Regulamin projektu Na językach. I. Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin projektu Na językach. I. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Regulamin projektu Na językach I. Postanowienia ogólne 1 1. Szkolenia z języka angielskiego z zakresu środowiska pracy w biznesie zakończone egzaminem BULATS w ramach projektu Na językach są wspófinansowane z Europejskiego Funduszu i budżetu państwa. Szkolenia te mają na celu podniesienie znajomości języka angielskiego 120 osób w wieku lat zamieszkałych i/lub pracujących na terenie województwa łódzkiego zainteresowanych kształceniem ustawicznym. 2. Przypadający na jednego uczestnika koszt udziału w projekcie w wysokości 2 712,29 zł (słownie: dwa tysiące siedemset dwanaście złotych dwadzieścia dziewięć groszy) pokrywany jest w całości ze środków Europejskiego Funduszu oraz budżetu państwa. 3. Udział w szkoleniach realizowanych w ramach Projektu jest bezpłatny Regulamin określa zasady organizacji szkoleń oraz prawa i obowiązki uczestników szkoleń w ramach projektu Na językach realizowanych przez Forecast Consulting sp. z o.o. 2. Niniejszy Regulamin Projektu będzie powszechnie dostępny na podstronie internetowej Projektu (www.forecast.com.pl) w zakładce Projekty Na językach (www.forecast.com.pl/projekty/na_jezykach/) oraz w Biurze Projektu. 3. Zapisy Regulaminu Projektu spełniają zasady równości dostępu i równości szans (w tym równości płci) osób ubiegających się uczestnictwo w Projekcie. 4. Projekt realizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od 1 lutego 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają: II. Słownik terminów 3 Organizator/Projektodawca organizatorem szkoleń jest firma Forecast Consulting sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 13/32, KRS , NIP Projekt przedsięwzięcie pt. Na językach realizowane w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych. Instytucja Pośrednicząca (IP) POKL- Urząd Marszałkowski w Łodzi. 1

2 Instytucja Zarządzająca (IZ)- Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Regulamin projektu regulamin projektu Na językach. Uczestnik projektu kandydat, który zostanie zakwalifikowany do udziału w Projekcie na podstawie procedury rekrutacyjnej regulowanej przez Regulamin Rekrutacji. Biuro projektu ul. Sienkiewicza 13/33, Łódź, Strona internetowa projektu podstrona internetowa o adresie od momentu jej uruchomienia. Kierownik projektu osoba podejmująca wiążące decyzje w zakresie realizacji projektu. III. Organizacja szkoleń w ramach Projektu 1. Projekt obejmuje dwie edycje szkoleń Na językach po 60 os w każdej edycji: a. I edycja : marzec październik 2014 r. b. II edycja: październik 2014 maj 2015 r W ramach każdej edycji przewidziano 5 grup 12- osobowych (na różnych poziomach zaawansowania). 3. W ramach szkoleń przewidziano 120 godzin dydaktycznych języka angielskiego z zakresu środowiska pracy w biznesie zakończone egzaminem BULATS. 4. Jedna godzina szkoleń rozumiana jest jako 45 minut zajęć dydaktycznych i 15 minut przerwy. 5. Organizację zajęć szkoleniowych ustala Kierownik projektu. 6. Zajęcia odbywać mogą się w dwóch trybach: a. popołudniowym 2 godziny dziennie dwa razy w tygodniu w dni robocze, b. weekendowym 4 godzin dziennie raz w tygodniu w weekendy. 7. Wybór trybu oraz dni tygodnia, w którym odbywać się będą szkolenia ustala Kierownik Projektu na podstawie analizy formularzy zgłoszeniowych. 8. Szkolenie będzie prowadzone zgodnie z harmonogramem zajęć, w miejscu wskazanym przez Kierownika Projektu. Harmonogram zajęć zostanie opublikowany na stronie internetowej projektu i wywieszony w Biurze Projektu. 9. W ramach szkoleń odbędzie się egzamin umożliwiający uzyskanie certyfikatu BULATS oraz testy sprawdzające umiejętności nabyte w ramach szkolenia. 10. Szkolenia są nieodpłatne dla Uczestników projektu. 11. Projekt nie przewiduje refundacji kosztów dojazdu na szkolenie i egzamin. 2

3 12. Szkolenia odbywać się będą na terenie woj. łódzkiego - w Łodzi (lub innym mieście- przy zebraniu grupy). 13. Uczestnicy każdej edycji szkolenia otrzymają bezpłatnie komplet materiałów szkoleniowych (podręcznik z płytą, segregator, notes, długopis, teczka), które staną się ich własnością po zakończeniu szkolenia. 14. Udział w projekcie można rozpocząć tylko raz w trakcie całego okresu jego realizacji Z ważnych powodów, szkolenia mogą zostać zawieszone lub odwołane przez Kierownika projektu. IV. Uczestnicy projektu 1. Uczestnikiem szkoleń może zostać osoba, która spełnia łącznie następujące warunki: a) - jest w wieku lat, - zamieszkuje i/lub pracuje na terenie województwa łódzkiego b) złożyła w terminie dokumenty wskazane w Regulaminie Rekrutacji 5, pkt 5, Uczestnik Projektu deklaruje uczestnictwo w projekcie i przystąpienie do egzaminu, wypełniając i podpisując Formularz Zgłoszeniowy oraz oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. V. Rekrutacja na szkolenia 7 1. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych, mają obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu Projektu i Regulaminu Rekrutacji. 2. Szczegółowe zasady rekrutacji na szkolenia znajdują się w Regulaminie Rekrutacji dostępnym w biurze projektu oraz na podstronie internetowej VI. Uprawnienia i obowiązki Kierownika projektu 1. Za organizację i przebieg szkoleń odpowiada Kierownik projektu. 2. Do podstawowych obowiązków Kierownika projektu należy w szczególności: 8 a. wydawanie decyzji o przyjęciu w poczet Uczestników projektu oraz o skreśleniu z listy Uczestników. b. ustalanie szczegółowego planu szkoleń, c. sprawowanie nadzoru nad przebiegiem zajęć, 3

4 3. Kierownik Projektu wydaje zezwolenia oraz zatwierdza odrabianie zajęć. VII. Uczestnik projektu ma prawo: Prawa i obowiązki uczestnika projektu 9 a. uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w ramach szkoleń, b. odrobić zajęcia w grupie o tym samym poziomie językowym (jeżeli w danej edycji będzie taka grupa) w przypadku, gdy liczba nieobecności przekracza dozwoloną liczbę zajęć, które uczestnik z przyczyn losowych może opuścić. Uczestnik jest zobowiązany w terminie 30 dni od nieobecności do odrobienia zajęć z inną grupą. Dokumentem potwierdzającym zaliczenie odrobionego materiału jest oświadczenie i podpis prowadzącego zajęcia. c. otrzymać na swoją prośbę zaświadczenie o odbywaniu zajęć w ramach szkoleń w Projekcie. Zaświadczenie to wydaje Kierownik projektu. Uczestnik szkoleń ma obowiązek: 10 a. uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych i uzyskania wymaganej frekwencji (80% godzin dydaktycznych przewidzianych w ramach szkolenia), b. terminowego uzyskiwania zaliczeń, składania egzaminów i wypełniania innych obowiązków związanych z tokiem szkoleń, c. przystąpienia do egzaminu BULATS w wyznaczonych terminach, d. wypełniania ankiet i innych wymaganych dokumentów w trakcie realizacji projektu jak i udziału w procesie ewaluacji nadzorowanym przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki. e. przychodzić na zajęcia trzeźwym, nie po spożyciu narkotyków, czy innych środków psychoaktywnych, czystym i schludnie ubranym. f. zachowywać się odpowiednio, w sposób kulturalny i zgodny z normami społecznymi oraz przestrzegać zaleceń nauczyciela i kadry zarządzającej projektem. 4

5 11 1. Warunkiem ukończenia szkoleń jest zaliczenie egzaminu BULATS. Dopuszczenie do wymienionych egzaminów możliwe jest po uzyskaniu frekwencji na poziomie min. 80% Uczestnik szkoleń zostaje skreślony z listy uczestników projektu w przypadku: a. nieobecności większej niż 20% zajęć, b. nieprzystąpienia do egzaminu BULATS w wyznaczonym terminie. 2. Skreślenia dokonuje Kierownik Projektu. 3. Skreślenie z listy uczestników projektu daje możliwość ubiegania się Forecast Consulting Sp. z o. o. o zwrot kosztów szkolenia w kwocie 2 712,29 zł (stanowiących koszt realizacji projektu przypadający na jednego uczestnika). 4. Uczestnika projektu zawiadamia się o skreśleniu z listy i jego przyczynach listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru Uczestnik, który z własnej winy nie ukończy szkoleń zobowiązuje się pokryć koszty szkoleń z języka angielskiego w kwocie 2 712,29 zł zł (słownie: dwa tysiące siedemset dwanaście złotych dwadzieścia dziewięć groszy) Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminów Uczestnik projektu otrzymuje zaświadczenie ukończenia szkoleń oraz certyfikat BULATS potwierdzający uzyskanie określonego poziomu językowego Szkolenia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu. IX Monitoring i ewaluacja Uczestnik Projektu jest zobowiązany każdorazowo do potwierdzenia swojej obecności na zajęciach. Potwierdzenie obecności następuje przez złożenie podpisu na liście obecności. 2. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do wypełniania ankiet przygotowanych przez Realizatora Projektu, oceniających szkolenie i jego elementy. 5

6 3. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do poświadczenia otrzymania dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia, oraz certyfikatu potwierdzającego zdanie egzaminu BULATS. Poświadczenie następuje poprzez złożenie podpisu na liście lub na kopii dokumentu. 4. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do informowania Kierownika Projektu o ewentualnych zmianach istotnych danych, np. nazwiska, numeru dowodu osobistego, numeru telefonu, adresu zamieszkania, ustania zatrudnienia, itp. X. Postanowienia końcowe Uczestnik Projektu oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem Projektu oraz spełnia warunki uczestnictwa w nim określone. 2. Uczestnik Projektu jest świadomy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności cywilnej (wynikającej z Kodeksu Cywilnego), za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, i oświadcza, że dane zawarte w złożonych dokumentach rekrutacyjnych/ zgłoszeniowych są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. W przypadku wprowadzenia zmian Organizator niezwłocznie zamieści stosowną informację wraz z aktualnym Regulaminem na stronie internetowej projektu oraz w Biurze Projektu W sprawach spornych ostateczna interpretacja Regulaminu Projektu leży w kompetencji Kierownika Projektu Regulamin Projektu wchodzi w życie od dnia 11 lutego W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie dokumenty programowe, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie danych osobowych. 6

REGULAMIN PROJEKTU Doskonalenie języka obcego w biznesie drogą do prężnego rozwoju firmy IV edycja. I. Postanowienia ogólne. 1 Informacje o projekcie

REGULAMIN PROJEKTU Doskonalenie języka obcego w biznesie drogą do prężnego rozwoju firmy IV edycja. I. Postanowienia ogólne. 1 Informacje o projekcie REGULAMIN PROJEKTU Doskonalenie języka obcego w biznesie drogą do prężnego rozwoju firmy IV edycja I. Postanowienia ogólne 1 Informacje o projekcie 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i udziału

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,,Lubelskie Centrum Kompetencji Językowych Nr projektu POKL.09.06.02-06-035/13 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt realizowany jest przez Fundację Centrum Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe umiejętności to nowe możliwości! nr POKL.09.06.02-14-319/14 1 Postanowienia ogólne 1., nr POKL.09.06.02-14-319/14 realizowany jest przez EUROSOLUTIONS Jan Dymek,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wyższe kwalifikacje to nowe możliwości

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wyższe kwalifikacje to nowe możliwości REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wyższe kwalifikacje to nowe możliwości 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Wyższe kwalifikacje to nowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 I. Informacje ogólne o projekcie 1. Projekt pt. Profesjonalne szkolenia z obsługi komputera 2013 jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Zainwestuj w siebie zadbaj o swoją przyszłość nr POKL.09.06.02-14-289/14 1 Postanowienia ogólne 1., nr POKL.09.06.02-14-289/14 realizowany jest przez Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Językowy zawrót głowy! nr POKL.09.06.02-14-288/14

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Językowy zawrót głowy! nr POKL.09.06.02-14-288/14 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Językowy zawrót głowy! nr POKL.09.06.02-14-288/14 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Językowy zawrót głowy! nr POKL.09.06.02-14-288/14 realizowany jest przez Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie academia nowych kompetencji Numer projektu: WND-POKL.08.01.01-24-371/13 Wnioskodawca: EDORADCA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A ul. Kubusia Puchatka 5/12

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych Strona1 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych, realizowanym w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje językowe i ICT szansą na rynku pracy Nr: POKL.09.06.02-14-296/14. Realizowanego przez Indeks Consulting Sp. z o.o. w partnerstwie z Euro-School

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowane kwalifik@cje IT w lubuskich MŚP

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowane kwalifik@cje IT w lubuskich MŚP REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowane kwalifik@cje IT w lubuskich MŚP 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Certyfikowane kwalifik@cje IT w lubuskich

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 2 do Umowy Szkoleniowej nr... na przeprowadzenie szkoleń współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zawartej w dniu... pomiędzy Agencją Użytkowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UCZESTNICTWA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UCZESTNICTWA REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie (zwany dalej Regulaminem ) Strona 1 POSTANOWIENIA OGOLNE 1. 1. Regulamin określa zakres wsparcia, warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kompetencje językowe kluczem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Zarządzanie projektami zostań certyfikowanym Project Managerem

REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Zarządzanie projektami zostań certyfikowanym Project Managerem REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Zarządzanie projektami zostań certyfikowanym Project Managerem Regulamin uczestnictwa, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w projekcie Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Pomorski Project Manager

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Pomorski Project Manager REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalny Pomorski Project Manager W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

Projekt SPIN-OFF, SPIN-OUT NA START współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt SPIN-OFF, SPIN-OUT NA START współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt SPIN-OFF, SPIN-OUT NA START współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI projektu współfinansowanego w ramach działania 8.2.1 Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA" POKL.08.01.01 24-083/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA POKL.08.01.01 24-083/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA" POKL.08.01.01 24-083/13 1 Informacja o projekcie 1. Projekt Aktywne śląskie mikroprzedsiębiorstwa nr POKL.08.01.01

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. INFORMACJA O PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. INFORMACJA O PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowocześnie, efektywnie, skutecznie kursy językowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce. 1. INFORMACJA O PROJEKCIE 1. Projekt Nowocześnie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Niniejszy regulamin określa możliwość uczestnictwa w ramach Projektu Nowe kwalifikacje i umiejętności dla e-handlu, Nr Projektu: WND POKL080101-20-091/09 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice

REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice Nr umowy: UDA-POKL.09.05.00-12-628/11-00 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt pt. Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12

REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12 REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Nie daj się wykluczyć realizowanym na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalni Lubelscy Webmasterzy W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo