Data wystawienia r. Karta charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego. 1. Identyfikacja produktu i przedsiębiorstwa Nazwa produktu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Data wystawienia 1.06.2011r. Karta charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego. 1. Identyfikacja produktu i przedsiębiorstwa Nazwa produktu"

Transkrypt

1 Data wystawienia r. Karta charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego Klej do papieru PW-3 1. Identyfikacja produktu i przedsiębiorstwa Nazwa produktu Klej do papieru PW-3 Zastosowanie: Produkcja wielowarstwowych opakowań papierowych i tekturowych. Nazwa, adres producenta "BC-CHEM Sp. z o.o Rzeszów, ul. Przemysłowa 5 NIP: REGON: KRS : Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydz. Gosp. Numer tel/fax 17/ Telefon alarmowy 17/ (pon.-pt 8-16) lub 112, 999 Osoba odpowiedzialna M.Berezowski, 2. Identyfikacja zagrożeń Zagrożenia dla człowieka: Produkt nie został zakwalifikowany jako niebezpieczny dla człowieka zgodnie z obowiązującym prawem. Zagrożenia dla środowiska: Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska Inne zagrożenia: Brak zagrożeń. 3. Skład / informacje dotyczące składników Dyspersja wodna polioctanu winylu. Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczna substancja chemiczna. Produkt nie zawiera żadnych niebezpiecznych składników w ilościach, które zgodnie z prawem Unii Europejskiej oraz wymogami krajowymi wymagałby wymienienia ich w niniejszej części karty charakterystyki. Numer CAS: dla polioctanu winylu

2 4. Pierwsza pomoc Wdychanie: W normalnych warunkach magazynowania i stosowania produkt nie stanowi zagrożenia. W przypadku złego samopoczucia wyprowadzić poszkodowanego z miejsca narażenia i zapewnić dostęp świeżego powietrza. W razie potrzeby skonsultować się z lekarzem i postępować godni z jego wskazówkami. Kontakt ze skórą: Zdjąć zanieczyszczone ubranie i buty. Zanieczyszczoną skórę zmyć dużą ilością wody a następnie wodą z łagodnym mydłem. W razie potrzeby skonsultować się z lekarzem dermatologiem. Kontakt z okiem: Usunąć szkła kontaktowe. Przemywać obficie oczy czystą, bieżącą, chłodną wodą, przy odwiniętych powiekach przez co najmniej 15 minut. Jeśli objawy nie ustępują zapewnić pomoc okulistyczną. Połkniecie: Wypłukać jamę ustną wodą, podać do wypicia kilka szklanek wody i sprowokować wymioty. W przypadku utrzymywania się dolegliwości zwrócić się o pomoc medyczną. 5. Postępowanie w przypadku pożaru Produkt jest niepalny. Zalecane środki gaśnicze: - CO 2, - proszki gaśnicze, - piasek lub woda, - piana odporna na działanie alkoholi. Nieodpowiednie środki gaśnicze: Brak danych. Szczególne zagrożenie ze strony produktów spalania i wydzielających się gazów: Brak danych. Specjalne wyposażenie ochronne strażaków: Niewymagane. Inne uwagi. Usunąć ze strefy pożaru wszystkie osoby postronne, pojemniki zagrożone pożarem w miarę możliwości ewakuować z zagrożonego rejonu. 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska: Indywidualne środki ostrożności: Należy przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny. Unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą, zadbać o dobrą wentylację. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska: Nie dopuszczać do przedostawania się produktu do systemów kanalizacji i drenażowych, a także do wód gruntowych i powierzchniowych. Metody oczyszczania/usuwania: O ile jest to możliwe zlikwidować wyciek (zamknąć dopływ cieczy, uszczelnić, uszkodzone opakowania umieścić w szczelnym opakowaniu chłonnym). W przypadku dużego wycieku miejsce gromadzenia się cieczy obwałować, zebraną ciecz odpompować do właściwie oznakowanych pojemników i skierować do utylizacji. Małe ilości rozlanej cieczy przesypać materiałem chłonnym (piaskiem), następnie zebrać i unieszkodliwić. Zanieczyszczoną powierzchnię spłukać dużą wodą.

3 7. Postępowanie z substancją i jej magazynowanie Postępowanie z preparatem: Przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z substancjami chemicznymi, zasad bezpieczeństwa pożarowego oraz innych stanowiskowych w miejscu pracy. Ściśle przestrzegać opracowanych procedur postępowania oraz wszelkich zaleceń producenta. Należy stosować odpowiednią wentylację w miejscu pracy. Każdorazowo po zakończeniu pracy myć ręce ciepłą wodą. Podczas pracy z produktem nie palić tytoniu, nie jeść ani nie pić napojów. Nie dopuszczać osób postronnych i nieupoważnionych. Magazynowanie: Nie są wymagane żadne specjalne środki zapobiegające pożarom i eksplozji. Przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad bezpieczeństwa pożarowego oraz innych stanowiskowych w miejscu pracy. Magazynowanie zgodnie z ogólnymi zasadami magazynowania substancji chemicznych, stosować się do wszelkich zaleceń producenta. Klej PW-3 jest dostarczany w ożebrowanych paleto-pojemnikach z polipropylenu, bębnach z polipropylenu z umieszczonym wewnątrz workiem polietylenowym lub w wiaderkach z polipropylenu. Przechowywać w temperaturze 5 do 35 0 C, w suchych wentylowanych pomieszczeniach, w szczelnie zamkniętych opakowaniach, chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 8. Kontrola narażenia / środki ochrony indywidualnej Dodatkowe zalecenia w zakresie środków inżynieryjnych Doboru środków ochrony indywidualnej należy dokonywać z uwzględnieniem stopnia zagrożenia występującego na danym stanowisku pracy i czynności wykonywanych przez pracownika. Wartości dopuszczalnych stężeń: Obowiązuje w Polsce najwyższe dopuszczalne stężenie (mg/m 3 ) w środowisku pracy: Specyfikacja NDS NDSP NDSCh DSB Octan winylu 10 mg/m 3-30 mg/m 3 - Obowiązuje w UE najwyższe dopuszczalne stężenie (mg/m 3 ) w środowisku pracy: Nie ustanowiono Środki ochrony indywidualnej: Unikać bezpośredniego kontaktu produktu z oczami lub ze skórą. Myć dokładnie ręce zarówno po zakończeniu pracy z produktem, jak i przed każdą przerwą w pracy. Produkt trzymać z dala od żywności, napojów i pasz. W trakcie stosowania nie jeść, nie pić napojów i nie palić tytoniu. Ochrona skóry: Odpowiednia odzież ochronną, fartuch przedni gumowany, buty ochronne. Nosić rękawice ochronne z tworzywa powlekanego (guma butylowa lub naturalna). Ochrona oczu: Wymagane okulary ochronne w szczelnej obudowie typu gogle w trakcie przelewania preparatu. Ochrona dróg oddechowych: Zalecana sprawna wentylacja (ogólna, miejscowa) w miejscu pracy. W przypadku niewystarczającej wentylacji stosować środki ochrony dróg oddechowych posiadające odpowiednie atesty. 9. Właściwości fizyczne i chemiczne Stan fizyczny: ciecz Barwa: biała Zapach: łagodny ph: około 4,0-5,0 Temperatura zapłonu: nie dotyczy Właściwości wybuchowe: nie dotyczy

4 Gęstość; około 1,05 g/cm 3 Rozpuszczalność: w wodzie rozcieńczalny całkowicie Prężność par nielotny Palność niepalny 10. Stabilność i reaktywność Stabilność: Produkt jest stabilny w zalecanych warunkach stosowania i magazynowania. Materiały, których należy unikać: Nie są znane w zalecanych warunkach stosowania Warunki, których należy unikać: W warunkach normalnych klej jest stabilny chemicznie. Niebezpieczne produkty rozkładu: W zalecanych warunkach stosowania nie występują. 11. Informacje toksykologiczne Toksyczność ostra: brak danych o toksycznych własnościach produktu Zagrożenia dla zdrowia: Na podstawie danych i doświadczenia produkt nie powoduje szkodliwych skutków dla zdrowia podczas normalnego stosowania. 12. Informacje ekologiczne Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska. Nie dopuszczać do przedostania się preparatu w formie koncentratu lub dużych ilościach do systemy kanalizacji oraz wód powierzchniowych i gruntowych. Brak danych o stężeniach toksycznych dla organizmów wodnych dla opisywanego produktu. 13. Postępowanie z odpadami Usuwanie odpadów: Nie usuwać do kanalizacji, nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Należy rozważyć możliwość wykorzystania odpadów w celach przemysłowych bądź nieprzemysłowych. Odpady produktu nie znajdujące dalszego zastosowania należy unieszkodliwić poprzez poddanie procesowi przekształcenia fizycznego, chemicznego (np. spalenie w obiektach i urządzeniach do tego przystosowanych) lub składowanie na składowisku odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sposób likwidacji odpadów uzgodnić z właściwym terenowo Wydziałem Ochrony Środowiska. Klasyfikacja odpadów: inne nie wymienione odpady. Postępowanie z opakowaniami: Zaleca się stosowanie opakowań wielokrotnego użytku. Zużyte opakowania przekazać firmom zajmującym się recyklingiem odpadów opakowaniowych. Zaleca się czyszczenie opakowań z ewentualnym dodatkiem detergentu. 14. Informacje dotyczące transportu Nie podlega przepisom dotyczącym przewozu materiałów niebezpiecznych (RID/ADR, IMDG). Ustawa Prawo Przewozowe. Ustawa Prawo o ruchu drogowym. Nie sklasyfikowany jako niebezpieczny do transportu.

5 15. Informacje dotyczące uregulowań prawnych Przepisy prawne: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (Reach), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające Dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające Rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również Dyrektywę Rady 76/769/EWG i Dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE. Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 z dnia r. (GHS) w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006. Rozporządzenie Komisji (WE) NR 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujące do postępu naukowotechnicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych z dnia r. (Dz.U.11poz.84; z późniejszymi zmianami). Ustawa o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektórych innych ustaw z dnia r. ( Dz.U. nr 20 poz. 106). Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie karty charakterystyki (Dz.U. Nr 215,poz.1588). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn.8 lutego 2010r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U.nr 27, poz.140). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych; ze zmianą z dnia r (Dz. U. Nr 174, poz. 1222). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 43 poz.353). Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych (DZ. U. Nr 53, poz. 439). Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 05 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów (Dz.U Nr 168, poz.1762). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. (Dz.U. Nr 217, poz. 1833) w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ze zmianą z dnia r (Dz.U. 212 poz.1769) i zmianą z dnia (Dz.U.161poz.1142). Ustawa z dnia r. o odpadach, (Dz. U. Nr 0739 poz. 251). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.112poz.1206). Ustawa z dnia r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. (Dz.U nr 63 poz. 638;z późniejszymi zmianami). Oświadczenie Rządowe z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. Nr 99, poz.667). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U nr 169 poz. 1650) z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 11 poz. 86) z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej. (Dz. U. Nr 259 poz. 2173). Ocena bezpieczeństwa chemicznego: Dostawca nie dokonał oceny bezpieczeństwa chemicznego mieszaniny. Zgodnie z zapisami rozporządzenia REACH ocena bezpieczeństwa chemicznego niniejszego produktu nie jest wymagana.

6 16. Informacje uzupełniające Klej PW-3 nie zawiera żadnych składników niebezpiecznych zgodnie z Dyrektywą UE nr 2009/2/WE z dn r. Klej PW-3 spełnia wymagania w zakresie zawartości metali ciężkich zgodnie z Dyrektywą UE nr 94/62/EC Produkt nie podlega rejestracji REACH. Produkt nie wymaga dokumentów i uprawnień ADR do jego transportu. Pracodawca jest zobowiązany do poinformowania wszystkich pracowników, którzy mają kontakt z produktem, o zagrożeniach i środkach ochrony osobistej wyszczególnionych w niniejszej karcie charakterystyki. Niniejsza Karta Charakterystyki nie jest podstawą zobowiązującą do jakiejkolwiek odpowiedzialności producenta za szkody spowodowane stosowaniem lub magazynowaniem produktu niezgodnie z zaleceniami lub wykorzystywaniem produktu do innych celów. Informacje podane w karcie opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy i doświadczeń. Nie stanowią one gwarancji właściwości produktu ani specyfikacji jakościowej i nie mogą być podstawą do reklamacji. Produkt powinien być transportowany, magazynowany i stosowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dobrymi praktykami higieny pracy. Podczas sporządzania karty bezpieczeństwa braliśmy pod uwagę wszystkie właściwe zastosowania produktu, każdy użytkownik ponosi odpowiedzialność w przypadku innego zastosowania produktu. Przedstawione informacje nie mogą mieć zastosowania dla mieszanin produktu z innymi substancjami. Wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu, nie są kontrolowane przez producenta, a zatem określenie warunków bezpieczeństwa stosowania jest obowiązkiem użytkownika.

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY wg rozp. (WE) nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 ws. REACH 1. Identyfikacja mieszaniny i przedsiębiorstwa. Identyfikacja mieszaniny: Farba Gruntująca-Podkładowa do Wnętrz

Bardziej szczegółowo

SZPACHLA ZBROJONA WŁÓKNEM

SZPACHLA ZBROJONA WŁÓKNEM 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Nazwa handlowa: 1.2 Zastosowanie substancji/mieszaniny: Masa szpachlowa służy do łączenia płyt gipsowo-kartonowych. Do stosowania wewnątrz

Bardziej szczegółowo

(REINMITTEL) G 052188 G05218801

(REINMITTEL) G 052188 G05218801 Karta charakterystyki zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH). Data wydania 26.04.2010 r. Data aktualizacji - 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego Strona: 1 z 5 Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa: DESOLWER Zastosowanie: Środek

Bardziej szczegółowo

Składniki niebezpieczne: >0,1% Alkohol etylowy; etanol Nr indeksowy: 603-002-00-5 Nr CAS: 64-17-5 Nr WE: 200-578-6 F: R11

Składniki niebezpieczne: >0,1% Alkohol etylowy; etanol Nr indeksowy: 603-002-00-5 Nr CAS: 64-17-5 Nr WE: 200-578-6 F: R11 1. IDENTYFIKACJA PRODUKTU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Nazwa produktu: Przeznaczenie: Kosmetyka. Oliwka do skórek. Dystrybutor: La Femme Cosmetics S.A.; ul. Chylońska 210; 81-007 Gdynia, Polska

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Den Braven East Sp. z o.o. Siedziba główna / Headquarters: ul. Bukowska 11a, Wysogotowo k/poznania, 62-081 Przeźmierowo, Poland tel. +48 (0 61) 89 61 740, fax +48 (0 61) 81 62 825 e-mail: info@denbraven.pl,

Bardziej szczegółowo

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH.

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH. SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu. Numer indeksowy: - Synonimy:- Numer CAS: - Numer WE: - Numer rejestracji: - 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA Nazwa preparatu: STARFIX MET-M baza Przeznaczenie preparatu: żywica epoksydowa z wypełniaczami metalowymi; modyfikowana.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/20 1 z 9 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa produktu: Płyn do solarów

Bardziej szczegółowo

Kwas tetrachloropalladowy (II), roztwór

Kwas tetrachloropalladowy (II), roztwór SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: Wzór chemiczny H 2 [PdCl 4 ] 1.2. Zastosowanie: Odczynnik chemiczny lub półprodukt przeznaczony do produkcji

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ Zgodnie z: Rozporządzenie MZ Dz.U.Nr 215,poz.1588 z dnia 13.11. 2007; Rozp.WE nr 1907/2006 z dnia18.12.2006 Drei Bond Twój partner w rozwiązywaniu problemów

Bardziej szczegółowo

SIROFLEX GRIP & GRAB

SIROFLEX GRIP & GRAB SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 43/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 43/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH)

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH) Wydanie 1 Stron: 10 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH) 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU / IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu:

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Data sporządzenia 15.03.2007 Data aktualizacji 28.05.2008 Data kolejnej aktualizacji 13.10.2008 Data kolejnej aktualizacji 10.04.2010 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI. Dystrybutor: Patio Color Sp. z o.o., ul. Instalatorów 7 c, 02-237 Warszawa, tel. +48 22 886 40 11

KARTA CHARAKTERYSTYKI. Dystrybutor: Patio Color Sp. z o.o., ul. Instalatorów 7 c, 02-237 Warszawa, tel. +48 22 886 40 11 KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. IDENTYFIKACJA PRODUKTU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Nazwa handlowa: Rodzaj produktu i jego przeznaczenie: PROFIT CZYŚCIK DO PIANY PU Czyścik do piany poliuretanowej

Bardziej szczegółowo

Kwas heksachloroplatynowy (IV), roztwór

Kwas heksachloroplatynowy (IV), roztwór SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: Wzór chemiczny H 2 PtCl 6 nh 2 O 1.2. Zastosowanie: Odczynnik chemiczny lub półprodukt przeznaczony do produkcji

Bardziej szczegółowo

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B.

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B. 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja producenta i dystrybutora 1.1. Identyfikator produktu: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie odradzane: Dekoracyjna fuga epoksydowa.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Den Braven East Sp. z o.o. Siedziba główna / Headquarters: ul. Bukowska 11a, Wysogotowo k/poznania, 62-081 Przeźmierowo, Poland tel. +48 61 89 61 740, fax +48 61 81 62 825 e-mail: info@denbraven.pl, http://www.denbraven.pl

Bardziej szczegółowo

Rozpuszczalnik KONSOL V

Rozpuszczalnik KONSOL V 1. Identyfikacja produktu Identyfikacja producenta i dystrybutora Nazwa handlowa: Rodzaj produktu i jego przeznaczenie: Przeznaczenie profesjonalne do rozcieńczania farb drogowych. Producent: Fabryka Farb

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: - nazwa - wzór chemiczny Pt - synonim Platyna - numer rejestracyjny REACH niedostępne - typ

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY DRIUDOX DRAINAGE POWDER

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY DRIUDOX DRAINAGE POWDER Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do udrażniania rur

Bardziej szczegółowo

WALLFIX NON _- WOVEN

WALLFIX NON _- WOVEN KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ Wersja I; sporządzono 1.03.2008 Aktualizacja 2012.07.02 Producent KBM Sp. z o.o. Adres 97-400 Bełchatów, ul. Czyżewskiego 31A Telefon (0-prefix-44) 633 61

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Data wykonania: 2009-05-25 TAŚMA MASKUJĄCA NTS Strona 1 z 5 1. IDENTYFIKACJA PRODUKTU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA 1.1. Dane dotyczące produktu: Taśma maskująca. 1.2. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, Art. 31

Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, Art. 31 Strona 1/5 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikator produktu Nazwa handlowa: ALTO ProWash P Istotne zidentyfikowane zastosowanie mieszaniny: Środek myjący (Detergent)

Bardziej szczegółowo

Środek do czyszczenia hamulców HART

Środek do czyszczenia hamulców HART Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja przedsiębiorstwa: 1.1. Identyfikator produktu: Nazwa: Kod identyfikacji: PY100-600BC 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA Nazwa handlowa: Rodzaj produktu i jego przeznaczenie: Producent: TECTANE SPRAY SILIKONOWY Spray silikonowy

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Preparat do udrażniania rur i odpływów kanalizacyjnych Rohrfrei

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Preparat do udrażniania rur i odpływów kanalizacyjnych Rohrfrei Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do udrażniania rur

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. IDENTYFIKACJA PRODUKTU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA

KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. IDENTYFIKACJA PRODUKTU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA Den Braven East Sp. z o.o. Siedziba główna / Headquarters: ul. Bukowska 11a, Wysogotowo k/poznania, 62-081 Przeźmierowo, Poland tel. +48 (0 61) 89 61 740, fax +48 (0 61) 81 62 825 e-mail: info@denbraven.pl,

Bardziej szczegółowo