SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 CHARAKTERYSTYKA MIASTA PODKOWA LEŚNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 CHARAKTERYSTYKA MIASTA PODKOWA LEŚNA"

Transkrypt

1 Załączniki nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 CHARAKTERYSTYKA MIASTA PODKOWA LEŚNA 1. Miasto Podkowa Leśna zajmuje obszar o powierzchni - 10,1 km2. 2. Liczba mieszkańców Miasta zameldowanych na pobyt stały wynosi 3 705, wg stanu na dzień r. Łączna ilość osób wg deklaracji wyniosła stan na r. 3. Przy wycenie należy uwzględnić, że rzeczywista liczba mieszkańców na terenie Miasta może się wahać max o 15 % w okresie trwania umowy. Zmiany powyższe mogą dotyczyć zarówno zmniejszenia jak i zwiększenia liczby mieszkańców, przy czym zmiany te nie będą wpływały na wysokość wynagrodzenia wykonawcy. 4. Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych, którą Wykonawca zobowiązany będzie odebrać i zagospodarować wynosi szacunkowo ok Mg w okresie realizacji umowy (16 miesięcy). 5. Na podstawie sprawozdania za rok 2014 łączna ilość odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych w Podkowie Leśnej wyniosła: 1542 Mg. z czego: a) 754 Mg stanowiły odpady komunalne zmieszane, b) 258 Mg stanowiły odpady komunalne zebrane selektywnie: papier, tworzywa sztuczne, szkło, metal, c) 441Mg - odpady ulegające biodegradacji, d) 89 Mg pozostałe odzież, przeterminowane leki, opony, gabaryty, popiół, baterie. Na realizację zamówienia w okresie od stycznia do grudnia 2014 r. Wykonawca dostarczył ok szt. worków przeznaczonych na selektywna zbiórkę odpadów (zielone, czerwone, niebieskie, białe i czarne). Poniżej przedstawiono szacunkową ilość odpadów przewidzianą do odbioru w skali jednego roku w rozbiciu na poszczególne ważniejsze rodzaje odpadów. Odbiór i zagospodarowanie odpadów Przewidywana ilość Mg w okresie od r. do r. Zmieszane odpady komunalne 1000,00 Zmieszane odpady opakowaniowe, tzw. mix 230,00 Opakowania wielomateriałowe 2,60 Szkło (bezbarwne i kolorowe) 110,00 Odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym opakowaniowych 600,00 ulegających biodegradacji Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 0,1 Zużyte baterie i akumulatory 0,3 Meble i inne odpady wielkogabarytowe 70,00 Popioły paleniskowe i żużle stanowiących odpady komunalne 2 Odpadów budowlanych stanowiących odpady komunalne 30,00 Zużyte opony 4,3 Przeterminowanych leków i chemikaliów (resztki farb, lakierów, 0,4

2 klejów, rozpuszczalników, środki ochrony roślin i opakowania po nich, przepracowane oleje etc.) Zużyte żarówki i świetlówki 0,2 RAZEM 2.049,90 Zamawiający nie gwarantuje wymienionych powyżej ilości odpadów komunalnych w ciągu roku. Zestawienie przygotowano na podstawie własnych analiz oraz sprawozdań przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne z terenu Miasta Podkowa Leśna. 6. Liczba budynków jednorodzinnych (gospodarstw domowych) wynosi aktualnie: Liczba budynków wielolokalowych komunalnych wynosi aktualnie: Przy wycenie należy uwzględnić, że rzeczywista liczba budynków jednorodzinnych może się wahać max o 10 % w okresie trwania umowy. Zmiany powyższe mogą dotyczyć zarówno zmniejszenia jak i zwiększenia liczby budynków, przy czym zmiany te nie będą wpływały na wysokość wynagrodzenia wykonawcy. 9. Przy wycenie należy uwzględnić, że rzeczywista liczba budynków wielolokalowych komunalnych może wahać się o 1 budynek w okresie trwania umowy. Zmiany powyższe mogą dotyczyć zarówno zmniejszenia jak i zwiększenia liczby budynków wielolokalowych, przy czym zmiany te nie będą wpływały na wysokość wynagrodzenia wykonawcy. 10. Wykonawca udostępnia worki do odpadów zbieranych w sposób selektywny przez mieszkańców w okresie trwania umowy. Koszty udostępnienia worków winny być wliczone w cenę zamówienia. 11. Pojemniki do gromadzenia odpadów w sposób nieselektywny zabezpiecza właściciel nieruchomości we własnym zakresie. Właściciel nieruchomości utrzymuje pojemniki w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym spełniając wymagania z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej. 12. W przypadku uszkodzenia przez Wykonawcę pojemnika należącego do właściciela nieruchomości, Wykonawca zobowiązany jest naprawić szkodę. 13. Ilości z podziałem na rodzaj urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wytworzonych na terenach zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej: Liczba worków do selektywnej zbiórki odpadów przeznaczona na pierwsze wyposażenie nieruchomości: a) żółty - z przeznaczeniem na surowce - PAPIER I TEKTURĘ, METALE, TWORZYWA SZTUCZNE szt. b) biały - z przeznaczeniem na SZKŁO szt. c) czarny - POZOSTAŁE ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE szt Pojemniki na leki - 3 szt Pojemniki na baterie - 4 szt. 14. Powyższe dane są szacunkowe i zostały opracowane na podstawie obecnie odbieranych ilości odpadów oraz prognozy przyrostu liczby mieszkańców i ilości odpadów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia liczby obsługiwanych nieruchomości w zakresie odbioru odpadów komunalnych, a co za tym idzie ilości odpadów.

3 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna, w zakresie: 1.1. Selektywnego zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta. (Szczegółowy wykaz nieruchomości zostanie przekazany Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od dnia wyboru oferty.) 1.2. Odbioru odpadów komunalnych z pojemników/kontenerów/worków na odpady komunalne Zagospodarowania (odzysk i unieszkodliwienie) zebranych odpadów komunalnych zgodnie z wytycznymi przyjętymi w przepisach prawa i zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 211/12 z dnia roku w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata , z uwzględnieniem lat , z załącznikami dotyczącymi regionu warszawskiego Prowadzenie na terenie Gminy Miasta Podkowa Leśna mobilnego punktu zbiórki odpadów Realizacji wszystkich pozostałych wymogów i obowiązków zawartych w niniejszym szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz SIWZ. 2. System odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów powstałych w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. 3. Rodzaje odpadów, które są objęte przedmiotem zamówienia: a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, b) papier i tektura, c) metal, d) tworzywa sztuczne (w tym tworzywa sztuczne typu PET i tworzywa sztuczne typu plastik gospodarczy/przemysłowy), e) opakowania wielomateriałowe, f) szkło (bezbarwne i kolorowe) g) odpady biodegradowalne odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym opakowaniowych ulegających biodegradacji), h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, i) zużyte baterie i akumulatory, j) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych k) odpadów budowlanych stanowiących odpady komunalne l) popioły paleniskowe i żużle stanowiących odpady komunalne m) zużyte opony, n) przeterminowanych leków i chemikaliów (resztki farb, lakierów, klejów, rozpuszczalników, środki ochrony roślin i opakowania po nich, przepracowane oleje etc.), o) Zużyte żarówki i świetlówki, 4. Częstotliwość odbierania odpadów, harmonogramy Zamawiający opracuje szczegółowy harmonogramy odbioru poszczególnych rodzajów odpadów i łącznie z listą nieruchomości, w terminie do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy, przekaże Wykonawcy Wymaga się, aby Wykonawca zapewnił odbieranie odpadów z częstotliwością określoną w uchwale w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w

4 zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Miasta Podkowa Leśna (uchwała Nr 50/XI/2015 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 30 lipca 2015 r.). Jednocześnie wymaga się odbierania popiołu 1 raz na dwa tygodnie w okresie obowiązywania umowy Odbiór odpadów niebezpiecznych typu: a) przeterminowane leki, odbierane będą przez Wykonawcę nie rzadziej niż raz na miesiąc, z wyznaczonych punktów stacjonarnych (wykaz punktów zostanie przekazany Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od dnia wyboru oferty), ilość punktów: 3, b) baterie odbierane będą przez Wykonawcę nie rzadziej niż raz na miesiąc, z miejsc dotychczas funkcjonujących punktów stacjonarnych (wykaz punktów zostanie przekazany Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od dnia wyboru oferty), ilość punktów: Wykonawca po otrzymaniu Harmonogramu w formie elektronicznej wydrukuje go na popierze i dostarczy mieszkańcom zgodnie z listą nieruchomości Harmonogramy muszą odzwierciedlać częstotliwość odbioru odpadów zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w przepisach uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Miasta Podkowa Leśna (uchwała Nr 50/XI/2015 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 30 lipca 2015 r.) Harmonogram opracowany przez Zamawiającego stanowi podstawę do realizacji zadania polegającego na odbiorze odpadów w Podkowie Leśnej. 5. Punkt zbiorki odpadów: 5.1.Na terenie Miasta Podkowy Leśnej będzie funkcjonować punkt mobilny zbiórki odpadów selektywnych. W punkcie mobilnym będą odbierane gromadzone przez mieszkańców miasta selektywnie zebrane odpady o następujących frakcjach: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, chemikalia (resztki farb, lakierów, klejów, rozpuszczalników, środki ochrony roślin i opakowania po nich, przepracowane oleje etc.). 5.1.Punkt mobilny powinien funkcjonować przez cały okres obowiązywania umowy. 6. Sprzęt Wykonawcy wykorzystywany do realizacji zamówienia: 6.1. Sprzęt wykorzystywany do realizacji zamówienia musi spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. (Dz. U r., poz. 122) Dodatkowo Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił w okresie realizacji przedmiotu umowy dostateczną ilość środków technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie zakresu rzeczowego usługi Wszystkie pojazdy Wykonawcy winny być trwale i czytelnie oznakowane (nazwa firmy, dane adresowe i numery telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne), zarejestrowane oraz winny posiadać aktualne badania techniczne Wykonawca musi dostosować według własnego uznania wielkość samochodów odbierających odpady do parametrów dróg i ulic występujących na terenie Miasta (szerokości dróg i ulic) oraz gęstości zabudowy, 6.5. Zamawiający wymaga stosowania pojazdów do bezpylnej zbiórki odpadów (śmieciarki) w przypadku odbioru zmieszanych odpadów (gromadzonych nieselektywnie) oraz pozostałych zmieszanych odpadów komunalnych (czarny worek

5 gromadzonych selektywnie). 7. Wymagania dotyczące wyposażenia samochodów (samochód pyłoszczelny, tzw. śmieciarki komunalne; segregowane, mix, zielone odbierane pyłoszczelnymi i ważone w momencie odbioru od właściciela) : 7.1 System monitoringu i system przesyłu danych Wykonawca wyposaży wszystkie pojazdy w elektroniczny system monitoringu (bazujący na GPS lub innym równoważnym systemie nawigacji satelitarnej dalej wymieniany jako GPS) rejestrujący przebieg tras pojazdów - punkty nie rzadziej niż co 100 m i 5 sekund Dane rejestrowane przez pozostałe urządzenia wchodzące w skład Systemu Identyfikacji muszą być w pełni zintegrowane z systemem monitoringu Przesył danych z urządzeń, o których mowa w pkt powyżej, musi być jednoczesny z przesyłem danych z systemu monitoringu GPS. Wszystkie zarejestrowane zdarzenia (załadunek, wyładunek, identyfikacja, ważenie, rejestracja i inne) muszą być rozszerzone o dokładną datę i oraz współrzędne geograficzne zdarzeń wyznaczone na podstawie systemu GPS Wykonawca wyposaży wszystkie pojazdy w odpowiedni moduł zapewniający niezwłoczny przesył danych do systemu operatora. W przypadku braku lub błędu w przesyle danych musi następować ponowne przesyłanie aż do uzyskania odbioru danych przez system operatora. Wszystkie zarejestrowane zdarzenia muszą posiadać dokładną datę i czas zajścia zdarzenia. Odwzorowanie pozycji pojazdu musi następować po każdych przejechanych 100 m Czujnik załadowania/wyładowania odpadów Wykonawca wyposaży wszystkie pojazdy bezpylne w następujące czujniki: Czujnik pozwalający określić lokalizację pojazdu podczas uruchamiania zasypu Czujnik pozwalający określić lokalizację pojazdu podczas otwierania odwłoka w czasie opróżniania śmieciarki z odpadów System identyfikacji pojemników w technologii RFID Wykonawca wyposaży wszystkie pojazdy bezpylne w system identyfikacji RFID pojemników. System musi spełniać poniższe warunki: System musi zapewniać identyfikację pojemników za pomocą czytników RFID - każdy zainstalowany na zasypie/mechanizmie wywrotu pojemnik powinien być automatycznie identyfikowany przez rejestrację kodu Transpondera zamontowanego na pojemniku System radiowej identyfikacji pojemników musi pracować w oparciu o identyfikatory pracujące na częstotliwości 134,2 khz Wykonawca wyposaży wszystkie pojazdy bezpylne w terminale/komputery pokładowe Systemu Identyfikacji RFID, umożliwiające poniższe czynności: Wybranie POO, na którym realizowana jest usługa Przypisanie komunikatu (notatki) do konkretnego zidentyfikowanego pojemnika oraz POO W przypadku pojazdu bezpylnego, automatyczne ostrzeganie pracowników Wykonawcy, gdy na zasypie został zainstalowany pojemnik, który nie powinien być opróżniany podczas danej trasówki. Ponadto system powinien sygnalizować operatorowi, czy Transponder załadowanego pojemnika został odczytany przez anteny na pojeździe.

6 7.4. Rejestracja notatek Zamawiającego w urządzeniach zainstalowanych w pojazdach Systemy Identyfikacji zainstalowane we wszystkich pojazdach muszą umożliwiać rejestrację notatek predefiniowanych przez Zamawiającego wprowadzonych przez członka załogi pojazdu natychmiast po wystąpieniu/wykryciu danego zdarzenia. Przykładowa lista notatek została podana w tabeli poniżej. Nazwa notatki Unikalny identyfikator Pojemnik uszkodzony 1 Uszkodzony transponder 2 Brak dojazdu do punktu POO 3 Brak dostępu do pojemnika 4 Odpad niezgodny z przeznaczeniem 5 pojemnika. Brak transpondera na pojemniku 6 Brak odpadów 7 Niezaplanowany pojemnik 8 Brak pojemnika Każda notatka zdefiniowana przez Zamawiającego musi mieć unikalny identyfikator w postaci dodatniej liczby naturalnej z zakresu W przypadku, gdy pojemnik nie jest zidentyfikowany przez system RFID (uszkodzony Transponder albo pojemnik niewyposażony w Transponder), terminal/komputer pokładowy musi umożliwić ręczne wybranie POO, do którego będzie przypisana odpowiednia notatka Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści i liczby notatek, jakie mają być rejestrowane w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca wprowadzi zmiany w ciągu 30 dni od otrzymania takiej informacji od Zamawiającego Lista predefiniowanych notatek zostanie zdefiniowana przez Zamawiającego przed rozpoczęciem świadczenia usługi przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zawartości tej listy w trakcie realizacji Umowy. Wykonawca wprowadzi wymagane przez Zamawiającego zmiany w ciągu 30 dni od otrzymania list zmian od Zamawiającego System ważenia pojemników i worków do selektywnej zbiórki odpadów Wykonawca wyposaży wszystkie pojazdy (typu śmieciarka) w legalizowany system wagowy, który pozwoli na wykonanie ważenia pojemników i worków w częstotliwościach, o których mowa w pkt System wagowy instalowany na urządzeniu zasypowym pojazdu bezpylnego ma być dostosowany do pojemników o objętości od 60 litrów do 1100 litrów. Ważenie pojemnika ma odbywać się w czasie procesu opróżniania pojemnika przez zasyp. System wagowy ma niezależnie wyznaczać (mierzyć) tarę pojemników dla każdego cyklu załadunku System musi rejestrować ciężar ważonych odpadów dla każdego z uruchomień zasypu. Zamawiający wymaga, aby ciężar odpadów był rejestrowany indywidualnie,

7 również w przypadku jeśli na urządzeniu wrzutowym zamontowany będzie system wagowy jednocześnie ważący 2 pojemniki System wagowy musi spełniać wymogi dyrektywy 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia w sprawie przyrządów pomiarowych, które w Polsce zostały wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia (Dz. U r. Nr 3. poz.27 z późn. zm.) i musi być akceptowany przez Główny Urząd Miar jako prawnie zalegalizowany przyrząd pomiarowy w Polsce. Wagi powinny posiadać świadectwa wzorcowania, oznaczone symbolami akredytacji (Świadectwo Wzorcowania na zgodność z Normą PN/EN ISO/IEC 17025:2005). Terminy powtórnych wzorcowań powinny być ustalane przez samego użytkownika przyrządu pomiarowego i być zapisywane w dokumentacji Wykonawcy. Jeżeli pomiary kontrolne dokonywane innym sprawdzonym przyrządem wykazują niedopuszczalny błąd wskazań, to sprawdzenie i konserwacja powinna być dokonana natychmiast. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie, aby dane były wiarygodne i odpowiednio zabezpieczone Dokładność pomiaru systemu wagowego nie powinna być gorsza niż: Przy załadunku z wykorzystaniem mechanizmu grzebieniowego" zabudowy wymaga się parametrów - działka legalizacyjna i odczytowa e=d<2kg (nie większa niż), zakres max > 200kg (nie mniejszy niż) Przy załadunku z wykorzystaniem ramion załadunkowych" zabudowy wymaga się parametrów - działka legalizacyjna i odczytowa e=d<5kg (nie większa niż), zakres max > 600kg (nie mniejszy niż) Dokładność pomiaru odnosi się do wyznaczania masy netto (balastu) będącej różnicą pomiaru masy brutto oraz tary. Wymagania dotyczące wyposażenia samochodów, o których mowa w pkt Wykonawca zobowiązany jest spełnić powyższe wymagania przed rozpoczęciem świadczenia usług. DEFINICJE: System Operatora - oprogramowanie Wykonawcy służące do gromadzenia i analizy danych otrzymywanych automatycznie z pojazdów Wykonawcy, takich jak położenie i stan pojazdu, z systemu RFID, z systemu wagowego, z terminali pokładowych itp. System Przesyłu Danych - dowolny standard transmisji danych w sieci komórkowej GSM. POO - należy przez to rozumieć miejsca gromadzenia odpadów komunalnych (w tym zbieranych w sposób selektywny), w których umieszczone zostały pojemniki na odpady oraz przy których pozostawiane będą odpady problemowe. Dane o POO - należy przez to rozumieć: adresy poszczególnych POO (jeżeli posiadają adresy), współrzędne geograficzne poszczególnych POO, unikalne identyfikatory posesji (do których przypisane są pojemniki znajdujące się w POO), kody transponderów RFID zamontowanych na pojemnikach, częstotliwości odbioru odpadów, liczba, pojemności i przeznaczenie pojemników znajdujących się w POO. RFID - system radiowej identyfikacji pojemników. System ten przez zainstalowane na nich transpondery oraz terminal/komputer pokładowy pojazdów Wykonawcy umożliwia identyfikację posesji, właściciela przypisanego do danej posesji oraz rodzaj wytwarzanych

8 odpadów na tej nieruchomości. System zapewnia identyfikację pojemników za pomocą czytników RFID umieszczonych na pojazdach przez automatyczną rejestrację identyfikatora (transpondera) zamontowanego na pojemniku/kontenerze. Transponder (znacznik RFID) - elektroniczne urządzenie bezprzewodowej transmisji sygnałów, pozwalające na monitorowanie pracy Wykonawcy, śledzenie obiegu pojemników oraz ich zawartości. Słowniki Referencyjne - uporządkowane nazewnictwo miejscowości, ulic i prefiksów w oparciu o słownik referencyjny Teryt i Geopoz-u, zdefiniowane słownictwa typów pojemników na odpady zmieszane i segregowane oraz częstotliwości odbiorów odpadów, a także nazewnictwa typów odpadów, które powinny być używane przez Wykonawcę w komunikowaniu się i raportowaniu do Zamawiającego. Harmonogram odbioru odpadów z POO - wykaz ulic z wyznaczonym dniem tygodnia lub datą kolejnego odbioru odpadów, typem odbieranego odpadu i częstotliwością odbioru. Trasówka - wykaz ulic i POO, z którym odbierane są odpady komunalne, zaplanowanych dla jednego pojazdu Wykonawcy na dany dzień roboczy. 7.6 Wyposażenie centrali Wykonawcy Wyposażenie Zamawiającego w System Operatora Wykonawca wyposaży (dostarczy, zainstaluje, udzieli nieodpłatnie 2 licencje na dwa stanowiska oraz przeszkoli pracowników Zamawiającego) Zamawiającego w System Operatorski za pośrednictwem protokołu HTTPS przed rozpoczęciem świadczenia usług. System operatorski powinien posiadać możliwość drukowania elementów, archiwizowania, podglądu do zarchiwizowanych danych u Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do wykorzystywania dwóch sposobów wymiany danych: protokołu HTTPS, w uzasadnionych obiektywnymi problemami technicznymi trybu on-line - elektronicznego nośnika danych w trybie off-line (pliki zapisane na elektronicznych nośnikach danych, np. płyta CD/DVD, karta pamięci) lub z załącznikiem skutecznie dostarczony do Zamawiającego Zakres rejestrowanych zdarzeń System musi rejestrować w szczególności następujące zdarzenia: Typ zdarzenia Rejestrowane dane* Moment rejestracji Punkty jazdy Maksymalna prędkość i dystans od poprzedniego punktu jazdy Gdy pojazd jest w ruchu nie rzadziej niż co 100 m lub 5 sekund Punkty postoju Gdy pojazd stoi, nie rzadziej niż co 5 minut

9 Załadunek pojemnika przez pojazd bezpylny Wyładunek pojazdu bezpylnego Notatka z miejsca załadunku Kod RFID pojemnika, typ pojemnika, typ odpadu, kod ID MGO, masa odpadów Kod RFID pojemnika, typ pojemnika, typ odpadu, kod ID posesji, identyfikator notatki, treść notatki Natychmiast wystąpieniu zdarzenia Natychmiast wystąpieniu zdarzenia Natychmiast wystąpieniu zdarzenia po po po *Wszystkie rejestrowane zdarzenia muszą posiadać identyfikator pojazdu, datę i czas oraz współrzędne geograficzne wyznaczone na podstawie systemu GPS Aktualizacja Danych o POO i pojemnikach Wykonawca w ciągu 7 dni od podpisania umowy otrzyma dane od Zamawiającego w formie elektronicznej Wykonawca na podstawie Danych otrzymanych od Zamawiającego oraz własnych informacji terenowych dotyczących przedmiotu zamówienia wykona inwentaryzację POO: zaktualizuje Dane o poszczególnych POO, określi współrzędne geograficzne każdego zinwentaryzowanego POO, przypisze unikalne numery seryjne (kody) Transponderów do POO, sparuje każdy zamontowany na pojemniku/kontenerze Transponder z adresem i ID posesji, do której jest przypisane dane POO (sparowanie kodu posesji z numerem seryjnym Transpondera), uzupełni dane o nieruchomościach, na których powstają odpady, a które nie zostały ujęte w danych otrzymanych od Zamawiającego i jeżeli nieruchomości mają swoje miejsca gromadzenia odpadów wykona pełną inwentaryzację tych POO, przekaże Zamawiającemu dane o nieruchomościach, na których powstają odpady, a które nie zostały ujęte w Danych otrzymanych od Zamawiającego i nie posiadają POO Wykonawca wyniki inwentaryzacji udostępni Zamawiającemu nie później niż w terminie 12 tygodni od dnia podpisania umowy w formacie.xls lub.xlsx, lub w innym formacie zaakceptowanym przez Zamawiającego Wykonawca podczas trwania umowy na bieżąco aktualizuje Dane o POO, przekazuje Zamawiającemu bez zbędnej zwłoki zaktualizowane dane w formie elektronicznej w formacie.xls lub.xlsx, oraz informuje Zamawiającego o nieruchomościach, na których powstają odpady, a które nie są zidentyfikowane przez Zamawiającego W przypadkach uzasadnionej warunkami obiektywnymi niemożliwości wykonania inwentaryzacji na czas Wykonawca w terminie wykonania inwentaryzacji musi przedstawić Zamawiającemu listę POO, dla których nie wykonane kompletnej inwentaryzacji Zamawiający bezzwłocznie prześle do Wykonawcy informację o nowych punktach POO wynikających z nowo złożonych deklaracji Oznakowanie pojemników i kontenerów Transponderami Wykonawca oznaczy wszystkie pojemniki Transponderami nie później niż w terminie 12 tygodni od daty podpisania Umowy. W przypadkach uzasadnionej warunkami obiektywnymi niemożliwości oznaczenia transponderami wszystkich pojemników na czas Wykonawca w danym terminie musi przedstawić Zamawiającemu

10 listę POO, w których znajdują się pojemniki nieoznaczone znacznikami RFID W uzasadnionych przypadkach, gdy w terminie wykonania inwentaryzacji pojemniki nie zostaną oznakowane przez Wykonawcę (np. z powodu braku możliwości dostępu do pojemnika), Wykonawca prześle Zamawiającemu raport z wykazem tych pojemników oraz podejmie działania zmierzające do oznaczenia pojemników najpóźniej w dniu przypadającym na odbiór odpadów z danego POO, w którym pojemnik jest dostępny dla Wykonawcy. W związku z brakiem tego punktu w harmonogramie w dniu inwentaryzacji, spowoduje to możliwość odczytania pierwszych informacji dot. odbioru z tego POO dopiero przy kolejnym planowanym odbiorze Brak możliwości dostępu do pojemnika, stwierdzenie jego braku lub innych zdarzeń powinno zostać stwierdzone przez załogę obsługującą pojazd przez wprowadzanie odpowiedniej notatki w terminalu zainstalowanym na pojeździe i zarejestrowanie zgodnie z tabelą z punktu Wykonawca jest zobowiązany na bieżąco - bez odrębnego wezwania ze strony Zamawiającego - wymieniać zniszczone Transpondery oraz wyposażać w Transpondery te pojemniki, które takich Transponderów nie posiadają Wykonawca wymieni zniszczony Transponder na pojemniku lub oznaczy nim pojemnik w przypadku jego braku, niezwłocznie po otrzymaniu informacji od Zamawiającego, jednak nie później niż w dniu przypadającym na odbiór odpadów z POO, w którym znajduje się zgłoszony pojemnik. 8. Odbieranie odpadów komunalnych z zabudowy jednorodzinnej i wielolokalowej: 8.1. Na terenie zabudowy jednorodzinnej i wielolokalowej obowiązywać będzie system pojemnikowy lub workowy zbiórki odpadów komunalnych przedstawiony w kolejnych punktach, 8.2. Zmieszane odpady komunalne (kod ) odbierane będą z pojemników o pojemności: 60 l., 120 l., 240 l. z częstotliwością określoną w uchwale Nr 50/XI/2015 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 30 lipca 2015 r. Pojemniki zapewnia właściciel nieruchomości Selektywna zbiórka odpadów komunalnych (kod , , , , , , , , , ), będzie się odbywać w systemie workowym z częstotliwością określoną w uchwale Nr 50/XI/2015 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 30 lipca 2015 r Do gromadzenia odpadów segregowanych obowiązuje system trzech kolorowych worków: a) żółty - z przeznaczeniem na PAPIER I TEKTURĘ, METALE, TWORZYWA SZTUCZNE - opakowania z papieru, gazety, tektury puszki metalowe, drobne przedmioty metalowe oraz kartony po sokach i mleku, folie i opakowania chemii gospodarczej, plastikowe butelki po napojach 120 l.; b) biały - z przeznaczeniem na SZKŁO - opakowania ze szkła: butelki, słoiki i inne opakowania szklane 120 l.; c) czarny - POZOSTAŁE ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych Przedmiotowe worki powinny posiadać następujące parametry: materiał folia polietylenowa LDPE, półprzeźroczysta, o grubości zapewniającej wytrzymałość worków tj. co najmniej 60 mikronów, 8.6. Oznakowanie worki muszą być opatrzone nadrukiem na jaki rodzaj odpadu są przeznaczone, 8.7. Odbiór odpadów wielkogabarytowych (kod ) z nieruchomości odbywać się będzie poprzez punkt mobilny bezpośrednio sprzed posesji właścicieli nieruchomości, 1

11 raz na kwartał po zebraniu zgłoszeń od mieszkańców przez Wykonawcę, 8.8. Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (kod *, *, ),odbywać się będzie poprzez punkt mobilny bezpośrednio sprzed posesji właścicieli nieruchomości 1 raz na kwartał po zebraniu zgłoszeń od mieszkańców przez Wykonawcę, 8.9. Odpady biodegradowalne (kod , , ) oraz popioły paleniskowe z gospodarstw domowych - odbiór tych odpadów odbywać się będzie w oparciu o system workowy. Worki do zbierania odpadów biodegradowalnych oraz popiołów paleniskowych z gospodarstw domowych, zabezpiecza właściciel nieruchomości we własnym zakresie. Zapełnione worki z odpadami biodegradowalymi (liście i trawa) będą odbierane przez Wykonawcę z częstotliwością określoną w uchwale Nr 50/XI/2015 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 30 lipca 2015 r. Worki z popiołem będą odbierane 1 raz na dwa tygodnie przez cały okres trwania umowy Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne ( , , , , , , , ): Odbiór odpadów remontowych zebranych w sposób selektywny, pochodzących z prowadzenia drobnych prac nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót odbywać się będzie poprzez punkt mobilny z częstotliwością 1 raz na kwartał, po zebraniu zgłoszeń od mieszkańców przez Wykonawcę. Powyższe odpady muszą być gromadzone na terenie nieruchomości w pojemnikach przeznaczonych na tego typu odpady. Właściciel nieruchomości ma obowiązek zamówić taki pojemnik u Wykonawcy. Jednocześnie właściciel nieruchomości ma prawo wystawić do odbioru odpady z drobnych remontów we własnych workach o pojemności 60 lub 120 l. (odpornych na rozerwanie) w ilości maksymalnie 5 worków na 1 odbiór. Odbiór odpadów nastąpi po zgłoszeniu telefonicznym do firmy odbierającej odpady. 9. Obowiązki wykonawcy przed rozpoczęciem i w trakcie realizacji zamówienia Przedmiot zamówienia należy wykonać w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania odpadów do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania Wykonawca będzie odpowiadał za osiągniecie odpowiednich poziomów recyklingu i odzysku w odniesieniu do odpadów typu: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, wyłącznie w zakresie świadczonego zamówienia, tj. w stosunku do odpadów odbieranych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Podkowy Leśnej w następujących wysokościach: a) w roku 2015 co najmniej 16 %za cały rok, b) w roku 2016 co najmniej 18 % za cały rok, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645) Osiągane przez Wykonawcę poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku obliczane będą na podstawie wzorów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012r. poz. 645) Wykonawca jest zobowiązany do osiągnięcia w danym roku kalendarzowym w odniesieniu do masy odebranych przez siebie odpadów komunalnych poziomów ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczenia poziomu ograniczenia masy tych

12 odpadów Weryfikacja osiąganych przez Wykonawcę poziomów recyklingu wykonywana będzie przez pracowników Zamawiającego na podstawie danych zawartych w przekazywanych przez Wykonawcę kwartalnych sprawozdaniach. Sprawozdania te spełniać mają wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 630) Osiągniecie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku wskazanych frakcji odpadów należy realizować poprzez: Właściwe postępowanie z odebranymi odpadami zgodnie z przepisami prawa mającymi zastosowanie w przedmiocie zamówienia, Sprawne i terminowe dostarczanie worków na odpady komunalne selektywnie zbierane, realizowane poprzez dostarczanie ich w ramach usługi właścicielom nieruchomości, w zamian za oddane worki z poszczególnymi rodzajami segregowanych odpadów, Kontrolę odbieranych odpadów pod kątem właściwej segregacji przez mieszkańców, którzy zgłosili akces segregacji i niezwłoczne zgłoszenie Zamawiającemu stwierdzenie nieprawidłowości w tym zakresie (potwierdzone dokumentacją fotograficzną) Wykonawca musi prowadzić działania mające na celu osiągnięcie ww. poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku, a także ograniczenia składowania odpadów zielonych ulegających biodegradacji, w szczególności przez właściwe postępowanie z odebranymi od mieszkańców odpadami Wykonawca ma obowiązek udzielać mieszkańcom rzetelnych informacji drogą telefoniczną na temat zasad działania systemu Wykonawca ma obowiązek przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w Rozdziale 2 Hierarchia sposobów postępowania z odpadami", ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21) Wykonawca ma obowiązek przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, odebranych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta do Regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych wynikających z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami lub w szczególnych przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa do instalacji zastępczej obsługi regionu, wskazanych w uchwale w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego Stosuje się worki do selektywnej zbiórki odpadów w kolorystyce określonej w niniejszym dokumencie Wykonawca w ramach usługi zobowiązany jest do zapewnienia właścicielom nieruchomości worków do selektywnej zbiórki odpadów Worki do selektywnej zbiórki muszą być: a) oznaczone nazwą, adresem i numerem telefonu Wykonawcy, b) opatrzone nadrukiem na jaki rodzaj odpadu są przeznaczone, c) opatrzone nazwą, adresem i numerem telefonu Zamawiającego Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzgodnienia z Wykonawcą szaty graficznej worków przeznaczonych do segregacji odpadów Czytelna instrukcja umieszczona na workach ma ułatwiać właścicielom nieruchomości prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów (informacja jakie odpady mogą być gromadzone w danym worku).

13 9.16. Worki do pierwszego odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych (tzw. pierwsze wyposażenie nieruchomości) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: a) właścicielom nieruchomości (którzy złożyli deklaracje i deklarowali selektywną zbiórkę odpadów) w ilościach zapewniających sprawne funkcjonowanie systemu (minimum 1 na zmieszane odpady, 1 na szkło i 2 na surowce), b) do siedziby Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej, gdzie będą również wydawane mieszkańcom - w ilości 10 % tzw. pierwszego wyposażenia nieruchomości jako rezerwa Zamawiającego, w celu ich dodatkowej dystrybucji dla właścicieli nieruchomości, którzy w danym miesiącu będą zgłaszali takie zapotrzebowanie (np. dodatkowego worka na dany rodzaj odpadu) Obowiązki Wykonawcy w stosunku do właścicieli nieruchomości: a) wykonawca w ramach usługi zobowiązany jest do zapewnienia właścicielom nieruchomości worków do selektywnej zbiórki odpadów (ust. 8.4). b) dostarczone worki mają być oznaczone na zasadach i w sposób określony w ust oraz ust c) Wykonawca umożliwi właścicielom nieruchomości ewentualny: 1) zakup lub dzierżawę pojemników na odpady segregowane, 2) zakup worków na odpady biodegradowalne oraz popioły paleniskowe z gospodarstw (ust.8.9), 3) wydzierżawienie pojemników na odpady budowlane i rozbiórkowe (ust.8.10). Przedmiotem zamówienia nie jest dostawa pojemników na rzecz Zamawiającego. Ewentualne koszty udostępnienia pojemników nie mogą być wliczony w cenę zamówienia. Zamawiający jedynie obliguje Wykonawcę do stworzenia możliwości dostawy pojemników na rzecz mieszkańców, przy czym to mieszkańcy będą zawierać odpowiednie umowy Wykonawca ma prawo odmówienia realizacji odbioru odpadów z danej nieruchomości w przypadku stwierdzenia innych odpadów, niż odpady stanowiące przedmiot umowy Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Wykonawca odbierający odpady komunalne ma obowiązek przyjąć je jako zmieszane odpady komunalne i niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek wykonywać dokumentację fotograficzną w przypadku braku prowadzenia segregacji odpadów komunalnych na poszczególnych nieruchomościach dokumentacja musi pozwalać Zamawiającemu na identyfikację nieruchomości (dokumentacja w formie elektronicznej stanowi załącznik do raportu miesięcznego) Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć przewożone odpady, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa Wykonawca ma obowiązek w ramach usługi umożliwić Zamawiającemu kontrolę tras pojazdów odbierających odpady z terenu Miasta Podkowa Leśna poprzez udostępnienie (online) programu do śledzenia pozycji GPS. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia pracownika merytorycznego Urzędu w zakresie obsługi śledzenia sygnału GPS Wykonawca ma obowiązek odebrać odpady wystawione przed nieruchomość lub odebrać z udostępnionych altan śmietnikowych. 10. W zakresie sprawozdawczości wykonawca ma obowiązek: Przedkładać Zamawiającemu oprócz sprawozdania, o którym mowa w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach comiesięczne sprawozdania w formie protokołu z wykonanej usługi zawierające informacje o:

14 masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, oraz inne rodzaje selektywnie zbieranych odpadów, masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji: a) przekazanych do składowania na składowisku odpadów, b) nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie ich zagospodarowania, liczbie właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne, ilości wydanych worków na odpady komunalne w danym miesiącu, nieruchomościach, z których w danym miesiącu nie wystawiono pojemników lub worków na odpady, nieruchomościach, z których odpady nie mieszczą się w dostarczonych workach, wskazanie właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem, ilości i rodzajach odpadów odebranych z poszczególnych nieruchomości Przedkładać Zamawiającemu comiesięczne sprawozdanie - protokół z wykonania usługi w formie papierowej i elektronicznej w pliku PDF oraz innym edytowalnym lub innej akceptowalnej przez obie strony Przekazywać Zamawiającemu sprawozdanie w terminie 14 dni od dnia zakończenia danego miesiąca. Sprawozdanie (protokół z usługi) wraz z kopiami kart przekazania odpadów do instalacji i dowodami wagowymi jest podstawą rozliczenia z Zamawiającym, a zatwierdzone przez Zamawiającego stanowi podstawę wystawienia faktury Przekazywać Zamawiającemu informacje o nieruchomości i jej właścicielu, w przypadku, gdy dany właściciel nieruchomości nie prowadzi selektywnego zbierania odpadów w sposób zgodny z prawem (określony w regulaminie), wraz z dokumentacją fotograficzną tych odpadów i miejsca (nieruchomości) z której te odpady pochodzą oraz przekazując informację o osobach wykonujących czynności odbioru (imię i nazwisko), oraz stosowny protokół podpisany przez te osoby na powyższą okoliczność Powiadamiania Zamawiającego w formie zestawienia zbiorczego (w formie papierowej i elektronicznej), do 2 dni roboczych po wykonaniu odbioru odpadów z całego terenu miasta, o nieruchomościach, których właściciele nie wykonują obowiązku segregacji pomimo wcześniejszej deklaracji Zamawiający przeprowadza weryfikację raportu miesięcznego w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od otrzymania tego raportu. W przypadku braku uwag raport uznaje się za zatwierdzony Przekazywania Zamawiającemu sprawozdań półrocznych w terminie do końca miesiąca następującego po półroczu, którego dotyczy w zakresie określonym w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 630): Przekazywania Zamawiającemu kwartalnych raportów o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazanych do składowiska Do każdego sprawozdania kwartalnego dołączyć kopie dokumentów

15 potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji Przekazywać raporty kwartalny w formie papierowej i elektronicznej (PDF oraz edytowalnej). Dodatkowo wprowadzać sprawozdania kwartalne do Systemu Informatycznego Urzędu Miasta z użyciem udostępnionego tam formularza. 11. Obowiązki zamawiającego Zamawiający ma prawo prowadzenia kontroli wykonywanej przez Wykonawcę usługi w trakcie odbioru odpadów z nieruchomości i dokumentowania wszelkich nieprawidłowości w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 12. Reklamacje: 12.1 Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zgłoszonych przez Zamawiającego reklamacji w czasie nie dłuższym niż w przeciągu 24 godzin od otrzymania zawiadomienia telefonicznego potwierdzonego faxem lub em. Nie wywiązanie się z realizacji zgłoszonych reklamacji skutkować będzie zastosowaniem kar umownych Załatwienie reklamacji Wykonawca potwierdzi faxem lub mailem. 13. Akty prawne mające zastosowanie w trakcie realizacji zamówienia: W trakcie realizacji zamówienia zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawne oraz następujące akty prawa miejscowego: 13.1 Uchwała Nr 211/12 w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata z uwzględnieniem lat z załącznikami oraz uchwałę nr 212/12 w sprawie wykonania, Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata z uwzględnieniem lat , 13.2 Uchwała Nr 50/XI/2015 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Miasta Podkowa Leśna, 13.3 Uchwała Nr 51/XI/2015 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 CHARAKTERYSTYKA MIASTA PODKOWA LEŚNA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 CHARAKTERYSTYKA MIASTA PODKOWA LEŚNA MIASTO PODKOWA LEŚNA ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna Tel.: +48 22 759 21 01 Fax.: +48 22 758 90 03 adres strony internetowej: http://www.podkowalesna.pl/ ZP 271/2/2015 Załączniki nr 3 do SIWZ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 CHARAKTERYSTYKA MIASTA PODKOWA LEŚNA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 CHARAKTERYSTYKA MIASTA PODKOWA LEŚNA Załączniki nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 CHARAKTERYSTYKA MIASTA PODKOWA LEŚNA 1. Miasto Podkowa Leśna zajmuje obszar o powierzchni - 10,1 km2. 2. Liczba mieszkańców Miasta zameldowanych

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa zadania: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Tomaszowie Lubelskim.

1. Nazwa zadania: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Tomaszowie Lubelskim. Załącznik nr 4 do SIWZ 1. Nazwa zadania: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Tomaszowie Lubelskim. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 131176-2013; data zamieszczenia: 04.04.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 120522-2013 data 27.03.2013

Bardziej szczegółowo

Polska-Czarnków: Usługi związane z odpadami 2015/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

Polska-Czarnków: Usługi związane z odpadami 2015/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307172-2015:text:pl:html Polska-Czarnków: Usługi związane z odpadami 2015/S 168-307172 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/70/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 września 2015r.

Uchwała Nr X/70/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 września 2015r. Uchwała Nr X/70/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 29 września 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/140/2016 RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE. z dnia 29 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/140/2016 RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE. z dnia 29 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XIX/140/2016 RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów właściciela nieruchomości

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA ŁOWICZA ZA 2015 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA ŁOWICZA ZA 2015 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA ŁOWICZA ZA 2015 ROK Łowicz, 30 kwiecień 2016 r. I. Cel przygotowania oraz podstawa prawna sporządzenia analizy. Utrzymanie czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia. Załącznik Nr do SIWZ. Przedmiotem zamówienia jest: Usługa polegająca na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Bardziej szczegółowo

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: A) POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: A) POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: A) POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych sprzed każdej nieruchomości położonej na terenie Miasta

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (data i podpis Inicjatora Postępowania lub osoby upoważnionej) Radom, grudzień 2015 r. Strona 1 z 8 2. Nazwa Zamawiającego i miejsce realizacji przedmiotu

Bardziej szczegółowo

8) odpady zielone (ogrodowe) - trawa, liście i drobne gałęzie, które można umieścić w worku 9) meble i odpady wielkogabarytowe, 10) popiół

8) odpady zielone (ogrodowe) - trawa, liście i drobne gałęzie, które można umieścić w worku 9) meble i odpady wielkogabarytowe, 10) popiół Uchwała nr XXVI.284.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 15.12.2016r w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Skoki od właścicieli nieruchomości, na których

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, z terenu miasta i gminy Ślesin Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał. nr 5 siwz Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Wymogi dotyczące przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 15 lipca 2016 r. Poz. 3239 UCHWAŁA NR XIX/160/16 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok 1. Wstęp Obowiązek sporządzenia analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości

Bardziej szczegółowo

Projekt Uchwały Nr.. Rady Gminy Damasławek Z dnia r.

Projekt Uchwały Nr.. Rady Gminy Damasławek Z dnia r. Projekt Uchwały Nr.. Rady Gminy Damasławek Z dnia..2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Polska-Grębów: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 2015/S

Polska-Grębów: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 2015/S 1 / 14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:428266-2015:text:pl:html Polska-Grębów: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 2015/S 236-428266 Gmina

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 7 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 7 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Miasto

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 listopada 2015 r. Poz. 5722 UCHWAŁA NR PR.0007.217.2015 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGAŃ TECHNICZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WYKONAWCY

SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGAŃ TECHNICZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WYKONAWCY Załącznik nr 8 SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGAŃ TECHNICZNYCH SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WYKONAWCY 1. Kody kreskowe 1.1 Wykonawca dostarczy mieszkańcom etykiety z kodami kreskowymi na worki foliowe zgodnie z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/N/693/2012 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 19 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR IV/N/693/2012 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 19 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR IV/N/693/2012 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Bobrowo. Zamawiający: Gmina Bobrowo, 87-327 Bobrowo, woj. kujawsko-pomorskie

Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Bobrowo. Zamawiający: Gmina Bobrowo, 87-327 Bobrowo, woj. kujawsko-pomorskie Przetarg Opracowanie Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Bobrowo Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 4308 2013 Data zamieszczenia: 3 stycznia 2013 rok

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne za 2014 r. Krasne, kwiecień 2015 r. I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 755/2014 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 30 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR 755/2014 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 30 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR 755/2014 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 507/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 12 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR VII/7/16 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 6 lipca 2016 r.

Wrocław, dnia 12 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR VII/7/16 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 6 lipca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 12 lipca 2016 r. Poz. 3454 UCHWAŁA NR VII/7/16 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 183745-2015; data zamieszczenia: 14.12.2015

Numer ogłoszenia: 183745-2015; data zamieszczenia: 14.12.2015 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 182629-2015 z dnia 2015-12-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Skołyszyn Przedmiot zamówienia obejmuje odbieranie odpadów komunalnych od wszystkich mieszkańców wytwarzających

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA KALETY ZA ROK Wstęp Cel przygotowania analizy

ANALIZA STANU GOSPODAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA KALETY ZA ROK Wstęp Cel przygotowania analizy ANALIZA STANU GOSPODAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA KALETY ZA ROK 2015 Wstęp Cel przygotowania analizy Niniejsze opracowanie stanowi analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/210/2016 RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 14 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/210/2016 RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 14 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/210/2016 RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

Bardziej szczegółowo

Poniższa analiza obejmuje okres funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami za terenie Gminy Drelów od r. do r.

Poniższa analiza obejmuje okres funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami za terenie Gminy Drelów od r. do r. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DRELÓW ZA ROK 2014. 1. Wstęp Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzona została zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10, w związku

Bardziej szczegółowo

Wojciechów, kwiecień 2017 r.

Wojciechów, kwiecień 2017 r. Wojciechów, kwiecień 2017 r. 1 Spis Treści I. Wstęp 3 II. Ogólna charakterystyka systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Wojciechów. 3 III. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr / /15 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. 2015 r.

UCHWAŁA Nr / /15 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. 2015 r. UCHWAŁA Nr / /15 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KONIECPOL ZA ROK 2015

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KONIECPOL ZA ROK 2015 ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KONIECPOL ZA ROK 2015 Przygotowana w oparciu o art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( OPZ )

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( OPZ ) Załącznik nr 8 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( OPZ ) Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,

Bardziej szczegółowo

Polska-Łowicz: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 2015/S

Polska-Łowicz: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 2015/S 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:377691-2015:text:pl:html Polska-Łowicz: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 2015/S 208-377691 Gmina

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/372/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE. z dnia 5 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/372/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE. z dnia 5 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/372/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

R O C Z N A A N A L I Z A S T A N U G O S P O D A R K I O D P A D A M I K O M U N A L N Y M I N A T E R E N I E G M I N Y L U T O C I N Z A R

R O C Z N A A N A L I Z A S T A N U G O S P O D A R K I O D P A D A M I K O M U N A L N Y M I N A T E R E N I E G M I N Y L U T O C I N Z A R R O C Z N A A N A L I Z A S T A N U G O S P O D A R K I O D P A D A M I K O M U N A L N Y M I N A T E R E N I E G M I N Y L U T O C I N Z A 2 0 1 5 R O K L U T O C I N 2016 1 I. Wstęp. 1. Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia... 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( OPZ )

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( OPZ ) Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ( OPZ ) Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Olsztyn I. Odbiór

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres przedmiotu zamówienia pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice

Opis i zakres przedmiotu zamówienia pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice Załącznik nr 8 Opis i zakres przedmiotu zamówienia pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice sporządził: Ewa Ślusarczyk zatwierdził: Z-ca

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROKICINY ZA 2014 R.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROKICINY ZA 2014 R. Urząd Gminy Rokiciny ul. Tomaszowska 9 97-221 Rokiciny ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROKICINY ZA 2014 R. Rokiciny kwiecień 2015 r. Spis treści 1. Wstęp. 3 2. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr...2015 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr...2015 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia kwietnia 2015 r. PROJEKT UCHWAŁA Nr...2015 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Założenia podstawowe 1.1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zawadzkie pochodzących z nieruchomości

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RUTKI ZA 2015R.

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RUTKI ZA 2015R. ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RUTKI ZA 2015R. RUTKI KOSSAKI Kwiecień 2016 1 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE RUTKI ZA 2015R Spis treści : 1.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzeszcze za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzeszcze za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Brzeszcze za rok 2014 Informacje ogólne Zgodnie z art.3 ust.2 pkt 10 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK URZĄD MIEJSKI W SZCZEBRZESZYNIE ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK Wprowadzenie Cel przygotowania analizy Niniejszy

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK SUWAŁKI, KWIECIEŃ 2015 1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie.. 3 1.1 Ramy prawne... 3 1.2 Kształt systemu odbioru

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. Projekt DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

Gmina Krzepice ul. Częstochowska Krzepice Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzepice za 2014 rok

Gmina Krzepice ul. Częstochowska Krzepice Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzepice za 2014 rok Gmina Krzepice ul. Częstochowska 13 42-160 Krzepice Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzepice za 2014 rok Krzepice, dn. 29 kwietnia 2015 r. 1 1. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Krasne pochodzących z nieruchomości zamieszkałych Zi.VIII.271.7.2014.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Krasne pochodzących z nieruchomości zamieszkałych Zi.VIII.271.7.2014. Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Założenia podstawowe 1.1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Krasne pochodzących z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZAKOPANE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZAKOPANE. z dnia r. Projekt z dnia 25 sierpnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia... 2015 r. w sprawie: sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Golub-Dobrzyń. za 2015 rok.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Golub-Dobrzyń. za 2015 rok. GMINA Golub-Dobrzyń Urząd Gminy Golub-Dobrzyń ul. Plac Tysiąclecia 25 87-400 Golub-Dobrzyń NIP 878-10-19-960 e-mail: sekretariat@golub-dobrzyn.ug.gov.pl www.uggolub-dobrzyn.pl Analiza stanu gospodarki

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Laskowa za 2013r. Laskowa,dnia 25 marzec 2014r

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Laskowa za 2013r. Laskowa,dnia 25 marzec 2014r Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Laskowa za 2013r. Laskowa,dnia 25 marzec 2014r I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

Rozdział V SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 1 ZAMÓWIENIA

Rozdział V SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 1 ZAMÓWIENIA Rozdział V SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 1 ZAMÓWIENIA Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Sulmierzyce I. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok Przeciszów, dn. 28.04.2016 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LX/50/2014. Rady Gminy Kosakowo. z dnia 21 sierpnia 2014 roku

Uchwała Nr LX/50/2014. Rady Gminy Kosakowo. z dnia 21 sierpnia 2014 roku Uchwała Nr LX/50/2014 Rady Gminy Kosakowo z dnia 21 sierpnia 2014 roku w sprawie: zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Lesko za 2015 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Lesko za 2015 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Lesko za 2015 r. Opracowanie: Anna Wróblewska-Czubek Referat Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomościami i Ochrony Środowiska str.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 URZĄD GMINY W RZEKUNIU Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 Kwiecień 2015 adres: ul. Kościuszki 33 07-411 Rzekuń telefon: 29 761 73 01 29 761 73 02 faks: 29

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 26615-2016 z dnia 2016-03-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zduńska Wola Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie ze wszystkich

Bardziej szczegółowo

POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UZYCIA (%) GMINA DAMNICA ROK

POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UZYCIA (%) GMINA DAMNICA ROK GOSPODARKA ODPADAMI Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Damnica nie obejmuje właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (przedsiębiorstw, warsztatów, szkół, sklepów, budynków

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY PAWŁOWICE. z dnia r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY PAWŁOWICE. z dnia r. Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY GMINY PAWŁOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 6 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/105/2015 RADY GMINY MIŁKOWICE. z dnia 28 października 2015 r.

Wrocław, dnia 6 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/105/2015 RADY GMINY MIŁKOWICE. z dnia 28 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 4561 UCHWAŁA NR XIV/105/2015 RADY GMINY MIŁKOWICE z dnia 28 października 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r. Pilzno, 27.04.2015 r. I. Wstęp 1.1 Cel przygotowania analizy Zgodnie z zapisem art.3 ust.2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014 1. Cel przygotowania analizy Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/151/2016 RADY GMINY BURZENIN. z dnia 21 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/151/2016 RADY GMINY BURZENIN. z dnia 21 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/151/2016 RADY GMINY BURZENIN z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: IRŚ.271.1.27.2014 Przedbórz, dn. 2.01.2015 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Wymogi dotyczące odbierania odpadów: 1. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w trakcie realizacji zamówienia przepisów prawa, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3783 UCHWAŁA NR XIII/51/2015 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE. z dnia 29 września 2015 r.

Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3783 UCHWAŁA NR XIII/51/2015 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE. z dnia 29 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3783 UCHWAŁA NR XIII/51/2015 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/21/15 RADY GMINY PAWŁOWICZKI. z dnia 26 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/21/15 RADY GMINY PAWŁOWICZKI. z dnia 26 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV/21/15 RADY GMINY PAWŁOWICZKI z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pawłowiczki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Przeciszów, dn. 30.04.2015 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Turawa za rok 2015 Turawa, styczeń 2016r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Turawa za rok 2015 Turawa, styczeń 2016r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Turawa za rok 2015 Turawa, styczeń 2016r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Turawa za 2015 rok Strona 1 Spis omówionych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/51/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE. z dnia 16 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/51/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE. z dnia 16 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/51/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/57/15 RADY GMINY PUCK. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie:szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania

UCHWAŁA NR VI/57/15 RADY GMINY PUCK. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie:szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania UCHWAŁA NR VI/57/15 RADY GMINY PUCK z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie:szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/178/2015 RADY MIASTA ZAKOPANE. z dnia 3 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/178/2015 RADY MIASTA ZAKOPANE. z dnia 3 września 2015 r. UCHWAŁA NR XII/178/2015 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 3 września 2015 r. w sprawie: sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/ /16 RADY GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA. z dnia 3 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/ /16 RADY GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA. z dnia 3 października 2016 r. Projekt z dnia 27 września 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XXVI/ /16 RADY GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA z dnia 3 października 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 12 lipca 2016 r. Poz. 2956 UCHWAŁA NR XXI/151/2016 RADY GMINY BURZENIN z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A Załącznik nr 5 do SIWZ 1) Przedmiotem zamówienia jest Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH INFORMACJA WÓJTA GMINY TURAWA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

REALIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH INFORMACJA WÓJTA GMINY TURAWA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI REALIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH INFORMACJA WÓJTA GMINY TURAWA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 Ustawy z dnia 13 września 1996 r.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2015 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2015 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2015 ROK Bałtów, 8 marca 2016 1. Cel i podstawowe założenia opracowania Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czarna za 2015r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czarna za 2015r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czarna za 2015r. Czarna, dnia 25 marzec 2016r. WSTĘP Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2013 Brzeźnica 2013 1 1. WPROWADZENIE 1.1. Cel przygotowania Analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/55/2015. RADY GMINY KWILCZ z dnia 28 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/55/2015. RADY GMINY KWILCZ z dnia 28 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/55/2015 RADY GMINY KWILCZ z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/206/12 RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE. z dnia 4 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/206/12 RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE. z dnia 4 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/206/12 RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE z dnia 4 października 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KUTNO ZA ROK 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KUTNO ZA ROK 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KUTNO ZA ROK 2013 Opracowanie: Magdalena Stobienia Zatwierdził: Marzec 2014 I. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY SULIKÓW. z dnia 31 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY SULIKÓW. z dnia 31 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY SULIKÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GOLUB-DOBRZYŃ. za rok 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GOLUB-DOBRZYŃ. za rok 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE za rok 2013 GOLUB-DOBRZYŃ 2014 I. WPROWADZENIE 1. CEL PRZYGOTOWANIA ANALIZY Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Nasz znak: IRŚ.271.1.14.2015 Przedbórz, dn. 16.12.2015r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów

Bardziej szczegółowo

SIWZ- Rozdział II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

SIWZ- Rozdział II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SIWZ- Rozdział II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Krasne Rozdz. 1 Informacje ogólne 1. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2016

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2016 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Bolesławiec za rok 2016 Bolesławiec 28 kwietnia 2017 roku Wstęp Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzona została zgodnie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/118/15 RADY MIASTA KOBYŁKA. z dnia 26 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/118/15 RADY MIASTA KOBYŁKA. z dnia 26 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/118/15 RADY MIASTA KOBYŁKA z dnia 26 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowy Wiśnicz za 2013 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowy Wiśnicz za 2013 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowy Wiśnicz za 2013 rok Nowy Wiśnicz, marzec 2014 rok I. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/109/2012 RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE. z dnia 28 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/109/2012 RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE. z dnia 28 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/109/2012 RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Bardziej szczegółowo

przygotowana w oparciu o art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. jedn. Dz. U.

przygotowana w oparciu o art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. jedn. Dz. U. przygotowana w oparciu o art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) Chęciny, dnia 02 kwietnia 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2014 r. Prabuty 30.04.2015r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2014 r. Prabuty 30.04.2015r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2014 r. Prabuty 30.04.2015r. Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi Celem wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach

Bardziej szczegółowo

Międzygminny Związek Celowy

Międzygminny Związek Celowy Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie al. J. Piłsudskiego 41 22-200 Włodawa Adres korespondencyjny: ul. Żołnierzy WiN 22 22-200 Włodawa (II piętro) tel/fax. 82 572 58 56 e-mail:sekretariat@mzcwlodawa.pl

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2014 Brzeźnica 2015 1 1. WPROWADZENIE 1.1. Cel przygotowania Analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Gminy Gródek Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 27 czerwca 2012 r. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 121/XX/2016 RADY GMINY ZATORY. z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Warszawa, dnia 22 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 121/XX/2016 RADY GMINY ZATORY. z dnia 25 sierpnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 września 2016 r. Poz. 8236 UCHWAŁA NR 121/XX/2016 RADY GMINY ZATORY z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i

Bardziej szczegółowo