KARTA CHARAKTERYSTYKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA CHARAKTERYSTYKI"

Transkrypt

1 Wydrukowano dnia: Przejrzano dnia : Strona 1 z IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Informacja o wyrobie Handlowa wyrobu : Haftschmierstoff Firma : Volkswagen AG Wolfsburg Numer telefonu : Telefaks : Osoba odpowiedzialna : HK-W/31 Prozess-/ Versorgungstechnik Adres Telefon alarmowy : +49 / 5361 / Stosowanie Specyficzne zastosowania : Środek nabłyszczający i poślizgowy 2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ Wskazania ryzyka dla ludzi i środowiska Substancja lub mieszanina nie stwarza zagrożenia zgodnie z dyrektywami 67/548/EWG lub 1999/45/WE. 3. SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH Składniki niebezpieczne Brak składników niebezpiecznych zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/ PIERWSZA POMOC Porady ogólne : W razie złego samopoczucia zasięgnąć porady lekarza (w miarę możliwości pokazać etykietę). Wynieść poszkodowanego z miejsca zagrożenia, zapewnić spokój. Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawać nic doustnie. Natychmiast zdjąć skażone ubranie. Uprać skażone ubranie przed ponownym użyciem. Wdychanie : Wynieść na świeże powietrze. Zapewnić poszkodowanemu ciepło i spokój. Jeśli objawy utrzymują się, wezwać lekarza. Kontakt przez skórę : Natychmiast zmyć mydłem z dużą ilością wody.

2 Wydrukowano dnia: Przejrzano dnia : Strona 2 z 10 Kontakt z oczami : Usunąć szkła (szkło) kontaktowe. W przypadku kontaktu produktu z oczami niezwłocznie przemyć je dużą ilością wody i zasięgnąć pomocy lekarskiej. Połknięcie : W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. NIE prowokować wymiotów. 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU Stosowne środki gaśnicze : Strumień rozpylonej wody Piana Suche proszki gaśnicze Dwutlenek węgla (CO2) Środki gaśnicze, które nie są używane ze względów bezpieczeństwa Specyficzne zagrożenia w czasie zwalczania pożaru Specjalny sprzęt ochronny dla strażaków : Silny strumień wody : Ogień wytwarza gęsty, czarny dym zawierający niebezpieczne produkty spalania (zobacz dział 10). Narażenie na działanie produktów rozkładu może zagrażać zdrowiu. : kompletny ubiór zabezpieczający przeciwko chemikaliom Dalsze informacje : Standardowa procedura w przypadku pożaru z udziałem substancji chemicznych. W razie pożaru i/lub wybuchu nie wdychać dymu. Użycie środków gaśniczych odpowiednich dla lokalnych warunków i dla środowiska. Dla chłodzenia nieotwartych pojemników można użyć spraju wodnego. Pozostałości po pożarze i zanieczyszczona woda gaśnicza muszą być usunięte zgodnie z lokalnymi przepisami. 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA Indywidualne środki ostrożności Środki ostrożności w odniesieniu do środowiska : Sprawdź środki ochronne w sekcjach 7 i 8. Zapewnić odpowiednią wentylację szczególnie w pomieszczeniach zamkniętych. : Starać się, aby nie dopuścić do przedostania się materiału do sieci wodnej lub kanalizacji. W przypadku skażenia produktem rzek, jezior lub ścieków powiadomić

3 Wydrukowano dnia: Przejrzano dnia : Strona 3 z 10 odpowiednie władze. Metody oczyszczania : Użyj sprzętu mechanicznego. Zebrać wyciek w niepalny materiał absorbujący (ziemię, piasek, ziemię okrzemkową, wermikulit) i umieścić w zbiorniku do utylizacji zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami. 7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ/PREPARATEM I JEJ/JEGO MAGAZYNOWANIE Postępowanie z substancją/preparatem Wskazówki dotyczące bezpiecznego posługiwania się Wytyczne ochrony przeciwpożarowej : Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Unikać tworzenia się aerozolu. Środki ochrony osobistej: patrz w sekcji 8. : Normalne środki ochrony przeciwpożarowej. Klasa wybuchowości pyłu : nie dotyczy Magazynowanie Wymagania względem pomieszczeń i pojemników magazynowych : Przechowywać pojemniki szczelnie zamknięte w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Wytyczne składowania : Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Nie przechowywać z utleniaczami. Uwagi : Brak rozkładu w przypadku przechowywania i stosowania zgodnie z zaleceniami. 8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Elementy urządzeń kontrolnych w miejscu pracy Nie zawiera substancji mających wartości stężeń dopuszczalnych w środowisku pracy. Środki techniczne Porady ogólne : Zapewnić odpowiednią wentylację.

4 Wydrukowano dnia: Przejrzano dnia : Strona 4 z 10 Sprzęt ochrony osobistej Ochrona dróg oddechowych : Nie wymaga się, z wyjątkiem tworzenia się aerozoli. Ochrona rąk Materiał : Kauczuk nitrylowy Rodzaj rękawic chroniących przed chemikaliami należy wybrać w zależności od koncentracji i ilości środków niebezpiecznych w miejscu pracy. W przypadku specjalnego użycia zalecamy skontaktowanie się z producentem rękawic ochronnych w celu wyjaśnienia odporności wyżej wymienionych rękawic na chemikalia. Ochrona oczu : nie wymagane Ochrona skóry i ciała : ubranie z długimi połami Środki higieny : Stosować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Ogólne zasady higieny przemysłowej. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. Myć ręce przed posiłkami i po zakończeniu pracy. Uprać skażone ubranie przed ponownym użyciem. Zapobiegawcza ochrona skóry (maść ochronna do skóry). 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE Postać Postać : pasta Barwa : hellbeige Zapach : charakterystyczny Dane bezpieczeństwa Właściwości wybuchowe : Właściwości wybuchowe zgodnie z przepisami UE : Nie jest substancją wybuchową Temperatura kondensacji : >180 C Metoda: ISO 2176 Temperatura zapłonu : nie dotyczy Gęstość : ca.0,87 g/cm3

5 Wydrukowano dnia: Przejrzano dnia : Strona 5 z 10 w 20 C Rozpuszczalność w wodzie : nierozpuszczalny 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ Czynniki, których należy unikać Niebezpieczne produkty rozpadu : Utleniacze : Dwutlenek węgla (CO2), tlenek wegla (CO), tlenki azotu (NOx), gęsty czarny dym. Niebezpieczne reakcje : Trwałość: Trwały podczas przechowywania w zalecanych warunkach. 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE Podrażnienie skóry : Długotrwały kontakt ze skórą może powodować podrażnienie skóry i/lub jej stan zapalny. 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE Inne informacje ekologiczne Zaadsorbowane organiczne związki halogenowe (AOX) Inne porady dotyczące ekotoksykologii : nie objęto : Produkt nie powinien przedostawać się do sieci wodnej lub kanalizacyjnej oraz gleby. 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI Porada dotycząca usuwania i pakowania : Usuwanie: Zgodnie z przepisami lokalnymi i krajowymi.

6 Wydrukowano dnia: Przejrzano dnia : Strona 6 z 10 Europejski kod odpadu: EWC : Kod odpadu (produkt nieużywany) : , odpady klejów, kitów i szczeliw, inne niż wymienione w Kod odpadu (produkt używany) : , odpady klejów, kitów i szczeliw, inne niż wymienione w Usuwanie nieoczyszczonych opakowań : Kod odpadu (nieoczyszczone opakowanie) : , opakowania zawierające pozostałości lub zanieczyszczone przez substancje niebezpieczne 14. INFORMACJE O TRANSPORCIE Transport lądowy ADR Materiał nie sklasyfikowany jako niebezpieczny RID Materiał nie sklasyfikowany jako niebezpieczny Transport lotniczy IATA Materiał nie sklasyfikowany jako niebezpieczny Transport morski IMDG Materiał nie sklasyfikowany jako niebezpieczny 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH Oznakowanie zgodne z Dyrektywami UE Porady dodatkowe : Produkt nie wymaga oznakowania zgodnie z dyrektywami UE lub odpowiadającymi im przepisami krajowymi.

7 Wydrukowano dnia: Przejrzano dnia : Strona 7 z 10 VOC: : brak obciążeń z tytułu VOC (Lotne Substancje Organiczne) Dyrektywa "Post-Seveso" (96/82/EC) : Aktualizacja: 2003 Dyrektywa 96/82/WE nie ma zastosowania

8 Wydrukowano dnia: Przejrzano dnia : Strona 8 z 10 Krajowe prawodawstwo Porady dodatkowe : Przepisy prawne: Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzenia z dnia 3 lipca 2002r o substancjach chemicznych i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 140, poz. 1171zm.Dz.U z 2005 Nr.2 poz.8). Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o opakowaniach odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638). Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639). Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627). Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628). Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085). Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 roku o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84 ze zm. Dz. U. z 2001r. Nr.100 poz.1085; Dz. U. z 2001r. Nr.125, poz.1367; Dz. U. z 2002r. Nr 135, poz.1145; Dz. U. z 2002r. Nr.142, poz.1187; Dz. U. z 2002r. Nr.123 poz.1350). Ustawa z dnia 28 października 2002r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671). Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639). Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 o zmianie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 11,poz 97). Rozporządzenie MPiPS z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz.844). Rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 03 lipca 2002 roku w sprawie kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 roku w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 140, poz.1173). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lipca 2002r. w sprawie substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych, których opakowania należy zaopatrywać w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (Dz. U. Nr 140 poz.1174). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2002r. w sprawie obowiązku dostarczenia karty charakterystyki niektórych preparatów niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne (Dz. U. Nr.142, poz.1194). Rozporządzenie MPiPS z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U.2002 Nr 217, poz.1833). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz. U. Nr 87, poz.796). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 212, poz.1799). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112 poz.1206).

9 Wydrukowano dnia: Przejrzano dnia : Strona 9 z 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14. kwietnia 2004 w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestru produktów niebezpiecznych (Dz. U. nr 87, poz. 814). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2003 w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne (Dz. U. Nr 61, poz. 552). Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie listy substancji nowych zamieszczonych w Europejskim Wykazie Notyfikowanych Substancji Chemicznych (ELINCS).Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2003 (Dz. Urz..MZ. Nr 3, poz.34). Rozporządzenie Ministra Zdrowia Ministra 17 stycznia 2003 w sprawie informacji Ministra preparatach niebezpiecznych dla których nie jest wymagane dostarczanie kart charakterystyki(dz.u.nr.19 poz.170). Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2003 r w sprawie ograniczeń, zakazów, warunków obrotu lub stosowania substancji i preparatów niebezpiecznych (Dz.U.Nr 86, poz.799). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. Ministra. Nr 171, poz Dz.U.z 2004 Nr.243 poz.2440). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 w sprawie oznakowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz Dz. U. z 2004 Nr.260 poz.2595). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 13 stycznia 2004w sprawie substancji chemicznych występujących w produkcji lub w obrocie, podlegających zgłoszeniu (Dz.U.Nr.12 poz.111). Ustawa o substancjach Ministra preparatach chemicznych Dz.U.2004 Nr.121 poz.1263) tekst jednolity. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 05lipca 2004 r. w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów. (Dz.U. nr.168 poz.1762 z 28 Lipca 2004). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 01 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy. (Dz.U.280.poz.2771 z 29 Grudnia 2004). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejsc u pracy czynników chemicznych. (Dz.U. nr.11 poz.86 z 2005). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2004 zmieniające rozporządzenie w sprawie kart Charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U nr.2 poz.8 z 06 stycznia 2005). Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 21 lutego 2005 zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierające je produktów. (Dz.U.nr.39 poz.372 z 10 marca 2005). Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii Ministra dnia 29 lipca 2005 (Dz.U. nr.179 poz.1485). Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 października 2005 zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (DZ.U.z 28 października 2005 Nr.212 poz.1769). Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005

10 Wydrukowano dnia: Przejrzano dnia : Strona 10 z 10 w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. Dz dnia 14 października 2005 Nr.201 poz.1674). 16. INNE INFORMACJE Dalsze informacje Informacja zawarta w Karcie Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej jest zgodna z poziomem naszej wiedzy, informacji i stanu wiedzy na dzień publikacji. Podana informacja opracowana została jedynie jako wskazówka dla bezpiecznego operowania, używania, przetwarzania, magazynowania, transportu, usuwania i na wypadek uwolnienia i nie powinna być traktowana jako gwarancja lub specyfikacja jakościowa. Informacja dotyczy jedynie szczególnych zastosowań materiału i może nie być aktualna dla tego materiału użytego w połączeniu z innymi materiałami lub w innym procesie, chyba, że jest to wymienione w tekście.

(REINMITTEL) G 052188 G05218801

(REINMITTEL) G 052188 G05218801 Karta charakterystyki zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH). Data wydania 26.04.2010 r. Data aktualizacji - 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Wersja 2.0 Aktualizacja 10.07.2015 Wydrukowano dnia 13.07.2015. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Wersja 2.0 Aktualizacja 10.07.2015 Wydrukowano dnia 13.07.2015. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa { error: graphic file not found: C:\Program Files\SAP\FrontEnd\sapgui\W WI\graphics\defl.png } SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu

Bardziej szczegółowo

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH.

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH. SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu. Numer indeksowy: - Synonimy:- Numer CAS: - Numer WE: - Numer rejestracji: - 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, Art. 31

Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, Art. 31 Strona 1/5 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikator produktu Nazwa handlowa: ALTO ProWash P Istotne zidentyfikowane zastosowanie mieszaniny: Środek myjący (Detergent)

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ Zgodnie z: Rozporządzenie MZ Dz.U.Nr 215,poz.1588 z dnia 13.11. 2007; Rozp.WE nr 1907/2006 z dnia18.12.2006 Drei Bond Twój partner w rozwiązywaniu problemów

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/20 1 z 9 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa produktu: Płyn do solarów

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY DRIUDOX DRAINAGE POWDER

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY DRIUDOX DRAINAGE POWDER Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do udrażniania rur

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI GALMET 20 SG

KARTA CHARAKTERYSTYKI GALMET 20 SG Karta charakterystyki zgodna z wymogami Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie REACH (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 396 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

ZATO 50 WG 1/10 Wersja 3.1 / PL Data aktualizacji: 13.12.2011 102000007798 Data wydruku: 13.12.2011

ZATO 50 WG 1/10 Wersja 3.1 / PL Data aktualizacji: 13.12.2011 102000007798 Data wydruku: 13.12.2011 ZATO 50 WG 1/10 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Informacja o produkcie Nazwa handlowa ZATO 50 WG Kod produktu (UVP) 05584493 Istotne zidentyfikowane Fungicyd zastosowania

Bardziej szczegółowo

Wersja 3.1 / PL Data aktualizacji: 25.01.2012 102000007612 Data wydruku: 25.01.2012

Wersja 3.1 / PL Data aktualizacji: 25.01.2012 102000007612 Data wydruku: 25.01.2012 TELDOR 500 SC 1/8 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Informacja o produkcie Nazwa handlowa TELDOR 500 SC Kod produktu (UVP) 05362865 Istotne zidentyfikowane Fungicyd

Bardziej szczegółowo

Bayer CropScience KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

Bayer CropScience KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 ACTIROB 842 EC 1/10 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa ACTIROB 842 EC Kod produktu (UVP) 05951437 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Kod produktu: A7402T Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Karta charakterystyki Aktualizacja: 04.06.2009. (Podstawa: Rozporządzenie MZ, Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z dnia 3 września 2002 z późniejszymi zmianami) 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja producenta.

Bardziej szczegółowo

weber.rep 767, weber.rep 768, weber.rep 769

weber.rep 767, weber.rep 768, weber.rep 769 Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa handlowa 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI lub MIESZANINY oraz ZASTOSOWANIA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY wg rozp. (WE) nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 ws. REACH 1. Identyfikacja mieszaniny i przedsiębiorstwa. Identyfikacja mieszaniny: Farba Gruntująca-Podkładowa do Wnętrz

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego XTEND XTR. 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta, importera lub dystrybutora

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego XTEND XTR. 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta, importera lub dystrybutora Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego Data sporządzenia 2009.01.05 XTEND XTR 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta, importera lub dystrybutora Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

SZPACHLA ZBROJONA WŁÓKNEM

SZPACHLA ZBROJONA WŁÓKNEM 1. Identyfikacja preparatu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Nazwa handlowa: 1.2 Zastosowanie substancji/mieszaniny: Masa szpachlowa służy do łączenia płyt gipsowo-kartonowych. Do stosowania wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego XTEND 818. 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta, importera lub dystrybutora

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego XTEND 818. 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta, importera lub dystrybutora Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego Data sporządzenia 2009.01.05 XTEND 818 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta, importera lub dystrybutora Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

{ error: grafic file not found: W:\Program SIGMAVAR WS SATIN Wersja 3.2 Wydrukowano dnia 01.06.2007

{ error: grafic file not found: W:\Program SIGMAVAR WS SATIN Wersja 3.2 Wydrukowano dnia 01.06.2007 1. JEDNOZNACZNA NAZWA SUBSTANCJI/PREPARATU I ZAKŁADU/PRZEDSIĘBIORSTWA Informacja o wyrobie Znak firmowy : Danych technicznych numer : 8113 Firma : Polifarb Cieszyn-Wrocław Spółka Akcyjna ul.kwidzyńska

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA Nazwa preparatu: STARFIX MET-M baza Przeznaczenie preparatu: żywica epoksydowa z wypełniaczami metalowymi; modyfikowana.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH)

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH) Wydanie 1 Stron: 10 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH) 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU / IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu:

Bardziej szczegółowo

CARBOPOR REIBPUTZ (różne uziarnienie)

CARBOPOR REIBPUTZ (różne uziarnienie) 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa produktu: CarboPor Reibeputz 10 ; 15 ; 20; 30 Zastosowanie: Producent: Dystrybutor: Tynk fasadowy Synthesa Chemie GmbH Dirnbergerstraße

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki UE

Karta Charakterystyki UE SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa Cyberbond SH22 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Preparat do udrażniania rur i odpływów kanalizacyjnych Rohrfrei

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Preparat do udrażniania rur i odpływów kanalizacyjnych Rohrfrei Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do udrażniania rur

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO AKTUALIZACJA

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO AKTUALIZACJA KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO AKTUALIZACJA Data aktualizacji: 2008-01-15 Zgodnie z rozporządzeniem MZ z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki (Dz. U. Nr 215, poz.

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Data sporządzenia 15.03.2007 Data aktualizacji 28.05.2008 Data kolejnej aktualizacji 13.10.2008 Data kolejnej aktualizacji 10.04.2010 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzenie Unii Europejskiej 1907/2006/UE Chlormequat Chloride Przejrzano dnia 12/01/2010 Przegląd numer 3 1. JEDNOZNACZNA NAZWA SUBSTANCJI/PREPARATU I ZAKŁADU/PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Produkt Thermoplex 2 TML Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta i dystrybutora. Nazwa produktu: Producent: Dystrybutor Telefon alarmowy: Thermoplex 2 TML LUBRICANT CONSULT GmbH

Bardziej szczegółowo