Charakterystyka oraz wymagania w zakresie funkcjonalności

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Charakterystyka oraz wymagania w zakresie funkcjonalności"

Transkrypt

1 UWAGA: Niniejszy dokument słuŝy wyłącznie do zapoznania się przez Kandydatów biorących udział w postępowaniu o udzielenie koncesji na obsługę Zbiorczego Punktu Gromadzenia Odpadów z zasadniczymi załoŝeniami funkcjonowania tego elementu systemu gospodarki odpadami w Mieście. Szczegółowy sposób funkcjonowania ZPGO zostanie określony w instrukcji obsługi ZPGO i regulaminie przyjmowania odpadów, które zostaną opracowane po podpisaniu umowy koncesji. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa bez bliŝszego określenia o: 1. Zamawiającym lub ZIKiT naleŝy rozumieć przez to Koncesjodawcę. 2. Operatorze naleŝy rozumieć przez to Koncesjonariusza. Charakterystyka oraz wymagania w zakresie funkcjonalności Szczegółowy opis usługi operatora ZPGO przy ul. Nowohuckiej. 1. Wprowadzenie Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, któremu na mocy Zarządzenia Nr 1816/2005 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 października 2005 r., powierzono realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami Gminy Miejskiej Kraków, jako zarządzający Zbiorczym Punktem Gromadzenia Odpadów (ZPGO) przy ul. Nowohuckiej w Krakowie, wszczyna postępowanie o zawarcie umowy koncesji na obsługę i administrowanie tej inwestycji przez okres 10 lat od daty zawarcia umowy. Przewiduje się, Ŝe ZPGO (potocznie zwany Lamusownią ) czynny będzie przez cały rok (z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) w dniach od poniedziałku do soboty przez nie mniej niŝ 8 godzin dziennie, przy czym w dniach od poniedziałku do piątku ZPGO będzie przyjmował odpady od mieszkańców co najmniej do godz , a w soboty co najmniej do godz ZPGO Lamusownia przy ul. Nowohuckiej w Krakowie obsługiwany będzie przez co najmniej 4 pracowników Operatora (w tym pełniących następujące funkcje: kierownik, pracownik portierni, pracownik odpowiedzialny za ewidencję odpadów i dwóch pracowników odpowiadających za właściwą klasyfikację i umieszczanie odpadów w kontenerach i pojemnikach oraz oprowadzanie grup szkolnych, jeśli wystąpi taka potrzeba).

2 Przez okres trwania umowy koncesyjnej ZPGO wraz z wyposaŝeniem pozostaje przedmiotem własności Gminy Miejskiej Kraków (ZIKiT) i zostanie uŝyczony Operatorowi wraz z wyposaŝeniem wymienionym w załączniku do umowy koncesji wyłącznie na okres i do celów realizacji umowy koncesji. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu zawartej umowy koncesji będzie podlegał obowiązkowi zwrotu do Gminy Miejskiej Kraków (ZIKiT lub właściwej jednostki realizującej dzisiejsze kompetencje ZIKiT). Operator odpowiadał będzie za zgodność wszystkich czynności wykonywanych w ramach działalności ZPGO z Regulaminem przyjmowania odpadów, Instrukcją eksploatacji obiektu oraz obowiązującym w Polsce prawem - w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, gospodarki odpadami i ochrony środowiska. Regulamin przyjmowania odpadów i Instrukcja eksploatacji obiektu zostaną opracowane wspólnie przez ZIKiT i Operatora po podpisaniu umowy koncesji. Operator przyjmuje na siebie wszystkie obowiązki posiadacza odpadów (zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. ze zm.) oraz nadawcy przesyłki, a jeŝeli będzie transportował towary niebezpieczne - to takŝe obowiązki przewoźnika (zgodnie z ustawą o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych z dnia 28 października 2002 r. ze zm. oraz umową ADR). Operator odpowiada za przygotowanie i udostępnienie swoim pracownikom stosownych instrukcji zgodnie z Rozdziałem 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Stan sanitarny, bezpieczeństwo pracy, teren zakładu pracy oraz pojazdy do transportu odpadów spełniać będą wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Operator (Koncesjonariusz) będzie przekazywał Zamawiającemu (Koncesjodawcy) miesięczne zestawienia danych o ilości i rodzaju przyjętych odpadów (wraz z kodem odpadu wg katalogu odpadów) w minionym miesiącu do 7 dni miesiąca następującego po miesiącu, którego dane te dotyczą oraz karty przekazania odpadów do instalacji odzysku lub unieszkodliwienia. Ponadto będzie udzielał informacji zawsze na wniosek ZIKiT. Operator przekaŝe Zamawiającemu nr tel. do kierownika, pracownika portierni oraz osoby prowadzącej ewidencję odpadów. Operator zgłasza na bieŝąco do Zamawiającego wszelkie uwagi i sugestie dotyczące działań logistycznych (w tym: obsługi klienta, prognozowanych ilości zbieranych odpadów, przepływu informacji, czynności manipulacyjnych, współpracy z zakładami odzysku

3 i unieszkodliwiania, gospodarowania odpadami, magazynowania i transportu) na terenie obiektu, celem podjęcia wspólnych starań w zakresie ich polepszania. Operator zobowiązuje się do współpracy z Gminą w zakresie promocji ZPGO i edukacji mieszkańców, a na wniosek zarządcy ZPGO, tj. ZIKiT po wcześniejszym ustaleniu terminu i zakresu oprowadzania uczniów w czasie wycieczek organizowanych do ZPGO przez krakowskie szkoły, w szczególności w czasie miejskich imprez ekologicznych m.in. podczas Dni Ziemi, Festiwalu Recyklingu, Akcji sprzątania świata. Operator będzie informował Zamawiającego o fakcie kontroli prowadzonych na terenie ZPGO Lamusownia przez uprawnione organy ochrony środowiska i ochrony przeciwpoŝarowej oraz o wynikach tych kontroli. W razie wystąpienia sytuacji awaryjnej Operator podejmie wszelkie czynności minimalizujące zagroŝenie bezpieczeństwa ludzi i środowiska. W razie powaŝnej awarii wezwie właściwe jednostki ratownicze. 2. Gospodarka odpadami rodzaje odpadów i wskaźniki ilościowe. Koncepcja technologiczna zakłada podział ZPGO na 2 wydzielone sektory: - gromadzenia odpadów nie zaliczanych do niebezpiecznych (poza budynkiem). W nim gromadzone będą m.in. odpady wielkogabarytowe, metale, tektura, makulatura, tworzywa sztuczne opakowaniowe i nieopakowaniowe, szkło z podziałem na kolory, opony (w tym z felgami), cegły i beton z samodzielnie prowadzonych remontów, drewno impregnowane, drewno zmieszane, zuŝyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. - zbierania i wstępnej segregacji odpadów niebezpiecznych (w Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON) na parterze budynku administracyjnego), gdzie zbierane będą elektryczne źródła światła, baterie i akumulatory, zuŝyte oleje, smary i emulsje, rozpuszczalniki, chemia gospodarcza, chemiczne produkty laboratoryjne, aerozole, butle gazowe, gaśnice, przeterminowane lekarstwa, środki ochrony roślin i opakowania po nich, farby, lakiery, kwasy, zasady, odpady do termicznego unieszkodliwienia, solidyfikacji lub witryfikacji. W ZPGO planuje się składowanie odpadów do kontenerów i pojemników (w tym beczek) przeznaczonych na 16 frakcji, wymienionych w Tabeli 1. W ramach umowy koncesji Operatorowi uŝyczone zostaną 32 kontenery o pojemności 20 do 40 m 3 (24 kontenery podstawowe + 8 na wymianę).

4 Operator zobowiązany jest do osiągnięcia następujących wyników zbiórki odpadów: - w 2012 r. po 12 miesiącach funkcjonowania ZPGO: 1000 Mg odpadów łącznie, w tym 187,5 Mg odpadów wielkogabarytowych, 37,5 Mg odpadów niebezpiecznych, Ponadto w pierwszym miesiącu po uruchomieniu obiektu ZPGO odwiedzi co najmniej 750 osób; - w 2013 r. po 24 miesiącach funkcjonowania ZPGO: 2000 Mg odpadów łącznie; - w 2014 r. po 36 miesiącach funkcjonowania ZPGO: 3000 Mg odpadów łącznie; - w 2015 r. po 48 miesiącach funkcjonowania ZPGO: 4000 Mg odpadów łącznie; Zakładany docelowy wskaźnik odbioru 16 frakcji odpadów ZPGO przy ul. Nowohuckiej, w tym wielkogabarytowych i niebezpiecznych, od mieszkańców miasta i firm z terenu Krakowa wyniesie docelowo Mg/rok. Tabela 1. Frakcje odpadów zbierane w ZPGO Lp. Frakcja odpadów Ilość [Mg/rok] Meble /artykuły powtórnego użytku 187, Zmieszane metale Tektura Gazety/Makulatura Folie plastikowe (i inne tworzywa sztuczne) Opakowania - chemia gospodarcza Szkło bezbarwne 37, Szkło kolorowe 37, Opony (również z felgami) Cegły/Beton Zmieszane drewno Małe urządzenia elektroniczne i elektryczne Urządzenia chłodzące Sprzęt AGD (inny niż urządzenia chłodzące i małe urządzenia elektroniczne i elektryczne) Drewno impregnowane Odpady niebezpieczne 37,5 150 Suma:

5 Tabela 2. Wykaz odpadów niebezpiecznych zbieranych w ZPGO. Lp. Wyszczególnienie 1 lampy fluorescencyjne - świetlówki 2 akumulatory ołowiowe z elektrolitem 3 baterie małe 4 baterie rtęciowe (Hg), kadmowo-niklowe (Cd-Ni) 5 zużyte oleje, smary i emulsje 6 rozpuszczalniki i chemiczne produkty laboratoryjne 7 aerozole 8 przeterminowane, nieużyteczne lekarstwa 9 środki ochrony roślin wraz z opakowaniami 10 farby i lakiery oraz ich opakowania 11 kwasy i zasady 12 odpady przeznaczone do termicznego unieszkodliwiania 13 odpady do solidyfikacji lub witryfikacji Ponadto na terenie ZPGO wytwarzane będą niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne ( ) składowane do kontenera na frakcje odpadową, odpady z osadników ( ) składowane do kontenera na ziemię i kamienie oraz odpady niebezpieczne w postaci mieszaniny olejów z separatorów ( *) które będą odbierane przez specjalistyczną firmę dokonującą czyszczenia separatora. 3. Czynności związane z przyjmowaniem i gromadzeniem odpadów. Operator będzie prowadził na portierni ewidencję danych osobowych osób przyjeŝdŝających do ZPGO Lamusownia wraz z numerami rejestracyjnymi pojazdów wjeŝdŝających do ZPGO oraz zadba o to, by na terenie ZPGO nie poruszały się osoby niepełnoletnie bez opieki osoby dorosłej sprawującej nad nimi opiekę i ponoszącej odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo. Odpady klientów ZPGO (osoby przywoŝące odpady pochodzące z działalności gospodarczej) objętych obowiązkiem prowadzenia ewidencji odpadów będą klasyfikowane zgodnie z katalogiem odpadów i waŝone w celu wystawienia karty przekazania odpadu oraz uiszczenia opłaty przez klienta. Kopię karty przekazania odpadu pracownik ZPGO przekazuje dostawcy. Następnie w zaleŝności od rodzaju przywiezionych odpadów dyspozytor skieruje pojazd do odpowiedniego sektora rampy wyładowczej w celu wyładowania odpadu do przeznaczonego na ten asortyment kontenera, bądź do pracownika Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych. Sugerujemy ustalenie górnego limitu jednorazowej dostawy odpadów przez osoby fizyczne np. na poziomie 100 kg odpadów komunalnych i zarazem nieprzekraczalnej łącznej objętości 2m 3, odpadów niebezpiecznych w ilości nie większej niŝ 20 kg, maksymalnej objętości największego pojemnika z odpadami ciekłymi równej 15 litrów

6 oraz limitu dwóch dostaw odpadów tego samego rodzaju w ciągu danego miesiąca kalendarzowego. W przypadku dostawy większej ilości odpadów (np. w 100 l beczkach) dostawca będzie musiał ustalić termin ich odbioru z Punktem Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych. Dostarczający odpady niebezpieczne powinni przed wejściem (zadaszonym) do PZON przełoŝyć je do specjalnego szczelnego pojemnika, z którym powinni wjechać do pomieszczenia PZON. Następnie w obecności pracownika PZON powinni wyłoŝyć odpady na ladę i zadeklarować jakie odpady i w jakich ilościach zostały dostarczone. Pracownik PZON ponadto powinien: sprawdzić dokumenty przywozowe dostawcy odpadów (decyzje określające zgodę na ich wytwarzanie, karty ewidencji odpadów- w przypadku, gdy dostawcą jest przedsiębiorca, rodzaj odpadów oraz ich ilość), dokładnie sprawdzić stan techniczny pojemników (beczek, opakowań itp.), a szczególnie szczelność beczek zawierających odpady ciekłe, zwaŝyć dostarczone odpady (oddzielnie kaŝdą grupę). po zwaŝeniu i skontrolowaniu pojemnik dokładnie zamknąć, umieścić na pojemniku właściwe oznakowanie, zgodnie z obowiązującymi wymogami. W przypadku problemu z identyfikacją odpadów dostarczonych przez osobę fizyczną naleŝy: - krótko scharakteryzować dany odpad w miarę posiadanych moŝliwości, - umieścić w miejscu przeznaczonym na odpady niezidentyfikowane i uzgodnić termin dostarczenia do najbliŝszego Laboratorium uprawnionego do wykonania takich badań. Po otrzymaniu wyników analizy, dokładnym opisaniu i zakwalifikowaniu do określonej grupy taki odpad naleŝy umieścić w miejscu odpowiednim dla danej grupy odpadów. Odpady w opakowaniach jednostkowych naleŝy umieszczać w pojemnikach zbiorczych. ZuŜyte oleje naleŝy przelać do zbiornika na olej o poj litrów, emulsje do zbiornika o poj. 600 l, a opakowania po nich umieścić w pojemniku przeznaczonym na te odpady. Uzupełniającą segregację prowadzić będą pracownicy Operatora rozdział np. zuŝytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na małe i duŝe urządzenia, usunięcie baterii z telefonów komórkowych itp. UWAGA: Wszystkie odpady przyjmowane do ZPGO będą w nim magazynowane wyłącznie do czasu uzbierania partii transportowej (wynikającej z pojemności pojemników, beczek i kontenerów na odpady), jednak nie rzadziej niŝ raz na kwartał (z wyjątkiem oleju gromadzonego w zbiorniku o poj l i emulsji w zbiorniku o poj. 600 l - nie rzadziej niŝ raz na pół roku).

7 4. Koszty ponoszone przez Operatora. Operator poniesie następujące koszty związane z obsługą Lamusowni: koszty osobowe, koszty dystrybucji i za zuŝycie mediów oraz paliw, koszt transportu i utylizacji/unieszkodliwienia odpadów w specjalistycznych zakładach, koszty bieŝącego utrzymania obiektu (zamiatanie/odśnieŝanie, mycie placu, koszenie trawy, pielęgnacja zieleni-zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Koncesjodawcę przed podpisaniem umowy koncesji, odbiór odpadów z separatorów przez specjalistyczną firmę, ewentualna naprawa oznakowania, monitoring wizualny i zatrudnienie pracownika ochrony poza godzinami pracy ZPGO (umowa z agencją ochrony mienia),, oznakowanie transportowanych przesyłek i przewoŝących je środków transportu, przygotowanie wszelkich wymaganych dokumentów, zakup nośników informacji (papier, folia do faksu, płyty CD, tusze do drukarek, taśmy do kas i rejestrów wag itd.), opłaty za usługi telekomunikacyjne, bieŝące naprawy urządzeń biurowych oraz konserwacja i naprawy innego wyposaŝenia Lamusowni (w tym sprzętu, kontenerów, prasy) w okresie pogwarancyjnym, koszt zakupu sorbentów; koszty związane z przygotowaniem odpadów niebezpiecznych do transportu (zakup palet, pojemników i materiałów opakowaniowych, nadanie przesyłki zgodnie z wymaganiami umowy ADR, kiedy transportowana partia odpadów będzie wchodziła w zakres wymagań tej umowy), koszt zakupu odzieŝy ochronnej z nazwą i/lub logo obiektu oraz i obuwia dla pracowników obsługujących Lamusownię, koszt zakupu mebli, telefonów, faksu, sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i niezbędnymi peryferiami. 5. Standard jakości świadczonych usług. Operator ZPGO wykonywał będzie wszelkie czynności związane z obsługą i administrowaniem ZPGO w sposób, którego celem będzie minimalizacja niekorzystnego oddziaływania ZPGO na środowisko. Operator po podpisaniu umowy koncesji a przed rozpoczęciem obsługi ZPGO, przedstawi ZIKiT zezwolenie na zbieranie odpadów - - obejmujące frakcje wymienione w pkt. 2 Szczegółowego opisu usługi operatora ZPGO przy ul. Nowohuckiej, które będą magazynowane w ZPGO przy ul. Nowohuckiej oraz zezwolenie na transport, jeŝeli zamierza transportować odpady własnym środkiem transportu.

8 Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy o odpadach posiadacz odpadów (Operator), jest obowiązany do prowadzenia ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych. Operator odpowiada za stan oznakowania na terenie ZPGO (tablice informacyjne, szlaban, miejsca parkingowe, drogi ewakuacyjne, oznakowanie ostrzegawcze (np. krawędzi rampy) i oznakowanie elementów ochrony p-poŝ, apteczek PPP) zapewniający bezpieczeństwo korzystającym z ZPGO i pracownikom Operatora. Operator zapewni swoim pracownikom odzieŝ ochronną z nazwą i/lub logo obiektu. Operator zobowiązuje się do utrzymania w czystości ZPGO, w szczególności do: sprzątania, mycia wyposaŝenia ZPGO, zamiatania i odśnieŝania ciągów komunikacyjnych w ZPGO oraz wykonywania prac związanych z pielęgnacją zieleni (szczegółowy zakres i harmonogramy prac zostaną określone w instrukcji eksploatacji ZPGO). Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o odpadach transport odpadów niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania odpadów odbywa się z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie towarów niebezpiecznych. JeŜeli zebrane odpady niebezpieczne (w rozumieniu ustawy o odpadach) będą spełniały kryteria klasyfikacji towaru niebezpiecznego (w rozumieniu umowy ADR) doradztwem w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych zajmować się będzie doradca ADR, którym dysponować będzie na swój koszt Operator. Odpowiedzialność za prawidłową klasyfikację, tj. bezpieczeństwo przewozu odpadów, ponosi ich wytwórca posiadacz (tu Operator) będący wg ADR nadawcą przesyłki. Operator (jako nadawca przesyłki) zapewni instrukcje pisemne dla załogi pojazdu transportującego towary niebezpieczne. Pojazd, którym odpady transportowane będą z ZPGO do miejsc odzysku/unieszkodliwienia spełniał będzie wymagania dotyczące konstrukcji, wyposaŝenia i eksploatacji pojazdu określone w załączniku B umowy ADR. Opakowanie i oznakowanie transportowanych odpadów niebezpiecznych spełniać będzie wymagania określone w załączniku A umowy ADR. Operator dysponował będzie samochodem przystosowanym do transportu odpadów niebezpiecznych o ładowności nie mniejszej niŝ 1Mg i nie większej niŝ 3 Mg oraz samochodem przystosowanym do transportu kontenerów o pojemności od 20 do 40m 3 włącznie do zakładów odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Po podpisaniu umowy koncesji operator przedstawi świadectwa ADR przewoźnika oraz kopię zezwolenia na transport obejmującego rodzaje odpadów zbierane w ZPGO.

9 Zamawiający (koncesjodawca) w ramach podpisanej umowy koncesji sfinansuje szkolenia pracowników Operatora (koncesjonariusza) związane ściśle z prawidłową obsługą i administrowaniem ZPGO. Zakres i termin szkoleń ustalone zostaną przez obie strony po podpisaniu umowy koncesji. Wykaz obowiązujących aktów prawnych: Ustawa o odpadach z dnia r. (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243, ze zm.) Ustawa o zuŝytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia r. (Dz. U nr 180 poz ze zm.) Ustawa o zmianie ustawy o zuŝytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz zmianie niektórych innych ustaw z dnia r. ( Dz. U nr 223 poz. 1464) Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2010r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2011 (M. P. nr 74, poz. 1464) Prawo ochrony środowiska z dnia r. (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, ze zm.) Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia r. (t.j. Dz. U nr 236 poz ze zm.) Umowa Europejska ADR dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych tekst jednolity zgodnie z Oświadczeniem rządowym w sprawie wejścia w Ŝycie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r - z dnia 16 stycznia 2009 r. (Dz.U. Nr 27, poz. 162), ze zmianami. Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 199, poz. 1671, ze zm.) Katalog odpadów - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Dz.U. Nr 112, poz. 1206) Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia r. (Dz. U nr 63 poz. 638 ze zm.) Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej z dnia 11 maja 2001 (Dz. U nr 90 poz. 607) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz. U nr 219 poz. 1858) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i pouŝytkowych (Dz. U nr 109 poz. 752). Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów (Dz.U nr 190 poz. 1163).

10 6. WyposaŜenie ZPGO uŝyczane w ramach umowy koncesji. WyposaŜenie ZPGO, które zostanie uŝyczone przyszłemu Operatorowi w ramach umowy koncesji wyłącznie na okres i do celów ściśle związanych z obsługą ZPGO przy ul. Nowohuckiej obejmuje: Wagę samochodową Tamtron s.a. (typ Scalex 9m 30t), Ładowarkę teleskopową MANITOU MLT 735 T LSU wraz z łyŝką CB 4x1 i widłami o długości 1200 mm, Pompę ratowniczą Delta Service GP 20/10 EX wraz z niezbędnym osprzętem, Wózek widłowy MANITOU CG 18P TLL4500, Prasę stacjonarną STALCO typ STP CL oraz dwa wymienne kontenery STALCO do wyŝej wymienionej prasy, Prasokontener MPC18 L firmy STALCO, Zamykane kontenery stalowe z uchylnym dachem 6 szt. o poj. 20m 3 (na makulaturę i szkło), Stalowe kontenery rolkowe, otwarte, typ LV 9 szt. o poj. 38 m 3, Stalowe kontenery rolkowe, zamknięte, typ LV 4 szt. o poj. 40 m 3, Stalowe kontenery rolkowe, zamknięte, typ LV 3 szt. o poj. 36 m 3 (na meble) z drzwiami bocznymi, Stalowe kontenery rolkowe, otwarte, typ LV 6 szt. o poj. 22 m 3, Siatkowy kontener rolkowy, otwarty, typ LV 1 szt. o poj. 40 m 3, Specjalistyczne stalowe pojemniki na zuŝyte świetlówki (typ PŚ-05) 6 szt., Specjalistyczne kontenery na akumulatory ołowiowe z elektrolitem, Pojemniki na baterie małe 4 szt. Pojemniki na baterie rtęciowe, kadmowo-niklowe 2 szt. 4 pojemniki zabezpieczające beczki Overpack + 4 beczki do nich o poj. 200 l kaŝda, 1 zbiornik 1000 l na zuŝyte oleje, 1 zbiornik 600 l na emulsje, 6 pojemników UN ADR RAKO, 2 pojemniki lub beczki na aerozole, 6 pojemników (beczek) na przeterminowane lekarstwa, 4 pojemniki (beczki) na środki ochrony roślin wraz z opakowaniami, 4 kontenery (beczki) na odpady przeznaczone do termicznego unieszkodliwiania, 4 kontenery (beczki) stojące na zewnątrz na odpady do solidyfikacji lub nitryfikacji, 2 pojemniki na sorbent, Szafa ognioodporna (ognioodporność 90 minut), Szafa ognioodporna do aktywnego przechowywania beczek (ognioodporność 90 minut), Regał magazynowy, Wózek transportowy trójkołowy z opcją transportu po schodach udźwig 250 kg, Wózek platformowy, Wózek transportowy kołowy 150 kg, Stół warsztatowy Jotkel z nadbudową i modułem oświetleniowym, Waga przemysłowo-magazynowa do 150 kg, Zestaw pierwszej pomocy np. ZPP typ C, 4 koce hydroŝelowe, 3 maski ochronne na narządy oddechowe, 3 kombinezony chemoodporne, Rękawice chemoodporne (15 par),

11 Okulary ochronne (5 szt.), Oczomyjka mocowana do podłogi (wydajność 9 l/minutę), Podręczny sprzęt przeciwpoŝarowy.

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z LOKALIZACJĄ W PRUSZKOWIE PRZY UL. STEFANA BRYŁY

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z LOKALIZACJĄ W PRUSZKOWIE PRZY UL. STEFANA BRYŁY REGULAMIN FUNKCJONOWANIA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z LOKALIZACJĄ W PRUSZKOWIE PRZY UL. STEFANA BRYŁY 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów

Bardziej szczegółowo

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) Przykłady z Polski

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) Przykłady z Polski Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) Przykłady z Polski 1 Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej

Bardziej szczegółowo

II. Ustalenia szczegółowe:

II. Ustalenia szczegółowe: REGULAMIN Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W SKWIERZYNIE przy ul. Chrobrego 5 66-440 Skwierzyna Punkt Selektywnego Zbierania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/143/2016 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 10 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/143/2016 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 10 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XVI/143/2016 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/229/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH. z dnia 17 listopada 2016 r.

Wrocław, dnia 23 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/229/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH. z dnia 17 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 listopada 2016 r. Poz. 5283 UCHWAŁA NR XXXIV/229/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu i zakresu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/70/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 września 2015r.

Uchwała Nr X/70/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 września 2015r. Uchwała Nr X/70/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 września 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w gminie Szczyrk. I. Postanowienia ogólne. II. Rodzaje odpadów odbieranych w PSZOK

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w gminie Szczyrk. I. Postanowienia ogólne. II. Rodzaje odpadów odbieranych w PSZOK Załącznik do Uchwały Nr VIII/32/2015 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 31 marca 2015r. Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w gminie Szczyrk I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa sposób

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/193/2016 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 14 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVII/193/2016 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 14 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR XXVII/193/2016 RADY MIASTA KRAŚNIK z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/372/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE. z dnia 5 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/372/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE. z dnia 5 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/372/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK URZĄD MIEJSKI W SZCZEBRZESZYNIE ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK Wprowadzenie Cel przygotowania analizy Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10b. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 2

Załącznik nr 10b. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 2 Załącznik nr 10b Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 2 I Opis przedmiotu zamówienia 1. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do odbioru, transportu i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia:

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: http://bzpo.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja... Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 293900-2014 z dnia 2014-09-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Puck l.przedmiotem zamówienia jest usługa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7b do SIWZ I. Postanowienia wstępne 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie utworzenia i prowadzenia Punktu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 15 lipca 2016 r. Poz. 3239 UCHWAŁA NR XIX/160/16 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 35.005.2015 Wójta Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 30 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 35.005.2015 Wójta Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 30 marca 2015 r. Zarządzenie Nr 35.005.2015 Wójta Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU Projekt z dnia 8 kwietnia 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/109/2012 RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE. z dnia 28 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/109/2012 RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE. z dnia 28 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/109/2012 RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PUNKTU ZBIERANIA ODPADÓW PROBLEMATYCZNYCH W MIECHOWIE

REGULAMIN PUNKTU ZBIERANIA ODPADÓW PROBLEMATYCZNYCH W MIECHOWIE REGULAMIN PUNKTU ZBIERANIA ODPADÓW PROBLEMATYCZNYCH W MIECHOWIE 1 Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Zbierania Odpadów Problematycznych w Miechowie, zwanego dalej PZOP. 2 PZOP w

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 września 2015 r. Poz. 4827 UCHWAŁA NR XI/88/15 RADY MIEJSKIEJ W MIASTECZKU ŚLĄSKIM z dnia 18 września 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 19 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII RADY GMINY ZABÓR. z dnia 6 maja 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 19 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII RADY GMINY ZABÓR. z dnia 6 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 19 maja 2016 r. Poz. 1071 UCHWAŁA NR XVII.109.2016 RADY GMINY ZABÓR z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia

Bardziej szczegółowo

Zmiany prawa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

Zmiany prawa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi Zmiany prawa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 6 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/105/2015 RADY GMINY MIŁKOWICE. z dnia 28 października 2015 r.

Wrocław, dnia 6 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/105/2015 RADY GMINY MIŁKOWICE. z dnia 28 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 4561 UCHWAŁA NR XIV/105/2015 RADY GMINY MIŁKOWICE z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał. nr 5 siwz Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Wymogi dotyczące przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia

projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia druk nr projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 138/2006 WÓJTA GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 5 lipca 2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 138/2006 WÓJTA GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 5 lipca 2006 r. ZARZĄDZENIE NR 138/2006 WÓJTA GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania

Bardziej szczegółowo

1. Ceny przyjęcia odpadów do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych Barycz w Krakowie.

1. Ceny przyjęcia odpadów do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych Barycz w Krakowie. . Ceny przyjęcia odpadów do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych Barycz w Krakowie. L.p. Rodzaje odpadów Kod Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne Cena za tonę odpadów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2014 R.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2014 R. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY STARY SĄCZ ZA 2014 R. KWIECIEŃ 2015 r. I. Cel przygotowania oraz podstawa prawna sporządzenia Analizy Analiza została przygotowana w celu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROGÓW ZA 2015 r.

ANALIZA GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROGÓW ZA 2015 r. ANALIZA GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROGÓW ZA 2015 r. 1. Wprowadzenie 1.1. Cel przygotowania analizy Roczna analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rogów,

Bardziej szczegółowo

Projekt Uchwały Nr.. Rady Gminy Damasławek Z dnia r.

Projekt Uchwały Nr.. Rady Gminy Damasławek Z dnia r. Projekt Uchwały Nr.. Rady Gminy Damasławek Z dnia..2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie gmin należących do Związku

REGULAMIN Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie gmin należących do Związku REGULAMIN Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, prowadzonego przez Związek

Bardziej szczegółowo

Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 716/2016 Burmistrza Kolbuszowej z dnia 19 listopada 2016 Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady przyjmowania

Bardziej szczegółowo

PSZOK Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

PSZOK Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Zagórz ul Bieszczadzka 5 (teren ZUT Sp. z oo.o.) tel. 13 4651500 Godziny otwarcia: - poniedziałek piątek od godz. 7 00 do 15 00 Zakład Usług Technicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/224/09 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 5 listopada 2009 r.

UCHWAŁA NR XLIV/224/09 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 5 listopada 2009 r. UCHWAŁA NR XLIV/224/09 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów

Bardziej szczegółowo

Selektywna zbiórka i zagospodarowanie odpadów opakowaniowych w Gminie Miejskiej Kraków. Katowice, dnia 20 kwietnia 2016 r.

Selektywna zbiórka i zagospodarowanie odpadów opakowaniowych w Gminie Miejskiej Kraków. Katowice, dnia 20 kwietnia 2016 r. Selektywna zbiórka i zagospodarowanie odpadów opakowaniowych w Gminie Miejskiej Kraków Katowice, dnia 20 kwietnia 2016 r. W 1906 roku władze Miasta Krakowa powołały Miejski Zakład Oczyszczania, który dał

Bardziej szczegółowo

NOWE ROZWIĄZANIA W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNANYMI W KŁODZKU 6. SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI.

NOWE ROZWIĄZANIA W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNANYMI W KŁODZKU 6. SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI. NOWE ROZWIĄZANIA W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNANYMI W KŁODZKU 6. SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja asortymentowo-cenowa

Specyfikacja asortymentowo-cenowa Załącznik nr do Umowy nr /IR/04 z dnia _ r. Specyfikacja asortymentowo-cenowa (Odpady, za które Zamawiający zapłaci Wykonawcy) Asortyment Kod i rodzaj odpadu J.m. 050699 zużyty grafit pochodzący ze zbieraczy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA DRUK NR 354 projekt UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA z dnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RUTKI ZA 2015R.

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RUTKI ZA 2015R. ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RUTKI ZA 2015R. RUTKI KOSSAKI Kwiecień 2016 1 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE RUTKI ZA 2015R Spis treści : 1.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZNIE Nr Or BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 8 października 2013r.

ZARZĄDZNIE Nr Or BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 8 października 2013r. ZARZĄDZNIE Nr Or.0050.188.2013 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 8 października 2013r. w sprawie ustalenia Regulaminu Funkcjonowania Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Na

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Golub-Dobrzyń. za 2015 rok.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Golub-Dobrzyń. za 2015 rok. GMINA Golub-Dobrzyń Urząd Gminy Golub-Dobrzyń ul. Plac Tysiąclecia 25 87-400 Golub-Dobrzyń NIP 878-10-19-960 e-mail: sekretariat@golub-dobrzyn.ug.gov.pl www.uggolub-dobrzyn.pl Analiza stanu gospodarki

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI Ogólne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz z późn. zm.); 2.

GOSPODARKA ODPADAMI Ogólne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz z późn. zm.); 2. GOSPODARKA ODPADAMI Ogólne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.); 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 12 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR VII/7/16 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 6 lipca 2016 r.

Wrocław, dnia 12 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR VII/7/16 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 6 lipca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 12 lipca 2016 r. Poz. 3454 UCHWAŁA NR VII/7/16 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 19 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX RADY GMINY ZABÓR. z dnia 7 października 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 19 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX RADY GMINY ZABÓR. z dnia 7 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 19 października 2016 r. Poz. 2057 UCHWAŁA NR XX.131.2016 RADY GMINY ZABÓR z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

RUPIECIARNIA w Stalowej Woli jako przykład efektywnego PSZOK. Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli 13 listopada 2013 r.

RUPIECIARNIA w Stalowej Woli jako przykład efektywnego PSZOK. Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli 13 listopada 2013 r. RUPIECIARNIA w Stalowej Woli jako przykład efektywnego PSZOK Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli 13 listopada 2013 r. Gminny Punkt Zbiórki Surowców Wtórnych i Odpadów Niebezpiecznych (GPZSWiON)-

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24/2015 BURMISTRZA STRYKOWA. z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Strykowie

ZARZĄDZENIE NR 24/2015 BURMISTRZA STRYKOWA. z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Strykowie ZARZĄDZENIE NR 24/2015 BURMISTRZA STRYKOWA z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Strykowie Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 265/2006 Burmistrza Miasta Jedlina - Zdrój z dnia 16.10.2006 roku

Zarządzenie Nr 265/2006 Burmistrza Miasta Jedlina - Zdrój z dnia 16.10.2006 roku Zarządzenie Nr 265/2006 Burmistrza Miasta Jedlina - Zdrój z dnia 16.10.2006 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI W FIRMIE I SPOSOBY JEJ REALIZACJI

GOSPODARKA ODPADAMI W FIRMIE I SPOSOBY JEJ REALIZACJI GOSPODARKA ODPADAMI W FIRMIE I SPOSOBY JEJ REALIZACJI Z Prawa ochrony środowiska, z Ustawy o odpadach, z Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz Ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI W FIRMIE I SPOSOBY JEJ REALIZACJI

GOSPODARKA ODPADAMI W FIRMIE I SPOSOBY JEJ REALIZACJI GOSPODARKA ODPADAMI W FIRMIE I SPOSOBY JEJ REALIZACJI Z Prawa ochrony środowiska, z Ustawy o odpadach, z Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz Ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 listopada 2015 r. Poz. 5722 UCHWAŁA NR PR.0007.217.2015 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia INFORMACJE DOTYCZĄCE SEKTORA 5 - KOLONOWSKIE

Załącznik Nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia INFORMACJE DOTYCZĄCE SEKTORA 5 - KOLONOWSKIE Załącznik Nr 2 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia INFORMACJE DOTYCZĄCE SEKTORA 5 - KOLONOWSKIE 1. RODZAJE POJEMNIKÓW STOSOWANYCH DO GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH. 1. Do zbierania na terenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LXVII/683/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 czerwca 2010 r.

Uchwała Nr LXVII/683/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 czerwca 2010 r. Uchwała Nr LXVII/683/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE. Czerwiec 2013 r.

ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE. Czerwiec 2013 r. ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE Czerwiec 2013 r. I. Kluczowe regulacje prawne. 1. Frakcje odpadów, 2. Zasady gospodarki odpadami, 3. Hierarchia postępowania z odpadami,

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje:

Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje: PROJEKT Uchwała Nr..... z dnia... w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 9 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2016 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI. z dnia 31 maja 2016 r.

Bydgoszcz, dnia 9 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2016 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 9 czerwca 2016 r. Poz. 1977 UCHWAŁA NR XXIII/188/2016 RADY MIEJSKIEJ W KCYNI z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE RADY MIASTA SOPOTU. z dnia 27 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE RADY MIASTA SOPOTU. z dnia 27 kwietnia 2015 r. OBWIESZCZENIE RADY MIASTA SOPOTU z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXIV/330/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 15 kwietnia 2013 r. Poz. 961 UCHWAŁA NR XXIII/188/13 RADY GMINY W WILKOWIE. z dnia 4 kwietnia 2013 r.

Opole, dnia 15 kwietnia 2013 r. Poz. 961 UCHWAŁA NR XXIII/188/13 RADY GMINY W WILKOWIE. z dnia 4 kwietnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 15 kwietnia 2013 r. Poz. 961 UCHWAŁA NR XXIII/188/13 RADY GMINY W WILKOWIE w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 755/2014 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 30 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR 755/2014 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 30 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR 755/2014 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 507/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK SUWAŁKI, KWIECIEŃ 2015 1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie.. 3 1.1 Ramy prawne... 3 1.2 Kształt systemu odbioru

Bardziej szczegółowo

8) odpady zielone (ogrodowe) - trawa, liście i drobne gałęzie, które można umieścić w worku 9) meble i odpady wielkogabarytowe, 10) popiół

8) odpady zielone (ogrodowe) - trawa, liście i drobne gałęzie, które można umieścić w worku 9) meble i odpady wielkogabarytowe, 10) popiół Uchwała nr XXVI.284.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 15.12.2016r w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

REGULAMIN. Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych REGULAMIN Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie działania Związku- zwanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA REGULAMIN FUNKCJONOWANIA Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy TARNOBRZEG zlokalizowanego w Tarnobrzegu przy ulicy Rusinowskiego 1 DEFINICJE Na potrzeby Regulaminu wprowadza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADÓW KOMUNALNYCH GMINY CZARNOCIN

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADÓW KOMUNALNYCH GMINY CZARNOCIN Załącznik do Zarządzenia Nr 57/2016 Wójta Gminy Czarnocin z dnia 19 września2016r. REGULAMIN FUNKCJONOWANIA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADÓW KOMUNALNYCH GMINY CZARNOCIN 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/611/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 21 marca 2013r.

UCHWAŁA NR XXVIII/611/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 21 marca 2013r. UCHWAŁA NR XXVIII/611/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 21 marca 2013r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną

Bardziej szczegółowo

Dlaczego zmieniono ustawę?

Dlaczego zmieniono ustawę? Dlaczego zmieniono ustawę? Nowe zapisy ustawy mają na celu dostosować gospodarkę odpadami komunalnymi do wymogów Unii Europejskiej. Głównym celem wprowadzanych zmian jest: uszczelnienie systemu wszyscy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 7 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/161/2016 RADY MIASTA I GMINY PROCHOWICE. z dnia 28 września 2016 r.

Wrocław, dnia 7 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/161/2016 RADY MIASTA I GMINY PROCHOWICE. z dnia 28 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 7 października 2016 r. Poz. 4493 UCHWAŁA NR XXVI/161/2016 RADY MIASTA I GMINY PROCHOWICE z dnia 28 września 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (data i podpis Inicjatora Postępowania lub osoby upoważnionej) Radom, grudzień 2015 r. Strona 1 z 8 2. Nazwa Zamawiającego i miejsce realizacji przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PSZOK Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzony przez Przedsiębiorstwo Budowlane DOMBUD Sp. z o.o.

PSZOK Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzony przez Przedsiębiorstwo Budowlane DOMBUD Sp. z o.o. PSZOK Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzony przez Przedsiębiorstwo Budowlane DOMBUD Sp. z o.o. w Nowym Tomyślu Co to jest Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych i gdzie

Bardziej szczegółowo

3) dysponowanie środkami transportu, a w szczególności:

3) dysponowanie środkami transportu, a w szczególności: Uchwała Nr XXXIX/566/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 1 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KONIECPOL ZA ROK 2015

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KONIECPOL ZA ROK 2015 ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KONIECPOL ZA ROK 2015 Przygotowana w oparciu o art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami w firmie

Gospodarka odpadami w firmie Gospodarka odpadami w firmie Maciej Krzyczkowski O czym będzie mowa? 1 Ustawa o odpadach 2 Odpowiedzialność za odpady 3 Pozwolenia i zezwolenia 4 Ewidencja Ustawa o odpadach 1 1 Nowa ustawa o odpadach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/43/2015 RADY GMINY LUBIN. z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/43/2015 RADY GMINY LUBIN. z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/43/2015 RADY GMINY LUBIN z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/247/15 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 29 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/247/15 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 29 października 2015 r. UCHWAŁA NR XV/247/15 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2015 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZAKOPANE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZAKOPANE. z dnia r. Projekt z dnia 25 sierpnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia... 2015 r. w sprawie: sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/368/09 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 21 września 2009r.

UCHWAŁA NR XXXII/368/09 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 21 września 2009r. UCHWAŁA NR XXXII/368/09 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 21 września 2009r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/35/2011 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 24 marca 2011 roku

Uchwała Nr V/35/2011 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 24 marca 2011 roku Uchwała Nr V/35/2011 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XII/160/2015 Rady Miasta Sopotu z dnia 19 października 2015 r.

Uchwała nr XII/160/2015 Rady Miasta Sopotu z dnia 19 października 2015 r. Uchwała nr XII/160/2015 Rady Miasta Sopotu z dnia 19 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA. Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w SIEWIERZU przy ulicy Ściegna 11 DEFINICJE

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA. Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w SIEWIERZU przy ulicy Ściegna 11 DEFINICJE REGULAMIN FUNKCJONOWANIA Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w SIEWIERZU przy ulicy Ściegna 11 DEFINICJE Na potrzeby Regulaminu wprowadza się poniższe definicje: 1. PSZOK - Punkt Selektywnego

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Charsznica za 2015 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Charsznica za 2015 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Charsznica za 2015 r. Miechów-Charsznica, kwiecień 2016 Wprowadzenie Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/381/10 RADY MIASTA W MYSZKOWIE. z dnia 30 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA NR XLII/381/10 RADY MIASTA W MYSZKOWIE. z dnia 30 czerwca 2010 r. UCHWAŁA NR XLII/381/10 RAY MIASTA W MYSZKOWIE w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 1 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR VI/28/2016 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 24 maja 2016 roku

Kraków, dnia 1 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR VI/28/2016 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI. z dnia 24 maja 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 1 czerwca 2016 r. Poz. 3292 UCHWAŁA NR VI/28/2016 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i

Bardziej szczegółowo

A/ w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

A/ w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nowy Targ nr 151 40 / 06 z dnia 18 maja 2006r. WYMAGANIA JAKIE POWINIEN SPEŁNIĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI:

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 3 lipca 2014 r. Poz. 2725 OBWIESZCZENIE NR 14/14 RADY MIASTA SZCZECIN. z dnia 23 czerwca 2014 r.

Szczecin, dnia 3 lipca 2014 r. Poz. 2725 OBWIESZCZENIE NR 14/14 RADY MIASTA SZCZECIN. z dnia 23 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 3 lipca 2014 r. Poz. 2725 OBWIESZCZENIE NR 14/14 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LVII/867/14 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Opole, dnia 5 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LVII/867/14 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 24 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 maja 2014 r. Poz. 1214 UCHWAŁA NR LVII/867/14 RADY MIASTA OPOLA z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania z odpadami

Zasady postępowania z odpadami Zasady postępowania z odpadami Podstawowym aktem prawnym regulującym gospodarkę odpadami w Polsce jest ustawa o odpadach, zawierająca przepisy o charakterze ogólnym. Szczegółowy sposób postępowania z odpadami

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok 1. Wstęp Obowiązek sporządzenia analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 121/XX/2016 RADY GMINY ZATORY. z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Warszawa, dnia 22 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 121/XX/2016 RADY GMINY ZATORY. z dnia 25 sierpnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 września 2016 r. Poz. 8236 UCHWAŁA NR 121/XX/2016 RADY GMINY ZATORY z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 7573 UCHWAŁA NR X/37/14 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO POD NAZWĄ NATURA. z dnia 30 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 7573 UCHWAŁA NR X/37/14 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO POD NAZWĄ NATURA. z dnia 30 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 7573 UCHWAŁA NR X/37/14 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO POD NAZWĄ NATURA z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie: szczegółowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/N/693/2012 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 19 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR IV/N/693/2012 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 19 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR IV/N/693/2012 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia.. r.

UCHWAŁA NR. Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia.. r. Projekt z dnia 15 września 2015 r. Zatwierdzony przez UCHWAŁA NR. Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia.. r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Modliborzyce rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Modliborzyce rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Modliborzyce rok 2014 2015-04-30 Urząd Miejski w Modliborzycach Wprowadzenie Roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzono

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 URZĄD GMINY W RZEKUNIU Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 Kwiecień 2015 adres: ul. Kościuszki 33 07-411 Rzekuń telefon: 29 761 73 01 29 761 73 02 faks: 29

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH. UL. MAGAZYNOWA 3 w Kielcach

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH. UL. MAGAZYNOWA 3 w Kielcach REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH UL. MAGAZYNOWA 3 w Kielcach 1 1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GOLUB-DOBRZYŃ. za rok 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GOLUB-DOBRZYŃ. za rok 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE za rok 2013 GOLUB-DOBRZYŃ 2014 I. WPROWADZENIE 1. CEL PRZYGOTOWANIA ANALIZY Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/178/2015 RADY MIASTA ZAKOPANE. z dnia 3 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/178/2015 RADY MIASTA ZAKOPANE. z dnia 3 września 2015 r. UCHWAŁA NR XII/178/2015 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 3 września 2015 r. w sprawie: sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/151/2016 RADY GMINY BURZENIN. z dnia 21 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/151/2016 RADY GMINY BURZENIN. z dnia 21 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/151/2016 RADY GMINY BURZENIN z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych we Wrocławiu - PSZOK. Opracowały: Anna Hołowata i Aleksandra Borys

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych we Wrocławiu - PSZOK. Opracowały: Anna Hołowata i Aleksandra Borys Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych we Wrocławiu - PSZOK Opracowały: Anna Hołowata i Aleksandra Borys Lokalizacje PSZOK we Wrocławiu ul. Michalczyka 9 centralna część miasta, dzielnica Stare

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/149/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia r.

Uchwała Nr XIX/149/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia r. Uchwała Nr XIX/149/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 19.05.2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Segreguj odpady według nowej zasady!

Segreguj odpady według nowej zasady! Segreguj odpady według nowej zasady! 1 Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo