KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU CHEMICZNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU CHEMICZNEGO"

Transkrypt

1 KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU CHEMICZNEGO Nr KCh/PS/31 Data wydania Wydanie : 6 Strona : 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i producenta 1.1. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa: GLIFOCYD 360 SL 1.2. Zastosowanie preparatu Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie Identyfikacja producenta ZAKŁADY CHEMICZNE ORGANIKA - SARZYNA SPÓŁKA AKCYJNA Adres : ul. Chemików 1, Nowa Sarzyna, Polska Telefon : + 48 (17) , Fax : + 48 (17) Telefon alarmowy + 48 (17) Skład i informacja o składnikach niebezpiecznych 2.1 Skład Preparat zawiera jako substancję aktywną 360 g/l N-fosfonometyloglicyny o nazwie zwyczajowej glifosat w formie soli izopropyloaminowej. 2.2 Informacja o składnikach niebezpiecznych zawartych w produkcie Nazwa chemiczna Numer CAS Numer WE sól izopropyloaminowa N-fosfonometyloglicyny Symbol niebezpieczeństwa Ostrzeżenia R Zawartość [ % wag] N 51/53 ok Identyfikacja zagrożeń Produkt zaklasyfikowany do niebezpiecznych preparatów chemicznych zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 3 d) ustawy o substancjach i preparatach chemicznych (punkt 15). Preparat drażniący i niebezpieczny dla środowiska. Produkt działa drażniąco na oczy. Preparat toksyczny dla organizmów wodnych; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. 4. Pierwsza pomoc Wskazówki ogólne Poszkodowanego usunąć z zagrożonej strefy; zapewnić dopływ świeżego powietrza; zdjąć ubranie zabrudzone produktem. Kontakt z drogami oddechowymi Zapewnić dopływ świeżego powietrza i spokój. Jeżeli wystąpią trudności w oddychaniu lub duszności wezwać lekarza. W przypadku zatrzymania oddechu zastosować sztuczne oddychanie zapewniając ciepło. Kontakt z oczami Przemywać oczy przy otwartych powiekach przez ok. 15 minut bieżącą wodą. Zasięgnąć porady lekarza, najlepiej okulisty. Kontakt ze skórą Zanieczyszczoną skórę przemyć wodą z mydłem. Jeśli wystąpiło podrażnienie skóry zasięgnąć porady lekarza. Połknięcie Gdy poszkodowany jest przytomny, wypłukać usta wodą. Natychmiast wezwać lekarza; pokazać etykietę produktu. Nie wywoływać wymiotów. Nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. Wskazówki dla lekarza Antidotum brak : stosować leczenie objawowe. 5. Postępowanie w przypadku pożaru 5.1 Zalecane środki gaśnicze Woda w formie rozpylonej, piana, środki proszkowe, dwutlenek węgla (CO 2 ) Środki gaśnicze w przypadku występowania pożaru w obecności preparatu dostosować do palących się materiałów np. opakowań.

2 Wydanie : 6 Strona : 2 z Zabronione środki gaśnicze Nie ma ograniczeń. 5.3 Szczególne zagrożenia Niebezpieczne produkty spalania: tlenek węgla, dwutlenek węgla, tlenki azotu, pięciotlenek fosforu Środki ochrony indywidualnej dla służb ratowniczych W przypadku dużego pożaru stosować pełny kombinezon ochronny i powietrzny aparat oddechowy izolujący. 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 6.1 Indywidualne środki ostrożności Unikać kontaktu z oczami, skórą, układem oddechowym. Stosować środki ochrony indywidualnej jak w punkcie Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska W przypadku rozlania zatrzymać wyciek. Zabezpieczyć produkt przed przedostaniem się do kanalizacji, zbiorników wodnych, rzek, wód gruntowych i do gleby. Ostrzec innych o wystąpieniu zagrożenia. Podobne środki ostrożności zastosować również w przypadku wystąpienia wód pogaśniczych (punkt 5). 6.3 Metody oczyszczania i zbierania Większe ilości awaryjnie rozlanego preparatu obwałować i przepompować do odpowiednich i oznakowanych pojemników celem odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z przepisami ustawy o odpadach. Resztki i małe ilości preparatu zebrać za pomocą niepalnych środków chłonnych (np. piasku, ziemi, ziemi okrzemkowej lub innych sorbentów) do szczelnie zamykanego i oznakowanego pojemnika na odpady i poddać odzyskowi lub unieszkodliwieniu zgodnie z przepisami ustawy o odpadach. 7. Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie 7.1 Postępowanie z preparatem Unikać rozlania, kontaktu ze skórą, oczami i odzieżą. Zapewnić odpowiedni system wentylacji pomieszczeń. W przypadku wykonywania zabiegów środkiem ochrony roślin, postępować zgodnie ze wskazówkami podanymi w zatwierdzonej etykiecie - instrukcji stosowania dołączonej do opakowania handlowego Prewencja pożarowa i wybuchowa Nie są wymagane specjalne środki, gdyż preparat jest roztworem wodnym soli izopropyloaminowej. Środki gaśnicze w przypadku występowania pożaru w obecności preparatu dostosować do palących się materiałów np. opakowań polietylenowych i tekturowych. 7.2 Magazynowanie Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych i dobrze wentylowanych magazynach, w temperaturze od 0-30 C, z dala od środków spożywczych, pasz, naczyń na żywność, grzejników i otwartego ognia, w miejscach niedostępnych dla osób niepowołanych, zwłaszcza dzieci. Przestrzegać przepisów, zasad i zaleceń dotyczących magazynowania środków ochrony roślin. Podjąć wszelkie niezbędne środki w celu uniknięcia przypadkowego uwolnienia produktu do kanalizacji, zbiorników wodnych, rzek, gleby z powodu rozszczelnienia opakowań lub systemów przesyłowych. Unikać bezpośredniego narażenia na działanie promieni słonecznych. Materiał odpowiedni na opakowania: tworzywo sztuczne HDPE (polietylen o wysokiej gęstości). Okres trwałości produktu: 2 lata 7.3 Specyficzne zastosowania Nie występują. 8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej 8.1 Kontrola narażenia Składniki preparatu wymagają monitoringu narażenia pracowników na stanowisku pracy w pomieszczeniach zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Dopuszczalne wartości stężeń składników preparatu w środowisku pracy w Polsce: NDS dla glifosatu - 10 mg/m 3 ( * ) NDS dla izopropyloaminy - 12 mg/m 3 ( * ) NDSCh dla izopropyloaminy - 24 mg/m 3 ( * ) ( * )- wymagania wg przepisów obowiązujących w Polsce 8.2 Środki ochrony indywidualnej Ochrona dróg oddechowych W warunkach dobrej wentylacji stanowiska pracy ochrona indywidualna dróg oddechowych nie jest wymagana. W innym przypadku stosować półmaski lub maski z filtrami do pochłaniania par związków organicznych. Ochrona rąk Rękawice ochronne chemoodporne. Ochrona oczu i twarzy Okulary ochronne (gogle) lub ochrona twarzy. Ochrona skóry Nosić odpowiednią odzież ochronną i obuwie ochronne, fartuchy lub kombinezony. Zabrudzoną odzież ochronną i obuwie ochronne po zdjęciu wyprać lub wyczyścić środkami myjącymi.

3 Wydanie : 6 Strona : 3 z Informacje dodatkowe W normalnych warunkach, podczas manipulowania preparatem jeśli są przestrzegane podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy stosowanie dodatkowych ochron nie jest konieczne. W sytuacjach awaryjnych wymagane jest używanie innego sprzętu ochrony dróg oddechowych. Środki ochrony osobistej wymagane podczas wykonywania zabiegów agrotechnicznych określone są w etykieto-instrukcji stosowania preparatu (pkt 8.2 i 5.4). 9. Właściwości fizykochemiczne 9.1. postać: bezbarwna do lekko żółtej ciecz 9.2. zapach: charakterystyczny 9.3. wartość ph: 4 5,5 ( 2 % r-r wodny) 9.4. temperatura: a/ wrzenia: > 100 ºC b/ zamarzania: < - 10 ºC c/ zapłonu: > 100 ºC d/ samozapłonu: nie dotyczy 9.5. palność: nie dotyczy 9.6. właściwości wybuchowe: nie wykazuje /r-r wodny/ 9.7 właściwości utleniające: nie wykazuje 9.8 prężność par w 25 o C: 1,31 x 10-5 Pa (glifosat) 9.9 gęstość w 20 C: ok. 1,165 g/ml 9.10 rozpuszczalności: a/ rozpuszczalność w wodzie : 10,5 g/l (glifosat w 20 o C przy ph 2) b/ w rozpuszczalnikach organicznych soli izopropyloaminowej glifosatu (w 20 o C): - w metanolu 15,88 g/l - w dichlorometanie 0,184 g/l 9.11 współczynnik podziału n-oktanol/woda: log P ow dla glifosatu -3.2 w 25 C przy ph inne właściwości: brak 10. Stabilność i reaktywność 10.1 Warunki, których należy unikać Produkt jest stabilny w zalecanych warunkach stosowania i magazynowania ( punkt 7.2 ) Materiały, których należy unikać Preparat reaguje z metalami kolorowymi i niskimi gatunkami stali ( jak np. blacha ocynkowana miedź, brąz) powodując powolne wydzielanie wodoru, skrajnie łatwopalnego gazu, tworzącego mieszaninę wybuchową z powietrzem. Płomień wodoru jest niewidoczny Niebezpieczne produkty rozkładu Przy właściwym magazynowaniu i stosowaniu nie występują ( punkt 7.2 ). Mogą wystąpić w przypadku pożaru ( punkt 5.3 ). 11. Informacje toksykologiczne* Sposoby ekspozycji: Toksyczność ostra: LD 50 (doustnie) szczur : > 5000 mg / kg m.c. LD 50 (dermalnie) szczur : > 4000 mg / kg m.c. LC 50 (inhalacyjnie) szczur po 4 godz. : > 4,24 mg/l Pierwotne podrażnienie skóry (królik) Nie podrażnia Pierwotne podrażnienie oka (królik) Działa drażniąco Skutki narażenia: Unikać każdego niepotrzebnego kontaktu z produktem. * - wyniki doświadczeń dla preparatu o podobnym składzie. 12. Informacje ekologiczne * 12.1 Ekotoksyczność -toksyczność dla organizmów wodnych* Toksyczność ostra dla pstrąga tęczowego (Salmo Gairdneri) LC 50 (po 96 godz.) > 1000 mg/l. Toksyczność ostra dla rozwielitki dużej (Daphnia magna) EC 50 (po 48 godz.) 930 mg/l. Toksyczność ostra dla glonów (Scenedesmus subspicatus) IC 50 (po 72 godz.) 72,9 mg/l. Współczynnik biokoncentracji (BCF) (glifosat): 0, Toksyczność dla ptaków substancji aktywnej kaczka:lc 50 (po 8 dniach) - > 4640 mg/kg paszy kurczak LD 50 - > 2500 mg/kg

4 Wydanie : 6 Strona : 4 z Toksyczność dla pszczół* LD 50 doustnie wynosi > 100 µg/pszczołę LD 50 dermalnie wynosi > 100 µg/pszczołę Informacje odnośnie degradacji substancji aktywnej w glebie i w wodzie Trwałość w glebie DT 50 dla soli izopropyloaminowej glifosatu: < 3 dni Trwałość w wodzie DT 50 dla glifosatu : 33 dni przy ph 5; 77 dni przy ph 9 * - wyniki doświadczeń dla preparatu o podobnym składzie. 13. Postępowanie z odpadami Posiadacz odpadów preparatu i odpadów opakowaniowych jest zobowiązany do postępowania zgodnie z ustawą o odpadach oraz przepisami związanymi. Powstałe odpady preparatu należy magazynować, transportować i poddać odzyskowi/recyklingowi lub unieszkodliwieniu zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz przepisami związanymi. Opakowania po produkcie należy trzykrotnie przepłukać a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Preparat jest toksyczny dla organizmów wodnych i zgodnie z przepisami ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych występuje obowiązek poboru kaucji na opakowania jednostkowe i zwrot tych opakowań do sprzedawcy. Producent lub w jego imieniu działający i wskazany podmiot jest obowiązany odebrać na własny koszt od sprzedawcy opakowania i odpady opakowaniowe po preparacie. Sprzedawca jest obowiązany przyjmować od użytkowników opakowania i odpady opakowaniowe po preparacie w celu ich przekazywania producentowi lub w jego imieniu działającemu podmiotowi oraz zwrócić pobraną kaucję. Wymagane jest posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i/lub transportu tych odpadów opakowaniowych zgodnie z przepisami ustawy o odpadach. Należy stosować klasyfikację odpadów, posługując się odpowiednimi kodami i nazwami zgodnie z obowiązującym katalogiem odpadów. Usuwanie odpadów do gleby i ziemi, kanalizacji, rzek, zbiorników wodnych jest zabronione. 14. Informacje o transporcie Klasyfikacja w transporcie drogowym i kolejowym (ADR/RID) Produkt podlega przepisom RID / ADR. Numer rozpoznawczy materiału: UN 3082 Nazwa przewozowa: MATERIAŁ ZAGRAŻAJĄCY ŚRODOWISKU CIEKŁY, I.N.O (glifosat) klasa: 9 Grupa pakowania: III Nalepki ostrzegawcze: Nr 9 Numer rozpoznawczy zagrożenia: Informacje dotyczące przepisów prawnych Produkt zaklasyfikowany do niebezpiecznych preparatów chemicznych zgodnie z kryteriami przepisów ustawy o substancjach i preparatach chemicznych w oparciu o wyniki badań: toksykologicznych i środowiskowych, przeprowadzonych zgodnie z metodami określonymi w przepisach ustawy o substancjach i preparatach chemicznych. Informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska zamieszczone na oznakowaniu opakowań: Xi - Produkt drażniący N - Produkt niebezpieczny dla środowiska R 36 - Działa drażniąco na oczy R51/53 - Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany S2 - Chronić przed dziećmi S13 - Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt S25 - Unikać zanieczyszczenia oczu S26 - Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza S46 - W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza pokaż opakowanie lub etykietę S57 - Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska S60 - Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny SP1 - Nie zanieczyszczać wód produktem lub jego opakowaniem. Akty prawne : - Ustawa z dn. 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11 poz.84 z późniejszymi zmianami), - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz z późniejszymi zmianami), - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych ( Dz. U. Nr 173, poz z późniejszymi zmianami), - Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. Nr 11 z 2004 r., poz. 94 z późniejszymi zmianami), - Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr 63, poz. 638 z późniejszymi zmianami)

5 Wydanie : 6 Strona : 5 z Inne informacje Wykaz symboli i zwrotów R Wykaz symboli i zwrotów R dla składników niebezpiecznych ( które zamieszczono w punkcie 2 Karty charakterystyki ) i pełne ich brzmienie N - Produkt niebezpieczny dla środowiska R 51/53 - Działa toksycznie na organizmy wodne; ; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany Wykaz symboli i zwrotów R dla preparatu ( które zamieszczono w punkcie 3 Karty charakterystyki ) i pełne ich brzmienie Xi - Produkt drażniący N - Produkt niebezpieczny dla środowiska R 36 - Działa drażniąco na oczy R51/53 - Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany Niezbędne szkolenia Występuje obowiązek niezbędnych szkoleń wynikający z przepisów ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o ochronie roślin Zalecane ograniczenia w stosowaniu Preparat stosować zgodnie z zatwierdzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi treścią etykiety-instrukcji stosowania środka Informacje dodatkowe Ewentualne dalsze informacje można uzyskać u producenta kontakt jak w punkcie 1.3. Niniejsza Karta charakterystyki została sporządzona zgodnie z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2004 zmieniającego rozporządzenie w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego ( Dz. U. z 2005 r. Nr 2, poz. 8 ). Podane w karcie informacje odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy oraz doświadczeń ; są podane w dobrej wierze w celu opisania preparatu z punktu widzenia wymogów bezpieczeństwa. Nie mogą być interpretowane jako gwarancja jego właściwości ani specyfikacji jakościowej. Na odbiorcy i użytkowniku spoczywa obowiązek zapewnienia bezpiecznego stanowiska pracy i przestrzegania wszelkich obowiązujących uregulowań prawnych Źródła danych: - The Pesticide Manual wydanie 11 (The British Crop Protection Council 1997), - Wyniki badań: toksykologicznych, eko- i apitoksykologicznych oraz wpływu na środowisko naturalne 16.6 Zmiany dokonane w Karcie Charakterystyki Ostatnia aktualizacja: wydanie 5 z dnia r. Dokonane zmiany: punkty 1,2,3,7,8,9,12,13,15,16 Opracowała: Marzena Pieniążek

KARTA CHARAKTERYSTYKI GALMET 20 SG

KARTA CHARAKTERYSTYKI GALMET 20 SG Karta charakterystyki zgodna z wymogami Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie REACH (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 396 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki niebezpiecznej substancji chemicznej

Karta charakterystyki niebezpiecznej substancji chemicznej PKWiU: 24.30.22-79.30 Strona 1/ 6 Producent: NOBILES Kujawska Fabryka Farb i Lakierów Sp.z o.o. 87-800 Włocławek, ul. Duninowska 9 tel. +48 54 23 00 000, 41 14 000 fax.+48 54 23 00 600, 41 14 600 Telefon

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/20 1 z 9 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa produktu: Płyn do solarów

Bardziej szczegółowo

Wersja 3.1 / PL Data aktualizacji: 25.01.2012 102000007612 Data wydruku: 25.01.2012

Wersja 3.1 / PL Data aktualizacji: 25.01.2012 102000007612 Data wydruku: 25.01.2012 TELDOR 500 SC 1/8 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Informacja o produkcie Nazwa handlowa TELDOR 500 SC Kod produktu (UVP) 05362865 Istotne zidentyfikowane Fungicyd

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH)

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH) Wydanie 1 Stron: 10 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH) 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU / IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikacja preparatu:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU CHEMICZNEGO

KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU CHEMICZNEGO KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEGO PREPARATU CHEMICZNEGO Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa: 1.1. Nazwa handlowa: Kod wyrobu: Środek flokulacyjny CH701xx 1.2. Zastosowanie preparatu:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI ŚRODKA BULLDOCK 025 EC

KARTA CHARAKTERYSTYKI ŚRODKA BULLDOCK 025 EC Zgodne z 93/112/EEC, ISO 11014-1 oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 (Dz.U. nr 140, poz.1171) 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I PRODUCENTA Nazwa produktu : Bulldock 025 EC

Bardziej szczegółowo

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011

SCORE 250 EC. Data opracowania karty oryginalnej: 27.02.2007 Data aktualizacji i sporządzenia wersji polskiej: 07.02.2011 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Kod produktu: A7402T Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Data sporządzenia 15.03.2007 Data aktualizacji 28.05.2008 Data kolejnej aktualizacji 13.10.2008 Data kolejnej aktualizacji 10.04.2010 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU, IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

ZATO 50 WG 1/10 Wersja 3.1 / PL Data aktualizacji: 13.12.2011 102000007798 Data wydruku: 13.12.2011

ZATO 50 WG 1/10 Wersja 3.1 / PL Data aktualizacji: 13.12.2011 102000007798 Data wydruku: 13.12.2011 ZATO 50 WG 1/10 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Informacja o produkcie Nazwa handlowa ZATO 50 WG Kod produktu (UVP) 05584493 Istotne zidentyfikowane Fungicyd zastosowania

Bardziej szczegółowo

Kwas tetrachloropalladowy (II), roztwór

Kwas tetrachloropalladowy (II), roztwór SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: Wzór chemiczny H 2 [PdCl 4 ] 1.2. Zastosowanie: Odczynnik chemiczny lub półprodukt przeznaczony do produkcji

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego Strona: 1 z 5 Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa: DESOLWER Zastosowanie: Środek

Bardziej szczegółowo

Rozpuszczalnik KONSOL V

Rozpuszczalnik KONSOL V 1. Identyfikacja produktu Identyfikacja producenta i dystrybutora Nazwa handlowa: Rodzaj produktu i jego przeznaczenie: Przeznaczenie profesjonalne do rozcieńczania farb drogowych. Producent: Fabryka Farb

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. IDENTYFIKACJA PREPARATU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA Nazwa preparatu: STARFIX MET-M baza Przeznaczenie preparatu: żywica epoksydowa z wypełniaczami metalowymi; modyfikowana.

Bardziej szczegółowo

ACTELLIC 20 FU. Środek ochrony roślin.

ACTELLIC 20 FU. Środek ochrony roślin. Nr wydania 4/12 PL. KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodnie z wymogami przepisów Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY wg rozp. (WE) nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 ws. REACH 1. Identyfikacja mieszaniny i przedsiębiorstwa. Identyfikacja mieszaniny: Farba Gruntująca-Podkładowa do Wnętrz

Bardziej szczegółowo

(REINMITTEL) G 052188 G05218801

(REINMITTEL) G 052188 G05218801 Karta charakterystyki zgodna z wzorem określonym w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH). Data wydania 26.04.2010 r. Data aktualizacji - 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego XTEND XTR. 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta, importera lub dystrybutora

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego XTEND XTR. 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta, importera lub dystrybutora Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego Data sporządzenia 2009.01.05 XTEND XTR 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta, importera lub dystrybutora Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Data opracowania: 21.09.2001 Data aktualizacji: 20.02.2006 AKTUALIZACJA

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Data opracowania: 21.09.2001 Data aktualizacji: 20.02.2006 AKTUALIZACJA KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Data opracowania: 21.09.2001 Data aktualizacji: 20.02.2006 AKTUALIZACJA 1. Identyfikacja preparatu Identyfikacja producenta Nazwa handlowa: ANIOXYTWIN KONCENTRAT

Bardziej szczegółowo

Kwas heksachloroplatynowy (IV), roztwór

Kwas heksachloroplatynowy (IV), roztwór SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: Wzór chemiczny H 2 PtCl 6 nh 2 O 1.2. Zastosowanie: Odczynnik chemiczny lub półprodukt przeznaczony do produkcji

Bardziej szczegółowo

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B.

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B. 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja producenta i dystrybutora 1.1. Identyfikator produktu: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie odradzane: Dekoracyjna fuga epoksydowa.

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego XTEND 818. 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta, importera lub dystrybutora

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego XTEND 818. 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta, importera lub dystrybutora Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego Data sporządzenia 2009.01.05 XTEND 818 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta, importera lub dystrybutora Identyfikacja preparatu Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO AKTUALIZACJA

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO AKTUALIZACJA KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO AKTUALIZACJA Data aktualizacji: 2008-01-15 Zgodnie z rozporządzeniem MZ z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki (Dz. U. Nr 215, poz.

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego NORSODYNE S 00380 A. Data sporządzenia 2005.08.10 Data aktualizacji 2006.10.19

Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego NORSODYNE S 00380 A. Data sporządzenia 2005.08.10 Data aktualizacji 2006.10.19 Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego NORSODYNE S 00380 A Data sporządzenia 2005.08.10 Data aktualizacji 2006.10.19 1. Identyfikacja preparatu, producenta i importera/dystrybutora Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Den Braven East Sp. z o.o. Siedziba główna / Headquarters: ul. Bukowska 11a, Wysogotowo k/poznania, 62-081 Przeźmierowo, Poland tel. +48 61 89 61 740, fax +48 61 81 62 825 e-mail: info@denbraven.pl, http://www.denbraven.pl

Bardziej szczegółowo

Składniki niebezpieczne: >0,1% Alkohol etylowy; etanol Nr indeksowy: 603-002-00-5 Nr CAS: 64-17-5 Nr WE: 200-578-6 F: R11

Składniki niebezpieczne: >0,1% Alkohol etylowy; etanol Nr indeksowy: 603-002-00-5 Nr CAS: 64-17-5 Nr WE: 200-578-6 F: R11 1. IDENTYFIKACJA PRODUKTU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Nazwa produktu: Przeznaczenie: Kosmetyka. Oliwka do skórek. Dystrybutor: La Femme Cosmetics S.A.; ul. Chylońska 210; 81-007 Gdynia, Polska

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010] Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwy substancji, które

Bardziej szczegółowo

Środek tiksotropowy URKI TIX

Środek tiksotropowy URKI TIX SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowania zidentyfikowane:

Bardziej szczegółowo

Zmywacz do usuwania powłok lakierniczych

Zmywacz do usuwania powłok lakierniczych 1.IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA Informacje o produkcie Nazwa handlowa Zalecane użycie Firma Służy do usuwania starych powłok lakierniczych: farb,

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI. Dystrybutor: Patio Color Sp. z o.o., ul. Instalatorów 7 c, 02-237 Warszawa, tel. +48 22 886 40 11

KARTA CHARAKTERYSTYKI. Dystrybutor: Patio Color Sp. z o.o., ul. Instalatorów 7 c, 02-237 Warszawa, tel. +48 22 886 40 11 KARTA CHARAKTERYSTYKI 1. IDENTYFIKACJA PRODUKTU IDENTYFIKACJA PRODUCENTA I DYSTRYBUTORA Nazwa handlowa: Rodzaj produktu i jego przeznaczenie: PROFIT CZYŚCIK DO PIANY PU Czyścik do piany poliuretanowej

Bardziej szczegółowo