SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Numer zamówienia : III/DT/23110/ pn-13/2011 ZAMAWIAJĄCY : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu Kalisz, ulica Nowy Świat 4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na realizację zamówienia pn.: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I URUCHOMIENIEM SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO ZABEZPIECZENIA ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH W TECHNOLOGII RADIOWEJ IDENTYFIKACJI - RFID DLA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego W KALISZU Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej kwoty euro. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zatwierdził w dniu 14 grudnia 2011 r. REKTOR /-/ prof. zw. dr inż. Jan Chajda

2 Numer zamówienia : III/DT/23110/ pn-13/ Nazwa i adres Zamawiającego : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, z siedzibą przy ul. Nowy Świat 4, Kalisz REGON , NIP Telefon : 0-62/ ; ; ; FAX: : 0-62/ ; ; Internet : strona / biuletyn Godziny pracy : Poniedziałek : Wtorek-Piątek : Tryb udzielenia zamówienia : 2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (art ), w związku z art.10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm.), oraz jej aktów wykonawczych, a w sprawach nieuregulowanych ustawą przepisy ustawy- Kodeks cywilny, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Ilekroć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia użyte jest pojęcie: Ustawa - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010, Nr.113, poz. 759 z późn. zm.), SIWZ - należy przez to rozumieć niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. Zamówienie - należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w pkt.3 niniejszej SIWZ, Zamawiający - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła z Zamawiającym umowę w sprawie zamówienia publicznego. 3. Opis przedmiotu zamówienia : 3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem i uruchomieniem systemu elektronicznego zabezpieczenia zbiorów bibliotecznych w technologii radiowej identyfikacji RFID ( Radio Frequency Identification ) na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu przy ul. Nowy Świat 4, zgodnie z opisem technicznym systemu ( załącznik nr 1 do SIWZ) i Formularzem cenowym (załącznik nr 4 do SIWZ) Przedmiotowy sprzęt / system musi spełniać co najmniej wymagania minimalne wymienione w opisie technicznym systemu i Formularzu cenowym. Opis ten zawiera parametry i ilości wymagane przez Zamawiającego, co oznacza, że oferowany przez Wykonawcę produkt musi charakteryzować się parametrami kategorii i jakości nie niższej niż wskazane w SIWZ lub równoważny. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajduje się wskazanie: nazwy, znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, to podano to jako przykładowe mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia i określające standard techniczny i jakościowy Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje : dostawę sprzętu - systemu tj. zakup, transport, rozpakowanie, zamontowanie przedmiotowego sprzętu w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu instalację systemu, w tym ; podłączenie do sieci elektrycznej i logicznej, 2

3 uruchomienie i sprawdzenie działania dostarczonego systemu, włączenie systemu do obsługi czytelnika w systemie bibliotecznym uczelni, szkolenie personelu z obsługi systemu Wykonawca zobowiązany jest do podania w Formularzu cenowym danych dotyczących oferowanych produktów w zakresie tam wyszczególnionym Kod Wspólnego Słownika Zamówień ( Kod CPV) : Sprzęt związany z komputerami, Zautomatyzowane urządzenia biblioteczne Pakiety oprogramowania bibliotecznego Usługi szkolenia specjalistycznego Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, objęty gwarancją oraz świadczeniem serwisu gwarancyjnego na warunkach zawartych w projekcie umowy Wszystkie koszty związane z dostawą, transportem, rozmieszczeniem, ustawieniem, montażem i instalacją systemu pokryje Wykonawca Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w bibliotece (Kalisz, ul. Nowy Świat 4 Collegium Novum), potwierdzonej protokołem przez Zamawiającego, koniecznej do wykonania rzetelnej wyceny systemu, a w szczególności montażu wrzutni i bramek alarmowych W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, oferta musi zawierać: 1) opis systemu oraz karty katalogowe oferowanych urządzeń bibliotecznych, zgodnie z wymogami zamieszczonymi w SIWZ, 2) próbki 20 szt. oferowanych etykiet bibliotecznych, zgodnie z wymogami zamieszczonym i w SIWZ, 3) deklarację zgodności z normą CE ( w języku polskim lub angielskim) dla urządzeń systemu RFID i urządzenia te muszą być oznaczony tym znakiem, zgodnie z wymogami zamieszczonymi w SIWZ Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składnie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 4. Opis sposobu ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień. Zamawiający informuje, iż nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 6.Termin wykonania zamówienia: 6.1. Termin dostarczenia i instalacji stanowisk kodowania etykiet bibliotecznych oraz wypożyczeń i zwrotów (poz. 2 i 3 Formularza cenowego) wraz z etykietami ( poz.9 i 10 Formularza cenowego) - 5 dni od daty podpisania umowy Dostarczenie, instalacja, uruchomienie i pełne wdrożenie systemu 14 dni od daty podpisania umowy. 7. Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 3

4 8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy, dotyczące ; posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; posiadania wiedzy i doświadczenia ; na potwierdzenie spełnienia tego warunku, wykażą wykonanie tj. zakończenie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej dwóch zamówień, o wartości minimum ,00 złotych brutto każde, odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. dostawa i montaż systemów ochrony zbiorów bibliotecznych w jednorodnej technologii RFID HF. Zamawiający wymaga, aby dostawy te zostały wykonane należycie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt.8.1. i 8.2 SIWZ, będzie dokonana w oparciu o kompletność i prawidłowość złożonych wraz z ofertą oświadczeń, wykazów i dokumentów, o których mowa w pkt. 9 SIWZ i zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów, zgodnie z formułą spełnia nie spełnia Wykonawca, zgodnie z art. 26 ust. 2 b może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia Każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (składający ofertę wspólnie) nie może podlegać wykluczeniu z postępowania czyli warunek określony w pkt. 8.2 SIWZ musi spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie. Warunki określone w pkt SIWZ mogą zostać spełnione łącznie przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 9. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 4

5 9.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy, do oferty należy załączyć następujące oświadczenia i dokumenty : oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy - wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ; Uwaga oryginał oświadczenia musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnioną/ upoważnione do reprezentowania Wykonawcy wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w pkt SIWZ, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ (Doświadczenie zawodowe), dokumenty potwierdzające, że dostawy wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt SIWZ zostały wykonane należycie (np. referencje). Przedstawione dokumenty muszą obejmować podstawowe elementy oferowanego systemu, a w szczególności ; bramki kontrolno-raportujące systemu RFID HF ( min.1 szt.), urządzenie do skontrum RFID HF ( min. 1 szt), urządzenie do samodzielnych zwrotów RFID HF ( min. 1 szt) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy do oferty należy załączyć następujące oświadczenia i dokumenty : oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art.24 ust.1 ustawy wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ ; aktualny odpis z właściwego rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt.2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.24 ust.1 pkt.2 ustawy (oświadczenie, o którym mowa w pkt składane przez osobę fizyczną obejmuje również oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt.2); 9.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na podst. art.23 ustawy, oświadczenia i dokumenty, wymienione : a) w pkt.9.2.1, 9.2.2, składa każdy z Wykonawców oddzielnie, b) w pkt , 9.1.3, Wykonawcy składają łącznie, c) w pkt Wykonawcy składają odpowiednio, jako np. oświadczenie łączne lub oddzielne oświadczenia Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, do składania dokumentów, o których mowa w pkt SIWZ stosuje się odpowiednio przepisy zawarte w 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr226 poz.1817 ) Zgodnie z art.26 ust.3 ustawy Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art.25 ust.1 lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art.25 ust.1 ustawy Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu 5

6 9.7. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 10. Opis sposobu przygotowania ofert Na ofertę składają się, wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, następujące dokumenty i oświadczenia: a) Formularz oferty - wzór stanowi załącznik nr 3do SIWZ; b) dokumenty, wykaz i oświadczenia wymienione w pkt 9.1, 9.2, 3.9 SIWZ; c) wypełniony i podpisany Formularz cenowy, wraz z podaniem nazwy, symbolu produktu i producenta, wyliczeniem ceny dla oferowanego sprzętu. Powyższe stanowią załącznik nr 4 do oferty. d) zaświadczenie dostawcy systemu bibliotecznego SOWA (aktualny system w bibliotece Zamawiającego), potwierdzające wykonanie integracji systemu bibliotecznego z urządzeniami oferowanymi przez Wykonawcę, e) protokół potwierdzony przez Zamawiającego z przeprowadzonej wizji lokalnej w bibliotece, zgodnie z zapisem w pkt. 3.8 SIWZ ( przygotowany przez Wykonawcę), f) wskazanie w ofercie tej części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, jeżeli wystąpią patrz pkt.25 SIWZ; g) w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika - pełnomocnictwo, o którym mowa w ppkt lit.b lub ppkt SIWZ; h)w przypadku Wykonawców będących osobą fizyczną, w celu umożliwienia Zamawiającemu identyfikacji danych Wykonawcy, zaleca się załączenie do oferty aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ponadto: a) wspólnie ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art.23 ust.2 ustawy; b) załączyć do oferty dokument ustanawiający pełnomocnika, o którym mowa w pkt lit.a). Pełnomocnictwo to powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza (poświadczenie notariusza musi zostać załączone w oryginale). Dokument ten podpisany przez reprezentanta każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinien przynajmniej zawierać: dane podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; wskazanie nazwy zamówienia, o które się ubiegają; wskazanie pełnomocnika oraz zakres czynności do jakich jest uprawniony (np. podpisania i złożenia oferty, potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem ); c) wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę ; w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy należy wpisać pełne dane wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie (tworzących konsorcjum), a nie tylko pełnomocnika. d) W przypadku, gdy o zamówienie ubiega się spółka cywilna zaleca się załączenie do oferty ( w oryginale albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza poświadczenie notariusza załączone w oryginale ) pełnomocnictwa zawierającego imiona i nazwiska wszystkich wspólników spółki cywilnej, ich podpisy oraz wskazanie ustanowionego pełnomocnika, zakresu jego umocowania, o ile informacje te nie wynikają z innych dokumentów dołączonych do oferty Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych Oferta powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 6

7 10.6. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny, sporządzony na maszynie do pisania, komputerze lub odręcznie nieścieralnym atramentem Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski (z wyjątkiem deklaracji zgodności CE, które mogą być złożone w języku polskim bądź angielskim), poświadczonym przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę Dokumenty składające się na ofertę, mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę ( jak w pkt SIWZ), na każdej zapisanej stronie kserokopii. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane lub poświadczone przez osoby uprawnione do składania oświadczenia woli przez Wykonawcę. Uprawnienie to winno wynikać z dokumentów rejestrowych Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę(y) nie wymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać zakres czynności do których uprawnia. Pełnomocnictwo to powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza (poświadczenie notariusza musi zostać załączone w oryginale) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty ( w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane ( lub podpisane) własnoręcznie przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu ( np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę) Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one identyczne co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego. Ryzyko błędu przy przepisywaniu wyżej wymienionych wzorów, brak w ich treści wszystkich informacji wymaganych przez Zamawiającego obciąża Wykonawcę. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on nie dotyczy Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust.4 ustawy Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami wraz z informacją o ilości stron (na druku oferty) i zaparafowana przez osoby podpisujące ofertę Zamawiający zaleca, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone (zbindować, wpiąć do teczki, zszyć) uniemożliwiając jej samoistną dekompletację oraz uniemożliwiając zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia Oferta wraz z załącznikami winna być opakowana w sposób uniemożliwiający jej otwarcie bez rozerwania opakowania. Na opakowaniu winien być umieszczony napis: Oferta na dostawę wraz z montażem i uruchomieniem systemu elektronicznego zabezpieczenia zbiorów bibliotecznych w technologii radiowej identyfikacji RFID nie otwierać przed dniem r., 7

8 godz. 11;15, oraz pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy. W przypadku braku tego wpisu na kopercie Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierskąnieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem wyznaczonym do składania ofert : a) w przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swoją zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów- Wykonawca winien dokumenty te złożyć. Powyższe oświadczenie i ewentualne dokumenty należy zamieścić w opakowaniu np. w kopercie, oznaczonej jak w pkt.10.16, z dopiskiem Zmiany. Koperty oznakowane dopiskiem Zmiany zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną one dołączone do oferty. b) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, z zastrzeżeniem pkt SIWZ. Zwrócenie się Wykonawcy o wycofanie oferty lub jej zmianę bez zachowania wymogu pisemności nie będzie skuteczne. 11. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami; Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje, pytania Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem - numer faksu , z wyjątkiem składanej oferty, pisma informacji o naruszeniu ustawy na podstawie art. 181 ustawy, zmiany oferty lub wycofania w których obowiązuje forma pisemna. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są faksem, zgodnie z art.27 ust.2 ustawy każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza faksem fakt ich otrzymania W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości (pisma) przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma Korespondencję przesłaną do Zamawiającego drogą faksową po godzinach jego pracy, a także w dzień wolny od pracy uważa się za złożoną następnego dnia roboczego Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania, w sprawach wymagających zachowania pisemnej formy porozumiewania się Postępowanie odbywa się w języku polskim wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia, itp. składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim Adres do korespondencji jest zamieszczony w pkt.1 SIWZ. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem, w tym ewentualne zapytania lub odwołanie były kierowane na ten adres W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 8

9 składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na swojej stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ. Każda wprowadzona zmiana stanie się częścią tej specyfikacji oraz dostarczona zostanie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczona zostanie na stronie internetowej Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach oraz niezwłocznie powiadomi o tym wszystkich uczestników postępowania oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej W przypadku wycofania oferty, w celu potwierdzenia, że osoba wycofująca ofertę jest upoważniona do reprezentowania Wykonawcy, należy złożyć dokument, na podstawie którego jednoznacznie można określić upoważnienie- jak w pkt.10.9 SIWZ Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia SIWZ Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są: w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia ; Andrzej Syguła - obiekt przy ul. Poznańskiej , Zofia Bugzel w sprawach dotyczących procedury udzielenia zamówienia publicznego, Dział Techniczny - budynek przy ul. Nowy Świat Termin związania ofertą : Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Pisemną ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w budynku przy ul. Nowy Świat 5 - Dział Techniczny, pokój nr 15, w terminie do dnia 22 grudnia 2010r., godz.11: Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. Za dostarczenie oferty w inne miejsce niż wskazane powyżej lub pozostawienie awizo Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania Wykonawca, który osobiście złoży ofertę, otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim została oznakowana oferta Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą numer oferty, dokładny termin przyjęcia oferty, tzn. datę kalendarzową, godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność Otwarcie ofert nastąpi dnia 22 grudnia 2010 r., o godz. 11:15, w budynku przy ulicy Nowy Świat 5 (sala konferencyjna). 9

10 13.7. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert: a) bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, b) otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji, c) po otwarciu ofert przekazane zostaną następujące informacje: nazwa (firma) i siedziba Wykonawcy (adres), którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania, warunki płatności zawartych w ofercie. d) informacje, o których mowa w pkt. a) i c), Zamawiający prześle Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek. 14. Opis sposobu obliczenia ceny oferty Ocenie podlegać będzie wartość brutto zamówienia podana w Formularzu oferty, która powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem całości zamówienia (dostawa, transport, opakowanie, rozmieszczenie, montaż, instalacja, opłaty, podatki, itp.) Wykonawca zobowiązany jest do podania w załączniku nr 4 do oferty Formularz cenowy ceny jednostkowej netto, wartości netto i wartości brutto. Następnie należy zsumować wartości netto i brutto wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT i przenieść do Formularza Oferty - wpisać wartość brutto cyfrowo i słownie, wartości netto i należny podatek VAT Ceny, należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, dokonując ewentualnych zaokrągleń według zasad matematycznych Cena może być tylko jedna i nie podlega waloryzacji w trakcie realizacji umowy Stawka podatku od towarów i usług VAT wynosi 23 %. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami spowoduje odrzucenie oferty Rozliczenie między Wykonawcą, a Zamawiającym będzie się odbywało w złotych polskich Przy poprawianiu omyłek, o których mowa w art. 87 ust.2 ustawy Zamawiający będzie kierował się zasadami zawartymi w tym artykule, a w szczególności uzna, że prawidłowo Wykonawca podał wysokość ceny netto. 15. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: Kryterium: najniższa cena Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta (spośród ofert nie odrzuconych) z najniższą łączną ceną brutto Oferta najkorzystniejsza otrzyma 100 punktów, każda następna oferta otrzyma liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą, liczoną według wzoru : Cmin 100= Ac[ pkt ] Cn gdzie: Cmin - łączna cena brutto z oferty z najniższą ceną, Cn - łączna cena brutto rozpatrywanej oferty, Ac - wyliczona ilość punktów dla danej oferty, liczba zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy, z uwagi na fakt, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą 10

11 zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. 16. Jawność postępowania Zamawiający prowadzi protokół postępowania Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu takie jak opinie biegłych, oświadczenia, informacje, zawiadomienia, wnioski inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. Oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia Udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu odbywać się będzie na Zasadach określonych w 5 Rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. nr 188, poz. 1154) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane, a) przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr. Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993r., poz. 211, z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, b) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem tajemnica przedsiębiorstwa, lub spięte oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty, c) w sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na zasadach takich samych jak pozostałe, niezastrzeżone dokumenty, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy. d) Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 17. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi jednocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, oraz zamieści te informacje na stronie internetowej, na której opublikowano SIWZ i tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zajdzie co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art.93 ustawy W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiający może żądać przed podpisaniem umowy dostarczenia umowy ( konsorcjum) regulującej współpracę tych Wykonawców (oryginał dokumentu lub kopia poświadczona notarialnie), zawierającą co najmniej ; - zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 11

12 - określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, - czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy będącego osobą fizyczną, w celu umożliwienia Zamawiającemu identyfikacji danych Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy przedstawić aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ( o ile zaświadczenia nie zostało przedstawione wraz z ofertą) oryginał dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę Wykonawca, którego oferta została wybrana powiadomiony będzie pisemnie lub faksem o terminie i miejscu zawarcia umowy Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty faksem, albo 10 dni jeżeli zawiadomienie zostało przekazane w inny sposób (pisemnie) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art.93 ust.1 ustawy. 18. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 19. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę na takich warunkach Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień podanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ oraz danych zawartych w ofercie W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej. 20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Rozdział VI ustawy Zgodnie z art.180 ustawy wobec czynności Zamawiającego podjętych niezgodnie z ustawą w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, Wykonawcy przysługuje odwołanie. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności : opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art.27 ust.2 ustawy (faksem); albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób (pisemnie) Odwołanie dotyczące treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. Odwołanie wobec innych czynności wnosi 12

13 się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Zastosowanie ma art. 27 ust Pozostałe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale 2 (art ) ustawy Prawo zamówień publicznych. 21. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 22. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się droga elektroniczną. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. 23. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich. 24. Aukcja elektroniczna Zamawiający, zgodnie z art.91a, nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 25. Podwykonawstwo- podwykonawcy Zamawiający zgodnie z art.36 ust.4 ustawy, żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom Brak wskazania w ofercie części zamówienia (zakresu dostaw), których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom skutkuje brakiem możliwości zmiany stanowiska Wykonawcy w tym zakresie przy zawieraniu umowy i w czasie jej realizacji Zamawiający nie podaje wzoru dokumentu, na którym Wykonawca składa oświadczenie, o którym mowa w niniejszym punkcie SIWZ. Wykonawca może zatem złożyć takie oświadczenie w dowolnym miejscu w swojej ofercie. Brak podania informacji w ofercie przez Wykonawcę w zakresie podwykonawstwa uważa się za równoznaczne z tym, że zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców. 26. Załączniki : 1) Opis techniczny systemu załącznik nr 1 do SIWZ 2) Projekt umowy załącznik nr 2 do SIWZ; 3) Formularz oferty załącznik nr 3 do SIWZ ; 4) Formularz cenowy załącznik nr 4 do SIWZ ; 5) Oświadczenie wykonawcy - w art.22 ust.1 ustawy załącznik nr 5 do SIWZ; 6) Oświadczenie wykonawcy - w art.24 ust.1 ustawy załącznik nr 6 do SIWZ; 7) Wykaz zrealizowanych dostaw (doświadczenie zawodowe) załącznik nr 7 do SIWZ. Sporządzili ; Zofia Bugzel;/-/ Andrzej Syguła: /-/ 13

14 Opis techniczny systemu elektronicznego zabezpieczenia zbiorów bibliotecznych w technologii radiowej identyfikacji RFID Załącznik 1 do SIWZ Dane ogólne systemu System będący przedmiotem zamówienia ma pracować w oparciu o technologię RFID (Radio Frequency Identification identyfikacji za pomocą fal radiowych) w częstotliwości przeznaczonej do tego typu zastosowań 13.56MHz. Oferowany system RFID musi być zgodny z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Urządzenia muszą posiadać niezbędne certyfikaty zgodności z normą CE. Ta sama technologia RFID ma służyć do realizowania wszystkich funkcji systemu : identyfikacja zbiorów bibliotecznych, ochrona zbiorów bibliotecznych przed niekontrolowanym i bezprawnym ich wyniesieniem poza teren chroniony, obsługowe i samoobsługowe wypożyczenia i zwroty zbiorów bibliotecznych, kodowanie etykiet RFID, przyjmowanie nowych książek /kodowanie/, porządkowanie i kontrola księgozbioru, skontrum księgozbioru administrowanie systemem RFID System RFID musi być w pełni zintegrowany ze stosowanym w bibliotece zautomatyzowanym systemem bibliotecznym SOWA, zwanym dalej systemem bibliotecznym. Wymagana jest integracja na trzech poziomach: Poprzez API zawarte w DLL dla kodowania etykiet oraz wypożyczenia i zwrotów na stanowisku bibliotekarza. DLL dołączane dynamicznie nie wymagają konfiguracji w przypadku jakichkolwiek zmian w bibliotece (np. reinstalacja klienta systemu SOWA korzystanie z klienta systemu SOWA nie może zależeć od statusu serwera SIP). Poprzez SIP2 dla urządzeń do samodzielnych zwrotów (wrzutnia) i urządzeń do samodzielnych wypożyczeń. Poprzez wymianę plików XML/TXT dla modułu Skontrum RFID musi zawierać pola charakterystyczne dla systemu SOWA, a nie występujące w SIP2 oraz umożliwiać pracę (wsadową). Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji bezpłatnego jednego upgrade-u do kolejnej wersji systemu bibliotecznego oraz pełnej integracji w przypadku zmiany oprogramowania systemu bibliotecznego. System RFID musi korzystać z danych przechowywanych w systemie bibliotecznym bez konieczności ich replikacji (dotyczy zbiorów bibliotecznych, jak i danych o różnych kategoriach użytkowników systemu, w tym ich uprawnień). W przypadku braku uprawnień do wykonywania operacji w systemie bibliotecznym system RFID musi informować użytkownika za pomocą stosownych komunikatów. Do przeprowadzania operacji kodowania etykiet i obsługowego udostępniania książek oprócz sprzętu RFID wykorzystywane mają być komputery stanowiskowe z uruchomioną aplikacją klient SOWA znajdujące się w bibliotece. Inne urządzenia (np. wrzutnia wewnętrzna) mają mieć zintegrowanie komputery wymieniające dane z systemem bibliotecznym za pomocą protokołu SIP2. 14

15 Specyfikacja ogólna systemu Lp. Opis produktu Liczba 1 Bramka nadawczo-odbiorcza RFID raportująca; dwuantenowy system bramek kontrolnych wykonany ze szkła organicznego (zabezpiecza przejście cm) wraz ze sterownik RFID do bramek z funkcją zdalnego serwisu 1 2 Stanowisko wypożyczeń i zwrotów przez bibliotekarza RFID (zawiera urządzenia: czytnik do sczytywania książek, kart czytelnika i oprogramowanie) 2 3 Stanowisko kodowania etykiet bibliotecznych RFID (zawiera czytnik do sczytywania książek i oprogramowanie) 1 4 Wrzutnia mechaniczna RFID wewnętrzna do samodzielnych zwrotów z zamykanym otworem wrzutowym (zawiera: czytniki samodzielnego zwrotu książek, aplikację, obudowę do zamontowania w ścianie, monitor dotykowy SAW (z akustyczną falą powierzchniową), taśmociąg, czytnik kart bibliotecznych, drukarkę potwierdzeń, komputer PC) 1 5 Wózek biblioteczny przesuwny z uchylnym dnem do przyjmowania oddawanych pozycji książkowych 2 6 Mobilne skontrum RFID (zawiera: komputer typu palmtop, czytnik ręczny RFID, aplikację - nie zawiera komputera stacjonarnego do wymiany danych) 1 7 Aplikacja monitorowania bramek, raportowania alarmów. Wyświetla w czasie rzeczywistym informacje o woluminach wywołujących alarm na bramce. Umożliwia identyfikację wynoszonych woluminów (zawiera oprogramowanie uruchomione na stanowisku ochrony, informacji lub obsługi). 1 8 Inteligentny licznik osób zintegrowany z anteną bramki RFID 1 9 Etykieta biblioteczna RFID 52x82mm TT PH S2 ISO 15693, antena miedziana, 1 kbit pamięci Etykieta Biblioteczna RFID 59x81mm TT PH S2 ISO 15693, antena aluminiowa, 1 kbit pamięci Montaż urządzeń, konfiguracja systemu, wdrożenie informatyczne, szkolenia personelu 1 Wymogi techniczne elementów systemu będącego przedmiotem przetargu Etykieta biblioteczna RFID Podstawowym elementem systemu jest etykieta biblioteczna RFID. Etykieta ta ma składać się z układu scalonego (chipa) i anteny. 15

16 Wymagane działanie: Etykieta z anteną za pomocą fal radiowych komunikuje się z czytnikiem RFID i przesyła dane zawarte w chipie. Każda etykieta ma nadany unikalny numer, który identyfikuje książkę w bazie danych biblioteki. Etykieta jest zasilana w procesie komunikowania się przez czytnik RFID. Etykiety biblioteczne wykonane zgodnie ze standardem ISO i normami europejskimi i pracujące w paśmie częstotliwości: 13,56MHz, przeznaczonej do aplikacji bibliotecznych. Etykiety mają być przygotowane do bezpośredniego użycia w Bibliotece PWSZ w Kaliszu jak i innych pracujących w tej samej technologii w ramach miasta Kalisza. Dane techniczne etykiety: rodzaj etykiety: RFID I-Code II, read / write, czyli można dane z chipa zarówno odczytywać, jak i je zapisywać, ISO/IEC 15693, antykolizyjność, czyli możemy odczytywać w polu anteny wiele etykiet jednocześnie, częstotliwość pracy: 13,56 MHz, odporność na przepięcia elektrostatyczne min: +/- 2 kv antena etykiety miedziana, całkowita pamięć min: 1024 bity R/W EEPROM, pamięć do wykorzystania min: 800 bity, ilość znaków do wykorzystania przez bibliotekę min: 80, zabezpieczenie przed kopiowaniem, trwałość gwarancyjna układu scalonego: 10 lat, gwarantowana ilość zapisów i odczytów: > , kontrola działania: 100% - wszystkie dostarczone etykiety muszą być sprawne. Właściwości mechaniczne: wymiar min. etykiety: 52 x 82 mm wymiar min. anteny: 50 x 80 mm powierzchnia: papier z możliwością nadruku TT podkład: papier silikonowany grubość etykiety: < 200 µm temperatura pracy elektrycznej: co najmniej w zakresie 0 C/ + 60 C Dane techniczne etykiety zabezpieczającej czasopisma: rodzaj etykiety: RFID I-Code SLIX, read / write, czyli można dane z chipa zarówno odczytywać, jak i je zapisywać, ISO/IEC 15693, antykolizyjność, czyli możemy odczytywać w polu anteny wiele etykiet jednocześnie, częstotliwość pracy: 13,56 MHz, odporność na przepięcia elektrostatyczne min: +/- 2 kv 16

17 antena etykiety aluminiowa, całkowita pamięć min: 1024 bity R/W EEPROM, pamięć do wykorzystania min: 800 bity, ilość znaków do wykorzystania przez bibliotekę min: 80, bit zabezpieczający EAS chroniony hasłem, zabezpieczenie przed kopiowaniem, trwałość gwarancyjna układu scalonego: 10 lat, gwarantowana ilość zapisów i odczytów: > , kontrola działania: 100% - wszystkie dostarczone etykiety muszą być sprawne. Właściwości mechaniczne: wymiar min. etykiety: 49 x 81 mm wymiar min. anteny: 45 x 76 mm powierzchnia: papier z możliwością nadruku TT podkład: papier silikonowany grubość etykiety: < 200 µm temperatura pracy elektrycznej: co najmniej w zakresie 0 C/ + 60 C Etykiety można naklejać na wszystkie materiały biblioteczne, tj: książki, czasopisma oprawne, pudła na zbiory specjalne, obiekty kartograficzne, ikonograficzne, opakowania CD-ROMów. Stanowisko wypożyczeń i zwrotów RFID przez bibliotekarza. Stanowisko ma składać się z: czytnika RFID zintegrowanego z ekranowaną anteną, czytnika kart bibliotecznych i legitymacji studenckich, aplikacji. Przy stanowiskach obsługi czytelnika mają być zainstalowane czytniki RFID, które będą sczytywać i identyfikować wypożyczane i zwracane do biblioteki woluminy. Czytniki będą zainstalowane nablatowo. Antena wraz z czytnikiem musi stanowić jedną integralną cześć. Wymagane działanie: Proces wypożyczania ma odbywać się następująco: karta czytelnika zostaje sczytana przez czytnik kart, następuje weryfikacja uprawnień czytelnika w systemie bibliotecznym, kolejne woluminy (będące w polu widzenia czytnika RFID) są zgodnie z uprawnieniami czytelnika i przenoszone na jego konto, 17

18 równocześnie następuje zmiana stanu ochrony woluminu w etykiecie RFID, odczytanie następuje przez przesunięcie woluminu nad czytnikiem lub położenie na czytniku, czytnik może sprawdzać więcej niż jedną pozycję jednocześnie, ekranowanie anteny ogranicza działanie czytnika zabezpieczając przed przypadkowym sczytaniem woluminów leżących na blacie w pobliżu czytnika. Funkcje: przesyłanie danych do systemu komputerowego biblioteki przez system RFID, weryfikacja danych przez system komputerowy biblioteki, wypożyczenie woluminu. System ma oferować bardzo szybkie wypożyczenia. Czytnik powinien mieć możliwość zamontowania również pod blatem, będąc zupełnie niewidocznym dla użytkownika. Stanowisko ma korzystać ze standardowego komputera bibliotecznego z uruchomioną aplikacją klient systemu SOWA. Specyfikacja anteny RFID wraz ze zintegrowanym czytnikiem RFID: Specyfikacja anteny wraz ze zintegrowanym czytnikiem RFID: wymiary max: szer. 380mm x dług. 280mm x grub.30mm, kolor: odcienie koloru białego i czarnego, max zasięg odczytu: do 30cm, obudowa: plastik ABS, moc: ok. 1,5W, przyłącze: USB, zasilanie: 12-24V DC, normy: EN , EN 60950, EN Specyfikacja czytnika kart czytelniczych: Czytnik powinien zapewnić identyfikację czytelnika na podstawie legitymacji studenckiej i karty czytelnika dostarczanych przez uczelnię zarówno w oparciu o chip karty OBERTHUR jak i kod kreskowy. Urządzenie do samodzielnych zwrotów - wrzutnia mechaniczna RFID wewnętrzna z zamykanym otworem wrzutowym do zwrotów z taśmociągiem i wózkami na zwracane książki. System RFID ma być wyposażony w urządzenie do samodzielnych zwrotów woluminów, zwane wrzutnią, które będą identyfikować woluminy i przesyłać komunikat o przesunięciu danej pozycji na konto biblioteki. Oprogramowanie wrzutni ma wskazywać zwroty i monitorować ewentualne nieprawidłowości. Urządzenie dopuszcza zwroty według wyboru przez bibliotekę tylko uprawnionym osobom lub komukolwiek. Musi istnieć możliwość wyboru przez użytkownika pobrania paragonu kontrolnego lub nie. Strefowe czytniki RFID wykryją ewentualne nieprawidłowości przy zwrotach, a nie zezwolą na omyłkowy zwrot książki. Podajnik książek taśmowy dwukierunkowy z płynną regulacją prędkości. Specyfikacja urządzenia: wymiary max: wys. 790 mm x szer. 690 mm x głęb. 1100mm (wraz z taśmociągiem), urządzenie ma być możliwe do zamontowania w wewnątrz budynku w otwór o wymiarach: wys. 800mm x szer. 700mm, 18

19 ekran dotykowy SAW (z akustyczną falą powierzchniową) i monitor LCD 17, czytniki kart bibliotecznych (chip karty OBERTHUR oraz kod kreskowy), drukarka pokwitowań min. 80 mm, obudowa urządzenia: stal oraz blacha nierdzewna, urządzenie wandaloodporne do zamontowania w otworze ściennym (waga urządzenia ok. 80 kg), wrzutnia może być wyposażona opcjonalnie w urządzenie gaszące ewentualny pożar, urządzenie przesuwa taśmociągiem książki do wewnątrz, gdzie wpadają one do koszy lub wózków transportowych z samoczynnie uchylającym się dnem. Oprogramowanie do zwrotu woluminów Aplikacja służąca do zwrotu zbiorów bibliotecznych. woluminy będące wewnątrz wrzutni RFID są przenoszone z konta czytelnika na konto biblioteki, równocześnie następuje zmiana stanu ochrony woluminu w etykiecie RFID, po przejściu przez urządzenie książka jest gotowa do odstawienia na półkę. Urządzenie ma korzystać z przyłącza sieci energetycznej (230V 50Hz 10A) i przyłącza sieci teleinformatycznej (RJ 45 stały nr IP). W celu dokonania przedmiaru kosztorysowego konieczne jest przeprowadzenie wizji lokalnej w bibliotece i dokonanie uzgodnień technicznych z Zamawiającym. Dokonanie wizji lokalnej musi być potwierdzone przez Zamawiającego stosownym protokołem, który zostanie dołączony do oferty przetargowej. Wózek biblioteczny przesuwny z uchylnym dnem do przyjmowania oddawanych pozycji książkowych. Specyfikacja wózków bibliotecznych na książki: wózek wykonany z aluminium z gładką i eloksalowaną powierzchnią, stabilne wykończenie krawędzi wózka z min. 3 mm grubości specjalnego profilu aluminium, ruchome dno utrzymujące książki na optymalnej wysokości, regulowana siła sprężyn do 50 kg, wymiary wewnętrzne min.: szer. 740mm x gł. 500 mm x wys. 480 mm, wymiary zewnętrzne max.: szer. 870mm x gł. 560 mm x wys. 780 mm, pojemność min.: 180 l, dno wózka ma być wyposażone w wykładzinę zabezpieczającą książki przed zniszczeniem, kółka obrotowe o średnicy 125mm z pełnej gumy, z hamulcem na dwóch kółkach. Bramka kontrolno raportująca RFID 2-antenowa Przy wyjściu z biblioteki ma być zainstalowana bramka zabezpieczająca, składająca się z 2 anten RFID. Każdorazowo przy wyjściu z biblioteki czytelnik przechodzi przez bramkę. Przy przejściu czytelnika system natychmiast sczytuje informacje z etykiety RFID i przekazuje do systemu. Status książki jest zapisany w etykiecie (EAS bit), tak więc system natychmiast reaguje świetlnie i dźwiękowo wraz z blokadą drzwi na woluminy, które pozostają na koncie biblioteki. System powinien identyfikować równocześnie do 30 obiektów. Bramki nie mają mieć martwych kątów. Poziom detekcji i identyfikacji ma wynosić min. 95% 19

20 Dodatkowo system ma również rejestrować samo zdarzenie i ma wysyłać sygnały alarmów do systemów dozoru telewizyjnego CCTV. Parametry techniczne bramek: alarm świetlny i dźwiękowy z natychmiastowym podaniem do systemu danych sczytanych z etykiety RFID o pozycji wywołującej alarm, wykonanie podstawa tworzywo sztuczne w kolorze szarym, panel anteny szkło organiczne dostosowane do wymogów architektonicznych i wystroju biblioteki, grubość tafli szkła nie większa niż 15 mm, wymiary minimalne pojedynczej anteny: szer. 600 mm x wys.1700 mm x grub. 72 mm ± 10 mm, zintegrowany sterownik, przejście dwuantenowe: mm, zasilanie anten systemu napięciem bezpiecznym dla człowieka, nie większym niż 24V, praca anten multipleksowana, każda z anten jest jednocześnie nadawcza i odbiorcza, czas reakcji alarmowej < 5ms, czas sczytania pamięci etykiety < 300 ms, pamięć czytnika rejestruje do 1000 zdarzeń, możliwość pracy z zasilaniem awaryjnym, zdalny serwis i strojenie przez Internet, możliwość sterowania blokadą drzwi, możliwość pobudzenia alarmu. Oprogramowanie do monitorowania bramki Anteny bramki RFID z oprogramowaniem do monitoringu mają współpracować z systemem zarządzania zbiorami w zakresie identyfikacji wynoszonych i wnoszonych woluminów. Pracownik ma mieć możliwość sprawdzania raportu dotyczącego wnoszonych i wynoszonych woluminów wraz z informacją o tytule, autorze i statusie książki. Inteligentny licznik osób zintegrowany z anteną bramki RFID Urządzenie przeznaczone do wykonywania statystyk odwiedzin w różnych konfiguracjach, np. dziennie, tygodniowo, miesięcznie, rocznie. Służy do liczenia osób wchodzących i wychodzących. Urządzenie składa się z modułu zainstalowanego wewnątrz podstawy anteny i jest połączone z płytą czytnika RFID, w sposób niewidoczny dla osób przechodzących przez bramkę. Raportowanie odbywa się za pośrednictwem sieci strukturalnej LAN tej samej, z którą połączony jest czytnik RFID. Specyfikacja urządzenia: urządzenie pracuje w technologii zbliżeniowej, zasilanie z płyty sterownika RFID, wymiary max. modułu licznika: 100mm x 50mm x 20mm, wymiary max. czujnika: 60mm x 35mm x 30mm, masa urządzenia mniejsza niż 300 g, 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ATI-443/X/LJ/2008 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na odbieranie odpadów komunalnych powstałych w związku z działalnością Delegatury

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) opis przedmiotu zamówienia: dostawa ręczników, prześcieradeł papierowych w roli.

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę wody mineralnej dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów. (pieczęć zamawiającego) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów. I Nazwa i adres zamawiającego Kuratorium Oświaty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW KONKURSU SAMODZIELNY PUBLICZNY CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY 02-097 Warszawa, ul. Banacha 1a tel. (22) 599-11-20; fax. (22) 599-20-33 NIP: 522-00-02-529 REGON: 000288975 KONKURS znak: DFK01/09/2015 Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nazwa zamówienia: Usługa prenumeraty czasopism

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: AZI-79/I/EJ/2011 Bielsko-Biała, 31.05.2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie negocjacje z ogłoszeniem, o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO Na wykonanie pomiarów ochrony katodowej 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego Zamawiającym jest: 1.1. Adres korespondencyjny Nazwa: 32 Baza Lotnictwa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Toruń, dnia 19.07.2011 r.

Toruń, dnia 19.07.2011 r. Toruń, dnia 19.07.2011 r. DZ.RI.332-4/11 OGŁOSZENIE Wojewódzki Urząd Pracy, 87-100 Toruń, ul Szosa Chełmińska 30/32 ogłasza trzy częściowy przetarg nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

Kalisz: Dostawa sprzętu do prowadzenia wideo-nauczania w oparciu o rozwiązanie do

Kalisz: Dostawa sprzętu do prowadzenia wideo-nauczania w oparciu o rozwiązanie do Kalisz: Dostawa sprzętu do prowadzenia wideo-nauczania w oparciu o rozwiązanie do wideokonferencji oraz sprzętu multimedialnego dla pracowni teatralnej i filmowofotograficznej dla Państwowej WyŜszej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsz.kalisz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsz.kalisz. z 6 2015-01-20 14:29 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsz.kalisz.pl/biuletyn Kalisz: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM MEBLI BIBLIOTECZNYCH,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZP.271.31.11.MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości zabudowanej położonej w Słubicach przy ul. Konstytucji 3 Maja (dz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie : r.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie  : r. Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie www.sar.gov.pl : 09.03.2011 r. Gdynia: Dostawa samochodu osobowego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM. Pro Design Sp. z o.o Poznań, ul. Śpiewaków 14

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM. Pro Design Sp. z o.o Poznań, ul. Śpiewaków 14 08.11.2011 r. OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Pro Design Sp. z o.o. 60-638 Poznań, ul. Śpiewaków 14 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym przetarg poniżej 30 000 EURO Nasz znak: DE/SZP/064/ 100 /2015 18.05.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 1 Znak sprawy...po 225 6 /2015 SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TEMAT: DOSTAWA ARTYKUŁÓW CZYSTOŚCIOWYCH Tryb: Zapytanie ofertowe Informacja prawna: Do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL /09-00).

UDA-POKL /09-00). Wrocław: Przygotowanie i dostawa materiałów szkoleniowych (długopis i teczka) oraz przygotowanie do druku, druk i dostawa dwóch publikacji (publikacja nr 1 i publikacja nr 2) dla uczestników szkoleń w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowoczesne kształcenie- pewna przyszłość 4.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Strona 1

Projekt Nowoczesne kształcenie- pewna przyszłość 4.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Strona 1 Strona 1 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Cieplaka 1c, tel. 032 295 93 40; fax 032 295 93 44; strona internetowa: www.wsb.edu.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji) Oznaczenie sprawy: 5/ZP/2012 Gliwice, 12-12-2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji) Nazwa nadana zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 27-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2012-10-26 13:57 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsz.kalisz.pl/biuletyn Kalisz: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Miejska Biblioteka Publiczna w Zgorzelcu ul. Bohaterów Getta 1 Zgorzelec, dnia 01.04.2016 r. Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu nr MBP.271.01.2016 Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2016-04-14 12:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Roboty ślusarskie wykonanie altan śmietnikowych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 81

Roboty ślusarskie wykonanie altan śmietnikowych przy budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pułaskiego 81 przetarg inny niż zamówienia publiczne Nasz znak: DE/SZP/064/ 140 /2015 22.06.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów, ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU NA BUDOWĘ FARMY WIATROWEJ CZAPLINEK W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG, PLACÓW, BRANŻY ELEKTRYCZNEJ Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKCJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKCJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKCJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWNIENIA: Dostawa mleka i produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach w okresie 01.01.2014r. do 31.12.2014r. 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi związane z organizacją programowych obozów szkoleniowych z windsurfingu dla studentów Akademii

Bardziej szczegółowo

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego Zatwierdzam: Kielce, dnia 10 listopada 2014 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w/z Zastępca Komendanta Miejskiego st.bryg. Robert Sabat SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 58/2014 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług restauracyjnych

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Biblioteka Publiczna

Zamawiający: Biblioteka Publiczna Zamawiający: Adres: 29-100 Włoszczowa, ul. Kościuszki 11 tel.(0-41)394-23-13 fax.(0-41)394-23-13 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPO/OZG/16/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Katowice, 29 lipca 2016r I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE Zamawiający: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin (Regionalna Izba Obrachunkowa jest

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ NR PO-II-370/ZZP-3/27/14

STRONA INTERNETOWA ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ NR PO-II-370/ZZP-3/27/14 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 09.08.2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dostawa systemu do rejestracji pola stanu odkształcenia/naprężenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.poznan. 1 z 6 2014-09-08 11:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Wykonanie nadruków na kopertach

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach Rozdział 1. Nazwa i oraz adres zamawiającego Zespół Szkół w Kandytach Kandyty 77; 11-220 Górowo Iławeckie Tel./fax

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności. nr /16 z dnia

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności. nr /16 z dnia Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności nr 01-044/16 z dnia 23.09.2016 na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego i oprogramowania Dotyczy Projektu pt. Pierwsza

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: GMINA RYN Ul. Świerczewskiego RYN. reprezentowana przez BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN ZP-341/2/2011

ZAMAWIAJĄCY: GMINA RYN Ul. Świerczewskiego RYN. reprezentowana przez BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN ZP-341/2/2011 Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO S t r o n a 1 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Podnosimy kwalifikacje pielęgniarek i położnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podnosimy kwalifikacje pielęgniarek i położnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 08.07.2016 r. Zapytanie ofertowe nr 03/5.4/2016 I. ZAMAWIAJĄCY Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO sp z o. o., ul. Jurowiecka 56, 15 101 Białystok NIP: 542-26-22-985; REGON: 050 86 94 43

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/16522/1322/10 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) DO ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) DO ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający Babiogórski Park Narodowy z siedzibą w Zawoi 1403 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) DO ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak spr.: ZP 11/2012 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie. dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej 30.000 euro

Zapytanie. dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej 30.000 euro Wrocław, dnia 22 grudnia 2014 r. Numer referencyjny postępowania: Z/51/2014 Zapytanie dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej 30.000 euro pn. Usługa szkolenia

Bardziej szczegółowo

Dostawa doposażenia Pracowni Gastronomicznej w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce.

Dostawa doposażenia Pracowni Gastronomicznej w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Nr post. 2/MKZ/2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy POSTĘPOWANIE PONIŻEJ 14 000 EURO NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,, tel: 12 617 88 88, faks: 12 410 43 90, strona internetowa: www.zeo.krakow.pl,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności w zakresie realizacji kontraktu

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności w zakresie realizacji kontraktu INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

Łódź: Dostawa sprzętu medycznego - 8/ZP/2015 Numer ogłoszenia: 62876-2015; data zamieszczenia: 20.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Łódź: Dostawa sprzętu medycznego - 8/ZP/2015 Numer ogłoszenia: 62876-2015; data zamieszczenia: 20.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 7 2015-03-20 12:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Łódź: Dostawa sprzętu medycznego - 8/ZP/2015 Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo