Charakterystyka oraz wymagania w zakresie funkcjonalności

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Charakterystyka oraz wymagania w zakresie funkcjonalności"

Transkrypt

1 UWAGA: Niniejszy dokument słuŝy wyłącznie do zapoznania się przez Kandydatów biorących udział w postępowaniu o udzielenie koncesji na obsługę Zbiorczego Punktu Gromadzenia Odpadów z zasadniczymi załoŝeniami funkcjonowania tego elementu systemu gospodarki odpadami w Mieście. Szczegółowy sposób funkcjonowania ZPGO zostanie określony w instrukcji obsługi ZPGO i regulaminie przyjmowania odpadów, które zostaną opracowane po podpisaniu umowy koncesji. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa bez bliŝszego określenia o: 1. Zamawiającym lub ZIKiT naleŝy rozumieć przez to Koncesjodawcę. 2. Operatorze naleŝy rozumieć przez to Koncesjonariusza. Charakterystyka oraz wymagania w zakresie funkcjonalności Szczegółowy opis usługi operatora ZPGO przy ul. Nowohuckiej. 1. Wprowadzenie Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, któremu na mocy Zarządzenia Nr 1816/2005 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 października 2005 r., powierzono realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami Gminy Miejskiej Kraków, jako zarządzający Zbiorczym Punktem Gromadzenia Odpadów (ZPGO) przy ul. Nowohuckiej w Krakowie, wszczyna postępowanie o zawarcie umowy koncesji na obsługę i administrowanie tej inwestycji przez okres 10 lat od daty zawarcia umowy. Przewiduje się, Ŝe ZPGO (potocznie zwany Lamusownią ) czynny będzie przez cały rok (z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) w dniach od poniedziałku do soboty przez nie mniej niŝ 8 godzin dziennie, przy czym w dniach od poniedziałku do piątku ZPGO będzie przyjmował odpady od mieszkańców co najmniej do godz , a w soboty co najmniej do godz ZPGO Lamusownia przy ul. Nowohuckiej w Krakowie obsługiwany będzie przez co najmniej 4 pracowników Operatora (w tym pełniących następujące funkcje: kierownik, pracownik portierni, pracownik odpowiedzialny za ewidencję odpadów i dwóch pracowników odpowiadających za właściwą klasyfikację i umieszczanie odpadów w kontenerach i pojemnikach oraz oprowadzanie grup szkolnych, jeśli wystąpi taka potrzeba).

2 Przez okres trwania umowy koncesyjnej ZPGO wraz z wyposaŝeniem pozostaje przedmiotem własności Gminy Miejskiej Kraków (ZIKiT) i zostanie uŝyczony Operatorowi wraz z wyposaŝeniem wymienionym w załączniku do umowy koncesji wyłącznie na okres i do celów realizacji umowy koncesji. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu zawartej umowy koncesji będzie podlegał obowiązkowi zwrotu do Gminy Miejskiej Kraków (ZIKiT lub właściwej jednostki realizującej dzisiejsze kompetencje ZIKiT). Operator odpowiadał będzie za zgodność wszystkich czynności wykonywanych w ramach działalności ZPGO z Regulaminem przyjmowania odpadów, Instrukcją eksploatacji obiektu oraz obowiązującym w Polsce prawem - w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, gospodarki odpadami i ochrony środowiska. Regulamin przyjmowania odpadów i Instrukcja eksploatacji obiektu zostaną opracowane wspólnie przez ZIKiT i Operatora po podpisaniu umowy koncesji. Operator przyjmuje na siebie wszystkie obowiązki posiadacza odpadów (zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. ze zm.) oraz nadawcy przesyłki, a jeŝeli będzie transportował towary niebezpieczne - to takŝe obowiązki przewoźnika (zgodnie z ustawą o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych z dnia 28 października 2002 r. ze zm. oraz umową ADR). Operator odpowiada za przygotowanie i udostępnienie swoim pracownikom stosownych instrukcji zgodnie z Rozdziałem 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Stan sanitarny, bezpieczeństwo pracy, teren zakładu pracy oraz pojazdy do transportu odpadów spełniać będą wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Operator (Koncesjonariusz) będzie przekazywał Zamawiającemu (Koncesjodawcy) miesięczne zestawienia danych o ilości i rodzaju przyjętych odpadów (wraz z kodem odpadu wg katalogu odpadów) w minionym miesiącu do 7 dni miesiąca następującego po miesiącu, którego dane te dotyczą oraz karty przekazania odpadów do instalacji odzysku lub unieszkodliwienia. Ponadto będzie udzielał informacji zawsze na wniosek ZIKiT. Operator przekaŝe Zamawiającemu nr tel. do kierownika, pracownika portierni oraz osoby prowadzącej ewidencję odpadów. Operator zgłasza na bieŝąco do Zamawiającego wszelkie uwagi i sugestie dotyczące działań logistycznych (w tym: obsługi klienta, prognozowanych ilości zbieranych odpadów, przepływu informacji, czynności manipulacyjnych, współpracy z zakładami odzysku

3 i unieszkodliwiania, gospodarowania odpadami, magazynowania i transportu) na terenie obiektu, celem podjęcia wspólnych starań w zakresie ich polepszania. Operator zobowiązuje się do współpracy z Gminą w zakresie promocji ZPGO i edukacji mieszkańców, a na wniosek zarządcy ZPGO, tj. ZIKiT po wcześniejszym ustaleniu terminu i zakresu oprowadzania uczniów w czasie wycieczek organizowanych do ZPGO przez krakowskie szkoły, w szczególności w czasie miejskich imprez ekologicznych m.in. podczas Dni Ziemi, Festiwalu Recyklingu, Akcji sprzątania świata. Operator będzie informował Zamawiającego o fakcie kontroli prowadzonych na terenie ZPGO Lamusownia przez uprawnione organy ochrony środowiska i ochrony przeciwpoŝarowej oraz o wynikach tych kontroli. W razie wystąpienia sytuacji awaryjnej Operator podejmie wszelkie czynności minimalizujące zagroŝenie bezpieczeństwa ludzi i środowiska. W razie powaŝnej awarii wezwie właściwe jednostki ratownicze. 2. Gospodarka odpadami rodzaje odpadów i wskaźniki ilościowe. Koncepcja technologiczna zakłada podział ZPGO na 2 wydzielone sektory: - gromadzenia odpadów nie zaliczanych do niebezpiecznych (poza budynkiem). W nim gromadzone będą m.in. odpady wielkogabarytowe, metale, tektura, makulatura, tworzywa sztuczne opakowaniowe i nieopakowaniowe, szkło z podziałem na kolory, opony (w tym z felgami), cegły i beton z samodzielnie prowadzonych remontów, drewno impregnowane, drewno zmieszane, zuŝyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. - zbierania i wstępnej segregacji odpadów niebezpiecznych (w Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON) na parterze budynku administracyjnego), gdzie zbierane będą elektryczne źródła światła, baterie i akumulatory, zuŝyte oleje, smary i emulsje, rozpuszczalniki, chemia gospodarcza, chemiczne produkty laboratoryjne, aerozole, butle gazowe, gaśnice, przeterminowane lekarstwa, środki ochrony roślin i opakowania po nich, farby, lakiery, kwasy, zasady, odpady do termicznego unieszkodliwienia, solidyfikacji lub witryfikacji. W ZPGO planuje się składowanie odpadów do kontenerów i pojemników (w tym beczek) przeznaczonych na 16 frakcji, wymienionych w Tabeli 1. W ramach umowy koncesji Operatorowi uŝyczone zostaną 32 kontenery o pojemności 20 do 40 m 3 (24 kontenery podstawowe + 8 na wymianę).

4 Operator zobowiązany jest do osiągnięcia następujących wyników zbiórki odpadów: - w 2012 r. po 12 miesiącach funkcjonowania ZPGO: 1000 Mg odpadów łącznie, w tym 187,5 Mg odpadów wielkogabarytowych, 37,5 Mg odpadów niebezpiecznych, Ponadto w pierwszym miesiącu po uruchomieniu obiektu ZPGO odwiedzi co najmniej 750 osób; - w 2013 r. po 24 miesiącach funkcjonowania ZPGO: 2000 Mg odpadów łącznie; - w 2014 r. po 36 miesiącach funkcjonowania ZPGO: 3000 Mg odpadów łącznie; - w 2015 r. po 48 miesiącach funkcjonowania ZPGO: 4000 Mg odpadów łącznie; Zakładany docelowy wskaźnik odbioru 16 frakcji odpadów ZPGO przy ul. Nowohuckiej, w tym wielkogabarytowych i niebezpiecznych, od mieszkańców miasta i firm z terenu Krakowa wyniesie docelowo Mg/rok. Tabela 1. Frakcje odpadów zbierane w ZPGO Lp. Frakcja odpadów Ilość [Mg/rok] Meble /artykuły powtórnego użytku 187, Zmieszane metale Tektura Gazety/Makulatura Folie plastikowe (i inne tworzywa sztuczne) Opakowania - chemia gospodarcza Szkło bezbarwne 37, Szkło kolorowe 37, Opony (również z felgami) Cegły/Beton Zmieszane drewno Małe urządzenia elektroniczne i elektryczne Urządzenia chłodzące Sprzęt AGD (inny niż urządzenia chłodzące i małe urządzenia elektroniczne i elektryczne) Drewno impregnowane Odpady niebezpieczne 37,5 150 Suma:

5 Tabela 2. Wykaz odpadów niebezpiecznych zbieranych w ZPGO. Lp. Wyszczególnienie 1 lampy fluorescencyjne - świetlówki 2 akumulatory ołowiowe z elektrolitem 3 baterie małe 4 baterie rtęciowe (Hg), kadmowo-niklowe (Cd-Ni) 5 zużyte oleje, smary i emulsje 6 rozpuszczalniki i chemiczne produkty laboratoryjne 7 aerozole 8 przeterminowane, nieużyteczne lekarstwa 9 środki ochrony roślin wraz z opakowaniami 10 farby i lakiery oraz ich opakowania 11 kwasy i zasady 12 odpady przeznaczone do termicznego unieszkodliwiania 13 odpady do solidyfikacji lub witryfikacji Ponadto na terenie ZPGO wytwarzane będą niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne ( ) składowane do kontenera na frakcje odpadową, odpady z osadników ( ) składowane do kontenera na ziemię i kamienie oraz odpady niebezpieczne w postaci mieszaniny olejów z separatorów ( *) które będą odbierane przez specjalistyczną firmę dokonującą czyszczenia separatora. 3. Czynności związane z przyjmowaniem i gromadzeniem odpadów. Operator będzie prowadził na portierni ewidencję danych osobowych osób przyjeŝdŝających do ZPGO Lamusownia wraz z numerami rejestracyjnymi pojazdów wjeŝdŝających do ZPGO oraz zadba o to, by na terenie ZPGO nie poruszały się osoby niepełnoletnie bez opieki osoby dorosłej sprawującej nad nimi opiekę i ponoszącej odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo. Odpady klientów ZPGO (osoby przywoŝące odpady pochodzące z działalności gospodarczej) objętych obowiązkiem prowadzenia ewidencji odpadów będą klasyfikowane zgodnie z katalogiem odpadów i waŝone w celu wystawienia karty przekazania odpadu oraz uiszczenia opłaty przez klienta. Kopię karty przekazania odpadu pracownik ZPGO przekazuje dostawcy. Następnie w zaleŝności od rodzaju przywiezionych odpadów dyspozytor skieruje pojazd do odpowiedniego sektora rampy wyładowczej w celu wyładowania odpadu do przeznaczonego na ten asortyment kontenera, bądź do pracownika Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych. Sugerujemy ustalenie górnego limitu jednorazowej dostawy odpadów przez osoby fizyczne np. na poziomie 100 kg odpadów komunalnych i zarazem nieprzekraczalnej łącznej objętości 2m 3, odpadów niebezpiecznych w ilości nie większej niŝ 20 kg, maksymalnej objętości największego pojemnika z odpadami ciekłymi równej 15 litrów

6 oraz limitu dwóch dostaw odpadów tego samego rodzaju w ciągu danego miesiąca kalendarzowego. W przypadku dostawy większej ilości odpadów (np. w 100 l beczkach) dostawca będzie musiał ustalić termin ich odbioru z Punktem Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych. Dostarczający odpady niebezpieczne powinni przed wejściem (zadaszonym) do PZON przełoŝyć je do specjalnego szczelnego pojemnika, z którym powinni wjechać do pomieszczenia PZON. Następnie w obecności pracownika PZON powinni wyłoŝyć odpady na ladę i zadeklarować jakie odpady i w jakich ilościach zostały dostarczone. Pracownik PZON ponadto powinien: sprawdzić dokumenty przywozowe dostawcy odpadów (decyzje określające zgodę na ich wytwarzanie, karty ewidencji odpadów- w przypadku, gdy dostawcą jest przedsiębiorca, rodzaj odpadów oraz ich ilość), dokładnie sprawdzić stan techniczny pojemników (beczek, opakowań itp.), a szczególnie szczelność beczek zawierających odpady ciekłe, zwaŝyć dostarczone odpady (oddzielnie kaŝdą grupę). po zwaŝeniu i skontrolowaniu pojemnik dokładnie zamknąć, umieścić na pojemniku właściwe oznakowanie, zgodnie z obowiązującymi wymogami. W przypadku problemu z identyfikacją odpadów dostarczonych przez osobę fizyczną naleŝy: - krótko scharakteryzować dany odpad w miarę posiadanych moŝliwości, - umieścić w miejscu przeznaczonym na odpady niezidentyfikowane i uzgodnić termin dostarczenia do najbliŝszego Laboratorium uprawnionego do wykonania takich badań. Po otrzymaniu wyników analizy, dokładnym opisaniu i zakwalifikowaniu do określonej grupy taki odpad naleŝy umieścić w miejscu odpowiednim dla danej grupy odpadów. Odpady w opakowaniach jednostkowych naleŝy umieszczać w pojemnikach zbiorczych. ZuŜyte oleje naleŝy przelać do zbiornika na olej o poj litrów, emulsje do zbiornika o poj. 600 l, a opakowania po nich umieścić w pojemniku przeznaczonym na te odpady. Uzupełniającą segregację prowadzić będą pracownicy Operatora rozdział np. zuŝytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na małe i duŝe urządzenia, usunięcie baterii z telefonów komórkowych itp. UWAGA: Wszystkie odpady przyjmowane do ZPGO będą w nim magazynowane wyłącznie do czasu uzbierania partii transportowej (wynikającej z pojemności pojemników, beczek i kontenerów na odpady), jednak nie rzadziej niŝ raz na kwartał (z wyjątkiem oleju gromadzonego w zbiorniku o poj l i emulsji w zbiorniku o poj. 600 l - nie rzadziej niŝ raz na pół roku).

7 4. Koszty ponoszone przez Operatora. Operator poniesie następujące koszty związane z obsługą Lamusowni: koszty osobowe, koszty dystrybucji i za zuŝycie mediów oraz paliw, koszt transportu i utylizacji/unieszkodliwienia odpadów w specjalistycznych zakładach, koszty bieŝącego utrzymania obiektu (zamiatanie/odśnieŝanie, mycie placu, koszenie trawy, pielęgnacja zieleni-zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Koncesjodawcę przed podpisaniem umowy koncesji, odbiór odpadów z separatorów przez specjalistyczną firmę, ewentualna naprawa oznakowania, monitoring wizualny i zatrudnienie pracownika ochrony poza godzinami pracy ZPGO (umowa z agencją ochrony mienia),, oznakowanie transportowanych przesyłek i przewoŝących je środków transportu, przygotowanie wszelkich wymaganych dokumentów, zakup nośników informacji (papier, folia do faksu, płyty CD, tusze do drukarek, taśmy do kas i rejestrów wag itd.), opłaty za usługi telekomunikacyjne, bieŝące naprawy urządzeń biurowych oraz konserwacja i naprawy innego wyposaŝenia Lamusowni (w tym sprzętu, kontenerów, prasy) w okresie pogwarancyjnym, koszt zakupu sorbentów; koszty związane z przygotowaniem odpadów niebezpiecznych do transportu (zakup palet, pojemników i materiałów opakowaniowych, nadanie przesyłki zgodnie z wymaganiami umowy ADR, kiedy transportowana partia odpadów będzie wchodziła w zakres wymagań tej umowy), koszt zakupu odzieŝy ochronnej z nazwą i/lub logo obiektu oraz i obuwia dla pracowników obsługujących Lamusownię, koszt zakupu mebli, telefonów, faksu, sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i niezbędnymi peryferiami. 5. Standard jakości świadczonych usług. Operator ZPGO wykonywał będzie wszelkie czynności związane z obsługą i administrowaniem ZPGO w sposób, którego celem będzie minimalizacja niekorzystnego oddziaływania ZPGO na środowisko. Operator po podpisaniu umowy koncesji a przed rozpoczęciem obsługi ZPGO, przedstawi ZIKiT zezwolenie na zbieranie odpadów - - obejmujące frakcje wymienione w pkt. 2 Szczegółowego opisu usługi operatora ZPGO przy ul. Nowohuckiej, które będą magazynowane w ZPGO przy ul. Nowohuckiej oraz zezwolenie na transport, jeŝeli zamierza transportować odpady własnym środkiem transportu.

8 Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy o odpadach posiadacz odpadów (Operator), jest obowiązany do prowadzenia ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych. Operator odpowiada za stan oznakowania na terenie ZPGO (tablice informacyjne, szlaban, miejsca parkingowe, drogi ewakuacyjne, oznakowanie ostrzegawcze (np. krawędzi rampy) i oznakowanie elementów ochrony p-poŝ, apteczek PPP) zapewniający bezpieczeństwo korzystającym z ZPGO i pracownikom Operatora. Operator zapewni swoim pracownikom odzieŝ ochronną z nazwą i/lub logo obiektu. Operator zobowiązuje się do utrzymania w czystości ZPGO, w szczególności do: sprzątania, mycia wyposaŝenia ZPGO, zamiatania i odśnieŝania ciągów komunikacyjnych w ZPGO oraz wykonywania prac związanych z pielęgnacją zieleni (szczegółowy zakres i harmonogramy prac zostaną określone w instrukcji eksploatacji ZPGO). Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o odpadach transport odpadów niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania odpadów odbywa się z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie towarów niebezpiecznych. JeŜeli zebrane odpady niebezpieczne (w rozumieniu ustawy o odpadach) będą spełniały kryteria klasyfikacji towaru niebezpiecznego (w rozumieniu umowy ADR) doradztwem w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych zajmować się będzie doradca ADR, którym dysponować będzie na swój koszt Operator. Odpowiedzialność za prawidłową klasyfikację, tj. bezpieczeństwo przewozu odpadów, ponosi ich wytwórca posiadacz (tu Operator) będący wg ADR nadawcą przesyłki. Operator (jako nadawca przesyłki) zapewni instrukcje pisemne dla załogi pojazdu transportującego towary niebezpieczne. Pojazd, którym odpady transportowane będą z ZPGO do miejsc odzysku/unieszkodliwienia spełniał będzie wymagania dotyczące konstrukcji, wyposaŝenia i eksploatacji pojazdu określone w załączniku B umowy ADR. Opakowanie i oznakowanie transportowanych odpadów niebezpiecznych spełniać będzie wymagania określone w załączniku A umowy ADR. Operator dysponował będzie samochodem przystosowanym do transportu odpadów niebezpiecznych o ładowności nie mniejszej niŝ 1Mg i nie większej niŝ 3 Mg oraz samochodem przystosowanym do transportu kontenerów o pojemności od 20 do 40m 3 włącznie do zakładów odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Po podpisaniu umowy koncesji operator przedstawi świadectwa ADR przewoźnika oraz kopię zezwolenia na transport obejmującego rodzaje odpadów zbierane w ZPGO.

9 Zamawiający (koncesjodawca) w ramach podpisanej umowy koncesji sfinansuje szkolenia pracowników Operatora (koncesjonariusza) związane ściśle z prawidłową obsługą i administrowaniem ZPGO. Zakres i termin szkoleń ustalone zostaną przez obie strony po podpisaniu umowy koncesji. Wykaz obowiązujących aktów prawnych: Ustawa o odpadach z dnia r. (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243, ze zm.) Ustawa o zuŝytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia r. (Dz. U nr 180 poz ze zm.) Ustawa o zmianie ustawy o zuŝytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz zmianie niektórych innych ustaw z dnia r. ( Dz. U nr 223 poz. 1464) Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2010r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2011 (M. P. nr 74, poz. 1464) Prawo ochrony środowiska z dnia r. (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, ze zm.) Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia r. (t.j. Dz. U nr 236 poz ze zm.) Umowa Europejska ADR dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych tekst jednolity zgodnie z Oświadczeniem rządowym w sprawie wejścia w Ŝycie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r - z dnia 16 stycznia 2009 r. (Dz.U. Nr 27, poz. 162), ze zmianami. Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 199, poz. 1671, ze zm.) Katalog odpadów - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Dz.U. Nr 112, poz. 1206) Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia r. (Dz. U nr 63 poz. 638 ze zm.) Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej z dnia 11 maja 2001 (Dz. U nr 90 poz. 607) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz. U nr 219 poz. 1858) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i pouŝytkowych (Dz. U nr 109 poz. 752). Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów (Dz.U nr 190 poz. 1163).

10 6. WyposaŜenie ZPGO uŝyczane w ramach umowy koncesji. WyposaŜenie ZPGO, które zostanie uŝyczone przyszłemu Operatorowi w ramach umowy koncesji wyłącznie na okres i do celów ściśle związanych z obsługą ZPGO przy ul. Nowohuckiej obejmuje: Wagę samochodową Tamtron s.a. (typ Scalex 9m 30t), Ładowarkę teleskopową MANITOU MLT 735 T LSU wraz z łyŝką CB 4x1 i widłami o długości 1200 mm, Pompę ratowniczą Delta Service GP 20/10 EX wraz z niezbędnym osprzętem, Wózek widłowy MANITOU CG 18P TLL4500, Prasę stacjonarną STALCO typ STP CL oraz dwa wymienne kontenery STALCO do wyŝej wymienionej prasy, Prasokontener MPC18 L firmy STALCO, Zamykane kontenery stalowe z uchylnym dachem 6 szt. o poj. 20m 3 (na makulaturę i szkło), Stalowe kontenery rolkowe, otwarte, typ LV 9 szt. o poj. 38 m 3, Stalowe kontenery rolkowe, zamknięte, typ LV 4 szt. o poj. 40 m 3, Stalowe kontenery rolkowe, zamknięte, typ LV 3 szt. o poj. 36 m 3 (na meble) z drzwiami bocznymi, Stalowe kontenery rolkowe, otwarte, typ LV 6 szt. o poj. 22 m 3, Siatkowy kontener rolkowy, otwarty, typ LV 1 szt. o poj. 40 m 3, Specjalistyczne stalowe pojemniki na zuŝyte świetlówki (typ PŚ-05) 6 szt., Specjalistyczne kontenery na akumulatory ołowiowe z elektrolitem, Pojemniki na baterie małe 4 szt. Pojemniki na baterie rtęciowe, kadmowo-niklowe 2 szt. 4 pojemniki zabezpieczające beczki Overpack + 4 beczki do nich o poj. 200 l kaŝda, 1 zbiornik 1000 l na zuŝyte oleje, 1 zbiornik 600 l na emulsje, 6 pojemników UN ADR RAKO, 2 pojemniki lub beczki na aerozole, 6 pojemników (beczek) na przeterminowane lekarstwa, 4 pojemniki (beczki) na środki ochrony roślin wraz z opakowaniami, 4 kontenery (beczki) na odpady przeznaczone do termicznego unieszkodliwiania, 4 kontenery (beczki) stojące na zewnątrz na odpady do solidyfikacji lub nitryfikacji, 2 pojemniki na sorbent, Szafa ognioodporna (ognioodporność 90 minut), Szafa ognioodporna do aktywnego przechowywania beczek (ognioodporność 90 minut), Regał magazynowy, Wózek transportowy trójkołowy z opcją transportu po schodach udźwig 250 kg, Wózek platformowy, Wózek transportowy kołowy 150 kg, Stół warsztatowy Jotkel z nadbudową i modułem oświetleniowym, Waga przemysłowo-magazynowa do 150 kg, Zestaw pierwszej pomocy np. ZPP typ C, 4 koce hydroŝelowe, 3 maski ochronne na narządy oddechowe, 3 kombinezony chemoodporne, Rękawice chemoodporne (15 par),

11 Okulary ochronne (5 szt.), Oczomyjka mocowana do podłogi (wydajność 9 l/minutę), Podręczny sprzęt przeciwpoŝarowy.

Załącznik nr 7 do siwz. Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 7 do siwz. Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do siwz Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych Gminy Miasto Szczecin I. Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223818 NIP:

REGON: 670223818 NIP: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w zł równowartości kwoty 207.000 euro, przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne Dz.U.07.39.251; zm. Dz.U.2007.88.587; zm. Dz.U.2005.175.1462; zm. Dz.U.2008.199.1227; zm. Dz.U.2008.223.1464; zm. Dz.U.2009.18.97; zm. Dz.U.2009.79.666; zm.dz.u.2010.28.145 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 10 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy przetargu nieograniczonego na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI Program selektywnej zbiórki odpadów surowcowych/opakowaniowych występujących w odpadach komunalnych na terenie miasta Zgorzelec Zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

GOSPODARKA ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE GOSPODARKA ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Wydział Inżynierii i Biotechnologii, Politechnika Częstochowska jurand@is.pcz.czest.pl Ustroń - Jaszowiec, 18-19 października 2012 Zakres tematyczny BLOK I BLOK

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a.

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a. Kancelaria Sejmu s. 1/34 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391, 951, z 2013 r. poz. 21, 228, 888. Rozdział

Bardziej szczegółowo

GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZBIERANIE I RECYKLING ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY, PROBLEMY PRAKTYCZNE I PROJEKTOWANE ZMIANY

GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZBIERANIE I RECYKLING ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY, PROBLEMY PRAKTYCZNE I PROJEKTOWANE ZMIANY GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZBIERANIE I RECYKLING ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY, PROBLEMY PRAKTYCZNE I PROJEKTOWANE ZMIANY Spis treści I. Realizacja przepisów ustawy o opakowaniach i odpadach

Bardziej szczegółowo

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE RADOMYŚL NAD SANEM NA DZIAŁCE NR 1873 CZĘŚĆ SIWZ - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE RADOMYŚL NAD SANEM NA DZIAŁCE NR 1873 CZĘŚĆ SIWZ - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE RADOMYŚL NAD SANEM NA DZIAŁCE NR 1873 CZĘŚĆ SIWZ - PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Mariusz Piasecki Consulting, Doradztwo BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ

Bardziej szczegółowo

GMINA GŁUSK SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

GMINA GŁUSK SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GMINA GŁUSK ZP 271.9.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1.

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/51 Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 1593, z 2015

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach1), 2), 3) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1.

Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach1), 2), 3) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2013.01.08 14:01:34 +01'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA.go z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

ZMIANA KONCEPCJI TECHNICZNO- TECHNOLOGICZNEJ

ZMIANA KONCEPCJI TECHNICZNO- TECHNOLOGICZNEJ UL. Ostrowska 42 63-430 Odolanów Ul. Czechosłowacka 159 60-116 Poznań Tel. +48 (61) 662 33 93 Fax +48 (61) 662 33 31 Zleceniodawca/Inwestor (adres) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Torzym Nr ogłoszenia: BZP 69877-2013; data zamieszczenia: 09.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PORADNIK GOSPODAKA ODPADAMI

SPIS TREŚCI PORADNIK GOSPODAKA ODPADAMI SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 6 2. STARY NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI... 8 2.1. EUROPA, KRAJ, REGION, GMINA... 8 2.2. WOJEWÓDZKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MAZOWSZA NA LATA 2012-2017 Z UWZGLĘDNIENIEM LAT

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA SOKOŁÓW PODLASKI NA LATA 2009 2012

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA SOKOŁÓW PODLASKI NA LATA 2009 2012 Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIX/271/2010/2010 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 26.02.2010r. PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA SOKOŁÓW PODLASKI NA LATA 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2013-2018

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. 1), 2), 3) o odpadach Opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888, 1238, z 2014 r. poz. 695, 1101. 1322. 1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY ŁAZISKA

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY ŁAZISKA PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY ŁAZISKA Kraków, grudzień 2005 Zespół autorski: Zbigniew Grabowski Joanna Senisson Zbigniew Jędrzejewski Jacek Kawala ul. Szpitalna 40, 31-024 Kraków tel. (0 12) 429-40-31,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z realizacji. Związkowego Planu Gospodarki Odpadami dot. GMINY KRASNE. Krasne, marzec 2007r.

SPRAWOZDANIE. z realizacji. Związkowego Planu Gospodarki Odpadami dot. GMINY KRASNE. Krasne, marzec 2007r. SPRAWOZDANIE z realizacji Związkowego Planu Gospodarki Odpadami dot. GMINY KRASNE Krasne, marzec 2007r. 1. Wprowadzenie. 1) Cel przygotowania sprawozdania. Celem sprawozdania z realizacji planu gospodarki

Bardziej szczegółowo

publikacja przygotowana w ramach realizacji projektu pn.:

publikacja przygotowana w ramach realizacji projektu pn.: Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Aspekty funkcjonowania systemu zagospodarowywania ZSEE w Polsce i innych krajach europejskich oraz wybrane technologie przetwarzania odpadów elektrycznych i elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622. USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622. USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. 1) I) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr XI/59/2003 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 29 grudnia 2003 roku

Załącznik do Uchwały nr XI/59/2003 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 29 grudnia 2003 roku Załącznik do Uchwały nr XI/59/2003 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 29 grudnia 2003 roku Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Zamojskiego został opracowany na podstawie umowy z dnia 16 czerwca 2003 roku

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

ZWIĄZEK GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO ZWIĄZEK GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO Polkowice, 2005 Plan gospodarki odpadami dla Związku Gmin Zagłębia Miedziowego został opracowany na podstawie

Bardziej szczegółowo

NOWE WYMOGI PRAWNE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE

NOWE WYMOGI PRAWNE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE Dyrektywa 2008/98/WE z dn. 19.11.2008 r. NOWE WYMOGI PRAWNE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE Zasady bliskości i samowystarczalności Stworzenie tzw. europejskiego społeczeństwa recyklingu Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2012

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2012 Spis treści 1. Cel i zakres deklaracji... 4 1. Informacja Zarządu... 6 2. Historia zakładu... 8 3. Posiadane Certyfikaty... 12 4. Informacja o prowadzonej działalności... 14 5. Podstawowe procesy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY JANÓW PODLASKI

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY JANÓW PODLASKI PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY JANÓW PODLASKI Załącznik do Uchwały Nr X/102/07 Rady Gminy Janów Podlaski z dnia 28 grudnia 2007 r. Janów Podlaski grudzień 2007 roku 1. Wstęp Od

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2013

DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA PONAR WADOWICE S.A. 2013 Spis treści 1. Cel i zakres deklaracji... 4 1.1. Informacja Zarządu... 6 2. Historia zakładu... 8 3. System zarządzania... 12 4. Informacja o prowadzonej działalności... 16 5. Podstawowe procesy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI ODPADÓW PRZEZ PROWADZĄCEGO STACJĘ DEMONTAŻU

ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI ODPADÓW PRZEZ PROWADZĄCEGO STACJĘ DEMONTAŻU ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI ODPADÓW PRZEZ PROWADZĄCEGO STACJĘ DEMONTAŻU Beata B. Kłopotek Departament Gospodarki Odpadami Warszawa, 27 października 2011 r. Plan prezentacji 1. Podstawowe akty prawne;

Bardziej szczegółowo