Karta charakterystyki substancji / preparatu*

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karta charakterystyki substancji / preparatu*"

Transkrypt

1 Karta charakterystyki substancji / preparatu* Strona: 1/7 1. Identyfikacja substancji/preparatu. Identyfikacja producenta, importera lub dystrybutora POLYSTYROL 158 K GR 2 CRYSTAL CLEAR Zastosowanie: polimer. Firma / Producent: BASF SE Ludwigshafen GERMANY Kontakt w języku polskim: BASF Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie Warszawa POLAND Telefon: (8:00-17:00) Telefax: Adres Informacja w przypadkach awaryjnych: Telefon: Telefax: Skład i informacja o składnikach Charakterystyka chemiczna polistyren Numer CAS: Numer WE: Identyfikacja zagrożeń Niebezpieczeństwo poparzenia w kontakcie z goracym produktem.

2 Strona: 2/7 4. Pierwsza pomoc Wdychanie: W razie przedostania się produktów rozkładu wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i ułożyć w stabilnej pozycji. Sprowadzić lekarza. Kontakt ze skórą: W razie kontaktu z roztopionym produktem szybko schłodzić zimną wodą. Oparzenia spowodowane roztopionym produktem muszą zostać potraktowane klinicznie. Kontakt z oczami: W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast opłukać dużą ilością wody przez co najmniej 15 min. W przypadku wystąpienia działania drażniącego natychmiast skonsultować z lekarzem. Połknięcie: Wypłukać usta i popić dużą ilością wody. Przy dolegliwościach: Pomoc lekarska. Wskazówki dla lekarza: Postępowanie: Leczenie objawowe (detoksykacja, podtrzymywanie funkcji życiowych), nie jest znane żadne specyficzne antidotum. 5. Postępowanie w przypadku pożaru Odpowiednie środki gaśnicze: woda, suche środki gaśnicze, piana, dwutlenek węgla Szczególne zagrożenia: dwutlenek węgla, tlenek węgla Podane substancje/grupy substancji mogą być uwalniane w czasie pożaru. Szczególne wyposażenie ochronne: Stosować aparaty oddechowe z niezależnym dopływem powietrza. Inne dane: Pozostałości po pożarze i zanieczyszczoną wodę gaśniczą unieszkodliwić zgodnie z przepisami. 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska Indywidualne środki ostrożności: Unikać wdychania. Trzymać z dala od źródeł ognia. Metody oczyszczania i usuwania: Zebrać mechanicznie. Unikać powstawania pyłu. Zapewnić odpowiednią wentylację. Dodatkowe wskazówki: Szczególne niebezpieczeństwo poślizgnięcia się na rozlanym/rozsypanym produkcie.

3 Strona: 3/7 7. Postępowanie z substancją/preparatem i jej/jego magazynowanie Postępowanie z substancją Zapewnić odpowiednie odciąg/wentylację przy urządzeniach obrabiających produkt Ochrona przed pożarem i eksplozją: Zapobiec powstawaniu pyłu. Pył może tworzyć z powietrzem mieszaninę wybuchową. Należy zaplanować odciąg. Przy rozdrabnianiu (mieleniu) należy przestrzegać przepisów o zagrożeniu eksplozją. Magazynowanie Dalsze dane dot. warunków magazynowania:: Chronić przed dostępem wilgoci. Unikać skrajnego nagrzewania. Unikać wszelkich źródeł zapłonu: ciepło, iskry, otwarty ogień. 8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej Parametry kontroli narażenia w miejscu pracy Przy zastosowaniu odpowiednich urządzeń wentylacyjnych można przyjąć, że wartości graniczne nie zostaną przekroczone : styren NDS 50 mg/m3 (Dz.U. nr 217, poz z 2002 r.) NDSCh 200 mg/m3 (Dz.U. nr 217, poz z 2002 r.) ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH: W razie obecności pyłu ochrona dróg oddechowych. Filtr przeciwcząstkowy typ P1 lub FFP1 (niski efekt filtracyjny dla cząsteczek stałych np. EN 143, 149). OCHRONA RĄK: Przy obchodzeniu się stopionymi masami używać dodatkowych rękawic chroniących przed wysokimi temperaturami (np. z tkaniny bądź skóry). OCHRONA OCZU: okulary ochronne z osłoną boczną (EN 166) OCHRONA CIAŁA: Środki ochrony ciała w zależności od wykonywanych czynności i możliwego oddziaływania Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny: unikac kontaktu stopu ze skórą Unikać wdychania pyłów/oparów/par. Myjki do oczu i twarzy oraz natryski (prysznice) bezpieczeństwa muszą być łatwo dostępne. Należy przestrzegać środków ostrożności zalecanych przy obchodzeniu się z chemikaliami. Uwaga: Stosowane środki ochrony osobistej powinny spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Socjalnej z 31 marca 2003r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. nr 80, poz. 725).

4 Strona: 4/7 9. Właściwości fizykochemiczne Stan skupienia/forma: Kolor: Zapach: granulat bezbarwny, klarowny słaby zapach własny Temperatura mięknienia: > 70 C (DIN/EN/ISO 306) Temperatura samozapłonu: > 400 C (DIN 51794) Właściwości sprzyjające pożarom: nie sprzyja pożarom Gęstość: Gęstość nasypowa: ca. 1,05 g/cm3 (20 C) ca. 600 kg/m3 (20 C, 1 bar) (DIN 53479) (DIN 53466) Rozpuszczalność w wodzie: nierozpuszczalny 10. Stabilność i reaktywność Warunki, jakich należy unikać: Unikać skrajnego nagrzewania. Unikać wszelkich źródeł zapłonu: ciepło, iskry, otwarty ogień. Rozkład termiczny: ca. 300 C Nie przegrzewać w celu uniknięcia rozkładu termicznego. Należy unikać kontaktu substancji z: silny utleniacz Reakcje niebezpieczne: Produkt jest chemicznie stabilny. Niebezpieczne produkty rozkładu: monomerów, tlenki, gazy/pary, węglowodory, oligomer o niskim ciężarze molekularnym., Przy silnym przegrzaniu metalu mogą uwalniać się gazowe produkty rozkładu.

5 Strona: 5/7 11. Informacje toksykologiczne Dodatkowe wskazówki: Zgodnie z naszym doświadczeniem i dostepnymi informacjami przy odpowiednim obchodzeniu się i zastosowaniu zgodnym z przeznaczeniem nie wykazuje on właściwości szkodiwych. 12. Informacje ekologiczne Trwałość i rozkład Ocena: Brak danych dotyczących rozkładu biologicznego i eliminacji. Potencjał bioakumulacyjny Ze względu na konsystencję i nierozpuszczalność w wodzie mało prawdopodobna jest dostępność biologiczna produktu. Dodatkowe wskazówki Pozostałe wskazówki ekotoksykologiczne: Ze względu na nierozpuszczalność w wodzie nie można ustalić żadnych wartości. 13. Postępowanie z odpadami Klasyfikacja odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z dnia 27 września 2001 r. sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 112, poz.1206): Postępowanie z odpadami zgodnie z Ustawą o odpadach (Dz.U. nr 62, poz.628 z 2001 r), z późniejszymi zmianami Dz.U. Nr.7, poz.78 z 2003 r.oraz zgodnie z Ustawą o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z 11 maja 2001 (Dz.U. nr 63, poz. 638 z późniejszymi zmianami). Opakowanie nieoczyszczone: Nie oczyszczone opakowania mogą zostać poddane recyclingowi. 14. Informacje o transporcie Produkt nie sklasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych ( ADR RID ADNR IMDG/GGVSee ICAO/IATA )

6 Strona: 6/7 15. Informacje dotyczące przepisów prawnych Przepisy Unii Europejskiej (Oznakowanie) / Przepisy krajowe Zgodnie z wytycznymi UE produkt nie jest objęty obowiązkiem oznakowania. Pozostałe przepisy Ustawa z dnia r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr.11, poz.84) z późniejszymi zmianami (Dz.U. Nr. 100, poz.1085, Dz.U. Nr.123, poz. 1350,Dz.U. Nr. 125, poz z 2001 r.;dz.u. Nr. 135, poz.1145, Dz.U. Nr. 142, poz.1187 z 2002 r.; Dz.U. Nr. 189, poz.1852 z 2003 r; Dz.U. Nr.96, poz. 959, Dz.U. Nr. 121, poz.1263 z 2004 r.) Wzór karty charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r.w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. Nr.140,poz.1171) z późniejszymi zmianami z r. (Dz.U. Nr. 2 poz. 8 z 2005 r.) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz.U. 199 poz.1948) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych. (Dz.U. 171, poz.1666) z późniejszymi zmianami Dz.U. Nr.243, poz.2440 z 2004 r. Znakowanie opakowań zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 173, poz.1679)z późniejszymi zmianami Dz.U. Nr.260, poz.2595 z 2004 r. Wszelkie prace z produktem należy wykonywać zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129, poz.844), tekst jednolity Dz.U.169, poz.1650 z 2003 r. Rozporządzenie MPiPS z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. nr 217, poz.1833 z 2002 r) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia r. w sprawie obowiązku dostarczenia karty charakterystyki niektórych preparatów niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne (Dz.U.142, poz.1194) Produkt nie zawiera azbestu (Ustawa z dnia o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, tekst jednolity Dz.U. nr 3, poz. 20 z 2004 r wraz z późniejszymi zmianami Dz.U. Nr 96, poz.959 oraz Dz.U. Nr 120, poz.1252). (Protokół Montrealski z w sprawie substancji zubażających warstwę ozonową (Dz.U. nr 98, poz. 488, 490 i 491), Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową z Dz.U.nr 121 poz z 2004 r. 16. Inne informacje Nawiązując do informacji podanych w karcie charakterystyki odnosimy się do specyficznych dla produktu informacji technicznych. Produkt nie zawiera substancji zubożających warstwę ozonową. Produkt nie zawiera azbestu. Pionowe kreski widoczne po lewej stronie wskazują na zmiany w stosunku do poprzedniej wersjii.

7 Strona: 7/7 Dane zawarte w karcie charakterystyki oparte są na naszej aktualnej wiedzy i doświadczeniu i opisują produkt w zakresie wymogów bezpieczeństwa. Dane te nie mogą być uważane w żadnym przypadku za opis jakości towaru (specyfikacja produktu). Gwarancja określonych właściwości lub przeznaczenie produktu dla konkretnych zastosowań nie może wynikać z danych zawartych w karcie charakterystyki. Ewentualnych praw patentowych, jak i istniejących przepisów i postanowień odbiorca naszego produktu jest zobowiązany przestrzegać wewłasnym zakresie.

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Karta charakterystyki Strona: 1/13 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu MasterAir 3012 also MICRO-AIR 301-2 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ Zgodnie z: Rozporządzenie MZ Dz.U.Nr 215,poz.1588 z dnia 13.11. 2007; Rozp.WE nr 1907/2006 z dnia18.12.2006 Drei Bond Twój partner w rozwiązywaniu problemów

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Produkt Thermoplex 2 TML Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta i dystrybutora. Nazwa produktu: Producent: Dystrybutor Telefon alarmowy: Thermoplex 2 TML LUBRICANT CONSULT GmbH

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY DRIUDOX DRAINAGE POWDER

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY DRIUDOX DRAINAGE POWDER Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do udrażniania rur

Bardziej szczegółowo

weber.rep 767, weber.rep 768, weber.rep 769

weber.rep 767, weber.rep 768, weber.rep 769 Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa handlowa 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI lub MIESZANINY oraz ZASTOSOWANIA

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu

Karta Charakterystyki Preparatu Strona / stron:1 / 6 1. Identyfikacja preparatu. Identyfikacja Przedsiębiorstwa. Nazwa produktu: BARKIET SYSTEM PROTEKTOR BLASK, 01696. Nazwa techniczna / chemiczna: Środek pielęgnujący. Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Data opracowania: 21.09.2001 Data aktualizacji: 20.02.2006 AKTUALIZACJA

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Data opracowania: 21.09.2001 Data aktualizacji: 20.02.2006 AKTUALIZACJA KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Data opracowania: 21.09.2001 Data aktualizacji: 20.02.2006 AKTUALIZACJA 1. Identyfikacja preparatu Identyfikacja producenta Nazwa handlowa: ANIOXYTWIN KONCENTRAT

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki substancji i preparatów niebezpiecznych

Karta charakterystyki substancji i preparatów niebezpiecznych STRONA 1/7 Karta charakterystyki substancji i preparatów niebezpiecznych Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Preparat do udrażniania rur i odpływów kanalizacyjnych Rohrfrei

KARTA CHARAKTERYSTYKI MIESZANINY Preparat do udrażniania rur i odpływów kanalizacyjnych Rohrfrei Sekcja 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Środek do udrażniania rur

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI GALMET 20 SG

KARTA CHARAKTERYSTYKI GALMET 20 SG Karta charakterystyki zgodna z wymogami Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie REACH (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 396 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 43/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Antybakteryjny produkt do mycia łazienek VC 112 NANO SAN SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Antybakteryjny produkt do mycia łazienek VC 112 NANO SAN SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 1.2 1.3 1.4 Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki mieszaniny. Xi Drażniący

Karta charakterystyki mieszaniny. Xi Drażniący 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Informacje o produkcie Nazwa handlowa: PFN Zastosowanie: Zaprawa do spoinowania kamienia naturalnego, kostki brukowej i płyt Numer

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 43/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Data opracowania: 18.10.2006 Data aktualizacji: 18.10.2006 1/5

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO. Data opracowania: 18.10.2006 Data aktualizacji: 18.10.2006 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU NIEBEZPIECZNEGO Data opracowania: 18.10.2006 Data aktualizacji: 18.10.2006 1/5 1. Identyfikacja preparatu Identyfikacja producenta Nazwa handlowa: ANIOS RN Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

ZATO 50 WG 1/10 Wersja 3.1 / PL Data aktualizacji: 13.12.2011 102000007798 Data wydruku: 13.12.2011

ZATO 50 WG 1/10 Wersja 3.1 / PL Data aktualizacji: 13.12.2011 102000007798 Data wydruku: 13.12.2011 ZATO 50 WG 1/10 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Informacja o produkcie Nazwa handlowa ZATO 50 WG Kod produktu (UVP) 05584493 Istotne zidentyfikowane Fungicyd zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki WYTWÓRNIA LABORATORIUM ul. Wł. Żeleńskiego 45 Tel. (12) 6333353 EUCERYNY FARMACEUTYCZNE 31353 Kraków Fax. (12) 6335658 Karta Charakterystyki (zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE nr 453/2010, zmieniającym

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Na podstawie Rozporządzenia (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI Na podstawie Rozporządzenia (UE) nr 453/2010 Data aktualizacji: Strona/stron 1/14 Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa handlowa: Membrana asfaltowa IZOLMAT PLAN optimax PV

Bardziej szczegółowo

1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY, IDENTYFIKACJA PRODUCENTA

1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY, IDENTYFIKACJA PRODUCENTA Data sporządzenia 25.09.2002 Data aktualizacji 31.12.2007 Data kolejnej aktualizacji 02.02.2008 Data kolejnej aktualizacji 03.03.2009 Data kolejnej aktualizacji 18.03.2011 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY,

Bardziej szczegółowo

Kwas tetrachloropalladowy (II), roztwór

Kwas tetrachloropalladowy (II), roztwór SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: Wzór chemiczny H 2 [PdCl 4 ] 1.2. Zastosowanie: Odczynnik chemiczny lub półprodukt przeznaczony do produkcji

Bardziej szczegółowo

Zmywacz do usuwania powłok lakierniczych

Zmywacz do usuwania powłok lakierniczych 1.IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA Informacje o produkcie Nazwa handlowa Zalecane użycie Firma Służy do usuwania starych powłok lakierniczych: farb,

Bardziej szczegółowo

Kwas heksachloroplatynowy (IV), roztwór

Kwas heksachloroplatynowy (IV), roztwór SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu: Wzór chemiczny H 2 PtCl 6 nh 2 O 1.2. Zastosowanie: Odczynnik chemiczny lub półprodukt przeznaczony do produkcji

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki niebezpiecznej substancji chemicznej

Karta charakterystyki niebezpiecznej substancji chemicznej PKWiU: 24.30.22-79.30 Strona 1/ 6 Producent: NOBILES Kujawska Fabryka Farb i Lakierów Sp.z o.o. 87-800 Włocławek, ul. Duninowska 9 tel. +48 54 23 00 000, 41 14 000 fax.+48 54 23 00 600, 41 14 600 Telefon

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI IMPREGNATU GRUNTUJACEGO Data wydania: 31.08.2010 Data nowelizacji: 20.12.2012

KARTA CHARAKTERYSTYKI IMPREGNATU GRUNTUJACEGO Data wydania: 31.08.2010 Data nowelizacji: 20.12.2012 1/4 KARTA CHARAKTERYSTYKI IMPREGNATU GRUNTUJACEGO Data wydania: 31.08.2010 Data nowelizacji: 20.12.2012 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikacja produktu: Nazwa handlowa:

Bardziej szczegółowo

Bayer CropScience KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

Bayer CropScience KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 ACTIROB 842 EC 1/10 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa ACTIROB 842 EC Kod produktu (UVP) 05951437 1.2 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH.

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH. SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu. Numer indeksowy: - Synonimy:- Numer CAS: - Numer WE: - Numer rejestracji: - 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, Art. 31

Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, Art. 31 Strona 1/5 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Identyfikator produktu Nazwa handlowa: ALTO ProWash P Istotne zidentyfikowane zastosowanie mieszaniny: Środek myjący (Detergent)

Bardziej szczegółowo

1.4 Telefon alarmowy: 0048-12-4119999 Klinika Toksykologii w Krakowie (informacja dla lekarzy 24 h)

1.4 Telefon alarmowy: 0048-12-4119999 Klinika Toksykologii w Krakowie (informacja dla lekarzy 24 h) Strona 1 z 8 KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ SEKCJA 1. Identyfikacja substancji i przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikacja substancji Nazwa handlowa Cholesterol Cholesterolum Nazwa chemiczna:

Bardziej szczegółowo