJEKTOWO INŻYNIERSKIE Brwinów, ul. St. Lilpopa 11a. Imię i Nazwisko: Nr upr.: Data: Podpis:

HORYZONT - USŁUGI PROJEKTOWO INŻYNIERSKIE Brwinów, ul. St. Lilpopa 11a. Imię i Nazwisko: Nr upr.: Data: Podpis: USŁUGI PROJEKTOWO INŻYNIERSKIE mgr inż. Adam Grzyb Temat: P r o j e k t m o d e r n i z a c j i u l. K m i c i c a w P i a s e c z n i e ( o d c. o d u l. P ó ł n o c n e j d o A l. L i p o w e j ) K O

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Przebudowa ul. Norweskiej w Bydgoszczy EGZ.:

PROJEKT WYKONAWCZY. Przebudowa ul. Norweskiej w Bydgoszczy EGZ.: EGZ.: D1 STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY ZAMAWIAJĄCY: JEDNOSTKA PROJEKTOWA: NAZWA INWESTYCJI: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz Kulczyk Projekty

Bardziej szczegółowo

Gmina Rajcza Rajcza ul. Górska 1

Gmina Rajcza Rajcza ul. Górska 1 1 34-300 Żywiec ul. Powstańców Śląskich 2 tel.kom. 509146248 tel. 033 862 21 10 e-mail: koziolek@epoczta.pl Tytuł opracowania: Inwestycja: Remont chodników, zjazdów indywidualnych oraz poprawa odwodnienia

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU:

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Zakres opracowania 3. Opis szczegółowy sieci kanalizacji sanitarnej 4. Uwagi końcowe 5. Wytyczne do sporządzenia planu BIOZ 6. Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GEOTECHNICZNY

PROJEKT GEOTECHNICZNY PROJEKT GEOTECHNICZNY OBIEKT : SIEĆ WODOCIĄGOWA LOKALIZACJA : UL. ŁUKASIŃSKIEGO PIASTÓW POWIAT PRUSZKOWSKI INWESTOR : MIASTO PIASTÓW UL. 11 LISTOPADA 05-820 PIASTÓW OPRACOWAŁ : mgr MICHAŁ BIŃCZYK upr.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY Inwestycja: Opracowanie: Inwestor: Przebudowa ulicy Krasickiego etap II w Puławach Kanał technologiczny na działkach nr 554; 436; 490; 402/9 w obrębie 2 Włostowice jednostce

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI DOMANIEW

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI DOMANIEW Siedziba firmy : 95-035 Ozorków, ul. Staszica 7/6 NIP.: 732 132 76 59 Pracownia: Zgierz, ul. A. Struga 13-21 tel./ fax (0-42) 715 33 10; tel. (0-42) 714 01 64 0-601 81 13 15; 0-604 79 50 68 Projekty budowlane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ulicy Jaworznik w Siemoni. Ul. Gminna Bobrowniki

PROJEKT WYKONAWCZY. ulicy Jaworznik w Siemoni. Ul. Gminna Bobrowniki PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa inwestycji: Adres inwestycji: Budowa drogi wraz z odwodnieniem na ulicy Jaworznik w Siemoni Siemonia Inwestor: Urząd Gminy Bobrowniki Ul. Gminna 8 42 583 Bobrowniki Biuro projektowe:

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3

Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3 Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2 2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL DO OPRACOWANIA 2 3. LOKALIZACJA OBIEKTU 2 4. OPIS PROJEKTOWANYCH PRZYŁĄCZY 3 5. UWAGI OGÓLNE 6 6. SPIS RYSUNKÓW. 6 7. OŚWIADCZENIE 7 8.

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y

O P I S T E C H N I C Z N Y O P I S T E C H N I C Z N Y do projektu budowlanego i wykonawczego 1. Przedmiot inwestycji: Budowa ul. Polnej w Nowej Wsi Wielkiej, Dziemionna - przebudowa ulicy o nawierzchni z betonu asfaltowego - budowa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA ROBOTY INSTALACYJNE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WYKOPY...

PODSTAWA OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA ROBOTY INSTALACYJNE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WYKOPY... 1 Spis treści: SPIS TREŚCI:... 1 1.0.0. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 2.0.0. ZAKRES OPRACOWANIA.... 2 3.0.0. ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO NATURALNE.... 2 4.0.0. STAN ISTNIEJĄCY I PLANOWANE ZMIANY.... 2 5.0.0.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W RAFAŁOWIE

PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W RAFAŁOWIE PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ W RAFAŁOWIE Temat Przebudowa drogi gminnej dojazdowej w Rafałowie, działka nr 90 Adres inwestycji Rafałów, działka nr 90, gmina Godziesze Wielkie

Bardziej szczegółowo

Tomasz Sidłowski Stary Folwark Suwałki. Suwałki

Tomasz Sidłowski Stary Folwark Suwałki. Suwałki Inwestor: GMINA JELENIEWO UL. SŁONECZNA 3 16-404 JELENIEWO Temat opracowania: PROJEKT BUDOWLANY REMONT NAWIERZCHNI WRAZ Z ODWODNIENIEM ULICY SŁONECZNEJ W JELENIEWIE Jednostka projektowa: PROJEKTOWANIE

Bardziej szczegółowo

REMONT PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W NIEDOMICACH PRZY UL. DŁUGIEJ

REMONT PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W NIEDOMICACH PRZY UL. DŁUGIEJ REMONT PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W NIEDOMICACH PRZY UL. DŁUGIEJ 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu parkingu dla samochodów osobowych zlokalizowanego

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1.0 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 4 2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 4 3.0 OPIS ROZWIĄZANIA PROJEKTOWEGO.... 5 3.1 TRASA KANALIZACJI DESZCZOWEJ.... 5 3.2. KANALIZACJA

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ OGÓLNA III OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

II CZĘŚĆ OGÓLNA III OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. II CZĘŚĆ OGÓLNA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Podstawą opracowania są: Zlecenie Inwestora Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Aktualne wtórniki podkładów geodezyjnych w skali 1:500 Warunki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego PRODIM PRODIM Marta Maruszak ul. Z. Krasińskiego 35 lok. 34, 01-784 Warszawa tel./faks: (22) 6634051 tel. kom.: 0607510929 e-mail: lm@prodim.com.pl NIP 525-226-97-67 REGON 141726383 INWESTOR: Gmina Radzymin

Bardziej szczegółowo

SIEĆ KANALIZACYJNA NA TERENIE GOSPODARSTWA SWOJEC PRZY ULICY WSCHODNIEJ WE WROCŁAWIU ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PROJEKT WYKONAWCZY

SIEĆ KANALIZACYJNA NA TERENIE GOSPODARSTWA SWOJEC PRZY ULICY WSCHODNIEJ WE WROCŁAWIU ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA INWESTYCJI KOMUNALNYCH 53-129 Wrocław, ul. Sudecka 78/10 ; tel.( 071) 3670378 ; kom. 603 805 152 NIP ; 899-103-96-67 ; REGON : 930630095 PRACOWNIA : 53-030 Wrocław, ul. Przyjaźni 4i/19

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT PRZYŁĄCZY WOD.-KAN.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT PRZYŁĄCZY WOD.-KAN. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT PRZYŁĄCZY WOD.-KAN. Kulczyński Architekt Sp. z o.o., ul. Zgoda

Bardziej szczegółowo

Przebudowa utwardzenia terenu wraz kompleksowym rozwiązaniem odwodnienia przy Domu Kultury w Hańsku. OPIS TECHNICZNY

Przebudowa utwardzenia terenu wraz kompleksowym rozwiązaniem odwodnienia przy Domu Kultury w Hańsku. OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY Zadanie inwestycyjne: Przebudowa utwardzenia terenu wraz kompleksowym rozwiązaniem odwodnienia przy Opis techniczny do materiałów zgłoszeniowych na: Przebudowa utwardzenia terenu wraz kompleksowym

Bardziej szczegółowo

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Egz. arch. Rodzaj opracowania : Projekt budowlany BranŜa : InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Obiekt : Inwestor : Budowa boiska piłkarskiego wraz z budową drogi przy ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY branża: instalacje sanitarne

PROJEKT BUDOWLANY branża: instalacje sanitarne wykonano w grudniu 2011r. PROJEKT BUDOWLANY branża: instalacje sanitarne Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

inż. Jadwiga Radomska Zieleniewska upr. Nr 297/81/WMŁ

inż. Jadwiga Radomska Zieleniewska upr. Nr 297/81/WMŁ Tytuł opracowania: PROJEKT BUDOWLANY DLA POTRZEB REMONTU I PRZEBUDOWY DROGI GRUNTOWEJ Obiekt: ULICA NASTURCJOWA W ŁODZI Działka Nr ewid. 799/1 obręb W-47 Inwestor: URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ WIDZEW

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU p.t.:,,budowa CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ GRA-MAR UL. ZAMKOWA W KOCHCICACH OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU p.t.:,,budowa CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ GRA-MAR UL. ZAMKOWA W KOCHCICACH OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest projekt budowy chodnika przy drodze powiatowej ul. Zamkowa w Kochcicach. Podstawę opracowania stanowią następujące dokumenty i materiały:

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I. Część opisowa 1. Strona tytułowa 2. Karta zawartości opracowania 3. Opis techniczny 4. Decyzja PZD.DM.5563/111/2011 5. Uzgodnienie PZD.DM.5563/179/2011 6. Oświadczenie projektanta

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52)

PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52) PRACOWNIA PROJEKTÓW architektura konstrukcja instalacje Chojnice ul. Młyńska 4 tel./fax. (0-52) 397-29-19 P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEDMIOT OPRACOWANIA: Przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Charakterystyka opracowania 4. Obliczenie ilości wód opadowych 5. Warunki gruntowe 6. Materiały oraz wytyczne

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane oświadczam,

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane oświadczam, Konin, 22 luty 2010r. O Ś W I A D C Z E N I E Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane oświadczam, Ŝe projekt budowlano wykonawczy pn. Uporządkowanie ogólnodostępnej przestrzeni publicznej w

Bardziej szczegółowo

Schody terenowe przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ptaszkowej. Ptaszkowa, gm. Grybów, dz. nr 1003 i 1000 w obr. Ptaszkowa

Schody terenowe przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ptaszkowej. Ptaszkowa, gm. Grybów, dz. nr 1003 i 1000 w obr. Ptaszkowa STADIUM: Projekt Budowlany OBIEKT: Schody terenowe przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ptaszkowej ADRES: Ptaszkowa, gm. Grybów, dz. nr 1003 i 1000 w obr. Ptaszkowa BRANŻA: Drogi OPRACOWANIE: Projekt dojść pieszych

Bardziej szczegółowo

mgr inŝ. Piotr PRZYBYLSKI

mgr inŝ. Piotr PRZYBYLSKI Włocławek 29 lipiec 2010 T E M A T : ZAGOSPODAROWANIE PLACU PARKINGOWEGO PRZED I ZA BUDYNKIEM SĄDU REJONOWEGO W LIPNIE S T A D I U M D O K U M E N T A C J I : P R O J E K T B U D O W L A N Y B R A N ś

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N O W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T B U D O W L A N O W Y K O N A W C Z Y F I R M A P R O J E K T O W A U S Ł U G O W O H A N D L O W A H A W A R inż. Włodzimierz Warkocz 63-700 Krotoszyn ul. Ceglarska 40 tel./ fax (0-62) 725-75-05 kom. 606718614 NIP 621 110 26 11 P R O J E

Bardziej szczegółowo