1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane. Dostawca:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane. Dostawca:"

Transkrypt

1 Data sporządzenia: r. Data aktualizacji: wersja nr 2 Karta charakterystyki zgodna z wymogami rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z późniejszymi zmianami SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: IKONOS PŁYN CZYSZCZĄCY ECO Kod produktu: LWS1000FF & LWS2000FF 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane Płyn czyszczący do plotera drukującego. Do użytku profesjonalnego. Brak zastosowań odradzanych Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Nazwa dostawcy: Dostawca: Adres: ul. Gosławicka Opole tel.: fax.: Adres kompetentnej osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: 1.4. Numer telefonu alarmowego ATRIUM Centrum Ploterowe Sp. z o. o. tel. alarmowy: ( ) SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 2.1. Klasyfikacja mieszaniny Mieszanina zaklasyfikowana jest jako niebezpieczna: Produkt działa szkodliwie (Xn). Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą (R20/21) Elementy oznakowania Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U ) produkt jest klasyfikowany jako niebezpieczny i wymaga oznakowania opakowań jednostkowych znakami i napisami ostrzegawczymi zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz.U ): Składniki niebezpieczne: Octan 2-butoksyetylu Znaki i napisy ostrzegawcze: str. 1 z 8

2 Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: Szkodliwy R20/21 - Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą Zwroty wskazujące środki ostrożności: S23 - Nie wdychać pary S24 - Unikać zanieczyszczenia skóry 2.3. Inne zagrożenia Brak danych. SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH 3.1. Substancje 3.2. Mieszaniny Nazwa substancji Octan 2- butoksyetylu Zawartość (C) [%] Nr CAS Nr WE Nr indeksowy Klasyfikacja wg dyrektywy 67/548/EWG Xn;R20/21 Klasyfikacja wg rozp. CLP Acute Tox. 4 H332 Acute Tox. 4 H312 Nr rejestracyjny Substancja jeszcze nie została zarejestrowana Gammabutyrolakton Nr rejestracyjny Substancja jeszcze nie została zarejestrowana Xn;R22 Xi;R36 Acute Tox. 4 H302 Eye Irrit. 2 H319 W sekcji 16 znajdują się pełne treści zwrotów R i H. SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 4.1. Opis środków pierwszej pomocy Po narażeniu drogą oddechową: Natychmiast wynieść osobę poszkodowaną na świeże powietrze lub podać jej tlen. W przypadku, gdy osoba nie oddycha, należy zastosować sztuczne oddychanie. Niezwłocznie zasięgnij porady lekarza. Kontakt z oczami: str. 2 z 8

3 Zanieczyszczone oczy natychmiast, przemyć dużą ilością wody, (przez co najmniej 15 minut) rozdzielając osobno powieki. Następnie bezpośrednio zasięgnąć porady lekarza w przypadku utrzymania się podrażnienia. Kontakt ze skórą: Zanieczyszczoną skórę przemyć dużą ilością wody z mydłem. Przypadku utrzymania się podrażnienia skóry zasięgnąć porady lekarza. Połknięcie: Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. Zachęcić poszkodowanego, żeby wypił wodę. Niezwłocznie zasięgnij porady lekarza Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia Skutki ostre: - trudności w oddychaniu, podrażnienie oczu, skóry Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym We wszystkich wątpliwych przypadkach, a także w momencie utrzymywania się niekorzystnych objawów skontaktować się z lekarzem. Nie podawać nic osobie nieprzytomnej. SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 5.1. Środki gaśnicze Odpowiednie środki gaśnicze: W przypadku pożaru zastosować mgłę wodną, gaśnice proszkowe, pianę, CO 2. Nieodpowiednie środki gaśnicze: Zwarty strumień wody Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną Podczas pożaru mogą tworzyć się tlenek węgla i ditlenek węgla Informacje dla straży pożarnej Strażacy powinni nosić odpowiednie wyposażenie tj aparat tlenowy w przypadku przebywania w strefie zagrożonej. Powinni unikać kontaktu ze skórą i nosić odpowiednie ubranie ochronne. Uwaga: Zapobiegać przedostawaniu się wody pogaśniczej do wód powierzchniowych lub gruntowych. SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Niezwłocznie skontaktować się ze służbami ratowniczymi. Produkt wyłącznie do użytku upoważnionego personelu. Używać odpowiedniego sprzętu ochronnego (patrz sekcja 8 karty charakterystyki) Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska Nie dopuszczać do przedostawania się mieszaniny do kanalizacji, wód powierzchniowych i wód gruntowych. Powiadomić odpowiednie władze i służby ratownictwa chemicznego w przypadku zanieczyszczenia wód powierzchniowych lub gruntowych. W celu uzyskania dodatkowych informacji odnośnie usuwania odpadów patrz sekcja 13 karty Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia Rozlaną ciecz zasypać materiałem chłonnym taki jak: piasek, ziemia, ziemia okrzemkowa. Następnie umieścić rozlany materiał w pojemniku nadającym się do likwidacji. Unieszkodliwiać zgodnie z obowiązującymi przepisami (patrz sekcja 13 karty charakterystyki) Odniesienia do innych sekcji Metody oczyszczania/usuwania: patrz sekcja 13 karty charakterystyki. Używać odpowiedniego sprzętu ochronnego - patrz sekcja 7 i 8 karty charakterystyki. str. 3 z 8

4 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE 7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania Unikać długotrwałego kontaktu ze skórą. Trzymać pojemnik zamknięty. Stosować preparat tylko w pomieszczeniu z odpowiednią wentylacją. Nie dopuszczać do rozlania. Ubrać rękawice i okulary ochronne w przypadku prawdopodobnego rozprysku Warunki bezpiecznego magazynowania, wszelkich wzajemnych niezgodności Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty Przechowywać z dala od ciepła i źródeł zapłonu w łącznie chłodnym, z informacjami dostatecznie wentylowanym dotyczącymi pomieszczeniu. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe Uwaga: Należy zużyć bezzwłocznie po otwarciu. Termin ważności 2 lata. SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 8.1. Parametry dotyczące kontroli Zapewnić odpowiednią wentylację w miejscu pracy. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr r., poz z późniejszymi zmianami): Nazwa substancji NDS (mg/m3) NDSCh (mg/m3) Octan 2-butoksyetylu [ ] Zalecane procedury monitoringu: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 roku w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. (Dz.U ); PN-89/Z-01001/06. Ochrona czystości powietrza. Nazwy, określenia i jednostki. Terminologia dotycząca badań jakości powietrza na stanowiskach pracy; PN Z :2002. Ochrona czystości powietrza. Pobieranie próbek. Zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i interpretacja wyników; PN-EN-689: Powietrze na stanowiskach pracy wytyczne oceny narażenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne przez porównanie z wartościami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa; 8.2. Kontrola narażenia Ochrona oczu i twarzy: Stosować okulary ochronne w przypadku możliwości rozprysku. Ochrona skóry: Standardowe ubranie ochronne. a) ochrona rąk Używać rękawic ochronnych, jeżeli występuje ryzyko bezpośredniego kontaktu z produktem lub możliwość rozprysku. Ochrona dróg oddechowych: Stosować odpowiednią wentylację i używać odpowiednio dopasowany aparat, jeżeli jest to wymagane. Stosowane środki ochrony idywidualnej muszą spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia r. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173) oraz dyrektywy 89/686/WE (wraz z późn. zm.). Pracodawca obowiązany jest zapewnić środki ochrony odpowiednie do wykonywnych czynności oraz spełniające wszystkie wymagania jakościowe, w tym również ich konserwację i oczyszczanie. str. 4 z 8

5 UWAGA Gdy stężenie substancji jest ustalone i znane, doboru środków ochrony indywidualnej należy dokonywać z uwzględnieniem stężenia substancji występującego na danym stanowisku pracy, czasu ekspozycji oraz czynności wykonywanych przez pracownika. W sytuacji awaryjnej, jeżeli stężenie substancji na stanowisku pracy nie jest znane, stosować środki ochrony indywidualnej o najwyższej zalecanej klasie ochrony. Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe oraz zapewnić odpowiednie ich pranie, konserwację, naprawę i odkażanie. Zalecane badania wstępne i okresowe pracowników należy przeprowadzać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz.U z późniejszymi zmianami). SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych wygląd (stan skupienia/postać): barwa: zapach: wartość ph: temperatura wrzenia: temperatura zapłonu: Temperatura topnienia: Szybkość parowania: Palność: Górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica wybuchowości: Prężność par: ciecz Kolor uzależniony od barwnika Swoisty, charakterystyczny >180 C >75 C Około -80 C Dolna 1.2 Gęstość par: >1,0 (powietrze = 1) Ciężar właściwy: Około 0,97 Rozpuszczalność: Współczynnik podziału:n-oktanol/woda: Temperatura samozapłonu: Temperatura rozkładu: Lepkość: Właściwości wybuchowe: Właściwości utleniające: Ciśnienie par: 9.2. Inne informacje. Częściowo rozpuszczalny w wodzie 300 C SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ Około 0,8 mmhg w 20 C Reaktywność str. 5 z 8

6 Produkt nie jest reaktywny Stabilność chemiczna Produkt jest trwały w zalecanych warunkach przechowywania i stosowania Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji Brak Warunki, których należy unikać otwarte płomienie, iskry, źródła zapłonu, wysokiej temperatury Materiały niezgodne Brak Niebezpieczne produkty rozkładu Brak danych. SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE Informacje dotyczące skutków toksykologicznych Toksyczność ostra: Mieszanina: LD 50 droga pokarmowa, szczur > 2000 mg/kg 1. Gamma-butyrolakton LD 50 droga pokarmowa, szczur = 1540 mg/kg LD 50 droga pokarmowa, mysz = 1460 mg/kg 2. Octan 2-butoksyetylu LD 50 droga pokarmowa, mysz = 3200 mg/kg LD 50 droga pokarmowa, szczur = 2400 mg/kg LD 50 po naniesieniu na skórę, królik = 1500 mg/kg Drogi oddechowe: Działa szkodliwie przez drogi oddechowe. Połknięcie: Brak danych o niepożądanych skutkach lub zagrożeniach. Oczy: Brak danych o niepożądanych skutkach lub zagrożeniach. Narażenie przez skórę: Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą. Rakotwórczość: Brak danych o niepożądanych skutkach lub zagrożeniach. Mutagenność: Brak danych o niepożądanych skutkach lub zagrożeniach. Szkodliwe dziłanie na rozrodczość: Brak danych o niepożądanych skutkach lub zagrożeniach. Dodatkowe informacje: brak SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE Toksyczność Brak danych Trwałość i zdolność do rozkładu Octan 2-butoksyetylu łatwo ulega biodegradacji Zdolność do bioakumulacji Gamma-butyrolakton nie bioakumuluje się w organizmie ryb i innych wodnych organizmach Mobilność w glebie Brak danych Wyniki oceny właściwości PBT i vpvb Nie ma zastosowania Inne szkodliwe skutki działania Przy stosowaniu mieszaniny przestrzegać ogólnie przyjętych zasad pracy. Stanowczo unikać zrzutów do środowiska. str. 6 z 8

7 Unikać przedostania się preparatu do gleby, kanalizacji lub cieków wodnych. W wypadku przedostania się produktu do cieków wodnych lub do kanalizacji, albo w wypadku zanieczyszczenia gleby zawiadomić odpowiednie władze. SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI Metody unieszkodliwiania odpadów Unikać tworzenia odpadów lub ograniczyć je do minimum. Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuszczać do zanieczyszczania wód powierzchniowych i gruntowych. Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. nr 63, poz. 638 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U z późniejszymi zmianami). Sposób likwidacji odpadów uzgodnić z właściwym terenowo Wydziałem Ochrony Środowiska. Klasyfikacja odpadów musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 112, poz. 1206). Odpady przekazać firmie, która posiada pozwolenie na gospodarowanie odpadami. SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU Numer UN (numer ONZ) Prawidłowa nazwa przewozowa Klasa(-y) zagrożenia w transporcie Grupa pakowania Zagrożenia dla środowiska Szczególne środki ostrożności dla użytkowników Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny 1. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U ) oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz.U ) 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. nr 21 z 1998 r., poz. 94; z późniejszymi zmianami) 3. Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych. (Dz. U nr 199 z 2002 r., poz z późniejszymi zmianami) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 z 2001 r., poz. 628 z późniejszymi zmianami) 5. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. (Dz. U. nr 63 z 2001 r., poz. 638 z późniejszymi zmianami) 6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. (Dz. U. nr 112 z 2001 r., poz. 1206) 7. Transport drogowy i kolejowy ADR/RID zgodnie z Oświadczeniem Rządowym z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (wersja ujednolicona Dz. U. z 2009 r. Nr 27, poz. 162) oraz Ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym - tekst ujednolicony (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 789 z późniejszymi zmianami). Przepisy wspólnotowe: str. 7 z 8

8 1272/2008/WE Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31 grudnia 2008 roku) późniejszymi zmianami 1907/2006/WE Rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające Rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywę Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z późniejszymi zmianami. 67/548/EWG Dyrektywa Rady z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawodawczych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych z późniejszymi zmianami 1999/45/WE - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania preparatów niebezpiecznych z późniejszymi zmianami. 453/2010/WE Rozporządzenie Komisji (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) Ocena bezpieczeństwa chemicznego Ocena bezpieczeństwa chemicznego dla mieszaniny oraz jej składników nie została wykonana. SEKCJA 16: INNE INFORMACJE Wykaz zwrotów R, które zamieszczono w punkcie 2 i 3 karty charakterystyki i pełne ich brzmienie: R20/21 - Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą R22 R36 - Działa szkodliwie po połknięciu - Działa drażniąco na oczy Wykaz zwrotów H, które zamieszczono w punkcie 3 karty charakterystyki oraz pełne ich brzmienie: H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania H312 H302 H319 - Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą - Działa szkodliwie po połknięciu - Działa drażniąco na oczy Wykaz kodów klas i kategorii zagrożeń, które zamieszczono w punkcie 3 karty charakterystyki oraz pełne ich brzmienie: Acute Tox.4 - Toksyczność ostra kat. 4 Eye Irrit. 2 - Działanie drażniące na oczy kat.2 Aktualizacja dotyczyła sekcji: wszystkich sekcji karty charakterystyki nowy format karty. Powyższe informacje są opracowane w oparciu o bieżący stan wiedzy i dotyczą produktu w postaci, w jakiej jest stosowany. Dane dotyczące tego produktu przedstawiono w celu uwzględnienia wymogów bezpieczeństwa, a nie zagwarantowania jego szczególnych właściwości. W przypadku, gdy warunki stosowania produktu nie znajdują się pod kontrolą producenta, odpowiedzialność za bezpieczne stosowanie produktu spada na użytkownika. Niniejsza karta charakterystyki opracowana została na podstawie dostępnych danych oraz obowiązujących w Polsce przepisów dotyczących substancji i mieszanin chemicznych. Wykorzystywanie informacji zawartych w karcie charakterystyki w celach innych niż te, które zostały określone przepisami ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach wymaga uzyskania zgody wystawcy. Zgodnie z wymogami przepisów art. 15 ustawy z dnia 25 lutego 2011 o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U ) poinformowano Inspektora do Spraw Substancji Chemicznych o sprowadzeniu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej mieszaniny niebezpiecznej. str. 8 z 8

1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE

1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa handlowa/ oznaczenie mieszaniny: CARP POLI Zawiera: - 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA MIESZANINY

Bardziej szczegółowo

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B.

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B. 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja producenta i dystrybutora 1.1. Identyfikator produktu: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie odradzane: Dekoracyjna fuga epoksydowa.

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki WYTWÓRNIA LABORATORIUM ul. Wł. Żeleńskiego 45 Tel. (12) 6333353 EUCERYNY FARMACEUTYCZNE 31353 Kraków Fax. (12) 6335658 Karta Charakterystyki (zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE nr 453/2010, zmieniającym

Bardziej szczegółowo

Velodes. Konopnica 159C, 21-030 Motycz tel. (+81) 503 23 77 www.medisept.pl

Velodes. Konopnica 159C, 21-030 Motycz tel. (+81) 503 23 77 www.medisept.pl SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 43/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

MEDICLEAN MG 130 Wysokoalkaliczny preparat do gruntownego czyszczenia podłóg

MEDICLEAN MG 130 Wysokoalkaliczny preparat do gruntownego czyszczenia podłóg SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: do gruntownego czyszczenia podłóg 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 43/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

HYDRANAL-Coulomat AG-H

HYDRANAL-Coulomat AG-H sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/200 z dnia 20 maja 200 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/20 1 z 9 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa produktu: Płyn do solarów

Bardziej szczegółowo

Klej Montażowy SBS Expert line

Klej Montażowy SBS Expert line SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Klej Montażowy SBS Expert line Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz

Bardziej szczegółowo

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH.

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH. SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu. Numer indeksowy: - Synonimy:- Numer CAS: - Numer WE: - Numer rejestracji: - 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

Środek do czyszczenia hamulców HART

Środek do czyszczenia hamulców HART Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja przedsiębiorstwa: 1.1. Identyfikator produktu: Nazwa: Kod identyfikacji: PY100-600BC 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

SIROFLEX GRIP & GRAB

SIROFLEX GRIP & GRAB SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

(REINMITTEL) G 052188 G05218801

(REINMITTEL) G 052188 G05218801 Karta charakterystyki zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH). Data wydania 26.04.2010 r. Data aktualizacji - 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY IMPREGNAT DO DREWNA FIRESTOP KONCENTRAT

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY IMPREGNAT DO DREWNA FIRESTOP KONCENTRAT [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010] Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY DRIUDOX DRAINAGE POWDER

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY DRIUDOX DRAINAGE POWDER Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do udrażniania rur

Bardziej szczegółowo

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie zidentyfikowane: klej

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie zidentyfikowane: klej SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Kod produktu: A7402T Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki

KARTA CHARAKTERYSTYKI KCh 20. Platyna w postaci proszku/gąbki SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: - nazwa - wzór chemiczny Pt - synonim Platyna - numer rejestracyjny REACH niedostępne - typ

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010] Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwy substancji, które

Bardziej szczegółowo

KLEJ TAPICERSKI PIANOKLEJ

KLEJ TAPICERSKI PIANOKLEJ SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Indeks: KCH/17CH/2

KARTA CHARAKTERYSTYKI Indeks: KCH/17CH/2 1/14 Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II oraz Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)

Bardziej szczegółowo

Bayer CropScience KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

Bayer CropScience KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 ACTIROB 842 EC 1/10 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa ACTIROB 842 EC Kod produktu (UVP) 05951437 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: Vaco środek przeciw komarom, kleszczom i meszkom 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny: Produkt biobójczy

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU/MIESZANINY VACO ŚRODEK PRZECIW KOMAROM, KLESZCZOM I MESZKOM GREEN 1 IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikacja produktu: Vaco środek przeciw komarom, kleszczom i meszkom, 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny: Produkt

Bardziej szczegółowo

Rozpuszczalnik KONSOL V

Rozpuszczalnik KONSOL V 1. Identyfikacja produktu Identyfikacja producenta i dystrybutora Nazwa handlowa: Rodzaj produktu i jego przeznaczenie: Przeznaczenie profesjonalne do rozcieńczania farb drogowych. Producent: Fabryka Farb

Bardziej szczegółowo