Charakterystyka oraz wymagania w zakresie funkcjonalności

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Charakterystyka oraz wymagania w zakresie funkcjonalności"

Transkrypt

1 UWAGA: Niniejszy dokument słuŝy wyłącznie do zapoznania się przez Kandydatów biorących udział w postępowaniu o udzielenie koncesji na obsługę Zbiorczego Punktu Gromadzenia Odpadów z zasadniczymi załoŝeniami funkcjonowania tego elementu systemu gospodarki odpadami w Mieście. Szczegółowy sposób funkcjonowania ZPGO zostanie określony w instrukcji obsługi ZPGO i regulaminie przyjmowania odpadów, które zostaną opracowane po podpisaniu umowy koncesji. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa bez bliŝszego określenia o: 1. Zamawiającym lub ZIKiT naleŝy rozumieć przez to Koncesjodawcę. 2. Operatorze naleŝy rozumieć przez to Koncesjonariusza. Charakterystyka oraz wymagania w zakresie funkcjonalności Szczegółowy opis usługi operatora ZPGO przy ul. Nowohuckiej. 1. Wprowadzenie Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, któremu na mocy Zarządzenia Nr 1816/2005 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 października 2005 r., powierzono realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami Gminy Miejskiej Kraków, jako zarządzający Zbiorczym Punktem Gromadzenia Odpadów (ZPGO) przy ul. Nowohuckiej w Krakowie, wszczyna postępowanie o zawarcie umowy koncesji na obsługę i administrowanie tej inwestycji przez okres 10 lat od daty zawarcia umowy. Przewiduje się, Ŝe ZPGO (potocznie zwany Lamusownią ) czynny będzie przez cały rok (z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) w dniach od poniedziałku do soboty przez nie mniej niŝ 8 godzin dziennie, przy czym w dniach od poniedziałku do piątku ZPGO będzie przyjmował odpady od mieszkańców co najmniej do godz , a w soboty co najmniej do godz ZPGO Lamusownia przy ul. Nowohuckiej w Krakowie obsługiwany będzie przez co najmniej 4 pracowników Operatora (w tym pełniących następujące funkcje: kierownik, pracownik portierni, pracownik odpowiedzialny za ewidencję odpadów i dwóch pracowników odpowiadających za właściwą klasyfikację i umieszczanie odpadów w kontenerach i pojemnikach oraz oprowadzanie grup szkolnych, jeśli wystąpi taka potrzeba).

2 Przez okres trwania umowy koncesyjnej ZPGO wraz z wyposaŝeniem pozostaje przedmiotem własności Gminy Miejskiej Kraków (ZIKiT) i zostanie uŝyczony Operatorowi wraz z wyposaŝeniem wymienionym w załączniku do umowy koncesji wyłącznie na okres i do celów realizacji umowy koncesji. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu zawartej umowy koncesji będzie podlegał obowiązkowi zwrotu do Gminy Miejskiej Kraków (ZIKiT lub właściwej jednostki realizującej dzisiejsze kompetencje ZIKiT). Operator odpowiadał będzie za zgodność wszystkich czynności wykonywanych w ramach działalności ZPGO z Regulaminem przyjmowania odpadów, Instrukcją eksploatacji obiektu oraz obowiązującym w Polsce prawem - w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, gospodarki odpadami i ochrony środowiska. Regulamin przyjmowania odpadów i Instrukcja eksploatacji obiektu zostaną opracowane wspólnie przez ZIKiT i Operatora po podpisaniu umowy koncesji. Operator przyjmuje na siebie wszystkie obowiązki posiadacza odpadów (zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. ze zm.) oraz nadawcy przesyłki, a jeŝeli będzie transportował towary niebezpieczne - to takŝe obowiązki przewoźnika (zgodnie z ustawą o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych z dnia 28 października 2002 r. ze zm. oraz umową ADR). Operator odpowiada za przygotowanie i udostępnienie swoim pracownikom stosownych instrukcji zgodnie z Rozdziałem 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Stan sanitarny, bezpieczeństwo pracy, teren zakładu pracy oraz pojazdy do transportu odpadów spełniać będą wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Operator (Koncesjonariusz) będzie przekazywał Zamawiającemu (Koncesjodawcy) miesięczne zestawienia danych o ilości i rodzaju przyjętych odpadów (wraz z kodem odpadu wg katalogu odpadów) w minionym miesiącu do 7 dni miesiąca następującego po miesiącu, którego dane te dotyczą oraz karty przekazania odpadów do instalacji odzysku lub unieszkodliwienia. Ponadto będzie udzielał informacji zawsze na wniosek ZIKiT. Operator przekaŝe Zamawiającemu nr tel. do kierownika, pracownika portierni oraz osoby prowadzącej ewidencję odpadów. Operator zgłasza na bieŝąco do Zamawiającego wszelkie uwagi i sugestie dotyczące działań logistycznych (w tym: obsługi klienta, prognozowanych ilości zbieranych odpadów, przepływu informacji, czynności manipulacyjnych, współpracy z zakładami odzysku

3 i unieszkodliwiania, gospodarowania odpadami, magazynowania i transportu) na terenie obiektu, celem podjęcia wspólnych starań w zakresie ich polepszania. Operator zobowiązuje się do współpracy z Gminą w zakresie promocji ZPGO i edukacji mieszkańców, a na wniosek zarządcy ZPGO, tj. ZIKiT po wcześniejszym ustaleniu terminu i zakresu oprowadzania uczniów w czasie wycieczek organizowanych do ZPGO przez krakowskie szkoły, w szczególności w czasie miejskich imprez ekologicznych m.in. podczas Dni Ziemi, Festiwalu Recyklingu, Akcji sprzątania świata. Operator będzie informował Zamawiającego o fakcie kontroli prowadzonych na terenie ZPGO Lamusownia przez uprawnione organy ochrony środowiska i ochrony przeciwpoŝarowej oraz o wynikach tych kontroli. W razie wystąpienia sytuacji awaryjnej Operator podejmie wszelkie czynności minimalizujące zagroŝenie bezpieczeństwa ludzi i środowiska. W razie powaŝnej awarii wezwie właściwe jednostki ratownicze. 2. Gospodarka odpadami rodzaje odpadów i wskaźniki ilościowe. Koncepcja technologiczna zakłada podział ZPGO na 2 wydzielone sektory: - gromadzenia odpadów nie zaliczanych do niebezpiecznych (poza budynkiem). W nim gromadzone będą m.in. odpady wielkogabarytowe, metale, tektura, makulatura, tworzywa sztuczne opakowaniowe i nieopakowaniowe, szkło z podziałem na kolory, opony (w tym z felgami), cegły i beton z samodzielnie prowadzonych remontów, drewno impregnowane, drewno zmieszane, zuŝyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. - zbierania i wstępnej segregacji odpadów niebezpiecznych (w Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON) na parterze budynku administracyjnego), gdzie zbierane będą elektryczne źródła światła, baterie i akumulatory, zuŝyte oleje, smary i emulsje, rozpuszczalniki, chemia gospodarcza, chemiczne produkty laboratoryjne, aerozole, butle gazowe, gaśnice, przeterminowane lekarstwa, środki ochrony roślin i opakowania po nich, farby, lakiery, kwasy, zasady, odpady do termicznego unieszkodliwienia, solidyfikacji lub witryfikacji. W ZPGO planuje się składowanie odpadów do kontenerów i pojemników (w tym beczek) przeznaczonych na 16 frakcji, wymienionych w Tabeli 1. W ramach umowy koncesji Operatorowi uŝyczone zostaną 32 kontenery o pojemności 20 do 40 m 3 (24 kontenery podstawowe + 8 na wymianę).

4 Operator zobowiązany jest do osiągnięcia następujących wyników zbiórki odpadów: - w 2012 r. po 12 miesiącach funkcjonowania ZPGO: 1000 Mg odpadów łącznie, w tym 187,5 Mg odpadów wielkogabarytowych, 37,5 Mg odpadów niebezpiecznych, Ponadto w pierwszym miesiącu po uruchomieniu obiektu ZPGO odwiedzi co najmniej 750 osób; - w 2013 r. po 24 miesiącach funkcjonowania ZPGO: 2000 Mg odpadów łącznie; - w 2014 r. po 36 miesiącach funkcjonowania ZPGO: 3000 Mg odpadów łącznie; - w 2015 r. po 48 miesiącach funkcjonowania ZPGO: 4000 Mg odpadów łącznie; Zakładany docelowy wskaźnik odbioru 16 frakcji odpadów ZPGO przy ul. Nowohuckiej, w tym wielkogabarytowych i niebezpiecznych, od mieszkańców miasta i firm z terenu Krakowa wyniesie docelowo Mg/rok. Tabela 1. Frakcje odpadów zbierane w ZPGO Lp. Frakcja odpadów Ilość [Mg/rok] Meble /artykuły powtórnego użytku 187, Zmieszane metale Tektura Gazety/Makulatura Folie plastikowe (i inne tworzywa sztuczne) Opakowania - chemia gospodarcza Szkło bezbarwne 37, Szkło kolorowe 37, Opony (również z felgami) Cegły/Beton Zmieszane drewno Małe urządzenia elektroniczne i elektryczne Urządzenia chłodzące Sprzęt AGD (inny niż urządzenia chłodzące i małe urządzenia elektroniczne i elektryczne) Drewno impregnowane Odpady niebezpieczne 37,5 150 Suma:

5 Tabela 2. Wykaz odpadów niebezpiecznych zbieranych w ZPGO. Lp. Wyszczególnienie 1 lampy fluorescencyjne - świetlówki 2 akumulatory ołowiowe z elektrolitem 3 baterie małe 4 baterie rtęciowe (Hg), kadmowo-niklowe (Cd-Ni) 5 zużyte oleje, smary i emulsje 6 rozpuszczalniki i chemiczne produkty laboratoryjne 7 aerozole 8 przeterminowane, nieużyteczne lekarstwa 9 środki ochrony roślin wraz z opakowaniami 10 farby i lakiery oraz ich opakowania 11 kwasy i zasady 12 odpady przeznaczone do termicznego unieszkodliwiania 13 odpady do solidyfikacji lub witryfikacji Ponadto na terenie ZPGO wytwarzane będą niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne ( ) składowane do kontenera na frakcje odpadową, odpady z osadników ( ) składowane do kontenera na ziemię i kamienie oraz odpady niebezpieczne w postaci mieszaniny olejów z separatorów ( *) które będą odbierane przez specjalistyczną firmę dokonującą czyszczenia separatora. 3. Czynności związane z przyjmowaniem i gromadzeniem odpadów. Operator będzie prowadził na portierni ewidencję danych osobowych osób przyjeŝdŝających do ZPGO Lamusownia wraz z numerami rejestracyjnymi pojazdów wjeŝdŝających do ZPGO oraz zadba o to, by na terenie ZPGO nie poruszały się osoby niepełnoletnie bez opieki osoby dorosłej sprawującej nad nimi opiekę i ponoszącej odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo. Odpady klientów ZPGO (osoby przywoŝące odpady pochodzące z działalności gospodarczej) objętych obowiązkiem prowadzenia ewidencji odpadów będą klasyfikowane zgodnie z katalogiem odpadów i waŝone w celu wystawienia karty przekazania odpadu oraz uiszczenia opłaty przez klienta. Kopię karty przekazania odpadu pracownik ZPGO przekazuje dostawcy. Następnie w zaleŝności od rodzaju przywiezionych odpadów dyspozytor skieruje pojazd do odpowiedniego sektora rampy wyładowczej w celu wyładowania odpadu do przeznaczonego na ten asortyment kontenera, bądź do pracownika Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych. Sugerujemy ustalenie górnego limitu jednorazowej dostawy odpadów przez osoby fizyczne np. na poziomie 100 kg odpadów komunalnych i zarazem nieprzekraczalnej łącznej objętości 2m 3, odpadów niebezpiecznych w ilości nie większej niŝ 20 kg, maksymalnej objętości największego pojemnika z odpadami ciekłymi równej 15 litrów

6 oraz limitu dwóch dostaw odpadów tego samego rodzaju w ciągu danego miesiąca kalendarzowego. W przypadku dostawy większej ilości odpadów (np. w 100 l beczkach) dostawca będzie musiał ustalić termin ich odbioru z Punktem Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych. Dostarczający odpady niebezpieczne powinni przed wejściem (zadaszonym) do PZON przełoŝyć je do specjalnego szczelnego pojemnika, z którym powinni wjechać do pomieszczenia PZON. Następnie w obecności pracownika PZON powinni wyłoŝyć odpady na ladę i zadeklarować jakie odpady i w jakich ilościach zostały dostarczone. Pracownik PZON ponadto powinien: sprawdzić dokumenty przywozowe dostawcy odpadów (decyzje określające zgodę na ich wytwarzanie, karty ewidencji odpadów- w przypadku, gdy dostawcą jest przedsiębiorca, rodzaj odpadów oraz ich ilość), dokładnie sprawdzić stan techniczny pojemników (beczek, opakowań itp.), a szczególnie szczelność beczek zawierających odpady ciekłe, zwaŝyć dostarczone odpady (oddzielnie kaŝdą grupę). po zwaŝeniu i skontrolowaniu pojemnik dokładnie zamknąć, umieścić na pojemniku właściwe oznakowanie, zgodnie z obowiązującymi wymogami. W przypadku problemu z identyfikacją odpadów dostarczonych przez osobę fizyczną naleŝy: - krótko scharakteryzować dany odpad w miarę posiadanych moŝliwości, - umieścić w miejscu przeznaczonym na odpady niezidentyfikowane i uzgodnić termin dostarczenia do najbliŝszego Laboratorium uprawnionego do wykonania takich badań. Po otrzymaniu wyników analizy, dokładnym opisaniu i zakwalifikowaniu do określonej grupy taki odpad naleŝy umieścić w miejscu odpowiednim dla danej grupy odpadów. Odpady w opakowaniach jednostkowych naleŝy umieszczać w pojemnikach zbiorczych. ZuŜyte oleje naleŝy przelać do zbiornika na olej o poj litrów, emulsje do zbiornika o poj. 600 l, a opakowania po nich umieścić w pojemniku przeznaczonym na te odpady. Uzupełniającą segregację prowadzić będą pracownicy Operatora rozdział np. zuŝytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na małe i duŝe urządzenia, usunięcie baterii z telefonów komórkowych itp. UWAGA: Wszystkie odpady przyjmowane do ZPGO będą w nim magazynowane wyłącznie do czasu uzbierania partii transportowej (wynikającej z pojemności pojemników, beczek i kontenerów na odpady), jednak nie rzadziej niŝ raz na kwartał (z wyjątkiem oleju gromadzonego w zbiorniku o poj l i emulsji w zbiorniku o poj. 600 l - nie rzadziej niŝ raz na pół roku).

7 4. Koszty ponoszone przez Operatora. Operator poniesie następujące koszty związane z obsługą Lamusowni: koszty osobowe, koszty dystrybucji i za zuŝycie mediów oraz paliw, koszt transportu i utylizacji/unieszkodliwienia odpadów w specjalistycznych zakładach, koszty bieŝącego utrzymania obiektu (zamiatanie/odśnieŝanie, mycie placu, koszenie trawy, pielęgnacja zieleni-zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Koncesjodawcę przed podpisaniem umowy koncesji, odbiór odpadów z separatorów przez specjalistyczną firmę, ewentualna naprawa oznakowania, monitoring wizualny i zatrudnienie pracownika ochrony poza godzinami pracy ZPGO (umowa z agencją ochrony mienia),, oznakowanie transportowanych przesyłek i przewoŝących je środków transportu, przygotowanie wszelkich wymaganych dokumentów, zakup nośników informacji (papier, folia do faksu, płyty CD, tusze do drukarek, taśmy do kas i rejestrów wag itd.), opłaty za usługi telekomunikacyjne, bieŝące naprawy urządzeń biurowych oraz konserwacja i naprawy innego wyposaŝenia Lamusowni (w tym sprzętu, kontenerów, prasy) w okresie pogwarancyjnym, koszt zakupu sorbentów; koszty związane z przygotowaniem odpadów niebezpiecznych do transportu (zakup palet, pojemników i materiałów opakowaniowych, nadanie przesyłki zgodnie z wymaganiami umowy ADR, kiedy transportowana partia odpadów będzie wchodziła w zakres wymagań tej umowy), koszt zakupu odzieŝy ochronnej z nazwą i/lub logo obiektu oraz i obuwia dla pracowników obsługujących Lamusownię, koszt zakupu mebli, telefonów, faksu, sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i niezbędnymi peryferiami. 5. Standard jakości świadczonych usług. Operator ZPGO wykonywał będzie wszelkie czynności związane z obsługą i administrowaniem ZPGO w sposób, którego celem będzie minimalizacja niekorzystnego oddziaływania ZPGO na środowisko. Operator po podpisaniu umowy koncesji a przed rozpoczęciem obsługi ZPGO, przedstawi ZIKiT zezwolenie na zbieranie odpadów - - obejmujące frakcje wymienione w pkt. 2 Szczegółowego opisu usługi operatora ZPGO przy ul. Nowohuckiej, które będą magazynowane w ZPGO przy ul. Nowohuckiej oraz zezwolenie na transport, jeŝeli zamierza transportować odpady własnym środkiem transportu.

8 Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy o odpadach posiadacz odpadów (Operator), jest obowiązany do prowadzenia ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych. Operator odpowiada za stan oznakowania na terenie ZPGO (tablice informacyjne, szlaban, miejsca parkingowe, drogi ewakuacyjne, oznakowanie ostrzegawcze (np. krawędzi rampy) i oznakowanie elementów ochrony p-poŝ, apteczek PPP) zapewniający bezpieczeństwo korzystającym z ZPGO i pracownikom Operatora. Operator zapewni swoim pracownikom odzieŝ ochronną z nazwą i/lub logo obiektu. Operator zobowiązuje się do utrzymania w czystości ZPGO, w szczególności do: sprzątania, mycia wyposaŝenia ZPGO, zamiatania i odśnieŝania ciągów komunikacyjnych w ZPGO oraz wykonywania prac związanych z pielęgnacją zieleni (szczegółowy zakres i harmonogramy prac zostaną określone w instrukcji eksploatacji ZPGO). Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o odpadach transport odpadów niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania odpadów odbywa się z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie towarów niebezpiecznych. JeŜeli zebrane odpady niebezpieczne (w rozumieniu ustawy o odpadach) będą spełniały kryteria klasyfikacji towaru niebezpiecznego (w rozumieniu umowy ADR) doradztwem w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych zajmować się będzie doradca ADR, którym dysponować będzie na swój koszt Operator. Odpowiedzialność za prawidłową klasyfikację, tj. bezpieczeństwo przewozu odpadów, ponosi ich wytwórca posiadacz (tu Operator) będący wg ADR nadawcą przesyłki. Operator (jako nadawca przesyłki) zapewni instrukcje pisemne dla załogi pojazdu transportującego towary niebezpieczne. Pojazd, którym odpady transportowane będą z ZPGO do miejsc odzysku/unieszkodliwienia spełniał będzie wymagania dotyczące konstrukcji, wyposaŝenia i eksploatacji pojazdu określone w załączniku B umowy ADR. Opakowanie i oznakowanie transportowanych odpadów niebezpiecznych spełniać będzie wymagania określone w załączniku A umowy ADR. Operator dysponował będzie samochodem przystosowanym do transportu odpadów niebezpiecznych o ładowności nie mniejszej niŝ 1Mg i nie większej niŝ 3 Mg oraz samochodem przystosowanym do transportu kontenerów o pojemności od 20 do 40m 3 włącznie do zakładów odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Po podpisaniu umowy koncesji operator przedstawi świadectwa ADR przewoźnika oraz kopię zezwolenia na transport obejmującego rodzaje odpadów zbierane w ZPGO.

9 Zamawiający (koncesjodawca) w ramach podpisanej umowy koncesji sfinansuje szkolenia pracowników Operatora (koncesjonariusza) związane ściśle z prawidłową obsługą i administrowaniem ZPGO. Zakres i termin szkoleń ustalone zostaną przez obie strony po podpisaniu umowy koncesji. Wykaz obowiązujących aktów prawnych: Ustawa o odpadach z dnia r. (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243, ze zm.) Ustawa o zuŝytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia r. (Dz. U nr 180 poz ze zm.) Ustawa o zmianie ustawy o zuŝytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz zmianie niektórych innych ustaw z dnia r. ( Dz. U nr 223 poz. 1464) Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2010r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2011 (M. P. nr 74, poz. 1464) Prawo ochrony środowiska z dnia r. (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, ze zm.) Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia r. (t.j. Dz. U nr 236 poz ze zm.) Umowa Europejska ADR dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych tekst jednolity zgodnie z Oświadczeniem rządowym w sprawie wejścia w Ŝycie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r - z dnia 16 stycznia 2009 r. (Dz.U. Nr 27, poz. 162), ze zmianami. Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 199, poz. 1671, ze zm.) Katalog odpadów - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Dz.U. Nr 112, poz. 1206) Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia r. (Dz. U nr 63 poz. 638 ze zm.) Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej z dnia 11 maja 2001 (Dz. U nr 90 poz. 607) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz. U nr 219 poz. 1858) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i pouŝytkowych (Dz. U nr 109 poz. 752). Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów (Dz.U nr 190 poz. 1163).

10 6. WyposaŜenie ZPGO uŝyczane w ramach umowy koncesji. WyposaŜenie ZPGO, które zostanie uŝyczone przyszłemu Operatorowi w ramach umowy koncesji wyłącznie na okres i do celów ściśle związanych z obsługą ZPGO przy ul. Nowohuckiej obejmuje: Wagę samochodową Tamtron s.a. (typ Scalex 9m 30t), Ładowarkę teleskopową MANITOU MLT 735 T LSU wraz z łyŝką CB 4x1 i widłami o długości 1200 mm, Pompę ratowniczą Delta Service GP 20/10 EX wraz z niezbędnym osprzętem, Wózek widłowy MANITOU CG 18P TLL4500, Prasę stacjonarną STALCO typ STP CL oraz dwa wymienne kontenery STALCO do wyŝej wymienionej prasy, Prasokontener MPC18 L firmy STALCO, Zamykane kontenery stalowe z uchylnym dachem 6 szt. o poj. 20m 3 (na makulaturę i szkło), Stalowe kontenery rolkowe, otwarte, typ LV 9 szt. o poj. 38 m 3, Stalowe kontenery rolkowe, zamknięte, typ LV 4 szt. o poj. 40 m 3, Stalowe kontenery rolkowe, zamknięte, typ LV 3 szt. o poj. 36 m 3 (na meble) z drzwiami bocznymi, Stalowe kontenery rolkowe, otwarte, typ LV 6 szt. o poj. 22 m 3, Siatkowy kontener rolkowy, otwarty, typ LV 1 szt. o poj. 40 m 3, Specjalistyczne stalowe pojemniki na zuŝyte świetlówki (typ PŚ-05) 6 szt., Specjalistyczne kontenery na akumulatory ołowiowe z elektrolitem, Pojemniki na baterie małe 4 szt. Pojemniki na baterie rtęciowe, kadmowo-niklowe 2 szt. 4 pojemniki zabezpieczające beczki Overpack + 4 beczki do nich o poj. 200 l kaŝda, 1 zbiornik 1000 l na zuŝyte oleje, 1 zbiornik 600 l na emulsje, 6 pojemników UN ADR RAKO, 2 pojemniki lub beczki na aerozole, 6 pojemników (beczek) na przeterminowane lekarstwa, 4 pojemniki (beczki) na środki ochrony roślin wraz z opakowaniami, 4 kontenery (beczki) na odpady przeznaczone do termicznego unieszkodliwiania, 4 kontenery (beczki) stojące na zewnątrz na odpady do solidyfikacji lub nitryfikacji, 2 pojemniki na sorbent, Szafa ognioodporna (ognioodporność 90 minut), Szafa ognioodporna do aktywnego przechowywania beczek (ognioodporność 90 minut), Regał magazynowy, Wózek transportowy trójkołowy z opcją transportu po schodach udźwig 250 kg, Wózek platformowy, Wózek transportowy kołowy 150 kg, Stół warsztatowy Jotkel z nadbudową i modułem oświetleniowym, Waga przemysłowo-magazynowa do 150 kg, Zestaw pierwszej pomocy np. ZPP typ C, 4 koce hydroŝelowe, 3 maski ochronne na narządy oddechowe, 3 kombinezony chemoodporne, Rękawice chemoodporne (15 par),

11 Okulary ochronne (5 szt.), Oczomyjka mocowana do podłogi (wydajność 9 l/minutę), Podręczny sprzęt przeciwpoŝarowy.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) Przykłady z Polski

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) Przykłady z Polski Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) Przykłady z Polski 1 Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej

Bardziej szczegółowo

II. Ustalenia szczegółowe:

II. Ustalenia szczegółowe: REGULAMIN Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W SKWIERZYNIE przy ul. Chrobrego 5 66-440 Skwierzyna Punkt Selektywnego Zbierania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7b do SIWZ I. Postanowienia wstępne 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie utworzenia i prowadzenia Punktu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 35.005.2015 Wójta Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 30 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 35.005.2015 Wójta Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 30 marca 2015 r. Zarządzenie Nr 35.005.2015 Wójta Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10b. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 2

Załącznik nr 10b. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 2 Załącznik nr 10b Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 2 I Opis przedmiotu zamówienia 1. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do odbioru, transportu i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK URZĄD MIEJSKI W SZCZEBRZESZYNIE ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK Wprowadzenie Cel przygotowania analizy Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Zmiany prawa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

Zmiany prawa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi Zmiany prawa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

1. Ceny przyjęcia odpadów do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych Barycz w Krakowie.

1. Ceny przyjęcia odpadów do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych Barycz w Krakowie. . Ceny przyjęcia odpadów do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych Barycz w Krakowie. L.p. Rodzaje odpadów Kod Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne Cena za tonę odpadów

Bardziej szczegółowo

projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia

projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia druk nr projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 138/2006 WÓJTA GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 5 lipca 2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 138/2006 WÓJTA GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 5 lipca 2006 r. ZARZĄDZENIE NR 138/2006 WÓJTA GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania

Bardziej szczegółowo

Selektywna zbiórka i zagospodarowanie odpadów opakowaniowych w Gminie Miejskiej Kraków. Katowice, dnia 20 kwietnia 2016 r.

Selektywna zbiórka i zagospodarowanie odpadów opakowaniowych w Gminie Miejskiej Kraków. Katowice, dnia 20 kwietnia 2016 r. Selektywna zbiórka i zagospodarowanie odpadów opakowaniowych w Gminie Miejskiej Kraków Katowice, dnia 20 kwietnia 2016 r. W 1906 roku władze Miasta Krakowa powołały Miejski Zakład Oczyszczania, który dał

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia INFORMACJE DOTYCZĄCE SEKTORA 5 - KOLONOWSKIE

Załącznik Nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia INFORMACJE DOTYCZĄCE SEKTORA 5 - KOLONOWSKIE Załącznik Nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia INFORMACJE DOTYCZĄCE SEKTORA 5 - KOLONOWSKIE 1. RODZAJE POJEMNIKÓW STOSOWANYCH DO GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH. 1. Do zbierania na terenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje:

Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje: PROJEKT Uchwała Nr..... z dnia... w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LXVII/683/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 czerwca 2010 r.

Uchwała Nr LXVII/683/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 czerwca 2010 r. Uchwała Nr LXVII/683/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów

Bardziej szczegółowo

RUPIECIARNIA w Stalowej Woli jako przykład efektywnego PSZOK. Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli 13 listopada 2013 r.

RUPIECIARNIA w Stalowej Woli jako przykład efektywnego PSZOK. Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli 13 listopada 2013 r. RUPIECIARNIA w Stalowej Woli jako przykład efektywnego PSZOK Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli 13 listopada 2013 r. Gminny Punkt Zbiórki Surowców Wtórnych i Odpadów Niebezpiecznych (GPZSWiON)-

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE. Czerwiec 2013 r.

ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE. Czerwiec 2013 r. ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE Czerwiec 2013 r. I. Kluczowe regulacje prawne. 1. Frakcje odpadów, 2. Zasady gospodarki odpadami, 3. Hierarchia postępowania z odpadami,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 265/2006 Burmistrza Miasta Jedlina - Zdrój z dnia 16.10.2006 roku

Zarządzenie Nr 265/2006 Burmistrza Miasta Jedlina - Zdrój z dnia 16.10.2006 roku Zarządzenie Nr 265/2006 Burmistrza Miasta Jedlina - Zdrój z dnia 16.10.2006 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie

Bardziej szczegółowo

Dlaczego zmieniono ustawę?

Dlaczego zmieniono ustawę? Dlaczego zmieniono ustawę? Nowe zapisy ustawy mają na celu dostosować gospodarkę odpadami komunalnymi do wymogów Unii Europejskiej. Głównym celem wprowadzanych zmian jest: uszczelnienie systemu wszyscy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/43/2015 RADY GMINY LUBIN. z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/43/2015 RADY GMINY LUBIN. z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/43/2015 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XII/160/2015 Rady Miasta Sopotu z dnia 19 października 2015 r.

Uchwała nr XII/160/2015 Rady Miasta Sopotu z dnia 19 października 2015 r. Uchwała nr XII/160/2015 Rady Miasta Sopotu z dnia 19 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/611/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 21 marca 2013r.

UCHWAŁA NR XXVIII/611/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 21 marca 2013r. UCHWAŁA NR XXVIII/611/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 21 marca 2013r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną

Bardziej szczegółowo

A/ w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

A/ w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nowy Targ nr 151 40 / 06 z dnia 18 maja 2006r. WYMAGANIA JAKIE POWINIEN SPEŁNIĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI:

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania z odpadami

Zasady postępowania z odpadami Zasady postępowania z odpadami Podstawowym aktem prawnym regulującym gospodarkę odpadami w Polsce jest ustawa o odpadach, zawierająca przepisy o charakterze ogólnym. Szczegółowy sposób postępowania z odpadami

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 3 lipca 2014 r. Poz. 2725 OBWIESZCZENIE NR 14/14 RADY MIASTA SZCZECIN. z dnia 23 czerwca 2014 r.

Szczecin, dnia 3 lipca 2014 r. Poz. 2725 OBWIESZCZENIE NR 14/14 RADY MIASTA SZCZECIN. z dnia 23 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 3 lipca 2014 r. Poz. 2725 OBWIESZCZENIE NR 14/14 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/368/09 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 21 września 2009r.

UCHWAŁA NR XXXII/368/09 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 21 września 2009r. UCHWAŁA NR XXXII/368/09 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 21 września 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Modliborzyce rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Modliborzyce rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Modliborzyce rok 2014 2015-04-30 Urząd Miejski w Modliborzycach Wprowadzenie Roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzono

Bardziej szczegółowo

3) dysponowanie środkami transportu, a w szczególności:

3) dysponowanie środkami transportu, a w szczególności: Uchwała Nr XXXIX/566/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 1 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności

Bardziej szczegółowo

Konferencja dla przedsiębiorców i instytucji publicznych dotycząca wytwarzania i gospodarowania odpadami

Konferencja dla przedsiębiorców i instytucji publicznych dotycząca wytwarzania i gospodarowania odpadami Konferencja dla przedsiębiorców i instytucji publicznych dotycząca wytwarzania i gospodarowania odpadami Tadeusz Styn, Ewelina Faszczewska Gdańsk, Filharmonia Bałtycka, 4 marca 2011 r. Pojęcia podstawowe

Bardziej szczegółowo

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE MIEJSKIEJ KRAKÓW

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE MIEJSKIEJ KRAKÓW NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE MIEJSKIEJ KRAKÓW Przewodnik po odpadach czyli jak postępować z odpadami komunalnymi Podstawy Nowego Systemu Ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia... 2016 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 7573 UCHWAŁA NR X/37/14 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO POD NAZWĄ NATURA. z dnia 30 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 7573 UCHWAŁA NR X/37/14 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO POD NAZWĄ NATURA. z dnia 30 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 7573 UCHWAŁA NR X/37/14 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO POD NAZWĄ NATURA z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie: szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Założenia systemu gospodarowania odpadami i kalkulacja opłat dla gminy zamieszkałej przez 50 000 mieszkańców przykład

Założenia systemu gospodarowania odpadami i kalkulacja opłat dla gminy zamieszkałej przez 50 000 mieszkańców przykład Założenia systemu gospodarowania odpadami i kalkulacja opłat dla gminy zamieszkałej przez 50 000 mieszkańców przykład Dobre praktyki NFOŚiGW Warszawa 26 01 2012 Obowiązki Gminy Zapewnianie warunków ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014 Głuchołazy 2015 1. Wprowadzenie 1.1. Cel i podstawowe założenia opracowania Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK Horyniec-Zdrój, 2014 r. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Sposób i miejsce magazynowania. 1. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury Magazynowane w pojemnikach, kontenerach na szczelnym, betonowym placu

Sposób i miejsce magazynowania. 1. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury Magazynowane w pojemnikach, kontenerach na szczelnym, betonowym placu Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Sposób i miejsce magazynowania 1. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 2. 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 3. 15 01 03 Opakowania z drewna 4. 15 01 04 Opakowania

Bardziej szczegółowo

Harmonogram i koszt realizacji programów inwestycyjnych w gospodarce odpadami w Mieście i Gminie Żerków.

Harmonogram i koszt realizacji programów inwestycyjnych w gospodarce odpadami w Mieście i Gminie Żerków. Załącznik nr 1 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Żerków Harmonogram i koszt realizacji programów inwestycyjnych w gospodarce odpadami w Mieście i Gminie Żerków. Tabela nr 1: Koszt

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 405722-2012; data zamieszczenia: 18.10.2012 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 405722-2012; data zamieszczenia: 18.10.2012 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Page 1 of 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 398242-2012 z dnia 2012-10-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sosnowiec Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez okres 24 miesięcy usług odbierania, transportu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2014 r. Prabuty 30.04.2015r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2014 r. Prabuty 30.04.2015r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2014 r. Prabuty 30.04.2015r. Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi Celem wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 grudnia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 grudnia 2003 r. Dz.U.2004.16.154 2008.02.13 zm. Dz.U.2008.23.136 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 9 października 2015 r. Poz. 4147 UCHWAŁA NR X/50/2015 RADY MIEJSKIEJ W OLSZYNIE. z dnia 30 września 2015 r.

Wrocław, dnia 9 października 2015 r. Poz. 4147 UCHWAŁA NR X/50/2015 RADY MIEJSKIEJ W OLSZYNIE. z dnia 30 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 9 października 2015 r. Poz. 4147 UCHWAŁA NR X/50/2015 RADY MIEJSKIEJ W OLSZYNIE z dnia 30 września 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert znak postępowania: RI.271.819.2015.II Dobczyce, dnia 31.07.2015r. Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 Euro pod nazwą: Odbiór i zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych reguluje jedynie kilka przepisów prawa. Brak reglamentacji w tym zakresie daje gminom dużą swobodę w

Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych reguluje jedynie kilka przepisów prawa. Brak reglamentacji w tym zakresie daje gminom dużą swobodę w Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych reguluje jedynie kilka przepisów prawa. Brak reglamentacji w tym zakresie daje gminom dużą swobodę w kształtowaniu PSZOK-ów. tworzą punkty selektywnego zbierania

Bardziej szczegółowo

3. Pojemniki, kontenery i worki dostarczane przez Firmę wywozową muszą być trwale oznakowane, zawierać minimum nazwę i numer telefonu przedsiębiorcy.

3. Pojemniki, kontenery i worki dostarczane przez Firmę wywozową muszą być trwale oznakowane, zawierać minimum nazwę i numer telefonu przedsiębiorcy. Załącznik nr 1 do Uchwały XXXVI/211/2009 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 22 grudnia 2009r. WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r. Pilzno, 27.04.2015 r. I. Wstęp 1.1 Cel przygotowania analizy Zgodnie z zapisem art.3 ust.2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 76/15 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU. z dnia 30 września 2015 r.

UCHWAŁA NR 76/15 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU. z dnia 30 września 2015 r. UCHWAŁA NR 76/15 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 30 września 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Dotycząca zmian w gospodarowaniu odpadami

KONFERENCJA. Dotycząca zmian w gospodarowaniu odpadami KONFERENCJA Dotycząca zmian w gospodarowaniu odpadami Małgorzata Szymańska - główny specjalista Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku Przepisy prawne Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/233/2016 RADY GMINY STĘŻYCA. z dnia 21 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/233/2016 RADY GMINY STĘŻYCA. z dnia 21 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XV/233/2016 RADY GMINY STĘŻYCA z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Miejski Wrocławia Departament Nieruchomości i Eksploatacji Wydział Środowiska i Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI W GOSPODARCE ODPADAMI. > REMONDIS Medison sp. z o.o.

DOBRE PRAKTYKI W GOSPODARCE ODPADAMI. > REMONDIS Medison sp. z o.o. DOBRE PRAKTYKI W GOSPODARCE ODPADAMI 1 REMONDIS Medison PARTNER W GOSPODARCE ODPADAMI REMONDIS Medison Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej obejmuje swoim działaniem 13 województw, specjalizując

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. INFORMACJE DOTYCZĄCE SEKTORA 12 - Zdzieszowice

Załącznik Nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. INFORMACJE DOTYCZĄCE SEKTORA 12 - Zdzieszowice Załącznik Nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia INFORMACJE DOTYCZĄCE SEKTORA 12 - Zdzieszowice 1. RODZAJE POJEMNIKÓW STOSOWANYCH DO GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH. Pojemność Kolor rodzaj Rodzaj

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/57/15 RADY GMINY PUCK. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie:szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania

UCHWAŁA NR VI/57/15 RADY GMINY PUCK. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie:szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania UCHWAŁA NR VI/57/15 RADY GMINY PUCK z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie:szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Przeciszów, dn. 30.04.2015 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr...2015 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr...2015 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia kwietnia 2015 r. PROJEKT UCHWAŁA Nr...2015 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacyjny REGON

Numer identyfikacyjny REGON Znak sprawy: GM-o.7031.1.11.2012 Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Nazwa firmy, oznaczenie siedziby i adres lub imię i nazwisko oraz

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE w... WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA INFORMACJA O WYTWARZANYCH ODPADACH I SPOSOBACH GOSPODAROWANIA NIMI

STAROSTWO POWIATOWE w... WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA INFORMACJA O WYTWARZANYCH ODPADACH I SPOSOBACH GOSPODAROWANIA NIMI WZÓR NR 1.... (imię, nazwisko lub nazwa wnioskodawcy) (miejscowość i data). (adres) STAROSTWO POWIATOWE w... WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA INFORMACJA O WYTWARZANYCH ODPADACH I SPOSOBACH GOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych we Wrocławiu - PSZOK. Opracowały: Anna Hołowata i Aleksandra Borys

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych we Wrocławiu - PSZOK. Opracowały: Anna Hołowata i Aleksandra Borys Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych we Wrocławiu - PSZOK Opracowały: Anna Hołowata i Aleksandra Borys Lokalizacje PSZOK we Wrocławiu ul. Michalczyka 9 centralna część miasta, dzielnica Stare

Bardziej szczegółowo

1. Podstawy prawne. 2. Informacje ogólne

1. Podstawy prawne. 2. Informacje ogólne 1. Podstawy prawne. 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2010 r., Nr 185, poz. 1243 ze zmianami) 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w

Bardziej szczegółowo

Kącik używanych rzeczy przy Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Poznaniu.

Kącik używanych rzeczy przy Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Poznaniu. Kącik używanych rzeczy przy Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Poznaniu. PUNKT DRUGIE ŻYCIE PRZEZ POWTÓRNE UŻYCIE. Patrycja Kalewska Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/311/2014 RADY GMINY SZTUTOWO. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXII/311/2014 RADY GMINY SZTUTOWO. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXXII/311/2014 RADY GMINY SZTUTOWO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr / /15 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. 2015 r.

UCHWAŁA Nr / /15 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. 2015 r. UCHWAŁA Nr / /15 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4464 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY ZBÓJNA. z dnia 16 grudnia 2015 r.

Białystok, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4464 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY ZBÓJNA. z dnia 16 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4464 UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

1 Zasady ogólne: 3. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynny jest:

1 Zasady ogólne: 3. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynny jest: REGULAMINU FUNKCJONOWANIA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) W LWÓWKU ŚLĄSKIM ul. Budowlanych 2-4, 59-600 Lwówek Śląski lwowek@simeko.com.pl tel. 75 783 31 47 faks 75 615 76 56 1

Bardziej szczegółowo

Sulejówek, lipiec 2012 r.

Sulejówek, lipiec 2012 r. Zadania i obowiązki wynikające ze zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Co jest dla nas ważne? 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada 896-000-00-26 931623022 Podano poniżej

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada 896-000-00-26 931623022 Podano poniżej Nr rejestrowy/ Data dokonania wpisu ID/WPIS/K/1/2013 25 stycznia 2013r Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA 53-238

Bardziej szczegółowo

POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UZYCIA (%) GMINA DAMNICA ROK

POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UZYCIA (%) GMINA DAMNICA ROK GOSPODARKA ODPADAMI Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Damnica nie obejmuje właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (przedsiębiorstw, warsztatów, szkół, sklepów, budynków

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 lipca 2013 r. Poz. 7578

Warszawa, dnia 5 lipca 2013 r. Poz. 7578 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 5 lipca 2013 r. Poz. 7578 UCHWAŁA Nr 21/II/2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r. Orla, dnia 30 kwietnia 2015r. Spis treści: 1. Cel i założenia analizy...3 2. Regulacje prawne z zakresu gospodarki odpadami...3

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI ODPADÓW PRZEZ PROWADZĄCEGO STACJĘ DEMONTAŻU

ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI ODPADÓW PRZEZ PROWADZĄCEGO STACJĘ DEMONTAŻU ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI ODPADÓW PRZEZ PROWADZĄCEGO STACJĘ DEMONTAŻU Beata B. Kłopotek Departament Gospodarki Odpadami Warszawa, 27 października 2011 r. Plan prezentacji 1. Podstawowe akty prawne;

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do umowy i SIWZ Opis przedmiotu zamówienia pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Gózd Gmina Gózd, zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... RADY GMINY SUWAŁKI z dnia...2012 r.

Uchwała Nr... RADY GMINY SUWAŁKI z dnia...2012 r. Uchwała Nr... RADY GMINY SUWAŁKI z dnia...2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. zwanym dalej Zleceniodawcą, a firmą:.z siedzibą, zarejestrowaną pod numerem. w KRS w dniu, posiadającą NIP.; REGON.. reprezentowanym przez:

Umowa nr. zwanym dalej Zleceniodawcą, a firmą:.z siedzibą, zarejestrowaną pod numerem. w KRS w dniu, posiadającą NIP.; REGON.. reprezentowanym przez: Umowa nr zwana dalej Umową, zawarta w dniu... w Warszawie, pomiędzy: Centralnym Ośrodkiem Sportu Instytucją Gospodarki BudŜetowej z siedzibą w Warszawie, 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6a, NIP 701-027-39-50;

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2014 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2014 ROK Żagań, dn. 21 kwiecień 2015 r. I. Wstęp Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE STĘSZEW PRZEPISY PRAWNE

ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE STĘSZEW PRZEPISY PRAWNE ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE STĘSZEW PRZEPISY PRAWNE Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/55/2015. RADY GMINY KWILCZ z dnia 28 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/55/2015. RADY GMINY KWILCZ z dnia 28 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/55/2015 RADY GMINY KWILCZ z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich

Bardziej szczegółowo

Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Bobrowo. Zamawiający: Gmina Bobrowo, 87-327 Bobrowo, woj. kujawsko-pomorskie

Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Bobrowo. Zamawiający: Gmina Bobrowo, 87-327 Bobrowo, woj. kujawsko-pomorskie Przetarg Opracowanie Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Bobrowo Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 4308 2013 Data zamieszczenia: 3 stycznia 2013 rok

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2014 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2014 ROK Horyniec-Zdrój, kwiecień 2015 r. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/21/15 RADY GMINY PAWŁOWICZKI. z dnia 26 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/21/15 RADY GMINY PAWŁOWICZKI. z dnia 26 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV/21/15 RADY GMINY PAWŁOWICZKI z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pawłowiczki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 30 lipca 2013 r. Poz. 3049 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA WEJHEROWA. z dnia 25 czerwca 2013 r.

Gdańsk, dnia 30 lipca 2013 r. Poz. 3049 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA WEJHEROWA. z dnia 25 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 30 lipca 2013 r. Poz. 3049 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 508/2014 WÓJTA GMINY KORCZYNA z dnia 1 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 508/2014 WÓJTA GMINY KORCZYNA z dnia 1 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 508/2014 WÓJTA GMINY KORCZYNA z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie utworzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Korczyna oraz ustalenia Regulaminu Punktu Selektywnego

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 183745-2015; data zamieszczenia: 14.12.2015

Numer ogłoszenia: 183745-2015; data zamieszczenia: 14.12.2015 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 182629-2015 z dnia 2015-12-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Skołyszyn Przedmiot zamówienia obejmuje odbieranie odpadów komunalnych od wszystkich mieszkańców wytwarzających

Bardziej szczegółowo

Porozumienia w nowym prawie o opakowaniach Odpady komunalne vs. opakowaniowe: jaka będzie praktyka?

Porozumienia w nowym prawie o opakowaniach Odpady komunalne vs. opakowaniowe: jaka będzie praktyka? Porozumienia w nowym prawie o opakowaniach Odpady komunalne vs. opakowaniowe: jaka będzie praktyka? FORUM RECYKLINGU 8 października 2013 Agnieszka Jaworska dyrektor generalny Stowarzyszenie Eko-Pak ZMIANA

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT ODPADÓW WG ADR

TRANSPORT ODPADÓW WG ADR TRANSPORT ODPADÓW WG ADR TADEUSZ HOROSZKIEWICZ RYSZARD ANTONIAK SŁUBICE 20.10.2005r. PRZEPISY Umowa Europejska ADR dot. międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych Ustawa o odpadach Ustawa

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 15 stycznia 2013 r. Poz. 342 UCHWAŁA NR XXVI/215/12 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 21 grudnia 2012 r.

Białystok, dnia 15 stycznia 2013 r. Poz. 342 UCHWAŁA NR XXVI/215/12 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 21 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 15 stycznia 2013 r. Poz. 342 UCHWAŁA NR XXVI/215/12 RADY GMINY SUWAŁKI z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 28 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/588/16 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 31 marca 2016 r.

Gdańsk, dnia 28 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/588/16 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 28 kwietnia 2016 r. Poz. 1681 UCHWAŁA NR XXI/588/16 RADY MIASTA GDAŃSKA zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na

Bardziej szczegółowo

Międzygminny Związek Celowy

Międzygminny Związek Celowy Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie al. J. Piłsudskiego 41 22-200 Włodawa Adres korespondencyjny: ul. Żołnierzy WiN 22 22-200 Włodawa (II piętro) tel/fax. 82 572 58 56 e-mail:sekretariat@mzcwlodawa.pl

Bardziej szczegółowo

AKTUALNY STAN GOSPODARKI ODPADAMI

AKTUALNY STAN GOSPODARKI ODPADAMI AKTUALNY STAN GOSPODARKI ODPADAMI Zapoznanie z aktualnym stanem GO na terenie Krakowa oraz planowanymi kierunkami rozwoju. Autor: Magdalena Więcławek Opiekun: dr inż. Zbigniew Grabowski KRAKÓW 2010 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/297/2013 Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 29 kwietnia 2013r. POLA JASNE NALEŻY WYPEŁNIĆ DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM DEKLARACJA O WYSOKOŚCI

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Dębica w roku 2014r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Dębica w roku 2014r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Dębica w roku 2014r. Dębica, dnia 30 kwiecień 2015r. 1.WSTĘP Podstawa prawna i cel przygotowania analizy stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 99/15 BURMISTRZA WILAMOWIC z dnia 02.12.2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 99/15 BURMISTRZA WILAMOWIC z dnia 02.12.2015 r. ZARZĄDZENIE NR 99/15 BURMISTRZA WILAMOWIC z dnia 02.12.2015 r. w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Wilamowice Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE danych o stanie gospodarki odpadami w gminach wg poniŝszych pytań

ZESTAWIENIE danych o stanie gospodarki odpadami w gminach wg poniŝszych pytań ZESTAWIENIE danych o stanie gospodarki odpadami w gminach wg poniŝszych pytań 1. Nazwa jednostki samorządu terytorialnego: 2. Adres organu wykonawczego: 3. Osoba do kontaktu w sprawie niniejszego zestawienia

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy Turawa 46-045 TURAWA, ul. Opolska 39c telefony: 077/ 421-20-12, 421-21-09, 421-20-72 fax: 077/421-20-73 e-mail: ug@turawa.

Urząd Gminy Turawa 46-045 TURAWA, ul. Opolska 39c telefony: 077/ 421-20-12, 421-21-09, 421-20-72 fax: 077/421-20-73 e-mail: ug@turawa. Urząd Gminy Turawa 46-045 TURAWA, ul. Opolska 39c telefony: 077/ 421-20-12, 421-21-09, 421-20-72 fax: 077/421-20-73 e-mail: ug@turawa.pl BU.III.271.3.2013 Turawa, dnia 16 maja 2013r. WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Koncepcja selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Białegostoku marzec 2011 r. 9. WPROWADZENIE PROPONOWANYCH ZMIAN SYSTEMU W PRAWIE MIEJSCOWYM

Koncepcja selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Białegostoku marzec 2011 r. 9. WPROWADZENIE PROPONOWANYCH ZMIAN SYSTEMU W PRAWIE MIEJSCOWYM 9. WPROWADZENIE PROPONOWANYCH ZMIAN SYSTEMU W PRAWIE MIEJSCOWYM PoniŜej przedstawiono zapisy Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Miasta Białystok, które uwzględniają problematykę selektywnego

Bardziej szczegółowo

REFERATU OCHRONY ŚRODOWISKA URZĄD GMINY SIERAKOWICE UL. LĘBORSKA 30 83-340 SIERAKOWICE 58 681-95-42

REFERATU OCHRONY ŚRODOWISKA URZĄD GMINY SIERAKOWICE UL. LĘBORSKA 30 83-340 SIERAKOWICE 58 681-95-42 REFERATU OCHRONY ŚRODOWISKA URZĄD GMINY SIERAKOWICE UL. LĘBORSKA 30 83-340 SIERAKOWICE 58 681-95-42 PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W SIERAKOWICACH Lokalizacja PSZOK-u Sierakowice Ul. Brzozowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/95/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 26 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR X/95/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 26 maja 2015 r. UCHWAŁA NR X/95/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i

Bardziej szczegółowo