Doskonalenie jakości usług poprzez wykorzystanie controllingu w obszarze logistyki w zakładach opieki zdrowotnej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Doskonalenie jakości usług poprzez wykorzystanie controllingu w obszarze logistyki w zakładach opieki zdrowotnej"

Transkrypt

1 Grzegorz Zieliński * Małgorzata Krzeszewska ** Doskonalenie jakości usług poprzez wykorzystanie controllingu w obszarze logistyki w zakładach opieki zdrowotnej Wstęp Podmioty gospodarcze wszystkich branż ustawicznie szukają możliwości doskonalenia wszelkich realizowanych procesów. Wiąże się to nierozerwalnie ze wzrostem konkurencyjności, funkcjonowaniem w warunkach ograniczoności zasobów, coraz bardziej widocznych dynamicznych zmian zarówno wewnątrz, jak i zewnątrz organizacji, a także co jest równie istotne zmieniającego się podejścia klientów do oferowanych wyrobów i usług. Klienci coraz częściej kreują nowe rosnące oczekiwania, co bez wątpienia wpływa na konieczność przewartościowania podejścia podmiotów gospodarczych do realizowanych przez siebie zadań. Jedną z bardziej specyficznych branż są usługi zdrowotne. Związane jest to z jednej strony z powszechnością tego typu usług (praktycznie większość społeczeństwa miała, ma czy też będzie mieć do czynienia z tego typu usługami). Z drugiej zaś strony specyfika wiąże się z faktem, iż mają one zasadniczy i bezpośredni wpływ na zdrowie czy tez życie ludzkie. Istotne jest również uwzględnienie faktu, iż widoczne są ustawiczne zmiany w systemie opieki zdrowotnej co dowodzi m.in. potrzeby szukania nowych rozwiązań doskonalących ten obszar. Dodatkowo należy uwzględnić fakt funkcjonowania większości zakładów opieki zdrowotnej w warunkach znacznie ograniczonych zasobów finansowych. Te wszystkie uwarunkowania wpływają bezpośrednio na konieczność poszukiwania form doskonalenia tego typu usług na każdym z etapów ich realizacji. Z reguły doskonalenie usług zdrowotnych wiąże się z działaniami o charakterze systemowym narzucanych przez organy ustawodawcze, a także działaniami podejmowanymi indywidualnie przez poszczególne * Dr inż., Katedra Inżynierii Zarządzania Operacyjnego, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska, ** Inż., Katedra Inżynierii Zarządzania Operacyjnego, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska,

2 Doskonalenie jakości usług poprzez wykorzystanie controllingu w obszarze 345 zakłady opieki zdrowotnej (zarówno szpitale jak i przychodnie). Widoczne kierunki doskonalenia wiążą się m.in. z normalizacja wdrażanie systemów zarządzania jakością opartych na normie ISO 9001, akredytacja zakładów opieki zdrowotnej, wdrażanie indywidualnych programów pomiaru i doskonalenia jakości z uwzględnieniem badania opinii pacjentów itd. Niewątpliwie należy nadal szukać form doskonalenia jakości usług zdrowotnych, stąd też w niniejszej publikacji autorzy jako cel stawiają prezentację możliwości wykorzystania controlingu logistyki w doskonaleniu jakości usług medycznych. Zaprezentowane zostaną zarówno kluczowe elementy jak i możliwość adaptacji zarówno z punktu widzenia szpitala oraz przychodni. Autorzy dokonają również identyfikacji kluczowych efektów projakościowych zastosowania tego typu formy doskonalenia. 1. Specyfika usług zdrowotnych Usługi zdrowotne należą do jednych z bardziej powszechnych gałęzi działalności usługowej, przy czym jednocześnie cechują się znaczną specyfiką, która odróżnia je od innych branż usługowych. Oczywiste jest jednak, iż ogólne uwarunkowania dotyczące usług dowolnego rodzaju w tym przypadku będą także zasadne. Stąd też można odnieść do usług zdrowotnych zarówno definicję ogólną usług występującą w literaturze przedmiotu, gdzie usługi definiowane są m.in. jako użyteczne działanie człowieka, proces lub praca, niedająca w efekcie nowego materialnego przedmiotu, lecz zaspokajająca określoną potrzebę [Kolman 2003, s. 248]. Określenie tego, czym jest to użyteczne działanie człowieka w przypadku usług medycznych, odzwierciedla się w definicji dedykowanej bezpośrednio usługom tego rodzaju, gdzie mówi się o działaniu służącym zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania [Opolski, Dykowska, Możdżonek, 2005, s ]. Uwzględnienie specyfiki tego typu usług będzie wiązało się również z tym, iż poza cechami charakterystycznymi dla usługi dowolnego rodzaju, takimi jak m.in. [Urbaniak, 2004, s. 26; Leja, 2003, s. 25; Waters, 2001, s. 46]: niematerialność, nietrwałość, różnorodność, nierozdzielność,

3 346 Grzegorz Zieliński, Małgorzata Krzeszewska usługi zdrowotne będą miały część cech, które będą wiązały się ze specyfiką wyłącznie tej branży. Analiza literatury przedmiotu pozwala na wyodrębnienie następujących cech [Bukowska-Piestrzyńska, 2007, s ; Opolski, Dykowska, Możdżonek, 2005, s ]: złożony proces, stres, interakcja lekarza z pacjentem, fachowa wiedza, asymetria informacji, niemożność odsprzedaży, ograniczenie suwerenności pacjenta, jakość i brak gwarancji skuteczności. Te cechy, wynikające ze specyfiki usług zdrowotnych, będą warunkować odmienne podejście w procesie doskonalenia działań realizowanych przez zakłady opieki zdrowotnej. Istotne jest również uświadomienie sobie, iż w samej branży usług zdrowotnych istnieją różnorodne podmioty. Kluczowy podział wiąże się z uwzględnieniem leczenia zamkniętego (np. szpitale) oraz otwartego (np. przychodnie), stanowiąc największy udział w całokształcie różnorodnych zakładów opieki zdrowotnej. Stąd też w dalszych swoich rozważaniach autorzy skoncentrują się na tych dwóch typach zakładów opieki zdrowotnej. Potrzeba doskonalenia jakości usług medycznych ma charakter wielowątkowy, co wiąże się znów w głównej mierze ze specyfiką tego typu usług. Mają bowiem one bezpośredni wpływ na zdrowie i życie ludzkie, stąd też konieczność szukania w sposób ciągły form ich doskonalenia jest oczywista. Z drugiej zaś strony należy pamiętać o tym, iż reformy sektora zdrowia zwiększają decyzyjność pacjentów co do doboru, m.in. lekarza czy też przychodni (zniesienie rejonizacji usług). Pacjent staje się w coraz większym stopniu jednostką decyzyjną, stąd doskonalenie jakości wiąże się z podejmowaniem działań związanych ze wzrostem jego satysfakcji. Istotnym także wątkiem jest doskonalenie usług zdrowotnych z wykorzystaniem działań redukujących koszty, czas, przestoje, niepotrzebne działania. Jest to szczególnie widoczne w przypadku funkcjonowania w warunkach tak ograniczonych zasobów, z jakimi ma do czynienia branża usług zdrowotnych. Stąd też niezwykle istotne staje się zdefiniowanie tego, czym jest jakość usług zdrowotnych i jak ją doskonalić. W literaturze przedmiotu można zatem przeczytać, iż jakość usług zdrowotnych podlega subiektywnej ocenie zarówno pacjentów, jak ich rodzin [Rosak, 2005, s. 54] i jest

4 Doskonalenie jakości usług poprzez wykorzystanie controllingu w obszarze 347 to zakres w jakim świadczenia zdrowotne udzielane jednostkom i populacjom zwiększają prawdopodobieństwo uzyskania pozytywnego efektu zdrowotnego i są zgodne z aktualną wiedzą profesjonalną [Bukowska- Piestrzyńska, 2007, s. 50]. Doskonalenie jakości z uwagi na wielowątkowy aspekt postrzegania samej jakości usług zdrowotnych będzie musiało więc uwzględniać szereg składowych zarówno w kontekście samego procesu realizacji usługi, jak i jej przygotowania. Nieustanne próby poszukiwania form doskonalenia jakości wiążą się z koniecznością ustawicznych zmian związanych z podejmowaniem działań uzyskania maksymalnych efektów przy jednocześnie dość mocno ograniczonych zasobach. Złożoność samego procesu realizacji usług zdrowotnych wymusza poszukiwanie różnorodnych form doskonalenia jakości. Jedną z nich są formy o charakterze interdyscyplinarnym, do których zalicza się controling logistyki. W dalszej części niniejszego artykułu autorzy omówią kluczowe założenia doskonalenia jakości usług zdrowotnych z wykorzystaniem controlingu logistyki zarówno w szpitalach, jak i przychodniach. 2. Controling logistyki Dokonując analiz możliwości doskonalenia jakości usług zdrowotnych z wykorzystaniem controlingu logistyki należy w pierwszej kolejności określić jednoznacznie, czym jest sam controling logistyki bez uwzględniania specyfiki branżowej. Controlling odnosi się do dwóch obszarów zadań realizowanych w przedsiębiorstwach [Nowak, 2004, s. 67]. Pierwszy obszar stanowi proces planowania, który controlling ma za zadanie koordynować. Natomiast drugi obszar stanowi proces kontrolowania stopnia realizacji wyznaczonych celów. Do podstawowych funkcji controllingu należą: koordynacja, zaspokajanie dostępu do informacji, planowanie, kontrola, sterowanie i regulacja. Rolą controllingu w przedsiębiorstwie jest umożliwienie realizacji celów we wszystkich obszarach, które uwzględnia Strategiczna Karta Wyników, czyli: finansowym, obsługi klienta, procesów i rozwoju [Śliwczyński, 2007, s. 23]. Ponieważ autorzy skoncentrują się na controlingu logistyki, należy wspomnieć, iż controlling i logistyka są ze sobą w pewien sposób powiązane poprzez funkcję koordynacji, która w obydwu tych koncepcjach odgrywa zasadniczą rolę. Różnica polega jednak na tym, że logistyka pełni tę funkcję w obszarze operacyjnym, z kolei controlling w obszarze kierowa-

5 348 Grzegorz Zieliński, Małgorzata Krzeszewska nia. W związku z powyższym w podmiotach gospodarczych wdraża się controlling logistyki, aby zaspokoić potrzeby informacyjne podsystemów logistycznych, tj. zaopatrzenia, działań operacyjnych, dystrybucji. Po wdrożeniu koncepcji w przedsiębiorstwie należy wyznaczyć zadania, jakie ma ona spełniać. Do podstawowych zadań controllingu logistyki należą [Sadowska- Skorus, 2004, s. 112]: 1. Wspieranie planowania procesów logistycznych. 2. Kontrola i koordynacja zadań realizowanych w podsystemach logistycznych. 3. Monitorowanie kosztów logistycznych. 4. Badanie efektywności procesów logistycznych. 5. Włączenie procesów logistycznych w proces rozwoju podmiotu gospodarczego. 6. Wdrażanie metod, koncepcji i narzędzi zarządzania logistycznego. Controlling logistyki wspiera proces podejmowania decyzji logistycznych w poszczególnych obszarach firmy. Każda decyzja w obszarze transportu, zapasów, magazynowania czy zaopatrzenia niesie ze sobą określone konsekwencje kosztowe. Ponadto pomiędzy tymi obszarami występują pewne współzależności. Dlatego tak ważna jest szczegółowa analiza skutków każdej z podjętych decyzji oraz dostarczenie wszelkich niezbędnych informacji do jej podjęcia. Sprawny controlling logistyki opiera się na systemie kalkulacji kosztów, który pozwala je kontrolować i nimi sterować [Brzeziński, 2006, s. 183]. Stawiane są przed nim zróżnicowane wymagania w zakresie informacji. Dlatego rachunek kosztów logistyki musi być przeprowadzany w wielu formach w zależności od problematyki zadań, które ma realizować [Blaik, 2010, s. 383]. Zadania realizowane przez controlling logistyki zapobiegają suboptymalizacji [Sadowska-Skorus, 2004, s. 121]. Ze zjawiskiem tym mamy do czynienia wtedy, kiedy brakuje koordynacji pomiędzy decyzjami podejmowanymi w poszczególnych komórkach podmiotów gospodarczych. Pomimo działań naprawczych przez nie podejmowanych, nie osiąga się optymalizacji całego procesu logistycznego. Wzrost efektywności procesu oraz jego optymalizację umożliwia controlling logistyki, który harmonizuje decyzje podejmowane przez menadżerów średniego szczebla zarządzania z nadrzędnym celem całej firmy. Specyficznym rodzajem planowania, wykorzystywanym przez controlling logistyki, jest budżetowanie. Budżet stanowi wyrażony liczbowo plan działania przedsiębiorstwa na określony rok obrotowy. Charakteryzu-

6 Doskonalenie jakości usług poprzez wykorzystanie controllingu w obszarze 349 je się on rygorystycznymi warunkami jego realizacji, co działa motywująco na kierowniki jednostek odpowiedzialnych za jego wykonanie. Poza budżetowaniem, controlling logistyki dysponuje wieloma innymi instrumentami, które umożliwiają realizację postawionych przed nim zadań (w tym zadań związanych z ciągłym doskonaleniem podmiotu), są to m.in. [Śliwczyński, 2007, s. 6]: rachunek kosztów logistyki, analiza wąskich gardeł, analiza wartości w łańcuch dostaw, analiza i ocena inwestycji w logistyce, analiza outsourcingu w logistyce, analiza logistyczna produktów, klientów i łańcuchów dystrybucji, analiza kapitału pracującego, analiza ABC i XYZ, audyt logistyki. Z punktu widzenia funkcjonowania podmiotów gospodarczych ważnym instrumentem controllingu logistyki jest rachunek kosztów (zestawienie nakładów i wydatków) [Nowak, 2004, s. 77], który stanowi ekonomiczne uzasadnienie podejmowanych decyzji logistycznych. Prowadzona analiza kosztowa polega nie tylko na maksymalnej redukcji kosztów logistycznych, ale także na optymalizacji wielkości zamrożonego kapitału oraz na uniknięciu strat wynikających z przestojów realizowanych procesów. Ciągłość jest możliwa w momencie zaspokojenia potrzeb związanych z poszczególnymi procesami. Stąd do kompetencji controllingu logistyki należy także harmonizacja dostaw oraz zweryfikowanie poziomu jakości dostarczanych materiałów. Controlling logistyki zajmuje się pozyskiwaniem informacji dotyczących procesów logistycznych przedsiębiorstwa. Jednak ocena ich efektywności jest możliwa dopiero przy zastosowaniu odpowiednich narzędzimierników. Analiza wskaźnikowa stanowi podstawowy instrument controllingu logistyki w przedsiębiorstwie [Sadowska-Skorus, 2004, s. 125]. Wskaźniki odgrywają istotną rolę podczas wyznaczania celów, planowania oraz kontrolowania wykonywanych zadań logistycznych. Wskaźniki efektywności logistyki stają się użyteczne dopiero w momencie przypisania im określonych norm, standardów [Nowak, 2004, s. 87]. Zastosowanie controllingu logistyki różni się w poszczególnych podmiotach w zależności od charakteru prowadzonej przez nie działalności. W przedsiębiorstwach produkcyjnych proces planowania dotyczy projek-

7 350 Grzegorz Zieliński, Małgorzata Krzeszewska towania nowych produktów, opracowania programów produkcyjnych itp. Z kolei w przedsiębiorstwach prowadzących działalność usługową planuje się najczęściej zakres oferty, miejsce i warunki świadczenia usługi itp. Tablica 1 prezentuje różnice zastosowania controllingu logistyki dla przedsiębiorstw usługowych i produkcyjnych. Tablica 1. Różnice zastosowania controllingu logistyki w przedsiębiorstwach usługowych i produkcyjnych Obszar działalności Gospodarka materiałowa Zapewnienie jakości Koszty logistyki Przedsiębiorstwo produkcyjne Planowanie potrzeb materiałowych, np. metoda planowania potrzeb materiałowych (MRP). Kompleksowe zarządzanie jakością, ocena poziomu jakości wytwarzanego wyrobu. Analiza kosztów jednostkowych. Przedsiębiorstwo usługowe Planowanie dystrybucji, narzędzia planowania dystrybucji (DRP). Zapewnienie właściwego poziomu obsługi klienta, badanie satysfakcji klientów. Ustalanie wielkości marży. Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Sadowska-Skorus, 2004, s. 110]. Podstawową różnicą zastosowania controllingu logistyki w przedsiębiorstwie produkcyjnym i usługowym jest zainteresowanie klienta procesem wytwarzania produktu. Klient ocenia wartość produktu-usługi głównie poprzez jakość i poziom jej wyświadczenia, czyli wyprodukowania. Z kolei, jeśli przedsiębiorstwo wytwarza produkty materialne, klient jest zainteresowany jedynie efektem końcowym, czyli wyrobem gotowym. W związku z tym rozróżnieniem przed controllingiem logistyki w przedsiębiorstwie usługowym są postawione wyższe wymagania. Wprowadzenie controllingu logistyki przyczynia się do zwiększenia efektywności istniejących w przedsiębiorstwie procesów logistycznych oraz sprawia, że stają się one źródłem jego przewagi konkurencyjnej na rynku. Do zalet controllingu logistyki możemy zaliczyć [Sadowska-Skorus, 2004, s. 127]: koordynację logistyki z działaniami podejmowanymi w poszczególnych wydziałach przedsiębiorstwa, efektywne sterowanie procesami logistycznymi, uwzględnienie celów logistyki w planach strategicznych przedsiębiorstwa,

8 Doskonalenie jakości usług poprzez wykorzystanie controllingu w obszarze 351 realizacja przez obszar logistyki celów ogólnych przedsiębiorstwa. Działania logistyczne prowadzone w placówkach opieki zdrowotnej, odnoszą się głównie do gospodarki materiałowej, obsługi pacjentów oraz przepływu informacji [Gawrońska, 2008, s. 79]. Obecnie dąży się do osiągnięcia kompleksowego i sprawnego systemu logistycznego w ochronie zdrowia, aby zapewnić bezpieczne oraz efektywne pod względem kosztowym usługi leczenia pacjentów. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie możliwości doskonalenia usług zdrowotnych, wykorzystując controlling logistyki. Proponowane zastosowania przedstawiają tablice 2 i 3. Spośród omówionych wcześniej elementów controllingu logistyki, wybrano te najistotniejsze z punktu widzenia pracy szpitala i przychodni, czyli: produkt i klienci, procesy logistyczne, zaopatrzenie, dystrybucja, gospodarka magazynowa. Do każdego z wymienionych elementów wskazano możliwości jego zastosowania dla doskonalenia pracy przychodni i szpitala wraz z efektami, jakie przewiduje się osiągnąć na podstawie podjętych działań. Tablica 2. Zastosowanie elementów controllingu logistyki na przykładzie szpitala Element controllingu logistyki Szpital Efekty doskonalenia jakości Produkty i klienci ustalenie niezbędnego wyposażenia szpitala (w tym urządzeń i sprzętu medycznego), zapewnienie pacjentom dostępności do wymaganych procesem leczenia badań lekarskich, zapewnienie wyszkolonej kadry medycznej zarówno co do ich umiejętności, jak i liczebności, dostępność wymaganych leków w procesie leczenia poszczególnych pacjentów, ustalenie określonego poziomu opieki nad pacjentami oferowanego przez personel szpitala, ustalenie optymalnego możliwego do osiągnięcia poziomu leczenia szpitalnego względem kosztów jego świadczenia, ustalenie obowiązujących zasad Dzięki podjętym działaniom w tym obszarze możliwe jest uzyskanie takich efektów doskonalenia jakości, jak m.in. optymalizacja kosztów i satysfakcja pacjentów, na którą wpływa: profesjonalna opieka medyczna, życzliwy i wykwalifikowany personel medyczny, bezpośredni kontakt poszczególnych pacjentów ze specjalistami, dostępność leków i możliwości przeprowadzenia wymaganych badań, budowanie relacji pacjenta z lekarzem oraz pomiędzy poszczególnymi pracownikami a także efektywna ko-

9 352 Grzegorz Zieliński, Małgorzata Krzeszewska Procesy logistyczne Zaopatrzenie przyjmowania pacjentów na planowane operacje i zabiegi z jednoczesnym uwzględnieniem wszelkiego rodzaju ograniczeń (zarówno związanych z możliwościami placówki jak i kontraktowaniem usług zdrowotnych), ustalenie formy komunikowania się szpitala z poszczególnymi pacjentami i ich rodzinami, ustalenie zasad, formy i czasu odwiedzin chorych. podejście procesowe, do zabezpieczenia logistycznego całokształtu procesu leczenia szpitalnego pacjenta, identyfikacja i charakterystyka wszystkich etapów i wariantów leczenia, z którymi ma do czynienia pacjent od momentu przyjęcia w izbie przyjęć do szpitala, aż do jego opuszczenia oraz szczegółowe zaplanowanie zabezpieczenia logistycznego tego całego procesu. munikacja, jasne i jednoznaczne zasady dotyczące przyjęć pacjentów na poszczególne oddziały szpitala. Pozytywne efekty możliwe do uzyskania w związku z doskonaleniem jakości tego obszaru to przede wszystkim całościowe spojrzenie na proces leczenia pacjenta pozwalające na odpowiednio wczesne wskazanie wszystkich niezbędnych obszarów do sprawnego funkcjonowania szpitala. zapewnienie dostępności niezbędnych materiałów do realizacji protywne efekty możliwe do uzy- W przypadku tego obszaru pozycesu leczenia szpitalnego i operacji skania to m.in. realizacja planowego leczenia szpitalnego z za- - zarówno podstawowych (wyposażenie wszystkich sal szpitalnych chowaniem określonego czasu poszczególnych oddziałów w tym hospitalizacji i ustalonego poziomu jakości. Bardzo ważna jest oddziału intensywnej terapii, takich jak m.in., łóżka, środki ochrony, leki, krew, osprzęt medyczny), jak i ale także lekarzy pielęgniarek również satysfakcja pacjentów, pomocniczych (takich jak m.in. oraz pozostałego personelu szpitala. strój ochronny dla personelu, pościel, piżamy, zaopatrzenie kuchni (jeśli taka występuje), środki czystości, recepty i druki, oraz wyposażenia występujących w szpitalu gabinetów lekarskich) Dystrybucja ustalenie poszczególnych procedur zdarzeń, które mogą wystąpić podczas leczenia szpitalnego w tym monitorowanie występowania zdarzeń nieplanowanych, ustalenie podziału odpowiedzialności poszczególnych osób perso- Obszar dystrybucji pozwoli na uzyskanie takich efektów jak m.in. możliwie sprawny przebieg leczenia szpitalnego. Czytelny podział pracy i obowiązków personelu szpitala, a także poprawę kontroli nad zasobami

10 Doskonalenie jakości usług poprzez wykorzystanie controllingu w obszarze 353 Gospodarka magazynowa nelu szpitala, wprowadzenie podziału kompetencji oraz dostępu poszczególnych pracowników do zasobów szpitala. ustalenie optymalnej wielkości przechowywanych zapasów omówionych wcześniej materiałów podstawowych i pomocniczych, ustalenie miejsc i sposobów ich przechowywania oraz osób odpowiedzialnych za dostęp do nich i za utrzymywanie zapasów. szpitala oraz dostępnością do nich. Obszar gospodarki magazynowej w doskonaleniu jakości usług zdrowotnych pozwoli na realizację świadczenia usługi zdrowotnej w sposób możliwie ciągły i niezakłócony przestojami związanymi z błędnymi formami sterowania zapasami materiałów w szpitalu oraz minimalizacji kosztów utrzymywania zapasów. Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Śliwczyński, 2007, s ]. Zaprezentowane w tablicy 2, poszczególne obszary składowe controlingu logistyki mogą przyczynić się do udoskonalenia jakości realizacji usług medycznych w placówkach leczenia zamkniętego, jakimi są szpitale. Nieco odmienne efekty przyniesie doskonalenie jakości z wykorzystaniem controlingu logistyki w przychodniach. Efekty te scharakteryzowano w tablicy 3. Tablica 3. Zastosowanie elementów controllingu logistyki na przykładzie przychodni Element controllingu logistyki Przychodnia Efekty doskonalenia jakości Produkty klienci i ustalenie lokalizacji przychodni, ustalenie miejsca i czasu dostępności usługi, oferty przychodni, ilość dostępnych lekarzy i specjalistów, określenie zasad rejestracji pacjentów, zdefiniowanie przewidywanego czasu oczekiwania pacjenta na wizytę w tym wizytę specjalistyczną, ustalenie procedury weryfikacji dokumentów pacjenta w tym ubezpieczenia zdrowotnego, sposoby i kanały komunikowania się z pacjentami, Efekty, które można uzyskać w tym obszarze to w głównej mierze optymalizacja kosztów i satysfakcja pacjentów, na którą wpływa: dogodne dla pacjentów miejsce i czas korzystania z leczenia w przychodni, niezakłócona i efektywna komunikacja pacjenta z przychodnią, dostęp pacjentów do niezbędnych specjalistów, wzrost efektywności korzystania z różnych form systemu rejestracji,

11 354 Grzegorz Zieliński, Małgorzata Krzeszewska Procesy logistyczne Zaopatrzenie określenie optymalnego poziomu usługi względem kosztów jej świadczenia z uwzględnieniem uwarunkowań zewnętrznych takich jak kontraktowanie świadczeń. analiza całokształtu procesu realizacji usługi zdrowotnej w przychodni oraz identyfikacja elementów procesu, które wymagają wsparcia logistycznego, np. dostępność rękawiczek do badania lekarskiego, półproduktów w laboratorium diagnostycznym itd. tak jak w przypadku szpitala zapewnienie dostępności niezbędnych materiałów do świadczenia usługi zarówno tych podstawowych (materiały niezbędne do badań lekarskich, wyposażenie gabinetu lekarskiego), jak i pomocniczych (strój ochronny dla personelu, druki recept, sprzęt wykorzystywany w punkcie rejestracji, środki czystości). Dystrybucja ustalenie procedury realizacji usługi oraz zdefiniowanie odpowiedzialności za poszczególne jej etapy i elementy, wprowadzenie podziału kompetencji oraz dostępu poszczególnych pracowników do zasobów przychodni, wzrost kontroli nad zasobami przychodni. Gospodarka magazynowa ustalenie optymalnej wielkości przechowywanych niezbędnych zapasów materiałów zarówno z grupy opisanych wcześniej materiałów podstawowych, jak i pomocniczych, ustalenie miejsca i formy ich jednoznacznie określone terminy oczekiwania na wizytę, nieuciążliwa dla pacjentów procedura weryfikacji dokumentów. Doskonalenie jakości tego obszaru wynika w głównej mierze z odpowiedniego zaplanowania całokształtu procesu świadczenia usługi. Istotne jest również uświadomienie sobie oraz zapewnienie w tym procesie możliwości dysponowania przez przychodnię niezbędnymi zasobami. Obszar zaopatrzenia pozwoli na uzyskanie pozytywnych efektów doskonalenia jakości takich jak m.in. terminowe świadczenie realizacji badań lekarskich z zachowaniem czasu i ustalonego poziomu jakości. Minimalizacje przestojów związanych z niemożnością realizacji poszczególnych badań wynikających m.in. z braku określonych produktów. Wzrost poziomu satysfakcji zarówno pacjentów jak i personelu. Dzięki doskonaleniu jakości tego obszaru możliwe jest do uzyskania sprawne świadczenie poszczególnych usług zdrowotnych realizowanych w przychodni, a także jednoznaczny podział pracy i obowiązków personelu. Gospodarka magazynowa pozwoli uzyskać efekty doskonalenia jakości takie jak zachowanie ciągłości realizacji usługi przy jednoczesnej minimalizacji przestojów wynikających z braku możliwości realizacji

12 Doskonalenie jakości usług poprzez wykorzystanie controllingu w obszarze 355 przechowywania oraz osób odpowiedzialnych za utrzymywanie zapasów. poszczególnych procesów leczenia pacjenta związanych z brakami materiałowymi oraz redukcję kosztów utrzymywania zapasów. Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Śliwczyński, 2007, s ]. Analizując efekty doskonalenia wynikające z zastosowania poszczególnych elementów controllingu logistyki zamieszczone w tablicy 2 i 3 możemy zauważyć, że prowadzą one do efektywnego planowania, organizowania, sterowania, kontroli i przede wszystkim koordynacji świadczonych usług zdrowotnych przez przychodnię i szpital. Wynika z tego, iż zostają spełnione wszystkie podstawowe funkcje controllingu logistyki, na podstawie których zostaje podniesiona efektywność funkcjonowania placówek medycznych. Można tym samym stwierdzić, iż controling logistyki w pełni zasługuje na uwagę w procesie doskonalenia jakości usług zdrowotnych. Pomocnym i wartym uwagi narzędziem, które umożliwiłoby realizację większości omawianych zadań controllingu logistyki, są systemy automatycznego gromadzenia i elektronicznej wymiany danych [Gawrońska- Błaszczyk, 2010, s. 70]. Przykładami tego typu systemów mogą być systemy GS1, wykorzystujące kody paskowe bądź systemy radiowej technologii komunikacji- RFID. System GS1 składa się z międzynarodowych standardów, które umożliwiają identyfikację i komunikację na podstawie przydzielania unikalnych numerów [Hałas, 2010, s. 8]. Kody kreskowe, które stanowią identyfikatory w systemie GS1, można zastosować w placówkach opieki zdrowotnej do identyfikacji następujących zasobów [Gawrońska, 2008, s. 79]: pacjentów, personelu medycznego, leków, krwi, sprzętu medycznego. Pacjent podczas przyjęcia do szpitala otrzymuje niepowtarzalny numer z kodem kreskowym. Numer ten jest powiązany z kartoteką pacjenta. Zostaje on skanowany i powiązany z numerem każdego podanego pacjentowi leku, bądź wykonanego mu badania lub zabiegu wraz z osobą wykonującą te czynności [Gawrońska, 2008, s. 80]. Na podstawie jednoznacznej identyfikacji z wykorzystaniem kodu kreskowego, każdego zasobu wystę-

13 356 Grzegorz Zieliński, Małgorzata Krzeszewska pującego w szpitalu, można go przypisać do konkretnego pacjenta. Przyczynia się to do systematycznego i natychmiastowego uzupełniania kartoteki pacjenta oraz do automatycznej kontroli nad zasobami szpitala. Z kolei system RFID wykorzystuje do automatycznej identyfikacji fale radiowe, które odczytują dane z identyfikatorów, zwanych tagami lub transponderami [Matulewski, Pawlak, 2010, s. 10]. Zaletą fal radiowych nad kodami kreskowymi jest brak konieczności bezpośredniego kontaktu pomiędzy czytnikiem, a identyfikatorem, co dodatkowo podnosi efektywność pracy. Ponadto system RFID umożliwia identyfikację fizycznego umiejscowienia zasobów szpitala [Matulewski, Pawlak, 2010, s. 12], co również okazuje się być istotne z punktu widzenia działań logistycznych zakładów opieki zdrowotnej. Dzięki korzystaniu z systemu GS1 oraz systemu RFID: eliminuje się błędy podczas podawania leków pacjentom, zamówienia na leki i materiały medyczne są składane automatycznie przez system, utrzymywane są minimalne poziomy zapasów leków w placówkach medycznych, oszczędza się czas związany z prowadzeniem rejestracji, kartoteki pacjenta oraz dokumentacji leków, może ulec skróceniu czas obsługi administracyjnej pacjenta w szpitalu. Wszystkie wymienione korzyści wynikające ze stosowania systemów prowadzą do poprawy efektywności logistycznej szpitala oraz pozwalają obniżyć koszty jego działalności [Gawrońska, 2008, s. 79]. Opisane narzędzia wspomagają realizację zadań i celów controllingu logistyki. Możliwe, że ich zastosowanie w zakładach opieki zdrowotnej, pomogłoby w sposób kompleksowy rozwiązać wiele problemów związanych z ich funkcjonowaniem i doprowadziłoby do wzrostu zadowolenia pacjentów. Zakończenie Zgodnie z przyjętym celem zidentyfikowane w niniejszej publikacji efekty doskonalenia jakości usług zdrowotnych z wykorzystaniem controlingu logistyki mogą przyczynić się do ułatwienia w podejmowaniu decyzji co do wyboru obszarów i metod związanych z ciągłym doskonaleniem tego typu usług. Należy jednak pamiętać, że zarówno opisane dwie kluczowe odmiany realizacji usług zdrowotnych szpitale i przychodnie nie wyczerpują odmian występujących zakładów opieki zdrowotnej. Poza tym specyfika poszczególnych oddziałów czy specjalizacji lekarskich zarówno

14 Doskonalenie jakości usług poprzez wykorzystanie controllingu w obszarze 357 w szpitalach, jak i specjalistycznych przychodniach będzie wymagała uwzględnienia tej specyfiki w adaptacji opisanych obszarów controlingu logistyki do potrzeb doskonalenia konkretnej placówki. Opisane podejście wykorzystania controllingu logistyki w doskonaleniu jakości usług zdrowotnych nie wyczerpuje tematu. Pozwala jednak na uświadomienie sobie zarówno dużego stopnia złożoności realizacji tego typu usług, jak i możliwych do wykorzystania interdyscyplinarnych form ich doskonalenia. Literatura 1. Blaik P. (2010), Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, PWE, Warszawa. 2. Brzeziński M. (2006), Logistyka w przedsiębiorstwie, Bellona Warszawa, Warszawa. 3. Bukowska-Piestrzyńska A. (2007), Marketing usług zdrowotnych, Wyd. CeDeWu, Warszawa. 4. Gawrońska A. (2008), Bezpieczne kodowanie, czyli kody kreskowe w służbie pacjentom, Logistyka, nr Gawrońska-Błaszczyk A. (2010), Rozwiązania GS1 dla ochrony zdrowia. Przykłady wdrożeń ze świata, Logistyka, nr Hałas E. (2010), Kody kreskowe w ochronie zdrowia, Logistyka, nr Kolman R. (2003), Zastosowanie inżynierii jakości. Poradnik, Wyd. AJG Oficyna Wydawnicza, Bydgoszcz. 8. Leja K. (2003), Instytucja akademicka. Strategia, efektywność, jakość, Wyd. Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 9. Matulewski M., Pawlak Z. (2010), Automatyczna identyfikacja w zarządzaniu logistyką służby zdrowia, Logistyka, nr Nowak E. (2004), Controlling w działalności przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa. 11. Opolski K., Dykowska G., Możdżonek M. (2005), Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych. Teoria i praktyka, Wyd. CeDeWu, Warszawa. 12. Rosak J. (2005), Wykorzystanie modelu EFQM w ocenie jakości usług świadczonych w zakładzie opieki zdrowotnej w: Zarządzanie jakością wyrobów i usług, Borkowski S. (red.), Wyd. Menedżerskie PTM, Warszawa. 13. Sadowska-Skorus A. (2004), Controlling logistyki, [w:] Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie, Sierpińska M. (red.), Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

15 358 Grzegorz Zieliński, Małgorzata Krzeszewska 14. Śliwczyński B. (2007), Controlling w zarządzaniu logistyką, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań. 15. Urbaniak M. (2004), Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wyd. Difin, Warszawa. 16. Waters D. (2001), Zarządzanie operacyjne. Towary i usługi, Wyd. PWN, Warszawa. Streszczenie W niniejszej publikacji autorzy przyjęli jako cel prezentację podstaw doskonalenia jakości usług zdrowotnych z wykorzystaniem controlingu logistyki. Zaprezentowano zarówno specyfikę usług zdrowotnych, jak i obszary controlingu logistyki na przykładzie szpitali i przychodni. Omówiono również podstawowe efekty doskonalenia z wykorzystaniem tego typu interdyscyplinarnego podejścia. Słowa kluczowe usługi zdrowotne, doskonalenie, zarządzanie jakością Logistic controlling in health care quality improvement (Summary) The main aspect of this paper is to present basic information about health care quality improvement with logistic controlling using. Authors described specific way of this line of business in hospitals as well as health care centers. There were presented also main effects of using logistic controlling in health care quality improvement. Keywords health care services, improvement, quality management

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo

Determinanty obszaru poprawy jakości i bezpieczeństwa w kontekście akredytacji szpitali w Polsce

Determinanty obszaru poprawy jakości i bezpieczeństwa w kontekście akredytacji szpitali w Polsce Grzegorz Zieliński * Determinanty obszaru poprawy jakości i bezpieczeństwa w kontekście akredytacji szpitali w Polsce Wstęp Obszar opieki zdrowotnej jest jedną z kluczowych sfer życia człowieka. Większość

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Opis Odwzorowanie strategii przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw na niższe poziomy zarządzania operacyjnego, wymaga w praktyce odpowiedniej organizacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i nowo planowanych

Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i nowo planowanych Gospodarka magazynowa z elementami projektowania zagospodarowania magazynów istniejących i nowo planowanych Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie szeregu zagadnień, dotyczących

Bardziej szczegółowo

Controlling operacyjny i strategiczny

Controlling operacyjny i strategiczny Controlling operacyjny i strategiczny dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1, 2. Wprowadzenie do zagadnień

Bardziej szczegółowo

Planowanie logistyczne

Planowanie logistyczne Planowanie logistyczne Opis Szkolenie porusza wszelkie aspekty planowania w sferze logistyki. Podział zagadnień dotyczących planowania logistycznego w głównej części szkolenia na obszary dystrybucji, produkcji

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy: Pracownicy działów controllingu, najwyższa kadra zarządzająca, kierownicy centrów odpowiedzialności

Uczestnicy: Pracownicy działów controllingu, najwyższa kadra zarządzająca, kierownicy centrów odpowiedzialności Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: Temat: Budżetowanie - najlepsze praktyki. 30 Styczeń - 3 Luty Gdańsk, Centrum miasta, Kod szkolenia: Koszt szkolenia: 1990.00 + 23% VAT Program Cykl dwóch

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za organizację procesów zaopatrzeniowo - dystrybucyjnych,

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016)

Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016) Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016) 1. Jak można zdefiniować i określić istotę logistyki? 2. Geneza i historyczne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw.

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Opis Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów łańcuchów dostaw i pracowników integrujących zarządzanie rozproszonymi komórkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Cele szkolenia Założeniem treningu menedżerskiego jest: - zapoznanie uczestników z

Bardziej szczegółowo

Wpoprzedniej części cyklu (nr 11/2009) Studium przypadku Rachunek kosztów działań w przedsiębiorstwie MK. 12 www.controlling.infor.

Wpoprzedniej części cyklu (nr 11/2009) Studium przypadku Rachunek kosztów działań w przedsiębiorstwie MK. 12 www.controlling.infor. Studium przypadku w przedsiębiorstwie MK Michał Seheńczuk konsultant w departamencie systemów Business Intelligence w ABC Akademia Sp. z o.o.; Pytania: czytelnicy.controlling@infor.pl Wdrożenie sytemu

Bardziej szczegółowo

Standardy akredytacyjne w obszarze praw pacjenta jako niefinansowy generator kreujący zaufanie do usług zdrowotnych

Standardy akredytacyjne w obszarze praw pacjenta jako niefinansowy generator kreujący zaufanie do usług zdrowotnych Grzegorz Zieliński * Standardy akredytacyjne w obszarze praw pacjenta jako niefinansowy generator kreujący zaufanie do usług zdrowotnych Wstęp Usługi zdrowotne należą dziś do bardziej powszechnych branż

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami logistyki

Zarządzanie kosztami logistyki Zarządzanie kosztami logistyki Opis Synchronizacja wymagań rynku z potencjałem przedsiębiorstwa wymaga racjonalnych decyzji, opartych na dobrze przygotowanych i przetworzonych informacjach. Zmieniające

Bardziej szczegółowo

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok LOGISTYKA ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Podstawowe problemy zarządzania zapasami Popyt Poziom obsługi klienta Zapas zabezpieczający Podstawowe systemy uzupełniania

Bardziej szczegółowo

Kody kreskowe i inne globalne standardy w biznesie. Autor: Elżbieta Hałas (red.)

Kody kreskowe i inne globalne standardy w biznesie. Autor: Elżbieta Hałas (red.) Kody kreskowe i inne globalne standardy w biznesie Autor: Elżbieta Hałas (red.) Wszystko zaczęło się ponoć ponad 60 lat temu, pewnego słonecznego popołudnia na plaży w Miami. Wtedy to Joe Woodland wpadł

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

Prowadzący. Doc. dr inż. Jakub Szymon SZPON. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prowadzący. Doc. dr inż. Jakub Szymon SZPON. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA studia podyplomowe dla czynnych zawodowo nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa

Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa Opis Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa przedsiębiorstwa decyduje o planowej realizacji produkcji lub sprzedaży, rzutując w efekcie na poziom obsługi

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zapasami zaopatrzeniowymi oraz zapasami wyrobów gotowych

Zarządzanie zapasami zaopatrzeniowymi oraz zapasami wyrobów gotowych Zarządzanie zapasami zaopatrzeniowymi oraz zapasami wyrobów gotowych Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest szczegółowa analiza zapasów w przedsiębiorstwie, określenie optymalnych ilości zapasów

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM JAKO OGNIWO PROFILAKTYKI

LABORATORIUM JAKO OGNIWO PROFILAKTYKI II MAŁOPOLSKA KONFERENCJA SZPITALI PROMUJĄCYCH ZDROWIE MGR JOANNA FIJOŁEK BUDOWA SYSTEMU JAKOŚCI W LABORATORIACH MEDYCZNYCH W OPARCIU O SYSTEMY INFORMATYCZNE LABORATORIUM A CELE PROGRAMU SZPITALI PROMUJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ GENERACJI RZESZÓW 2008 Obszary aktywności Lecznictwo otwarte - Przychodnie - Laboratoria - Zakłady Diagnostyczne - inne Jednostki Służby Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych.

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. Norma PN-EN ISO 9001:2009 System Zarządzania Jakością w usługach medycznych Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. www.isomed.pl Grzegorz Dobrakowski Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie dyplomowym (licencjackim)

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

Standardy GS1 na rzecz bezpieczeństwa łańcucha dostaw. Anna Gawrońska-Błaszczyk 9 czerwca 2011

Standardy GS1 na rzecz bezpieczeństwa łańcucha dostaw. Anna Gawrońska-Błaszczyk 9 czerwca 2011 Standardy GS1 na rzecz bezpieczeństwa łańcucha dostaw Anna Gawrońska-Błaszczyk 9 czerwca 2011 ILiM GS1 Polska rok założenia: 1967 forma prawna: instytut badawczy założyciel: Ministerstwo Gospodarki organizacja

Bardziej szczegółowo

1.3. Strumienie oraz zasoby rzeczowe i informacyjne jako przedmiot logistyki 2. ROLA LOGISTYKI W KSZTAŁTOWANIU EKONOMIKI PRZEDSIĘBIORSTWA

1.3. Strumienie oraz zasoby rzeczowe i informacyjne jako przedmiot logistyki 2. ROLA LOGISTYKI W KSZTAŁTOWANIU EKONOMIKI PRZEDSIĘBIORSTWA Logistyka w przedsiębiorstwie Autor: Czesław Skowronek, Zdzisław Sarjusz-Wolski OD AUTORÓW 1. ISTOTA I PRZEDMIOT LOGISTYKI 1.1. Pojęcie i istota logistyki 1.2. Powstanie i Rozwój logistyki 1.3. Strumienie

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności działań logistycznych

Ocena efektywności działań logistycznych Wydział Ekonomiczno-Rolniczy - SGGW Dr Mariusz Maciejczak LOGISTYKA Ocena efektywności działań logistycznych Opracowanie na podstawie: materiałów z konferencji Zarządzanie Dystrybucją i Magazynowaniem,

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu/modułu. Język polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany

Sylabus przedmiotu/modułu. Język polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany Sylabus przedmiotu/modułu Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Nazwa w języku angielskim Język wykładowy Warsztaty logistyczne Logistics workshop Język polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach TYTUŁ PREZENTACJI Podejście systemowe w zarządzaniu logistyką Zarządzanie łańcuchem dostaw w pionowo zintegrowanych

Bardziej szczegółowo

Kompleksowy system zarządzania lekiem

Kompleksowy system zarządzania lekiem Kompleksowy system zarządzania lekiem ZARZĄDZANIE I CONTROLLING ODDZIAŁY SZPITALNE APTEKA CENTRALNA ZLECENIE LEKU WYDANIE ZAMÓWIENIA LOGISTYKA NA ODDZIALE KONTROLA TERAPII PACJENTA PODANIE LEKU PACJENTOWI

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE ------------------------------------------------------------------------------------------------- WIEDZA W01 W02 W03 Ma

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (2 ECTS)

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (2 ECTS) ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (2 ECTS) studia dzienne, wieczorowe i zaoczne Wykłady studia dzienne i wieczorowe 30 godz., a studia zaoczne 18 godz. 1. Zarządzanie jakością podstawowe pojęcia: Jakość i jej istota;

Bardziej szczegółowo

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja i planowanie dostaw

Dystrybucja i planowanie dostaw Terminy szkolenia 15-16 październik 2015r., Kraków - Hotel Aspel*** Dystrybucja i planowanie dostaw 7-8 kwiecień 2016r., Poznań - Hotel Platinum Palace Residence**** Opis Efektywna dystrybucja produktów

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Pojęcie logistyki ,,Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym

TEMAT: Pojęcie logistyki ,,Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym TEMAT: Pojęcie logistyki,,logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej SZYMONIK http://www.gen-prof.pl/ Łódź 2015 1. Geneza i pojęcie logistyki Geneza

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08 Spis treści Wstęp.............................................................. 7 Część I Podstawy analizy i modelowania systemów 1. Charakterystyka systemów informacyjnych....................... 13 1.1.

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Paweł Zemła Członek Zarządu Equity Investments S.A. Wprowadzenie Strategie nastawione na

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-1067 Rachunek kosztów logistyki Logistic Costs Accounting. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOG-1067 Rachunek kosztów logistyki Logistic Costs Accounting. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1067 Rachunek kosztów logistyki Logistic Costs Accounting A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Kodowanie produktów - cz. 1

Kodowanie produktów - cz. 1 Kodowanie produktów - cz. 1 25.07.2005 r. Wstęp Do identyfikacji wyrobów od dawna używa się różnego rodzaju kodów i klasyfikacji. Obecnie stosuje się m.in. natowską kodyfikację wyrobów, kodowanie wyrobów

Bardziej szczegółowo

ROLA KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W KREOWANIU JAKOŚCI TOWARÓW W PROCESACH LOGISTYCZNYCH

ROLA KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W KREOWANIU JAKOŚCI TOWARÓW W PROCESACH LOGISTYCZNYCH Dominik Zimon Politechnika Rzeszowska Łucja Gawron-Zimon Ośrodek Kształcenia Lotniczego w Rzeszowie ROLA KONCEPCJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W KREOWANIU JAKOŚCI TOWARÓW W PROCESACH LOGISTYCZNYCH Wdrażanie systemów

Bardziej szczegółowo

Marketing usług zdrowotnych

Marketing usług zdrowotnych Marketing usług zdrowotnych Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/08/7409/10543 Cena netto 840,00 zł Cena brutto 840,00 zł Cena netto za godzinę 140,00 zł Cena brutto za godzinę 140,00 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Piotr Wachowiak KAMSOFT S.A. Dyrektor Wydział Wdrożeń i Wsparcia Biznesowego

Piotr Wachowiak KAMSOFT S.A. Dyrektor Wydział Wdrożeń i Wsparcia Biznesowego Piotr Wachowiak KAMSOFT S.A. Dyrektor Wydział Wdrożeń i Wsparcia Biznesowego Czy gdyby nie wymogi administracyjne, medycyna obyłaby się bez informatyki? Michał Zorzycki Co wydaje się być oczywiste. Finanse

Bardziej szczegółowo

Wartość dodana podejścia procesowego

Wartość dodana podejścia procesowego Zarządzanie procesami dr Mariusz Maciejczak Wartość dodana podejścia procesowego www.maciejczak.pl Wartość dodana w ujęciu ekonomicznym Wartość dodana - przyrost wartości dóbr w wyniku określonego procesu

Bardziej szczegółowo

1. The Main Thesis on Economic, Social and Cultural Impactm of a Well Thought Fully Integrated Transport System - Jonathan Breslin 13

1. The Main Thesis on Economic, Social and Cultural Impactm of a Well Thought Fully Integrated Transport System - Jonathan Breslin 13 Tytuł: Kierunki racjonalizacji systemów i procesów logistycznych. Autorzy: Ryszard Miler, Adam Mytlewski, Bohdan Pac Opis: Rozwój gospodarczy, rentowność przedsięwzięć biznesowych, tworzenie wartości dodanej

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie zrealizowanych warsztatów z Rachunku kosztów

Podsumowanie zrealizowanych warsztatów z Rachunku kosztów Podsumowanie zrealizowanych warsztatów z Rachunku kosztów Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

METODY REDUKCJI KOSZTÓW ZAKUPÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

METODY REDUKCJI KOSZTÓW ZAKUPÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH METODY REDUKCJI KOSZTÓW ZAKUPÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH I MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH Efektywna gospodarka materiałowo-narzędziowa Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu, którego celem jest zapoznanie specjalistów

Bardziej szczegółowo

BENCHMARKING. Dariusz Wasilewski. Instytut Wiedza i Zdrowie

BENCHMARKING. Dariusz Wasilewski. Instytut Wiedza i Zdrowie BENCHMARKING Dariusz Wasilewski Instytut Wiedza i Zdrowie PROSTO DO CELU... A co z efektami?: WZROSTOWI wydatków na zdrowie NIE towarzyszy wzrost zadowolenia z funkcjonowania Systemu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne

LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne Konkurencja a procesy operacyjne W czasie nasilających się procesów globalizacyjnych akcent działań konkurencyjnych przesuwa się z obszaru generowania znakomitych

Bardziej szczegółowo

JANUSZ SARNOWSKI EDWARD KIREJCZYK ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM TURYSTYCZNYM

JANUSZ SARNOWSKI EDWARD KIREJCZYK ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM TURYSTYCZNYM JANUSZ SARNOWSKI EDWARD KIREJCZYK ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM TURYSTYCZNYM Warszawa 2007 RECENZENCI Prof. dr hab. Kazimierz Pieńkos Prof. dr hab. inż. Wojciech Werpachowski AUTORZY: Dr Edward Kirejczyk:

Bardziej szczegółowo

DOSWIADCZENIA POLSKIE W REFORMIE OPIEKI ZDROWOTNEJ. Ustroń woj. śląskie 22-24 marca 2007 roku

DOSWIADCZENIA POLSKIE W REFORMIE OPIEKI ZDROWOTNEJ. Ustroń woj. śląskie 22-24 marca 2007 roku DOSWIADCZENIA POLSKIE W REFORMIE OPIEKI ZDROWOTNEJ Ustroń woj. śląskie 22-24 marca 2007 roku Jak rozpocząć reformę w ochronie zdrowia na Ukrainie z perspektywy dwóch polskich województw dużego, przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

Controlling w logistyce - Controlling operacyjny

Controlling w logistyce - Controlling operacyjny Controlling w logistyce - Controlling operacyjny Opis Od dawna wiadomo, że o zabezpieczeniu funkcjonowania przedsiębiorstwa w długim okresie czasu decyduje jego zdolność dopasowania się do zmian w otoczeniu.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wiedzą w opiece zdrowotnej

Zarządzanie wiedzą w opiece zdrowotnej Zarządzanie wiedzą w opiece zdrowotnej Magdalena Taczanowska Wiceprezes Zarządu Sygnity SA Agenda Procesy decyzyjne w ochronie zdrowia Zarządzanie wiedzą w ochronie zdrowia Typologia wiedzy w opiece zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 412416 Temat: Certyfikowany specjalista do spraw controllingu - kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 18-26 Kwiecień Łódź, Centrum

Bardziej szczegółowo

Spis treści III. działalność leczniczą... 8

Spis treści III. działalność leczniczą... 8 Notki biograficzne... IX Wykaz skrótów... XI Wprowadzenie... XV Rozdział 1. Nowe zasady funkcjonowania podmiotów leczniczych... 1 1.1. Działalność lecznicza... 1 1.1.1. Definicja podmiotu leczniczego i

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Efekt kształcenia Student:

SYLABUS. Efekt kształcenia Student: SYLABUS 1. Nazwa przedmiotu Zarządzanie jakością w przemyśle spożywczym 2. Nazwa jednostki prowadzącej Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości przedmiot 3. Kod przedmiotu E/I/EIG/C-1.10a 4. Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Koncepcja kształcenia

Koncepcja kształcenia LOGISTYKA Koncepcja kształcenia Koncepcja kształcenia na kierunku Logistyka powstała pod wpływem potrzeb rynku pracy, wskazówek praktyków gospodarczych oraz po szczegółowej analizie programów nauczania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby System zarządzania jakością (ISO 9000:2000) System

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

Logistyka - opis przedmiotu

Logistyka - opis przedmiotu Logistyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Logistyka Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-AiOPP-P-08_15 Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn / Automatyzacja i organizacja

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2012/2013 Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Bardziej szczegółowo

MODEL DOSKONAŁOŚCI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

MODEL DOSKONAŁOŚCI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wykład 2. MODEL DOSKONAŁOŚCI ORGANIZACJI I ZASADY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1 1. Systematyka zarządzania jakością w organizacji: Systematyka zarządzania jakością jest rozumiana jako: system pojęć składających

Bardziej szczegółowo

WMS WEAVER WMS NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI MAGAZYNOWEJ

WMS WEAVER WMS NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI MAGAZYNOWEJ WMS WEAVER WMS NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI MAGAZYNOWEJ WMS Zintegrowany system zarządzania magazynem Zwiększ konkurencyjność Twojej firmy już dziś dzięki poprawie działań magazynowo-logistycznych

Bardziej szczegółowo

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw 1. Wymienić etapy rozwoju logistyki. 2. Podaj definicje logistyki. 3. Jakie wnioski wypływają z definicji określającej, co to jest logistyka?

Bardziej szczegółowo

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia Proponowana przez nas metodyka wdrażania systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 bazuje na naszych wieloletnich doświadczeniach

Bardziej szczegółowo

zarządzania oraz dostępu do świadczonych usług dla pacjenta, poprzez budowę zintegrowanych systemów IT w grupach szpitalnych"

zarządzania oraz dostępu do świadczonych usług dla pacjenta, poprzez budowę zintegrowanych systemów IT w grupach szpitalnych "Poprawa jakości ekonomiki zarządzania oraz dostępu do świadczonych usług dla pacjenta, poprzez budowę zintegrowanych systemów IT w grupach szpitalnych" 1 5/12/2012 Zarządzanie procesami zakupu i dostaw

Bardziej szczegółowo

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 Tematyka seminariów Logistyka Studia stacjonarne, I stopnia Rok II ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Pastuszak tel. 537 53 61, e-mail: z.pastuszak@umcs.lublin.pl 1. Rola

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie

Spis treści. Wprowadzenie Spis treści Wprowadzenie 1. ZNACZENIE LOGISTYKI DYSTRYBUCJI W SYSTEMIE LOGISTYCZNYM PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Istota znaczenia logistyki dystrybucji 1.2. Strategie logistyczne w dystrybucji 1.3. Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Organizacja i optymalizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie

Organizacja i optymalizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie Organizacja i optymalizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie Informacje o usłudze Numer usługi 2016/03/16/5339/6264 Cena netto 1 690,00 zł Cena brutto 2 078,70 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu: ROZ-L2-57

KARTA PRZEDMIOTU. 2. Kod przedmiotu: ROZ-L2-57 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: SYSTEMY I PROCESY LOGISTYCZNE W ŁAŃCUCHU DOSTAW STUDIA PRZYPADKU 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/13 2. Kod przedmiotu: ROZ-L2-57

Bardziej szczegółowo

System DEPTHeuresis stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: SYSTEM ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM DEPTHeuresis

System DEPTHeuresis stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: SYSTEM ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM DEPTHeuresis SYSTEM DEPTHeuresis System DEPT stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: Pozwala w łatwy sposób zarządzać różnorodnością kompetencji, kwalifikacji. Udrażnia komunikację dzięki wprowadzeniu naturalnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorze. Wstęp

Spis treści. O autorze. Wstęp Spis treści O autorze Wstęp Rozdział 1. Controlling w praktyce krajów zachodnich 1.1. Wprowadzenie 1.2. Geneza i istota controllingu - obszar angloamerykański 1.3. Controlling w obszarze niemieckojęzycznym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.30 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. LOGISTYKA W PROCESACH PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI I MAGAZYNOWANIA,

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.30 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. LOGISTYKA W PROCESACH PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI I MAGAZYNOWANIA, WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.30 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. LOGISTYKA W PROCESACH PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI I MAGAZYNOWANIA, zawód: Technik logistyk numer programu: 333107 klasa: I, II,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. Kierunek Zarządzanie. Specjalność: FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW I CONTROLLING

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. Kierunek Zarządzanie. Specjalność: FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW I CONTROLLING Specjalność: FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW I CONTROLLING 21. Pojęcie i istota controllingu. 22. Analiza rachunku zysków i strat. 23. Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. 24. Metody oceny efektywności

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne I stopnia

Studia stacjonarne I stopnia Studia stacjonarne I stopnia Kierunek Logistyka sem. 1 Logistyka Ćwiczenia 2 Literatura Red. M. Fertsch: Logistyka produkcji Biblioteka Logistyka ILiM Poznań 2003 M. Fertsch: Podstawy zarządzania przepływem

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA II STOPNIA kierunek LOGISTYKA w roku akademickim 2012-2013

PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA II STOPNIA kierunek LOGISTYKA w roku akademickim 2012-2013 PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA II STOPNIA kierunek LOGISTYKA w roku akademickim 2012-2013 1. ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE - prof. dr hab. R. Mańkowski 1. Scharakteryzuj przedmiot zarządzania logistycznego.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka Zmiany w standardzie ISO 9001 dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka 1 W prezentacji przedstawiono zmiany w normie ISO 9001 w oparciu o projekt komitetu. 2 3 4 5 6 Zmiany w zakresie terminów używanych

Bardziej szczegółowo

Organizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie z elementami gospodarki materiałowej

Organizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie z elementami gospodarki materiałowej Organizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie z elementami gospodarki materiałowej Terminy szkolenia 22-23 wrzesień 2016r., Kraków - Best Western Efekt Kraków**** 17-18 listopad 2016r., Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w zarzadzaniu kadrą pielęgniarską

Wyzwania w zarzadzaniu kadrą pielęgniarską Wyzwania w zarzadzaniu kadrą pielęgniarską Teresa Kuziara Poznań 21 listopad 2014r. Medycyna 3 2 Działania specjalistów, przedstawicieli zawodów wymagających wysokiego poziomu wiedzy zawodowej, umiejętności

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy. Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka. (dla roku akademickiego 2012/2013)

Zagadnienia na egzamin dyplomowy. Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka. (dla roku akademickiego 2012/2013) Zagadnienia na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2012/2013) Specjalność: Logistyka handlu i dystrybucji 1. Jakiego rodzaju kryteria uwzględniane są

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa Outsourcing usług

Oferta handlowa Outsourcing usług Oferta handlowa Outsourcing usług Informacja o firmie Towarzystwo Zarządzające SKOK oferuje nowoczesne produkty i usługi przede wszystkim Kasom Stefczyka oraz podmiotom systemu SKOK w Polsce. Specjalizujemy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI. Polityka jakości to formalna i ogólna deklaracja firmy, jak zamierza traktować sprawy zarządzania jakością.

POLITYKA JAKOŚCI. Polityka jakości to formalna i ogólna deklaracja firmy, jak zamierza traktować sprawy zarządzania jakością. POLITYKA JAKOŚCI Polityka jakości jest zestawem nadrzędnych celów, zamiarów oraz orientacji organizacji na jakość. Stanowi ona dowód na to, że przedsiębiorca wie, czego chce i kieruje swoim przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia dla programu studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Matryca efektów kształcenia dla programu studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Podstawy firmą Marketingowe aspekty jakością Podstawy prawa gospodarczego w SZJ Zarządzanie Jakością (TQM) Zarządzanie logistyczne w SZJ Wymagania norm ISO serii 9000 Dokumentacja w SZJ Metody i Techniki

Bardziej szczegółowo

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej FiM Consulting Sp. z o.o. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/LDG/LZP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Logistyka zaopatrzenia i Kierunek studiów Forma studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

Czy logistyka może pomóc zbudować konkurencyjność

Czy logistyka może pomóc zbudować konkurencyjność A leading automotive logistics company A leading automotive logistics company Czy logistyka może pomóc zbudować konkurencyjność Prezentacja CAT Cargo Logistics Polska Michał Sierański 2014-05-28 Agenda

Bardziej szczegółowo

SPECYFICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OCHRONIE ZDROWIE

SPECYFICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OCHRONIE ZDROWIE 1 Marek Rączka Katedra Inżynierii Procesów Produkcyjnych Politechnika Krakowska SPECYFICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OCHRONIE ZDROWIE 1. Wstęp Organizacje świadczące usługi zdrowotne coraz częściej

Bardziej szczegółowo

PROCESY I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Dane i informacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem

PROCESY I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Dane i informacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem 1 PROCESY I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Dane i informacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem DANE I INFORMACJE 2 Planowanie przepływów jest ciągłym procesem podejmowania decyzji, które decydują o efektywnym

Bardziej szczegółowo

Controlling operacyjny Operational controlling. Niestacjonarne Inżynieria zarządzania Katedra Ekonomii i Zarządzania Mgr Wiesława Wierzbicka

Controlling operacyjny Operational controlling. Niestacjonarne Inżynieria zarządzania Katedra Ekonomii i Zarządzania Mgr Wiesława Wierzbicka KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Controlling operacyjny Operational controlling A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH

5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH 5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH Praktyka działania udowadnia, że funkcjonowanie organizacji w sektorze publicznym, jak i poza nim, oparte jest o jej zasoby. Logistyka organizacji wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne handlu detalicznego

Systemy informatyczne handlu detalicznego dr inż. Paweł Morawski Systemy informatyczne handlu detalicznego semestr zimowy 2014/2015 KONTAKT Z PROWADZĄCYM dr inż. Paweł Morawski e-mail: pmorawski@spoleczna.pl www: http://pmorawski.swspiz.pl konsultacje:

Bardziej szczegółowo