RETAR 480 SL. nazwa CAS Symbole Zwroty R Stężenie w preparacie % wag. etefon

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RETAR 480 SL. nazwa CAS Symbole Zwroty R Stężenie w preparacie % wag. etefon"

Transkrypt

1 KARTA CHARAKTERYSTYKI wykonana zgodnie z Rozporządzeniem MZ w sprawie karty charakterystyki z dnia 13 listopada 2007 r. (Dz.U Nr 215, poz.1588), wg wytycznych Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. data sporządzenia (lub ostatniej aktualizacji): r. 1. Identyfikacja preparatu RETAR 480 SL Zastosowanie preparatu: środek z grupy regulatorów wzrostu i rozwoju roślin w formie koncentratu do rozpuszczania w wodzie, przeznaczony do stosowania w uprawie zbóż Producent: Agropak sp.j. B. Pluta, G. Brzeziński i wsp. ul. Darwina 1 d Jaworzno tel./fax 0/ e mail: Telefon alarmowy: tel./fax: lub Identyfikacja zagrożeń Zagrożenie dla zdrowia: R38 Działa drażniąco na skórę R41 Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu Zagrożenia dla środowiska: R 52/53 Działa szkodliwie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym ( zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych Dz.U. nr 171, poz oraz z późniejszą zmianą Rozporządzeniem MZ z dnia 4 września 2007 Dz.U. nr 174, poz. 1222). 3. Skład/informacje o składnikach Produkt zawiera substancje sklasyfikowane jako niebezpieczne: nazwa CAS Symbole Zwroty R Stężenie w preparacie % wag. etefon Xn, C R20/21, R34 43,6 % (kwas 2 chloroetylofosfonowy) R52/53 kopolimer blokowy tlenku etylenu i tlenku propylenu brak danych Xi R36/38, R53 1,50 %

2 Retar.doc/ Strona 2 z 6 inne składniki: nie są substancjami niebezpiecznymi w myśl obowiązującego prawa, ich nazwa i zawartość w preparacie stanowią tajemnicę firmy 4. Pierwsza pomoc Zalecenie ogólne: usunąć poszkodowanego z miejsca zagrożenia; w przypadku podejrzenia zatrucia natychmiast wezwać lekarza pokazując etykietę środka. Skażenie inhalacyjne: w przypadku podejrzenia zatrucia natychmiast wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, skonsultować z lekarzem w przypadku wystąpienia niepokojących objawów. Skażenie skóry : pomoc lekarska nie jest konieczna, wystarczy zdjąć skażoną odzież a skórę natychmiast dokładnie umyć wodą z mydłem i spłukać dużą ilością wody. Skażenie oczu wypłukać dużą ilością wody pitnej przez co najmniej 15 minut, skonsultować się natychmiast z lekarzem. W przypadku połknięcia jeśli poszkodowany jest przytomny podać do picia 2 3 szklanki wody. Nie wywoływać wymiotów. Nigdy nie podawać nic doustnie osobie nieprzytomnej. W żadnym przypadku nie pozostawiać osoby poszkodowanej bez opieki, skonsultować z lekarzem Wezwać pomoc lekarska i pokazać etykietę środka. 5. Postępowanie w przypadku pożaru Środek jest niepalny. W przypadku pożaru opakowań gasić gaśnicą śniegową lub wodą. Uwaga: użyty materiał gaśniczy może zostać skażony preparatem dlatego w trakcie akcji gaśniczej zapobiegać jego rozprzestrzenianiu. W przypadku pożaru istnieje niebezpieczeństwo uwalniania się toksycznych gazów: tlenki węgla, azotu, fosforu; kwas chlorowodorowy. Sprzęt ochronny: w przypadku dużego pożaru stosować ubranie ochronne oraz butlowy aparat powietrzny. 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia się do środowiska Indywidualne środki ostrożności: Nosić odzież ochronną Skażoną odzież zdjąć, wyprać w zwykłej pralce po wstępnym przepłukaniu wodą. Skórę wypłukać dużą ilością wody i wymyć wodą z mydłem. Sposoby usuwania i oczyszczania miejsca wypadku: Rozlany środek oraz znajdujący się w uszkodzonych opakowaniach zebrać do szczelnie zamykanego kontenera, pojemnika itp. z polietylenu. Pojemnik odpowiednio oznaczyć i skontaktować się z producentem celem ustalenia sposobu postępowania z zebranym preparatem. Do usuwania wycieku można użyć suchego piasku, ziemi lub trocin. Środki ochrony środowiska: W przypadku uwolnienia się większych ilości środka należy podjąć odpowiednie działania aby niedopuścić do rozprzestrzenienia się w środowisku naturalnym. Nie dopuszczać do przedostania się do kanalizacji.

3 Retar.doc/ Strona 3 z 6 7. Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie Postępowanie z preparatem: Unikać kontaktu z oczami i skórą; w czasie używania nie jeść nie pić i nie palić tytoniu. Stosować w wentylowanym pomieszczeniu. Po zakończeniu pracy zmyć ręce i odsłonięte partie skóry wodą z mydłem. Zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych Magazynowanie: Środek należy przechowywać w suchych, przewiewnych magazynach w temperaturze powyżej 8 0 C, z dala od środków spożywczych, pasz i naczyń na żywność, źródeł ciepła i otwartego ognia w miejscach nie nasłonecznionych niedostępnych dla dzieci. Środek jest niepalny i niewybuchowy. Okres trwałości od daty produkcji: 3 lata. 8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej Maksymalne stężenie w miejscu pracy : nie ustalono Ogólne zalecenia dot. higieny: Myć dokładnie ręce wodą z mydłem podczas przerw w pracy oraz po pracy z preparatem. Osobiste wyposażenie ochronne: Dróg oddechowych: zalecana maska z filtrem/ pochłaniaczem przeznaczonym do pracy z chemikaliami. Oczu: używać okularów ochronnych lub ekran chroniący całą twarz Rąk: używać rękawice gumowych lub z PCV odporne na chemikalia. Skóry: gdy jest możliwy kontakt ze skórą używać odpowiednią odzież ochronną zabezpieczająca przeciw chemikaliom. Techniczne środki ochronne: Stosować wentylację pomieszczeń. Środki ostrożności: Chronić przed dziećmi Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza pokaż opakowanie lub etykietę. 9. Właściwości fizyczne i chemiczne Rodzaj: formulacji: SL Barwa: słomkowa do ciemnosłomkowej Zapach: słaby, charakterystyczny dla chemikaliów Wartość ph: ok. 2 (dla roztworu 1% owego) Temperatura topnienia: Temperatura zapłonu: niepalny Gęstość: 1,21 g/ml w 20 0 C Właściwości chemiczne: w środowisku alkalicznym wydziela etylen Właściwości korozyjne: silnie koroduje metale Rozpuszczalność w : wodzie: dobra 10. Stabilność i reaktywność Środek jest stabilny przy ph poniżej 3,5; przy ph wyższym wydziela się etylen Powoduje korozję metali. Niebezpieczne produkty rozkładu: tlenki węgla, azotu, fosforu; chlorowodór

4 Retar.doc/ Strona 4 z Informacje toksykologiczne: Toksyczność ostra doustna LD 50 > 2000 mg/kg m.c. (szczur) Toksyczność ostra dermalna LD 50 >2000 mg/kg m.c. (szczur) Drażnienie skóry: nierozcieńczony umiarkowanie drażni skórę królika Drażnienie oka: uszkadza oko królika 12. Informacje ekologiczne Przeprowadzone badania nie wskazują na możliwość zagrożenia środka Retar 480 SL dla środowiska Toksyczność dla pszczół: apitoksyczność pokarmowa LD 50 > 100 g/pszczołę apitoksyczność kontaktowa LD 50 >200 g /pszczołę Toksyczność dla organizmów wodnych: toksyczność dla ryb LC 50 /96 h karp = 423,3 mg/l LC 50 /96 h pstrąg = 349,4 mg/l toksyczność dla rozwielitek: EC 50 /48 h = 229,7 mg/l toksyczność dla glonów: IC 50 /72 = 432,9 mg/l Toksyczność dla innych organizmów: toksyczność dla ptaków: (toksycz.ostra pokarmowa) LC 50 przepiórka japońska > 5000 mg/kg paszy toksyczność ostra dla dżdżownic : LC 50 >1000 mg/kg gleby Inne informacje ekologiczne: DT 50 (etefon) = 7,5 dnia (gleba gliniasto piaszczysta, 25 0 C, warunki tlenowe). Wpływ na aktywność mikroorganizmów glebowych: stwierdzono brak negatywnego oddziaływania środka Retar 480 SL (Agrostym 480 SL) na aktywność mikroorganizmów glebowych (mierzony wpływem na przemiany węgla i azotu) jeśli środek stosuje się zgodnie z zaleceniami. 13. Postępowanie z odpadami Postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Resztek preparatu nie wylewać do kanalizacji. Klasyfikacja odpadów: środki ochrony roślin (Zgodne z załącznikiem do rozporządzenia Min. Śro. z dnia 27 września 2001, Dz. U Nr 112, poz.1206). Produkt: nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, wód gruntowych i powierzchniowych oraz gleby. Unieszkodliwienie przeprowadzić w specjalistycznym zakładzie (Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001, Dz.U. Nr 62, poz 628 i Dz. U.Nr 100 poz z 2001 r. wraz z późniejszymi zmianami). Opakowania: Kod odpadu: opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środki ochrony roślin). (Zgodne z załącznikiem do rozporządzenia Min. Śro. z dnia 27 września 2001, Dz. U Nr 112, poz.1206). Postępować zgodnie z przepisami o opakowaniach i odpadach opakowaniowych ( Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia r Dz. U. Nr 63, poz. 638 z 2001 r wraz późniejszymi zmianami). Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań do innych celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.

5 Retar.doc/ Strona 5 z Informacje o transporcie Transport lądowy (RID/ADR) Produkt podlega przepisom ADR Ciecz powodująca korozję, kwas, organiczna, dalej nie oznaczono Klasa ADR: 8 UN 3265 Grupa opakowań: III 15. Informacje dotyczące przepisów prawnych Znaki i Symbole ostrzegawcze: Drażniący Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: (R38) Działa drażniąco na skórę. (R 41) Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. (R52/ 53) Działa szkodliwie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Zwroty S ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa pracy podczas stosowania środka S2 Chronić przed dziećmi. S13 Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. S20/21 Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. S24/25 Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. S36/37/39 Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. S46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza pokaż opakowanie lub etykietę. Informacje zwarte w niniejszej karcie są zgodne z: Ustawą o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 (Dz.U. Nr 11, poz. 84 wraz z późniejszymi zmianami). Rozporządzeniem MZ w sprawie karty charakterystyki z dnia 13 listopada 2007 r. (Dz.U Nr 215, poz.1588), wg wytycznych Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów, z dnia 27 września 2001 (Dz.U. Nr 112, poz.1206). Ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001, (Dz.U. Nr 62, poz 628.) wraz z późniejszymi zmianami. Ustawą o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia r (Dz. U. Nr 63, poz. 638 z 2001 r) wraz późniejszymi zmianami. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych, z dnia 2 września 2003 r. (Dz.U. Nr 171, poz.1666) wraz ze zmianą Rozporządzeniem MZ z dnia 4 września 2007 ( Dz.U. nr 174, poz. 1222). Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacja i oznakowaniem (Dz.U. Nr 201, poz. 1674). Zrestrukturyzowana Umową ADR obowiązująca od dnia 1 stycznia 2005 r. 16. Inne informacje Źródła informacji: - The Pesticide Manual, Twelfth Edition, British Crop Protection Council, 2002, w wersji The e Pesticide Manual 2.1 ( ) - Electronic Pesticide Dictionary EPD 2002, Farm Chemicals Handbook, MaisterPro

6 Retar.doc/ Strona 6 z 6 - The Merck Index, Thirteenth Edition, Cambridge Soft, w wersji 13.0 (2001) - Sprawozdania Instytutu Przemysłu Organicznego w Pszczynie z 2002 roku. Powyższe informacje opracowano na podstawie najnowszej naszej wiedzy i opisują wyrób z punktu widzenia wymogów ochrony zdrowia i środowiska naturalnego oraz bezpiecznych zasad postępowania. Nie powinny być one jednak interpretowane jako gwarancja specyficznych własności wyrobu.

KARTA CHARAKTERYSTYKI GALMET 20 SG

KARTA CHARAKTERYSTYKI GALMET 20 SG Karta charakterystyki zgodna z wymogami Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie REACH (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 396 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI ŚRODKA BULLDOCK 025 EC

KARTA CHARAKTERYSTYKI ŚRODKA BULLDOCK 025 EC Zgodne z 93/112/EEC, ISO 11014-1 oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 (Dz.U. nr 140, poz.1171) 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I PRODUCENTA Nazwa produktu : Bulldock 025 EC

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Data opracowania: 18.10.2006 Data aktualizacji: 18.10.2006 1/5

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Data opracowania: 18.10.2006 Data aktualizacji: 18.10.2006 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Data opracowania: 18.10.2006 Data aktualizacji: 18.10.2006 1/5 1. Identyfikacja preparatu Identyfikacja producenta Nazwa handlowa: ANIOS RN Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego Strona: 1 z 5 Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa: DESOLWER Zastosowanie: Środek

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Data opracowania: 21.09.2001 Data aktualizacji: 20.02.2006 AKTUALIZACJA

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Data opracowania: 21.09.2001 Data aktualizacji: 20.02.2006 AKTUALIZACJA KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Data opracowania: 21.09.2001 Data aktualizacji: 20.02.2006 AKTUALIZACJA 1. Identyfikacja preparatu Identyfikacja producenta Nazwa handlowa: ANIOXYTWIN KONCENTRAT

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH)

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH) Wydanie 1 Stron: 10 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH) 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU / IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu:

Bardziej szczegółowo

Wersja 3.1 / PL Data aktualizacji: 25.01.2012 102000007612 Data wydruku: 25.01.2012

Wersja 3.1 / PL Data aktualizacji: 25.01.2012 102000007612 Data wydruku: 25.01.2012 TELDOR 500 SC 1/8 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Informacja o produkcie Nazwa handlowa TELDOR 500 SC Kod produktu (UVP) 05362865 Istotne zidentyfikowane Fungicyd

Bardziej szczegółowo

Zmywacz do usuwania powłok lakierniczych

Zmywacz do usuwania powłok lakierniczych 1.IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA Informacje o produkcie Nazwa handlowa Zalecane użycie Firma Służy do usuwania starych powłok lakierniczych: farb,

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Data sporządzenia 15.03.2007 Data aktualizacji 28.05.2008 Data kolejnej aktualizacji 13.10.2008 Data kolejnej aktualizacji 10.04.2010 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA Nazwa preparatu: STARFIX MET-M baza Przeznaczenie preparatu: żywica epoksydowa z wypełniaczami metalowymi; modyfikowana.

Bardziej szczegółowo

Kwas tetrachloropalladowy (II), roztwór

Kwas tetrachloropalladowy (II), roztwór SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: Wzór chemiczny H 2 [PdCl 4 ] 1.2. Zastosowanie: Odczynnik chemiczny lub półprodukt przeznaczony do produkcji

Bardziej szczegółowo

ZATO 50 WG 1/10 Wersja 3.1 / PL Data aktualizacji: 13.12.2011 102000007798 Data wydruku: 13.12.2011

ZATO 50 WG 1/10 Wersja 3.1 / PL Data aktualizacji: 13.12.2011 102000007798 Data wydruku: 13.12.2011 ZATO 50 WG 1/10 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Informacja o produkcie Nazwa handlowa ZATO 50 WG Kod produktu (UVP) 05584493 Istotne zidentyfikowane Fungicyd zastosowania

Bardziej szczegółowo

ACTELLIC 20 FU. Środek ochrony roślin.

ACTELLIC 20 FU. Środek ochrony roślin. Nr wydania 4/12 PL. KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodnie z wymogami przepisów Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki niebezpiecznej substancji chemicznej

Karta charakterystyki niebezpiecznej substancji chemicznej PKWiU: 24.30.22-79.30 Strona 1/ 6 Producent: NOBILES Kujawska Fabryka Farb i Lakierów Sp.z o.o. 87-800 Włocławek, ul. Duninowska 9 tel. +48 54 23 00 000, 41 14 000 fax.+48 54 23 00 600, 41 14 600 Telefon

Bardziej szczegółowo

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Bayer CropScience KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

Bayer CropScience KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 ACTIROB 842 EC 1/10 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa ACTIROB 842 EC Kod produktu (UVP) 05951437 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: - nazwa - wzór chemiczny Pt - synonim Platyna - numer rejestracyjny REACH niedostępne - typ

Bardziej szczegółowo

CARBOPOR REIBPUTZ (różne uziarnienie)

CARBOPOR REIBPUTZ (różne uziarnienie) 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa produktu: CarboPor Reibeputz 10 ; 15 ; 20; 30 Zastosowanie: Producent: Dystrybutor: Tynk fasadowy Synthesa Chemie GmbH Dirnbergerstraße

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY wg rozp. (WE) nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 ws. REACH 1. Identyfikacja mieszaniny i przedsiębiorstwa. Identyfikacja mieszaniny: Farba Gruntująca-Podkładowa do Wnętrz

Bardziej szczegółowo

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/20 1 z 9 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa produktu: Płyn do solarów

Bardziej szczegółowo

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B.

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B. 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja producenta i dystrybutora 1.1. Identyfikator produktu: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie odradzane: Dekoracyjna fuga epoksydowa.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Preparat do udrażniania rur i odpływów kanalizacyjnych Rohrfrei

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Preparat do udrażniania rur i odpływów kanalizacyjnych Rohrfrei Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do udrażniania rur

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY DRIUDOX DRAINAGE POWDER

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY DRIUDOX DRAINAGE POWDER Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do udrażniania rur

Bardziej szczegółowo

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Kod produktu: A7402T Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

SIROFLEX GRIP & GRAB

SIROFLEX GRIP & GRAB SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

(REINMITTEL) G 052188 G05218801

(REINMITTEL) G 052188 G05218801 Karta charakterystyki zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH). Data wydania 26.04.2010 r. Data aktualizacji - 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Kwas heksachloroplatynowy (IV), roztwór

Kwas heksachloroplatynowy (IV), roztwór SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: Wzór chemiczny H 2 PtCl 6 nh 2 O 1.2. Zastosowanie: Odczynnik chemiczny lub półprodukt przeznaczony do produkcji

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY, IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY, IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Data sporządzenia 25.09.2002 Data aktualizacji 31.12.2007 Data kolejnej aktualizacji 02.02.2008 Data kolejnej aktualizacji 03.03.2009 Data kolejnej aktualizacji 18.03.2011 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY,

Bardziej szczegółowo

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH.

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH. SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu. Numer indeksowy: - Synonimy:- Numer CAS: - Numer WE: - Numer rejestracji: - 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo