BIURO PROJEKTÓW KOMPLET Marek Lepa ul. Legionów 125, Łódź PROJEKT BUDOWLANY. Łowicz, ul. Starzyńskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIURO PROJEKTÓW KOMPLET Marek Lepa ul. Legionów 125, 91-073 Łódź PROJEKT BUDOWLANY. Łowicz, ul. Starzyńskiego"

Transkrypt

1 BIURO PROJEKTOWE: STADIUM: BIURO PROJEKTÓW KOMPLET Marek Lepa ul. Legionów 125, Łódź PROJEKT BUDOWLANY ADRES OBIEKTU: Łowicz, ul. Starzyńskiego NR EWIDENCYJNE DZIAŁEK: Łowicz, obr. Nr 5, dz. nr 4301/01, 4308/4 Łowicz, obr. Nr 8, dz. nr 2335/44, 2335/45, 2336/17, 2340/23, 2340/25 TYTUŁ: Projekt budowlany kanału deszczowego wraz z wylotem do rowu w ul. Starzyńskiego w Łowiczu KATEGORIA ROBÓT: (wg CPV) INWESTOR: URZĄD MIASTA ŁOWICZA STARY RYNEK ŁOWICZ PROJEKTOWAŁA: mgr inż. Anna Moll nr upr. 344/90/WŁ Maj, 2015 r.

2 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (z późniejszymi zmianami Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) niniejszym oświadczam, że: przedkładana dokumentacja projektowa została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz normami przywołanymi w odnośnych rozporządzeniach, ww. dokumentacja projektowa została sporządzona prawidłowo i jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć PROJEKTANT: mgr inż. Anna Moll nr upr. 344/90/WŁ SPIS RYSUNKÓW 1. Plan sytuacyjny - Projekt zagospodarowania skala 1: Profil podłużny kanału skala 1:100/1: Schemat studzienki rewizyjnej Ø 1,20 1,50 m schemat 3.2 Podczyszczalnia wód deszczowych - osadnik, pkt. "OS" schemat 3.3 Podczyszczalnia wód deszczowych - separator, pkt. "SEP" schemat 4.1 Schemat ścianki czołowej, wylot do rowu wraz z kratą. schemat 5.1. Schemat przebudowy wodociągu Ø 100 mm schemat 6. Schemat podwieszenia przewodów elek. i telekom. schemat 7. Schemat posadowienia kanału w wykopie schemat 2

3 SPIS TREŚCI 0. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA Przedmiot inwestycji Istniejący stan zagospodarowania terenu Projektowane zagospodarowanie terenu Informacja dotycząca ochrony terenu objętego opracowaniem Informacja dotycząca istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska CZĘŚĆ OGÓLNA Zleceniodawca Biuro Autorskie Przedmiot, cel i uzasadnienie inwestycji Podstawa opracowania Charakterystyka terenu objętego opracowaniem CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA System odprowadzania ścieków Ilość i rodzaj ścieków Określenie ilości, stanu i składu ścieków oraz przewidywanego sposobu i efektu ich oczyszczania Średnice, spadek i materiał Uzbrojenie kanału Skrzyżowania i kolizje Kolizje z istniejącym wodociągiem Obliczenia statyczne WYTYCZNE REALIZACJI KANAŁU Roboty przygotowawcze Roboty ziemne Roboty budowlano-montażowe i konstrukcyjne Renowacja terenu Kolizje i zbliżenia Wytyczne hydrogeologiczne Uwagi końcowe OPINIA GEOTECHNICZNA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów Wykaz istniejących obiektów budowlanych Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi Przewidywane zagrożenia w trakcie realizacji robót Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie ZESTAWIENIE WSPÓŁRZĘDNYCH PUNKTÓW

4 0. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 0.1. Przedmiot inwestycji Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kanału deszczowego w ul. Starzyńskiego w Łowiczu wraz z podczyszczalnią wód deszczowych i wylotem do rowu szczegółowego w hm Istniejący stan zagospodarowania terenu Ulica Starzyńskiego jest ulicą miejską położoną w centralnej części miasta Łowicza. Ulica Starzyńskiego jest ulicą lokalną z jezdnią szerokości 7 m. Zabudowę ulicy stanowi budownictwo usługowe, wielorodzinne i parkingi ogólnodostępne. Obecnie w ulicy zlokalizowane jest następujące uzbrojenie: kanalizacja sanitarna ø 0,20-0,60 m w pasie jezdni; przewód wodociągowy ø 110 mm położony w pasie chodnika po stronie południowej jezdni; słupy oświetleniowe po obu stronach jezdni; kablowe linie energetyczne po obu stronach jezdni; kablowe linie teletechniczne położone w pasie chodnika po stronie południowej jezdni; kanalizacja deszczowa wraz z odwodnieniem jezdni ø 0,20-0,50 m Ponadto w ulicy znajduje się uzbrojenie podziemne i nadziemne usytuowane poprzecznie w stosunku do ulicy, w tym między innymi przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne i energetyczne. Nawierzchnia drogi - asfaltowa. Natężenie ruch średnie Projektowane zagospodarowanie terenu Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kanału deszczowego w ul. Starzyńskiego w Łowiczu wraz z podczyszczalnią wód deszczowych i wylotem do rowu szczegółowego. Do projektowanego kanał deszczowego ø 0,50 0,80 m zostaną podłączone: a) w studni / osadniku OS - istniejący kanał deszczowy Ø 0,50 m odprowadzający wody z części oś. Sikorskiego do rowu biegnącego wzdłuż ul. Sikorskiego odcinek kanału poniżej studni / osadnika OS wraz z wylotem zostanie przebudowany po trasie; b) w studni D3: kanał deszczowy Ø 0,50 m odprowadzający wody z części oś. Sikorskiego (położonej bardziej na zachód) do rowu biegnącego wzdłuż ul. Sikorskiego odcinek kanału poniżej studni D3 (na południe od projektowanego kanału) wraz z wylotem zostanie zlikwidowany; c) w studni D7: kanał deszczowy Ø 0,50 m w rejonie skrzyżowania ul. Starzyńskiego, ul. Sikorskiego i ul. Kurkowej proj. kanał będzie pracować jako kanał nadmiarowy dla istniejącego. Budowa kanału ma na celu stworzenie możliwości prawidłowego i docelowego odprowadzenia wód deszczowych z rejonu ul. Starzyńskiego, ul. Sikorskiego i ul. Kurkowej oraz ich podczyszczenia do parametrów wymaganych Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U poz. 1800), a tym samym na poprawę warunków środowiska. 4

5 Projektowana infrastruktura będzie elementem uzbrojenia podziemnego, uzupełniającym istniejące zagospodarowaniu terenu Informacja dotycząca ochrony terenu objętego opracowaniem Planowana inwestycja obejmuje wykonanie podziemnej infrastruktury kanalizacyjnej wraz z podczyszczalnią ścieków deszczowych. Po wykonaniu prac budowlanych teren zostanie uporządkowany i odtworzony do stanu istniejącego przed realizacją inwestycji. Terenu inwestycji znajduje się poza obszarami górniczymi, poza obszarami zagrożonymi osuwaniem się mas ziemnych i nie jest narażony na niebezpieczeństwo powodzi Informacja dotycząca istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska Oddziaływania występujące w fazie przygotowywania przedsięwzięcia i budowy będą miały charakter odwracalny oraz będą występowały w relatywnie krótkim czasie. Planowana inwestycja przyniesie korzyści ekologiczne, ponieważ zmniejszy ładunek zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska wraz z wodami opadowymi z terenów dróg w sposób niekontrolowany. 5

6 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Zleceniodawca Inwestor: URZĄD MIASTA ŁOWICZA STARY RYNEK ŁOWICZ 1.2. Biuro Autorskie Wykonawca: BIURO PROJEKTÓW KOMPLET Marek Lepa ul. Legionów Łódź 1.3. Przedmiot, cel i uzasadnienie inwestycji Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kanału deszczowego w ul. Starzyńskiego w Łowiczu wraz z podczyszczalnią wód deszczowych i wylotem do rowu szczegółowego. Do projektowanego kanał deszczowego ø 0,50 0,80 m zostaną podłączone: a) w studni / osadniku OS - istniejący kanał deszczowy Ø 0,50 m odprowadzający wody z części oś. Sikorskiego do rowu biegnącego wzdłuż ul. Sikorskiego odcinek kanału poniżej studni / osadnika OS wraz z wylotem zostanie przebudowany po trasie; b) w studni D3: kanał deszczowy Ø 0,50 m odprowadzający wody z części oś. Sikorskiego (położonej bardziej na zachód) do rowu biegnącego wzdłuż ul. Sikorskiego odcinek kanału poniżej studni D3 (na południe od projektowanego kanału) wraz z wylotem zostanie zlikwidowany; c) w studni D7: kanał deszczowy Ø 0,50 m w rejonie skrzyżowania ul. Starzyńskiego, ul. Sikorskiego i ul. Kurkowej proj. kanał będzie pracować jako kanał nadmiarowy dla istniejącego. Budowa kanału wraz z podczyszczania wód deszczowych i wylotem do rowu ma na celu stworzenie możliwości prawidłowego i docelowego odprowadzenia wód deszczowych z części teren ulic Starzyńskiego, ul. Sikorskiego i ul. Kurkowej, a tym samym na poprawę warunków środowiska Podstawa opracowania 1. Umowa zawarta pomiędzy Urzędem Miasta Łowicza w Łowiczu, a firmą BIURO PROJEKTÓW KOMPLET Marek Lepa s.c. w Łodzi. 2. Wypis i wyrys z planu miejscowego wydany w dn r. przez Burmistrza Miasta Łowicza, znak: GGPP MM 3. Warunki techniczne wydane przez Wydział Spraw Komunalnych i Reagowania Kryzysowego Urzędu Miasta Łowicza w Łowiczu 6

7 4. Wytyczne branżowe, katalogi producentów, normy. 5. Ustawa z dnia r. Prawo budowlane (Dz. U. 89/94 Poz. 414). 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. 75 z dn ) 7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U poz. 1800) 8. Mapy sytuacyjno wysokościowe do celów projektowych. 9. Mapy ewidencji gruntów. 10. Wypisy z ewidencji gruntów Charakterystyka terenu objętego opracowaniem Ulica Starzyńskiego jest ulicą miejską położoną w centralnej części miasta Łowicza. Ulica Starzyńskiego jest ulicą lokalną z jezdnią szerokości 7 m. Zabudowę ulicy stanowi budownictwo usługowe, wielorodzinne i parkingi ogólnodostępne. Obecnie w ulicy zlokalizowane jest następujące uzbrojenie: kanalizacja sanitarna ø 0,20-0,60 m w pasie jezdni; przewód wodociągowy ø 110 mm położony w pasie chodnika po stronie południowej jezdni; słupy oświetleniowe po obu stronach jezdni; kablowe linie energetyczne po obu stronach jezdni; kablowe linie teletechniczne położone w pasie chodnika po stronie południowej jezdni; kanalizacja deszczowa wraz z odwodnieniem jezdni ø 0,20-0,50 m Ponadto w ulicy znajduje się uzbrojenie podziemne i nadziemne usytuowane poprzecznie w stosunku do ulicy, w tym między innymi przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne i energetyczne. Nawierzchnia drogi - asfaltowa. Natężenie ruch średnie. 7

8 2. CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA 2.1. System odprowadzania ścieków Projektowany kanał deszczowy w ul. Starzyńskiego w Łowiczu będzie odprowadzać wody opadowe i roztopowe z rejonu ul. Starzyńskiego, ul. Sikorskiego i ul. Kurkowej po podczyszczeniu w projektowanej podczyszczalni wód deszczowych do rowu szczegółowego biegnącego wzdłuż ul. Starzyńskiego (po jej południowej stronie). Do projektowanego kanał deszczowego ø 0,50 0,80 m zostaną podłączone: a) w studni / osadniku OS: istniejący kanał deszczowy Ø 0,50 m (rzędna włączenia 83,18) odprowadzający obecnie wody z części ulicy i oś. Sikorskiego do rowu biegnącego wzdłuż ul. Sikorskiego odcinek kanału poniżej studni / osadnika OS wraz z wylotem zostanie przebudowany po trasie (zmiana spadku i średnicy z Ø 0,50 m na ø 0,80 m); b) w studni D3: kanał deszczowy Ø 0,50 m (rzędna włączenia 83,21) odprowadzający wody z części ulicy i oś. Sikorskiego (położonej bardziej na zachód) do rowu biegnącego wzdłuż ul. Sikorskiego odcinek kanału poniżej studni D3 (na południe od projektowanego kanału) zostanie zlikwidowany, wylot do rowu zostanie zdemontowany; c) w studni D7: kanał deszczowy Ø 0,50 m (rzędna włączenia 83,42) w rejonie skrzyżowania ul. Starzyńskiego, ul. Sikorskiego i ul. Kurkowej proj. kanał będzie pracować jako kanał nadmiarowy dla istniejącego. Zestawienie długości projektowanego kanału: długość kanału ø 0,50 mm wynosi: L = 202,30 m; długość kanału ø 0,60 mm wynosi: L = 116,05m; długość kanału ø 0,80 mm wynosi: L = 39,35 m; Łączna długość kanału wynosi: L = 357,70 m 2.2. Ilość i rodzaj ścieków Ilość ścieków deszczowych odprowadzana przez projektowany kanał została określona w oparciu o maksymalną przepustowość kanału oraz plan zagospodarowania zlewni. Obliczenia hydrauliczne wykonano według wzorów Prandtla i Colebrooka. W tabeli poniżej zamieszczono obliczenia hydrauliczne projektowanego kanału. Tabela Lp. ulica Starzyńskiego przekrój spadek maksymalna prędkość odcinki kanału ilość ścieków przepływu m OS 0,80 1, ,11 2 OS-D3 0,60 1, ,93 3 D3-D7 0,50 1, ,75 l/s m/s Są to ścieki deszczowe pochodzące z typowej zlewni miejskiej z terenów budownictwa usługowego, wielorodzinnego i parkingów ogólnodostępnych 8

9 2.3. Określenie ilości, stanu i składu ścieków oraz przewidywanego sposobu i efektu ich oczyszczania Projektowany kanał deszczowy będzie pracować będzie jako kanał odciążający dla istniejącego kanału deszczowego Ø 0,50 m (i=0,0035%) w rejonie skrzyżowania ul. Starzyńskiego, ul. Sikorskiego i ul. Kurkowej, który obecnie odprowadza wszystkie wody do rowu po południowej stronie Targowicy. Ponadto projektowany kanał przejmie wszystkie wody prowadzone przez: a) w studni D3 - istniejący kanał deszczowy Ø 0,50 m odprowadzający wody z części oś. Sikorskiego do rowu biegnącego wzdłuż ul. Sikorskiego odcinek kanału poniżej studni D3 (na południe od projektowanego kanału) wraz z wylotem zostanie zlikwidowany. b) w studni / osadniku OS - istniejący kanał deszczowy Ø 0,50 m odprowadzający wody z części oś. Sikorskiego (położonej bardziej na wschód) do tego samego rowu biegnącego wzdłuż ul. Sikorskiego odcinek kanału poniżej studni / osadnika OS wraz z wylotem zostanie przebudowany po trasie. Połączenie istniejącego kanału z projektowanym zrealizowano poprzez budowę studni D7 dno w dno. Ilość wód deszczowych odprowadzanych projektowanym kanałem deszczowym w ul. Starzyńskiego obliczono w oparciu o maksymalną przepustowość kanału oraz plan zagospodarowania zlewni. W obliczeniach posłużono się metodą stałych natężeń. Obliczenia wykonane zostały przy prawdopodobieństwie pojawienia się deszczu p = 20%. Maksymalny obliczeniowy przepływ wg wzoru: Q d = Σ ψ x q i x F [dm 3 /s] Obliczenie ilości ścieków deszczowych q - natężenie deszczu przy prawdopodobieństwie pojawiania się p = 20 %, c = 5 (raz na pięć lat) t czas trwania deszczu t = tr + tp + t k t r czas retencji kanałowej 5 min t k czas koncentracji 5 min t p czas przepływu w kanale 5 min. t = = 15 min - miarodajne natężenie deszczu 592 q = dm 3 /s 0, 67 t Obliczone natężenie deszczu q = 132,2 dm 3 /s x ha. Do dalszych obliczeń przyjęto scalony współczynnik redukcyjny powierzchni uwzględniający tereny zabudowy mieszkaniowej, usługowej komunikacji i zieleni w wysokości ψ = 0,50 (dla typowej zlewni miejskiej). Maksymalna ilość ścieków odprowadzana projektowanym kanałem do rowu wyniesie c.a. Qd = 546 dm3/s 9

10 Powierzchnia zlewni przynależna do projektowanego kanału przy uwzględnieniu ww. współczynnika redukcyjnego i maksymalnej przepustowości kanału wyniesie: F = 8,26 ha Powierzchnia zlewni zredukowanej wynosi odpowiednio: Fz = 4,13 ha Teoretyczne szacowanie wartości zanieczyszczeń w spływie. Wyniki badań jakości wód opadowych spływających z powierzchni ulic prowadzone przez Instytut Ochrony Środowiska pokazują, że stężenie węglowodorów oznaczone w spływach deszczowych z dróg są rzędu kilku mg/l, a więc znacznie poniżej teoretycznej szacowanej wielkości. Jednakże w okresach spływów pierwszej fali deszczu po dłuższym okresie suchym, może wystąpić podwyższona zawartość tych zanieczyszczeń. Wyniki badań jakości wód opadowych spływających z powierzchni ulic prowadzonych przez Instytut Ochrony Środowiska zestawia poniższa tabela. Tabela. Wyniki badań jakości wód opadowych spływających z powierzchni ulic prowadzone przez IOŚ. Wartości zanieczyszczeń Rodzaj zlewni Stężenie zawiesin [mg/l] Stężenie węglowodorów ropopochodnych [mg/l] min. śr. maks. min. śr. maks. ulice opad 61,5 477,2 2238,0 0,6 1,2 2,4 ulice roztopy 794,0 2248,9 2285,0 3,7 11,4 19,0 ulice śnieg 2140,0 4842, , Według ww. badań średnie stężenie zawiesin z ulic pomierzone podczas opadów, kształtowały się w granicach 61,5 2238,0 mg/l, średnio 477,2 mg/l. Stężenie zanieczyszczeń w spływach opadowych zależy od różnorodnych czynników. Zależy ono m.in. od natężenia ruchu samochodowego, stanu technicznego pojazdów, zagospodarowania terenu, warunków klimatycznych oraz sposobu odwodnienia ulicy. Do dalszych obliczeń przyjęto średnią wartość stężenia zawiesiny w wysokości 480 mg/l. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U poz. 1800), wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich lub powiatowych klasy G, a także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha, w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 l na sekundę na 1 ha, nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l substancji ropopochodnych. 10

11 W myśl ww. rozporządzenia wymagane jest oczyszczanie ścieków deszczowych przed wprowadzeniem do rowu/odbiornika w ilości: Q = F zr 15 l/s ha = 4,13 15 l/s ha = 62 l/s Wymagany efekt oczyszczania ścieków deszczowych niezbędnych do osiągnięcia dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń na odpływie do odbiornika wynosi: E = 1 S dop / S 100 % = 1 100/ = 79 % Dla osiągnięcia projektowanego stopnia oczyszczania ścieków deszczowych w projekcie przewidziano zainstalowanie na kanale deszczowym w przed wylotem, na terenie działki 2340/23 (w sąsiedztwie jezdni ul. Starzyńskiego) zestaw urządzeń podczyszczających składający się z osadnika EOW-1 70/700 Ø 2,5 m o pojemności c.a. 7 m3 (lub równoważny) i separatora lamelowego ESL 70/700 Ø 2,0 m o wydajności nominalnej 70 l/s i przepustowości hydraulicznej 700 l/s firmy Ecol-Unicon lub równoważny. Pozostałe szczegóły dotyczące opisanych rozwiązań przedstawiono w części graficznej opracowania. Sprawdzenie doboru separatora: Qnom urządzenia = 70 l/s jest większe niż 62 l/s Qmax urządzenia = 700 l/s jest większe niż 546 l/s Warunki podczyszczenia ścieków do parametrów zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U poz. 1800) zostaną dotrzymane. Oczyszczone ścieki odprowadzane będą do rowu kanałem Ø 0,80 m Średnice, spadek i materiał Wielkość projektowanego kanału przyjęto w oparciu o obliczenia hydrauliczne. Kanał zaprojektowano z rur betonowych / żelbetowych z betonu klasy C40/50 (B50), wodoszczelność powyżej W8. łączonych na uszczelkę gumową o średnicy ø 0,50 0,80 m. Kanał układany będzie ze spadkiem ze spadkiem i = 0,1 0,12 % w kierunku wschodnim wzdłuż ul. Starzyńskiego (po jej południowej stronie) i południowo wschodnim do odbiornika, rowu szczegółowego biegnącego po stronie południowej ul. Starzyńskiego Uzbrojenie kanału W punktach połączenia projektowanego kanału oraz w miejscach załamania trasy kanału zaprojektowano studzienki rewizyjne i połączeniowe, betonowe o średnicy ø 1,20 m (D4, D5, D6 i D7) oraz o średnicy ø 1,50 m (D2 i D3). Studnie rewizyjne i osadnikową projektuje się z monolitycznych prefabrykowanych elementów żelbetowych zgonie z katalogiem firmy Ekol-Unicon lub równoważne. Studzienki zbudowane są z: - części dennej w której oprawione są króćce dostudzienne dostosowane do podłączenia kanału oraz wyprofilowane dno i kinety; - trzonu studzienki dostosowanego do wymaganej wysokości; - płyty pokrywowej. Dopuszcza się wykonanie studni połączeniowych na istniejących kanałach w pkt. D3 i D7 11

12 jako studni z cegły kanalizacyjnej. Wejście do studzienek projektuje się poprzez włazy średnicy 600 mm klasy D 400 z uszczelką gumową, zamykane na zatrzask zgodnie z normą PN -EN 124/2000. Właz należy osadzić na pierścieniu dystansowym, murowanym z cegły, wysokości min. 0,20 m. Studzienkę należy wyposażyć w stopnie złazowe. W dnie studzienek należy wyprofilować kinety. Studzienki zabezpieczyć poprzez dwukrotne pomalowanie zewnętrzne bitizolem R dwukrotnie bitizolem P+G. Do betonu oraz zaprawy cementowej dodać uszczelniacz np. Hydrozol" w stosunku 1,5 % do masy betonu. Studnie należy posadowić na warstwie tłucznia lub żwiru o grub. min. 20 cm Skrzyżowania i kolizje Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym pokazano na profilu, podając rzędne przewodu projektowanego i krzyżującego się. Uwagi: 1. Prace prowadzić pod nadzorem gestorów sieci. 2. Szczegóły przedstawiono w części graficznej opracowania zarówno na profilu jak i rysunkach szczegółowych. Na profilu podano rzędne zarówno kolektora jak i instalacji krzyżującej się. 3. Przed rozpoczęciem robót należy powiadomić wszystkich właścicieli uzbrojenia terenu zlokalizowanych w pasie robót. 4. Odsłonięte odcinki krzyżującego się uzbrojenia zabezpieczyć poprzez podwieszenie do belek w sposób pokazany na załączonych rysunkach Kolizje z istniejącym wodociągiem Projektuje się przebudowę kolidującego odcinka wodociągu Ø 100 mm w rejonie węzła D6 za pomocą kołnierzowych kształtek żeliwnych łuki i prostki skręcane za pomocą śrub i nakrętek ze stali nierdzewnej typu A2/70 z podkładką sprężynującą. Szczegóły rozwiązań przebudowy przedstawione zostały w części rysunkowej projektu Obliczenia statyczne Obliczenia sprawdzające można będzie przeprowadzić po ostatecznym wyborze rur w procedurze przetargowej. Czynność tę zobowiązany jest wykonać nieodpłatnie producent rur w oparciu o odpowiedni formularz doboru. 12

13 3. WYTYCZNE REALIZACJI KANAŁU 3.1. Roboty przygotowawcze Roboty przygotowawcze obejmują: a) wyznaczenie i przejęcie pasa robót b) organizację zaplecza budowy (ewentualnie) wraz z zapewnieniem dostawy energii elektrycznej i wody c) wyznaczenie (tyczenie) robót w terenie d) oznakowanie i oświetlenie budowy e) tymczasową organizację ruchu drogowego kołowego i pieszego na okres wykonywania robót f) powiadomienie zainteresowanych instytucji o przystąpieniu do robót Szczególną uwagę należy zwrócić na wyznaczenie miejsc i tras innych przewodów uzbrojenia podziemnego, a przede wszystkim blisko lub poprzecznie usytuowanych przewodów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz kabli elektroenergetycznych i teletechnicznych. Przewody istniejącego uzbrojenia pokazane zostały na planie zagospodarowania kanału (mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500) oraz na profilu podłużnym kanału. Szczegółową ich lokalizację należy ustalić poprzez uprzednie wykonanie ręcznych przekopów kontrolnych Roboty ziemne Wykopy winny spełniać wymagania PN-B pt.: Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. Wykopy dla projektowanych kanałów d=0,50 m przyjęto o szerokości B=1,30 m dla d=0,60m B=1,40 m, dla d=0,80m B=1,60 m. Wykopy wykonywane będą mechanicznie z zabezpieczeniem ścian rozporowymi płytami szalunkowymi i ręcznym wyrównaniem dna. Z uwagi na prowadzenie robót w pasie drogowym, nie ma możliwości składowania urobku wzdłuż wykopu (jedna strona pasa drogowego musi być przejezdna dla wjazdów lokalnych i dla pojazdów uprzywilejowanych). Urobek z wykopu należy wywieźć na składowisko, które podlega akceptacji przez Zamawiającego. Zasypka wykopów prowadzona będzie gruntem dowiezionym lub miejscowym z wykorzystaniem głównie frakcji piaszczystych, z zagęszczeniem wymaganym dla ciągów pieszych i dojazdów do obiektów zlokalizowanych wzdłuż kanału. Przewody istniejącego uzbrojenia podziemnego muszą być zabezpieczone w wykopie na czas prowadzonych robót przez podwieszenie lub podparcie zgodnie z załączonym rysunkiem szczegółowym. Ułożony w wykopie i sprawdzony wstępnie kanał podlega odbiorowi technicznemu. Po sprawdzeniu jakości użytych materiałów i staranności wykonania połączeń rur i rur ze studzienką, przeprowadza się badanie szczelności kanału. Woda do próby szczelności kanału zostanie pobrana z istniejącego wodociągu miejskiego po uprzednim uzgodnieniu warunku poboru ze ZUK Łowicz. 13

14 3.4. Roboty budowlano-montażowe i konstrukcyjne Sieć Kanał w ul. Starzyńskiego wykonany zostanie z rur kanalizacyjnych betonowych d=0,50, d=0,60m i d=0,80m, łączonych kielichowo na uszczelkę gumową. Zgodnie z wymaganiami kanał posadowiony będzie na suchym, ustabilizowanym i wyrównanym podłożu. W przypadku wystąpienia gruntów pylastych lub gruntów nienośnych należy je usunąć a podłoże ustabilizować tłuczniem bądź mieszaniną piasku i cementu. Rury należy układać na dobrze ubitej podsypce piaskowo żwirowej o grubości 15 cm. Rury także należy obsypać piaskiem i ubić podobnie jak podłoże. Rury należy zasypać i ubić piaskiem do wysokości 30 cm ponad jej wierzch. Obsypka i zasypka wykopów zostanie wykona piaskiem o wymaganej granulacji, z zagęszczeniem wymaganym dla ciągów pieszych i dojazdów do obiektów zlokalizowanych wzdłuż kanału Is =0,95-0,97. Przestrzeganie reżimu technologicznego w obrębie strefy rury daje gwarancję przyszłej bezawaryjnej pracy kanału, tym bardziej, że wymagana jest całkowita jego szczelność, osiągana dzięki odpowiednio skonstruowanym uszczelkom Obiekty Studnie rewizyjne zaprojektowane zostały z kręgów betonowych Ø 1,20-1,50 m klasy B40 (np. firmy EKOL-UNIKON) łączonych na uszczelkę gumową z kinetą w prefabrykowanym dnie, żelbetową płytą stropową prefabrykowaną i włazem żeliwnym Ø 600 mm typu ciężkiego klasy min D400 (wg PN-EN) zamykanym na zatrzask, z uszczelką gumową. Studnie kanalizacyjne powinny być wykonane z materiałów trwałych, wodoszczelnych i charakteryzujących się odpornością na czynniki chemiczne, fizyczne, biologiczne, na ścieranie, na obciążenia statyczne i dynamiczne. Studnie należy posadowić na ustabilizowanym podłożu gruntowym, wyrównanym podsypką piaskową dnie i podbudowie z chudego betonu. Studnie rewizyjne wyposażone zostaną w atestowane stopnie złazowe żeliwne rozstawione na przemian lub stopnie systemowe producenta studni w odległości co 30 cm w pionie. W ścianach studni powinny być fabryczne wykonane gniazda przyłączeniowe dla rur betonowych lub żelbetowych Włączenie do odbiornika Odbiornikiem ścieków deszczowych będzie rów szczegółowy zlokalizowany po południowej stronie ul. Starzyńskiego w hm Włączenie nastąpi w pkt. 1 poprzez projektowaną prefabrykowaną ściankę czołową, płaską o wymiarach dostosowanych do rury przewodowej d=0,80m. Za ścianką czołową należy na długości c.a. 3 m (do granicy działki) umocnić skarpy i dno rowu płytami ażurowymi 60x40x10 cm układanymi na podsypce piaskowej min. 15 cm. Otwory w płytach wypełnić humusem i obsiać trawą. Szczegóły przedstawiono w części graficznej opracowania. 14

15 3.5. Renowacja terenu Po zakończeniu budowy kanału należy przeprowadzić renowację nawierzchni wjazdów, chodników i zieleńców. Istniejący chodnik asfaltowy należy odtworzyć z kostki betonowej. Uwaga: Uszkodzone w czasie budowy stałe punkty geodezyjne należy przywrócić do stanu pierwotnego pod nadzorem służb geodezyjnych Kolizje i zbliżenia Projektowany kanał koliduje na odcinku D6- D7 z istniejącym wodociągiem miejskim. Projektuje się przebudowę kolidującego odcinka wodociągu Ø 100 mm w rejonie węzła D6 za pomocą kołnierzowych kształtek żeliwnych łuki i prostki skręcane za pomocą śrub i nakrętek ze stali nierdzewnej typu A2/70 z podkładką sprężynującą. Projektowana rzędna osi wodociągu po przebudowie wyniesie 83,05 m n.p.m. Szczegóły rozwiązań przebudowy przedstawione zostały w części rysunkowej projektu. Na skrzyżowaniach z kablami energetycznymi i telefonicznymi należy stosować rury osłonowe dwudzielne z utwardzonego PVC o długości L = 2 m Wytyczne hydrogeologiczne. Podczas wykonywania projektowanych odcinków sieci zaleca się: wykonanie geotechnicznego odbioru wykopów, w celu stwierdzenia, czy w bezpośrednim podłożu pod projektowaną infrastrukturą nie występują grunty słabonośne. w przypadku stwierdzenia w dnie wykopów soczewek gruntów słabych należy je usunąć i zagłębienia wypełnić odpowiednio zagęszczonym materiałem niespoistym o właściwym składzie granulometrycznym, a w ostateczności piaskiem z dodatkiem cementu lub betonu. po wykonaniu wykopu natychmiast przystąpić do robót montażowych tak, aby nie dopuścić do przedostania się tam wód opadowych i do uplastycznienia górnych warstw podłoża Uwagi końcowe. 1. Roboty montażowe należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi odbioru robót budowlano-montażowych, przepisami BHP pod nadzorem osób uprawnionych. 2. Zajęcie terenu niezbędnego do realizacji inwestycji winno nastąpić za zgodą prawnego dysponenta gruntu i na warunkach przez niego określonych. 3. Odbiory końcowe sieci należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi odbioru sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. 4. Inwestor zobowiązany jest zapewnić geodezyjne wytyczenie projektowanych sieci i obiektów oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą zrealizowanych obiektów i sieci. 5. Wszelkie odstępstwa od projektu należy uzgodnić z autorem opracowania. 15

16 4. OPINIA GEOTECHNICZNA Na trasie projektowanego kanału występują przeważnie grunty II i III kat.- piaski gliniaste, gliny piaszczyste i gliny zwałowe które zostały określone na podstawie analizy istniejących dokumentacji geologicznych, wywiadów terenowych, odkrywek itp. Utwory te pokrywa warstwa gleby. Ponieważ sieć kanalizacyjna nie będzie wpływać na obciążenie podłoża, nie zachodzi konieczność ustalania parametrów geotechnicznych gruntu. Na głębokości rzędnych posadowienia uzbrojenia nie przewiduje się obecności wody gruntowej, jedynie możliwość sączeń śród-warstwowych oraz wzrostów wilgotności gruntów z wyjątkiem odcinka kanału w rejonie rowu szczegółowego. Roboty ziemne należy wykonywać w okresie suchym. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 27 kwietnia 2012 r. poz. 463), nie jest konieczne wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w rozumieniu ustawy Prawo geologiczne i górnicze, ponieważ stwierdzone warunki są proste, a obiekt zaliczyć można do pierwszej kategorii geotechnicznej. 5. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 5.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kanału deszczowego w ul. Starzyńskiego w Łowiczu wraz z podczyszczalnią wód deszczowych i wylotem do rowu szczegółowego. Budowa kanału ma na celu stworzenie możliwości prawidłowego i docelowego odprowadzenia wód deszczowych z rejonu ul. Starzyńskiego, ul. Sikorskiego i ul. Kurkowej oraz ich podczyszczenia do parametrów wymaganych Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U poz. 1800), a tym samym na poprawę warunków środowiska. Kolejność prac budowlanych zostanie określona w porozumieniu z Inwestorem po wyłonieniu Wykonawcy przedmiotowej inwestycji Wykaz istniejących obiektów budowlanych Ulica Starzyńskiego jest ulicą miejską położoną w centralnej części miasta Łowicza. Ulica Starzyńskiego jest ulicą lokalną z jezdnią szerokości 7 m. Zabudowę ulicy stanowi budownictwo usługowe, wielorodzinne i parkingi ogólnodostępne. Obecnie w ulicy zlokalizowane jest następujące uzbrojenie: kanalizacja sanitarna ø 0,20-0,60 m w pasie jezdni; przewód wodociągowy ø 110 mm położony w pasie chodnika po stronie południowej jezdni; 16

17 słupy oświetleniowe po obu stronach jezdni; kablowe linie energetyczne po obu stronach jezdni; kablowe linie teletechniczne położone w pasie chodnika po stronie południowej jezdni; kanalizacja deszczowa wraz z odwodnieniem jezdni ø 0,20-0,50 m Ponadto w ulicy znajduje się uzbrojenie podziemne i nadziemne usytuowane poprzecznie w stosunku do ulicy, w tym między innymi przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne i energetyczne. Nawierzchnia drogi - asfaltowa. Natężenie ruch średnie Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi Istniejące zagospodarowanie terenu nie stwarza zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Należy zwrócić szczególną uwagę podczas prac budowlanych realizowanych w pasie drogowym ulicy Starzyńskiego oraz w rejonie istniejących kablowych linii elektroenergetycznej Przewidywane zagrożenia w trakcie realizacji robót W trakcie prowadzenia prac budowlanych zmierzających do realizacji przedmiotowej inwestycji mogą wystąpić zagrożenia związane z: 1. prowadzeniem prac budowlanych w rejonie pasa drogowego ulicy Starzyńskiego i dojazdów uciążliwości i niebezpieczeństwo związane z ruchem pojazdów i ruchem pieszych. 2. prowadzeniem prac budowlanych w wykopach możliwość osunięcia się źle zaszalowanej krawędzi wykopu; 3. prowadzeniem prac budowlanych w rejonie istniejących kablowych linii elektroenergetycznej możliwość porażenia prądem Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych Projektowany zakres robót nie powoduje wystąpienia w trakcie realizacji inwestycji prac szczególnie niebezpiecznych instruktażu pracowników w ww. zakresie nie przewiduje się Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie. Projektowany zakres robót nie powoduje wystąpienia w trakcie realizacji inwestycji prac szczególnie niebezpiecznych, jak również zlokalizowanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia zabezpieczenia środków technicznych w ww. zakresie nie przewiduje się. 17

18 6. ZESTAWIENIE WSPÓŁRZĘDNYCH PUNKTÓW Poniżej w formie tabelarycznej zestawiano współrzędne projektowanych punktów. Punkt X Y 1 Istn. SEP , ,43 OS , ,09 D , ,06 D , ,78 D , ,86 D , ,57 D , ,35 D , ,26 18

PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA...

PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA... SPIS TREŚCI I. Część opisowa 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA... 7 1.1. Przedmiot opracowania... 7 1.2. Podstawa opracowania... 7 1.3. Zakres opracowania... 8 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 8

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 PROJEKT WYKONAWCZY

Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 PROJEKT WYKONAWCZY ISO 9001:2000 Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 TELEFONY : tel/fax : 3416734 CENTRALA tel. : 34 16 925 tel/fax :

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania.

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. MIEJSKIE SIECI, URZĄDZENIA I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. Wrzesień 2010 r. Wydawca: Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne CPV 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową

Bardziej szczegółowo

T-1 1 : 500 T-2 1 : 25 T-3

T-1 1 : 500 T-2 1 : 25 T-3 Spis rysunków T-1 Plan sytuacyjno-wysokościowy zagospodarowania terenu 1 : 500 T-2 Wylot kanalizacji deszczowej do potoku 1 : 25 T-3 Profil kanału deszczowego 1 : 100/500 Opis techniczny 1. Część ogólna.

Bardziej szczegółowo

3. Wykaz uzgodnień, pozwoleń, opinii i załączników zamieszczonych w niniejszej teczce.

3. Wykaz uzgodnień, pozwoleń, opinii i załączników zamieszczonych w niniejszej teczce. 1 1. Wykaz opracowań: NR TECZKI TECZKA NR 1 NAZWA OPRACOWANIA Projekt budowlany przebudowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej wraz z separatorem i osadnikiem w ul. Sportowej w Świdwinie. TECZKA NR 2

Bardziej szczegółowo

Zamierzenie budowlane: Obiekt: Stadium: Powiat: BranŜa: Inwestor: KANALIZACJA DESZCZOWA PROJEKT BUDOWLANY STASZÓW INSTALACYJNA

Zamierzenie budowlane: Obiekt: Stadium: Powiat: BranŜa: Inwestor: KANALIZACJA DESZCZOWA PROJEKT BUDOWLANY STASZÓW INSTALACYJNA EGZ.. NR 6 PROJEKT BUDOWLANY Część 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Zamierzenie budowlane: BUDOWA OCZYSZCZALNII WÓD DESZCZOWYCH NA WYLOCIIE KOLEKTORA DESZCZOWEGO DN 440000 PRZY UL. ZRĘBIIŃSKIIEJJ W POŁAŃCU..

Bardziej szczegółowo

Budowa ciągu pieszo jezdnego i kanalizacji deszczowej w ul. Drzymały w Ostrowie Wielkopolskim projekt wykonawczy 1. CZĘŚĆ OPISOWA

Budowa ciągu pieszo jezdnego i kanalizacji deszczowej w ul. Drzymały w Ostrowie Wielkopolskim projekt wykonawczy 1. CZĘŚĆ OPISOWA 1. CZĘŚĆ OPISOWA 1.1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych:

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: A. planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk ADRES: Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: obręb:7 Majdy Oznaczonej jako

Bardziej szczegółowo

C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o.

C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o. C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o. F.Nr P.7.3.2.-8 04-338 Warszawa, ul. Boremlowska 40A tel. (0

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA 2 ZAWARTOŚC OPRACOWANIA 1. OŚWIADCZENIE o zgodności z przepisami... 3 2. UPRAWNIENIA BUDOWLANE... 4 3. CZĘŚĆ OPISOWA... 7 OPIS TECHNICZNY... 8 3.1. Zakres opracowania... 8 3.2. Podstawy opracowania...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZAWIERA: I. Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym. II. Operat wodnoprawny

OPRACOWANIE ZAWIERA: I. Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym. II. Operat wodnoprawny OPRACOWANIE ZAWIERA: I. Opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym II. Operat wodnoprawny CZĘŚĆ OPISOWA: 1.Wstęp. 1.1.Cel opracowania. 1.2.Inwestor Podmiot ubiegający

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T OŚĆ OPRA C O W A N I A

Z A W A R T OŚĆ OPRA C O W A N I A TOM III Opis Przedmiotu Zamówienia Z A W A R T OŚĆ OPRA C O W A N I A TOM I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW TOM II KONTRAKT Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Formularz Aktu Umowy Warunki ogólne kontraktu Warunki

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Strona tytułowa 1 Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 2 Decyzja Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej projektanta 3 Zaświadczenie o członkostwie w Izbie projektanta 4 Decyzja

Bardziej szczegółowo

Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin

Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego Nadleśnictwa Strachocin Zleceniodawca (inwestor) : Nadleśnictwo Strachocin Adres obiektu : Strachocin gmina Stronie Śląskie Odwodnienie budynku zaplecza szkółkarskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I NADZÓR INWESTYCJI. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. dla inwestycji:

PROJEKTOWANIE I NADZÓR INWESTYCJI. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. dla inwestycji: PROJEKTOWANIE I NADZÓR INWESTYCJI Kielce, ul. Zagórska 195/3 tel. 601 294 780, tel./ fax 41 343 32 39 email: akawai@wp.pl Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla inwestycji: Budowa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Konstytucji 3-go Maja 19 05-250 Radzymin tel.: 048 22 786 53 96 fax: 048 22 786 50 49 e-mail: wodociagi@radzymin.pl

Bardziej szczegółowo

JANA III III PODCZYSZCZAJĄCYCH PRZED WYLOTEM DO RZEKI KACZEJ KOLEKTORY DESZCZOWE I URZĄDZENIA PODCZYSZCZAJĄCE

JANA III III PODCZYSZCZAJĄCYCH PRZED WYLOTEM DO RZEKI KACZEJ KOLEKTORY DESZCZOWE I URZĄDZENIA PODCZYSZCZAJĄCE PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BUDOWLANE EDBUD 81-558 GDYNIA-ORŁOWO ul.wierzbowa 25 tel. (058)624-87-77 tel. fax (058)344-16-12 e-mail: edbud7@wp.pl NIP: 586-106-57-65 Bank Pocztowy S.A. Oddział Okręgowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.01.01 PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.01.01 PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI D.03.01.01 PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI 1. Wstęp SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.01.01 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1.1. Podstawa opracowania.

OPIS TECHNICZNY. I. Dane ogólne. 1.1. Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY I. Dane ogólne. 1.1. Podstawa opracowania. - mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1: 500 - warunki techniczne wydane przez Z.G.K. i W. w Mogielnicy - decyzja o lokalizacji inwestycji celu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DZIAŁY : SIECI KANALIZACYJNEJ PREBUDOWA KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ GRAWITACYJNEJ NA GRAWITACYJNO-TŁOCZNĄ Z ODPROWADZENIEM ŚCIEKÓW SANITARNYCH DO KANALIZACJI W UL.NIEPODLEGŁOŚCI W SKWIERZYNIE. S - 01.00.00

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Nr 2 egz. Nr 1

Specyfikacja Nr 2 egz. Nr 1 Specyfikacja Nr 2 egz. Nr 1 : Branża: Sanitarna Instalacje wod-kan., centralnego ogrzewania wodnego, wentylacji, przyłącza i instalacji gazu ziemnego z kotłem c.o, przyłączami kanalizacji sanitarnej i

Bardziej szczegółowo

Część IV. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI w miejscowości Czaszkowo - Piecki Gmina Piecki. Specyfikacja Techniczna. Wykonania i Odbioru

Część IV. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI w miejscowości Czaszkowo - Piecki Gmina Piecki. Specyfikacja Techniczna. Wykonania i Odbioru 1 Część IV. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI w miejscowości Czaszkowo - Piecki Gmina Piecki Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Opracował: mgr inż. Mieczysław Stosio

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY. C Z Ę Ś Ć O P I S O W A.. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubatura, zestawienie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB)

SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) NAZWA TEMATU: Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Etap I NAZWA INWESTORA: Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębocicach

Bardziej szczegółowo

MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO BRZOZOWSKI GRABOWIECKI ARCHITEKCI SP. Z O.O PROJEKT WYKONAWCZY 2 INSTALACJE SANITARNE S - SANITARNA

MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO BRZOZOWSKI GRABOWIECKI ARCHITEKCI SP. Z O.O PROJEKT WYKONAWCZY 2 INSTALACJE SANITARNE S - SANITARNA PROJEKT: PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY, PRZEBUDOWY ORAZ ROZBIÓRKI PRZYŁĄCZY, ODCINKÓW SIECI ORAZ INSTALACJI ZEWNĘTRZNYCH W OTOCZENIU KAPONIERY ORAZ BATERII BARKOWEJ NA POTRZEBY MUZEUM KATYŃSKIEGO - ODDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI

SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI SKRZYŻOWANIA RUROCIAGÓW Z DROGAMI, POTOKAMI, URZADZENIAMI MELIORACYJNYMI, UZBROJENIEM TERENU I INNYMI PRZESZKODAMI TERENOWYMI S-04.01.01. CPV45231300-8 71 SPIS TREŚCI: 1 Część ogólna Skrzyżowania rurociągów

Bardziej szczegółowo

Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE

Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE Rodzaj dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M. ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA DZIAŁ KANALIZACJI

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M. ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA DZIAŁ KANALIZACJI MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M. ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA DZIAŁ KANALIZACJI Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci kanalizacyjnych i urządzeń sieciowych WARSZAWA, SIERPIEŃ

Bardziej szczegółowo