System gospodarki odpadami opakowaniowymi w Polsce. Seminarium internetowe 30 listopada 2010 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System gospodarki odpadami opakowaniowymi w Polsce. Seminarium internetowe 30 listopada 2010 r."

Transkrypt

1 System gospodarki odpadami opakowaniowymi w Polsce Seminarium internetowe 30 listopada 2010 r. 1

2 Idea systemu gospodarki odpadami w UE 2 2

3 Gospodarka odpadami Art. 174 ust. 2 TWE z r. Polityka Wspólnoty w dziedzinie środowiska naturalnego stawia sobie za cel wysoki poziom ochrony, z uwzględnieniem różnorodności sytuacji w różnych regionach Wspólnoty. Opiera się na zasadzie ostrożności oraz na zasadach działania zapobiegawczego, naprawiania szkody w pierwszym rzędzie u źródła i na zasadzie,,zanieczyszczający płaci 3 3

4 Idea gospodarki odpadami Dyrektywa Rady 75/442/EEC z dnia R. w sprawie odpadów ( Dyrektywa ramowa) Jest to jeden z pierwszych aktów prawnych Unii Europejskiej określający ogólne zasady postępowania z odpadami Nowa Dyrektywa Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre Dyrektywy. - Zgodnie z art. 40 istnieje obowiązek transpozycji - nie później niż do dnia 12 grudnia 2010 r. 4 4

5 Odpady opakowaniowe Znowelizowana Dyrektywami Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych Dyrektywa 2004/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 zmieniająca dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych Każdy kraj europejski został zobowiązany do prowadzenia i wspierania akcji recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych. Ten obowiązek ciąży na wszystkich przedsiębiorcach wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach ale również na wszystkich obywatelach danego kraju. 5 5

6 Gospodarka odpadami w Polsce - zasada zanieczyszczający cy płaci p Art. 86 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie. Zasady tej odpowiedzialności określa ustawa. Art. 7 ust. 1 ustawy prawo ochrony środowiska Kto powoduje zanieczyszczenie środowiska, ponosi koszty usunięcia skutków tego zanieczyszczenia Art. 7 ust. 2 ustawy prawo ochrony środowiska Kto może spowodować zanieczyszczenie środowiska, ponosi koszty zapobiegania takiemu zanieczyszczeniu 6 6

7 GOSPODARKA ODPADAMI PODSTAWY PRAWNE Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach Ustawa z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej Ustawa z 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi 7 7

8 GOSPODARKA ODPADAMI PODSTAWY PRAWNE Odpady każda substancja lub przedmiot (określony w załączniku nr 1 do ustawy o odpadach), których posiadacz : pozbywa się zamierza pozbyć się do ich pozbycia się jest obowiązany 8 8

9 GOSPODARKA ODPADAMI PODSTAWY PRAWNE Wytwórca odpadów jest obowiązany do: Uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi niebezpieczne > 0,1 Mg Przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami odpady niebezpieczne < 0,1 Mg odpady inne niż niebezpieczne > 5 Mg Uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, odpady niebezpieczne > 1 Mg odpady inne niż niebezpieczne > Mg 9 9

10 Dlaczego odpady opakowaniowe? 10 10

11 DLACZEGO ODPADY OPAKOWANIOWE Odpady komunalne wytworzone w Polsce w 2008 r. w podziale na rodzaj odpadu (KPGO 2014 projekt z 30 lipca 2010 r.) 11 11

12 Dlaczego odpady opakowaniowe? Każdego roku w Polsce powstaje ok. 13 mln ton odpadów 3,5 mln ton odpadów to odpady opakowaniowe Odpady opakowaniowe można w łatwy sposób zebrać i poddać recyklingowi i odzyskowi W łatwy sposób można zidentyfikować wprowadzającego odpady na rynek Opłaty mobilizują do zmniejszania wagi opakowania i stosowania bardziej ekologicznych materiałów 12 12

13 Gospodarka odpadami zasady postępowania z odpadami Ochrona życia i zdrowia ludzi Ochrona środowiska 13 13

14 Droga odpadu wydobycie produkcja konsumpcja zagospodarowanie ZASÓB SUROWIEC PRODUKTY ODPADY Recykling Odzysk Spalanie Składowanie 14 14

15 PODSTAWOWE TERMINY 15 15

16 Podstawowe terminy GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZBIERANIE NADZÓR TRANSPORT ODZYSK UNIESZKODLIWIA NIE 16 16

17 Podstawowe terminy ODZYSK Działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części SUBSTANCJI MATERIAŁÓW ENERGII 17 17

18 Podstawowe terminy RECYKLING powtórne przetwarzanie odpadów w procesie produkcyjnym SUBSTANCJI MATERIAŁÓW O PRZEZNACZENI U PIERWOTNYM MATERIAŁÓW O INNYM PRZEZNACZENIU 18 18

19 Podstawowe terminy 19 19

20 Podstawowe terminy PRZECHOWYWANIA PREZENTACJI OPAKOWANIA OCHRONY DOSTARCZANIA PRZEWOZU 20 20

21 Podstawowe terminy Podział opakowań OPAKOWANIA ZBIORCZE OPAKOWANIA TRANSPORTOWE 21 21

22 PRZYKŁADY OPAKOWAŃ 22 22

23 Przykłady opakowań Herbata ekspresowa w torebce, łącznie ze sznureczkiem zakończonym uchwytem nie jest objęta obowiązkiem recyklingu 23 23

24 Przykłady opakowań Bezpośrednia saszetka herbaty ekspresowej w torebce jest objęta obwiązkiem recyklingu 24 24

25 Przykłady opakowań Zamknięcia opakowań w formie zabawki są objęte obowiązkiem recyklingu (element opakowania) 25 25

26 Przykłady opakowań Metki związane z wyrobem w sposób nietrwały (niestanowiące integralnej jego części), są objęte obowiązkiem recyklingu 26 26

27 Przykłady opakowań Dozownik zamocowany w szyjce butelki jest objęty obowiązkiem recyklingu 27 27

28 Przykłady opakowań Odświeżacz powietrza w pudełku, butelce itp. jest objęty obowiązkiem recyklingu. Oprawka do umieszczenia w gniazdku elektrycznym nie jest objęta obowiązkiem 28 28

29 Przykłady opakowań Pudełko do czekoladek, ciastek, cukierków jest objęte obowiązkiem recyklingu 29 29

30 Przykłady opakowań Opakowanie gazet, czasopism jest objęte obowiązkiem recyklingu 30 30

31 Przykłady opakowań Opakowania dekoracyjne i ozdobne są objęte obowiązkiem recyklingu 31 31

32 Przykłady opakowań Obitki, osłony, podstawy oraz kształtki ze spienionego polistyrenu są objęte obowiązkiem recyklingu 32 32

33 Przykłady opakowań Kształtki z polistyrenu są objęte obowiązkiem recyklingu 33 33

34 Przykłady opakowań Oprawki szminek, tuszów do rzęs nie są objęte obowiązkiem recyklingu 34 34

35 Przykłady opakowań Futerały i etui nie są objęte obowiązkiem recyklingu (np.: futerał na golarkę oraz etui na nici) 35 35

36 Przykłady opakowań Pudełko do CD na 25 sztuk nie jest objęte obowiązkiem recyklingu. Asortymentem opakowaniowym jest folia termokurczliwa na tym pudełku 36 36

37 Przykłady opakowań Więcej przykładów opakowań dostępnych jest na stronach internetowych Ministerstwa Środowiska. zkach_przedsiebiorcow_w_zakresie_gospodarowania_niektorymi_odp adami_oraz_o_oplacie_produktowej_i_oplacie_depozytowej/6216_usta wa_z_dnia_11_05_2001_r_o_obowiazkach_przedsiebiorcow_w_zakresie _gospodarowania_niektorymi_odpadami_oraz_o_oplacie_produktowej_ i_oplacie_depozytowej_dz_u_nr_63_poz_639.html 37 37

38 Obowiązki wprowadzających 38 38

39 Odpowiedzialność prawna Przedsiębiorcy w zakresie odzysku i recyklingu opakowań Obowiązkiem odzyski i recyklingu opakowań objęty jest: - produkujący i wprowadzający na polski rynek produkty w opakowaniu; - importer wprowadzający produkt w opakowaniu na rynek krajowy; - zlecający wytworzenie produktu lub produktu w opakowaniu oraz którego oznaczenie zostało umieszczone na produkcie lub produkcie w opakowaniu; - przedsiębiorca, który pakuje produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadza je na rynek krajowy (w tym również przedsiębiorcę prowadzącego jednostkę/jednostki handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5000 m 2 sprzedającego produkty tam pakowane)

40 Obowiązek wprowadzającego Rozpoczynając działalność polegającą na: Wytwarzaniu produktu w opakowaniu Imporcie lub wewnątrzwspólnotowym nabyciu produktu w opakowaniu Bez wezwania złożenie zawiadomienia do Marszałka województwa w terminie do 30 dni od rozpoczęcia działalności, w przypadku: 40 40

41 Obowiązek wprowadzającego Za dzień rozpoczęcia działalności uważa się: Datę pierwszego wprowadzenia na terytorium kraju Datę powstania pierwszego długu celnego 41 41

42 Obowiązek wprowadzającego W terminie do 14 dni złożyć marszałkowi województwa zawiadomienie o fakcie likwidacji działalności aktualizacji danych jeżeli ulegną zmianie do końca miesiąc kalendarzowego następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana 42 42

43 Obowiązek wprowadzającego Złożenie sprawozdania zawierającego: Dane przedsiębiorcy Masę opakowań, które wprowadził na rynek krajowy z podziałem na rodzaje Masę opakowań poddanych recyklingowi i odzyskowi z podziałem na rodzaje Osiągniętych poziomach recyklingu i odzysku 43 43

44 Obowiązek wprowadzającego Zapewnienie odzysku a w szczególności recyklingu odpadów opakowaniowych zgodnie z poziomami określonymi w rozporządzeniu Ministerstwa Środowiska Do 31 grudnia 2014 roku osiągnąć co najmniej poziom: 60% odzysku odpadów opakowaniowych łącznie 55% recyklingu odpadów opakowaniowych łącznie 44 44

45 Obowiązek wprowadzającego Za datę wprowadzenia na rynek uważa się: W przypadku produkcji - datę wydania produktu z magazynu w celu ostatecznego wprowadzenia do obrotu W przypadku importu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy datę dopuszczenia do obrotu na terytorium kraju 45 45

46 Sankcje 46 46

47 Sankcje Opłata produktowa: Opłata obliczana i wpłacana za opakowania w przypadku wprowadzenia na rynek krajowy produktów w opakowaniach Obowiązek opłacenia przez przedsiębiorcę w przypadku nie wykonania obowiązku zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych zgodnie z ustawą 47 47

48 Opłata produktowa: Sankcje Obliczana oddzielnie w przypadku nie osiągnięcia wymaganego poziomu Odzysku Recyklingu Obliczana jako iloczyn stawki opłaty produktowej i różnicy pomiędzy wymaganym a osiągniętym poziomem odzysku i recyklingu Oblicza się oddzielnie dla każdego rodzaju opakowań Nie wnosi się opłaty, której łączna roczna wysokość nie przekracza 50 PLN 48 48

49 Stawki opłaty produktowej RODZAJ OPAKOWANIA STAWKA OPŁATY PRODUKTOWEJ W 2010 R. [ZŁ/KG] OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY ( ) 0,65 OPAKOWANIA ZE SZKŁA ( ) 0,26 OPAKOWANIA Z TWORZYW SZTUCZNYCH ( ) 2,73 OPAKOWANIA ZE STALI ( ) 0,82 OPAKOWANIA Z ALUMINIUM ( ) 1,37 OPAKOWANIA Z DREWNA WRAZ Z PALETAMI DREW. ( ) 0,

50 Sankcje karne Przedsiębiorca, który nie składa: Zawiadomienia o rozpoczęciu lub likwidacji działalności Zawiadomienia o zmianach w działalności Rzetelnych informacji Sprawozdań o opakowaniach Sprawozdań o osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu Sprawozdań o opłacie produktowej Podlega karze grzywny 50 50

51 Jak realizować obowiązki w praktyce 51 51

52 Jak realizować obowiązki w praktyce? 1 Przedsiębiorca DPR i DPO Recykler Odpady 2 Przedsiębiorca Opłata Organizacja odzysku 3 Przedsiębiorca Opłataproduktowa Marszałek województwa 52 52

53 Jak realizować obowiązki w praktyce? 1. Realizacja samodzielna Realizacja wyłącznie wytworzonymi przez siebie odpadami opakowaniowymi w ilości wynikającej z rozporządzenia o rocznych poziomach recyklingu Realizacja przez zorganizowaną przez siebie sieć zbiórki odpadów opakowaniowych w takim samym rodzaju i masie jak powstałe z wprowadzonych przez siebie na terytorium kraju masie opakowań Obowiązek składania raportu OŚ-OP1 do 31 marca Obowiązek posiadania dokumentów potwierdzających wykonanie obowiązku przez 5 lat 53 53

54 Jak realizować obowiązki w praktyce? 2. Opłata produktowa Złożenie do 31 marca, roku kalendarzowego następującego po roku którego dotyczy opłata, rocznego sprawozdania o: Wysokość należnej opłaty produktowej z podziałem na rodzaje opakowań i określeniem masy Masie opakowań poddanych odzyskowi i recyklingowi z podziałem na poszczególne rodzaje oraz według sposobu odzysku Osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu z podziałem na poszczególne rodzaje 54 54

55 Jak realizować obowiązki w praktyce? 3. Organizacja Odzysku Podpisanie umowy cywilno prawnej z Organizacją Odzysku Raportowanie ilości opakowań wprowadzanych na rynek w danym roku kalendarzowym Realizacja obowiązku w ilości wynikającej z rozporządzenia o rocznych poziomach odzysku i recyklingu 55 55

56 Rola organizacji odzysku 56 56

57 Organizacja Odzysku Ułatwienie przedsiębiorcom realizacji ustawowych obowiązków Organizowanie, zarządzanie i prowadzenie przedsięwzięć związanych z odzyskiem i recyklingiem odpadów opakowaniowych Budowa i dofinansowanie systemu zbiórki, odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych Prowadzenie edukacji ekologicznej w celu zwiększenia świadomości dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów Przejęcie wszelkich obowiązków cywilnoprawnych związanych z realizacją ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej 57 57

58 Koszty realizacji obowiązku RODZAJ OPAKOWANIA OPŁATA PRODUKTOWA W 2010 R. [ZŁ/KG] OPŁATA DLA ORGANIZACJI ODZYSKU [ZŁ/KG] OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY 0,65 0,015 OPAKOWANIA ZE SZKŁA 0,26 0,099 OPAKOWANIA Z TWORZYW SZTUCZNYCH 2,73 0,029 OPAKOWANIA ZE STALI 0,82 0,040 OPAKOWANIA Z ALUMINIUM 1,37 0,120 OPAKOWANIA Z DREWNA WRAZ Z PALETAMI 0,33 0,

59 Jednostkowe koszty realizacji obowiązku 59 59

60 Porównanie kosztów realizacji obowiązku recyklingu (ZAŁOŻENIE: wprowadzanie po 10 ton w każdym surowcu) 60 60

61 Wyzwania

62 2014 wyzwania opakowania wprowadzone na rynek przez przedsiębiorc biorców tony Papier Szkło Tworzywa Stal Aluminium Drewno PrognozaRekopoluoparta na założeniu wzrostu ilości opakowańo 2% rocznie (ten sam wzrost dla każdego rodzaju opakowańwg struktury z 2009) Wzrost 2014vs ponad 1,2mlnton opakowań 62

63 Poziomy recyklingu II 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 37% 15% 13% 7% 5% II eta p star t 48% 40% 38% 25% 20% 15% 50% 22,50% etap koni 60% ec 15% Papier Szkło Tworzywa Wielomateriałowe Stal Aluminium Naturalne Zróżnicowana dynamika w poszczególnych materiałach najwięcej w stali i w szkle, stabilizacja w drewnie, spadek w tworzywach sztucznych 63

64 Średnie poziomy odzysku i recyklingu 70% 60% 50% 40% 30% 50,0% 50,0% 51,0% 30,0% 25,0% 27,0% 53,0% 35,0% 55,0% 40,0% 57,0% 58,5% 60,0% 55,0% 50,0% 45,0% 20% 10% 0% Recykling Ogółem Odzysk Ogółem Od 2011 roku system będzie musiałrealizowaćwięcej recyklingu niżwynika to z poziomów dla poszczególnych materiałów 64

65 Obowiązek recyklingu tony Papier Szkło Tworzywa Stal Aluminium Drewno W 2014 roku będzie trzeba zebraćponad 1mln. ton odpadów opakowaniowych w stosunku do 2005 roku ALE Nie uwzględnione zostały potrzeby w zakresie dodatkowego recyklingu 65

66 Obowiązek wraz ze średnim poziomem recyklingu tony Papier Szkło Tworzywa Stal Aluminium Drewno D.R. Skumulowany z uwzględnieniem dodatkowego recyklingu wzrost w latach wynosi 172% Do tego należy nałożyć jeszcze dodatkowy odzysk 66

67 Jak rynek powinien funkcjonować ODPADY PRZEDSIĘBIORCA LUB ORGANIZACJA ODZYSKU PLN DPR FIRMA ZBIERAJĄCA ODPADY ODPADY PLN DPR ODPADY W polskim systemie organizacja odzysku z reguły odpadów nie zbiera RECYKLER PRODUKT FINALNY Zleca wykonanie obowiązku recyklingu podmiotom zajmującym się tymi działaniami: Firma zbierająca zbiera odpady i przekazuje do recyklingu Recyklerprzyjmuje do recyklingu dostarczone odpady i potwierdza ten fakt wystawieniem Dokumenty Potwierdzającego Recykling (DPR) i Dokumenty Potwierdzającego Odzysk (DPO) na rzecz przedsiębiorcy lub organizacji odzysku Dla organizacji odzysku lub przedsiębiorcy DPR / DPO sądowodem zebrania i przyjęcia do recyklingu danej ilości i danego rodzaju odpadów opakowaniowych 67

68 Przepływy na rynku PRZEPŁYW ODPADÓW PRZEPŁYW PIENIĄDZA PRZEPŁYW DPR / DPO Wszystkie trzy strumienie co do zasady powinny znajdować odzwierciedlenie w transakcjach opartych na uczciwych i zgodnych z prawem warunkach 68

69 Jak rynek funkcjonuje w niektórych przypadkach ODPADY PRZEDSIĘBIORCA LUB ORGANIZACJA ODZYSKU PLN DPR FIRMA ZBIERAJĄCA ODPADY KPO PLN DPR RECYKLER MOŻE BYĆ RECYKLEREM ODPADY PRODUKT FINALNY Odpady nie są zbierane więc nie są poddawane recyklingowi Zapewne obieg KPO (Karty Przekazania Odpadów) istnieje i f-vat teżistnieje ale po zaniżonych stawkach Brak transportu odpadów Recykling wirtualny Aby sprawę zaciemnić w procederze może brać udział wiele podmiotów 69

70 ZMIANY RAM PRAWNYCH - PODSUMOWANIE OSTATNICH WYDARZEŃ 70 70

71 Najważniejsze zmiany - REJESTR Utrzymano założenie wprowadzenia rejestru w ustawie o odpadach Obejmować będzie wszystkich graczy rynku opakowań i odpadów opakowaniowych Obecnie brak danych czy rejestr będzie zawierał poza danymi teleadresowymi informacje o ilościach Obecnie brak informacji o obowiązku analizy danych zawartych w rejestrze przez instytucje państwowe 71 71

72 Najważniejsze zmiany 50% Wprowadzenie obowiązku realizacji wymaganych poziomów odzysku i recyklingu w 50% odpadami zebranymi ze strumienia odpadów komunalnych docelowo do 2015 roku (harmonogram dochodzenia będzie wyznaczać planowane Rozporządzenie Ministra Środowiska) Zapis ten wynika z transpozycji nowej Dyrektywy Ramowej 2008/98/WE w sprawie odpadów z 19 listopada 2008 roku W.W. Dyrektywa wyznacza cele w zakresie selektywnego zbierania odpadów: Art. 11 ust. 1 - Do 2015 wprowadzenie selektywnego zbierania odpadów z papieru, szkła, tworzyw sztucznych i metali (bez poziomów) Art. 11 ust. 2a - Do 2020 roku przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych przynajmniej takich jak papier, szkło, plastik i metal z gospodarstw domowych i w miarę możliwości innego pochodzenia minimum 50% 72 72

73 Najważniejsze zmiany 50% Brak obecnie precyzyjnych zapisów dotyczących tego rozwiązania: Jak rozgraniczać dwa źródła odpadów (z gospodarstw domowych i z przemysłu) na poziomie firmy zbierającej odpady Jakie narzędzia kontrolne zostaną wprowadzone w celu weryfikacji co jest z gospodarstw domowych a co ze źródeł przemysłowych - Jak podchodzić do przedsiębiorcy wprowadzającego tylko opakowania zbiorcze i transportowe (palety drewniane i beczki ) czy ma on również realizować 50% swego obowiązku odpadami z gospodarstw domowych Nieprecyzyjne zapisy dotyczące tego rozwiązania mogą spowodować powstanie znacząco większej szarej strefy w stosunku do sytuacji obecnej Wzrost kosztów nieunikniony 73 73

74 Najważniejsze zmiany 50% Planowane jest wprowadzenie zapisów stymulujących realizację celów Nowej Dyrektywy Ramowej o odpadach w 2 innych nowelizowanych ustawach: Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w założeniach do nowelizowanej ustawy w dziale Zadania gmin zakłada się wprowadzenie rozwiązań, które będą obligować gminy do osiągnięcia celów w zakresie zapewnienia poziomów odzysku i recyklingu odpadów komunalnych poprzez przygotowanie do ponownego użycia i recyklingu odpadów przynajmniej takich jak papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło z gospodarstw domowych na poziomie min. 50% do 31 grudnia 2019 roku Ustawa o odpadach również będzie przewidywać konieczność realizacji takiego celu 74 74

75 Najważniejsze zmiany Audyt Planuje się wprowadzenie audytu recyklerów mającego bilansować ilości wydanych DPR z ilościami przyjętych odpadów opakowaniowych do recyklingu Proponuje się aby audyt recyklerów przeprowadzały jednostki certyfikowane mające uprawnienia biegłych rewidentów Brak określenia mechanizmów / procedury audytu (to powinno się znaleźć w np. rozporządzeniu MŚ) Brak jeszcze określenia uprawnień audytora czy może weryfikować dokumenty finansowe f-ry VAT i inne 75 75

76 Najważniejsze zmiany EMAS Planuje się wprowadzenie obowiązku uzyskania EMAS przez o.o. Brak określenia jakiego obszaru działalności o.o. EMAS ma dotyczyć Brak określenia procedur jakie powinien stosować weryfikator EMAS w stosunku do o.o. Brak określenia uprawnień weryfikatora EMAS 76 76

77 Najważniejsze zmiany 5% na EDUKACJĘ 5% przychodów organizacji odzysku na edukację Konieczne określenie jasnych reguł aby takie rozwiązanie nie było wykorzystywane jako metoda wyprowadzania środków pieniężnych z o.o. Właściciel o.o. powołuje do życia firmę edukacji ekologicznej, ta wystawia o.o. zawyżoną fakturę a sama realizuje zadania edukacyjne po znacząco niższych kosztach Niezbędne wprowadzenie równolegle systemu weryfikacji przeprowadzania akcji edukacji ekologicznej i ich efektywności mimo wszystko konieczne precyzyjne regulacje w tym zakresie (rozporządzenie?) Zapisy funkcjonujące w Ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym są niewystarczające (takie są głosy rynku) 77 77

78 Najważniejsze zmiany ORGANIZACJE ODZYSKU Zrezygnowano z idei non-profit Kapitał zakładowy 1 mln. zł Utrzymanie kapitału na rachunku bankowym na poziomie 100% kapitału zakładowego W przypadku likwidacji lub bankructwa o.o. przedsiębiorca odpowiada za cały obowiązek powstały z masy opakowań wprowadzonych na rynek w danym roku 78 78

79 Najważniejsze zmiany PODSUMOWANIE Wyżej wymienione założenia ukazały się 6 października po 4 latach prac nad nowymi rozwiązaniami w systemie gospodarki odpadami Założenia te zostały zaakceptowane przez Radę Ministrów 16 listopada 2010 roku. Trwają prace nad projektem ustawy Planuje się wejście w życie ustawy w 2011 roku 79 79

GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZBIERANIE I RECYKLING ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY, PROBLEMY PRAKTYCZNE I PROJEKTOWANE ZMIANY

GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZBIERANIE I RECYKLING ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY, PROBLEMY PRAKTYCZNE I PROJEKTOWANE ZMIANY GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZBIERANIE I RECYKLING ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY, PROBLEMY PRAKTYCZNE I PROJEKTOWANE ZMIANY Spis treści I. Realizacja przepisów ustawy o opakowaniach i odpadach

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/50 USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2013 r. poz. 888. 1), 2) o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r.

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej 1) Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

publikacja przygotowana w ramach realizacji projektu pn.:

publikacja przygotowana w ramach realizacji projektu pn.: Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Aspekty funkcjonowania systemu zagospodarowywania ZSEE w Polsce i innych krajach europejskich oraz wybrane technologie przetwarzania odpadów elektrycznych i elektronicznych

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI Program selektywnej zbiórki odpadów surowcowych/opakowaniowych występujących w odpadach komunalnych na terenie miasta Zgorzelec Zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PORADNIK GOSPODAKA ODPADAMI

SPIS TREŚCI PORADNIK GOSPODAKA ODPADAMI SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 6 2. STARY NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI... 8 2.1. EUROPA, KRAJ, REGION, GMINA... 8 2.2. WOJEWÓDZKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MAZOWSZA NA LATA 2012-2017 Z UWZGLĘDNIENIEM LAT

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji 1. Stan gospodarki odpadami 1.1. Odpady komunalne Streszczenie Rodzaje, źródła powstawania, ilość i jakość

Bardziej szczegółowo

system magazynowania, dystrybucji i sprzedaży baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

system magazynowania, dystrybucji i sprzedaży baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego system magazynowania, dystrybucji i sprzedaży baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik 2010 Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik Warszawa 2010 Autor: Hanna Teodorowicz Publikacja została współfinansowana ze

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

ZWIĄZEK GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO ZWIĄZEK GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO Polkowice, 2005 Plan gospodarki odpadami dla Związku Gmin Zagłębia Miedziowego został opracowany na podstawie

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

GOSPODARKA ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE GOSPODARKA ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Wydział Inżynierii i Biotechnologii, Politechnika Częstochowska jurand@is.pcz.czest.pl Ustroń - Jaszowiec, 18-19 października 2012 Zakres tematyczny BLOK I BLOK

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO STAROSTWO POWIATOWE W JANOWIE LUBELSKIM PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO Janów Lubelski 2003 rok SPIS TREŚCI Streszczenie....10 1. Wprowadzenie....18 1.1 Cel opracowania.....18 1.2 Pojęcia

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI ZARZĄ D WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO Toruń 2003 r. 1 Zespół autorski Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku mgr

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY KROBIA NA LATA 2004 2008

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY KROBIA NA LATA 2004 2008 BURMISTRZ MIASTA I GMINY KROBIA PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY KROBIA NA LATA 2004 2008 Krobia, sierpień 2004 opracowany przez: Stowarzyszenie Partnerzy dla Samorządu Puszczykowo, ul. Jasna 10 STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO STAROSTWO POWIATOWE W JANOWIE LUBELSKIM PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO Janów Lubelski 2003 rok - 2 - Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Janowskiego Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych i środki niebezpieczne w opakowaniach

Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych i środki niebezpieczne w opakowaniach Warszawa, dnia 7 stycznia 2014 r. Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwo Środowiska Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych i środki niebezpieczne w opakowaniach

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 25 poz. 202 USTAWA. z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 1) Rozdział 1.

Dz.U. 2005 Nr 25 poz. 202 USTAWA. z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2005 Nr 25 poz. 202 USTAWA z dnia 20 stycznia 2005 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1162, z 2014 r. poz. 822, 1322. o recyklingu pojazdów wycofanych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z realizacji. Związkowego Planu Gospodarki Odpadami dot. GMINY KRASNE. Krasne, marzec 2007r.

SPRAWOZDANIE. z realizacji. Związkowego Planu Gospodarki Odpadami dot. GMINY KRASNE. Krasne, marzec 2007r. SPRAWOZDANIE z realizacji Związkowego Planu Gospodarki Odpadami dot. GMINY KRASNE Krasne, marzec 2007r. 1. Wprowadzenie. 1) Cel przygotowania sprawozdania. Celem sprawozdania z realizacji planu gospodarki

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 Załącznik do uchwały nr XXIV/616/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 Wrocław, czerwiec 2012 r. Nadzór

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw 1),2)

USTAWA z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw 1),2) Projekt z dnia 19 lipca 2012 r. USTAWA z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Opłat Środowiskowych

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Opłat Środowiskowych Opłaty za korzystanie ze środowiska Opłata produktowa Opłata za substancje kontrolowane Opłaty wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie Urząd

Bardziej szczegółowo

RECYKLING POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI

RECYKLING POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI LWA-4101-20-00/2012 Nr ewid. 51/2013/P/12/180/LWA Informacja o wynikach kontroli RECYKLING POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność i

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1.

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/51 Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 1593, z 2015

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia o odpadach 1)2)3)

USTAWA. z dnia o odpadach 1)2)3) Projekt 05.07.2011r. USTAWA z dnia o odpadach 1)2)3) 1) Niniejsza ustawa zmienia ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach1), 2), 3) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1.

Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach1), 2), 3) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2013.01.08 14:01:34 +01'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA.go z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Stanowisko FORS do projektu ustawy o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (druk sejmowy nr 3033)

Stanowisko FORS do projektu ustawy o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (druk sejmowy nr 3033) Stanowisko FORS do projektu ustawy o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (druk sejmowy nr 3033) Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów FORS pragnie podziękować Stałej Podkomisji

Bardziej szczegółowo

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami - Projekt

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami - Projekt Krajowy Plan Gospodarki Odpadami - Projekt Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Ministra Środowiska Październik 2002 SPIS TREŚCI Spis tabel...

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. 1), 2), 3) o odpadach Opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888, 1238, z 2014 r. poz. 695, 1101. 1322. 1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia

Bardziej szczegółowo