Opinia o ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. (druk nr 354)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opinia o ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. (druk nr 354)"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 22 maja 2013 r. Opinia o ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (druk nr 354) I. Cel i przedmiot ustawy Opiniowana ustawa zastępuje dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Podstawowym jej celem jest konieczność transpozycji do krajowego porządku prawnego dyrektywy 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, zwana w dalszej części opinii dyrektywą opakowaniową, jak również dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów. Dyrektywa opakowaniowa jest kluczowym aktem prawa Unii Europejskiej w dziedzinie gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Głównym celem dyrektywy opakowaniowej jest zharmonizowanie krajowych środków dotyczących gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, tak aby zapobiegały negatywnemu wpływowi opakowań i odpadów opakowaniowych na środowisko lub zmniejszały go bez ujemnych konsekwencji dla funkcjonowania rynku wewnętrznego i konkurencji w Unii Europejskiej. Osiąganie tych celów powinno następować przez zwiększenie wielokrotnego użytku opakowań oraz recyklingu i innych form odzysku odpadów opakowaniowych, prowadzących do zmniejszenia ilości ostatecznie unieszkodliwianych odpadów. Dyrektywa opakowaniowa określa minimalne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w stosunku do ilości wprowadzonych do obrotu opakowań, które państwa członkowskie Unii Europejskiej są obowiązane osiągnąć. Polska jest obowiązana do osiągnięcia do roku 2014 poziomu: ul. Wiejska 6, Warszawa, tel , fax ,

2 2 recyklingu i odzysku dla wszystkich opakowań w wysokości, odpowiednio, 55 % i 60 % ilości opakowań wprowadzonych do obrotu, recyklingu dla poszczególnych rodzajów opakowań w wysokości: 60 % dla opakowań szklanych oraz opakowań z papieru i tektury, 50 % dla opakowań z metali, 22,5 % dla opakowań z tworzyw sztucznych opakowań z metali, 15 % dla opakowań z drewna. Dyrektywa opakowaniowa nakłada też na państwa członkowskie UE obowiązek ustanowienia systemów zwrotu, zbierania i odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych. Jak wynika z uzasadnienia ustawa wdrażając postanowienia dyrektywy odpadowej, ma również na celu uporządkowanie i poprawę funkcjonowania obecnie działającego systemu zagospodarowania odpadów opakowaniowych. Należy podkreślić, że choć ustawa niniejsza, jak już wyżej była mowa, zastępuje dotychczas obowiązującą ustawę z dnia 11 maja 2001 r., to większość stosowanych tam rozwiązań została uwzględniona w nowej regulacji. Ponadto na poziomie prawa polskiego ramy systemu gospodarki odpadami opakowaniowymi wyznacza także ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, która została również objęta zmianami przyjętymi w opiniowanej ustawie. Opiniowana ustawa w treści swej zawiera obszerny zakres uregulowań związanych z gospodarką opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Przedmiotem ustawy są sprawy dotyczące wymagań, jakim powinny odpowiadać opakowania wprowadzane do obrotu, zasad postępowania z opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, zasad działania organizacji odzysku opakowań oraz zasad ustalania i pobierania opłaty produktowej. Jej przepisy mają zastosowanie do wszystkich opakowań, niezależnie od zastosowanego do ich wytworzenia materiału, oraz do powstałych z nich odpadów opakowaniowych. Przedmiotowy akt prawny wprowadza zmiany w następujących ustawach: z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska, z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

3 3 z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową, z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych oraz z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. II. Przebieg prac legislacyjnych Ustawa została uchwalona przez Sejm w efekcie rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (druk sejmowy nr 815). Pierwsze czytanie projektu miało miejsce na 25. posiedzeniu Sejmu w dniu 7 listopada 2012 r. Projekt został skierowany do rozpatrzenia w Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. W dniu 17 kwietnia 2013 r. Komisja przyjęła sprawozdanie (druk sejmowy nr 1282), w którym wprowadziła poprawki w szczególności uwzględniające fakt, iż część przepisów proponowanych w ustawie pokrywała się z przepisami zawartymi w ustawie o odpadach, która również była przedmiotem prac legislacyjnych. Mając na uwadze, że ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach weszła w życie 23 stycznia 2013 r. Komisja wyeliminowała z projektu opiniowanej ustawy uregulowania analogiczne do uregulowań wprowadzonych do systemu prawa przez ustawę o odpadach oraz wprowadziła poprawki mające na celu skorelowanie obydwu tych aktów prawnych. W trakcie drugiego czytania zostały wniesione dwie poprawki, z których jedna następnie została wycofana (druk sejmowy 1282 A). W jedynej poprawce, dotyczącej art. 25 ust. 1, wnioskodawcy proponowali, aby w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych porozumienie z marszałkiem województwa zawierała organizacja samorządu gospodarczego reprezentująca grupę przedsiębiorców wprowadzających produkty określone w tym przepisie, w miejsce dotychczasowo wskazanej osoby prawnej reprezentującej danych przedsiębiorców. Poprawka, pomimo wniosku Komisji o jej odrzucenie, została przez Sejm przyjęta. Sejm uchwalił ustawę na 39. posiedzeniu w dniu 10 maja 2013 r.

4 4 III. Uwagi szczegółowe 1) art. 2 ust. 2 wskazany przepis zawiera regulację, zgodnie z którą przepisy ustawy nie naruszają przepisów określających wymagania dotyczące opakowań w zakresie warunków sanitarnych, bezpieczeństwa, ochrony zdrowia oraz wymogów transportowych dotyczących wyrobów pakowanych. Omawiany przepis może budzić wątpliwości co do jego wartości normatywnej. Należy mieć na uwadze, iż zgodnie z 11 Zasad techniki prawodawczej w ustawie nie zamieszcza się wypowiedzi niesłużących wyrażaniu norm prawnych. Jednocześnie 4 ust. 4 tychże Zasad stanowi, iż w ustawie nie zamieszcza się przepisów nakazujących stosowanie innych aktów normatywnych. W przedmiotowej sytuacji mamy do czynienia z przypadkiem, w którym ustawodawca informuje adresatów o tym, że mają oni przestrzegać przepisów również innych ustaw. Należy podkreślić, iż przepisy określające wzajemne relacje pomiędzy ustawami powinno się formułować tylko wtedy, gdy przepisów zawartych w tych aktach nie da się ze sobą pogodzić. Mając powyższe na względzie oraz przyjętą praktykę legislacyjną, zgodnie z którą w przypadku ustaw nowych (a taką jest omawiana ustawa) nie należy zamieszczać przepisów zawierających formułę nie narusza omawiany przepis należy uznać za zbędny. Należy jednocześnie zauważyć, że zgodnie z Dobrymi praktykami legislacyjnymi przepisy określające wzajemne relacje pomiędzy ustawami w zakresie nienaruszania innych ustaw przez daną ustawę można pozostawiać wyłącznie w przypadku ustaw obowiązujących, należy jednak dążyć do eliminacji takich przepisów z systemu prawa. w art. 2 skreśla się ust. 2; 2) art. 6 ust. 3, art. 17 ust. 1 i art. 68 pkt 3 lit. d, ust. 5 przepisy art. 6 ust. 3 oraz art. 17 ust. 1 przedmiotowej ustawy określa wzajemną relację między przepisami poprzez stosowanie wyrażenia z zastrzeżeniem. Metoda ta nie jest właściwa. Zgodnie z zasadami Dobrych praktyk legislacyjnych, jeżeli istnieje konieczność sformułowania zastrzeżenia wyłącznie w celu poinformowania adresata, że w innym przepisie sformułowano wyjątek od normy, używa się wyrażenia z wyjątkiem. Natomiast jeżeli istnieje konieczność sformułowania zastrzeżenia wyłącznie w celu poinformowania

5 5 adresata, że w innym przepisie sformułowano uszczegółowienie normy, używa się wyrażenia z uwzględnieniem. W związku z powyższym należy wprowadzić poprawki mające na celu uwzględnienie tej praktyki. Ponadto w art. 68 w pkt 3 w lit. d, w ust. 5 ustawodawca zastosował wyrażenie z zastrzeżeniem określając wzajemną relację przepisów w obrębie jednej podstawowej jednostki redakcyjnej zgodnie z przyjętą praktyką legislacyjną, nie formułuje się zastrzeżeń określających wzajemną relację przepisów w obrębie jednej podstawowej jednostki redakcyjnej. Mając powyższe na względzie proponuje się wprowadzenie następujących poprawek. Propozycja poprawek: 1) w art. 6 w ust. 3 i w art. 17 w ust. 1 wyrazy z zastrzeżeniem zastępuje się wyrazami z uwzględnieniem ; 2) w art. 60 w pkt 3 w lit. d, w ust. 5 skreśla się wyrazy, z zastrzeżeniem ust. 6 i 6a, ; 3) art. 9 ust. 1 proponuje się poprawkę redakcyjną. w art. 9 w ust. 1: a) we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyraz ich, b) w pkt 1 wyraz wydania zastępuje się wyrazami ich wydania, c) w pkt 2 wyraz przywozu zastępuje się wyrazami ich przywozu ; 4) art. 10 ust. 1 proponuje się poprawkę redakcyjną. w art. 10 w ust. 1 w części wspólnej wyraz zwany zastępuje się wyrazem zwanego ; 5) art. 12 ust. 2 pkt 1 i art. 32 po analizie wskazanych przepisów nasuwa się pytanie, do jakich przepisów odrębnych one odsyłają. Mając na uwadze Zasady techniki prawodawczej dotyczących formułowania odesłań zewnętrznych ( 156 Zasad techniki

6 6 prawodawczej) należałoby zastąpić bliżej niesprecyzowane odesłanie do odrębnych przepisów, odesłaniem do jednoznacznie wskazanych przepisów. Wyjątkowo, jeżeli nie jest możliwe wyczerpujące wymienienie wszystkich przepisów, do których się odsyła, można poprzestać na odesłaniu do przepisów określonych przedmiotowo ( 156 ust. 4 Zasad techniki prawodawczej); 6) art. 23 ust. 8 w przepisie tym ustawodawca wyliczając podmioty, które mogą zlecić posiadaczowi odpadów przekazanie odpadów opakowaniowych do recyklingu lub innego procesu odzysku, oprócz wprowadzającego produkty w opakowaniu oraz organizacji odzysku opakowań wymienił także podmiot, o którym mowa w ust. 5. Należy wskazać, iż w ust. 5 art. 23 wymieniono cztery kategorie bytów prawnych, z których tylko dwa określono mianem podmiotu, pozostałe dwa to: prowadzący instalację regionalną do przetwarzania odpadów komunalnych oraz gmina organizująca odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Wydaje się, iż intencją ustawodawcy było, aby zakres ust. 8 w art. 23 obejmował wszystkie wymienione w ust. 5 podmioty i instytucje. W związku z powyższym proponuje się poprawkę precyzująca przepis art. 23 ust. 8. w art. 23 w ust. 8 wyrazy podmiot, o którym mowa w ust. 5 zastępuje się wyrazami podmiot, prowadzący instalację regionalną bądź gmina, o których mowa w ust. 5 ; 7) art. 25 ust. 6 i 11 w trakcie prac sejmowych (drugie czytanie) do art. 25 ust. 1 wprowadzona została poprawka, zgodnie z którą w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych porozumienie z marszałkiem województwa zawierać może organizacja samorządu gospodarczego reprezentująca grupę przedsiębiorców wprowadzających określone produkty, a nie dotychczas wskazana osoba prawna reprezentująca danych przedsiębiorców. Wydaje się, iż w ust. 6 i 11 art. 25, wprowadzona przybliżoną poprawką, zmiana podmiotu uprawnionego do zawarcia porozumienia z marszałkiem województwa nie została uwzględniona. Mając to na względzie proponuje się wprowadzenie następującej poprawki.

7 7 w art. 25; a) w ust. 6 wyrazy Osoba prawna zastępuje się wyrazami Organizacja samorządu gospodarczego, b) w ust. 11wyrazy osoby prawnej zastępuje się wyrazami organizacji samorządu gospodarczego ; 8) art. 81 pkt 2 przepisem tym ustawodawca czasowo zachowuje w mocy rozporządzenie, wydane na podstawie przepisu art. 11 ust. 7 ustawy dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowe, w sytuacji gdy zmiana zakresu spraw przekazanych do uregulowania lub wytycznych dotyczących jego treści następuje pośrednio, tj. na skutek zmiany przepisów merytorycznych ustawy, do których odsyła przepis upoważniający, a nie nowelizacji przepisu upoważniającego do wydania tego rozporządzenia. Warunkiem zachowania w mocy takiego rozporządzenia jest również to, iż nie występuje niezgodność przepisów rozporządzenia z nową albo ze znowelizowaną ustawą. Mając jednakże na względzie Dobre praktyki legislacyjne, proponuje się wprowadzić w omawianym przepisie przejściowym następującą poprawkę. w art. 81 w pkt 2 po wyrazach wejścia w życie dodaje się wyraz nowych. Mirosław Reszczyński legislator

USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/50 USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2013 r. poz. 888. 1), 2) o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. (druk nr 834)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. (druk nr 834) Warszawa, dnia 3 marca 2015 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych (druk nr 834) I. Cel i przedmiot ustawy Opiniowana ustawa wprowadza

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o efektywności energetycznej (druk nr 1141)

Opinia do ustawy o efektywności energetycznej (druk nr 1141) Warszawa, dnia 23 marca 2011 r. Opinia do ustawy o efektywności energetycznej (druk nr 1141) I. Cel i przedmiot ustawy Celem opiniowanej ustawy jest ustanowienie systemu promującego i wspierającego uzyskiwanie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. definicje m.in. świadectwa homologacji typu WE oraz krajowego świadectwa homologacji typu pojazdu,

UZASADNIENIE. definicje m.in. świadectwa homologacji typu WE oraz krajowego świadectwa homologacji typu pojazdu, UZASADNIENIE Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw dokonuje implementacji zapisów zawartych w dyrektywie 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia

Bardziej szczegółowo

publikacja przygotowana w ramach realizacji projektu pn.:

publikacja przygotowana w ramach realizacji projektu pn.: Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Aspekty funkcjonowania systemu zagospodarowywania ZSEE w Polsce i innych krajach europejskich oraz wybrane technologie przetwarzania odpadów elektrycznych i elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (druk nr 452)

Opinia do ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (druk nr 452) Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Opinia do ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (druk nr 452) I. Cel i przedmiot ustawy Celem opiniowanej ustawy jest zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o cudzoziemcach (druk nr 489)

Opinia do ustawy o cudzoziemcach (druk nr 489) Warszawa, dnia 27 listopada 2013 r. Opinia do ustawy o cudzoziemcach (druk nr 489) I. Cel i przedmiot ustawy Opiniowana ustawa określa zasady i warunki wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym. (druk nr 693)

Opinia do ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym. (druk nr 693) Warszawa, dnia 5 sierpnia 2014 r. Opinia do ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym (druk nr 693) I. Cel i przedmiot ustawy Zasadniczym celem ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym, w myśl uzasadnienia

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE. KOMISJI USTAWODAWCZEJ oraz KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE. KOMISJI USTAWODAWCZEJ oraz KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 5 maja 2015 r. Druk nr 740 S SPRAWOZDANIE KOMISJI USTAWODAWCZEJ oraz KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ o projekcie

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy Ordynacja podatkowa. (druk nr 818)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy Ordynacja podatkowa. (druk nr 818) Warszawa, dnia 28 stycznia 2015 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy Ordynacja podatkowa (druk nr 818) I. Cel i przedmiot ustawy Ustawa ma na celu kompleksowe

Bardziej szczegółowo

GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZBIERANIE I RECYKLING ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY, PROBLEMY PRAKTYCZNE I PROJEKTOWANE ZMIANY

GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZBIERANIE I RECYKLING ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY, PROBLEMY PRAKTYCZNE I PROJEKTOWANE ZMIANY GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZBIERANIE I RECYKLING ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY, PROBLEMY PRAKTYCZNE I PROJEKTOWANE ZMIANY Spis treści I. Realizacja przepisów ustawy o opakowaniach i odpadach

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI Program selektywnej zbiórki odpadów surowcowych/opakowaniowych występujących w odpadach komunalnych na terenie miasta Zgorzelec Zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami

Bardziej szczegółowo

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian.

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian. Lp. Przepis Zgłaszający uwagę 1 Uwaga ogólna Ministerstwo Finansów 2 Uwaga ogólna Ministerstwo Spraw Zagranicznych 3 Uwaga ogólna Instytut Ochrony Środowiska Treść uwagi W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

UZASADNIENIE do projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych UZASADNIENIE do projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych Założenia i cel projektowanej ustawy W dniu 1 stycznia 2005 r. rozpoczął działanie w Unii Europejskiej system

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik 2010 Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik Warszawa 2010 Autor: Hanna Teodorowicz Publikacja została współfinansowana ze

Bardziej szczegółowo

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1.1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie, w której ma dotyczyć projektowana zmiana ustawy Handel elektroniczny

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą.

Opinia do ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą. Warszawa, 12 marca 2014 r. Opinia do ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą (druk nr 567) I. Cel i przedmiot ustawy Przedłożona

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia o odpadach 1)2)3)

USTAWA. z dnia o odpadach 1)2)3) Projekt 05.07.2011r. USTAWA z dnia o odpadach 1)2)3) 1) Niniejsza ustawa zmienia ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. Handel elektroniczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii usług

Uzasadnienie. Handel elektroniczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii usług Uzasadnienie Handel elektroniczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii usług społeczeństwa informacyjnego. Dzięki swojej elastyczności i szerokiemu zasięgowi wpływa na wzrost gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 Załącznik do uchwały nr XXIV/616/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 Wrocław, czerwiec 2012 r. Nadzór

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji WERSJA 02/07/2014 Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji Dokument opracowany na potrzeby tworzenia i weryfikacji obszaru i granic aglomeracji w celu prawidłowego ich wyznaczania zgodnie z celami i

Bardziej szczegółowo

Załącznik: Uwagi nadesłane przez respondentów i stanowiska komórek odpowiedzialnych merytorycznie za zgłoszone akty prawne

Załącznik: Uwagi nadesłane przez respondentów i stanowiska komórek odpowiedzialnych merytorycznie za zgłoszone akty prawne Załącznik: Uwagi nadesłane przez respondentów i stanowiska komórek odpowiedzialnych merytorycznie za zgłoszone akty prawne Polski akt Ustawa o produktach biobójczych 98/8/WE o produktach biobójczych z

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw 1),2)

USTAWA z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw 1),2) Projekt z dnia 19 lipca 2012 r. USTAWA z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 1)

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638, 2003 r. Nr 7, poz.

Bardziej szczegółowo

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Projekt (wersja do rozpatrzenia przez Komitet ds. Europejskich) Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1.1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie,

Bardziej szczegółowo

do zakresu tematycznego i liczby godzin szkolenia niezbędnych do nabycia uprawnień do wykonywania czynności na tym stanowisku.

do zakresu tematycznego i liczby godzin szkolenia niezbędnych do nabycia uprawnień do wykonywania czynności na tym stanowisku. UZASADNIENIE Zakres przedmiotowy projektu ustawy odnosi się do czterech podstawowych zagadnień związanych z wprowadzaniem nowego systemu przyznawania uprawnień na stanowisku maszynisty na terytorium Unii

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2015 r. o Trójstronnej Komisji Dialogu Społecznego w Rolnictwie 1)

USTAWA z dnia 2015 r. o Trójstronnej Komisji Dialogu Społecznego w Rolnictwie 1) USTAWA z dnia 2015 r. o Trójstronnej Komisji Dialogu Społecznego w Rolnictwie 1) Projekt Rozdział 1 Cele i zadania Trójstronnej Komisji Dialogu Społecznego w Rolnictwie Art. 1. 1. Trójstronna Komisja Dialogu

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E a) wprowadzenie Potrzeba przyjęcia ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen i Systemie Informacji Wizowej wynika z członkostwa Polski w Unii

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Omówienie szczegółowych rozwiązań przyjętych w projekcie ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu. Implementacja Dyrektywy 2007/46/WE

UZASADNIENIE. Omówienie szczegółowych rozwiązań przyjętych w projekcie ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu. Implementacja Dyrektywy 2007/46/WE 230610 UZASADNIENIE Omówienie szczegółowych rozwiązań przyjętych w projekcie ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu Implementacja Dyrektywy 2007/46/WE Projekt ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu drogowego

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2009 R.

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2009 R. URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DEPARTAMENT POLITYKI KONSUMENCKIEJ Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa 1, P - 36 Tel. (0-22) 826-53-03, Fax (0-22) 556-04-58 E-mail: ddk@uokik.gov.pl ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo