System gospodarki odpadami opakowaniowymi w Polsce. Seminarium internetowe 30 listopada 2010 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System gospodarki odpadami opakowaniowymi w Polsce. Seminarium internetowe 30 listopada 2010 r."

Transkrypt

1 System gospodarki odpadami opakowaniowymi w Polsce Seminarium internetowe 30 listopada 2010 r. 1

2 Idea systemu gospodarki odpadami w UE 2 2

3 Gospodarka odpadami Art. 174 ust. 2 TWE z r. Polityka Wspólnoty w dziedzinie środowiska naturalnego stawia sobie za cel wysoki poziom ochrony, z uwzględnieniem różnorodności sytuacji w różnych regionach Wspólnoty. Opiera się na zasadzie ostrożności oraz na zasadach działania zapobiegawczego, naprawiania szkody w pierwszym rzędzie u źródła i na zasadzie,,zanieczyszczający płaci 3 3

4 Idea gospodarki odpadami Dyrektywa Rady 75/442/EEC z dnia R. w sprawie odpadów ( Dyrektywa ramowa) Jest to jeden z pierwszych aktów prawnych Unii Europejskiej określający ogólne zasady postępowania z odpadami Nowa Dyrektywa Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre Dyrektywy. - Zgodnie z art. 40 istnieje obowiązek transpozycji - nie później niż do dnia 12 grudnia 2010 r. 4 4

5 Odpady opakowaniowe Znowelizowana Dyrektywami Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych Dyrektywa 2004/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 zmieniająca dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych Każdy kraj europejski został zobowiązany do prowadzenia i wspierania akcji recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych. Ten obowiązek ciąży na wszystkich przedsiębiorcach wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach ale również na wszystkich obywatelach danego kraju. 5 5

6 Gospodarka odpadami w Polsce - zasada zanieczyszczający cy płaci p Art. 86 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie. Zasady tej odpowiedzialności określa ustawa. Art. 7 ust. 1 ustawy prawo ochrony środowiska Kto powoduje zanieczyszczenie środowiska, ponosi koszty usunięcia skutków tego zanieczyszczenia Art. 7 ust. 2 ustawy prawo ochrony środowiska Kto może spowodować zanieczyszczenie środowiska, ponosi koszty zapobiegania takiemu zanieczyszczeniu 6 6

7 GOSPODARKA ODPADAMI PODSTAWY PRAWNE Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach Ustawa z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej Ustawa z 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi 7 7

8 GOSPODARKA ODPADAMI PODSTAWY PRAWNE Odpady każda substancja lub przedmiot (określony w załączniku nr 1 do ustawy o odpadach), których posiadacz : pozbywa się zamierza pozbyć się do ich pozbycia się jest obowiązany 8 8

9 GOSPODARKA ODPADAMI PODSTAWY PRAWNE Wytwórca odpadów jest obowiązany do: Uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi niebezpieczne > 0,1 Mg Przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami odpady niebezpieczne < 0,1 Mg odpady inne niż niebezpieczne > 5 Mg Uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, odpady niebezpieczne > 1 Mg odpady inne niż niebezpieczne > Mg 9 9

10 Dlaczego odpady opakowaniowe? 10 10

11 DLACZEGO ODPADY OPAKOWANIOWE Odpady komunalne wytworzone w Polsce w 2008 r. w podziale na rodzaj odpadu (KPGO 2014 projekt z 30 lipca 2010 r.) 11 11

12 Dlaczego odpady opakowaniowe? Każdego roku w Polsce powstaje ok. 13 mln ton odpadów 3,5 mln ton odpadów to odpady opakowaniowe Odpady opakowaniowe można w łatwy sposób zebrać i poddać recyklingowi i odzyskowi W łatwy sposób można zidentyfikować wprowadzającego odpady na rynek Opłaty mobilizują do zmniejszania wagi opakowania i stosowania bardziej ekologicznych materiałów 12 12

13 Gospodarka odpadami zasady postępowania z odpadami Ochrona życia i zdrowia ludzi Ochrona środowiska 13 13

14 Droga odpadu wydobycie produkcja konsumpcja zagospodarowanie ZASÓB SUROWIEC PRODUKTY ODPADY Recykling Odzysk Spalanie Składowanie 14 14

15 PODSTAWOWE TERMINY 15 15

16 Podstawowe terminy GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZBIERANIE NADZÓR TRANSPORT ODZYSK UNIESZKODLIWIA NIE 16 16

17 Podstawowe terminy ODZYSK Działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części SUBSTANCJI MATERIAŁÓW ENERGII 17 17

18 Podstawowe terminy RECYKLING powtórne przetwarzanie odpadów w procesie produkcyjnym SUBSTANCJI MATERIAŁÓW O PRZEZNACZENI U PIERWOTNYM MATERIAŁÓW O INNYM PRZEZNACZENIU 18 18

19 Podstawowe terminy 19 19

20 Podstawowe terminy PRZECHOWYWANIA PREZENTACJI OPAKOWANIA OCHRONY DOSTARCZANIA PRZEWOZU 20 20

21 Podstawowe terminy Podział opakowań OPAKOWANIA ZBIORCZE OPAKOWANIA TRANSPORTOWE 21 21

22 PRZYKŁADY OPAKOWAŃ 22 22

23 Przykłady opakowań Herbata ekspresowa w torebce, łącznie ze sznureczkiem zakończonym uchwytem nie jest objęta obowiązkiem recyklingu 23 23

24 Przykłady opakowań Bezpośrednia saszetka herbaty ekspresowej w torebce jest objęta obwiązkiem recyklingu 24 24

25 Przykłady opakowań Zamknięcia opakowań w formie zabawki są objęte obowiązkiem recyklingu (element opakowania) 25 25

26 Przykłady opakowań Metki związane z wyrobem w sposób nietrwały (niestanowiące integralnej jego części), są objęte obowiązkiem recyklingu 26 26

27 Przykłady opakowań Dozownik zamocowany w szyjce butelki jest objęty obowiązkiem recyklingu 27 27

28 Przykłady opakowań Odświeżacz powietrza w pudełku, butelce itp. jest objęty obowiązkiem recyklingu. Oprawka do umieszczenia w gniazdku elektrycznym nie jest objęta obowiązkiem 28 28

29 Przykłady opakowań Pudełko do czekoladek, ciastek, cukierków jest objęte obowiązkiem recyklingu 29 29

30 Przykłady opakowań Opakowanie gazet, czasopism jest objęte obowiązkiem recyklingu 30 30

31 Przykłady opakowań Opakowania dekoracyjne i ozdobne są objęte obowiązkiem recyklingu 31 31

32 Przykłady opakowań Obitki, osłony, podstawy oraz kształtki ze spienionego polistyrenu są objęte obowiązkiem recyklingu 32 32

33 Przykłady opakowań Kształtki z polistyrenu są objęte obowiązkiem recyklingu 33 33

34 Przykłady opakowań Oprawki szminek, tuszów do rzęs nie są objęte obowiązkiem recyklingu 34 34

35 Przykłady opakowań Futerały i etui nie są objęte obowiązkiem recyklingu (np.: futerał na golarkę oraz etui na nici) 35 35

36 Przykłady opakowań Pudełko do CD na 25 sztuk nie jest objęte obowiązkiem recyklingu. Asortymentem opakowaniowym jest folia termokurczliwa na tym pudełku 36 36

37 Przykłady opakowań Więcej przykładów opakowań dostępnych jest na stronach internetowych Ministerstwa Środowiska. zkach_przedsiebiorcow_w_zakresie_gospodarowania_niektorymi_odp adami_oraz_o_oplacie_produktowej_i_oplacie_depozytowej/6216_usta wa_z_dnia_11_05_2001_r_o_obowiazkach_przedsiebiorcow_w_zakresie _gospodarowania_niektorymi_odpadami_oraz_o_oplacie_produktowej_ i_oplacie_depozytowej_dz_u_nr_63_poz_639.html 37 37

38 Obowiązki wprowadzających 38 38

39 Odpowiedzialność prawna Przedsiębiorcy w zakresie odzysku i recyklingu opakowań Obowiązkiem odzyski i recyklingu opakowań objęty jest: - produkujący i wprowadzający na polski rynek produkty w opakowaniu; - importer wprowadzający produkt w opakowaniu na rynek krajowy; - zlecający wytworzenie produktu lub produktu w opakowaniu oraz którego oznaczenie zostało umieszczone na produkcie lub produkcie w opakowaniu; - przedsiębiorca, który pakuje produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadza je na rynek krajowy (w tym również przedsiębiorcę prowadzącego jednostkę/jednostki handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5000 m 2 sprzedającego produkty tam pakowane)

40 Obowiązek wprowadzającego Rozpoczynając działalność polegającą na: Wytwarzaniu produktu w opakowaniu Imporcie lub wewnątrzwspólnotowym nabyciu produktu w opakowaniu Bez wezwania złożenie zawiadomienia do Marszałka województwa w terminie do 30 dni od rozpoczęcia działalności, w przypadku: 40 40

41 Obowiązek wprowadzającego Za dzień rozpoczęcia działalności uważa się: Datę pierwszego wprowadzenia na terytorium kraju Datę powstania pierwszego długu celnego 41 41

42 Obowiązek wprowadzającego W terminie do 14 dni złożyć marszałkowi województwa zawiadomienie o fakcie likwidacji działalności aktualizacji danych jeżeli ulegną zmianie do końca miesiąc kalendarzowego następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana 42 42

43 Obowiązek wprowadzającego Złożenie sprawozdania zawierającego: Dane przedsiębiorcy Masę opakowań, które wprowadził na rynek krajowy z podziałem na rodzaje Masę opakowań poddanych recyklingowi i odzyskowi z podziałem na rodzaje Osiągniętych poziomach recyklingu i odzysku 43 43

44 Obowiązek wprowadzającego Zapewnienie odzysku a w szczególności recyklingu odpadów opakowaniowych zgodnie z poziomami określonymi w rozporządzeniu Ministerstwa Środowiska Do 31 grudnia 2014 roku osiągnąć co najmniej poziom: 60% odzysku odpadów opakowaniowych łącznie 55% recyklingu odpadów opakowaniowych łącznie 44 44

45 Obowiązek wprowadzającego Za datę wprowadzenia na rynek uważa się: W przypadku produkcji - datę wydania produktu z magazynu w celu ostatecznego wprowadzenia do obrotu W przypadku importu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy datę dopuszczenia do obrotu na terytorium kraju 45 45

46 Sankcje 46 46

47 Sankcje Opłata produktowa: Opłata obliczana i wpłacana za opakowania w przypadku wprowadzenia na rynek krajowy produktów w opakowaniach Obowiązek opłacenia przez przedsiębiorcę w przypadku nie wykonania obowiązku zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych zgodnie z ustawą 47 47

48 Opłata produktowa: Sankcje Obliczana oddzielnie w przypadku nie osiągnięcia wymaganego poziomu Odzysku Recyklingu Obliczana jako iloczyn stawki opłaty produktowej i różnicy pomiędzy wymaganym a osiągniętym poziomem odzysku i recyklingu Oblicza się oddzielnie dla każdego rodzaju opakowań Nie wnosi się opłaty, której łączna roczna wysokość nie przekracza 50 PLN 48 48

49 Stawki opłaty produktowej RODZAJ OPAKOWANIA STAWKA OPŁATY PRODUKTOWEJ W 2010 R. [ZŁ/KG] OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY ( ) 0,65 OPAKOWANIA ZE SZKŁA ( ) 0,26 OPAKOWANIA Z TWORZYW SZTUCZNYCH ( ) 2,73 OPAKOWANIA ZE STALI ( ) 0,82 OPAKOWANIA Z ALUMINIUM ( ) 1,37 OPAKOWANIA Z DREWNA WRAZ Z PALETAMI DREW. ( ) 0,

50 Sankcje karne Przedsiębiorca, który nie składa: Zawiadomienia o rozpoczęciu lub likwidacji działalności Zawiadomienia o zmianach w działalności Rzetelnych informacji Sprawozdań o opakowaniach Sprawozdań o osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu Sprawozdań o opłacie produktowej Podlega karze grzywny 50 50

51 Jak realizować obowiązki w praktyce 51 51

52 Jak realizować obowiązki w praktyce? 1 Przedsiębiorca DPR i DPO Recykler Odpady 2 Przedsiębiorca Opłata Organizacja odzysku 3 Przedsiębiorca Opłataproduktowa Marszałek województwa 52 52

53 Jak realizować obowiązki w praktyce? 1. Realizacja samodzielna Realizacja wyłącznie wytworzonymi przez siebie odpadami opakowaniowymi w ilości wynikającej z rozporządzenia o rocznych poziomach recyklingu Realizacja przez zorganizowaną przez siebie sieć zbiórki odpadów opakowaniowych w takim samym rodzaju i masie jak powstałe z wprowadzonych przez siebie na terytorium kraju masie opakowań Obowiązek składania raportu OŚ-OP1 do 31 marca Obowiązek posiadania dokumentów potwierdzających wykonanie obowiązku przez 5 lat 53 53

54 Jak realizować obowiązki w praktyce? 2. Opłata produktowa Złożenie do 31 marca, roku kalendarzowego następującego po roku którego dotyczy opłata, rocznego sprawozdania o: Wysokość należnej opłaty produktowej z podziałem na rodzaje opakowań i określeniem masy Masie opakowań poddanych odzyskowi i recyklingowi z podziałem na poszczególne rodzaje oraz według sposobu odzysku Osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu z podziałem na poszczególne rodzaje 54 54

55 Jak realizować obowiązki w praktyce? 3. Organizacja Odzysku Podpisanie umowy cywilno prawnej z Organizacją Odzysku Raportowanie ilości opakowań wprowadzanych na rynek w danym roku kalendarzowym Realizacja obowiązku w ilości wynikającej z rozporządzenia o rocznych poziomach odzysku i recyklingu 55 55

56 Rola organizacji odzysku 56 56

57 Organizacja Odzysku Ułatwienie przedsiębiorcom realizacji ustawowych obowiązków Organizowanie, zarządzanie i prowadzenie przedsięwzięć związanych z odzyskiem i recyklingiem odpadów opakowaniowych Budowa i dofinansowanie systemu zbiórki, odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych Prowadzenie edukacji ekologicznej w celu zwiększenia świadomości dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów Przejęcie wszelkich obowiązków cywilnoprawnych związanych z realizacją ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej 57 57

58 Koszty realizacji obowiązku RODZAJ OPAKOWANIA OPŁATA PRODUKTOWA W 2010 R. [ZŁ/KG] OPŁATA DLA ORGANIZACJI ODZYSKU [ZŁ/KG] OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY 0,65 0,015 OPAKOWANIA ZE SZKŁA 0,26 0,099 OPAKOWANIA Z TWORZYW SZTUCZNYCH 2,73 0,029 OPAKOWANIA ZE STALI 0,82 0,040 OPAKOWANIA Z ALUMINIUM 1,37 0,120 OPAKOWANIA Z DREWNA WRAZ Z PALETAMI 0,33 0,

59 Jednostkowe koszty realizacji obowiązku 59 59

60 Porównanie kosztów realizacji obowiązku recyklingu (ZAŁOŻENIE: wprowadzanie po 10 ton w każdym surowcu) 60 60

61 Wyzwania

62 2014 wyzwania opakowania wprowadzone na rynek przez przedsiębiorc biorców tony Papier Szkło Tworzywa Stal Aluminium Drewno PrognozaRekopoluoparta na założeniu wzrostu ilości opakowańo 2% rocznie (ten sam wzrost dla każdego rodzaju opakowańwg struktury z 2009) Wzrost 2014vs ponad 1,2mlnton opakowań 62

63 Poziomy recyklingu II 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 37% 15% 13% 7% 5% II eta p star t 48% 40% 38% 25% 20% 15% 50% 22,50% etap koni 60% ec 15% Papier Szkło Tworzywa Wielomateriałowe Stal Aluminium Naturalne Zróżnicowana dynamika w poszczególnych materiałach najwięcej w stali i w szkle, stabilizacja w drewnie, spadek w tworzywach sztucznych 63

64 Średnie poziomy odzysku i recyklingu 70% 60% 50% 40% 30% 50,0% 50,0% 51,0% 30,0% 25,0% 27,0% 53,0% 35,0% 55,0% 40,0% 57,0% 58,5% 60,0% 55,0% 50,0% 45,0% 20% 10% 0% Recykling Ogółem Odzysk Ogółem Od 2011 roku system będzie musiałrealizowaćwięcej recyklingu niżwynika to z poziomów dla poszczególnych materiałów 64

65 Obowiązek recyklingu tony Papier Szkło Tworzywa Stal Aluminium Drewno W 2014 roku będzie trzeba zebraćponad 1mln. ton odpadów opakowaniowych w stosunku do 2005 roku ALE Nie uwzględnione zostały potrzeby w zakresie dodatkowego recyklingu 65

66 Obowiązek wraz ze średnim poziomem recyklingu tony Papier Szkło Tworzywa Stal Aluminium Drewno D.R. Skumulowany z uwzględnieniem dodatkowego recyklingu wzrost w latach wynosi 172% Do tego należy nałożyć jeszcze dodatkowy odzysk 66

67 Jak rynek powinien funkcjonować ODPADY PRZEDSIĘBIORCA LUB ORGANIZACJA ODZYSKU PLN DPR FIRMA ZBIERAJĄCA ODPADY ODPADY PLN DPR ODPADY W polskim systemie organizacja odzysku z reguły odpadów nie zbiera RECYKLER PRODUKT FINALNY Zleca wykonanie obowiązku recyklingu podmiotom zajmującym się tymi działaniami: Firma zbierająca zbiera odpady i przekazuje do recyklingu Recyklerprzyjmuje do recyklingu dostarczone odpady i potwierdza ten fakt wystawieniem Dokumenty Potwierdzającego Recykling (DPR) i Dokumenty Potwierdzającego Odzysk (DPO) na rzecz przedsiębiorcy lub organizacji odzysku Dla organizacji odzysku lub przedsiębiorcy DPR / DPO sądowodem zebrania i przyjęcia do recyklingu danej ilości i danego rodzaju odpadów opakowaniowych 67

68 Przepływy na rynku PRZEPŁYW ODPADÓW PRZEPŁYW PIENIĄDZA PRZEPŁYW DPR / DPO Wszystkie trzy strumienie co do zasady powinny znajdować odzwierciedlenie w transakcjach opartych na uczciwych i zgodnych z prawem warunkach 68

69 Jak rynek funkcjonuje w niektórych przypadkach ODPADY PRZEDSIĘBIORCA LUB ORGANIZACJA ODZYSKU PLN DPR FIRMA ZBIERAJĄCA ODPADY KPO PLN DPR RECYKLER MOŻE BYĆ RECYKLEREM ODPADY PRODUKT FINALNY Odpady nie są zbierane więc nie są poddawane recyklingowi Zapewne obieg KPO (Karty Przekazania Odpadów) istnieje i f-vat teżistnieje ale po zaniżonych stawkach Brak transportu odpadów Recykling wirtualny Aby sprawę zaciemnić w procederze może brać udział wiele podmiotów 69

70 ZMIANY RAM PRAWNYCH - PODSUMOWANIE OSTATNICH WYDARZEŃ 70 70

71 Najważniejsze zmiany - REJESTR Utrzymano założenie wprowadzenia rejestru w ustawie o odpadach Obejmować będzie wszystkich graczy rynku opakowań i odpadów opakowaniowych Obecnie brak danych czy rejestr będzie zawierał poza danymi teleadresowymi informacje o ilościach Obecnie brak informacji o obowiązku analizy danych zawartych w rejestrze przez instytucje państwowe 71 71

72 Najważniejsze zmiany 50% Wprowadzenie obowiązku realizacji wymaganych poziomów odzysku i recyklingu w 50% odpadami zebranymi ze strumienia odpadów komunalnych docelowo do 2015 roku (harmonogram dochodzenia będzie wyznaczać planowane Rozporządzenie Ministra Środowiska) Zapis ten wynika z transpozycji nowej Dyrektywy Ramowej 2008/98/WE w sprawie odpadów z 19 listopada 2008 roku W.W. Dyrektywa wyznacza cele w zakresie selektywnego zbierania odpadów: Art. 11 ust. 1 - Do 2015 wprowadzenie selektywnego zbierania odpadów z papieru, szkła, tworzyw sztucznych i metali (bez poziomów) Art. 11 ust. 2a - Do 2020 roku przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych przynajmniej takich jak papier, szkło, plastik i metal z gospodarstw domowych i w miarę możliwości innego pochodzenia minimum 50% 72 72

73 Najważniejsze zmiany 50% Brak obecnie precyzyjnych zapisów dotyczących tego rozwiązania: Jak rozgraniczać dwa źródła odpadów (z gospodarstw domowych i z przemysłu) na poziomie firmy zbierającej odpady Jakie narzędzia kontrolne zostaną wprowadzone w celu weryfikacji co jest z gospodarstw domowych a co ze źródeł przemysłowych - Jak podchodzić do przedsiębiorcy wprowadzającego tylko opakowania zbiorcze i transportowe (palety drewniane i beczki ) czy ma on również realizować 50% swego obowiązku odpadami z gospodarstw domowych Nieprecyzyjne zapisy dotyczące tego rozwiązania mogą spowodować powstanie znacząco większej szarej strefy w stosunku do sytuacji obecnej Wzrost kosztów nieunikniony 73 73

74 Najważniejsze zmiany 50% Planowane jest wprowadzenie zapisów stymulujących realizację celów Nowej Dyrektywy Ramowej o odpadach w 2 innych nowelizowanych ustawach: Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w założeniach do nowelizowanej ustawy w dziale Zadania gmin zakłada się wprowadzenie rozwiązań, które będą obligować gminy do osiągnięcia celów w zakresie zapewnienia poziomów odzysku i recyklingu odpadów komunalnych poprzez przygotowanie do ponownego użycia i recyklingu odpadów przynajmniej takich jak papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło z gospodarstw domowych na poziomie min. 50% do 31 grudnia 2019 roku Ustawa o odpadach również będzie przewidywać konieczność realizacji takiego celu 74 74

75 Najważniejsze zmiany Audyt Planuje się wprowadzenie audytu recyklerów mającego bilansować ilości wydanych DPR z ilościami przyjętych odpadów opakowaniowych do recyklingu Proponuje się aby audyt recyklerów przeprowadzały jednostki certyfikowane mające uprawnienia biegłych rewidentów Brak określenia mechanizmów / procedury audytu (to powinno się znaleźć w np. rozporządzeniu MŚ) Brak jeszcze określenia uprawnień audytora czy może weryfikować dokumenty finansowe f-ry VAT i inne 75 75

76 Najważniejsze zmiany EMAS Planuje się wprowadzenie obowiązku uzyskania EMAS przez o.o. Brak określenia jakiego obszaru działalności o.o. EMAS ma dotyczyć Brak określenia procedur jakie powinien stosować weryfikator EMAS w stosunku do o.o. Brak określenia uprawnień weryfikatora EMAS 76 76

77 Najważniejsze zmiany 5% na EDUKACJĘ 5% przychodów organizacji odzysku na edukację Konieczne określenie jasnych reguł aby takie rozwiązanie nie było wykorzystywane jako metoda wyprowadzania środków pieniężnych z o.o. Właściciel o.o. powołuje do życia firmę edukacji ekologicznej, ta wystawia o.o. zawyżoną fakturę a sama realizuje zadania edukacyjne po znacząco niższych kosztach Niezbędne wprowadzenie równolegle systemu weryfikacji przeprowadzania akcji edukacji ekologicznej i ich efektywności mimo wszystko konieczne precyzyjne regulacje w tym zakresie (rozporządzenie?) Zapisy funkcjonujące w Ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym są niewystarczające (takie są głosy rynku) 77 77

78 Najważniejsze zmiany ORGANIZACJE ODZYSKU Zrezygnowano z idei non-profit Kapitał zakładowy 1 mln. zł Utrzymanie kapitału na rachunku bankowym na poziomie 100% kapitału zakładowego W przypadku likwidacji lub bankructwa o.o. przedsiębiorca odpowiada za cały obowiązek powstały z masy opakowań wprowadzonych na rynek w danym roku 78 78

79 Najważniejsze zmiany PODSUMOWANIE Wyżej wymienione założenia ukazały się 6 października po 4 latach prac nad nowymi rozwiązaniami w systemie gospodarki odpadami Założenia te zostały zaakceptowane przez Radę Ministrów 16 listopada 2010 roku. Trwają prace nad projektem ustawy Planuje się wejście w życie ustawy w 2011 roku 79 79

POLSKI SYSTEM GOSPODARKI OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI

POLSKI SYSTEM GOSPODARKI OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI POLSKI SYSTEM GOSPODARKI OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI Podstawa prawna systemu Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888), transponuje

Bardziej szczegółowo

ZAWIERANIE POROZUMIEŃ Z MARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA

ZAWIERANIE POROZUMIEŃ Z MARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA ZAWIERANIE POROZUMIEŃ Z MARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888) Art. 25 1. Organizacja samorządu gospodarczego

Bardziej szczegółowo

OPAKOWANIA I ODPADY OPAKOWANIOWE ZASADY OD 2014 ROKU

OPAKOWANIA I ODPADY OPAKOWANIOWE ZASADY OD 2014 ROKU OPAKOWANIA I ODPADY OPAKOWANIOWE ZASADY OD 2014 ROKU Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz. 888) obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku, przy

Bardziej szczegółowo

Prawne podstawy działań w zakresie ochrony środowiska obowiązki pracodawcy

Prawne podstawy działań w zakresie ochrony środowiska obowiązki pracodawcy Prawne podstawy działań w zakresie ochrony środowiska obowiązki pracodawcy ul. Augustyńskiego 2 80-819 tel. 58 32 68 320, fax 58 32 68 663 adres do korespondencji: ul. Okopowa 21/27 80-810, SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Odpady opakowaniowe wielomateriałowe w polskim systemie prawnym

Odpady opakowaniowe wielomateriałowe w polskim systemie prawnym Odpady opakowaniowe wielomateriałowe w polskim systemie prawnym Wprowadzenie UGO Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi UCPG Ustawa z dnia 13 września 1996

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych i środki niebezpieczne w opakowaniach

Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych i środki niebezpieczne w opakowaniach Warszawa, dnia 7 stycznia 2014 r. Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwo Środowiska Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych i środki niebezpieczne w opakowaniach

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE. Czerwiec 2013 r.

ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE. Czerwiec 2013 r. ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE Czerwiec 2013 r. I. Kluczowe regulacje prawne. 1. Frakcje odpadów, 2. Zasady gospodarki odpadami, 3. Hierarchia postępowania z odpadami,

Bardziej szczegółowo

Przepisy prawne dotyczące obowiązków przedsiębiorców wprowadzających opakowania wielomateriałowe i po środkach niebezpiecznych.

Przepisy prawne dotyczące obowiązków przedsiębiorców wprowadzających opakowania wielomateriałowe i po środkach niebezpiecznych. Przepisy prawne dotyczące obowiązków przedsiębiorców wprowadzających opakowania wielomateriałowe i po środkach niebezpiecznych Rafał Fic 1 Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia

Bardziej szczegółowo

Siła ekobiznesu. Spis treści: E K O L O G I A I B I Z N E S W J E D N Y M M I E J S C U. Siła ekobiznesu nr 1/2014. Odpady opakowaniowe

Siła ekobiznesu. Spis treści: E K O L O G I A I B I Z N E S W J E D N Y M M I E J S C U. Siła ekobiznesu nr 1/2014. Odpady opakowaniowe Nr 1/ 2014 (styczeń) Siła ekobiznesu E K O L O G I A I B I Z N E S W J E D N Y M M I E J S C U Numer 1/ 2014 Spis treści: 2 1 Nr 1/ 2014 (styczeń) Postępowanie z odpadami opakowaniowymi reguluje aktualnie

Bardziej szczegółowo

USTAWA O GOSPODARCE OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI

USTAWA O GOSPODARCE OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI USTAWA O GOSPODARCE OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI Okresy przejściowe W 2014 zakończył się dla Polski kolejny okres przejściowy w realizacji poziomów odzysku i recyklingu określonych zmienioną

Bardziej szczegółowo

ZałoŜenia nowej ustawy o gospodarce

ZałoŜenia nowej ustawy o gospodarce ZałoŜenia nowej ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Kinga Majewska Wydział ds. Odpadów PouŜytkowych Wydział ds. Odpadów PouŜytkowych Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Janina Kawałczewska RCEE Płock

Janina Kawałczewska RCEE Płock Janina Kawałczewska RCEE Płock Konferencja realizowana jest w ramach projektu pn. Region płocki, Kujaw i Ziemi Kutnowskiej regionem świadomych ekologicznie współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZAPISY USTAWY Z DNIA 13 CZERWCA 2013 R. O GOSPODARCE OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI (DZ. U. Z 2013 R. POZ.

NAJWAŻNIEJSZE ZAPISY USTAWY Z DNIA 13 CZERWCA 2013 R. O GOSPODARCE OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI (DZ. U. Z 2013 R. POZ. NAJWAŻNIEJSZE ZAPISY USTAWY Z DNIA 13 CZERWCA 2013 R. O GOSPODARCE OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI (DZ. U. Z 2013 R. POZ. 888) Przyczyny podjęcia prac nad ustawą: konieczność transpozycji, konieczność

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 182 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 lutego 2016 r.

Warszawa, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 182 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 lutego 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 182 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok

Bardziej szczegółowo

Kogo dotyczy opłata produktowa?

Kogo dotyczy opłata produktowa? Kogo dotyczy opłata produktowa? Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz. 888) określa prawa i obowiązki przedsiębiorców: - będących organizacjami

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikujące podmiot składający sprawozdanie MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA Rok kalendarzowy

Dane identyfikujące podmiot składający sprawozdanie MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA Rok kalendarzowy zbiorcze sprawozdanie Dane identyfikujące podmiot składający sprawozdanie MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA. Rok Numer identyfikacyjny REGON jednostki sprawozdawczej Dane osoby sporządzającej Imię Nazwisko Telefon

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA, al. Niepodległości 34, Poznań, hol główny, tel.: ; fax ,

INFORMACJA, al. Niepodległości 34, Poznań, hol główny, tel.: ; fax , INFORMACJA, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, hol główny, tel.: 61 626 66 66; fax 61 626 67 44, e-mail: info@umww.pl Opłata produktowa 2017-03-02 13:17:56 Nazwa sprawy/procedury Opłata produktowa Podstawa

Bardziej szczegółowo

Opakowania wielomateriałowe w polskiej rzeczywistości zorganizowane formy realizacji obowiązku. Tadeusz Pokrywka KIG PSiO

Opakowania wielomateriałowe w polskiej rzeczywistości zorganizowane formy realizacji obowiązku. Tadeusz Pokrywka KIG PSiO Opakowania wielomateriałowe w polskiej rzeczywistości zorganizowane formy realizacji obowiązku Tadeusz Pokrywka KIG PSiO Dobrowolne porozumienia Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE z dnia

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE RECYKLINGU I ODZYSKU OPAKOWAŃ ORAZ OPŁATY PRODUKTOWEJ

OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE RECYKLINGU I ODZYSKU OPAKOWAŃ ORAZ OPŁATY PRODUKTOWEJ OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE RECYKLINGU I ODZYSKU OPAKOWAŃ ORAZ OPŁATY PRODUKTOWEJ na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Skrypt dla wprowadzających

Bardziej szczegółowo

Porozumienia w nowym prawie o opakowaniach Odpady komunalne vs. opakowaniowe: jaka będzie praktyka?

Porozumienia w nowym prawie o opakowaniach Odpady komunalne vs. opakowaniowe: jaka będzie praktyka? Porozumienia w nowym prawie o opakowaniach Odpady komunalne vs. opakowaniowe: jaka będzie praktyka? FORUM RECYKLINGU 8 października 2013 Agnieszka Jaworska dyrektor generalny Stowarzyszenie Eko-Pak ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami i technika komunalna w Polsce i w Niemczech - perspektywy współpracy Problemy recyklingu odpadów opakowaniowych w Polsce.

Gospodarka odpadami i technika komunalna w Polsce i w Niemczech - perspektywy współpracy Problemy recyklingu odpadów opakowaniowych w Polsce. Gospodarka odpadami i technika komunalna w Polsce i w Niemczech - perspektywy współpracy Problemy recyklingu odpadów opakowaniowych w Polsce. Warszawa, 4 listopada 2014 DYREKTYWA 94/62/EC (opakowaniowa)

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami opakowaniowymi w Unii Europejskiej i w Polsce

Gospodarka odpadami opakowaniowymi w Unii Europejskiej i w Polsce X Spotkanie Forum Dobre praktyki w gospodarce odpadami Gospodarka odpadami opakowaniowymi w Unii Europejskiej i w Polsce Warszawa 26 maj 2012 Wspieranie odzysku i recyklingu w PRL Gospodarka odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

Zasady gospodarki odpadami w Polsce

Zasady gospodarki odpadami w Polsce Zasady gospodarki odpadami w Polsce Poznań, dnia 23 września 2010 r. Beata Kłopotek Beata Kłopotek Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwo Środowiska Filary gospodarki odpadami Technika,

Bardziej szczegółowo

Katowice, 24 luty 2015 r. dr Jerzy Kopyczok Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

Katowice, 24 luty 2015 r. dr Jerzy Kopyczok Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Katowice, 24 luty 2015 r. dr Jerzy Kopyczok Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Inspekcja Ochrony Środowiska powołana jest do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska

Bardziej szczegółowo

Polska Koalicja Przemysłowa na Rzecz Opakowań Przyjaznych Środowisku EKO-PAK

Polska Koalicja Przemysłowa na Rzecz Opakowań Przyjaznych Środowisku EKO-PAK Polska Koalicja Przemysłowa na Rzecz Opakowań Przyjaznych Środowisku EKO-PAK Projekt Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Warszawa, 24 lipca 2008 Agnieszka Krejner-Pawełas Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Jakie opakowania podlegają obowiązkowi odzysku i recyklingu?

Jakie opakowania podlegają obowiązkowi odzysku i recyklingu? Jakie opakowania podlegają obowiązkowi odzysku i recyklingu? Ustawie z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (T.J.

Bardziej szczegółowo

31 stycznia 2011 r. Zarządzający składowiskiem odpadów. Przedsiębiorca. Przedsiębiorca

31 stycznia 2011 r. Zarządzający składowiskiem odpadów. Przedsiębiorca. Przedsiębiorca Wykaz sprawozdań przekazywanych marszałkowi województwa. Termin złożenia u L.p. Rodzaj u Podmiot przedkładający 31 stycznia 2011 r. 1. Wykaz zawierający informacje i dane wykorzystane do ustalenia wysokości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie OŚ-OP1. o wysokości naleŝnej opłaty produktowej. Masa odpadów poddanych w kg: faktycznie poddane w roku sprawozdawczym 7)

Sprawozdanie OŚ-OP1. o wysokości naleŝnej opłaty produktowej. Masa odpadów poddanych w kg: faktycznie poddane w roku sprawozdawczym 7) Nazwa i siedziba lub imię i nazwisko oraz adres przedsiębiorcy/nazwa i siedziba oraz adres organizacji odzysku: Sprawozdanie OŚ-OP1 o wysokości naleŝnej opłaty produktowej Adresat: Marszałek Województwa

Bardziej szczegółowo

Nadzór i kontrola nad przedsiębiorcami w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Nadzór i kontrola nad przedsiębiorcami w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Nadzór i kontrola nad przedsiębiorcami w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Podstawowe cele EU Kielce, 27 luty 2013

Podstawowe cele EU Kielce, 27 luty 2013 1 Nowe aspekty systemu zbierania i zagospodarowywania pokonsumpcyjnych odpadów opakowaniowych w świetle polskich zmian legislacyjnych -rola i odpowiedzialnośćproducenta w organizacji zbierania i przetwarzania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej 2) Dziennik Ustaw Nr 259 18196 Poz. 1775 1775 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Słów kilka na temat opakowań wielomateriałowych oraz opakowań po środkach niebezpiecznych, w tym po środkach ochrony roślin

Słów kilka na temat opakowań wielomateriałowych oraz opakowań po środkach niebezpiecznych, w tym po środkach ochrony roślin BIULETYN BIULETYN 3 / 2013 1 / 2013 Spis treści: 1. Słów kilka na temat opakowań wielomateriałowych oraz opakowań po środkach niebezpiecznych, w tym po środkach ochrony roślin. 2. Zmiany wysokości stawek

Bardziej szczegółowo

Ustawodawstwo UE w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych. Ewa Badowska-Domagała radca prawny

Ustawodawstwo UE w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych. Ewa Badowska-Domagała radca prawny Ustawodawstwo UE w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych. Ewa Badowska-Domagała radca prawny PRZEPISY UE Dyrektywa 94/62/EEC dotyczy wszelkich opakowań oraz odpadów opakowaniowych. Gospodarka opakowaniami

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany prawne w gospodarce odpadami

Planowane zmiany prawne w gospodarce odpadami Planowane zmiany prawne w gospodarce odpadami Odpady ogólnie Odpady komunalne Odpady opakowaniowe Zużyty sprzęt Baterie i akumulatory Pojazdy wycofane z eksploatacji Odpady wydobywcze Spalarnie odpadów

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Miejski Wrocławia Departament Nieruchomości i Eksploatacji Wydział Środowiska i Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

V spotkanie "Segregacja odpadów i recykling

V spotkanie Segregacja odpadów i recykling Rynek opakowań i odpadów opakowaniowych w Polsce Dobre praktyki w gospodarce odpadami V spotkanie "Segregacja odpadów i recykling Warszawa, 30 czerwca 2011 NFOŚiGW 1 Wstęp opakowania, recykling w Unii

Bardziej szczegółowo

ZAWIERANIE POROZUMIEO Z MARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA

ZAWIERANIE POROZUMIEO Z MARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA ZAWIERANIE POROZUMIEO Z MARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888) Art. 25 1. Organizacja samorządu gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorcy wprowadzającego produkty w opakowaniach wielomateriałowych. McDonald s Polska

Obowiązki przedsiębiorcy wprowadzającego produkty w opakowaniach wielomateriałowych. McDonald s Polska Obowiązki przedsiębiorcy wprowadzającego produkty w opakowaniach wielomateriałowych McDonald s Polska opakowanie Opakowaniem w rozumieniu ustawy jest wyrób, w tym wyrób bezzwrotny, wykonany z jakiegokolwiek

Bardziej szczegółowo

Nowe regulacje i rozwiązania prawne w gospodarce odpadami

Nowe regulacje i rozwiązania prawne w gospodarce odpadami Nowe regulacje i rozwiązania prawne w gospodarce odpadami Seminarium Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Uniwersytet Śląski w Katowicach dnia 11 lutego 2011 r. Bernard Błaszczyk Podsekretarz Stanu Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Spis treści. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym...17

SPIS TREŚCI. Spis treści. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym...17 Spis treści Wykaz skrótów...11 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym...17 Rozdział 1 Przepisy ogólne...17 Art. 1. [Zakres normowania]... 17 Art. 1a. [Stosowanie

Bardziej szczegółowo

Nadzór i kontrola nad przedsiębiorcami w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Nadzór i kontrola nad przedsiębiorcami w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Nadzór i kontrola nad przedsiębiorcami w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

Bardziej szczegółowo

WZÓR ROCZNE SPRAWOZDANIE O PRODUKTACH W OPAKOWANIACH, OPAKOWANIACH I O GOSPODAROWANIU ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI ZA ROK 2015 I ZA ROK 2016

WZÓR ROCZNE SPRAWOZDANIE O PRODUKTACH W OPAKOWANIACH, OPAKOWANIACH I O GOSPODAROWANIU ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI ZA ROK 2015 I ZA ROK 2016 Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2016 r. (poz. ) WZÓR ROCZNE SPRAWOZDANIE O PRODUKTACH W OPAKOWANIACH, OPAKOWANIACH I O GOSPODAROWANIU ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI ROCZNE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH Emilia Kołaczek Departament Gospodarki Odpadami Warszawa, dnia 10 grudnia 2012 r. Cele wprowadzenia zmian

Bardziej szczegółowo

Zadanie - Opłata produktowa

Zadanie - Opłata produktowa Zadanie - Opłata produktowa Rozlewnia Wody Zdroje Smaku, która rozpoczęła swoją działalność 02.01.2016 roku, jest lokalnym dostawcą wody mineralnej na rynek nadmorski. Zakład pracuje na 3 wydziałach: Wydział

Bardziej szczegółowo

Cz. 4 Dział V. Dr inż. Paweł Szyszkowski STROBILUS Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Zielona Góra, r.

Cz. 4 Dział V. Dr inż. Paweł Szyszkowski STROBILUS Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Zielona Góra, r. Sporządzanie sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi Cz. 4 Dział V Dr inż. Paweł Szyszkowski

Bardziej szczegółowo

Pojazdy wycofane z eksploatacji

Pojazdy wycofane z eksploatacji Gospodarka pojazdami wycofanymi z eksploatacji, zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz zużytymi bateriami i akumulatorami w świetle Krajowego planu gospodarki odpadami 2010 2007 r. Pojazdy

Bardziej szczegółowo

(Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy)

(Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy) (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy) Głównym zadaniem ww. dyrektywy jest ochrona środowiska i zdrowia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak PAKOWANIE. www.maciejczak.pl

Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak PAKOWANIE. www.maciejczak.pl Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak PAKOWANIE www.maciejczak.pl OPAKOWANIE Opakowanie to wyrób, który stanowi zewnętrzną warstwę określonego towaru mającego chronić go, ułatwiać przemieszczanie,

Bardziej szczegółowo

Lublin marzec prof. MAREK GÓRSKI - Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji

Lublin marzec prof. MAREK GÓRSKI - Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji MAREK GÓRSKI 1 Lublin marzec 2017 prof. MAREK GÓRSKI - Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji Podstawy prawne systemu Prawo UE w szczeg. Dyrektywa ramowa o odpadach 98/2008 ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Cywilizacja śmieci szansa czy zagrożenie?

Cywilizacja śmieci szansa czy zagrożenie? - Cywilizacja śmieci szansa czy zagrożenie? Recykling odpadów odzysk surowców wtórnych z odpadów komunalnych Tarnów, 12 grudnia 2014 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIA PRZEDSIĘBIORCÓW DLA OPAKOWAŃ WIELOMATERIAŁOWYCH I OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH NIEBEZPIECZNYCH

POROZUMIENIA PRZEDSIĘBIORCÓW DLA OPAKOWAŃ WIELOMATERIAŁOWYCH I OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH NIEBEZPIECZNYCH POROZUMIENIA PRZEDSIĘBIORCÓW DLA OPAKOWAŃ WIELOMATERIAŁOWYCH I OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH NIEBEZPIECZNYCH - ustawa z 13 czerwca 2013 r. Krzysztof Kawczyński - Komitet Ochrony Środowiska KIG Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Odpady poużytkowe w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów

Odpady poużytkowe w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów Odpady poużytkowe w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów w świetle aktualizacji Krajowego planu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

z dnia o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw

z dnia o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz 1), 2) niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i

Bardziej szczegółowo

Gmina Krzepice ul. Częstochowska Krzepice Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzepice za 2014 rok

Gmina Krzepice ul. Częstochowska Krzepice Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzepice za 2014 rok Gmina Krzepice ul. Częstochowska 13 42-160 Krzepice Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzepice za 2014 rok Krzepice, dn. 29 kwietnia 2015 r. 1 1. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

Dz.U poz. 21. tj. Dz.U poz MARSZAŁKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 listopada 2016 r.

Dz.U poz. 21. tj. Dz.U poz MARSZAŁKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 listopada 2016 r. Kancelaria Sejmu s. 1/123 Dz.U. 2013 poz. 21 tj. Dz.U. 2016 poz. 1987 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy

Bardziej szczegółowo

Usprawniony System Odzysku i Recyklingu Odpadów Opakowaniowych

Usprawniony System Odzysku i Recyklingu Odpadów Opakowaniowych Usprawniony System Odzysku i Recyklingu Odpadów Opakowaniowych Z UDZIAŁEM ORGANIZACJI ODZYSKU OPAKOWAŃ Głównym celem przyświecającym przygotowaniu niniejszej publikacji jest wskazanie możliwości uzdrowienia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI W POLSCE. PERSPEKTYWA ZAMKNIĘCIA OBIEGU

SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI W POLSCE. PERSPEKTYWA ZAMKNIĘCIA OBIEGU RAPORT SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI W POLSCE. PERSPEKTYWA ZAMKNIĘCIA OBIEGU TOMASZ STYŚ ROBERT FOKS Instytut Sobieskiego ul. Nowy Świat 27 00-029 Warszawa tel./fax: 22 826 67 47 sobieski@sobieski.org.pl

Bardziej szczegółowo

Rozwój rynku odpadów w Polsce. Małgorzata Szymborska Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami

Rozwój rynku odpadów w Polsce. Małgorzata Szymborska Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami Rozwój rynku odpadów w Polsce Małgorzata Szymborska Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami Paliwa alternatywne odpady o kodzie 19 12 10 posiadające zdolność opałową, stanowiące alternatywne

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ODZYSKU JAKO PODMIOT ZAPEWNIAJĄCY WYMAGANY POZIOM ODZYSKU I RECYKLINGU ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH

ORGANIZACJA ODZYSKU JAKO PODMIOT ZAPEWNIAJĄCY WYMAGANY POZIOM ODZYSKU I RECYKLINGU ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH ORGANIZACJA ODZYSKU JAKO PODMIOT ZAPEWNIAJĄCY WYMAGANY POZIOM ODZYSKU I RECYKLINGU ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH Szczecin, marzec 2011 Krzysztof Kawczyński POLSKA GOSPODARKA ODPADAMI ad. 2010 GDZIE JESTEŚMY I

Bardziej szczegółowo

Grzesik Filus K.: Przepływ informacji w ustawie o obowiązkach przedsiębiorców. Przegląd komunalny. Recykling. ISSN nr 6 s.

Grzesik Filus K.: Przepływ informacji w ustawie o obowiązkach przedsiębiorców. Przegląd komunalny. Recykling. ISSN nr 6 s. Grzesik Filus K.: Przepływ informacji w ustawie o obowiązkach przedsiębiorców. Przegląd komunalny. Recykling. ISSN 1731-9927. 2002 nr 6 s. 12 13 Katarzyna Grzesik Filus 1 Przepływ informacji w ustawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2004 r.

USTAWA z dnia 2004 r. IV kadencja/druk nr 3211 1 Projekt USTAWA z dnia 2004 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej Art.

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Gminy Gródek Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 27 czerwca 2012 r. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz.

Bardziej szczegółowo

REJESTR ART. 49 USTAWY Z DNIA 14 GRUDNIA 2012R.

REJESTR ART. 49 USTAWY Z DNIA 14 GRUDNIA 2012R. REJESTR ART. 49 USTAWY Z DNIA 14 GRUDNIA 2012R. OBOWIĄZEK PROWADZENIA REJESTRU Marszałek województwa prowadzi rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

Bardziej szczegółowo

Zasada zanieczyszczający płaci w praktyce. Rozwiązania ekonomiczne gospodarki odpadami komunalnymi w innych krajach Unii Europejskiej

Zasada zanieczyszczający płaci w praktyce. Rozwiązania ekonomiczne gospodarki odpadami komunalnymi w innych krajach Unii Europejskiej Zasada zanieczyszczający płaci w praktyce. Rozwiązania ekonomiczne gospodarki odpadami komunalnymi w innych krajach Unii Europejskiej czerwiec 2011 rok Gospodarowanie odpadami WYTWÓRCY ODPADÓW ODZYSK I

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2010 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2010 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami Projekt z dnia 21 marca 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia....................... 2010 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami Na

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2014 Brzeźnica 2015 1 1. WPROWADZENIE 1.1. Cel przygotowania Analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014 1. Cel przygotowania analizy Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI ODPADÓW PRZEZ PROWADZĄCEGO STACJĘ DEMONTAŻU

ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI ODPADÓW PRZEZ PROWADZĄCEGO STACJĘ DEMONTAŻU ZASADY PROWADZENIA EWIDENCJI ODPADÓW PRZEZ PROWADZĄCEGO STACJĘ DEMONTAŻU Beata B. Kłopotek Departament Gospodarki Odpadami Warszawa, 27 października 2011 r. Plan prezentacji 1. Podstawowe akty prawne;

Bardziej szczegółowo

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi - obowiązki wynikające ze nowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Bardziej szczegółowo

Wojciechów, kwiecień 2017 r.

Wojciechów, kwiecień 2017 r. Wojciechów, kwiecień 2017 r. 1 Spis Treści I. Wstęp 3 II. Ogólna charakterystyka systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Wojciechów. 3 III. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA RAPORT. o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w 2006 roku

GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA RAPORT. o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w 2006 roku GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA RAPORT o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w 2006 roku Warszawa, kwiecień 2007 r. Opracowano w Departamencie Kontroli

Bardziej szczegółowo

Nowa ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. szansą dla rozwoju sektora komunalnego???

Nowa ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. szansą dla rozwoju sektora komunalnego??? Nowa ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych szansą dla rozwoju sektora komunalnego??? 43 Zjazd Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast KOŁOBRZEG, 19.09.2013 r. Agnieszka Jaworska

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach

Warszawa, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz. 1987 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej 1) (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 maja 2001 r.

USTAWA. z dnia 11 maja 2001 r. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2001 r). Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Sprawozdanie OŚ-OP1 o wysokości należnej opłaty produktowej za.. rok. Masa odpadów poddanych w kg: recyklingowi: faktycznie poddane w roku

WZÓR. Sprawozdanie OŚ-OP1 o wysokości należnej opłaty produktowej za.. rok. Masa odpadów poddanych w kg: recyklingowi: faktycznie poddane w roku ZAŁĄCZNIK NR 2. Sprawozdanie OŚ-OP1 o wysokości należnej opłaty produktowej Nazwa i siedziba lub imię i nazwisko oraz adres przedsiębiorcy/nazwa i siedziba oraz adres organizacji :...... Numer identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania prawne recyklingu baterii

Uwarunkowania prawne recyklingu baterii Uwarunkowania prawne recyklingu baterii Katarzyna Grzesik Przegląd Komunalny. Recykling; ISSN 1731-9927. - 2005 nr 1 s. 22 24 Baterie należą do odpadów, którym poświęcono szczególną uwagę w przepisach

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Żory za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Żory za 2015 rok ZGOK.7035.7.2016.KO Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Żory za 2015 rok Żory, 29.04.2016 r. 1 1. WPROWADZENIE 1.1. Cel przygotowania Analizy. Niniejszy dokument stanowi roczną

Bardziej szczegółowo

Oczekiwany kształt systemu odzysku. i recyklingu opakowań - efektywny ekonomicznie i ekologicznie system

Oczekiwany kształt systemu odzysku. i recyklingu opakowań - efektywny ekonomicznie i ekologicznie system Oczekiwany kształt systemu odzysku i recyklingu opakowań - efektywny ekonomicznie i ekologicznie system Krzysztof Baczyński Prezes Zarządu Stowarzyszenie Eko-Pak Polska Koalicja Przemysłowa na Rzecz Opakowań

Bardziej szczegółowo

Biuletyn PZPM Środowisko i Technika NR 1/2012 (5)

Biuletyn PZPM Środowisko i Technika NR 1/2012 (5) Biuletyn PZPM Środowisko i Technika NR 1/2012 (5) Marzec 2012 Spis treści SPRAWOZDANIA/RAPORTY 1. Ustawa o odpadach... 3 a) Posiadacz odpadów...3 2. Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych eksploatacji

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODRAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY JANÓW LUBELSKI ZA 2014 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODRAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY JANÓW LUBELSKI ZA 2014 ROK URZĄD MIEJSKI W JANOWIE LUBELSKIM ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODRAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY JANÓW LUBELSKI ZA 2014 ROK JANÓW LUBELSKI, LUTY 2015 ROK Sporządził: Krzysztof Kołtyś-Referat Ochrony

Bardziej szczegółowo

Ustronie Morskie 2012 rok

Ustronie Morskie 2012 rok Ustronie Morskie 2012 rok 1 1 lipca 2011 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2012 roku.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej 1) Rozdział 1

USTAWA. z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej 1) Rozdział 1 Kancelaria Sejmu s. 1/27 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2007

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 63 poz. 639 USTAWA. z dnia 11 maja 2001 r.

Dz.U Nr 63 poz. 639 USTAWA. z dnia 11 maja 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 639 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej 1) Opracowano na

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2013 Brzeźnica 2013 1 1. WPROWADZENIE 1.1. Cel przygotowania Analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki

Bardziej szczegółowo

ROLA ORGANIZACJI ODZYSKU W SYSTEMIE ZBIÓRKI I RECYKLINGU ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH

ROLA ORGANIZACJI ODZYSKU W SYSTEMIE ZBIÓRKI I RECYKLINGU ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH ROLA ORGANIZACJI ODZYSKU W SYSTEMIE ZBIÓRKI I RECYKLINGU ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH Przysiek 20.06.2012 Ryszard Wójcik Waste Framework Directive 2008/98/EC Packaging Directive 94/62/WE Produkt bez odpadowy

Bardziej szczegółowo

o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej 1)

o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej 1) Dz.U.07.90.607 j.t. 2008.01.01 zm.wyn.z M.P.07.54.619 ogólne zm. przen. Dz.U.05.175.1458 art. 6 zm. przen. Dz.U.05.180.1495 art. 89 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

USTAWA. z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 90 poz. 607 zm. Dz.U.2005.175.1458 Dz.U.2005.180.1495 M.P.2007.54.619 M.P.2008.69.626 M.P.2009.62.828 Dz.U.2009.79.666 Dz.U.2009.215.1664 Dz.U.2009.79.666 M.P.2010.66.850

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami w 2015 roku - wymagane decyzje, ewidencja, sprawozdawczość.

Gospodarka odpadami w 2015 roku - wymagane decyzje, ewidencja, sprawozdawczość. Gospodarka odpadami w 2015 roku - wymagane decyzje, ewidencja, sprawozdawczość. Miejsce: Warszawa Termin: 23-24.02.2015, poniedziałek - wtorek, 10.00-16.00 i 09.00-15.00 Masz pytania odnośne tego szkolenia?

Bardziej szczegółowo

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z perspektywy organizatora systemu

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z perspektywy organizatora systemu Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z perspektywy organizatora systemu mgr. inż. Adrian Piotr Kołczewiak Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu

Bardziej szczegółowo

8 października 2013 r. Poznań ZBIÓRKA I RECYKLING ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

8 października 2013 r. Poznań ZBIÓRKA I RECYKLING ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO 8 października 2013 r. Poznań ZBIÓRKA I RECYKLING ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO Projekt założeń do projektu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym prof. UKW Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Skała miejsko-wiejska

Skała miejsko-wiejska CID: GGK-Z9KE SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 216 ROK ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. USTAWA. z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 1

Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. USTAWA. z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 1 Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Dz.U.2016.1863 t.j. z dnia 2016.11.17 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 1 stycznia 2017 r. do: 28 lutego 2017 r. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłata produktowa i opłata depozytowa

Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłata produktowa i opłata depozytowa Rozdział 1 Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłata produktowa i opłata depozytowa Przepisy ogólne Art. 1. Art. 2. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach

Bardziej szczegółowo

OFERTA OFERTA. ZPIRIOO Związek Pracodawców Izba Recyklingu i Odzysku Odpadów

OFERTA OFERTA. ZPIRIOO Związek Pracodawców Izba Recyklingu i Odzysku Odpadów ZPIRIOO Związek Pracodawców Izba Recyklingu i Odzysku Odpadów OFERTA OFERTA Dobrowolnego Porozumienia Przedsiębiorców w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania

Bardziej szczegółowo

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 - założenia dotyczące selektywnego zbierania, segregacji i recyklingu w Polsce Doc. dr Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Katowice Szczecin, marzec

Bardziej szczegółowo

GMINA MIEJSKA CZŁUCHÓW

GMINA MIEJSKA CZŁUCHÓW SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2014 ROK ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 2) WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r.

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/30 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. [o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej]

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 639. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r.

Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 639. USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2001 Nr 63 poz. 639 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej 1) Opracowano na

Bardziej szczegółowo

I. DANE PODMIOTU ODBIERAJĄCEGO ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI. Numer rejestrowy nadany przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta

I. DANE PODMIOTU ODBIERAJĄCEGO ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI. Numer rejestrowy nadany przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta SPRAWOZDANIE PODMIOTU ODBIERAJĄCEGO ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZA.. PÓŁROCZE. ROKU 2) ADRESAT 3) I. DANE PODMIOTU ODBIERAJĄCEGO ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 4), 5) Numer

Bardziej szczegółowo