ORGANIZACJA SYSTEMU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW W POLSCE- CELE I UWARUNKOWANIA REALIZACJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ORGANIZACJA SYSTEMU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW W POLSCE- CELE I UWARUNKOWANIA REALIZACJI"

Transkrypt

1 Agnieszka Mieszczak Tomasz Rawski Małgorzata Wójtowicz 1 Koło Naukowe Zrównoważonego Rozwoju Podbeskidzia Równoważnik Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej ORGANIZACJA SYSTEMU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW W POLSCE- CELE I UWARUNKOWANIA REALIZACJI W świetle polskiego prawa przez odzysk rozumie się wszelkie działania, nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania. Natomiast recykling to taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii.[4] W Polsce rocznie wytwarza się ok. 13,5 milionów ton odpadów komunalnych 2, źródła ich powstawania podzielić można na cztery grupy: odpady opakowaniowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, wyeksploatowane samochody oraz odpady biodegradowalne. Obecnie odzyskuje się ok. 3,5 % odpadów, szacuje się jednak, że przy sprawnym działaniu systemu odzysku i recyklingu odzyskać można nawet 50 %. Warto więc, zastanowić się gdzie popełniamy błąd, jakie są obowiązki poszczególnych ogniw łańcucha obiegu odpadów. Zacznijmy od odpadów opakowaniowych, mają one znaczny udział ogólnej masie odpadów komunalnych. Jednocześnie przewiduje się 5-6 % wzrost zużycia opakowań rocznie. Wynika to z powszechności stosowania opakowań we wszystkich dziedzinach gospodarki. Obecnie w niewielkim stopniu poddawane są one odzyskowi, co spowodowało szereg działań legislacyjnych, logistycznych czy technicznych. Działanie te związane są również z koniecznością dostosowania polskiego ustawodawstwa do przepisów Unii Europejskiej. Naczelną zasadą prawodawstwa Unii jak i Polski jest zasada zrównoważonego rozwoju, tzn. harmonijnego rozwoju społeczno-ekonomicznego połączonego z odpowiedzialnością ekologiczną. Z takiego podejścia wynika zasada "zanieczyszczający płaci" oraz zasada rozszerzonej działalności producenta, która zakłada, że producent jest odpowiedzialny nie tylko za odpady powstające w toku produkcji, ale również za odpady powstałe w trakcie i po zakończeniu użytkowania produktu. 1 Autorzy studiują na wydziale Zarządzanie i Informatyki, należą do Koła Naukowego Zrównoważonego Rozwoju Podbeskidzia Równoważnik 2 1

2 W przypadku opakowań i odpadów opakowaniowych zasady te znalazły odzwierciedlenie w dyrektywie Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych. Przekładając te zasady na prawo polskie przyjęto założenie, że obowiązki w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi rozłożone są na poszczególnych uczestników "łańcucha opakowaniowego" tzn. producentów opakowań, producentów produktów w opakowaniach (tj. producentów wykorzystujących opakowania do pakowania produktów), handel zarówno hurtowy, jak i detaliczny oraz użytkowników, jak również administrację publiczną. Do podstawowych ustaw określających te obowiązki należą: - ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych - ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, - ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, i wiele innych. Zacznijmy od obowiązków producentów i importerów opakowań. Do ich obowiązków należy właściwe projektowanie i wytwarzanie opakowań - masa i objętość opakowań, możliwość wielokrotnego użytku, przydatność na odzysk i recykling, ograniczona zawartość metali ciężkich i innych substancji niebezpiecznych, oznakowanie opakowań - rodzaj materiałów wykorzystanych do produkcji opakowania, możliwość wielokrotnego użytku opakowania, przydatność opakowania do recyklingu (ustawa o opakowaniach... - art. 5, 6). Kolejnym ogniwem są producenci i importerzy produktów w opakowaniach, ich zadaniem jest zapewnienie odzysku, a w szczególności recyklingu odpadów opakowaniowych, osiągnięcie docelowych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych (ust. o obowiązkach...). Głównym obowiązkiem sprzedawców produktów w opakowaniach jest przekazywanie użytkownikom informacji w zakresie dostępnych systemów zwrotu, zbierania i odzysku, w tym recyklingu, właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi, znaczenia oznaczeń stosowanych na opakowaniach (ustawa o opakowaniach... - art. 12). Użytkownicy produktów w opakowaniach ( w zakresie użytkowania środków niebezpiecznych) zobowiązani są do zwrotu sprzedawcy opakowań wielokrotnego użytku i odpadów opakowaniowych (ustawa o opakowaniach... - art. 17). Obowiązkiem gminnej administracji samorządowej (organ wykonawczy, rada gminy) jest przygotowanie i uchwalenie, a następnie aktualizacja gminnego planu gospodarki odpadami - jako elementu gminnego programu ochrony środowiska - również w zakresie odpadów opako- 2

3 waniowych, przygotowywanie sprawozdań z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami (ustawa o odpadach), organizowanie selektywnego zbierania, segregacji i magazynowania odpadów komunalnych (ustawa o utrzymaniu...-art. 3), obowiązki te są podobne dla poszczególnych szczebli administracji publicznej. W analizie pominięte zostały kwestie formalne, takie jak wydawanie zezwoleń czy też składanie raportów. Ministerstwo Środowiska poinformowało, że w roku 2006 poziom odzysku dla wszystkich odpadów opakowaniowych został ustalony, zgodnie z rozp. Ministra Środowiska z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych, na poziomie 43%. Przejdźmy do odpadów sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Na dzień dzisiejszy w Polsce nie ma wiarygodnych danych o ilości i masie powstających do tej pory odpadów ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego.[2] Szacuje się jednak, że na rynek w 2006 roku wprowadzone zostanie ok. 720 tysięcy ton sprzętu 3. Jednym z najważniejszym dokumentów Unii Europejskiej w obszarze zarządzania odpadami jest Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) z r. i powinna być przełożona do systemów prawnych państw członkowskich do r. Jej regulacje będą wpływać na gospodarowanie zarówno producentów sprzętu elektrycznego, firmy handlujące nim, jak i użytkowników tego sprzętu. Na tych ostatnich będzie ciążył obowiązek dostarczenia zużytego sprzętu do gminnego punktu zbiórki lub do punktów sprzedaży detalicznej.[2] Projekt polskiej ustawy nakłada na podmioty wprowadzające sprzęt, objęty regulacjami Dyrektywy WEEE, obowiązek rejestracji. Mogą one realizować swoje zobowiązania związane z zarządzaniem odpadami ze zużytego sprzętu w dwojaki sposób: kolektywnie wraz z innymi podmiotami lub samodzielnie. W pierwszym przypadku przedsiębiorstwa wprowadzające sprzęt elektryczny i elektroniczny na polski rynek powinny stworzyć tzw. organizację odzysku, która przejmie na siebie obowiązki wynikające z Dyrektywy WEEE. Zakłady przetwarzania i recyklingu odpadów elektrycznych i elektronicznych będą musiały raportować na każdym etapie o ilości i masie odzyskanego i poddanego recyklingowi sprzętu elektrycznego i elektronicznego.[2] Punkty zbiórki są odpowiedzialne za selektywną zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Powinny one zapewnić odpowiednie warunki przechowywania tego sprzętu w warunkach, które nie będą powodować zagrożenia dla środowiska naturalnego. Dla nowych państw członkowskich problemem jest fakt, że europejskie dyrektywy środowiskowe są tworzone na bazie doświadczeń państw dawnej Pię- 3 Określenie sposobu wdrożenia dyrektywy 2002/96/WE w sprawie odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego, REA Consulting, Warszawa

4 tnastki, które posiadają znacznie większy potencjał finansowy, umożliwiający sprostanie wymogom tych regulacji. Przykładem takiej sytuacji jest właśnie Dyrektywa WEEE. Nakłada ona na państwa członkowskie obowiązek zbiórki odpadów, będących wynikiem wykorzystania sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w wysokości 4 kg rocznie na mieszkańca już od 2006 r. Powoduje to wymóg zbiórki ponad 157,75 tys. ton odpadów rocznie. Polski rząd uznał, że nie jest możliwe nie tylko przygotować się do zbiórki do 2006 r., ale także zebrać już w 2006 r. wymaganego wolumenu odpadów. W tym celu wystąpił z odpowiednim wnioskiem do Komisji Europejskiej, która przesunęła termin wejścia w życie regulacji Dyrektywy WEEE w Polsce do 2008r.[1] Kolejnym źródłem odpadów są wyeksploatowane samochody. Samochód jest specyficznym produktem, i powstają z niego specyficzne odpady, dodając do tego fakt, że w Polsce tylko samych samochodów osobowych jeździ ok. 12 mln, to jasnym staje się, dlaczego wyróżnia się dla samochodów odrębny system selektywnej zbiórki. W Polsce system ten działa na podstawie ust. z dnia 20 stycznia 2005 roku O recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Ustawa ta jest zgodna z prawem Unii Europejskiej i wdraża postanowienia dyrektywy 2000/53/WE z dnia 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji. Ustawa ta, jak czytamy w art.1, określa zasady postępowania z pojazdami wycofanymi z eksploatacji w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. W sprawach dotyczących postępowania z pojazdami wycofanymi z eksploatacji w zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się przepisy o odpadach [5]. System ten obejmuje samochody wyprodukowane w Polsce jak również sprowadzone do Polski w drodze importu lub wewnątrz wspólnotowego nabycia oraz odpady powstałe z pojazdów. Kierując się zasadą zanieczyszczający płaci, koszty recyklingu samochodów ponoszą ich producenci lub importerzy. I tak firmy wprowadzające ponad 1000 aut rocznie mają obowiązek utworzenia sieci zbierania pojazdów, w taki sposób, aby odległość z każdego miejsca w Polsce do punktu odbioru pojazdów nie była większa niż 50km. Przedsiębiorcy wprowadzający do 1000 aut rocznie mają wybór między zapewnieniem sieci, a opłatą w wysokości 500 zł za każdy samochód. Z kolei podmioty nie będące przedsiębiorstwami mają obowiązek wnoszenia opłaty za każdy samochód. Odzyskiem i recyklingiem zajmują się prywatne przedsiębiorstwa. Mogą to być: punkty zbierania pojazdów, stacje demontażu pojazdów i tzw. strzępiarki. Przedsiębiorstwa takie, aby działać muszą spełnić określone w ustawie i rozporządzeniach wymagania oraz uzyskać pozwolenia odpowiednio od starosty punkty zbierania pojazdów lub wojewody stacje demontażu i 4

5 strzępiarki. Przedsiębiorstwa te w ustawie i w odpowiednich rozporządzeniach mają określone wymagania, jakie muszą spełnić. Wymagania te dotyczą m.in. takich obszarów jak: odpowiednie wyposażenie przedsiębiorstwa tak, aby zapewnić bezpieczną dla środowiska i zdrowia ludzi działalność; wydawania dokumentów potwierdzających przyjęcie pojazdu, unieważnienie dowodu rejestracyjnego itp.; dokumentacji dotyczącej wszystkich odpadów powstałych przy demontażu samochodów; uzyskiwanie odpowiedniego stopnia odzysku i recyklingu (obecnie 85% masy pojazdu musi być odzyskane, a po 2015 roku 95%); itp. W tym systemie obowiązki organów administracji publicznej są niewielkie i dotyczą tylko wydawania zezwoleń (starosta, wojewoda) oraz kontroli przedsiębiorstw (wojewódzki inspekttor ochrony środowiska). Pewną rolę w tym systemie odgrywa także Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który zbiera opłaty za wprowadzenie pojazdu do kraju oraz przekazuje te środki do stacji demontażu (pieniądze ma zacząć przekazywać od kwietnia 2007 roku). Podczas wprowadzania przepisów ujawniło się kilka problemów. Pierwszy dotyczył opłaty pobieranej od podmiotów (nie będących przedsiębiorstwami) sprowadzających samochody, ponieważ nie dookreślono czy opłatę należy płacić za samochody kupione w 2006 roku czy sprowadzone w tym roku. Sprawę tą jednak rozwiązano orzekając, że wiążąca jest data zakupu. Kolejna sprawa także dotyczy opłaty, tym razem jednak od przedsiębiorstw, które były zobowiązane do stworzenia sieci zbiórki pojazdów, ponieważ chyba żadnej firmie nie udało się stworzyć sieci punktów oddalonych najdalej o 50 km od każdego miejsca w kraju. Powstał spór dotyczący czy firmy te mają płacić kary czy nie. Z kolei właściciele stacji demontażu obawiają się, że nie uzyskają wymaganego stopnia odzysku z wycofanych pojazdów. Ostatnim rodzajem odpadów należących do systemu selektywnej zbiórki są odpady biodegradowalne. Są to wszystkie odpady, które zdolne są do rozkładu beztlenowego lub tlenowego, tj.: odpady zielone, odpady z opakowań papierowych, domowe odpady organiczne, papier nieopakowaniowy. Do organizowania selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych stosuje się następujące metody: 1. Zbiórka selektywna odpadów komunalnych ulegających biodegradacji: a. bezpośrednio z domostw do pojemników na biomasę, worków papierowych, worków z tworzyw sztucznych, worków z materiałów ulęgających biodegradacji. Zbiórka odbywa się raz na tydzień lub co dwa tygodnie (latem częstotliwość wyższa), 5

6 b. z zastosowaniem pojemników ustawionych w bezpośrednim sąsiedztwie gospodarstw domowych (centra zbiórki); częstotliwość opróżniania pojemników domowych uzależniona, m.in. od rodzaju zbieranych odpadów (odpady żywnościowe zbierane częściej), nadaje się ona szczególnie do zastosowania w miejscach gęsto zaludnionych z ograniczoną przestrzenią, c. poprzez bezpośrednią dostawę odpadów do obiektów odzysku (centra recyklingu). 2. Zbiórka zmieszanych odpadów komunalnych systemem dwupojemnikowym. Odpady ulęgające biodegradacji zbierane razem z odpadami mineralnymi w jednym pojemniku. W drugim pojemniku zbierane są wszystkie suche surowce wtórne oraz odpady niebezpieczne do specjalistycznego unieszkodliwienia. Pierwsza metoda zbiórki gwarantuje uzyskanie surowca o większej czystości, co ma szczególne znaczenie w przypadku stosowania kompostowania jako metody utylizacji odpadów biodegradowalnych. Pozyskany w ten sposób kompost może mieć szerokie zastosowanie, również do nawożenia upraw. Druga metoda zbiórki daje surowiec częściowo zanieczyszczony. Może być on utylizowany m.in. w procesie fermentacji metanowej odpadów lub w pryzmach energetycznych. W przypadku skierowania pozyskanego tą metodą surowca do kompostowni uzyskuje się produkt gorszej jakości, mogący zawierać np. kawałki szkła, mający ograniczone zastosowanie, np. do rekultywacji terenów zanieczyszczonych. Należy zaznaczyć, że poza redukcją odpadów biodegradowalnych postępować winien proces redukcji tzw. surowców wtórnych z odpadów komunalnych i odpadów opakowaniowych, także z innych źródeł poza gospodarstwami domowymi (w tym odpady ze szkła, plastików, metali i innych). Możliwości technologiczne przerobu odpadów biodegradowalnych. Zakładając, że główne strumienie odpadów biodegradowalnych to tzw. biomasa oraz papier można założyć, że główne kierunki przerobu i unieszkodliwiania tych odpadów są następujące. Pozyskiwanie biomasy do przerobu może następować albo w wyniku selektywnej zbiórki tej części odpadów, albo segregacji prowadzonej jako proces wstępny w zakładzie przerobu odpadów. Drugi sposób jest znacznie trudniejszy w realizacji, dlatego na ogół przyjmuje się stosowanie selektywnej zbiórki odpadów. Wydzielenie biomasy z ogólnego strumienia odpadów poprzez selektywną zbiórkę u wytwórców jest przedsięwzięciem trudnym, wymagającym ogromnego wysiłku organizacyjnego. Konieczne jest stałe podnoszenie świadomości społecznej i tzw. wrażliwości ekologicznej oraz wyzwolenie indywidualnego zaangażowania i aktywności w sferze ochrony środowiska poprzez wykształcenie proekologicznych zachowań. Uzależnienie procesu funkcjonowania całego systemu gospodarki odpadami od postawy i zaangażowania społeczności lokalnych - może 6

7 spowodować niestabilność i uzyskiwanie niezadowalających efektów. Konieczne jest więc ciągłe poszukiwanie rozwiązań alternatywnych, zapewniających z jednej strony wszystkie wymogi polskiego i unijnego prawa, a z drugiej strony stabilność funkcjonowania systemu. Zgodnie z nową ustawą o odpadach istnieje konieczność opracowania w okresie najbliższych 2-3 lat szczegółowych planów gospodarki odpadami komunalnymi na różnych szczeblach zarządzania (krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym). Z praktyki dotychczas opracowanych i wdrożonych programów wynika celowość planowej gospodarki odpadami jako czynnika zapewniającego racjonalizację rozwiązań w sferze technicznej, organizacyjnej, ekologicznej i ekonomicznej. W działaniach zmierzających do opracowania strategii w gospodarce odpadami komunalnymi szczególną uwagę należy zwrócić na problem redukcji odpadów biodegradowalnych kierowanych do składowania. Ilość tych odpadów określona jest na poziomie 50% całości wytworzonych odpadów. Stopniowe eliminowanie tych odpadów z procesu składowania wymagać będzie w najbliższych latach budowy sieci zakładów przetwarzających odpady biodegradowalne i wdrożenie w społeczeństwie nawyku selektywnej zbiórki odpadów. Według założeń Krajowego Programu Gospodarki Odpadami ilość odpadów biodegradowalnych kierowanych do składowania w stosunku do roku 1995 powinna wynosić: w roku % masy, a w roku % masy. Literatura: 1. Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 2004 r. przyznająca Cyprowi, Malcie i Polsce pewne tymczasowe odstępstwa od dyrektywy 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (2004/486/WE), DzUrz UE L 162, z r.; 2. M. Zakrzewski: Nowe podejście do gospodarki odpadami ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w EuroInfo 2004, nr 11; 3. dr M. Rosa kierownik projektu, dr inż. I. Baic, mgr B. Gwoździewicz, dr D. Michalski, dr W. Piontek Określenie sposobu wdrożenia dyrektywy 2002/96/WE w sprawie odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego, REA Consulting, Warszawa 2005; 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach; 5. Ustawa z z dnia 20 stycznia 2005 r.o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji; 6. M. Piasecka Sobkiewicz, Jak prowadzić recykling samochodów?, Gazeta Prawna z 7. M. Barnowski, Recykling pożera swoje pieszczochy, Giełda Samochodowa, nr 11/2006 (1075) z dnia: 10 lutego 2006 roku; Załącznik 1. Ciekawostka. Polimery (różnego rodzaju tworzywa sztuczne) biodegradowalne. Tzw. plastik 7

8 zawojował praktycznie wszystkie dziedziny życia. Butelek na napoje, kubeczki, talerzyki i sztućce to w kuchni, wędliny rzadko pakuje się w papier, a coraz częściej w folię, ubrania nie zawierają już wyłącznie naturalnych włókien. Czasy kiedy mogliśmy obyć się bez plastiku można uznać za skończone. Jednak, nowy typ opakowania stworzył nowe niebezpieczeństwa. Aby ratować środowisko przed górami plastikowych odpadów w swoim czasie pojawiły się dwie teorie. Jedna z nich zakładała prowadzenie badań nad tworzywami niezwykle trwałymi, tak aby nie ulegały szybkiemu niszczeniu i łatwo byłoby je wprowadzać ponownie do obiegu. Druga, to teoria zakładająca prace w kierunku otrzymywania polimerów biodegradowalnych, czyli takich, które po krótkim czasie leżenia w ziemi ulegałyby rozkładowi na nieszkodliwe substancje. Obecnie raczej bardziej prowadzi się prace nad drugą z koncepcji. Wielkie koncerny zajmujące się produkcją z polimerów już jakiś czas temu wypuściły na rynek produkty opakowaniowe wykonane z łatwo rozkładających się tworzyw. W ostatnich miesiącach pojawiła się również pierwsza na świecie biodegradowalna butelka, która, w warunkach kompostowni, rozkłada się po ok dniach. Cenną wiadomością jest to, że tego typu polimery otrzymuje się z rokrocznie odnawiających się zasobów jak np. kukurydza, dzięki czemu nie marnotrawiona jest ropa naftowa. 8

ZWIĄZEK GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

ZWIĄZEK GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO ZWIĄZEK GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO Polkowice, 2005 Plan gospodarki odpadami dla Związku Gmin Zagłębia Miedziowego został opracowany na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI Program selektywnej zbiórki odpadów surowcowych/opakowaniowych występujących w odpadach komunalnych na terenie miasta Zgorzelec Zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO STAROSTWO POWIATOWE W JANOWIE LUBELSKIM PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO Janów Lubelski 2003 rok SPIS TREŚCI Streszczenie....10 1. Wprowadzenie....18 1.1 Cel opracowania.....18 1.2 Pojęcia

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO STAROSTWO POWIATOWE W JANOWIE LUBELSKIM PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO Janów Lubelski 2003 rok - 2 - Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Janowskiego Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu

Bardziej szczegółowo

publikacja przygotowana w ramach realizacji projektu pn.:

publikacja przygotowana w ramach realizacji projektu pn.: Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Aspekty funkcjonowania systemu zagospodarowywania ZSEE w Polsce i innych krajach europejskich oraz wybrane technologie przetwarzania odpadów elektrycznych i elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji 1. Stan gospodarki odpadami 1.1. Odpady komunalne Streszczenie Rodzaje, źródła powstawania, ilość i jakość

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik 2010 Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik Warszawa 2010 Autor: Hanna Teodorowicz Publikacja została współfinansowana ze

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI ZARZĄ D WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO Toruń 2003 r. 1 Zespół autorski Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku mgr

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PORADNIK GOSPODAKA ODPADAMI

SPIS TREŚCI PORADNIK GOSPODAKA ODPADAMI SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 6 2. STARY NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI... 8 2.1. EUROPA, KRAJ, REGION, GMINA... 8 2.2. WOJEWÓDZKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MAZOWSZA NA LATA 2012-2017 Z UWZGLĘDNIENIEM LAT

Bardziej szczegółowo

The Reverse Logistics Times

The Reverse Logistics Times Wydanie specjalne na Targi POLEKO 2014 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY The Reverse Logistics Times Poznań 14-17 września 2014 r. Serdecznie zapraszamy 15 października 2014 r. do uczestnictwa w Salonie Logistyki Odzysku.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr XI/59/2003 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 29 grudnia 2003 roku

Załącznik do Uchwały nr XI/59/2003 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 29 grudnia 2003 roku Załącznik do Uchwały nr XI/59/2003 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 29 grudnia 2003 roku Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Zamojskiego został opracowany na podstawie umowy z dnia 16 czerwca 2003 roku

Bardziej szczegółowo

GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZBIERANIE I RECYKLING ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY, PROBLEMY PRAKTYCZNE I PROJEKTOWANE ZMIANY

GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZBIERANIE I RECYKLING ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY, PROBLEMY PRAKTYCZNE I PROJEKTOWANE ZMIANY GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZBIERANIE I RECYKLING ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY, PROBLEMY PRAKTYCZNE I PROJEKTOWANE ZMIANY Spis treści I. Realizacja przepisów ustawy o opakowaniach i odpadach

Bardziej szczegółowo

system magazynowania, dystrybucji i sprzedaży baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

system magazynowania, dystrybucji i sprzedaży baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego system magazynowania, dystrybucji i sprzedaży baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z realizacji. Związkowego Planu Gospodarki Odpadami dot. GMINY KRASNE. Krasne, marzec 2007r.

SPRAWOZDANIE. z realizacji. Związkowego Planu Gospodarki Odpadami dot. GMINY KRASNE. Krasne, marzec 2007r. SPRAWOZDANIE z realizacji Związkowego Planu Gospodarki Odpadami dot. GMINY KRASNE Krasne, marzec 2007r. 1. Wprowadzenie. 1) Cel przygotowania sprawozdania. Celem sprawozdania z realizacji planu gospodarki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI na lata 2004-2010 PROJEKT ZARZĄDU Pisz, luty 2004 r. 1 Spis treści 1. Wstęp. 1.1. Podstawa opracowania planu 1.2. Cele opracowania planu 1.3. Metoda opracowania planu

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DYREKTYWY UNII EUROPEJSKIEJ O POJAZDACH WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI I ORGANIZACJA SYSTEMU RECYKLINGU W NIEMCZECH

REALIZACJA DYREKTYWY UNII EUROPEJSKIEJ O POJAZDACH WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI I ORGANIZACJA SYSTEMU RECYKLINGU W NIEMCZECH Katarzyna Sicińska Instytut Transportu Samochodowego REALIZACJA DYREKTYWY UNII EUROPEJSKIEJ O POJAZDACH WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI I ORGANIZACJA SYSTEMU RECYKLINGU W NIEMCZECH Artykuł przedstawia transpozycję

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZONE METODY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

SPRAWDZONE METODY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWDZONE METODY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI Zbiór informacji i założenia dla zrównoważonej gospodarki odpadami komunalnymi wraz z odpowiednimi instalacjami i technologiami SPRAWDZONE METODY GOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030

Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030 INSTYTUT SOBIESKIEGO Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030 Tomasz Styś Robert Foks T W O R Z Y M Y I D E E D L A P O L S K I Instytut Sobieskiego ul. Nowy Świat 27 00-029

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY ŁAZISKA

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY ŁAZISKA PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY ŁAZISKA Kraków, grudzień 2005 Zespół autorski: Zbigniew Grabowski Joanna Senisson Zbigniew Jędrzejewski Jacek Kawala ul. Szpitalna 40, 31-024 Kraków tel. (0 12) 429-40-31,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 Załącznik do uchwały nr XXIV/616/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 Wrocław, czerwiec 2012 r. Nadzór

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe CZYSTE POWIETRZE Sp. z o.o. 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 6b/6 tel. (0-71) 336-04-03, 336-04-60, tel./fax (0-71) 336-04-52 e-mail: biuro@czystepowietrze.com.pl

Bardziej szczegółowo

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami - Projekt

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami - Projekt Krajowy Plan Gospodarki Odpadami - Projekt Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Ministra Środowiska Październik 2002 SPIS TREŚCI Spis tabel...

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY KROBIA NA LATA 2004 2008

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY KROBIA NA LATA 2004 2008 BURMISTRZ MIASTA I GMINY KROBIA PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY KROBIA NA LATA 2004 2008 Krobia, sierpień 2004 opracowany przez: Stowarzyszenie Partnerzy dla Samorządu Puszczykowo, ul. Jasna 10 STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia o odpadach 1)2)3)

USTAWA. z dnia o odpadach 1)2)3) Projekt 05.07.2011r. USTAWA z dnia o odpadach 1)2)3) 1) Niniejsza ustawa zmienia ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp

Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp Grudzień 2013 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została opracowana w celu zachęcenia jednostek

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach1), 2), 3) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1.

Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach1), 2), 3) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2013.01.08 14:01:34 +01'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA.go z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Analiza skali zastosowania w MSP produktów i procesów przyjaznych dla środowiska oraz ich wpływ na środowisko naturalne województwa śląskiego Raport

Analiza skali zastosowania w MSP produktów i procesów przyjaznych dla środowiska oraz ich wpływ na środowisko naturalne województwa śląskiego Raport Analiza skali zastosowania w MSP produktów i procesów przyjaznych dla środowiska oraz ich wpływ na środowisko naturalne województwa śląskiego Raport końcowy Katowice, październik 2009 Raport końcowy z

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. 1), 2), 3) o odpadach Opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888, 1238, z 2014 r. poz. 695, 1101. 1322. 1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/50 USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2013 r. poz. 888. 1), 2) o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo