Moduł 1. Certyfikacja CE i recycling systemów komputerowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Moduł 1. Certyfikacja CE i recycling systemów komputerowych"

Transkrypt

1 Moduł 1 Certyfikacja CE i recycling systemów komputerowych 1. Dyrektywa unijna dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej 2. Procedury oceny zgodności z dyrektywą o kompatybilności elektromagnetycznej 3. Przepisy prawa dotyczące postepowania z zużytymi elementami elektrycznymi i elektronicznymi oraz niebezpiecznymi 4. Dokumenty rejestracyjne i sprawozdawcze dotyczące obrotu odpadami niebezpiecznymi 1

2 1. Dyrektywa unijna dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej W Unii Europejskiej funkcjonuje system harmonizacji prawa technicznego, który pozwala na swobodny obrót towarów spełniających zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa produktów dla ludzi i środowiska. System nazwano nowym podejściem (New Approach), a podstawowym jego elementem są dyrektywy wydane przez Komisję Europejską. Najważniejszą dyrektywą systemu nowego podejścia dla sprzętu komputerowego jest dyrektywa 2004/108/WE dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Wprowadzenie tej dyrektywy miało następujące cele: - swobodny przepływ urządzeń na rynku UE, - stworzenie odpowiedniego środowiska elektromagnetycznego. Zgodnie z tą dyrektywą wszystkie urządzenia, które są ogólnodostępne w obrocie jako pojedyncze jednostki funkcjonalne przeznaczone dla użytkownika końcowego i mogą wytwarzać zaburzenia elektromagnetyczne, lub na których działanie takie zaburzenia mogą mieć wpływ, podlegają zakresowi dyrektywy EMC. Na użytek dyrektywy określenie urządzenia oznacza wszystkie elektryczne i elektroniczne aparaty, instalacje i systemy, które zawierają podzespoły elektryczne lub elektroniczne. Zakłócenie elektromagnetyczne oznacza każde zjawisko elektromagnetyczne, które może pogorszyć działanie aparatu, instalacji lub systemu (np. szum elektromagnetyczny lub niepożądany sygnał). Z obowiązku zgodności z dyrektywą wyłączone są na przykład: - przewody i okablowanie oraz osprzęt kablowy, - baterie i akumulatory, - anteny bierne, - słuchawki i głośniki bez wbudowanego wzmacniacza. Kompletna jednostka centralna uznana jest w myśl dyrektywy jako urządzenie gotowe, ponieważ takim urządzeniem gotowym jest każde urządzenie spełniające określoną funkcję i posiadające własną obudowę. Komponenty i podzespoły na ogół przeznacza się do wbudowania lub zamontowania w urządzeniu gotowym. Jeżeli są przeznaczone do montażu przez użytkownika końcowego i sprzedawane użytkownikowi końcowemu, wówczas są uznawane za wyrób gotowy i podlegają wszystkim wymaganiom dyrektywy EMC. Instrukcja obsługi takich elementów powinna zawierać wszelkie istotne informacje na temat wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej. Przykładami takich podzespołów są: - dyski twarde, - napędy optyczne, - karty rozszerzeń (graficzna, dźwiękowa, sieciowa), - płyty główne, - zasilacze do obudowy. Wymogom dyrektywy podlegają także kombinacje kilku urządzeń gotowych (systemy) będących w obrocie, jako pojedyncza jednostka funkcjonalna przeznaczona dla użytkownika końcowego. Przykładem mogą być tutaj jednolite systemy informatyczne lub kompletne szafy serwerowe oferowane, jako jedna jednostka serwerowa. 2

3 Jeżeli wyrób gotowy jest składany dla użytku własnego, moment jego oddania do użytku jest uznawany za wprowadzenie do obrotu. Obowiązek spełnienia mających zastosowanie wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej pojawia się wraz z pierwszym użyciem takiego zestawu. Urządzenia (wyroby gotowe), aby spełnić zasadnicze wymagania zawarte w dyrektywie, powinny być tak zbudowane, aby: - wytwarzane przez nie zakłócenia elektromagnetyczne nie przekraczały poziomu, pozwalającego urządzeniom radiowym i telekomunikacyjnym oraz innym na pracę zgodną z ich przeznaczeniem, - miały poziom samoistnej odporności na zakłócenia elektromagnetyczne, wystarczający do umożliwienia pracy zgodnej z ich przeznaczeniem. Dyrektywa zawiera również domniemanie, że urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami, jeżeli jest produkowane zgodnie z: - normami krajowymi odpowiadającymi normom zharmonizowanym EN, których symbole zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich, - normami krajowymi uznanymi przez państwo członkowskie za właściwe. Wykaz polskich wersji norm zharmonizowanych został opublikowany w obwieszczeniu Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 29 lipca 2003 r. (Monitor Polski nr 46 z 2003 r. poz. 693, z dnia r.). Wszystkie urządzenia elektryczne również powinny spełniać wymagania dyrektywy 2006/95/WE dotyczącej bezpieczeństwa elektrycznego. 2. Procedury oceny zgodności z dyrektywą o kompatybilności elektromagnetycznej W celu uzyskania zgodności z wymaganiami dyrektywy EMC na zmontowany zestaw komputerowy lub wyprodukowany podzespół musimy przejść kilka etapów. Po pierwsze, urządzenia muszą być zgodne z wymaganiami w zakresie ochrony, określonymi w załączniku I do dyrektywy. Zgodność z tymi wymaganiami w zakresie ochrony wykazuje się poprzez zastosowanie procedury oceny zgodności określonej, jako wewnętrzna kontrola produkcji lub zdecydować się na zaangażowanie jednostki notyfikowanej. Niezależnie od wybranej ścieżki oceny zgodności, konieczne jest opracowanie dokumentacji technicznej, w celu przedstawienia dowodów zgodności z wymaganiami w zakresie ochrony. Za ocenę zgodności kompatybilności elektromagnetycznej odpowiedzialność ponosi wyłącznie producent, nawet, jeżeli podczas tej oceny zaangażowana jest jednostka notyfikowaną lub laboratorium zajmujące się badaniami kompatybilności elektromagnetycznej. W zależności od wybranej ścieżki oceny zgodności możemy mieć do czynienia z opisanymi poniżej procedurami. Ścieżka 1. Gdy sprzęt komputerowy produkowany jest zgodnie z normami zharmonizowanymi EN należy: - wystawić deklarację zgodności WE, - umieścić na urządzeniu oznakowanie zgodności CE. 3

4 Ścieżka 2. Gdy przy produkcji sprzętu komputerowego nie zastosowano norm zharmonizowanych EN należy: - przygotować dokumentację techniczno-konstrukcyjną oraz raport techniczny lub certyfikat, uzyskane od kompetentnej jednostki, - wystawić deklarację zgodności WE, - umieścić na urządzeniu oznakowanie zgodności CE. Ścieżka 3. Gdy Podzespół jest urządzeniem przeznaczonym do radiokomunikacji należy: - uzyskać certyfikat badania typu, wystawiony przez jednostkę notyfikowaną, - wystawić deklarację zgodności WE, - umieścić na urządzeniu oznakowanie zgodności CE. Dokumentacja oraz deklaracja musi być przechowywana przez okres 10 lat od wprowadzenia wyrobu gotowego na rynek lub do użytku. Oznakowanie CE składa się z inicjałów C i E zgodnie z wzorem podanym w dyrektywie. Powinno być ono umieszczane z tyłu jednostki centralnej lub na opakowaniu, instrukcji lub gwarancji. Na rysunku 1.1 widoczny jest wzór znaku zgodności CE, natomiast rysunek 1.2 przedstawia wzór deklaracji zgodności. Rysunek 1.1 Wzór oznaczenia CE Źródło: załącznik 1 do dyrektywy 2004/108/WE 4

5 Rysunek 1.2 Wzór deklaracji zgodności WE. Źródło: Dyrektywa kompatybilność elektromagnetyczna 2004/108/WE Ministerstwo Gospodarki Warszawa

6 Wykonując ocenę zgodności kompatybilności elektromagnetycznej można zaangażować laboratorium, które po przeprowadzeniu określonych testów wyda odpowiednią dokumentację techniczną, będącą podstawą wystawienia przez producenta lub importera deklaracji zgodności WE. Jest kilkanaście różnych pomiarów wynikających z normy PN-EN 55022, które mogą być podstawą oceny zgodności kompatybilności. Najważniejsze z nich to: - test ESD, - emisyjność elektromagnetyczna, - natężenie pola zakłóceń, - odporność na zakłócenia. Na przykład, za pomocą badania ESD można sprawdzić, czy impulsy elektryczne ze specjalnego pistoletu do generowania wyładowań mogą spowodować zawieszenie się komputera. Przebieg takiego testu pokazuje rysunek 1.3. Rysunek 1.3 Pomiar podczas testu ESD. Źródło: 3. Przepisy prawa dotyczące postepowania z zużytymi elementami elektrycznymi i elektronicznymi oraz niebezpiecznymi. Zasady postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym określa uchwalona w dniu 29 lipca 2005r. ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz oraz z 2008r. Nr 223, poz. 1464) oraz przepisy wykonawcze. Dodatkowymi aktami prawnymi, które regulują między innymi aspekty dotyczące opłat produktowych oraz opakowań to: - Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, - Ustawa z dnia 11 maja 2001 o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozyto- 6

7 wej, która nakłada na przedsiębiorców wprowadzających na rynek krajowy produkty w opakowaniach, obowiązek zapewnienia odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Zapisy ustaw dotyczą w branży informatycznej przede wszystkim serwisów komputerowych oraz sklepów i hurtowni sprzętu komputerowego. Ustawa o zasadach postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym odnosi się również do konsumentów, czyli wszystkich osób fizycznych używających sprzęt komputerowy. Konsument zobowiązany jest do oddania zużytego sprzętu zbierającemu odpady. Nie może wyrzucać takiego sprzętu z innymi odpadami. Konsument ma prawo do oddania zużytego sprzętu w sklepie, gdzie kupił nowe urządzenie na zasadzie 1 za Dokumenty rejestracyjne i sprawozdawcze dotyczące obrotu odpadami niebezpiecznymi. Do głównych obowiązków przedsiębiorców na mocy ustaw i rozporządzeń opisanych w poprzednim rozdziale należy wymienić następujące: - sprzedawca detaliczny i hurtowy sprzętu komputerowego zobowiązany jest informować nabywców o kosztach związanych z gospodarowaniem odpadami oraz o punktach zbierania zużytego sprzętu, - serwisy komputerowe oraz sklepy i hurtownie sprzętu komputerowego zobowiązane są do wpisania się do rejestru Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, jako zbierający zużyty sprzęt, - zarejestrowane podmioty muszą ewidencjonować obrót odpadami, oraz składać okresowe sprawozdania ze swojej działalności w zakresie obrotu odpadami. Rysunek 1.4 Wyszukiwarka podmiotów wpisanych do rejestru. Źródło : 7

8 Przedsiębiorstwo zobowiązane do złożenia wniosku rejestracyjnego do GIOŚ musi w nim zawrzeć: nazwę firmy, adres siedziby, NIP i REGON. Ponadto trzeba wskazać grupę i rodzaj sprzętu, który jest zbierany przez daną firmę. Podczas prowadzenia działalności gospodarczej podmioty zobowiązane są do posługiwania się otrzymanym numerem rejestrowym na dokumentach związanych z obrotem odpadami powstającymi ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Bardzo ważny obowiązek przedsiębiorców to prowadzenie ilościowej i rodzajowej ewidencji odpadów, zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych. Masę odpadów podaje się w kilogramach lub tonach, dlatego niezbędnym wyposażeniem w firmie może okazać się waga. Sposób prowadzenia ewidencji odpadów jest również uregulowany prawnie. Podstawowymi dokumentami są karta ewidencji i karta przekazania odpadu. Na rysunku 1.5 przedstawiono zestawienie obowiązków podmiotów zbierających zużyty sprzęt dotyczących składania sprawozdań z obrotu odpadami. Rysunek 1.5 Obowiązki przedsiębiorców zbierających zużyty sprzęt sprawozdania. Źródło: Zbierający zużyty sprzęt jest obowiązany przekazać zebrany zużyty sprzęt prowadzącemu zakład przetwarzania wpisanemu do rejestru GIOŚ. 8

Oznakowanie warunkiem wprowadzania wyrobów na rynek po wejściu Polski do Unii Europejskiej Centrum Euro Info w Gdańsku www.euroinfo.gda.

Oznakowanie warunkiem wprowadzania wyrobów na rynek po wejściu Polski do Unii Europejskiej Centrum Euro Info w Gdańsku www.euroinfo.gda. Oznakowanie warunkiem wprowadzania wyrobów na rynek po wejściu Polski do Unii Europejskiej Centrum Euro Info w Gdańsku www.euroinfo.gda.pl Autor: Anna Hutyra (hutyra@euroinfo.gda.pl) Aktualizacja: 16.10.2007

Bardziej szczegółowo

OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Publikacja sfinansowana ze środków budżetowych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2005 OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

Oznakowanie CE wyrobów elektronicznych, część 1

Oznakowanie CE wyrobów elektronicznych, część 1 Oznakowanie CE wyrobów elektronicznych, część 1 Zasady wprowadzania wyrobów do użytkowania w Unii Europejskiej system oceny zgodności Podstawy prawne zapewnienia bezpieczeństwa wyrobów Początkowo, w ramach

Bardziej szczegółowo

publikacja przygotowana w ramach realizacji projektu pn.:

publikacja przygotowana w ramach realizacji projektu pn.: Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Aspekty funkcjonowania systemu zagospodarowywania ZSEE w Polsce i innych krajach europejskich oraz wybrane technologie przetwarzania odpadów elektrycznych i elektronicznych

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW POLSKI SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI I KONTROLA WYROBÓW PODLEGAJĄCYCH DYREKTYWOM NOWEGO PODEJŚCIA PRZEWODNIK

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW POLSKI SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI I KONTROLA WYROBÓW PODLEGAJĄCYCH DYREKTYWOM NOWEGO PODEJŚCIA PRZEWODNIK URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW POLSKI SYSTEM OCENY ZGODNOŚCI I KONTROLA WYROBÓW PODLEGAJĄCYCH DYREKTYWOM NOWEGO PODEJŚCIA PRZEWODNIK WARSZAWA 2005 Publikacja przygotowana dzięki wsparciu finansowemu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej 1)2) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej 1)2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/14 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 82, poz. 556. o kompatybilności elektromagnetycznej 1)2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Vademecum. Jak przygotować dokumentację techniczną? CZĘŚĆ I CZĘŚĆ II

Vademecum. Jak przygotować dokumentację techniczną? CZĘŚĆ I CZĘŚĆ II Vademecum Jak przygotować dokumentację techniczną? CZĘŚĆ I (Organizacje eksporterów, izby handlowe, federacje zawodowe, urzędy zajmujące się wdrażaniem dyrektyw UE, producenci, jednostki zajmujące się

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 93, poz. 896, z 2005 r. Nr 64, poz. 565. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Kancelaria Sejmu s. 1/34 Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360 USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z 2011 r. Nr 102, poz. 586, Nr 227, poz. 1367, z 2012

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY 93/42/EWG. z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych

DYREKTYWA RADY 93/42/EWG. z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych DYREKTYWA RADY 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. 2006 r. Nr 249, poz. 1834.

Bardziej szczegółowo

PREZE TACJA 5 UWAGA! Poniższy materiał opracowany został w formie przewodnika przez: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Urząd Dozoru Technicznego, Fundację Promocji Innowacji i Biuro Doradztwa Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Tekst pierwotny: Dz.U.2010.107.679. Wersja z dnia: 2014-12-02 USTAWA z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (1)(2)

Tekst pierwotny: Dz.U.2010.107.679. Wersja z dnia: 2014-12-02 USTAWA z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (1)(2) Tekst pierwotny: Dz.U.2010.107.679 Wersja z dnia: 2014-12-02 USTAWA z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (1)(2) Poprzednia zmiana: 2012-01-01 przez Dz.U.2011.113.657 art. 52 Następna zmiana: 2015-01-01

Bardziej szczegółowo

4. Produkty niebezpieczne

4. Produkty niebezpieczne Opracowała: dr inż. Małgorzata Kosiorowska 4. Produkty niebezpieczne Scenariusz do wykorzystania na lekcji wychowawczej, zajęciach technicznych. Cel Przekazanie uczniom wiedzy na temat znaków ostrzegawczych

Bardziej szczegółowo

Oznakowanie CE. 1. Sprawdź, czy wyrób podlega jednej lub kilku dyrektywom Nowego Podejścia.

Oznakowanie CE. 1. Sprawdź, czy wyrób podlega jednej lub kilku dyrektywom Nowego Podejścia. Oznakowanie CE W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości zgłoś się do Centrum Wspierania Biznesu w Płocku tel. 024-262-68-48, cwb@cwb.pl.pl lub do jednego z Gminnych Centrów informacji funkcjonującego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1)

Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1) Kancelaria Sejmu s. 1/33 Dz.U. 2002 Nr 166 poz. 1360 Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 1) 1) Niniejsza ustawa

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zapewniający powtarzalność produkcji maszyn i urządzeń przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

System zarządzania zapewniający powtarzalność produkcji maszyn i urządzeń przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem mgr inż. ROMANA ZAJĄC Instytut Techniki Górniczej KOMAG System zarządzania zapewniający powtarzalność produkcji maszyn i urządzeń przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem W artykule

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK OCENIAJĄCYCH ZGODNOŚĆ DO CELÓW NOTYFIKACJI Wydanie 1 Warszawa, 26.09.2013 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Definicje... 4 3 Wymagania akredytacyjne...

Bardziej szczegółowo

Znak CE dla akceleratorów medycznych. Jan Kopeć

Znak CE dla akceleratorów medycznych. Jan Kopeć Znak CE dla akceleratorów medycznych Szkoła Fizyki Akceleratorów Medycznych, Świerk 2007 Znaczenie znaku CE dla wyrobów medycznych Znak CE, który producent umieszcza na wyrobie medycznym oznacza spełnienie

Bardziej szczegółowo

system magazynowania, dystrybucji i sprzedaży baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

system magazynowania, dystrybucji i sprzedaży baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego system magazynowania, dystrybucji i sprzedaży baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/69 USTAWA z dnia 20 maja 2010 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679. o wyrobach medycznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady

Bardziej szczegółowo

GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZBIERANIE I RECYKLING ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY, PROBLEMY PRAKTYCZNE I PROJEKTOWANE ZMIANY

GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZBIERANIE I RECYKLING ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY, PROBLEMY PRAKTYCZNE I PROJEKTOWANE ZMIANY GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZBIERANIE I RECYKLING ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY, PROBLEMY PRAKTYCZNE I PROJEKTOWANE ZMIANY Spis treści I. Realizacja przepisów ustawy o opakowaniach i odpadach

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/50 USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2013 r. poz. 888. 1), 2) o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

Posługiwanie się przepisami i procedurami zarządzania jakością, bezpieczeństwem procesowym oraz środowiskiem 311[31].Z3.01

Posługiwanie się przepisami i procedurami zarządzania jakością, bezpieczeństwem procesowym oraz środowiskiem 311[31].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Grzegorz Bąk Zofia Jakubiak Posługiwanie się przepisami i procedurami zarządzania jakością, bezpieczeństwem procesowym oraz środowiskiem 311[31].Z3.01 Poradnik dla ucznia

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2006. przewodnik

Warszawa 2006. przewodnik Warszawa 2006 przewodnik Dofinansowano ze środków Ministerstwa Gospodarki przeznaczonych na realizację prac upowszechniających wyniki programu wieloletniego (b. SPR-1) pn. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o wyrobach medycznych oraz niektórych innych ustaw

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o wyrobach medycznych oraz niektórych innych ustaw Projekt U S T AWA z dnia 1), 2) o zmianie ustawy o wyrobach medycznych oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876) wprowadza

Bardziej szczegółowo

System zarządzania jakością w przedsiębiorstwach wytwarzających wyroby medyczne

System zarządzania jakością w przedsiębiorstwach wytwarzających wyroby medyczne Zeszyty Naukowe nr 653 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2004 Katedra Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością System zarządzania jakością w przedsiębiorstwach wytwarzających wyroby medyczne 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONTROLI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO PRZEPROWADZONYCH W 2011 ROKU

RAPORT Z KONTROLI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO PRZEPROWADZONYCH W 2011 ROKU RAPORT Z KONTROLI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO PRZEPROWADZONYCH W 2011 ROKU Warszawa, marzec 2012 1 Opracowanie: Departamentu Nadzoru Rynku UOKiK 2 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 5 1. Podstawy prawne kontroli i kompetencje

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. definicje m.in. świadectwa homologacji typu WE oraz krajowego świadectwa homologacji typu pojazdu,

UZASADNIENIE. definicje m.in. świadectwa homologacji typu WE oraz krajowego świadectwa homologacji typu pojazdu, UZASADNIENIE Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw dokonuje implementacji zapisów zawartych w dyrektywie 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM CERTYFIKACJI

EUROPEJSKI SYSTEM CERTYFIKACJI PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT EUROPEJSKI SYSTEM CERTYFIKACJI ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 Spis Treści CZĘŚĆ 1 ZGODNOŚĆ I) ZGODNOŚĆ W EUROPIE OGÓLNE KONCEPCJE A)Filozofia i Zasady

Bardziej szczegółowo