REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOCI I PORZDKU NA TERENIE GMINY KAMIENIEC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOCI I PORZDKU NA TERENIE GMINY KAMIENIEC"

Transkrypt

1 Załcznik do uchwały nr XXX/ 190/ 2006 z dnia 7 kwietnia 2006 r. Rady Gminy Kamieniec REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOCI I PORZDKU NA TERENIE GMINY KAMIENIEC ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 Okrela si szczegółowe zasady utrzymania czystoci i porzdku na terenie Gminy Kamieniec, a w szczególnoci: 1) wymagania w zakresie utrzymania czystoci i porzdku na terenie nieruchomoci, 2) rodzaje i minimaln pojemno urzdze przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystoci ciekłych, 3) czstotliwo i sposób pozbywania si odpadów komunalnych i nieczystoci ciekłych z terenu nieruchomoci oraz terenów przeznaczonych do uytku publicznego, 4) maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegajcych biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów, 5) inne wymagania wynikajce z gminnego planu gospodarki odpadami, 6) obowizki osób utrzymujcych zwierzta domowe, 7) wymagania odnonie utrzymywania zwierzt gospodarskich na terenach wyłczonych z produkcji rolniczej, 8) wyznaczenie obszarów podlegajcych obowizkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania. 2 Ilekro w uchwale jest mowa o: 1) chowie zwierzt rozumie si przez to wszelkie formy posiadania zwierzt gospodarskich bez wzgldu na tytuł prawny oraz sposób ich utrzymywania i uytkowania, 2) Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (dalej: KPGO ) naley rozumie przez to dokument przyjty przez Rad Ministrów zgodnie z treci art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach i ogłoszony w Monitorze Polskim z 2003 r. Nr 11, poz. 159 z dnia 28 lutego 2003, 3) nieczystociach ciekłych - naley przez to rozumie cieki gromadzone przejciowo w zbiornikach bezodpływowych, 4) odpadach budowlanych rozumie si przez to frakcj odpadów pochodzcych z remontów i budów wymienion w KPGO poród 18 strumieni składajcych si na odpady komunalne, 5) odpadach komunalnych rozumie si przez to odpady komunalne w rozumieniu ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. nr 62 poz. 628 z póniejszymi zmianami) 6) odpadach niebezpiecznych rozumie si przez to frakcj odpadów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. nr 62 poz. 628 z póniejszymi zmianami) 7) odpadach opakowaniowych naley przez to rozumie opakowania z papieru i tektury, opakowania wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła, 1

2 opakowania z blachy stalowej i opakowania z aluminium, wymienione w KPGO poród 18 strumieni składajcych si na odpady komunalne, 8) odpadach ulegajcych biodegradacji naley przez to rozumie odpady ulegajce biodegradacji w rozumieniu ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. nr 62 poz. 628 z póniejszymi zmianami) 9) odpadach wielkogabarytowych naley przez to rozumie jeden ze strumieni odpadów komunalnych, charakteryzujcy si tym, e jego składniki, ze wzgldu na swoje rozmiary i mas, nie mog by umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, 10) odpadach zielonych naley przez to rozumie frakcj odpadów ulegajcych biodegradacji, powstajcych w wyniku pielgnacji i uprawy ogrodów i terenów zielonych, 11) podmiotach uprawnionych - naley przez to rozumie przedsibiorstwa bdce gminnymi jednostkami organizacyjnymi lub podmiotami posiadajcymi wydane przez wójta, wane zezwolenie na prowadzenie działalnoci w zakresie: a) odbierania odpadów komunalnych od włacicieli nieruchomoci, b) opróniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystoci ciekłych, 12) stacjach zlewnych naley przez to rozumie instalacje i urzdzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach cieków słuce do przyjmowania nieczystoci ciekłych dowoonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia, 13) włacicielach nieruchomoci naley przez to rozumie take współwłacicieli, uytkowników wieczystych, oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadajce nieruchomoci w zarzdzie lub uytkowaniu, a take inne podmioty władajce nieruchomociami majce obowizek realizowa obowizki w zakresie utrzymania czystoci i porzdku, przy czym, na terenie budowy wykonywanie obowizków właciciela nieruchomoci naley do wykonawcy robót budowlanych, 14) zbiornikach bezodpływowych naley przez to rozumie instalacje i urzdzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystoci ciekłych w miejscu ich powstania, 15) zwierztach domowych rozumie si przez to zwierzta domowe w rozumieniu ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzt (Dz.U. z 2003 r. nr 106 poz.1002 z póniejszymi zmianami) 16) zwierztach gospodarskich rozumie si przez to zwierzta gospodarskie w rozumieniu ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierzt gospodarskich (Dz.U. z 2002 r. nr 207 poz z póniejszymi zmianami) 2

3 ROZDZIAŁ 2 Wymagania w zakresie utrzymania czystoci i porzdku na terenie nieruchomoci Właciciele nieruchomoci oraz najemcy lokali zapewniaj utrzymanie czystoci i porzdku na terenie nieruchomoci poprzez: 1) wyposaenie nieruchomoci w dostateczn ilo pojemników, słucych do gromadzenia odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urzdze w odpowiednim stanie sanitarnym, porzdkowym i technicznym, 2) gromadzenie nieczystoci ciekłych w zbiornikach bezodpływowych, 3) oddzielne gromadzenie cieków bytowych, gnojówki oraz gnojowicy, 4) prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywania do odbioru nastpujcych odpadów: a) odpadów biodegradowalnych, b) odpadów opakowaniowych wraz z papierem, tektur, tekstyliami i metalami, c) odpadów niebezpiecznych, d) odpadów wielkogabarytowych w tym zuyty sprzt elektryczny i elektroniczny, e) odpadów budowlanych z remontów i zielonych. 5) zbieranie odpadów nie podlegajcych selekcji w pojemnikach o wielkoci uzalenionej od liczby mieszkaców, 6) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych, podmiotowi uprawnionemu do odbioru, w terminach wyznaczonych harmonogramem i na warunkach okrelonych w umowie, 7) utrzymywanie w naleytym stanie sanitarnym altan oraz innych pomieszcze, mieszczcych urzdzenia na odpady, 8) /uchylony/. 9) /uchylony/. 10) niezwłoczne oczyszczania ze niegu i lodu oraz usuwanie błota i innych zanieczyszcze z chodnika połoonego wzdłu nieruchomoci do nich nalecych, 2. Obowizek oczyszczania ze niegu i lodu powinien by realizowany poprzez odgarnianie w miejsce nie powodujce zakłóce ruchu pieszych lub pojazdów i podjcie działa usuwajcych i ograniczajcych lisko chodnika. Piasek uyty do wyej wymienionych celów naley usun z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania. Zanieczyszczenia usuwane z chodników powinny by gromadzone przy krawdzi jezdni. 3

4 4 1.Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami moe odbywa si na terenie nieruchomoci pod warunkiem, e powstajce cieki odprowadzane s do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone bd w zbiorniku bezodpływowym i usuwane bd zgodnie z wymogami niniejszego Regulaminu. 2. Naprawa pojazdów samochodowych zwizana z ich biec eksploatacj jest dozwolona na terenie nieruchomoci pod warunkiem e nie spowoduje to zanieczyszczenia wód lub gleby oraz uciliwoci dla ssiadów. Powstajce odpady powinny by gromadzone i usuwane zgodnie z obowizujcymi przepisami. 5 Na terenie gminy, majc na uwadze zasady utrzymania czystoci i porzdku, zabrania si: 1) /uchylony/. 2) /uchylony/. 3) /uchylony/. 4) wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci i uprawiania sportu, 5) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystoci ciekłych i wód opadowych spływajcych z powierzchni dachów, podjazdów, itp., 6 1.Właciciele nieruchomoci s zobowizani do zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do odbioru odpadów komunalnych. 2.Właciciele nieruchomoci s zobowizani, w celu umoliwienia przygotowania treci umowy, do podania upowanionemu przedstawicielowi podmiotu uprawnionego zgodnej ze stanem ewidencji ludnoci liczby osób zamieszkujcych na terenie nieruchomoci lub, gdy stan faktyczny róni si od niej, owiadczenia na pimie o odstpstwach i ich przyczynie. 3.Właciciele nieruchomoci prowadzcy działalno gospodarcz, kierownicy instytucji zobowizani s do podania upowanionemu przedstawicielowi podmiotu uprawnionego wszystkich informacji umoliwiajcych, przygotowanie treci stosownej umowy zgodne z zasadami niniejszego Regulaminu. 4.Właciciele nieruchomoci, które nie s podłczone do sieci kanalizacyjnej, s zobowizani do podpisania, z podmiotem uprawnionym, umowy na oprónianie zbiornika bezodpływowego lub oprónianie osadnika oczyszczalni przydomowej. 5.Dowody uiszczania opłat za odbiór odpadów i oprónianie zbiorników bezodpływowych, właciciel nieruchomoci jest obowizany przechowywa przez okres dwóch lat. ROZDZIAŁ 3 Rodzaje i minimalna pojemno urzdze przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystoci ciekłych 4

5 7 1. Właciciel nieruchomoci zapewnia utrzymanie czystoci i porzdku na jej terenie przez wyposaenie nieruchomoci w pojemniki, kontenery i worki o pojemnoci, która pozwala swobodnie gromadzi odpady do czasu ich usunicia z nieruchomoci przez podmiot uprawniony, z uwzgldnieniem poniej wymienionych zasad: 1) pojemniki na odpady niesegregowane oraz na odpady kuchenne ulegajce biodegradacji dostarczane s włacicielowi nieruchomoci odpłatnie, lub te wydzierawione w drodze umowy, przez podmiot uprawniony, 2) worki na odpady opakowaniowe wraz z papierem, tektur, tekstyliami i metalami oraz odpady niebezpieczne s włacicielom nieruchomoci oraz najemcom lokali dostarczane przez podmiot uprawniony. 2. Urzdzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to: 1) kosze uliczne o pojemnoci od 10 do 50 l, 2) pojemniki na odpady o pojemnoci 80 l, 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l, 3) worki, 4) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowa ze szkła, tworzyw sztucznych, metali, papieru, tektury, o pojemnoci od 800 l do 1500 l, 5) kontenery przeznaczone na odpady budowlane. 3. Odpady komunalne, które nie s zbierane w sposób selektywny, naley gromadzi w pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemnoci, uwzgldniajcej nastpujce normy: 1) dla budynków mieszkalnych 22 l na mieszkaca, jednak co najmniej jeden pojemnik 80 l na kad nieruchomo, 2) rodziny liczniejsze maj obowizek wyposay nieruchomoci w kubły o pojemnoci zapewniajcej pokrycie zapotrzebowania według normy zapisanej w punkcie 1, 3) zarzdcy nieruchomoci wielolokalowych zobowizani s dostosowa pojemno pojemników do liczby mieszkaców i cyklu wywozu, biorc pod uwag zasady zapisane w punkcie 1, 4) prowadzcy działalno gospodarcz, kierujcy instytucjami uytecznoci publicznej, owiaty, zdrowia, zobowizani s dostosowa pojemno pojemników do swoich indywidualnych potrzeb wynikajcych ze specyfiki prowadzenia danej działalnoci, bd instytucji. 4. Do zbierania wyjtkowo zwikszonych iloci odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników, mog w uzasadnionych przypadkach by uywane odpowiednio oznaczone worki, udostpnione przez podmiot uprawniony. 5. Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, naley gromadzi w nastpujcy sposób: 1) odpady kuchenne ulegajce biodegradacji, po zgłoszeniu podmiotowi uprawnionemu i zapisaniu tego faktu w umowie, właciciel nieruchomoci moe składa je w przydomowym kompostowniku, w sytuacji gdy właciciel nie zadeklarował składania tych odpadów w przydomowym kompostowniku, zobowizany jest wyposay nieruchomo w odrbny, przeznaczony do tego celu pojemnik, 2) w zabudowie wielorodzinnej właciciel lub najemca lokalu, który podpisał z podmiotem uprawnionym indywidualn umow przekazuje je w worku lub pojemniku, a jeli takiej umowy nie podpisał, składa do odrbnego pojemnika, w który zarzdca nieruchomoci j wyposaył, 5

6 3) odpady opakowaniowe wraz z papierem, tektur, tekstyliami i metalami składane s do specjalnie przeznaczonych do tego celu worków lub pojemników dostarczonych przez podmiot uprawniony i przekazywane mu zgodnie z harmonogramem, 4) odpady niebezpieczne musz by zbierane do worków lub pojemników w oryginalnych opakowaniach transportowych zabezpieczajcych rodowisko i ludzi przed ich oddziaływaniem, 5) odpady wielkogabarytowe nie wymagaj specjalnych urzdze do zbierania, naley wystawia je przed wejciem na nieruchomo w taki sposób, by nie utrudniały ruchu pieszego, a jeeli to jest niemoliwe to gromadzi je w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomoci. W zabudowie wielorodzinnej gromadzi je w miejscu wyznaczonym przez zarzdc nieruchomoci, z którego odbierane s przez podmiot uprawniony, 6) odpady budowlane i zielone s składane do kontenera dostarczonego przez podmiot uprawniony i w nim odbierane Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, zlokalizowane w miejscach publicznych, maj pojemno od 0,8 do 1,5 m³ i kolory przypisane do rodzaju odpadów, na jakie s przeznaczone, i tak: 1) zielony - przeznaczony na opakowania szklane kolorowe, 2) biały - przeznaczony na opakowania szklane bezbarwne, 3) niebieski - przeznaczony na papier i tektur, 4) ółty - przeznaczony na opakowania z tworzyw sztucznych, 2. Miejsca publiczne takie jak: drogi publiczne, przystanki komunikacji, parki s przez włacicieli nieruchomoci lub przedsibiorców uytkujcych tereny komunikacji publicznej obowizkowo wyposaone w zamocowane na stałe kosze uliczne. Wielko koszy ulicznych została okrelona w 7 ust.2 pkt Organizatorzy imprezy masowej s zobowizani do wyposaenia miejsca, na którym si ona odbywa, w tak odpowiedni ilo urzdze przeznaczonych do zbierania odpadów, która zapewni utrzymanie czystoci i porzdku na tym terenie, z uwzgldnieniem przewidywanej liczby uczestników imprezy. Organizatorzy imprezy s zobowizani zawrze umow z podmiotem uprawnionym na dostarczenie pojemników i szaletów oraz ich oprónienie i uprztnicie Na terenie nieruchomoci pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi odpadami naley ustawia w miejscu wyodrbnionym, dostpnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez koniecznoci otwierania wejcia na teren nieruchomoci lub, gdy takiej moliwoci nie ma, naley wystawia je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, przed wejciem na teren nieruchomoci. 2. Pojemniki na odpady powinny by ustawione, na terenie nieruchomoci, w miejscu widocznym, trwale oznaczonym, na wyrównanej, w miar potrzeb utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem si na niej wody i błota. 3. Właciciel nieruchomoci ma obowizek utrzymywania pojemników na odpady w czystoci, dobrym stanie technicznym oraz ich okresowego dezynfekowania; usługi w tej mierze moe wykonywa podmiot uprawniony. 4. Wyselekcjonowane odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne musz by wystawione w terminie przewidzianym harmonogramem przed wejciem na teren nieruchomoci. Jeeli takiej moliwoci nie ma to 6

7 powinny by wystawione w miejscu bezpiecznym i dostpnym operatorowi na terenie nieruchomoci. W zabudowie wielorodzinnej gromadzi je w miejscu wyznaczonym przez zarzdc. 5. Wyselekcjonowane odpady budowlane i zielone musz by złoone w udostpnionych przez podmiot uprawniony kontenerach, w miejscu umoliwiajcym dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego, na miejscu nie utrudniajcym korzystania z nieruchomoci lub wyznaczonym do tego celu przez zarzdc w zabudowie wielorodzinnej Właciciel nieruchomoci zapewnia utrzymanie czystoci i porzdku na jej terenie przez dostosowanie wielkoci zbiornika bezodpływowego do iloci osób stale lub czasowo przebywajcych na jej terenie, w taki sposób by oprónianie było konieczne nie czciej ni raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia. 2. Przepustowo przydomowej oczyszczalni cieków musi zosta dostosowana do iloci mieszkaców w sposób zapewniajcy uzyskanie stopnia ich oczyszczania okrelonego w przepisach odrbnych. 3. Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystoci ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa musz by zlokalizowane w sposób umoliwiajcy dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego w celu ich oprónienia Zabrania si gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne niegu, lodu, gruzu, gorcego popiołu i ula, szlamów, substancji toksycznych, rcych, wybuchowych, przeterminowanych leków, zuytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów z działalnoci gospodarczej. 2. Zabrania si spalania w pojemnikach i koszach, jakichkolwiek odpadów. 3. Do pojemników na papier, tektur opakowaniow i nieopakowaniow zabrania si wrzuca: opakowania z zawartoci, np. ywnoci, wapnem, cementem, 4. Do pojemników na opakowania szklane zabrania si wrzuca: ceramik (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki), lustra, szklane opakowania farmaceutyczne i chemiczne z pozostałociami zawartoci, szkło budowlane (szyby okienne, szkło zbrojone), szyby samochodowe. 5.Do pojemników na opakowania z tworzyw sztucznych zabrania si wrzuca: tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego, mokre folie, opakowania i butelki po olejach i smarach, puszki i pojemniki po farbach i lakierach, opakowania po rodkach ochrony rolin. ROZDZIAŁ 4 7

8 Czstotliwo i sposób pozbywania si odpadów komunalnych i nieczystoci ciekłych z terenu nieruchomoci oraz terenów przeznaczonych do uytku publicznego Ustala si czstotliwo usuwania odpadów komunalnych z terenu nieruchomoci w nastpujcy sposób: 1) odpady kuchenne: mog by, po zgłoszeniu tego faktu odbiorcy lub zarzdzajcemu systemem, kompostowane w przydomowych kompostownikach, w pozostałych przypadkach s odbierane od mieszkaców systematycznie w terminach uzgodnionych z odbiorc, 2) odpady opakowaniowe wraz z papierem, tektur, tekstyliami i metalami odbierane s przynajmniej raz na dwa miesice. Właciciele nieruchomoci maj obowizek, przed umieszczeniem opakowa w worku lub pojemniku umy je tak by nie pozostały na nich resztki zawartoci, 3) odpady wielkogabarytowe, niebezpieczne odbierane s od mieszkaców w cyklu półrocznym, 4) odpady budowlane i zielone z pielgnacji ogrodów bd odbierane na indywidualne zgłoszenie, 5) odpady zmieszane nie podlegajce selekcji odbierane s od mieszkaców przynajmniej raz na 4 tygodnie. 2. Ustala si nastpujc czstotliwo usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do uytku publicznego: 1) na terenie Gminy raz na dwa tygodnie, 2) niezalenie od czstotliwoci opróniania koszy ulicznych (raz na dwa tygodnie), zarzdzajcy obszarem maj obowizek nie dopuci do przepełnienia koszy ulicznych i wysypywania odpadów na ziemi, 3) z cmentarzy na indywidualne zgłoszenie, 4) właciciele nieruchomoci wyposaonych w zbiorniki bezodpływowe s zobowizani oprónia je z czstotliwoci zapewniajc niedopuszczenie do ich przepełnienia bd wylewania na powierzchni terenu, przyjmuje si, e pojemno zbiorników powinna wystarczy na oprónianie ich nie czciej ni raz w tygodniu, 5) właciciele punktów handlowych i usługowych zlokalizowanych poza budynkami s zobowizani usuwa odpady codziennie, 6) organizatorzy imprez masowych zobowizani s usuwa odpady i oprónia przenone toalety oraz usuwa je niezwłocznie po zakoczeniu imprezy Odpady komunalne, selekcjonowane i nieselekcjonowane, s odbierane od włacicieli nieruchomoci zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych w Gminie Kamieniec. 2. Właciciel nieruchomoci jest zobowizany umieci urzdzenia wypełnione odpadami zgodnie z zasad ujt w 9 ust Odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne musz by wystawione w terminie przewidzianym harmonogramem. 4. Odpady budowlane i zielone musz by złoone w udostpnionych przez podmiot uprawniony kontenerach, w miejscu umoliwiajcym dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego oraz nie utrudniajcym korzystania z nieruchomoci, lub wyznaczonym do tego celu przez zarzdc w zabudowie wielorodzinnej. 5. Oprónianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa si na podstawie zamówienia właciciela nieruchomoci, złoonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umow. 6. Czstotliwo opróniania z osadów ciekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji. 8

9 7. Zanieczyszczenia powstajce w wyniku załadunku i transportu odpadów oraz nieczystoci płynnych pracownicy podmiotu uprawnionego maj obowizek natychmiast usun. 8. Podmiot uprawniony ma obowizek tak zorganizowa odbiór i transport odpadów oraz oprónianie zbiorników bezodpływowych, aby nie zagraały one bezpieczestwu ruchu drogowego i odbywały si według tras i w terminach wyznaczonych harmonogramem. ROZDZIAŁ 5 Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegajcych biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów Wszystkie powstajce na terenie nieruchomoci odpady ulegajce biodegradacji powinny by gromadzone w oddzielnych specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemnikach i przekazywane firmie wywozowej lub kompostowane we własnym zakresie. 2. Okrela si maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegajcych biodegradacji kierowanych do składowania na składowiskach odpadów przez firmy wywozowe: 1) do dnia 31 grudnia 2010 r. do nie wicej ni 75 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegajcych biodegradacji, 2) do dnia 31 grudnia 2013 r. do nie wicej ni 50 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegajcych biodegradacji, 3) do dnia 31 grudnia 2020 r. do nie wicej ni 35 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegajcych biodegradacji. W stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. ROZDZIAŁ 6 Inne wymagania wynikajce z gminnego planu gospodarki odpadami 15 Gmina zapewnia objcie wszystkich mieszkaców zorganizowanym systemem odbierania nastpujcych rodzajów odpadów komunalnych: 1) kuchennych ulegajcych biodegradacji, 2) zielonych, np. z pielgnacji ogrodów, zieleni komunalnej, 3) papieru i tektury nieopakowaniowych, 4) opakowa z papieru i tektury, 5) opakowa wielomateriałowych, 6) tworzyw sztucznych nieopakowaniowych, 7) opakowa z tworzyw sztucznych, 8) szkła nieopakowaniowego, 9) opakowa ze szkła, 10) metali, 11) opakowa z blachy stalowej, 12) opakowa z aluminium, 9

10 13) odpady tekstylne 14) odpadów mineralnych, 15) drobnej frakcji popiołowej, 16) wielkogabarytowych, np. mebli, sprztu elektrycznego i elektronicznego, 17) budowlanych z remontów mieszka i budynków, 18) niebezpiecznych, np. baterii, akumulatorów, resztek farb i lakierów, opakowa po rodkach ochrony rolin i nawozach. ROZDZIAŁ 7 Obowizki osób utrzymujcych zwierzta domowe, majcych na celu ochron przed zagroeniem lub uciliwoci dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego uytku Osoby utrzymujce zwierzta domowe s zobowizane do zachowania bezpieczestwa i rodków ostronoci, zapewniajcych ochron przed zagroeniem lub uciliwoci dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do uytku publicznego. 2. Do obowizków osób utrzymujcych zwierzta domowe, a w szczególnoci psy naley: 1) prowadzenie psa na smyczy, a psa rasy uznawanej za agresywn lub w inny sposób zagraajcego otoczeniu - w nałoonym kagacu, 2) właciciel jest zobowizany aby pies nie poruszał si bez opieki w miejscach publicznych, 3) zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczszczanych i pod warunkiem, e pies ma załoony kaganiec, a właciciel (opiekun) ma moliwo sprawowania bezporedniej kontroli nad jego zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne, 4) zwolnienie przez właciciela nieruchomoci psów ze smyczy na terenie nieruchomoci moe mie miejsce w sytuacji, gdy nieruchomo jest ogrodzona w sposób uniemoliwiajcy jej opuszczenie przez psa i wykluczajcy dostp osób trzecich, oraz odpowiednio oznakowana tabliczk ze stosownym ostrzeeniem, 5) w odniesieniu do wszystkich zwierzt domowych: a) stały i skuteczny dozór, b) niewprowadzanie zwierzt do obiektów uytecznoci publicznej, z wyłczeniem obiektów przeznaczonych dla zwierzt, takich jak lecznice, wystawy, schroniska itp., postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystajcych z pomocy psów przewodników, c) niewprowadzanie zwierzt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, itp., d) natychmiastowe usuwanie zanieczyszcze z terenów przeznaczonych do wspólnego uytku, a w szczególnoci z chodników, jezdni, placów, parkingów, skwerków, zieleców, za pomoc odpowiednich narzdzi (np. łopatka, worek foliowy) które zobowizana jest posiada osoba wyprowadzajca zwierz postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystajcych z psów -przewodników, ROZDZIAŁ 8 10

11 Wymagania odnonie utrzymywania zwierzt gospodarskich na terenach wyłczonych z produkcji rolniczej Zezwala si na utrzymywanie zwierzt gospodarskich na terenach wyłczonych z produkcji rolniczej pod nastpujcymi warunkami: 1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do chowu zwierzt spełniajcych wymogi ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207 pozycja 2016 z póniejszymi zmianami), 2) wszelka uciliwo chowu dla rodowiska w tym emisje bdce jej skutkiem zostan ograniczone do obszaru nieruchomoci, na której jest prowadzona. 2. Prowadzcy chów zwierzt gospodarskich na terenach wyłczonych z produkcji rolnej, zobowizani s przestrzega zapisów 3 niniejszego Regulaminu, a ponadto: 1) przestrzega przepisów sanitarno epidemiologicznych, 2) gromadzi i usuwa nieczystoci, które nie s obornikiem i gnojówk, w sposób przewidziany dla cieków, 4) pszczoły trzyma w ulach, ustawionych w odległoci, co najmniej 10 m od granicy nieruchomoci w taki sposób, aby wylatujce i przylatujce pszczoły nie stanowiły uciliwoci dla włacicieli nieruchomoci ssiednich. ROZDZIAŁ 9 Obszary podlegajce obowizkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania 18 1.Właciciele lub zarzdcy nieruchomoci zobowizani s do przeprowadzania, w miar potrzeby, deratyzacji na terenie nieruchomoci. 2. Termin przeprowadzenia obowizkowej deratyzacji oraz obszar, który zostanie ni objty podaje Wójt, do publicznej wiadomoci poprzez zarzdzenie. 3. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciaj włacicieli nieruchomoci. ROZDZIAŁ 10 Postanowienia kocowe 19 1.Regulamin został zaopiniowany przez Pastwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 11

Uchwała Nr XXXV/306/13 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach. z dnia 7 marca 2013 r.

Uchwała Nr XXXV/306/13 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach. z dnia 7 marca 2013 r. Uchwała Nr XXXV/306/13 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ROGOWO. Rozdział 1

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ROGOWO. Rozdział 1 Załącznik do Uchwały Nr XII/31/16 Rady Gminy Rogowo z dnia 30.06.2016r REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ROGOWO Rozdział 1 Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI.

Rozdział 1. WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI. Załącznik do Uchwały Nr XI/ 51 /2015 Rady Gminy Abramów z dnia 27 listopada 2015r. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Abramów Rozdział 1. WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY PRZESMYKI

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY PRZESMYKI Załącznik do uchwały Nr. Rady Gminy Przesmyki z dnia z dnia...200 REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY PRZESMYKI Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin niniejszy zgodnie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Gminy Psary Nr... z dnia... REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY PSARY

Załącznik do Uchwały Rady Gminy Psary Nr... z dnia... REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY PSARY PROJEKT Załącznik do Uchwały Rady Gminy Psary Nr... z dnia... REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY PSARY ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne "Regulamin utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 sierpnia 2016 r. Poz. 3589 UCHWAŁA NR XIX/99/16 RADY GMINY ŁADZICE z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin utrzymania czystości na terenie Gminy Prusice.

Regulamin utrzymania czystości na terenie Gminy Prusice. Regulamin utrzymania czystości na terenie Gminy Prusice. Regulamin utrzymania czystości na terenie Gminy Prusice. U C H W A Ł A Nr LXXVIII/450/06 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 26 kwietnia 2006 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/92/16 RADY GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE. z dnia 29 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/92/16 RADY GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE. z dnia 29 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/92/16 RADY GMINY LIPCE REYMONTOWSKIE z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipce Reymontowskie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY NIECHLÓW ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY NIECHLÓW ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XXX/185/2013 Rady Gminy Niechlów z dnia 10 października 2013r. REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY NIECHLÓW ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Określa się

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/107/240/2012 RADY GMINY SUSZEC. z dnia 28 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/107/240/2012 RADY GMINY SUSZEC. z dnia 28 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXVIII/107/240/2012 RADY GMINY SUSZEC z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Suszec. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 kwietnia 2015 r. Poz. 1390 UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY GMINY GRABICA z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/68/16 RADY GMINY TRAWNIKI. z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trawniki

UCHWAŁA NR XII/68/16 RADY GMINY TRAWNIKI. z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trawniki UCHWAŁA NR XII/68/16 RADY GMINY TRAWNIKI z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trawniki Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 19 lutego 2013 r. Poz. 994 UCHWAŁA NR XIII/135/12 RADY GMINY JANÓW PODLASKI. z dnia 28 grudnia 2012 r.

Lublin, dnia 19 lutego 2013 r. Poz. 994 UCHWAŁA NR XIII/135/12 RADY GMINY JANÓW PODLASKI. z dnia 28 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 19 lutego 2013 r. Poz. 994 UCHWAŁA NR XIII/135/12 RADY GMINY JANÓW PODLASKI z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/359/2013 RADY MIEJSKIEJ W KRUSZWICY. z dnia 21 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVI/359/2013 RADY MIEJSKIEJ W KRUSZWICY. z dnia 21 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XXVI/359/2013 RADY MIEJSKIEJ W KRUSZWICY z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kruszwica. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 32/VI/2015 RADY GMINY KULESZE KOŚCIELNE. z dnia 9 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR 32/VI/2015 RADY GMINY KULESZE KOŚCIELNE. z dnia 9 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR 32/VI/2015 RADY GMINY KULESZE KOŚCIELNE z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kulesze Kościene Na podstawie Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Projekt Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sulmierzyce. Rozdział 1.

Projekt Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sulmierzyce. Rozdział 1. Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.9.2016 Wójta Gminy Sulmierzyce z dnia 2 maja 2016 r. Projekt Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sulmierzyce Rozdział 1. Wymagania w zakresie utrzymania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 168/XXXII/13 RADY GMINY SIEMYŚL z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siemyśl.

UCHWAŁA NR 168/XXXII/13 RADY GMINY SIEMYŚL z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siemyśl. UCHWAŁA NR 168/XXXII/13 RADY GMINY SIEMYŚL z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siemyśl. Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEMYŚL z dnia... 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siemyśl.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEMYŚL z dnia... 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siemyśl. Projekt przygotowany przez Wójta Gminy UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEMYŚL z dnia... 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siemyśl. Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 23 stycznia 2013 r. Poz. 751 UCHWAŁA NR XXVI/206/12 RADY GMINY GIERAŁTOWICE z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 6 listopada 2013 r. Poz. 4462 UCHWAŁA NR XXX/197/13 RADY GMINY SOSNOWICA. z dnia 30 września 2013 r.

Lublin, dnia 6 listopada 2013 r. Poz. 4462 UCHWAŁA NR XXX/197/13 RADY GMINY SOSNOWICA. z dnia 30 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 6 listopada 2013 r. Poz. 4462 UCHWAŁA NR XXX/197/13 RADY GMINY SOSNOWICA z dnia 30 września 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości

Bardziej szczegółowo

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Hajnówka

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Hajnówka Załącznik do uchwały Nr Rady Miasta Hajnówka z dnia 2012 r. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Hajnówka Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa szczegółowe zasady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../2014 RADY GMINY ZEBRZYDOWICE z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR.../.../2014 RADY GMINY ZEBRZYDOWICE z dnia... 2014 r. UCHWAŁA NR.../.../2014 RADY GMINY ZEBRZYDOWICE z dnia... 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zebrzydowice Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15,

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 14 października 2014 r. Poz. 2832. UCHWAŁA Nr XXXVII/215/14 RADY GMINY KONECK. z dnia 12 września 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 14 października 2014 r. Poz. 2832. UCHWAŁA Nr XXXVII/215/14 RADY GMINY KONECK. z dnia 12 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 14 października 2014 r. Poz. 2832 UCHWAŁA Nr XXXVII/215/14 RADY GMINY KONECK z dnia 12 września 2014 r. w sprawie Regulaminu utrzymania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr 293/XXX/06 Rady Gminy Dębowiec z dnia 20 czerwca 2006 REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY DĘBOWIEC ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. Określa się szczegółowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/159/13 RADY GMINY RYPIN. z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rypin.

UCHWAŁA NR XXVII/159/13 RADY GMINY RYPIN. z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rypin. UCHWAŁA NR XXVII/159/13 RADY GMINY RYPIN z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rypin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 kwietnia 2013 r. Poz. 3150 UCHWAŁA NR XXII/262/13 RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4464 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY ZBÓJNA. z dnia 16 grudnia 2015 r.

Białystok, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4464 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY ZBÓJNA. z dnia 16 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4464 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 36/VII/11 RADY GMINY BOGUTY-PIANKI. z dnia 26 lipca 2011 r.

UCHWAŁA NR 36/VII/11 RADY GMINY BOGUTY-PIANKI. z dnia 26 lipca 2011 r. UCHWAŁA NR 36/VII/11 RADY GMINY BOGUTY-PIANKI z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boguty-Pianki Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/153/13 RADY GMINY TRAWNIKI. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trawniki.

UCHWAŁA NR XXI/153/13 RADY GMINY TRAWNIKI. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trawniki. UCHWAŁA NR XXI/153/13 RADY GMINY TRAWNIKI z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trawniki. Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o

Bardziej szczegółowo

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czempiń

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czempiń Załącznik do uchwały Nr XXXII/256/13 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 maja 2013r. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czempiń ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1. Regulamin utrzymania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA I GMINY TOSZEK ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA I GMINY TOSZEK ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA I GMINY TOSZEK ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Toszek.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 15 lipca 2016 r. Poz. 3196 UCHWAŁA NR XXIII/141/2016 RADY GMINY W LGOCIE WIELKIEJ z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 20 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/192/2016 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 14 lipca 2016 r.

Lublin, dnia 20 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/192/2016 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 14 lipca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 20 lipca 2016 r. Poz. 3276 UCHWAŁA NR XXVII/192/2016 RADY MIASTA KRAŚNIK z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 16 maja 2016 r. Poz. 2175 UCHWAŁA NR XXIX/151/16 RADY GMINY LUBOCHNIA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ŻABIA WOLA

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ŻABIA WOLA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 9/XXV/2013 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 26 marca2013 r. REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ŻABIA WOLA Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin utrzymania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 12 marca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/268/2013 RADY GMINY LUBIN. z dnia 6 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 12 marca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/268/2013 RADY GMINY LUBIN. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 1772 UCHWAŁA NR XXXIX/268/2013 RADY GMINY LUBIN z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY TOPÓLKA

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY TOPÓLKA Załącznik do uchwały nr XXII/153/06 Rady Gminy Topólka z dnia 27 kwietnia 2006r. w Sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Topólka REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/120/2016 RADY GMINY TYMBARK. z dnia 13 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/120/2016 RADY GMINY TYMBARK. z dnia 13 września 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/120/2016 RADY GMINY TYMBARK z dnia 13 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tymbark Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA. z dnia 30 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA. z dnia 30 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XIX.108.16 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rawa Mazowiecka Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40

Bardziej szczegółowo

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Subkowy

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Subkowy Załącznik do uchwały Nr XX/182/12 Rady Gminy Subkowy z dnia 19 grudnia 2012 r. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Subkowy Rozdział 1 Wymagania w zakresie utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/175/16 RADY GMINY GORLICE. z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorlice.

UCHWAŁA NR XVI/175/16 RADY GMINY GORLICE. z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorlice. UCHWAŁA NR XVI/175/16 RADY GMINY GORLICE z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorlice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/167/2013 RADY GMINY KIKÓŁ. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kikół

UCHWAŁA NR XXIX/167/2013 RADY GMINY KIKÓŁ. z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kikół UCHWAŁA NR XXIX/167/2013 RADY GMINY KIKÓŁ z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kikół Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

-projekt- UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W WOŹNIKACH. z dnia..

-projekt- UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W WOŹNIKACH. z dnia.. -projekt- UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W WOŹNIKACH z dnia.. zmieniająca uchwałę Nr 255/XXI/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MIEDŹNA. z dnia r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miedźna.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MIEDŹNA. z dnia r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miedźna. Projekt z dnia 5 listopada 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY MIEDŹNA z dnia... 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miedźna. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Masłowice

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Masłowice PROJEKT Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 63/2012 Wójta Gminy Masłowice z dnia 16 listopada 2012 r. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Masłowice Rozdział I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skoki

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skoki Załącznik nr 1 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skoki (Stanowiący załącznik do Uchwały nr XXXIII/242/2013 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/76/15 RADY GMINY TOPÓLKA. z dnia 27 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/76/15 RADY GMINY TOPÓLKA. z dnia 27 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR IX/76/15 RADY GMINY TOPÓLKA z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Topólka Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XII/85/15 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach. z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Uchwała Nr XII/85/15 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach. z dnia 25 sierpnia 2015 r. Uchwała Nr XII/85/15 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 6 maja 2013 r. Poz. 2388 UCHWAŁA NR XXVIII/170/13 RADY GMINY ADAMÓW. z dnia 19 kwietnia 2013 r.

Lublin, dnia 6 maja 2013 r. Poz. 2388 UCHWAŁA NR XXVIII/170/13 RADY GMINY ADAMÓW. z dnia 19 kwietnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 6 maja 2013 r. Poz. 2388 UCHWAŁA NR XXVIII/170/13 RADY GMINY ADAMÓW z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/170/2013 RADY GMINY PIASKI. z dnia 26 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/170/2013 RADY GMINY PIASKI. z dnia 26 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XXVIII/170/2013 RADY GMINY PIASKI z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piaski Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 1578 UCHWAŁA NR VI/41/15 RADY MIASTA HAJNÓWKA. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Białystok, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 1578 UCHWAŁA NR VI/41/15 RADY MIASTA HAJNÓWKA. z dnia 29 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 1578 UCHWAŁA NR VI/41/15 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 23 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/128/16 RADY GMINY ADAMÓW. z dnia 7 czerwca 2016 r.

Lublin, dnia 23 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/128/16 RADY GMINY ADAMÓW. z dnia 7 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 23 czerwca 2016 r. Poz. 2498 UCHWAŁA NR XIII/128/16 RADY GMINY ADAMÓW z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nekla.

w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nekla. UCHWAŁA Nr XXXI/263/2014 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 6 lutego 2014 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nekla. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Rozdział I Załcznik do Uchwały Rady Gminy Gilowice Nr XIX/137/16 z dnia 25 kwietnia 2016r. Postanowienia ogólne 1 Regulamin okrela szczegółowe zasady utrzymania czystoci i porzdku na terenie Gminy Gilowice

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/117/2016 RADY GMINY PIASKI. z dnia 21 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/117/2016 RADY GMINY PIASKI. z dnia 21 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XVIII/117/2016 RADY GMINY PIASKI z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piaski Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/197/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVII/197/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXVII/197/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/208/2016 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA. z dnia 24 maja 2016 r. regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skoczów

UCHWAŁA NR XIX/208/2016 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA. z dnia 24 maja 2016 r. regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skoczów UCHWAŁA NR XIX/208/2016 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skoczów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/109/2016 Rady Gminy Lubomino. z dnia 3 listopada 2016 roku

UCHWAŁA NR XVII/109/2016 Rady Gminy Lubomino. z dnia 3 listopada 2016 roku UCHWAŁA NR XVII/109/2016 Rady Gminy Lubomino z dnia 3 listopada 2016 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubomino. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 10 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR VII RADY GMINY SPICZYN. z dnia 6 września 2016 r.

Lublin, dnia 10 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR VII RADY GMINY SPICZYN. z dnia 6 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 10 października 2016 r. Poz. 3971 UCHWAŁA NR VII.120.2016 RADY GMINY SPICZYN z dnia 6 września 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i

Bardziej szczegółowo

Regulamin utrzymania czystoci i porzdku na terenie miasta Kwidzyna

Regulamin utrzymania czystoci i porzdku na terenie miasta Kwidzyna Załcznik do Uchwały Rady Miejskiej w Kwidzynie nr XLI/321/06 z dnia 30.03.06r. Regulamin utrzymania czystoci i porzdku na terenie miasta Kwidzyna Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ilekro w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/59/2015 RADY GMINY ISTEBNA. z dnia 7 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/59/2015 RADY GMINY ISTEBNA. z dnia 7 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/59/2015 RADY GMINY ISTEBNA z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Istebna Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art.40 ust.1, art.41

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/150/2016 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 29 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/150/2016 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 29 września 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/150/2016 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 29 września 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowice. Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/137/2012 RADY GMINY ŁOPIENNIK GÓRNY. z dnia 19 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXV/137/2012 RADY GMINY ŁOPIENNIK GÓRNY. z dnia 19 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXV/137/2012 RADY GMINY ŁOPIENNIK GÓRNY z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łopiennik Górny Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 4 listopada 2015 r. Poz. 1868 UCHWAŁA NR XIII/201/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE. z dnia 30 października 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 4 listopada 2015 r. Poz. 1868 UCHWAŁA NR XIII/201/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE. z dnia 30 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 4 listopada 2015 r. Poz. 1868 UCHWAŁA NR XIII/201/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE z dnia 30 października 2015 r. w sprawie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobiele Wielkie. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobiele Wielkie. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobiele Wielkie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o 1) Wójcie Gminy należy przez to rozumieć Wójta Gminy Kobiele

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/40/15 RADY GMINY GORZYCE. z dnia 23 lutego 2015 r. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzyce.

UCHWAŁA NR V/40/15 RADY GMINY GORZYCE. z dnia 23 lutego 2015 r. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzyce. UCHWAŁA NR V/40/15 RADY GMINY GORZYCE z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzyce Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 2016 czerwiec wtorek, 14 r. Poz. 1882 UCHWAŁA NR XVI/132/16 RADY MIEJSKIEJ W RADOMYŚLU WIELKIM. z dnia 19 maja 2016 r.

Rzeszów, dnia 2016 czerwiec wtorek, 14 r. Poz. 1882 UCHWAŁA NR XVI/132/16 RADY MIEJSKIEJ W RADOMYŚLU WIELKIM. z dnia 19 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 2016 czerwiec wtorek, 14 r. Poz. 1882 UCHWAŁA NR XVI/132/16 RADY MIEJSKIEJ W RADOMYŚLU WIELKIM z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

1 Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kalety, zwany dalej Regulaminem, stanowiący załącznik do uchwały.

1 Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kalety, zwany dalej Regulaminem, stanowiący załącznik do uchwały. Projekt Burmistrza Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kaletach z dnia. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kalety Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/100/2012 RADY GMINY OPORÓW. z dnia 30 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIV/100/2012 RADY GMINY OPORÓW. z dnia 30 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXIV/100/2012 RADY GMINY OPORÓW z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oporów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/21/15 RADY GMINY PAWŁOWICZKI. z dnia 26 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/21/15 RADY GMINY PAWŁOWICZKI. z dnia 26 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV/21/15 RADY GMINY PAWŁOWICZKI z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pawłowiczki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Nowe prawo dla czystego środowiska (po nowelizacji ustawy śmieciowej) - gospodarka odpadami.

Nowe prawo dla czystego środowiska (po nowelizacji ustawy śmieciowej) - gospodarka odpadami. Nowe prawo dla czystego środowiska (po nowelizacji ustawy śmieciowej) - gospodarka odpadami. Tarnobrzeg, marzec 2013 roku Nowe prawo dla czystego środowiska (po nowelizacji ustawy śmieciowej) - gospodarka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 174/XXIX/2013 Rady Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 28 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR 174/XXIX/2013 Rady Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 28 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR 174/XXIX/2013 Rady Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Horyniec- Zdrój Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE RADY GMINY SIEMYŚL z dnia 27 października 2015 r.

OBWIESZCZENIE RADY GMINY SIEMYŚL z dnia 27 października 2015 r. OBWIESZCZENIE RADY GMINY SIEMYŚL z dnia 27 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siemyśl 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 41/2015 Wójta Gminy Izabelin z dn. 14.07.2015r. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Izabelin 1 Postanowienia ogólne Regulamin określa szczegółowe

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne. ROZDZIAŁ 2 Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości...

ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne. ROZDZIAŁ 2 Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości... PROJEKT Załącznik nr l do Uchwały nr... Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z dnia REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI i PORZĄDKU NA TERENIE ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN ZIEMI LUBARTOWSKIEJ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY DUBIECKO. z dnia r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dubiecko

UCHWAŁA NR... RADY GMINY DUBIECKO. z dnia r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dubiecko Projekt z dnia 3 grudnia 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY DUBIECKO z dnia... 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dubiecko Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/145/12 RADY GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 27 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIII/145/12 RADY GMINY MŚCIWOJÓW. z dnia 27 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXIII/145/12 RADY GMINY MŚCIWOJÓW z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mściwojów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta Jastrowie

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta Jastrowie Załącznik do uchwały Nr 101/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 sierpnia 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Jastrowie Regulamin utrzymania czystości

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne.

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Uchwała Nr X/58/07 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 10 października 2007 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brześć Kujawski. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXVIII z dnia 3 czerwca 2016 r. Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała nr XXVIII z dnia 3 czerwca 2016 r. Rady Miejskiej w Brwinowie Uchwała nr XXVIII.261.2016 z dnia 3 czerwca 2016 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brwinów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Określa się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Określa się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały. TEKST UJEDNOLICONY UCHWAŁA Nr LII/384/2010 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 39 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 15 października 2008 roku

Zarządzenie Nr 39 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 15 października 2008 roku Zarządzenie Nr 39 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 15 października 2008 roku w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MIEDŹNA. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miedźna

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MIEDŹNA. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miedźna Projekt z dnia 21 czerwca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY MIEDŹNA z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miedźna Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 stycznia 2017 r. Poz. 666 UCHWAŁA NR XVIII/159/2016 RADY GMINY GARWOLIN. z dnia 28 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 23 stycznia 2017 r. Poz. 666 UCHWAŁA NR XVIII/159/2016 RADY GMINY GARWOLIN. z dnia 28 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 23 stycznia 2017 r. Poz. 666 UCHWAŁA NR XVIII/159/2016 RADY GMINY GARWOLIN z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 200/6/XXII/13 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ. z dnia 12 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR 200/6/XXII/13 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ. z dnia 12 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR 200/6/XXII/13 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 12 lutego 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iłowa Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 13 lipca 2016 r. Poz. 3032 UCHWAŁA NR XVII/121/2016 RADY GMINY PARADYŻ z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 lutego 2013 r. Poz. 751 UCHWAŁA NR XXX RADY GMINY CHOJNÓW. z dnia 13 grudnia 2012 r.

Wrocław, dnia 1 lutego 2013 r. Poz. 751 UCHWAŁA NR XXX RADY GMINY CHOJNÓW. z dnia 13 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 1 lutego 2013 r. Poz. 751 UCHWAŁA NR XXX.189.2012 RADY GMINY CHOJNÓW z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości

Bardziej szczegółowo

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września. Załącznik do uchwały nr... Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR... RADY GMINY PILCHOWICE z dnia...

PROJEKT. UCHWAŁA NR... RADY GMINY PILCHOWICE z dnia... PROJEKT UCHWAŁA NR... RADY GMINY PILCHOWICE z dnia... w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pilchowice Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR. Rady Gminy w Mielcu. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mielec

U C H W A Ł A NR. Rady Gminy w Mielcu. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mielec U C H W A Ł A NR. Rady Gminy w Mielcu z dnia projekt w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mielec Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 oraz art.4 ust.1 ustawy z dnia 6 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY LUDWIN

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY LUDWIN Załącznik do Uchwały Nr XX/144/2013 Rady Gminy Ludwin z dnia 28 marca 2013 r. REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY LUDWIN LUDWIN 2013 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rędziny

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rędziny Projekt Uchwały Nr Rady Gminy Rędziny z dnia 2012 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rędziny Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY KORNOWAC. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY KORNOWAC. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XII.79.2015 Rady Gminy w Kornowacu z dnia 29 stycznia 2015 roku REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY KORNOWAC Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3783 UCHWAŁA NR XIII/51/2015 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE. z dnia 29 września 2015 r.

Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3783 UCHWAŁA NR XIII/51/2015 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE. z dnia 29 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3783 UCHWAŁA NR XIII/51/2015 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/214/2013 RADY GMINY MIELEC. z dnia 18 marca 2013 r.

Rzeszów, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/214/2013 RADY GMINY MIELEC. z dnia 18 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 1760 UCHWAŁA NR XXVIII/214/2013 RADY GMINY MIELEC z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XX/87/12 Rady Gminy Białopole z dnia 30 listopada 2012 r.

UCHWAŁA Nr XX/87/12 Rady Gminy Białopole z dnia 30 listopada 2012 r. UCHWAŁA Nr XX/87/12 Rady Gminy Białopole z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białopole Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1,

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 1 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/105/2016 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH. z dnia 27 czerwca 2016 r.

Bydgoszcz, dnia 1 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/105/2016 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH. z dnia 27 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 1 lipca 2016 r. Poz. 2258 UCHWAŁA NR XX/105/2016 RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KNURÓW. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Knurów

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KNURÓW. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Knurów UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KNURÓW z dnia... 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Knurów Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r.

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 4 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLII/464/2014 RADY MIASTA ZAMOŚĆ. z dnia 23 czerwca 2014 r.

Lublin, dnia 4 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLII/464/2014 RADY MIASTA ZAMOŚĆ. z dnia 23 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 4 lipca 2014 r. Poz. 2395 UCHWAŁA NR XLII/464/2014 RADY MIASTA ZAMOŚĆ z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXVIII/266/13 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 24 czerwca 2013 r.

Załącznik do uchwały Nr XXVIII/266/13 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 24 czerwca 2013 r. Załącznik do uchwały Nr XXVIII/266/13 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 24 czerwca 2013 r. REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA BIAŁA PODLASKA Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo