! "! #$ % -. / /7 / 8. 0 < : / 0; BCN BK A C T X [ \ ]^ _

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "! "! #$ % -. / 0 123 4 56/7 / 8. 0 < 9 42 13 : 8 5 47 8. / 0; BCN BK A C T X [ \ ]^ _"

Transkrypt

1 Odpady RAPORT O STANIE ŚRODOISKA OJEÓDZTIE AŁOPOLSKI 2002 ROKU K r ak ó w I V O D P A D Y Kinga Duleba, Dorota Łęczycka, Teresa Reczek C e l e n ad r zę d n y p ol it y k i e k ol og ic zn e j p ań s t wa w zak r e s ie g os p od ar owan ia od p ad a i j e s t : zap ob ie g an ie p ows t awan iu od p ad ó w p op r ze z r ozwią - zy wan ie p r ob l e u od p ad ó w u ź r ó d ł a, od zy s k iwan ie s u r owc ó w i p on own e wy k or zy s t an ie od p ad ó w, b e zp ie c zn e d l a ś r od owis k a k oń c owe u n ie s zk od l iwian ie od p ad ó w n ie wy k or zy s t an y c h. P os t an owie n ia I I P ol it y k i E k ol og ic zn e j zn al azł y od - zwie r c ie d l e n ie w u c h wal on e j w d n iu 2 7 k wie t n ia r ok u u s t awie o od p ad ac h ( D z.u. N r 6 2 / p oz zp z) or az w ak t ac h wy k on awc zy c h d o n ie j. U s t awa zd e f in iował a p on own ie p oj ę c ia: od p ad ó w, od p a- d ó w n ie b e zp ie c zn y c h i k o u n al n y c h. p r owad ził a d e f in i- c j e.in.: g p p s k u s k u e n e r g r e c y k l g u u n s l p ó os od ar owan ia od ad a i, od zy i od zy ii, in, ie zk od iwian ia od ad w. I n t e g r al n ą c zę ś ć u s t awy s t an owią zał ą c zn ik i p r e c y zu j ą c e : k at e g or ie od p ad ó w, k at e g or ie l u b r od zaj e od p ad ó w n ie b e zp ie c zn y c h, l is t ę s k ł ad n ik ó w od p ad ó w, k t ó r e k wal if ik u j ą j e j ak o od p ad y n ie b e zp ie c zn e, wy k az wł aś c iwoś c i od p ad ó w, k t ó r a p owod u j ą, ż e od - p ad y s ą n ie b e zp ie c zn e or az n aj b ar d zie j is t ot n e z p u n k t u wid ze n ia k l as y f ik ac j i d ział ań p od e j owan y c h p r ze z wy t wó r c ó w od p ad ó w w p r o- c e s ac h g os p od ar owan ia od p ad a i: wy k az p r oc e s ó w od zy s k u, wy k az p r oc e s ó w u n ie s zk od l iwian ia. Z g od n ie z d e f in ic j a i u s t awowy i: odzysk ozn ac za ws ze l k ie d ział an ia, n ie s t war zaj ą c e zag r oż e n ia d l a ż y c ia, zd r owia l u d zi l u b d l a ś r od owis k a, p ol e g aj ą c e n a wy k or zy s t an iu od p ad ó w w c ał oś c i al b o w c zę ś c i, c zy t e ż p r owad zą c e d o od zy s k an ia z od p a- d ó w s u b s t an c j i, at e r iał ó w l u b e n e r g ii i ic h wy k or zy - s t an ia, ok r e ś l on e w zał ą c zn ik u d o u s t awy, odzysk e n e r g i i ozn ac za t e r ic zn e p r ze k s zt ał c an ie od p ad ó w w c e l u od zy s k an ia e n e r g ii, u n i e szkodl i w i a n i e t o p od d an ie od p ad ó w p r oc e s o p r ze k s zt ał c e ń b iol og ic zn y c h, f izy c zn y c h l u b c h e ic z- n y c h ok r e ś l on y w zał ą c zn ik u d o u s t awy, w c e l u d o- p r owad ze n ia ic h d o s t an u, k t ó r y n ie s t war za zag r oż e n ia d l a ż y c ia, zd r owia l u d zi l u b d l a ś r od owis k a. ś l ad za z ian ą u s t awy, z ian ie u l e g ł a r ó wn ie ż l is t a od p ad ó w ok r e ś l on a w k at al og u od p ad ó w, k t ó r y ws ze d ł w ż y c ie z d n ie 1 s t y c zn ia r. ( r ozp or zą d ze n ie in is t r a Ś r od owis k a z d n ia r. w s p r awie k at al og u od p a- d ó w D z.u / p oz ) r e u r e g u l h p r y c h y s p ó b t n y ł y n ę ł y ó n r l k c s t r u n p ó j g p k p s t ą d t e ż d e r n ą b y ć p ó y e d y l p owad zon w owan iac awn z ian w os is ot wp zar wn o a ob az wie oś i ie ia od ad w, ak i os od ar i od ad a i, an za ok ie og or wn wan z an i z at -2. r ok u w woj e wó d zt wie ał op ol s k i p ows t ał o ł ą c zn ie t y s. g od p ad ó w, z c ze g o: 9 4,1 % t o od p ad y p ows t aj ą c e w wy n ik u p r owad zon e j d ział al n oś c i g os p od ar c ze j, 5,9 % s t an owił y od p ad y k o u n al n e.

2 1 3 4 K. D u l e b a, D. Ł ę c z yc k a, T. R e c z e k 1. P O S T Ę P O A N I E Z O D P A D A I P O S T A J Ą C Y I Y N I K U P R O A D Z O N E J D Z I A Ł A L N O Ś C I G O S P O D A R C Z E J wy n ik u p r owad zon e j d ział al n oś c i g os p od ar c ze j p o- ws t ał o ł ą c zn ie ok oł o t y s. g od p ad ó w, z c ze g o: od p ad y n ie b e zp ie c zn e s t an owił y 3,0 % t j ,5 t y s. g, in n e n iż n ie b e zp ie c zn e 9 7,0 % t j ,5 t y s. g. og ó l n e j as ie od p ad ó w wy t wor zon y c h w wy n ik u p r owad zon e j d ział al n oś c i g os p od ar c ze j, p od ob n ie, j ak w l at ac h u b ie g ł y c h, n aj wię k s zy u d ział aj ą : od p ad y p o- ws t aj ą c e p r zy p os zu k iwan iu, wy d ob y wan iu, f izy c zn e j i c h e ic zn e j p r ze r ó b c e r u d or az in n y c h k op al in, od p ad y z p r oc e s ó w t e r ic zn y c h, od p ad y z p r ze r ó b k i r op y n af t owe j, oc zy s zc zan ia g azu zie n e g o or az p ir ol it y c zn e j p r ze r ó b k i wę g l a, od p ad y z b u d owy, r e on t ó w i d e on t aż u ob ie k t ó w b u d owl an y c h or az in f r as t r u k t u r y d r og owe j, od p ad y z u r zą - d ze ń d o l ik wid ac j i i n e u t r al izac j i od p ad ó w or az oc zy s zc zan ia ś c ie k ó w i g os p od ar k i wod n e j, od p ad y z r ol n ic t wa, s a- d own ic t wa, h od owl i, r y b oł ó ws t wa, l e ś n ic t wa or az p r ze - t wó r s t wa ż y wn oś c i. U d ział y p os zc ze g ó l n y c h g r u p od p ad ó w w og ó l n e j as ie od p ad ó w ze s t awion o w t ab e l i 1. J ak wy n ik a z p r owad zon e g o p r ze z I O Ś on it or in g u, g ł ó wn y i ź r ó d ł a i od p ad ó w w woj e wó d zt wie ał op ol - s k i s ą : p r ze y s ł wy d ob y wc zy, e n e r g e t y k a, h u t n ic t wo, p r ze y s ł p e t r oc h e ic zn y, s e k t or k o u n al n y i p r ze y s ł s p oż y wc zy. s t r u k t u r ze wy t wó r c ó w od p ad ó w 8 8,1 % s t an owią p od iot y wy t war zaj ą c e d o g od p ad ó w, j e d n ak n a wie l k oś ć i s t r u k t u r ę s t r u ie n ia od p ad ó w d e c y d u j ą c y wp ł y w a g r u p a p od iot ó w wy t war zaj ą c y c h p owy ż e j t y s. g od p ad ó w r oc zn ie. G r u p a t a, s t an owią c a 2,5 % ws zy s t k ic h wy t wó r c ó w, w r ok u wy t wor zy ł a 9 2,5 % og ó l n e j il oś c i od p ad ó w. J e d n os t k i wy t war zaj ą c e n aj wię k s ze il oś c i od p ad ó w wr az z ic h u d ział e w s t r u ie n iu wy t war zan y c h od p ad ó w zawie r a t ab e l a 2 a s t r u k t u r ę wy t wó r c ó w od p ad ó w p r ze d - s t awion o n a r y s u n k ac h 1 i 2. Tabela 2. ytwórcy największej ilości odpadów P owiat/ iasto olku K raków ch rzanow ch rzanow oświęci krakow oświeci ch rzanow Nazwa jednostki Z akł ady G órniczo-h u tnicze B olesł aw w B u kownie P ole H u ty S tali S.A. Oddział H u ta i.tadeu sza S endzi ira w K rakowie Trzebionka Z akł ady G órnicze S.A. w Trzebini K o pania ęg lowa S.A. 11 K opalnia ęg la K a ienneg o J anina w L ibią ż u K S K K B B o pania ęg lowa.a.- opalnia ęg la a ienneg o rzeszcze w rzeszczach K opalnia apienia C zatkowice S p. z o.o. w K rzeszowicach E nerg etyka D wory S p. z o.o. w Oświęci iu E lektrownia S iersza S.A. P oł u dniowy K oncern E nerg etyczny S.A. w J aworznie U dział w ilości odpadów wytworzonych 25, 6% 17, 3% 14, 4% 11, 6% krakow E lektrownia S kawina S.A. w S kawinie 2, 8% K raków E lektrociepł ownia K raków S.A. 2, 6% Tarnów K raków Z akł ady A zotowe Tarnów S.A. w Tarnowie- ościcach Z ł o ex Z akł ad P rzerobu Z ł o u S.A. w K rakowie 5, 9% 3, 5% 3, 3% 2, 8% 1, 5% 1, 2% U dział ł ą czny 92, 5% Tabela 1. Odpady wytworzone w największych ilościach U g G P f (, f, f ( u ż ( u ż, ż u ż h u ż ( ż u ż h u ż ( f g u ( ż ( g u u g ( g u, ) u ) dział ru py Odpady wytworzone w największych ilościach w ilości odpadów wytworzonych og ół e ru pa odg ru pa 0103 odpady z izycznej i ch e icznej przeróbki ru d etali odpady z pof lotacyjneg o 01 odpady powstają ce przy poszu kiwaniu wydobywaniu izycznej i ch e icznej przeróbce ru d oraz wzbog acania ru d etali, inne odpady przeróbcze) 0104 odpady z izycznej i ch e icznej przeróbki kopalin innych niż ru dy etali odpady powstają ce przy pł kaniu i oczyszczaniu kopalin, odpady wiru lu b skru szone skał y) innych kopalin 60, 2% 1001 odpady z elektrowni i innych zakł adów energ etyczneg o spalania paliw 10 odpady z procesów ter icznych ieszanki popioł owo-ż lowe z okreg o odprowadzania odpadów paleniskowych popioł y lotne z węg la, le) 1002 odpady z tnictwa elaza i stali le z 25, 2% procesów wytapiania wielkopiecowe, stalownicze, zg ary z tnictwa elaza) 05 odpady z przeróbki ropy naf towej, oczyszczania 0506 odpady z procesów ter icznej przeróbki węg la odpady ciekł e zawierają ce e- azu zie neg o oraz pirolitycznej przeróbki węg la nole, s oł a koksownicza) 5, 7% 17 odpady z bu dowy, re ontów i de ontaż 1704 odpady i zł o y etaliczne oraz stopów etali elazo i stal) 1701 odpady obiektów bu dowlanych oraz inf rastru ktu ry drog owej ateriał ów i ele entów bu dowlanych oraz drog owych odpady betonu i ru z betonowy) 2, 8% 19 odpady z rzą dzeń do likwidacji i neu tralizacji 1908 odpady z oczyszczalni ścieków nie jęte w innych ru pach osady z odpadów oraz oczyszczania ścieków i ospodarki oczyszczania ścieków ko nalnych osady z oczyszczania ścieków prze ysł owych 1, 8% wodnej 1909 odpady z zdatniania wody pitnej i wody do celów prze ysł owych 02 odpady z rolnictwa, sadownictwa, h odowli, ryboł ówstwa, leśnictwa oraz przetwórstwa ż ywności u ( R : 0205 odpady z prze ysł leczareg o 0207 odpady z produ kcji napojów alkoh olowych i bezalkoh olowych wytł oki, osady oszczowe i pof er entacyjne, 1, 2% wywary) aze 96, 9%

3 Odpady g 2 6,3% g 11% g 9,3% 1-5 t y s. g 16,2 % g 17,7 % 5-10 t y s. g; 5,8 % t y s. g; 3% t y s. g; 0, t y s. g; 1,5 % 1-3 ln g; 0,9% 5 00 t y s. -1 ln g; 0,2 % 0-5 g; 5 % 5-10 g; 2,8 % w y t w ó r c y z gr u p y ( ln g) w y t w o r z y li ł ą c z ni e ,3 g o d p a d ó w c o s t a no w i o k. 7 4,7 % o d p a d ó w w c a ł y s t r u i e ni u w y t w o r z o ny w r o k u R ys. 1. S tru ktu ra wytwórców odpadów og ół e wedł u g ilości wytworzonych odpadów 1-5 g; 2 9,1% 5-10 g; 10,3 % g; 2 0,6 % 0,5-1 g; 8,9 % 0,1-0,5 g; 10,6 % g; 5,4 % g; 4,9 % g; 1,7% 1-5 t y s. g; 0,9 % 5-10 t y s. g; 0, t y s. g; 0,6 % 0-0,1 g; 6,3 % t y s. g; 0,3 % t y s. g; 0,3 % w y t w ó r c y z gr u p y ( t y s. g) w y t w o r z y l i ł ą c z n i e ,1 g o d p a d ó w n i e b e z p i e c z n y c h c o s t a n o w i o k. 8 3,1% o d p a d ó w w c a ł y s t r u i e n i u w y t w o r z o n y w r o k u O D P A D Y N I E B E Z P I E C Z N E wy n ik u p r owad zon e j d ział al n oś c i g os p od ar c ze j, p ows t ał o ł ą c zn ie 2 8 8,5 t y s. g od p ad ó w n ie b e zp ie c zn y c h. G ł ó wn y i wy t wó r c a i od p ad ó w n ie b e zp ie c zn y c h w woj e - wó d zt wie s ą p od iot y p r owad zą c e d ział al n oś ć w zak r e s ie : p r ze r ó b k i r op y n af t owe j, oc zy s zc zan ia g azu zie n e g o or az p ir ol it y c zn e j p r ze r ó b k i wę g l a, h y d r o e t al u r g ii e t al i n ie ż e l azn y c h, p r ze y s ł u c h e ic zn e g o, od l e wn ic t wa ż e l aza. O d p ad y z t y c h wł aś n ie g ał ę zi d o in u j ą w g r u p ie od p ad ó w n ie b e zp ie c zn y c h. U d ział y d o in u j ą c y c h g r u p od p ad ó w w as ie od p ad ó w n ie b e zp ie c zn y c h zawie r a t ab e l a 3. s t r u k t u r ze wy t wó r c ó w od p ad ó w n aj l ic zn ie j s zą g r u p ę ( 2 9,1 % ) s t an owią p od iot y wy t war zaj ą c e od 1 g d o 5 g od p ad ó w n ie b e zp ie c zn y c h, j e d n ak o wie l k oś c i i s t r u k - t u r ze s t r u ie n ia od p ad ó w d e c y d u j e g r u p a s t an owią c a 2,3 % wy t wó r c ó w, z k t ó r y c h k aż d y wy t war za r oc zn ie p owy ż e j g od p ad ó w n ie b e zp ie c zn y c h. Ł ą c zn y u d ział t e j g r u p y w wy t wor zon e j as ie od p ad ó w n ie b e zp ie c zn y c h wy n os i 9 6,0 %, a n aj wię k s zy i wy t wó r c a i n a t e r e n ie woj e wó d zt wa s ą : P ol s k ie H u t y S t al i S.A. O d d ział H u t a i. T ad e u s za S e n d zi ir a w K r ak owie, z k t ó r e j p oc h od zi 6 4,8 % od p ad ó w n ie b e zp ie c zn y c h, Z ak ł ad y G ó r n ic zo-h u t n ic ze B ol e s ł aw w B u k own ie 1 8,4 % as y od p ad ó w n ie b e zp ie c zn y c h. R ys. 2. S tru ktu ra wytwórców odpadów og ół e wedł u g ilości wytworzonych odpadów B ior ą c p od u wag ę u d ział g r u p wy t wó r c ó w w il oś c iac h wy t war zan y c h od p ad ó w s t wie r d zić n al e ż y, ż e og r an ic ze n ie il oś c i od p ad ó w j e s t ś c iś l e u war u n k owan e p od j ę c ie d ział ań w t y zak r e s ie p r ze z n aj wię k s zy c h wy t wó r c ó w od p ad ó w w woj e wó d zt wie. P o s t ę p o w a n i e z o d p a d a i p o w s t a j ą c y i w w y n i k u p r o w a d z o n e j d z i a ł a l n o ś c i g o s p o d a r c z e j Z g od n ie z p os t an owie n ia i u s t awy o od p ad ac h, k aż d y k t o p od e j u j e d ział an ia p owod u j ą c e l u b og ą c e p owod o- wać p ows t awan ie od p ad ó w, win ie n t ak ie d ział an ia p l an o- wać, p r oj e k t ować i p r owad zić t ak, ab y : zap ob ie g ać p ows t awan iu od p ad ó w l u b og r an ic zać il oś ć od p ad ó w i ic h n e g at y wn e od d ział y wan ie n a ś r od owis k o p r zy wy t war zan iu p r od u k t ó w, p od c zas i p o zak oń - c ze n iu ic h u ż y t k owan ia, Tabela 3. Odpady niebezpieczne wytworzone w największych ilościach G ru pa 05 odpady z przeróbki ropy naf towej, oczyszczania g azu zie neg o oraz pirolitycznej przeróbki węg la 11 odpady z ch e icznej obróbki i powlekania powierzch ni etali oraz innych ateriał ów i z procesów h ydro etalu rg ii etali nież elaznych 06 odpady z produ kcji, przyg otowania, obrotu i stosowania produ któw prze ysł u ch e ii nieorg anicznej 10 odpady z procesów ter icznych 07 odpady z produ kcji, przyg otowania, obrotu i stosowania produ któw prze ysł u ch e ii org anicznej P odg ru pa U dział g ru py w ilości odpadów niebezpiecznych wytworzonych og ół e 0506 odpady z procesów ter icznej przeróbki węg la 52, 2% 1102 odpady i szla y z h ydro etalu rg ii etali nież elaznych ( szla y z h ydro etalu rg ii cynku ) 1101 odpady z obróbki i powlekania etali oraz innych ateriał ów ( kwasy trawią ce, wody popł u czne) 32, 1% 0604 odpady zawierają ce etale cięż kie, 4, 9% h u ( ż ( f u ( R : 1004 odpady z tnictwa oł owiu zg ary z produ kcji pierwotnej i wtórnej) 1009 odpady z odlewnictwa elaza rdzenie i or y odlewnicze) 4, 1% 0701 odpady z produ kcji, przyg otowania, obrotu i stosowania podstawowych produ któw prze ysł ch e ii org anicznej pozostał ości 3, 2% podestylacyjne i poreakcyjne) aze 96, 5%

4 ( K. D u l e b a, D. Ł ę c z yc k a, T. R e c z e k zap e wn iać zg od n y z zas ad a i oc h r on y ś r od owis k a od zy s k, j e ż e l i n ie u d ał o s ię zap ob ie c p ows t awan iu od - p ad ó w, zap e wn iać zg od n e z zas ad a i oc h r on y ś r od owis k a u n ie s zk od l iwian ie, k t ó r y c h p ows t an iu n ie u d ał o s ię zap ob ie c l u b k t ó r y c h n ie u d ał o s ię p od d ać od zy s k owi. P r oc e s y od zy s k u i u n ie s zk od l iwian ia win n y b y ć p r owad zon e w ie j s c u p ows t awan ia od p ad ó w. J e ż e l i n ie j e s t t o oż l iwe, od p ad y p owin n y b y ć p r ze k azy wan e d o n aj b l iż e j p oł oż on y c h ie j s c, w k t ó r y c h og ą b y ć p od d an e od zy - s k owi l u b u n ie s zk od l iwion e w op ar c iu o n aj l e p s zą d os t ę p n ą t e c h n ik ę l u b t e c h n ol og ię. O s t at e c zn oś c ią win n o b y ć u n ie s z- k od l iwian ie p op r ze z s k ł ad owan ie od p ad ó w n a s k ł ad owis k ac h. woj e wó d zt wie z il oś c i od p ad ó w wy t wor zon y c h og ó ł e : p od d an o od zy s k owi 8 2,2 % t j ,1 t y s. g, u n ie s zk od l iwion o 5,9 % t j ,4 t y s. g, ag azy n owan o 3,6 % t j.3 4 6,0 t y s. g, s k ł ad owan o n a s k ł ad owis k ac h 8,3 % t j ,5 t y s. g. S p os ó b p os t ę p owan ia z od p ad a i w woj e wó d zt wie p r ze d - s t awion o w t ab e l i 4 i n a r y s u n k u 3. odzy sk 8 2, 2 % ogółe o d p a d y n i e b e z p i e c z n e 288,5 tys. g -. / /7 / 8. 0 < 9 42 > =? 8 13 : / 0; Odpady wytworzone ogółe (9 672 tys. g) 3, 0 % 9 7, 0 % unieszkodliwiane poza skł adowanie 5 7, 4 % A K BC H D GEFJ K G H A IBJ BCN BK A C S T U O PQL T V X Y Z RGE K T X [ \ ]^ _ unieszkodliwiane pr zez skł adowanie 8, 4 % o d p a d y i n n e n i ż n i e b e z p i e c z n e ,5 tys. g o d p a d y n i e b e z p i e c z n e odzy sk 3 8, 8 % o d p a d y i n n e n i ż n i e b e z p i e c z n e odzy sk 8 3, 6 %! "! #$ % &' )! % +, * unieszkodliwiane pr zez skł adowanie 8, 3 % R P g ys. 3. ostępowanie z odpada i wytworzony i w wyniku prowadzonej dział alnosci ospodarczej P g Tabela 4. ostępowanie z odpada i powstał y i w wyniku prowadzonej dział alności ospodarczej wytworzone og ół e ilość wytworzona 9672, 0 niebezpieczne 288, 5 inne niż niebezpieczne 9383, 5 poddane odzyskowi 7955, 1 8 2, 2 % 111, 9 3 8, 8 % 7843, 2 8 3, 6 % [ tys. g ] Odpady S posób postępowania u nieszkodliwione poza skł adowanie 570, 4 5, 9 % 165, 5 5 7, 4 % 404, 9 4, 3 % ag azynowane 346, 0 3, 6 % 0, 4 0, 1% 345, 6 3, 7 % u nieszkodliwione przez skł a- dowanie na skł adowiskach 800, 5 8, 3 % 10, 7 3, 7 % 789, 8 8, 4 % O r g p k p e d d e c y d u j e s p ó b p t ę p p p t ą c y n k s c h c h G p k ę t y p r u p r d s t n r y s u n k u 4 S p r ó d t r c ó p ó p r c y c h d n ć g p c n t e r e n e d t y l k 1 0 % p e j u j e p r e s y s k u l u b u n s l p ó n y r e s j s c u p t p ó P t p r k j ą p y s p e c j y j e d n t k e d s k g ś l ą s k g l k s k g p k p k g ś t r s k g ł ó d g s k g. ob azie os od ar i od ad a i w woj wó zt wie os os owan ia z od ad a i ows aj i w aj wię - zy il oś iac. os od ar i od ad a i w ok ze awion o a. oś wy wó w od ad w, owad zą ział al - oś os od ar zą a ie woj wó zt wa, o ok oł o od oc od zy ie zk od iwian ia od ad w we wł as zak ie, w ie ows awan ia od ad w. ozos al i ze azu od ad wy al izowan os o z woj wó zt w: ał op ol ie o, ie o, wie - op ol ie o, od ar ac ie o, wię ok zy ie o, zk ie o i op ol ie o. S tru ktu ra odpadów poddanych proceso odzysku i u nieszkodliwiania przedstawiał a się w następu ją co: P oddane odzyskowi U nieszkodliwione poza skł adowanie Odpady niebezpieczne 0, 01% 29, 0% 1, 3% Odpady inne niż niebezpieczne 99, 99% 71, 0% 98, 7% N aj c zę ś c ie j s t os owan y i e t od a i od zy s k u b y ł y : U nieszkodliwione przez skł adowanie na skł adowiskach wy k or zy s t y wan ie j ak o p al iwa, r e c y k l in g l u b r e g e n e r ac j a e t al i i zwią zk ó w e t al i, r ozp r owad zan ie n a p owie r zc h n i zie i, w c e l u n awoż e - n ia l u b u l e p s zan ia g l e b y l u b r e k u l t y wac j i g l e b y i zie i. ś r ó d p r oc e s ó w u n ie s zk od l iwian ia, p oza s k ł ad owan ie od p ad ó w n a s k ł ad owis k ac h, d o in u j e t e r ic zn e p r ze k s zt ał c an ie od p ad ó w w in s t al ac j ac h l u b u r zą d ze n iac h zl ok al izowan y c h n a l ą d zie. Z g od n ie z ar t. 7 p k t. 3 u s t awy o od p ad ac h, j e ś l i od p ad y n ie og ł y zos t ać p od d an e od zy s k owi, t o win n y zos t ać p od d an e t ak i p r oc e s o u n ie s zk od l iwian ia, ab y s k ł ad o- wan e b y ł y wy ł ą c zn ie t e od p ad y, k t ó r y c h u n ie s zk od l iwie n ie w in n y s p os ó b b y ł o n ie oż l iwe z p r zy c zy n t e c h n ol og ic z- n y c h l u b n ie u zas ad n ion e z p r zy c zy n e k ol og ic zn y c h l u b e k on o ic zn y c h.

5 Odpady Tabela 5. Odpady skł adowane w największych ilościach G ru pa R odzaj odpadu % z wytworzonej w roku ilości odpadu u dział w ilości odpadów skł adowa nych u ż f u R : n i e b e z p i e c z n e ieszanki popioł owo-ż lowe z 10 okreg o odprowadzania odpadów 44, 0% 36, 9 paleniskowych 01 Odpady z lotacyjneg o wzbog acania ru d etali nież elaznych 9, 8% 34, 7% Osady z oczyszczania ścieków prze ysł owych i ko nalnych 35, 2% 6, 6% aze 78, 2% Odpady skł adowane w największych ilościach 06 Odpady zawierają ce etale cięż kie inne niż rtęć i arsen 55, 9% 1, 0% 17 ateriał y izolacyjne i konstru kcyjne zawierają ce azbest 95, 3% 0, 1% D an e p or ó wn awc ze z l at ze s t awion o w t ab e l i 6. Tabela 6. U dział odpadów niebezpiecznych w og ólnej asie odpadów R ok Odpady og ół e Odpady niebezpieczne I lość skł adowana [ tys. g ] % odpadów wytworzonych I lość skł adowana [ tys. g ] % odpadów skł adowanych , 9 16, 5 5, 0 0, , 2 14, 3 3, 4 0, , 4 12, 2 2, 3 0, , 5 8, 3 10, 7 3, 7 R P ys. 4. ostępowanie z odpada i wytworzony i w największych ilościach w roku 2002 r ok u j e d n os t k i wy t war zaj ą c e od p ad y s k ł a- d ował y ł ą c zn ie 8 0 0,5 t y s. g, w t y 1 0,7 t y s. g od p ad ó w n ie b e zp ie c zn y c h. O d p ad y s k ł ad owan o zar ó wn o n a t e r e n ie woj e wó d zt wa ał op ol s k ie g o, j ak i p oza j e g o t e r e n e,.in. n a s k ł ad owis k ac h zl ok al izowan y c h w woj e wó d zt wac h : ł ó d zk i, ś l ą s k i, wie l k op ol s k i, i p od k ar p ac k i. N a s k ł a- d owis k ac h zl ok al izowan y c h p oza t e r e n e woj e wó d zt wa s k ł ad owan o ł ą c zn ie 1,1 t y s. g od p ad ó w, z c ze g o 0,7 t y s. g, t o od p ad y n ie b e zp ie c zn e. ie l ol e t n ie d an e u zy s k iwan e z ws k azu j ą n a d wie t e n d e n c j e : on it or in g u od p ad ó w s y s t e y c e g s p k u c p ó u n s l y c h p r s k ł n s k ł k h t u u d u p ó n b e c y c h p ó u n s l y c h p r s k ł n s k ł k h at zn o ad il oś i od ad w ie zk od i- wian op ze z ad owan ie a ad owis ac, wzr os ział od ad w ie zp ie zn w as ie od ad w ie zk od iwion op ze z ad owan ie a ad owis ac. Postępowanie z odpadai w poszczególnych powiatach woj ewództwa ał opolsk iego I l ć t y c h p ó j e s t ś c l e g p c c h t e r e p g ó l n y c h s ó l j ą n k s c h t r c ó p ó j e d s t ą d t e ż r ó d 2 2 p ó e d d e j e s t b d d u ż e ó ż n p l ę d e y s t r u k t u r y s t r u n p ó P n j l t h p r d n h : oś wy war zan od ad w iś zwią zan a z os od ar zy ar ak os zc ze ob zar w or az ok al izac aj wię zy wy wó w od ad w w wo- wó zt wie, wś owiat w woj wó zt wa wi- oc zn ar zo zr ic owan ie od wzg as i ie ia od ad w. od ob ie ak w a- ac op ze ic n aj wię k s ze il oś c i od p ad ó w p ows t ał y w p owiat ac h : c h r zan ows k i, ol k u s k i, g r od zk i k r ak ows k i i oś wię c i s k i ( ł ą c zn ie 9 4,6 % og ó ł e wy t wor zon y c h od p ad ó w), n aj n ie j s ze il oś c i od p ad ó w wy t wor zon o w p owiat ac h : p r os zowic k i i d ą b r ows k i ( 0,0 2 % og ó ł e wy t wor zon y c h od p ad ó w). N aj wię c e j od p ad ó w n ie b e zp ie c zn y c h w s k al i woj e - wó d zt wa wy t wor zy ł y j e d n os t k i zl ok al izowan e w p owiat ac h : g r od zk i k r ak ows k i, ol k u s k i, g r od zk i t ar n ows k i i c h r zan ows k i ( ł ą c zn ie 9 7,7 % od p ad ó w n ie b e z- p ie c zn y c h ), a n aj n ie j w p owiat ac h : zie s k i t ar n ows k i, p r os zowic k i, zie s k i n owos ą d e c k i i ie c h ows k i ( 0,0 5 % ).

6 D D D D A A K. D u l e b a, D. Ł ę c z yc k a, T. R e c z e k Koz łów Ks i ą ż i e l k i ol b r o C h a r s zn i c a S ła b os zów Kl u c z e T r zy c i ą ż B ol e s ła w O L K U S Z S u łos zowa B u k own o P r ze g i n i a - - J e r z a n owi c e T r ze b i n i a Kr ze s zowi c e CHR Z A N Ó Z a b i e r zów G ołc za S k a ła I wa n owi c e łoś c i a ń s k i e i e l k a i c h a łowi c e i e ś Z i e l on k i IECHÓ R a c ła wi c e S ło Koc n i k i y r zów- - L u b or zy c a R a d zi e P R O Kon i u s za P a łe c zn i c a i c e S Z O ICE N owe B r ze s k o Kos zy c e S zc zu r owa B ol e s ła w S zc zu c i n ę d r ze c h ów G r ę b os zów R a d og os zc z O l e s n o i e t r zy c h owi c e D Ą B R O A T A R N O S K Ż a b n o B r ze s zc ze C h e ł Kę t y e k L i b i ą ż O Ś IĘ CI P r ze c i s zów P ol a n k a i e l k a O s i e k i e p r z B a b i c e Z a t or T o A n d r y c h ów LEGENDA tys. g tys. g 1 tys. g i c e S p y t k owi c e B r ze ź n i c a A D O ICE u c h a r z S t r y s za wa A l we r n i a Z a woj a S t r y s zów Z e b r z y c e Ka l wa r i a Z e b r zy d ows k a S u łk owi c e L a n c k or on a a k ów P od h a l a ń s k i S U CHA B ES K ID Z K A L i p n i c a i e l k a C ze r n i c h ów J a b łon k a B u d zów B y s t r a - - S i d zi n a a ga z yn o w a n e o d z ysk u n i e sz k. p o z a sk ł a d o w a n i e u n i e sz k. p r z e z sk ł a d o w a n i e L i s zk i S k a w i n a KRAKÓ J or d a n ów S p y t k owi c e C za r n y D u n a j e c og i l a n y T ok a r n i a R a b a y ż n a K oś c i e l i s k o Ś wi ą t n i k i G ór n e P c i L u b i e ń S i e p r a w D ob c zy c e Y Ś L EN ICE R a b k a S za f l a r y N O Y T A R G Z A K O P A N E s za n a D ol n a B i a ły D u n a j e c P or on i n B u k owi n a T a t r za ń s k a IEL ICZ K A B i s k u p i c e i ś n i owa N i e d ź wi e d ź G d ów R a c i e c h owi c e I g oło i a - a wr ze ń c z y c e Ł a p s z e N i ż n e N i e p oło J od łown i k D ob r a T y Kła j O c h ot n i c a D ol n a i c e b a r k C zor s zt y n B O CHN IA Ł a p a n ów T r zc i a n a S łop n i c e Ka i e n i c a r wi n i a Ż e g oc i n a L IA N Ł ą c k o K r oś c i e n k o n. D u n a j c e L a s k owa O A Ł u k owi c a R ze za wa N owy i ś n i c z L i p n i c a u r owa n a S z c za wn i c a I wk owa C h e ł P od e g r od zi e B R Z ES K O D ę b n o G n oj n i k C zc h ów Ł os os i n a ol n a S t a r y S ą c z i e c R y t r o P i wn i c z n a B or zę c i n G r ód e k n. D u n a j c e NO Y S Ą C Z N a woj owa R a d łów i e r zc h os ła wi c e oj n i c z Z a k l i c zy n K or ze n n a Ka i on k a i e l k a Ł a b owa u s zy n a P l e ś n a TARNÓ G r o C i ę ż k owi c e G r y b ów L i s i a G ór a n i k B ob owa K r y n i c a S k r z y s zów T u c h ów R ze p i e n n i k S t r zy ż e ws k i Ł u ż n a R op a R y g l i c e os zc ze n i c a G O R L ICE S ę k owa U ś c i e G or l i c k i e B i e c z L i p i n k i apa 1. G ospodarowanie odpada i wytworzony i og ół e w wyniku prowadzonej dział alności g ospodarczej Koz łów Ks i ą ż i e l k i ol b r o C h a r s zn i c a S ła b os zów Kl u c z e T r zy c i ą ż B ol e s ła w O L K U S Z S u łos zowa B u k own o P r ze g i n i a - - J e r z a n owi c e T r ze b i n i a Kr ze s zowi c e CHR Z A N Ó Z a b i e r zów G ołc za S k a ła I wa n owi c e łoś c i a ń s k i e i e l k a i c h a łowi c e i e ś Z i e l on k i IECHÓ R a c ła wi c e S ło Koc n i k i y r zów- - L u b or zy c a R a d zi e P R O Kon i u s za P a łe c zn i c a i c e S Z O ICE N owe B r ze s k o Kos zy c e S zc zu r owa B ol e s ła w S zc zu c i n ę d r ze c h ów G r ę b os zów R a d og os zc z O l e s n o i e t r zy c h owi c e D Ą B R O A T A R N O S K Ż a b n o B r ze s zc ze C h e ł Kę t y e k L i b i ą ż O Ś IĘ CI P r ze c i s zów P ol a n k a i e l k a O s i e k i e p r z LEGENDA 18 9 tys. g 10 0 tys. g 2 0 g B a b i c e Z a t or T o A n d r y c h ów i c e S p y t k owi c e B r ze ź n i c a A D O ICE u c h a r z S t r y s za wa A l we r n i a Z a woj a S t r y s zów Z e b r z y c e Ka l wa r i a Z e b r zy d ows k a S u łk owi c e L a n c k or on a a k ów P od h a l a ń s k i S U CHA B ES K ID Z K A L i p n i c a i e l k a C ze r n i c h ów J a b łon k a B u d zów B y s t r a - - S i d zi n a L i s zk i S k a w i n a KRAKÓ J or d a n ów S p y t k owi c e C za r n y D u n a j e c og i l a n y T ok a r n i a R a b a Ś wi ą t n i k i G ór n e L u b i e ń y ż n a P c i S i e p r a w D ob c zy c e Y Ś L EN ICE R a b k a S za f l a r y s za n a D ol n a N O Y T A R G IEL ICZ K A B i s k u p i c e i ś n i owa N i e d ź wi e d ź G d ów R a c i e c h owi c e I g oło i a - a wr ze ń c z y c e Ł a p s z e N i ż n e N i e p oło J od łown i k D ob r a T y Kła j O c h ot n i c a D ol n a i c e b a r k C zor s zt y n B O CHN IA Ł a p a n ów T r zc i a n a S łop n i c e Ka i e n i c a r wi n i a Ż e g oc i n a L IA N Ł ą c k o K r oś c i e n k o n. D u n a j c e L a s k owa O A Ł u k owi c a R ze za wa N owy i ś n i c z L i p n i c a u r owa n a S z c za wn i c a I wk owa C h e ł P od e g r od zi e B R Z ES K O D ę b n o G n oj n i k C zc h ów Ł os os i n a ol n a S t a r y S ą c z i e c R y t r o P i wn i c z n a B or zę c i n G r ód e k n. D u n a j c e NO Y S Ą C Z N a woj owa R a d łów i e r zc h os ła wi c e oj n i c z Z a k l i c zy n K or ze n n a Ka i on k a i e l k a Ł a b owa P l e ś n a TARNÓ G r o C i ę ż k owi c e G r y b ów L i s i a G ór a n i k B ob owa K r y n i c a S k r z y s zów T u c h ów R ze p i e n n i k S t r zy ż e ws k i Ł u ż n a R op a R y g l i c e os zc ze n i c a G O R L ICE S ę k owa U ś c i e G or l i c k i e B i e c z L i p i n k i a ga z yn o w a n e o d z ysk u n i e sz k. p o z a sk ł a d o w a n i e u n i e sz k. p r z e z sk ł a d o w a n i e B i a ły D u n a j e c P or on i n B u k owi n a K oś c i e l i s k o T a t r za ń s k a Z A K O P A N E u s zy n a apa 2. G ospodarowanie odpada i niebezpieczny i wytworzony i og ół e w wyniku prowadzonej dział alności g ospodarczej

7 g Odpady S zc ze g ó ł owe d an e l ic zb owe p r e ze n t u j e t ab e l a 7, n at o- ias t n a ap ac h 1 i 2 g r af ic zn ie p r ze d s t awion o zr ó ż n ic o- wan ie il oś c i wy t war zan y c h od p ad ó w w p os zc ze g ó l n y c h p owiat ac h i g os p od ar k ę od p ad a i p ows t aj ą c y i w wy n ik u p r owad zon e j d ział al n oś c i g os p od ar c ze j. Tabela 7. P ostępowanie z odpada P owiat/ iasto wytworzone K raków Nowy S ą cz Tarnów boch eń brze ch rzanow dą brow g orlicki krakow li anow iech ow yślenicki nowosą decki nowotar olku oświęci proszowicki su tarnow tatrzań wadowicki wielicki poddane odzyskowi i w powiatach Odpady [ tys. g ] u nieszkodliwione poza skł adowanie ag azynowane u nieszkodliwione p. skł adowanie na skł adowiskach O 2276, , 8 542, 0 223, 3 255, 7 N 189, 6 30, 8 158, 3 0, 1 0, 42 O 40, 6 36, 9 0, 92 0, 2 2, 6 N 0, 58 0, 05 0, 53 0, 0 0, 0 O 219, 6 111, 8 4, 5 1, 4 101, 9 N 20, 5 18, 6 1, 0 0, 03 0, 9 O 38, 7 33, 5 0, 9 0, 5 3, 8 N 1, 5 0, 3 0, 9 0, 03 0, 2 O 53, 5 51, 9 0, 8 0, 2 0, 7 N 0, 27 0, 1 0, 17 0, 0 0, 002 O 2827, , 2 2, 3 6, 5 291, 3 N 17, 8 7, 5 1, 7 0, 007 8, 6 O 1, 05 0, 3 0, 02 0, 04 0, 7 N 0, 07 0, 05 0, 02 0, 0 0, 0 O 22, 5 20, 2 0, 06 0, 02 2, 2 N 0, 3 0, 2 0, 04 0, 02 0, 0 O 649, 4 627, 3 5, 7 0, 05 16, 3 N 0, 3 0, 1 0, 19 0, 02 0, 01 O 10, 6 9, 4 0, 1 0, 04 1, 0 N 0, 05 0, 004 0, 045 0, 0 0, 0 O 15, 0 10, 7 3, 6 0, 0 0, 7 N 0, 035 0, 0 0, 035 0, 0 0, 0 O 6, 9 3, 1 2, 8 0, 09 0, 9 N 0, 09 0, 006 0, 08 0, 002 0, 0 O 4, 5 3, 4 0, 1 0, 0 1, 0 N 0, 03 0, 0 0, 019 0, 0 0, 01 O 3, 3 2, 5 0, 2 0, 05 0, 6 N 0, 07 0, 002 0, 06 0, 01 0, 0 O 2492, , 9 0, 3 103, 5 1, 7 N 53, 9 53, 4 0, 07 0, 08 0, 4 O 912, 1 798, 5 2, 6 1, 0 110, 0 N 2, 4 0, 4 1, 9 0, 06 0, 08 O 1, 4 0, 5 0, 03 0, 004 0, 8 N 0, 03 0, 003 0, 027 0, 0 0, 0 O 8, 0 5, 7 1, 2 0, 005 1, 1 N 0, 2 0, 04 0, 16 0, 001 0, 0 O 16, 2 15, 8 0, 05 0, 03 0, 3 N 0, 02 0, 007 0, 01 0, 001 0, 003 O 7, 5 7, 1 0, 07 0, 001 0, 3 N 0, 05 0, 02 0, 03 0, 001 0, 0 O 24, 3 21, 2 0, 2 1, 7 1, 1 N 0, 25 0, 05 0, 16 0, 04 0, 001 O 13, 1 10, 5 0, 3 1, 1 1, 2 N 0, 4 0, 3 0, 1 0 0, 003 O odpady wytworzone w wyniku prowadzonej dział alności g ospodarczej og ół e N odpady niebezpieczne N ie al we ws zy s t k ic h p owiat ac h, za wy j ą t k ie d ą - b r ows k ie g o, p r os zowic k ie g o i y ś l e n ic k ie g o, od n ot owan o wy s ok i od s e t e k od p ad ó w p od d an y c h p r oc e s o od zy s k u l u b u n ie s zk od l iwian ia, wah aj ą c y s ię od 5 0 % d o 9 7,7 %. wy ie n ion y c h t r ze c h p owiat ac h od s e t e k t e n wy n os ił od 2 6,1 % d o 4 4,4 %. p os t ę p owan iu z od p ad a i n ie b e zp ie c zn y i zd e c y - d owan ie p r ze waż ał y p r oc e s y u n ie s zk od l iwian ia, a od s e t e k od p ad ó w u n ie s zk od l iwion y c h s ię g ał od 0,1 % w p owie c ie ol k u s k i d o 9 9 % w p owie c ie ie c h ows k i. O d s e t e k od p ad ó w s k ł ad owan y c h n a s k ł ad owis k ac h j e s t zn ac zn ie b ar d zie j zr ó ż n ic owan y i wy n os i od 0,0 7 % d o 6 7,8 %. P owiat y, w k t ó r y c h u n ie s zk od l iwian ie od p ad ó w p op r ze z s k ł ad owan ie s t os owan e j e s t c zę ś c ie j l u b r ó wn ie c zę s t o, j ak in n e p r oc e s y t o: dąbrow, proszowicki i g rodzki t a rn ow, a od s e t e k od p ad ó w s k ł ad owan y c h w t y c h p owiat ac h wy n os i: p owiat d ą b r ows k i 6 7,8 %, p owiat p r os zowic k i 6 1,1 %, T ar n ó w 4 6,4 %. S k ł ad owan ie od p ad ó w n ie b e zp ie c zn y c h, j ak o e t od a u n ie s zk od l iwian ia s t os owan e j e s t w 1 2 s p oś r ó d 2 2 p owiat ó w woj e wó d zt wa, a od s e t e k od p ad ó w s k ł ad owan y c h wah a s ię od 0,2 % w K r ak owie d o 4 8,3 % w p owie c ie c h r zan ows k i. 2. O D P A D Y K O U N A L N E Z g od n ie z d e f in ic j ą zawar t ą w u s t awie o od p ad ac h, p od p oj ę c ie odpady k ou nalne r ozu ie s ię od p ad y p ows t a- j ą c e w g os p od ar s t wac h d o owy c h, a t ak ż e od p ad y n ie zawie r aj ą c e od p ad ó w n ie b e zp ie c zn y c h, p oc h od zą c e od in n y c h wy t wó r c ó w od p ad ó w, k t ó r e ze wzg l ę d u n a s wó j c h ar ak t e r l u b s k ł ad s ą p od ob n e d o od p ad ó w p ows t aj ą c y c h w g os p od ar s t wac h d o owy c h. G os p od ar owan ie od p ad a i k o u n al n y i j e s t e l e e n t e g os p od ar k i k o u n al n e j, s t ą d t e ż zg od n ie z u s t awą o u t r zy an iu c zy s t oś c i i p or zą d k u w g in ac h, z d n ia r. ( D z. U. N r / 9 6 p oz zp z.) p r owad ze n ie g os p od ar k i od p ad a i k o u n al n y i j e s t zad an ie wł as n y g in y. N a t e r e n ie woj e wó d zt wa p ows t ał o ok oł o 6 0 4,5 t y s. od p ad ó w k o u n al n y c h. Z wy t wor zon e j il oś c i, w wy n ik u s e l e k t y wn e j zb ió r k i od p ad ó w, od zy s k an o 3 3,1 t y s. g s u r owc ó w wt ó r n y c h, c o s t an owi ok oł o 5,5 % wy t wor zon y c h od p ad ó w k o u n al n y c h. s t os u n k u d o r ok u il oś ć od p ad ó w od zy s k an y c h w wy n ik u s e l e k t y wn e j zb ió r k i wzr os ł a o p on ad 2 5 %. il oś c i wy s e l e k c j on owan y c h od p ad ó w: 1 9,3 % t j. 6,4 t y s. g s t an owił y od p ad y op ak owan iowe, 2 1,1 % e t al e, 2,9 % t wor zy wa s zt u c zn e,

8 1 4 0 K. D u l e b a, D. Ł ę c z yc k a, T. R e c z e k 3 0 % p r 2 4 % s ł 1 % ż 0 % d r e Z p t e j c p ó t y s g p ó s k ł n s k ł k h k u n n y c h t y 3 7 t y s g t j 9 % p t e r e n e e d s k g,5 ap ie,,4 zk o,,5 od zie,,3 wn o. ozos ał il oś i od ad w,6. od ad w ad owan o a ad owis ac o al, w,1..,3 oza woj wó zt wa ał op ol - ie o. 3. S K Ł A D O I S K A O D P A D Ó O d p ad y s k ł ad owan o n a 7 5 s k ł ad owis k ac h, w t y 2 2 p r ze y s ł owy c h i 5 3 k o u n al n y c h ( ap a 3 ). N a 1 1 z n ic h ( 9 p r ze y s ł owy c h i 2 k o u n al n y c h ) s k ł ad owan e b y ł y od p ad y n ie b e zp ie c zn e. e d ł u g d an y c h G U S p owie r zc h n ia s k ł ad owis k n a k on ie c r ok u wy n os ił a ł ą c zn ie ,8 h a, z c ze g o 9 0,8 % zaj ował y s k ł ad owis k a p r ze y s ł owe, a 9,2 % k o u n al n e. c ią g u r ok u zr e k u l t y wowan o 1 3,3 h a p owie r zc h n i s k ł ad owis k. N a s k ł ad owis k ac h w r ok u zł oż on o ł ą c zn ie ,6 t y s. g od p ad ó w, z c ze g o: 6 9,5 % s t an owił y od p ad y p ows t aj ą c e w wy n ik u p r owad zon e j d ział al n oś c i g os p od ar c ze j, 3 0,5 % od p ad y k o u n al n e. S k ł ad owis k a p r ze y s ł owe, n a k t ó r y c h zł oż on o n aj - wię k s ze il oś c i od p ad ó w wy t wor zon y c h n a t e r e n ie woj e - wó d zt wa w wy n ik u p r owad zon e j d ział al n oś c i g os p od ar c ze j zawie r aj ą t ab e l e 8 i 9. i e c h o w s k i o l k u s k i k r a k o w s k i p r o s z o w i c k i d ą b r o w s k i c h r z a n o w s k i KRAKÓ b o c h e ń s k i o ś w i ę c i s k i w a d o w i c k i w i e l i c k i b r z e s k i T a r n ó w t a r n o w s k i y ś l e n i c k i s u s k i l i a n o w s k i n o w o s ą d e c k i n o w o t a r s k i N o w y S ą c z g o r l i c k i LEGENDA s k ł a d o w i s k a p r z e y s ł o w e s k ł a d o w i s k a k o u n a l n e n a s k ł a d o w i s k u s ą s k ł a d o w a n e o d p a d y n i e b e z p i e c z n e t a t r z a ń s k i apa 3. L okalizacja skł adowisk odpadów ko u nalnych i prze ysł owych

9 Odpady S kł adowiska odpadów prze ysł owych, na których skł adowano odpady w 2002 roku. Nazwa skł adowiska, lokalizacja A d inistrator P owiat 1* C entralne S kł adowisko P rze ysł owe w K rakowie, os. P leszów S lag R ecycling S p. z o.o..w K rakowie, u l. U jastek iasto K raków 2 S kł adowisko S zla ów 1N w K rakowie, os. P leszów H u ta i. T. S endzi ira S.A. w K rakowie iasto K raków 3 4 S kł adowisko Ż elazonośne w K rakowie, os. P rzewóz, u l. D y arek S kł adowisko P opioł ów i Ż u ż li H u ty w K rakowie, os. P rzewóz, u l. D y arek H u ta i. T. S endzi ira S.A. w K rakowie iasto K raków H u ta i. T. S endzi ira S.A. w K rakowie iasto K raków 5 S kł adowisko P opioł ów w K rakowie, oś. og ił a Niwy E lektrociepł ownia K R A K Ó S.A.w K rakowie iasto K raków 6* L ag u na osadowa w K rakowie, u l. K osiarzy P ik.- Z akł ad Oczyszczalni Ś cieków w K rakowie iasto K raków 7* S kł adowisko Nad B iał ą w Tarnowie Z akł ady A zotowe S. A. w Tarnowie iasto Tarnów 8 S kł adowisko C zajki w Tarnowie Z akł ady A zotowe S.A. w Tarnowie iasto Tarnów 9* Z biorniki Odpadów Toksycznych A N w Tarnowie Z akł ady A zotowe S.A. w Tarnowie iasto Tarnów 10* Z akł adowe S kł adowisko Odpadów P rze ysł owych w B orku Z akł ady P rzetwórstwa H u tniczeg o S TA L P R OD U K T S.A. w B och ni boch eń 11* S kł adowisko P rze ysł owe w A lwerni, u l. K. Olszeweg o 25 Z akł ady C h e iczne A L E R NI A S.A.w A lwerni ch rzanow 12 S kł adowisko Odpadów P of lotacyjnych w Trzebini Z akł ady G órnicze TR Z E B I ONK A S.A. w Trzebini ch rzanow S kł adowisko Odpadów P rze ysł owych w G orlicach, u l. spólna S kł adowisko P opioł ów basen C 2, C 3 w B orku S zlach ecki, g. S kawina 15 S kł adowisko Odpadów G u owych w J eż ówce g.olbro 16* 17* S kł adowisko Odpadów Niebezpiecznych S tare, Oświęci, u l. Nadwiślań ska 46 S kł adowisko Odpadów Niebezpiecznych Nowe, Oświęci, u l. Nadwiślań ska 46 S kł adowisko Odpadów innych niż niebezpieczne w onowicach, Oświęci, u l. Nadwiślań ska 46 S kł adowisko apna i P opioł u Osadnik I I I, Oświęci, u l. Nadwiślań ska 46 G ru pa K apitał owa G L I NI K F abryka aszyn G órniczych S.A. w G orlicach E lektrownia S K A I NA S.A. w S kawinie F abryka Taś Transportowych S TO I L OL B R O S.A. w olbro iu E P OS S p. z o.o. iejsko-p rze ysł owa oczyszczalnia Ś cieków w Oświęci iu E P OS S p. z o.o. iejsko-p rze ysł owa oczyszczalnia Ś cieków w Oświęci iu E P OS S p. z o.o. iejsko-p rze ysł owa oczyszczalnia Ś cieków w Oświęci iu E P OS S p. z o.o. iejsko-p rze ysł owa oczyszczalnia Ś cieków w Oświęci iu g orlicki krakow olku oświęci oświęci oświęci oświęci 20* S kł adowisko Osadów w K ętach Z akł ady etali L ekkich K Ę TY S.A. w K ętach oświęci 21 S kł adowisko Odpadów P oprodu kcyjnych w B obrku 22 S kł adowisko P rze ysł owe w B iał ce * na skł adowisku są skł adowane odpady niebezpieczne P u Z P u S C H E Ł E K S C h oł dniowe akł ady rze ysł kórzaneg o.a. w eł ku F abryka Osł onek B iał kowych F A B I OS w B iał ce k. P odh alań eg o akowa oświęci su S u, g B K u K K K Z S ą S ą K B R L u L u Ł ą G Ż J B D U G B B B C h S D ą B B g U G U G g K u P S ł S ł L kł adowiska odpadów ko nalnych na których skł adowano odpady w 2002 roku. Nazwa skł adowiska, lokalizacja iasto/ ina powiat 1 arycz, raków l. rze ieniecka raków iasto raków 2 abeł cze Nowy cz iasto Nowy cz 3 Tarnów rzyż Tarnów iasto Tarnów 4 orek zezawa boch eń 5 ipnica rowana ipnica rowana boch eń 6 kta órna eg ocina boch eń 7 Nowy iśnicz Nowy iśnicz boch eń 8* adowniki rzesko brze 9 aszkienice ębno brze 10 szew nojnik brze 11 ielcza orzęcin brze 12 alin-okradziejówka rzanów ch rzanow 13 Trzebinia Trzebinia ch rzanow 14 zarwark browa Tarnowska dą brow 15 iecz iecz orlicki 16 ście orlickie ście orlickie orlicki 17 lerzów og ilany krakow 18 olanowice o niki krakow 19 opnice i anowa li anow

10 1 4 2 K. D u l e b D. Ł ę c z k T. R e c z e k g Ł u L u D K K ż B S u ł u S u ł S D P P B G K G ł K A u S S P S S ą S J S S, u S B U S B G C h u J C h K K G P K, u B u G ( J B Ż P P P S u B u S u B C h Z G G Ż Ż Z Z Z A u B D A L L S u K S Z K Z C h u * a, yc a, Nazwa skł adowiska, lokalizacja iasto/ ina powiat 20 kowica i anowa li anow 21 iech ów, l. oł y o orowe iech ów iech ow 22 ianocice sią ielki iech ow 23 orzęta yślenice yślenicki 24 kowice, l. Tysią clecia kowice yślenicki 25 krzynka obczyce yślenicki 26 odeg rodzie odeg rodzie nowosą decki 27 iał a Niż na NOE rybów nowosą decki 28 rynica - ębokie rynica nowosą decki 29 ndrzejówka szyna nowosą decki 30 tary acz - ia tary cz nowosą decki 31 zczawnica - aworki tare zczawnica nowotar 32 Nowy Targ l. zaf larska Nowy Targ nowotar 33 Nowa iał a Nowy Targ nowotar 34* jków tary olesł aw olku 35 oł aczewy olbro olku 36 eł ek, l. aworznicka eł ek oświęci 37 ęty- ęckie óry ół nocne ęty oświęci 38 Oświęci l. Nadwiślań ska Oświęci oświęci 39 rzeszcze, l. raniczna awiszowice) rzeszcze oświęci 40 ębocin roszowice proszowicki 41 aków odh alań aków odh alań su 42 ch a edzka, l. adowicka ch a edzka su 43 arzewice akliczyn tarnow 44 ro nik ro nik tarnow 45 Tu ch ów Tu ch ów tarnow 46 abno abno tarnow 47 oniówki, akopane akopane tatrzań 48 ndrych ów, l. iał a rog a ndrych ów wadowicki 49 anckorona anckorona wadowicki 50 pytkowice, l. rakowska pytkowice wadowicki 51 ebrzydowice-b ień kowice alwaria ebrzydowska wadowicki 52 ocznia adowice wadowicki 53 Niepoł o ice, l. odna Niepoł o ice wielicki na skł adowisku są skł adowane odpady niebezpieczne Tabela 8. S kł adowiska prze ysł owe, na których zł oż ono w roku 2002 największe ilości odpadów ( powyż ej g ) L.p. P owiat/ iasto 1. ch rzanow 2. oświęci 3. K raków 4. Tarnów 5. K raków 6. Tarnów 7..K raków 8..K raków Nazwa skł adowiska S kł adowisko odpadów pof lotacyjnych Trzebinia S kł adowisko wapna i popioł u Osadnik I I I, Oświęci S kł adowisko popioł ów i ż u ż li H u ty i.t. S endzi ira w K rakowie S kł adowisko C zajki Z akł adów A zotowych S.A. w Tarnowie C entralne skł adowisko H u ty i.t. S endzi ira w K rakowie S kł adowisko Nad B iał ą Z akł adów A zotowych S.A. w Tarnowie S kł adowisko szla ów 1N H u ty i.t. S endzi ira w K rakowie S kł adowisko Ż elazonośne H u ty i.t. S endzi ira w K rakowie % skł adowanych odpadów og ół e 30, 5% 11, 7% 11, 1% Ł ą cznie: 77, 1% 8, 0% 7, 1% 3, 6% 2, 6% 2, 5% Tabela 9. S kł adowiska prze ysł owe, na których zł oż ono w roku 2002 największe ilości odpadów niebezpiecznych ( powyż ej g ) L.p. P owiat/ iasto Nazwa skł adowiska S kł adowisko Z akł adów C h e icznych 1. ch rzanow A lwernia w A lwerni 2. Tarnów S kł adowisko Nad B iał ą Z akł adów A zotowych S.A. w Tarnowie % og ół e skł adowanych odpadów niebezpiecznych 50, 5% 46, 2% Ł ą cznie: 96, 7% N a k on ie c r ok u il oś ć od p ad ó w n ag r o ad zon y c h n a s k ł ad owis k ac h p r ze y s ł owy c h wy n ios ł a ,5 t y s. g.

11 G Odpady ospodar k a opak owaniai R e al izac j ą j e d n e g o z c e l ó w P ol it y k i E k ol og ic zn e j, j a- k i j e s t od zy s k iwan ie s u r owc ó w i p on own e wy k or zy s t an ie od p ad ó w, j e s t.in. g os p od ar k a op ak owan ia i. Z ag ad n ie - n ia zwią zan e z wy t war zan ie op ak owań, i p or t e op a- k owań, wp r owad zan ie n a r y n e k i p ol s k i ob s zar c e l n y p r od u k t ó w w op ak owan iac h ok r e ś l aj ą u c h wal on e w r ok u u s t awy : h p h c h ( D N r 6 3 / p 3 8 ) h p r d s b c ó r e s g p n k t ó r y p ł p r u k t j d e p t j ( D N r 6 3 / p 3 9 ) o op ak owan iac i od ad ac op ak owan iowy z.u. oz.6, o ob owią zk ac ze ię ior w w zak ie os od ar o- wan ia ie i od ad a i or az o op ac ie od o- we i ozy owe z.u. oz.6. O pa kowa n ia i, w r ozu ie n iu u s t awy o op ak owan iac h i od p ad ac h op ak owan iowy c h ( D z.u. n r 6 3 / p oz ), s ą wp r owad zon e d o ob r ot u wy r ob y wy k on an e z j ak ic h k ol - wie k at e r iał ó w, p r ze zn ac zon e d o p r ze c h owy wan ia, oc h r on y, p r ze wozu, d os t ar c zan ia l u b p r e ze n t ac j i ws ze l k ic h p r od u k t ó w, od s u r owc ó w d o t owar ó w p r ze t wor zon y c h. O p ak owan ia ob e j u j ą : opakowania jednostkowe s ł u ż ą c e d o p r ze k azy wan ia p r od u k t u u ż y t k own ik owi w ie j s c u zak u p u, w t y p r ze zn ac zon e d o k on s u p c j i p r od u k t ó w n ac zy n ia j e d - n or azowe g o u ż y t k u, opakowania z b ior c z e zawie r aj ą c e wie l ok r ot n oś ć op ak owań j e d n os t k owy c h p r od u k t ó w, n ie zal e ż n ie od t e g o c zy s ą on e p r ze k azy wan e u ż y t k own ik owi, c zy t e ż s ł u ż ą zaop at r y wan iu p u n k t ó w s p r ze d aż y i k t ó r e oż n a zd j ą ć z p r od u k t u b e z n ar u s ze n ia j e g o c e c h, opakowania tr anspor towe s ł u ż ą c e d o t r an s p or t u p r od u k t ó w w op ak owan iac h j e d n os t k owy c h l u b zb ior - c zy c h w c e l u zap ob ie g an ia ic h u s zk od ze n io, z wy ł ą - c ze n ie k on t e n e r ó w d o t r an s p or t u d r og owe g o, k ol e - j owe g o, wod n e g o l u b l ot n ic ze g o. y c of an e z p on own e g o u ż y c ia op ak owan ia, w t y op ak owan ia wie l ok r ot n e g o u ż y t k u, s t aj ą s ię odpa da opa kowa n iowy i. D ó p r u c e n t ó p t e r ó p r u k t ó h n e ż y p r d e s t k h e n s k u r e c y k l g u p ó c h O b k t e n e b y ć r e y p r p r d s b c ę s l n l u b p r e d n t g j s k u P ( l k ć ) s k u r e c y k l g u c r e ś l d r r d n R t r ó D e l p y j n y b y ć g n t e r u d l s t k h n : o ob owią zk w od w i i or w od w w op ak owan iac al ze ws zy ic zap wn ie ie od zy i in op ak owań i od ad w op ak owan iowy. owią ze oż al izowan ze z ze - ię ior a od zie ie za oś ic we or an izac i od zy. ozio wie oś od zy i in or oc zn ie ok a w od ze ozp or zą ze ia ad a in is w. oc - owe ozio, ak ie win os ią ię w ok a ws zy ic op ak owań wy os zą p ozio od zy s k u 5 0 %, p ozio r e c y k l in g u 2 5 %, i p r zy c zy, zg od n ie z d e f in ic j a u s t awową, re cy kl in g p ol e g a n a p owt ó r n y p r ze t war zan iu s u b s t an c j i l u b at e - r iał ó w zawar t y c h w od p ad ac h w p r oc e s ie p r od u k c y j n y, w c e l u u zy s k an ia s u b s t an c j i l u b at e r iał u o p r ze zn ac ze n iu p ie r wot n y l u b o in n y p r ze zn ac ze n iu. R ys. 5. R ecykling odpadów opakowaniowych z ilości wprowadzonych na rynek w roku 2002 wg rodzajów opakowań R ys. 6. S tru ktu ra opakowań wprowadzonych na rynek w 2002 roku Ś r e d n i p ozio r e c y k l in g u n a r ok ok r e ś l on y zos t ał n a p ozio ie 1 2,6 % ( R ozp or zą d ze n ie z d n ia 3 0 c ze r wc a r. D z.u.n r 6 9 / p oz ). woj e wó d zt wie ał op ol s k i w r ok u , wp r owad zon o n a r y n e k 6 3,2 t y s. g op ak owań. U d ział p os zc ze - g ó l n y c h r od zaj ó w op ak owań p r ze d s t awiał s ię n as t ę p u j ą c o: p r u t e k t u r y 1 1 % t s u c y c h 1 3 % b l h y n y c h e t 7 % e r ó n u r n y c h 2 6 % ( d r e t e k s t y l s ł 3 8 % l e r 2 % op ak owan ia z ap ie i,2, op ak owan ia z wor zy w zt zn,7, op ak owan ia z ac i in al i,5, op ak owan ia z at iał w at al,8, wn o, ia) op ak owan ia ze zk a,3, op ak owan ia wie o at iał owe,5. Z wp r owad zon e j n a r y n e k as y op ak owań r e c y k l in - g owi p od d an o 1 8,2 t y s. g, c o ozn ac za, ż e ś r e d n i p ozio

12 1 4 4 K. D u l e b a, D. Ł ę c z yc k a, T. R e c z e k r e c y k l in g u wy n ió s ł 2 8,8 %. N aj wy ż s zy p ozio r e c y k l in g u ( 5 0,2 % ) u zy s k an o d l a op ak owań z p ap ie r u i t e k t u r y. S t r u k t u r ę s t r u ie n ia op ak owań wp r owad zon y c h n a r y - n e k i os ią g n ię t e p ozio y r e c y k l in g u d l a p os zc ze g ó l n y c h r od zaj ó w op ak owań p r ze d s t awion o n a r y s u n k ac h 5 i 6. P O D S U O A N I E woj e wó d zt wie ał op ol s k i, we d ł u g wie l ol e t n ic h d an y c h z on it or in g u od p ad ó w, p ows t aj e r oc zn ie ok oł o t y s. g od p ad ó w, z c ze g o 9 5 % s t an owią od p ad y p oc h od zą c e z p r owad zon e j d ział al n oś c i g os p o- d ar c ze j. G ł ó wn y i ź r ó d ł a i od p ad ó w w woj e wó d zt wie ał o- p ol s k i s ą : p r ze y s ł wy d ob y wc zy, e n e r g e t y k a, h u t - n ic t wo, p r ze y s ł p e t r oc h e ic zn y, s e k t or k o u n al n y i p r ze y s ł s p oż y wc zy. N a wie l k oś ć i s t r u k t u r ę s t r u ie n ia od p ad ó w d e c y d u - j ą c y wp ł y w a g r u p a p od iot ó w wy t war zaj ą c y c h p o- wy ż e j t y s. g od p ad ó w r oc zn ie, a w p r zy p ad k u od p ad ó w n ie b e zp ie c zn y c h d e c y d u j e g r u p a s t an owią c a 2,3 % wy t wó r c ó w, z k t ó r y c h k aż d y wy t war za r oc zn ie p owy ż e j g od p ad ó w n ie b e zp ie c zn y c h. G os p od ar k ę od p ad a i p ows t aj ą c y i w wy n ik u d ział al n oś c i g os p od ar c ze j w woj e wó d zt wie c e c h u j e : - wy s ok i od s e t e k od p ad ó w p od d awan y c h p r oc e s o od zy s k u i u n ie s zk od l iwian ia p oza s k ł ad owan ie, wy - n os zą c y d l a od p ad ó w og ó ł e 8 8,1 %, a d l a od p ad ó w n ie b e zp ie c zn y c h 9 6,2 %, - s y s t e at y c zn ie al e j ą c y od s e t e k od p ad ó w u n ie s z- k od l iwian y c h p op r ze z s k ł ad owan ie n a s k ł ad owis k ac h. g os p od ar c e od p ad a i k o u n al n y i n a p od k r e ś l e - n ie zas ł u g u j e s y s t e at y c zn y wzr os t il oś c i od p ad ó w od zy s k an y c h w wy n ik u s e l e k t y wn e j zb ió r k i, c o p r ak - t y c zn ie p r ze k ł ad a s ię n a z n ie j s ze n ie as y od p ad ó w k o u n al n y c h s k ł ad owan y c h n a s k ł ad owis k ac h. N ie p ok oj ą c y i n ie k or zy s t n y zj awis k ie j e s t wzr os t u d ział u od p ad ó w n ie b e zp ie c zn y c h w s t r u ie n iu od p a- d ó w u n ie s zk od l iwion y c h p op r ze z s k ł ad owan ie n a s k ł a- d owis k ac h.

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

9 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu F O T O G R A F Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

M 9 1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu U R A R Z K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k u p

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Hałas RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2002 ROKU 1 5 5 K r ak ó w 2 0 0 3 V I H A Ł A S Mirosław Dzierko, Dariusz Kapustka N a p r s t r n l a t r j g p a r c a j u n y j e s t r

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

D z. U. Z r N r 1 1 2, p oz , z p óź n. zm. D z. U. z N r 1 3 7, p oz ) Zawód: cieśla I. Etap teor ety c zn y ( c zę ś

D z. U. Z r N r 1 1 2, p oz , z p óź n. zm. D z. U. z N r 1 3 7, p oz ) Zawód: cieśla I. Etap teor ety c zn y ( c zę ś 8 4 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu C I E Ś L A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

K O m 17 0 M. J anik, E. Ż elazowski ontr ol e Pl an k ont r ol i na r ok 2 0 0 2 zak ł ad ał p r ze p r owad ze nie 8 15 k ont r ol i. Z ad ania t e

K O m 17 0 M. J anik, E. Ż elazowski ontr ol e Pl an k ont r ol i na r ok 2 0 0 2 zak ł ad ał p r ze p r owad ze nie 8 15 k ont r ol i. Z ad ania t e RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2002 ROKU Działalność Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie 169 Kraków 2 0 0 3 V I I I D Z I A Ł A L N O Ś Ć W O J E W Ó D Z K

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

7. M i s a K o ł o

7. M i s a K o ł o S U P 4 1 2 v. 2 0 16 G R I L L K O C I O Ł E K 5 R E D N I C A 4 2 c m, R U C H O M Y S U P 4 1 2 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

Zawód: wulkanizator I. E t t e o r e t y c z n y ( c z ę ś ć p i s e m n i u s t n e g z i n u o b e j m u j e Z s c j ę c c c h d j : 1. C j f c j ó

Zawód: wulkanizator I. E t t e o r e t y c z n y ( c z ę ś ć p i s e m n i u s t n e g z i n u o b e j m u j e Z s c j ę c c c h d j : 1. C j f c j ó 3 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu W U L K A N I Z A T O R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z M 50-r o c z n i c a P o z n a ń s k i e g o C z e r w c a 56 r. KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA Ro z s t r z e l a n o m o j e s e r c e C h c i a ł a m o k u l t u r z e n a p i s a ć n a p r a w d ę i n t

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

ódź ᐗ匧 B W CH ó ód d ᆗ啷 IW U ąd ó ód ó ód AC WAN : J BUD W AN - AM NN J A CH N C N ᆗ啷 ᆗ啷 ᆗ啷 d W A CH N C N - N U C JN -ADA ACJA ᆗ啷 ᐗ匧 J W : W ᆗ啷၇嗷ᆗ啷Y ᆗ啷 d W J N U CJ ᆗ啷 ż ᐧ嘧 ń ᐗ勷 J W WĘ N J N A ACJ AN

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

S z a nowni P a ń s t wo! t y m rok u p oj a wi ą s i ę p i e rws i a b s ol we nc i rz e m i e ś l ni c z e j na u k i z a wod u na wy s z k ol e ni e, k t ó ry c h m i s t rz om s z k ol ą c y m b ę

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

M 56 G. Cieśla, A. Główka, K. Gołębiowska, T. Reczek, K. S y n owiec e dł u g dan y c h oj e wó dzk ie g o U r zę du St at y st y c z- n e g o ( U S) w K r ak owie w r ok u 20 0 2 n a t e r e n ie woj

Bardziej szczegółowo

Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących.

Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących. Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących. Akcja zbierania nakrętek w naszej szkole: J e d n ą z n a s zy c h a k c j i w w o l o n

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 7 F O R M U L A R Z S P E C Y F I K A C J I C E N O W E J " D o s t a w a m a t e r i a ł ó w b u d o w l a n y c h n a p o t r z e b y G d y s k i e g o C e n t r u m S p ot ru " L p N A Z W A A R T Y K

Bardziej szczegółowo

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY 7 NIEBO Nieziemskie osiedle No w e Os i e d l e n i e p r z y pa d kowo n o s i n a z w ę 7 NIEBO chcemy, a b y je g o p r z y s z l i m i es z- k a ń c y c z u l i się

Bardziej szczegółowo

PRZYCHODY ZE SPRZED. TOWARÓW I PRODUKTÓW

PRZYCHODY ZE SPRZED. TOWARÓW I PRODUKTÓW JK-WZ-UW 33 I = ZYSK ŁĄCZNY Z PODSTAW OWEJ I POZOSTAŁ EJ DZIAŁALN OŚCI OPERACYJ NEJ A. PRZYCHODY ZE SPRZED. TOWARÓW I PRODUKTÓW (w tym SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW) -B. KOSZTY SPRZEDANYCH TOWAR. I PRODUKT. I. WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu

MISKOLC. ubytovací katalóg. 1 www.hellomiskolc.hu O í O OÓW OOWY 1 www í,, ý, ľ x š, í ť, čť, š š čý ý ľ, ý, ž ž,, ý č í Uč ľ, ň ý ľ í í í žť ť š ý ž ý č ž ý ô, š ď š í O 16 -í š äčš ž? ôž ť ž čť! ý ľ x č ý ť žť šť äčší žý ý í í ď, šš, č, í, í žčíš íš

Bardziej szczegółowo

6 4 / c S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R Y M A R Z Kod z klasyfikacji zawod¾w i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawod¾w

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

I V. N a d z ó r... 6

I V. N a d z ó r... 6 C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 1 d o U c h w a ł y n r 2 2. / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. P

Bardziej szczegółowo

Zawód: kaletnik I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z o m o ś c u m ę ś c c c h d j z d z K a n d y d a t n a m t r z a p n

Zawód: kaletnik I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z o m o ś c u m ę ś c c c h d j z d z K a n d y d a t n a m t r z a p n 6 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K A L E T N I K Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 maja 2014 r. Poz. 629 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 19 maja 2014 r. Poz. 629 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 maja 2014 r. Poz. 629 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2 maja 2014 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 卷 卷 卷 卷Ęᖧ噇Ć 卷G 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷ᖧ噇 卷G 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷၇噷 卷 卷 卷Ł 卷ᖧ噇 卷 卷 卷 卷ᖧ噇 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷 Ę 卷 卷 卷 卷ᖧ噇 卷G

SPIS TREŚCI 卷 卷 卷 卷Ęᖧ噇Ć 卷G 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷ᖧ噇 卷G 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷၇噷 卷 卷 卷Ł 卷ᖧ噇 卷 卷 卷 卷ᖧ噇 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷 卷 Ę 卷 卷 卷 卷ᖧ噇 卷G U S Ł U G I P R O J E K T O W E mgr Marzena Krawczyk 41-303 Dąbrowa Górnicza, Al. Piłsudskiego 32/168 卷br wa Gór icza F/G ł ó 卷 NIP 卷 卷 卷 卷 Fa 卷 卷 卷 卷 卷 卷 REGON 卷 卷 卷 卷 w 卷 卷 r: Urząd Miasta Mysłowice

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D D R Ó G W O JEW Ó D Z KI CH W KRA KO W I E

Z A R Z Ą D D R Ó G W O JEW Ó D Z KI CH W KRA KO W I E D U - 4 Z A R Z Ą D D R Ó G W O JEW Ó D Z KI CH W KRA KO W I E W Y D Z IA Ł IN Ż Y N I ER II R U CH U I.T y t u ł p ro ce d u ry Z A T W I ER D Z A N I E P R O JEK T Ó W T Y M CZ A SO W EJ O R G A N I

Bardziej szczegółowo

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X N U M E R Y C Z N Y O P I W Y S T R Z E L E N I A S I A T K I S P R O C E S U W A S P E K C I E I N T E R A K C J I D Y N A

Bardziej szczegółowo

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 )

r = ψ x ( 5 ) = x ψ ( 6 ) dn = q(x)dx ( 7 ) dt = μdn = μq(x)dx ( 8 ) M = M ( 1 ) M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O K R E L E N I E O S I O B R O T U M A Y C H R O B O T W G Ą S I E N I C O W Y C H D L A P O T R Z E B O P I S U M O D E L

Bardziej szczegółowo

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 N r karły katalogowej 28 224 i i t g j i i i i!! ;;vv:. :> ' /A- n m : Z! SWW-0941-623 ~ KTM 0941 623 wg tabeli «H i OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 % % ZASTOSOWANIE O porniki dekadowe DB - 16 przeznaczone

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

4. J ak ie dział ania na f oru m cał ej s zk oł y p os tanowiliśmy p odj ą ć, aby u czynić p rak tyk ę oceniania bardziej zrozu miał ą dla u cznió w?

4. J ak ie dział ania na f oru m cał ej s zk oł y p os tanowiliśmy p odj ą ć, aby u czynić p rak tyk ę oceniania bardziej zrozu miał ą dla u cznió w? SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1 w BEŁŻYCACH Zasada 2: SZKOŁA OCENIA SPRAWIEDLIWIE " S z k o ł a z k l a s ą s p r a w i e d l i w i e o c e n i a. U c z n i o w i e w i e d z ą, c z e g o m a j ą s i ę n a u c

Bardziej szczegółowo

T E C H N O L O G IE U Z D A T N IA N IA W O D Y. O d tle n ia n ie w o d y m e to d. ą k a ta lity c z n ą

T E C H N O L O G IE U Z D A T N IA N IA W O D Y. O d tle n ia n ie w o d y m e to d. ą k a ta lity c z n ą O d tle n ia n ie w o d y m e to d ą k a ta lity c z n ą P r z e d m io t p r e z e n ta c ji: O d tle n ia n ie k a ta lity c z n e w o d y n a b a z ie d o św ia d c z e ń fir m y L A N X E S S (d.b

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 31 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/843/17 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 23 marca 2017 r. ZENN URZĘY EÓZTA LNŚLĄE, 31 2017.. 1547 UHAŁA NR XXXV/843/17 RAY EE RŁAA 23 2017. p ó p gó N p. 18. 2 p 15 8 1990. ą g (. U. 2016. p. 814, 1579 1948). 210. 1. 4 14 g 2016. p pą ę - ś (. U. 2017. p. 60),

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

3 KOLĘDY POLSKIE (wiązanka kolędowa)

3 KOLĘDY POLSKIE (wiązanka kolędowa) orno lto enor ss V riste 4 3 e trnqillo qè᪼ 4 3 4 3 4 3 3 KOLĘDY OLKIE (wiąznk kolędow) # e zs m l sie ńki, le ży # Kowlewski 9 # # # # n V # # ł cze z zim n, nie d # ł cze z zim n, # # nie d wśród st

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : BIURO PROJEKTOWE OPRACOWANIE 勷. K zysztof Now k DATA OPRACOWANIA Kw c ń 勷 勷 勷 勷. 1 SPIS TREŚCI I. WYMAGANIA OGÓLNE II. ROBOTY BUDOWLANE REMONTOWE 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 2 I. WYMAGANIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Ź ź Ę Ś Ś Ń ę ę ż Ę ż ę ż ę ż ę ż ż ę ż ż Ń ź ę ę Ę Ć ż Ź Ś ę ż ż ę ż Ź Ó ę Ź ż Ś ż ę ż Ź ę Ę Ź ż ę ę ż Ś ę ę Ó Ś ę Ę ę ę ę Ą Ę Ą Ę Ś ę ż ż Ź ę Ń Ź Ś Ś ę Ź ż Ź ź ę ć Ó ż ż Ę Ó ę ż Ń ż ę Ź ę Ź Ą ę ż ż Źę

Bardziej szczegółowo

Cena odpadu netto z opłatą

Cena odpadu netto z opłatą Cennik składowania z uwzględnieniem cen i opłaty środowiskowej obowiązujący od dnia 01 stycznia 2014 r. Ceny zawierają odpis na fundusz rekultywacyjny w wysokości 5,23 zł za 1 tonę odpadu. Lp. Kod odpadu

Bardziej szczegółowo