REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOCI I PORZDKU NA TERENIE GMINY KAMIENIEC

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOCI I PORZDKU NA TERENIE GMINY KAMIENIEC"

Transkrypt

1 Załcznik do uchwały nr XXX/ 190/ 2006 z dnia 7 kwietnia 2006 r. Rady Gminy Kamieniec REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOCI I PORZDKU NA TERENIE GMINY KAMIENIEC ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 Okrela si szczegółowe zasady utrzymania czystoci i porzdku na terenie Gminy Kamieniec, a w szczególnoci: 1) wymagania w zakresie utrzymania czystoci i porzdku na terenie nieruchomoci, 2) rodzaje i minimaln pojemno urzdze przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystoci ciekłych, 3) czstotliwo i sposób pozbywania si odpadów komunalnych i nieczystoci ciekłych z terenu nieruchomoci oraz terenów przeznaczonych do uytku publicznego, 4) maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegajcych biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów, 5) inne wymagania wynikajce z gminnego planu gospodarki odpadami, 6) obowizki osób utrzymujcych zwierzta domowe, 7) wymagania odnonie utrzymywania zwierzt gospodarskich na terenach wyłczonych z produkcji rolniczej, 8) wyznaczenie obszarów podlegajcych obowizkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania. 2 Ilekro w uchwale jest mowa o: 1) chowie zwierzt rozumie si przez to wszelkie formy posiadania zwierzt gospodarskich bez wzgldu na tytuł prawny oraz sposób ich utrzymywania i uytkowania, 2) Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (dalej: KPGO ) naley rozumie przez to dokument przyjty przez Rad Ministrów zgodnie z treci art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach i ogłoszony w Monitorze Polskim z 2003 r. Nr 11, poz. 159 z dnia 28 lutego 2003, 3) nieczystociach ciekłych - naley przez to rozumie cieki gromadzone przejciowo w zbiornikach bezodpływowych, 4) odpadach budowlanych rozumie si przez to frakcj odpadów pochodzcych z remontów i budów wymienion w KPGO poród 18 strumieni składajcych si na odpady komunalne, 5) odpadach komunalnych rozumie si przez to odpady komunalne w rozumieniu ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. nr 62 poz. 628 z póniejszymi zmianami) 6) odpadach niebezpiecznych rozumie si przez to frakcj odpadów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. nr 62 poz. 628 z póniejszymi zmianami) 7) odpadach opakowaniowych naley przez to rozumie opakowania z papieru i tektury, opakowania wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła, 1

2 opakowania z blachy stalowej i opakowania z aluminium, wymienione w KPGO poród 18 strumieni składajcych si na odpady komunalne, 8) odpadach ulegajcych biodegradacji naley przez to rozumie odpady ulegajce biodegradacji w rozumieniu ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. nr 62 poz. 628 z póniejszymi zmianami) 9) odpadach wielkogabarytowych naley przez to rozumie jeden ze strumieni odpadów komunalnych, charakteryzujcy si tym, e jego składniki, ze wzgldu na swoje rozmiary i mas, nie mog by umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, 10) odpadach zielonych naley przez to rozumie frakcj odpadów ulegajcych biodegradacji, powstajcych w wyniku pielgnacji i uprawy ogrodów i terenów zielonych, 11) podmiotach uprawnionych - naley przez to rozumie przedsibiorstwa bdce gminnymi jednostkami organizacyjnymi lub podmiotami posiadajcymi wydane przez wójta, wane zezwolenie na prowadzenie działalnoci w zakresie: a) odbierania odpadów komunalnych od włacicieli nieruchomoci, b) opróniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystoci ciekłych, 12) stacjach zlewnych naley przez to rozumie instalacje i urzdzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach cieków słuce do przyjmowania nieczystoci ciekłych dowoonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia, 13) włacicielach nieruchomoci naley przez to rozumie take współwłacicieli, uytkowników wieczystych, oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadajce nieruchomoci w zarzdzie lub uytkowaniu, a take inne podmioty władajce nieruchomociami majce obowizek realizowa obowizki w zakresie utrzymania czystoci i porzdku, przy czym, na terenie budowy wykonywanie obowizków właciciela nieruchomoci naley do wykonawcy robót budowlanych, 14) zbiornikach bezodpływowych naley przez to rozumie instalacje i urzdzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystoci ciekłych w miejscu ich powstania, 15) zwierztach domowych rozumie si przez to zwierzta domowe w rozumieniu ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzt (Dz.U. z 2003 r. nr 106 poz.1002 z póniejszymi zmianami) 16) zwierztach gospodarskich rozumie si przez to zwierzta gospodarskie w rozumieniu ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierzt gospodarskich (Dz.U. z 2002 r. nr 207 poz z póniejszymi zmianami) 2

3 ROZDZIAŁ 2 Wymagania w zakresie utrzymania czystoci i porzdku na terenie nieruchomoci Właciciele nieruchomoci oraz najemcy lokali zapewniaj utrzymanie czystoci i porzdku na terenie nieruchomoci poprzez: 1) wyposaenie nieruchomoci w dostateczn ilo pojemników, słucych do gromadzenia odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urzdze w odpowiednim stanie sanitarnym, porzdkowym i technicznym, 2) gromadzenie nieczystoci ciekłych w zbiornikach bezodpływowych, 3) oddzielne gromadzenie cieków bytowych, gnojówki oraz gnojowicy, 4) prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywania do odbioru nastpujcych odpadów: a) odpadów biodegradowalnych, b) odpadów opakowaniowych wraz z papierem, tektur, tekstyliami i metalami, c) odpadów niebezpiecznych, d) odpadów wielkogabarytowych w tym zuyty sprzt elektryczny i elektroniczny, e) odpadów budowlanych z remontów i zielonych. 5) zbieranie odpadów nie podlegajcych selekcji w pojemnikach o wielkoci uzalenionej od liczby mieszkaców, 6) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych, podmiotowi uprawnionemu do odbioru, w terminach wyznaczonych harmonogramem i na warunkach okrelonych w umowie, 7) utrzymywanie w naleytym stanie sanitarnym altan oraz innych pomieszcze, mieszczcych urzdzenia na odpady, 8) /uchylony/. 9) /uchylony/. 10) niezwłoczne oczyszczania ze niegu i lodu oraz usuwanie błota i innych zanieczyszcze z chodnika połoonego wzdłu nieruchomoci do nich nalecych, 2. Obowizek oczyszczania ze niegu i lodu powinien by realizowany poprzez odgarnianie w miejsce nie powodujce zakłóce ruchu pieszych lub pojazdów i podjcie działa usuwajcych i ograniczajcych lisko chodnika. Piasek uyty do wyej wymienionych celów naley usun z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania. Zanieczyszczenia usuwane z chodników powinny by gromadzone przy krawdzi jezdni. 3

4 4 1.Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami moe odbywa si na terenie nieruchomoci pod warunkiem, e powstajce cieki odprowadzane s do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone bd w zbiorniku bezodpływowym i usuwane bd zgodnie z wymogami niniejszego Regulaminu. 2. Naprawa pojazdów samochodowych zwizana z ich biec eksploatacj jest dozwolona na terenie nieruchomoci pod warunkiem e nie spowoduje to zanieczyszczenia wód lub gleby oraz uciliwoci dla ssiadów. Powstajce odpady powinny by gromadzone i usuwane zgodnie z obowizujcymi przepisami. 5 Na terenie gminy, majc na uwadze zasady utrzymania czystoci i porzdku, zabrania si: 1) /uchylony/. 2) /uchylony/. 3) /uchylony/. 4) wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci i uprawiania sportu, 5) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystoci ciekłych i wód opadowych spływajcych z powierzchni dachów, podjazdów, itp., 6 1.Właciciele nieruchomoci s zobowizani do zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do odbioru odpadów komunalnych. 2.Właciciele nieruchomoci s zobowizani, w celu umoliwienia przygotowania treci umowy, do podania upowanionemu przedstawicielowi podmiotu uprawnionego zgodnej ze stanem ewidencji ludnoci liczby osób zamieszkujcych na terenie nieruchomoci lub, gdy stan faktyczny róni si od niej, owiadczenia na pimie o odstpstwach i ich przyczynie. 3.Właciciele nieruchomoci prowadzcy działalno gospodarcz, kierownicy instytucji zobowizani s do podania upowanionemu przedstawicielowi podmiotu uprawnionego wszystkich informacji umoliwiajcych, przygotowanie treci stosownej umowy zgodne z zasadami niniejszego Regulaminu. 4.Właciciele nieruchomoci, które nie s podłczone do sieci kanalizacyjnej, s zobowizani do podpisania, z podmiotem uprawnionym, umowy na oprónianie zbiornika bezodpływowego lub oprónianie osadnika oczyszczalni przydomowej. 5.Dowody uiszczania opłat za odbiór odpadów i oprónianie zbiorników bezodpływowych, właciciel nieruchomoci jest obowizany przechowywa przez okres dwóch lat. ROZDZIAŁ 3 Rodzaje i minimalna pojemno urzdze przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystoci ciekłych 4

5 7 1. Właciciel nieruchomoci zapewnia utrzymanie czystoci i porzdku na jej terenie przez wyposaenie nieruchomoci w pojemniki, kontenery i worki o pojemnoci, która pozwala swobodnie gromadzi odpady do czasu ich usunicia z nieruchomoci przez podmiot uprawniony, z uwzgldnieniem poniej wymienionych zasad: 1) pojemniki na odpady niesegregowane oraz na odpady kuchenne ulegajce biodegradacji dostarczane s włacicielowi nieruchomoci odpłatnie, lub te wydzierawione w drodze umowy, przez podmiot uprawniony, 2) worki na odpady opakowaniowe wraz z papierem, tektur, tekstyliami i metalami oraz odpady niebezpieczne s włacicielom nieruchomoci oraz najemcom lokali dostarczane przez podmiot uprawniony. 2. Urzdzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to: 1) kosze uliczne o pojemnoci od 10 do 50 l, 2) pojemniki na odpady o pojemnoci 80 l, 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l, 3) worki, 4) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowa ze szkła, tworzyw sztucznych, metali, papieru, tektury, o pojemnoci od 800 l do 1500 l, 5) kontenery przeznaczone na odpady budowlane. 3. Odpady komunalne, które nie s zbierane w sposób selektywny, naley gromadzi w pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemnoci, uwzgldniajcej nastpujce normy: 1) dla budynków mieszkalnych 22 l na mieszkaca, jednak co najmniej jeden pojemnik 80 l na kad nieruchomo, 2) rodziny liczniejsze maj obowizek wyposay nieruchomoci w kubły o pojemnoci zapewniajcej pokrycie zapotrzebowania według normy zapisanej w punkcie 1, 3) zarzdcy nieruchomoci wielolokalowych zobowizani s dostosowa pojemno pojemników do liczby mieszkaców i cyklu wywozu, biorc pod uwag zasady zapisane w punkcie 1, 4) prowadzcy działalno gospodarcz, kierujcy instytucjami uytecznoci publicznej, owiaty, zdrowia, zobowizani s dostosowa pojemno pojemników do swoich indywidualnych potrzeb wynikajcych ze specyfiki prowadzenia danej działalnoci, bd instytucji. 4. Do zbierania wyjtkowo zwikszonych iloci odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników, mog w uzasadnionych przypadkach by uywane odpowiednio oznaczone worki, udostpnione przez podmiot uprawniony. 5. Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, naley gromadzi w nastpujcy sposób: 1) odpady kuchenne ulegajce biodegradacji, po zgłoszeniu podmiotowi uprawnionemu i zapisaniu tego faktu w umowie, właciciel nieruchomoci moe składa je w przydomowym kompostowniku, w sytuacji gdy właciciel nie zadeklarował składania tych odpadów w przydomowym kompostowniku, zobowizany jest wyposay nieruchomo w odrbny, przeznaczony do tego celu pojemnik, 2) w zabudowie wielorodzinnej właciciel lub najemca lokalu, który podpisał z podmiotem uprawnionym indywidualn umow przekazuje je w worku lub pojemniku, a jeli takiej umowy nie podpisał, składa do odrbnego pojemnika, w który zarzdca nieruchomoci j wyposaył, 5

6 3) odpady opakowaniowe wraz z papierem, tektur, tekstyliami i metalami składane s do specjalnie przeznaczonych do tego celu worków lub pojemników dostarczonych przez podmiot uprawniony i przekazywane mu zgodnie z harmonogramem, 4) odpady niebezpieczne musz by zbierane do worków lub pojemników w oryginalnych opakowaniach transportowych zabezpieczajcych rodowisko i ludzi przed ich oddziaływaniem, 5) odpady wielkogabarytowe nie wymagaj specjalnych urzdze do zbierania, naley wystawia je przed wejciem na nieruchomo w taki sposób, by nie utrudniały ruchu pieszego, a jeeli to jest niemoliwe to gromadzi je w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomoci. W zabudowie wielorodzinnej gromadzi je w miejscu wyznaczonym przez zarzdc nieruchomoci, z którego odbierane s przez podmiot uprawniony, 6) odpady budowlane i zielone s składane do kontenera dostarczonego przez podmiot uprawniony i w nim odbierane Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, zlokalizowane w miejscach publicznych, maj pojemno od 0,8 do 1,5 m³ i kolory przypisane do rodzaju odpadów, na jakie s przeznaczone, i tak: 1) zielony - przeznaczony na opakowania szklane kolorowe, 2) biały - przeznaczony na opakowania szklane bezbarwne, 3) niebieski - przeznaczony na papier i tektur, 4) ółty - przeznaczony na opakowania z tworzyw sztucznych, 2. Miejsca publiczne takie jak: drogi publiczne, przystanki komunikacji, parki s przez włacicieli nieruchomoci lub przedsibiorców uytkujcych tereny komunikacji publicznej obowizkowo wyposaone w zamocowane na stałe kosze uliczne. Wielko koszy ulicznych została okrelona w 7 ust.2 pkt Organizatorzy imprezy masowej s zobowizani do wyposaenia miejsca, na którym si ona odbywa, w tak odpowiedni ilo urzdze przeznaczonych do zbierania odpadów, która zapewni utrzymanie czystoci i porzdku na tym terenie, z uwzgldnieniem przewidywanej liczby uczestników imprezy. Organizatorzy imprezy s zobowizani zawrze umow z podmiotem uprawnionym na dostarczenie pojemników i szaletów oraz ich oprónienie i uprztnicie Na terenie nieruchomoci pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi odpadami naley ustawia w miejscu wyodrbnionym, dostpnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez koniecznoci otwierania wejcia na teren nieruchomoci lub, gdy takiej moliwoci nie ma, naley wystawia je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, przed wejciem na teren nieruchomoci. 2. Pojemniki na odpady powinny by ustawione, na terenie nieruchomoci, w miejscu widocznym, trwale oznaczonym, na wyrównanej, w miar potrzeb utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem si na niej wody i błota. 3. Właciciel nieruchomoci ma obowizek utrzymywania pojemników na odpady w czystoci, dobrym stanie technicznym oraz ich okresowego dezynfekowania; usługi w tej mierze moe wykonywa podmiot uprawniony. 4. Wyselekcjonowane odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne musz by wystawione w terminie przewidzianym harmonogramem przed wejciem na teren nieruchomoci. Jeeli takiej moliwoci nie ma to 6

7 powinny by wystawione w miejscu bezpiecznym i dostpnym operatorowi na terenie nieruchomoci. W zabudowie wielorodzinnej gromadzi je w miejscu wyznaczonym przez zarzdc. 5. Wyselekcjonowane odpady budowlane i zielone musz by złoone w udostpnionych przez podmiot uprawniony kontenerach, w miejscu umoliwiajcym dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego, na miejscu nie utrudniajcym korzystania z nieruchomoci lub wyznaczonym do tego celu przez zarzdc w zabudowie wielorodzinnej Właciciel nieruchomoci zapewnia utrzymanie czystoci i porzdku na jej terenie przez dostosowanie wielkoci zbiornika bezodpływowego do iloci osób stale lub czasowo przebywajcych na jej terenie, w taki sposób by oprónianie było konieczne nie czciej ni raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia. 2. Przepustowo przydomowej oczyszczalni cieków musi zosta dostosowana do iloci mieszkaców w sposób zapewniajcy uzyskanie stopnia ich oczyszczania okrelonego w przepisach odrbnych. 3. Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystoci ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa musz by zlokalizowane w sposób umoliwiajcy dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego w celu ich oprónienia Zabrania si gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne niegu, lodu, gruzu, gorcego popiołu i ula, szlamów, substancji toksycznych, rcych, wybuchowych, przeterminowanych leków, zuytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów z działalnoci gospodarczej. 2. Zabrania si spalania w pojemnikach i koszach, jakichkolwiek odpadów. 3. Do pojemników na papier, tektur opakowaniow i nieopakowaniow zabrania si wrzuca: opakowania z zawartoci, np. ywnoci, wapnem, cementem, 4. Do pojemników na opakowania szklane zabrania si wrzuca: ceramik (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki), lustra, szklane opakowania farmaceutyczne i chemiczne z pozostałociami zawartoci, szkło budowlane (szyby okienne, szkło zbrojone), szyby samochodowe. 5.Do pojemników na opakowania z tworzyw sztucznych zabrania si wrzuca: tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego, mokre folie, opakowania i butelki po olejach i smarach, puszki i pojemniki po farbach i lakierach, opakowania po rodkach ochrony rolin. ROZDZIAŁ 4 7

8 Czstotliwo i sposób pozbywania si odpadów komunalnych i nieczystoci ciekłych z terenu nieruchomoci oraz terenów przeznaczonych do uytku publicznego Ustala si czstotliwo usuwania odpadów komunalnych z terenu nieruchomoci w nastpujcy sposób: 1) odpady kuchenne: mog by, po zgłoszeniu tego faktu odbiorcy lub zarzdzajcemu systemem, kompostowane w przydomowych kompostownikach, w pozostałych przypadkach s odbierane od mieszkaców systematycznie w terminach uzgodnionych z odbiorc, 2) odpady opakowaniowe wraz z papierem, tektur, tekstyliami i metalami odbierane s przynajmniej raz na dwa miesice. Właciciele nieruchomoci maj obowizek, przed umieszczeniem opakowa w worku lub pojemniku umy je tak by nie pozostały na nich resztki zawartoci, 3) odpady wielkogabarytowe, niebezpieczne odbierane s od mieszkaców w cyklu półrocznym, 4) odpady budowlane i zielone z pielgnacji ogrodów bd odbierane na indywidualne zgłoszenie, 5) odpady zmieszane nie podlegajce selekcji odbierane s od mieszkaców przynajmniej raz na 4 tygodnie. 2. Ustala si nastpujc czstotliwo usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do uytku publicznego: 1) na terenie Gminy raz na dwa tygodnie, 2) niezalenie od czstotliwoci opróniania koszy ulicznych (raz na dwa tygodnie), zarzdzajcy obszarem maj obowizek nie dopuci do przepełnienia koszy ulicznych i wysypywania odpadów na ziemi, 3) z cmentarzy na indywidualne zgłoszenie, 4) właciciele nieruchomoci wyposaonych w zbiorniki bezodpływowe s zobowizani oprónia je z czstotliwoci zapewniajc niedopuszczenie do ich przepełnienia bd wylewania na powierzchni terenu, przyjmuje si, e pojemno zbiorników powinna wystarczy na oprónianie ich nie czciej ni raz w tygodniu, 5) właciciele punktów handlowych i usługowych zlokalizowanych poza budynkami s zobowizani usuwa odpady codziennie, 6) organizatorzy imprez masowych zobowizani s usuwa odpady i oprónia przenone toalety oraz usuwa je niezwłocznie po zakoczeniu imprezy Odpady komunalne, selekcjonowane i nieselekcjonowane, s odbierane od włacicieli nieruchomoci zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych w Gminie Kamieniec. 2. Właciciel nieruchomoci jest zobowizany umieci urzdzenia wypełnione odpadami zgodnie z zasad ujt w 9 ust Odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne musz by wystawione w terminie przewidzianym harmonogramem. 4. Odpady budowlane i zielone musz by złoone w udostpnionych przez podmiot uprawniony kontenerach, w miejscu umoliwiajcym dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego oraz nie utrudniajcym korzystania z nieruchomoci, lub wyznaczonym do tego celu przez zarzdc w zabudowie wielorodzinnej. 5. Oprónianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa si na podstawie zamówienia właciciela nieruchomoci, złoonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umow. 6. Czstotliwo opróniania z osadów ciekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji. 8

9 7. Zanieczyszczenia powstajce w wyniku załadunku i transportu odpadów oraz nieczystoci płynnych pracownicy podmiotu uprawnionego maj obowizek natychmiast usun. 8. Podmiot uprawniony ma obowizek tak zorganizowa odbiór i transport odpadów oraz oprónianie zbiorników bezodpływowych, aby nie zagraały one bezpieczestwu ruchu drogowego i odbywały si według tras i w terminach wyznaczonych harmonogramem. ROZDZIAŁ 5 Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegajcych biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów Wszystkie powstajce na terenie nieruchomoci odpady ulegajce biodegradacji powinny by gromadzone w oddzielnych specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemnikach i przekazywane firmie wywozowej lub kompostowane we własnym zakresie. 2. Okrela si maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegajcych biodegradacji kierowanych do składowania na składowiskach odpadów przez firmy wywozowe: 1) do dnia 31 grudnia 2010 r. do nie wicej ni 75 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegajcych biodegradacji, 2) do dnia 31 grudnia 2013 r. do nie wicej ni 50 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegajcych biodegradacji, 3) do dnia 31 grudnia 2020 r. do nie wicej ni 35 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegajcych biodegradacji. W stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. ROZDZIAŁ 6 Inne wymagania wynikajce z gminnego planu gospodarki odpadami 15 Gmina zapewnia objcie wszystkich mieszkaców zorganizowanym systemem odbierania nastpujcych rodzajów odpadów komunalnych: 1) kuchennych ulegajcych biodegradacji, 2) zielonych, np. z pielgnacji ogrodów, zieleni komunalnej, 3) papieru i tektury nieopakowaniowych, 4) opakowa z papieru i tektury, 5) opakowa wielomateriałowych, 6) tworzyw sztucznych nieopakowaniowych, 7) opakowa z tworzyw sztucznych, 8) szkła nieopakowaniowego, 9) opakowa ze szkła, 10) metali, 11) opakowa z blachy stalowej, 12) opakowa z aluminium, 9

10 13) odpady tekstylne 14) odpadów mineralnych, 15) drobnej frakcji popiołowej, 16) wielkogabarytowych, np. mebli, sprztu elektrycznego i elektronicznego, 17) budowlanych z remontów mieszka i budynków, 18) niebezpiecznych, np. baterii, akumulatorów, resztek farb i lakierów, opakowa po rodkach ochrony rolin i nawozach. ROZDZIAŁ 7 Obowizki osób utrzymujcych zwierzta domowe, majcych na celu ochron przed zagroeniem lub uciliwoci dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego uytku Osoby utrzymujce zwierzta domowe s zobowizane do zachowania bezpieczestwa i rodków ostronoci, zapewniajcych ochron przed zagroeniem lub uciliwoci dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do uytku publicznego. 2. Do obowizków osób utrzymujcych zwierzta domowe, a w szczególnoci psy naley: 1) prowadzenie psa na smyczy, a psa rasy uznawanej za agresywn lub w inny sposób zagraajcego otoczeniu - w nałoonym kagacu, 2) właciciel jest zobowizany aby pies nie poruszał si bez opieki w miejscach publicznych, 3) zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczszczanych i pod warunkiem, e pies ma załoony kaganiec, a właciciel (opiekun) ma moliwo sprawowania bezporedniej kontroli nad jego zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne, 4) zwolnienie przez właciciela nieruchomoci psów ze smyczy na terenie nieruchomoci moe mie miejsce w sytuacji, gdy nieruchomo jest ogrodzona w sposób uniemoliwiajcy jej opuszczenie przez psa i wykluczajcy dostp osób trzecich, oraz odpowiednio oznakowana tabliczk ze stosownym ostrzeeniem, 5) w odniesieniu do wszystkich zwierzt domowych: a) stały i skuteczny dozór, b) niewprowadzanie zwierzt do obiektów uytecznoci publicznej, z wyłczeniem obiektów przeznaczonych dla zwierzt, takich jak lecznice, wystawy, schroniska itp., postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystajcych z pomocy psów przewodników, c) niewprowadzanie zwierzt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, itp., d) natychmiastowe usuwanie zanieczyszcze z terenów przeznaczonych do wspólnego uytku, a w szczególnoci z chodników, jezdni, placów, parkingów, skwerków, zieleców, za pomoc odpowiednich narzdzi (np. łopatka, worek foliowy) które zobowizana jest posiada osoba wyprowadzajca zwierz postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystajcych z psów -przewodników, ROZDZIAŁ 8 10

11 Wymagania odnonie utrzymywania zwierzt gospodarskich na terenach wyłczonych z produkcji rolniczej Zezwala si na utrzymywanie zwierzt gospodarskich na terenach wyłczonych z produkcji rolniczej pod nastpujcymi warunkami: 1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do chowu zwierzt spełniajcych wymogi ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207 pozycja 2016 z póniejszymi zmianami), 2) wszelka uciliwo chowu dla rodowiska w tym emisje bdce jej skutkiem zostan ograniczone do obszaru nieruchomoci, na której jest prowadzona. 2. Prowadzcy chów zwierzt gospodarskich na terenach wyłczonych z produkcji rolnej, zobowizani s przestrzega zapisów 3 niniejszego Regulaminu, a ponadto: 1) przestrzega przepisów sanitarno epidemiologicznych, 2) gromadzi i usuwa nieczystoci, które nie s obornikiem i gnojówk, w sposób przewidziany dla cieków, 4) pszczoły trzyma w ulach, ustawionych w odległoci, co najmniej 10 m od granicy nieruchomoci w taki sposób, aby wylatujce i przylatujce pszczoły nie stanowiły uciliwoci dla włacicieli nieruchomoci ssiednich. ROZDZIAŁ 9 Obszary podlegajce obowizkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania 18 1.Właciciele lub zarzdcy nieruchomoci zobowizani s do przeprowadzania, w miar potrzeby, deratyzacji na terenie nieruchomoci. 2. Termin przeprowadzenia obowizkowej deratyzacji oraz obszar, który zostanie ni objty podaje Wójt, do publicznej wiadomoci poprzez zarzdzenie. 3. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciaj włacicieli nieruchomoci. ROZDZIAŁ 10 Postanowienia kocowe 19 1.Regulamin został zaopiniowany przez Pastwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 11

UCHWAŁA Nr XVIII/49/2012 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA Nr XVIII/49/2012 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA Nr XVIII/49/2012 RADY GMINY JEDLIŃSK z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jedlińsk Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 15 lutego 2013 r. Poz. 859 UCHWAŁA NR XXVI/215/13 RADY MIASTA ŚWIDWIN. z dnia 31 stycznia 2013 r.

Szczecin, dnia 15 lutego 2013 r. Poz. 859 UCHWAŁA NR XXVI/215/13 RADY MIASTA ŚWIDWIN. z dnia 31 stycznia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 15 lutego 2013 r. Poz. 859 UCHWAŁA NR XXVI/215/13 RADY MIASTA ŚWIDWIN z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 15 marca 2013 r. Poz. 2192 UCHWAŁA NR XXIX/402/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 8 marca 2013 roku

Kraków, dnia 15 marca 2013 r. Poz. 2192 UCHWAŁA NR XXIX/402/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 8 marca 2013 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 15 marca 2013 r. Poz. 2192 UCHWAŁA NR XXIX/402/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości

Bardziej szczegółowo

Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu czystości i porządku w Gminie Mietków

Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu czystości i porządku w Gminie Mietków Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu czystości i porządku w Gminie Mietków Uchwała Nr XXIV / 120 / 2012 Rady Gminy Mietków z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 stycznia 2013 r. Poz. 885 UCHWAŁA NR XXX/685/12 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/145/2012 RADY GMINY I MIASTA W WARCIE z dnia 28 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA NR XXX/145/2012 RADY GMINY I MIASTA W WARCIE z dnia 28 grudnia 2012 roku UCHWAŁA NR XXX/145/2012 RADY GMINY I MIASTA W WARCIE z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 lutego 2013 r. Poz. 2425

Warszawa, dnia 26 lutego 2013 r. Poz. 2425 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 26 lutego 2013 r. Poz. 2425 UCHWAŁA Nr XXIX/223/2013 RADY GMINY TERESIN z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 325 UCHWAŁA NR XLVII/285/2013 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 30 grudnia 2013 r.

Olsztyn, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 325 UCHWAŁA NR XLVII/285/2013 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 30 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 28 stycznia 2014 r. Poz. 325 UCHWAŁA NR XLVII/285/2013 RADY GMINY JONKOWO z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 6 pazdziernika 2006 r. Nr 68 UCHWAŁY

Opole, dnia 6 pazdziernika 2006 r. Nr 68 UCHWAŁY DZIENNIK URZEDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 6 pazdziernika 2006 r. Nr 68, TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 2076- Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim Nr VIII/64/2006 z dnia 20 września 2006 r. w sprawie skargi

Bardziej szczegółowo

Urzd Gminy Dobromierz. 58-170 Dobromierz, Plac Wolnoci 24

Urzd Gminy Dobromierz. 58-170 Dobromierz, Plac Wolnoci 24 Plan Gospodarki Odpadami Gminy Dobromierz Urzd Gminy Dobromierz 58-170 Dobromierz, Plac Wolnoci 24 Dobromierz 2004 1. WSTP 10 1.1 UKŁAD GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 10 1.2 CHARAKTERYSTYKA GMINY DOBROMIERZ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lutego 2013 r. Poz. 1322

Warszawa, dnia 4 lutego 2013 r. Poz. 1322 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 lutego 2013 r. Poz. 1322 UCHWAŁA Nr 467/2012 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXVII.393.2013 z dnia 11 marca 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała nr XXXVII.393.2013 z dnia 11 marca 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie Uchwała nr XXXVII.393.2013 z dnia 11 marca 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brwinów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 507/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 26 marca 2013 r. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Radomia.

UCHWAŁA NR 507/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 26 marca 2013 r. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Radomia. UCHWAŁA NR 507/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Radomia Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13

Bardziej szczegółowo

Urzd Gminy Stoszowice

Urzd Gminy Stoszowice Plan Gospodarki Odpadami Gminy Stoszowice Urzd Gminy Stoszowice Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice Stoszowice 2004 STRESZCZENIE PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 6 1. WPROWADZENIE 11 1.1 UKŁAD GMINNEGO PLANU GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 maja 2014 r. Poz. 1213 UCHWAŁA NR LVII/866/14 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Opole, dnia 5 maja 2014 r. Poz. 1213 UCHWAŁA NR LVII/866/14 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 24 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 maja 2014 r. Poz. 1213 UCHWAŁA NR LVII/866/14 RADY MIASTA OPOLA z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MIEJSKIEJ ŁAZISKA GÓRNE NA LATA 2007-2010 Z PERSPEKTYW DO ROKU 2015

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MIEJSKIEJ ŁAZISKA GÓRNE NA LATA 2007-2010 Z PERSPEKTYW DO ROKU 2015 PLAN GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MIEJSKIEJ ŁAZISKA GÓRNE NA LATA 2007-2010 Z PERSPEKTYW DO ROKU 2015 OPRACOWANO DLA: URZD MIASTA ŁAZISKA GÓRNE ul. Plac Ratuszowy 1 43-170 Łaziska Górne OPRACOWAŁ ZESPÓŁ AUTORSKI

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Odpadami Miasta widnica. Urzd Miejski w widnicy ul. Armii Krajowej 49 58-100 widnica

Plan Gospodarki Odpadami Miasta widnica. Urzd Miejski w widnicy ul. Armii Krajowej 49 58-100 widnica Plan Gospodarki Odpadami Miasta widnica Urzd Miejski w widnicy ul. Armii Krajowej 49 58-100 widnica widnica, 2004 1. WSTP... 11 1.1 UKŁAD NINIEJSZEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI... 11 1.2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a.

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a. Kancelaria Sejmu s. 1/34 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391, 951, z 2013 r. poz. 21, 228, 888. Rozdział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 416/12 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 25 października 2012 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

UCHWAŁA NR 416/12 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 25 października 2012 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne UCHWAŁA NR 416/12 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 25 października 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń. Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1.

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/51 Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 1593, z 2015

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY USTALENIA PLANU Dziennik Urzdowy Województwa Lubelskiego Nr 104 Poz.1832 z dnia 9 czerwca 2006 r. Integraln czci planu jest rysunek

Bardziej szczegółowo

PRZEJ CIE GRANICZNE W BEZLEDACH BUDYNEK ZAPLECZA GARA OWEGO STRA Y GRANICZNEJ, BUDYNEK GARA U DLA POTRZEB URZ DU CELNEGO, PAWILON DO PRZECHOWYWANIA

PRZEJ CIE GRANICZNE W BEZLEDACH BUDYNEK ZAPLECZA GARA OWEGO STRA Y GRANICZNEJ, BUDYNEK GARA U DLA POTRZEB URZ DU CELNEGO, PAWILON DO PRZECHOWYWANIA PRZEJCIE GRANICZNE W BEZLEDACH BUDYNEK ZAPLECZA GARAOWEGO STRAY GRANICZNEJ, BUDYNEK GARAU DLA POTRZEB URZDU CELNEGO, PAWILON DO PRZECHOWYWANIA PRÓBEK POBRANEGO PALIWA ORAZ URZADZENIA DO KONTROLI PALIW

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622. USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622. USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. 1) I) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 5 sierpnia 2006 r. Nr 198 UCHWAŁY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 5 sierpnia 2006 r. Nr 198 UCHWAŁY DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 sierpnia 2006 r. Nr 198 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1919 Nr XLI/239/06 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie zmian do budżetu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIESZKANIA DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ Centertel Sp. z o.o.

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIESZKANIA DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ Centertel Sp. z o.o. SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIESZKANIA DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ Centertel Sp. z o.o. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze szczególne warunki ubezpieczenia dla osób fizycznych, klientów

Bardziej szczegółowo

Program usuwania materiałów zawierajcych azbest na terenie powiatu kieleckiego w perspektywie do roku 2032 SPIS TRECI

Program usuwania materiałów zawierajcych azbest na terenie powiatu kieleckiego w perspektywie do roku 2032 SPIS TRECI SPIS TRECI Wprowadzenie i cel programu... 2 1. Właciwoci azbestu, szkodliwo azbestu... 2 2. Przepisy prawne dotyczce azbestu i usuwania wyrobów zawierajcych azbest... 4 3. Inwentaryzacja iloci azbestu

Bardziej szczegółowo

CPV-45262600-7- Róne specjalne roboty budowlane.

CPV-45262600-7- Róne specjalne roboty budowlane. S.T.2.0 Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót-architektura i konstrukcja. S.T.2.1. Specyfikacja Techniczna -roboty ziemne, rozbiórkowe, przygotowawcze, pomocnicze i naprawcze. CPV- 45110000-1-

Bardziej szczegółowo

życzą Przewodniczący Rady Gminy (-) Ireneusz Śmiechowski (-) Kazimierz Kaczmarek

życzą Przewodniczący Rady Gminy (-) Ireneusz Śmiechowski (-) Kazimierz Kaczmarek INFORMATOR GMINY WIELKA NIESZAWKA GRUDZIEŃ 2012 ROK Szczęśliwych, kojących, wartych pamięci, przeżytych w zgodzie ze światem i sobą samym, pełnych życia i miłości Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 10 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy przetargu nieograniczonego na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo