! "! #$ % -. / /7 / 8. 0 < : / 0; BCN BK A C T X [ \ ]^ _

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "! "! #$ % -. / 0 123 4 56/7 / 8. 0 < 9 42 13 : 8 5 47 8. / 0; BCN BK A C T X [ \ ]^ _"

Transkrypt

1 Odpady RAPORT O STANIE ŚRODOISKA OJEÓDZTIE AŁOPOLSKI 2002 ROKU K r ak ó w I V O D P A D Y Kinga Duleba, Dorota Łęczycka, Teresa Reczek C e l e n ad r zę d n y p ol it y k i e k ol og ic zn e j p ań s t wa w zak r e s ie g os p od ar owan ia od p ad a i j e s t : zap ob ie g an ie p ows t awan iu od p ad ó w p op r ze z r ozwią - zy wan ie p r ob l e u od p ad ó w u ź r ó d ł a, od zy s k iwan ie s u r owc ó w i p on own e wy k or zy s t an ie od p ad ó w, b e zp ie c zn e d l a ś r od owis k a k oń c owe u n ie s zk od l iwian ie od p ad ó w n ie wy k or zy s t an y c h. P os t an owie n ia I I P ol it y k i E k ol og ic zn e j zn al azł y od - zwie r c ie d l e n ie w u c h wal on e j w d n iu 2 7 k wie t n ia r ok u u s t awie o od p ad ac h ( D z.u. N r 6 2 / p oz zp z) or az w ak t ac h wy k on awc zy c h d o n ie j. U s t awa zd e f in iował a p on own ie p oj ę c ia: od p ad ó w, od p a- d ó w n ie b e zp ie c zn y c h i k o u n al n y c h. p r owad ził a d e f in i- c j e.in.: g p p s k u s k u e n e r g r e c y k l g u u n s l p ó os od ar owan ia od ad a i, od zy i od zy ii, in, ie zk od iwian ia od ad w. I n t e g r al n ą c zę ś ć u s t awy s t an owią zał ą c zn ik i p r e c y zu j ą c e : k at e g or ie od p ad ó w, k at e g or ie l u b r od zaj e od p ad ó w n ie b e zp ie c zn y c h, l is t ę s k ł ad n ik ó w od p ad ó w, k t ó r e k wal if ik u j ą j e j ak o od p ad y n ie b e zp ie c zn e, wy k az wł aś c iwoś c i od p ad ó w, k t ó r a p owod u j ą, ż e od - p ad y s ą n ie b e zp ie c zn e or az n aj b ar d zie j is t ot n e z p u n k t u wid ze n ia k l as y f ik ac j i d ział ań p od e j owan y c h p r ze z wy t wó r c ó w od p ad ó w w p r o- c e s ac h g os p od ar owan ia od p ad a i: wy k az p r oc e s ó w od zy s k u, wy k az p r oc e s ó w u n ie s zk od l iwian ia. Z g od n ie z d e f in ic j a i u s t awowy i: odzysk ozn ac za ws ze l k ie d ział an ia, n ie s t war zaj ą c e zag r oż e n ia d l a ż y c ia, zd r owia l u d zi l u b d l a ś r od owis k a, p ol e g aj ą c e n a wy k or zy s t an iu od p ad ó w w c ał oś c i al b o w c zę ś c i, c zy t e ż p r owad zą c e d o od zy s k an ia z od p a- d ó w s u b s t an c j i, at e r iał ó w l u b e n e r g ii i ic h wy k or zy - s t an ia, ok r e ś l on e w zał ą c zn ik u d o u s t awy, odzysk e n e r g i i ozn ac za t e r ic zn e p r ze k s zt ał c an ie od p ad ó w w c e l u od zy s k an ia e n e r g ii, u n i e szkodl i w i a n i e t o p od d an ie od p ad ó w p r oc e s o p r ze k s zt ał c e ń b iol og ic zn y c h, f izy c zn y c h l u b c h e ic z- n y c h ok r e ś l on y w zał ą c zn ik u d o u s t awy, w c e l u d o- p r owad ze n ia ic h d o s t an u, k t ó r y n ie s t war za zag r oż e n ia d l a ż y c ia, zd r owia l u d zi l u b d l a ś r od owis k a. ś l ad za z ian ą u s t awy, z ian ie u l e g ł a r ó wn ie ż l is t a od p ad ó w ok r e ś l on a w k at al og u od p ad ó w, k t ó r y ws ze d ł w ż y c ie z d n ie 1 s t y c zn ia r. ( r ozp or zą d ze n ie in is t r a Ś r od owis k a z d n ia r. w s p r awie k at al og u od p a- d ó w D z.u / p oz ) r e u r e g u l h p r y c h y s p ó b t n y ł y n ę ł y ó n r l k c s t r u n p ó j g p k p s t ą d t e ż d e r n ą b y ć p ó y e d y l p owad zon w owan iac awn z ian w os is ot wp zar wn o a ob az wie oś i ie ia od ad w, ak i os od ar i od ad a i, an za ok ie og or wn wan z an i z at -2. r ok u w woj e wó d zt wie ał op ol s k i p ows t ał o ł ą c zn ie t y s. g od p ad ó w, z c ze g o: 9 4,1 % t o od p ad y p ows t aj ą c e w wy n ik u p r owad zon e j d ział al n oś c i g os p od ar c ze j, 5,9 % s t an owił y od p ad y k o u n al n e.

2 1 3 4 K. D u l e b a, D. Ł ę c z yc k a, T. R e c z e k 1. P O S T Ę P O A N I E Z O D P A D A I P O S T A J Ą C Y I Y N I K U P R O A D Z O N E J D Z I A Ł A L N O Ś C I G O S P O D A R C Z E J wy n ik u p r owad zon e j d ział al n oś c i g os p od ar c ze j p o- ws t ał o ł ą c zn ie ok oł o t y s. g od p ad ó w, z c ze g o: od p ad y n ie b e zp ie c zn e s t an owił y 3,0 % t j ,5 t y s. g, in n e n iż n ie b e zp ie c zn e 9 7,0 % t j ,5 t y s. g. og ó l n e j as ie od p ad ó w wy t wor zon y c h w wy n ik u p r owad zon e j d ział al n oś c i g os p od ar c ze j, p od ob n ie, j ak w l at ac h u b ie g ł y c h, n aj wię k s zy u d ział aj ą : od p ad y p o- ws t aj ą c e p r zy p os zu k iwan iu, wy d ob y wan iu, f izy c zn e j i c h e ic zn e j p r ze r ó b c e r u d or az in n y c h k op al in, od p ad y z p r oc e s ó w t e r ic zn y c h, od p ad y z p r ze r ó b k i r op y n af t owe j, oc zy s zc zan ia g azu zie n e g o or az p ir ol it y c zn e j p r ze r ó b k i wę g l a, od p ad y z b u d owy, r e on t ó w i d e on t aż u ob ie k t ó w b u d owl an y c h or az in f r as t r u k t u r y d r og owe j, od p ad y z u r zą - d ze ń d o l ik wid ac j i i n e u t r al izac j i od p ad ó w or az oc zy s zc zan ia ś c ie k ó w i g os p od ar k i wod n e j, od p ad y z r ol n ic t wa, s a- d own ic t wa, h od owl i, r y b oł ó ws t wa, l e ś n ic t wa or az p r ze - t wó r s t wa ż y wn oś c i. U d ział y p os zc ze g ó l n y c h g r u p od p ad ó w w og ó l n e j as ie od p ad ó w ze s t awion o w t ab e l i 1. J ak wy n ik a z p r owad zon e g o p r ze z I O Ś on it or in g u, g ł ó wn y i ź r ó d ł a i od p ad ó w w woj e wó d zt wie ał op ol - s k i s ą : p r ze y s ł wy d ob y wc zy, e n e r g e t y k a, h u t n ic t wo, p r ze y s ł p e t r oc h e ic zn y, s e k t or k o u n al n y i p r ze y s ł s p oż y wc zy. s t r u k t u r ze wy t wó r c ó w od p ad ó w 8 8,1 % s t an owią p od iot y wy t war zaj ą c e d o g od p ad ó w, j e d n ak n a wie l k oś ć i s t r u k t u r ę s t r u ie n ia od p ad ó w d e c y d u j ą c y wp ł y w a g r u p a p od iot ó w wy t war zaj ą c y c h p owy ż e j t y s. g od p ad ó w r oc zn ie. G r u p a t a, s t an owią c a 2,5 % ws zy s t k ic h wy t wó r c ó w, w r ok u wy t wor zy ł a 9 2,5 % og ó l n e j il oś c i od p ad ó w. J e d n os t k i wy t war zaj ą c e n aj wię k s ze il oś c i od p ad ó w wr az z ic h u d ział e w s t r u ie n iu wy t war zan y c h od p ad ó w zawie r a t ab e l a 2 a s t r u k t u r ę wy t wó r c ó w od p ad ó w p r ze d - s t awion o n a r y s u n k ac h 1 i 2. Tabela 2. ytwórcy największej ilości odpadów P owiat/ iasto olku K raków ch rzanow ch rzanow oświęci krakow oświeci ch rzanow Nazwa jednostki Z akł ady G órniczo-h u tnicze B olesł aw w B u kownie P ole H u ty S tali S.A. Oddział H u ta i.tadeu sza S endzi ira w K rakowie Trzebionka Z akł ady G órnicze S.A. w Trzebini K o pania ęg lowa S.A. 11 K opalnia ęg la K a ienneg o J anina w L ibią ż u K S K K B B o pania ęg lowa.a.- opalnia ęg la a ienneg o rzeszcze w rzeszczach K opalnia apienia C zatkowice S p. z o.o. w K rzeszowicach E nerg etyka D wory S p. z o.o. w Oświęci iu E lektrownia S iersza S.A. P oł u dniowy K oncern E nerg etyczny S.A. w J aworznie U dział w ilości odpadów wytworzonych 25, 6% 17, 3% 14, 4% 11, 6% krakow E lektrownia S kawina S.A. w S kawinie 2, 8% K raków E lektrociepł ownia K raków S.A. 2, 6% Tarnów K raków Z akł ady A zotowe Tarnów S.A. w Tarnowie- ościcach Z ł o ex Z akł ad P rzerobu Z ł o u S.A. w K rakowie 5, 9% 3, 5% 3, 3% 2, 8% 1, 5% 1, 2% U dział ł ą czny 92, 5% Tabela 1. Odpady wytworzone w największych ilościach U g G P f (, f, f ( u ż ( u ż, ż u ż h u ż ( ż u ż h u ż ( f g u ( ż ( g u u g ( g u, ) u ) dział ru py Odpady wytworzone w największych ilościach w ilości odpadów wytworzonych og ół e ru pa odg ru pa 0103 odpady z izycznej i ch e icznej przeróbki ru d etali odpady z pof lotacyjneg o 01 odpady powstają ce przy poszu kiwaniu wydobywaniu izycznej i ch e icznej przeróbce ru d oraz wzbog acania ru d etali, inne odpady przeróbcze) 0104 odpady z izycznej i ch e icznej przeróbki kopalin innych niż ru dy etali odpady powstają ce przy pł kaniu i oczyszczaniu kopalin, odpady wiru lu b skru szone skał y) innych kopalin 60, 2% 1001 odpady z elektrowni i innych zakł adów energ etyczneg o spalania paliw 10 odpady z procesów ter icznych ieszanki popioł owo-ż lowe z okreg o odprowadzania odpadów paleniskowych popioł y lotne z węg la, le) 1002 odpady z tnictwa elaza i stali le z 25, 2% procesów wytapiania wielkopiecowe, stalownicze, zg ary z tnictwa elaza) 05 odpady z przeróbki ropy naf towej, oczyszczania 0506 odpady z procesów ter icznej przeróbki węg la odpady ciekł e zawierają ce e- azu zie neg o oraz pirolitycznej przeróbki węg la nole, s oł a koksownicza) 5, 7% 17 odpady z bu dowy, re ontów i de ontaż 1704 odpady i zł o y etaliczne oraz stopów etali elazo i stal) 1701 odpady obiektów bu dowlanych oraz inf rastru ktu ry drog owej ateriał ów i ele entów bu dowlanych oraz drog owych odpady betonu i ru z betonowy) 2, 8% 19 odpady z rzą dzeń do likwidacji i neu tralizacji 1908 odpady z oczyszczalni ścieków nie jęte w innych ru pach osady z odpadów oraz oczyszczania ścieków i ospodarki oczyszczania ścieków ko nalnych osady z oczyszczania ścieków prze ysł owych 1, 8% wodnej 1909 odpady z zdatniania wody pitnej i wody do celów prze ysł owych 02 odpady z rolnictwa, sadownictwa, h odowli, ryboł ówstwa, leśnictwa oraz przetwórstwa ż ywności u ( R : 0205 odpady z prze ysł leczareg o 0207 odpady z produ kcji napojów alkoh olowych i bezalkoh olowych wytł oki, osady oszczowe i pof er entacyjne, 1, 2% wywary) aze 96, 9%

3 Odpady g 2 6,3% g 11% g 9,3% 1-5 t y s. g 16,2 % g 17,7 % 5-10 t y s. g; 5,8 % t y s. g; 3% t y s. g; 0, t y s. g; 1,5 % 1-3 ln g; 0,9% 5 00 t y s. -1 ln g; 0,2 % 0-5 g; 5 % 5-10 g; 2,8 % w y t w ó r c y z gr u p y ( ln g) w y t w o r z y li ł ą c z ni e ,3 g o d p a d ó w c o s t a no w i o k. 7 4,7 % o d p a d ó w w c a ł y s t r u i e ni u w y t w o r z o ny w r o k u R ys. 1. S tru ktu ra wytwórców odpadów og ół e wedł u g ilości wytworzonych odpadów 1-5 g; 2 9,1% 5-10 g; 10,3 % g; 2 0,6 % 0,5-1 g; 8,9 % 0,1-0,5 g; 10,6 % g; 5,4 % g; 4,9 % g; 1,7% 1-5 t y s. g; 0,9 % 5-10 t y s. g; 0, t y s. g; 0,6 % 0-0,1 g; 6,3 % t y s. g; 0,3 % t y s. g; 0,3 % w y t w ó r c y z gr u p y ( t y s. g) w y t w o r z y l i ł ą c z n i e ,1 g o d p a d ó w n i e b e z p i e c z n y c h c o s t a n o w i o k. 8 3,1% o d p a d ó w w c a ł y s t r u i e n i u w y t w o r z o n y w r o k u O D P A D Y N I E B E Z P I E C Z N E wy n ik u p r owad zon e j d ział al n oś c i g os p od ar c ze j, p ows t ał o ł ą c zn ie 2 8 8,5 t y s. g od p ad ó w n ie b e zp ie c zn y c h. G ł ó wn y i wy t wó r c a i od p ad ó w n ie b e zp ie c zn y c h w woj e - wó d zt wie s ą p od iot y p r owad zą c e d ział al n oś ć w zak r e s ie : p r ze r ó b k i r op y n af t owe j, oc zy s zc zan ia g azu zie n e g o or az p ir ol it y c zn e j p r ze r ó b k i wę g l a, h y d r o e t al u r g ii e t al i n ie ż e l azn y c h, p r ze y s ł u c h e ic zn e g o, od l e wn ic t wa ż e l aza. O d p ad y z t y c h wł aś n ie g ał ę zi d o in u j ą w g r u p ie od p ad ó w n ie b e zp ie c zn y c h. U d ział y d o in u j ą c y c h g r u p od p ad ó w w as ie od p ad ó w n ie b e zp ie c zn y c h zawie r a t ab e l a 3. s t r u k t u r ze wy t wó r c ó w od p ad ó w n aj l ic zn ie j s zą g r u p ę ( 2 9,1 % ) s t an owią p od iot y wy t war zaj ą c e od 1 g d o 5 g od p ad ó w n ie b e zp ie c zn y c h, j e d n ak o wie l k oś c i i s t r u k - t u r ze s t r u ie n ia od p ad ó w d e c y d u j e g r u p a s t an owią c a 2,3 % wy t wó r c ó w, z k t ó r y c h k aż d y wy t war za r oc zn ie p owy ż e j g od p ad ó w n ie b e zp ie c zn y c h. Ł ą c zn y u d ział t e j g r u p y w wy t wor zon e j as ie od p ad ó w n ie b e zp ie c zn y c h wy n os i 9 6,0 %, a n aj wię k s zy i wy t wó r c a i n a t e r e n ie woj e wó d zt wa s ą : P ol s k ie H u t y S t al i S.A. O d d ział H u t a i. T ad e u s za S e n d zi ir a w K r ak owie, z k t ó r e j p oc h od zi 6 4,8 % od p ad ó w n ie b e zp ie c zn y c h, Z ak ł ad y G ó r n ic zo-h u t n ic ze B ol e s ł aw w B u k own ie 1 8,4 % as y od p ad ó w n ie b e zp ie c zn y c h. R ys. 2. S tru ktu ra wytwórców odpadów og ół e wedł u g ilości wytworzonych odpadów B ior ą c p od u wag ę u d ział g r u p wy t wó r c ó w w il oś c iac h wy t war zan y c h od p ad ó w s t wie r d zić n al e ż y, ż e og r an ic ze n ie il oś c i od p ad ó w j e s t ś c iś l e u war u n k owan e p od j ę c ie d ział ań w t y zak r e s ie p r ze z n aj wię k s zy c h wy t wó r c ó w od p ad ó w w woj e wó d zt wie. P o s t ę p o w a n i e z o d p a d a i p o w s t a j ą c y i w w y n i k u p r o w a d z o n e j d z i a ł a l n o ś c i g o s p o d a r c z e j Z g od n ie z p os t an owie n ia i u s t awy o od p ad ac h, k aż d y k t o p od e j u j e d ział an ia p owod u j ą c e l u b og ą c e p owod o- wać p ows t awan ie od p ad ó w, win ie n t ak ie d ział an ia p l an o- wać, p r oj e k t ować i p r owad zić t ak, ab y : zap ob ie g ać p ows t awan iu od p ad ó w l u b og r an ic zać il oś ć od p ad ó w i ic h n e g at y wn e od d ział y wan ie n a ś r od owis k o p r zy wy t war zan iu p r od u k t ó w, p od c zas i p o zak oń - c ze n iu ic h u ż y t k owan ia, Tabela 3. Odpady niebezpieczne wytworzone w największych ilościach G ru pa 05 odpady z przeróbki ropy naf towej, oczyszczania g azu zie neg o oraz pirolitycznej przeróbki węg la 11 odpady z ch e icznej obróbki i powlekania powierzch ni etali oraz innych ateriał ów i z procesów h ydro etalu rg ii etali nież elaznych 06 odpady z produ kcji, przyg otowania, obrotu i stosowania produ któw prze ysł u ch e ii nieorg anicznej 10 odpady z procesów ter icznych 07 odpady z produ kcji, przyg otowania, obrotu i stosowania produ któw prze ysł u ch e ii org anicznej P odg ru pa U dział g ru py w ilości odpadów niebezpiecznych wytworzonych og ół e 0506 odpady z procesów ter icznej przeróbki węg la 52, 2% 1102 odpady i szla y z h ydro etalu rg ii etali nież elaznych ( szla y z h ydro etalu rg ii cynku ) 1101 odpady z obróbki i powlekania etali oraz innych ateriał ów ( kwasy trawią ce, wody popł u czne) 32, 1% 0604 odpady zawierają ce etale cięż kie, 4, 9% h u ( ż ( f u ( R : 1004 odpady z tnictwa oł owiu zg ary z produ kcji pierwotnej i wtórnej) 1009 odpady z odlewnictwa elaza rdzenie i or y odlewnicze) 4, 1% 0701 odpady z produ kcji, przyg otowania, obrotu i stosowania podstawowych produ któw prze ysł ch e ii org anicznej pozostał ości 3, 2% podestylacyjne i poreakcyjne) aze 96, 5%

4 ( K. D u l e b a, D. Ł ę c z yc k a, T. R e c z e k zap e wn iać zg od n y z zas ad a i oc h r on y ś r od owis k a od zy s k, j e ż e l i n ie u d ał o s ię zap ob ie c p ows t awan iu od - p ad ó w, zap e wn iać zg od n e z zas ad a i oc h r on y ś r od owis k a u n ie s zk od l iwian ie, k t ó r y c h p ows t an iu n ie u d ał o s ię zap ob ie c l u b k t ó r y c h n ie u d ał o s ię p od d ać od zy s k owi. P r oc e s y od zy s k u i u n ie s zk od l iwian ia win n y b y ć p r owad zon e w ie j s c u p ows t awan ia od p ad ó w. J e ż e l i n ie j e s t t o oż l iwe, od p ad y p owin n y b y ć p r ze k azy wan e d o n aj b l iż e j p oł oż on y c h ie j s c, w k t ó r y c h og ą b y ć p od d an e od zy - s k owi l u b u n ie s zk od l iwion e w op ar c iu o n aj l e p s zą d os t ę p n ą t e c h n ik ę l u b t e c h n ol og ię. O s t at e c zn oś c ią win n o b y ć u n ie s z- k od l iwian ie p op r ze z s k ł ad owan ie od p ad ó w n a s k ł ad owis k ac h. woj e wó d zt wie z il oś c i od p ad ó w wy t wor zon y c h og ó ł e : p od d an o od zy s k owi 8 2,2 % t j ,1 t y s. g, u n ie s zk od l iwion o 5,9 % t j ,4 t y s. g, ag azy n owan o 3,6 % t j.3 4 6,0 t y s. g, s k ł ad owan o n a s k ł ad owis k ac h 8,3 % t j ,5 t y s. g. S p os ó b p os t ę p owan ia z od p ad a i w woj e wó d zt wie p r ze d - s t awion o w t ab e l i 4 i n a r y s u n k u 3. odzy sk 8 2, 2 % ogółe o d p a d y n i e b e z p i e c z n e 288,5 tys. g -. / /7 / 8. 0 < 9 42 > =? 8 13 : / 0; Odpady wytworzone ogółe (9 672 tys. g) 3, 0 % 9 7, 0 % unieszkodliwiane poza skł adowanie 5 7, 4 % A K BC H D GEFJ K G H A IBJ BCN BK A C S T U O PQL T V X Y Z RGE K T X [ \ ]^ _ unieszkodliwiane pr zez skł adowanie 8, 4 % o d p a d y i n n e n i ż n i e b e z p i e c z n e ,5 tys. g o d p a d y n i e b e z p i e c z n e odzy sk 3 8, 8 % o d p a d y i n n e n i ż n i e b e z p i e c z n e odzy sk 8 3, 6 %! "! #$ % &' )! % +, * unieszkodliwiane pr zez skł adowanie 8, 3 % R P g ys. 3. ostępowanie z odpada i wytworzony i w wyniku prowadzonej dział alnosci ospodarczej P g Tabela 4. ostępowanie z odpada i powstał y i w wyniku prowadzonej dział alności ospodarczej wytworzone og ół e ilość wytworzona 9672, 0 niebezpieczne 288, 5 inne niż niebezpieczne 9383, 5 poddane odzyskowi 7955, 1 8 2, 2 % 111, 9 3 8, 8 % 7843, 2 8 3, 6 % [ tys. g ] Odpady S posób postępowania u nieszkodliwione poza skł adowanie 570, 4 5, 9 % 165, 5 5 7, 4 % 404, 9 4, 3 % ag azynowane 346, 0 3, 6 % 0, 4 0, 1% 345, 6 3, 7 % u nieszkodliwione przez skł a- dowanie na skł adowiskach 800, 5 8, 3 % 10, 7 3, 7 % 789, 8 8, 4 % O r g p k p e d d e c y d u j e s p ó b p t ę p p p t ą c y n k s c h c h G p k ę t y p r u p r d s t n r y s u n k u 4 S p r ó d t r c ó p ó p r c y c h d n ć g p c n t e r e n e d t y l k 1 0 % p e j u j e p r e s y s k u l u b u n s l p ó n y r e s j s c u p t p ó P t p r k j ą p y s p e c j y j e d n t k e d s k g ś l ą s k g l k s k g p k p k g ś t r s k g ł ó d g s k g. ob azie os od ar i od ad a i w woj wó zt wie os os owan ia z od ad a i ows aj i w aj wię - zy il oś iac. os od ar i od ad a i w ok ze awion o a. oś wy wó w od ad w, owad zą ział al - oś os od ar zą a ie woj wó zt wa, o ok oł o od oc od zy ie zk od iwian ia od ad w we wł as zak ie, w ie ows awan ia od ad w. ozos al i ze azu od ad wy al izowan os o z woj wó zt w: ał op ol ie o, ie o, wie - op ol ie o, od ar ac ie o, wię ok zy ie o, zk ie o i op ol ie o. S tru ktu ra odpadów poddanych proceso odzysku i u nieszkodliwiania przedstawiał a się w następu ją co: P oddane odzyskowi U nieszkodliwione poza skł adowanie Odpady niebezpieczne 0, 01% 29, 0% 1, 3% Odpady inne niż niebezpieczne 99, 99% 71, 0% 98, 7% N aj c zę ś c ie j s t os owan y i e t od a i od zy s k u b y ł y : U nieszkodliwione przez skł adowanie na skł adowiskach wy k or zy s t y wan ie j ak o p al iwa, r e c y k l in g l u b r e g e n e r ac j a e t al i i zwią zk ó w e t al i, r ozp r owad zan ie n a p owie r zc h n i zie i, w c e l u n awoż e - n ia l u b u l e p s zan ia g l e b y l u b r e k u l t y wac j i g l e b y i zie i. ś r ó d p r oc e s ó w u n ie s zk od l iwian ia, p oza s k ł ad owan ie od p ad ó w n a s k ł ad owis k ac h, d o in u j e t e r ic zn e p r ze k s zt ał c an ie od p ad ó w w in s t al ac j ac h l u b u r zą d ze n iac h zl ok al izowan y c h n a l ą d zie. Z g od n ie z ar t. 7 p k t. 3 u s t awy o od p ad ac h, j e ś l i od p ad y n ie og ł y zos t ać p od d an e od zy s k owi, t o win n y zos t ać p od d an e t ak i p r oc e s o u n ie s zk od l iwian ia, ab y s k ł ad o- wan e b y ł y wy ł ą c zn ie t e od p ad y, k t ó r y c h u n ie s zk od l iwie n ie w in n y s p os ó b b y ł o n ie oż l iwe z p r zy c zy n t e c h n ol og ic z- n y c h l u b n ie u zas ad n ion e z p r zy c zy n e k ol og ic zn y c h l u b e k on o ic zn y c h.

5 Odpady Tabela 5. Odpady skł adowane w największych ilościach G ru pa R odzaj odpadu % z wytworzonej w roku ilości odpadu u dział w ilości odpadów skł adowa nych u ż f u R : n i e b e z p i e c z n e ieszanki popioł owo-ż lowe z 10 okreg o odprowadzania odpadów 44, 0% 36, 9 paleniskowych 01 Odpady z lotacyjneg o wzbog acania ru d etali nież elaznych 9, 8% 34, 7% Osady z oczyszczania ścieków prze ysł owych i ko nalnych 35, 2% 6, 6% aze 78, 2% Odpady skł adowane w największych ilościach 06 Odpady zawierają ce etale cięż kie inne niż rtęć i arsen 55, 9% 1, 0% 17 ateriał y izolacyjne i konstru kcyjne zawierają ce azbest 95, 3% 0, 1% D an e p or ó wn awc ze z l at ze s t awion o w t ab e l i 6. Tabela 6. U dział odpadów niebezpiecznych w og ólnej asie odpadów R ok Odpady og ół e Odpady niebezpieczne I lość skł adowana [ tys. g ] % odpadów wytworzonych I lość skł adowana [ tys. g ] % odpadów skł adowanych , 9 16, 5 5, 0 0, , 2 14, 3 3, 4 0, , 4 12, 2 2, 3 0, , 5 8, 3 10, 7 3, 7 R P ys. 4. ostępowanie z odpada i wytworzony i w największych ilościach w roku 2002 r ok u j e d n os t k i wy t war zaj ą c e od p ad y s k ł a- d ował y ł ą c zn ie 8 0 0,5 t y s. g, w t y 1 0,7 t y s. g od p ad ó w n ie b e zp ie c zn y c h. O d p ad y s k ł ad owan o zar ó wn o n a t e r e n ie woj e wó d zt wa ał op ol s k ie g o, j ak i p oza j e g o t e r e n e,.in. n a s k ł ad owis k ac h zl ok al izowan y c h w woj e wó d zt wac h : ł ó d zk i, ś l ą s k i, wie l k op ol s k i, i p od k ar p ac k i. N a s k ł a- d owis k ac h zl ok al izowan y c h p oza t e r e n e woj e wó d zt wa s k ł ad owan o ł ą c zn ie 1,1 t y s. g od p ad ó w, z c ze g o 0,7 t y s. g, t o od p ad y n ie b e zp ie c zn e. ie l ol e t n ie d an e u zy s k iwan e z ws k azu j ą n a d wie t e n d e n c j e : on it or in g u od p ad ó w s y s t e y c e g s p k u c p ó u n s l y c h p r s k ł n s k ł k h t u u d u p ó n b e c y c h p ó u n s l y c h p r s k ł n s k ł k h at zn o ad il oś i od ad w ie zk od i- wian op ze z ad owan ie a ad owis ac, wzr os ział od ad w ie zp ie zn w as ie od ad w ie zk od iwion op ze z ad owan ie a ad owis ac. Postępowanie z odpadai w poszczególnych powiatach woj ewództwa ał opolsk iego I l ć t y c h p ó j e s t ś c l e g p c c h t e r e p g ó l n y c h s ó l j ą n k s c h t r c ó p ó j e d s t ą d t e ż r ó d 2 2 p ó e d d e j e s t b d d u ż e ó ż n p l ę d e y s t r u k t u r y s t r u n p ó P n j l t h p r d n h : oś wy war zan od ad w iś zwią zan a z os od ar zy ar ak os zc ze ob zar w or az ok al izac aj wię zy wy wó w od ad w w wo- wó zt wie, wś owiat w woj wó zt wa wi- oc zn ar zo zr ic owan ie od wzg as i ie ia od ad w. od ob ie ak w a- ac op ze ic n aj wię k s ze il oś c i od p ad ó w p ows t ał y w p owiat ac h : c h r zan ows k i, ol k u s k i, g r od zk i k r ak ows k i i oś wię c i s k i ( ł ą c zn ie 9 4,6 % og ó ł e wy t wor zon y c h od p ad ó w), n aj n ie j s ze il oś c i od p ad ó w wy t wor zon o w p owiat ac h : p r os zowic k i i d ą b r ows k i ( 0,0 2 % og ó ł e wy t wor zon y c h od p ad ó w). N aj wię c e j od p ad ó w n ie b e zp ie c zn y c h w s k al i woj e - wó d zt wa wy t wor zy ł y j e d n os t k i zl ok al izowan e w p owiat ac h : g r od zk i k r ak ows k i, ol k u s k i, g r od zk i t ar n ows k i i c h r zan ows k i ( ł ą c zn ie 9 7,7 % od p ad ó w n ie b e z- p ie c zn y c h ), a n aj n ie j w p owiat ac h : zie s k i t ar n ows k i, p r os zowic k i, zie s k i n owos ą d e c k i i ie c h ows k i ( 0,0 5 % ).

6 D D D D A A K. D u l e b a, D. Ł ę c z yc k a, T. R e c z e k Koz łów Ks i ą ż i e l k i ol b r o C h a r s zn i c a S ła b os zów Kl u c z e T r zy c i ą ż B ol e s ła w O L K U S Z S u łos zowa B u k own o P r ze g i n i a - - J e r z a n owi c e T r ze b i n i a Kr ze s zowi c e CHR Z A N Ó Z a b i e r zów G ołc za S k a ła I wa n owi c e łoś c i a ń s k i e i e l k a i c h a łowi c e i e ś Z i e l on k i IECHÓ R a c ła wi c e S ło Koc n i k i y r zów- - L u b or zy c a R a d zi e P R O Kon i u s za P a łe c zn i c a i c e S Z O ICE N owe B r ze s k o Kos zy c e S zc zu r owa B ol e s ła w S zc zu c i n ę d r ze c h ów G r ę b os zów R a d og os zc z O l e s n o i e t r zy c h owi c e D Ą B R O A T A R N O S K Ż a b n o B r ze s zc ze C h e ł Kę t y e k L i b i ą ż O Ś IĘ CI P r ze c i s zów P ol a n k a i e l k a O s i e k i e p r z B a b i c e Z a t or T o A n d r y c h ów LEGENDA tys. g tys. g 1 tys. g i c e S p y t k owi c e B r ze ź n i c a A D O ICE u c h a r z S t r y s za wa A l we r n i a Z a woj a S t r y s zów Z e b r z y c e Ka l wa r i a Z e b r zy d ows k a S u łk owi c e L a n c k or on a a k ów P od h a l a ń s k i S U CHA B ES K ID Z K A L i p n i c a i e l k a C ze r n i c h ów J a b łon k a B u d zów B y s t r a - - S i d zi n a a ga z yn o w a n e o d z ysk u n i e sz k. p o z a sk ł a d o w a n i e u n i e sz k. p r z e z sk ł a d o w a n i e L i s zk i S k a w i n a KRAKÓ J or d a n ów S p y t k owi c e C za r n y D u n a j e c og i l a n y T ok a r n i a R a b a y ż n a K oś c i e l i s k o Ś wi ą t n i k i G ór n e P c i L u b i e ń S i e p r a w D ob c zy c e Y Ś L EN ICE R a b k a S za f l a r y N O Y T A R G Z A K O P A N E s za n a D ol n a B i a ły D u n a j e c P or on i n B u k owi n a T a t r za ń s k a IEL ICZ K A B i s k u p i c e i ś n i owa N i e d ź wi e d ź G d ów R a c i e c h owi c e I g oło i a - a wr ze ń c z y c e Ł a p s z e N i ż n e N i e p oło J od łown i k D ob r a T y Kła j O c h ot n i c a D ol n a i c e b a r k C zor s zt y n B O CHN IA Ł a p a n ów T r zc i a n a S łop n i c e Ka i e n i c a r wi n i a Ż e g oc i n a L IA N Ł ą c k o K r oś c i e n k o n. D u n a j c e L a s k owa O A Ł u k owi c a R ze za wa N owy i ś n i c z L i p n i c a u r owa n a S z c za wn i c a I wk owa C h e ł P od e g r od zi e B R Z ES K O D ę b n o G n oj n i k C zc h ów Ł os os i n a ol n a S t a r y S ą c z i e c R y t r o P i wn i c z n a B or zę c i n G r ód e k n. D u n a j c e NO Y S Ą C Z N a woj owa R a d łów i e r zc h os ła wi c e oj n i c z Z a k l i c zy n K or ze n n a Ka i on k a i e l k a Ł a b owa u s zy n a P l e ś n a TARNÓ G r o C i ę ż k owi c e G r y b ów L i s i a G ór a n i k B ob owa K r y n i c a S k r z y s zów T u c h ów R ze p i e n n i k S t r zy ż e ws k i Ł u ż n a R op a R y g l i c e os zc ze n i c a G O R L ICE S ę k owa U ś c i e G or l i c k i e B i e c z L i p i n k i apa 1. G ospodarowanie odpada i wytworzony i og ół e w wyniku prowadzonej dział alności g ospodarczej Koz łów Ks i ą ż i e l k i ol b r o C h a r s zn i c a S ła b os zów Kl u c z e T r zy c i ą ż B ol e s ła w O L K U S Z S u łos zowa B u k own o P r ze g i n i a - - J e r z a n owi c e T r ze b i n i a Kr ze s zowi c e CHR Z A N Ó Z a b i e r zów G ołc za S k a ła I wa n owi c e łoś c i a ń s k i e i e l k a i c h a łowi c e i e ś Z i e l on k i IECHÓ R a c ła wi c e S ło Koc n i k i y r zów- - L u b or zy c a R a d zi e P R O Kon i u s za P a łe c zn i c a i c e S Z O ICE N owe B r ze s k o Kos zy c e S zc zu r owa B ol e s ła w S zc zu c i n ę d r ze c h ów G r ę b os zów R a d og os zc z O l e s n o i e t r zy c h owi c e D Ą B R O A T A R N O S K Ż a b n o B r ze s zc ze C h e ł Kę t y e k L i b i ą ż O Ś IĘ CI P r ze c i s zów P ol a n k a i e l k a O s i e k i e p r z LEGENDA 18 9 tys. g 10 0 tys. g 2 0 g B a b i c e Z a t or T o A n d r y c h ów i c e S p y t k owi c e B r ze ź n i c a A D O ICE u c h a r z S t r y s za wa A l we r n i a Z a woj a S t r y s zów Z e b r z y c e Ka l wa r i a Z e b r zy d ows k a S u łk owi c e L a n c k or on a a k ów P od h a l a ń s k i S U CHA B ES K ID Z K A L i p n i c a i e l k a C ze r n i c h ów J a b łon k a B u d zów B y s t r a - - S i d zi n a L i s zk i S k a w i n a KRAKÓ J or d a n ów S p y t k owi c e C za r n y D u n a j e c og i l a n y T ok a r n i a R a b a Ś wi ą t n i k i G ór n e L u b i e ń y ż n a P c i S i e p r a w D ob c zy c e Y Ś L EN ICE R a b k a S za f l a r y s za n a D ol n a N O Y T A R G IEL ICZ K A B i s k u p i c e i ś n i owa N i e d ź wi e d ź G d ów R a c i e c h owi c e I g oło i a - a wr ze ń c z y c e Ł a p s z e N i ż n e N i e p oło J od łown i k D ob r a T y Kła j O c h ot n i c a D ol n a i c e b a r k C zor s zt y n B O CHN IA Ł a p a n ów T r zc i a n a S łop n i c e Ka i e n i c a r wi n i a Ż e g oc i n a L IA N Ł ą c k o K r oś c i e n k o n. D u n a j c e L a s k owa O A Ł u k owi c a R ze za wa N owy i ś n i c z L i p n i c a u r owa n a S z c za wn i c a I wk owa C h e ł P od e g r od zi e B R Z ES K O D ę b n o G n oj n i k C zc h ów Ł os os i n a ol n a S t a r y S ą c z i e c R y t r o P i wn i c z n a B or zę c i n G r ód e k n. D u n a j c e NO Y S Ą C Z N a woj owa R a d łów i e r zc h os ła wi c e oj n i c z Z a k l i c zy n K or ze n n a Ka i on k a i e l k a Ł a b owa P l e ś n a TARNÓ G r o C i ę ż k owi c e G r y b ów L i s i a G ór a n i k B ob owa K r y n i c a S k r z y s zów T u c h ów R ze p i e n n i k S t r zy ż e ws k i Ł u ż n a R op a R y g l i c e os zc ze n i c a G O R L ICE S ę k owa U ś c i e G or l i c k i e B i e c z L i p i n k i a ga z yn o w a n e o d z ysk u n i e sz k. p o z a sk ł a d o w a n i e u n i e sz k. p r z e z sk ł a d o w a n i e B i a ły D u n a j e c P or on i n B u k owi n a K oś c i e l i s k o T a t r za ń s k a Z A K O P A N E u s zy n a apa 2. G ospodarowanie odpada i niebezpieczny i wytworzony i og ół e w wyniku prowadzonej dział alności g ospodarczej

7 g Odpady S zc ze g ó ł owe d an e l ic zb owe p r e ze n t u j e t ab e l a 7, n at o- ias t n a ap ac h 1 i 2 g r af ic zn ie p r ze d s t awion o zr ó ż n ic o- wan ie il oś c i wy t war zan y c h od p ad ó w w p os zc ze g ó l n y c h p owiat ac h i g os p od ar k ę od p ad a i p ows t aj ą c y i w wy n ik u p r owad zon e j d ział al n oś c i g os p od ar c ze j. Tabela 7. P ostępowanie z odpada P owiat/ iasto wytworzone K raków Nowy S ą cz Tarnów boch eń brze ch rzanow dą brow g orlicki krakow li anow iech ow yślenicki nowosą decki nowotar olku oświęci proszowicki su tarnow tatrzań wadowicki wielicki poddane odzyskowi i w powiatach Odpady [ tys. g ] u nieszkodliwione poza skł adowanie ag azynowane u nieszkodliwione p. skł adowanie na skł adowiskach O 2276, , 8 542, 0 223, 3 255, 7 N 189, 6 30, 8 158, 3 0, 1 0, 42 O 40, 6 36, 9 0, 92 0, 2 2, 6 N 0, 58 0, 05 0, 53 0, 0 0, 0 O 219, 6 111, 8 4, 5 1, 4 101, 9 N 20, 5 18, 6 1, 0 0, 03 0, 9 O 38, 7 33, 5 0, 9 0, 5 3, 8 N 1, 5 0, 3 0, 9 0, 03 0, 2 O 53, 5 51, 9 0, 8 0, 2 0, 7 N 0, 27 0, 1 0, 17 0, 0 0, 002 O 2827, , 2 2, 3 6, 5 291, 3 N 17, 8 7, 5 1, 7 0, 007 8, 6 O 1, 05 0, 3 0, 02 0, 04 0, 7 N 0, 07 0, 05 0, 02 0, 0 0, 0 O 22, 5 20, 2 0, 06 0, 02 2, 2 N 0, 3 0, 2 0, 04 0, 02 0, 0 O 649, 4 627, 3 5, 7 0, 05 16, 3 N 0, 3 0, 1 0, 19 0, 02 0, 01 O 10, 6 9, 4 0, 1 0, 04 1, 0 N 0, 05 0, 004 0, 045 0, 0 0, 0 O 15, 0 10, 7 3, 6 0, 0 0, 7 N 0, 035 0, 0 0, 035 0, 0 0, 0 O 6, 9 3, 1 2, 8 0, 09 0, 9 N 0, 09 0, 006 0, 08 0, 002 0, 0 O 4, 5 3, 4 0, 1 0, 0 1, 0 N 0, 03 0, 0 0, 019 0, 0 0, 01 O 3, 3 2, 5 0, 2 0, 05 0, 6 N 0, 07 0, 002 0, 06 0, 01 0, 0 O 2492, , 9 0, 3 103, 5 1, 7 N 53, 9 53, 4 0, 07 0, 08 0, 4 O 912, 1 798, 5 2, 6 1, 0 110, 0 N 2, 4 0, 4 1, 9 0, 06 0, 08 O 1, 4 0, 5 0, 03 0, 004 0, 8 N 0, 03 0, 003 0, 027 0, 0 0, 0 O 8, 0 5, 7 1, 2 0, 005 1, 1 N 0, 2 0, 04 0, 16 0, 001 0, 0 O 16, 2 15, 8 0, 05 0, 03 0, 3 N 0, 02 0, 007 0, 01 0, 001 0, 003 O 7, 5 7, 1 0, 07 0, 001 0, 3 N 0, 05 0, 02 0, 03 0, 001 0, 0 O 24, 3 21, 2 0, 2 1, 7 1, 1 N 0, 25 0, 05 0, 16 0, 04 0, 001 O 13, 1 10, 5 0, 3 1, 1 1, 2 N 0, 4 0, 3 0, 1 0 0, 003 O odpady wytworzone w wyniku prowadzonej dział alności g ospodarczej og ół e N odpady niebezpieczne N ie al we ws zy s t k ic h p owiat ac h, za wy j ą t k ie d ą - b r ows k ie g o, p r os zowic k ie g o i y ś l e n ic k ie g o, od n ot owan o wy s ok i od s e t e k od p ad ó w p od d an y c h p r oc e s o od zy s k u l u b u n ie s zk od l iwian ia, wah aj ą c y s ię od 5 0 % d o 9 7,7 %. wy ie n ion y c h t r ze c h p owiat ac h od s e t e k t e n wy n os ił od 2 6,1 % d o 4 4,4 %. p os t ę p owan iu z od p ad a i n ie b e zp ie c zn y i zd e c y - d owan ie p r ze waż ał y p r oc e s y u n ie s zk od l iwian ia, a od s e t e k od p ad ó w u n ie s zk od l iwion y c h s ię g ał od 0,1 % w p owie c ie ol k u s k i d o 9 9 % w p owie c ie ie c h ows k i. O d s e t e k od p ad ó w s k ł ad owan y c h n a s k ł ad owis k ac h j e s t zn ac zn ie b ar d zie j zr ó ż n ic owan y i wy n os i od 0,0 7 % d o 6 7,8 %. P owiat y, w k t ó r y c h u n ie s zk od l iwian ie od p ad ó w p op r ze z s k ł ad owan ie s t os owan e j e s t c zę ś c ie j l u b r ó wn ie c zę s t o, j ak in n e p r oc e s y t o: dąbrow, proszowicki i g rodzki t a rn ow, a od s e t e k od p ad ó w s k ł ad owan y c h w t y c h p owiat ac h wy n os i: p owiat d ą b r ows k i 6 7,8 %, p owiat p r os zowic k i 6 1,1 %, T ar n ó w 4 6,4 %. S k ł ad owan ie od p ad ó w n ie b e zp ie c zn y c h, j ak o e t od a u n ie s zk od l iwian ia s t os owan e j e s t w 1 2 s p oś r ó d 2 2 p owiat ó w woj e wó d zt wa, a od s e t e k od p ad ó w s k ł ad owan y c h wah a s ię od 0,2 % w K r ak owie d o 4 8,3 % w p owie c ie c h r zan ows k i. 2. O D P A D Y K O U N A L N E Z g od n ie z d e f in ic j ą zawar t ą w u s t awie o od p ad ac h, p od p oj ę c ie odpady k ou nalne r ozu ie s ię od p ad y p ows t a- j ą c e w g os p od ar s t wac h d o owy c h, a t ak ż e od p ad y n ie zawie r aj ą c e od p ad ó w n ie b e zp ie c zn y c h, p oc h od zą c e od in n y c h wy t wó r c ó w od p ad ó w, k t ó r e ze wzg l ę d u n a s wó j c h ar ak t e r l u b s k ł ad s ą p od ob n e d o od p ad ó w p ows t aj ą c y c h w g os p od ar s t wac h d o owy c h. G os p od ar owan ie od p ad a i k o u n al n y i j e s t e l e e n t e g os p od ar k i k o u n al n e j, s t ą d t e ż zg od n ie z u s t awą o u t r zy an iu c zy s t oś c i i p or zą d k u w g in ac h, z d n ia r. ( D z. U. N r / 9 6 p oz zp z.) p r owad ze n ie g os p od ar k i od p ad a i k o u n al n y i j e s t zad an ie wł as n y g in y. N a t e r e n ie woj e wó d zt wa p ows t ał o ok oł o 6 0 4,5 t y s. od p ad ó w k o u n al n y c h. Z wy t wor zon e j il oś c i, w wy n ik u s e l e k t y wn e j zb ió r k i od p ad ó w, od zy s k an o 3 3,1 t y s. g s u r owc ó w wt ó r n y c h, c o s t an owi ok oł o 5,5 % wy t wor zon y c h od p ad ó w k o u n al n y c h. s t os u n k u d o r ok u il oś ć od p ad ó w od zy s k an y c h w wy n ik u s e l e k t y wn e j zb ió r k i wzr os ł a o p on ad 2 5 %. il oś c i wy s e l e k c j on owan y c h od p ad ó w: 1 9,3 % t j. 6,4 t y s. g s t an owił y od p ad y op ak owan iowe, 2 1,1 % e t al e, 2,9 % t wor zy wa s zt u c zn e,

8 1 4 0 K. D u l e b a, D. Ł ę c z yc k a, T. R e c z e k 3 0 % p r 2 4 % s ł 1 % ż 0 % d r e Z p t e j c p ó t y s g p ó s k ł n s k ł k h k u n n y c h t y 3 7 t y s g t j 9 % p t e r e n e e d s k g,5 ap ie,,4 zk o,,5 od zie,,3 wn o. ozos ał il oś i od ad w,6. od ad w ad owan o a ad owis ac o al, w,1..,3 oza woj wó zt wa ał op ol - ie o. 3. S K Ł A D O I S K A O D P A D Ó O d p ad y s k ł ad owan o n a 7 5 s k ł ad owis k ac h, w t y 2 2 p r ze y s ł owy c h i 5 3 k o u n al n y c h ( ap a 3 ). N a 1 1 z n ic h ( 9 p r ze y s ł owy c h i 2 k o u n al n y c h ) s k ł ad owan e b y ł y od p ad y n ie b e zp ie c zn e. e d ł u g d an y c h G U S p owie r zc h n ia s k ł ad owis k n a k on ie c r ok u wy n os ił a ł ą c zn ie ,8 h a, z c ze g o 9 0,8 % zaj ował y s k ł ad owis k a p r ze y s ł owe, a 9,2 % k o u n al n e. c ią g u r ok u zr e k u l t y wowan o 1 3,3 h a p owie r zc h n i s k ł ad owis k. N a s k ł ad owis k ac h w r ok u zł oż on o ł ą c zn ie ,6 t y s. g od p ad ó w, z c ze g o: 6 9,5 % s t an owił y od p ad y p ows t aj ą c e w wy n ik u p r owad zon e j d ział al n oś c i g os p od ar c ze j, 3 0,5 % od p ad y k o u n al n e. S k ł ad owis k a p r ze y s ł owe, n a k t ó r y c h zł oż on o n aj - wię k s ze il oś c i od p ad ó w wy t wor zon y c h n a t e r e n ie woj e - wó d zt wa w wy n ik u p r owad zon e j d ział al n oś c i g os p od ar c ze j zawie r aj ą t ab e l e 8 i 9. i e c h o w s k i o l k u s k i k r a k o w s k i p r o s z o w i c k i d ą b r o w s k i c h r z a n o w s k i KRAKÓ b o c h e ń s k i o ś w i ę c i s k i w a d o w i c k i w i e l i c k i b r z e s k i T a r n ó w t a r n o w s k i y ś l e n i c k i s u s k i l i a n o w s k i n o w o s ą d e c k i n o w o t a r s k i N o w y S ą c z g o r l i c k i LEGENDA s k ł a d o w i s k a p r z e y s ł o w e s k ł a d o w i s k a k o u n a l n e n a s k ł a d o w i s k u s ą s k ł a d o w a n e o d p a d y n i e b e z p i e c z n e t a t r z a ń s k i apa 3. L okalizacja skł adowisk odpadów ko u nalnych i prze ysł owych

9 Odpady S kł adowiska odpadów prze ysł owych, na których skł adowano odpady w 2002 roku. Nazwa skł adowiska, lokalizacja A d inistrator P owiat 1* C entralne S kł adowisko P rze ysł owe w K rakowie, os. P leszów S lag R ecycling S p. z o.o..w K rakowie, u l. U jastek iasto K raków 2 S kł adowisko S zla ów 1N w K rakowie, os. P leszów H u ta i. T. S endzi ira S.A. w K rakowie iasto K raków 3 4 S kł adowisko Ż elazonośne w K rakowie, os. P rzewóz, u l. D y arek S kł adowisko P opioł ów i Ż u ż li H u ty w K rakowie, os. P rzewóz, u l. D y arek H u ta i. T. S endzi ira S.A. w K rakowie iasto K raków H u ta i. T. S endzi ira S.A. w K rakowie iasto K raków 5 S kł adowisko P opioł ów w K rakowie, oś. og ił a Niwy E lektrociepł ownia K R A K Ó S.A.w K rakowie iasto K raków 6* L ag u na osadowa w K rakowie, u l. K osiarzy P ik.- Z akł ad Oczyszczalni Ś cieków w K rakowie iasto K raków 7* S kł adowisko Nad B iał ą w Tarnowie Z akł ady A zotowe S. A. w Tarnowie iasto Tarnów 8 S kł adowisko C zajki w Tarnowie Z akł ady A zotowe S.A. w Tarnowie iasto Tarnów 9* Z biorniki Odpadów Toksycznych A N w Tarnowie Z akł ady A zotowe S.A. w Tarnowie iasto Tarnów 10* Z akł adowe S kł adowisko Odpadów P rze ysł owych w B orku Z akł ady P rzetwórstwa H u tniczeg o S TA L P R OD U K T S.A. w B och ni boch eń 11* S kł adowisko P rze ysł owe w A lwerni, u l. K. Olszeweg o 25 Z akł ady C h e iczne A L E R NI A S.A.w A lwerni ch rzanow 12 S kł adowisko Odpadów P of lotacyjnych w Trzebini Z akł ady G órnicze TR Z E B I ONK A S.A. w Trzebini ch rzanow S kł adowisko Odpadów P rze ysł owych w G orlicach, u l. spólna S kł adowisko P opioł ów basen C 2, C 3 w B orku S zlach ecki, g. S kawina 15 S kł adowisko Odpadów G u owych w J eż ówce g.olbro 16* 17* S kł adowisko Odpadów Niebezpiecznych S tare, Oświęci, u l. Nadwiślań ska 46 S kł adowisko Odpadów Niebezpiecznych Nowe, Oświęci, u l. Nadwiślań ska 46 S kł adowisko Odpadów innych niż niebezpieczne w onowicach, Oświęci, u l. Nadwiślań ska 46 S kł adowisko apna i P opioł u Osadnik I I I, Oświęci, u l. Nadwiślań ska 46 G ru pa K apitał owa G L I NI K F abryka aszyn G órniczych S.A. w G orlicach E lektrownia S K A I NA S.A. w S kawinie F abryka Taś Transportowych S TO I L OL B R O S.A. w olbro iu E P OS S p. z o.o. iejsko-p rze ysł owa oczyszczalnia Ś cieków w Oświęci iu E P OS S p. z o.o. iejsko-p rze ysł owa oczyszczalnia Ś cieków w Oświęci iu E P OS S p. z o.o. iejsko-p rze ysł owa oczyszczalnia Ś cieków w Oświęci iu E P OS S p. z o.o. iejsko-p rze ysł owa oczyszczalnia Ś cieków w Oświęci iu g orlicki krakow olku oświęci oświęci oświęci oświęci 20* S kł adowisko Osadów w K ętach Z akł ady etali L ekkich K Ę TY S.A. w K ętach oświęci 21 S kł adowisko Odpadów P oprodu kcyjnych w B obrku 22 S kł adowisko P rze ysł owe w B iał ce * na skł adowisku są skł adowane odpady niebezpieczne P u Z P u S C H E Ł E K S C h oł dniowe akł ady rze ysł kórzaneg o.a. w eł ku F abryka Osł onek B iał kowych F A B I OS w B iał ce k. P odh alań eg o akowa oświęci su S u, g B K u K K K Z S ą S ą K B R L u L u Ł ą G Ż J B D U G B B B C h S D ą B B g U G U G g K u P S ł S ł L kł adowiska odpadów ko nalnych na których skł adowano odpady w 2002 roku. Nazwa skł adowiska, lokalizacja iasto/ ina powiat 1 arycz, raków l. rze ieniecka raków iasto raków 2 abeł cze Nowy cz iasto Nowy cz 3 Tarnów rzyż Tarnów iasto Tarnów 4 orek zezawa boch eń 5 ipnica rowana ipnica rowana boch eń 6 kta órna eg ocina boch eń 7 Nowy iśnicz Nowy iśnicz boch eń 8* adowniki rzesko brze 9 aszkienice ębno brze 10 szew nojnik brze 11 ielcza orzęcin brze 12 alin-okradziejówka rzanów ch rzanow 13 Trzebinia Trzebinia ch rzanow 14 zarwark browa Tarnowska dą brow 15 iecz iecz orlicki 16 ście orlickie ście orlickie orlicki 17 lerzów og ilany krakow 18 olanowice o niki krakow 19 opnice i anowa li anow

10 1 4 2 K. D u l e b D. Ł ę c z k T. R e c z e k g Ł u L u D K K ż B S u ł u S u ł S D P P B G K G ł K A u S S P S S ą S J S S, u S B U S B G C h u J C h K K G P K, u B u G ( J B Ż P P P S u B u S u B C h Z G G Ż Ż Z Z Z A u B D A L L S u K S Z K Z C h u * a, yc a, Nazwa skł adowiska, lokalizacja iasto/ ina powiat 20 kowica i anowa li anow 21 iech ów, l. oł y o orowe iech ów iech ow 22 ianocice sią ielki iech ow 23 orzęta yślenice yślenicki 24 kowice, l. Tysią clecia kowice yślenicki 25 krzynka obczyce yślenicki 26 odeg rodzie odeg rodzie nowosą decki 27 iał a Niż na NOE rybów nowosą decki 28 rynica - ębokie rynica nowosą decki 29 ndrzejówka szyna nowosą decki 30 tary acz - ia tary cz nowosą decki 31 zczawnica - aworki tare zczawnica nowotar 32 Nowy Targ l. zaf larska Nowy Targ nowotar 33 Nowa iał a Nowy Targ nowotar 34* jków tary olesł aw olku 35 oł aczewy olbro olku 36 eł ek, l. aworznicka eł ek oświęci 37 ęty- ęckie óry ół nocne ęty oświęci 38 Oświęci l. Nadwiślań ska Oświęci oświęci 39 rzeszcze, l. raniczna awiszowice) rzeszcze oświęci 40 ębocin roszowice proszowicki 41 aków odh alań aków odh alań su 42 ch a edzka, l. adowicka ch a edzka su 43 arzewice akliczyn tarnow 44 ro nik ro nik tarnow 45 Tu ch ów Tu ch ów tarnow 46 abno abno tarnow 47 oniówki, akopane akopane tatrzań 48 ndrych ów, l. iał a rog a ndrych ów wadowicki 49 anckorona anckorona wadowicki 50 pytkowice, l. rakowska pytkowice wadowicki 51 ebrzydowice-b ień kowice alwaria ebrzydowska wadowicki 52 ocznia adowice wadowicki 53 Niepoł o ice, l. odna Niepoł o ice wielicki na skł adowisku są skł adowane odpady niebezpieczne Tabela 8. S kł adowiska prze ysł owe, na których zł oż ono w roku 2002 największe ilości odpadów ( powyż ej g ) L.p. P owiat/ iasto 1. ch rzanow 2. oświęci 3. K raków 4. Tarnów 5. K raków 6. Tarnów 7..K raków 8..K raków Nazwa skł adowiska S kł adowisko odpadów pof lotacyjnych Trzebinia S kł adowisko wapna i popioł u Osadnik I I I, Oświęci S kł adowisko popioł ów i ż u ż li H u ty i.t. S endzi ira w K rakowie S kł adowisko C zajki Z akł adów A zotowych S.A. w Tarnowie C entralne skł adowisko H u ty i.t. S endzi ira w K rakowie S kł adowisko Nad B iał ą Z akł adów A zotowych S.A. w Tarnowie S kł adowisko szla ów 1N H u ty i.t. S endzi ira w K rakowie S kł adowisko Ż elazonośne H u ty i.t. S endzi ira w K rakowie % skł adowanych odpadów og ół e 30, 5% 11, 7% 11, 1% Ł ą cznie: 77, 1% 8, 0% 7, 1% 3, 6% 2, 6% 2, 5% Tabela 9. S kł adowiska prze ysł owe, na których zł oż ono w roku 2002 największe ilości odpadów niebezpiecznych ( powyż ej g ) L.p. P owiat/ iasto Nazwa skł adowiska S kł adowisko Z akł adów C h e icznych 1. ch rzanow A lwernia w A lwerni 2. Tarnów S kł adowisko Nad B iał ą Z akł adów A zotowych S.A. w Tarnowie % og ół e skł adowanych odpadów niebezpiecznych 50, 5% 46, 2% Ł ą cznie: 96, 7% N a k on ie c r ok u il oś ć od p ad ó w n ag r o ad zon y c h n a s k ł ad owis k ac h p r ze y s ł owy c h wy n ios ł a ,5 t y s. g.

11 G Odpady ospodar k a opak owaniai R e al izac j ą j e d n e g o z c e l ó w P ol it y k i E k ol og ic zn e j, j a- k i j e s t od zy s k iwan ie s u r owc ó w i p on own e wy k or zy s t an ie od p ad ó w, j e s t.in. g os p od ar k a op ak owan ia i. Z ag ad n ie - n ia zwią zan e z wy t war zan ie op ak owań, i p or t e op a- k owań, wp r owad zan ie n a r y n e k i p ol s k i ob s zar c e l n y p r od u k t ó w w op ak owan iac h ok r e ś l aj ą u c h wal on e w r ok u u s t awy : h p h c h ( D N r 6 3 / p 3 8 ) h p r d s b c ó r e s g p n k t ó r y p ł p r u k t j d e p t j ( D N r 6 3 / p 3 9 ) o op ak owan iac i od ad ac op ak owan iowy z.u. oz.6, o ob owią zk ac ze ię ior w w zak ie os od ar o- wan ia ie i od ad a i or az o op ac ie od o- we i ozy owe z.u. oz.6. O pa kowa n ia i, w r ozu ie n iu u s t awy o op ak owan iac h i od p ad ac h op ak owan iowy c h ( D z.u. n r 6 3 / p oz ), s ą wp r owad zon e d o ob r ot u wy r ob y wy k on an e z j ak ic h k ol - wie k at e r iał ó w, p r ze zn ac zon e d o p r ze c h owy wan ia, oc h r on y, p r ze wozu, d os t ar c zan ia l u b p r e ze n t ac j i ws ze l k ic h p r od u k t ó w, od s u r owc ó w d o t owar ó w p r ze t wor zon y c h. O p ak owan ia ob e j u j ą : opakowania jednostkowe s ł u ż ą c e d o p r ze k azy wan ia p r od u k t u u ż y t k own ik owi w ie j s c u zak u p u, w t y p r ze zn ac zon e d o k on s u p c j i p r od u k t ó w n ac zy n ia j e d - n or azowe g o u ż y t k u, opakowania z b ior c z e zawie r aj ą c e wie l ok r ot n oś ć op ak owań j e d n os t k owy c h p r od u k t ó w, n ie zal e ż n ie od t e g o c zy s ą on e p r ze k azy wan e u ż y t k own ik owi, c zy t e ż s ł u ż ą zaop at r y wan iu p u n k t ó w s p r ze d aż y i k t ó r e oż n a zd j ą ć z p r od u k t u b e z n ar u s ze n ia j e g o c e c h, opakowania tr anspor towe s ł u ż ą c e d o t r an s p or t u p r od u k t ó w w op ak owan iac h j e d n os t k owy c h l u b zb ior - c zy c h w c e l u zap ob ie g an ia ic h u s zk od ze n io, z wy ł ą - c ze n ie k on t e n e r ó w d o t r an s p or t u d r og owe g o, k ol e - j owe g o, wod n e g o l u b l ot n ic ze g o. y c of an e z p on own e g o u ż y c ia op ak owan ia, w t y op ak owan ia wie l ok r ot n e g o u ż y t k u, s t aj ą s ię odpa da opa kowa n iowy i. D ó p r u c e n t ó p t e r ó p r u k t ó h n e ż y p r d e s t k h e n s k u r e c y k l g u p ó c h O b k t e n e b y ć r e y p r p r d s b c ę s l n l u b p r e d n t g j s k u P ( l k ć ) s k u r e c y k l g u c r e ś l d r r d n R t r ó D e l p y j n y b y ć g n t e r u d l s t k h n : o ob owią zk w od w i i or w od w w op ak owan iac al ze ws zy ic zap wn ie ie od zy i in op ak owań i od ad w op ak owan iowy. owią ze oż al izowan ze z ze - ię ior a od zie ie za oś ic we or an izac i od zy. ozio wie oś od zy i in or oc zn ie ok a w od ze ozp or zą ze ia ad a in is w. oc - owe ozio, ak ie win os ią ię w ok a ws zy ic op ak owań wy os zą p ozio od zy s k u 5 0 %, p ozio r e c y k l in g u 2 5 %, i p r zy c zy, zg od n ie z d e f in ic j a u s t awową, re cy kl in g p ol e g a n a p owt ó r n y p r ze t war zan iu s u b s t an c j i l u b at e - r iał ó w zawar t y c h w od p ad ac h w p r oc e s ie p r od u k c y j n y, w c e l u u zy s k an ia s u b s t an c j i l u b at e r iał u o p r ze zn ac ze n iu p ie r wot n y l u b o in n y p r ze zn ac ze n iu. R ys. 5. R ecykling odpadów opakowaniowych z ilości wprowadzonych na rynek w roku 2002 wg rodzajów opakowań R ys. 6. S tru ktu ra opakowań wprowadzonych na rynek w 2002 roku Ś r e d n i p ozio r e c y k l in g u n a r ok ok r e ś l on y zos t ał n a p ozio ie 1 2,6 % ( R ozp or zą d ze n ie z d n ia 3 0 c ze r wc a r. D z.u.n r 6 9 / p oz ). woj e wó d zt wie ał op ol s k i w r ok u , wp r owad zon o n a r y n e k 6 3,2 t y s. g op ak owań. U d ział p os zc ze - g ó l n y c h r od zaj ó w op ak owań p r ze d s t awiał s ię n as t ę p u j ą c o: p r u t e k t u r y 1 1 % t s u c y c h 1 3 % b l h y n y c h e t 7 % e r ó n u r n y c h 2 6 % ( d r e t e k s t y l s ł 3 8 % l e r 2 % op ak owan ia z ap ie i,2, op ak owan ia z wor zy w zt zn,7, op ak owan ia z ac i in al i,5, op ak owan ia z at iał w at al,8, wn o, ia) op ak owan ia ze zk a,3, op ak owan ia wie o at iał owe,5. Z wp r owad zon e j n a r y n e k as y op ak owań r e c y k l in - g owi p od d an o 1 8,2 t y s. g, c o ozn ac za, ż e ś r e d n i p ozio

12 1 4 4 K. D u l e b a, D. Ł ę c z yc k a, T. R e c z e k r e c y k l in g u wy n ió s ł 2 8,8 %. N aj wy ż s zy p ozio r e c y k l in g u ( 5 0,2 % ) u zy s k an o d l a op ak owań z p ap ie r u i t e k t u r y. S t r u k t u r ę s t r u ie n ia op ak owań wp r owad zon y c h n a r y - n e k i os ią g n ię t e p ozio y r e c y k l in g u d l a p os zc ze g ó l n y c h r od zaj ó w op ak owań p r ze d s t awion o n a r y s u n k ac h 5 i 6. P O D S U O A N I E woj e wó d zt wie ał op ol s k i, we d ł u g wie l ol e t n ic h d an y c h z on it or in g u od p ad ó w, p ows t aj e r oc zn ie ok oł o t y s. g od p ad ó w, z c ze g o 9 5 % s t an owią od p ad y p oc h od zą c e z p r owad zon e j d ział al n oś c i g os p o- d ar c ze j. G ł ó wn y i ź r ó d ł a i od p ad ó w w woj e wó d zt wie ał o- p ol s k i s ą : p r ze y s ł wy d ob y wc zy, e n e r g e t y k a, h u t - n ic t wo, p r ze y s ł p e t r oc h e ic zn y, s e k t or k o u n al n y i p r ze y s ł s p oż y wc zy. N a wie l k oś ć i s t r u k t u r ę s t r u ie n ia od p ad ó w d e c y d u - j ą c y wp ł y w a g r u p a p od iot ó w wy t war zaj ą c y c h p o- wy ż e j t y s. g od p ad ó w r oc zn ie, a w p r zy p ad k u od p ad ó w n ie b e zp ie c zn y c h d e c y d u j e g r u p a s t an owią c a 2,3 % wy t wó r c ó w, z k t ó r y c h k aż d y wy t war za r oc zn ie p owy ż e j g od p ad ó w n ie b e zp ie c zn y c h. G os p od ar k ę od p ad a i p ows t aj ą c y i w wy n ik u d ział al n oś c i g os p od ar c ze j w woj e wó d zt wie c e c h u j e : - wy s ok i od s e t e k od p ad ó w p od d awan y c h p r oc e s o od zy s k u i u n ie s zk od l iwian ia p oza s k ł ad owan ie, wy - n os zą c y d l a od p ad ó w og ó ł e 8 8,1 %, a d l a od p ad ó w n ie b e zp ie c zn y c h 9 6,2 %, - s y s t e at y c zn ie al e j ą c y od s e t e k od p ad ó w u n ie s z- k od l iwian y c h p op r ze z s k ł ad owan ie n a s k ł ad owis k ac h. g os p od ar c e od p ad a i k o u n al n y i n a p od k r e ś l e - n ie zas ł u g u j e s y s t e at y c zn y wzr os t il oś c i od p ad ó w od zy s k an y c h w wy n ik u s e l e k t y wn e j zb ió r k i, c o p r ak - t y c zn ie p r ze k ł ad a s ię n a z n ie j s ze n ie as y od p ad ó w k o u n al n y c h s k ł ad owan y c h n a s k ł ad owis k ac h. N ie p ok oj ą c y i n ie k or zy s t n y zj awis k ie j e s t wzr os t u d ział u od p ad ó w n ie b e zp ie c zn y c h w s t r u ie n iu od p a- d ó w u n ie s zk od l iwion y c h p op r ze z s k ł ad owan ie n a s k ł a- d owis k ac h.

y 2 K PAK v o l. 5 4, r 1 2 / 2 0 0 8 869 Jausz ŚWIERZOWICZ 1, K r zy szt o f A D A CZY K, Ro m a A. T A B IS Z 3 1 POLITECHNIKA RZESZOWSKA I. IG NACEG O Ł U KASIEWICZA, ZAKŁ AD INF OR ATY KI W ZARZĄ D

Bardziej szczegółowo

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania E P a W M O V M, ( ), - I S S N - Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania skali egzaminacyjnej,

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

MONITORING KULTUROWEJ POWIERZCHNI ZIEMI KS ZTA Ł TOWA NIE KRA JOB RA ZU PRZEZ CZŁ OWIEKA OD NA JD A WNIEJS ZY CH CZA S Ó W Henryk Stawicki Stawicki H., 2003: M o n ito rin g k u l tu ro wej o wierzc h

Bardziej szczegółowo

HiPath 3 0 0 0 V 3. 0 Maciej Tomaszewski Information and C ommu nic ation N e tw ork s

HiPath 3 0 0 0 V 3. 0 Maciej Tomaszewski Information and C ommu nic ation N e tw ork s HiPath 3 0 0 0 V 3. 0 Maciej Tomaszewski Przegląd n o w y c h f u n k c j i ( 1 ) HiPath 3 0 0 0 V. 3. 0 n o w e fu n kc j e : Z ac ho w u j e w s z e l ką fu n kc j o n al n o ś ć Hic o m 1 5 0 H V. 1.

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

In yni e r w s p a r c i a s p r z e d a y (SE Sy s t e m s En g i n e e r ) Micha³ K r au t S e n io r S y s t e m s E n g in e e r (m k r au t @ cis co. co m ) 2 0 0 6 C i s c o S y s t e m s, I n c.

Bardziej szczegółowo

Clearswift. CC Otwarte Systemy Komputerowe Sp z o.o. http://www.cc.com.pl/ http://www.mimesweeper.pl/

Clearswift. CC Otwarte Systemy Komputerowe Sp z o.o. http://www.cc.com.pl/ http://www.mimesweeper.pl/ Jak zrealizować system C on ten t S ec u rity d la kilku ( n astu ) tysię c y u ż ytkown ikó w? - rozwią zan ia f irmy Clearswift CC Otwarte Systemy Komputerowe Sp z o.o. http://www.cc.com.pl/ Rakowiecka

Bardziej szczegółowo

PARTITA NA INSTRUMENT DREWNIANY W POPIOł. Pł.ODNA

PARTITA NA INSTRUMENT DREWNIANY W POPIOł. Pł.ODNA PARTITA NA INSTRUMENT DREWNIANY W POPIOł PłODNA S tani sław Grochowiak Klemens Krzyżagórski FATALNE SKUTKI BUDO W ANIA SZUBIENIC XX ROCZNICA p t 1 n a ins!rupremiera sztuk Stanisława Grochowiaka: ar J

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

CO TRZYLATEK UMIEC POWINIEN...

CO TRZYLATEK UMIEC POWINIEN... Kwartalnik nr 1-2014/2015 OD REDAKCJI Serdecznie zapraszamy naszych drogich Czytelników do lektury Puchatkowych Wieści. Polecamy Państwa uwadze relację z akcji Cała Polska Czyta Dzieciom a także artykuły

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

17.04 7.05.2013 NR 8 (143) Światowy Dzień Książki. Świętuj z nami. Czytaj! 2+1. na książki. z tego Tomu Kultury. ponad 100 tytułów w ofercie

17.04 7.05.2013 NR 8 (143) Światowy Dzień Książki. Świętuj z nami. Czytaj! 2+1. na książki. z tego Tomu Kultury. ponad 100 tytułów w ofercie 17.04 7.05.2013 NR 8 (143) Światowy Dzień Książki Świętuj z nami. Czytaj! 2+1 na książki z tego Tomu Kultury ponad 100 tytułów w ofercie Czytaj! Światowy Dzień Książki 23 kwietnia 2+1 na książki z tego

Bardziej szczegółowo

Praca doktorska. Muzyka w Biblii

Praca doktorska. Muzyka w Biblii Praca doktorska Robert Rachuta Muzyka w Biblii Napisana pod kierunkiem Prof. dr hab. Kazimierza Ilskiego 1 C h c i a ł b y m w t y m m i e j s c u s e r d e c z n i e p o d z i ę k o w a ć P r o f e s

Bardziej szczegółowo

STUDIA INFORM ATIC A

STUDIA INFORM ATIC A STUDIA INFORM ATIC A Formerly: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria INFORMATYKA Quarterly Volume 23, Number 1 (47) Andrzej KWIECIEŃ ANALIZA PRZEPŁYW U INFORM ACJI W KOM PUTEROW YCH SIECIACH PRZEM

Bardziej szczegółowo

PAR~A OPERA WE WROCłAWIU. AdolpheC

PAR~A OPERA WE WROCłAWIU. AdolpheC PAR~A OPERA WE WROCłAWIU AdolpheC G 6 maja 1945 - kapitulacja Wrocławia 9 maja 1945 - zakończenie Il Wojny $wiatowej 10 czerwca 1945 - pierwszy nwner gazety Nasz Wrocław" e 16 czerwca 1945 - pierwszy seans

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GEOGRAFII. D o k u m e n t a c ja G e o g r a f ic z n a N r 3 INSTRUKCJA OPRACOWANIA 1 :50 000. Wydanie III Poprawione i uzupełnione

INSTYTUT GEOGRAFII. D o k u m e n t a c ja G e o g r a f ic z n a N r 3 INSTRUKCJA OPRACOWANIA 1 :50 000. Wydanie III Poprawione i uzupełnione P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT GEOGRAFII D o k u m e n t a c ja G e o g r a f ic z n a N r 3 INSTRUKCJA OPRACOWANIA MAPY HYDROGRAFICZNEJ POLSKI 1 :50 000 Wydanie III Poprawione i uzupełnione

Bardziej szczegółowo

BIULETYN BULLETIN STATYSTYCZNY STATISTICAL WOJEWÓDZTWA LÓDZKIEGO OF LÓDZKIE VOIVODSHIP QUARTER STATISTICAL OFFICE IN ŁÓDŹ ŁÓDŹ, SIERPIEŃ 2011

BIULETYN BULLETIN STATYSTYCZNY STATISTICAL WOJEWÓDZTWA LÓDZKIEGO OF LÓDZKIE VOIVODSHIP QUARTER STATISTICAL OFFICE IN ŁÓDŹ ŁÓDŹ, SIERPIEŃ 2011 URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI STATISTICAL OFFICE IN ŁÓDŹ BIULETYN STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA LÓDZKIEGO STATISTICAL BULLETIN OF LÓDZKIE VOIVODSHIP II II nd QUARTER 2011 ŁÓDŹ, SIERPIEŃ 2011 ZNA KI UMOWNE SYM

Bardziej szczegółowo

Budowa bazy danych klientów JAK WIĘCEJ SPRZEDAWAĆ NIE WYDAJĄC ANI ZŁOTÓWKI NA REKLAMĘ?

Budowa bazy danych klientów JAK WIĘCEJ SPRZEDAWAĆ NIE WYDAJĄC ANI ZŁOTÓWKI NA REKLAMĘ? JAK WIĘCEJ SPRZEDAWAĆ NIE WYDAJĄC ANI ZŁOTÓWKI NA REKLAMĘ? Kompletny zapis agra ia dostęp ego pod adrese : http://www.strategie-rozwoju.pl/budowa-bazy-danych-klientow/ Spis treś i Ile kosztuje klient...

Bardziej szczegółowo

Burmistrzzostałprzewodniczącym

Burmistrzzostałprzewodniczącym Dołącz do na na www.facebook.com/extraplonk ISSn 2300-5165 NR 39 l ROK II l 15 PAŹDZIERNIKA 2013 l www.extra-plonk.pl NAKŁAD 5000 EGZ. P O SK Babozewo Czerwińk Dzierzążnia Joniec naruzewo nowe Miato Raciąż

Bardziej szczegółowo

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

Ekspertów i twórców wizje kreatywności

Ekspertów i twórców wizje kreatywności październik 2009 nr 10 (101) rok IX ISSN 1642 0918 Ekspertów i twórców wizje kreatywności Za sprawą kolejnej odsłony Światowych Dni Innowacji Wielkopolska stała się areną spektakularnych wydarzeń kulturalnych

Bardziej szczegółowo

Ł u m i ń s k i z w o l n i o n y, t e a t r d o l i k w i d a c j i. Elektronik wróci. ' 'i'

Ł u m i ń s k i z w o l n i o n y, t e a t r d o l i k w i d a c j i. Elektronik wróci. ' 'i' 977023929430302 7702 9"294 STRONA 9 Ł u m i ń s k i z w o l n i o n y, t e a t r d o l i k w i d a c j i R E K L A M A S z a n o w n y c h K lie n tó w u p r z e j m i e z a w ia d a m ia m y o w z n o

Bardziej szczegółowo

Linux podrêcznik administratora sieci

Linux podrêcznik administratora sieci Linux podrêcznik administratora sieci Olaf Kirch, Terry Dawson Tytu³ orygina³u: Linux Network Administrator s Guide, Second Edition T³umaczenie: Krzysztof abanowski Wydawnictwo RM, Warszawa 2000 Authorized

Bardziej szczegółowo

3azeta Jarocińska. pow iatu jarocińskiego. unikanie problemu

3azeta Jarocińska. pow iatu jarocińskiego. unikanie problemu 3azeta Jarocińska T Y G 0 V $ m ZIEMI JARO CIŃSKIEJ NUMER 2 (120) IV \ h i ' M Jarocin, 15 stycznia 1993 r. CENA 3000 zl i AL, sgazety AROCIŃSKIEJ d n iu 16 s ty c z n ia w re s ta u ra c ji *WB o d b

Bardziej szczegółowo

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1 Nowy marketing 1 Dominik Kaznowski Nowy marketing 3 Copyright by VFP Communications Sp. z o.o., Warszawa 2008 Copyright by Dominik Kaznowski 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie

Bardziej szczegółowo

J a k p r z y c ią g n ą ć in w e s t o r ó w?

J a k p r z y c ią g n ą ć in w e s t o r ó w? 977023929430313 R E K L A M A > STRONA 6 Hokeiści wracają do ekstraligi! OFERTA 26 77023 9"2943 BANKÓ.. / Zadzwoń '; asz doradca Ż Y C I E B Y T O M S Ukazuje się od 1956r. w Bytomiu i Radzionkowie 13

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

jeszcze tylko kilka tygodni

jeszcze tylko kilka tygodni n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych W NUMERZE Zorgtoeslag 2014 nie zostanie zniesiony

Bardziej szczegółowo