SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 CHARAKTERYSTYKA MIASTA PODKOWA LEŚNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 CHARAKTERYSTYKA MIASTA PODKOWA LEŚNA"

Transkrypt

1 Załączniki nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 CHARAKTERYSTYKA MIASTA PODKOWA LEŚNA 1. Miasto Podkowa Leśna zajmuje obszar o powierzchni - 10,1 km2. 2. Liczba mieszkańców Miasta zameldowanych na pobyt stały wynosi 3 705, wg stanu na dzień r. Łączna ilość osób wg deklaracji wyniosła stan na r. 3. Przy wycenie należy uwzględnić, że rzeczywista liczba mieszkańców na terenie Miasta może się wahać max o 15 % w okresie trwania umowy. Zmiany powyższe mogą dotyczyć zarówno zmniejszenia jak i zwiększenia liczby mieszkańców, przy czym zmiany te nie będą wpływały na wysokość wynagrodzenia wykonawcy. 4. Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych, którą Wykonawca zobowiązany będzie odebrać i zagospodarować wynosi szacunkowo ok Mg w okresie realizacji umowy (16 miesięcy). 5. Na podstawie sprawozdania za rok 2014 łączna ilość odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych w Podkowie Leśnej wyniosła: 1542 Mg. z czego: a) 754 Mg stanowiły odpady komunalne zmieszane, b) 258 Mg stanowiły odpady komunalne zebrane selektywnie: papier, tworzywa sztuczne, szkło, metal, c) 441Mg - odpady ulegające biodegradacji, d) 89 Mg pozostałe odzież, przeterminowane leki, opony, gabaryty, popiół, baterie. Na realizację zamówienia w okresie od stycznia do grudnia 2014 r. Wykonawca dostarczył ok szt. worków przeznaczonych na selektywna zbiórkę odpadów (zielone, czerwone, niebieskie, białe i czarne). Poniżej przedstawiono szacunkową ilość odpadów przewidzianą do odbioru w skali jednego roku w rozbiciu na poszczególne ważniejsze rodzaje odpadów. Odbiór i zagospodarowanie odpadów Przewidywana ilość Mg w okresie od r. do r. Zmieszane odpady komunalne 1000,00 Zmieszane odpady opakowaniowe, tzw. mix 230,00 Opakowania wielomateriałowe 2,60 Szkło (bezbarwne i kolorowe) 110,00 Odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym opakowaniowych 600,00 ulegających biodegradacji Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 0,1 Zużyte baterie i akumulatory 0,3 Meble i inne odpady wielkogabarytowe 70,00 Popioły paleniskowe i żużle stanowiących odpady komunalne 2 Odpadów budowlanych stanowiących odpady komunalne 30,00 Zużyte opony 4,3 Przeterminowanych leków i chemikaliów (resztki farb, lakierów, 0,4

2 klejów, rozpuszczalników, środki ochrony roślin i opakowania po nich, przepracowane oleje etc.) Zużyte żarówki i świetlówki 0,2 RAZEM 2.049,90 Zamawiający nie gwarantuje wymienionych powyżej ilości odpadów komunalnych w ciągu roku. Zestawienie przygotowano na podstawie własnych analiz oraz sprawozdań przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne z terenu Miasta Podkowa Leśna. 6. Liczba budynków jednorodzinnych (gospodarstw domowych) wynosi aktualnie: Liczba budynków wielolokalowych komunalnych wynosi aktualnie: Przy wycenie należy uwzględnić, że rzeczywista liczba budynków jednorodzinnych może się wahać max o 10 % w okresie trwania umowy. Zmiany powyższe mogą dotyczyć zarówno zmniejszenia jak i zwiększenia liczby budynków, przy czym zmiany te nie będą wpływały na wysokość wynagrodzenia wykonawcy. 9. Przy wycenie należy uwzględnić, że rzeczywista liczba budynków wielolokalowych komunalnych może wahać się o 1 budynek w okresie trwania umowy. Zmiany powyższe mogą dotyczyć zarówno zmniejszenia jak i zwiększenia liczby budynków wielolokalowych, przy czym zmiany te nie będą wpływały na wysokość wynagrodzenia wykonawcy. 10. Wykonawca udostępnia worki do odpadów zbieranych w sposób selektywny przez mieszkańców w okresie trwania umowy. Koszty udostępnienia worków winny być wliczone w cenę zamówienia. 11. Pojemniki do gromadzenia odpadów w sposób nieselektywny zabezpiecza właściciel nieruchomości we własnym zakresie. Właściciel nieruchomości utrzymuje pojemniki w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym spełniając wymagania z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej. 12. W przypadku uszkodzenia przez Wykonawcę pojemnika należącego do właściciela nieruchomości, Wykonawca zobowiązany jest naprawić szkodę. 13. Ilości z podziałem na rodzaj urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wytworzonych na terenach zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej: Liczba worków do selektywnej zbiórki odpadów przeznaczona na pierwsze wyposażenie nieruchomości: a) żółty - z przeznaczeniem na surowce - PAPIER I TEKTURĘ, METALE, TWORZYWA SZTUCZNE szt. b) biały - z przeznaczeniem na SZKŁO szt. c) czarny - POZOSTAŁE ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE szt Pojemniki na leki - 3 szt Pojemniki na baterie - 4 szt. 14. Powyższe dane są szacunkowe i zostały opracowane na podstawie obecnie odbieranych ilości odpadów oraz prognozy przyrostu liczby mieszkańców i ilości odpadów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia liczby obsługiwanych nieruchomości w zakresie odbioru odpadów komunalnych, a co za tym idzie ilości odpadów.

3 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna, w zakresie: 1.1. Selektywnego zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta. (Szczegółowy wykaz nieruchomości zostanie przekazany Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od dnia wyboru oferty.) 1.2. Odbioru odpadów komunalnych z pojemników/kontenerów/worków na odpady komunalne Zagospodarowania (odzysk i unieszkodliwienie) zebranych odpadów komunalnych zgodnie z wytycznymi przyjętymi w przepisach prawa i zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 211/12 z dnia roku w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata , z uwzględnieniem lat , z załącznikami dotyczącymi regionu warszawskiego Prowadzenie na terenie Gminy Miasta Podkowa Leśna mobilnego punktu zbiórki odpadów Realizacji wszystkich pozostałych wymogów i obowiązków zawartych w niniejszym szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz SIWZ. 2. System odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów powstałych w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. 3. Rodzaje odpadów, które są objęte przedmiotem zamówienia: a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, b) papier i tektura, c) metal, d) tworzywa sztuczne (w tym tworzywa sztuczne typu PET i tworzywa sztuczne typu plastik gospodarczy/przemysłowy), e) opakowania wielomateriałowe, f) szkło (bezbarwne i kolorowe) g) odpady biodegradowalne odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym opakowaniowych ulegających biodegradacji), h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, i) zużyte baterie i akumulatory, j) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych k) odpadów budowlanych stanowiących odpady komunalne l) popioły paleniskowe i żużle stanowiących odpady komunalne m) zużyte opony, n) przeterminowanych leków i chemikaliów (resztki farb, lakierów, klejów, rozpuszczalników, środki ochrony roślin i opakowania po nich, przepracowane oleje etc.), o) Zużyte żarówki i świetlówki, 4. Częstotliwość odbierania odpadów, harmonogramy Zamawiający opracuje szczegółowy harmonogramy odbioru poszczególnych rodzajów odpadów i łącznie z listą nieruchomości, w terminie do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy, przekaże Wykonawcy Wymaga się, aby Wykonawca zapewnił odbieranie odpadów z częstotliwością określoną w uchwale w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w

4 zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Miasta Podkowa Leśna (uchwała Nr 50/XI/2015 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 30 lipca 2015 r.). Jednocześnie wymaga się odbierania popiołu 1 raz na dwa tygodnie w okresie obowiązywania umowy Odbiór odpadów niebezpiecznych typu: a) przeterminowane leki, odbierane będą przez Wykonawcę nie rzadziej niż raz na miesiąc, z wyznaczonych punktów stacjonarnych (wykaz punktów zostanie przekazany Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od dnia wyboru oferty), ilość punktów: 3, b) baterie odbierane będą przez Wykonawcę nie rzadziej niż raz na miesiąc, z miejsc dotychczas funkcjonujących punktów stacjonarnych (wykaz punktów zostanie przekazany Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od dnia wyboru oferty), ilość punktów: Wykonawca po otrzymaniu Harmonogramu w formie elektronicznej wydrukuje go na popierze i dostarczy mieszkańcom zgodnie z listą nieruchomości Harmonogramy muszą odzwierciedlać częstotliwość odbioru odpadów zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w przepisach uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Miasta Podkowa Leśna (uchwała Nr 50/XI/2015 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 30 lipca 2015 r.) Harmonogram opracowany przez Zamawiającego stanowi podstawę do realizacji zadania polegającego na odbiorze odpadów w Podkowie Leśnej. 5. Punkt zbiorki odpadów: 5.1.Na terenie Miasta Podkowy Leśnej będzie funkcjonować punkt mobilny zbiórki odpadów selektywnych. W punkcie mobilnym będą odbierane gromadzone przez mieszkańców miasta selektywnie zebrane odpady o następujących frakcjach: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, chemikalia (resztki farb, lakierów, klejów, rozpuszczalników, środki ochrony roślin i opakowania po nich, przepracowane oleje etc.). 5.1.Punkt mobilny powinien funkcjonować przez cały okres obowiązywania umowy. 6. Sprzęt Wykonawcy wykorzystywany do realizacji zamówienia: 6.1. Sprzęt wykorzystywany do realizacji zamówienia musi spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. (Dz. U r., poz. 122) Dodatkowo Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił w okresie realizacji przedmiotu umowy dostateczną ilość środków technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie zakresu rzeczowego usługi Wszystkie pojazdy Wykonawcy winny być trwale i czytelnie oznakowane (nazwa firmy, dane adresowe i numery telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne), zarejestrowane oraz winny posiadać aktualne badania techniczne Wykonawca musi dostosować według własnego uznania wielkość samochodów odbierających odpady do parametrów dróg i ulic występujących na terenie Miasta (szerokości dróg i ulic) oraz gęstości zabudowy, 6.5. Zamawiający wymaga stosowania pojazdów do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarki) w przypadku odbioru zmieszanych odpadów (gromadzonych nieselektywnie) oraz pozostałych zmieszanych odpadów komunalnych (czarny worek

5 gromadzonych selektywnie). 7. Wymagania dotyczące wyposażenia samochodów (samochód pyłoszczelny, tzw. śmieciarki komunalne; segregowane, mix, zielone odbierane pyłoszczelnymi i ważone w momencie odbioru od właściciela) : 7.1 System monitoringu i system przesyłu danych Wykonawca wyposaży wszystkie pojazdy w elektroniczny system monitoringu (bazujący na GPS lub innym równoważnym systemie nawigacji satelitarnej dalej wymieniany jako GPS) rejestrujący przebieg tras pojazdów - punkty nie rzadziej niż co 100 m i 5 sekund Dane rejestrowane przez pozostałe urządzenia wchodzące w skład Systemu Identyfikacji muszą być w pełni zintegrowane z systemem monitoringu Przesył danych z urządzeń, o których mowa w pkt powyżej, musi być jednoczesny z przesyłem danych z systemu monitoringu GPS. Wszystkie zarejestrowane zdarzenia (załadunek, wyładunek, identyfikacja, ważenie, rejestracja i inne) muszą być rozszerzone o dokładną datę i oraz współrzędne geograficzne zdarzeń wyznaczone na podstawie systemu GPS Wykonawca wyposaży wszystkie pojazdy w odpowiedni moduł zapewniający niezwłoczny przesył danych do systemu operatora. W przypadku braku lub błędu w przesyle danych musi następować ponowne przesyłanie aż do uzyskania odbioru danych przez system operatora. Wszystkie zarejestrowane zdarzenia muszą posiadać dokładną datę i czas zajścia zdarzenia. Odwzorowanie pozycji pojazdu musi następować po każdych przejechanych 100 m Czujnik załadowania/wyładowania odpadów Wykonawca wyposaży wszystkie pojazdy bezpylne w następujące czujniki: Czujnik pozwalający określić lokalizację pojazdu podczas uruchamiania zasypu Czujnik pozwalający określić lokalizację pojazdu podczas otwierania odwłoka w czasie opróżniania śmieciarki z odpadów System identyfikacji pojemników w technologii RFID Wykonawca wyposaży wszystkie pojazdy bezpylne w system identyfikacji RFID pojemników. System musi spełniać poniższe warunki: System musi zapewniać identyfikację pojemników za pomocą czytników RFID - każdy zainstalowany na zasypie/mechanizmie wywrotu pojemnik powinien być automatycznie identyfikowany przez rejestrację kodu Transpondera zamontowanego na pojemniku System radiowej identyfikacji pojemników musi pracować w oparciu o identyfikatory pracujące na częstotliwości 134,2 khz Wykonawca wyposaży wszystkie pojazdy bezpylne w terminale/komputery pokładowe Systemu Identyfikacji RFID, umożliwiające poniższe czynności: Wybranie POO, na którym realizowana jest usługa Przypisanie komunikatu (notatki) do konkretnego zidentyfikowanego pojemnika oraz POO W przypadku pojazdu bezpylnego, automatyczne ostrzeganie pracowników Wykonawcy, gdy na zasypie został zainstalowany pojemnik, który nie powinien być opróżniany podczas danej trasówki. Ponadto system powinien sygnalizować operatorowi, czy Transponder załadowanego pojemnika został odczytany przez anteny na pojeździe.

6 7.4. Rejestracja notatek Zamawiającego w urządzeniach zainstalowanych w pojazdach Systemy Identyfikacji zainstalowane we wszystkich pojazdach muszą umożliwiać rejestrację notatek predefiniowanych przez Zamawiającego wprowadzonych przez członka załogi pojazdu natychmiast po wystąpieniu/wykryciu danego zdarzenia. Przykładowa lista notatek została podana w tabeli poniżej. Nazwa notatki Unikalny identyfikator Pojemnik uszkodzony 1 Uszkodzony transponder 2 Brak dojazdu do punktu POO 3 Brak dostępu do pojemnika 4 Odpad niezgodny z przeznaczeniem 5 pojemnika. Brak transpondera na pojemniku 6 Brak odpadów 7 Niezaplanowany pojemnik 8 Brak pojemnika Każda notatka zdefiniowana przez Zamawiającego musi mieć unikalny identyfikator w postaci dodatniej liczby naturalnej z zakresu W przypadku, gdy pojemnik nie jest zidentyfikowany przez system RFID (uszkodzony Transponder albo pojemnik niewyposażony w Transponder), terminal/komputer pokładowy musi umożliwić ręczne wybranie POO, do którego będzie przypisana odpowiednia notatka Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści i liczby notatek, jakie mają być rejestrowane w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca wprowadzi zmiany w ciągu 30 dni od otrzymania takiej informacji od Zamawiającego Lista predefiniowanych notatek zostanie zdefiniowana przez Zamawiającego przed rozpoczęciem świadczenia usługi przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zawartości tej listy w trakcie realizacji Umowy. Wykonawca wprowadzi wymagane przez Zamawiającego zmiany w ciągu 30 dni od otrzymania list zmian od Zamawiającego System ważenia pojemników i worków do selektywnej zbiórki odpadów Wykonawca wyposaży wszystkie pojazdy (typu śmieciarka) w legalizowany system wagowy, który pozwoli na wykonanie ważenia pojemników i worków w częstotliwościach, o których mowa w pkt System wagowy instalowany na urządzeniu zasypowym pojazdu bezpylnego ma być dostosowany do pojemników o objętości od 60 litrów do 1100 litrów. Ważenie pojemnika ma odbywać się w czasie procesu opróżniania pojemnika przez zasyp. System wagowy ma niezależnie wyznaczać (mierzyć) tarę pojemników dla każdego cyklu załadunku System musi rejestrować ciężar ważonych odpadów dla każdego z uruchomień zasypu. Zamawiający wymaga, aby ciężar odpadów był rejestrowany indywidualnie,

7 również w przypadku jeśli na urządzeniu wrzutowym zamontowany będzie system wagowy jednocześnie ważący 2 pojemniki System wagowy musi spełniać wymogi dyrektywy 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia w sprawie przyrządów pomiarowych, które w Polsce zostały wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia (Dz. U r. Nr 3. poz.27 z późn. zm.) i musi być akceptowany przez Główny Urząd Miar jako prawnie zalegalizowany przyrząd pomiarowy w Polsce. Wagi powinny posiadać świadectwa wzorcowania, oznaczone symbolami akredytacji (Świadectwo Wzorcowania na zgodność z Normą PN/EN ISO/IEC 17025:2005). Terminy powtórnych wzorcowań powinny być ustalane przez samego użytkownika przyrządu pomiarowego i być zapisywane w dokumentacji Wykonawcy. Jeżeli pomiary kontrolne dokonywane innym sprawdzonym przyrządem wykazują niedopuszczalny błąd wskazań, to sprawdzenie i konserwacja powinna być dokonana natychmiast. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie, aby dane były wiarygodne i odpowiednio zabezpieczone Dokładność pomiaru systemu wagowego nie powinna być gorsza niż: Przy załadunku z wykorzystaniem mechanizmu grzebieniowego" zabudowy wymaga się parametrów - działka legalizacyjna i odczytowa e=d<2kg (nie większa niż), zakres max > 200kg (nie mniejszy niż) Przy załadunku z wykorzystaniem ramion załadunkowych" zabudowy wymaga się parametrów - działka legalizacyjna i odczytowa e=d<5kg (nie większa niż), zakres max > 600kg (nie mniejszy niż) Dokładność pomiaru odnosi się do wyznaczania masy netto (balastu) będącej różnicą pomiaru masy brutto oraz tary. Wymagania dotyczące wyposażenia samochodów, o których mowa w pkt Wykonawca zobowiązany jest spełnić powyższe wymagania przed rozpoczęciem świadczenia usług. DEFINICJE: System Operatora - oprogramowanie Wykonawcy służące do gromadzenia i analizy danych otrzymywanych automatycznie z pojazdów Wykonawcy, takich jak położenie i stan pojazdu, z systemu RFID, z systemu wagowego, z terminali pokładowych itp. System Przesyłu Danych - dowolny standard transmisji danych w sieci komórkowej GSM. POO - należy przez to rozumieć miejsca gromadzenia odpadów komunalnych (w tym zbieranych w sposób selektywny), w których umieszczone zostały pojemniki na odpady oraz przy których pozostawiane będą odpady problemowe. Dane o POO - należy przez to rozumieć: adresy poszczególnych POO (jeżeli posiadają adresy), współrzędne geograficzne poszczególnych POO, unikalne identyfikatory posesji (do których przypisane są pojemniki znajdujące się w POO), kody transponderów RFID zamontowanych na pojemnikach, częstotliwości odbioru odpadów, liczba, pojemności i przeznaczenie pojemników znajdujących się w POO. RFID - system radiowej identyfikacji pojemników. System ten przez zainstalowane na nich transpondery oraz terminal/komputer pokładowy pojazdów Wykonawcy umożliwia identyfikację posesji, właściciela przypisanego do danej posesji oraz rodzaj wytwarzanych

8 odpadów na tej nieruchomości. System zapewnia identyfikację pojemników za pomocą czytników RFID umieszczonych na pojazdach przez automatyczną rejestrację identyfikatora (transpondera) zamontowanego na pojemniku/kontenerze. Transponder (znacznik RFID) - elektroniczne urządzenie bezprzewodowej transmisji sygnałów, pozwalające na monitorowanie pracy Wykonawcy, śledzenie obiegu pojemników oraz ich zawartości. Słowniki Referencyjne - uporządkowane nazewnictwo miejscowości, ulic i prefiksów w oparciu o słownik referencyjny Teryt i Geopoz-u, zdefiniowane słownictwa typów pojemników na odpady zmieszane i segregowane oraz częstotliwości odbiorów odpadów, a także nazewnictwa typów odpadów, które powinny być używane przez Wykonawcę w komunikowaniu się i raportowaniu do Zamawiającego. Harmonogram odbioru odpadów z POO - wykaz ulic z wyznaczonym dniem tygodnia lub datą kolejnego odbioru odpadów, typem odbieranego odpadu i częstotliwością odbioru. Trasówka - wykaz ulic i POO, z którym odbierane są odpady komunalne, zaplanowanych dla jednego pojazdu Wykonawcy na dany dzień roboczy. 7.6 Wyposażenie centrali Wykonawcy Wyposażenie Zamawiającego w System Operatora Wykonawca wyposaży (dostarczy, zainstaluje, udzieli nieodpłatnie 2 licencje na dwa stanowiska oraz przeszkoli pracowników Zamawiającego) Zamawiającego w System Operatorski za pośrednictwem protokołu HTTPS przed rozpoczęciem świadczenia usług. System operatorski powinien posiadać możliwość drukowania elementów, archiwizowania, podglądu do zarchiwizowanych danych u Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do wykorzystywania dwóch sposobów wymiany danych: protokołu HTTPS, w uzasadnionych obiektywnymi problemami technicznymi trybu on-line - elektronicznego nośnika danych w trybie off-line (pliki zapisane na elektronicznych nośnikach danych, np. płyta CD/DVD, karta pamięci) lub z załącznikiem skutecznie dostarczony do Zamawiającego Zakres rejestrowanych zdarzeń System musi rejestrować w szczególności następujące zdarzenia: Typ zdarzenia Rejestrowane dane* Moment rejestracji Punkty jazdy Maksymalna prędkość i dystans od poprzedniego punktu jazdy Gdy pojazd jest w ruchu nie rzadziej niż co 100 m lub 5 sekund Punkty postoju Gdy pojazd stoi, nie rzadziej niż co 5 minut

9 Załadunek pojemnika przez pojazd bezpylny Wyładunek pojazdu bezpylnego Notatka z miejsca załadunku Kod RFID pojemnika, typ pojemnika, typ odpadu, kod ID MGO, masa odpadów Kod RFID pojemnika, typ pojemnika, typ odpadu, kod ID posesji, identyfikator notatki, treść notatki Natychmiast wystąpieniu zdarzenia Natychmiast wystąpieniu zdarzenia Natychmiast wystąpieniu zdarzenia po po po *Wszystkie rejestrowane zdarzenia muszą posiadać identyfikator pojazdu, datę i czas oraz współrzędne geograficzne wyznaczone na podstawie systemu GPS Aktualizacja Danych o POO i pojemnikach Wykonawca w ciągu 7 dni od podpisania umowy otrzyma dane od Zamawiającego w formie elektronicznej Wykonawca na podstawie Danych otrzymanych od Zamawiającego oraz własnych informacji terenowych dotyczących przedmiotu zamówienia wykona inwentaryzację POO: zaktualizuje Dane o poszczególnych POO, określi współrzędne geograficzne każdego zinwentaryzowanego POO, przypisze unikalne numery seryjne (kody) Transponderów do POO, sparuje każdy zamontowany na pojemniku/kontenerze Transponder z adresem i ID posesji, do której jest przypisane dane POO (sparowanie kodu posesji z numerem seryjnym Transpondera), uzupełni dane o nieruchomościach, na których powstają odpady, a które nie zostały ujęte w danych otrzymanych od Zamawiającego i jeżeli nieruchomości mają swoje miejsca gromadzenia odpadów wykona pełną inwentaryzację tych POO, przekaże Zamawiającemu dane o nieruchomościach, na których powstają odpady, a które nie zostały ujęte w Danych otrzymanych od Zamawiającego i nie posiadają POO Wykonawca wyniki inwentaryzacji udostępni Zamawiającemu nie później niż w terminie 12 tygodni od dnia podpisania umowy w formacie.xls lub.xlsx, lub w innym formacie zaakceptowanym przez Zamawiającego Wykonawca podczas trwania umowy na bieżąco aktualizuje Dane o POO, przekazuje Zamawiającemu bez zbędnej zwłoki zaktualizowane dane w formie elektronicznej w formacie.xls lub.xlsx, oraz informuje Zamawiającego o nieruchomościach, na których powstają odpady, a które nie są zidentyfikowane przez Zamawiającego W przypadkach uzasadnionej warunkami obiektywnymi niemożliwości wykonania inwentaryzacji na czas Wykonawca w terminie wykonania inwentaryzacji musi przedstawić Zamawiającemu listę POO, dla których nie wykonane kompletnej inwentaryzacji Zamawiający bezzwłocznie prześle do Wykonawcy informację o nowych punktach POO wynikających z nowo złożonych deklaracji Oznakowanie pojemników i kontenerów Transponderami Wykonawca oznaczy wszystkie pojemniki Transponderami nie później niż w terminie 12 tygodni od daty podpisania Umowy. W przypadkach uzasadnionej warunkami obiektywnymi niemożliwości oznaczenia transponderami wszystkich pojemników na czas Wykonawca w danym terminie musi przedstawić Zamawiającemu

10 listę POO, w których znajdują się pojemniki nieoznaczone znacznikami RFID W uzasadnionych przypadkach, gdy w terminie wykonania inwentaryzacji pojemniki nie zostaną oznakowane przez Wykonawcę (np. z powodu braku możliwości dostępu do pojemnika), Wykonawca prześle Zamawiającemu raport z wykazem tych pojemników oraz podejmie działania zmierzające do oznaczenia pojemników najpóźniej w dniu przypadającym na odbiór odpadów z danego POO, w którym pojemnik jest dostępny dla Wykonawcy. W związku z brakiem tego punktu w harmonogramie w dniu inwentaryzacji, spowoduje to możliwość odczytania pierwszych informacji dot. odbioru z tego POO dopiero przy kolejnym planowanym odbiorze Brak możliwości dostępu do pojemnika, stwierdzenie jego braku lub innych zdarzeń powinno zostać stwierdzone przez załogę obsługującą pojazd przez wprowadzanie odpowiedniej notatki w terminalu zainstalowanym na pojeździe i zarejestrowanie zgodnie z tabelą z punktu Wykonawca jest zobowiązany na bieżąco - bez odrębnego wezwania ze strony Zamawiającego - wymieniać zniszczone Transpondery oraz wyposażać w Transpondery te pojemniki, które takich Transponderów nie posiadają Wykonawca wymieni zniszczony Transponder na pojemniku lub oznaczy nim pojemnik w przypadku jego braku, niezwłocznie po otrzymaniu informacji od Zamawiającego, jednak nie później niż w dniu przypadającym na odbiór odpadów z POO, w którym znajduje się zgłoszony pojemnik. 8. Odbieranie odpadów komunalnych z zabudowy jednorodzinnej i wielolokalowej: 8.1. Na terenie zabudowy jednorodzinnej i wielolokalowej obowiązywać będzie system pojemnikowy lub workowy zbiórki odpadów komunalnych przedstawiony w kolejnych punktach, 8.2. Zmieszane odpady komunalne (kod ) odbierane będą z pojemników o pojemności: 60 l., 120 l., 240 l. z częstotliwością określoną w uchwale Nr 50/XI/2015 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 30 lipca 2015 r. Pojemniki zapewnia właściciel nieruchomości Selektywna zbiórka odpadów komunalnych (kod , , , , , , , , , ), będzie się odbywać w systemie workowym z częstotliwością określoną w uchwale Nr 50/XI/2015 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 30 lipca 2015 r Do gromadzenia odpadów segregowanych obowiązuje system trzech kolorowych worków: a) żółty - z przeznaczeniem na PAPIER I TEKTURĘ, METALE, TWORZYWA SZTUCZNE - opakowania z papieru, gazety, tektury puszki metalowe, drobne przedmioty metalowe oraz kartony po sokach i mleku, folie i opakowania chemii gospodarczej, plastikowe butelki po napojach 120 l.; b) biały - z przeznaczeniem na SZKŁO - opakowania ze szkła: butelki, słoiki i inne opakowania szklane 120 l.; c) czarny - POZOSTAŁE ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych Przedmiotowe worki powinny posiadać następujące parametry: materiał folia polietylenowa LDPE, półprzeźroczysta, o grubości zapewniającej wytrzymałość worków tj. co najmniej 60 mikronów, 8.6. Oznakowanie worki muszą być opatrzone nadrukiem na jaki rodzaj odpadu są przeznaczone, 8.7. Odbiór odpadów wielkogabarytowych (kod ) z nieruchomości odbywać się będzie poprzez punkt mobilny bezpośrednio sprzed posesji właścicieli nieruchomości, 1

11 raz na kwartał po zebraniu zgłoszeń od mieszkańców przez Wykonawcę, 8.8. Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (kod *, *, ),odbywać się będzie poprzez punkt mobilny bezpośrednio sprzed posesji właścicieli nieruchomości 1 raz na kwartał po zebraniu zgłoszeń od mieszkańców przez Wykonawcę, 8.9. Odpady biodegradowalne (kod , , ) oraz popioły paleniskowe z gospodarstw domowych - odbiór tych odpadów odbywać się będzie w oparciu o system workowy. Worki do zbierania odpadów biodegradowalnych oraz popiołów paleniskowych z gospodarstw domowych, zabezpiecza właściciel nieruchomości we własnym zakresie. Zapełnione worki z odpadami biodegradowalymi (liście i trawa) będą odbierane przez Wykonawcę z częstotliwością określoną w uchwale Nr 50/XI/2015 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 30 lipca 2015 r. Worki z popiołem będą odbierane 1 raz na dwa tygodnie przez cały okres trwania umowy Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne ( , , , , , , , ): Odbiór odpadów remontowych zebranych w sposób selektywny, pochodzących z prowadzenia drobnych prac nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót odbywać się będzie poprzez punkt mobilny z częstotliwością 1 raz na kwartał, po zebraniu zgłoszeń od mieszkańców przez Wykonawcę. Powyższe odpady muszą być gromadzone na terenie nieruchomości w pojemnikach przeznaczonych na tego typu odpady. Właściciel nieruchomości ma obowiązek zamówić taki pojemnik u Wykonawcy. Jednocześnie właściciel nieruchomości ma prawo wystawić do odbioru odpady z drobnych remontów we własnych workach o pojemności 60 lub 120 l. (odpornych na rozerwanie) w ilości maksymalnie 5 worków na 1 odbiór. Odbiór odpadów nastąpi po zgłoszeniu telefonicznym do firmy odbierającej odpady. 9. Obowiązki wykonawcy przed rozpoczęciem i w trakcie realizacji zamówienia Przedmiot zamówienia należy wykonać w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania odpadów do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania Wykonawca będzie odpowiadał za osiągniecie odpowiednich poziomów recyklingu i odzysku w odniesieniu do odpadów typu: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, wyłącznie w zakresie świadczonego zamówienia, tj. w stosunku do odpadów odbieranych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Podkowy Leśnej w następujących wysokościach: a) w roku 2015 co najmniej 16 %za cały rok, b) w roku 2016 co najmniej 18 % za cały rok, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645) Osiągane przez Wykonawcę poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku obliczane będą na podstawie wzorów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012r. poz. 645) Wykonawca jest zobowiązany do osiągnięcia w danym roku kalendarzowym w odniesieniu do masy odebranych przez siebie odpadów komunalnych poziomów ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczenia poziomu ograniczenia masy tych

12 odpadów Weryfikacja osiąganych przez Wykonawcę poziomów recyklingu wykonywana będzie przez pracowników Zamawiającego na podstawie danych zawartych w przekazywanych przez Wykonawcę kwartalnych sprawozdaniach. Sprawozdania te spełniać mają wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 630) Osiągniecie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku wskazanych frakcji odpadów należy realizować poprzez: Właściwe postępowanie z odebranymi odpadami zgodnie z przepisami prawa mającymi zastosowanie w przedmiocie zamówienia, Sprawne i terminowe dostarczanie worków na odpady komunalne selektywnie zbierane, realizowane poprzez dostarczanie ich w ramach usługi właścicielom nieruchomości, w zamian za oddane worki z poszczególnymi rodzajami segregowanych odpadów, Kontrolę odbieranych odpadów pod kątem właściwej segregacji przez mieszkańców, którzy zgłosili akces segregacji i niezwłoczne zgłoszenie Zamawiającemu stwierdzenie nieprawidłowości w tym zakresie (potwierdzone dokumentacją fotograficzną) Wykonawca musi prowadzić działania mające na celu osiągnięcie ww. poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku, a także ograniczenia składowania odpadów zielonych ulegających biodegradacji, w szczególności przez właściwe postępowanie z odebranymi od mieszkańców odpadami Wykonawca ma obowiązek udzielać mieszkańcom rzetelnych informacji drogą telefoniczną na temat zasad działania systemu Wykonawca ma obowiązek przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w Rozdziale 2 Hierarchia sposobów postępowania z odpadami", ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21) Wykonawca ma obowiązek przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, odebranych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta do Regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych wynikających z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami lub w szczególnych przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa do instalacji zastępczej obsługi regionu, wskazanych w uchwale w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego Stosuje się worki do selektywnej zbiórki odpadów w kolorystyce określonej w niniejszym dokumencie Wykonawca w ramach usługi zobowiązany jest do zapewnienia właścicielom nieruchomości worków do selektywnej zbiórki odpadów Worki do selektywnej zbiórki muszą być: a) oznaczone nazwą, adresem i numerem telefonu Wykonawcy, b) opatrzone nadrukiem na jaki rodzaj odpadu są przeznaczone, c) opatrzone nazwą, adresem i numerem telefonu Zamawiającego Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzgodnienia z Wykonawcą szaty graficznej worków przeznaczonych do segregacji odpadów Czytelna instrukcja umieszczona na workach ma ułatwiać właścicielom nieruchomości prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów (informacja jakie odpady mogą być gromadzone w danym worku).

13 9.16. Worki do pierwszego odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych (tzw. pierwsze wyposażenie nieruchomości) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: a) właścicielom nieruchomości (którzy złożyli deklaracje i deklarowali selektywną zbiórkę odpadów) w ilościach zapewniających sprawne funkcjonowanie systemu (minimum 1 na zmieszane odpady, 1 na szkło i 2 na surowce), b) do siedziby Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej, gdzie będą również wydawane mieszkańcom - w ilości 10 % tzw. pierwszego wyposażenia nieruchomości jako rezerwa Zamawiającego, w celu ich dodatkowej dystrybucji dla właścicieli nieruchomości, którzy w danym miesiącu będą zgłaszali takie zapotrzebowanie (np. dodatkowego worka na dany rodzaj odpadu) Obowiązki Wykonawcy w stosunku do właścicieli nieruchomości: a) wykonawca w ramach usługi zobowiązany jest do zapewnienia właścicielom nieruchomości worków do selektywnej zbiórki odpadów (ust. 8.4). b) dostarczone worki mają być oznaczone na zasadach i w sposób określony w ust oraz ust c) Wykonawca umożliwi właścicielom nieruchomości ewentualny: 1) zakup lub dzierżawę pojemników na odpady segregowane, 2) zakup worków na odpady biodegradowalne oraz popioły paleniskowe z gospodarstw (ust.8.9), 3) wydzierżawienie pojemników na odpady budowlane i rozbiórkowe (ust.8.10). Przedmiotem zamówienia nie jest dostawa pojemników na rzecz Zamawiającego. Ewentualne koszty udostępnienia pojemników nie mogą być wliczony w cenę zamówienia. Zamawiający jedynie obliguje Wykonawcę do stworzenia możliwości dostawy pojemników na rzecz mieszkańców, przy czym to mieszkańcy będą zawierać odpowiednie umowy Wykonawca ma prawo odmówienia realizacji odbioru odpadów z danej nieruchomości w przypadku stwierdzenia innych odpadów, niż odpady stanowiące przedmiot umowy Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Wykonawca odbierający odpady komunalne ma obowiązek przyjąć je jako zmieszane odpady komunalne i niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek wykonywać dokumentację fotograficzną w przypadku braku prowadzenia segregacji odpadów komunalnych na poszczególnych nieruchomościach dokumentacja musi pozwalać Zamawiającemu na identyfikację nieruchomości (dokumentacja w formie elektronicznej stanowi załącznik do raportu miesięcznego) Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć przewożone odpady, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa Wykonawca ma obowiązek w ramach usługi umożliwić Zamawiającemu kontrolę tras pojazdów odbierających odpady z terenu Miasta Podkowa Leśna poprzez udostępnienie (online) programu do śledzenia pozycji GPS. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia pracownika merytorycznego Urzędu w zakresie obsługi śledzenia sygnału GPS Wykonawca ma obowiązek odebrać odpady wystawione przed nieruchomość lub odebrać z udostępnionych altan śmietnikowych. 10. W zakresie sprawozdawczości wykonawca ma obowiązek: Przedkładać Zamawiającemu oprócz sprawozdania, o którym mowa w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach comiesięczne sprawozdania w formie protokołu z wykonanej usługi zawierające informacje o:

14 masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, oraz inne rodzaje selektywnie zbieranych odpadów, masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji: a) przekazanych do składowania na składowisku odpadów, b) nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie ich zagospodarowania, liczbie właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne, ilości wydanych worków na odpady komunalne w danym miesiącu, nieruchomościach, z których w danym miesiącu nie wystawiono pojemników lub worków na odpady, nieruchomościach, z których odpady nie mieszczą się w dostarczonych workach, wskazanie właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem, ilości i rodzajach odpadów odebranych z poszczególnych nieruchomości Przedkładać Zamawiającemu comiesięczne sprawozdanie - protokół z wykonania usługi w formie papierowej i elektronicznej w pliku PDF oraz innym edytowalnym lub innej akceptowalnej przez obie strony Przekazywać Zamawiającemu sprawozdanie w terminie 14 dni od dnia zakończenia danego miesiąca. Sprawozdanie (protokół z usługi) wraz z kopiami kart przekazania odpadów do instalacji i dowodami wagowymi jest podstawą rozliczenia z Zamawiającym, a zatwierdzone przez Zamawiającego stanowi podstawę wystawienia faktury Przekazywać Zamawiającemu informacje o nieruchomości i jej właścicielu, w przypadku, gdy dany właściciel nieruchomości nie prowadzi selektywnego zbierania odpadów w sposób zgodny z prawem (określony w regulaminie), wraz z dokumentacją fotograficzną tych odpadów i miejsca (nieruchomości) z której te odpady pochodzą oraz przekazując informację o osobach wykonujących czynności odbioru (imię i nazwisko), oraz stosowny protokół podpisany przez te osoby na powyższą okoliczność Powiadamiania Zamawiającego w formie zestawienia zbiorczego (w formie papierowej i elektronicznej), do 2 dni roboczych po wykonaniu odbioru odpadów z całego terenu miasta, o nieruchomościach, których właściciele nie wykonują obowiązku segregacji pomimo wcześniejszej deklaracji Zamawiający przeprowadza weryfikację raportu miesięcznego w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od otrzymania tego raportu. W przypadku braku uwag raport uznaje się za zatwierdzony Przekazywania Zamawiającemu sprawozdań półrocznych w terminie do końca miesiąca następującego po półroczu, którego dotyczy w zakresie określonym w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 630): Przekazywania Zamawiającemu kwartalnych raportów o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazanych do składowiska Do każdego sprawozdania kwartalnego dołączyć kopie dokumentów

15 potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji Przekazywać raporty kwartalny w formie papierowej i elektronicznej (PDF oraz edytowalnej). Dodatkowo wprowadzać sprawozdania kwartalne do Systemu Informatycznego Urzędu Miasta z użyciem udostępnionego tam formularza. 11. Obowiązki zamawiającego Zamawiający ma prawo prowadzenia kontroli wykonywanej przez Wykonawcę usługi w trakcie odbioru odpadów z nieruchomości i dokumentowania wszelkich nieprawidłowości w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 12. Reklamacje: 12.1 Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zgłoszonych przez Zamawiającego reklamacji w czasie nie dłuższym niż w przeciągu 24 godzin od otrzymania zawiadomienia telefonicznego potwierdzonego faxem lub em. Nie wywiązanie się z realizacji zgłoszonych reklamacji skutkować będzie zastosowaniem kar umownych Załatwienie reklamacji Wykonawca potwierdzi faxem lub mailem. 13. Akty prawne mające zastosowanie w trakcie realizacji zamówienia: W trakcie realizacji zamówienia zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawne oraz następujące akty prawa miejscowego: 13.1 Uchwała Nr 211/12 w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata z uwzględnieniem lat z załącznikami oraz uchwałę nr 212/12 w sprawie wykonania, Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata z uwzględnieniem lat , 13.2 Uchwała Nr 50/XI/2015 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Miasta Podkowa Leśna, 13.3 Uchwała Nr 51/XI/2015 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 10 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy przetargu nieograniczonego na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do siwz. Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 7 do siwz. Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do siwz Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych Gminy Miasto Szczecin I. Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

GMINA GŁUSK SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

GMINA GŁUSK SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GMINA GŁUSK ZP 271.9.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223818 NIP:

REGON: 670223818 NIP: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w zł równowartości kwoty 207.000 euro, przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Torzym Nr ogłoszenia: BZP 69877-2013; data zamieszczenia: 09.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a.

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a. Kancelaria Sejmu s. 1/34 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391, 951, z 2013 r. poz. 21, 228, 888. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1.

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/51 Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 1593, z 2015

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PORADNIK GOSPODAKA ODPADAMI

SPIS TREŚCI PORADNIK GOSPODAKA ODPADAMI SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 6 2. STARY NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI... 8 2.1. EUROPA, KRAJ, REGION, GMINA... 8 2.2. WOJEWÓDZKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MAZOWSZA NA LATA 2012-2017 Z UWZGLĘDNIENIEM LAT

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lutego 2013 r. Poz. 1322

Warszawa, dnia 4 lutego 2013 r. Poz. 1322 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 lutego 2013 r. Poz. 1322 UCHWAŁA Nr 467/2012 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania

Bardziej szczegółowo

Grabowiec: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z

Grabowiec: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z 1 z 5 21-11-2014 13:29 Grabowiec: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Grabowiec Numer ogłoszenia: 383256-2014; data zamieszczenia: 21.11.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Grabowiec: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z

Grabowiec: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z 1 z 5 07-11-2014 13:57 Grabowiec: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Grabowiec Numer ogłoszenia: 369876-2014; data zamieszczenia: 07.11.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RZGÓW ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RZGÓW ZA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RZGÓW ZA ROK 2014 Analiza obejmuje obszar Gminy Rzgów, składającej się z 16 miejscowości: Rzgów, Starowa Góra, Stara Gadka, Prawda, Guzew,

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 Załącznik do uchwały nr XXIV/616/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 Wrocław, czerwiec 2012 r. Nadzór

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 15 lutego 2013 r. Poz. 859 UCHWAŁA NR XXVI/215/13 RADY MIASTA ŚWIDWIN. z dnia 31 stycznia 2013 r.

Szczecin, dnia 15 lutego 2013 r. Poz. 859 UCHWAŁA NR XXVI/215/13 RADY MIASTA ŚWIDWIN. z dnia 31 stycznia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 15 lutego 2013 r. Poz. 859 UCHWAŁA NR XXVI/215/13 RADY MIASTA ŚWIDWIN z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis wymagań przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis wymagań przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ nr MZK/D/01/2013 Dotyczy postępowania MZK/D/2/2013 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zaprojektowanie, dostawę, instalację oraz konfigurację kompleksowego systemu

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 29 stycznia 2014 r.

WYROK z dnia 29 stycznia 2014 r. Sygn. akt: KIO 69/14 WYROK z dnia 29 stycznia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska Małgorzata Rakowska Anna Packo Protokolant: Mateusz Michalec po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu czystości i porządku w Gminie Mietków

Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu czystości i porządku w Gminie Mietków Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu czystości i porządku w Gminie Mietków Uchwała Nr XXIV / 120 / 2012 Rady Gminy Mietków z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z realizacji. Związkowego Planu Gospodarki Odpadami dot. GMINY KRASNE. Krasne, marzec 2007r.

SPRAWOZDANIE. z realizacji. Związkowego Planu Gospodarki Odpadami dot. GMINY KRASNE. Krasne, marzec 2007r. SPRAWOZDANIE z realizacji Związkowego Planu Gospodarki Odpadami dot. GMINY KRASNE Krasne, marzec 2007r. 1. Wprowadzenie. 1) Cel przygotowania sprawozdania. Celem sprawozdania z realizacji planu gospodarki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy ZAŁĄCZNIK nr 1 BA-231-2/536/276/MM/11 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 15 marca 2013 r. Poz. 2192 UCHWAŁA NR XXIX/402/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 8 marca 2013 roku

Kraków, dnia 15 marca 2013 r. Poz. 2192 UCHWAŁA NR XXIX/402/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 8 marca 2013 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 15 marca 2013 r. Poz. 2192 UCHWAŁA NR XXIX/402/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa Architektoniczna mgr inż. arch. Piotr Paszkiewicz

Pracownia Projektowa Architektoniczna mgr inż. arch. Piotr Paszkiewicz NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ Pracownia Projektowa Architektoniczna mgr inż. arch. Piotr Paszkiewicz SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO - REMONTOWYCH Rodzaj opracowania ADAPTACJA

Bardziej szczegółowo

KAP 4101-002-05/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KAP 4101-002-05/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KAP 4101-002-05/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/14/004 Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów teleinformatycznych, wymiany informacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/145/2012 RADY GMINY I MIASTA W WARCIE z dnia 28 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA NR XXX/145/2012 RADY GMINY I MIASTA W WARCIE z dnia 28 grudnia 2012 roku UCHWAŁA NR XXX/145/2012 RADY GMINY I MIASTA W WARCIE z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI Program selektywnej zbiórki odpadów surowcowych/opakowaniowych występujących w odpadach komunalnych na terenie miasta Zgorzelec Zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. z siedzibą w.., REGON NIP,

UMOWA nr. z siedzibą w.., REGON NIP, Wzór umowy Załącznik nr 19 do SIWZ UMOWA nr zawarta w dniu r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, zwaną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę, montaż i wdrożenie Elektronicznego Systemu Obsługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TEHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA DODATKOWEJ DROGI DOJAZDOWEJ DO HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH

SPECYFIKACJA TEHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA DODATKOWEJ DROGI DOJAZDOWEJ DO HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH SPECYFIKACJA TEHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia Nazwa inwestycji: BUDOWA DODATKOWEJ DROGI DOJAZDOWEJ

Bardziej szczegółowo